You are on page 1of 4

Banghay-Aralin sa Filipino I (Ang Pag-ibig ni Emilio Jacinto) Banghay-Aralin Sa Filipino III I.

Mga Layunin Sa pamamagitan ng larawan, 80% ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ay inaasahang: a. b. Nakapagbibigay-kahulugan sa mga mahihirap na salita; Nakapagtutukoy ng teoryang panliteratura na ginamit sa akda;

Magpapaskil ng dalawang larawan ang guro sa pisara.

c. Nakapagpapahayag ng mga sariling paraan ng mga sariling paraan ng pagpapadama ng pag-ibig; at d. Nakapagsisipi ng mga pahayag mula sa sanaysay.

II. Paksang-Aralin Paksa Sanggunian 162-169 : “Ang Pag-ibig” ni Emilio Jacinto : Badayos, Paquito B. Yaman ng Pamana III. Pp.

Kagamitan : larawan, hugis pusong cartolina, graphic organizer (positive-negative chart) Pagpapahalagang Moral : Paggalang sa damdamin ng iba Kasanayan : pagsang-ayon at pagsalungat Pansinin ang dalawang larawang pinaskil ko sa pisara. · · III. Pamamaraan A. Pangganyak B. Ano ang makikita sa unang larawan? Sa ikalawang larawan? Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng larawan? Paglalahad

Sa araw-araw nating pamumuhay, hangad natin ay kapayapaan at katahimikan. Ngunit hindi talaga maiiwasan ang mga masasamang pangyayari, pag-uugali at kilos.

Ang kapayapaan ay nakakamit dahil sa pagmamahal na namamayani sa bawat isa. Kung nagmamahal ka, igagalang mo ang iyong mga magulang, tutulungan ang iyong kapwa at lilinisin ang iyong kapaligiran. Kasamaan naman ang dulot ng kawalan ng pagmamahal. Naiinggit ka sa iyong kapwa, sinusuway ang mga magulang at kaligayahan mo ang kapahamakan ng

.” MANAMBITAN E.sangkatauhan. · · Bakit napili ninyo ang mga pahayag na ito? Anu-ano ang magagandang dulot ng pag-ibig? · Sumasang-ayon ba kayo sa magagandang dulot ng pag-ibig ayon kay Emilio Jacinto? Bakit? Pangatlong Pangkat Sumipi ng mga pahayag na nasasangkot ng mga taong may magagandang dulot o may masasamang dulot ng kawalan ng pag-ibig. Pagtatalakay pagsusumamo. Ilalahad ng mga mag-aaral ang kanilang mga tanong ukol sa sanaysay na “Ang Pag-ibig”. Pangalanan ang bawat isa. Pag-alis ng Sagabal Bibigyan ko ang bawat isa ng mga papel na hugis puso. pagmamakaawa C. Ang may maliliit na puso ang kabilang sa unang pangkat. Isulat sa cartolina. Pagbibigay ng Pangganyak na Tanong Alam kong may ideya na kayo tungkol sa sanaysay pero sa kabilang banda may mga katanungan din kayong gusting mabigyang-linaw. · · · · Bakit pinamagatang “Ang Pag-ibig” ang sanaysay ni Emilio Jacinto? Paano inilarawan ng may-akda ang pag-ibig? Ano ang magagandang dulot ng pag-ibig? Ano ang maaring mamayani kung walang pag-ibig? Sa mga hugis pusong ibinigay ng guro kanina. Ang nakakuha naman ng mga pusong may hugis tao sa loob ay ang ikatlong pangkat. Unang Pangkat Sumipi ng mga pahayag na naglalarawan o kakikitaan ng mga positibong dulot ng pag-ibig. Isulat ang pahayag at ang mga tao sa cartolina. Isulat sa cartolina. NANGANGATAL panginginig ng katawan o tinig kapag nagagalit natatakot o nagiginaw NALIPOS PITA ABA ganap na natakpan ibig. Nakasulat sa mga puso ang mga mahihirap na salitang kailangan niyong itapat sa mga kahulugang ipapaskil sa pisara. Nagkakaiba an gating palagay sa kahulugan ng tunay na pagmamahal. Ang nakakuha ng malalaking puso ang kabilang sa unang pangkat. Tunghayan natin ang pagpapakahulugan at pagpapahalaga ni Emilio Jacinto sa pagmamahal sa kanyang sanaysay na pinamagatang “Ang Pag-ibig. matinding pag-asam dukha Sumipi ng mga pahayag na naglalarawan ng mga negatibong pangyayari dahil sa kawalan ng pag-ibig. · · Bakit napili ninyo ang mga pahayag na ito? Anu-ano ang magagandang dulot ng pag-ibig? · Sumasang-ayon ba kayo sa magagandang dulot ng pag-ibig ayon kay Emilio Jacinto? Bakit? Pangalawang Pangkat D. ipapangkat ang klase sa tatlo. Ang may maliit na puso ang ikalawang pangkat.

Aawitin ito ng bawat pangkat sa harap ng klase. Samakatuwid nakatuon ang pag-ibig sa mga taong binanggit. H. kapwa at bayan. F.Ebalwasyon . Pagsagot sa Pangganyak na Tanong Ang mga taong ito na binanggit sa sanaysay ang sentro ng pag-ibig.” · Sinu-sino ang pinag-uusapan sa pahayag na ito mula sa sanaysay? Anu-ano ang mga magagandang dulot ng pag-ibig? Ano-ano ang maaring ibunga ng kawalan ng pag-ibig? Sinu-sino ang nakadama ng pag-ibig? J. Paglagom ng Seleksyon Ang mga siniping pahayag ng bawat pangkat ay ilalagay sa loob ng graphic organizer (positive-negative chart) na ipapaskil sa pisara. at pag-ibig sa kapwa at bayan (Pangkat 3). Paglalapat I. ilahad muli ang inyong tanong kanina at sagutin ninyo pagkatapos. magulang. pag-ibig sa Magulang (Pangkat 2). “Kung ang magulang ay walang pag-ibig sa anak. Bawat sa ay kailangang maglahad ng mga paraan paano ipapadama ang pag-ibig sa Poong Maykapal. Pagpapalawak Mananatili ang mga mag-aaral sa kanilang mga pangkat. NEGATIBO Ang Pag-ibig ni Emilio Jacinto MGA PANGALAN POSITIBO Pansinin ang pahayag na ito. sino ang maging alalay at tungkod sa katandaan? Ang kamatayan ay lalo pangn matamis kaysa buhay para sa matandang nangangatal ang tuhod at nanlalabo ang pagod na mga mata ay wala nang malingapang mag-aakayat at makaaaliw sa kanyang kahinaan. Ilalahad ng mga mag-aaral ang kanilang mga tanong at sagot. G. Magbabahaginan ang bawat grupo sa harap ng klase.· · Ano ang maaaring mangyari sa kanila kapag namayani ang pag-ibig? Ano ang maaaring mangyari sa kanila kapag walang pag-ibig? · Paano umikot sa mga taong ito ang Pag-ibig? Bibigyan lamang ng 10 minuto ang mga mag-aaral upang magawa ang mga iniatas sa kanila. sino ang magbabatang mag-iiwi sa mga sanggol? At mabubuhay naman kaya ang mga anak sa sarili lamang nila? Kung ang anak kaya naman ay walang pag-ibig sa magulang. Bawat pangkat ay pipili ng angkop na awit na naglalarawan sa pag-ibig ng Poong Maykapal (Pangkat 1). Teoryang Humanismo Ano ang teoryang Humanismo? Ang tao ang sentro ng pagsusuri sa akda. Kung gayon anong teoryang pampanitikan ang ginamit sa sanaysay na ito? Mula sa binahagi ng bawat pangkat sa klase.

katawan.com/2011/09/banghay-aralin-safilipino-i-ang-pag. wakas May 5 pangungusap bawat talata May organisado at malikhaing ideya/kaisipan Dapat malinis at maganda ang sulat kamay Isulat sa short bond paper http://catherinemylobcabase. May 3 talata (simula. Ang sanaysay na gagawin ay dapat sumunod sa mga pamantayan. Paano mo ito maiiwasan? IV. Takdang-Aralin Sumulat ng isang sanaysay na may kaugnayan sa pag-ibig.Sa isang kalahating papel sagutin ang mga sumusunod na tanong: Ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig.blogspot. Paano mo ito pananatilihin? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga bunga ng kawalan ng pag-ibig.html .