You are on page 1of 19

CORPORATE MANAGEMENT OF SCHOOLS

DIOCESE OF ALLEPPEY

ST. JOSEPH’S HIGH SCHOOL
PUNNAPRA
ALAPPUZHA - 688004 PH: 0477-2287982

Name : ....................................................................................... Class : .................................. Division ..................................... Class Teacher : ......................................Phone.......................... Phone Number of Parent / Guardian ........................................... Signature of Parent / Guardian ..................................................

At±l¯nsâ {ia^eambn 1954þ Be¸pg cq]XbpsS `cWm[nImc¯n³Iogn {]hÀ¯n¡p¶ FÃm kvIqfpItfbpw GtIm]n¸n¨psIm-v cq]Xm²y£sâ Iogn tImÀ¸tdäv amt\Pvsaâ v \nehn h¶p.hn.Fkv.Fkv. {io. tP¡_v.. . CKvt\jykv NpÅn¡Â. {ioaXn s{Kbvkv amÀ«n³.skâ v tPmk^vkv sslkvIqÄ ]p¶{] ØnXnsN¿p¶ skâ v tPmk^vkv sslkvIqÄ ]p¶{]bnse {]Ya sslkvIqfmWv. At±ls¯ XpSÀ¶v {io. BÀ. {ioaXn enÃn¡p«n entbm¬ F¶nhÀ {]Ya A²ym]Icmbn tkh\w A\pjvTn¨n«p--v. t_mWn sk_mÌy³ Nmc¦m«v Cu hnZymeb¯nsâ amt\Pcmbn `cWkmcYyw hln¡p¶p. At±ls¯ XpSÀ¶v {io. 1926  Hcp anUn kvIqfmbn«mWv Cu Øm]\¯nsâ Bcw`w. {ioaXn ^nteman\ tamdnkv.\n[n³. sslkv I qfmbn DbÀ¯s¸«tijw 1954þ amt\Pcmbncp¶ dh: ^m. Ct¸mÄ ]p¶{] skâ v tPmk^vkv CShI hnImcn dh: ^m. 1953þ ]p¶{] skâ v tPmk^vkv Nm¸Â Hcp CShIbmbtXmsS kvIqÄ amt\Pvsaâ v ]pXnb CShI hnImcnbmb dh: ^m.F . tPmk^v Adbv¡Â. amÀ«n³ F¶nhÀ {]Ya A²ym]Icmbn tkh\w A\pjv T n¨n«p.k .hn. XpSÀ¶v dh: ^m. {ioaXn B\nb½ hn. {ioaXn enÃn¡p«n än. tPm¬ If¯n amt\Pcmbn \nbanX\mhpIbpw sNbvXp. Un.mbn tkh\w A\pjvTn-¡p-¶p. {io. UnIvk¬ ]Ån¸d¼n F¶nhÀ Cu Øm]\¯nsâ amt\PÀamcmbn {]hÀ¯n¨p. ^m. ]co-£b .Â.v . dh: ^m.F . dh: ^m. Ubm\ tPm¬.38 iX-am\w t]À hnPbw ssIh-cn-¨p. sdbvt\mÄUv Icpamt©cn Xs¶bmbncp¶p {]Ya kvIqÄ slUvamÌÀ. sdbvt\mÄUv Icpamt©cn GsäSp¯p.Fkv F¶nhÀ FÃm hnj-b-§Ä¡pw A+ t\Sn. {io. {io e£van. hÀ¤okmbncp¶p.FÂ. sI. sdbvt\mÄUv 1974þ Øew amdn t]mhpIbpw dh: ^m. sI. C¶v hnZym-e-b-¯n 1025 Ip«n-IÄ A²y-b\w sN¿p-¶p. ]bÊv Bdm«pIpfw. anUn kvIqfmbn {]hÀ¯\w Bcw`n¨ Cu hnZymeb¯nsâ BZyIme slUvamÌÀ ImÀ¯nI¸Ån kztZin {io. dh: knÌÀ sPko´. amXyp. {KnKdn tPm¬ AduPv Xsâ IpSpw_w hI H¶ctb¡À Øew kvIqfn\mbn \ÂIpIbpw XÂØm\¯v DÅ Xm¡menI sI«nS¯n BZy¢mkv Bcw`n¡pIbpw sNbvXp. kn. tIih³\mbÀ. AXn 98. tXmakv sPbnwkv.v. hnÕ¬. Ignª A²y-b\ hÀj-¯n 246 Ip«n-IÄ Fkv. ^m. F³. {ioaXn ^nÃokv Un.n ]s¦Sp-¯p.sP.n {]Ya A²ym-]I . ]mÄa.\ .-kn. {io. 2011þ2012 A²y-b-\-hÀjw apX ^m: s\Âk¬ ssX¸-d¼ . {io.

imkv { Xwþ KWnXimkv { Xw. kvt\lcmKw XpS§nb ¢ºpIÄ Bbncn¡pw {]hÀ¯n¡pI. AhnsS PohnX¯nsâ ka{KX D-mbncp¶p. FÃmIp«nIfpw GsX¦nepsamcp ¢ºn AwKambncn¡Ww.v . B[p\nIhnZym`ymk¯nsâ Bkq{XW¯n hnZymÀ°nbpsS ka{KXbpw PohnXanIhpw e£yw hbv¡p¶p-v. Iem-. aebpsS Xmgv h mc§fncp¶p Kpcphpambn A¡mZanI kwhmZ§fnteÀs¸Sp¶ ]TnXmhv hnZym`ymk¯nsâ FÃm Hu]NmcnIXItfbpw Imän ]d¯pIbpw A\p`h]mT§fneqsS IS¶pt]mhpIbpw sN¿p¶p. Cu ¢ºpIfn A[ym]IÀ kzX{´ambn ]s¦Sp¡pw. \nc´c]cn]mSnIfneqsS ]T\cwK¯pw Ip«nIfpsS kzm`mh ssien-I-fnepw ka{Kamb amäamWv Cu ]²Xn e£yw hbv¡p¶Xv. kmaplyþ {]hÀ¯n]cnNbw. ]mc¼cy hnZym`ymkt¯bpw PohnXt¯bpw {]Xn\n[oIcn¡p¶ hm¡mWv KpcpIpew. hnhn[ ImcW§fm C¶s¯ hnZym`ymk cwK¯v Hcp {IacmlnXyw ZÀin¡p¶p. 1) ¢ºpIÄ :þ ]²Xn\S¯n¸nsâ `mKambn 2013 Pq¬amk¯n Ggp ¢ºpIÄ cq]oIcn¡pw. H¶n\p ]pdsI asäm¶v F¶ coXnbn \nc´c{]hÀ¯\§Ä sIm-v hnZymeb´co£w Xnct¡dnbXmbncn¡pw. kvIqÄ F¶ AÀ°¯n hnZymebhpw KpcpIpehpw D]tbmKn¡mdps-¦nepw XmXznIambn Ch sXän¸ncnª hm¡pIÄ BWv. ]T\¯neqsS ka{KhnImkw F¶ e£yhpambn hnZym`ymk¯nsâ ]ucmWnI aqey§sf XncnsI ]nSn¡phm\pÅ skâ v tPmk^vkv ]q¶{]bpsS {ia§fmWv KpcpIpew tXSn F¶ ]²Xn.cpw am{Xaà Hm^okv Poh\¡mcpw c£nXm¡fpw ]qÀÆhnZymÀ°nIfpw A`ypZbImw£nIfpw kPoh ]¦mfnIfmIp¶tXmsS KpcpIpew tXSnbpÅ bm{X hnZymebm¦W¯n \n¶pw \mSnsâ hnimeXbntebv¡v F¯p¶p. ImbnIþ A¨S¡w. Ipsd¡qSn {]mtbmKnIambncp¶p.hndIv tiJcn¡phm³ Im«nte¡p t]mIp¶ injy³ ]cnØnXn kulrZ ]T\¯nsâ D¶XXe§fneqsS IS¶pt]mIp¶Xns\m¸w kzbw {]Xntcm[¯nsâ X{´§Ä sa\bpIbpw sN¿p¶p.þ kmlnXyw. Hcp hnZymÀ°n¡v ]camh[n c.Kpcp-Ipew tXSn hnZymebhpw KpcpIpehpw kmam\yambn Htc AÀ°¯n D]tbmKn¡p¶ hm¡pIfmWv.p ¢ºpIfn {]hÀ¯n¡mw.F¶m Ch c-pXcw PohnX§fptSbpw ImgvN¸mSpIfptSbpw D¸¶§fmWv. . hnZymebw B[p\nI PohnX¯nsâ kw`mh\bmWv. CXn hnZymÀ°nIfpw A²ym-]I . Irjnþ]cnØnXn. BtcmKy-þ ipNnXzw. ]mTyþ]mtTyXccwK§fneqsS.

(50 Ip«nIÄ DÅ ¢mÊn \n¶pw Class PTA Executive te¡v 5 t]À D. 4) _messa{Xn :.m Ipw.¦ n F®w 6 Bbncn¡pw.) FÃm ¢mÊpIfn \n¶pambn C¯c¯n 150 amXm]nXm¡sf Hcp Soambn \ne\nÀ¯pw. CXn\mhiyambpÅ aqe[\w10 cp]m aqeyapÅ sjbdpIÄ hgn hnZymeb¯n\I¯p\n¶pw Is-¯pw. sXcsªSp¡s¸Sp¶hcpw. KpcpIpew tXSn F¶ ]²Xnbn ChÀ A²ym]IÀ¡pw Ip«nIÄ¡psam¸w {]hÀ¯n¡pw.Sn. _me ssa{XnbpsS B`napJy¯n Pqsse BZyhmcw apX hnZymeb¯n\pÅn sjbÀ tlmÄtUgv k nsâ c. Iu¬kn BgvNtXmdpw tNÀ¶v {]hÀ¯\]ptcmKXn hnebncp¯pw. ]cnkcipNoIcWw. ChcpsS{]hÀ¯\§fn A`ypZbImw£nIfpw ]qÀÆ hnZymÀ°n {]Xn\n[nIfpw klIcn¡pw. ¢mÊv eoUdpw. 3) ¢mÊv ]n. HcmÄ ]camh[n 5 sjbdpIÄ hm§Ww.Hcn¡Â sshIpt¶cw 4 aWn¡ptijw ¢ºpIÄ tbmKwtNÀ¶v {]hÀ¯\ cp]tcJ NÀ¨sN¿pIbpw hnebncp¯Â \S¯pIbpw sN¿pw .þ 2013 Pq¬ 27\v _messa{Xn F¶ t]cnÂhnZymeb¯n Ip«nIfpsSHcpklIcWkwLw Bcw`n¡pw. amk¯n Hcn¡Â slUv v a m. AhnsS 52 Ip«nIÄ Ds.hnZymeb¯nsâ ssZ\w. Pqsse 2þmw i\n. ChnsS NÀ¨sN¿s¸Sp¶ Imcy§Ä Bhiysa¦n A²ym]Icpw amXm]nXm¡fpambn ]¦phbv¡pw. hnZymeb´ co£¯n Ip«nIÄ¡mhiyapÅ km[\§fpsS e`yX Dd¸phcp¯pI . HIvtSm_À 2þmw i\n F¶o Znhk§fn ChÀ¡mbn {]tXyI s{Sbn\nwKv kwLSn¸n¡pw. 2) ¢mÊv Iu¬kn :þ ¢mÊv apdnIfnse {]hÀ¯\§Ä¡v t\XyXzw hln¡p¶Xv ¢mÊv Iu¬kn Bbncn¡pw.d nsâ tNw_dn Unhnj³ Xe Iu¬kn tbmKw tNcpw.Z n\ {]hÀ¯§fn Cu kwL¯nsâ {]Xn\n[nIÄ hnZymeb¯n km¶n²yw Adnbn¡pw.Ì . Cu GB bn A²ym]IcpsS {]Xn\n[nIfpw D-mbncn¡pw. ¢mÊv A²ym]nI/ A²ym]I³ t\mant\äp sN¿p¶ c-pt]cpw tNÀ¶Xmbncn¡pw ¢mÊv Iu¬knÂ.p {]Xn\n[nIÄ AS§p¶ Hcp P\d t_mUn {]hÀ¯\§Ä¡v t\XyXzw \ÂIpw.F :-þ 10 hnZymÀ°nIÄ¡v Hcp c£IÀ¯mhv F¶ \nebn Pq¬ amkw 3þmw hmc¯n Class PTA IÄ kwLSn¸n¡pw. aäp anIhpIÄ F¶nhbpsS t\XyXzw Iu¬kn GsäSp¡pw. ¢mÊnse s]mXphmb A¨S¡w. ]T\apt¶äw. PTA s]mXptbmK¯nsâ A\paXntbmsS Chcn \n¶pw School PTA FIvknIyp«ohns\ sXcªSp¡m³Ignbpw F¶p IcpXp¶p. Hcp s_©n \n¶pw HcmÄ F¶ coXnbn Iu¬kn AwK§Ä sXcsªSp¡s¸Spw.

Football. \nba Aht_m[hpw ipNnXz ioehpw Ip«nIÄ¡v \ÂIpw. Kho-Kho F¶o C\§fnepÅ aÕc§Ä ImbnI ¢ºv kwLSn¸n¡pw. BhiyapÅhÀ¡v \y¯Iebnepw ¢mÊpIÄ \ÂIpw.¯ pI. sN.F¶ e£yhpw _me-ssa-{Xn-¡p--v. CXp IpSmsX 2013 Unkw_dn Imhy_meyw F¶ t]cn Ip«nIfpsS Hcp IhnXm kamlchpw ]pd¯nd¡pw. ]qÀÆ hnZymÀ°nIfpw A`ypZbImw£nIfpw CXn ]¦mfn¯w hln¡pw. Chess. 5) ]pkvXI {]kn²oIcWw :þ KpcpIpew tXSnbpÅ bm{Xbv¡nSbn hnZymeb¯n \n¶pw c-p ]pkvXI§Ä Ip«nIfptSXmbn {]kn²oIcn¡pw. 6) kvt\lcmKw :þ kvt\lcmKw ¢ºnsâ B`napJy¯n hnZymeb¯n\pÅnepÅ \nÀ²\sc Is.m Ipw. hÀjw-tXmdpw s^{_phcn 2þmw hmc¯n _messa{XnbpsS GB tNÀ¶v hchp sNehpIW¡pIÄ AhXcn¸n¡pIbpw em`hnlnXw AwK§Ä¡v hoXn¨p \ÂIpIbpw sN¿pw. Iem-þ kmlnXy ¢ºn\mbncn¡pw t\XrXz NpaXe. A`ypZbImw£nIfpw D-mIpw. ¢mÊv eotUgv k nsâ t\XyXz¯nembncn¡pw ]pkv X I¯ntebv ¡ pÅ hn`h§Ä tiJcn¡pI .¯ n AhÀ¡p th. skâ v hn³skâ v Un t]mÄ kvt\lcmK¯n\v ImtemNnXamb t\XrXzw \ÂIpw. F¶nh BgvNbn 2 Znhkw D¨¡pÅ Interval kab¯pw aäpÅh BgvNbn 2 Znhk§fnembn sshIpt¶cw 4 aWn¡ptijw kvIqÄ {Ku-nepw \S¯pw. aebmf at\mcabpsS \Ã]mTw ]²Xn kv t \lcmK¯nemWv Øm\w Is. BhiyapÅhÀ¡mbn tbmKm¢mÊv Bcw`n¡pw. Be¸pg.p ¶ klmb klIcW§Ä sN¿pw. 9) lyZbhoW:þ Iemþ kmlnXy ¢ºnsâ B`napJy¯n HmS¡pgÂ. hniZmwi§Ä ImbnI A¨S¡ ¢ºv Xocpam\n¨p \S¸m¡pw. amk¯nsemcn¡Â acnb `h\nse At´hmknIfpambn `£Ww ]¦ph¨\p`hn¡pw. Carroms.F¶nh A`ykn¡p¶Xn\pÅ Ahkcw hnZymeb¯n D. A¼e¸pg IStemc{Kma§fpsS Ncn{Xhpw kwkv¡mchpw hnfnt¨mXp¶ \m«dnhpIÄ BKÌv amkw ]pd¯nd§pw. 7) aÕcbn\§Ä :þ 2013 Pq¬ apX Chess. km[n¡psa¦n ]cnkc§fnepff \nÀ²\ IpSpw_§Ä¡mbpw ]²XnIÄ X¿mdm¡pw. Cu c-p]pkvXI§fpsS cN\Isf klmbn¡phm³ A²ym]Isc IqSmsX IhnIfpw Fgp¯pImcpambn ]qÀÆ hnZymÀ°nIfpw. ¢mÊv Xe¯nepw s]mXpXe§fnepw ¢mÊpIÄ \ÂIpw. 8) [ym\þtbmK:þ Ip«nIÄ¡v Iu¬knenwKv kwLSn¸n¡pw. hnZymeb . Cricket. Carroms.

kvt\l]qÀÆw ]p¶{] ssX¸d¼n 1/6/2013 ^m slUvamÌÀ s\Âk¬ . NÀ¨bnepw. D]\ymk cN\IÄ.Unt_äpIÄ. 12) KpcpIpet¯bv ¡ v :þ hnZymeb¯nsâ KpcpIpew tXSnbpÅ bm{Xbn A²ym]IcmWv \nÀ®mbI]¦v hln¡p¶Xv.KmbIkwLw cp]oIcn¡pw. ¢mÊv apdnIfn A²ym]IÀ CÃmXmIp¶ kmlNcyw Hgnhm¡pw. FÃm ¢mÊpImÀ¡pw Iu¬knenwKv CXn\Iw \ÂIn¡gnªp. Iu¬knenwKv thfbn kzmb¯am¡nb [ym\ coXn ¢mÊv Bcw`¯n AhÀ BhÀ¯n¡pw. IYþIhnX. \µn:-þ KpcpIpew tXSnbpÅ ]²XnbpsS cq]oIcW¯n Ft¶msSm¸w klIcn¨ kl{]hÀ¯IÀ¡v \µn. ASnØm\KWnXw. A²ym]Icn \n¶pw sXcsªSp¡s¸Sp¶ GgwKkwLw KpcpIpew tXSnbpÅ bm{XbpsS ]ptcmKXn amkwtXmdpw hnebncp¯pw.W sk_mÌy\pw \µn. amXm]nXm¡fpw ]qÀÆhnZymÀ°nIfpw A²ym]IcpaS§p¶ kwLw {]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \ÂIpw. ChcpsS amXm]nXm¡Ä¡v {]tXyI ]cnioe\w \ÂIpw. 11)]©hÕc]²Xn :-þtImÀ¸tdäv amt\Pvsaâ v \nÀt±in¨ncn¡p¶ ]©hÕc]²Xn hnZymeb¯n ]mTy]mtTyXc taJeIfn \S¸nem¡pw. cN\bnepw ]s¦Sp¯ IYmIr¯pw A²ym]I\pamb {io. km£cX Dd¸phcp¯pw. {]kwKw. {Xn`mjm. 13) Biwk. K. ¢mÊpIfpsS {]hÀ¯\§Ä¡v IrXyamb Znimt_m[w \ÂIpw. Ip«nIÄ¡v KpcpIpem\p`hw \ÂIphm\pÅ {]hÀ¯\§fn AhÀ hym]cn¡pw. km£cX. ]cnlmc t_m[\w F¶o C\§Ä¡v Du¶Â \ÂInbpÅ {]hÀ¯\w \S¯pw. KpcpIpew tXSnbpÅ bm{Xbn Ip«nIÄ¡pw A²ym]IÀ¡pw lyZbw \ndª BiwkIÄ. A²ym]IÀ 10þmw ¢mÊnse Ip«nIfpsS hoSpIÄ kµÀin¡pw. 2013 G{]n 8\v sht¡j³ ¢mÊpIÄ Bcw`n¨p. 10) \qdpta\n:þ 2014 SSLC ]co£ FgpXp¶ FÃm Ip«nIfpw D¶X]T\¯n\v tbmKyX t\S¯¡coXnbn ]¯mw ¢mÊnse ]T\þ {]hÀ¯\§Ä {IaoIcn¡pw.

OF INSTRUCTIONAL DAYS : 22 .2013 JUNE Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Days SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL CL H CL CL CL CL CL CL H School Opening Day Environmental Day Vayana Dinam International Day Against Drugs NO.

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL St. OF INSTRUCTIONAL DAYS : 23 . Thomas Day World Population Day NO.

Id-ul-Fither Nehru Trophy Boat Race Independance Day Sree Narayana Guru Jayanthi Sreekrishna Jayanthi NO. Nagasaki Day. OF INSTRUCTIONAL DAYS : 18 . Karkidaka Vavu World Senior Citizen’s Day Quit India Day.2013 AUGUST Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT CL CL H H CL H CL CL H H H CL CL CL H CL CL H CL CL CL H CL H H CL CL H CL CL H International Friendship day Hiroshima Day.

OF INSTRUCTIONAL DAYS : 16 .2013 SEPTEMBER Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Days SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H H H H H H H H CL CL CL CL CL H H CL Teacher’s Day School closes for Onam Holidays Holiday First Onam Thiruvonam Third Onam Fourth Onam Sree Narayana Guru Samadhi School reopens after Onam holidays NO.

2013 OCTOBER Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU CL H CL CL H H CL CL CL CL CL H H H CL H CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL Gandhi Jayanthi Mahanavami (Poojaveppu) Vijayadhasami World White Cane Day (Guiding the blind) Bakrid NO. OF INSTRUCTIONAL DAYS : 20 .

Muharam NO.2013 NOVEMBER Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Days FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL H CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H Keralappiravi Deepavali Children’s Day. OF INSTRUCTIONAL DAYS : 20 .

OF INSTRUCTIONAL DAYS :17 .2013 DECEMBER Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H H H H H H H H CL CL World AIDS Day Armed Forces Flag Day Humanrights Day School Closses for X-mas holidays Christmas School reopens after X-mas holidays NO.

OF INSTRUCTIONAL DAYS : 23 .2014 JANUARY Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL Republic Day Martry’s Day NO.

.

2014 FEBRUARY Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Days SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL .

World Consumer Rights Day H H CL CL CL CL CL H World Day of Water H CL CL CL CL CL H H CL NO.2014 MARCh Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON H H CL CL CL CL CL H H CL CL CL CL CL World Disabled Day. OF INSTRUCTIONAL DAYS : 21 .