You are on page 1of 4

Salarizarea personalului din învăţământ

Prin legea cadru nr. 248/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se modifică fundamental principiile salarizării în domeniul educaţional, precum şi modul de structurare a sistemului de recompensare. Legea-cadru nr. 248/2010 abrogă şi înlocuieşte legea-cadru anterioară (330/2009) asumată în anul 2009, având o aplicare etapizată în limita restricţiilor bugetare. În anul 2011 salariul brut din luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Sistemul de salarizare din învăţământ Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din învăţământ în raport cu responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, importanţa socială a muncii, condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, rezultatele obţinute, precum şi cu criteriile de ierarhizare. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din învăţământ. Salariile de bază în învăţământ Salariile de bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referinţă, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului. Nivelul coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii din România. Coeficienţii de ierarhizare cuprinşi între 1 şi 15 sunt corespunzători claselor de salarizare care sunt în număr de 110. Diferenţa dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienţilor de ierarhizare aferenţi claselor de salarizare. Acest tip de calculaţie face ca prin cumulare diferenţele dintre 10 clase de salarizare succesive să crească spre vârful grilei de salarizare (de exemplu, între clasa 1 şi clasa 10 diferenţa este dată de un coeficient de 0,25, iar între clasa 101 şi clasa 110 diferenţa este dată de un coeficient de 3,19). Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileşte anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice. La data intrării în vigoare a legii 248/2010, valoarea de referinţă este de 600 lei. Clasele de salarizare şi coeficienţii prevăzuţi pentru funcţiile de execuţie corespund nivelului minim al fiecărei funcţii, la care se adaugă 5 gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. Tranşele de vechime în muncă, în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele: - gradaţia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de nivelul minim al fiecărei funcţii; - gradaţia 2 - de la 5 la 10 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 1; - gradaţia 3 - de la 10 la 15 ani - două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele deţinute pentru gradaţia 2; - gradaţia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 3; - gradaţia 5 - peste 20 de ani - o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele deţinute pentru gradaţia 4. Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare. Pentru acordarea gradaţiei 1

63 (clasa 71). respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă o creştere cu 10 clase de salarizare succesive celei deţinute. se acordă un spor de 15% din salariul de bază.profesor universitar – 5. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit. Pentru cei cu studii superioare de scurtă durată (ciclul I Bologna) coeficienţii de ierarhizare se încadrează între 1. în cadrul programului normal de lucru. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar. Personalul prevăzut la art.81 (clasa 25) pentru debutant şi 4. beneficiază de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută.25% din salariul de bază.conferenţiar universitar – 3.29 (clasa 60) pentru cei cu vechime peste 40 de ani. institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 . cu modificările şi completările ulterioare. dar nu mai mult de 5% din salariul de bază. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.35 (clasa 37) pentru cei cu vechime peste 40 de ani. angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.89 (clasa 56). utilizându-se. acordată prin concurs. diferenţierea salariilor de bază se face.lector universitar (şef de lucrări) – 2. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători. fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare.41 (clasa 15) pentru debutant şi 3. în raport cu zona geografică respectivă. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. condiţii periculoase sau vătămătoare. .asistent universitar – 2. pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu. În învăţământul pre-universitar coeficienţii de ierarhizare se încadrează pentru cei cu studii superioare de lungă durată (ciclul II Bologna) între 2.10 (clasa 31) pentru debutant şi 5. Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere. Sporuri Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază. în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. . Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat.44 (clasa 51) pentru cei cu vechime peste 40 de ani.43 (clasa 37). corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. de regulă.4 clase de elevi în 2 . . Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 . dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână. Pentru cei cu studii de nivel liceal coeficienţii de ierarhizare se încadrează între 1.69 (clasa 41). două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade. Personalul didactic de predare şi conducere din învăţământul special beneficiază de o creştere cu 6 clase de salarizare succesive celei deţinute.16 (clasa 86) pentru profesorii universitari cu peste 40 de ani vechime. în loc de majorarea de până la 75% a salariului de bază.corespunzătoare tranşei de vechime în muncă. În învăţământul universitar coeficienţii de ierarhizare minimi pentru funcţiile didactice sunt: . Coeficientul de ierarhizare maxim pentru o funcţie de execuţie în învăţământul superior este de 8. 1 din Legea nr. care conţin sporul de vechime în muncă la valoarea maximă. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand. personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază.

compensaţiilor. Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare care nu au putut fi ocupate prin concurs. cuantumul brut al salariilor. Premii Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii. compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut acordat în luna octombrie 2010. Pentru personalul didactic. cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. De prevederile anterioare beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii. primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. cu respectarea limitei colective. Alte drepturi În cazuri excepţionale. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite şi în limita individuală a două salarii de bază lunare pe an. Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior. Modul de stabilire a salariilor în 2011 Începând cu 1 ianuarie 2011.pentru 4 clase de elevi. a două salarii lunare ale funcţiei de bază pe an. sporurilor. o creştere cu 2 clase de salarizare succesive celei deţinute. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. din bugetul asigurărilor sociale de stat. pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante. senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate. posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii.pentru 2 clase de elevi. după caz. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte. Suma sporurilor. compensaţiilor. cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau. funcţia de director general administrativ al universităţii va fi salarizată la nivelul funcţiei de decan.000. primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. învăţătorii. indemnizaţiilor. după cum urmează: . Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depăşiri ale limitei individuale pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare. o creştere cu 4 clase de salarizare succesive celei deţinute. în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare. se acordă celor îndreptăţiţi un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate. Suma sporurilor. Cuantumul brut al drepturilor se va stabili se va stabili în anul 2011 ţinându-se seama de gradul sau treapta 3 . institutorii şi educatoarele beneficiază de o creştere cu 4 clase de salarizare succesive celei deţinute. în cadrul aceluiaşi an bugetar.învăţământul primar primeşte o indemnizaţie pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. . In cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. o creştere cu 3 clase de salarizare succesive celei deţinute. se majorează cu 15%. cu o creştere de până la 12 clase de salarizare succesive celei deţinute. reprezentând o creştere salarială. de personal angajat.pentru 3 clase de elevi. în caz de deces. .

acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. vechimea în funcţie sau. pentru personalul încadrat în aceeaşi instituţie publică pe funcţii de acelaşi fel. salarizarea în anul 2011 şi în anii următori realizându-se în funcţie de cuantumurile din anul anterior la care se aplică un procent de mărire (15% în anul 2011). 285 /2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. indemnizaţiile. În salariul de bază aferent lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile. În anul 2011. În concluzie. la data reîncadrării se introduc în salariul de bază. Legea-cadru nr. Sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011. 248/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice stabileşte o schiţă viitoare a sistemului de salarizare din domeniul educaţional. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010. Legea nr. 878 din 28 decembrie 2010. pentru personalul nou-încadrat pe funcţii. se vor aplica în întregime prevederile Legii-cadru nr. precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte. ordonatorii de credite nu vor acorda premii şi prime de vacanţă. şi care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau.profesională. Oficial nr. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu. publicata în Monitorul. 248/2010. Actele normative ce reglementează salarizarea personalului din învăţământ sunt: Legea-cadru Nr. ca sporuri. vechimea în muncă. 877 din 28 decembrie 2010. nu se aplică valoarea de referinţă de 600 lei şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru 248/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. publicată în Monitorul Oficial nr. acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar. salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia publică în care acesta este încadrat. fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salariale altele decât cele de 15%. necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora. Numai în cazul în care vor exista suficiente resurse bugetare. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. după caz. făceau parte din salariul de bază. precum şi alte măsuri în domeniul bugetar. cu modificările ulterioare. 4 . De asemenea. după caz. care potrivit Legii-cadru nr. în specialitate. În anul 2011.