PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBHE 2103 PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

MEI 2013 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 12hb hingga 14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 (TUTOR). Serahan selepas 14hb Julai 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 12th until 14th July 2013 or Tutorial 4. Submission after 14th July 2013 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. If plagiarism is detected. Assignments with 31 . Assignments with 10 . / This assignment accounts for 40 % of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. . PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40 % markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. marks would be deducted as follows:    • • • Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Jika plagiarisme dikesan.50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored.

anda dikehendaki: 1. Guru Besar menyarankan ahli jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat melaksanakan satu projek ‘Gotong Royong Ria’ dengan kerjasama komuniti tempatan. Kemudian hasilkan SATU persembahan slaid tentang kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa ‘Gotong Royong Ria’ [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ . 2. Membuat pemantauan dan penilaian Program Bersepadu Sekolah Sihat di sekolah anda dan menyediakan laporan berkaitan pemantauan dan penilaian tersebut. Bagi memastikan sekolah membudayakan amalan kebersihan. cara hidup sihat dan kesedaran terhadap aspek keselamatan disemai dan dipupuk sejak di peringkat awal persekolahan lagi. Projek ini bertujuan untuk memastikan amalan kebersihan. Selaku penyelaras Program Bersepadu Sekolah Sihat.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Amalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk sejak awal di rumah dan diperkukuhkan serta diperkembangkan di sekolah agar dapat menjadi amalan sepanjang hayat.

kelemahan/kekurang an dan cadangan /penambahbaikan dengan bernas. kelemahan/kekurang an dan cadangan /penambahbaikan tetapi kurang bernas dengan dapatan penilaian. Menghuraikan kekuatan/kelebihan. penerangan jelas dan menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. Tidak ada faktafakta yang relevan. kelemahan/kekuran gan dan cadangan /penambahbaikan dalam laporan.5 Kandungan laporan tidak lengkap dan tidak berkaitan dengan hasil dapatan penilaian. kelemahan/kekuran gan dan cadangan /penambahbaikan tetapi kurang bertepatan dengan dapatan penilaian. Kandungan laporan mengandungi butiran dan penerangan yang kurang jelas dan tidak menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. Kandungan laporan mengandungi butiran yang lengkap. Tiada sebarang huraian tentang kekuatan/kelebihan. 3 Pengenalan yang padat mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan. penerangan sangat jelas dan menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. 1 Pengenalan yang umum mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan. Disokong oleh faktafakta yang relevan. 4 Disokong oleh faktafakta yang relevan. penerangan jelas tetapi tidak menyeluruh berkaitan hasil dapatan penilaian. Menghuraikan kekuatan/kelebihan.KOD KURSUS: HBHE2103 SEMESTER : MEI 2013 Tidak Menepati Piawai Kurang Menepati Standard Menepati Sebahagian Standard Menepati Standard Melebihi Standard Kriteria Pengenalan Pemberatan Markah 1 0 Pengenalan yang tidak relevan. 4 Pengenalan yang sangat padat mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan. kelemahan/kekurang an dan cadangan /penambahbaikan dengan baik dan bertepatan dengan dapatan penilaian. 2 Pengenalan yang padat mengenai aktiviti pemantauan yang dijalankan. . Kandungan laporan mengandungi butiran lengkap. Kandungan laporan mengandungi butiran yang lengkap. 10 Laporan pemantauan dan penilaian Program Bersepadu Sekolah Sihat 2. Ada menghuraikan kekuatan/kelebihan. Ada menghuraikan kekuatan/kelebihan. terperinci serta bertepatan dengan dapatan penilaian.

Pembentangan berkaitan masalah kebersihan jelas dan beserta bukti gambar foto Cadangan aktiviti kebersihan. Persembahan slaid sangat kreatif dan sangat menarik. Pembentangan sangat jelas dan terperinci berkaitan masalah kebersihan beserta bukti gambar foto Cadangan aktiviti kebersihan. lakaran/grafik kurang jelas dan kurang relevan. Gambar foto. 8 . lakaran/grafik jelas dan relevan.Tidak Menepati Piawai Kurang Menepati Standard Kriteria Kesimpulan Pemberatan Menepati Sebahagian Standard Menepati Standard Melebihi Standard Markah 0. Gambar foto. Kesimpulan yang boleh diterima dan menjawab persoalan tugasan. Kesimpulan yang kukuh dan menjawab keseluruhan persoalan tugasan. keceriaan dan ciriciri keselamatan serta pembahagian tugasan kerja kurang dihuraikan dengan jelas tetapi sesuai dengan tema. Gambar foto. Gambar foto. Kesimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan. Penggunaan 2 Kandungan persembahan slaid berkaitan gotong royong kawasan terpilih 4 Tiada pembentangan berkaitan masalah kebersihan dan tidak disertakan sebarang bukti gambar foto Cadangan kebersihan. Pembentangan berkaitan masalah kebersihan jelas tetapi kurang bukti gambar foto Cadangan kebersihan. Penggunaan font 16 Persembahan slaid 2 Persembahan slaid kurang menarik. Persembahan slaid kreatif dan menarik.5 Tiada kesimpulan disediakan. keceriaan dan ciriciri keselamatan serta pembahagian tugasan kerja dihuraikan dengan jelas. Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab keseluruhan persoalan tugasan. keceriaan dan ciriciri keselamatan serta pembahagian tugasan kerja huraian kurang jelas dan kurang sesuai dengan tema. lakaran cadangan keceriaan dan keselamatan serta pembahagian tugasan tidak dihuraikan dengan jelas dan tidak sesuai dengan tema. lakaran/grafik jelas tetapi kurang relevan. Pembentangan berkaitan masalah kebersihan kurang jelas dan kurang bukti gambar foto Cadangan kebersihan. terperinci dan sangat sesuai dengan tema. lakaran/grafik tidak jelas dan tidak relevan. keceriaan dan keselamatan serta pembahagian tugasan kerja dihuraikan dengan jelas dan sesuai dengan tema. Penggunaan font Persembahan slaid menarik. lakaran/grafik sangat jelas dan sangat relevan. Persembahan slaid tidak menarik Gambar foto. Penggunaan font sesuai. Penggunaan font sesuai.

Markah TOTAL MARKS 40 . font sangat sesuai.Tidak Menepati Piawai Kurang Menepati Standard Menepati Sebahagian Standard Menepati Standard Melebihi Standard sangat tidak sesuai. Kriteria Pemberatan kurang sesuai.

Topik 10. Laporan anda perlu juga merangkumi aspek : a. keceriaan dan keselamatan Format pelaksanaan aktiviti gotong royong yang akan dijalankan Anggaran perbelanjaan pelaksanaan aktiviti gotong royong 2. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Cadangkan laman web untuk rujukan yang serta lampirkan artikel bersama tugasan. Kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan c. 2. PANDUAN TUTOR 1. Jadual 10. 3. Sila cadangkan bukubuku rujukan mengikut bidang. Rumusan hasil dapatan penilaian dalam bentuk grafik b.1 Contoh Borang Penilaian Menyediakan laporan hasil daripada dapatan pemantauan dan penilaian yang dijalankan.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Sila rujuk Modul HBHE2103 Program Bersepadu Sekolah Sihat. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) untuk memahami konsep pemantauan dan penilaian tentang Program Bersepadu Sekolah Sihat. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. 4. berkaitan dengan soalan tugasan Cetak . 5. Cadangan/penambahbaikan 4. Membuat pemantauan dan penilaian Program Bersepadu Sekolah Sihat di sekolah anda dengan menggunakan BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS). Menyediakan persembahan slaid kawasan yang terlibat dalam aktiviti gotong royong • • • • • • • Gambar foto kawasan sasaran Sebab kawasan tersebut perlu diberi perhatian Cadangan melakukan aktiviti kebersihan pada kawasan tersebut Cadangan lakaran dan aktiviti keceriaan dan keselamatan untuk kawasan tersebut Pembahagian tugasan aktiviti kebersihan. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan laporan dan persembahan grafik yang sesuai Mencadangkan kandungan dalam penyediaan persembahan slaid. 3.

6. Guna gaya APA. . Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful