You are on page 1of 6

REPUBLIKA HRVATSKA FONDZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKUUEINKOVITOST Na temelju dlanka 20. stavka1.

Zakona o Fondu za za5titu okoli5a i energetsku udinkovitost (,,Narodne novine" broj 107103),dlanka 56. i clanka65. stavka1. Statuta Fondaza zaStitu okolisa i energetsku (,,Narodne udinkovitost novine" broj 193103,73104, 116/08,101/09i 118/11), dlanka 2. i dlanka3. Pravilnika o postupku objavljivanja natjedaja i odtudivanju o odabiru korisnika sredstava Fondaza zaStitu okolisai energetsku (,,Narodne udinkovitost novine" broj 153111), Pravilnika o uvjetima i na6inu dodjeljivanja sredstava Fonda za za$titu okolisai energetsku ueinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstavaFonda (,,Narodne novine"broj 18i09 i 42112), sukladnoOdluci javnognaijedaja Upravnog odbora Fonda o raspisivanju od 3. prosinca (Klasa. 2012.godine 024-04112-03/24; Ur.broj: 563-02-0 1/03-12-2), Fond za zaiititu okoli5a i energetsku udinkovitost objavljuje

NATJEEAJ
ZA KORISTENJESREDSTAVAFONDAZA ZASTITUOKOLISA I ENERGETSKU UEINKoVIToST RADI SUFINANCIRANJA IZRADE PRoJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTEOBNOVLJIVIHIZVORA ENERGIJE l. PredmetNatje6aja je dodjelasredstava Predmetovog Natjedaja Fonda za za5tituokoliSai energetsku (u daljnjem u6inkovitost tekstu: Fond)radisufinanciranja iztadeprojektne za dokumentacije projekte (u koristenja obnovljivih izvora energije daljnjem tekstu: OIE). ll. Korisnicisredstava jedinice lokalne i Pravo na sredstvaFonda sukladnoovom Natjedaju mogu ostvariti javne podrudne (regionalne) samouprave, ustanove,trgovadka dru5tva, obrtnici i drugepravneosobe ako: - dostave ponudu za kori5tenje sredstava Fonda sukladno objavljenom Natjedaju, - imajusjedi5te na podrudju Republike Hrvatske, - ula2u projektne vlastita sredstva u izradu dokumentaci.je za projekt kori5tenja OlE, - prihvate uvjete zajednidkog sudjelovanjau financiranju izrade projektne za projektkoristenja i op6imaktima dokumentacUe OIE sukladno ovom Natjedaju Fonda, - pru'e instrumente povrata podugovorenim osiguranja sredstava Fonda uvjetima, - pruledokaze pratiti projeKne za ulaganja u izradu dokumentacue da mogufinancijski projektkoristenja OlE, - sklope projektne za ugovor s Fondom o zajednidkom ulaganju u izradu dokumentacije projektkoristenja OlE, - pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete obvezena temeljuprijainjih financijskih Fonda, dodjela sredstava od strane - udovoljavaju idrugeuvjete utvrdene Natjedajem.

lll. Sredstva Fonda sredstvaFonda sukladnoovom Natjedaju dodjeljuju se putemzajmova (beskamatnih kredita) i financijskihpomo6i. Trgovadkim dru5tvima i obrtnicima Fondu pravilu dodjeljuje zajmove dokjedinicama lokalne i podru6ne (regionalne) samouprave te javnim ustanovama dodjeljuje finantijske pomoii. Fond6ezajmove dodjeljivati do iznosa od 1.4oo.ooo,oo kuna(s pDV-om) na rokod 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, a financijske pomo6i do iznosa od 1.400.600,00 kuna(s PDV-om) po ponudi. sredstva F_onda ne moguiznositi viSeod 40% u odnosuna opravdane troskove ulaganla, osimzajedinice lokalne (regionalne) i podrudne samouprave te iavneustanove kojesre-dstva Fondaostvaruju sukladnollanku 24. Pravilnika o uvjetimai naiinu dodjetjivanja sredstaya Fonda za zastitu okoli\a i energetskuuiinkovitost, te kriterijima i mjeilim'a za ocjenjivarye zahtjevaza dodjeljivanje sredsfavaFonda ("Narodne noviie" broj 18/09i 4z1i),'a k;je moguostvariti sredstva Fonda: - do 80%zaokruZene financijske konstrukcue ulaganja akose nalaze na podrudjima od posebne drZavne skrb., - do 60% zaokruzene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalazena otocima Iu podrudjima, brdsko-planinskim te ako su im financijske mogudnosti ogranidene (prihod po glavistanovnika manji od 65%prosjeka RH), - do 4Qo/o zaokruZene financijske konstrukcije podrudjima. ulaganja na ostalim Trgovadkim programu drustvima iobrtnicima sredstva Fondadodjeljivat 6e se sukladno za flnanciraniei sufinanciranjeprojekata u podrui,ju zaitite okotiia, energetskeuiinkovitosti i koylitgnia obnovliivih izvora energiie sredstvima koia se smatraji potporama male vrijednosti (uuryEsgu.hD.Korisnik koji koristisredstva Fondakao potpoiematevrijednosti ne. mozeu razdoblju od 3 godine ostvariti ve6asredstva od onihkojasu posebnim propisima koja ureilujupotporeutvrdenakao potporemalih vrijednosti koje se mogu ostvariti u razdoblju od 3 godine. Ukupnoraspolozivi iznos sredstava je Financijskim Fonda po ovom Natjedaju utvrclen planom Fonda. lV. Opravdani troikovi ulaganja sredstva Fonda6e se isplacivati za opravdane troskove ulaganja nastale od danaobjave ovogNatjecaja u ,,Narodnim novinama". opravdani troskoviulaganja u izraduprojektne dokumentacije za projekte koriitenja olE ukljuduju, ali ne i ogranidavaju se na tro5kove: - lstraZnih radova na lokaciji; - Studije o utjecaju na okolis; - Dokumentacije za ishodenje lokacijske dozvole; - Investicijske studije; - Glavnog projeKa; - Dokumentacije za ishoclenje gradenje; aktakojim se dopuSta - Ostalih dozvola, rjeSenja, suglasnosti propisima i dokumentacije sukladno kojiurectuju podrudje energetike.

V. Obvezna natje6ajna dokumentacija Ponuda trgovadkogdrustva moraobvezno sadrzavati (slozeno slijede6e doljenavedenim redoslijedom): 1 . Naslovna stranica ponuditerja, s nazivom projekta nazivom (kojise pranira provesti projektne izradom dokumentacije) i datumom, priloiene Popis dokumentacije s brojevima stranica, Prijavni (moZe obrazac se preuzeti prostorijama u Fondaili s Internet stranice Fonda: www.fzpeu.hr) u erektronidkom (word dokumentna cD-u) i tiskanomobriku popunjenu cijelosti, 4. hejno rjeSenje projektakoji se pranira provesti izradomprojektne dokumentacije (ovjereno od strane ovlaStene strudne osobe). 5. Predinvesticijska studija projekta koji se pranira provesti izradom projektne dokumentacije, 6. s procijenjenom dinamikom i troskovima 7. 8.

te tijekomtekucefiskalne godine, potpisana od odgovorne osobei (obrazac ovjerena izjavemozese preuzeti prostorijama u Fondaili slnternet stranice Fonda: www.fzoeu.hr), 9 Podaci o bonitetu (BoN PLUS) isotventnosti (BoN 2/soL 2) ne stariji od 30 dana. '19 Porezne podmirenju uprave o obvezajavnih davanja ne starija od 30 dana, lotyrda 11.GodiSnji financijski izvje5taji za protekle godine, dvUe 12.Podacio instrumentima osiguranja za povralsredstava zajma Fonda(dostavlja se izjavao osnovniml) i drugim2) instrumentima osiguranja kojeje poonoiitetl ponuoe ponuditi, spreman dok se instrumenti osiguranja dostavljaju Fonduneposredno preo zakljudenje ugovora o 6emu6e korisnik bitiobavue5ten): - " mienice izaduznice. - " zalogili fiduciiarni priienos vlasnistua na imovini uzpoticu osiguranja imovine vinkuliranu u koist Fonda,bankarske garancije, jamstvoHAMAGINVEST_;, jamstvoRH,drugi uobitajeni i nstru mentiosig uranja

'.-xt:i,";ffff"*-t[iiH"lli;^".ne tzjava okoristenim potporama drzavnim dvije fiskalne godine

pDV_om) sistaknutim iliiff5Jfr.5:ilka

Ponuda obrtnika mora obvezno sadrzavati slijede6e (slozeno dolje navedenim redoslijedom): projektne izradom dokumentacije) i datumom, priloZene 2 . Popis dokumentacije s brojevima stranica, J. Prijavni (mozese preuzeti obrazac u prostorijama Fondaili s Internet stranice Fonda: www.fzoeu.hr) u elektronidkom (word dokumentna cD-u) i tiskanomobliku popunjenu cijelosti, 4. ldejno rjesenjeprojektakoji se planiraprovesti izradomprojektne dokumentacije (ovjereno od strane ovlaStene stru6ne osobe), 5. Predinvesticijska studija projekta koji se planira provesti izradom projektne dokumentacije, o . Popis planirane projektne dokumentacije s procijenjenom dinamikom i troikovima jedinidne (naznadene izrade pDv-om) cijene i rekapitulacija troskovnika s istaknutim u elektronidkom (Excel dokument na CD-u) i tiskanom obliku, 7 . fzjava o osiguranju vlastitih sredstava projektne za izradu dokumentacUe, L llava o kori5tenim driavnimpotporama koje su primljene tijekomprethodne dvije godinete tijekomteku6efiskalne fiskalne godine,potpisana od odgovorne osobei (obrazac ovjerena izjavemozese preuzetiu prostorijama Fondaili s Internet stranice Fonda: www.fzoeu.hr),, 9. Podacio solventnosti (BON 2/SOL2) ne staruiod 30 dana (za obrtnikekoji s_ porcza obveznici na dobit- jednako kaotrgovadka dru5tva to6ka9.),

1 . Naslovna stranica ponuditelja, s nazivom projekta nazivom (kojise planira provesti

10.Potvrda Porezne uprave o podmirenju o '11. - obraiac Knjigaprimitaka i izdataka evidencija _ o tra2binama i obvezama povratsredstavazalma Fonda (jednakoxao javne ustanove mora obveznosadrzavati Ponuda srijede6e (sro:enodorje navedenim redoslijedom): 1.
z. 2

projekta nazivom (kojise planira provesti )m, tstranica, orijama Fondaili s Internet stranice Fonda: dokumentna CD-u) i tiskanomobliku

l,1iT^jf..^"_1? se ptaniraprovestiizradom projektnedokumentacUe -projekta,,koji (ovJereno od strane ovlaStene strudne osobe). Predinvesticijska studua projekta koji se pranira provesti izradom projektne dokumentacije, 6. s procijenjenom dinamikom i tro5kovima ,itulacUa pDv-om) tro5kovnika s istaknutim r i tiskanom oblik_, 7. naznakom 8 . Podaci o solventnosti (BON2/SOL 2) ne stariji od 30 dana,' 9. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obvezijavnihdavanja ne starija od 30 dana, jedinice podruine (regionarne) Ponuda samoupraveijedinice rokarnesamouprave moraobvezno sadrZavati slijedeie (sloZeno doljenavedenim redoslijedom): 1. Naslovna stranica s nazivom ponuditerja, nazivom projekta (kojise planira provestr projektne izradom dokumentacUe) i datumom, z . Popis priloZene dokumentacije s brojevima stranica, Prijavni (mozese preuzeti obrazac u prostorijama Fonda ili s Internet stranice Fonda: www.fzpeu.hr) u elektroni6kom (l/vord dokumentna cD-u) i tiskanomobriku popunjenu cijelosti, 4 . ldejnorjesenje projeklakoji se planiraprovesti izradomprojektne dokumentacije (ovjereno od strane ovlaStene strudne osobe). c . Predinvesticijska studija projekta koji se planira provesti izradom projektne dokumentacije, o. s procijenjenom dinamikom i troskovima pDv-om) itulacija troSkovnika s istaknutim i tiskanom obliku, 7. raduprojektne dokumentacije s naznakom odgovaraju6e stavke u proradunu, 8 . Podaci (BON2/SOL o solventnosti 2) ne stariji od 30 dana, 9. Potvrda Porezne uprave javnihdavanja o podmirenju obveza ne starija od 30 dana. Dokumentacija se prilaZe u izvorniku ili preslici. Vl. Dostavljanje ponuda Ponuditelj na ovajNatjedaj jednu ponudu,kojaje; mozedostaviti o izradena na nadin da dinicjelinu, . sa stranicama ozna6enim njihovim rednim brojem krozukupan brojstranica,

ods.ovaraju6e stavke usodisnjem o.."n,.r,J:lii$:li.T.tffitijlfflJffJe"s

. uvezana na nadin da se onemogu6i naknadno vadenje i umetanje listova, . u izvorniku, s obveznom natjedajnomdokumentacijomsukradno todkiV. ovog Natjedaja, ovjerenom na predvidenim mjestima pedatom i potpisbm ovla5tene ponuditelja. osooe Ponuda se dostavlja: o preporudenom postom iriosobno putem urud2benog zapisnika u zatvorenoj omotnici, . s nazivom i adresom ponuditelja, . u roku od 60 danaod danaobjaveNatjedaja u,,Narodnim novinama,,, . na aoresu: - Fondza za.tituokorisa i energetsku udinkovitost, Ksaver 20g,loooozagreb, . UZnaZnaKU: - "ponudaza Natjedaj za izraduprojektne - NE orvAMTrdoKumentacije u roku za dostavuponudeponuditerj. mo2edodatnom, pravovarjano potpisanom izjavom izmijeniti svojuponudu, nadopuniti je iii oo nle irri".a ili dopuna ponude dostavtja se na istinadin kaoi ponuda. "orri.ii. U sludaju.odustajanja od sudjerovanja u Natjedaju, ponuditerj mo2e istodobno zahtijevati povrat ponude. svojeneotvorene Vll. Osnovnikriterijiza odabir ponuda Postupakodabira ponuda provodi se sukradnoodredbamapravirnika o postupku obiavljivanja natjedaja iodludivanju o odabiru korisnika sredstava ronoa za zastitu'or-otis" i energetsku udinkovitost (,,Narodne novine"broj 1s3r11) i pravirnika-o;r"l;; i'naiinu dodjeljivanja sredstava Fondaza zastitu. okoliSa i energetsku udinkovitost, te friterlimai .r"Jriru. Fonda(,,Narodne llgjlliTg^ll_.o"jenjivanjezahtjevaza dodjerjivanje novine,. broj 18109 i 42t12\. Prednostpri odabiru 6e im,atiponude za izradu projeKtnedokumentacije za projekte kori5tenja otE koji postizuveie smanjenje emisija stakienidkih prinova ., in"d" [ioz"n, sredstva. Vlll. Obradaponuda Fondne6e ponude. razmatrati . kojesu dostavljene - nakonisteka roka, - na nekidruginadin odnosno suprotno uvjetima iz ovogNatjedaja ili - od osobakojeovimNatjedajem nisuodiedene kao k-orisnici siedstava Fonda, . kojenisupredmet ovogNatjedaja, . kojene sadrZe svu Natjedajem propisanu dokumentaciju. o-svim.ponudama koje sadrze potpunui urednodostavrjenu dokumentaciju odredenu povjerenstvo.za todkom.V ovog Natjedaja, provodenje lt-atleeala izraoifeJ-=apisn,r o otvaranju iocjeniponuda s prijedlogom o odabiru korisnika sreditava Fonda. o^dluku ponuda o odabiru idodjelisredstava po istima donosi Upravni odborFonda u rokudo 30 dana od dana istekaroka za podnosenje ponuda, a objavrjuje se na tnieineistranici (www.fzoeu.hr) Fonda.. u darjnjem roku od g dana,o 6emuse dostavrja pisanaobavuest ponuditeljima.

Protiv odruke Upravnoo odboraFondao odabiru korisnika sredstava Fonda, sudionir ovog Natjedaja moZepodnileti prigovor upr"il;;lb;;iono" u roku od 15 dana oo oana primitka pisane obavijesti o objavi odluke. lX. Realizacija prihva6enih ponuda

)ra s odabranim ponuditeljima, koje dostave Z_ene uvjete, u daljnjem rokuod 30 Aana sttopiti rfinanciranja izrade projektne dokumeniatrre za Ugovorom 6e se urediti: dstava Fonda, 3ntacije, :ondau sludaju da korisnik u rokuod 3 oodine m ne zapodne s realizacijom projektaza-koji je le dokumentacije, ro5enja dodijeljenih sredstava Fonda, odbora Fondadodijeljena sredstva Fonda, ne sklapanje ugovora u navedenom roku,Fonos :enjusredstava Fondate ce isti time izgubiti i

X. Ostaleinformacije

je u ,,Narodnim objavtjen novinama,, i na Internet stranici PY1.. J:ii??1i Fonoa (www.tzoeu. hr).
D-ostavljanjem dokumentacije na ovajNatjedaj, ponuditerj dajeodobrenje Fondu da osnovne njemu i o ponurtenom proiei<tu o61avi na internet stranici Fonda i u drugim ;""i"*lr:

e-poste na adresu: dokumentaciiaoie-natiecai@fzoeu. hr te u sjediitu'FonOa, ksaverZOe, Zagreb.


Klasa: 310-34i1 2-03108 Ur.broj:563-04-0 1t0g-12-1 Zagreb, 3. prosinca 2012. Fondza zastitu okolisa i energetsku udinkovitost . 10000 Zagreb, Ksaver 20g

(Nikola Btaiekovi6) i 53e1-e57 [ori;i;" e;;i;i, ;ilffi

sve dodatne informaciie mogy s! dobitina terefone (01) 5391-g4g (rvancuti6),5391-907

upita putem

DlREiroR f\ bin=fur-orq ilr.in<