You are on page 1of 2

Magina tajna Avale

13. april 2004. 00:00 | Komentara: 1 Da bi planina nadomak Beograda poprimila oblik piramide, odnosno da bi bila zarubljena na vrhu, morao je da bude uklonjen stari grad rnov. Ko je sahranjen u grobu naznanog junaka?
27 .

Srodne teme Rekonstrukcija Vlade Sabor SPC Sluaj Artemije Sve ene Lotara Mateusa Pie: Zoran LJ. NIKOLI NAJBLIA beogradska planina Avala, zaista svojim izgledom podsea na piramidu. Pogotovo iteljima srpske prestone varoi, koji pored nje prolaze odlazei i vraajui se u svoj grad. Vekovima mu je bila zatitni znak, i bez obzira na civilizacije koje su se smenjivale vladajui Beogradom, u svakoj je imala istaknutu simboliku ulogu. Ba takva, Avala je mogla da bude simboliki veoma bliska masonima, koji su umeli u mnogim svetskim prestonicama da ostave svoj **potpis**. Taj obiaj je danas najvie uvreen u Sjedinjenim Amerikim Dravama, koje su bukvalno krcate simbolima koje su slobodni zidari ostavljali na kapitalnim zdanjima, ali su ovakvi znaci raireni i irom planete. Piramida je veoma vaan simbol masonske ikonografije, jer slobodni zidari esto koriste tradiciju oslanjanja na antike simbole i sedam svetskih uda. Ona se nalazi i na novanici od jednog dolara, a ve je dobro poznato da su SAD meu prvim dravama na svetu sa slobodnozidarskom tradicijom, i da su bezmalo svi predsednici ove zemlje bili masoni, kao i da je veliki broj masonskih simbola utisnut na toj istoj novanici. Tako je piramida jedan od najbitnijih simbola masonskog naina razmiljanja i gledanja na svet. Pogotovo zarubljena piramida, na ijem se vrhu nalazi oko svevidee. Mi smo traili vezu izmeu piramide u masonskoj ikonografiji i beogradske najblie planine. Posle dueg traenja, ne samo da smo je pronali, ve smo ostali zaprepaeni koliko je oigledna. U LITERATURI postoji mnogo pria o Avali, ali ova e biti posve drugaija i dosad nepoznata. Fotografije iz Vojnog muzeja na Kalemegdanu pokazuju izgradnju spomenika Neznanom junaku, ali otkrivaju i svu simboliku koju nose masonske graevine. Autor spomenika bio je Ivan Metrovi, ovek koji je bezbroj puta pominjan kao mason. Metrovi je bio izuzetno visoko kotiran u oima kralja Aleksandra Karaorevia, tako da je njemu bila preputena gradnja nekoliko kapitalnih spomenika koji su oznaavali ne samo ondanji Beograd, ve i predratnu Kraljevinu Jugoslaviju. Dakle, imao je odreene ruke, novac i mo da radi ba po svojim estetskim, simbolikim, ali i kriterijumima sa kojima je i sam kralj bio saglasan. U to vreme u Evropi su nicali slini spomenici, i to je bio jedan od naina da se oda pota ljudima koji su poginuli tokom Prvog svetskog rata. Slini monumenti nastajali su, otprilike u isto vreme i u Pragu i Parizu. Prvobitno, vojnik koji je poginuo na Avali bio je sahranjen na mestu gde ga je smrt i zadesila, u krateru koji je napravila granata koja ga je usmrtila. Interesantno je i da je taj, prvi spomenik nosio masonsku ikonografiju. Iako je bio posveen neznanom junaku, bio je napravljen tako da asocira na piramidu, to jo jednom potvruje pretpostavku da je sve bilo deo masonskog **potpisivanja**. Mnogo puta pomenuta re piramida imala je jasno mesto i u Metrovievoj ideji. Naime, od 1934. do 1938. godine trajali su veoma obimni radovi na izgradnji novog spomenika. Ali, da bi Avala potpuno poprimila oblik piramide, odnosno da bi bila zarubljena na vrhu, na ijem mestu je jedino mogao da bude spomenik, morala je da bude uklonjena jedna znaajna prepreka. To je bio stari grad rnov, mesto koje se pominje u vreme despota Stefana Lazarevia, kao i grad u kome je u svoje vreme bio i Pora od Avale. VOJSKA Kraljevine Jugoslavije ispunila je zadato nareenje, i rnov je miniran da bi bio uklonjen sa lica Avale. Posle nekoliko snanih eksplozija od njega je ostala samo gomila beskorisnog kamenja. Metoviu je bio utrt put ka realizaciji njegove ideje. Ali, nije bilo bitno samo to to je mogao da zauzme vrh planine, ve i to to je reio da **dopie** masonske simbole koje je planirao da bi njima obeleio grad. Ovog puta tragao je za relacijom kojom bi pokazao jednu vrstu tajne dominacije svoje ideje prestonicom, koju bi mogli da razumeju samo njegovi istomiljenici, odnosno **braa**, kako se masoni meusobno oslovljavaju. To nije neobino u masona, jer, na primer, u Vaingtonu postoji pet vanih masonskih zdanja, koja meusobno tvore pentagram, koji bi jasno bio uoljiv, kada bi se gledalo iz aviona. Metrovi je, oigledno, imao drugu ideju... NEZNANI JUNAK NESRENIK koji je sahranjen na Avali, pronaen je posle rata u grobu u kome se, pored posmrtnih ostataka nalazio deo granate iz austrougarske haubice, koja ga je, oigledno i usmrtila. Uz sebe je imao uprtae, fiekliju, 90 metaka i dva srebrna srpska dvodinarca. Po svemu sudei, bio je treepozivac. (Nastavlja se)

(Nastavlja se) 1. Tanja 04. april 2012. 19:39 Molim Vas, nastavite sa ovom priom o Avali Ocenite Preporuujem 1 Ne preporuujem 0