You are on page 1of 8

LAM-PT09-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN
PROGRAM: PISMP

SEMESTER: DUA

TAHUN: 2009

M Pelajaran/Kursus/Kertas: Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah

Mg/
Tarikh

Tajuk dan
Kandungan

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Kod: BCN3108

Amali
(0 jam)

Kredit: 3(3+0)

ISL
(2 jam)

Catatan

Induksi Semester 2, 2009

M1

小小小小小小小小小小小小
a. 小小小小小小
小KBSR小
• 小小
• 小小小小小
• 小小小小
• 小小小小小
• 课程目课

小小小小小
小小小小小小小KBSR小
• 小小
• 小小小小小
• 小小小小
• 小小小小小
• 课程目课

小小小小小小小
a. 课期学课成果辨

Februari 2008

小小小小小小小小
学课文课程大课。

小小小
小小小小小小小小小小

i. 课程课展司《小
学课文课程大
课》
ii. 课忠豪《小学课
小小小小小小
课》
iii. 课课炎课《课用
小学课课教学
法》,课 6-15
iv. 章课新课《小学
课课教学法》
小小小小小小小 16-29

以课表列出第一至
第六学年的听课教

小小小小小
i. 课程课展司《小

(1 jam) 2. 小小小小小小小小小
小小小小小小小小小
学课文课程的课目
小小
( 2 jam)

b. 小学课文课程大

• 课程大课的内

• 课目课与课程
目目
• 小小小小小小
• 小小小小
M2

小小小小小
1. 小学课文课程大课
• 课程大课的内容
• 课目课与课程目

• 小小小小小小
• 小小小小

小小小小小
小小小小小小小小

小小小小小
听课教学的范畴和活课
1

课课炎课《课用 小学课课教学 法》小小 123小 136 ii. 范畴和活课建课 小小小小小 课写教学的范畴和活课 小小小 小 小 小 小 小 小 小 (1 jam) 小小小小小小小 ( 2 jam) 以课表列出第一至 小小小小小 第六学年的课写教 i. 课期学课成果辨 小 b.LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) 小 b. 课期学课成果辨 小 b. 五种教学策略的 小小小小小小小 • 小小小小 • 小小小小小小 学科知课与道 小小小小小 a. 小小小小小小小 . 课程课展司《小 学的课期学课成果小 程课明》(第一 小小小 小 小 小 小小小小小小小小小小 a. 五种教学策略的 小小小小小小小 • 小小小小 • 小小小小小小 学科知课与道 M5 Februari 2008 根据所课定的教学目课 小 小小小小小小小小小小 课课文教学活课,并在 (2 jam) 2 以课表课明课合教 小小小小小小小小 小小小 小 小 小 小 小 小小小小小 小小小小小 i. 范畴和活课建课 小小小小小 课课教学的范畴和活课 小小小 小 小 小 小 小 小 小 (1 jam) 小小小小小小小 小2jam小 以课表列出第一至 小小小小小 第六学年的课课教 i. 范畴和活课建课 Tutorial (jam) Amali (0 jam) ISL (2 jam) 小小小 小 小 小 小 小 小 小 小小小小小小小 ( 1 jam) 小2 jam小 学的课期学课成果小 Catatan 程课明》(第一 小小小 小 小 小 小小小小小 小小小小小小小小 M3 小小小小 a. 课程课展司《小 学的课期学课成果小 程课明》(第一 小小小 小 小 小 小小小小小 小小小小小小小小 M4 小小小小 a.

王课麟、朱课课 《建课理课下的 课文教学》课合 小 小 2005. 课文教学与小学 小小小小小小小 略的课课 M6 小小小小小小小小小小 a. 小小小小小小小小 小小小小小小 b. 采用建课主课模式课 课课文教学活课,并在 课堂上解课。 (2 jam) 3 课课课萍的《主体 与课展:建课主课 课野下课文教学模 式的课建》,摘课 小小小 小小小小小 i.7 ii. 课生课课胡课课《小 学课文教学课用建课主 课学课理课的几个课 课 》 2. 小小小小小小小 《用建课主课指 课课文教学》课 小 小 小 2006.LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan 小小小小 • 小小小 小 • 小小小小 • 小小小小 b. 基于建课主课的课 小小小小小小小 Februari 2008 Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (0 jam) ISL (2 jam) 小小小小 • 小小小 小 • 小小小小 • 小小小小 Catatan 小小小小小小小 学概述》 (1 jam) 小小小小小 小小小小小小小小 小小小小小小 小1 jam小 1.03 .

思课的定课、课 小 b. 小小小小小小小小小 文教学活课,并在课堂 小小小小 2. 各课思课技能的 课用与课文教学 小小 Februari 2008 小小小小小 a.思课课课工具和 小小 小 1 jam小 网上搜集以下的课 料并做批注: • 小小小小小小 • 课知主课模式 • 小小小小小小 • 小小小小小小 • 小小小小小小 小小小小小 i. 其他: • 小小小小小小 • 小小小小小小 • 小小小小小小 小小小小小 • 小小小小小小 • 课知主课模式 • 小小小小小小 • 小小小小小小 • 小小小小小小 1. 课课炎课 《课用小学课课 教学法》小小 158 小174 ( 2 jam) 1. Pembelajaran Secara Kontekstual 网上搜集课文教学 课例,摘课具有思 课技能的活课。 小小小小小 i. 课课各课思课课表 小小 2. 章课新课《小学 课课教学法》小小 小小小小小 208小262 iii. 小小小小小小 b. PPK(2001). 思课课课工具和 小小 c. 课知主课模式 c. 根据课文教学课 例,探课各课思课 小小小小小小小小 课思课技能的课文 教学活课。 小 2 jam小 4 .LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (0 jam) ISL (2 jam) Catatan iii. 小小小小小小小 《小学课文思课 教学》 ii. PPK(2001). 小小小小小小小小小 课课文教学活课,并在 课堂上解课。 小1 jam小 M8 小小小小小小小小小 a. 思课的定课、课 小 b. Pembelajaran Secara Konstruktivisme M7 小小小小小小小小小小小 a.

定课和课型 b. 信息通课技课与 课文教学 小小小小小 定课和课型 小小小小小小小小小 a. PPK(2001).LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh M9 Tajuk dan Kandungan 小小小小小小小小小小小 a. “学会学课” 的学课技能 b 学课技能的课 用与课文教学 小小小小小 “学会学课” 小小小 目目 小小小小小小小小小 a. 多元智能的定课和 小小 b. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 课例课明教课如何在课 小1 jam小 文教学中课学生掌握 “学会学课”的技能,课 小 2 jam小 课课多元智能的课文教 学活课,课行微格教学小 小 2 jam小 (1 jam) 5 Catatan . PPK(2001). Belajar Cara Belajar 从籍 课 中或网上搜 集多元智能理课的 课料,课课后写出 多元智能理课课学 课的影课。 小小小小小 i. 多元智能教学法的 课用与课文教学 小小小小小 多元智能的定课和 小小 M10 M11 Kuliah (jam) Februari 2008 Tutorial (jam) 小小小小小 采用信息通课技课,课 小1 jam小 课课文教学活课,并在 课堂上展示课件和课明小 小2 jam小 课课掌握“学会学课”技 能所面课的课课。 Amali (0 jam) ISL (2 jam) 网上搜集可课助课 小小小小小 文教学的信息通课 i. 课课炎课《课用 技课(声音、课形小 小学课课教学 小小小 小 小 小 小 小 法》小小 453小 小小小 小 小 小 小 小 460 小小小 网上搜集有关“学 会学课”技能的课 课,并摘课要点。 小小小小小 i.

LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh M12 M13 Tajuk dan Kandungan Kuliah (jam) 小小小小小小小小小小 a. 未来学研究的基本 小小 b. 第二课言和第 小小小小小 小小小小小 • 有关 课 言的几个 ( 2 jam) • 有关课言的几 概念 个概念 • 课 言学 课 和 课 言 • 课言学课和课 课得 言课得 b. 全握学课与课文教 小 b. PPK(2001). 第二课言和第 的目的、特点和内容 a. 小小小小小小小 小小 小小小小小 未来学研究的基本 小小 小小小小小小小小小小小 a. 小小小SAL小小小 小小小 小小小小小 a. 小小小SAL小小 课文学课 小1 jam小 Tutorial (jam) Amali (0 jam) 以座课会的方式,课课 如何在课文教学活课中 课学生作出正确的课课 小小小小小小 小2 jam小 根据全握学课教学模式小 课课一个课元的课文教 学课划,课课课课。 ISL (2 jam) Catatan 从课籍中或网上搜 小小小小小 小小小小小小小小 i. 全握学课 b. 小小小小小小小 第二课言教学课 课》,课 1216小小 53-69 . Pembelajaran Akses Kendiri ( 2 jam) 小1 jam小 注:掌握学课即是 全握学课 M14 小小小小小小小小小小小小小小 小小小小小 小小小小小 小 课课 作课 第二 课 言教学 a. 小小小小小小 Februari 2008 6 课课课珣《课课作 课第二课言教学课 课》的第一章和第 四章,然后以思课 课课列出其要点。 小小小小小 i. 的课料,并作课课小 Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan 课课李建新的《布 课姆掌 “ 握学课”理 课在教学中的课 用》,摘课要点。 小小小小小 i. PPK(2001).

课课作课第二课 言教学的课堂 小小 • 小小小小小 • 教学课程的基 本课段 小1 jam小 1. 课课作课第二课 言教学的原课 b. 课课作课第二 课言教学的目的 e. 小小小小小小小 二课言教学的情况小 第二课言教学课 略》,课 112并作课课。 119小小 134-144 ii.LAM-PT09-02 Mg/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan b. 课课作课第二 课言教学的特点 d. . 课课作课第二 课言教学的原课 b. 课课作课第二 课言教学的课堂 小小 • 小小小小小 • 教学课程的基 本课段 • 课堂教学的特 小 • 课堂教学的主 要课课 • 课课课外活课 Februari 2008 Kuliah (jam) Tutorial (jam) Amali (0 jam) ISL (2 jam) Catatan 小小小 小1 jam小 小小小小小 a. 根据第二课言课堂教 学主要 课课 , 课课 教学 活课 ,课 生共同 课课课 堂教学的特点。 2. 建课可课行的课课课 小小小小 ( 2 jam) 7 小 BCSK 学课或国 小小小小小 小课文老课交课, 以课取课课作课第 i. 小小小小小小 小小小 c. 课课作课第二 课言教学的内容 • 课言要素 • 言课技能 • 言课交课技能 • 相关文化知课 小小小小小小小小小小小小小小 小小 a.

LAM-PT09-02 Februari 2008 8 .