You are on page 1of 39

TRNG THPT HNG THY

THI HC K 2 NM HC 2007- 2008 MN HA HC 10-C BN M 136

H , tn hc sinh:......................................................Lp....................
Hy bi en la chn ng cho nhng cu tr li sau 1
A B C D

2
A B C D

3
A B C D

4
A B C D

5
A B C D

6
A B C D

7
A B C D

8
A B C D

9
A B C D

10
A B C D

11
A B C D

12
A B C D

13
A B C D

14
A B C D

15
A B C D

16
A B C D

17
A B C D

18
A B C D

19
A B C D

20
A B C D

2 1
A B C D

22
A B C D

23
A B C D

24
A B C D

25
A B C D

26
A B C D

27
A B C D

28
A B C D

29
A B C D

30
A B C D

Cu 1: Trong phn ng ha hc H2O2 + 2KI I2 + 2KOH A. H2O2 va l cht oxy ha, va l cht kh B. H2O2 l cht xy ha C. KI l cht xy ha D. H2O2 l cht kh. Cu 2:Ha tan hon ton 0,445 gam hn hp hai kim loi ha tr II tc dng vi H2SO4 long d thu c 0,224 lit kh (ktc). Nu c cn dung dch sau phn ng khi lng mui thu c l: A. 1,425 gam B. 14,25 gam C. 1,405 gam D. 14,05 gam Cu 3: Xut pht t 1,8 tn qung pirit ta c th iu ch bao nhiu tn H2SO4 98% (xem hiu xut ton b qu trnh l 100%) A. 0,94 tn B. 3 tn C. 19,8 tn D. 2 tn Cu 4: Nhm n cht va c tnh kh va c tnh xi ha: A. Cl2 , O3 , S B. Br2 , O2 , Ca C. S , Cl2 , Br2 D. Na , F2 , S Cu 5:100 ml dung dch H2SO4 0,5M tc dng vi 100 ml dumg dch KOH 0,5M . Dung dch thu c cha: A. K2SO4 v KOH d B. K2SO4 C. KHSO4 D. KHSO4 v H2SO4 d Cu 6: Cho 6,4 gam Cu tc dng vi H2SO4 c nng, d. Lng kh SO2 thu c iu kin chun l: A. 22,4 lit B. 2,24 lt C. 11,2 lit D. 1,12 lit Cu 7 : Cho dung dch H2S phn ng vi SO2, sn phm ca phn ng l: A. S + O3 B. S + H2SO4 C. H2 + SO3 D. S + H2O

Cu 8: Nhng kh no sau y lm mt mu dung dch brm long: A. O2 , N2 B. H2S , CO2 C. CO2 , SO2 D. SO2 , H2S Cu 9: un nng hn hp gm 11,2 gam bt Fe v 1,6 gam bt S thu c cht rn X . Cho X vo dung dch HCl d thu c hn hp kh Y (hiu sut phn ng 100%). Thnh phn % theo th tch hn hp Y l: A. 60% v 40% B. 50% v 50% C. 75% v 25% D. 45% v 55% Cu 10:Cu kim loi c th tc dng vi nhng cht no trong cc cht sau ay : A. dung dch HCl B. Dung dch H2SO4 long C. kh Cl2 D. dung dch NaCl Cu 11:Chn dy axit theo chiu tng dn tnh axt: A. HF < HI < HBr < HCl B. HF < HBr < HCl < HI C. HF < HCl < HBr < HI D. HCl < HBr < HI < HF Cu 12:Tnh xi ha ca cc halogen gim dn A. I Br Cl F B. Cl Br I F C. F Cl Br I D. Cl F Br I Cu 13:Th tch kh clo (ktc) vi khi lng natri cn dung iu ch 4,68 gam NaCl, hiu sut phn ng 80% l: A. 11,2 lit v 2,3 gam B. 22,4 lit v 23 gam C. 2,24 lit v 2,3 gam D. 1,12 lt v 2,3 gam Cu 14:Hiroclorua tan nhiu trong nc v : A. Hiroclorua nng hn khng kh B. Hiroclorua l mt phn ng phn cc C. Hiroclorua tc trong nc to c dung dch axit D. Hiroclorua l mt cht kh Cu 15 :Dung dch no trong cc dung dch axit sau y khng c cha trong bnh bng thy tinh? A. HCl B. H2SO4 C. HNO3 D. HF Cu 16: Cho 69.6 gam mangan ioxit tc dng HCl c d . Dn ton b kh sinh ra cho vo 500 ml dung dch NaOH 4M t0 thng , th tch dung dch khng i . Nng mol ca cc cht trong dung chch sau phn ng l bao nhiu? A. 1,7M , 1,7M v 0,8 M B. 1,6M , 1,6M , 0.7M C. 1,6M , 1,6M v 0,6 M D. 1,6M , 1,6 M v 0,8 M Cu 17: Cho mt lng d KMnO4 vo 25 ml dung dch HCl 8M . Tnh th tch Cl2 sinh ra A. 1,4 lit B. 1,44 lit C. 1.34 lit D. 1,45 lit Cu 18:Kim loi no c th tc dng vi dung dch H2SO4 long : A. Fe , Al , Zn B. Ag , Cu , Al C. Na, Cu , Ca D. Mg, Zn, Ag Cu 19:Hn hp O2 v O3 c t khi i vi H2 bng 20. Phn trm s mol O2 v O3 ln lt l: A. 40 v 60 B. 50 v 50 C. 75 v 25 D. 60 v 40 Cu 20:Cho 2,24 lit SO2 (kc) vo 120 lit dung dch NaOH 1 M . Dung dch thu c cha: A. Na2SO3 v NaOH d B. NaHSO3 C. Na2SO3 D. Na2SO3 v NaHSO3 Cu 21:Cho 2,24 lit SO2 (kc) vo 220 ml dung dch NaOH 1M . Dung dch thu c cha: A. Na2SO3 v NaHSO3 B. NaHSO3 C. Na2SO3 v NaOH d D. Na2SO3 Cu 22: Nhm cht no sau y va phn ng c vi H2SO4 long va phn ng vi H2SO4 c nng: A. CaO, S , Fe , C12H22O11 B. NaOH, S , Fe , C6H12O6

C. Cu , S, Al , C6H12O6 D. NaOH , CuO, Fe, Al Cu 23:Trong cc dung dch sau Ca(OH)2 , CuSO4 , AgNO3 , Pb(NO3)2 . Cp dung dch to thnh kt ta khi sc H2S vo l: A. CuSO4, Pb(NO3)2 B. AgNO3 , Pb(NO3)2 C. Ca(OH)2 , CuSO4 D. Ca(OH)2 , Pb(NO3)2 Cu 24:iu ch clo trong phng th nghim bng cch dung MnO2 oxi ha HCl. Trong phn ng ny , s phn t HCl b oxi ha v s phn t HCl to thnh mui clorua l: A. 4 v 1 B. 1 v 1 C. 2 v 4 D. 2 v 2 Cu 25 :Cho 1 gam natri phn ng vi 1 gam kh clo thu c m gam NaCl , m l : A. 0,5 gam B. 1 gam C. 2 gam D. 1,647 gam Cu 26:Thnh phn ca nc clo gm: A. HCl , O2 , H2O B. Cl2 , H2O C. HCl , HClO , H2O D. Cl2, HCl, HClO, H2O Cu 27:Trong phn ng ha hc 3Cl2 + 6KOH t0 5KCl + KClO3 + 3H2O . Vai tr ca clo l A. ch b xi ha B. ch b kh C. va b xi ha va b kh D. Khng b kh v khng b oxi ha Cu 28:C dung dch mui NaCl b ln tp cht NaBr v NaI . C th dng cht no trong cc cht di y lm sch dung dch mui NaCl ? A. kh clo B. kh xi C. kh HCl D. kh flo Cu 29:Dy cc cht du phn ng vi dung dch HCl l: A. NaOH, Al , CuSO4 , CuO , Fe3O4, AgNO3 B. CuCO3 , Cu(OH)2 , Cu, CuO , Fe C. CaO, Al, Al2O3 , Na2SO4 , CuO , H2SO4, D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe , CaO , Al2O3 Cu 30:Khi t 6,4 gam bt ng kim loi trong bnh kn dung tch khng i c th tch l 22,4 lit cha y khng kh ( cha 20%O2, 80%N2 v th tch ktc) n phn ng hon ton. Khi lng cht rn say phn ng l: A. 8,0 gam B. 6,72 gam C. 7,04 gam D. 9,28 gam p n: 1-B; 8-D; 9-C 16-D; 17-A; 24-D; 25-D; 2-C; 10-C; 18-A; 26-D; 3-B; 11-C; 19-B; 27-C; 4-C; 12-C; 20-D; 28-A; 5-C; 13-D; 21-C; 29-D; 6-B; 14-B; 22-D; 30-A 7-D; 15-D; 23-A;

KIM TRA HKII SINH HC 10(CB) Thi gian: 45 pht :


Cu 1: Kiu dinh dng ca to n bo l: A. Quang t dng. B. Quang d dng. C. Ha t dng. D. Ha d dng. Cu 2: Qu trnh chuyn ha sinh hc no m cc phn t hu c va l cht cho electron va l cht nhn electron? A. H hp hiu kh. B. H hp k kh. C. Ln men. D. C b v c. Cu 3: Trong h hp k kh cht nhn in t cui cng l: A. xi phn t. B. Cht v c. C. Cht hu c. D. Cacbonhidrat. Cu 4: Ging nhau gia h hp v ln men l: A. u l qu trnh phn gii cht hu c. B. u xy ra trong mi trng c nhiu xi. C. u xy ra trong mi trng c t xi. D. u xy ra trong mi trng khng c xi. Cu 5: Nm men Candida albicans gy vim nhim ng tiu ha, niu sinh dc...thuc ngnh: A. Nm tip hp. B. Nm ti. C. Nm m. D. Nm bt ton. Cu 6: Qu trnh chuyn ha sinh hc no xy ra vi khun axetic? A. H hp hiu kh hon ton. B. H hp k kh. C. H hp hiu kh khng hon ton. D. Ln men. Cu 7: Hin tng c ln men m khng c h hp l: A. C cht nhn in t l xi phn t. B. C cht nhn in t l cht v c. C. Khng c cht nhn in t t bn ngoi. D. Khng gii phng ra nng lng. Cu 8: Qu trnh no sau y khng phi l ng dng ln men? A. Mui da. B. To ru. C. Lm gim. D. Lm sa chua. Cu 9: Nng lng chuyn ha t qu trnh d ha sang ng ha c d tr dng ..... A. ADP. B. ATP. C. Cenzim. D. Nhm phtphat v c. Cu 10: phn gii protein thnh cc axit amin, vi sinh vt tit ra: A. Kininaza. B. Nucleaza. C. Proteaza. D. Amilaza. Cu 11: phn gii kitin thnh cc N-axetyl-glucozamin, vi sinh vt tit ra: A. Kininaza. B. Xenlulaza. C. Proteaza. D. Amilaza. Cu 12: Plisaccarit c bin i thnh mnsaccarit do vi sinh vt tin hnh.... A. H hp. B. Ln men. C. Phn gii ni bo. D. Phn gii ngoi bo. Cu 13: Trong nui cy khng lin tc, vi khun bt u sinh trng pha no? A. Pha tim pht. B. Pha ly tha. C. Pha cn bng. D. Pha suy vong. Cu 14: Trong iu kin thch hp nht, thi gian th h ca vi khun t l: A. 10 pht. B. 20 pht. C. 30 pht. D. 40 pht. Cu 15: Tin hnh nui cy 2.106 vi khun E. Coli iu kin 40 0C, sau 1 gi 20 pht th thu c s lng t bo ny l: A. 24.106 B. 25.106 C. 26.106 D. 27.106

Cu 16: Tin hnh nui cy mt loi vi khun vi s t bo ban u l 2.10 7, sau mt thi gian th thu c 28.107 t bo, hi s ln phn chia ca vi khun ny l bao nhiu? A. 5 ln. B. 6 ln. C. 7 ln. D. 8 ln. Cu 17: Tin hnh nui cy mt loi vi khun vi s t bo ban u l 4.10 9, sau 5 gi th thu c 25.109 t bo, hi thi gian th h ca loi vi khun ny l bao nhiu? A. 100 pht. B. 200 pht. C. 300 pht. D. 400 pht. Cu 18: Tin hnh nui cy 2.108 vi khun E. Coli iu kin 400C, sau 2 gi th thu c s lng t bo ny l: A. 24.108 B. 25.108 C. 26.108 D. 27.108 Cu 19: Nm Mucor sinh sn v tnh bng: A. Bo t trn. B. Bo t kn. C. Bo t m. D. Bo t non. Cu 20: To mt (Euglenophyta) sinh sn hu tnh bng: A. Phn i. B. Ny chi. C. Bo t m. D. Bo t chuyn ng. Cu 21: Trong cc hnh thc sinh sn sau y, hnh thc sinh sn no n gin nht? A. Nguyn phn. B. Gim phn. C. Phn i. D.Ny chi. Cu 22: Hnh thc no sau y khng phi l hnh thc sinh sn vi sinh vt? A. Phn i. B. Ny chi. C. Hnh thnh ngoi bo t. D. Hnh thnh ni bo t. Cu 23: Ni bo t vi khun c chc nng: A. Sinh sn. B. Sng cn. C. Tch tr. D. Tng hp protein. Cu 24: a s vi khun sng k sinh c xp vo nhm no sau y? A. a kim. B. a axit. C. a trung tnh. D. a kim v a axit. Cu 25: Ngoi x khun, dng vi sinh vt no sau y c th to ra cht khng sinh? A. To n bo. B. Vi khun lam. C. Nm. D. Vi khun lu hunh. Cu 26: Vi sinh vt khuyt dng l vi sinh vt: A. T tng hp c cc nhn t sinh trng. B. Khng t tng hp c mt hay vi nhn t sinh trng. C. Sng trong iu kin khng cn xi. D. Sng trong iu kin y xi. Cu 27: Vi sinh vt no sau y trong hot ng sng ca n tit ra axit lm gim pH ca mi trng l: A. Vi khun lam. B. Vi khun st. C. Vi khun lactic. D. X khun. Cu 28: a s vi sinh vt k sinh ng vt thuc nhm: A. a lnh. B. a m. C. a nhit. D. a siu nhit. Cu 29: Virut bi lit c cu trc: A. Xon. B. Khi. C. Hn hp. D. Khng c hnh dng xc nh Cu 30: Loi virut no sau y khng c v bc ngoi v capsit? A. Virut hecpet. B. Virut si. C. Virut cm. D. Virut khm thuc l. Cu 31: Virut u ma c li l: A. Axit nucleic. B. ARN. C. ADN D. C ADN v ARN. Cu 32: Nucleocapsit l tn gi dng ch: A. Cc lp v capsit ca virut. B. Phc hp gm v capsit v axit nucleic. C. B gen cha ADN ca virut. D. B gen cha ARN ca virut. Cu 33: c im li sng ca virut l: A. Sng cng sinh vi sinh vt khc. B. Sng k sinh hoc hoi sinh. C. Sng t dng. D. Sng k sinh bt buc. Cu 34: Phag l loi virut sng k sinh : A. Thc vt. B. ng vt. C. Cn trng. D. Vi sinh vt. Cu 35: Giai on no sau y xy ra s lin kt gia cc th th ca virut vi th th ca t bo ch? A. Giai on hp ph. B. Giai on xm nhp. C. Giai on sinh tng hp. D. Giai on phng thch. Cu 36: HIV c kh nng ly qua:

A. Bt tay, m hn. B. Tim chch chung ng tim vi ngi bnh. C. n ung chung, ni chuyn. D. Tt c u ng. Cu 37: phng ly nhim HIV qua tim chnh, cn: A. St trng ng bm v kim tim. B. Trc khi tim, st trng ngoi da. C. Ch dng ng tim v kim tim mt ln. D. Hon ton khng tim thuc. Cu 38: Hin nay ngi ta bit khong bao nhiu loi virut k sinh vi sinh vt? A. 1000. B. 2000 C. 3000 D. 4000 Cu 39: Virut Baculo sng k : A. Mui Culex. B. Mui Aedes. C. Rui gim. D. Su b n l cy. Cu 40: Bnh no ngi khng do virut gy nn? A. Bnh vim no Nht Bn. B. Bnh st xut huyt. C. Bnh vim gan B. D. Bnh st rt.

p n: 1a, 2b, 3c, 4a, 5d, 6c, 7c, 8c, 9b, 10c, 11a, 12d, 13a, 14b, 15b, 16c, 17a, 18d, 19b, 20d, 21c, 22d, 23b, 24c, 25c, 26b, 27c, 28b, 29b, 30d, 31c, 32b, 33d, 34d, 35a, 36b, 37c, 38c, 39d, 40d.

KIM TRA HKII SINH HC 10(NC) Thi gian: 45 pht


Cu 1: Loi virut no sau y khng c v bc ngoi v capsit? A. Virut hecpet. B. Virut si. C. Virut cm. D. Virut khm thuc l. Cu 2: To lc (Chlorophyta) sinh sn v tnh bng: A. Phn i. B. Ny chi. C. Bo t m. D. Bo t chuyn ng. Cu 3:. Qu trnh chuyn ha sinh hc no xy ra vi khun sinh m chnh? A. H hp hiu kh hon ton. B. H hp k kh. C. H hp hiu kh khng hon ton. D. Ln men. Cu 4: Nm men Saccharomyces sinh sn hu tnh bng: A. Bo t ti. B. Bo t o. C. Bo t m. D. Bo t non. Cu 5: Hy chn phng n ng: A. Tm thy HIV trong mu, tinh dch hoc dch nhy m o ca ngi nhim loi virut ny. B. HIV d ly truyn qua ng h hp v khi dng chung bt a vi ngi bnh. C. Khi xm nhp vo c th HIV tn cng cc t bo hng cu. D. HIV c th ly lan do cc vt trung gian nh mui, b cht,... Cu 6: Bnh no ngi khng do virut gy nn? A. Bnh vim no Nht Bn. B. Bnh st xut huyt. C. Bnh vim gan B. D. Bnh st rt. Cu 7: Virut khi xm nhp vo thc vt, chng di chuyn t t bo ny sang t bo khc nh vo: A. S di chuyn ca cc bo gen. B. Qua cc cht bi tit ca b my Gngi. C. Cc cu sinh cht ni gia cc t bo. D. Hot ng ca nhn t bo. Cu 8: Qu trnh no sau y gii phng nng lng t nht? A. H hp hiu kh. B. H hp k kh. C. H hp. D. Ln men. Cu 9: Vi sinh vt tit enzim lipaza vo mi trng phn gii lipit thnh: A. Glixrol. B. Phtpholipit. C. Strit. D. Axit bo v glixrin. Cu 10: Thuc dng cho bnh nhn AIDS hin nay c tc dng: A. Tr khi bnh hon ton. B. Phng bnh. C. Ko di thi gian bnh. D. Chng ly nhim. Cu 11: Hot ng no sau y khng s dng axit lactic?

A. Cng nghip nhum. B. Sn xut nha sinh hc. C. Cng nghip thuc da. D. Sn xut bt n bnh m. Cu 12: Nm mc trng (Mucor ramannianus) khng t tng hp c loi vitamin..... A. B1. B. B6. C. B10. D. B12. Cu 13: Trong nui cy khng lin tc, tc sinh trng ca vi khun tng v khng i pha no? A. Pha tim pht. B. Pha ly tha. C. Pha cn bng. D. Pha suy vong. Cu 14: Ngoi x khun, dng vi sinh vt no sau y c th to ra cht khng sinh? A. To n bo. B. Vi khun lam. C. Nm. D. Vi khun lu hunh. Cu 15: Trong iu kin thch hp nht, thi gian th h ca vi khun lao l: A. 1000 pht. B. 2000 pht. C. 3000 pht. D. 4000 pht. 3 0 Cu 16: Tin hnh nui cy 4.10 vi khun E. Coli iu kin 40 C, sau 60 pht th thu c s lng t bo ny l: A. 24.103 B. 25.103 C. 26.103 D. 27.103 Cu 17: Tin hnh nui cy mt loi vi khun vi s t bo ban u l 6.10 7, sau mt thi gian th thu c 3.26.107 t bo, hi s ln phn chia ca vi khun ny l bao nhiu? A. 5 ln. B. 6 ln. C. 7 ln. D. 8 ln. Cu 18: Tin hnh nui cy mt loi vi khun vi s t bo ban u l 2.10 5, sau 4 gi th thu c 27.105 t bo, hi thi gian th h ca loi vi khun ny l bao nhiu? A. 20 pht. B. 80 pht. C. 60 pht. D. 40 pht. Cu 19: Tin hnh nui cy 2.10 9 vi khun E. Coli iu kin 40 0C, sau 80 pht th thu c s lng t bo ny l: A. 24.109 B. 25.109 C. 26.109 D. 27.109 Cu 20: Trong cc hnh thc sinh sn sau y, hnh thc sinh sn no n gin nht? A. Nguyn phn. B. Gim phn. C. Phn i. D.Ny chi. Cu 21: Nm men ru (Schizosaccharomyces) sinh sn bng: A. Phn i. B. Ny chi. C. Bo t v tnh. D. Bo t hu tnh. Cu 22: Virut thng khng th xm nhp c th thc vt v: A. Khng c th th thch hp. B. Kch thc virut thng ln hn. C. Thnh t bo thc vt rt bn vng. D. C (A) v (C). Cu 23: tng hp cc cht, vi sinh vt s dng nng lng v .... A. Enzim ngoi bo. B. Enzim ni bo. C. ADP. D. C (A) v (B). Cu 24: Hin nay ngi ta bit khong bao nhiu loi virut k sinh vi sinh vt? A. 1000. B. 2000 C. 3000 D. 4000 Cu 25: pH ti u i vi phn ln to n bo l: A. Gn trung tnh. B. Hi axit. C. Axit. D. Kim. Cu 26: Nhm vi sinh vt no sau y c nhu cu m cao trong mi trng sng so vi cc nhm vi sinh vt cn li? A. Nm men. B. Nm si. C. X khun. D. Vi khun. Cu 27: Mi trng no sau y cha t vi khun gy bnh? A. Sa chua. B. Mu ng vt. C. Khng kh. D. t m. Cu 28: Ngi ta s dng vi khun Corynebacterium glutamicum sn xut: A. Enzim. B. Axit amin. C. Sinh khi. D. Protein n bo. Cu 29: Ni bo t vi khun c chc nng: A. Sinh sn. B. Sng cn. C. Tch tr. D. Tng hp protein. Cu 30: HIV c cu trc: A. Xon. B. Khi. C. Hn hp. D. Khng c hnh dng xc nh Cu 31: Vi khun nitrat ha c kiu dinh dng l: A. Quang t dng. B. Quang d dng. C. Ha t dng. D. Ha d dng. Cu 32: Phag l loi virut sng k sinh : A. Thc vt. B. ng vt. C. Cn trng. D. Vi sinh vt. Cu 33: Trong thi k ca s: A. HIV khng ly truyn. B. Bnh nhn c biu hin suy gim min dch.

C. Cha c biu hin triu chng nhng c kh nng ly truyn. D. Tt c u sai. Cu 34: Xc ng thc vt c vi sinh vt phn gii trong t s: A. To CO2 v H2O. B. Gp phn xy dng mt chui thc n hon chnh. C. Chuyn thnh cht dinh dng cho cy. D. Phn gii cc cht c tn ti trong t. Cu 35: c im li sng ca virut l: A. Sng cng sinh vi sinh vt khc. B. Sng k sinh hoc hoi sinh. C. Sng t dng. D. Sng k sinh bt buc. Cu 36: Trng giy (Paramecium caudatum) v tnh bng: A. Phn i. B. Ny chi. C. Bo t m. D. Bo t chuyn ng. Cu 37: Qu trnh chuyn ha sinh hc no xy ra vi khun axetic? A. H hp hiu kh hon ton. B. H hp k kh. C. H hp hiu kh khng hon ton. D. Ln men. Cu 38: Thi ca mi chng ta i vi i dch AIDS l: A. Khng nn bit. B. Cho rng khng phi nhim v ca mnh nn khng quan tm. C. Khng bao gi cp n. D. Cn c thi v hnh ng tch cc phng chng. Cu 39: Vi sinh vt khuyt dng l vi sinh vt: A. T tng hp c cc nhn t sinh trng. B. Khng t tng hp c mt hay vi nhn t sinh trng. C. Sng trong iu kin khng cn xi. D. Sng trong iu kin y xi. Cu 40: Ngun cht hu c c xem l nguyn liu trc tip ca hai qu trnh h hp v ln men l: A. Protein. B. Photpholipit. C. Cacbonhidrat. D. Axit bo. p n: 1d, 2a, 3c, 4a, 5a, 6d, 7c, 8d, 9d, 10c, 11d, 12a, 13b, 14c, 15a, 16b, 17a, 18d, 19b, 20c, 21a, 22c, 23b, 24c, 25b, 26d, 27a, 28b, 29b, 30b, 31c, 32d, 33c, 34c, 35d, 36a, 37c, 39b, 38d, 40c.

TN ....................................... LP ....................................... THI HC K II LP 10(NC) A B C D A B C D A B C D A B C D A 1 7 13 19 25 2 8 14 20 26 3 9 15 21 27 4 10 16 22 28 5 11 17 23 29 6 12 18 24 30 1/Ion no khng b oxihoa bng cc cht ho hc a Clb Fc Brd I2/ Cho phn ng:. H2S +Cl2 +H2O = HCl + H2SO4 . . a H2S l cht oxi ha, H2O l cht kh bCl2 l cht kh , H2S l cht oxi ha c Cl2 l cht oxi ha. H2S l cht kh dH2S l cht kh,H2O l cht oxi ha 3/ Trong h phn ng trng thi cn bng:2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k)( H < 0) Nng ca SO3 s tng, nu: a Tng nng ca SO2 b Tng nhit c Gim nng ca O2. d Gim nng ca SO2 4/ Chia mt dung dch brom mu vng nu thnh hai phn.Dn kh X khng mu i qua phn 1 th dung dch mt mu.Dn kh Y khng mu qua phn 2 th dung dch sm mu hn.Hai kh X v Y ln lt l: a SO2 v HI b SO2 v HCl c CO2 v Cl2 d SO2 v Br2 5/ . Trong cc phn ng sau y, phn ng no SO2 th hin tnh kh: a SO2 + 2H2S = 3S + H2O. b SO2 +Br2 +H2O = HBr +H2SO4 c SO2 +2Mg = S + 2MgO. d SO2 +6HI = H2S + 3I2 + 2H2O 6/ Ha tan 200g SO3 vo 1 lt dung dch H2SO4 17% (D = 1,12 g/ml) thu c dung dch A.Nng % ca dung dch A: a 32,98% b 40% c 47,47% d 30% 7/ Khi un nng HI trong mt bnh kn, xy ra phn ng sau: 2HI(k) H2(k) + I2(k)

B C D

mt nhit no , hng s cn bng KC ca phn ng bng 1/64. nhit , c bao nhiu % HI b phn hu? a 25% b 15% c 20% d 10% 8/ C cc l mt nhn ln lt cha cc dung dch BaCl2,NaBr , Al (NO3)3,K2CO3 , AgNO3.Ch dng mt thuc th nhn bit cc dung dch trn a dd HCl b qu tm c ddHNO3 d dd NaOH 9/ Cht X l mui ca Canxi halogenua. Cho dd cha 0,2 g X tc dng vi dd AgNO3 th thu c 0,376g kt ta.X l cng thc phn t no sau y a CaCl2 b CaI2 c CaF2 d CaBr2 10/ Cho mt lng d dung dch AgNO3 tc dng vi 100 ml dung dch cha hn hp NaF 0,05M v NaCl 0,2M . Khi lng kt ta thu c l : a 2,72g b 2,65g c 2,93g d 2,87g 11/ Dn hai lung kh clo qua hai dung dch KOH ,dd(1) long v ngui,dd (2) c v un nng 100o C .Nu lng mui sinh ra trong c 2 dd bng nhau th th tch clo i qua 2 dd l a6/3 b 10/3 c 5/3 d5/6 12/ C 4 l mt nhn ng ring bit cc mui KF, KCl, KBr, KI. nhn bit cc mui trn ta c th dng trc tip nhm thuc th no sau y: a Nc v dung dch H2SO4 m c bNc, dd AgNO3 c Nc, Brm v dd AgNO3 dNc, kh Cl2 v dd AgNO3 13/ Mt phn ng ho hc xy ra theo phng trnh: A + B C Nng ban u ca cht A l 0,8 mol/l; ca cht B l 1,00 mol/l. Sau 20 pht, nng cht A l 0,78 mol/l. Nng ca cht B lc l: a 0,85 mol/l b 0,92 mol/lt c 0,98mol/l d0,75 mol/l 14/ Khi nhit tng thm 10oC, tc ca phn ng tng ln 4 ln. Khi nhit gim t 70oC xung 40oC th tc phn ng s gim i: a 60 ln b 80 ln c 81 ln d 64 ln 15/ . Cho 2,8g Fe tc dng vi H2SO4 c, nng thu c bao nhiu l SO2: a 1,86 b 1,68 c 1,65 d 1,56 16/ Trong cng nghip ngi ta iu ch CuSO4 bng cch I Ngm Cu trong dung dch H2SO4 long , sc oxi lin tc II Ho tan Cu trong H2SO4 c nng Cch lm c li hn l a II>I bI c II d nh nhau 17/ : Ho tan 11,2 gam Fe v 2,4 gam Mg tc dng va vi 109,5 gam dung dch HCl. Tnh nng phn trm ca dung dch HCl dng ? a 25% b 15% c 10% d 20% 18/ Mt vin bi st hnh cu nng11,2 g cho vo dung dch HCl sau khi ng knh vin bi cn 1/2 ban u th thy kh ngng thot ra,ly vin bi cn li ra sch lau kh,can li thy khi lng vin bi cn li l a 1,4g b 5,6g c 2,4g d 2,8g 19/ Cho 13,05 gam MnO2 tc dng vi axit HCl d sinh ra kh clo tc dng va vi bao nhiu gam st ? a 5,6g b 6,5g c 6,7g d 7,5g

20/ Ho tan 1,69g oleum X c cng thc H2SO4.nSO3 vo ncc dung dch Y.Dung dch Y c trung ho va bi 40mldung dch KOH 1m.Tm n a n=2 b n=4 c n=1 d n=3 21/ Thc nghim cho thy tc ca phn ng ho hc: A(k) + 2B(k) C(k) + D(k)
. B ] ; trong k l hng s tc ; c tnh theo biu thc v = k [ A][ [ A], [ B ] l nng cht A v B tnh theo mol/l. Khi nng cht B tng ln 3 ln v nng cht A khng i th tc phn ng tng ln: a 6 ln b 2 ln c 9 ln d3 ln 22/ Mt hn hp gm cc kim loi dng bt: Fe; Al; Cu c cng s mol v u bng: 0,1mol. Cho hn hp trn tc dng vi H2S04 long, d th c V lt kh hidro v dung dch B xc nh V (dktd) theo cc kt qu sau: a V= 0,35 lt b V= 4,48lt c V= 5,6 lt d V=2,24lt 23/ SO2 trong phn ng : SO2 + H2S S + H2O ng vai tr l cht : a oxyhoa b axit c va kh va oxyhoa d kh 24/ Nung 4,8 gam bt lu hunh vi 6,5 gam bt Zn, sau khi phn ng vi hiu sut 80% c hn hp cht rn X. Ha tan X trong dung dch HCl d. Tnh V lt kh thu c (ktc) sau khi ha tan. a 0,448 lt b1,792 lt c 2,24 lt d 3,36 lt 25/ Trong cc dy cht sau y, dy no gm cc cht u tc dng c vi dung dch HCl ? a Fe2O3, KMnO4 , Cu b CaCO3, H2SO4, Mg(OH)2 c Fe, CuO, Ba(OH)2 d AgNO3(dd), MgCO3, BaSO4 26/ Cho mt lng d KMnO4 vo 25 ml dd HCl 8M Tnh th tch clo kc thu c a1,34l b1,45l c1,4l d1.44l 27/ Cho phn ng sau trng thi cn bng:H2(k) + I2(k) 2HI(k) Biu thc no sau y biu din ng hng s cn bng K ca phan ng? [ 2 HI ] [ HI ] 2 [ H ].[ I ] K= K= K= 2 [ H 2 ].[ I 2 ] [ H 2 ].[ I 2 ] [ HI ] a b c d
2

K=

[ H 2 ].[ I 2 ] [ HI ] 2

28/ hn hp kh gm oxi v ozon c t khi hi i vi hiro l18 .% th tch ozon l a 40% b 35% c 25% d 20% 29/ Khi cho kh clo vo dung dch KOH c c d v un nng th dung dch thu c cha : a KCl, KClO, KOH d b KCl, KClO3, H2O ,KOH d c KCl, KClO3, KOH d d KCl, KOH d 30/ C hh kh oxi v ozon sau mt thi gian ozon b phn hu ht ta c mt cht kh duy nht c th tch tng thm 2 % .% th tch kh ban u l a 90 v 10 b 97 v 3 c 95 v 5 d 96 v 4

p n ca thi: 1[30]b... 2[30]c... 3[30]a... 4[30]a... 5[30]b... 6[30]a... 7[30]c... 8[30]a...9[30]d... 10[30]d... 11[30]c... 12[30]b... 13[30]c... 14[30]d... 15[30]b... 16[30]b... 17[30]d... 18[30]a... 19[30]a... 20[30]d... 21[30]c... 22[30]c... 23[30]a... 24[30]c... 25[30]c... 26[30]c... 27[30]a... 28[30]c... 29[30]b... 30[30]d...

H V TN: THI HC K II LP :11 CB MN : SINH 1/ Tc dng lm chm qu trnh , phn ho t bo l vai tr ca : a Auxin b Axit Abxixic c Axit Abxixic & tilen d tilen 2/ Sinh trng s cp l s sinh trng ca : a Thn v r theo chiu ngang bThn theo chiu ngang c R theo chiu di d Thn v r theo chiu di 3/ Qu trnh phn chia c th hu tnh ca ng vt cng ging nh thc vt trnh t cc giai on c bn u l: a C th -Giao t -Hp t- Phi Thai b Hp t - Phi Thai- C th c Hp t - Phi - C th d Phi -Hp t -C th 4/ Chn cu ng trong cc cu sau : a Dng cht kch thch & km hm phi ch n nng ti thch cng cc iu kin sinh thi c lin quan ti cy. bCht kch thch lun c tc dng c ch sinh trng & pht trin thc vt c Giberelin l 1 cht c ch sinh trng ca cy.

d Dng cht kch thch & km hm bt k nng no cng u c tc dng mong mun. 5/ Cc yu t bn trong nh hng n s sinh trng ca cy l : a Di truyn b Di truyn ,hoocmon thc vt c Hoocmon thc vt d Di truyn , hooocmoon thc vt , gen 6/ c gi dng lm thc n, con ngi dng qu trnh sinh trng , pht trin ca cy xanh giai on no: a Giai don ny mm bGiai don sinh trng mnh c Giai don ra hoa d Giai on to qu & ht 7/ Tc dng " kch thch lm tng qu trnh chuyn ho t bo; kch thch qu trnh sinh trng & pht trin bnh thng ca c th " l hoocmon no: a Tiroxin b strogen c Hoocmon sinh trng d Testosteron 8/ Qu trnh sinh trng & pht trin ca Ngi c th chia ra lm my giai on? l giai on no: a Phi thai b Phi thai & hu phi c Hu phi d Phi thai , hu phi & gi cht 9/ Nhng ngi trng o, Mai c khi ta cnh, ct b bt cc chi thn & chi cnh lc gn tt. Bin php ny c ngha ch yu l: aGim bt cng chm sc b Thc y cy mc ra cnh l ch khc ng hn c Hn ch sinh trng ca cy, thc y qu trnh ra hoa sm hn d Lm cy khng mc thm cnh l na, cho rm rp 10/ Hoocmon thc vt gm my nhm ? l nhng nhm no: a 2 nhm Hoocmon, l Hoocmon kch thch sinh trng & km hm sinh trng b 1 nhm Hoocmon, l Hoocmon kch thch sinh trng c 3 nhm Hoocmon, l Hoocmon kch thch sinh trng , km hm sinh trng & cc cht khong. d 1 nhm Hoocmon, l Hoocmon km hm sinh trng 11/ ng vt, c bit l ng vt bin nhit ch c th sinh trng & pht trin thun li trong iu kin no sau y: a Trong khong nhit cc thun b Trn khong nhit cc thun c bt k nhit no d Di khong nhit cc thun 12/ Qu trnh trong , qu ln n kch thc cc i c cc bin i sinh l, sinh ho din ra mnh m lm bin i mu sc, mi v cng...... c gi l: a Qu trnh chn ca qu b Qu trnh hnh thnh qu c Qu trnh hnh thnh ht d Qu trnh th tinh

13/ Nng nc phi ln n 1 kch thc no mi thnh ch, c th ch phi ln n 1 kch thc no mi pht dc: a-S sinh trng to tin cho s pht trin cTt c u ng b- S sinh trng & pht trin hon ton c lp nhau. d Tt c u sai 14/ Etilen c tc dng lm qu chn nhanh v: a Lm tng tnh thm ca mng, gii phng cc enzym lm qu chn nhanh b C tc dng kch thch h hp mnh c Tt c u ng d Tt c u sai 15/ Tc dng " iu ho & pht trin cc tnh trng sinh dc c, tng mnh tng hp Protein, pht trin c bp" l hoocmon no a Tirroxin b strogen c Testosteron d Hoocmon sinh trng 16/ Tc ln & gii hn ln ca cc loi ng vt khc nhau l do: a Thc n quyt nh b Kh nng t vn ln ca tng c th c S chm sc b m quyt nh d Nhn t di truyn quyt nh 17/ nng thch hp, tc dng kch thch s phn chia, ln ln & ko di t bo l vai tr ca: a Giberelin b Auxin c Xitokinin d-Tt c u ng 18/ Phi ca ht pht trin y thnh cy mm gm: a Chi mm& l mm b Thn mm & l mm c R mm, thn mm, chi mm, l mm. d R mm &thn mm 19/ Ngi, tc sinh trng nhanh nht khi thai nhi c 4 thng tui & tui dy th, kch thc ti a ca c th t c tui trng thnh. l dn chng chng minh: a Tc sinh trng din ra ng u cc giai on pht trin khc nhau b Tc sinh trng khng ph thuc cc giai on pht trin c Khng chng minh u g. d Tc sinh trng din ra khng ng u cc giai on pht trin khc nhau 20/ Sinh trng c th sinh vt a bo biu hin : a S tng khi lng hay trng lng c th bS tng kch thc hay trng lng c th c S tng chiu hay chiu ngang c th d S thay v s lng t bo ca c th 21/ Hoocmon kch thch sinh trng thc vt gm: a Giberelin, Xitokinin bAuxin, Giberelin cAuxin & Xitokinin dAuxin , Giberelin, Xitokinin 22/ M phn sinh l: a Tp hp cc t bo non, cha hoc khng phn ho, c kh nng lin tc phn bo nguyn nhim

b Cc im sinh trng, thng gi l chi hoc mm nh cy hay b phn ca cy ln ln c c Tp hp cc t bo non, cha hoc khng phn ho, lin tc phn bo gim nhim sinh ra cc t bo mi d Tt c u ng 23/ Chc nng chnh m phn sinh nh thn l a Lm cy dy ln ( tng ng knh ) b Lm thn di ra ( tng chiu cao ) cLm lng di ra ( tng chiu di hoc cao ) d Lm r di ra ( tng chiu di ) 24/ Chc nng chnh m phn sinh bn l aLm cy dy ln ( tng ng knh ) b Lm r di ra ( tng chiu di ) c Lm lng di ra ( tng chiu di hoc cao ) d Lm thn di ra ( tng chiu cao ) 25/ thc vt gia sinh trng v pht trin : aPht trin quyt nh s sinh trng bSinh trng quyt nh s pht trin c Khng c mi quan h g d Sinh trng v pht trin l 2 qu trnh c mi lin h khng kht vi nhau , sinh trng to iu kin cho pht trin v ngc li 26/ AIA l ch vit tt ca a Axit indol axetic b Giberelin c tilen d Axit Abxixic 27/ ng vt ch c th sinh trng & pht trin thun li trong iu kin no sau y: a Trong khong m cc thun b Di khong m cc thun c Trn khong m cc thun d bt k m no 28/ Thn v r sinh trng theo chiu ngang l do : a Tng sinh tr to nn bTng sinh v to nn c M phn sinh nh to nn dM phn sinh bn to nn (tng sinh v v tng sinh tr )to nn 29/ Hoocmon thc vt l: a Phitohoocmon do cy tit ra, c tc dng iu tit hot ng cy b Cht kch thch lm thc vt sinh trng hoc pht trin nhanh hn c Cht kch thch lm thc vt sinh trng hoc pht trin chm li d Tt c u sai 30/ Trong c th thc vt , AIA c to ra ch yu : a L gi b Etylen & Axit Apxinic c M phn sinh r hay lc lp d Zelatin & Kinetin 31/ Nu ct b 1 chi ngn nh 1 cy, th: a Cy khng mc ra c cnh hoc l bn na b Phn r b ct ca cy m ngang ra c na cCy vn cao ln nh m phn sinh lng , nhng chm hn.

dCy khng th cao ln c na 32/ Thuc nhm cht c ch thc vt sinh trng c : a Axit Abxixic b tilen c Cht lm chm sinh trng & cht dit c. d Tt c u ng 33/ S sinh trng & pht trin ca ng vt c iu khin bi : a H tiu ho b H gen c H tun hon d H thn kinh 34/ Con ci sinh ra trong hnh thc sinh sn v tnh c c im: a Ging c th m bGing nhau cKhc b m & khc nhiu im dGing nhau & ging c th m 35/ Sau khi ri vo u nhu, gp iu kin thun li, ht phn s mc ra 1 ng phn. ng phn di dn ra & theo nvoif nhu i vo bu nhu. Hin tuownjg ny gi l: a S hnh thnh ht phn b S ny mm ca ht phn c S hnh thnh ti phi d S th tinh 36/ Nhng c trng ca sinh sn hu tnh : a Lun gn vi s hp nht ca giao t c & ci, lun c s trao i, ti t hp ca 2 b gen b & m b Gn lin s gim phn to thnh giao t c Tng kh nng thch nghi ca con chu a dng di truyn d Tt c u ng 37/ Tc ng chung ng k nht ca GA n c th thc vt l: a Tng phn bo, tng ST ko di, kch thch ny mm & pht trin b Kch thch phn bo, gim ko di v lo ha t bo, nh thc chi c Gim phn bo nguyn nhim, gim rng l v qu, gy tnh tri nh d Kch thch rng l & qu , gim ko di t bo, lm chi ng 38/ thc vt ni nh c hnh thnh do kt hp ch yu ca: a Mt giao t c vi t bo trng b Mt giao t c kt hp vi nhn lng bi c T bo trng vi nhn lng bi d Hai giao t c vi nhau 39/ Thn v r sinh trng theo chiu di l do : a Tng sinh tr to nn b M phn sinh nh to nn c Tng sinh v to nn d M phn sinh bn ( tng sinh v v tng sinh tr to nn) to nn 40/ Chc nng chnh m phn sinh nh r l : a Lm thn di ra ( tng chiu cao ) b Lm cy dy ln ( tng ng knh ) c- Lm r di ra (tng chiu di ) d-Lm lng di ra ( tng chiu di hoc cao )

P N THI HC K 2 MN SINH - LP 11 C BN

1[ 1]c... 8[ 1]b... 9[ 1]c... 15[ 1]c... 17[ 1]d... 23[ 1]b... 25[ 1]d... 31[ 1]c... 33[ 1]b... 39[ 1]b...

2[ 1]d... 10[ 1]a... 16[ 1]d... 18[ 1]c... 24[ 1]a... 26[ 1]a... 32[ 1]d... 34[ 1]d... 40[ 1]c...

3[ 1]c... 11[ 1]a...

4[ 1]a... 12[ 1]a...

5[ 1]b.. 13[ 1]a...

6[ 1]a... 14[ 1]c...

7[ 1]a...

19[ 1]d... 20[ 1]b... 21[ 1]d... 22..[ 1]a.. 27[ 1]a... 28[ 1]d... 29[ 1]a... 30[ 1]a... 38[ 1]d...

35[ 1]b... 36[ 1]b... 37[ 1]a...

H V TN: THI HC K II LP :11 NC MN : SINH 1/ Tng chuyn ho c bn, nhip tim nhanh,huyt p thp,gy ,bu c,mt li l triu chng bnh l ca ngi a u nng tuyn yn b Nhc nng tuyn yn c u nng tuyn gip d Nhc nng tuyn gip 2/ Hoocmon sinh dc tesstostron khng c vai tr : a Lm xut hin tnh trng sinh dc th cp b Kch thch nang trng pht trin v rng trng c Tng ng ho prtin,lm c th ln nhanh d Lm xng tng trng chiu di 3/ S pht trin ng vt l : a Giai on tng trng cc b phn c qun ca c th b Giai ot tng s lng c th trong qun th c Giai ot t hp t n lc c th trng thnh d Giai on c th pht dc , c kh nng tham gia sinh sn 4/ ngi nu u nng tuyn yn vo tui trng thnh s:

a Mc bnh thn kinh phn lit b Mc bnh to u xng chi c Mc bnh Khng l d Mc bnh ph thng 5/ ngi nu u nng tuyn gip khi cn tr s mc bnh : a Bu c b i ng c T hon d Khng l 6/ Mt chu k sinh trng v pht trin ca cy c bt u t : a Khi cy ra hoa n khi ht ny mm b Khi ra hoa n lc cy cht c Khi ht ny mm n khi to ht mi d Khi ny mm n khi cy ra hoa 7/ Trong cc phithoomon kch thch sinh trng 2 loi no c vai tr ging nhau a gibrlin v axit abxixic b gibrlin v xitkinin c axit abxixic v etilen dAuxin v gibrlin 8/ Trong qu trnh pht trin ng vt , s pht trin qua bin thi l trng hp : a Hp t pht trin thnh con non b C th mi c hnh thnh phi qua giai on nhng c Con non mi n gi l u trng ,cha ging con trng thnh m phi qua nhiu bin i v hnh thi,sinh l,mi t c c th trng thnh d Khng con trc tip m phi qua giai on phi 9/ Trong qu trnh pht trin ng vt, cc giai on k tip nhau trong giai on phi l: a Phn ct trng -phi v -phi nang -mm c quan b Phn ct trng -mm c quan- phi nang-phi v c Phn ct trng -mm c quan-phi v -phi nang d Phn ct trng - phi nang-phi v -mm c quan 10/ thc vt c ht 1 nm , chu k sinh trng v pht trin c cc giai on theo trnh t : a Ra l-sinh trng, thn , r,l -ra hoa -kt ht b Ra hoa- to qu-ny mm-mc l-sinh trng r ,thn,l c Ny mm-sinh trng- ra hoa d Ny mm - ra l - sinh trng r, thn, l - ra hoa- to qu - chn qu 11/ Thn v r sinh trng theo chiu di l do : aTng sinh tr to nn b M phn sinh nh to nn c M phn sinh bn ( tng sinh v v tng sinh tr to nn) to nn d Tng sinh v to nn 12/ Tc dng lm chm qu trnh , phn ho t bo l vai tr ca : a Auxin b tilen c Axit Abxixic & tilen dAxit Abxixic 13/ Chn cu ng trong cc cu sau : a-Giberelin l 1 cht c ch sinh trng ca cy b Dng cht kch thch & km hm bt k nng no cng u c tc dng mong mun.

c Cht kch thch lun c tc dng c ch sinh trng & pht trin thc vt d Dng cht kch thch & km hm phi ch n nng ti thch cng cc iu kin sinh thi c lin quan ti cy. 14/ Nng nc phi ln n 1 kch thc no mi thnh ch, c th ch phi ln n 1 kch thc no mi pht dc: a S sinh trng & pht trin hon ton c lp nhau. b- S sinh trng to tin cho s pht trin c-Tt c u sai d- Tt c u ng 15/ Qu trnh phn chia c th hu tnh ca ng vt cng ging nh thc vt trnh t cc giai on c bn u l: aHp t Phi C th bC th Giao t Hp t Phi Thai c Hp t Phi Thai C th d Phi Hp t C th 16/ Trong c th thc vt , AIA c to ra ch yu : a Etylen & Axit Apxinic b M phn sinh r hay lc lp cL gi d Zelatin & Kinetin 17/ Phi ca ht pht trin y thnh cy mm gm: a R mm &thn mm b R mm, thn mm, chi mm, l mm. c Thn mm & l mm dChi mm& l mm 18/ Ngi, tc sinh trng nhanh nht khi thai nhi c 4 thng tui & tui dy th, kch thc ti a ca c th t c tui trng thnh. l dn chng chng minh: a Tc sinh trng khng ph thuc cc giai on pht trin b Tc sinh trng din ra khng ng u cc giai on pht trin khc nhau c Khng chng minh u g. d Tc sinh trng din ra ng u cc giai on pht trin khc nhau 19/ Thn v r sinh trng theo chiu ngang l do : a Tng sinh tr to nn b Tng sinh v to nn c M phn sinh nh to nn d M phn sinh bn to nn (tng sinh v v tng sinh tr )to nn 20/ Sinh trng c th sinh vt a bo biu hin : a S tng khi lng hay trng lng c th b S tng chiu hay chiu ngang c th c S thay v s lng t bo ca c th d S tng kch thc hay trng lng c th 21/ Chc nng chnh m phn sinh nh thn l a Lm thn di ra ( tng chiu cao ) b Lm r di ra ( tng chiu di ) cLm cy dy ln ( tng ng knh ) d Lm lng di ra ( tng chiu di hoc cao )

22/ M phn sinh l: a-Tp hp cc t bo non, cha hoc khng phn ho, c kh nng lin tc phn bo nguyn nhim b Cc im sinh trng, thng gi l chi hoc mm nh cy hay b phn ca cy ln ln c cTp hp cc t bo non, cha hoc khng phn ho, lin tc phn bo gim nhim sinh ra cc t bomi . d- Tt c u ng 23/ Qu trnh sinh trng & pht trin ca Ngi c th chia ra lm my giai on? l giai on no: a Hu phi bPhi thai , hu phi & gi cht cPhi thai & hu phi d Phi thai 24/ Nu ct b 1 chi ngn nh 1 cy, th: a Phn r b ct ca cy m ngang ra c na b Cy vn cao ln nh m phn sinh lng , nhng chm hn. c Cy khng mc ra c cnh hoc l bn na d Cy khng th cao ln c na 25/ Chc nng chnh m phn sinh nh r l a Lm thn di ra ( tng chiu cao ) b Lm cy dy ln ( tng ng knh ) c Lm r di ra ( tng chiu di ) d Lm lng di ra ( tng chiu di hoc cao ) 26/ Etilen c tc dng lm qu chn nhanh v: b Lm tng tnh thm ca mng, gii phng cc enzym lm qu chn nhanh c C tc dng kch thch h hp mnh a Tt c u sai dTt c u ng 27/ AIA l ch vit tt ca a Axit Abxixic b Axit indol axetic c Giberelin d tilen 28/ Nhng ngi trng o, Mai c khi ta cnh, ct b bt cc chi thn & chi cnh lc gn tt. Bin php ny c ngha ch yu l: a Lm cy khng mc thm cnh l na, cho rm rp b Hn ch sinh trng ca cy, thc y qu trnh ra hoa sm hn c Gim bt cng chm sc d Thc y cy mc ra cnh l ch khc ng hn 29/ Cc yu t bn trong nh hng n s sinh trng ca cy l : a Hoocmon thc vt b Di truyn c Di truyn ,hoocmon thc vt d-cc cu trn sai 30/ c gi dng lm thc n, con ngi dng qu trnh sinh trng , pht trin ca cy xanh giai on no: a Giai don to qu & ht b Giai don ra hoa c Giai don sinh trng mnh d Giai don ny mm 31/ Tc ln & gii hn ln ca cc loi ng vt khc nhau l do:

a Thc n quyt nh b Nhn t di truyn quyt nh c S chm sc b m quyt nh d Kh nng t vn ln ca tng c th 32/ Tc dng " kch thch lm tng qu trnh chuyn ho t bo; kch thch qu trnh sinh trng & pht trin bnh thng ca c th " l hoocmon no: a Testosteron b Tirroxin c strogen d Hoocmon sinh trng 33/ Sau khi ri vo u nhu, gp iu kin thun li, ht phn s mc ra 1 ng phn. ng phn di dn ra & theo nvoif nhu i vo bu nhu. Hin tuownjg ny gi l: a S th tinh b S hnh thnh ht phn cS hnh thnh ti phi dS ny mm ca ht phn 34/ Con ci sinh ra trong hnh thc sinh sn v tnh c c im: a Ging nhau & ging c th m b Ging c th m c Ging nhau dKhc b m & khc nhiu im 35/ S sinh trng & pht trin ca ng vt c iu khin bi : a H gen b H tun hon c H thn kinh d H tiu ho 36/ Nhng c trng ca sinh sn hu tnh : a Tng kh nng thch nghi ca con chu a dng di truyn b- Gn lin s gim phn to thnh giao t c- Lun gn vi s hp nht ca giao t c & ci, lun c s trao i, ti t hp ca 2 b gen b & m d Tt c u ng 37/ Tc dng " iu ho & pht trin cc tnh trng sinh dc c, tng mnh tng hp Protein, pht trin c bp" l hoocmon no a strogen bTestosteron c Hoocmon sinh trng d Tiroxin 38/ thc vt ni nh c hnh thnh do kt hp ch yu ca: a T bo trng vi nhn lng bi b Mt giao t c kt hp vi nhn lng bi cHai giao t c vi nhau dMt giao t c vi t bo trng 39/ Chc nng chnh m phn sinh bn l aLm r di ra ( tng chiu di ) bLm lng di ra ( tng chiu di hoc cao ) c Lm thn di ra ( tng chiu cao ) d Lm cy dy ln ( tng ng knh ) 40/ Tc ng chung ng k nht ca GA n c th thc vt l: a Kch thch rng l & qu , gim ko di t bo, lm chi ng b Gim phn bo nguyn nhim, gim rng l v qu, gy tnh tri nh c Kch thch phn bo, gim ko di v lo ha t bo, nh thc chi d Tng phn bo, tng ST ko di, kch thch ny mm & pht trin

P N THI HC K 2- LP 11 NNG CAO 1[ 1]c... 2[ 1]b... 3[ 1]d... 8[ 1]c..9[ 1]d... 10[ 1]d... 11[ 1]b... 16[ 1]c...17[ 1]b... 18[ 1]b... 22[ 1]a... 23[ 1]c... 24[ 1]b... 25[ 1]c... 26[ 1]d... 27[ 1]b... 31[ 1]b... 32[ 1]b... 33[ 1]d... 34[ 1]a... 35[ 1]a... 39[ 1]d... 40[ 1]d... 4[ 1]b... 5[ 1]d... 6[ 1]c... 7[ 1]d.. 12[ 1]c... 13[ 1]d... 14[ 1]b.. 15[ 1]a... 19[ 1]d... 20[ 1]d... 21[ 1]a... 28[ 1]b... 29[ 1]c... 30[ 1]d...

36[ 1]d... 37[ 1]b... 38[ 1]b...

KIM TRA HC K II MN IA LY LP 10(CB) Hay chon cu tra li ung nht: 1. Dch v khng phi l ngnh: a. Trc tip sn xut ra ca ci vt cht. b. Lm tng gi tr hng ha nhiu ln. c. Phc v nng cao cht lng cuc sng ca con ngi. d. Gp phn gii quyt nhiu vic lm. 2. Dch v no sau y c xp vo nhm dch v kinh doanh? a. Gio dc. b. Dch v nh . c. Vn ti hnh khch. d. Ngn hng. 3. Nhn t no sau y nh hng ti nhp pht trin v c cu ngnh dch v? a. Trnh pht trin kinh t. b. Quy m v c cu dn s. c. Phn b dn c d. Ti nguyn thin nhin.

4. Kt cu dn s theo tui, gii tnh nh hng n ngnh dch v nh th no? a. Sc mua v nhu cu dch v. b. hnh thc t chc mng li dch v. c. C cu ngnh dch v d. c a v b ng. 5. Cc nc no sau y c ngnh DV chim trn 60% c cu GDP? a. ang pht trin. b. Pht trin. c. Cng nghip mi. d. cng nghip mi v pht trin 6. Cu no sau y khng ng vi ngnh GTVT? a.Sn phm l s chuyn ch ngi v hng ha. b. Cht lng ca sn phm o bng tc chuyn ch, tin nghi v an ton. c. lm thay i gi tr ca hng ha vn chuyn. d. m bo cc mi giao lu kinh t, vn ha, x hi 7. Vng no sau y nm gn cc u mi GTVT ? a. Vng tp trung cc ngnh sn xut. b. Vng ng dn c c. Vng phn b ngnh dch v d. tt c u ng 8. iu kin t nhin nh hng ti phn b v pht trin GTVT th hin : a.. Hng vn chuyn, loi hnh vn ti,. b. cng vn chuyn. c. Cng tc thit k v xy dng cng trnh GTVT. d. Tt c u ng. 9. Khng nh hng quyt nh n s pht trin, phn b v hot ng ca GTVT l nhn t: a. s pht trin ca cc ngnh kinh t quc dn. b.S phn b dn c. c. a hnh v mng li thy vn. d. Tin b ca khoa hc k thut 10. S phn b cc c s cng nghip trnh pht trin kinh t, quan h ni sn xut v ni tiu th khng nh hng n: a. Hng, cng vn chuyn, loi hnh vn ti, b. hot ng ca cc loi hnh GTVT. c. Cng tc thit k v xy dng cng trnh GTVT. d. Tt c u ng. 11. Loi hnh giao thng vn ti thnh ph ngy cng pht trin mnh, bt ngun t: a. Qu trnh th ha. b. S pht trin ca cc thnh ph ln. c.S hnh thnh cc chm th. d. b v c ng. 12. Hnh khch tnh bng ngi.Km; hng ha tnh bng tn .Km gi l

a. khi lng lun chuyn. b. Khi lng vn chuyn. c. Khi lng vn chuyn v lun chuyn. d. C li vn chuyn. 13. cc nc pht trin, khi hi v khong cch gia hai a im nu i bng t hay tu ha, hy dng: a. Phi mt bao nhiu gi(pht) b. Bao nhiu gi/Km c. Bao nhiu Km d. tt c u ng. 14. Vai tr no sau y khng phi ca ngnh GTVT? a. tham gia sn xut hng ha. . b.a sn phm t ni sn xut n ni tiu th. c. Phc v nhu cu i li ca ngi dn d. Tt c u ng. 15. Cu no sau y khng ng vi vai tr ngnh du lch? a. khai thc tt ti nguyn thin nhin, sn xut ra ca ci vt cht. b. to nhiu vic lm. c. Thc y cc ngnh dch v khc pht trin. d. Thu nhiu ngoi t. 16. S tp trung ha lnh th cng nghip, s pht trin cc trung tm cng nghip ln : a. lm tng khi lng vn chuyn. b. Tng c li vn chuyn c. tng khi lng lun chuyn d.tt c cc trn. 17. im no sau y khng ng vi GTVT bin? a. m nhn ch yu vic GTVT trn cc tuyn ng quc t. b. khong mt na khi lng hng vn chuyn l du th v cc sn phm l du m. c. khong 2/3 s hi cng nm hai bn b i din i ty dng. d. nhanh chng, tin li 18. Phn b ng st gn lin vi s phn b vng: a. cng nghip b. nng nghip c. cy cng nghip . d. chn nui. 19. C ng, thch nghi cao vi cc dng a hnh, hiu qu cao, c li vn chuyn trung bnh l c im ca: a. ng t. b. ng khng c. ng st. d. ng thy. 20. Nhng ng st ngn t ven bin vo ni a thng gp : a.Chu u. b. Chu . c. Chu phi d. Nam M, Chu Phi. 21. Tng chiu di ng st th gii khong?

a. 1 triu km b. 1,6 triu km c. 1,2 triu km d. 1,8 triu km. 22. Nc c i tu bun ln nht th gii l: a.Hoa K. b.Nht Bn c. Panama d.Lin bang nga. 23. Loi phng tin GT c th phi hp vi cc phng tin khc l? a. t b. ng thy. c. ng st. d. Hng khng. 24. Gy nhim mi trng ln nht l: a. t b. ng thy. c. ng st. d. Hng khng. 25. Tha s khai con ngi chuyn tin tc bng cc m tiu nh: a.t la b. Thi t v. c. nh trng. d. tt c u ng 26. Khi cung ln hn cu th: a. gi c c xu hng gim. b. sn xut c nguy c nh n. c. c li cho ngi mua. d. tt c u ng 27. Tin t l loi hng ha c bit c chc nng: a. Phng tin thanh ton. b.Phng tin lu thng v ct gi. c. trao i quc t. d. tt c u ng . 28. Gi sn phm tng, hng ha khan him, c li cho ngi bn l khi. a. Cung >cu. b. Cung < Cu c. Cung = Cu. 29. Quc gia thi nhiu kh thi gy hiu ng nh knh nhiu nht l: a. Nht bn. b. Hoa k c. Anh d. Php 30. Bc tin nhy vt trong khoa hc k thut cng l lc: a.Mi trng suy thoi v nhim nghim trng. b. nguy c mt cn bng sinh thi. c. khng hong v mi trng. d. tt c u ng 31. Hiu ng nh knh l g? a. Nhit tri t tng ln b.Bng 2 cc tan c. nc bin dng d. Tt c u ng. 32. Mc tiu ca s pht trin bn vng m con ngi ang hng ti l: a. m bo thc s cho con ngi c i sng vt cht ngy cng cao. b.m bo thc s cho con ngi c i sng tinh thn ngy cng cao. c.m bo thc s cho con ngi c i sng vt cht, tinh thn ngy cng cao. d. m bo thc s cho con ngi c i sng vt cht, tinh thn ngy cng cao trong mi trng tt. 33. Mun gii quyt vn mi trng cn quan tm n:

a. Chm dt chin tranh.chy ua v trang. b. Xa i gim ngho cc nc ang pht trin. c. S dng hp l ti nguyn, gim bt tc ng xu n mi trng. d. tt c u ng 34. Vic khai thc cc m khong sn khng ch n cc bin php bo v mi trng gy tc ng xu n : a. khng kh b. nc c. t d. tt c cc trn 35. Hot ng no sau y c xem l bo v mi trng? a.Lm xanh, sch, p, ci thin mi trng. B. Khai thc v s dng hp l ti nguyn thin nhin c. khc phc hu qu xu do con ngi v thin nhin gy ra d. Tt c u ng` 36. Phng tin thng tin i chng no c ra i nm 1936 ti Anh, c kh nng truyn m thanh, hnh nh? a. My vi tnh b. V tuyn truyn hnh c. in thoi di ng d. tt c u ng 37. Internet c hiu l: a. Mt xa l thng tin khng l b. Mt phng tin a phng tin c. Ngn hng thng tin to ln d. C a v b ng 38. Trong h thng tin t th gii hin nay, ngoi t mnh thuc v ng tin ca : a. USD (Hoa k) b.Yn (Nht Bn) c. r (EU) d. Tt c u ng 39. Trong c cu hng nhp khu ca cc nc ang pht trin chim t trong cao thuc v: a. Sn phm cng nghip b. Nhin liu c. Lng thc, thc phm d. Nguyn liu 40. Ngnh thng mi khng c vai tr: a. To ra nguyn liu vt t cho nh sn xut b. iu tit sn xut c. To ra th hiu mi cho ngi tiu dng. D. Thc y sn xut hng ha. P N 11 D 12 A 13 A 14 A 15 A 16 C 17 D

1 2 3 4 5 6 7

A D B C B C D

21 22 23 24 25 26 27

C C A B D D D

31 32 33 34 35 36 37

A D D D D B A

8 9 10

C C C

18 19 20

A A A

28 29 30

B B D

38 39 40

C A A

TRNG THPT HNG THU

THI HC K II -LCH S 11
Thi gian lm bi:45 pht - (40 cu trc nghim)

THI KM THEO P N. Cu 1: ng lc chnh ca cch mng trong giai on cui th k XIX u th k XX. A. Cng nhn B. T sn C. Cng nhn hin i. D. Nng dn Cu 2: Ngi cm u phi ch chin trong triu nh Hu l? A. Phan nh Phng

B. Vua Hm Nghi C. Phan Thanh Gin D. Tn Tht Thuyt Cu 3: Sn xut la go nc ta b nh n bi: A. Chuyn t c canh cy la sang trng cy phc v cho chin tranh. B. V , gy ngp ng, mt ma C. Hn hn, l lt, thin tai lin tip xy ra. D. Tt c u ng. Cu 4: ng Kinh ngha thc tn ti trong thi gian bao lu ? A. 7 thng B. 8 thng C. 10 thng D. 9 thng Cu 5: Thc dn Php coi Vit nam l thuc a quan trng bc nht tin hnh khai thc v ? A. C b bin di thun tin cho vic xy dng hi cng ln. B. B my phong kin suy yu, d iu khin. C. C v tr a l t nhin thun li D. t ai tng i rng, ti nguyn v nhn lc di do, r mt Cu 6: Cuc khai thc thuc a ln th nht ca Php din ra vo thi gian no ? A. 1897-1914 B. 188 4-1913 C. 1885-1886 D. 1883- 1896 Cu 7: i tng bc lt ch yu ca thc dn Php v a ch phong kin l: A. Cng nhn. B. Nng dn C. T sn D. Tiu t sn Cu 8: V Quang l cn c ca cuc khi ngha ? A. Bi Sy B. Yn Th C. Ba nh D. Hng Kh Cu 9: Cuc khi ngha Ba nh n ra trong khong thi gian no ? A. 1886-1887 B. 1888-1889 C. 1885-1886 D. 1887-1888 Cu 10: a bn hot ng ch yu ca khi ngha Hng Kh l ?

A. Thanh Ho B. Ngh An C. Qung Bnh D. Hng Kh Cu 11: Hot ng ni bt ca ngha qun Ba nh l: A. Tp kch vo cc ton lnh hnh qun qua cn c B. Chn nh cc on xe vn ti ca ch. C. Tin hnh bao vy n bt ca ch D. Cu a v b ng. Cu 12: Thc dn Php thi hnh chnh sch kinh t nh th no i vi Vit Nam trong chtranh th gii th nht A. Chnh sch thu kho nng n B. Bt nhn dn ta mua cng tri C. V vt lng thc, kim loi. D. Tt c u ng. Cu 13: Cuc bo ng 1908 ti H Ni tht bi l do: A. Quy m nh b, c lp, thiu t chc cht ch, k hoch b bi l. B. Thi c cho mt cuc bao ng cha n C. K hoch b bi l, thc dn Php ch ng iu qun tng cng i ph. D. Thiu s lnh o thng nht v s phi hp hnh ng cht ch. Cu 14: Lnh o cuc khi ngha Ba nh l ai ? A. Phm Bnh v inh Cng Trng B. Hong Hoa Thm. C. Nguyn Thin Thut v inh Gia Qu D. Phan nh Phng Cu 15: Cuc khai thc thuc a ca thc dn Php lm ny sinh nhng lc lng x hi mi, l : A. Cng nhn, tng lp t sn v tiu t sn B. T sn, cng nhn, nng dn C. Cng nhn, nng dn v a ch D. Cng nhn, a ch, qu tc mi. Cu 16: Nhm nng cao dn tr cc s phu ci cch tin hnh: A. Lp ra Lin Thnh thng qun. B. Gi nhng thanh nin u t ra nc ngoi hc tp. C. Vn ng nhn dn bi tr vn ho phng Ty D. M trng hc nhiu ni, dy ch Quc ng, cc mn hc mi thay th cho T th Ng kinh. Cu 17: Cuc khi ngha din ra trong thi gian 1884-1913 l: A. Ba nh B. Yn Th C. Hng Kh

D. Bi Sy Cu 18: Cuc khi ngha Hng Kh n ra trong khong thi gian no? A. 1886-1889 B. 1885-1888 C. 1885-1896 D. 1887-1896 Cu 19: Lnh o cuc khi ngha Hng Kh l ai ? A. Phm Bnh v inh Cng Trng B. Nguyn Thin Thut v inh Gia Qu C. Phan nh Phng, Cao Thng D. Hong Hoa Thm. Cu 20: Vi cuc khai thc ln th nht, phng thc sn xut mi no c du nhp vo vit Nam. A. Phng thc sn xut kiu chu B. Phng thc sn xut TBCN C. Phng thc sn xut XHCN D. Phng thc sn xut phong kin Cu 21: Php ch n vic xy dng h thng giao thng hin i nhm mc ch. A. To cnh quan th cho cc th mi B. Pht trin cng thng nghip mt cch ton din. C. y mnh vic trao i hng ho gia cc vng min trong c nc. D. Phc v cho cng cuc khai thc lu di v mc ch qun s Cu 22: Vi 2 hip c Hc-mng v Patnt, thc dn Php : A. Hon thnh c bn cng cuc xm lc Vit Nam. B. Trao tr li c lp cho vit Nam C. n p d man phong tro yu nc ca nhn dn ta. D. Tha nhn quyn t quyt ca dn tc vit Nam. Cu 23: Cuc khi ngha Thi Phin v Trn Cao Vn n ra vo thi gian no? A. 1916 B. 1915 C. 1918 D. 1917 Cu 24: Sau khi 2 hip c c k kt, thc dn Php : A. Hon thnh vic xy dng b my chnh quyn Bc K. B. Thit lp h thng thng cai tr chung cho c Trung v Nam K. C. Thit lp ch bo h v b my chnh quyn ln phn lnh th Bc K v Trung K. D. Ct t mi quan h ca nh nc phong kin Nguyn vi nh Thanh (Trung Quc)

Cu 25: u 1909, thc dn Php m cuc tn cng quyt nh vo cn c ca cuc khi ngha no? A. Hng Kh B. Yn Th C. Bi Sy D. Ba nh Cu 26: a bn hot ng ch yu ca khi ngha Ba nh l ? A. Qung Bnh B. Thanh Ho C. M Cao D. Ngh An Cu 27: Phong tro a thanh nin Vit nam sang hc tp ti Nht Bn vo u th k XX c tn gi l ? A. Phong tro ng Du B. Phong tro Duy Tn C. Phong tro hc ch quc ng D. Phong tro dn sinh dn ch Cu 28: Vua Hm Nghi ri vo tay gic khi no ? A. 1886 B. 1888 C. 1889 D. 1887 Cu 29: Thc dn Php ch ng i ph vi phe ch chin bng cch: A. Tng thm lc lng qun s, sit cht b my km kp. B.Mua chuc, li ko quan li trong phi ch chin. C. Tm mi cch loi tr phi ch chin ra khi triu nh. D. Cu a v c ng. Cu 30: ng kinh ngha thc l: A. Mt trng hc t thc B. Mt t chc nghip on ca th th cng C. Tn gi ca mt cuc khi ngha D. Mt t chc chnh tr. Cu 31: Cuc phn cng ca phi ch chin din ra vo thi gian no ? A. Ngy 7-5-1885 B. m mng 4 rng 5-7-1885 C. Rng sng ngy 5-7-1885 D. m mng 5-7-1885. Cu 32: ng Kinh ngha thc c thnh lp ti: A. H Ni B. Qung Nam C. Hu D. Si Gn

Cu 33: Ngi ch trng dng bo ng cch mng ginh c lp cho t nc l: A. Hunh Thc Khng B. Phan Bi Chu C. Phan Chu Trinh D. Ng c K Cu 34: Sau khi cuc phn cng tht bi, Tn Tht thuyt buc phi: A. em ton b qun lnh ra hng gic. B. K ho c vi Php. C. a vua Hm Nghi ra sn phng Tn S (Qung Tr). D. Gii tn ngha qun. Cu 35: Mt b phn nh trong giai cp ny c thc dn Php dung tng, ra sc chim ot rung t ca nng dn A. T sn B. Cng nhn. C. a ch phong kin D. Nng dn. Cu 36: X hi Vit Nam trong chng trnh khai thc ln th nht ca thc dn Php? A. C s phn ho su sc. B. B li cun vo tnh trng hn lon, khng kim sot c C. Lun lun trong tnh trng bt n. D. Cu a v b ng. Cu 37: c im t chc ca ngha qun Bi Sy l : A. Phin ch thnh nhng i qun nh t 10-15 ngi, t trang b v kh v tr trn vo dn hat ng. B. T chc qun theo dng h, do mt ngi cao tui c kinh gnhim ng u. C. Phin ch thnh cc i t 30-40 ngi, t chc nh n dit vin. D. T chc thnh cc binh chng b binh, thu binh, pho binh. Cu 38: Ngi ch trng ginh c lp dn tc bng cch nng cao dn tr, dn quyn, da vo Php nh phong kin? A. Phan Bi Chu B. Phan Chu Trinh C. Trn Qu Cp D. L nh Cn Cu 39: Tc dng ca chiu Cn vng: A. Vch trn bn cht xm lc ca thc dn Php. B. C v tinh thn nh gic ca nhn dn Hu. C. Lm cho Php hoang man lo s. D. Phong tro yu nc pht trin mnh, lin tc cho n cui th k XIX.

Cu 40: Nhn vt tiu biu cho phong tro yu nc theo khuynh hng mi l: A. Lng Vn Can, Lng Ngc Quyn. B. Phan nh Phng, Cao Thng C. Nguyn Trng T, Phm Ph Th D. Phan Bi Chu, Pham Chu Trinh.----------------------------------------

TRNG THPT HNG THU

THI HC K II - S 10

Thi gian lm bi:45 pht; (40 cu trc nghim

THI V P N: Cu 1: Ai l ngi lnh o cuc cch mng t sn Anh ? A. liv Crrmoen B. Rpecxbie. C. Oa sinh tn D. Scl I Cu 2: ng cp no Php nm c quyn ? A. Qu tc B. Tng l C. T sn D. cu a v b ng Cu 3: Chin thng c tnh cht quyt nh ca qun Bc M i vi qun Anh l: A. Xa-ra-t-ga B. I-ctao C. N-d-bi D. Cu a v b ng. Cu 4: Tng lp qu tc mi Anh c ngun gc t : A. Tng l B. Qu tc c C. Nng dn. D. a ch Cu 5: Trc hnh ng phn ng ca vua Scl I nhn dn Anh ng h Quc hi bng cch no ? A. Cung cp v kh cho Quc hi B. Ch ng ngoi ng h. C. ng gp tin ng h D. Tt c cc tng lp nhn ko n bo v Quc hi Cu 6: Kinh t n in ch yu thuc min no Bc M ? A. Min Nam B. Min Ty C. Min Trung D. Min Bc Cu 7: Phi Giacbanh b lt vo: A. Ngy 27-7-1793

B. Ngy 27-7-1795 C. Ngy 27-7-1792 D. Ngy 27-7-1794 Cu 8: Ti sao chnh ph Anh km hm s pht trin kinh t Bc M ? A. S nhn dn ni dy u tranh B. Anh l k hiu chin. C. S Bc M khng chu np thu D. S cng nghip chnh quc b cnh tranh Cu 9: Cuc bo ng chng chnh quyn Anh ca nhn dn Bc M n ra u tin : A. Bxtn B. I- Octao C. Xaratoga D. Philaenphia Cu 10: c im ni bt ca cch mng t sn Anh l ? A. Nng dn khng c chia rung t B. Lnh o cch mng l lin minh qu tc mi v t sn C. Nhiu tn d phong kin vn cn D. Tt c u ng. Cu 11: Th k XVI nc no c nn kinh t cng thng nghip pht trin nht chu u ? A. Bc M B. Nclan C. Anh D. Php Cu 12: Ni dung ca cuc cch mng t sn Anh l: A. Cng c ch phong kin, em quyn lc v cho vua B. Vua phi chia x quyn lc vi Quc hi C. Tiu dit ch phong kin, m ng cho CNTB pht trin. D. Qun i tch cc tham gia chnh quyn. Cu 13: Tnh nhn dn th hin r nt nht trong : A. CMTS Anh . B. CMTS Php. C. CMTS Bc M D. CMTS c . Cu 14: Ngi c cng thng nht Italia bng con ng t di ln. A. Garibani . B. Lincn C. Bixmc . D. Cavua . Cu 15: Sau khi cch mng thnh cng giai cp no ln cm quyn Anh ?

A. Qu tc mi B. a ch C. T sn D. Cu a v c ng Cu 16: Ti sao nhn dn Xctlen ni ln chng Sacl I ? A. V vua Anh khng cho nn kinh t TBCN pht trin . B. Vua Anh bt h ng thu qu nhiu C. Vua Anh bt h phi i lnh phc v cho chin tranh D. V Scl I cng bc h theo Anh gio. Cu 17: Tuyn ngn c lp ca Hoa K c tuyn b vo khi no ? A. 4-7- 1774 B. 4 - 7 - 1778 C. 4- 7- 1776 D. 4 -7-1775 Cu 18: Sau khi nh thng qun Anh, Hoa K theo ch no ? A. Qun ch chuyn ch B. Cng ha lin bang C. Ch chim n. D. Qun ch lp hin Cu 19: Anh cng nhn nn c lp Bc M vo nm no ? A. 1783 B. 1873 C. 1779 D. 1787 Cu 20: H t tng tin b nc Php vo th k XVIII gi l : A. Trit hc v sn B. Trit hc t sn C. Trit hc nh sng D. Trit hc Mc - Lnin Cu 21: Ai thng nht nc c bng bin php T trn xung A. Garibandi B. Pimn t. C. Bixmac D. Cavua Cu 22: Cch mng cng nghip Anh bt u t cng nghip nh v ? A. t vn, thu hi vn nhanh v li nhun cao. B. t s dng my mc, hng sn xut ra c th xut khu c. C. Vn t, t ngi u t. D. S cng nhn t, khng cn trnh cao. Cu 23: Nhng iu kin Anh khi u cuc cch mng cng nghip: A. Ci tin k thut

B. T bn C. Nhn cng D. Tt c u ng. Cu 24: i biu xut sc ca tro lu t tng trit hc nh sng l : A. Mng texki, Vnte, Xanhximng, B. Mng teki ; Vnte; Rutx C. Xanh xi mng ; Phuri; oen D. Mng texki, Phuri; oen Cu 25: Tc dng ca my hi nc : A. ng dng trong giao thng vn ti B. Lm hot ng nhiu khung ci mt lc. C. Nh my c th xy dng bt c ni no. D. Tt c u ng. Cu 26: Ngy quc khnh ca Hoa K l ngy no ? A. 7 - 4 B. 14 - 7 C. 17- 4 D. 4 - 7 Cu 27: ngha ca cuc cch mng t sn Nclan ? A. Bo hiu thi i cch mng t sn B. Bo hiu s suy vong ca ch phong kin. C. Gii phng dn tc D. Tt c u ng. Cu 28: ng cp th 3 t tuyn b l Quc hi vo: A. Ngy 17/6/1789 B. Ngy 17/6/1792 C. Ngy16/71792 D. Ngy 16/7/1789 Cu 29: Sau khi nh thng qun Anh, Nc M tn ti th ch no ? A. Dn ch ch n B. Dn ch t sn C. Dn ch t sn v ch n D. Dn ch qu tc Cu 30: Nc c c thng nht hon ton vo nm no? A. 1861 . B. 1867 . C. 1871 . D. 1866 . Cu 31: Hy cho bit tn nhng ng cp trong x hi nc Php trc cch mng ? A. Tng l, qu tc v ng cp th 3

B. Tng l, qu tc C. Tng l, a ch v ng cp th 3 D. Ch n, n l v bnh dn. Cu 32: Phi no Php quyt nh x t vua Lu-I XVI. A. Phi Lp hin B. Phi Tc mio C. Phi Girng anh D. Phi Gia c banh Cu 33: Ngy 21- 1- 1793 Php c s kin g? A. Thit lp nn Cng ho th nht B. Thit lp nn qun ch lp hin C. Phi Girnganh b lt . D. X t vua Lui XVI Cu 34: Nhng bin php tch cc ca phi Gia cbanh l: A. Gii quyt rung t , xa b ng cp B. Ban hnh rng ri quyn dn ch C. Thit lp nn qun ch lp hin D. Cu a v b ng.

Cu 35: a s i biu trong Quc hi Anh thuc thnh phn giai cp no ? A. Qu tc phn ng B. T sn C. Tng l D. Qu tc mi Cu 36: Vo khong th k XVII giai cp no c th lc ln nht v kinh t nc Anh ? A. Tng l B. Qu tc C. T sn D. Nng dn Cu 37: Chnh quyn cch mng Nclan do ai ng u ? A. Vua Sc l I B. Bixmac C. Vua Lu-i XVI D. Vinhem Orangi Cu 38: Cch mng t sn c n ra di hnh thc: A. Ci cch . B. Ni chin . C. Thng nht t nc. D. Gii phng dn tc .

Cu 39: Ai l ngi pht minh ra my dt ? A. Gienni B. Cacrai C. Gim ot. D. Gim Hagriv Cu 40: Nm 1789 Php n ra cuc khng hong v : A. Vn ho B. Kinh t C. Ti chnh. D. X hi