KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

EKONOMI RUMAH TANGGA 77

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Cetakan 2013

© Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 2013

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

0

KANDUNGAN
BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENDAHULUAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT MATA PELAJARAN OBJEKTIF MATA PELAJARAN OBJEKTIF PENTAKSIRAN TAFSIRAN KERANGKA STANDARD PRESTASI PENYATAAN STANDARD STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA PEMETAAN EVIDENS

PERKARA

MUKA SURAT
1 2 3 3 4 5 6 7 8 25

0

Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan dan Keusahawanan yang merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani.PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi. 1 . Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponen elektif iaitu Ekonomi Rumah Tangga sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. rohani. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangunkan modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik. Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. emosi. intelek.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. rohani. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 2 .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif. OBJEKTIF MATA PELAJARAN OM1 Mengamalkan kreativiti. berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. Pusat Perkembangan Kurikulum. perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. (2003). memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. Memilih alatan.MATLAMAT MATA PELAJARAN Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. (Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. Mengenal pasti kepentingan perniagaan. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. papan lapis dan bahan komposit. Mengumpul. OM8 OM9 OM10 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. Kementerian Pelajaran Malaysia.) 3 . Menghasilkan arktikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk keceriaan kawasan tertentu. OM11 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran. OM3 OM4 OM5 OM6 OM7 Menjalankan kerja buat sendiri.

(Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga. Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem. bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri. Kementerian Pelajaran Malaysia.OBJEKTIF PENTAKSIRAN Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu.(2005). berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan. Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek. OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri. Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian. Lembaga Peperiksaan. Mengamalkan cara bekerja yang sistematik.) 4 . Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk. Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

grafik. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). o Standard ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. instrumen pentaksiran. artifak dan laporan. o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis.TAFSIRAN o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. ujian amali dan lain-lain. Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto. o Standard Prestasi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. ujian secara lisan. 5 . o Deskriptor ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan. peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. o o Evidens (murid) ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor. demonstrasi. Perkembangan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

KERANGKA STANDARD PRESTASI 6 5 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Tahu Tahu Tahu Faham Faham Boleh Buat 6 .

ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. Faham dan Boleh Buat) 2 (Tahu dan Faham) 1 (Tahu) PENYATAAN STANDARD Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) 4 (Tahu. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) 3 (Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) 5 (Tahu. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. 7 .PENYATAAN STANDARD BAND 6 (Tahu. Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi.

STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 8 .

BAND 1 9 .

B1D2E1 Menyatakan empat faktor utama reka bentuk. B1D2E2 Menyatakan tujuh alatan tangan termasuk mesin. B1D5E1 Menyatakan enam bahagian mesin jahit. 10 . DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B1D1 Mengetahui tentang organisasi bengkel dan keselamatan. B1D4E1 Menyatakan tiga jenis paip. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B1D1E1 Menyatakan empat amalan 4M. B1D4 Mengetahui tentang kerja paip. B1D5 Mengetahui tentang asas jahitan. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. B1D6 Mengetahui tentang tanaman hiasan. B1D3E1 Menyatakan tiga jenis wayar. B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi. B1D6E1 Menyatakan dua jenis keratan batang. 1 Tahu B1D2 Mengetahui tentang reka bentuk dan penghasilan projek.

B1D9 Mengetahui tentang pakaian. B1D8E1 Menyatakan dua jenis bater. Menyatakan : Secara lisan atau bertulis. B1D7E1 Menyatakan dua prinsip memasak. B1D11E1 Menyatakan empat alat pembayaran masa kini. B1D10 Mengetahui tentang jahitan. B1D9E1 Menyatakan prinsip pemilihan pakaian. B1D11 Mengetahui tentang pengenalan kepada perniagaan. B1D8 Mengetahui tentang bater. 11 .B1D7 Mengetahui tentang pemakanan dan pengurusan sajian. B1D10E1 Menyatakan dua jenis penghilangan gelembung.

BAND 2 12 .

13 . B2D4E1 Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya. 2 Tahu dan Faham B2D2E1 Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya. B2D4E2 Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya. B2D4 Mengetahui dan memahami tentang kerja paip. B2D2 Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan penghasilan projek. B2D3 Mengetahui dan memahami tentang asas elektrik. B2D3E1 Menerangkan tiga alatan dari segi fungsinya. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B2D1 Mengetahui dan memahami tentang organisasi bengkel dan keselamatan. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B2D1E1 Menerangkan dua amalan 4M.

B2D8 Mengetahui dan memahami tentang bater. B2D7 Mengetahui dan memahami tentang pemakanan dan pengurusan sajian. B2D8E1 Menerangkan pengertian bater. B2D9E1 Menerangkan langkah menjahit lisu pemadan. B2D9 Mengetahui dan memahami tentang jahitan. B2D10E1 Menerangkan perniagaan runcit. borong dan antarabangsa. B2D6E1 Menerangkan nisbah campuran medium semaian. B2D9E2 Menerangkan langkah memanjang atau memendek pola skirt berkasing. B2D6 Mengetahui dan memahami tentang tanaman hiasan. Menerangkan : Secara lisan atau bertulis. 14 . B2D10 Mengetahui dan memahami tentang pengenalan kepada perniagaan. B2D7E1 Menerangkan pengertian memasak dengan haba lembap atau haba kering.B2D5 Mengetahui dan memahami tentang asas jahitan. B2D5E1 Menerangkan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya.

BAND 3 15 .

B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan. B3D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap. B3D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip. B3D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B3D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah. B3D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B3D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. 16 . berpenjuru dan melengkung. B3D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan. Faham dan Boleh Buat B3D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan. 3 Tahu. B3D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.

B3D8E1 Menjahit contoh jahitan lisu pemadan. B3D8E2 Memanjang atau memendek pola skirt berkasing. 17 . B3D6E1 Memasak satu jenis makanan daripada bater.B3D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang bater. B3D7E1 Memasak sejenis kuih tempatan. B3D8 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang jahitan. B3D7 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kuih tempatan.

BAND 4 18 .

B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan secara sistematik. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. B4D3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip secara sistematik. B4D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik secara sistematik. B4D5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan secara sistematik. B4D5E1 Menyemai keratan batang dalam medium semaian mengikut prosedur2. 4 Tahu. berpenjuru dan melengkung mengikut prosedur2. B4D4E1 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus. B4D3E1 Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur2.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. 19 . DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B4D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B4D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah mengikut prosedur1. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut prosedur2.

B4D7E2 Memanjang atau memendek pola skirt berkasing mengikut prosedur2. B4D6E1 Memasak satu jenis makanan daripada bater mengikut prosedur2. prosedur1 prosedur2 : Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris. B4D7 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang jahitan secara sistematik B4D7E1 Menjahit lisu pemadan mengikut prosedur2. 20 . Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik.B4D6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang bater secara sistematik. : Mengikut urutan langkah kerja yang betul.

BAND 5 21 .

B5D2 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang bater secara berinisiatif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji B5D2E1 Memasak satu jenis makanan daripada bater dengan daya usaha2. EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B5D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan daya usaha1. Kemas – boleh menggambarkan idea yang dihasratkan ii. tekstur.BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. warna dan hiasan yang sesuai. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B5D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara berinisiatif. 5 Tahu. 22 . ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. daya usaha1 : Lakaran mesti : i. Bersih daya usaha2 : Rasa.

BAND 6 23 .

Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali nilai tambah1 : Perkembangan idea mesti ditunjukkan dalam lakaran. DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buat Murid boleh: B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara kreatif dan inovatif EVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan “APA murid tahu dan boleh buat” Murid boleh: B6D1E1 Membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan nilai tambah1. Lakaran 1 – idea asal ii. 6 Tahu. i. ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Lakaran seterusnya – ada perkembangan idea 24 .BAND STANDARD Penerangan generik tentang tahap perkembangan pembelajaran Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi.

EVIDENS 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tanaman hiasan Mesin jahit Kerja paip Elektrik Reka bentuk dan penghasilan projek TAJUK Organisasi bengkel dan keselamatan BERDASARKAN TAJUK TERAS BAND B1 B2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 DESKRIPTOR D1 D1 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D3 D3 D2 D2 D4 D4 D3 D3 D5 D5 D4 D4 D6 D6 D5 D5 EVIDENS E1 E1 E1. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1. E2 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1. EVIDENS 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 26 JUMLAH 26 25 .PEMETAAN EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK TERAS BERDASARKAN BAND TERAS BAND DESKRIPTOR D1 D2 B1 D3 D4 D5 D6 D1 D2 B2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 B3 D3 D4 D5 D1 D2 B4 D3 D4 D5 B5 B6 D1 D1 EVIDENS E1 E1.

ANALISIS EVIDENS BERDASARKAN BAND DAN TAJUK ELEKTIF (ERT) BERDASARKAN BAND ELEKTIF BAND DESKRIPTOR D7 D8 B1 D9 D10 D11 D7 D8 B2 D9 D10 D6 B3 D7 D8 B4 B5 D6 D7 D2 E1. E2 E1 2 1 1 1 2 1 2 1 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN JAHITAN B3 B4 B1 B2 D8 D7 D11 D10 E1. E2 E1 E1 2 2 1 1 KUIH TEMPATAN PAKAIAN B3 B1 B1 B2 D7 D9 D10 D9 E1 E1 E1 E1. E2 E1 E1 E1 E1. EVIDENS 1 1 1 1 1 1 1 BATER BERDASARKAN TAJUK ELEKTIF TAJUK PEMAKANAN DAN PENGURUSAN SAJIAN BAND B1 B2 B1 B2 B3 B4 B5 DESKRIPTOR D7 D7 D8 D8 D6 D6 D2 EVIDENS E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL. EVIDENS 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 18 JUMLAH 18 26 . E2 E1 E1. E2 1 1 1 2 EVIDENS E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 BIL. E2 E1.

gov. Kompleks Kerajaan Parcel E. 2.Lembaga Peperiksaan. 5 – 15. Blok E11. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web http://www.moe.my/lp 27 . Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful