You are on page 1of 4

TUGASAN ISL: MINGGU 11 CARI MAKLUMAT DI PUSAT SUMBER TENTANG KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU Buku Rujukan: Noriati A.

Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakriah Syed Ahmad & Zuraidah A.Majid. (2011). Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran .

Selangor Darul Ehsan :Oxford Fajar Sdn. Bhd. A) Konsep Kumunikasi; — Wagner (1994) – komunikasi sebagai tindak balas peristiwa yang memerlukan sekurang-kurangnya dua objek / dua aksi. Komunikasi berlaku apabila objek dan peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain. — Komunikasi di dalam bilik darjah-interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan persekitaran. — Komunikasi merupakan kunci penting antara guru dan murid. — Guru bertanggungjawab menggunakan komunikasi yang efektif. — Komunikasi berbentuk lisan dan bukan lisan merupakan cara maklumat diterima.

B) Kemahiran Komunikasi;   Lisan- pertuturan menyoal & penerangan Bukan lisan; 1. Orientasi badan : bertentangan muka, kedudukan - keyakinan dan minat, ekspresi muka, konteks mata, senyuman, renungan, anggukan & genggaman tangan 2. Ruang : jarak antara individu 3. Penampilan diri  Laras bahasa- gaya penggunaan bahasa

C)Definisi; — Verderber & Verderber (2002) – Komunikasi merupakan proses untuk membina atau berkongsi makna perbualan yang informal, interaksi dalam kumpulan ataupun syarahan. — Kajian Flanders mendapati;

Flanders — Interaksi guru-murid melibatkan percakapan guru. Fahaman mesej komunikasi berbeza · Proses fahaman boleh berlaku secara spontan . — menerima perasaan murid — memuji/dorongan — Ned A. Terdapat tiga jenis komunikasi 1. — bersyarah/menerang/arahan/mengkritik — Wujud hubungan dua hala. percakapan murid dan kesenyapan. Komunikasi harus ada tujuan ◦ memastikan bahawa tujuan dalam menyampaikan ilmu itu telah tercapai.— Wujud hubungan sehala antara guru-murid. tidak kira yang nyata atau yang tersirat yang kita sampaikan kepada orang lain. Berbentuk simbolik Berbentuk lisan Berbentuk tulisan F) Prinsip Asas Komunikasi. Komunikasi harus berterusan · · orang lain sering membuat andaian daripada pergerakan dan tingkah laku sentiasa berhati-hati dengan mesej . 2. B. D) Konsep Kemahiran Komunikasi Berkesan — Teknik yang efektif amat dtitikberatkan — Komunikasi dapat dicapai dalam bentuk lisan dan bertulis — Komunikasi lisan dan bertulis digunakan untuk menilai kefahaman murid — Komunikasi merupakan kunci kejayaan dalam setiap bilik darjah E) Jenis-jenis Komunikasi. C. 3. A.

makmal atau seagainya. kita bukan sahaja berkongsi maksud sesuatu tetapi juga merundingkan tentang hubungan · Dua aspek dalam hubungan boleh dirunding semasa interaksi : o Hubungan Komplimenteri/Lengka o Hubungan Bersimetri G)Perancangan Idea Dalam perancangan idea. memastikan keperluan peralatan yang paling sesuai untuk struktur P&P 2.· Seringkali apa yang kita luahkan bergantung kepada keadaan dan apa yang kita lalui seperti -ekspresi spontan dari emosi -komunikasi yang telah kita skripkan -mesej yang dibina atau dikonstruk D. guru harus menentukan tempat yang sesuai untuk mengajar murid. membezakan antara keperluan. — Membuat pengenalan topik yang baik untuk menarik minat pelajar. — Mempengaruhi minda pelajar. 3. taman. Tempat — Tidak kira sama ada guru memilih bilik darjah. mengetahui cara terbaik dalam merancang pengisian mata pelajaran Tujuan. Tempat dan Masa.Komunikasi ada hubungan · Dalam komunikasi. 1. — Memberikan idea sokongan yang relevan dengan keperluan pelajar. . apa yang diunsurkan/ pilihan alat dalam sukatan membenarkan pelajar menerokai subjek pada tahap yang berbeza. — Menyusun idea yang berkaitan dan diterangkan dengan cara-cara yang logikal. — Menjelaskan idea sokongan dengan sebaiknya dengan contoh yang logik dan dengan fakta yang betul. — Mengawal idea mengikut kesesuaian keadaan.

komunikasi antara guru dengan murid boleh berlaku di mana-mana sahaja seperti menerusi e-mail. pemikiran penyampai dan penerima maklumat yang berbeza . sms dan ―chat‖ Masa — Masa merupakan aset penting dan harus digunakan dengan sebaiknya dalam P&P — Tiga aspek penting dalam menguruskan masa -Jangka masa -Aktiviti -Tepat pada waktu H) Strategi Kesantunan. — Menurut Brown dan Levinson (1978). -Berterus terang -Kesantunan positif -Kesantunan negatif -Tanpa rekod I) Gangguan Dalam Komunikasi. nilai pertimbangan. strategi kesantunan dikembangkan untuk menjaga martabat pendengar. — Gangguan dalaman — Bias dalam persepsi — Pengalaman lalu — Perbezaan dalam budaya — Gangguan luaran — Bahasa — Komunikasi bukan lisan — Defensi — Faktor lain seperti sumber yang tidak boleh dipercayai. kesilapan dalam alih bahasa. — Strategi kesantunan yang biasa digunakan.— Dengan adanya teknologi yang canggih.