You are on page 1of 10

Ahli Kumpulan: Choo Su Chin Liew Min Tong Sam Yi Wei PISMP Ambilan Jan 2011 BC (A)

PSK Tahun 4 Tema: 3 Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat Unit: 4 Interaksi Dengan Komuniti Sekolah Tajuk: Hargai Khidmat Pekerja Sekolah Tempat: Kawasan Sekolah Masa: 1 jam

Pengetahuan: - Menyenaraikan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah dengan menghasilkan peta minda. -Menyatakan kesan tanpa pekerja sekolah di sekolah. Kemahiran: -Berinteraksi secara sopan semasa bertemu bual dengan pekerja sekolah. Sikap: -Menghargai sumbangan pekerja sekolah.

Pembelajaran Luar Bilik Darjah KBKK Menjana Idea, Menghubungkaitkan,Membuat Kesimpulan,Menerangkan Sebab,Membuat ramalan. Pembelajaran Koperatif Round Table TPK Intrapersonal,Interpersonal, Linguistik

ICT Kertas Mahjong Marker Pen

1.
2. 3. 4. 5.

Guru meminta murid menyatakan komuniti sekolah. Guru menunjukkan foto keadaan sekolah dan pekerja dengan slaid. Guru menanyakan terdapat sesiapa dalam foto dan apa yang mereka lakukan. Guru menghubungkaitkan dengan isi pelajaran hari ini. Murid diminta menyatakan terdapat sesiapa dalam golongan pekerja sekolah dan tugas mereka.

6.

7. 8.

9.

Guru mengagihkan murid kepada 6 kumpulan untuk mengadakan temu bual dengan pekerja sekolah. Guru menunjukkan isi-isi utama yang perlu temu bual dengan pekerja sekolah. Murid diminta berbincang dalam kumpulan soalan-soalan dan siapa yang mereka hendak bertemu bual. Guru mengingatkan perkara-perkara yang perlu diambil perhatian semasa menjalankan pembelajaran luar bilik darjah.

1.
2. 3. 4.

Murid bergerak dalam kumpulan untuk bertemu bual dengan pekerja sekolah. Murid diminta bertemu bual dengan pekerja sekolah dalam 20 minit. Guru bergerak dalam kawasan sekolah untuk memerhati murid. Selepas 20 minit, murid diminta balik ke kelas.

1.
2.

3.

4.

Murid diminta berada dalam kumpulan masing-masing. Murid diminta menyenaraikan tugas dan tanggungjawab pekerja sekolah yang ditemu bual oleh kumpulan masing-masing dengan menghasilkan peta minda. Setiap kumpulan meninggalkan seorang ahli kumpulan untuk menerangkan hasil kerja kumpulan kepada ahli kumpulan yang lain. Murid diminta bergerak untuk tengok hasil kerja kumpulan lain.

5.
6.

7.

Murid diminta menyatakan kesan tanpa pekerja sekolah di sekolah. Guru menanya apakan tingkah laku atau sikap yang patut diamalkan sebagai penghargaan kepada pekerja sekolah. Guru membuat kesimpulan.