You are on page 1of 89

ANEXE

ANEXA nr.1 NUMĂR ORIENTATIV

de stingătoare portative pentru unele categorii de construcţii

Categorii de construcţii

Număr minim de stingatoare*)/ supraf aţă desfăşurată

1. Clădiri administrative: — sedii ale administraţiei publice centrale şi locale; — sedii de fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii şi altele asemenea; — sedii de birouri 2. Clădiri comerciale: — comerţ alimentar şi nealimentar; — magazine generale;— alimentaţie publică (restaurante, braserii şi altele asemenea); — spaţii si încăperi destinate serviciilor 3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare): — blocuri; — locuinţe unifamiliale. 4. Clădiri civile cu funcţiuni mixte (comerţ, birouri, reuniuni) 5. Alte amenajări: — circuri mobile; — scene şi tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competiţii sportive etc); — studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.

1 buc/300 mp

1 buc/200 mp

1 buc./ nivel/ apartame nt 1 buc/300 mp

1 buc/150 mp

NOTĂ: Tipul şi numărul de stingatoare se stabilesc de proiectant şi, pentru construcţiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuţii specifice, în funcţie de nivelul de risc de incendiu, tipul şi cantitatea de material sau substanţă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spaţiul ce trebuie protejat.

*) Performanţa de stingere echivalentă cu focarele 21 A şi 113 B, conform standardului european de referinţă.

ANEXA nr. 2 PLANUL DE INTERVENŢIE

— structura-cadru —

1. Datele de identificare: û û û denumirea operatorului economic sau a instituţiei; adresă, număr de telefon, fax, e-mail; - profil de activitate

2. Planul general al unităţii (la scară), pe care se marchează: û û û amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă; căile de acces şi de intervenţie din incintă şi cele adiacente acesteia; reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apă;

û rezervele de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de intervenţie; û reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic, gaze şi alte fluide combustibile; û û reţelele de canalizare; vecinătăţile.

3. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu: û concluzii privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor; û particularităţi tactice de intervenţie pentru:

* evacuarea utilizatorilor (persoane şi, după caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor şi protejarea

bunurilor periclitate; * * * * localizarea şi lichidarea incendiilor; protecţia personalului de intervenţie; protecţia vecinătăţilor; înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu;

4.Forţe de intervenţie în caz de incendiu: û serviciul privat pentru situaţii de urgenţă (dotare, încadrare);

û servicii publice voluntare pentru situaţii de urgenţă cu care se cooperează (categoria, localitatea, distanţa,itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare); û subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanţa, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare şi alertare); û alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare ( de exemplu, ambulanţa); 5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unităţii: û reţele de alimentare cu apă: * * debite; presiuni;

* amplasarea hidranţilor exteriori şi stabilirea distanţelor faţă de incinta unităţii; * * * alte surse artificiale sau naturale de apă: felul şi capacitatea acestora; platforme (puncte) de alimentare cu apă şidistanţele faţă de unitate;

6. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori seînscriu date privind: û û û û û destinaţia spaţiilor (încăperilor); suprafaţa construită şi aria desfăşurată; regimul de înălţime (numărul de niveluri); numărul de persoane care utilizează construcţia, pe niveluri şi pe total; căile interioare de acces, evacuare şi de intervenţie;

û

natura materialelor şi a elementelor de construcţii;

û nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu asigurate; û instalaţiile utilitare aferente;

û instalaţiile, sistemele, dispozitivele şi aparatele de prevenire şi stingere a incendiilor cu care este echipată; û dispozitivul de intervenţie în caz de incendiu.

NOTĂ: În cazul operatorilor economici şi al instituţiilor având numai construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu şi care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte şi foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane şi fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situaţii, în conturul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unităţii (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinaţia, suprafaţa, numărul de niveluri, rezistenţa la foc şi, după caz, categoriile pericolului de incendiu. Un exemplar al planului de intervenţie avizat se pune la dispoziţie inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti pentru efectuarea recunoaşterilor şi a studiilor tactice şi pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exerciţiilor, aplicaţiilor tactice de intervenţie, precum şi în situaţiile de urgenţă.

ANEXA 3 METODOLOGIE de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Pot fî elaborate scenarii de securitate la incendiu şi pentru alte categorii de construcţii.) pe toată durata de existenţă a construcţiilor. instalaţii şi amenajări decât cele prevăzute la art. 1739/2006. la solicitarea proprietarului sau beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu sau pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protecţiei la incendiu. administratori etc. (2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii.4. în baza prevederilor prezentei metodologii. . Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru analizarea şi evaluarea interdependenţei nivelurilor de performanţă cu măsurile tehnico-organizatorice. instalaţiei sau amenajării.5 pot fi elaborate şi de personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a obţinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist în condiţiile legii. Partea I. Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori (investitori. (1) Pentru categoriile de construcţii. instalaţiilor tehnologice şi a altor amenajări. criterii şi niveluri de performanţă. condiţiile de asigurare a intervenţiei şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. scenariul de securitate la incendiu se elaborează de proiectanţi. (4) Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie. care sintetizează regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentaţiile telurice de proiectare/execuţie elaborate. (3) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construcţiei. nr. instalaţii şi amenajări menţionate la art. CAPITOLUL II Elaborarea scenariului de incendiu Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de construcţii. instalaţii şi amenajări menţionate la art. publicată în Monitorul Oficial. beneficiari. proprietari.995 din 13 decembrie 2006.4. Scenariul de securitate la incendiu estimează condiţiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu". precum şi condiţiile tehnice necesare elaborării scenariilor de securitate la incendiu.Prezenta metodologie stabileşte principii. instalaţii şi amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.

352 din 10 decembrie 1997. destinaţia. Scenariile de securitate la incendiu îşi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situaţiei pentru care au fost întocmite. potrivit situaţiei pentru care se întocmeşte scenariul de securitate la incendiu. Se prezintă principalele caracteristici ale construcţiei/amenajării privind: a) tipul clădirii: civilă. după caz.pentru construcţiile. STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU 1.766/1997. secundare şi conexe ale construcţiei/ amenajării. 1. Destinaţia Se menţionează funcţiunile principale. 1. Datele de identificare A. de producţie sau depozitare. Se înscriu datele necesare identificării construcţiei/amenajării: denumire. telefon. adresă. în funcţie de tipul. Partea I. nr. înaltă. foarte înaltă.4. Se precizează clasa de importanţă a construcţiei potrivit reglementărilor tehnice. Categoria şi clasa de importanţă A. proprietar/beneficiar.3. şi în conformitate cu metodologia specifică. . fax. cu funcţiuni mixte etc. În baza prevederilor prezentei metodologii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. organele administraţiei publice centrale şi alte instituţii abilitate potrivit legii pot emite dispoziţii specifice privind scenariile de securitate la incendiu. Caracteristicile construcţiei sau amenajării 1. categoria şi clasa de importantă a acestora. privind programul de lucru al obiectivului.Ele se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinaţiei construcţiei. publicată în Monitorul Oficial. corelată cu categoria de importanţă 1. cu săli aglomerate.1. monobloc. în funcţie de situaţia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu. Se precizează categoria de importanţă a construcţiei stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. B. e-mail etc B. precum şi regimul de înălţime şi volumul construcţiei. instalaţiile şi alte amenajări aflate în domeniul lor de competenţă. Se fac referiri privind profilul de activitate şi. blindată.2. Particularităţi specifice construcţiei/amenajării A.

iar în cazul unui incendiu. potrivit reglementărilor tehnice. precum şi a componentele lor.b) aria construită şi desfăşurată. funcţiunea spaţiilor. precum şi din caracteristicile şi proprietăţile fîzico-chirnice ale materialelor şi substanţelor utilizate. f) capacităţi de depozitare sau adăpostire. potrivit clasificării din Hotărârea Guvernului nr. după caz. se asigură condiţii pentru evacuarea persoanelor. încăperilor. respectiv de natura activităţilor . B. după caz. spaţiilor aferente construcţiei. d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori : persoane. g) caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţi de substanţe periculoase. animale. B. stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor de construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor. etc. Riscul de incendiu A. timpul minim de aprindere. din care să rezulte că acestea nu contribuie la iniţierea. electrice. c) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările care pot favoriza aprinderea şi. spaţiu. h) numărul căilor de evacuare şi. 95/2003 privind control ul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. e) prezenţa permanentă a persoanelor. cu principalele destinaţii ale încăperilor. ventilare. capacitatea de autoevacuare a acestora. precum şi timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat. Precizări privind instalaţii utilitare aferente clădirii sau amenajării : de încălzire. compartiment. 2. climatizare. gaze. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere. din reglementările tehnice specifice. în funcţie de densitatea sarcinii termice. dezvoltarea şi propagarea unui incendiu. al refugiilor. nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora. construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. b) clasele de reacţie la foc. automatizare etc. 1822/394/2004. c) numărul compartimentelor de incendiu şi ariile acestora. zonă. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice. luându-se în considerare: a) densitatea sarcinii termice.

Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei Pentru asigurarea limitării propagării incendiului şi efluenţilor incendiului în interiorul construcţiei/compartimentului de incendiu se precizează: a) compartimentarea antifoc şi elementele de protecţie a golurilor funcţionale din elementele de compartimentare. după caz. C. respectiv acţiunea termică estimată în construcţie. stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor de construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. precum şi posibilitatea de întrerupere a continuităţii golurilor din elementele de construcţii.2. conform reglementărilor tehnice. după caz.(l) din metodologie se stabilesc. comportarea la foc a elementelor de construcţii şi caracteristicile de ardere a materialelor şi substanţelor utilizate.10 alin. amenajarea ori compartimentul de incendiu. Stabilitatea la foc Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi reglementărilor tehnice. măsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu. în funcţie de: a) rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie ( în special a celor portante sau cu rol de compartimentare). c) d) sistemele de evacuare a fumului şi. Pentru situaţiile prevăzute la art. instalarea de bariere contra fumului. pentru încadrarea în nivelul prevăzut în reglementările tehnice. reglementările tehnice şi standardele europene de referinţă . 3. de exemplu: uşi etanşe la fum. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu 3. manipulate sau depozitate şi se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clădirea în ansamblu. prelucrate. pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu şi în afara lui: pereţii.1. planşeele rezistente la foc şi elementele de protecţie a golurilor din acestea. b) măsurile constructive adaptate la utilizarea construcţiei.desfăşurate. b) gradul de rezistenţă la foc a construcţiei sau a compartimentului de incendiu. . a gazelor fierbinţi. 3.

clapete antifoc ş. c) după caz. numărul fluxurilor de evacuare.climatizare.lăţimi. cu trepte balansate etc. timpii/lungimile de evacuare.3. tipul şi sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă. înălţimi. b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş.4. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăţi se precizează: a) distanţe de siguranţă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsuri alternative conforme cu reglementările tehnice. 3.. g) măsurile constructive pentru faţade. exterioare deschise. cu rampe drepte sau curbe. după caz. de exemplu. . performanţa la foc exterior a acoperişului/învelitorii de acoperiş. b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului . Evacuarea utilizatorilor A.a. atunci când aceste distanţe nu pot fi realizate. forma şi modul de dispunere a treptelor : interioare. de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează: a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare. 3. separarea de alte funcţiuni prin elemente de separare la foc şi fum. a refugiilor j) marcarea căilor de evacuare. i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare şi. f) măsuri de protecţie la foc pentru instalaţiile de ventilare . semnalizare. prevederea de instalaţii de presurizare şi alte sisteme de control a fumului. protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează. h) prevederea de dispozitive de siguranţă la uşi.e) sistemele şi instalaţiile de detectare. de exemplu. pante etc. d) e) f) geometria căilor de evacuare : gabarite . stingere a incendiului. măsuri de protecţie activă. pentru împiedicarea propagării focului la părţile adiacente ale aceleiaşi clădiri. g) existenţa iluminatului de siguranţă. c) tipul scărilor.

C. B. Se precizează caracteristicile tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale autospecialelor.Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor A. Dacă este cazul. D. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor. C. timpul de siguranţă a ascensoarelor de pompieri. trasee. bolnavilor şi a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. proiectate conform reglementărilor tehnice. 4. dimensiuni/gabarite. sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă. a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul Intervenţiei. 3. se precizează măsurile pentru accesul şi evacuarea copiilor.5. persoanelor cu disabilităţi. Se precizează amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă. Pentru sistemele. timpul de alarmare prevăzut. 2. 3. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: 1. a animalelor şi evacuarea bunurilor pe timpul intervenţiei.B. alarmare şi alertare în caz de incendiu se specifică: a) b) tipul şi parametrii funcţionali specifici instalaţiilor respective. numărul şi caracteristicile acestora. conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor. amplasare şi posibilităţile de acces. precum şi a reglementărilor tehnice specifice. realizare şi marcare. a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor. B. regulamentului general de urbanism şi reglementărilor specifice de aplicare. Securitatea forţelor de intervenţie A. referitor la: a) b) c) d) număr de accese. . instalaţiile şi dispozitivele de semnalizare. Se precizează nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. pentru autospeciale şi pentru acensoarele de incendiu. Se fac precizări privind asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor. tipul.

B. instalaţiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor. pulberi. b) numărul şi modul de amplasare în funcţie de parametrii specifici: cantitate de materiale combustibile/volum de lichide combustibile. încăperile. destinaţie. suprafaţă. Pentru sistemele. Se stabilesc condiţii şi măsuri necesare a fi luate potrivit reglementărilor tehnice în funcţie de situaţia existentă. după caz. clase de incendiu etc. încăperile. conform criteriilor de performanţă. c) date privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă. debite. cantităţi calculate de substanţă de stingere. spaţiile în care se găsesc substanţe şi materiale periculoase şi pentru care sunt necesare produse de stingere şi echipamente speciale (se precizează inclusiv cantităţile respective şi starea în care se află ). alte utilităţi. gaze şi. spaţiile. c) zonele. caz de incendiu În funcţie de categoria de importanţă a construcţiei.c) zonele protejate/de detectare la incendiu. D. după caz. C. Se apreciază modul de încadrare a construcţiei sau amenajării în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice şi. b) timpul normat de funcţionare. Măsuri tehnico-organizatorice A. se stabilesc . spumă. riscurile de incendiu. b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică. d) zonele. alte aparate de stins incendii. tipul acesteia. utilaje. acţionare manuală sau manuală şi automată. se specifică: a) sursele de alimentare cu apă. substanţele de stingere şi rezervele asigurate. instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor se specifică: a) tipul şi parametrii funcţionali : stingere cu apă. presiuni. concentraţii de stingere proiectate pe durata de timp normată. surse de alimentare etc. precum şi tipul echipamentului individual de protecţie a personalului. gaze/aerosoli. 6. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în. amplasarea construcţiei sau a amenajării. rezerve de substanţă de stingere. intensităţi de stingere şi stropire. unelte şi mijloace de intervenţie se specifică: a) tipul şi caracteristicile de stingere asigurate. Pentru stingătoare. 5.

precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care execută astfel de activităţi. instalaţiile şi platformele de foraj. . . tehnici şi procedee care sunt avute în vedere în activitatea de identificare. evaluare şi control al riscurilor de incendiu.măsuri pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelurilor de performanţă pentru securitateala incendiu. Se precizează condiţii sau recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu CAPITOLUL I . C. prelucrare şi transport de produse petroliere şi gaze naturale. când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor în vigoare privind cerinţa esenţială "securitate la incendiu".Prezenta metodologie stabileşte etapele de parcurs şi principalele elemente.Dispoziţii generale Art. construcţiile din domeniul nuclear.(1) Metodologia se aplică la: a) elaborarea şi/sau adoptarea de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a metodelor şi procedurilor pentru identificarea. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. . c) stabilirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în cazul intervenţiilor efectuate la construcţiile existente. 2. în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor. d) validarea scenariilor de securitate la incendiu. extracţie. specifice domeniilor de competenţă ale organelor respective. a identificării şi evaluării riscurilor de incendiu din unităţile proprii. 1. mijloacele de transport rutier. (2) Metodologia nu se aplică la instalaţiile de producere şi transport al energiei electrice. Art. exploatările miniere de suprafaţă sau subterane. b) asigurarea. de către administratorii operatorilor economici şi conducătorii de instituţii. aferente construcţiei sau amenajării respective. criterii. factori. după caz. parametri. e) expertizarea construcţiilor existente. instrumente. Anexa 4 Metodologie privind identificarea.

raportul dintre sarcina termică şi suprafaţa pardoselii spaţiului afectat de incendiu.arderea autoîntreţinută. c) arson . pentru acestea urmând a fi elaborate metodologii specifice de către autorităţile competente pentru fiecare domeniu.naval.reacţia exotermă a unei substanţe cu un comburant care emite efluenţi însoţiţi de flăcări şi/sau incandescenţă.schimbarea sau menţinerea proprietăţilor fizice şi/sau chimice ale unui produs expus la foc. prin propria sa descompunere. cu sau fără participarea factorului uman.comportarea unui material care. d) bancă de date privind incendiile . ce desemnează un incendiu provocat printr-o acţiune intenţionată.situaţia statistică a cauzelor şi pagubelor provocate de incendii produse într-un anumit domeniu de activitate. g) comportare la foc . care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere. întocmită de organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine competenţa profesională prevăzută de reglementările specifice. care provoacă diferite fenomene fizice.situaţia în care se poate găsi la un moment dat un ansamblu de elemente materiale. b) ardere. Art. 3. combustie .expresiile cantitative formulate în termeni de performanţă pentru modul de comportare a produselor la acţiunea focului.produsul dintre probabilitatea de iniţiere a unui incendiu într-un proces tehnologic sau într-o situaţie tehnică dată şi importanţa estimată a pagubelor sau a consecinţelor lor la apariţia incendiului. termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) agent . k) risc de incendiu . care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu. j) incendiu . i) împrejurare preliminată .factorul activ rezultat în caz de incendiu. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu. h) densitate de sarcină termică . intraductibil. în condiţii de utilizare finală. structurate într-o serie de niveluri de performanţă. care poate genera şi/sau favoriza iniţierea. cu acţiuni şi efecte asupra construcţiilor. e) reacţie la foc .În sensul prezentei metodologii. chimice. instalaţiilor şi a utilizatorilor. feroviar şi aerian.termen de origine engleză. . în condiţii specificate. f) clase de reacţie la foc . alimentează un foc la care este expus. . electromagnetice sau biologice.

care îndeplineşte una sau mai multe funcţii specificate.sursa de energie care produce o ardere. p) consecinţe . b) stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului. inclusiv finisajele tuturor suprafeţelor. cantitativ sau calitativ. aceasta putând fi un fenomen fizic. exprimate negativ ori pozitiv. . . chimic sau de altă natură. în scopul desfăşurării corespunzătoare a uneia ori mai multor activităţi. 4. d) identificarea pericolelor de incendiu.ansamblul de elemente materiale. n) sarcină termică de incendiu . q) probabilitate de producere a incendiilor . CAPITOLUL II .măsura în care un eveniment de tip incendiu este probabil să se producă. situat într-un mediu dat. considerat acceptabil din punct de vedere al gravităţii consecinţelor incendiului.gradul de repetabilitate a unui eveniment într-o perioadă de timp. se exprimă în număr de evenimente produse într-o unitate de timp. care generează o cantitate de energie capabilă de a iniţia aprinderea unui material sau mediu combustibil.energia termică care poate fi produsă prin arderea completă a tuturor materialelor combustibile conţinute într-un spaţiu.(1) Managementul riscurilor de incendiu presupune următoarele etape: a) stabilirea sistemului sau procesului supus evaluării. e) identificarea riscurilor. m) sistem . umane şi/sau informaţionale asociate într-o relaţie de interdependenţă. o) sursă de aprindere/iniţiere a arderii . corelat cu probabilitatea de iniţiere a evenimentului respectiv. r) frecvenţă .l) risc de incendiu acceptat .Managementul riscurilor de incendiu SECŢIUNEA 1 Etape de parcurs în fazele de proiectare şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor Art.rezultatul sau rezultatele evenimentelor. c) alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru.nivelul-limită maxim al riscului de incendiu.

substanţe toxice. 1 la prezenta metodologie. c) afectarea patrimoniului. d) costul măsurilor implementate de control al riscului. .f) estimarea şi cuantificarea riscului. suprafeţele afectate. durata de aducere la starea iniţială anterioară incendiului sau de restaurare . pierderile în procente ale valorii asigurate. numărul de copii morţi/100. valoarea pagubelor incendiilor sau ale unui incendiu. e) protejarea patrimoniului . c) asigurarea continuităţii activităţilor operatorilor economici. fauna şi flora afectate şi altele asemenea. Art. costurile refacerii acestora.000 de locuitori. (2) Schemele logice de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare. pământului. de arhitectură sau alte valori culturale. respectiv de exploatare. b) protejarea proprietăţii. valoarea financiară a întreruperii activităţii economice din valoarea asigurată şi altele asemenea. zi şi altele asemenea. aerului. d) protejarea mediului. i) monitorizarea riscului. perioada de timp pierdută în desfăşurarea activităţii economice. săptămână. ca de exemplu: numărul construcţiilor/instalaţiilor afectate. numărul de morţi în afara sau în interiorul locului focarului de iniţiere a incendiului. . 5.monumente istorice. costurile refacerii proprietăţii.000 de copii. b) efectul asupra mediului: afectarea apei. monoxid de carbon. costurile materialelor de curăţare.Factorii care trebuie luaţi în considerare în managementul riscului de incendiu sunt: a) pierderile de vieţi omeneşti: numărul de decese/100. numărul de morţi pe lună. j) documentaţia rezultată în urma procesului de identificare. h) controlul riscului. g) evaluarea riscului. (3) Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt: a) asigurarea securităţii utilizatorilor şi a echipelor de intervenţie. sunt prezentate în anexa nr. proprietăţii şi a continuităţii activităţilor operatorilor economici. numărul de morţi prin inhalare de fum.în cazul obiectivelor de patrimoniu. evaluare şi control al riscurilor de incendiu. numărul populaţiei. speciilor de animale şi ecosistemelor.

după caz. . c) societăţile de asigurare/reasigurare. precum şi alţi factori. .În funcţie de obiectivele stabilite. SECŢIUNEA a 2-a Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc Art. pe baza experienţei anterioare sau a raţionamentelor previzionale. prin evaluarea globală a riscului de incendiu. cum ar fi valori cantitative. de către: a) autorităţile abilitate să elaboreze şi să emită reglementări tehnice în domeniul apărării împotriva incendiilor. materiale şi/sau financiare nu poate fi acceptată. 8. . 6. nivelul de instruire al acestora. valori comparative sau alte tipuri de valori agreate.(1) Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau riscul de incendiu acceptat se stabileşte. efectul propagării incendiilor sau al prăbuşirii construcţiilor/instalaţiilor. de sistemul/procesul analizat şi de metoda aleasă pentru analiza riscului.Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu se bazează pe premisa că în orice sistem/proces supus evaluării există un anumit nivel de risc. b) reglementările bazate pe conceptul de performanţă. SECŢIUNEA a 3-a Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului Art. (2) Criteriile de acceptabilitate au forme variate.e) efectele asupra imaginii operatorului economic/instituţiei. prin evaluarea nivelului intrinsec al riscului pentru sistemul/procesul respectiv sau prin evaluarea mai multor sisteme/procese. 7. inclusiv a măsurilor de securitate la incendiu active şi/sau pasive. (1). exprimată în pierderi umane. peste care gravitatea consecinţelor unui incendiu. ţinându-se cont de: a) reglementările prescriptive. prin strategia de apărare împotriva incendiilor adoptată în interiorul unităţii sale. Art. identificarea şi evaluarea riscului de incendiu pot include un singur sistem/proces. . cum ar fi vârsta şi starea fizică a utilizatorilor. când trebuie avute în vedere: interdependenţa sistemelor/proceselor. denumit nivel de risc acceptabil. b) administratorul şi/sau conducătorul instituţiei. care depind de factorii menţionaţi la alin.

mixtă. parametrii globali acceptaţi sunt: probabilitatea P de apariţie a evenimentului şi nivelurile de gravitate G a consecinţelor. Art. SECŢIUNEA a 4-a Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru Art. precum şi posibilitatea de activare a factorilor de pericol. denumite în continuare metode: a) calitative.cantitative. care pot fi de proiectare. evaluare şi control al riscurilor de incendiu constau în determinarea unor valori numerice ataşate sistemului supus evaluării. în care intervin ca necunoscute pericolele de incendiu. după caz. consecinţele acestora asupra sistemului. 2 la prezenta metodologie. e) combinate. d) grafice. Art. (2) Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevăzute în anexa nr. a tuturor disfuncţiilor ce pot apărea în sistemul supus evaluării şi a căror finalitate este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu. pe baza unor algoritmi logici. se utilizează următoarele tehnici. Art. fiecare dintre aceşti factori fiind cuantificaţi şi exprimaţi prin valori numerice cu ajutorul unor scări convenabil alese. . civilă. (2) De regulă. 9.(1) În raport de fazele determinante ale sistemului supus evaluării. .Metodele şi procedurile analitice constau în identificarea şi analizarea. . c) analitice. 12. . 11.c) standarde şi ghiduri. de producţie. exploatare sau post utilizare şi de funcţiile acestuia. execuţie. 10. b) matematice .(1) Metodele şi procedeele matematice de identificare. (2) Valorile numerice se determină printr-o formulă de calcul. ambii parametri fiind cuantificaţi cu un anumit număr de valori.(1) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazează pe exprimarea riscului de incendiu ca o funcţie de 2 parametri globali şi compararea funcţiei cu anumite domenii de acceptabilitate. semicantitative. (3) Riscul de incendiu se exprimă generic printr-o relaţie de forma: . procedee şi metode. efectele prezumate ale măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute.

în următoarele grupe: a) surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit. SECŢIUNEA a 5-a Identificarea pericolelor de incendiu Art. căldură degajată de aparate termice. d) condiţiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea şi producerea. . Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu poate fi de forma prevăzută în anexa nr. g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare.Identificarea pericolelor de incendiu reprezintă procesul de apreciere şi stabilire a factorilor care pot genera. frecare şi altele asemenea. G).Sursele de aprindere se clasifică. efectul termic al curentului electric şi altele asemenea. fizico-chimică şi biologică. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu. f) surse de autoaprindere de natură chimică. lumânare. electricitate statică şi altele asemenea.R(incendiu) = f (P. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu. prelucrate. d) surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice. 3 la prezenta metodologie. şi anume: a) clasele de reacţie la foc ale materialelor şi elementelor de construcţii. c) surse de aprindere de natură electrică: arcuri şi scântei electrice. după natura lor. c) sursele potenţiale de aprindere existente. scurtcircuit. contribui şi/sau favoriza producerea. b) surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente. manipulate sau depozitate. 14. b) proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor utilizate. e) surse de aprindere naturale: căldură solară sau trăsnet şi altele asemenea. 13. . h) surse de aprindere indirecte: radiaţia unui focar de incendiu şi altele asemenea. aparat de sudură şi altele asemenea. . reacţii chimice exoterme. Art. natura procesului tehnologic şi densitatea sarcinii termice.

m) defecţiuni tehnice de exploatare. în următoarele grupe: a) instalaţii şi echipamente electrice. a operaţiunilor şi lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a maşinilor şi aparatelor cu piese în mişcare. precum şi executarea de operaţiuni mecanice în medii periculoase. . precum şi probabilitatea ca acestea să nu declanşeze/funcţioneze în caz de incendiu. l) defecţiuni tehnice de construcţii-montaj. nesupravegheaţi.Împrejurările preliminate care pot determina şi/sau favoriza iniţierea. instalaţii de ventilare. dispozitive. b) receptori electrici lăsaţi sub tensiune. e) jocul copiilor cu focul. . n) nereguli organizatorice. h) reacţii chimice. p) trăsnet şi alte fenomene naturale. 15. fără respectarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. incendiile de pădure sau de vegetaţie uscată. de exemplu. d) contactul materialelor combustibile cu cenuşa. utilaje şi echipamente de lucru neadecvate. c) sisteme şi mijloace de încălzire. urmate de incendiu. o) explozie urmată de incendiu. i) folosirea de scule. s) izbucnirea şi dezvoltarea unor incendii în zone periurbane. care pot afecta construcţii şi instalaţii tehnologice.Art. răcire defecte. conform graficelor stabilite. r) neîntreţinerea elementelor de construcţii cu rol de separare la incendiu sau a instalaţiilor şi echipamentelor de protecţie împotriva incendiilor. q) arson. g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis. t) alte împrejurări. defecte ori improvizate. de regulă. j) neexecutarea. f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie. climatizare. cum sunt. jarul şi scânteile provenite de la sistemele de încălzire. improvizate sau nesupravegheate. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se clasifică. k) scurgeri de produse inflamabile.

. următoarele elemente: a) pericolele de incendiu identificate. c) nivelul de echipare şi dotare cu sisteme. Art. b) nivelurile criteriilor de performanţă ale construcţiilor privind cerinţa esenţială "securitate la incendiu". avute în vedere la determinarea riscului de incendiu. potrivit reglementărilor tehnice. SECŢIUNEA a 6-a Identificarea riscurilor de incendiu Art. Art. de producţie şi/sau depozitare ori cu funcţii mixte. de regulă. determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv. dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu. precum şi la instalaţii tehnologice. instalaţii. compartimente de incendiu. respectiv a probabilităţii de iniţiere a unui incendiu şi de producere a consecinţelor acestuia. de ventilaţie şi climatizare. . care se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu. nivelul de instruire. încăperi.Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces. echipamente şi aparatură de alimentare cu apă. respectiv pentru limitarea.La estimarea riscului de incendiu. Art. Art. sunt cele destinate reducerii. 16. evaluarea evacuării utilizatorilor şi altele asemenea. 18. .Art. gaze combustibile. .Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone. starea de funcţionare şi performanţele acestora. .Probabilitatea de producere a consecinţelor este bazată pe analiza probabilistică şi pe modele deterministe privind dezvoltarea incendiului. 20. e) alte elemente care pot influenţa producerea. se au în vedere. d) factorul uman. neutralizării şi/sau eliminării pericolelor de incendiu. în cazul în care acesta s-a produs.Probabilitatea de producere a incendiului se bazează pe date statistice privind incendiile sau pe modele matematice. . vârsta şi starea fizică ale acestora. 19. 17. energie electrică şi termică. localizarea şi/sau lichidarea unui incendiu.(1) Măsurile de apărare împotriva incendiilor. 21. clădiri civile. determinat de numărul de persoane. în cazurile în care statistica nu dispune de date suficiente. . propagarea efluenţilor incendiului. spaţii.

probabilitatea de producere este frecventă. . evacuate sau salvate. b) rare .La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea în vedere. instalaţiilor şi a utilizatorilor. a normelor şi dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor şi a celor specifice fiecărui domeniu de activitate. precum şi asupra factorilor de mediu se exprimă prin niveluri de gravitate. c) numărul animalelor: moarte. cu metode de evaluare specifice principalelor domenii de activitate. culturi. în principal. considerat reprezentativ. . Art. 23.6. a băncilor de date privind incendiile.Cuantificarea probabilităţii de iniţiere a incendiilor se face prin valorificarea. pe baza prevederilor reglementărilor tehnice. 25.0001. c) improbabile . d) efectele negative asupra unor factori de mediu. evacuate sau salvate. periclitate. potrivit următoarelor calificative asociate evenimentelor respective: a) extrem de rare . 24. . probabilitatea exprimându-se prin numărul de evenimente produse într-un anumit interval de timp. cum ar fi: păduri.6. pe baze experimentale: P < 1.se pot produce pe durata de viaţă a sistemului: P > 0. următorii parametri: 1. salvare şi protecţie.improbabil de a se produce: P < 10. pentru: a) evacuare. dar nu există certitudini pe baze experimentale: P > 10. Art.(2) Măsurile de apărare împotriva incendiilor se analizează şi se stabilesc. Impactul direct al incendiilor.Evaluarea estimativă cumulată a efectelor agenţilor care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor. Capacitatea operaţională a forţelor şi mijloacelor specializate de răspuns. . e) posibile .se produc de câteva ori pe durata de viaţă a sistemului: P > 0. periclitate. b) valoarea pierderilor materiale.01. . în corelare cu natura şi cu nivelul riscurilor identificate. 22.probabilitatea de producere nu se distinge de zero: P aprox. 0. după caz. 2.improbabil de a se produce în funcţionarea unui sistem dat. d) probabile . Art. prestabilite sau concentrate efectiv. Art. prin următoarele consecinţe: a) numărul persoanelor: victime.În absenţa unor bănci de date privind incendiile. apă sau aer. probabilitatea de producere a incendiilor se poate exprima printr-o estimare calitativă. f) frecvente .

e) sisteme de alarmare-alertare în caz de incendiu.sisteme evacuare a fumului şi de presurizare pe căile de evacuare. c) influenţa sistemelor de securitate la incendiu. de regulă. Importanţa economică şi socială a construcţiei şi/sau instalaţiei. care se precizează în mod obligatoriu în documentaţiile tehnice şi în planurile de intervenţie la incendiu. Art. f) asigurarea intervenţiei serviciilor de pompieri. respectiv foarte redusă de producere. denumit în continuare risc de incendiu acceptat. începuturilor de incendiu/cu consecinţe de gravitate neglijabilă. SECŢIUNEA a 7-a Evaluarea riscurilor de incendiu Art. c) înlăturarea operativă a unor urmări ale incendiilor. . 27. se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu: a) domeniul riscului neglijabil. consecinţele directe şi clasificarea incendiilor se poate face pe baza tabelului prevăzut în anexa nr. eficacitatea şi fiabilitatea acestora în reducerea consecinţelor. precum şi măsurile prevăzute pentru diminuarea pericolului de incendiu.b) limitarea şi stingerea incendiilor. . 4 la prezenta metodologie. Art. Costurile recuperării şi reabilitării. 29. Art. . asociat.(1) Evaluarea riscului de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limită prestabilit. 30. .Corelarea dintre nivelurile de gravitate. 3. compartimente de incendiu şi construcţii/instalaţii tehnologice. încăperi. 4. .Pe baza unor criterii de evaluare a gravităţii consecinţelor incendiului şi prin impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora.În funcţie de probabilităţile de iniţiere şi de nivelurile de gravitate estimate ale incendiilor se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone. 26.La evaluarea riscului de incendiu se iau în considerare factori ca: a) sursele de aprindere. b) iniţierea şi dezvoltarea incendiilor. potrivit reglementărilor tehnice. rare şi foarte rare/cu probabilitate redusă. spaţii. Art. 28. d) limitarea propagării fumului . .

instrucţiunilor şi măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor şi aducerea acestora la cunoştinţă salariaţilor. respectiv prin măsuri de protecţie. prin: a) asigurarea unei examinări sistematice şi calificate a factorilor determinanţi de risc. b) stabilirea şi elaborarea responsabilităţilor. (1) sunt: stabilirea priorităţilor de acţiune. aferent incendiilor majore posibile sau frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijată. precum şi limitarea şi/sau înlăturarea consecinţelor acestuia. (2) În ordinea adoptării lor. după caz. utilizatorilor şi a persoanelor interesate. Art. . implementarea măsurilor de control.(1) Stabilirea priorităţilor de acţiune reprezintă procesul de adoptare a deciziilor referitoare la categoriile de risc asupra cărora este prioritar să se acţioneze. c) domeniul riscului inacceptabil. gestionarea şi monitorizarea riscurilor.Implementarea măsurilor de control al riscurilor de incendiu se realizează. 34. 5 la prezenta metodologie. Art.În situaţiile în care riscul de incendiu existent depăşeşte limitele de acceptabilitate stabilite. 32. care au ca scop limitarea. Modelul grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil este prevăzut în anexa nr. 33. respectiv probabilitatea de apariţie şi gravitatea consecinţelor incendiilor. c) stabilirea persoanelor cu atribuţii privind punerea în aplicare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.(1) Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate menţinerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite. 31. sarcinilor. . măsurile prevăzute la alin. . . aferent incendiilor minore frecvente/cu probabilitate ridicată de producere sau incendiilor majore/cu consecinţe de gravitate ridicată rare şi foarte rare. .b) domeniul riscului acceptabil. regulilor. Art. SECŢIUNEA a 8-a Controlul riscurilor de incendiu Art. (2) La stabilirea priorităţilor de acţiune se vor avea în vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de incendiu. localizarea şi lichidarea incendiului. prin măsuri de prevenire. este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilităţii de iniţiere a incendiului şi/sau a nivelului de gravitate a consecinţelor.

d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, a personalului necesar intervenţiei şi a condiţiilor pentru pregătirea acestuia; e) reluarea etapelor de identificare şi evaluare a riscului de incendiu la schimbarea condiţiilor preliminate; f) actualizarea permanentă a listei cu substanţele periculoase utilizate în activitatea de producţie.

SECŢIUNEA a 9-a Monitorizarea riscului de incendiu

Art. 35. - Monitorizarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităţilor de fundamentare, elaborare şi implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare şi combatere a riscurilor de incendiu, incluzând şi procesul de supraveghere a modului de desfăşurare a etapelor referitoare la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, de analizare a eficienţei măsurilor întreprinse în raport cu rezultatele obţinute şi de luare a deciziilor care se impun.

SECŢIUNEA a 10-a Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu

Art. 36. - (1) Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu cuprinde următoarele: a) scopurile analizei; b) stabilirea sistemului/procesului supus evaluării; c) natura pericolelor de incendiu determinate de funcţiuni, activităţi şi/sau procese tehnologice; d) stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate; e) identificarea pericolelor de incendiu; f) metoda/metodele utilizată/utilizate pentru analizarea probabilităţii şi consecinţelor, precum şi adecvarea acestora la sistemul/procesul supus analizei; g) banca de date utilizată; h) estimarea şi cuantificarea; i) evaluarea;

j) concluzii, recomandări, măsuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate. (2) Documentaţia stabileşte, totodată, condiţiile în care evaluarea de risc este validă, precum şi tipurile de modificări în sistem/proces care necesită o nouă evaluare de risc.

CAPITOLUL III Desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

SECŢIUNEA 1 Condiţii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu

Art. 37. - Persoanele fizice şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu trebuie să fie autorizate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Art. 38. - Autorizarea persoanelor fizice se realizează pe bază de interviu, după depunerea unui dosar care cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 6 la metodologie; b) documente care să ateste pregătirea şi certificarea competenţei profesionale în ocupaţia de evaluator de risc de incendiu; c) memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate. Art. 39. - Autorizarea persoanelor juridice se realizează pe baza evaluării dosarului tehnic care cuprinde următoarele documente: 1. cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 7 la metodologie; 2. documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului - în copie: a) denumirea, sediul social/sedii secundare; b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; 3. memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate;

4. documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii. Art. 40. - Dosarele menţionate la art. 38 şi 39 se depun la Direcţia Pompieri Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Art. 41. - (1) Serviciul informare publică, statistică şi analiză riscuri comunică solicitanţilor persoane fizice data susţinerii interviului în vederea autorizării, în cel mult 60 de zile de la depunerea dosarului complet. (2) Interviul se susţine în faţa unei comisii numite prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (3) În urma susţinerii interviului, solicitanţii sunt declaraţi admişi sau respinşi. (4) Solicitanţii declaraţi respinşi pot depune o nouă cerere de autorizare după minimum 6 luni de la susţinerea interviului. (5) Contestaţiile cu privire la decizia comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în termen de 48 de ore de la data desfăşurării interviului. (6) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prin repetarea interviului, în termen de 5 de zile de la primirea acestora. Art. 42. - Solicitanţilor declaraţi admişi li se eliberează autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8 la metodologie. Art. 43. - (1) Evaluarea dosarelor menţionate la art. 39 se face de către o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general, în cel mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet. (2) În urma evaluării dosarului, comisia hotărăşte eliberarea sau respingerea eliberării autorizaţiei. Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prezentat în anexa nr. 9 la metodologie. (3) Contestaţiile la hotărârea comisiei se adresează inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la data comunicării actului. (4) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 15 zile de la primirea acestora. Art. 44. - Persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu au următoarele obligaţii:

a) să ţină la zi un registru de evidenţă cu sistemele constructive pe care le-au examinat în vederea identificării şi evaluării riscurilor de incendiu; b) să prezinte registrul de evidenţă şi, prin sondaj, documentaţiile de evaluare a riscului de incendiu întocmite, la solicitarea personalului cu atribuţii de control din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sau inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Art. 45. - Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu are valabilitate 3 ani de la data emiterii, care poate fi prelungită la cererea deţinătorilor, prin reluarea procedurii de autorizare. Art. 46. - (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se retrage la propunerea organelor de control, în urma constatării elaborării unor documentaţii care nu corespund realităţii din teren. (2) Evaluarea în vederea reautorizării persoanelor fizice şi juridice se realizează conform procedurii stabilite în prezenta metodologie, după minimum 2 ani de la retragerea autorizaţiei. Art. 47. - (1) În cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei, deţinătorul are obligaţia de a relua procedura de autorizare, în termen de 30 de zile de la data când au intervenit aceste modificări. (2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) duce la pierderea dreptului deţinătorului autorizaţiei de a desfăşura activităţi de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu. Art. 48. - Prin excepţie de la prevederile art. 37, identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu se pot face şi de către: a) persoane fizice şi persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, dacă pot face dovada că deţin autorizaţii în domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene; b) proiectanţi, pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi alte amenajări proiectate de aceştia; c) experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu", potrivit legii, pentru proiectele sau construcţiile şi instalaţiile pe care le expertizează. Art. 49. - Controlul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de examinare a sistemelor constructive în vederea identificării, evaluării şi controlului riscurilor de incendiu se efectuează de către personalul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau cel al inspecţiilor de prevenire din cadrul inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, nominalizat prin ordin de zi.

potrivit legii. informaţiile referitoare la sursele şi împrejurările de producere a incendiilor. conform schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă şi metodologiei de elaborare a planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritorială. 51.incendii şi explozii la obiective şi instalaţii industriale.Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial se efectuează de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. Art. . cu respectarea principiilor confidenţialităţii şi protecţiei informaţiilor clasificate.incendii de pădure şi/sau vegetaţie. .incendii la construcţii şi alte amenajări. naval şi aerian.incendii la mijloace de transport rutier. acte de răzbunare etc. . 52. . 53.Serviciul informare publică.SECŢIUNEA a 2-a Bănci de date privind incendiile Art. d) riscul construcţiilor . Art.Modalitatea de punere la dispoziţie a informaţiilor cuprinse în băncile de date privind incendiile se stabileşte de către fiecare autoritate.incendii generate de manifestări violente. statistică şi analiză riscuri. b) riscuri industriale . respectiv de către comitetele judeţene/locale pentru situaţii de urgenţă. . c) riscuri de transport . 50.Constituirea unei bănci de date privind incendiile se comunică la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă . SECŢIUNEA a 3-a Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial Art. Art. precum şi la victimele şi pagubele materiale cauzate de astfel de evenimente vor proveni numai din bănci de date întocmite de organul/compartimentul de specialitate al administraţiei publice centrale care coordonează activitatea respectivă sau de către o altă autoritate ori asociaţie profesională care deţine competenţa în domeniu. 54. e) risc social . . feroviar. pentru a fi luată în evidenţă.La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se disting următoarele tipuri de riscuri de incendiu: a) riscuri naturale .Pentru asigurarea unor rezultate credibile în activitatea de identificare şi evaluare a riscurilor de incendiu la un sistem/proces dintr-un anumit domeniu de activitate.

(2) Metodele şi procedurile prevăzute la alin.CAPITOLUL IV Dispoziţii finale Art. 56. . evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. 1*) la metodologie *) Anexa nr. .(1) Pe baza prevederilor prezentei metodologii ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale elaborează şi emit metode şi proceduri pentru identificarea. ANEXA Nr. . numai dacă metodele şi procedurile respective sunt recunoscute prin reglementări europene. Art. (1) se emit cu avizul de specialitate al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pot utiliza metode şi proceduri pentru identificarea. elaborate de organisme de profil din alte ţări. 1 este reprodusă în facsimil. evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenţă. 55.

.

IMAGINE .

2 la metodologie .Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare IMAGINE Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de exploatare ANEXA Nr.

Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu .

3*) la metodologie *) Anexa nr.ANEXA Nr. consecinţele directe şi clasificarea incendiilor ─────────────────────────────────────────────────── ─────── . IMAGINE Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu ANEXA Nr. 4 la metodologie Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate. 3 este reprodusă în facsimil.

Niveluri de gravitate Consecinţe directe Clasificarea incendiilor ─────────────────────────────────────────────────── ─────── 1 ─────────────────────────────────────────────────── ─────── 2 minore început de incendiu neglijabile ─────────────────────────────────────────────────── ─────── 3 semnificative/moderate incendiu notabil sau moderat ─────────────────────────────────────────────────── ─────── 4 important sau mare grave incendiu ─────────────────────────────────────────────────── ─────── 5 foarte grave foarte important sau sinistru incendiu ─────────────────────────────────────────────────── ─────── 6 catastrofale .

incendiu major sau dezastru ─────────────────────────────────────────────────── ─────── ANEXA Nr. 5*) la metodologie *) Anexa nr. EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU . IMAGINE Model grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil ANEXA Nr. 5 este reprodusă în facsimil. 6 la metodologie CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE.

.......... care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare..........în copie........ ........ 7 la metodologie .......... et..... ..... cu domiciliul în localitatea .../2007....................... judeţul/sectorul .. Semnătura ............. evaluare şi control al riscurilor de incendiu............ Data ................. telefon .........memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate... fax ....... aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. ....... ANEXA Nr.. ..../2007......... nr..... evaluare şi control al riscurilor de incendiu.................................... ............................. solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare...certificat de competenţe profesionale în ocupaţia de evaluator de risc de incendiu ..... sc....... .......................... . e-mail .......... CNP . Localitatea .... ap... ... ................ str..................... În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele documente: .Către INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Subsemnatul/Subsemnata ...... bl.. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr..........

. .. judeţul/sectorul ..... ....... ... sediul social/sedii secundare..documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului ....în copie....... în calitate de manager/patron al/a .............. .... fax .......... str. et........... nr.. bl...../2007............ evaluare şi control al riscurilor de incendiu..... Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr......... care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare... ap................... sc.............. ...........memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate............................./2007.. .în copie: ▪ denumirea........... ....CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE........... înregistrată la registrul comerţului sub nr.....................documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii ... EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU Către INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Subsemnatul/Subsemnata . ▪ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului..... ..................... cu sediul în localitatea .. ...... ..... aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr...... ..... solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare...... În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele: ..... e-mail .. telefon ...... persoană juridică...... evaluare şi control al riscurilor de incendiu......

............................... din . evaluare şi control al riscurilor de incendiu În baza prevederilor Metodologiei de identificare..... ..../2007............................... 8 la metodologie STEMĂ ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AUTORIZAŢIE Nr..... ............................ .......Semnătura ... ANEXA Nr.. evaluare şi control al riscurilor de incendiu. pentru desfăşurarea activităţii de identificare.... Localitatea .... Data ... aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr...

......... Inspector general...... inspectorului general............ nr................... e-mail .... .. din localitatea ........ din .......... Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea. bl... sc........................ ..........în urma Cererii înregistrate sub nr........ .. ....... str.......... respectiv retragerea autorizaţiei........... judeţul/sectorul ................................. .. ........................................................................... ANEXA Nr..... telefon .............. Perioada pentru care se acordă autorizarea .................. şi a susţinerii interviului din ..... fax . evaluare şi control al riscurilor de incendiu. .. et.............. 9 la metodologie STEMĂ ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ............................ pentru desfăşurarea activităţii de identificare.. Adjunctul . se autorizează domnul/doamna ....................... ap... .........

.................................. pentru desfăşurarea activităţii de identificare............ .... evaluare şi control al riscurilor de incendiu. fax ......................... Perioada pentru care se acordă autorizarea ... e-mail ........ . înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr..... et........................................................ bl................ sc...... Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea................. în urma Cererii înregistrate sub nr............. aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr................ şi a evaluării dosarului tehnic depus.. .... ............................... Inspector general.. str............ . . judeţul/sectorul .............. ap..... cu sediul social în localitatea ....AUTORIZAŢIE Nr...... inspectorului general........... evaluare şi control al riscurilor de incendiu În baza prevederilor Metodologiei de identificare. telefon ......... .. nr.................... ......................... pentru desfăşurarea activităţii de identificare./2007. din ...... .... din . se autorizează ................... . . .... ................ evaluare şi control al riscurilor de incendiu............... respectiv retragerea autorizaţiei.................. .................. Adjunctul .......

.

IMAGINE .

Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de proiectare IMAGINE Schema logică de management al riscurilor de incendiu în faza de exploatare ANEXA Nr. 2 la metodologie .

Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu .

IMAGINE Reprezentarea grafică a relaţiei riscului la incendiu ANEXA Nr. consecinţele directe şi clasificarea incendiilor ────────────────────────────────────────────────────── ──── .ANEXA Nr. 3 este reprodusă în facsimil. 3*) la metodologie *) Anexa nr. 4 la metodologie Tabel pe baza căruia se poate face corelarea dintre nivelurile de gravitate.

Niveluri de gravitate incendiilor Consecinţe directe Clasificarea ────────────────────────────────────────────────────── ──── 1 neglijabile - ────────────────────────────────────────────────────── ──── 2 incendiu minore început de ────────────────────────────────────────────────────── ──── 3 semnificative/moderate notabil sau moderat incendiu ────────────────────────────────────────────────────── ──── 4 important sau mare grave incendiu ────────────────────────────────────────────────────── ──── 5 important sau sinistru foarte grave incendiu foarte ────────────────────────────────────────────────────── ──── 6 major sau dezastru catastrofale incendiu .

IMAGINE Model grafic privind încadrarea riscului de incendiu în domeniul acceptabil ANEXA Nr. 5*) la metodologie *) Anexa nr.────────────────────────────────────────────────────── ──── ANEXA Nr. EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU . 5 este reprodusă în facsimil. 6 la metodologie CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE.

.................. ............. .. et.. Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.../2007. Data ........................................................ ..... CNP ..... Semnătura .... ... cu domiciliul în localitatea . . telefon . solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare............Către INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Subsemnatul/Subsemnata .. ANEXA Nr.......certificat de competenţe profesionale în ocupaţia de evaluator de risc de incendiu ........................... În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele documente: .............. str.... nr.... ap... evaluare şi control al riscurilor de incendiu........................ fax ..... 7 la metodologie CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE ............ care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare............. aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr...în copie..memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate............. .. ........ Localitatea ................ judeţul/sectorul ....... ............... e-mail ....... bl. sc....... .......................... evaluare şi control al riscurilor de incendiu...../2007...

..... sediul social/sedii secundare.... ........................ fax ......... ........ aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. .. ......... bl..... ▪ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului.../2007......... et................ Data ..... ..... persoană juridică.......... .......documente care să ateste calitatea de persoană juridică a solicitantului .. în calitate de manager/patron al/a . .... nr..........PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE IDENTIFICARE........ email ........ str..... În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde următoarele: ........................... ...........în copie: ▪ denumirea.. evaluare şi control al riscurilor de incendiu.. EVALUARE ŞI CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU Către INSPECTORUL GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Subsemnatul/Subsemnata ... telefon . cu sediul în localitatea .....memoriu privind activităţile reprezentative desfăşurate..... judeţul/sectorul .... sc..... ap................................... ... înregistrată la registrul comerţului sub nr....... care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Metodologia de identificare........documente din care să rezulte autorizarea în domeniu a personalului/specialiştilor angajaţi ai societăţii ........în copie....................... evaluare şi control al riscurilor de incendiu................... Localitatea .... Semnătura ... solicit autorizarea/reautorizarea pentru desfăşurarea activităţii de identificare........./2007.............. ............................. .... Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr...

...... . sc............ANEXA Nr..... din localitatea ../2007.... evaluare şi control al riscurilor de incendiu În baza prevederilor Metodologiei de identificare... et.......................... aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.. nr.. pentru desfăşurarea activităţii de identificare..................... bl.......................... 8 la metodologie STEMĂ ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AUTORIZAŢIE Nr.. .. ... ............ în urma Cererii înregistrate sub nr... şi a susţinerii interviului din . judeţul/sectorul .. str.......... ap... evaluare şi control al riscurilor de incendiu....... fax ....... ............... din ....................................................... e- ........... ........ . telefon ................... din ..... se autorizează domnul/doamna .......... .....................

.............. . inspectorului general....... ANEXA Nr...... 9 la metodologie STEMĂ ROMÂNIA MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AUTORIZAŢIE Nr................. .............. evaluare şi control al riscurilor de incendiu....... Inspector general..................... Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea....... .mail . evaluare şi control al riscurilor de incendiu .............. respectiv retragerea autorizaţiei......... Adjunctul ........ Perioada pentru care se acordă autorizarea .......... pentru desfăşurarea activităţii de identificare.......... pentru desfăşurarea activităţii de identificare.. din ...

..... evaluare şi control al riscurilor de incendiu. et... telefon ...... nr.. şi a evaluării dosarului tehnic depus...... ............... Nerespectarea condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizării sau a cerinţelor obligatorii prevăzute de lege atrage după sine anularea........ ........ .U.... judeţul/sectorul ............ ...... ................ .... înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr...................... din . Perioada pentru care se acordă autorizarea .... bl...În baza prevederilor Metodologiei de identificare.. ... ap................. pentru desfăşurarea activităţii de identificare...... Inspector general...... sc....................................... .. inspectorului general....... ../2007. ora) Denumirea S................ str.............. în urma Cererii înregistrate sub nr......S.............................. aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr................ e-mail ................ ............... se autorizează .............V........... respectiv retragerea autorizaţiei............ anul.............. cu sediul social în localitatea . ........ Adjunctul ... luna. ANEXA 5 RAPORT DE INTERVENŢIE - Data (ziua............................ .......................... evaluare şi control al riscurilor de incendiu............ fax .......

nume patron _________________________ . 2 jandarmi. coş fum. judeţul) Denumirea obiectivului (locuinţă. etc.S. Dispozitivul realizat Ex. şef S.C. etc. S. garaj etc. APRIC S. alte persoane Persoane salvate: . 2 poliţişti. E-co pufuleţi. pulbere etc.A. personalul care a participat (numeric) __________________________________________________________ Adresa locului unde s-a intervenit (localitatea. : .): Ex. 1 ţeavă tip “B” etc. 1 ţeavă tip “C”. numărul. la locul intervenţiei ( dus) Ora anunţării Ora sosirii Ora localizării Ora lichidării Ora retragerii din dispozitiv Agentul de stingere folosit Ex.nume administrator ____________________ Specificul activităţii (ramura) Ex.U.V. gater.P. Transport marfă Obiectul afectat Ex. subsol etc. Conducătorul intervenţiei Ex. Destinaţia locului producerii evenimentului Ex. acoperiş. spumă. km parcurşi de la sediu S. locuinţa lui Ionescu Ion.C. Alte forţe participante: _____________________________________________________ Ex.Tehnica de luptă cu care s-a acţionat. apă. strada. agent economic.

primul material care s-a aprins ce a ars: _________________________________________________________________ date suplimentare Anexa nr.6 .copii ________________________ - Victime Victime Pompieri Alte persoane Copii Răniţi Decedaţi - Animale Animale Mari Mici Păsări Moarte Salvate pagube aproximative ___________________________________________________ mii lei bunuri salvate în valoare de __________________________________________________ împrejurarea care a determinat incendiul din care să rezulte: sursa de aprindere.adulţi _______________________ .. mijlocul care a produs.

ajutat de doamna/ domnul ___________________________________________________________. spălarea. ____________din ____________________ Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ________________________________________________________. 5. izolarea. pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 1. astfel: 2. specifice tehnologiei de . înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor. aerisirea conductelor. pe o rază de ____________________metri.Unitatea emitentă PERMIS DE LUCRU CU FOC Nr. care urmează să execute __________________________________________________folosind________________________ _______la(în)_____________________________________________________ Lucrările încep la data de ______________ora____________________________________. protejarea antifoc a materialelor din zonă. Golirea. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: 4. şi se încheie la data de _________________________________ ora_____________________________________ _________ Premergător. respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. utilajelor sau instalaţiilor.____________ din______________________________eliberat de __________________________(acolo unde este cazul) 6. prin: 3. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia.

Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la __________________________________________. control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul _________________________________________________________ 12. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul __________________________________________________________________________________ 10. întreruperea şiîncheierea lucrării. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul _________________________________________________________ 13. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului: 15. prin ________________________________________________________________________________ 14. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor: 8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt 9. 11.lucru: 7. . Personalul de execuţie.

Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “HOREA” al judeţului Mureş propun prezentul plan tematic pentru pregătirea SVSU. ORGANIZAREA PREGĂTIRII Pregătirea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă se efectuează lunar pe durata a 4 ore în a treia duminică a fiecărei luni. încadrării.V.U..Responsabili Emitentul Şeful sectorului în care se execută lucrările Executanţii lucrărilor cu foc Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă Numele şi prenumele Semnătura ANEXA 7 PLANUL TEMATIC anual de pregătire a membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă În scopul organizării.I.S. cunoaşterea permanentă a pericolelor şi cauzelor de incendiu din localităţile în care îşi desfăşoară activitatea.S..V. . Scopul pregătirii: Ø însuşirea temeinică de către membrii S. accesoriile şi perfecţionarea în mânuirea acestora. Ø asigurarea cunoaşterii şi întreţinerii în perfectă stare de funcţionare a tehnicii de luptă.U. a prevederilor normative care reglementează activitatea de P.S. Ø perfecţionarea continuă a pregătiri de specialitate pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. instruirii şi creşterii capacităţii de acţiune a S.

consiliile locale şi primarii localităţilor vor asigura: û săli sau puncte documentare cu tematică P. exerciţii practice.V.S. Actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor existente sau nou apărute Tema nr. Aplicaţiile practice de intervenţie vor fi executate în punctele vulnerabile punându-se accent pe modul de lucru al servanţilor şi funcţionarea tehnicii de luptă. În lunile iunie-iulie.U..Şedinţele de pregătire se vor desfăşura conform planificării lunare de şeful S. se asigură de către şefii acestora prin expuneri.U. în cadrul remizelor de pompieri. În perioada de primăvară. . Se va acţiona astfel ca majoritatea temelor de pregătire să aibă un caracter practic şi se vor executa în condiţii cât mai apropiate de realitate.S.U. bibliografia necesară desfăşurării temelor stabilite. instruirea S. octombrie şi noiembrie.V. 1 = 1 oră. testări.V.V. Descrierea şi modul de funcţionare.S. ASIGURAREA MATERIALĂ Pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a procesului de instruire a S. membrii S. informări. aprilie şi perioada toamnei..S. folosire a utilajelor şi accesoriilor din dotarea S.U. 2 = 1 oră.V. vor desfăşura acţiuni de prevenire a incendiilor la locurile de recoltare. û û aparate pentru desfăşurarea probelor concursurilor profesionale. DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII În baza prevederilor legale. antrenamente şi aplicaţii. pompierii din grupa de prevenire îşi vor intensifica controalele la gospodăriile cetăţeneşti.S. TEME DE PREGĂTIRE Luna ianuarie Tema nr. odată cu începerea campaniei de recoltare.U. şi aprobat de primar. dezbateri. respectiv lunile martie. respectiv.S.I.

coşurilor ori burlanelor de evacuare a fumului. Organizarea intervenţiei S. Tema nr. stingerea incendiilor la magazii şi depozite de cereale.S. û stingerea incendiilor în mediul rural: la un grup de locuinţe în condiţii de ger puternic. la amenajarea şi folosirea bucătăriilor de vară. reguli şi măsuri specifice mijloacelor pentru prepararea hranei. 5 = 2 ore.S.. 3 = 2 ore. Tema nr.I. û reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor la grajduri de animale. û respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor la depozitarea furajelor şi a altor materiale combustibile. û respectarea regulilor şi măsurilor de P. magazii. 7 = 2 ore . Luna martie Tema nr. Reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor specifice locuinţelor cetăţeneşti: û reguli şi măsuri specifice la instalarea şi folosirea sobelor. locuinţe şi dependinţe aferente.V.Tema nr. 4 = 2 ore. û û reguli şi măsuri specifice instalaţiilor electrice. Stingerea incendiilor în mediul rural.U. û û stingerea incendiilor la depozitele de furaje. 6 = 2 ore. din localităţi: û û û măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea primei intervenţii conceptul de acţiune pentru stingerea incendiilor modalitatea alarmării forţelor pentru intervenţie Luna februarie Tema nr.

Tema nr. 8 = 2 ore Efectuarea de controale de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei. Tema nr. Tema nr.. 14= 2 ore . grădiniţe.. 9 = 2 ore Măsuri de prevenire a incendiilor specifice perioadei de coacere şi recoltare a cerealelor precum şi la maşinile agricole ce lucrează în campanie. Tema nr.U. Luna iunie şi iulie În aceste două luni.û û executarea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei. 13 = 2 ore Măsuri de P. 11 = 2 ore Măsuri de prevenire a incendiilor la şcoli.I. la folosirea instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă. cămine culturale. etc.V. Luna septembrie Tema nr.S. Luna aprilie şi mai Tema nr.S. pompierii din localităţi vor asigura prevenirea şi stingerea incendiilor la recoltarea cerealelor păioase conform planificării întocmite de şeful S. 12 = 2 ore Procedee şi mijloace de stingere a incendiilor. 10 = 2 ore Antrenament în executarea probelor concursurilor profesionale ale pompierilor civili. Luna august Tema nr. dispensare medicale. antrenament în luarea dispozitivului de luptă la utilajele din dotare. la sistemele de încălzire electrică sau cu sobe.

û û û vânt puternic pe timp de noapte pe timp de iarnă Tema nr.U. 18 = 2 ore Îndatoririle servanţilor din grupele de salvare şi evacuare.V. pentru organizarea noului an de pregătire profesională şi de luptă. 16 = 2 ore Efectuarea controalelor de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei. Îndatoririle servanţilor în cadrul dispozitivelor de intervenţie. animalelor şi evacuarea bunurilor materiale. Luna decembrie Tema nr. Tema nr. 17 = 2 ore Stingerea incendiilor în condiţii deosebite. 15 = 2 ore Prevenirea incendiilor la brutării. 20 = 2 ore Timp la dispoziţia şefului S. Modul de acţiune pentru salvarea oamenilor. Tema nr. mori de cereale şi secţii de panificaţii. Luna noiembrie Tema nr. Luna octombrie Tema nr.Caracteristicile incendiilor şi modul de acţiune în cazul incendiilor produse la casele de locuit şi depozitele de furaje. 19 = 2 ore Organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică privind măsurile ce se impun a fi respectate în sezonul rece şi perioada de iarnă. A NEXA 8 .S.

c) atragerii unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnicoaplicative de elevi „Prietenii Pompierilor". ORGANIZAREA CONCURSULUI . pe perioada vacanţei de primăvară şi cea de vară. pe etape. precum şi al promovării atitudinilor şicomportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor. perseverenţa. cinstea. înaintea plecării la concursul internaţional. cum sunt: iniţiativa. organizate de Asociaţia Internaţională a Serviciilor de Incendiu şi Salvare (CTIF). precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale. spiritul de echipă. III. de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare judeţene. Pregătirea loturilor în vederea participării la concursurile internaţionale se realizează cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. hotărârea. corectitudinea şidisciplina etc. GENERALITĂŢI Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor" se organizează. cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. dârzenia. tehnico-aplicativ şi sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor şi se organizează în scopul: a) dezvoltării capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu. b) formării şi dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive. SCOPUL CONCURSULUI Concursurile au un caracter educativ. II. în tabere de antrenament organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Tineret. precum şi profesorii instructori ce asigură directa coordonare a activităţii acestora. curajul.REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI CERCURILOR DE ELEVI "PRIETENII POMPIERILOR " I. participă echipajele (cel de băieţi (mixt) şi cel de fete) câştigătoare ale etapei naţionale din anul premergător ediţiei internaţionale. La concursurile internaţionale ale tinerilor pompieri. inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/municipiul Bucureşti.

într-o tabără organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Tineret. în situaţia în care numărul echipajelor de concurs este mare. cu cel puţin cinci echipaje de băieţi (mixte) şi/sau cinci echipaje de fete şi se organizează în cursul semestrului al II-lea al anului şcolar. inspectoratele judeţene/mun. de către inspectoratele şcolare judeţene şi la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. pe timpul vacanţei de vară a elevilor. Organizarea acestei etape se stabileşte. controlul aparatelor. clasate pe primele trei locuri. Premergător etapei judeţene. La această etapă participă : a) primele cinci echipaje de băieţi (mixte) şi primele cinci echipaje de fete ale clasamentului general. c) un echipaj de băieţi (mixt) şi unul de fete. reprezentând judeţul (sectoarele municipiului Bucureşti). se transmit prin fax. c) pregătirea pentru concurs (adunarea echipelor. pregătirea arbitrilor. de comun acord. b) stabilirea. cuprinde: a) şedinţa tehnică. întocmit pe baza punctajului total obţinut în etapa judeţeană (sectoarele municipiului Bucureşti) la probele „Pista de îndemânare peste obstacole" şi „Ştafeta de 400 m cu obstacole". care organizează finala concursului Concursurile se organizează după un program bine stabilit care. etc). de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi se comunică unităţilor de învăţământ. de regulă în luna iulie. se poate desfăşura etapa de zonă. a ordinii de intrare în concurs a echipajelor şi anunţarea acesteia. Fişele centralizatoare de arbitraj şi fişele de înscriere a echipajelor. organizată premergător începerii concursului.Etapa judeţeană (sectoarele municipiului Bucureşti) se desfăşoară. . Etapa naţională se desfăşoară. băieţi (mixte) şi/sau fete. prin tragere la sorţi. la etapa judeţeană urmând să participe echipajele câştigătoare ale acestei etape. în cel mult cinci zile de la încheierea concursului. în vederea întocmirii clasamentului general. Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. b) un echipaj de băieţi (mixt) şi unul de fete. din doi în doi ani începând cu anul 2006. în limita numărului aprobat. în principiu. anual. la Ministerul Educaţieişi Cercetării. apelul lor. câştigătoare ale etapei naţionale precedente.

pentru înscrierea echipajului şi primirea formularelor necesare (Fişa de înscriere în concurs ).d) antrenament în executarea probelor de concurs efectuate sub îndrumarea unui membru al juriului. având avizul medical pentru efort fizic. conducătorul cercului va prezenta juriului avizele epidemiologice individuale ale membrilor echipajului. Vârsta minimă a elevilor este de 10 ani şi maximă de 15 ani. Participarea echipajului la etapele concursului se face pe baza tabelului nominal. anunţarea rezultatelor. Echipele de concurs pot fi constituite din băieţi (mixte) sau din fete. Validarea echipajelor se va face după desfăşurarea şedinţei tehnice pe baza tabelelor nominale. şefii loturilor se întâlnesc la biroul pentru conducerea concursului. precum şi al său. desfăşurarea concursului pe probe. Echipajul este însoţit la locurile de desfăşurare a concursului de conducătorul -cadru didactic al cercului. CONDUCEREA CONCURSULUI · Se realizează dintr-un colectiv compus din: . Probele de concurs sunt: a) Proba teoretică b) Proba „Pista de îndemânare peste obstacole" c) Proba . împliniţi până la data desfăşurării concursului. stabilirea clasamentului pe probe şi a clasamentului general. ştampilat şi semnat de directorul unităţii de învăţământ (şcoală. (2)Constituirea echipajului se face prin selecţionarea elevilor care sunt membrii ai aceluiaşi cerc.juriu .Ştafeta de 400 m cu obstacole Fiecare cerc tehnico-aplicativ de elevi „Prietenii Pompierilor" participă la concurs cu un echipaj format din 10 elevi (un comandant şi opt concurenţi + o rezervă). IV. e) f) g) h) i) festivitatea de deschidere a concursului. premierea echipajelor şi a celor mai buni concurenţi. a avizelor epidemiologice individuale şi a certificatelor de naştere (cărţilor de identitate) prezentate conducerii concursului. club sau palat al copiilor) şi conducătorul cercului. După sosirea echipajelor la locul de concurs. Validarea concurenţilor se face pe baza certificatelor de naştere sau a cărţilor de identitate. Pentru etapele concursului.

P. marcarea pistelor. În cazul participării la concursuri în străinătate. (pentru etapa finală) şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean (etapa judeţeană) şi doi membri (un delegat al pompierilor militari şi unul al inspectoratelor şcolare judeţene ori al municipiului Bucureşti).(C. profesori şi instructori sportivi. Conducătorul concursului (preşedintele juriului) este răspunzător de buna organizare şi desfăşurare a concursului şi de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului de concurs.) membru al comisiei administrative . Arbitri.C.(A. Juriul concursului se compune din: conducătorul concursului (preşedintelui juriului) care va fi un reprezentant al M. Atribuţiile colectivului de conducere a concursului.(A.medic.) arbitru cronometror .arbitrii . având la locul concursului o autosanitară şi aparatura de intervenţie necesară. aceştia nu vor arbitra echipajele din judeţele (unităţile de învăţământ) pe care le reprezintă. . Numărul acestora este în funcţie de numărul de echipaje înscrise în concurs şi sunt desemnaţi de juriul concursului.) arbitru penalizator . Se realizează prin prezenţa unui medic specializat în acordarea primului ajutor şi 1-2 asistenţi medicali.(C. Ca arbitri pot fi desemnaţi ofiţeri şi subofiţeri de pompieri.A. purtându-se pe braţul stâng o banderolă roşie cu înscrisul alb. cu sarcina de a lua toate măsurile pentru organizarea în bune condiţii a concursului ( asigurarea materială.Ph. transport.) medic – banderolă albă cu cruce roşie Comisia administrativă se compune din directorul taberei sau al unităţii şcolare organizatoare şi 2-3 membri. concurenţilor li se vor încheia contracte de asigurare pentru accidente. Pentru a se asigura imparţialitatea. Ţinuta colectivului de conducere a concursului este uniforma pentru cadrele militare şi ţinuta obişnuită pentru ceilalţi membri.N.comisia administrativă .(A. cazare şi masă). astfel: o o o o o § conducătorul concursului . dacă nu sunt aplicabile convenţii de reciprocitate în domeniul medical.C.) arbitru principal . Asigurarea medicală.E..

după avizul arbitrilor. . conducătorul concursului (preşedintele juriului) hotărăşte. Concursurile trebuie organizate după un program bine stabilit care. organizată premergător începerii concursului. să ia măsuri pentru înlăturarea lor. prin tragere la sorţi. împreună cu juriul. clasificarea pe probe a echipajelor participante la concurs. conducătorul concursului. în principiu. Ø să stabilească. Dacă la un aparat este constatată o defecţiune tehnică.El este obligat: Ø să stabilească data şi conţinutul şedinţei tehnice. ordinea intrării în concurs a echipajelor participante. Ø să dea dovadă de obiectivitate şi exigenţă în cronometrarea timpului şi în stabilirea penalizărilor. Membrii juriului îl ajută pe conducătorul concursului (preşedintele juriului) în îndeplinirea atribuţiilor cu care acesta este investit. clasamentul general şi să anunţe rezultatele. să verifice echipamentul concurenţilor înaintea începerii probelor. În cazul contestării punctajului. Ei sunt obligaţi: Ø Ø să cunoască prevederile regulamentului. iar în cazul în care constată nereguli. Ø stabilirea. Arbitrii sunt răspunzători de aplicarea întocmai a prevederilor regulamentului concursului. iar decizia sa este irevocabilă. Ø să completeze foile de arbitraj după fiecare probă şi să le predea conducătorului (juriului) concursului. Ø să primească foile de arbitraj şi să completeze rubrica “total puncte obţinute”. Ø să verifice toate instalaţiile şi materialele pentru concurs. împreună cu membrii juriului. poate să hotărască repetarea probei şi eventuala înlocuire a aparatului. cuprinde: Ø şedinţa tehnică. Ø să stabilească. a ordinii de intrare în concurs a echipajelor şi anunţarea acesteia. Ø să instruiască arbitrii şi să supravegheze modul cum aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile.

. după ce.Ø pregătirea pentru concurs (adunarea echipelor. pregătirea arbitrilor etc. (Inspectoratul Şcolar Judeţean).test. Conţinutul testului este adus la cunoştinţa concurenţilor la începerea probei teoretice. chestionarul (testul) cuprinde câte 10 întrebări. fiecare având câte 3 rezolvări enumerate. efectuat sub îndrumarea unui membru al juriului. desfăşurarea concursului pe probe. în prealabil. Ø antrenament în executarea probelor de concurs.E. Ø Ø Ø Ø Ø festivitatea de deschidere a concursului.1. Terenul pe care se desfăşoară probele de concurs va fi pregătit cu cel puţin două ore înaintea începerii concursului şi va fi verificat de către juriu şi arbitri. Desfăşurarea probei: Proba teoretică se desfăşoară pe baza unui chestionar . La proba teoretică participă toţi concurenţii din echipaj.). Rezolvarea chestionarului (testului) este unică pentru fiecare echipaj şi va fi înscrisă în formularele tip distribuite de conducătorul concursului înaintea începerii probei. prin care se urmăreşte verificarea cunoştinţelor acumulate prin parcurgerea temelor cuprinse în tematica de pregătire a elevilor în cadrul cercurilor Prietenii Pompierilor. apelul lor. întocmeşte pentru fiecare etapă a concursului trei chestionare (teste) ce vor fi introduse în plicuri separate şi apoi sigilate. exceptând rezerva. Pentru fiecare etapă a concursului. Reprezentantul M. juriul a verificat integritatea plicurilor şi după tragerea la sorţi a unuia din cele trei plicuri. dintre care una reală şi două eronate. stabilirea clasamentului pe probe şi a clasamentului general. premierea echipajelor şi a celor mai buni concurenţi. cu sprijinul pompierilor Militari. anunţarea rezultatelor. DESCHIDEREA PROBEI I PROBA TEORETICĂ 1. B.N. controlul aparatelor.

Răspunsul corect se notează cu 10 puncte.5 puncte. punctajul total obţinut adăugându-se la bonificaţie. 1.1 greşeală ……… 5 puncte . Tronson 1: de la linia de start la reperul de 60 m În tronson se găsesc 4 obstacole. 2. Fiecare echipaj primeşte. situate în mijlocul pistei.1. PISTA DE ÎNDEMÂNARE PESTE OBSTACOLE Modificări sau ştersături ……………….3.2.. distanţa faţă de linia de start – 8 .2. m.1. Pista de concurs 2. în funcţie de vârsta totală. paralel cu linia reperului (şanţ şi gard) şi perpendicular pe linia reperului (capcană şi bârnă de echilibru): 1.1. Aprecierea rezultatelor: 1.1 greşeală …………………. La această probă fiecare echipaj poate obţine între 0 şi 100 de puncte.1. 1. Penalizări: · Alegerea a două sau trei răspunsuri la o întrebare …………. următoarele bonificaţii de puncte: Vârsta totală 100 – 108 109 – 117 118 – 126 127 – 135 136 – 144 Vârsta medie 11 12 13 14 15 Puncte 100 95 90 85 80 1.2. lungimea 2 m. · II..2.Timpul alocat pentru rezolvarea testului este de 20 minute şi se cronometrează după afişarea testului pe tablă sau prin aparatul de proiecţie.80 m. Şanţ: lăţimea de 1.2.

2. cu capacitatea de 10 l fiecare. lăţimea de 2 m. b).c): lungimea de 2 m. Furtunul este în rolă dublă şi se află pe lungimea găleţii-stingător.2. 3. Gard (fig. a) cu un orificiu de 10 cm este dispus aproape de reperul de65 m.3. e) cu 4 figuri interschimbabile reprezentând: un nod marinăresc (fig. În faţa acestui perete (ţintei) se află o ştachetă roşie.b): lungimea 6 m. Peretele de stropit (ţinta – fig. distanţa faţă de linia de start – 38 m. a). . d). la limita dreaptă a pistei de concurs. Tronson 3: de la reperul de 65 m la reperul de 70 m. În spatele peretelui de stropit (ţintei) este instalat un recipient cu capacitatea de 6 litri. distanţa faţă de start – 23 m. Înălţimea rastelului este de 1 m. la 0. d). Tronson 2: de la reperul de 60 m la reperul de 65 m Două găleţi – stingător conţinând fiecare 10 l de apă sunt dispuse la reperul de 60 m în stânga şi în dreapta pistei de concurs. se declanşează un semnal sonor şi unul optic. Un rastel pentru noduri (fig. înălţimea de 0. montat în dreapta reperului de 70 m. Cele patru locuri de amplasare a figurilor de mai sus sunt marcate prin numerele 6. 7. Furtunul tip D al fiecărei găleţi-stingător are lungimea de 3 m şi este prevăzut cu o ţeavă cu ajutaj maxim 4 mm. La stânga sa sunt dispuse 4 furtunuri tip C (având fiecare lungimea de minim 15 m. Figurile trebuie să fie interschimbabile. distanţa faţă de linia de start – 53 m. lăţimea 0.1.2 m lăţime. 0. c) şi un nod pentru bârnă (nod pentru ridicat.70 m. 8 şi 9 (vezi schiţa). 2. o fixare a ţevii cu cordiţa (fig. lăţimea de 2 m. La stânga şi la dreapta găleţilor-stingător sunt amplasate două recipiente. Bârna de echilibru (fig. instalată la 2 m înainte de reperul de 65 m. 4. ţeava fiind dispusă pe capacul acesteia. în faţa căruia este dispusă o ţeavă racordată la un furtun tip C în rolă dublă.2. Capcană (fig. un nod plat (nod de îmbinare (fig.fig. a): înălţimea de 0.1.35 m deasupra solului (muchia superioară). Trei cordiţe de 2 m lungime şi o cordiţă normală pentru fixarea ţevii sunt suspendate pe rastel.6 m. În mijlocul liniei de start este fixat un racord fix (distribuitor).8 m. La limita stângă a pistei de concurs este plasat un rastel cu 4 figuri de accesorii (fig. lungimea maximă a dispozitivului fiind de 62 m) în rolă dublă. Cu ajutorul unui flotor.

Tronson 4: de la reperul de 70 m la reperul de 75 m Loc de adunare al echipajului la sfârşitul exerciţiului 2. o ţeavă tip C. o cheie racord sau un sorb. Aceste accesorii sunt dispuse în faţa rastelului. Cronometrul electronic poate fi declanşat de arbitrul principal cu ajutorul unui semnal sonor. Echipajul de 9 concurenţi se adună în faţa liniei de start aliniaţi pe două rânduri pentru a se prezenta (vezi schiţa). Membrii echipajului vor purta numerele atribuite de comandantul acestuia. . 1 este de culoare albă şi este purtat de comandantul echipajului. un colector.2. 2.3. un furtun tip C.1. Concurenţii care poartă numerele de la 2 la 5. ecusoanele cu numerele de la 1 la 9. Fluieratul declanşează cronometrele arbitrilor. Desfăşurarea probei 2. 3. trecând obstacolele tronsonului până la peretele de stropit. cască şi brâu tip pompier. echipajul trebuind să se prezinte la linia de start în coloană câte doi. 4. acesta se deplasează primul spre reperul de 65 m. între cele două rasteluri. Materialul ecusonului cu nr. 2. Deasupra amplasamentului figurilor reprezentând accesoriile sunt marcate numerele 2.3. 5 (vezi schiţa). alergând spre găleţile-stingător aflate în al doilea tronson. trec în ordine cele patru obstacole ale primului tronson. Materialul pentru numerele de la 2 la 5 este roşu şi a celor de la 6 la 9 este galben. Din acest loc el supraveghează intervenţia primului echipaj (concurenţii purtând numerele de la 2 la 5). numerotate de la 1 la 9 .1. Arbitrul principal dă ordin: “începeţi proba”. Comandantul prezintă echipajul arbitrului principal prin comanda “echipaj adunat pentru concurs”.3.Figurile interschimbabile vor reprezenta: un distribuitor. Concurenţii cu numerele de la 6 la 9 trec pe sub obstacolele primul tronson un set de furtunuri tip C. Comandantul echipajului dă imediat ordin “la atac” şi fluieră brusc. Pe costumele de protecţie sunt prinse ecusoane de dimensiunile 15 x 15 cm. pe bust şi pe spate. După ordinul “la atac” dat de însuşi comandantul echipajului.2.3. Echipamentul concurenţilor Concurenţii se prezintă la start echipaţi cu costum de protecţie (trening).3. 2. în mod vizibil. încălţăminte sport fără crampoane. Comandantul face manevra cu echipajul său “la dreapta”.4. Concurenţii poartă. 2.

după parcurgerea primului tronson. Apucă atunci extremitatea furtunului desfăşurat de acesta şi trage furtunul prin capcană în direcţia reperului de 60 m. 6 are ca misiune după ce a racordat furtunul său la semiracordul fix (distribuitor). 9. fără a-l desfăşura înaintea escaladării obstacolului. În timp ce desfăşoară complet acest furtun. de a trece obstacolele până la furtunul desfăşurat de concurentul nr. În apropierea reperului de 23 m trece furtunul. Toţi cei patru concurenţi trec în mod corect cele 4 obstacole. Un semnal sonor şi optic va anunţa terminarea operaţiei. într-un timp cât mai scurt. Concurentul nr. 8/9. o trage pe deasupra şanţului. · Concurentul nr. 8 apucă la fel un furtun tip C şi trece corect peste şanţ până la furtunul concurentului nr. 9 apucă la fel un furtun şi trece în mod corect obstacolele până la furtunul desfăşurat de concurentul nr.· Concurentul nr. Concurentul nr. concurentul nr. · Concurentul nr. remediind eventualele torsiuni ale furtunurilor. până la reperul de 60 m. 2 încearcă. 9/6. 2. Obstacolul trebuie să fie sărit în mod corect. 8. Nu este considerat ca o eroare faptul că cei doi concurenţi racordează furtunurile împreună în următoarea ordine: 7/8. 7 ia al doilea furtun şi extremitatea liberă a primului furtun. El preia atunci extremitatea furtunului desfăşurat şi îl aşează la dreapta alături de bârna de echilibru pe care trebuie să o treacă în mod corect. Nu este penalizat faptul că furtunurile sunt desfăşurate înainte de a fi racordate. · Concurentul nr. să introducă pe orificiul din peretele de stropire 5 l de apă. Aceleaşi operaţiuni trebuie executate concomitent de concurenţii care poartă numerele 4 şi 5 cu găleata-stingător aflată în dreapta pistei de concurs. 7. desfăşurându-l pe sub gard. întinde furtunul care l-a adus cu sine şi-l racordează la extremitatea liberă a furtunului desfăşurat. spre găleata-stingător plasată în stânga pistei de concurs. 3 apucă mânerul găleţii-stingător şi îl acţionează. 6 începe apucând unul din cele 4 furtunuri tip C. 2 se echipează cu ţeava şi avansează până la ştacheta roşie fără să o atingă. Concurentul nr. . În cazul în care nu a reuşit să umple rezervorul de apă cu cei 10 l conţinuţi de găleata-stingător. Concurenţii purtând numerele 2 şi 3 se duc.4. îl desfăşoară şi racordează una din extremităţi la racordul fix (distribuitorul) amplasat pe linia de start. alergând până la reperul de 60 m. îl întinde pe cel adus cu sine şi-l racordează la extremitatea liberă a furtunului desfăşurat. Comandantul echipajului ordonă acestora să înainteze. ia extremitatea liberă a furtunului desfăşurat de acesta şi se duce în direcţia reperului de 60 m.3. el îl desfăşoară pe al doilea şi îl racordează la extremitatea liberă a primului furtun. în direcţia reperului de 60 m. În timp ce primul furtun este desfăşurat. Concurentul nr. trece pe deasupra gardului cu furtunul său. 3 va umple găleata stingător cu apă din rezervorul amplasat lângă aceasta.

4. comandantul va ridica mâna dreaptă pentru a semnala arbitrul principal “proba terminată”. cele 4 figuri. echipajul arbitrului principal.5. 2. Când echipajul va fi adunat în linie de 2 rânduri cu faţa spre linia de start. Aprecierea rezultatelor probei 2. deasupra numărului lor. după ce şi-au îndeplinit misiunea pe tronsonul nr. Arbitrul. neavând dreptul să dea indicaţii în timpul exerciţiului de concurs. 2. Acestuia şi concurenţilor le este interzis să vorbească în timpul desfăşurării probei.7. Concurenţii. Când toate manevrele sunt terminate.3. După executarea nodurilor se deplasează la reperul de 70 m după care se deplasează în tronsonul nr. Fiecare echipaj primeşte în funcţie de vârsta următoare bonificaţii de puncte: Vârsta totală 100-108 Vârsta mijlocie 11 Puncte 1. înaintea începerii fiecărei probe. După semnul cu mâna al arbitrilor şi începerea probei.8.3. înaintea exerciţiului. Comandantul echipajului are misiunea de a supraveghea desfăşurarea probei.2. Arbitrul din apropierea rastelului pentru noduri va schimba.4 – 2. Accesoriile sunt aşezate în semicerc în apropierea rastelului. după concurs. Pe acest rastel se găseşte. vor opri cronometrajul.3. După desfăşurarea furtunurilor. o reprezentare a nodului pe care ei trebuie să-l realizeze pe rastel. 2. Se dă un semnal la începutul fiecărei treceri prin ridicarea mâinii de către arbitrul principal. echipajul.1.7. care poartă numerele de la 2 la 5.3. inclusiv comandantul.6 Schite 2. 2. nu sunt admise modificări ale figurilor de pe cele două rasteluri. aleargă spre locul de adunare. Când cronometrorii vor constata că echipajul a terminat exerciţiul şi este adunat în totalitate. concurenţii purtând numerele de la 6 la 9 trebuie să se ducă spre rastelul pentru noduri. Cei patru concurenţi se duc la reperul de 70 m şi se adună în tronsonul 4 al pistei. Comandantul prezintă.000 . Figura corespunzând nodului de fixare a ţevii poate să fie schimbată numai între numerele 7 şi 8. 2. aproape de reperul de 70 m. are posibilitatea să schimbe patru din cele opt figuri corespunzătoare de pe rastel.6.7. trebuie să alerge spre rastel şi să aşeze în dreptul numărului accesoriul corespunzător figurii indicate.

modificarea de către un concurent neautorizat a accesoriilor şi nodurilor pe rasteluri. în secunde.7.109-117 118-126 127-135 136-144 12 13 14 15 995 990 985 980 Timpul cronometrat. Pe de altă parte sunt scăzute penalizările calculate ca mai jos: 2. este scăzut din aceste puncte.2. Penalizări: · Obstacole trecute incorect de concurent 1 greşeală 10 puncte Pentru · Torsiunea completă a unui furtun 1 greşeală 5 puncte Pentru · Desprinderea unui racord 1 greşeală 20 puncte Pentru · Accesorii depuse neregulamentar pe rastel 1 greşeală 10 puncte Pentru · Execuţia incorectă a unui nod 1 greşeală 10 puncte Pentru · Executarea neregulamentară a desfăşurării furtunului deasupra obstacolului. semnalizarea comandantului echipajului înainte ca cei 9 oameni să se fi adunat: pe om şi Pentru · 1 greşeală 10 puncte Conversaţie în timpul concursului 1 greşeală 10 puncte Pentru .

b). La dreapta în sensul cursei. O ţeavă de refulare tip C este plasată la extremitatea stângă a peretelui (în sensul mersului). c). · Tronsonul 3: la semnul de 70 m se găseşte în mijlocul pistei un furtun tip C în rolă dublă.6 m (ca pentru alergarea peste garduri – fig. · Tronsonul 2: este rezervat pentru alergare şi nu este prevăzut cu obstacole.2 m (ca pentru săritura în înălţime .III PROBA SPORTIVĂ – ŞTAFETA DE 400 m CU OBSTACOLE 3. · Tronsonul 7: la semnul de 275 m se găseşte un stingător tip “P6” gol. · Tronsonul 9: la semnul de 380 m există 2 furtunuri tip C în rolă dublă.8 x 0.1. Amplasarea obstacolelor · Tronsonul 1: la semnul de 20 m este amplasat un perete scară cu 4 bare (fig. se găseşte un distribuitor (C-B-C). Pista de concurs 3. 3. . suprafaţă 0.fig. Pista pe care se desfăşoară ştafeta are o lungime de 400 m şi este împărţită în 9 tronsoane. 5 m mai departe.8 x 0.1. în direcţia liniei de sosire. a). · Tronsonul 5: la semnul de 175 m există un obstacol pe care se găseşte o ştachetă la înălţimea de 80 cm. Stingătorul trebuie aşezat pe suport. · Tronsonul 4: este rezervat doar pentru alergări şi nu este prevăzut cu obstacole.2 m. lăţimea 1. Ea este delimitată prin linia de start şi linia de sosire.03 m. Pista trebuie să aibă o lăţime minimă de 1. Acest suport pentru furtun este amplasat în mijlocul pistei.2. există un suport de lemn în mijlocul pistei. Acest suport are înălţimea de 0.03 m şi o suprafaţă de 0.2. La 5 m de furtun este amplasat un suport solid din lemn (înălţime 0.8 m.1.8 m). 3. · Tronsonul 6: la semnul de 225 m există un gard înalt de 0.1. o ţeavă de refulare tip C. · Tronsonul 8: este rezervat numai pentru alergări.

Concurentul care a înmânat ştafeta trebuie să părăsească pista astfel încât concurentul de pe cea de-a doua pistă să nu fie deranjat. fie să treacă un obstacol. dar participantul următor nu este penalizat. 8: la reperul de 300 m Concurentul nr. 5: la reperul de 150 m Concurentul nr. dacă el aleargă înaintea transmiterii directe a ştafetei (distanţa pe care trebuie să transmită ştafeta nu este determinată).3.Ştafeta de 400 m cu obstacole trebuie să se desfăşoare pe două piste. 3. fie să alerge o lungime de tronson. 7: la reperul de 250 m Concurentul nr. Poziţia concurenţilor: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Concurentul nr. 2: la reperul de 25 m Concurentul nr. 1: în faţa liniei de plecare Concurentul nr. Comandantul echipajului repartizează schimburile. 4: la reperul de 100 m Concurentul nr. Cei 9 concurenţi ai fiecărui echipaj trebuie ca de fiecare dată. 3: la reperul de 50 m Concurentul nr. 1 ia startul fără ştafetă. 9: la reperul de 350 m Transmiterea ştafetei se face de fiecare dată la reperul prevăzut în acest scop. Ceilalţi concurenţi încep să alerge de îndată ce li se transmite ţeava şi trebuie să treacă obstacolul cu ţeava asupra lor (face excepţie tronsonul 1). de îndată ce i s-a dat semnalul de plecare. Echipamentul concurenţilor Echipajele se prezintă în costume de protecţie (trening) cu pantofi de sport. De îndată ce a transmis ştafeta el trebuie să părăsească pista. . 6: la reperul de 200 m Concurentul nr. Concurenţii sunt aceiaşi care participă şi la proba Pista de îndemânare peste obstacole. Concurentul nr.

· Tronsonul 6: concurentul nr. aleargă spre furtunuri. Racordurile trebuie să fie fixate cu ambele gheare şi nu trebuie să se desfacă în timpul probei. · Tronsonul 2: după ce concurentul nr. · Tronsonul 9: concurentul nr. Dacă gardul este răsturnat. 7 a preluat ţeava. 2 a parcurs tronsonul său. El trebuie să atingă cu mâinile a 3-a şi a 4-a scândură şi cu picioarele prima şi a 2-a scândură.Este admisă alergarea fără cască de protecţie. 3. La reperul de 20 m trebuie să sară peretele scară (fig. Dacă stingătorul cade. 3 preia ţeava. le racordează şi fixează un racord la distribuitor. 1 începe să alerge după ce a primit semnalul de start. Furtunul nu trebuie să depăşească suportul. îl ridică şi îl depune la locul marcat. 4 preia ţeava de la concurentul nr.4. parcurge tronsonul şi o transmite concurentului nr. 3. 2 după ce a parcurs ultima parte. 9 preia ţeava. · Tronsonul 7: după ce concurentul nr. Ridică ţeava depusă la extremitatea stângă a peretelui (în sensul mersului) şi o transmite concurentului nr. Desfăşurarea probei Ştafeta de 400 m cu obstacole se desfăşoară după cum urmează: · Tronsonul 1: concurentul nr. aleargă spre stingător. · Tronsonul 5: concurentul nr. Dacă ştacheta cade. concurentul poate să-l ridice înainte de a transmite ţeava următorului schimb. Când acest lucru este realizat. 8 preia ţeava de la concurentul nr. transmite ţeava concurentului nr. 4. Aceasta este valabil pentru urcare şi coborâre. . parcurge tronsonul şi o transmite concurentului nr. · Tronsonul 3: concurentul nr. a). 7. Ţeava este racordată la a doua extremitate a furtunului tip C. ridică furtunul tip C în rolă dublă amplasat la 70 m şi îl depune pe suportul situat 5 m mai departe (vezi schiţa). · Tronsonul 4: concurentul nr. el poate să-l readucă în poziţie şi să-l sară din nou. 5 şi trebuie să sară peste gard (vezi schiţa). 5 trebuie să treacă pe sub obstacol fără să dărâme ştacheta (vezi schiţa). el poate să o repună pe suport şi să reia proba. 3. · Tronsonul 8: concurentul nr. concurentul nr. le desfăşoară. 3 transmite ţeava concurentului nr. Ţeava nu trebuie să fie desfăcută. 5. 6 preia ţeava de la concurentul nr. 9. Racordul trebuie să se găsească complet după linia de sosire. după linia de marcaj de 100 m. Concurentul trece peste linia de sosire cu ţeava racordată şi apoi o depune pe pământ.

Vârsta totală 100 –108 109 –117 118 – 126 127 – 135 136 – 144 Vârsta mijlocie 11 12 13 14 15 Timp de bază 80 secunde 75 secunde 70 secunde 65 secunde 60 secunde Penalizări: · Desprinderea unui racord. La ştafeta de 400 m cu obstacole. 2. Furtunul şi stingătorul nu pot fi atinse decât atunci când ţeava a fost preluată. · Pentru fiecare secundă în plus faţă de timpul de bază îi este atribuit un punct mai puţin. Fracţiunile de secundă nu se iau în calcul dacă sunt sub jumătate de secundă. 10 secunde. 3. · Pentru fiecare secundă mai puţin decât timpul de bază (prevăzut pentru sosire) îi este atribuit un punct în plus. Tronsoanele nr. următoarele greşeli intervenite conduc la descalificarea echipajului: · Un concurent nu participă pe un tronson. conform regulamentului. ea trebuie trecută din mână în mână. Aprecierea rezultatelor probei. după caz. înainte de a preda ţeava (ştafeta). · Obstacol netrecut sau exerciţiu realizat neregulamentar. . Când un obstacol nu este sărit conform regulamentului. Toţi concurenţii desemnaţi de comandantul echipajului pentru a sări obstacole trebuie să o facă. 10 puncte. Fiecare echipaj primeşte în funcţie de vârsta totală un timp de bază care-i dă dreptul la un capital de 100 de puncte.Ştafeta nu trebuie dusă în gură. concurentul trebuie să-l sară din nou. 4 şi 8 nu conţin obstacole.7. după caz. Proba este considerată terminată când cel de-al nouălea concurent a trecut linia de sosire.

Arbitrajul 3. 2. Ştafeta nu a fost trecută peste linia de sosire. 3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI ŞI ARBITRAJUL 1. pentru înscrierea echipajului şi primirea formularelor necesare. precum şi distribuitorul şi furtunurile. Cronometrarea se face între semnalele de plecare pentru primul concurent până la trecerea liniei de sosire de către ultimul concurent. pe baza tabelelor nominale. Prezentarea la concurs Validarea echipajelor se va face după desfăşurarea şedinţei tehnice. a avizelor epidemiologice individuale şi a certificatelor de naştere (buletinelor de identitate) prezentate conducerii concursului.· · · · · După trei starturi greşite. şefii loturilor se întâlnesc la biroul pentru conducerea concursului. Unul din concurenţi a părăsit culoarul său şi a deranjat un alt concurent. Ştafeta n-a fost transmisă de la un concurent la altul. Înscrierea pentru concurs După sosirea echipajelor la locul de concurs. Ultimul schimb n-a trecut linia de sosire. al doilea arbitru supraveghează în tronsonul 1 obstacolele (capcană şi bârnă de echilibru). În acelaşi timp el îndeplineşte funcţia de cronometror nr. C. Proba Pista de îndemânare peste obstacole. Arbitrul principal şi arbitrii cronometrori au atribuţiile să prevadă: a. precum şi furtunurile tip C. timpul este măsurat în secunde. 2. În acelaşi timp el îndeplineşte funcţia de cronometror nr. Concursul se desfăşoară sub conducerea unui preşedinte al juriului – conducătorul concursului.1. 1. linia de start şi de sosire: veghează în tronsonul 1 obstacolele (şanţ şi gard). . b.

Arbitrul principal îndeplineşte şi funcţia de starter. acesta va fi pornit şi oprit de arbitrul principal.2. Proba sportivă Ştafeta de 400 m cu obstacole: Pe o pistă sunt prevăzuţi: 1 arbitru principal şi 2 cronometrori. arbitrul principal se ocupă de cronometrare şi supraveghează toate tronsoanele. 3. notarea trebuie să fie stabilită în acord cu ceilalţi arbitrii în scopul evitării unor notări diferite. înscrie timpii şi penalizările pe formularele de înscriere şi de notare. Rezultatul palmaresului este cumulul de puncte obţinute Exemplu: Proba teoretică Proba Pista de îndemânare peste obstacole Proba sportivă Ştafeta de 400 m cu obstacole = 90 puncte = 900 puncte = 100 puncte -------------------------------------------------------------Total puncte = 1090 puncte . e. Cronometrarea electronică va putea fi utilizată fără influenţa cronometrelor. Atunci când există cronometraj electronic. APRECIEREA REZULTATELOR CONCURSULUI Palmares: sunt luate în calcul pentru palmares (clasament) punctele obţinute la proba teoretică. D. precum şi locul de adunare din tronsonul 3.c. d. Este valabil ca timp de concurs media celor doi timpi înregistraţi pe cronometru. al treilea arbitru supraveghează în tronsonul 2 rastelul pentru noduri şi rastelul cu accesorii. la proba Pista de îndemânare peste obstacole şi la proba Ştafeta de 400 m cu obstacole. fiecare arbitru notează în mod unic tronsonul său.

concomitent cu arborarea drapelului pe catarg. FESTIVITĂŢI La fiecare etapă a concursului se vor organiza festivităţi ce vor cuprinde următoarele activităţi: a. prezentarea mesajelor de deschidere a concursului. trecerea în revistă a echipajelor. Festivitatea de închidere: darea şi primirea raportului. prezentarea mesajelor de închidere a concursului. 2. Timp mai bun la proba sportivă Ştafeta de 400 m cu obstacole. Festivitatea de deschidere: darea şi primirea raportului. . ele vor fi clasate la egalitate. 3. 1. aducerea Drapelului naţional. prezentarea clasamentului general. E. Dacă după aplicarea acestor 4 criterii echipajele nu pot fi departajate. trecerea în revistă a echipajelor. până când grupele vor putea să fie departajate. acordarea distincţiilor şi a premiilor. Pista de îndemânare peste obstacole fără greşeli. b. intonarea imnului. defilarea echipajelor participante. concomitent cu coborârea Drapelului naţional de pe catarg şi scoaterea acestuia din incinta terenului pe care se desfăşoară festivitatea. Număr mai mic de penalizări în timpul Pista de îndemânare peste obstacole. intonarea imnului.Notaţie în caz de egalitate la puncte: în cazul când două sau mai multe echipaje au acelaşi număr de puncte există posibilitatea de a aplica criteriile de mai jos în ordinea prevăzută. Pista de îndemânare peste obstacole fără greşeli. cu timp mai bun. 4.

medalii. care vor fi puse la dispoziţie de către judeţul organizator.N. DISPOZIŢII FINALE Rezultatele obţinute de echipaje se înscriu în foaia de arbitraj centralizatoare şi se comunică de către conducătorul concursului (preşedintele juriului) după terminarea fiecărei probe. II şi III în clasamentul general.N. administraţia publică locală şi sponsori. echipajelor care au ocupat locurile I. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. după terminarea concursului şi întocmirea clasamentului general. Pe timpul desfăşurării etapei finale şi la concursurile internaţionale. F. la etapa pe ţară – de către M. în ordinea alfabetică a judeţelor. fanioane. La defilare. cupe. la mijlocul frontului de deplasare a echipajului. având amplasate în partea laterală. excursii turistice locale. inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene. întreceri distractive.- defilarea echipajelor participante.E. dreapta. Anexa 9 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă . tăbliţele cu numele acestora şi al judeţelor pe care le reprezintă. la etapa judeţeană (sectoarele municipiului Bucureşti) – de către inspectoratele şcolare teritoriale. echipate cu ţinuta de concurs tip sport. a. Pentru stimularea participanţilor. b. vizionări de spectacole cultural-artistice. cu ocazia concursurilor se acordă diplome. Echipajele sunt adunate în linie. şi al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. muzee şi obiective social-culturale. Prezentul regulament se modifică numai cu acordul M. Asociaţia Naţională de Iniţiere a Tineretului în prevenirea şi stingerea incendiilor – IGNIS şi sponsori. cum sunt: vizite la servicii de pompieri. echipament şi materiale sportive. reprezentantul care poartă tăbliţa va fi amplasat în faţă.. echipajele pot participa şi la alte acţiuni iniţiate de organizatori.E.

9. Concursurile profesionale. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă din România se organizează anual.Organizarea concursurilor 9. 9. Dispoziţii generale 9. c) popularizarea. 9. potrivit legii.1. de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. se desfăşoară pe stadioane sau terenuri sportive prevăzute cu pistă.4.1. precum şi în poligoane special amenajate. În organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale.1.1.3.1. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă constau în următoarele probe: a) ştafeta 4x100 m.9. indiferent de etapă. pe etape.6. Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă din România au ca obiective : a) dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice.2. b) evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.5. indiferent de categoria de clasificare şi care au asigurate mijloace materiale şi financiare necesare participării la astfel de manifestări.1.a 9. b) pista de îndemânare şi viteză. La etapa naţională a concursurile profesionale pot participa şi servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din străinătate. operatori economici.2.1. La concursurile profesionale pot participa serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.1. instituţii publice şi asociaţii profesionale. inspectoratul general şi inspectoratele judeţene sunt sprijinite material şi financiar. în rândul cetăţenilor. de către inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.1. . 9. necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă. 9.2. sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. d) dezvoltarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

06. conform anexei nr. 9. 9. – 15.2. BUCUREŞTI ETAPA a II-a – INTERJUDEŢEANĂ ETAPA a III-a – NAŢIONALĂ .2.în perioada 01. .6. Programul şi locul de desfăşurare se stabilesc de către inspectoratul organizator şi se comunică inspectoratelor judeţene/al municipiului Bucureşti din gruparea respectivă. – 15.2. judeţul organizator stabilindu-se prin rotaţie..08 . opt concurenţi şi două rezerve. Concurenţii încadraţi în serviciile private pot concura în loturile serviciilor voluntare dacă activează ca voluntari şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea respectivă. Etapa naţională se organizează. serviciile câştigătoare ale etapei naţionale din anul precedent.9.2. loturile serviciilor voluntare şi private vor avea în componenţă : un antrenor (şeful serviciului). în ordinea înscrierii în anexă. într-unul din judeţele care a avut serviciu voluntar sau privat câştigător în ediţia precedentă sau într-un judeţ (municipiul Bucureşti) care solicită acest lucru Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă până la data de 30 noiembrie. La etapa judeţeană participă serviciile voluntare şi private din zona de competenţă a inspectoratului. 9.2.4. Etapa interjudeţeană se desfăşoară pe şapte grupări de judeţe.06.c) dispozitivul de intervenţie.3.8. . Premergător etapei judeţene.. Documentele necesare pentru validarea loturilor participante la concurs sunt următoarele : a) tabel nominal cu componenţa lotului.7. 9.în perioada 01. – 15. 9. Organizarea acestor etape se stabileşte de către inspectorul şef şi se comunică serviciilor participante. Pentru participarea la concurs. în următoarele etape şi perioade calendaristice: ETAPA I – JUDEŢEANĂ/MUN.07.2. de regulă.în perioada 01. în situaţia în care numărul serviciilor voluntare şi private este mare sau zona de competenţă a inspectoratului judeţean permite desfăşurarea pe raioane de intervenţie a structurilor profesioniste.08.07. Concursurile se organizează separat pentru serviciile voluntare şi pentru serviciile private.5.2. Concurenţii trebuie să aibă calitatea de angajat sau voluntar în serviciul pentru care concurează. se pot desfăşura etape de zonă ( raion de intervenţie). Din fiecare grupare participă. obligatoriu. concursurile putându-se desfăşura în aceleaşi zile sau separat. . serviciile voluntare şi private clasate pe primul loc din judeţele respective. 9. 9. La etapa naţională participă serviciile clasate pe primul loc în etapa interjudeţeană. conform modelului din anexa nr. serviciile câştigătoare ale etapei judeţene din judeţul organizator şi serviciul sponsorului principal. 9.2. Programul şi locul de desfăşurare se stabilesc de către inspectoratul judeţeane şi se comunică serviciilor participante.1.2.2. la etapa judeţeană participând câştigătoarele acestor etape.

j) numere de concurs de la 1 – 8 amplasate pe piept şi spatele concurentului. b) validarea loturilor.11. de către brigada de arbitri. La etapele interjudeţeană şi naţională. cu racorduri complete. prin marcare.b) copie după dispoziţia.12. h) platformă din lemn cu dimensiunile de 50 x 50 x 2. numărul de culoare albă cu dimensiunea de 15 cm.2. b) costume de protecţie. realizate pe material textil de culoare roşie. cu dimensiunile de 20 x 20 cm. materiale şi accesorii omologate. . f) verificarea şi omologarea. c) buletinul de identitate (cartea de identitate) pentru concurenţii de la serviciile voluntare. loturile utilizează numai echipament. tip „C”. c) constituirea brigăzii de arbitri. În desfăşurarea probelor de concurs. c) centuri de siguranţă. d) ţevi de refulare. iar pentru cei încadraţi în serviciile private legitimaţiile de serviciu. căşti de protecţie şi mănuşi tip pompier.2. La etapa judeţeană. pe timpul acesteia desfăşurându-se activităţile prevăzute la articolul precedent. g) stingătoare cu pulbere şi CO2. din aluminiu. e) precizări privind programul concursurilor. în ziua premergătoare desfăşurării probelor de concurs. decizia sau hotărârea de constituire a serviciului. 9. juriul organizează şedinţa tehnică. valabilă pentru toate probele de concurs. 9. şedinţa tehnică poate fi organizată în prima zi a desfăşurării concursului. e) distribuitor B – CBC. tip pompier. a accesoriilor şi materialelor folosite de participanţi la probe. fără modificări. tip P6.10.2. d) tragerea la sorţi privind ordinea de intrare în competiţie a loturilor.5 cm i) pantofi sport fără crampoane sau cuie. 9. pe timpul căreia se desfăşoară următoarele activităţi: a) prezentarea nominală a componenţei juriului. f) tuburi de cauciuc pentru aspiraţie tip „A” (lungime 2 m) şi sorb tip „A”. astfel: a) role de furtun cauciucate cu lungimea minimă de 18 m.

. Bucureşti organizatoare. care sunt definitive. se stabilesc jurii de concurs din care fac parte: a) pentru etapa judeţeană – 3 membri. 9. stabileşte clasamentul fiecărei probe şi clasamentul general. Jurizarea concursurilor 9.3. din rândul cadrelor unităţii.3.3. 2 stabiliţi de către inspectorii şefi ai inspectoratelor judeţene din rândul cadrelor unităţii.3. unul având calitatea de preşedinte şi doi reprezentanţi ai administraţiei publice locale . juriul de concurs numeşte o brigadă de arbitri. Juriul de concurs are următoarele atribuţii şi competenţe : a) organizează şi desfăşoară şedinţa tehnică. astfel : a) un arbitru principal. d) verifică corectitudinea timpilor înregistraţi de arbitrii cronometrori. 3. f) validează rezultatele concursului.3. La fiecare etapă. din care unul având calitatea de preşedinte şi un reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale. unul având calitatea de preşedinte şi doi reprezentanţi ai administraţiei publice locale.4 arbitri penalizatori pentru fiecare pistă de concurs. comunicând deciziile luate. din care 3 de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Pentru buna organizare şi desfăşurare a fiecărei etape a concursurilor. c) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii făcute de şefii de loturi. b) 2 arbitri cronometrori pentru fiecare pistă de concurs. conform modelului din anexa nr. c) pentru etapa naţională – 5 membri.2. formată din minim 5 membri. b) stabileşte componenţa brigăzii de arbitri care se subordonează juriului de concurs.9. 3 stabiliţi de către inspectorii şefi ai inspectoratelor judeţene/mun. e) completează foile de arbitraj pe probe. g) aprobă eliminarea din concurs a loturilor care comit acte de indisciplină sau care nu respectă prevederile prezentului regulament 9. b) pentru etapa interjudeţeană – 5 membri.1. c) 2 .

Golirea. pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 1. Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: . prin: 3. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia. ajutat de doamna/ domnul ___________________________________________________________. aerisirea conductelor. izolarea. utilajelor sau instalaţiilor. şi se încheie la data de _________________________________ ora_____________________________________ _________ Premergător.Anexa nr. care urmează să execute __________________________________________________folosind________________________ _______la(în)_____________________________________________________ Lucrările încep la data de ______________ora____________________________________. spălarea. ____________din ____________________ Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ________________________________________________________.6 Unitatea emitentă PERMIS DE LUCRU CU FOC Nr. astfel: 2. pe o rază de ____________________metri.

întreruperea şiîncheierea lucrării. Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia. 5. protejarea antifoc a materialelor din zonă. prin ________________________________________________________________________________ .4. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul _________________________________________________________ 12. 11. începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor. Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la __________________________________________. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul __________________________________________________________________________________ 10. respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul _________________________________________________________ 13. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor: 8.____________ din______________________________eliberat de __________________________(acolo unde este cazul) 6. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt 9. specifice tehnologiei de lucru: 7.

Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului: 15.14. control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului. Personalul de execuţie. Responsabili Emitentul Şeful sectorului în care se execută lucrările Executanţii lucrărilor cu foc Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă Numele şi prenumele Semnătura .