P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

גרבסגינק .א ברה 'סמב הרזחל תולאש אעיצמ אבב ( :ט - בי ).

רדא "עשת ג


1 . ינעל האפ טקלל לוכי הדשה לעב םאה – ?הזב י"שר תטיש לע םינושארה ושקה המ ?רזעילא 'ר יפל
?ק"מטשה הז לע ץרית המו
)ימ ה"ד :ט( י"שר[ , םש א"בטיר , ]םש ק"מטשו

2 . ינעל האפ טקלל לוכי הדשה לעב םאה – דציכו ?וז הטיש לע השק המ ?ןנברד אבילא ימלשוריה יפל
( ?אישוקה בשייל רשפא 2 )
ואיליריס ש"ר[ מ"ב ן"רו םש האפ ):ט( א"בטיר , ):ט( מ"ב ]

3 . תשש בר יפל י"שר שדיח המ ב סותה הז לע השקה המ ?וריבחל האיצמ היבגמה ןינע 'מגמ ש"ארה '
.אישוקה בשייל םיכרד 'ב ןת ?):בנ( תומבי
[ ,)בר ה"ד .י( 'סות ש"ארה 'סות םש ן"ר ,םש ]

4 . הנק אל יתמו ,הנק בוח לעבל ספותה יתמ – ?םינושאר בורו ,ה"ארה ,י"שר תעדל ושקהש תוישוק 'ב ןת
?'א לכ בשייל רשפא דציכו ?י"שר תטיש לע 'סותה
[ )הנק אל ה"ד .י( י"שר ,ה"ארה םשב םש מ"ב ן"ר ,)ספותה ה"ד :אי( ןיטיגבו )ספות ה"ד( םש 'סותו
])א ק"ס הק 'יס( ח"הוצק ,מ"ב ק"מטש ,תובותכ ק"מטש

5 . ספותל רמול לוכי הולה ןיא המל השקו .םירחאל בח וניאשכ הנק ח"עבל ספותה םינושאר בור תעדל
?ש"ארהו ף"ירה הז לע וצרית המ ?תא ידיד ד"עב ואל
[ ])זכ 'יס( מ"ב ש"אר

6 . םג ירה השקו .וריבח הנק וריבחל האיצמ היבגמהש רבוס ןנחוי 'ר ןנחוי 'ר ח"עבל ספותהש הדומ
.תוטישה ןיב הנימ אקפנ ןתו ?ן"במרהו 'סותה הז לע וצרית המ ?הנק אל םירחאל בחש םוקמב
]םש ן"רו ש"אר ,םש ן"במרו )ןנחוי ר"א ה"ד .י( 'סות[

7 . םאה )א .וז הלאשל מ"קפנ 'ג ןת ?אל וא ב"העבל ףוגה ןינקב יונק לעופ
?ןייגוסב א"בטירה תטיש י"פע הכלהל םירפא הנחמה שדיח המ )ב
ק"ירהמ ,םילעופ תוריכשב האנוא יבגל א"בשרו ם"במר ,לעופה הלח יבגל ןישודיקב 'סותו מ"בב ש"אר[
ףסכ ןוערג אלב לעופה תרזח יבגל ינומיימ 'ושתו , א"בטיר ו ).י( )אי 'יס( ןיחולש 'לה םירפא הנחמ ]

8 . ראובמ אהד השקו .ייוצניאל ותיל אלד יכיה יכ האיצמב תומא 'ד ןינק ונקית םימכחש ).י( 'מגב ראובמ
'סותה הז לע וצרית המ ?הז םעט ךייש אל טגב ירהו ,טגב ףא תומא 'ד םימכח ונקיתש ).חע( ןיטיגב 'מגב
?'סותה םשב א"בטירהו ,מ"בב .םהיניב אנידל מ"קפנ ןתו .וקלחנ המב ראבו
]םש א"בשר ,םש א"בטירו )עברא ה"ד .י( 'סות[

9 . ?ןנברד ןינק קר איה תומא 'ד אה ,הלש תומא 'ד ךותב טג הל קרז הלעב םא ת"המ השא תשרגתמ דציכ
.וקלחנ המב ראבו ?ד"יר 'סותהו ןיטיגב ן"במרהו ן"רה הז לע וצרית המ
( םיאולימ ינבא[ ])ה ק"ס ר 'יס( ח"הוצקו ,):וצ( תבש מ"העב ,).י( מ"ב ד"יר 'סות ,)ה ק"ס ל 'יס

11 . מ"קפנו ,ךכל םימעט 'ב ןת .ר"הרב תומא 'ד םימכח ונקית אלש רבוס תשש ברד ):י( 'מגב ראובמ
.םהיניב אנידל
י"שר[ )אל ה"ד :י( יריאמ , םש מ"ב יכדרמ ,):חע( ןיטיגב 'סות , םש ]ךורב וניבר םשב

11 . השעמב תונקל הצרש רכינ וישעמ ךותמ לבא ,ןינקל ליעומ םהמ 'או םישעמ 'ב השע םדא םא ןידה המ
הנק אוה םאה ,ןינקל ליעומ אלש 'בה – א"בשרהו ,ן"רב רמאד ןאמ אכיאה וקספ דציכ ?מ"בב 'מגה יפל
.םהירבד ראבו ?הזב
])ןויכ ה"ד( םש ן"רו ).י( מ"ב 'מג[

12 . סמב הנשמב ראובמ אה השקו .הנמיה ותוא ןיריבעמ הילע ותילט סריפ וא האפ לע לפנ 'א םאש האפ '
ינעל רתומש עמשמ אכה וליאו ,עשר ארקנ הלטנו רחא אבו הררחב ךפהמה ינעד ).טנ( ןישודיקב ןנירמא
ןכ בשייל רשפא יא המל ?'סותה הז לע וצרית המ ?הירחא ךפהמ היה ןושארהש פ"עא האפה תחקל ינשה
ר תעדל ( ?י"שר תעדל ן"במרהו ן"רה וצרית המ ?י"ש 3 )
]):דנ( ב"ב ן"במר ,םש מ"ב ן"ר ,םש א"רגה תוהגהו )ןיריבעמ ה"ד .י( 'סות[

13 . הררחב ךפהמה ינע םא 'סותו י"שר וקלחנ לש רקפה .וקלחנ המב ראב .עשר ארקנ הלטנו רחא אבו
ע"מס ,):טנ( ןיטיג הנשמ ,).חק ,.בס( מ"ב 'מג[ זלר 'יס( )ב ק"ס ןישודיקב א"בטירו ן"ר , ).טנ( ]

14 . .םהיניב הנימ אקפנו ךכל םימעט 'ב ןת ?ןטקל תוחילש ןיא המל
מ"ב י"שר[ )יכו ה"ד :י( ןיפתושו ןיחולש 'לה ם"במר , )ב"ה ב"פ( ןישוריג 'לה ד"באר , )ט"ה ו"פ( 'יח ,
תובותכ א"קער ).אי( ]

15 . בייחתהל ידכ תושעל בנג ךירצ המ ב לפכ ורצח י"ע בנג םא – המב ראב ?'סותה תעדלו ,י"שר תעדל
.וקלחנ
[ ,).הס( ק"ב 'סות ,)וגג ה"ד :י( י"שר ןיטיג א"בטיר ).זע( , ו )ד"כר הוצמ( ח"נמ ]ח"רגה

16 . .םימעטה ןיב הנימ אקפנ 'בו ,ךכל םימעט 'ג ןת ?הריבע רבדל חילש ןיא המל
[ ו )ןיא ה"ד :י( מ"בב 'סות א"בטיר ב ןישודיק ):במ( א"קער , מ"בב ע"מס ,םש )ב ק"ס בפק 'יס( 'סות 'חמ ,
'סות ,גגוש יבגל א"בטירהו ןישודיקב ב מ"ב )רמאד ה"ד( םש ]הליטב תוחילשה םא יבגל

17 . הריבע רבדל חילש שי יתמ )א – ?אמס בר יפלו אניבר יפל
'מגה המל )ב ד תרמוא ןהכ רמאד אכיה אמס ברל אניבר ןיב מ"קפנ לארשיל ו אצ ,השורג השא יל שדק
עמשי אלש יתייה רובסד הנעט חלשמל ןיא כ"או ,ולא ןישודיקב אבויח רב ירקימ אל חילש ןהכ 'יפא אה
.'סותה ירבד ראבו ?'סותהו ,ש"ארה 'סותה ,ן"רה הז לע וצרית המ ?יל
]םש ש"ארה 'סותו ן"ר ,)רמאד ה"ד( םש 'סותו ):י( מ"ב 'מג[

18 . ה רוסיאב רבוע ףקינ םאה ףיקמל עייסמ וניא םא שארה תפק – 'סותה תעדל \ תעדלו ,ד"בארהו
?המל ?ם"במרה
])ג"מ הוצמ( רצקה תווצמה ןינמו )א"ה ב"יפ( ם"וכע 'לה ד"בארו ם"במר ,)יפקא ה"ד :י( 'סות[

19 . הז לע ףיסוה המו ?תרמתשמ הניא איה םא ףא ורצחב האיצמ תונקל םדא לוכי יתמ ,ארמגה יפל
המ ?ם"במרה .ותטיש בשייל םיכרד 'ב ןתו ?ם"במרה לע השק
יד ש"רה םשב םש מ"ב ק"מטש ,)ח"ה ז"יפ( הדיבאו הליזג 'לה ם"במר ,)התכז ה"ד( םש 'סות ,).אי( 'מג[
])ב 'יס( רצח ןינק 'לה םירפא הנחמ ,םש א"בטיר ,שידיו

21 . רכושל תרמתשמ רצחה ירה השקו ".ב"העב לש לבזה...וריבחל תיב ריכשמה" כ"או ,ריכשמל אלו
ראבו ?ך"שהו ,ןיטיגב 'סותה ,מ"בב 'סותה הז לע וצרית המ ?רצח ןינקב לבזה תונקל לוכי ריכשמה ךאיה
.וקלחנ המב
'סות[ מ"ב ה"ד :אי( ])א ק"ס גיש 'יס( ך"ש ,םש מ"ב ש"ארה 'סות ,)תימינפ ה"ד :טע( ןיטיג 'סות ,)יכו

21 . כושל וא ריכשמל הנוק הרוכשה רצח םאה ר – ד"בארה ושקה המ ?ם"במרה תעדלו ,י"שר תעדל
?ולא תוישוק 'ב בשייל רשפא דציכו ?ם"במרה לע י"בהו
מ"ב 'סות ,)גיש 'יס( י"ב ,)ה"ה ו"פ( תוריכש 'לה ד"בארו ם"במר ,)ריכשמד רצחב ה"ד .בק( מ"ב י"שר[
]םש ח"הוצקו )א ק"ס גיש 'יס( ך"ש ,)יאהו ה"ד :ונ(

22 . םימעט 'ב ןתו .ק"מטשה יפלו י"שר יפל הז ןיד ראב ".ןיפילחב ונממ תונקל ןוממ הניא האנה תבוט"
.ק"מטשה ומכ שריפ אל י"שר המל
]םש א"בטיר ,םש ק"מטשו )ןוממ הניא ה"ד :אי( י"שר[

23 . לא הניתנ יעקרקמ בגא ןילטלטמ ,אוה רכממו חקמ ךרד ןיפילח ,והב אביתכ הניתנ הנוהכ תונתמ" אתמי
".אוה
?ןיפילחב הנוהכ תונתמ תונקהל לוכי םאה ,'מגה תנקסמ יפל )א
עקרק בגא הנוהכ תונתמ תונקהל לוכי אנקסמל המל )ב – ( ?אנקסמל אנימא הוהה ןיב קוליחה המ 3 )
גמר 'יס( ח"הוצק ,)ג 'יס( ןיפילח ןינק 'לה םירפא הנחמ ,םש א"בטיר ,םש יריאמו )הניתנ ה"ד :אי( י"שר[
ק"ס ])ד

24 . .הדצב דמוע וניאש פ"עא תרמתשמ הניאש רצחב הנתמ תונקל םדא לוכי אפפ בר תעדל
הנתמל האיצמ ןיב קוליחה המ )א – .הז קוליח ראבל םיכרד 'ג ןתו ?'מגה יפל
?הזב ם"במרה תטיש איה המ )ב
'לה ם"במר ,םש ץרפ וניבר ,)אל 'יס( םש ש"אר ,)אפפ בר ה"ד( םש י"שרו ):אי( 'מג[ ד"פ( הנתמו היכז
])ח"ה

25 . ימד חנומכ חונל ופוס ןיאש ריוא םאה – .ראב ?ם"במרה תעדל
])ב"סק תוא( ס"שה לע ח"רגה 'יח ,)ט ק"ס טלק 'יס( ש"ב ,)י"ה ה"פ( ןישוריג 'לה ם"במר[

םינוש םינינע

1 . םימעט 'ב ןת .ריעב הלעבשכ השא םע דחייתהל רוסיא ןיאש ןישודיק 'מגב ראובמ 'בו ,הז רתיהל
.םימעטה ןיב אנידל מ"קפנ
]א"וזחה םשב םינורחא ,םדא תמכחה םשב )ז ק"ס בכ 'יס ע"הא( ת"פ ,ם"במרהו י"שר 'חמ[

2 . 'א השא םע דחייתהל םישנא 'בל רוסא יתמ – ?המלו ?א"מרה תעדלו ,רבחמה תעדל
])ה"ס בכ 'יס ע"הא( א"מרו ע"וש[

3 םאה ,ילכ ליבטהל ןטק חלש םא . .ראב ?יוארכ ילכה לבטש ול ןימאהל לוכי
]םש ןחלשה ךורע ,ג"מפה םשב )די ק"ס( םש ת"פ ,םש א"קער 'יחו )ד"יס כק 'יס ד"וי( ע"וש[

4 דח שימשתל תויושעה םונימולא תובחמ" ליבטהל בויח שי םאה . - "ימעפ (disposable aluminum pans) ?
.ראב
מ"גא ,תורהט רדסל המדקהב לארשי תראפת[ גכ ,בכ 'יס ג"ח( ד"וי ]בקעי תקלח ,)

5 רטסוט ליבטהל בויח שי םאה . (toaster) ? ?המל
])דכ 'יס ג"ח( ד"וי מ"גא ,בקעי תקלח[

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->