You are on page 1of 3

Sta.

Catalina College
II 2660 Legarda St., Sampaloc, Manila SAKOP NA PANAHON:
GRADUATE ATTRIBUTES (G.A.) Critical-Thinker

CURRICULUM PACING GUIDE (CPG) sa ARALING PANLIPUNAN

Hunyo 17 – 19, 2013
Nilalaman ng Aralin ESTRATEHIYA

Ikalawang Antas Sekondarya – St. Albert at St. Lorenzo
Ebalwasyon

Inaasahang Bunga (SOLs) 1. Maipaliwanang ang konsepto ng Asya batay sa mga Asyano at ibang tao. 2. Mailalarawan ang kalagayang heograpikal ng Asya ayon sa sa kinaroroonan, sukat, hugis, at anyo nito. 3. Maihahambing ang kalagayan ng kapaligiran sa iba’t-ibang bahagi ng Asya. 4. Masusuri anf epekto ng iba’t-ibang anyong lupa, anyong tubig, at mga uri ng klima ng Asya sa pamumuhay ng mga Asyano. 5. Maipakikita ang paghanga sa taglay na kalagayang pisikal ng Asya.

Modyul 1: Katangiang Pisikal ng Asya  Konsepto ng Asya  Kalagayang Heograpikal ng Asya: 1. Kinaroroonan 2. Sukat, Hugis, at Anyo 3. Anyong Lupa at Tubig 4. Klima

Unang Araw Paksa: Konsepto ng Asya A. Pagtuklas 1. Ipapasagot sa mga mag-aaral ang Subukin Natin sa p. __ ng batayansanayang aklat. 2. Ipaliliwanag at ipasasagot ang Alamin Natin sa p. __ ng batayansanayang aklat. 3. Ilalahad ang mahalagang tanong para sa Modyul 1. B. Paglinang 1. Ipasusuri ang Balangkas ng Kaisipan na nasa p. __ ng batayansanayang aklat. Gagawing gabay ito sa pag-aaral ng Modyul 1. 2. Tatalakayin ang kahulugan at kahalagahan ng pag-aaral ng heograpiya. 3. Itatanong sa mga mag-aaral kung paano nabuo ang Asya sa pamamagitan ng Continental Drift Theory. 4. Tatalakayin ang kaibahan ng Eurocentric na pananaw sa Asian-centric na pananaw. C. Pagpapalalim 1. Ipapasagot ang Isip, Hamunin (A) sa p. __ ng batayan-sanayang aklat.

Maikling Pagsusulit (Apendiks A)

Sanggunian Batayansanayang aklat, pp. 2-23

Takdang-Aralin

Puna:

Ikalawang Araw Paksa: Kalagayang Heograpikal ng Asya (Kinaroroonan; Sukat, Hugis, at Anyo)

Iniwasto ni: Binigyang-pansin ni:

B. Paglinang 1. Bibigyang kahulugan at tatalakayin ang salitang “kontinente.” 2. Pag-aaralan ang Katangi-tanging Asya sa p. __ ng batayan-sanayang aklat.

Hahatiin sa limang grupo ang mga mag-aaral at ipapatalakay sa kanila ang liman uri ng klima mayroon ang Asya. Ipapasagot ang Pagbuo ng Tsart sa p. Ipapasagot ang PINAKA… sa p. Isasaalang-alang ang mga pamantayan sa pagmamarka gamit ang rubric. Hugis. __ ng batayan-sanayang aklat. __ sa batayan-sanayang aklat. Susuriin ang Travel Asia sa p. Paglalapat Produkto: Eco-map Magsaliksik ng mga natatanging anyong lupa at tubig na matatagpuan sa Asya at kanilang kapakinabangan sa mga Asyanong naninirahan sa o malapit ditto. Tatalakayin ang iba’t-ibang anyong lupa at anyong tubig sa Asya. Pagpapalalim 1. Sundin ang sumusunod na paraan ng paggawa ng eco-map:  Iguhit ang mapa ng piniling bansa sa bond paper. D. 2. 4. Hamunin (B) sa p.  Sa tabi ng kahon. __ ng batayansanayang aklat. Gamitin ang mga sinaliksik upang gumawa ng eco-map.  Magbigay ng impormasyon sa bawat anyong lupa at tubig. C. 3. Tatalakayin ang kinaroroonan ng Asya sa pamamagitan ng pagpapakita ng lokasyon nito sa mapa ng mundo. C. Ipagagawa ang Pagguhit sa Buhay Asyano sa p. Ipapasagot ang Isip. isulat ang mabuting dulot at kapakinabangan ng bawat anyong lupa tubig sa mga Asyano. Ipapasagot ang Isip. Hamunin (C ) sa p __ sa batayan-sanayang aklat. . Pagpapalalim 1. __ ng batayan-sanayang aklat. 4. 3. Tatalakayin ang Sukat. __ ng batayan-sanayang aklat. Klima) B. __ ng batayan-sanayang aklat. Ikatlong Araw Paksa: Kalagayang Heograpikal ng Asya (Anyong Lupa at Tubig. at itala ito sa loob ng kahon. Paglinang 1. 2.3. at Anyo ng Asya. Ipapasagot ang Pagkumpleto ng Tsart sa p.  Tukuyin sa mapa ang lokasyon ng mga anyong lupa at tubig sa pamamagitan ng paggamit ng mga arrow. 2.

Asyano rin ang mga Pilipino. Taglay ng Asya ang lahat ng uri ng kalupaan at katubigan ng daigdig. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga hangganan ng Asya? _________________________________________________________________ 3. Iba-iba ang uri ng klima ng mga bansang Asyano.Apendiks A (Maikling Pagsusulit) Pangalan: ______________________________ _________________________ Antas at Seksyon: _______________________________ Marka: _______ Petsa: Direksyon: Basahing mabuti ang pangungusap. 1. Sagutin ang sumusunod na tanong. May mga anyong lupa at anyong tubig na nagsisilbing hangganan ng Asya sa iba pang kontinente. Katangi-tangi ang kontinente ng Asya. Bakit nakaaapekto ang klima ng isang bansa o lugar sa buhay ng mga Asyano? _________________________________________________________________ 5. karapat-dapat . Ano ang iyong patunay na may katotohanan ang pahayag? __________________________________________________________________ 2. Ano ang mabuting dulot para sa mga Asyano ang pagkakaroon ng ganitong katangian ng Asya? _________________________________________________________________ 4. Bilang isang Pilipino.