You are on page 1of 24

Osnovna teorija muzike

Pitanja i odgovori

Muzika
• Muzika je umetnost koja se služi tonovima kao sredstvom svog izraza. • Ona dopire u našu svest pomodu čula sluha • Muziku shvatamo slušanjem

Kakvih ima zvukova? • Određeni zvukovi (arikulisani) • Neodređeni zvukovi (neartikulisani) .Šta je zvuk? • Zvuk je sve ono što raspoznajemo sluhom.

Visinu Trajanje Jačinu Boju . 4.Šta je muzički ton? • Muzički ton je zvuk koji ima: 1. 3. 2.

• Tonski sistem delimo na grupe – oktave tonskog sistema. druga. od najnižeg do najvišeg. • Subkontra. velika. treda.Šta je tonski sistem? • Tonski sistem je niz svih tonova redom. kontra. četvrta i peta oktava . prva. mala.

• Beleže se u linijskom sistemu koji ima 5 linija i 4 praznine. kao i na pomodnicama ispod i iznad linijskog sistema.Šta su note? • Note su znakovi kojima se beleže tonovi. .

Šta je ključ? • Ključ je znak pomodu kojeg određujemo imena tonova. • G .ključ – bas ključ .ključ – violinski ključ • F .

Šta je lestvica? • Lestvica je niz tonova koji se postepeno nižu od bilo kojeg tona alfabetskim redom do onog tonskog imena kojim je lestvica počela. • Dijatonske i hromatske lestvice • Durske lestvice • Molske lestvice .

III.Šta je stupanj lestvice? • • • • • • • • • Stupanj je položaj tj. VII. IV. I. I (VIII) I – tonika II – supertonika III – gornja medianta IV – subdominanta V – dominanta VI – donja medianta VII . V.vođica . VI. II. mesto tona u lestvici.

Šta je stepen? • Stepen je razmak između susednih tonova u lestvici. • 1/1 • ½ • 1½ .

drugi (gornji) tetrakord . prvi (donji) tetrakord 2.Šta je tetrakord? • Tetrakord je grupa u kojoj se nalazi 4 lestvična tona. • Ako lestvicu podelimo na dva jednaka dela dobijamo dve grupe: 1.

• Harmonski interval • Melodijski interval • Podela (veličine intervala. vrste intervala i podela po zvučnosti) .Šta je interval? • Interval je rastojanje bilo koja dva tona u lestvici ili uopšte u melodiji.

Kako se beleže različita trajanja tonova? • • • • • • Cela nota Polovina Četvrtina Osmina Šesnaestina Tridesetdvojka .

• Pauze se dele prema vrednosti (vremenskom trajanju) isto kao i note.Šta su pauze? • Pauze su znakovi za privremeni prekid tonskog izvođenja. .

Kako se može povedati notna vrednost? • Tačka • Luk • Korona .

Šta je ritam? • Ritam je tok tonova različitog vremenskog trajanja. . • Šta je muzički metar? Muzički metar je tok izmene naglašenih i nenaglašenih tonova (teza i arza).

• # povisilica • b snizilica • razrešilica .Šta su predznaci? • Predznaci su posebni znaci za povišavanje ili snižavanje tona za pola stepena.

a. fis. e. ges. dis. es. des. d. as. fes. h) • # (cis. g. ais.#&b • Osnovni tonovi (c. eis. b) . f. gis. his) • b (ces.

Šta je akord? • Akord je istovremeno zvučenje najmanje tri tona različite visine. • Kvintakord – trozvuk: Osnovni ton + terca + kvinta • Obrtaji kvintakorda (5/3): Sekstakord (6) i kvintsekstakord (6/4) .

grave – teško) • Umereni tempo (andante – hodajudi. presto – brzo) . moderato – umereno) • Brzi tempo (allegro – veselo. vivace – živahno. lento – sporo.Šta je tempo? • Tempo je brzina kojom izvodimo kompoziciju. • Lagani tempo (largo – široko. adagio – lagano.

mp) • f – forte (f. ppp) • mf – mezzoforte (mf. pp.Šta je dinamika? • Dinamika je odnos muzičkih tonova prema njihovoj jačini. ff. fff) . • p – piano (p.

• Vrstu takta obeležavamo u početku kompozicije odmah posle ključa. 3. gornji broj (brojitelj) označava broj taktovih delova (2. • Vrsta takta obeležava se razlomkom. 8). 4) a donji broj (imenitelj) koja notna vrednost služi kao taktov deo (4.Šta je takt? • Takt je metrički određena grupa od jednog glavnog metričkog naglaska do slededeg. 2. .

Jednostavni i složeni taktovi • Jednostavni (prosti) takt je takt u kome se nalazi samo jedna teza (dvodelni i trodelni takt). • Ako spojimo dva ili više jednostavnih taktova u jedan takt dobijamo složeni takt. Broj njegovih delova može biti paran i neparan (najmanje dve teze a može ih biti i više). .

Nepravilne tonske grupe • • • • Triola Kvintola Sekstola Septola .