You are on page 1of 5

DANAY NA PAGDEVOCION SA KAOMAWAN NI SANTA MARIA NUESTRA SENORA DEL PILAR (Lambang Sabado kan Semana) Awit sa Pagpoon

: Banal an Saiyang Ngaran An sakuyang kalag nag-rorokyaw sa kadakulaan kang Kagurangnan an sakuyang espiritu nag-oogma sa Dios na sakuyang paratubos. PAMIBI SA PAGPOON Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. R. V. Amen. Madya, O Espiritu Santo, panoa an puso nin saimong mga devote, asin papaglaada an kalayo nin saimong pagkamoot. Isobol mo an saimong Espiritu asin an gabos mahahaman. Asin mababago an lawog nin kinaban.

R.

Kagurangnan, paghumari sa pagtabang sa samo.

V. Kamurawayan sa Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. R. Siring sa kapinonan, asin ngonyan, magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.

GAWE NIN PAGSOLSOL Amang langitnon, huli sa intercesyon ni Santa Maria Nuestra Senora del Pilar, halea sa samong isip asin puso an karigsokan asin maraot na kamawotan. Huli kan saimong dakulang pagkaherak, paraa an samong mga kasalan. Ikinakahorasa niamo an gabos na mga kasalan na samong naginibo laban Saimo asin tudok sa puso niamo ining pinagsosolsolan. Hagad mi Saimo Kagurangnan, bagong puso samo lalangan, pagmangno asin pagtabang; paggalang asin pagkamoot sa kapwa iyo logod an paoroga. Huli sa pamibi asin pagtabang ni Virgen Maria, makamtan logod niamo an kaligtasan asin makaabot kami sa Saimong langitnon na kahadean. Huli ki Jesu-Cristo sa samong Kagurangnan. Amen. PAMIBI NIN PAG-OMAW ASIN PAGPASALAMAT O Virgen Maria, Nuestra Senora del Pilar, inoomaw asin rinorokyaw mi ika huli ta binuksan mo an pintoan tanganing an katawohan makadolok sa saimong Aking sinanglitan sa pagako nin kaligtasan. Pinapasalamatan mi ika huli kan saimong kapakumbabaan, idinusay mo an saimong sadiri sa pagtubod asin pagsunod kan kabotan kan Mahal na Dios, asin huli kaini and Espiritu Santo nakisumaro samuya. Inoomaw mi an danay mong pagkavirgen, an pagka-ina kan Dios na ipinangidam na dai naolaktan nin kasalan, an pagsakatan sa langit hawak asin kalag asin an pagkorona saimo Reyna nin bilog na kinaban. Pano nin kaogmahan asin pagpasalamat, samong inoomaw man ika Virgen Maria, Ina kan Simbahan asin Ina niamo gabos. Pag-omaw sa saimong banal na ngaran ngonian asin sagkod pa man. Amen.

R.

PAMIBI O Dios, huli sa pasabong kan Espiritu Santo, pinaliwanagan mo an puso nin saimong mga devoto; itogot mo na huli sa pasabong man sana kan Espiritu Santo, mag-isip kami nin matanos asin magdanay kami sa pagkamit kan saimong karangahan. Huli ki Jesu-Cristong Kagurangnan niamo. Amen. V. Kagurangnan, bukaha an samuyang ngoso.

R. Asin an samuyang dila magrorokyaw kan saimong kaomawan. V. Dios, madya sa pagsorog sa samo.

asin paladan an bunga kan saimong poponan. ipamibi mo kaming mga parakasala. paladan ka sa kababaihan. asin paladan an bunga kan saimong poponan. Ave Maria. ngonian. sa kaibahan mo lamang ligtas kami asin mayong pag-alaman. asin sa oras kan samuyang kagadanan. pataluboa sa pagkamoot an gabos na nagsusunod sa saimong aki orog na an mga jovenes. kun Ika an magiya samo pasiring sa kamurawayan. an Kagurangnan yaon saimo. asin sa oras kan samuyang kagadanan. Ika an pinili kan Kagurangnan. asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen V. O Maria. Amen A A sin an saimong mga aki sa giraray nagrorokyaw sa samuya gabos kan saimong kahadean. an tingog ni anghel hinanyoga. Amen Mga kahagadan ki Nuestra Senora del Pilar Virgen Maria. ngonian. ina kan Dios. Ika an samong paalawan asin kusog sa aldaw man o sa banggi. Reyna kan mga Apostoles. si Jesus. Amen ve Maria. Virgen Maria. namamatean niamo. Santa Maria. . O Reyna. si Jesus. ngonian. Santa Maria. ipamibi mo kaming mga parakasala. asin sa oras kan samuyang kagadanan. mahen kan Dios na sinanglitan asin dalisay. parigona an mga binonyagan sa pag-otob kan misyon na irokyaw an marahay na bareta asin an pagpaorog kan kabotan kan inang simbahan. Santa Maria. Ina niamong mahal ika an samong pailihan. pano nin gracia. mapakumbaba kaming nagluluhod dara an pusong nagsosolsol. paladan ka sa kababaihan. pano nin gracia. ipamibi mo kaming mga parakasala. si Jesus. may maabtan na panahon na daing kasagkoran. an Kagurangnan yaon saimo. maogmang harige sa nagsosolsol na makasalan asin nin mga minadolok sa saimong simbahan. si Jesus. paladan ka sa kababaihan. Ika Virgen del Pilar. Ave Maria. an Kagurangnan yaon saimo. Santa Maria. ipamibi mo kaming mga parakasala. asin sa oras kan samuyang kagadanan. asin paladan an bunga kan saimong poponan. pano nin gracia.I PATARATARA M amurawayon na Ina kan Dios. Nuestra Senora del Pilar. Santa Maria. ina kan Dios. ina kan Dios. R. pano nin gracia. Ave Maria. paladan ka sa kababaihan. Amen R eynang pano nin kabagsikan. Ave Maria. V. inaarang niamo an makangangalas mong ngaran sa kagayagayahan. ipamibi mo kaming mga parakasala. pano nin gracia. Kilingan an saimong talinga s sugo kan Dios. Ave Maria. asin paladan an bunga kan saimong poponan. an Kagurangnan yaon saimo. paladan ka sa kababaihan. an Kagurangnan yaon saimo. ngonian. si Jesus. an kagayagayahan kan samuyang kalag. samong mahal na Ina asin Patrona. hinaharubay mi an saimong kaomawan. mahal na Virgen. asin paladan an bunga kan saimong poponan. ina kan Dios. Ave Maria. Ina kan simbahan. ngonian. ina kan Dios.

Nuestra Senora del Pilar. Ika an samong paalawan asin kusog sa aldaw man o sa banggi. R. V. Nuestra Senora del Pilar. Pakirangaha man an samong Local na Simbahan. samong mahal na Ina asin Patrona. Ika an samong paalawan asin kusog sa aldaw man o sa banggi. R. Virgen Maria. O Maria. tawi kami nin kusog na bagohon an samong pagiging makasadiri. O Maria. samong mahal na Ina asin Patrona. Virgen Maria. Reyna nin katoninongan. tabang kan kaCristianohan. Danay na pagsararoa sinda sa pagkaminoroot-mootan asin tabangan bilang magturugang. tipona an gabos na nacion asin katawohan bilang sarong familia. Pagsararoa ki Jesu-Cristo na saimong Aki. Papagdanaya sa pag-otob kan kabotan kan Ama. R. Siring na rinanga mo an enot na mga Cristiano. samong mahal na Ina asin Patrona. Virgen Maria. Giboha sindang mabini asin banal. Ika an samong paalawan asin kusog. Ika an samong paalawan asin kusog sa aldaw man o sa banggi.R. samong mahal na Ina asin Patrona. O Maria. Nuestra Senora del Pilar. Samong mahal na ina asin Patrona. V. Ika an samong paalawan asin kusog sa aldaw man o sa banggi. Ika an samong paalawan asin kusog sa aldaw man o sa banggi. Pasariga kami sa pagtubod asin paglingkod. pataluboa kami pasiring sa kaboronyogan asin sa buhay na pagsaksi sa kahadean. samong mahal na Ina asin Patrona. an mga nag-aandam sa pag-agom asin man an mga inapod na maglingkod na solong buhay. bantayi an mga mag-agom. Nuestra Senora del Pilar. Nuestra Senora del Pilar. O Maria. Asin pataluboa sa pagkamoot kan Espiritu Santo. Nuestra Senora del Pilar. O Maria. ipasabot mo samo an tunay na kahalagahan kan Banal na Eucaristia na iyo an burabod nin pagbabago nin simbahan asin nin bilog na kinaban. Ika an samong paalawan asin kusog sa aldaw man o sa banggi. Virgen Maria. Giyahi kami sa dalan nin pakikipagulian sa Dios asin sa kapwa. tabangi sinda na mabuhay sa pagkamoot asin malabanan an gabos na sogot sa buhay. Gawe nin Pagdusay ki Nuestra Senora del Pilar . Mag-ontok kita asin maghagad kan mga biyaya na boot niatong makamtan… Pamibi ki Nuestra Senora del Pilar O Maria. na orog kabanal. R. Pagkaboronyoga bilang sarong simbahan. Asin warasan samuya an gabos niamong kaipuhan. pailihan nin mga parakasala. V. O Maria. Amen. V. samong mahal na Ina asin Patrona. R. V. pagtinarabang- V. Sa aldaw man o sa banggi. Reyna asin Patrona kan samong Local na Simbahan. Nuestra Senora del Pilar. Virgen Maria.

banal na Ina kan samuyang Pamayo asin samong Hade. ANTIFONA Madya. O Kagurangnan. ad te clamamus. kahoyoan asin kusog para sa mga nakukulogan. sa saimo idinudusay niamo an samong nacion asin gabos na katawohan. si Virgen Maria. aki man kan Dios Ama. nagtugot Ka na an Saimong Mahal na Ina. nag oogma an mga angeles asin an mga Serafines na nag-aarawit: Banal. Nuestra Senora del Pilar. Tingrawan an mga nalalagalag sa kadikloman. gikan sa lahi kan Hadeng si David. Ad te suspiramus. Madya. Siring na pinakusog mo an Saimong mahal na Ina sa pamitisan kan cruz. O samong Patrona. an gabos na cristianong familia asin mga jovenes. na itugot Mo samuya huli sa saiyang mga pagsorog. Pamibi para sa mga Naghehelang Jesus na Kagurangnan. ibugtak kan siya uya pa sa kinaban. R. asin mga pagngayo-ngayo. magdalita. Mater misericordiae. samong Ina. tawan sa mga nasasakitan an kusog asin tunay na kaogmahan. minasagang na moog. kaming magkamit kan PAMIBI Dios na makakamhan asin daing katapusan. an gabos niamong paghingowa tanganing makua an kahulugan asin kapanoan kan samuyang buhay ki Jesu-Cristo na saimong Aki. na magin niamong paalawan. Nuestra Senora del Pilar. samuyang ini-itaas Saimo an samong mga tugang na naghehelang. orog nang gayo an samong Local na Simbahan. Pagkahiling kan saimong dai masabing kabanalan. pakihinanyoga an pamibi niamong mga makasalan na idinodolot mi Saimo sa tabang ni Virgen Maria. asin paghumare sa pag-ampon samuya. V. sa sarong moog na marmol nin tolong koro nin mga angheles. Amen. vita dulcedo et spes nostra salve. Nuestra Senora del Pilar… Nuestra Senora del Pilar… Nuestra Senora del Pilar… Ipamibi mo kami! Ipamibi mo kami! Ipamibi mo kami! SALVE REGINA Salve Regina. madya Maria. Kagurangnan.O Virgen Maria. Saimo idinudusay mi an gabos niamong pangitorogan asin kamawotan. marahayon na Ina kan Dios Aki. Ika nabubay liwat tanganing tuboson an kinaban sa kasalan asin danay kang namimibi sa Saimong Ama. Aki ni Virgen Maria. malinigon na Esposa kan Espiritu Santo. Padarahan samo an Espiritu nin kaomayan asin katalingkasan tanganing samong makamtam an tunay na katoninongan digdi sa kinaban. Amen. ranga asin katoninongan sa mga nasa kahorasaan. O haloy na minamawot na Reyna. samong Kagurangnan. an sa malaad na pagmawot. Ipamibi mo kami o Virgen Maria. Saimo idinodolot mi an samong sadiri asin gabos na sinasarigan tanganing maotob an kabotan kan saimong Aking namomotan. hinahagad niamo saimo sa saiyang ngaran. sa mga pinanluluya paglaom asin kaginhawahan. Amen. Tanganing papagkanigoon panuga ni Jesu-Cristo. . exsules filii Evae.

advocata nostra. eia ergo. R.gementes et flentes. Et Jesum. benedictum fructum ventris tui. per Christum Dominum nostrum. R. V. ejus pia intercessione. ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Amen. O Clemens. OREMUS Omnipotens sempiterne Deus. da ut cujus commemoratione laetamur. qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam. Ut digni efficiamur promisionibus Christi. in hac larimarum valle. Espiritu Sancto cooperante praeparasti. . O pia. nobis post hoc exsilium ostende. O dulcis Virgo Maria. illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. ut dignum filii tui habitaculum effici mereretur.