You are on page 1of 10

CONŢINE: Legea nr.

319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă Dispoziţii generale Domeniu de aplicare Obligaţiile angajatorilor Obligaţiile lucrătorilor Supravegherea sănătăţii Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Grupuri sensibile la riscuri Infracţiuni Contravenţii Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 - aşa cum a fost modificată şi completată prin H.G. nr. 955/2010 (M.Of. 661 din 27 septembrie 2010) Dispoziţii generale Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă Servicii de prevenire şi protecţie Prevederi generale Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii tranzitorii şi finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţii generale Informarea. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorului Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr.ANEXE Hotărârea Guvernului nr. consultarea şi participarea lucrătorilor Sancţiuni . 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr.

1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. instruirea. II şi III de invaliditate Ordinul MMFES nr.Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I. instruirea. consultarea şi participarea lucrătorilor Protecţia ochilor şi a vederii Sancţiuni Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea. în special de afecţiuni dorsolombare Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea. 77/2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil . consultarea şi participarea lucrătorilor Sancţiuni Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr.

493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot . 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest .Hotărârea Guvernului nr.actualizată Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Supravegherea sănătăţii Dispoziţii finale Hotărârea Guvernului nr.actualizată Dispoziţii generale Evaluarea riscurilor Notificarea Reducerea expunerii lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest Măsurarea concentraţiei de fibre de azbest în aer Reducerea sau evitarea riscurilor Informarea lucrătorilor Supravegherea sănătăţii Sancţiuni . 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii .actualizată Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Supravegherea sănătăţii Dispoziţii finale Vibraţii mecanice (anexe) Hotărârea Guvernului nr.

actualizată Dispoziţii generale Coordonatori în materie de securitate şi sănătate Instrumente ale coordonării Declaraţia prealabilă Elaborarea proiectului lucrării Realizarea lucrării Obligaţiile beneficiarului.Dispoziţii tranzitorii şi finale Recomandări practice pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuşi la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conţinut de azbest (anexă) Hotărârea Guvernului nr. . 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze imbunătăţirea securităţii şi sănătaţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi in baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari incadraţi la agenţi de muncă temporară. angajatorilor şi lucrătorilor independenţi Informarea lucrătorilor Consultarea şi participarea lucrătorilor Sancţiuni Dispoziţii tranzitorii şi finale Lista neexhaustivă a lucrărilor de construcţii sau de inginerie civilă Lista neexhaustivă a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor Conţinutul declaraţiei prealabile Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile . managerului de proiect.

1049/2006 privind cerinţele minime pentruasigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivăde suprafaţă sau subteran Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorului Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă . consultarea şi participarea lucrătorilor Supravegherea medicală Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. consultarea şi participarea lucrătorilor Supravegherea medicală Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernuluinr.Hotărârea Guvernului nr.

1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit Dispoziţii generale Nave de pescuit noi şi existente Echipamente de întreţinere Informarea.Dispoziţii generale Definiţii şi clasificare Domeniul de aplicare. pregătirea. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice . consultarea şi participarea lucrătorilor Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii referitoare la supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. Identificarea şi evaluarea riscurilor Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii pentru locuri de muncă în care există un risc crescut de contaminare Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr.

M.FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia Ordinul M.P. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă . 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Interdicţii.S. nr.F.M. Supravegherea stării de sănătate Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr.F. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă .S.S.Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorului Supravegherea sănătăţii Sancţiuni Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 510/2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii tranzitorii şi finale Ordinul M. nr.

242/2007 pentru aprobarea regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile.S. solidarităţii sociale şi familiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie.Ordinul M.Fişe privind serviciile medicale profilactice detaliate în funcţie de expunerea profesională ANEXA 2 . echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.S. nr.Dosarul medical ANEXA 5 .S. nr.S. Hotărârea Guvernului nr.M.F. Hotărârea Guvernului nr.F. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2007 pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii.M. Hotărârea Guvernului nr. precum şi a explozivilor de uz civil Ordinul M.Fişa de aptitudine . maşinilor industriale.Fişa de identificare a factorilor de risc profesional ANEXA 4 . 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Fişa de solicitare a examenului medical la angajare ANEXA 3 . 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Servicii medicale profilactice Dispoziţii finale ANEXA 1 . 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor incadrate in muncă. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor Dispoziţii generale Condiţii de introducere pe piaţă Procedurile de evaluare a conformităţii Organisme notificate Marcaje Răspunderi şi sancţiuni Alte dispoziţii Cerinţe esnţiale de sănătate şi securitate referitoare la proiectarea şi construcţia maşinilor Declaraţii Marcajul CE Categorii de maşini pentru care se aplică una dintre procedurile prevăzute la art. (2) pct.Hotărârea Guvernului nr. 3 din hotărâre Instrucţiuni de asamblare pentru cvasimaşini Dosarul tehnic pentru maşini Evaluarea conformităţii cu control intern al producţiei maşinilor Examinarea CE de tip Asigurarea totală a calităţii Criterii minime care trebuie luate în considerare pentru notificarea organismelor Hotărârea Guvernului nr. (3) şi (4) din hotărâre Listă indicativă a componentelor de securitate prevăzute la art. 867/2009 privind interzicera muncilor periculoase pentru copii Dispozitii generale Definitii Tipuri de munci periculoase pentru copii Contraventii si sanctiuni . 13 alin. 3 alin.