You are on page 1of 40

J

I

AppuNr ot

AncHrrrrrunn Fururnnntn

Ernuscn
*

h

ARGrÉorcc co RoMANo GRUPm

AIPUNII DIARCHfi FTíUÎA f UNTRARAfITIJSCA ko p.di.oldfiloinedo ai trirofid Cslhri/ ldrqllr r o Vùkt , \"lo., o" .o at4,.d.{.4p,d',bnbo. no (-olo€rc B.,drc,, /qoho o, rc'€o dè r'o oss

è p-1.o,oco.o.huboIL'i1od"r" *oo e oo,s.,roros Èc.. @. d" por.n o F! P..Ìd,i o €o! d or.o''! 1po s,oi o$n ! .r no dnh p.p. óft dèl q oob'obdlq o"l.ro.opo.Ò d*inob od oa{ ierèlè salme órbÒèrc

ioÈronei

o "no.,o dr r.€noqai.3N i" F.oPoc, Ll-ooos,d.d o o'F'o-c'o<L ob e,01,..h"-.!, "*, bledo úoDlneo b itunz oi lfo dìre^imo! dicoofosmnom€ r6bmo uro de piLjdiftu:, spEruro k\,1re \4 5e.oloo.c., tu ili;ulo: qva,e, q pionb(kodre,qo rosotudi.o oèù odi6r o o conÈilb €h Jo 'ui ;^o repJie. o,*rllrjmo, dehc onch.4ohbrÒr, vèiryo.èojz:ob in 6ro<.h lircr, $voppo, o piL)fior, hlvqlro frodoio' o/6 ohènori ' mobrio e ; diffqcde .o ore, rr ohener€ !n e[sri: dEorcriyo 6daro iel íÒnornhó rinyèijmedod bfrorìe orchjbdlnùfs {lorro dellroB o I 'l-oldoqh , ro lo I - d" ,l"J i /. ÀoooC n p os,r,!d I u.oao ho loio.r!rc'rc (helerF,nod o..n*ú. rosè Jeordb ca, un ryei nodo rin'à N".," *.*";1,. . "lhi..di btreoÈ rnoPlserc podi! pcdìslìooio5o.e i i€nei, i*mrto .ù b dei moni,de quo ioor 5iò Frò @n:eryobolro rocd Piub3b ii.Òrfèrj5ano p.i de osroni i[. de.ordi o r] *o d.bbi nèll'ombii, del V I :xo o o.C ,J-..on"e tro.oi-p"qÒ i € Fi d-o,,obJ" p, rc,.or,orclod ,.r.r,! e.h -o d.i rep'd.n d q'".be- q-J À p."l,d"lbi b.,o d ú,sr.a?rcJar.b. .o,aoU k)..oo olJ..a" d*' ob o o sìÒl ÈiÒ Jne o,quó ioh,.he Ou.yo.q,.o o o.o.q! do. oiofNoqrdr, bióla te.ó."r r. or o. ,l' " . ., \', o,oo o q* o o, da*o(-.o oo $nú,rj dèl úmvlo il qlo è vm wro ol{. ori culd o corc@ tunerurc e do!€ si.orÒ.f,oió.ippie fti Non yo ilppuc sdso chsdse lo tuituièd li olh .osllcr'ro dcllo bmb. può osumsè lÒ.ordÈftftd cortormo zone {o dodo,. Ouero stdturo.vbno potovos*rè.Ò!r!ird a bo<h, oooron.o,ord.rr--k6a Jo-. olP- doi.or!ad,.o(. ., " bo .o à.o.o€ Pe lo* b _ úNcrv soo o a. oilnidod rccmtro lo fodo fpèfiofelGprwiuru, a,

2

qr bb: b lnreemoiiorc 6.n àidsri o lufao o ne lo nErcDol Jcl o Perhiero e di p oi di M; o to dè o-" ." " cro$i(o sullè lnrio€ dèidddi3iqenEno le Fè Àe inmsMoo mllè (eilè t c,one o po eaÒo q dÒlr/ c ,"o q" oollo.oa6- o,@oo drcrodel a .e o r.. rcr J"l .F ! pao!"! do q , F (o .o onnob .no d{li 44 o Duor.h or..b "ot,r !01,06 te o tq*an o ièlo -oLoo no{opo,d Piond Mo'o rorc0s,o-Jú.o €d r @.o,@ros o o o...o,,06.. o : \oi oomarJol,/ lo -olo.C qpp, foc.io lp€r ore deldoJo, opp ohf€ s vir.ÒIÒ.ono, occonb o oi.hc ore, come ò po$ibie rfootora o sóvdnd Pero.cede.eo Ò!èro p dzolÒ vmiydio Àlizarè de è {rcda a r pide rcnF d rd è ju tdt de Nello irE:io p€riÒtó rc no bdinor ioè bmh€ tupsÈ Fd.o)oîoùdod. de fronbd uî bmp@od uî etrclo I po,olr,poboh,t-. -o ur€ !-h€.e,,.órro aF.i!d a, fts .F- dú.b b- d dodo o".ol€ sro.ooorere'b " rèlle q @li lo Lc. idù nr.ood - b-Ò " îwno?ol--mo he.on.o6d,o otr/ o'coop,"

vo infne ilèy.b.hè ii mÒri.Òsif! lo @3i6te sFcif.oÈ a ,eremo dr nÒlb bnbe o.ord d foyi3p€so o(omplere pîùi di !Òdmcùo: oiè

SEZ]ONE S C H E MA 'I]CD AI U N AIO M B A A T UM UL O (eta arcaica)

3

SÉZIONE SCHEI\IATICA DI UNA fOMBA A DADO

1

DADo

fr: rtioq
DI TOMBACON POFTICO SCHEMATICA SEZIONE

L I

I- t-{

É 00-:

r o neno.h uo s.5^n!J. pod.. L i om !no. . oop o.IEFA A CIELOAPEF'IO a lenditúra {o I s r ---------_l .IONIBA CON CAT.no'o den! DDoro.ao Jo."l" F odi.o îfdh.!..osoe d.odolo.-odo bol r .hè !o{Íu | <ù tj è o 5ro h l. . Ncllo fo s p..r r -"d.o{o dolv *.o.oid. quelo (onvièrèdè defn b (yllooqod. de.oF.oro.lo chu(o.ean d d..o" po.ooo o o.ro -.^rq Dolò--o o. od.".. o..oÉdèdòlo3kellrhe Iqoluzioncdcllel"rx.i.idf.sne oll. so..) 'l 'fO M B A A F O 5 5 a ( s e .pùomèóóompÈ.c brE od...*"*e.. F-.."q .2 ' LAPARrE IPOGEA Fofièrdieó) ald rcro d. o.p. io n e ) ralrs -----------l t-l -l t .p! rOM BE A PO ZZO (s ez o. -d-ooL... d. èd fi!$ i iF dibmbo b i . o(.o "..he hbyom . b"b. ep.n" osg0 -u10.o.ode'n-b.oooo ! q o onb.lle nruhrc D.om! è!è.oiro5ronore .ièfÒfìÒ 3pèsÒ ro.or -.b?a fo$o. o-!q.eni deLre obrc: on 9 ebbea.!ro?o " 3 ht ob.

PIAN 'IE S C H E MA TIC H DE iOI.IÈE A CA M E F A 3 j 7 .

c.I oÌ loMÈa Ft PESIFIE scHtzzoscl-lEMAllzzAlo (Tlscania Vlsecoloa.) .

eomÉúo o.rirc dei !èf.Ò co rcb prcboh'rc n.odèL *po.o 'o /Ò!. h-lo J" J oio ' l{ s.1-'o 'oscoe rrlbolo. -om!! oo.o.o oneel.oo.o . d.i eoo . turD oi o LR F. d"@3!on .sFto or J..o-F i olclo (o.ii q!ol. I .d on.rs!ód. fnofirc ir dan65o di Miruo i inlì lrozioni idfr.iod". .o1d'.o.ao o Ftu s -Jo -.o r o .odoed ioto.osi. d .oi tu.!.h.tu":'.o lofioro oFdo:iDoo cfe tulimo $lmo nof efo sbb tunúlob o ilnbf.ooodi@íeiobo. d' ÒFoìop-.ù .6a o .h qlesriombiènr d'aA ror ao lo.rul! delo k6o F3o! in prrc!trrc ps o reolz:ozioie de€l onbiedt iposei del B6Efo . q!e!b ùm5.cre.pol. qr'tr e .o:..oJouBTr" oho o:tszio J5Fflb eÒwft zorè a. oor^'oo.o o .orq.hb riron horeconoleh i<ùo b isl piono di .o d.odn mot6.. o.è da t.. foql.DRoMos: omhien€d'o(eso o o/e.èr1è.dIovoD'!dol sro o!.yè6o o Ftu oonod dlerosrcd.l óllP--r1o o"l ?r" i.. s.n ocroúbo del o/e .no! o d .o6nd-o \a pob.oheaamor _ .fl.omarc/e tuiercro/e venivu\q .ovoh. rp.o. "e. Gr.roh"/Ió "ro - GeièrÒl'Útè FHd pEsnbrc lno pioor.cu 'o-da" noù!o ." .ie.è. ó. sh coFdo \"IoÈw!.he do Linrernc delle c€rle IÒlvÒlb uisÒ le paÈri Òbrcli de J p.f tivoiib.odÒlOuab cmb enÈ.ioo@rcopp. orpo o q .o qÒr-Lbr o .heosr!mrè)troloi dÒ 'iirèmo delè .oimd o. sè èro rÉliz:oró itr @ndè^.loridelLoio inirioed.rc od uoo p.Ò És Ò p€.on |tuqe'ÒeJ-.r n o?.5oprctofoir bm6e Jipe6oio€s..h. foM.o e.ió dè dffiór Diqu$llifmo rbr€úio JimoÈroli.cooee. d. non e ipo îdao.òmerè pèr ddf poro o .$o ditcrc o d on nÒr L^biiic..id..o i" p'. o o .lo a' .. è drft i.o.óoúhreJo oftsn ino.pitj o ftoo olluisob. a q.olmob o .el nod u b--po o p'.lo .o.?c?l]. oI'o.onro.olo .quodrc' 4rrs qu4rulrno.) .u(6sive deF5 lioni ln olhe ." .2 o^e bi.orediG. * iÒi dinoMi.s robodi!e.dn.l Òcrèssr sùbio Òht id-Ò G ò nci romenr p ù odi. oi dlporiTld ofor L. oam e'e o nÒlomèib d 6d ó oi .

dglro ..è@ o o c.yoDo 3núomède FÈ cor' ralè ' olemèiropòtebb.onbo.'ar SEZ]ONI SCHEMATICHE D DFOMOI IN FAPP O R IO C ONLA P E N D E NZDE A L T É RF E NO È . . qqe o a e l alr ebr So "<a3o.rè a raili rc(ioc del6oFr. iid..dlro Bnso e ne vr. lo.

olle tuierorie clìilsè do ' otuE o nDao d' r o b so o o on he ioill dúrcr d il @ .dil. oob. I 10 E E .mm !'ai.s r'.o1Jn .sllÒ "-* f-l --r__l rl trl ES E MP D l IS l Gl LLl (is ne z lo n e ) -l t.s|GlLro:vqirc opFdo ol norerro dè d.. ""o(orc d.dsilo.olo É'nob èe'ood'oÉ'!\1iop@ rrs .ins€isrè. o Nllo.?pp€' lssl. e e o d. f ù.di pode di .rlol É* ^- ^l -: -.èri oús Pobo q.bl oFu€.no..hirurc de o bmb. o (omco \Ddo.rbi pmr1 ó. ii eJóollènn..o ) di vlu s ro. .l sG.oro o.i o '.-rÒ os{ d dco no man.nb *tT. ro dG<èrb dÒ.dso rt'nod6lsrcrB 'd " Nel. o o.oio eo .opJibmh€opiùdmsè iislliy6rvonocoll*ot. d nonzi o do.olre.

o p. rcft dftzÒ.rb.oEk. q. ot.." . tr_rtsd d.onD.T 1.'ooè''"1g"'iJ- ...o. i@.ennb. trood.o o lbb dob pr.e$o o c \om*e frègucdpm€de prèEfr * " *"" ".oro Ln.è.oF.o.ooh. n ono .edirù..+stÉ... o "4f.ì oo.:*-*.o.Àooor bto!.. . ' st \F'sdo .*..-è J".co.ú. ror è. o ìo oro.or : o-." i. L.PORÌA:\mo d!..rú.".J o br.d o lelo I o10r dero .o un oÒu o oq .o1o-o . pÀ! ".o " d o t r ibE-". p.! q@ e "b. -.É !..o _r.. op.". qràre v iào oo".. " ÒJcro F ondo to àJo" or. qro rb..!1oo4. o rf/.ro óe .l <ororoni. ..'o deb io srtod <wèbifib 5r vo po Ònrcjrc!. ..do eo b..è..oÒìià?. e f F.o.o.o .edala !od.o''oq' îend|bo'oo. o to ipopl Ì rosi.ú r! os:óodiir€do'v.o....ero? oli .o..d..e 6010 -d oi.on-qr..!..o..myo *.o .otrod qF.^ rc ddrmh D.n " p. o i..ie rto .o...FrrÀr€ .. xusE Fb'chè@rk L._6iè. q".ta or eÀno .eba rho.".!ao.bÒ... bie q .(o ris ?t spè o puo e.. b @b. do ip npn è loaLúq.-oto ':::"..ro po$ogsro.$o oro. 9"'"" iNo4o{-oq.1 .::::i..rò-t b <--*o mY qÒooL be "Poftr.!-hk.orollrÉns .cd" td.. ia! dq od. ! !o. \b.1.one o.oo...

ESEI\4P SCHE]VATICI DI POR'IE lììììì ììtììì ìììììr CO NAFCHIFA TFA V V E E MP LCE SS ÉÉ MP LCE CONA F CI I Ì F A V E DÉ S NE NI E S I HE DI CA DI I Q I E S E Z]O N JC H E MAC 6 é 3 12 .

..rta..o r . b.d? è.Fro . 1olh. Fot.t$U.o. e è & . o..q$ o rî€ de vrGoto o c .or.o0 m€rb d soduoreérrur e tunèbri..o F!qne rcoo oîo sió oia.eo6r a. rDF odh'J o e \r \olt dmb:o{" 4n F o .ofro t..eb.rh" a.i^oo.a notb !. oo@. o.. o)o di br b€ pa . oi.. o I d.o). lro. o'bD.rrulo -à oonotc s.oror t. Di.è o h o .i " oeqoÉ eo.bmp.ob ooicÒ. è.de. ro lo linsdèlvu e 'in:io!e V 5doto o C. o Jeh obb/ o. o.orcùt \atè bnb€ o.o-fEspf..ó.r q.qtc A Vulc. o.".16d!F. !è " q.rc' .ffinai.LF del v e.rsndorfio.!. dîd. ! Òq.p d .L'"lo. " FT ro ..eo..p.iri r'! i od"'.o.. " ..î.obor 13 .. adobroc.o (èro o 1. o .ro cÒmD.4ob i..r n L4 p..pr do Ò h ri.bÒ.5oio tur" ""q.. o.to !. oa opo.a -ob.edo àa ' I piorÒdioloér'o.lG d. sopr'b ?lled-Lro D(\.o!oo.rtcA^1LRr:pi.hcfiad"i . ddv opp.c o o PromÒ F r.c..tor.. -d.. .o-"d M-o o .\Gb re { o. p''.rq5c-lpp"F.!.ein \$1tra. "? o .o. aqieifo Òo -ro rt..ólò orthe el' Ek! o ìorcbr o .do r".-u.

d@.d ot. €.c s oé sobl'dE..o 6. o oon'rcdolo .sot d.o.s."tooÈ. s. J..b r.9!: î.i d"rs.euno oenr h.è \ RoooC . dj"de+.'dorlÒ I. F -. h{+onodn / 3EooÒ."ro.oFdo rc.o si io doop.hè o aro. or4l Òp.oî...o..4..4.o. o !*edeirc!ob\è..o "."."e.. srF.l* -..r (lin6'. ...o. er.p: o..r"i o.ae1.e.dq..&llo-b.!. rip h.!r 4r ÒJÒso!.o1 b"/ r. î! .ènoe ot(.i . e..d.€ -".J guo".4 {no o u o ("t..eb.e o.b-o!.bafftr.-Pi. oono oipi"d. !è".t.b oddorÒb lnso e pa. Fdo. rcdo? J.h" i..o-.ihro . c d...T o.oq" Jo .4:. .oÒr.o to r-sg o.€ zd..n(romsÈ . .otdoa4l p.o o ! | "f. rr o d"h .. r. e dnerc óoo-.!! ni oorÉro o"* .@. mdffior-mr{T.o. puoróedÉ i Dre(èdszo b. qaè!o..o. o. de. PJ on l" dÒab kc:Ò . ln.e d"n.n ..e et"ì"..€ Ei"6rèpuo p. p.oo(brbbas. on".. . !i..F.n rL" ord.À qnoeù -b.. d.eb. .oir"Jo ro. "t.oio sdonoÒd.t boft\E: 1.". -qe..i....o.d.d-er-*-" dq d .1!do telno Lo bc ! r o rcrtu.rn4 o..r ..o.o.. ù€o. Ò1Fo. F6 de!|.Fo.. o. .opo.do.\ cnb em."J..e dód-t\b.. h!.p. to.qorc "od ritcnobt.1 toro b.a .b..F 6 !re.o n *q.r.d eod 6doo.to o ooono.-".de ro yd-. o99è-i d.ooc.3t ppó .! Ò.^. (oF !.F.G..so i€d . . .o ll.srrrbndvlsdó " P.h.F.*îb.4d4 qà"-b " o 1.obvnorhbd iotu' f v.j *mo..úor o !om*. ed" è n ogs o.qd6îp a?e-.sL.no.. f .d. J r. ..inoo knpo.o"nroo 50.

h. e.0 oohebb?.mt o.o.d€ !ì"t èrc. ob d" s. 15 .o.. i..) Àri +.o.o.otp.." nertrfo no.rcooFenb$c.îa . p. mrp l sepF Ò o.od..b..tu . a rc . dé1r1 oq o o. -or 9 roroa {r Fodo lo€ cde Fd".4 d.10 0!!o .o fr Pt@m".od.i.. 6sno. qlo.p?ro ." o t.F. oroqenr d' ..or co + quertó oj e-o r !L r . td-.o1. o ?Òl?dd -d" {f bls -. J..*hon tro. o. Òù e rdue "e!' d ! e..hc ró. .oho d-Fb@. .o 1o. l 6 f i "P o .. At.- o o..b So..cr"...aro -..or! Ju or piom-1. .b..!Fb. ion!...b .o .oa.idè è @..o..tu b.q oe..Òo.n4.oso . o. " br o id.r"rae ip..onio.-.qú. b o o. o6r " !\e.." Leu"n-jtos.u o {q. e <È..o.ùp.o \ct E.6. u Òde rcFiot pJ ove?ae. Òar a io ts.. edlfpÒ1o.np.-.$ o q . !o :d ' I bn': ol'..obÀrÒ o.opó .saor )o (otu péro èrdo..o orc.r:o(1.o. qoÌo..|\oÌ.ótog:o.? dc.".. b..e ".

diulht-o Òd.e.èE.he1o o :.N" delo a.oF. p ì o I Àno n' rur 4.o pf. c.rpó ol{. r6 .ori. q.s le ro è.o..opp..eno o.t .Òn q pto b o 5 Jot. rq odl epal.!4r! i.1 sno4qo o.rcd!pen"Èc66€ló(Òrp.tsp.asb.! p.tìè A ldrquino le Fdi di o.loDi{.e dolo sórdÒ î"bJe v.Òcè-4e. 6 .o..ih ero sorl crÒ èd.€Jovrci Ino-è ..oz. .Dorcm f ..r soro "ldonoodosui e-!.src€fl.nob d.o pr p. dète <(ode rdrdloodolJapmÀ.ul aÀro. È.d-*e p.. a h !.r.mpcfÀd| | h.|a3h: olh o .úr oié.rè poft i.obbe n q-. étÒoelècotoms òo r è o.T. . oc. o md.o o.. Ò a re rommc onh -'bo. òr orcbo6. b{ or oppsa rJTo e N er ' dh bnó ÒF or t-eÍi.*o.".egb/on d o r1or.o rc.tqroto ddéìdf" to do.b+s@ jÈ \r h\:..ymh.or.b:.Sodeio'. tub ) o ondob pè! ! No' rc'.!d p{. ì.o tu. ! o tú.o e o o h.opp.od.olirc. a o --ff a..onoF pi-. 4-{ i*fzio.oDe$en.-. r4o rnèEd noMbadèloFó Jonsbdè v qólooc inb.oppo ió..q'orelern.qq..-. ro..o N.nc o(o!on' od.o opo. . a" . ho hr ..ui6 6ftfe renieb ri€rib d !n ibm. d" . ! c o rsg d @ds d! € o r è .odcl..i o r\. al. dèÍo bmbaoppurè rcfiioúfdu ion i dostiidiv du tum utoti.ùq". -Épa e dqnr: conpo ono plù lfeq!èihmanb ie vllkcolo o.oo re dfsirok € qJi d d prF I ro .o.eoda"n oG.. ooo .oJr''mbo rció o a lqo d . ob. .o\ en.i Do$.rc I aqr ne 6.fe rbko ooyorcpÉ.od or. rd€o ho Ò.Cs !n*orèdào'oEo 1t-o ó. k.doh €d n.t$..!..o. (o.c.o^ rc coi dc ..6 izo.oioo o. .ft dolldlo.iè.€abrcob!.b i.o.onq.fte..e rf.iotudelo tuv o k o oL6hmó.nd(oa+ olpioro dilolpèdó I bl.mri.o!ard 'brn co. oid.b .úè. è/Ò deorozioniD bn. r + poÀ "e e tu .'." ot è. " Fr-hb{.o o.èc do. e!o|h.i€o s.qlenFob morio oú'ro É.db .ioro i€ qloe vsièd... (omèrè mqb qàndiero oi.d"llolhbntn vo." ?! olip?)!oEtaàè.qu .orèooÈenpooc.4! 06 Ò. . h@cairc.Ls)rsN-rJ. 4oddpeaúÒssolÒdÒ yp€ b po do b daqo !. turù..t odipoFrri. o.FTnoFd*òono."G-ft btmremeoee ". cd ii èÈèlleni5ri.eumc i .is. loto.d .rne rÒiufo derb.oF drÒfod..i..o 6 I r'llhcror. t! ....b iro oorto. !o d.olorF ed i p.. ".orct.. ot-iJ 'do.òe o. . G.

i6. . i <Òrur n _oîo dininno.o otiadar. cói @ro èJ"9r o.\crL b. ó u -è -." di /4 oto a o.o-..oroo sóH | ..tè. d or d"b.0 -cn. r.Lioo.".o.o'o -. c.o d"o o 'oro".i ioho.e p d . o16.No.hie o ... MaurÒ Incìni 17 .è..-.oî-À. qidiùJ r c q lp"boli ..b+ o b.ob t. oP -_î!oodrol b.moi . . \ hor .oi e.8..od" 4.rcr ob o<eftrn Ò6b/.r d .o -e.onoÉ !.ih.rc oJi.^i]a". Dom4oconúab .a "o .evaoooc o.eqoto ? c.b.È!o P.b!J. En. 10/ o..adJ / "d ot.otÒo.. edo oo ' r3olfifi: dopa úo prmo fce rello qloh ri do bEio <oshuìr o blù. .

ll" F tr= F Fl Y "l 2 t8 .SCHIZZI SCH EIVA'I ZZATIDI ESET/ PI DI cosrFU[o a ELoccr] E/oLASIRE I ' ll f--l--r p-r"ri_n4 .

CERVEfER KLINE 'MASCHILE' . KL NE FEMMIN LE'.C.E S E N 4P ID IB A NCH NE .C. CEFIVÉIERI 19 . V SECOLO A. V]SECOLO A.

iE C FPVETFF -OV B A qFC O LIN GA L A S S I .scHtzzscHEMAr zzan oraLcuNI ESEMPI D TOMBÉ EfRUSC]. V I S F CA C a ?0 .

.C.9 -__-__- 0 ) .MI SrcOLO A.CEFVETEBI IOIUBAOELLA CAPANNA .

i_iàft:" ..FSXtsrt qpl3.

C.CÉFVL I FF . 23 .]OIVBADE -EONID. VIISFCOLO A.PIN J .

S E DE IO MB A D E GL]S C UDIO EE L L E C ÉBVETE FI- v sÉcoloAc SEZONE 24 .

.O .'IO MB AD E IC A P -IEL LV CEFVE'TEF I -I S E CO L O A.

EfEtu |OMBA336 CE F V E f É RI.MIFCE CEF\. Z Í O M B ACA NL NA U A I V S É CO L O SCRIZ1ONI .TOJúBADELLE CEFVETÉFI 26 .

CEBVETEFI].IOMBA DELL'ALCQVA EIA' ELLENISIICA .

*a* 2a .É ' A L L L E NS T I CA CEq !F fEq _ -O MB A D L'a'L'F/r_ i iàillli''..

ALSIUÀI TOMBA DALTUMULO DLMON T E F O N E VULCI IOMBADALTUMULO DELLACUCCUMELLA vll sEcoLo Ac.c. . v sEcoloa.

LUNA-VIl SEC'A'C' DELLA E SOLE DÉL VULCI"ÍOMBA 30 .A c' 12-Vll SÉCTOI'rlga 12 AREA PIANACCE vl.JLCl.

V UL CI. TOMBA 16 F|N E V / tN tz tV tS E C O LA O . ANEA9.VULCI. C. VULCI. . PIANACCE.c.TOlvlBAa vtsEcoLoA. TOM B A A I4 vtsEcoLoAc.

vLsÉcoLo VULCI PIANACCE 32 A F E A9 . ac.I'fl PIANACCÉ VLJLC!.A 12 TO MB A VU L CI. ' T O M B A vr sEcolo Ac Eè35i3Ì'" "'"""'31. A B E A 9 _ lO l\ 4 B A 1 2 V l/ lNlz lv F | NE AC S E CO L O 32 .

tVSEcoLo A.vuLct-ToMaA DEITABNAS (oOeilo ).c_ -l - I I ![ [[[ [[ -l .

'IO MB A N C OIS É 34 .A C' I VS É CO L O FINE FFA VU L CL .

iBA OELLE F|NE lV / tNtZ SECOLO A. TOI. 35 .ISCBIZIONI VUlCI.C.

c v rsEcoLo ?'-"Ì :"J:i? sJ2 .èlff ^1."#8fr .IOIVBAAWOLfA Ac vr sEcolo 'IARQU IN!A' TOMBA G A L L I NA F O OI P O G G I O A.

vtsEcoloA.IARQUNIA. G ]OC OL TAFQUIN A. C. TOIVBA 939 VISEC O LO AC ti IOMBA DE LE O NI F O S S T -S VE C. TOMBA DEIIOFI EB V IS E C A . .ÍOMBA OE] TAFQUiNIA.A .C .c.

lLl J ll -1 - n rìnlu nr lLr -rlnll ll I r i-ln I llul -) ln 5580 ÉÌA ELLÉNIST]CA TOMBA TAFOUINIA' I ll z t ll{l -Ll \'\!-a^6 r-.E'L L É NI S Ì I CA A N LN A ' É T A f AFOUL NIA-ÌO MB A O E GLI n n' n F-1r------t | L------) | f-----T ìnln I l n lI I lulrrl I ltLl "lll ll ulr-rl ln .--1r--"-1 *r-"1== .

c TAROUNIA ÌOMBA 3242 IVSE C O LO AC fAFQUINIA IOMAA OE]P GI.IEI tvsEcolo a c. IOMBA OELGALLO tNtz VsEc.l B A GIGLO LI .IOMBA DELLA PULCELLA FINE D ELV S E C OLO A C. ÍAFOU]N IAIO i ..A. E f A E L L E N] S Ì I CA fltl L-rt: î:o .

-TOMB A D E LLE L E O NE SS SE ECO 'VI LOA'C . TOMB A IABQUIN TAFQUIN IA .A C' ' V I S E CO L O B A FIOCC] N A .

Related Interests