You are on page 1of 3

L’ACCENT GRÀFIC

Pronuncia correctament els mots següents i classifica’ls en els grups de més avall:
accident
hivern
metàl·lica
pel·lícula
química
tancada
bústia
joia
motor
ploma
rossa
taronja
copa
llençol
museu
pólvora
sobre
termòmetre
còpia
lloguer
música
porta
sòlida
tort
custòdia
martell
oli
pronunciació somni
vocal
Aguts

Plans

Esdrúixols

Per tant les paraules poden ser:
*AGUDES: l’accent recau en ..............................................................
*PLANES: l’accent recau en ...............................................................
*ESDRÚIXOLES: l’accent recau en ...................................................
REGLES D’ACCENTUACIÓ GRÀFICA.
S’accentuen gràficament les paraules :
 AGUDES acabades en:
- vocal (a, e, i, o, u)
- vocal + s (as, es, is, os, us)
- en, in.
 PLANES no acabades en: - vocal (a, e, i, o, u)
- vocal + s (as, es, is, os, us)
- en, in.
 ESDRÚIXOLES: TOTES
REMARQUES SOBRE L’ACCENTUACIÓ GRÀFICA.
1.- L’accent gràfic, o titlla, no es posa MAI damunt dels MONOSÍL·LABS, excepte en
el cas de l’accent DIACRÍTIC.
2.- En valencià hi ha dos tipus d’accent gràfic:
 AGUT o TANCAT (´). Ex.: ......................................
 GREU o OBERT (`). Ex.: .........................................
3.- Distribució de l’accent agut i greu:
* Sempre duen accent agut les vocals “i”, “u”. Ex.: ..............................................
* Sempre duu accent greu la vocal “a”. Ex.: .........................................................
* Poden dur accent agut o greu “e”, “o”. Ex. : .....................................................
4.- Atenció amb les paraules acabades en “-ia”, solen comportar-se respecte a l’accent
gràfic de manera diferent al castellà:
- Imperfets en “-ia”, i altres formes verbals: no duen accent en valencià, mentre
que sí que en duen en castellà.
Ex.: .........................................................................

sere.... esten........ colonia. ingenua.... duen accent ............. espos.......... glòria............. ui.... irlandes.......  Excepte: aixo.. Betera... epoca...... mereixer.. preten.. pero... Enguera. sempre són ... sempre és ........... sino........ ei.. tombola. * les planes sí que s’accentuen.... diferència en castellà no s’accentuen perquè són planes........ votacio. religios. genesi.......... Ex. allo. col·leccio. sempre duen accent ..... repos............ credul... femur  sinonim........ 8........ quinze.... tinguereu. ...... polvora.. punxos... tecnic.... llemena. mirare...... finestro........ obte..... mobil......La “e” “o” davant de .... onze.... historia.... modul . vingue..... patro..... ofen. Ex. electrica.......... esglao..... espes...... sabonos......... proxim......... eu............. fotocopia.. compren...: ........ E i O OBERTES I TANCADES..... sete....... aritmetica  quilometre.............. fereu 4........ 2....... suspen............... sise.... genere... sempre duen accent .................... geometrica. 3. esglesia........ centim.... formula........... i de . carbo.. rosego.... Ex... antonim... ....... pomul.  tinguerem....La “e” de les ..... canto... : ....... beguereu... vuite...  canço. aço.. instruccio..Paraules acabades en diftong decreixent (au..Altres paraules acabades en “-ia” com farmàcia. escoces. ai. tortora.... Bonrepos..................En posició .......... hipocrita..........Les paraules compostes unides per un guionet (-) s’accentuen igual que si foren dues paraules separades.... desapareixer..... parroquia  ... acordio... reptil.............. arros...... Ex.. 6....... 5. angles.. escorpora........ la “e” i la “o” sempre són ..... diposit.: .  encen..... resso.... i en .....................Els adjectius acabats en .... Ex......: ..... pareixer.......... exigire.. semola......... voste...................... 1................ empren... coneixer....... i en ...  zenit...Les paraules agudes acabades en .. campio... satel........ aranes  estudios. electric....Totes les terminacions .  tecnica. 6..... mentre que en valencià sí que s’accentuen perquè són esdrúixoles... camio...  cafe.. atenguereu..... infusio............lit............. emocio. religio........... memoria.......... esferic... periodica. beguerem... punxo........ greixos.) * les agudes no s’accentuen...................: ......... iu..... Denia i els verbs acabats en -eixer: creixer........ 5...... ferem... 7....: ......... atenguerem. ou.. tebia.. aten.... textil............. glorios......... Vinaros (no són adjectius).......Els adverbis en “-ment” s’accentuen només en el cas que s’accentuara la paraula original. “-in”. apadeixer.........  frances. oi..... gondola.. debil..... sabo......... Ex........ horroros  Atenció amb: terros. docil.. aguantare........ cosire.. perque..Les paraules acabades en “-n” només s’accentuen les acabades en “-en”............  tindre...

magnetofon.... sempre duen “e” “o” . quirofan. presencia... diferencia...................... 7.. psicoleg. Valencia...Les paraules ........ filosof.... exigencia. conveniencia..... eficiencia........ ..  telefon...... bioleg....... filoleg. ciencia. telegraf...... astronom.