You are on page 1of 5

8 GERBEROV NOSAČ

Gerberov nosač je statički određen nosač sastavljen od više krutih ploča oslonjenih na više od tri oslonca međusobno povezanih zglobovima. Broj štapova, oslonaca i zglobova je takav da zadovoljava uslov statičke određenosti:

(8.1) Potrebno je voditi računa o međusobnom položaju zglobova u poljima. Upotrebljava se u slučajevima gdje se očekuju slijeganja oslonaca, čime se sprečavaju dodatni statički uticaji u nosaču. Rješava se metodom dekompozicije, čime se Gerberov nosač rastavi u zglobovima i pojedini dijelovi posmatraju kao proste grede, grede s prepustima i konzole. Uticajne linije se po analogiji određuju kao za navedene pojedine nosače.

z0

2zz

3zp

Slika 8.1 Gerberov nosač .

2 Uticajne linije za reakcije oslonaca .Slika 8.

Slika 8.3 Uticajne linije za transverzalne sile .

4 Uticajne linije za momente savijanja .Slika 8.