You are on page 1of 4

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TYT THANH XUÂN

NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ: 110 KH/TTYT - AIDS Thanh Xuân, ngày 11 tháng 6 năm 2013

KẾ HOẠCH
Triển khai “ Tháng cao điểm dự phòng HIV từ mẹ sang con “ Quận Thanh Xuân năm 2013 Thực hiện : Căn cứ kế hoạch số 1397/KH-SYT ngày 03/06/2013 của SYT Hà Nội về việc triển khai “ tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con “ năm 2013. UBND Phường xây dựng kế hoạch triển khai tháng cao điểm chiến dịch truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2013 như sau . \ I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Huy động sự tham gia của các cấp Bộ Đảng , chính quyền , đoàn thể , các cơ quan , đơn vị , các tổ chức xã hội và mọi người dân và các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Nâng cao nhận thức của người dân nói chung , phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai nhiễm HIV được tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. ..Góp phần thực hiện thành công mục tiêu “ loại trừ hoàn toàn tình trạng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2015 “ . 2. Mục tiêu cụ thể 2.1 Về hoạt động truyền thông 80% phụ nữ từ 15-49 tuổi được tiếp cận với các thông tin về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong tháng cao điểm truyền thông phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 2.2 Về dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con Tăng số phụ nữ mang thai được tư vấn , làm xét nghiệm HIV , quay lại nhận kết quả xét nghiệm HIV trong thời kì mang thai lên trên 60%

100% phụ nữ mang thai được quản lý . 8. 1. 4. nâng cao vai trò của các cấp . trách nhiệm của cộng đồng với công tác phòng chống AIDS . Nâng cao nhận thức . làm giảm tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con. THỜI GIAN TRIỂN KHAI . 7. Chủ đề của tháng cao điểm : “ Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2015 “ CÁC ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA THÁNG CAO ĐIỂM 1. các ngành đối với công tác phòng chống AIDS là điểm nhấn trong năm đẩy mạnh các hoạt động cung cấp gói dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con một cách toàn diện . Thông qua “ Tháng cao điểm chiến dịch truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” cần tạo bước chuyển mới . đơn vị và lãnh đạo cộng đồng. điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con từ thuốc ARV được cung cấp sữa thay thế CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG CAO ĐIỂM 1. 3. Các hoạt động truyền thông Các hoạt động truyền thông “ Tháng cao điểm chiến dịch truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con “ Được lồng ghép trong các hoạt . 6. Phụ nữ mang thai nhiễm HIV. chủ động dự phòng . Phụ nữ nhiễm HIV . Chồng / bạn tình và thành viên gia đình của các nhóm phụ nữ trên. IV. III. 5. V. 100% số trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm HIV được chăm sóc . Lãnh đạo các cơ quan. tổ chức . sức khỏe sinh sản. chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. 2.II. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản . dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và các dịch vụ y tế khác có liên quan. Trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV.Thời gian : Từ 01/06 đến 30/06/2013 CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG THÁNG CAO ĐIỂM Ngoài các hoạt động thường xuyên của chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con . Phụ nữ mang thai . Lãnh đạo và nhân viên y tế tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện. Công tác chỉ đạo : 2.

cung cấp các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ nói chung và phụ nữ nhiễm HIV nói riêng . Các hoạt động cung cấp dịch vụ : Các dịch vụ chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con toàn diện bao gồm : .Tư vấn . HIV/AIDS trước ngày 10/07/2013. . Tăng cường phát sóng trong thời gian chiến dịch với thời lượng mỗi tuần 2 đến 3 lần . quản lý thai sản . .Tập trung vào phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV / AIDS . theo dõi . xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai . làm mẹ an toàn .Phòng tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện Thanh Xuân là đơn vị tiếp nhận tư vấn . giám sát công tác truyền thông tại các phường . Khoa truyền thông . giáo dục sức khỏe Phối hợp tổ chức phát động tháng chiến dịch tại Quận .Tăng cường các hoạt động khám . điều trị và hỗ trợ liên quan đến HIV/ AIDS. . TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1.động truyền thông của chương trình y tế khác như chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản . dinh dưỡng . VI.Giới thiệu chuyển tiếp phụ nữ nhiễm HIV mang thai và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV tới các dịch vụ phù hợp về dự phòng . Viết bài truyền thông theo nội dung chiến dịch. Báo cáo kết quả tháng cao điểm Kết thúc “ tháng cao điểm chiến dịch truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con “ . 4. chống HIV/ AIDS nói chung và về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lồng ghép với các chương trình y tế khác . 2. nộp báo cáo kết quả hoạt động về khoa Kiểm soát dịch bệnh . các đơn vị trong tháng chiến dịch. 3. Tổ chức hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng . Trạm y tế các phường Tập trung tuyên truyền và cung cấp các thông tin về chiến dịch truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ có thai . … Viết tin bài về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được phát trên hệ thống phát thanh. gửi biên nhận xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai đặc biệt . chăm sóc .

998.727.Các khoa. TYT phường (để thực hiện) .Trung tâm PC HIV/AIDS Hà Nội (để báo cáo) . chống HIV/AIDS Hà Nội . phòng. điện thoại : 0975. Nơi nhận: . Trên đây là kế hoạch tổ chức tháng cao điểm chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của Phường Thanh Xuân Nam tại quận Thanh Xuân .UBND quận Thanh Xuân (để báo cáo) . nếu có vấn đề khó khăn đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà – Khoa KSDB. HIV/AIDS để tổng hợp báo cáo Trung tâm phòng . lợi ích và địa chỉ các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn phường .Lưu GIÁM ĐỐC Trần Thị Kim Oanh . Y Tế quận Thanh Xuân đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng các kế hoạch và nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 10/07/2013 về Khoa Kiểm soát dịch bệnh . Trong quá trình thực hiện . Đề nghị Trạm Y Tế phối hợp với các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện tốt ưkế hoạch đã đề ra.Lồng ghép cung cấp thông tin “ tháng cao điểm chiến dịch truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong các đợt tuyên truyền vận động về sức khỏe . Cung cấp thông tin . HIV/AIDS .