You are on page 1of 3

Test 1

1. Запкружин слпвп испред брпја кпји је већи пд
А)
Б) 3
В)
Г)
Д) 5
2. Пппуни следећу табелу кап штп је заппчетп
Дељеник
21376
713
354
852

Делилац
10
5
2
8

Остатак
6

3. А) Израчунај апсплутну вреднпст збира брпјева -17 и 26.
Б) Израчунај збир апсплутних вреднпсти брпјева -17 и 26.
Прикажи ппступак.

4. Исппд сваке слике запкружи ДА акп су фигуре А и Б на тпј слици ппдударне или не акп нису
ппдударне.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5. Ппвршина већег круга кружнпг прстена је 64 cm2, а пбим маоег круга је 12 cm2. Кплика
је ппвршина кружнпг прстена? Прикажи ппступак.
6. На слици је кпцка ивице 4цм у кпјпј се налази правилна четвпрпстрана пирамида. Темена
пснпве пирамиде су средишта ивице кпцке, а врх пирамиде је пресек дијагпнала
наспрамне стране кпцке. Кпликп пута је запремина кпцке већа пд запремине пирамиде?
Прикажи ппступак.

A-B i A•B. 12. У нпвчанику има нпвчанице пд 5.14 килпграма. израчунај: A+B. 10. Он је купип 70кг јагпда пп цени пд 80 динара за килпграм. Кпју нпвчаницу Мипдраг треба да замени такп да му пстане најмаое фпринти ппсле куппвине сувенира? Прикажи ппступак. Акп је А=3x2 и B=-11x2 . 13. У три нпвпгпдишоа пакетића налазе се чпкпладе. За један еврп у меоачници мпже дпбити 61 македпнски денар. Миленкп на пијаци прпдаје свеже впће и ппврће кпје набавља на селу. Кплика је разлика у грамима између пакетића кпји има највећу и најмаоу масу? Прикажи ппступак. cm2. За један еврп у меоачници мпже да дпбије 294 фпринте. m. играчке и коиге.7. Маса првпг пакетића је 2.6 килпграма. l. Златни прстен има масу 5. Милпван у Македпнији жели да купи сувенир пп цени пд 549 македпнских денара. 10. 11. Растпјаое између Субптице и Ниша km Дужина аутпбуса Кпличина гприва у резервпару аутпбуса Ппвршина аутпбуске карте Време кпје је пптребнп да путници уђу у аутпбус 8. бпмбпне. Пппуни табелу датим мерним јединицама кап штп је заппчетп. Кпју нпвчаницу Милпван треба да замени такп да му пстане најмаое денара ппсле куппвине сувенира? . Мипдраг у Мађарскпј жели да купи сувенир пп цени пд 2646 фпринти. 14. Миленкп јагпде прпдаје на пијаци пп цени пд 150 динара пп килпграму. Одреди кппрдинате темена правпугапника KLHN датпг у кппрдинатнпм систему на слици. 10.292g. Запкругли масу прстена на А) две децимале Б) једну децималу Ц) цеп брпј 9. 20 и 50 евра. Дате су мерне јединице min. маса другпг је 2735 грама а маса трећег је 3. 20 и 50 евра. У нпвчанику има нпвчанице пд 5. Кпликп ће Миленкп зарадити акп прпда све јагпде кпје је набавип? Прикажи ппступак. Збпг трансппрта и сушеоа јагпде изгубе на тежини десетину свпје масе.

15. .