You are on page 1of 7

Maxime latine juridice

Domeniu Interpretarea logică Latinesc Exceptio est stictissimae interpretationis - generalia specialibus derogant, specialia generalibus non derogant Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus Traducere Excepţia este de strictă interpretare. Unde legea nu distinge, nici interpreţii nu au voie s-o facă. Legea trebuie interpretată în sensul aplicării ei, nu în sensul neaplicării ei. Atunci când se afirmă ceva se neagă contrariul. Cine poate mai mult, poate şi mai puţin. (cu atât mai mult) Unde există aceleaşi raţiuni, se aplică aceeaşi lege, soluţie. Reducerea la absurd. Obligaţia de salvare a substanţei bunului împrumutat (bunuri neconsumpti bile) Dreptul de retenţie Drept real Drept personal Contract material cu un lucru Un drept nedovedit este ca

Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat

Argumente

Per a contrario - qui dicit uno, negat de altero -

A fortiori - qui potest plus, potest minus -

A pari (de analogie) - ubi eadem est ratio, eadem lex esse debet

Reductio ad absurdum Obiectul raportului civil Salva substantia rei

Drepturile reale accesorii Drepturi

Debitum cum re junctum Jus in re Jus in personam Jus ad rem

Proba

Idem est non esse et non probari

regula nu este absolută în dreptul român Proba probelor (regina probelor) Cel ce a mărturisit este asimilat cu cel condamnat Prezumţiile legale sunt limitate Prezumţia absolută Prezumţia relativă Din glumă Probatio probatissima Confessus pro judicato est Prezumţia Nulla presumtio sine lege Juris et de jure Juris tantum Consimţământul Jocandi causa . potior jure In pari cauza. melior est causa possidentis Mărturia Testis unus testis nullus Cu un singur martor nu există mărturie (este nulă) . reus fit actor inexistent Reclamantulu i revine sarcina dovedirii celor pretinse. 21/lg. acela va fi proprietarul (1393. pârâtul devine reclamant. în favoarea lui operează prezumţia de proprietate dedusă din simplul fapt al posesiei.31/90) Probatio diabolica Qui prior tempore.1394. 64/lg. În apărare.7/96. Cel care îşi va înscrie primul titlul.Onus porbandi incumbit actori Actori incumbit probatio Proba dreptului de proprietate în cadrul acţiunii în revendicare Beatus possidens In excipiendo. Pârâtul posesor are o situaţie pur pasivă.

rebus sic non stantibus Mutuus consensus. Res inter alios acta..excepţie Principiul irevocabilităţii actului Principiul relativităţii actului Având-cauză Universitas bonorum Terţii Nulitatea actului Penitus extranei Quod nullum est. aliis neque nocere. Nimeni nu se poate obliga la ceva ce nu are sau la mai mult decât are.civ. perpetua sunt ad Pentru trecut Pentru viitor Ceea ce este prescriptibil Prescriptibilitatea sau . mutuus disensus. nullum producit efectum Nemini leadere Ex tunc Ex nunc Que temporalia sunt ad agendum. quam ipse habet Per relationem Efectele actului Principiul forţei obligatorii a actului . Trimiterea unui act la forma sau condiţiile altuia.intenţia de a produce efecte juridice Si voluero Reservatio mentalis Dolul Dolus dans causam contractui Dolus incidens Obiectul actului civil Ad imposibilium nulla obligatio Dacă vreau Sub rezervă mentală Dolul principal Dolul incident Obligaţia trebuie să fie posibilă . Teoria impreviziunii: .condiţie de valabilitate a obiectului actului j. neque prodesse potest O universalita te de bunuri deţinută de un succesor universal Nemo plus juris ad alium transfere potest.

(princ. nu va fi răspunzător de pagubele cauzate terţilor. fără a comite imprudenţe sau neglijenţe. Curgerea prescripţiei Contra non valentem agere non currit praescriptio DREPTURILE DE PROPRIETATE Abuzul de drept Neminem laedit qui suo jure utitur. Calculul termenului de prescripţie stabilit pe zile Dies a quo non computatur in termino. pe cale de acţiune este imprescriptibi l pe cale de excepţie Ziua în cursul căreia prescripţia începe nu intră în calcul Prescripţia se încheie după ultima zi a termenului.1909 cel care dobândeşte un lucru cu titlu oneros. cf. condiţii: Certat de damno vitando .1909. căruia este apărat prin art.art. Dies ad quem computatur in termino. Prescripţia nu curge contra celui care este împiedicat să acţioneze. nu cel care îl primeşte gratis şi Revendicarea mobiliară . Cel care îşi exercită dreptul cu băgare de seamă. „Se judecă (se ceartă) pentru evitarea pagubei” Trebuie protejat cel care luptă să evite o pagubă.imprescriptibilitatea dreptului pe calea excepţiei excipiendum.

să existe bunacredinţă Mala fides superveniens non nocet Posesia Animus domini Animus sidi habendi Animus possidendi Si quis dormienti aliquid in manu ponat doreşte să păstreze un câştig. – v. partea care a produs un prejudiciu celeilalte părţi trebuie . a obligaţiilor Răspunderea civilă delictuală Dies interpellat pro hominem Dies non interpellat pro hominem În cazul răspunderii delictuale făptuitorul este pus în întârziere de plin drept din momentul săvârşirii faptei.) Se judecă pentru păstrarea unui câştig. (suprapusă – după momentul dobândirii posesiei şi nu după momentul încheierii contractului) Intenţia de a poseda Nu este posesor cel căruia i se pune un obiect în mână în timp ce dormea Superficia cedează solului Uzucapiunea de 30 ani Dreptul de superficie Uzucapiunea Superficio solo cedit Uzucapiunea logissimi temporis Teoria gen. jos .Certat de lucro captando Momentul la care tr. Reauacredinţă supravenită nu este vătămătoare (pentru terţ). În cazul răspunderii contractuale.

eundem agentem repellit exceptio Exceptio mali processus Nulla est viventis hereditas -votum mortis Genus limitatum Contractul de mandat Procuratio in rem suam Procuratio unicus rei Procuratio omnium bonorum Nuncius Retihabitio mandato aequiparatur Cine trebuie să garanteze. Prejudiciul efectiv Beneficiul nerealizat Răspunderea pentru fapta proprie TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR Efectele specifice ale contractelor Damni culpa. nu poate să evingă Excepţia procesului rău condus Este nulă vânzarea unei moşteniri nedeschise deoarece ar putea trezii dorinţa morţii Gen limitat Mandatul în interes comun Mandatul special Mandatul general Mesager (nu este mandatar) Ratificarea valorează mandat .Prejudiciul este format din: Damnum emergens Lucrum cessans să fie pus în întârziere şi apoi chemat să răspundă. dati reparatio Exceptio non adimpleti contractus Res perit domino .res perit creditori - Excepţia de neexecutare a contractului Riscul îl suportă proprietarul lucrului (imposibil de executat) – creditorul obligaţiei - Genera non pereunt CONTRACTELE SPECIALE Vânzareacumpărarea Chemarea în garanţie Vânzarea unei moşteniri Quem de evictione tenet actio.

Mandatul continuat după moartea mandantului. Dreptul succesoral Nemo invitus heres Invitus = constrâns. neque depositum. Nimeni nu-şi aserveşte propriul lucru.fraus omnia corrumpit actio de in rem verso . neque locatio rei suae considere potest. Linia paternă – fraţi consagvini Linia maternă – fraţi uterini Donaţia Animus donandi Quid donat Quod nullum est confirmari neguit. involuntar Problema confuziunii Cotele legale Nemini res sua servit Dimidia paternis Dimidia maternis . Nimeni nu poate fi constrâns să accepte o moştenire. Proprietar nu poate să fie locatarul propriului lucru.Post mortem mandatis Contractul de locaţiune Neque pignus. Non potest liberalitas nolenti acquiri. Intenţia de a dona Ce se donează Este nul ceea ce nu se poate confirma. Donaţia se poate realiza numai cu acordul donatorului.