You are on page 1of 4

Consideraţii privind bugetul asigurărilor pentru şomaj Dr.

Bocean Claudiu George La sfârşitul lunii decembrie a fost adoptat bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012. Bugetul asigurărilor pentru şomaj se înscrie într-o politică economică prudentă, fără a angaja creşteri ale veniturilor persoanelor dependente de stat (şomeri) şi nu modifică substanţial legislaţia fiscală existentă. Sursele şi utilizările bugetelor asigurărilor sociale de stat Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, are previzionate la venituri în sumă de 2.227,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.227,9 milioane lei. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat Veniturile care alcătuiesc bugetul asigurărilor pentru şomaj provin din trei surse: • venituri curente, • subvenţii, • sume primite de la UE sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări. Ponderea cea mai importantă în totalul veniturilor bugetare o au contribuţiile asiguraţilor (aproximativ 54,5%), urmate din subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj de la bugetul de stat (aproximativ 39,8%). Sumele primite de la UE sau alţi donatori reprezintă un procent mic în economia bugetului (aproximativ 5,7%). Contribuţiile angajatorilor şi contribuţiile angajaţilor au o pondere asemănătoare în total buget datorită egalităţii cotelor, diferenţele minore fiind date de unele scutiri de plată pentru angajaţi. Sumele primite de la UE provin în principal din următoarele surse: • Fondul European de Dezvoltare Regională, • Fondul Social European, • Alte facilităţi şi instrumente postaderare. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat Cheltuielile curente prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj au multiple utilizări: • cheltuieli de personal, • bunuri şi servicii, • dobânzi, • transferuri între unităţi ale administraţiei publice, • proiecte cu finanţare din fonduri externe, • asistenţă socială, • active nefinanciare. O pondere importantă în cadrul cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj o deţine capitolul „asistenţă socială” (63,8% din totalul cheltuielilor bugetului 1

reprezentând în special contribuţii la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în şomaj. Fac excepţie de la obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de 2 . O sumă importantă este transferată către alte unităţi ale administraţiei publice (22. anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare. potrivit destinaţiei acestora. precum şi în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulţilor. care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile. finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene. în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete. în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat.5% pentru contribuţia datorată de angajator. respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli. b) 0. aflate în coordonare sau subordonare. de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii. Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj. contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj va rămâne neschimbată: a) 0. Fondurile aferente cheltuielilor sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte. la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". finanţate integral sau parţial din venituri proprii. Contribuţiile sociale În anul 2012. în condiţiile stabilite prin memorandumurile/ contractele/deciziile/ordinele de finanţare. cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.5% pentru contribuţia individuală. Finanţarea proiectelor europene din bugetul asigurărilor sociale de stat Pentru anul 2012. avizată de principiu. din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor.asigurărilor pentru şomaj). Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice. pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte. Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit. altor programe/instrumente/ facilităţi care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat.3% din totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj).

Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare. Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare. în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor. Beneficiarii finanţaţi integral de bugetul asigurărilor pentru şomaj. se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete. Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor de şomaj este autorizat să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România. ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia. care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România. Autoritatea de certificare şi plată sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare. după caz. precum şi să introducă anexe la bugetele acestuia cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice. astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora. după caz.117 lei. În anul 2012. pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor. virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective. conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi prevederilor naţionale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare. Deşi bugetul asigurărilor de şomaj este un buget prudent din cauza contextului 3 . cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv. de către autorităţile de management/gestiune. eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene. Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente. precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. Alte dispoziţii Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2. reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele europene. b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

De aceea. Bugetul asigurărilor pentru şomaj este stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. execuţia bugetară va fi mai importantă decât în orice alt an. publicată în Monitorul Oficial al României. 913 din 22 decembrie 2011. nr. având în vedere că anul 2012 este unul electoral. 4 .internaţional există riscul derapajului economic ceea ce va conduce la o nerealizare a prescripţiilor bugetare. în anul 2012.