You are on page 1of 3

Sta.

Catalina College
1 2660 Legarda St., Sampaloc, Manila SAKOP NA PANAHON:
GRADUATE ATTRIBUTES (G.A.) Critical-Thinker

CURRICULUM PACING GUIDE (CPG) sa ARALING PANLIPUNAN

Hunyo 24 – 26, 2013
Nilalaman ng Aralin ESTRATEHIYA

Unang Antas Sekondarya – Sebastiana at Francisca
Ebalwasyon

Inaasahang Bunga (SOLs) 1. Maipaliwanang kung ano ang artifact at iba pang uri nito bilang isang primaryang sanggunian. 2. Makasusuri ng gamit, disenyo, at katangian ng bangang Manunggul. 3. Mailalahad ang sinaunang paniniwala ng mga Pilipino ayon sa gamit at simbolo ng banga. 4. Mapanuring makababasa ng sipi ng mga primaryang sanggunian tungkol sa paglilibing at sinaunang paniniwala. 5. Makagagawa ng buod ng impormasyon tungkol sa kaugnayan ng bangang Manunggul sa sinaunang kaugalian sa paglilibing. 6. Makauunawa ng konsepto ng pagpapatuloy, pagbabago, at kahalagahan ng kultura noon at ngayon. 7. Makabubuo ng kamalayan tungkol sa sinaunang paniniwala at

Modyul 2: Sinaunang Paniniwala ng mga Pilipino  Katuturan ng Artifact  Ang Bangang Manunggul  Bangang Mangunggul ayon kay Fox  Sinaunang Paniniwala

Unang Araw Paksa: Sinaunang Paniniwala ng mga Pilipino at Katuturan ng Artifact A. Pagtuklas 1. Ipasagot sa mga mag-aaral ang Alamin Natin sa p.25 ng batayansanayang aklat. 2. Ipaliwanag at ipasagot ang Subukin Natin sa pp.26-27 ng batayansanayang aklat. 3. Itanong sa mga mag-aaral ang sumusunod: a. Ano ang papel na ginagampanan ng isang arkeologo? b. Mahalaga ba ang mga sinaunang bagay o kagamitang natuklasan ng mga arkeologo? c. Paano nagkaroon ng kaugnayan ang mga natuklasang artifact sa paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino? d. Bakit isang mahalagang tuklas ang bangang Manunggul sa pag-aaral ng sinaunang paniniwala ng mga katutubong Pilipino? e. Ano ang nais patunayan ng bangang Manuggul at mga akda ng mga taon nabuhay sa panahong iyon patungkol sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino? B. Paglinang 1. Ipasuri ang Balangkas ng Kaisipan na nasa p.26 ng batayan-sanayang aklat. Gagawing gabay ito sa pag-aaral ng Modyul 2. 2. Ipabasa ang mga konsepto ng Balik-tanaw sa pp.28-29 ng batayansanayang aklat. 3. Ipasagot ang Gawain 1 – Artifact o Hindi Artifact sa p.29 ng batayansanayang aklat. 4. Ipasagot ang Gawain 2 – Artifact sa Kasaysayan sa p.30 ng batayansanayang aklat.

Sanggunian Batayansanayang aklat, pp. 24-44

Takdang-Aralin

3.34-35 ng batayansanayang aklat.30 ng batayan-sanayang aklat. c.33 ng batayansanayang aklat. Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat. Ipabasa ang sipi mula kay Dr. Ipaliliwanag ang kanilang sagot. C. a. 6.33 ng batayan-sanayang aklat. Ikalawang Araw Paksa: Katuturan ng Artfact Puna: C. Ipagawa ang Gawain 2 – Bookmark Organizer sa p. Paksa: Ang Bangang Manunggul at ang Bangang Manunggul ayon kay Fox B.36 ng batayansanayang aklat. Pagpapalalim 1.31-32 ng batayan-sanayang aklat. Ipasagot ang Gawain 1 – Maramihang Pagpili sa p. Robert B. Ipasagot ang Gawain 2 – Mga Bahagi ng Bansa sa p. Fox sa pagbuo ng sinaunang kasaysayan ng mga Pilipino. 5.makikilala ang pagkakaiba o pagkakatulad nito sa kasalukuyan.32 ng batayansanayang aklat. Paglinang 1. Ipasagot ang Gawain 4 – Simbolismo sa p. Ipasaliksik ang iba pang artifact na may kaugnayan sa mga sinaunang Pilipino. Robert B. Pagsasawa ng Pangkatang Gawain – Ang Artifact at ang mga Sinaunang Pilipino. Ipaunawa ang mga pamantayan sa pagmamarka ng bookmark organizer batay sa rubric. Iguhit ang larawan ng nakuhang artifact at itala ang datos tungkol ditto. 2. 3. Ipakita ang output sa pamamagitan ng paggawa ng concept map tungkol sa artifact at datos nito. Fox sa p. Artifact Bukas sa p. Ipasagot ang Gawain 3 – Pahiwatig ng Bansa sa p. 4. Ipasagot ang Gawain 1 – Pag-alam sa Tiyak na Bagay sa pp. b. Ipapasagot ang Gawain 3 – Gamit Ngayon. 2. Pagpapalalim 1. Batay sa mga mag-aaral ang sagot. Magtalaga ng mga kinatawan mula sa bawat pangkat na mag-uulat Iniwasto ni: Binigyang-pansin ni: . d.31 ng batayansanayang aklat. Ipasagot ang Gawain 4 – Connect the Words sa p. 2. Ipalista sa kuwaderno ang tatlong mahalagang salita.32 ng batayansanayang aklat. Ipasaliksik ang buhay at papel ni Dr.

Bawat grupo ay magpapalabas ng isang dula tungkol sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino na tatagal ng lima hanggang walong minuto lamang. . 5. Bibigyan ang lahat ng grupo ng 30min. Pagtuklas 1. 3. upang pag-isipan at paghandaan ang dulang kanilang ipapalabas. 4. Bago magsimula ang dula-dulaan ay magtatalaga ang bawat grupo ng isang kinatawan upang ipaliwanag sa buong klase kung bakit iyon ang sa tingin nila ay sinaunang paniniwala ng mga Pilipino.ng output ng pangkat sa klase. 2. Hatiin ang klase sa tatlong grupo. Ikatlong Araw A. Isunod ang talakayan at pagsusuri sa output. Ipapaliwanag ang criteria of judging sa mga mag-aaral.