Borang Kaji Selidik Minat Pelajar Terhadap Matapelajaran Matematik Di Sekolah Menengah.

Assalamualaikum/Salam sejahtera, i. ii. iii. iv. Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang minat pelajar terhadap matapelajaran matematik di sekolah menengah. Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu penyelidik untuk mendapat data kajian. Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN. Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bahagian I : Latar Belakang Responden.

Arahan : Tandakan ( / ) pada jawapan anda di ruangan yang di sediakan. 1. Jentina Lelaki Perempuan Islam Kristian Buddha 6.Aliran Sains Sastera Melayu Cina India

2. Agama

7. Bangsa

3.Keputun matematik PMR /UPSR

A B C D

8. Tingkatan

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5

4. Bilangan jam sehari membuat latihan/kerja rumah dalam m/p matematik

0 jam ½ jam 1jam 2jam >2jam 8. Nyatakan 3 m/p yang anda paling minati di Sekolah. i. ii. iii. _______ _______ _______

Bahagian II : Kajian Yang Dibuat Kepada Responden.
Arahan : Tandakan ( / ) pada jawapan anda berdasarkan skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Skor nilai Amat Tidak Bersetuju (ATS) Tidak Setuju (TS) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Amat Sangat Bersetuju (ASS) Skor 1 2 3 4 5

Saya menyediakan jadual waktu untuk belajar matematik setaip hari.(Komputer) Saya rasa seronok belajar matematik kerana guru saya menagajar secara kreatif. Saya rasa seronok dengan pengajaran guru dalam kelas mengunakan ICT. Saya di layani dengan baik semasa guru mengajar di dalam kelas. Saya buat latihan matematik yang kerap dapat meningkatkan markah saya dalam peperiksaan. Saya dapat meningkatkan motivasi diri apabila belajar matematik. Saya rasa seronok apabila dapat menjawab soalan matematik dengan betul. Bahagian III : Pandangan Dan Cadangan Responden.A. Apakah cadangan anda untuk memperbaiki pengajaran guru matematik anda? _____________________________________________________________________________________________________________________ TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA . Berkaitan minat terhadap guru matematik. Saya akan cuba dapatkan latihan matematik melalui blog dan website. Saya dapat mendisplinkan diri saya apabila mempelajari matematik. Saya suka membuat latihan matematik di waktu lapang. Saya suka membuat latiahan matematik bersama rakan-rakan. Saya dapat mengenalpasti kelemahan saya dalam matematik memalui latihan yang saya selesaikan. C. Berkaitan minat terhadap latihan matematik. Guru matematik saya selalu memberi pujian setiap kali dapat menjawab soalan dengasn betul. 30. Melalui latihan matematik. Saya rasa seronok apabila memasuki kelas matematik B. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saya menyukai mataspelajaran matematik sejak di sekolah rendah lagi. Penampilan guru dapat menarik minat saya dalam matematik. Saya suka membaut latihan matematik disebabkan pengaruh rakan-rakan. saya dapat meneroka ilmu baru. 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Saya suka membuat latihan matematik kerana dapat meningkatkan kemahiran saya.. 1 2 3 4 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Saya rasa seronok bila guru menggunakan alat bantu mengajar seperti komputer semasa menagajar. Setiap kali saya membuat latihan matematik saya rasa puas hati apabila menyelesaikan tugas saya. Saya di peluang untuk meneroka ilmu bru matematik di dalam kelas. Guru pandai membei semangat kepada saya untuk belajar matematik. Guru mengambil berat apabila saya mengahadapi masalah dalam menyelesaikan masalah matematik. Ibubapa saya mendorong / mebimbing saya dalam membuat latihan matematik. Guru memberi latihan sesuai dengan kebolehan saya. Bagi saya matematik sangat mudah sekiranya memahami konsep. Matematik membantu saya kerana tidak perlu menghafal fakta. Matematik membantu saya cara berfikir untuk menyelesaikan masalah. Berkaitan minat terhadap matematik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful