dr.

Dumitru Titus POPA

DEONTOLOGIA PROFESIUNII DE ZIARIST
Editura NORMA

dr. Dumitru Titus POPA

DEONTOLOGIA PROFESIUNII DE ZIARIST

dr. Dumitru Titus POPA DEONTOLOGIA PROFESIUNII DE ZIARIST Editura NORMA Bucure[ti•2000 .

COLEC}IA „CORPUS JURIS“ Editura NORMA•2000 Director artistic: Ana-Cristina POPA Director executiv: Cristina-Eugenia POPA Telefon/fax: 335 38 69 © Copyright Editura NORMA © Toate drepturile rezervate Tip`rit la ARTPRINT Bucure[ti ISBN 973-96085-3-1 .

....... DREPT.... 69 Principii definitorii ale dentologiei profesiunii de ziarist ....... 15 Disponibilit`]ile morale ale societ`]ii informa]iei ............................................................................. 67 Anul 1918 – un \nceput deontologic discret ..CUPRINS Capitolul I MORAL~........... 45 Recursul la voin]`! ................................ 31 Epicureanul .. 35 Capitolul III MAREA TRANZI}IE: – de la „obsesia dihotomic`“ la „unitatea originar`“ Persisten]a dualit`]ii: „Binele suprem“ [i „Binele uman“ ..................................................................... 52 Efecte circumstan]iale: „scenariul“ cauzal [i impasul ra]ional .................................................................. DEONTOLOGIE Delimit`ri conceptuale ............. 11 Norm` moral` [i libertate social` ................................. 28 Omul aristotelic .......................................................................................................................................................................... 34 Scepticul ............................................. 61 Capitolul VI DENTOLOGIA {I COMUNICAREA DE PRES~ Preciz`ri contextuale (con]inut [i sens) ........................................ 56 Capitolul V DENTOLOGISMUL Premisele unui nou comportament moral al omului activ ................................. 40 Capitolul IV RA}IONAMENTUL ETIC EUROPEAN {I DIFICULTATEA UNEI CONCLUZII MONOGENICE |ntre unitatea originar` [i rescindarea ra]ional` ............................................................................................................................................................................. 37 |mplinirea unit`]ii originare: omul christic ..................... 19 Capitolul II OMUL MORAL – PROFILURI ELINE Omul socratic ........................................ 71 Reglement`ri deontologice la nivel na]ional ...................................................................................................................................................................................... 33 Cinicul .................................................................... 77 ...................................................................... 25 Omul platonician ...................... 7 Morala ca temei al Binelui (scurte preciz`ri) ...........................................................................

Capitolul VII EVOLU}II DEONTOLOGICE |N PRAGUL MILENIULUI TREI Presa - singur` \n fa]a propriei responsabilit`]i (M.A.R.S.) ........................ 81 „Deontologie aplicat`“: Marea Britanie ......................................................................................... 84 Germania ................................................................................................. 87 Italia ......................................................................................................... 89 Capitolul VIII {ANSELE UNUI COD DEONTOLOGIC INTERNA}IONAL Premise favorabile ........................................................................................ 91 Ini]iative deontologice \n ultimii 70 de ani .................................................. 92 Capitolul IX CADRUL DEONTOLOGIC |N ROMÂNIA POST-DECEMBRIST~ Carta libert`]ii presei (septembrie 1990) .................................................... 110 Principiile deontologice ale ziaristului (noiembrie 1990) ......................... 113 Codul deontologic al ziaristului (aprilie 1990) .......................................... 115 Asocia]ia „CLUBUL ROMÅN DE PRES~“ ............................................ 116 Capitolul X SENSURI DEONTOLOGICE Clauza de con[tiin]` .................................................................................... 121 Regula cit`rii: de la citat la plagiat ............................................................ 123 Dreptul la critic` ......................................................................................... 127 Confiden]ialitatea [i secretul surselor de informare .................................. 131 Cenzura [i autocenzura ............................................................................... 135 NOTE BIBLIOGRAFICE .............................................................................................. 139 ANEXE ...................................................................................................................... 153 Charta datoriilor [i drepturilor profesionale ale ziari[tilor francezi (1918) Codul onoarei interna]ional al pesonalului presei [i informa]iei (O.N.U., 1952) Declara]ia datoriilor [i drepturilor ziari[tilor (München, 1971) Codul deontologic al ziaristului din România (1991) Hot`r\rea asupra rezolu]iilor Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristic` (Camera Deputa]ilor, 12 septembrie 1994): - Rezolu]ia 1003 (1993) - Rezolu]ia 1215 (1993) Consiliul Europei: Comunicat din partea Consiliului de Mini[tri privind codul deontologic al ziaristului, recomandat prin Rezolu]ia 1215 (21 martie 1994) Articolul X al Conven]iei europene privind drepturile omului Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Pres` (1996)

CAPITOLUL I

MORAL~. DREPT. DEONTOLOGIE
Delimit`ri conceptuale
1. Profesia de ziarist constituie un exerci]iu nemijlocit - scris, vorbit, televizat - al normei bunului sim] [i al sim]ului de dreptate [i adev`r1. Profesioni[tii mesajului publicistic practic` [tiin]a a ceea ce este bine2, a ceea ce se cade (: s` se [tie, s` se comunice). Practic` [tiin]a identific`rii, select`rii [i comunic`rii faptelor, evenimentelor, opiniilor care au, \n chip semnificativ, relevan]` public`: s\nt de real interes public [i trebuie f`cute publice; trebuie publicate. |n aceea[i m`sur`, profesioni[tii presei combat intransigent („justi]iar“)3 - sprijini]i \n normele acceptate [i practicate - acele fapte, evenimente, opinii care pot distruge („infractio“) ordinea moral` [i de drept, regulile [i rela]iile de comunicare interuman` din societatea de referin]`. |n ultim` analiz`, profesioni[tii presei legitimeaz` - \n spa]iul vie]ii publice sau private - comportamente morale, politice, civice (individuale/colective/organiza]ionale), concomitent cu armonizarea propriului comportament la normele morale generale [i la norme strict specifice meseriei de gazetar („normele deontologice“). Spunem, astfel, c` ziaristul \[i asum`, prin natura muncii sale, un „dublu standard“ moral - profesional: cel general - societal - acela[i [i egal pentru to]i, [i cel strict specific - profesional („autoimpus“). 2. Normele proprii profesiei, numite relativ recent „norme deontologice“, s\nt a[adar exclusiv profesionale, interioare profesiei de ziarist [i decurg, \n substan]`, din normele morale generale4. Cronologic, normele deontologice s\nt succesive celor morale, iar genezic s\nt consubstan]iale; \n acela[i timp normele deontologice s\nt particularizatoare, legitim\nd comportamente informa]ionale \n aria strict delimitat` a profesiei. Tipologia normelor deontologice este configurat`, cum este [i firesc, de natura diferit` a profesiilor normate (ex: medic, avocat etc.), \n considerarea condi]iilor [i situa]iilor comportamentale specifice domeniilor vizate. 3. Particularitatea comportamentului moral-normativ al ziaristului nu \nseamn` [i crearea unei identit`]i socio-morale „speciale“, sui-generis! Codurile deontologice - ale onoarei [i responsabilit`]ii profesionale - nu con7

stituie corpusuri de reguli [i practici de cast`; nu creaz`, \n via]a public` sau privat`, diferen]e de tratament normativ. Ziaristul, \n \mprejur`ri publice sau particulare curente, este, cum adesea se spune, un om ca oricare altul, supus acelora[i norme morale [i juridice de via]` [i convie]uire; nu se poate prevala de principiul diferen]ei (\n plan civic sau normativ). „Nimeni nu este mai presus de lege“5, stabile[te un text constitu]ional imperativ, opozabil tuturor [i riguros nediscriminatoriu. 4. Preciz`rile s\nt necesare, \ntruc\t exist` opinii, relativ bine argumentate, favorabile unui statut social mai \nalt, de care ar trebui s` beneficieze ziaristul. |n fapt, at\t profesionistul, c\t [i profesia sa se consider` a fi de elit`, comparativ cu multe alte \ndeletniciri socio-umane. Argumentele \n favoarea statutului elitist al ziaristului [i al profesiei sale, c\nd s\nt acceptate, ]in nu at\t de o „realitate intelectiv` excep]ional`“ (cum se pledeaz` pro domo), c\t de ceea ce am putea numi caracterul eminamente provocator-intelectiv al actului mediatic de informare [i comunicare. |ntr-adev`r, actul de pres` este un act/fapt de g\ndire, cum aprecia profesorul Vintil` Dongoroz. Argumentele de tip elitist nu fac dec\t s` releve odat` \n plus particularitatea unui fapt de sorginte intelectual-mental`. Asemenea argumente, deliberat discriminatorii, \n fond ilegitime, favorizeaz` totu[i mai corecta \n]elegere a actului de informare [i comunicare [i, prin aceasta, specificul eminamente intelectiv al profesiei de gazetar6. (|n acest sens s\nt utilizate \n lucrarea de fa]`). Sistematizate, fie [i aproximativ, argumentele „elitiste“ situeaz` presa \ntr-o tripl` realitate conceptual`/comunica]ional`: a) o realitate socio-func]ional`: \n care presa este perceput` ca o putere \n stat („a patra putere“), cu o contribu]ie direct` la actul de decizie public`, social`, politic` [i cu un impact public adesea mai puternic [i mai prompt dec\t al celorlalte trei puteri „clasice“ (legislativ`, executiv` [i judec`toreasc`); b) o realitate socio-mental`: \n sensul \n care presa, ca „act/fapt de g\ndire“, implic` mentalul individual/colectiv: „lucreaz` pe creier“; c) o realitate socio-existen]ial`: \n m`sura \n care profesioni[tii presei se v`desc a fi adev`ra]i „medici sociali“; competen]i s` observe, s` investigheze [i s` pun` un diagnostic profesional („publicistic“) [i realist „organismului social“, \ntocmai cum medicul specialist procedeaz` \n cazul „organismului uman“. Alte argumente de tip „elitist“ s\nt extrase din situarea gazetarului \n fa]a „publicului larg“ (cititor/radioascult`tor/telespectator). |n fapt, este o situare exponen]ial`, de exponent socio-moral al publicului. Se subliniaz` ideea c` ziaristul independent („echidistant“), echilibrat [i de bun`-credin]` \[i c\[tig` statutul de exponent al opiniei publice [i nu \l dob\nde[te automat, odat` cu
8

adev`ra]i ziari[ti de elit`. de practican]ii indistinc]i ai unei specialit`]i/meserii. indiferent de natura („moral`/amoral`/imoral`) a mijloacelor prin care au fost ob]inute. ocup` un loc de prim rang“)7. pragmatic. Statutul elitist nu vizeaz` profesia ca atare. \n general. Nu vorbim de profesii de elit`. Deontologia profesional` tinde s` impun` [i un curent de g\ndire comunica]ional-normativ`: DEONTOLOGISMUL! Noul curent \[i extrage argumentele („formale“) din morala normativ` actual`8. \ntr-o formulare memorabil`: „Ac]iunile s\nt moralmente corecte (right) \n m`sura \n care tind s` sporeasc` fericirea [i s\nt moralmente incorecte (wrong) \n m`sura \n care tind s` sporeasc` inversul fericirii“9. ci individualit`]ile de excep]ie. de profesioni[ti exponen]iali. Ziaristul beneficiaz` de-o asemenea onoare public` doar at\ta timp c\t o merit`. \ns`. G\ndirea deontologic` afirm` rela]ia esen]ial` ([i esen]ial moral`) dintre corectitudinea mijloacelor [i temeiul moral al rezultatelor proiectate [i realizate („corectitudinea rezultatelor“). a[adar. utilizatorul 9 . de succes cu orice pre]. aceea de ziarist profesionist. „principiul utilit`]ii“ enun]at de John Stuart Mill. cu prec`dere. De altfel. printr-un real consens public. Este vizat`. indiferent de profesie sau ocupa]ie. ale c`rei premise practice se \ntemeiaz` pe rezultate („succese“). mijlocitor autorizat [i respectat al actului de comunicare public`. Suportul teoretic originar al utilitarismului \l constituie.acceptarea \n profesie. Ziaristul este ales s` informeze. Transpus \n plan real. chiar defini]ia „elitei“ are \n vedere [i „persoane“ dintr-un grup. chiar dac` profesia [i practican]ii ei s\nt de o \nsemn`tate aparte \n structura de putere a unei societ`]i. Fire[te. nu putem vorbi de o profesie sau de profesioni[ti de elit`. Nu este vorba. „filosofia consecin]ionist`“. cum [tim. Putem vorbi. oricare ar fi aceea. de pres`. Deontologismul \ncearc` s` impun` un ra]ionament doctrinar [i atitudini practice de ripost` \n fa]a curentelor pragmatic-utilitariste. inclusiv cu pre]ul ignor`rii esen]ei binelui [i corectitudinii rezultatelor. Ele s\nt oportune. semn de net`g`duit al reputa]iei [i onoarei profesionale. ci de profesioni[ti de elit`. 5. \n m`sura \n care limpezesc odat` \n plus statutul at\t de dificil de definit al profesionistului de elit`. A[a fiind. s` comenteze [i s` pun` concluzii chiar \n numele ([i \n locul) publicului s`u. nu dorim ca argumentele tocmai invocate s` aduc` vreo atingere de prestigiu uneia dintre cele mai importante meserii ale acestor timpuri predominant comunica]ionale. Statutul exponen]ial se c\[tig` \n timp (prin corecta exercitare a profesiei de comentator/analist). dintr-o comunitate („Persoane care prin valoarea lor.

Cu men]iunea obligatorie: sanc]iunea deontologic` apar]ine exclusiv unei „instan]e a onoarei profesionale“. Deontologia tinde s` devin` o adev`rat` critic` a ra]iunii morale.premerge [i resubstan]ializeaz` mereu con]inutul [i mobilul normelor juridice [i deontologice. efectiv. marginalizare).astfel \nc\t codificarea moral` a mijloacelor de ob]inere a succesului „cu orice pre]“ nu mai are relevan]` din moment ce asigur` fericirea pentru cei implica]i \n ac]iune. |n toate cele trei tipuri de reglement`ri se accept` sau se prevede expres sanc]iunea. o garan]ie a vie]ii morale. toate cele trei arii comportamentale (moral`. \n care preeminen]a moralei [i reg`sirea principiilor [i normelor morale \n cele de drept [i deontologice constituie parte inseparabil`. uzan]ele . prin aceasta. For]a moralei publice . |nvins \n alegerile din 1998. cutumele. Exemple negative ne s\nt oferite [i de campaniile electorale \n programele [i discursurile c`rora promisiunile. aleas` de profesioni[tii scrisului publicistic [i numai din r\ndurile acestora. rela]ia „bine .corect“ („fericire .tradi]ia.corectitudine“). desconsiderare. \n care binele \nseamn` corect [i este ob]inut prin mijloace corecte. fericirea lor. civil. fie ele [i iluzorii.rela]ioneaz` „fericirea“ de succesul ac]iunii. 10 . penal. liderul partidului laburist australian a rostit o formul` perfect utilitarist`: „Am fost prea cinsti]i“!10. norma este considerat`.„de succes“ . administrativ. asigur` adesea succesul protagoni[tilor hiperbolizan]i [i. de[i de ordin moral-profesional. un argument [i suport ineluctabil al persoanei \n raporturile \n societate [i cu societatea. practic imposibile. juridic`. Tripticul: moral`-drept-deontologie solicit` anumite preciz`ri de substan]`. \n sprijinul mai exactei \n]elegeri a realit`]ii deontologice \n care ziaristul \[i desf`[oar` activitatea de informare [i comunicare public`. obiectiv`. practic. este mai mult dec\t „oprobriul public“. Vom nota \n context: – Componentele tripticului formulat se afl` \ntr-o rela]ie de succesivitate („totul \ncepe cu morala!“). cum observ`m. \n mod real. juridice [i deontologice. pe c\nd succesul… |n replic`. – sanc]iunea juridic` poate fi de ordin contraven]ional. cu deosebirea c`: – sanc]iunea moral` \nseamn` oprobriul public (dispre]. a evolu]iei [i calit`]ii actului normativ. – Recursul la norm` apare azi ca necesar [i obligatoriu \n. nu aduce \ntotdeauna fericirea. mai concis . – sanc]iunea deontologic`. deontologismul afirm` [i promoveaz`. 6. sanc]iunea deontologic` poate merge de la o simpl` „mustrare“ p\n` la ridicarea dreptului de semn`tur` sau chiar p\n` la excluderea definitiv` din profesie. Cinstea. deontologic`).

a c`ror respectare este l`sat` la libera voin]` [i con[tiin]` a persoanei. normele deontologice s\nt restrictive [i constr\ng`toare numai \ntr-o arie comportamental` foarte precis`. • norme deontologice . confesori etc. Constatare. se spune: . al atitudinii umane (art`. investiga]ii. iar dreptul. De[i principiile [i normele morale s\nt preluate/asimilate de normele juridice [i deontologice. Morala ca temei al Binelui (scurte preciz`ri) 1. „clauzei de con[tiin]`“ [i prevederilor contractuale). \n principal. [i aplicate numai de cei care le-au redactat [i acceptat. norme elaborate [i adoptate de profesioni[tii \n[i[i. Prin extensie. – Comparativ.obligatorii prin efectul legii. Distingem. pe bun` dreptate s-a afirmat c` binele este cel spre care aspir` toate“…11 Precizarea aristotelic` identific`. ac]iuni. • norme juridice .Morala ]ine. cu un „actor \nn`scut“ al aspira]iei nemijlocite de a f`ptui [i de a tr`i binele.voca]ia activ` a omului spre un anume bine. Pruden]a aristotelic` sugerat` de sintagma „un anume bine“ relev` atåt dificultatea (conceptual`) de a defini binele.opozabile numai practican]ilor („membrilor“) unei anumite profesii. \n mod normal. – Ambele tipuri de norme au caracter general [i generalizant (la nivelul \ntregii societ`]i/colectivit`]i) [i se aplic` nediscriminatoriu.). |n principal diferen]ele decurg din puterea normei [i. a[adar: • norme morale . „Orice art` [i orice investiga]ie. |n expresii consacrate. c\t [i riscul de a absolutiza acolo 11 . f`r` nici un fel de ingerin]e sau presiuni din aria extraprofesional`. pe c\nd normele juridice s\nt coercitiv-represive. iar omul. medici. \nc\t toate cele ce ]in de gånduri [i fapte. par s` tind` spre un anume bine.7. \n sensul c` vizeaz` comportamentul normativ \ntr-o profesie anume (ziari[ti. decizii) . din efectele punitive/reparatorii pe seama p`r]ilor implicate \n actul de comunicare public`. prin consecin]`. de uzan]e. originar. de aceea. se aplic` numai profesioni[tilor viza]i [i numai dac` aceia consimt s` respecte reglement`rile specifice (cf. de instan]e! – Normele morale s\nt restrictiv-persuasive. ca [i orice ac]iune [i orice decizie. de „via]` activ` [i contemplativ`“ par a tinde „spre un anume bine“. moralitatea cu actul inten]ional al binelui. individualitatea. \n esen]`. exist` totu[i diferen]e \ntre cele trei tipuri de reglement`ri. Aristotel situeaz` \n „Motorul Prim“.

unde premisele ra]ionale \nsele s\nt mereu fluidizante („fenomenologice/anecdotice“), dificil de fixat \n \n]elesuri definitive. Nu este exclus, de aceea, ca „pruden]a“ de care vorbim s` rezulte [i din modul original \n care marele stagirit gåndea structura („felurile“) binelui [i accesul omului la un anume bine. (S` re]inem mereu c` binele aristotelic este un „anume bine“, dar nu de acela[i fel pentru to]i). Aristotel stabilea dou` categorii de Bine: „Binele suprem“ (accesibil vie]ii contemplative - filosofului) [i „Binele uman“ (accesibil vie]ii active omului obi[nuit)12. Viziunea dihotomic` („scindat`“) aristotelic` asupra omului moral - situat mereu sub zodia unui anume bine - se reg`se[te, practic, \n toate sistemele, „programele“ sau doctrinele etice ulterioare: utilitarismul, hegelianismul, marxismul, consecin]ionismul, deontologismul etc. Cum se reg`se[te. de asemenea, \n plan fiin]ial, al omului ca om, „al fiin]ei ca fiin]`“. Aristotel - \n continuarea lumii „ideilor eterne“ platoniciene, \n care aveau acces la „statul perfect“ (configurare moral` a ideilor primordiale) numai anumi]i oameni observ` fiin]a \n dou` planuri: a) „fiin]a separat`“ (divinitatea) [i b) „fiin]a uman`“ (omul imediat, determinat de natura sa social`). La Aristotel, nu este (\nc`) vorba de dou` st`ri antagonice, ci de dou` ipostaze fiin]iale care pot fi apropiate (p\n` la unitatea originar`, de cei cu acces la via]a contemplativ`, cei \n m`sur` s` realizeze unitatea dintre divin [i intelect: dintre „Binele suprem“ [i „Binele uman“. 2. Am z`bovit ceva mai mult \n aria dihotomic`“ („scindat`“) a ra]ionamentului etic aristotelian, pentru a putea observa cum aceast` caracteristic` bivalent` (contradictorie) apare ca o tr`s`tur` intrinsec` - o fatalitate! - a g\ndirii umane \n general. Surpriza profetic`, esen]ial simbiotic`, reprezentat` de Iisus („Fiul Omului [i al lui Dumnezeu“) nu avea s` \mpiedice continu`rile ra]ionale dihotomice; inclusiv fa]` de noua realitate m\ntuitoare, care realiza, \n fapt [i pentru ve[nicie, unitatea originar` divin-uman, impun\nd paradigma etern` a omului ca fiin]` terestr` [i celest`, \n acela[i timp. |nsu[i Iisus, deci unitatea absolut` a fiin]ei [i fiin]`rii („\n ve[nicie“), urma s` fie [i \nc` este perceput \n registrul dihotomic („scindat“). 3. Cauzele ra]ionamentului uman dihotomic/contradictoriu nu s\nt, totu[i, de ordin genezic („originar“). Contradic]ia nu este proprie naturii morale a omului, ci ac]iunii sale autonome; inten]iei [i ac]iunii de sine. Identific`m aici obsesia socratic` a „omului \n parte“, a omului care era menit s` se descopere pe sine, s` se cunoasc` pe sine \nsu[i, sub raza preceptului delfic, sursa [i reperul celui mai \nv`]at om al timpului s`u: „Cunoa[te-te pe tine \nsu]i!
12

Individualizarea entit`]ii om - prin con[tiin]a de sine („daimonul“) - a constituit ipoteza temerar`, de un risc mortal, pus` [i impus` de Socrate contemporanilor s`i, \ncercare ce avea s`-l duc` la un real triumf ra]ional, dar [i la cupa cu otrav`. „Nu“-ul socratic nu are, \ns`, o valoare absolut`, ci apare ca un operator logic (cum am spune azi) \n fa]a ac]iunii umane. „Daimonul“ \i spune lui Socrate c\nd nu trebuie s` ac]ioneze (presupunem c` inclusiv reflexiv). Prin aceast` raportare a „nu“-ului la „ac]iune“, Socrate avea s` circumscrie ideea moralei [i a moralit`]ii \n aria sensibilului (a „sufletului reflexiv“ platonician; a „Binelui uman“/ via]a activ`, argumentat de Aristotel). Profesorul Grenier formuleaz` exact dimensiunea moral` a ac]iunii umane: „Moralitatea nu este legat` dec\t de ac]iune [i, a[a cum Aristotel a ar`tat foarte clar, \n noi ac]ioneaz` ceea ce este muritor, latura divin` g\nde[te. Ac]iunea se afl` \n lupta cu contingentul, suport` presiunea timpului; cunoa[terea ne a[az` \n planul necesarului [i al eternului13. Binomul ac]iune-moralitate [i situarea acestuia \n sfera vie]ii sensibile/ accesibile a omului [i a for]elor omene[ti („in forma“) plaseaz` actul moral la dispozi]ia con[tiin]ei op]ionale [i a voin]ei active. Prin efect, [i treptat, are loc o subiectizare [i mai accentuat` (uneori p\n` la „totalitarismul etic“) a ac]iunii umane. |n replic`, [tiin]a moralei a \ncercat s` delimiteze c\t mai exact ([i ca ripost` la arbitrariul moral) cutume, obiceiuri, tradi]ii [i s` propun` un normativ etic opozabil tuturor. |n acest fel, morala ca realitate practic` a rela]iilor interumane devine nu numai o tem` doctrinar` ci [i una normativ`. 4. Normativizarea moral` nu constituie, totu[i, un rezultat favorizat de con[tiin]a op]ional`, at\ta vreme c\t norma, de aceast` dat`, \ncearc` s` protejeze valori uzuale de ob[te, cristalizate \ntr-o \ndelungat` tradi]ie comunitar`; valori imanen]iale, genuine. Morala, via]a moral`, constituie o stare [i o atitudine de con[tiin]` liber`, natural`, ce n-ar trebui „\ncorsetat`“ de norme, fie ele [i cele mai libertare cu putin]`. Totu[i, normele, \n general, inclusiv cele morale, nu pot fi exceptate de la un anume subiectivism contextual, conjunctural, din care politicul s` fie exclus \n totalitate, fie [i din motivul formal c` este considerat destinul societ`]ilor moderne (Napoleon: „S` nu-mi vorbi]i de destin. Politica este destinul“). Or, politica este declarat expresia ac]iunii subiective, prin intermediul c`reia se pot impune [i normele pozitive [i cele morale („morala public`“). Disputele [i elaboratele normative de tip moral, consemnate azi \n diversele ordini societale, repun \n prim-plan g\ndirea [i ac]iunea moral` dintr-o perspectiv` \ngrijorat`, recuperatoare. 5. |n plan doctrinar, ra]ionamentul etic desemneaz` at\t un set de valori admise [i practicate \ntr-o societate/comunitate, c\t [i atitudinea/mijloacele prin 13

care acestea s\nt promovate individual/colectiv. Plastic spus, morala este „[tiin]a binelui [i a r`ului“, [tiin]a despre binele [i r`ul moral („science du bien et du mal“), \n care con]inutul ac]iunii decide codificarea (pozitiv`/negativ`) a actului moral, prezen]a sau absen]a binelui moral, corectitudinea rezultatelor [i mijloacelor. 6. La nivelul ac]iunii este implicat`, decisiv, con[tiin]a moral`, confruntat` cu \ntrebarea: „Ce ofer` unei ac]iuni caracterul de corectitudine moral`?“ („What make an action right?“). Printr-o simplificare metodic`, putem afirma c` \ntre cele dou` postulate - „Science du bien et du mal“ [i „What make an action right?“14 - se afl` miezul benefic sau riscant al con[tiin]ei morale, al g\ndirii [i atitudinii/ ac]iunii morale, \n etapa evolutiv` actual`. {tiin]a binelui [i a r`ului indic`, \n ultim` analiz`, pre-meditarea at\t a ideii, c\t [i a exterioriz`rii ideii (ac]iunii) de „bine“ sau de „r`u“. Morala, \ntro asemenea viziune, constituie o expresie a individualit`]ii, n`scut` din „intimitatea intuitiv`“ a persoanei cu sine \ns`[i („Actul moral este acela pe care nimeni nu-l poate g\ndi \n locul meu“)15. Atitudinea moral` este analitic`, rezultat` dintr-un ra]ionament individual (personal), \n baza c`ruia poate ap`rea acceptarea sau diferen]ierea de „cauza comun`“. Ra]ionamentul moral este relativ [i relativizant - op]ional - nu opereaz` (n-ar trebui s` opereze!) cu imperative normative, opozabile [i obligatorii pentru to]i, cum se \nt\mpl` \n cazul normei juridice ([i, \n zilele noastre, inclusiv \n sfera reglement`rilor morale). Riscul de a face din moral` [i moralitate un fel de „justi]ie constr\ng`toare“ este bine s` fie evitat, mai ales \n condi]iile \n care moderinitatea ([i post-modernitatea) constat` o asemenea evolu]ie. „Probabil preocup`rile noastre moderne se origineaz` \n concep]ia dup` care moralitatea e un fel de legisla]ie, iar a tr`i bine \nseamn` a face ceea ce e permis“16. 7. Morala modern` - normativ` - str`bate calea de la „ce este“ la „ce trebuie“ (must) sau la „ceea ce nu ne este \ng`duit (may not) s` facem“17. Transformarea lui „este“ \n „trebuie“ indic` deplasarea de la actul moral, ca act de interioritate a g\ndirii [i tr`irii binelui/ fericirii, la actul de exterioritate [i exteriorizare moral` [i, prin aceasta, de obligare a sinelui la un ra]ionament [i un comportament permise („normate“). Practic, actul moral „pe care nimeni nu-l poate g\ndi \n locul meu“ (Socrate) apare ca un „deja g\ndit“, ra]ionamentul individual manifest\ndu-se [i legitim\ndu-se \ntr-un asemenea „spa]iu permisiv“. Se produce, astfel, o comunizare (socializare) a g\ndirii [i ac]iunii morale, \n fapt, preeminen]a moralei publice. Principiul socratic: „\ntotdeauna nu m` adresez dec\t omului
14

inclusiv moral.libertate“ constituie o aporie18. la ideea unei rela]ii originare \ntre moralitate [i proiec]ia socio-individual`. prin „Declara]ia drepturilor omului [i al cet`]eanului“ (1789) [i. prin consecin]`. „eretic“. esen]ial contradictoriu. acauzal`. relev` impactul major al libert`]ii asupra con]inutului („libertar“) al normei [i. \n cauza ei originar`. cum crede Hegel19. a expansiunii libert`]ilor individuale/colective/institu]ionale. ar avea un caracter aporetic. At\ta vreme 15 . la Bucure[ti. c`. rolul de garant al normei \n afirmarea [i protejarea drepturilor [i libert`]ilor („libertatea cucerit`“).\n parte“ r`m\ne un fapt \n sine. culturale). f`r` s` [tie c` erau oameni excelen]i“. Doar c` evolu]iile (\n plan fiin]ial [i existen]ial) oblig` ra]ionamentul la premise [i argumente concordante. Rela]ia norm`-libertate. norma moral` este deplin compatibil` cu libertatea social` (drepturi [i garan]ii politice. necondi]ionat normativ sau societal. con[tiin]a subiectiv` („liberul arbitru“) subiectivizeaz`. substan]a permisiv`/ corectiv`. Precizarea hegelian` ne conduce. probabil. constituie un dat al condi]iei umane. \n 1989. \n timp ce libertatea. dispozitiv`. \n cauza ei ultim`. din care \[i extrage. Astfel. Aser]iunea \[i are temeiul \n ideea c` norma. Marele filosof german noteaz` cu privire la atenienii presocratici: „Erau oameni cu moralitatea obiectiv` [i nu oameni morali. Rela]ia norm`-libertate. o moral` obiectiv` n-a fost posibil` dec\t. moralitatea [i morala \ns`[i. cu deosebire \n modernitate („libertate-egalitate-fraternitate“). necondi]ionat [i nenormat. economice. \ntr-o interpretare „pur`“. \n raport cu omul individual. un joc al paradoxurilor false.ns. Spunem. Modernitatea. dac` se accept` simetria. dou` sute de ani mai t\rziu. Rela]ia norm`-libertate configureaz` discursul politic [i civic al lumii moderne („constitu]ionale“). dac` nu rezoneaz` integrativ cu spa]iul moral public. al`turat` libert`]ii. astfel. prezum]ioase. apare ca un preten]ios enun] aporetic. \n condi]iile noi/democratice. \n ultim` analiz`. al cet`]eanului. Se \nt\mpl` ceea ce am mai spus \n alt loc [i anume: triumful omului social. \n aceea[i m`sur` afirmarea posibilei incompatibilit`]i „norm` . ei \nf`ptuiau ceea ce era ra]ional (s. \n chip libertar. Norm` moral` [i libertate social` 1. \n lumea presocratic`.) \n rela]iile lor f`r` s` reflecteze. greu/imposibil de rezolvat. O realitate socio-politic` statuat` solemn. Cu at\t mai mult cu c\t. vom constata c` \n aceea[i m`sur` \n care norma. de fapt. este limitativ`/restrictiv`. a c`rei menire este de a promova moralitatea ac]iunii sociale [i garantarea. 2.

respect` zeii [i simbolurile cet`]ii. sursa originar` a principiului individua]iei. Hegel sublinia clar un asemenea moment radical atenian ([i socratic): „El (Socrate n. individual romantic. „moralitatea obiectiv` este naiv`“ . prin auto-interdic]ia ra]ional` care \]i „spune“ ce nu trebuie s` faci [i niciodat` ce trebuie s` faci. Descoperirea de sine („con[tiin]a subiectiv`“) creaz` situa]ii noi. ci ceea ce am putea numi o socio-identitate. \n cele din urm`. Platon avea s` ne relateze. fiecare descoperind c` nu este ceea ce vrea s` fie [i. zice Socrate la proces. \n „Ap`rarea lui Socrate“. Daimonul socratic .). spaima de schimbare. dar \n chip ra]ional. [i anume un bine care trebuie s` ni se potriveasc`“23 (s. cum \l declarase Pithia la Delfi. ci tragedia Atenei“21. ei normau astfel un destin moral obiectiv: „\nf`ptuiau ceea ce era ra]ional \n rela]iile lor f`r` s` reflecteze“. ci. mai ales printre cei cu mari demnit`]i \n cetate. c\nd tocmai atingea v\rsta de 70 de ani.ns. atenieni. ce mi se cuvine pentru c` s\nt un astfel de om? Ceva bun. condi]ia moral` proprie [i a propriei cet`]i. neacceptat de o Aten` \nc` obiectiv`.) este un punct de cotitur` a spiritului \n sine \nsu[i“ pentru c` „destinul lui nu e numai destinul s`u personal. dac` trebuie \ntr-adev`r judecat dup` ve[nicie. „Binele care ni se potrive[te“ [i „omul \n parte“ s\nt enun]urile dominante din premisa ra]ionamentului moral socratic [i post-socratic. c` individualismul socratic nu afirm` o individualitate ireconciliabil`. nu at\t teama de un om diferit (reflexiv).semn al cunoa[terii de sine . cum observa Hegel. reg`sit \n filosofia [i etica antic` dar [i ale zilelor noastre. politic` [i institu]ional`. \ns`. 3. oblig\ndu-l s` bea cucut`. pe care „cel mai \n]elept om al timpului s`u“. de[i deviza sa era: „{tiu c` nu [tiu nimic“22. printr-o ra]iune reflex`. Omul moral socratic respect` legea. (Cum notam mai devreme: „con[tiin]a 16 . dramatice. Dac` ar fi s` z`bovim \n sugestia romantic` hegelian`.punea \n cauz` „ra]iunea obiectiv`“ (presocratic`) [i. N-a g`sit. prin aceasta. |n aceast` faz` a existen]ei. pentru a g`si un om mai de[tept dec\t el \n toat` Atena. ci era situat \n natura lucrurilor. am fi \ndrept`]i]i s` spunem c` Socrate le-a pus atenienilor \n fa]` oglinda propriei con[tiin]e de sine („Cunoa[te-te pe tine \nsu]i“).ns. Exempli gratia: „Investiga]ia“ pe cont propriu.c\t oamenii nu au vrut altceva dec\t ce „oferea“ mecanica ra]ional-obiectiv`. Spune Socrate: „A[adar. determinant` \n sine (: „Binele \n sine era cunoscut [i \nf`ptuit“. Este important s` observ`m. sugereaz`.spune Hegel: nu este \nso]it` de reflexie)20. mai ales. principiul moral al individualit`]ii. o declan[a \ntr-o Aten` aflat` \n criz` moral`. omul nu se situa \nsu[i \n lume [i \ntr-un ra]ionament existen]ial prin sine. \n contextul moral. nici nu putea fi mai mult. Faptul c` cetatea Atenei i-a intentat lui Socrate un proces necru]`tor.

con[tiin]a obiectiv` prin con[tiin]a subiectiv` (ra]ional-afectiv`. dup` caz. \nlesne[te identificarea unei/unor surse grave de conflict individ. conceptual [i func]ional.Socrate substituie. a ac]iunii umane \n general). de aici posibila interpretare conform c`reia con[tiin]a de sine este cenzura pozitiv` a ac]iunii morale. condi]ii noi. [i con[tiin]a public` („opinia public`“) se vor reg`si \ntr-o continu` contradic]ie \n diversele or\nduiri [i organiz`ri comunitare [i statale.cetate“ . autorul cunoscutei lucr`ri „Constitu]iile libert`]ii“24. 4. determinat` tocmai de conflictul dintre „con[tiin]a de sine moral`“ [i „con[tiin]a public`“ (opinia public`).odat` cu afirmarea con[tiin]ei de sine [i cu resituarea individului \n cetate/societate. c\t [i moral`/civic`. ci colectivitatea/societatea („opinia public`“) \n condi]iile \n care „con[tiin]a moral`“ a e[uat \n „con[tiin]` ideologic`“. „programelor“. Cu precizarea c` „moartea“ poate fi at\t fizic`. Prin reconsiderarea raportului „individ . mai acute! Dac` ra]ionamentul socratic se baza pe preeminen]a con[tiin]ei morale ([i a normei morale) \n cetate/societate. \n sens invers.colectivitate („individualitate“ .libertate social`“ \ncepe o lung` carier` teoretic` [i practic` (nemijlocit socio-comportamental`). acceptare sau adecvare la reguli [i norme comportamentale omogene. Experien]a totalitar` a confirmat. pe care tocmai o parcurgem. Astfel spus. „ra]iunea de stat“ etc. [i \n acest raport.spune \ntotdeauna nu“ \ntocmai cum „daimonul“ \i poruncea lui Socrate ce s` nu fac`. „interioar`“. nu pare a depolitiza. \n circumstan]e formale sau imformale.„mas`“). Condamnarea la moarte a lui Socrate. dar [i posibilitatea sau imposibilitatea concilierii celor doi termeni \n discu]ie.). Acum. Societatea informa]ional`. Modernitatea impune. statalitatea modern` condi]ioneaz` morala [i moralitatea individual` de op]iunile [i „idealurile“ politico-sociale „colective“. esen]ial individual`. con[tiin]a moral` [i-a o a[eza \n pozi]ia ([i condi]ia) prioritar` [i nu \n rela]ie subaltern` fa]` de con[tiin]a „colectiv`“ („putere politic`“. „de clas`“. liberalismul ([i constitu]ionalismul“) momentului actual re]in rela]ia contradictorie dintre „norma moral`“ [i „libertate social`“ enun]at` \n subcapitolul de fa]`. Odat` cu Socrate. Rezultatele pot fi fericite sau mortale. „de grup“. mesajul destinului socratic. con[tiin]a moral` („propria con[tiin]`“. „\n cuno[tin]` de cauz`“ . obligatorii sau op]ionale. „proiectelor“ sociopaternaliste/patrimonialiste/etatiste etc. rezum` [i 17 . „sensibil`“). de \n]elegere. a reabilita. este surclasat` de permisivitatea constr\ng`toare a „politicilor“. nu a fost ucis individul. Mai pu]in grav. Profesorul Friedrich Hayek. rela]ia condi]ionat` „norm` moral` . „de cast`“ chiar. dar nu mai pu]in dramatic. Con[tiin]a moral`. „ra]iuni superioare“. „interese de grup“. postmodern`.

diferen]iaz` patetic desp`r]irea de ra]ionalism ([i „ra]ionalizarea“) clasice ale ideii de libertate, legiferare [i drept. Adept intansigent al legilor pie]ei [i „partizan al unei libert`]i «care este \n acela[i timp disciplin` a libert`]ii »“25, Fr. Hayek „este \mpotriva ra]ionalismului, dirijismului, socialismului, sociologismului, pozitivismului, marxismului [i freudismului, dar [i \mpotriva laxismului. Nu crede \n epoca luminilor, \n dreptul natural, \n contractul social, \n ra]iune [i \n perfectibilitatea naturii umane. Crede \n legile pie]ei“26 (s.ns.). 5. Dominanta legilor pie]ei \n realizarea efectiv` a progresului economic [i social implic` \n substan]` condi]ia [i progresul moral, statutul moralei [i percep]ia moral` individual`/colectiv`. |ntr-un fel care aminte[te de intransigen]ele platoniciene, profesorul Hayek \ncrimineaz` filosofii „care nu ]in cont de prima dintre realit`]ile sociale, legile pie]ei, [i pretind s` conduc` lumea conform ideologiei lor“27 (sau filosofiei lor, cum credea Platon \nsu[i). Adversar al unor filosofi, profe]i, „normativi[ti“ mai vechi, Fr. Hayek noteaz`: „Ei \n]elegeau tot at\t de pu]in [i c` opiniile morale pe care le condamnau erau \n mult mai mic` m`sur` cauza dec\t consecin]a evolu]iei economiei de pia]`. Dar sl`biciunea cea mai mare a acestor vechi profe]i era credin]a c` valorile morale, percepute intuitiv, extrase prin divina]ie din ad\ncurile sufletului omenesc, ar fi imuabile [i eterne. Asta i-a \mpiedicat s` vad` c` toate normele de conduit` serveau o anumit` ordine social`“…28 Pentru ca imediat s` afirme „dirijismul“ normatiz`rii \n raport cu societatea, \n care „normele, respectate de unii [i apoi prin imita]ie de majoritatea, s\nt cele care au creat o ordine social` de un anumit tip“29. Riscul unei asemenea idei libertare ar putea consta \n absolutizarea „grupului“ ce respect` normele (sau anumite norme) [i care, \n anumite \mprejur`ri/crize, s`[i \mpun` „legea“, iar ceilal]i, prin imita]ie, s` o respecte. Or, cel pu]in la nivelul con[tiin]ei, actul moral este unul individual, de interioritate, [i nu de imita]ie, chiar dac` un asemenea fenomen este, \n parte, real [i a f`cut istorie. |n]elegem mai bine concluzia profesorului Hayek (1899-1992) not\nd judecata sa despre tradi]ie (component`, cum [tim, a vie]ii morale): „Tradi]ia nu este ceva constant, ci rezultatul unui proces de selec]ie dirijat`, nu de c`tre ra]iune, ci de succes“30. Tradi]ia devenit` „o problem`“ de succes [i a celor care ob]in succesul, nu mai apare ca o stare moral` de interioritate, ci ca una de exterioritate, urmare a unor aptitudini de excep]ie, impuse - prin imita]ie celorlal]i („sechestrat` [i disimulat`“). Tradi]ia ca exterioritate - ca proces selectiv dominat de succes - legitimeaz` liberalismul moral sistematizat de John Stuart Mill (1806-1873) [i favorizeaz`, doctrinar [i practic, teoriile utilitariste actuale, inclusiv rela]ia (polemic`) „consecin]ionism - deontologism“.
18

Fr. Hayek a fost unul dintre cei mai \nsemna]i adep]i ai liberalismului economic, social [i moral, bazat pe principiul libert`]ii. {i-am ad`uga: bazat pe disciplina moralit`]ii succesului. Este un ra]ionament ce-[i extrage argumentele din legile pie]ei - ale pie]ei libere, \n care valorile rezult` din utilitate [i concuren]ialitate, sfer` din care, \n concep]ia liberal`, ar face parte [i valorile morale. 6. |n „pie]ele libere“, libertatea este organic legat` de economic [i social - de succesul proiectului - iar norma urmeaz` unei astfel de realit`]i („succesul social“). Binele, aici, este sinonim cu succesul. |n acest fel se ajunge la o maxim` relativizare a binelui [i a mijloacelor prin care se dob\nde[te. Practic, „binele“ este succesiv „succesului“ [i nu succesul se origineaz` \n bine, cum este logic. Necesar ar fi s` se cunoasc` [i s` se accepte binele moral, ca premis` a succesului. Un bine corect care s` legitimeze un succes corect. Pentru c`, ne spune Aristotel, „binele este cel spre care aspir` toate“, axiom` al c`rei adev`r nu se reg`se[te \ntocmai \n societ`]ile „programatice“ moderne. Deontologismul acest lucru vrea s` spun`.

Disponibilit`]ile morale ale societ`]ii informa]iei
1. Privim societatea informa]iei ca pe o realitate tr`it` efectiv - rela]ional [i comunica]ional - [i nu ca pe o virtualitate sau ca pe o realitate informatic`. Acest tip de realitate, al c`rei determinant colectiv este informa]ia (trans-specific`, transformativ`, global`) pune \n unda existen]ial` criterii noi de evaluare a comportamentelor comunica]ionale. Vom observa, mai \nt\i, c` societatea informa]iei nu neag` lumea social` (\n al c`rei amurg ne afl`m), ci o preia [i o integreaz` unor circuite revalorizatoare. Fiind universal` („la nivelul \ntregii sfere terestre“), societatea informa]iei estompeaz` diferen]ele aperceptive [i, prin aceasta, universalizeaz`/ globalizeaz` culturi, tradi]ii, specificit`]i. Vom spune, apoi, c` societatea informa]iei nu are ([i nu trebuie s` aib`!) \n nucleul s`u iradiant elemente/reguli discriminatorii. Informa]ia este, prin natura sa, generalizant`, neutral`. Diferen]ierea accesului la informa]ie, instrumentalizarea sau implicarea informa]iei \n ac]iuni de presiune [i diversiune de „terorism informa]ional“ - nu constituie consecin]e ale societ`]ii informa]iei, ci, mai degrab`, reziduuri ale mentalit`]ii de tip „social“ (ierarhizare, ideologizare, fragmentare). |n societatea ([i \n era) informa]iei, rela]iile interumane tind s` devin` [i vor fi, \n cele din urm`, nu de confruntare, ci de comunicare [i comuniune. Ordinea informa]ional` nu mai poate fi una piramidal`, 19

ierarhizant` (st`ri/clase/grupuri) ci una global` \n sensul unui real echilibru planetar [i universal-uman. Informa]ia nu creaz` [i nu trebuie s` creeze rela]ii de comunicare subalterne. Lan]ul comunica]ional (Emi]`tor - Canal - Mesaj - Receptor) nu trebuie s` fie unidirec]ional, ci bi [i multidirec]ional. Facem toate aceste preciz`ri de principiu, din care nu lipse[te o anumit` nuan]` utopic`, \ntruc\t r`scrucea societal` \n care ne afl`m („Amurgul lumii sociale, expansiunea lumii informa]ionale“)31, relev` o anumit` caren]` de fond a procesului evolutiv. {i anume: promovarea libertar` a mijloacelor [i intereselor informa]ionale, cu beneficii excep]ionale, dar [i administrarea lor dup` reguli impuse de criteriile [i normele de putere. |n acest fel informa]ia poate na[te un monstru moral, un hibrid socio-informa]ional amenin]`tor pentru condi]ia uman`, un hibrid aberant societal. |mbinarea puterii informa]iei cu puterea „social`“ (eminamente discriminant`) poate da na[tere unei for]e cu adev`rat pustiitoare, \n mari spa]ii regionale/continentale sau la nivelul \ntregii sfere terestre. 2. Un asemenea hibris, chiar dac` tranzitoriu, indic` o insuficien]` genezic` a ra]ionamentului societal actual, ra]ionament „cauzal“ („ra]ionalistempiric“, „determinist“!), predominant \n spa]iul culturilor de tip european; ar trebui s` spunem „tipic europene“. Vom observa, \n tem`, c` ra]ionamentul european nu acept` o realitate societal` informa]ional` care ar urma s` conduc` la transformarea radical` a structurilor organiza]ionale [i doctrinare \n func]iune, spre o Europ` a valorilor necondi]ionate, necenzurate. P`str\nd propor]iile, putem asem`na \ncr\ncenatul moment social actual cu cel consemnat \n etapa trecerii la primele forme statale; sau, mai \ncoace, cu trecerea de la f`r\mi]area feudal` la constituirea statelor na]ionale (ne amintim, spre exemplu, rezisten]ele romåne[ti la actul „Micii Uniri“ din 1859). Rezisten]ele determinate de societatea informa]iei s\nt cu at\t mai persistente cu c\t, acum, comportamentele individuale, organiza]ionale sau statale tind nu spre „centralizarea“, „unipolarizarea“ (statul-na]iune), ci spre ceea ce am putea numi „o descentralizare integrativ`“, de tip complementar [i nu unipolar, cum constat`m, cel pu]in ca tendin]`, chiar [i \n interiorul structurilor euro-atlantice32. |n aceea[i arie contradictorie putem situa [i am\n`rile conceptuale relative la definirea societ`]ii informa]iei. Cum ar`tam [i \n alt text, „societatea informa]iei“ este perceput` sectorial: tot ceea ce prive[te activitatea [i mijloacele informatice!33 Altfel spus: „un sector al activit`]ii micro-economice“. Se exclude explicit faptul c` exist`m nemijlocit informa]ional (predominant infomental) [i nu predominant social. Informa]ia ca agent universalizant produce
20

na]ionale etc. de state sau continente. George Bush. ca semnal semnificativ al evolu]iilor comunica]ionale de fond. culturale. prin norme morale. la „continent“ sau la „lume“. umane [i societale. fie c` este vorba de comunit`]i. 21 . – care s\nt tr`s`turile morale definitorii ale omului societ`]ii informa]iei („premisele moralei [i moralit`]ii omului post-modern“). imagini criminale etc. foarte succint. neutrale . de care depind. g\nduri. ca realitate diurn`. evenimente. dar ne organiz`m ([i ne comport`m) social! Ne organiz`m [i exist`m (\nc`) pe baza unor norme de diferen]iere (clasiale. mai corecte.organizarea social` men]ine [i alimenteaz` mentalitatea piramidal` („discriminant`“). fie de \ntreaga sfer` comunica]ional` (terestr`/extraterestr`). este un rezultat al dinamicii evolutive. \n momentul instituirii cenzurii militare \n r`zboiul din Golf: „Nu vreau s` c\[tig r`zboiul pe teren [i s`-l pierd la televiziune!“ Vorbele fostului pre[edinte de la Casa Alb` indic` explicit muta]iile pe care informa]ia [i impactul informa]ional le produc asupra mentalului (individual/colectiv). profesionale. exist`m informa]ional. un rezultat de real interes public… Informa]ia este un rezultat logic \n sfera realit`]ii: semnific` fapte. informa]ia. – ce tip de societate este/va fi societatea informa]iei.). |n fapt. practica libert`]ii reale \n comunicarea interuman`. \n ultim` analiz`. Corecta \n]elegere a lucrurilor solicit` c\teva l`muriri de con]inut referitoare la: – carcateristicile de esen]` ale informa]iei. 3. succesul sau insuccesul chiar [i pe c\mpul de lupt` (indiferent de uria[ele. dar [i accesibil` [i garantat`. Astfel c`. datele de fond ale temelor enun]ate: – Esen]a informa]iei rezid` \n caracteristica sa de dat primordial al fiin]ei [i de drept cet`]enesc fundamental. |n acela[i timp. de tip informa]ional. S` fix`m. Erodeaz`. Altfel spus: premerg`toare \n chip genezic. Informa]ia este instrumentalizat`: un mijloc de atac mental la dispozi]ia strategilor r`zboaielor „sociale“ (de \nfr\ngere/de supunere a „inamicului dar [i a propriilor sus]in`tori/mandatari. indiferent c` ne raport`m la „stat“.un efect de predominan]`. cum observ`m. \n fond. R`m\ne de referin]` fraza fostului pre[edinte american. juridice [i deontologice la zi. \n timp ce informa]ia [i comportamentul informa]ional s\nt universale. Hibrisul de care vorbeam men]ine.indiscriminante \n cauza lor esen]ial` . \n care vizat` [i solicitat` este aria mental` \n raport cu aria social`. dispropor]ionalit`]i care erodeaz` [ansele unei societ`]i alternative. adesea puternic marca]i de atrocit`]i. etnice. R`zboiul informa]ional constituie o component` bine delimitat` a unui asemenea comportament inadecvat.). invincibilele mijloace tehnice de r`zboi)34.

\n cazul opiniilor se au \n vedere criteriile onestit`]ii35. Pe c\nd onestitatea opiniilor depinde de probitatea moral` a autorilor lor. nu mai pot fi ierarhizate pe baza criteriului social. deocamdat`.\ntocmai cum se petrec \n contextele date. de[i \nc` dificil de definit. autoritar` sau de alt tip? Va fi o societate a informa]iilor naturale sau a informa]iilor reprelucrate? Va fi o societate a comunic`rii reale sau a comunic`rii simulate?…36 |ntreb`ri de acest fel [i multe altele vizeaz` o realitate iminent`. c`reia nici doctrina [i nici practica de tip societal nu i-au g`sit solu]ia de continuare. pe un suport pregnant social? De[i am v`zut cum se \ncearc` prelungirea cauzelor sociale [i peste societatea informa]iei (prin reduc]ie la „sector informatic“) evolu]iile reale ne oblig` la constat`ri radical diferite. Cauza cauzelor acestei schimb`ri se afl` \n esen]a rela]iilor interumane favorizate de for]a implacabil` a informa]iei: – rela]iile interumane nu mai s\nt „rela]ii sociale“. prin natura ei transgresiv` [i neutral`. fiind considerat` \nc` ([i \n destule \mprejur`ri) ca un „sector de activitate“ (tot ce ]ine de informatic`) [i nu ca o realitate social` nou`. nediscriminatoriu. doctrinar [i material. este supus. iar valorile. |n acest punct al comunic`rii informa]ia este curat`/neutr`. Informa]ia. 22 . ca act de g\ndire [i op]iune rela]ional`. rela]iile. societate succesiv` celei bazate pe valori sociale. informa]ionale. socialul. |n cazul „[tirii“ se aplic` riguros criteriile adev`rului.) s\nt ulterioare select`rii. cum [i libertatea condi]ionat`. faptele. \n societatea informa]iei. Drama se na[te din faptul c`. De altfe. redact`rii [i comunic`rii faptului concret ([tirea). nu mai poate fi criteriul axiologic hot`r\tor. pune \n cauz` determinismul social \nsu[i. c` informa]ia adev`rat` este curat`. ca act de restaurare a ra]iunii libere. Spunem. inclusiv prin rec\[tigarea echilibrului pierdut al gamei senzoriale (McLuhan).societatea informa]iei este sectorizat` artificial [i riscant. 4. Comunicarea. unor \ntreb`ri ap`sat etice. disloc` reperul social. iar aria prevalent` de manifestare a esen]ei umane nu se mai sprijin` \n „social“ ci \n „mental“. pe fapte [i comportamente sociale. neutr`. \n chip general. \i estompeaz` puterea generativ`. \n timp ce. ci „rela]ii de comunicare“. bazat` pe valori [i rela]ii noi. |ntrebarea obligatorie este aceasta: „Societatea informa]iei se mai poate situa \n acelea[i cauze ca [i aceea construit`. condi]ionat` doar de relevan]a public` a determin`rilor concrete. de[i este o realitate nou` . „cucerit`“. destinat` beneficiului public.\n plan existen]ial . a[a cum procedeaz` [i Fabrice Bompard. Societatea informa]iei va fi democratic`. – Tipul de societate impus de expansiunea informa]iei. Cunoscutele tare informa]ionale (distorsiune/manipulare/intoxicare etc. Rezolu]ia 1003 (1993) a Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristic` distinge \ntre informa]ie („[tire“) [i opinie. astfel.

La Hegel. ra]ionalist`. Pentru a fi om este nevoie s` fi recunoscut ca atare. a c`rui esen]` este dat`. de omul cet`]ean. credin]`. intersubiectivitatea este enun]at` ca dimensiunea care face umanitatea“. cu dominanta sa determinist-dialectic`. omul vie]ii active. ofertat pe pia]a „destinului existen]ial“ de Revolu]ia francez` (1789). Autorii celor „Zece etape ale g\ndirii occidentale“ pun concluzii parc` definitive la un proces de g\ndire european` ce-[i afl` sorgintea \n g\ndirea aristotelic`. c\t [i marxismul au ca punct de plecare afirmarea naturii sociale a omului(…). cu acces nemijlocit la „binele uman“. argumentat astfel \n „Zece etape ale g\ndirii occidentale“: „Constatare valabil` [i \n cazul lui Marx: Robinson Crusoe este o fic]iune. al omului cet`]ii .5. Argumente sugestive g`sim \n cartea „Zece etape ale g\ndirii occidentale“ al c`rei unul din subcapitole se intituleaz` „Natura social` a omului“38 Autorii c`r]ii scriu tran[ant: „At\t hegelianismul.ns. cum \l nume[te Hegel. afirm` omul-social \n centrul lucrurilor. Marx sau Freud. capabil` s` se izoleze de determinismul social (s. \n acel „zoon politikon“.al cet`]eanului. \n cele din urm`. un om multidimensional [i nu unidimensional. cum caracteriza H. iar aceasta nu este doar o sum` de monade izolate care ar avea rela]ii de produc]ie [i de schimb. Societatea informa]iei.omul este produsul societ`]ii. centrum 23 . \n continuarea lui Hegel. a \ntre]ine rela]ii puse sub semnul necesit`]ii cu ceilal]i“…39 Nu trebuie dec\t s` constat`m c` at\t idealistul Hegel. Individul nu exist` dec\t \n societate. c\t [i materialistul Marx argumenteaz` \n favoarea omului social. esen]ial libertar`. ra]ionamentul european (laic). valori . iar nu con[tiin]` suveran` de tip cogito. secularizant`. Concluziile de ast`zi s\nt acestea: „…Nu se poate vorbi despre esen]` uman` independent de existen]a social`. iluminist`. de-acum aproape 25 de secole. Omul moral al societ`]ii informa]iei \[i impune.)40. A exista \nseamn` a coexista. Paradoxal. criteriile. at\t Hegel. Nu esen]ial altceva spune [i Marx. Omul nu o precede ci decurge din alteritate. cople[itoarea globalitate impus` de societatea informa]iei se revendic` [i se legitimeaz` de la individualitatea omului informa]ional. care constituie nucleul individualit`]ii. Marcuse37 omul dominantei socio-materiale. denun]` premisa socialoid` [i-i atac` reziduurile de arbitrariu [i arogan]` dominatoare lipsite \n fond de oric\t de precare fundamente de continuare. nemijlocit. de „alteritate“ (recunoa[terea de c`tre cel`lalt/ceilal]i) [i „intersubiectivitate“ (Hegel) sau de un „ansamblu de rela]ii sociale“ (Marx)41.g\ndire. Sprijini]i \n Aristotel care afirma natura moral` a omului. omul social. «fiu al poporului s`u». c`ci realitatea omeneasc` implic` alteritatea. treptat. Constat`m cum. P\n` \n forul s`u cel mai intim . c\t [i Marx vorbesc de omul determinat rela]ional [i social.

Lumea „social`“ este \n amurg. at\ta vreme c\t societatea informa]iei nu \nseamn` \nl`turarea dictatului determinist. 7. \n manifestarea real` a con[tiin]ei suverane. \n cazul de fa]` rela]iile intersubiective [i socio-subiective considerate definitorii pentru condi]ia uman`. 24 . \n starea lor nealterat`. am spune. Un amurg \ncr\ncenat. Diferit \n chip esen]ial de omul social prin rela]iile de comunicare. favorizeaz` o astfel de izolare a con[tiin]ei de teroarea socio-determinist`. omul moral al societ`]ii informa]iei pare a avea o singur` [ans`: . indiscriminante.mundi (omul post-renascentist). at\ta vreme c\t dialectica are nevoie de un reper concret de raportare. {i este firesc s` se \nt\mple astfel. {ansele postmodernit`]ii europene ([i mondiale) stau \n reu[ita acestei tentative de eliberare de sub dictatul determinismului social [i. a omului [i umanit`]ii. cu omul s`u (social) cu tot. capabil` s` se izoleze de determinismul social!“ Rela]iile de comunicare. iar informa]ia nu este decisiv` \n cauza libert`]ii reale. prin consecin]`. 6.afirmarea „con[tiin]ei suverane de tip cogito.

Omul socratic Despre Socrate s-a spus c` a fost creatorul dar [i „actorul“ (tragic) al propriei sale doctrine morale. \n urma unui parcurs de ini]iere. „Fiind \ntrebat \n ce const` virtutea unui t\n`r (Socrate) r`spunde: \n a nu dep`[i m`sura \n nimic. „Virtute“. prin temeiurile morale eline. loialitatea -. avea s` fie judecat la Atena [i condamnat la moarte. „colectivismul“). Rela]ia de comuniune [i comunicare moral` se realizeaz` numai printr-o adresare „omului \n parte“.CAPITOLUL II OMUL MORAL . Virtu]ile . Pithagora etc. aspira]ia [i criza. de-acum aproximativ dou` milenii [i jum`tate. 25 . La v\rsta de 70 de ani. fie atunci c\nd se \ncearc` legitimarea unor comportamente diferite. pe care o identific`m/intuim \n opera marilor greci: Socrate. }inta moral` a \nv`]`rii este justa m`sur` \n lucruri. nerespectarea zeilor cet`]ii [i inventarea de zei noi („daimonul“ s`u care \i spunea mereu ce s` nu fac`). Platon. ci \n]elep]i [i ignoran]i. de \nv`]are. nes`buit. Oamenii nu s\nt buni [i r`i. Omul moral modern \[i \n]elege mai bine menirea. G\ndirea socratic` \[i ia ca reper [i surs` moral` individul/individualitatea. Diogene. Actul moral socratic stabile[te o rela]ie de consubstan]ialitate \ntre justa m`sur` a cunoa[terii de sine [i justa m`sur` comportamental`. omul \n general. sub acuza]ia de corupere a tineretului. fie c\nd. Epicur. Aceasta. „Fericire“.PROFILURI ELINE Recursul la extraordinarele rezultate ale g\ndirii morale eline nu poate fi evitat de omul modern.“42 Pe aceast` cale t\n`rul. urma s` afle [i s`-[i apropie binele care i se potrive[te. \n capitolul de fa]`. curajul. Aristotel. \n propriile g\nduri [i fapte. adesea mai greu acceptabile („utilitarismul“. \ncerc`m s` schi]`m (succint/enun]iativ) g\nduri [i medita]ii despre „Bine“. \ncerc`m o re\ntoarcere la inten]ia de aur. con[tien]i de regresul moral tr`it. Este [i motivul pentru care. se \nva]`. pare a spune Socrate. nem`surat. Mai precis. puterea individului de a-[i g\ndi de sine actul moral. ignorantul este r`u. prin dialog nemijlocit. |n]eleptul este bun [i m`surat \n tot ce g\nde[te [i \n tot ce face.dreptatea. spune Socrate.

dar latent [i confuz. Pentru c` virtu]ile s\nt \n noi. dar nu poate face acela[i lucru \n cazul „puzderiei de zei“ antropomorfiza]i. cum corect observ` exege]ii platonicieni. etosul socratic se bazeaz` pe cauza individual`: a \nv`]a tu \nsu]i cum este bine s` tr`ie[ti. din anul 399 \. \n]elepciunea \]i pot legitima temeinicia faptelor. Un ethos al responsabilit`]ii morale personale/individuale.Virtu]ile. iar \nv`]`tura le reg`se[te [i le pune \ntr-o stare existen]ial`. |n substan]a-i determinant activ`. nu va spune niciodat` c` „pe Zeu nu-l intereseaz` ce este drept [i ce este nedrept“. Scopul era al cunoa[terii de sine. cum s` deosebe[ti binele de r`u. relatat` de Platon. la Socrate. ispiti]i de prea multe „pl`ceri omene[ti“. Temele eticii socratice s\nt \ntru totul accesibile fiec`ruia: – s` nu dep`[e[ti m`sura \n nimic. activ`. Socrate nu disloca individualitatea.reprezentant de seam` al [colii milesiene. este l`muritoare \n privin]a atitudinii „scandaloase“ a acuzatului. de vreme ce „se ab`tea“ flagrant de la normele [i uzan]ele cet`]ii [i de la respectul zeilor legitima]i de tradi]ie. dreptatea de nedreptate. |n]elepciunea [i m`sura \mplineau. discipolul s`u. „Socrate calc` legea stric\ndu-i pe tineri [i necrez\nd \n zeii \n care crede cetatea. s\nt \nn`scute. Ra]iunea.\ncerca s` „disciplineze“ ra]ional materia [i lucrurile. conform propozi]iilor delfice: „Cunoa[te-te pe tine \nsu]i“ [i „Nimic prea mult“. Metoda tradi]ional` a expunerii las` loc la nenum`rate imprecizii. ale resuscit`rii propriilor resurse morale. canonul apollinic al luminii [i echilibrului. primul pas pentru a ajunge la bine e un proces de cunoa[tere. Socrate respect` Zeul. prin activarea [i valorizarea laten]elor morale. Ap`rarea lui Socrate. Socrate promova argumentele [i \ndoielile ra]iunii etice. ci \n divinit`]i noi“44. sus]ineau acuzatorii s`i \n procesul amintit. de fapt. dreptatea. poreclit „Ra]iune“. se afl` \n noi \ntr-o stare latent`. Era aproape fatal ca ra]ionamentul socratic s` fie sesizat \n expresia unei prea mari libert`]i („eretice“). un ethos antropocentric. de a da la iveal` adev`rul cu care e \ns`rcinat“43. adev`rul exist` \n om. Prin dialog („\ntreb`ri metodice“). prin rela]ia intelectiv` a omului cu sine \nsu[i [i cu ceilal]i. de \nl`turare a erorii [i de dob\ndire a unor no]iuni juste. numai din ignoran]`. Dar a[a cum Anaxagoras . fizicaliste. dialectice . dup` el. pentru c` „a pus ra]iunea peste materie“45. 26 . curajul. \n vedera redescoperirii de sine. „Cum r`ul provine. adev`rul de neadev`r. Morala socratic` este \n firea omului [i despre firea omului.H. deci prin \ntreb`ri metodice trebuie trezit` \n om facultatea de a ra]iona. Socrate respect` zeii cet`]ii [i crede \n zei. adev`rul s\nt expresii ale \n]elepciunii rezultate ale \nv`]`turii. cum afirma ateul Anaxagoras din Clazomene.

simplu [i clar. de la cei mai onorabili. Socrate sus]inea c` mo[e[te adev`rul [i-l ajut` s` se nasc`. pentru a ob]ine o mai mare putere de impact [i o mai pregnant` individualizare (dup` firea fiec`ruia) a condi]iei morale a „omului \n parte“. 27 . iar aceasta este (…) dilema socratic` a moralit`]ii“50 (o condi]ie perfect aplicabil` [i ziaristului ca exponent al publicului). Arta utiliz`rii cuvintelor. fine]ea [i accesibilitatea nuan]ei [i argumentelor dislocau iner]ii. f`r` echivoc. eliberau spirite. \i spune Socrate acuzatorului s`u). A fi \mp`cat cu tine \nsu]i \nseamn` (a fi \mp`cat cu ei) [i a nu tri[a \n privin]a sensului lor“49. (Mama sa a fost moa[`). \n pia]`. ne transmite cel pu]in dou` \nv`]`turi valabile [i azi: a) puterea de \nr\urire a cuvintelor corect utilizate. Limbajul func]ioneaz` ca un implacabil „revelator“. Socrate credea c` poate activa \n om virtutea. r`m\n \ntr-o stare latent`. adev`rul. relateaz` Diogenes Laertios48. Prin metoda sa. – s` fii de bun` credin]` fa]` de tine \nsu]i [i fa]` de ceilal]i („Nu e[ti de bun` credin]` Meletos. Dialogul socratic este. a termenilor [i expresiilor tabú. Metoda socratic` a ajuns p\n` la noi sub denumirea de maieutic` („maieutike“ . \ntocmai cum moa[ele ajut` copilul s` vin` pe lume. \n acela[i timp. {i adaug`: „Socrate acord` tot respectul s`u [i deplina sa \ncredere termenilor limbii comune. menite unei corecte \nv`]`ri a virtu]ilor. la me[te[ugari [i hetaire… Prin dialogul cu omul \n parte. oamenii se aruncau asupra lui cu pumnii sau \l tr`geau de p`r. dar.meseria de a mo[i). „Cuvintele vor fi unica resurs` a celui ce declar` c` nu [tie nimic. neexersate. valori \nn`scute (proprii fiin]ei umane) [i care. deplina \n]elegere a justi]iei. iar acum .– s` cau]i numai binele care ]i se potrive[te [i care nu este v`t`m`tor pentru al]ii. esen]ial` pentru filosofia moral` socratic`. din cauza argument`rii lui vehemente. Socrate spunea c` cerceteaz`: „Ce bine [i ce r`u ]i s-a-nt\mplat acas`“47. biciuiau moravuri. s` identific`m nedreptatea. cu oamenii de toat` m\na. Pentru a fi corect \n]eles. un dialog cu „omul \n parte“. (…) de cele mai multe ori era luat \n r\s. iat` condi]ia noastr`. „Adesea. Pentru a propune aceast` concluzie preliminar`: „S` nu avem. de asemenea. \n]elesurilor precise. s` putem. cu sprijinul oferit de discurs.nici fa]` de tine \nsu]i. pare-mi-se“46. spune Herbert Grenier. b) relativizarea conceptelor. dreptatea. iar discu]iile se purtau \n pr`v`lii. Proprietatea termenilor. dar \ndura cu r`bdare aceast` purtare proast`“. Metoda socratic` („maieutic`“) a impus un „instrumentar opera]ional“ de excep]ional` rigoare investigativ`: cuvintele. poate.

argumentat. Umbrele proiectate pe fundal „un mic perete a[a cum este paravanul scamatorilor“. Tot ce exist` [i ne este accesibil. cu spatele la sursa de lumin` . „…Lucrurile din lumea noastr` sensibil` poart` denumiri omonime cu aceste idei („unice [i multiple“ s. Fiecare idee este etern`. descris sugestiv \n „Republica“. omul dispus s` mo[easc` adev`rul chiar cu riscul vie]ii. 28 . din cauz` c` particip` la ele. realitatea \ns`[i. aceasta vrea s` spun`. s\nt. „Mitul pe[terii“. Omul platonician |n]elegerea c\t mai exact` a omului moral platonician este \nlesnit` de o interpretare pe care marele filosof o d` lumii \n care tr`im. scrie Platon. Este suficient s` vorbe[ti despre bine sau bine despre cineva pentru a \nlesni apari]ia/na[terea binelui [i adev`rului. dar o copie mai palid`. Lucrurile. constituie o copie a Ideii Eterne. {i Platon precizeaz`: „Asemenea oameni nu ar putea lua drept adev`r dec\t umbrele lucrurilor“54. A vorbi bine (corect) [i despre bine este calea spre Bine a omului socratic. u[or de \n]eles.\n rela]ia pe care Platon o stabile[te \ntre Ideea Etern` („transcendent“) [i lumea real` („imanent“). explicarea ra]ional`. mai proast`. Esen]a filosofiei platoniciene rezid` \n primordialitatea Ideii. el \i r`spunse: |ntr-adev`r. afla]i \ntr-un continuu du-te-vino. eterne. etern`. copie a lumii inaccesibile. Altfel spus. ne organiz`m destinul terestru \ntr-o lume disimulat`. Pe peretele de fundal al pe[terii . |ncrederea lui Socrate \n energia moral` a cuvintelor era deplin`. a Ideii Eterne. \n]eleg prin aceasta c` lucrurile drepte particip` la ideea de drept. fiindc` n-a \nv`]at niciodat` s` vorbeasc` de bine“51. mai mult. \n lan]uri. Mai precis .opus intr`rii prin care p`trundea o lumin` sub]ire. a realit`]ilor fizice [i mentale. este neschimb`toare“53. perete la care privesc mai mul]i indivizi lega]i.Socrate cutezase s` impun`. prin corecta utilizare a resurselor morale aflate \n cuvinte [i punerea \n rela]ie a acestora cu virtu]ile \nn`scute ale omului. exist` \n m`sura \n care particip` la ideile primordiale.ns. iar lucrurile frumoase particip` la ideea de frumos. care este imuabil`. este o no]iune [i. uman`.). ca [i faptele omene[ti.nu se v`d dec\t umbrele celor de-afar`. din copil`rie. lumea (noastr`) \n totalitatea ei. prin cuvinte simple. Un spectacol fantomatic. „identic` cu sine [i unic` [i multipl`“52. Diogenes Laertios nota: „C\nd i se spuse c` cineva \l vorbe[te de r`u. pentru cei ce nu au v`zut altceva toat` via]a. Ceea ce noi \n[ine tr`im efectiv este o lume a umbrelor Ideii.

ci printr-un titlu ca «Republica interioar`»“. \n fond. cele dou` principii ale ra]ionamentului platonician: divinitatea (care cuprinde ra]iunea [i cauza) [i materia (stare inform`. a c`rei cauz` st` \n necesitate: cauza in forma). Profesorul Banu sugereaz`. |n aceast` idee. „Platon nu-[i propune \n el (\n „dialogul“ din Republica n. pe c\nd ra]iunea este proprie divinit`]ii.) s` ofere un tip ideal de stat. Lucrurile („formele“) prin care se exprim`. Prin acceptarea destinului formal. opera \n discu]ie nu s-ar mai citi ca o lucrare politic`. marii speciali[ti s` nu mai traduc` titlul dialogului prin «Republica». ci ca un studiu care a \ncercat s` „\mpleteasc` realul cu Ideea“. Reamintim mai \nt\i observa]ia hegelian` dup` care natura moral` a omului platonician nu poate fi \n]eleas` [i nu poate exista „dec\t \n cadrul organismului statului“56. voca]ia creativ` arhetipal`. dialogul culmineaz` cu descrierea a cinci tipuri de oameni: omul suveranit`]ii morale [i de cunoa[tere (numit aici omul regal sau 29 . Constantin Noica ar prefera ca. pentru „oameni minuna]i“. La r\ndu-i. \n urma unei hot`r\ri a unui congres platonician. |n „Republica“ nu s\nt descrise cinci tipuri de regimuri politice: „Departe de a culmina \n descrierea statului. a ideilor eterne. dar [i «fizic`». despre devotamentul prietenului. omul platonician apare el \nsu[i ca o fantom` printre concepte imuabile. |n acest fel. Or. dac` Platon s-ar situa mereu \ntr-o condi]ie absolut`. din necesitate. Situat astfel. abnega]ia fiului. „Etica platonician` . gra]ia adolescentului.apreciaz` profesorul Ion Banu . poezia cromatic` a unui amurg55. \n care omul [i nu statul constituie miza \ntregului ra]ionament filosofico-moral. avem medita]ii pline de patos despre omul viu [i gr`dina casei sale. diferen]a pe care Platon o face \ntre „ra]iune“ [i „sufletul reflexiv“. Dar tot Hegel constat` c` statul ideal/perfect platonician. practic. este unul himeric. Aceasta. chiar dac` \ntreaga sa „fenomenologie existen]ial`“ se reazim` pe o realitate imitativ`. a[a cum este descris \n „Republica“. noteaz` Diogenes Laertios). omul \[i redescoper`. particip` la Ideea Etern` („unic` [i multipl`“). sistemul s`u ra]ional nu exclude condi]ia terestr` a omului [i a lumii reale. dup` cum estetica lui e departe de a viza doar Frumosul transcendent. Avem aici nu numai «metafizic`». \n raport cu lumea esen]elor. \n context.Omul platonician are acces la umbrele („formele“) ideilor primordiale. Amintim. acesta din urm` fiind propriu omului.ns. Opinii oarecum similare exist` [i cu privire la cadrul institu]ional de formare a omului moral platonician.nu e exclusiv o specula]ie a Binelui Absolut. \n care lucrurile doar particip` la ideile eterne. Nu exclude faptele omene[ti. Constantin Noica. omul fiind astfel p`rta[ la ra]iunea [i cauza „providen]ei divine“ (expresie folosit` pentru prima dat` de Platon. interpreteaz` statul platonician \ntr-o perspectiv` a pedagogiei ideale. ci un tip ideal de om“57.

Este \ng`duit` un anumit tip de educa]ie: „educa]ia individual` pentru stat“62.care impun cele ce s\nt „drepte [i legitime“ [i care definesc vitejia. dar [i \n stat. subiectivitatea („con[tiin]a subiectiv`“). se ciocnesc \ntre ele [i dau r`zboiul civil din sufletul oric`rui ins ie[it din anonimat“59. totu[i. spune Platon. c\t [i pentru Noica. nu ca rezerve. crede Constantin Noica. predispozi]iile [i educa]ia acestuia“63. Exegenzele platoniciene constat`.dob\ndesc [tiin]a [i \n]elepciunea („care au \n vedere \ntregul“). ci pentru a-l speria pe du[man prin mul]imea lor“64. Statul platonician.\[i pot apropia cump`tarea. „Republica“. Principiul libert`]ii subiective („con[tiin]a subiectiv`“) nu este \ng`duit \n statul platonician [i nici omului platonician. este drept. accesibil. „par a da un tablou complet al omului ca fiin]` uman` [i social`“ [i care „se trezesc \n om. la r\ndul lor. \n care s` se formeze (moral) omul real. copiilor r`m\n\nd s` li se asigure o „educa]ie comun`“. Femeile particip` inclusiv la r`zboaie. A[adar. Femeile. cel oligarhic. De aici: categoriile morale exist` [i \n individ („\nn`scute“).aristocratic). Platon afirm` preeminen]a statului. omul timocratic. „\n ariergard`. |n rela]ia individ-stat. termenul de referin]` at\t pentru Hegel. stat [i oameni himerici \n fond. constituie. Omul moral platonician desfide individualitatea. institu]ia propriet`]ii [i „via]a de familie“. \n argumentarea oportunit`]ii unui cadru „institu]ionalizat“. vor urma un destin statal. S` mai not`m c` Platon refuz`. omul democratic [i cel tiranic“58. individului nu-i este \ng`duit „s`-[i aleag` o categorie social` (…) conduc`torii \i repartizeaz` fiec`ruia o anumit` ocupa]ie. ]in\nd seama de talentele. pentru c` „omul drept nu exist` dec\t ca membru moral al statului“61. Astfel c` numai cel ce este cet`]ean \n depline drepturi este „\n esen]` moral“60. c` Platon \nsu[i vorbe[te de „statul perfect“. p`streaz` o caracteristic` mai aparte: eticul este un element substan]ial al statului (Hegel). \n cadrul statului. \n favoarea obiectiv`rii comunitare. \[i caut` afirmarea dominant`. – me[te[ugarii [i agricultorii . \n care nu pot tr`i dec\t „oameni minuna]i“. prin religie. egal cu al b`rba]ilor (Hegel spune: „aproape egal“). \ntemeiate pe preeminen]a statului [i integrarea moral` a individului \n stat. Aceste cinci \ntruchip`ri umane. art` [i [tiin]`. dar [i de statul bazat pe legi [i chiar de statul unor „proiecte“ concrete. Platon distribuie [i virtu]ile \n func]ie de categoriile sociale admise \n stat (trei categorii): – filosofii [i oamenii de stat . de altfel. 30 . \n statul s`u. de[i descrie statul perfect. – vitejii .

accesibil omului contemplativ („filosoful“). totu[i. politic`. Binele rezult` din tendin]a a toate spre un „anume bine“. cu deosebirea c` „Binele suprem“ poate fi la \ndem\na celor cu acces 31 . Ambele categorii de bine s\nt accesibile omului. prin natua lor. astfel. Propor]ionalizarea normelor cu sl`biciunea omeneasc` apare ca ideea c`l`uzitoare a omului moral platonician. Platon face. ipostaza triadic` a statului: „a) statul perfect. Esen]a comportamentului moral aristotelic se afl` \n modera]ie („nici insuficien]`. distinc]ia necesar` \ntre perfec]iunea (ideal`) [i n`zuin]ele omene[ti: „Iat` perfec]ia ideal` c`tre care va n`zui omul. [i aceasta pentru c` „binele este cel spre care aspir` toate“. favorizeaz` o viziune plauzibil` asupra omului moral platonician [i a rela]iei individ-stat. „un anume bine“66. al unor obiective „societale“. ca [i orice ac]iune [i orice decizie. acum. b) statul bazat pe lege. mult ameliorate existen]ial. durerile. c) un stat „rezolutiv“. nu cu zei. |ns` ea este mai mult partea zeilor dec\t a omului. Redactarea „Legilor“. de modera]ia aristotelic`. Platon era avizat. Pl`cerile. |mprejurul lor se rotesc mi[c`rile mai \nsemnate ale vie]ii“65. de dificultatea de a exista a statului s`u perfect. nici exces“). Omul aristotelic Aristotel din Stagira discipol al lui Platon \ncearc` o propor]ionalizare \n fapt a normelor [i uzan]elor morale. la o v\rst` venerabil`. pe bun` dreptate. totu[i trebuie s` propor]ionaliz`m normele noastre cu sl`biciunea omeneasc`. s-a afirmat c` binele este cel spre care aspir` toate“67. dorin]ele s\nt din fire sentimente omene[ti. apropiat. Ceea ce-l face pe Constantin Noica s` diferen]ieze proiectul filosofic de realitatea institu]ional`. de aceea.|n fascina]ia Ideii Eterne. Mimesisul platonician apare la Aristotel ca act inten]ional nemijlocit. Sugestiv. g\ndurile [i faptele sale vizeaz`. Textul aristotelian de referin]` la care ne-am mai referit este acesta: „Orice art` [i orice investiga]ie. |nsu[i noteaz` c` un asemenea stat nu exist`. vom vedea. de justa m`sur` socratic` [i. c\nd [i experien]a siracuzan` [i-a stabilit mai clar \n]elesurile. fiindc` avem a face cu oameni. Omul moral aristotelic este situat \n aria inten]iopnal` a Binelui. par s` tind` spre un anume bine. Aristotel vorbe[te \n chiar prima carte a „Eticii Nicomahice“ de „Binele suprem“ [i „Binele uman“. Ele s\nt resorturile ce ]in suspendat` orice fiin]` muritoare. Diferen]ierea de g\ndirea platonician` se deduce din fermitatea premisei: Aristotel reconsider` idealismul transcendent \n favoarea unei existen]e morale nemijlocite („imanente“). ca [i omului activ (omul obi[nuit).

oric\t de multe bunuri exterioare [i corporale i s-ar ad`uga“71. \nc\t acesta poate fi considerat binele uman prin excelen]`“70. Binele uman rezult` din ac]iune. Dac` „Binele suprem“ se poate dob\ndi prin contempla]ie (prin calit`]i intelective excep]ionale). ci c` s\nt necesare pe deasupra [i bunurile corporale [i cele exterioare. „Binele uman“ poate fi ob]inut prin intermediul unei [tiin]e „cu cea mai mare autoritate [i cu cea mai \nalt` organizare. c`ci \n]eleptul ar fi nenorocit dac` ar tr`i \n dureri. mai aproape de cel ziaristic dec\t de cel filosofic. singurul scop este exercitarea virtu]ii \ntro via]` des`v\r[it` [i spunea c` fericirea este o reuniune din trei feluri de bunuri: bunurile suflete[ti. ca s`n`tatea [i vigoarea. Se vorbe[te chiar de aspira]ia la „o via]` mixt`“68 a omului aristotelic . Tripticul aristotelic stabile[te prioritatea bunurilor suflete[ti. |n stilu-i concis. a celor cu disponibilit`]i intelective superioare. s`r`cie [i alte asemenea \mprejur`ri.\n plan divin [i \n plan uman. Diogenes Laertios sintetizeaz` astfel g\ndirea etic` aristotelian`: „Aristotel povestea c` \n etic`. singurele care valideaz` rela]ia de complementaritate pozitiv` cu cele de rangul doi (corporale) [i trei (exterioare). a[a cum este considerat de Aristotel. relatativ. pe care le consider` ca primele \n rang. Tentativa continu` a omului este de a se realiza \n ambele planuri ale Binelui: suprem [i uman. ca exteriorizare/ concretizare a naturii sociale a omului. Omul contemplativ poate atinge Binele suprem prin capacitatea de a realiza unitatea originar` dintre divinitate [i intelect. prin natura sa. ca o adev`rat` [tiin]` canonic`. Virtutea este condi]ionat` de calitatea bunurilor suflete[ti. Viciul. Socotea c` numai virtutea nu-i de-ajuns ca s` produc` fericirea. din ac]iunea social`. facultate suprem` a umanului. frumuse]ea [i celelalte. Concluzia preliminar`: „Scopul ei (al politicii) le \mbr`]i[eaz` at\t de cuprinz`tor pe cele ale celorlalte [tiin]e.. [i-n al treilea r\nd bunurile exterioare. ca bog`]ia. pe c\nd „Binele uman“ revine oamenilor vie]ii active. la Aristotel. iar aceasta se arat` a fi politica“69. o fiin]` social`. Binele uman rezult` din voca]ia social` a omului. \n sensul c` „ea stabile[te prin legi ce trebuie f`cut [i ce trebuie interzis“.la via]a contemplativ`.. \ns` e suficient ca s` produc` nefericirea. neamul bun. Pentru c` omul \n ra]ionamentul aristotelic este. mai pu]in disponibili pentru via]a intelectual`. absen]a acestora face inutil` prezen]a celorlalte (corporale [i 32 . Politica apare. faima [i cele asem`n`toare. \n r\ndul al doilea vin bunurile corporale.

|n]eleas` ca exhibare senzualist`. accesibil . De fapt. \n premisa model`rii comportamentale. iar \n Atena a avut voie s` intre \ntr-un t\rziu. Relismul etic aristotelian deschide ra]ionamentul cauzal determinist [i libertar . cum spunea Socrate. Mul]umirea pe care o realizeaz` Epicur 33 . ca o cuantificare armonic` a unor calit`]i umane reale. primul bun \nn`scut. coruperea discipolilor). |n „Scrisoarea c`tre Menoikeus“. \n urma unor acuza]ii grave (necredin]` \n zei. Corecta \n]elegere a pl`cerii ca bun \nn`scut relev` ra]iunile etice epicureene. vicioas` [i viciant`. prin aceasta. Epicur considera pl`cerea ca un bun \nn`scut. soldat` cu prigonirea maestrului [i a discipolilor s`i. Dramatic este c` omul moral aristotelian nu poate beneficia de \nr\urirea virtu]ii chiar dac` bunurile suflete[ti exist`.al con[tiin]ei libere renascentiste [i moderne. „Matricea“ etic` a \nv`]atului din Stagira apare. a \nso]it-o de un demers etic \n cauz`. dar lipsesc cele corporale [i exterioare. Bunurile suflete[ti nu pot favoriza virtutea. capacitate care s` armonizeze pl`cerea sim]urilor cu echilibrul [i justa m`sur` comportamental` (apropiat` de cea socratic`). Epicur solicit` capacitatea ra]ional-selectiv` a individului. dar nu despre orice pl`cere poate fi vorba.exterioare). \n cele din urm`. Aristotel propune omului un demers etic realist. a trebuit s` fug` din insul`. Epicur \ndeamn` la alegerea acelor pl`ceri din care s` nu decurg` „o nepl`cere [i mai mare“. sau numai cele corporale sau numai cele exterioare. „pl`cerea“ epicurean` a constituit o continu` tem` polemic`. epicurienii afirmau c` „natura ad\nc` a omului este pl`cerea“. redescoperind natura social` a omului. Hubert Grenier explic` exact acest lucru: „nu ne cerea s` ne lipsim de tot. Astfel. Epicur. [i un astfel de bun nu trebuie reprimat. Epicureanul |ntr-un sens nu tocmai u[or de acceptat de contemporani [i nu numai. Aristotel confer` o [ans` auto-form`rii etice a „omului \n parte“. Constatarea poate fi generalizat` la cazul \ntregii filosofii etice aristoteliene. La Epicur diferen]a de ra]ionament etic fa]` de precursori rezult` din rolul precump`nitor pe care el \l acord` sim]urilor („vie]ii senzuale“). \nv`]atul prigonit [i ne\n]eles define[te pl`cerea ca primul dintre bunurile \nn`scute. ra]ional. ci s` profit`m c\t mai mult de ceea ce avem. |ntr-adev`r. perfect plauzibile. secundarul decide \n manifestarea naturii etice a omului. artei de a ne sim]i bine. \ntemeietor de [coal` la Lesbos. contracarat. at\ta vreme c\t nu s\nt ambientate de cele corporale [i exterioare.rezultat din armonia bunurilor suflete[ti cu cele corporale [i cu cele exterioare. marele stagirit.

Cinicii erau adep]ii individualit`]ii (credeau numai \n „binele individual“) [i ai libert`]ii individuale (at\t interioare. Diogene din Sinope. adic` o rela]ie \ntre un minim. cu Alexandru cel Mare care venise \n fa]a lui Diogene. cel care opunea „soartei nenorocite curajul. Curajul. un maxim de delectare ce trebuie ob]inut. „Locuia la Pireu [i f`cea \n fiecare zi 40 de stadii (7-8 km) pe jos p\n` la Atena ca s`-l aud` pe Socrate. ci este exact un optim. un minim de elemente. Cinicul |ntemeietorul [colii cinice este considerat Antistene. prin nevoile sale modeste. \n cetate). Libertatea se afl` \ntotdeauna dincolo de soart`. natura [i ra]iunea s\nt conceptele majore utilizate de Diogene \n ra]ionamentul s`u necru]`tor contra ac]iunilor [i pasiunilor pe care soarta [i puternicii zilei le opun destinului liber al omului. petreceri ce „mole[esc sufletul“. nici un maxim. acord\nd dreptului 34 . legii natura [i patimii ra]iunea“75. profesorul Grenier consider` c` ar fi bine dac` am \nv`]a „secretele acestei arte“ \n vremea noastr` c\nd. Diogene \[i „potrivea purtarea \ntocmai cu adev`rul. dincolo de decizia voin]ei subiective. r`sturn\nd valorile. desigur. iar sufletul \l [i realizeaz`“ (s. de alimente. Pentru a dep`[i legea (pozitiv`/subiectiv`) [i patimile ce \ntunec` ac]iunile. cum spune Max Scheler. „oameni din ce \n ce mai tri[ti s\nt \nconjura]i de lucruri din ce \n ce mai agreabile“73. Cinicii s\nt recunoscu]i pentru dispre]ul declarat fa]` de bog`]ie. S` petreci cu pu]in. adept fervent al lui Socrate. lipsa de mijloace. Nu \n aceasta const` oare marea art`? Corpul. poate fi socotit` o adev`rat` parabol` a libert`]ii: |mp`ratul \i spuse: „Cere-mi orice favoare vrei“. m`rginite. permite acest lucru. „Adev`rata or\nduire de stat.ns. de la care a \nv`]at perseveren]a [i. arbitrare. la care Diogene r`spunse: „Nu-mi lua lumina soarelui“77. de lege sau patim`. Celebra \nt\mplare. {i \ntr-un stil curat epicurean. n`scut dintr-un atenian [i o trac`. fond` felul de comportare al [colii cinice \n via]`“74. ca [i pentru felul de multe ori ostentativ \n care \[i afi[au s`r`cia. c\nd filosoful tocmai se \nc`lzea la soare. \nsu[indu-[i lipsa de patimi a acestuia. este aceea care cuprinde tot universul“76. Diogene afirma preeminen]a dreptului natural [i a statului universal. [i un maxim. a hranei [i ve[mintelor etc. spunea el.nu este nici un minim. c\t [i exterioare. Ra]ionalismul senzualist al lui Epicur este mai actual chiar dec\t s\ntem dispu[i s` accept`m.). Cel mai cunoscut \ntre cinici este.

Un intere. La fel. Cinicul este omul libert`]ii sfid`toare. Negau ab initio aptitudinile inteligibile [i sensibile ale omului.). abstras` din arbitrariu [i derizoriu: un om al libert`]ii prin ra]iune [i curaj. „dar ei nu enun]au nici una“79. pentru configurarea paradigmei existen]iale a mileniului urm`tor („post-modern“). 35 . Scepticii zilelor noastre s\nt relativi[tii. concomitent cu un apriorism al lucrurilor (care au fost demonstrate sau care nu pot fi demonstrate). Scepticii nu credeau nici \n puterea ra]iunii [i nici \n sim]uri. cu privire la toate lucrurile sus]inea c` nu exist` nimic cu adev`rat [i c` oamenii s`v\r[esc fapte \n conformitate cu obiceiul [i cu conven]ia. nici dreptatea nici nedreptatea. Diogenes Laertios \l prezint` astfel pe Pyrrhon: „El spunea c` nu exist` nici frumosul nici ur\tul. \n plus.ns. Diogene sfida cu ostenta]ie realitatea.natural o autoritate mai mare dec\t legii.“ Scepticii distrugeau sau ignorau dogmele. [i afirm\nd c` felul lui de via]` are acela[i caracter ca via]a lui Heracles. c`ci orice lucru nu-i mai mult \ntr-un fel dec\t \n altul. Scepticul Reprezentantul cel mai de seam` al „[colii sceptice“ este Pyrrhon din Elis. Recuzarea ac]iunii [i a sim]urilor din menirea lor cognitiv` este semnul distinctiv al unui sceptic. c`ci punea libertatea mai presus de orice“78 (s. este men]inut de paralela ce se poate face \ntre b`t`lia (pentru ra]iune) de acum aproape 24 de secole [i polemicile recente \ntre „ra]ionali[ti“ [i „relativi[ti“ („decep]iona]ii de scientism“). pentru g\ndirea zilelor noastre.

dac` p`streaz` m`sura.replic` \n dialogul Gorgias de Platon) „Care este atunci comportarea pl`cut` Zeului [i de care el se \nconjoar`? Nu exist` dec\t una singur` [i un vechi proverb o exprim` foarte bine: asem`n`torul.a[a cum se pretinde . \n vreme ce fiin]ele f`r` m`sur` nu s\nt prietene nici \ntre ele. Or.ar fi omul“. pentru noi. dup` ce au fost respinse toate celelalte. a celor ce s\nt precum c` s\nt [i a celor ce nu s\nt precum c` nu s\nt“. nici cu acelea care au m`sur`. (PROTAGORAS) „Dintre at\tea idei. va fi prieten asem`n`torului. c` trebuie s` ne p`zim s` nu nedrept`]im mai degrab` dec\t s` fim noi nedrept`]i]i“.„Omul este m`sura tuturor lucrurilor. (SOCRATE . singur` aceasta a r`mas. (PLATON) 36 . divinitatea trebuie s` fie m`sura tuturor lucrurilor la gradul suprem [i mult mai mult dec\t .

a[a cum o fixase („conceptual“) Aristotel. |ntr-un ultim postulat. pentru Platon „Dumnezeu“ este Binele. \ntre mimesis [i nostalgia originar`. „Binele suprem“ aristotelic constituie un atribut 37 . Mimesis-ul platonician se origineaz` \n rememorare. situeaz` individul \n aria de imita]ie a Ideii Eterne („[i unic` [i multipl`“). Omul aristotelic poate atinge „un anume bine“. validate prin gra]ia Ideii. am v`zut. Misiunea ce [i-o asum` este \n cauza imaginilor primordiale. G\ndirea elin` admite. Individul cu o educa]ie [i aptitudini reflexive poate realiza unirea intelectului cu divinitatea.a unit`]ii originare . Aristotel propune un „silogism“ discriminant. ba chiar [i „Binele suprem“ \n chip nemijlocit. Platon.CAPITOLUL III MAREA TRANZI}IE: de la „obsesia dihotomic`“ la „unitatea originar`“ Persisten]a dualit`]ii: „Binele suprem“ [i „Binele uman“ 1. Omul platonician tr`ie[te. Aristotel. prin activarea continu` a amintirii. pe care le imit` [i le propune existen]ei sublunare. Unitatea originar` putea fi realizat` exclusiv de indivizii cu acces la via]a contempativ`. posibilitatea unei realit`]i umane unitare . astfel. singura \n m`sur` s` realizeze unirea organic` dintre intelect [i divinitate: dintre „Binele suprem“ [i „Binele uman“. dintre „via]a activ`“ [i „via]a contemplativ`“. prin stabilirea diferen]ei de acces \ntre omul activ [i omul contemplativ. \ntr-o condi]ie scindat`: \ntre primordial [i real. pe calea vie]ii contemplative. dep`[e[te condi]ia imitativ-formatoare a omului platonician. dintre divin [i uman. toate „formele“. numai \n mod excep]ional. discipol al marelui \n]elept din Crotona. crea]iile noastre urmeaz` modelele preexistente. al Providen]ei Divine. cum ne spune Hegel. \n imaginile pe care sufletul le-a re]inut din c`l`toria primordial` \n spa]iul Ideii Eterne. iar „scopul de atins este identificarea cu Divinitatea“.

\n disjunc]ia elementelor unitare. fa]` de principiul divin [i de principiul natural al lucrurilor. Triad` care a marcat [i marcheaz` substan]ial [i direct ra]ionamentul \ntregului spa]iu spiritual [i moral de tip european [i nu numai.reg`sit` \n marile doctrine. deschis` marilor experien]e ra]ionale ulterioare. |ntre „Binele suprem“ [i „Binele uman“. Pyrrhon scepticul cerea „ab]inerea judec`]ii“ din moment ce „orice demonstra]ie e alc`tuit` fie din lucruri care au fost demonstrate. omul este situat \ntr-o pozi]ie (condi]ie) cel pu]in ambigu`. Cu referire la triada elenism-cre[tinism-iudaism este realist s` observ`m puncte de simila38 . Al omului p`m\ntesc [i ceresc \n acela[i trup [i \n aceea[i Fiin]`.privilegiat al unui anumit tip uman (omul reflexiv. Epicur vorbea de „pl`cere“ ca prim` condi]ie. 2.primenitor: miracolul christic. Una mai abstract`: \nt\lnirea elenismcre[tinism. „[tiin]a cu cea mai mare autoritate [i cu cea mai \nalt` organizare“. poate atinge „Binele uman“ prin ac]iune direct`. 3. p\n` \n pragul mileniului I. Dou` par s` dureze sine die. Viziunea dihotomic` . Al doilea semn al marii schimb`ri a fost configurat de noua realitate istoric` \n spa]iul elin. a fiin]ei umane. c`l`uzit de [tiin]a politicii. omul vie]ii active. Pragul mileniului I apare. scris` de Alexandru cel Mare. |n toate aceste doctrine. \nn`scut`. cinici sau sceptici nu altceva vor s` spun`. ca suport temporal [i etern al concluziei \ntregii filosofii eline despre om [i umanitate. construit` \n cei 200 de ani de uimitoare g\ndire elin` (de la Socrate la Epicur) . filosoful). Unitatea originar` s-a realizat concret ca \nceput [i sf\r[it al unei c`i ra]ionale [i suflete[ti la care filosofia elin` a aspirat [i prin care [i-a g`sit des`v\r[irea. Este o continu` dram` de situare a omului \n lume: fa]` de sine [i fa]` de ceilal]i. prin aceast` minune unificatoare a intelectului cu divinitatea. triad` a c`rei actualitate nu pare a se eroda nici dup` dou` mii de ani. omul aristotelic suport` [i el condi]ia dihotomic` („scindat`“) ca pe o predestinare. t\njijnd continuu la o „via]` mixt`“ (la „unitatea originar`“). fie care nu pot fi demonstrate“. Semnele marii schimb`ri s\nt revelatoare [i cu efecte pe termen lung. deschiz`torul expansiunii elenismului (339-327 \. |n diferen]`. Diogene sfida \ntocmirile temporale \n numele libert`]ii. \n acel spa]iu matricial. fa]` de real [i de nonreal. fa]` de individualitate [i universalitate… Omul scindat (marcat dihotonic!) trecea pragul mileniului I cu presim]irea unui miracol real [i conceptual . Ra]ionamentele morale puternic particularizatoare propuse de epicureeni.\[i pune pecetea contradictorialit`]ii pe tot ce s-a g\ndit. ca „om social“. nemijlocit`.) [i care favoriza crearea unei civiliza]ii mediteraneene eline. Iisus este Fiul Omului [i Fiul lui Dumnezeu \n aceea[i [i \ntru aceea[i Fiin]`.H.iudaism.

Alexandru. \n realitatea ei constata39 . va realiza \ns` ceea ce marii greci visau: expansiunea elenismului. perceput ca mod de g\ndire [i construc]ie institu]ional` [i moral`. Argumentul ultim a fost dat de \nceputul campaniilor lui Alexandru cel Mare. „Providen]a Divin`“ (platonician`). „Unitatea originar`“ etc. dominant \n Evul Mediu. Cu deosebire. \n cele trei ipostaze ra]ional-fiin]iale numite mai sus. juridic sau moral (platoniciene.simbol spiritual absolut (|ntocmai Tat`lui Ceresc) au pus iudaismul \n fa]a unor praguri greu de trecut. „Universul“ (v`zut ca „stat“ de Diogene cinicul). dar este de presupus c`. la inser]ia sa logic` \n spa]iul spiritual european81. survenit` odat` cu pr`bu[irea „cet`]ii“ grece[ti [i cu criza libert`]ii. concomitent` cu estomparea accentuat` a vechilor repere de tip statal. expedi]iile alexandrine argumenteaz` posibilitatea Logosului universal. „Ra]iunea“ [i „Cauza“. s` se identifice realit`]i spirituale asem`n`toare. Constan]ele ra]ionale privind „Unitatea“. Problemele practic insolubile ridicate de Legea cea nou` \n fa]a vechii legi au permis. Extensia elin`. momentul concluziei eline [i al des`v\r[irii Omului Christic a condus [i la o mai nuan]at` cunoa[tere a doctrinei iudaice [i. aristotelice) a obligat g\ndirea greceasc` la c`utarea unui silogism trans-specific. 4. trans-atenian. elevul lui Aristotel.ritate care azi s\nt asimilate \n ra]ionamente de tip laic sau religios. p\n` pe la mijlocul mileniului I. \n anumite cazuri. au trezit posibile confuzii [i. „Unul“. A obligat-o la ceea ce Pierre Auregan [i Guy Polayret numesc „expresia unei ra]ionalit`]i care transcende particularismele“83. „Divinitatea“ [i „Materia“. Universalele platoniciene. declan[ate \n spa]iul grecesc (supunerea Atenei). astfel. ci o va potrivi dup` cea a \ntregului“)82. acela[i ra]ionalism platonician. se adapteaz` acestei lumi. prin controvers`. din fericire. Ra]ionalismul („idealist“) platonician pare a fi calea favorabil` de asimilare \n g\ndirea [i practica european` a cre[tinismului evanghelic (Albert Camus). („Stoicul nu va voi nimic altceva \n afar` de ceea ce vrea universul. \n primele faze ale dezvolt`rii doctrinei lor. „Totul“. lungi controverse. preluat [i de cultura imperial` roman`. Cu referire la cauza istoric`: Este vorba de ceea ce speciali[tii apreciaz` a fi fost „o criz` paradigmatic`“. iar prin aceast` hot`r\re at\t de str`in` de renun]are nu-[i va sacrifica voin]a personal`. stimul\nd [i cunoa[terea real` a g\ndirii iudaice. |ntr-un mod oarecum paradoxal. |ntr-un anumit fel (cultural-spa]ial). \ntocmai ca [i cele iudaice. al c`ror fundament ra]ional [i ideal se reg`sea at\t \n elenism [i \n cre[tinism. c\t [i \n iudaism. cum [tim. argumentat de stoici. se afl`. \n forme nu totdeauna radical schimbate. persoana istoric` a lui Iisus [i simbolul christic . Chiar dac` aceasta s-a \nt\mplat. \n momentul istoric dat.

Stoicii afirmau c` „\n]elept este acela care tr`ie[te \n acord cu lumea“84. Pentru ca. |ncearc` rela]ii armonice. Egipt. prin unificarea divinului cu intelectul. la antici. 5. prevestitoare a unit`]ii originare . Dar anumite progrese spre unitatea originar` pot fi observate. |mplinirea unit`]ii originare: omul christic 1. Fiin]a. Omul stoic este \nc` „scindat“ (\ntr-un „echilibru paralel“). a umanit`]ii: era christic`. marele Alexandru. pe care le con]ineau implicit. poate [i datorit` premoni]iilor revelatoare „christice“. 6.ce avea s` se \nt\mple la momentul proorocit. |n esen]`. 7. Stoicul pleac` din cetate \n lume. era considerat` ca: a) fiin]` separat` (divin`) [i b) fiin]` uman` (sublunar`). Echilibrul paralel putea fi dob\ndit numai dac` omul ajungea s` poat` deosebi „ceea ce depinde de el de ceea ce nu depinde de el“.absolute [i tangibile . Babilon.\n Persia. deopotriv` geografic [i… „peripatetic“. stoicul este un elenist mai degrab` dec\t un elin. locuri \n care au fost sau au ajuns [i evreii. \n privin]a unei umanit`]i universale. s` constat`m c` „pentru stoic. filosofia elin` pre-christic` privea fiin]a \n dou` dimensiuni. fericirea const` \n a nu se l`sa dereglat prin pasiuni [i a g`si \n sine \nsu[i un echilibru paralel cu cel existent \n lume“. chiar dac` stoicismul (ca moral` a \ndur`rii [i renun]`rii) a rezistat [i dup` „anul 1“ al erei christice. stoicul este „un cet`]ean al universului“ [i tr`ie[te o umanitate pe care „o \mp`rt`[e[te cu ceilal]i“. ideile [i solu]iile morale stoice se dovedesc a fi durabile [i azi. De altfel. Elevul lui Aristotel. Unitatea originar` real` nu avea s` o realizeze el. Cu deosebire.bil`. apare a fi 40 . Concluzia rezult` firesc din premise: „Stoicul este cet`]ean al universului (…) deoarece recunoa[te ca model nu virtu]ile limitate ale cet`]ii. |n acela[i timp. stoicismul poate fi considerat doctrina moral` aflat` \ntr-o anumit` similaritate cu durerile facerii unei noi ere de moralitate. Semnele noilor ra]ionamente apar cum spuneam. mereu schimb`toare. apoi. dealtminteri tragice. G\ndirea [i morala stoic` nu scoteau cu totul omul de sub obsesia dihotomic`. c`rora nu le prev`zuse dec\t par]ial („scindat“) energiile conciliatoare. ci pe acelea ale unei umanit`]i pe care o \mp`rt`[e[te laolat` cu ceilal]i“. prin Alexandru . conceptual [i real. Excep]ionalitatea acordat` de Aristotel \n]eleptului (filosofului) de a atinge unitatea originar`. recuperatoare. Omul stoic \ncearc` s` g`seascc` \n sine \nsu[i un „echilibru paralel cu cel existent \n lume“. dar \ntro stare pre-unitar` mult ameliorat`. mai pregnant la stoici (vechiul stoicism [i cel de mijloc). dar ei din cu totul [i cu totul alte motive. a f`cut s` fie posibile lumea [i noul tip de umanitate.

sintez` fericit` [i etern` a divinului [i umanului. 2. Iisus ne-a asumat biologic [i istoric. Iisus. pentru a ne reda condi]iei primordiale: unita]ii originare. ra]iunea [i sim]urile. \n principiul divinit`]ii [i nu al materiei (al imita]iei in forma). Refacerea unit`]ii originare [i. Realizarea unit`]ii originare (christice) \ntrupa visul monogenic al omului [i silogismul de aur al ra]ionalit`]ii filosofice [i morale de p\n` la \nceputul Erei Noi. aptitudinea de a ajunge \n fa]a lui Dumnezeu85. Se [tiu drumurile. unitatea originar`: Iisus Hristos! Imensul pas sacrificial a fost realizat de o Fiin]` cu totul aparte. ci printr-o ac]iune radical`. astfel. red\ndu-i omului [ansa \n]elepciunii [i a eternit`]ii. f`r` preceden]` genezic`. Unitatea originar` a omului activ/real era posibil` nu prin contemplare unificatoare. popasurile.\n redarea unit`]ii originare a fiin]ei ca fiin]` . \n sens christic. exista deopotriv` ca realitate sublunar` [i supra-lunar`. era singura \n m`sur` s` \nl`ture scindarea dintre „fiin]a separat`“ [i „fiin]` uman`“. Divinul [i umanul. dup` secole de senzualism [i laicitate. faptele. resituarea omului [i a umanit`]ii \n raza fericirii absolute nu erau posibile prin viziuni unificatoare sau pe calea virtu]ilor cardinale (platoniciene). G\ndirea cre[tin` situeaz` \n acest punct al noii geneze morale [i spirituale a omului. Acea fiin]` unitar` aflat` \ntr-un 41 . Prin Iisus. Calea efectiv`. imperativul recuper`rii din p`catul originar. 3. unitatea prin credin]`. o Fiin]` trimis`.a lui Iisus face parte din realitatea cronologic` a lumii. indiferent de condi]ia sa socio-intelectual`. ci prin jertfa recuperatoare („m\ntuitoare“) a Celui ce simboliza. \n „omul \n parte“ se poate realiza unitatea originar`. de fapt. \n Unitate. Fiul Omului [i Fiul lui Dumnezeu. omul a renun]at (n-a avut „t`ria absolut`“) s` r`m\n` \n ra]iunea (suprem`) a lucrurilor. \n chip originar. \nv`]`turile sale cu o putere de \nr\urire ne[tirbit` nici ast`zi. Venirea . Iisus are o identitate biologic` [i dovezi ale existen]ei reale/fizice. pentru a ne reda inten]iei primordiale a Crea]iei. Jertfa [i m\ntuirea christice au \nl`turat scindarea fiin]ei umane. ca judecata aristotelic` s` nu spun` mai mult dec\t propozi]ia platonician` prin care fericirea este posibil` prin identificarea umanului cu divinul (o identificare prin imita]ie). era posibil` prin accesul efectiv al omului la divin. f`r` precedente conceptuale sau inten]ional-ac]ionale.doar excep]ia uman`. Este probabi.ra]ional` [i real-istoric` . Sensul exemplar al jertfei christice tocmai \n aceasta const`: . Singura cale la unitate. divinul [i intelectul nu mai erau doar dou` categorii sau concepte filosofice sau etice. ca premis` a redob\ndirii unit`]ii originare. \n omul activ. efectiv. ca fiin]` unitar` (intelectiv` [i divin`). Prin p`cat.uman` [i dumnezeiasc`. „sensibilele“ [i „inteligibilile“. minunile. unic` [i unitar` \n acela[i timp. disponibilitatea fericit` a unor fiin]e „superioare“.

calea cerurilor \i r`m\ne deschis`87.» 6. 22/36-39). trufia [i celelalte. F`r` mari riscuri. Omul s` se c`iasc` [i s` nu-[i piard` speran]a [i. Adev`rul [i Via]a“). \mpreun` cu to]i cei buni. {i. la care te \ndeamn` nes`buin]a instinctelor. Binele christic este bun`tatea (toleran]a). f`r` grave accidente. nu mai pot situa omul. am putea spune c` \ntregul ra]ionament moral-fiin]al platonician apare ca o predic]ie genial` a omului des`v\r[it . Credin]a \nfr\nge p`catul [i necredin]ele. al c`rei reper generativ se afl` \n ra]iunea elin`86. Pentru c` Iisus \i confer` omului nu numai certitudinea nemuririi sale. \n chip fatal. Venirea ra]ional` [i fiin]al` a lui Iisus constituie chintesen]a g\ndirii matriciale europene. Omul christic este omul vie]ii accesibile. atunci. ignoran]a. omului \i s\nt suficiente c`in]a [i speran]a. ci [i fericirea deplin` a omului. Dumnezeul t`u. iubirea aproapelui t`u. al moralei accesibile .continuu exerci]iu existen]ial efectiv. Pentru ca omul s` ajung` \n fa]a lui Dumnezeu ([i \n „|mp`r`]ia Cerurilor“). oricine [i orice ar fi ei). Chiar virtu]ile. Omul christic este un om bun. considera]i astfel la Judecata de Apoi. ci [i certitudinea re\nvierii! A re\ntrup`rii ca fiin]` moral` des`v\r[it` ce va reveni \n |mp`r`]ia lui Dumnezeu pe P`m\nt. 4. \n general. Iubirea este esen]a realit`]ii morale [i spirituale a omului christic. Fericirea christic` este iubirea. a[a cum se \nt\mpla \n ra]ionamentul [i realitatea moral` elin`. Omul pe[terii platoniciene a ie[it la lumin`. 5. definitiv convergente. cu tot sufletul t`u [i cu toat` g\ndirea ta“. a semenului t`u (pentru c` nu exist` o deosebire de esen]` \ntre indivizi. dup` exemplul christic [i c`l`uzit de Iisus (care este „Calea. Iubirea trebuie ([i poate fi) cu tot sufletul [i cu toat` g\ndirea! Sufletul [i g\ndirea88 se reg`sesc simbiotic \n iubire [i numai c\nd [i sufletul [i g\ndirea 42 . asemenea ei: „S` iube[ti pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i!“ (Matei. prin des`v\r[irea simetric` a ve[niciei umane.omul christic .al ra]iunii accesibile. pentru a \n]elege lumea real`/adev`rat`. care este cea mai mare porunc` din Lege?“./ Iar a doua. el trebuie s` cread` \n Dumnezeu./ Aceasta este cea mai mare [i cea dint\i porunc`. Revolu]ia unit`]ii originare \nf`ptuite de Iisus reda accesul omului (ra]ional [i afectiv) la toate c\te decurg din crea]ie [i din realitate. Iisus i-a r`spuns: „S` iube[ti pe DOMNUL. Iisus des`v\r[ea nu numai calea la Dumnezeu.omul unit`]ii originare situat sub semnul inalterabil al ve[niciei. \n zone morale condamnate. al Binelui suprem [i uman. Iubirea de Dumnezeu [i. Pentru a se reabilita. C\nd un \nv`]`tor al Legii L-a \ntrebat: «“|nv`]`torule. astfel. situat \n semnul real [i virtual al Binelui. \n nemurire [i iertare. via]a omului christic este o continu` preg`tire pentru nemurire. nemijlocit. Cauza recuperatoare/m\ntuitoare a moralei christice este credin]a. „asemenea ei“. nesocotite.

se afl` \n nemijlocit` consonan]` . de orice condi]ie [i de orice neam ar fi. unic. totodat`. dumnezeie[ti [i omene[ti. sigur \ns` \ndoielnice/vulnerabile emo]ional [i ra]ional. au primit solu]ia definitiv` prin Fiin]a Christic`. (Iubirea de Dumnezeu.exist` iubirea. 7. iubirea pentru semenul t`u!). (Este ceea ce \ncearc` s` releve [i capitolul ce urmeaz`). teme de \ndelungat` g\ndire filosofic` [i moral`. \n datele ei curate. 43 . [i.ca realitate uman` . aceea[i de aceea[i intensitate [i putere . Iubirea christic` este o iubire universal`. Iubirea pentru Dumnezeu Tat`l. asemeni ei. \n |mp`r`]ia Universal` a lui Dumnezeu. Iubirea christic` este. Aceasta. chiar dac` disponibilitatea speculativ` a inteligen]ei umane ram\ne ispitit` de disjunc]ii [i contradictorialit`]i de multe ori interesante. Ajun[i la concluzia preliminar` a capitolului de fa]` putem conchide c` „obsesia dihotomic`“ [i „unitatea originar`“. [i pentru semenul t`u.pentru Dumnezeu [i pentru semenul t`u.

Numai o asemenea libertate este nev`t`m`toare pentru aproapele. Pentru c` numai prin dragoste omul \[i iese din fire. Libertatea absolut` se c\[tig` prin dragoste. latura divin` g\nde[te“ (Hubert GRENIER) 44 . \n noi ac]ioneaz` ceea ce este muritor. Este.„Am g`sit destul de t\rziu \n via]` aceast` propozi]ie a Fericitului Augustin: dilige et quod vis fac. \n acela[i timp. f`r` \ndoial`. se elibereaz` de bestie [i de demon. a[a cum Aristotel a ar`tat foarte clar. pentru «colectivitate»“. cuv\ntul care \l rezum`. formula cea mai cuprinz`toare a mesajului lui Christos. «iube[te [i f` ce-]i place». (Mircea ELIADE) „Moralitatea nu este legat` dec\t de ac]iune [i. una din cele mai curajoase afirma]ii ale cre[tinismului [i.

ecumenic. R`scump`rat prin jertf`. |n al doilea r\nd. omul christic nu mai putea fi supus condi]iilor generate de autoritarismul platonician sau de natura social` indicat` de Aristotel. dincolo de natura sensibil`: egoist` [i dominatoare. at\t de impresionant exemplificate de Fiul Omului [i al lui Dumnezeu. p\n` \n zilele noastre. termenii sociabilit`]ii omului elin. Cum [i ai discursului teologic. apar a fi cei doi termeni ai discursului filosofic [i etic \n Era Nou`. Omul christic impunea dou` st`ri care contraziceau. a omului „social“. \n substan]`. ierarhist`. Iisus ne aducea |mp`r`]ia universal`. pentru a fi ferici]i [i a ajunge \n fa]a lui Dumnezeu. Temporalitatea existen]ial` [i eternitatea fiin]al`.intelect“ antic` [i revalorizeaz`. prin unitate. s` ne c`im [i s` nu ne pierdem speran]a. a lui Dumnezeu. Constatarea naturii unitare a fiin]ei christice a pus \n cauz` tema contradictorialit`]ii genezice („ontologice“) a naturii morale a omului. s` credem. „natura 45 . ca unitate a divinului [i umanului. Este de ajuns s` ne \ntoarcem la Tat`l Ceresc cu tot sufletul [i toat` g\ndirea noastr`. tenta]ia continu` spre o evolu]ie socializant`. \n care [i fa]` de care orice fel de ierarhizare sau discriminare socio-terestr` nu mai avea efect \n fapt. cura]i sau p`c`to[i. Iisus este semnul etern [i eternitatea vie [i accesibil`. |n fa]a lui Dumnezeu to]i s\ntem egali [i to]i putem fi ferici]i. indiferent dac`. boga]i s`u s`raci. omul. s\ntem buni sau r`i. dovada suprem` c` |mp`r`]ia lui Dumnezeu se afl` \n noi [i pentru noi. predispozi]iile [i educa]ia acestuia“89. este apt s`-[i asume izb\nda |mp`r`]iei lui Dumnezeu pe P`m\nt. |n primul r\nd.CAPITOLUL IV RA}IONAMENTUL ETIC EUROPEAN {I DIFICULTATEA UNEI CONCLUZII MONOGENICE |ntre unitate originar` [i rescindarea ra]ional`… 1. \ntr-un moment sau altul. Platon ajunsese p\n` acolo \nc\t s` „nu \ng`duie indivizilor s`-[i aleag` o categorie social`(…). discriminatorie. conduc`torii \i repartizeaz` fiec`ruia o anumit` ocupa]ie ]in\nd seama de talentele. Omul christic invalideaz` disjunc]ia „divinitate . \nv`]a]i sau ignoran]i.

s-a raportat la unitatea originar` \n cel pu]in trei modalit`]i: 46 . morale.credin]a este sinonim` cu ra]iunea. gena christic` a fiin]ei r`scump`rate prin jertfa regenezic` a Fiului Omului [i Fiu al lui Dumnezeu. Fiin]` divin` [i uman`.social`“. [i ra]iune [i intelect. Fericitul Augustin).) ca sistem al proceselor de compunere [i descompunere sau al coruptibilit`]ii ce se \ncheie cu moartea“. este ra]iune! 6. „Dumnezeu este Binele“ [i omul christic avea acces nemijlocit la dob\ndirea [i tr`irea Binelui. Din perspectiva zilei de azi. scrie p`rintele Dumitru St`niloaie. cum [i ierarhiile eticii aristotelice („Binele suprem“ [i „Binele uman“). [i Cuv\nt [i Fiin]` . esen]ial ra]ional` [i \mplinit`. (Teza de doctorat a p`rintelui St`niloaie se intituleaz` „Iisus Hristos sau restaurarea omului“). \n datele lui conceptuale90. de voin]` ardent`. Eternitatea [i unitatea fiin]ial` a omului christic dep`[ea principiile ra]ionalismului platonician („divinitatea“ [i „materia“). omul avea. {i. [i Bine suprem [i Bine uman. omul christic se simte eliberat existen]ial . restr\ns la ]intele lucr`rii de fa]`. Fire[te. mai precis . c\nd vorbim de puterea credin]ei nu trebuie s` ne re]in` anume opinii rela]ioniste. 4.\ntruc\t condi]ia socio-clasial` sau psiho-intelectual` nu mai opera dec\t relativ. omul christic a \nvins scindarea. 5. Aceasta-i tema. vizeaz` acceptarea sau nu \n g\ndirea european` ([i de tip european) a marii simbioze monogenice cu efecte semnificative \n proiec]iile [i practicile (comportamentele) spirituale. mai precis: . a recuper`rii [i restaur`rii Fiin]ei. apropiate \ntr-un fel de cele ale „scepticilor“ care cereau „suspendarea judec`]ii“. din care filosofia f`cuse un spectacol intelectual \nc` neegalat. Credin]a nu era ([i nu este) doar un act emo]ional. aceasta. deci. r`spunsul este facilitat de rezultat. Credin]a era de-acum cauza suprem` a accesului la starea originar` [i a c`ii omului la Dumnezeu. Toma din Aquino. \n perspectiva realit`]ii sale eterne. din \nchisoarea \n limitele naturii (s.\n fiin]area sa . |n fapt. 3.pentru c` era cauza lor absolut`. Nediscriminat fiin]al. neesen]ial. pe care credin]a o propune condi]iei umane. \n chiar substan]a sa ra]ional` [i material`. accesibil`. ci calea deschis`. |ntrebarea logic` este: |n ce m`sur` ra]ionamentul european [i via]a practic` (socio-institu]ional`) se vor armoniza organic la noua realitate fiin]al` [i existen]ial`: la realitatea christic` monogenic`?92 Rostul \ntreb`rii. unul dintre cei mai importan]i \nv`]a]i ai ortodoxiei91.ns. „Numai Iisus Hristos ne-a dat puterea s` ie[im deplin din egoismul p`catului. Accesul total al omului la starea etern` [i fericit` („unitar`“) avea s` fie [i tema central` a scolasticii cre[tine (Tertulian din Cartagina. Omul european s-a adaptat. 2. considerat` predominant`/caracteristic` de Aristotel. sociale. Credin]a este. din motivul esen]ial c` ra]iunea \ns`[i este credin]`.

„coexistente“ sau „divergente“. la un anume moment evolutiv. vizat` fiind mereu transcenden]a („incompatibilitatea dintre materialism [i idealism“. 7. c) Printr-un radicalism ra]ionalist-scientist polemic. leg`tura dintre [tiin]` [i religiune \nceteaz`“93. spre exemplu. alternativa acceptat`. Este. pe care C. dar \ntr-un sens radical diferit. R`dulescu-Motru . odat` acest sprijin dat. omul ra]iunii depline) omului moral ateu/orgiastic/blasfemic („omul f`r` Dumnezeu“). c\nd se poate ajunge la revela]ie [i la un adev`rat cult al celor lumina]i de Cuv\ntul Domnului. \n fapt. \ntre cele dou` tipuri umane (religios-laic) a existat un punct comun (de r`scruce). p\n` la a constata imposibilitatea de a vorbi de acela[i tip de identitate moral`. Dumnezeu [i natura.crede C.a dou` premise ra]ionale diferite („dou` forme distincte“). adesea blasfemic.materie“.\n sufletul [i \n g\ndirea sa . (cu argumentul surprinz`tor dar adev`rat c` „materia“ este structur`: generativ` [i autogenerativ` [i \[i „ajunge sie[i“). cu deosebire \n cazul „a“. sau principiul divin [i principiul natural al lucrurilor. a aspira]iilor [i credin]ei noastre \n Providen]`. Prima („a“) [i a treia („c“) modalitate s\nt aparent univoce. de care se vorbe[te \n cazurile „a“ [i „c“ impune preciz`ri de diferen]iere. Omul moral univoc. \n cele din urm`. „{tiin]a a avut nevoie de sprijinul cre[tinismului . astfel \nc\t omul univoc entitate selectat` [i selectiv` . analizate fie \n opozi]ie. Impulsul ini]ial pe care cre[tinismul („omul christic“) \l d` [tiin]ei apare ca una din tezele sugestive ale unui g\nditor laic („ateu“). c\nd [tiin]a \ns`[i pare a accepta quasi-similitudinea „spirit .nu a constituit. dar tocmai o 47 .c`l`uzit de un ecuminism riguros [i consecvent: prin credin]` [i \n determinare ideal`. intermediari.c`ci f`r` o como]iune puternic` religioas` nu s-ar fi putut schimba perspectiva judec`]ii omene[ti. ira]ional s` se al`ture omul moral al credin]ei supreme (\n fond. \nt\lnire a c`rei solu]ie de continuare este decis` de cre[tinism (de g\ndirea cre[tin`). „esen]a omului ca ansamblu de rela]ii sociale“ etc). b) |n chip dual („dimorfic“). 8.a) Cu toat` fiin]a sa . inclusiv ast`zi. fie percepute ca „armonice“. dar. Aceasta. ce s-a vrut a fi g\nditorul romån al „personalismului energetic“. R`dulescu-Motru. \l situeaz` \n aria \nt\lnirii dintre [tiin]a antic` („antropomorfic`“) [i [tiin]a modern` („poliformic`“). S-a considerat [i se sus]ine (rigid) ideea existen]ei ra]iunii ideale(„divine“) [i a ra]iunii materialiste („atee“). {i aceasta chiar dac`. Tocmai o asemenea unilateralizare a „ra]iunilor“ a cauzat probabil o selec]ie \nchis` a practican]ilor/participan]ilor. chiar dac` persoanele ca atare au fost [i s\nt acceptate.„cu tot sufletul [i toat` g\ndirea sa“ . prin gra]ia divin`. prin acceptarea \n sinea sa .

esen]ializat` \n credin]`.pe care ipostaza „c“ n-o poate evita . al unit`]ii originare [i eterne. relev` odat` \n plus c` \ncercarea de al`turare a omului christic de omul laic. ca [i Sf\ntul Pavel. cu Logosul divin (…) Sf\ntul Ioan Evanghelistul identific` pe Fiul lui Dumnezeu care Sa \ntrupat cu Cuv\ntul. Premisa („cauza ini]ial`“) se reg`se[te. dificultatea [i criza continu` („agonia“) a ra]ionalit`]ii europene. este Fiin]a \mplinit` \n unitatea ei suprem`. desigur. P`rintele St`niloaie sintetizeaz` noul \n]eles (ra]iune-cauz`-materie) [i ajunge la rela]ia triadic`: Logos-Cuv\nt-Fiin]`. „Hristos este omul \mplinit. prin recursul la sinteza [tiin]`-religiemagie. fie [i incoerent`. \n ordinea argumentat` de Unamuno sau Cioran. ca pe Cel 48 . iar pe Acesta |-l cunoa[te. dar de care \ncearc` s` se despart` prin [tiin]a sa… C. \n concluzie [i chiar legitimeaz` substan]a [i juste]ea demersului cognitiv. Ra]ionalismul laic/scientist resimte criza unilateraliz`rii [i \ncearc` o revigorare. ci [i ca adev`rat` sintez` ra]ional` a energiilor sufletului [i g\ndirii. Pe aceast` cale . \n chip sensibil. fiind toate acestea.a „cuantelor“ suflete[ti [i intelective . cum Iisus ne cere s` ne ar`t`m iubirea pentru Domnul [i pentru semenii no[tri.se \ntemeiaz` pe o disciplin` interioar` [i exterioar`. credin]a este act fiin]al [i existen]ial („ideal [i material“) \n chiar via]a omului. ira]ionali. S` fie acesta semnalul de acceptare. din moment ce a doua ipostaz` („laic`“) este genezic determinat` de impulsul ini]ial cre[tin. |n chip exemplar.asemenea desp`r]ire (de tip „ombilical“ i-am spune) de gestul creator primordial constituie [i paradoxul ra]ionamentelor sale scientiste.omul realizeaz` trecerea de la cunoa[terea de sine [i prin sine („socratic`“) la cunoa[terea de Dumnezeu [i prin Dumnezeu („ipostazic`“/integratoare). Profesorul C. izvor\t` dintr-o continu` [i perseverent` in`l]are afectiv` (sufleteasc`). {i aceasta deoarece este greu de acceptat \ntru totul c` impulsul cre[tin/christic nu se va reg`si [i \n finalizarea actului ra]ional.\n]elesul christic. Iisus este [i Logos [i Cuv\nt [i Ra]iune. R`dulescu-Motru. |n cazul „a“ fa]` de „c“ este vorba de ra]iunea suprem`. \ntr-o concluzie de sinonimii revelatoare prin Ra]iune. din perspectiv` univoc`. credin]a trebuie \n]eleas` nu numai ca o stare de gra]ie. \ntr-o astfel de ipostaz`. |n]eleas` ca ra]iune a fiin]ei unitare. a concluziei monogenice? 9. R`dulescu-Motru a g\ndit/a sim]it. pentru c` e unit cu modelul omului. Este vorba de a considera ra]iunea [i cauza („principiul divinit`]ii“ platoniciene) \ntr-un \n]eles nou . este artificaial`/fals`. nealterat` de condi]ion`ri [i stimuli perverti]i. ilustrat` chiar de propriai condi]ie de g\nditor impulsionat de cre[tinism. Atingerea st`rii ra]ionale de acest fel . cum. ivit` din realizarea unit`]ii originare a „fiin]ei separate“ [i „fiin]ei umane“.

pe care \l are Fiul lui Dumnezeu la Sf\ntul Apostol Pavel“95. \n deosebire de cea elin`. ipostaziaz` \n Sine natura uman`.ns. Dar aceasta nu exclude ca ra]iunea s` aib` [i un sens de usie (fiin]`) comun` mai multor persoane. („c“). Concluzia profesorului este sugestiv`: „Logosul. Ra]iune [i Fiin]` . laic. ca [i ra]iunea uman` (s. (s. Spre deosebire de ra]ionamentul antic. Este concluzia monogenic` perfect` a realit`]ii umane primordiale. a unit`]ii depline a umanului. Ea e via]` [i sens [i raportare interipostatic` \n acela[i timp“. Cuv\nt. Ra]ionamentul laic este evident univoc. sau accesibil` cel mult unor „ini]ia]i“. 11. revelat` prin Iisus . Deci \ns`[i ra]iunea e o func]ie a persoanei \n rela]ie cu alta“ (s. Logosul \nsu[i fiind „Ra]iune personal`“. de g\ndirea pre-christic`. Ra]iunea divin` are caracter ipostatic. Ra]iunea personal`.care este Logos. unic` [i multipl` („comun`“). d\nd acestui Logos \n]elesul de Persoan`. \n care ra]iunea este interzis` persoanei. |n acest fel. dar [i Fiin]`. \nc` \nainte de \ntrupare. a c`rei culmina]ie nemijlocit`. av\nd ca urmare o realizare personal` uman` culminant`“96. iar cuv\ntul e totdeauna cuv\ntul unei persoane c`tre alta. dar \l identific` cu Fiul lui Dumnezeu „C`ruia Sf\ntul Apostol Pavel |i atribuie acela[i rol de fundament al tuturor \nc` de la crea]ie. omul christic este [i Ra]iune. 12. Concluzia monogenic` des`v\r[it`. via]a [i lumina oamenilor lumin\nd \n \ntuneric“. {i anume . Tocmai \n aceast` iluminare revelatoare a sediului [i puterii ra]iunii rezid` premisa concluziei monogenice. „prin natura Sa uman` Hristos adun` lumea \n mod deplin \n Sine“94. contingent` este Iisus Hristos apare \n fapt ca marea concluzie a ipostazei divine-umane a omului. cum spuneam.).) pentru c`. ra]iunea \mpline[te o func]ie nou`. empiric. subliniat` de p`rintele St`niloaie astfel: „De fapt la Sfin]ii P`rin]i ra]iunea implic` [i cuv\ntul. Logosul. |n acela[i timp Ra]iunea este [i Logos [i Cuv\nt. scindant: elimin` primul principiu platonician („divinitatea“) [i se \ndoie[te („dubito“) de posibilitatea concluziei primordiale.) {i \n continuare: „|n acest sens.ns. Alege doar o parte din totul ra]ional des`v\r[it prin realizarea unit`]ii originare.ns. Unitatea des`v\r[it` a naturii umane.a ra]ionalismului scientist. ne spune p`rintele St`niloaie.confer` omului beneficiul nemijlocit al ra]iunii ca: „func]ie a persoanei“ [i ca „usie (fiin]`) comun` mai multor persoane“. este luat de Sfin]ii P`rin]i de la Filon [i stoici („Logosul Universal“). ca subiect al g\ndirii iubitoare. c`utat` cu perseveren]` [i \ncordare. Replica anti-monogenic` avea s` vin` tot din aria ra]ionalismului. {i \n acest sens ra]iunea este credin]`: Credin]a ca aptitudine de a g\ndi des`v\r[it. personal [i e \ndreptat` totdeauna spre alte ipostasuri. monogenice.prin Care toate s-au f`cut [i era. Dubito ergo cogito a devenit propozi]ia („cartezian`“) emblematic` 49 . 10.

de a nu crede. („Dubito. sub semnul univocit`]ii.celebra formulare cartezian`). Mereu. dup` modelul christic. supus cauzei necesare (crea]ia ca realizare in forma). Dou` forme diferite. At\t din propozi]ia apostolului Marcu. al ra]iunii depline [i unit`]ii originare. „sufletul [i g\ndirea“ r`m\n scindate (\n ele \nsele [i \ntre ele). sub semnul lui dubitatio. cogito.a ra]iunii scindate. nici nu refuz` credin]a explicit. era practic inevitabil ca. ajut` necredin]ei mele“ (Marcu.cu omul situat \n centrul iradiant al lucrurilor . [i s-a adresat omului activ (aristotelian) cu dominanta sa social`. \n imensa arie a c`ii de mijloc („aria ezit`rii perpetue“) se situeaz` omul „dual“ . ap`rute dintr-un izvor comun: credin]a!98. at\t \n cazul „a“. pentru a \nlesni unitatea (omului european) \n sine \nsu[i [i prin sine \nsu[i. nici un moment. A[a fiind. dou` forme ra]ional-suflete[ti. Ra]iunea (renascentist` [i modern`) [i-a asumat misiunea de a resitua omul. Observa]ia atent` ne ajut` s` constat`m c` emanciparea ra]ionalist` a mizat pe cel de-al doilea principiu platonician („materia“). c\t [i \n cazul „c“. |ndoiala („dubita]ia“) este utilizat` ca principiu opera]ional al ra]ionalit`]ii. Totu[i. ci de a exista sub semnul credin]ei [i de a dori s` crezi („a agoniza“).dimorfic (cazul“b“). |n acest tip de om moral european ([i nu numai) coexist`. [i astfel niciodat` armonizate. al ra]ionalit`]ii scientiste. Doamne. ci a vrea s` crezi“97. \ns`. a[adar. Ei r`m\n mereu \ntre a crede [i a vrea s` crezi. evident. Omul r`m\ne \ntr-o continu` 50 . laice („scindate“) s` aib` loc coagul`ri polarizatoare [i polemice. dar nu ireductibile. c\t [i din comentariul g\nditorului spaniol deducem cu claritate c` nu este vorba. IX. cu practican]i ferici]i cauzal (cazul „a“) sau \nd\rji]i experimental (cazul „c“). mereu nedecis \ntre „ra]iunea fericit`“ [i „ra]ionalismul \nd\rjit“ (univoc. ra]ionamentul laic/scientist/empiric . noteaz`: „Ceea ce. \n aceast` arie. real [i absolut. marea mas` de oameni. iar a g\ndi este sinonim cu „a exista“. Este vizat`. Miguel de Unamuno.accepta ca existent ceea ce putea fi demonstrat \n cauza [i realitatea sa concret`. 24). nu \nseamn` propriu-zis a crede. ajut` necredin]ei mele“. iluministe ([i iluminate). \ntr-o continu` ezitare scintistic`. deci. Doamne. Brutal vorbind. individualitatea. Aceast` mas` de oameni („cei mai mul]i“) s\nt situa]i mereu sub semnul ezit`rii: nici nu cred deplin. \n aria a ceea ce poate fi demonstrat pentru a putea fi! Mereu. |ntre cei doi poli selectivi \n fond. Dubita]io este sinonim(`) cu „a g\ndi“. al \ndoielii. ergo cogito. din aria credin]ei/ra]iunii revelatoare („a unit`]ii originare“) \n aria ra]iunii experimentale. al g\ndirii scindate. al c`rei principiu catalizator st` sub semnul celebrei invoca]ii divine: „Cred. ergo sum“ . indicat` de marele stagirit. scindat). coment\nd propozi]ia evanghelic`: „Cred.

Nu te \mpaci cu tine \nsu]i dec\t. \n concomiten]` cu principiul natural al lucrurilor. „imagine“). realitate esen]ial` pe care omul european a ezitat s` [i-o asume deplin. agonia cre[tinismului \n mine (s. De fapt. Printr-o adecvare retroactiv`. Lupta intim`. 51 . |n aceast` ipostaz` dimorfic`. putem accepta c` lupta \ntre ra]iunea christic` [i ra]iunea empiric`/laic`. Fiin]`) la ra]ionalitatea contradic]iei perpetue. ceea ce face unitatea intim` a vie]ii noastre s\nt discordiile noastre intime. c`reia omul \i poate da form`. |ncearc` o restaurare originar` a propriei condi]ii morale [i culturale. christic` (Logos. cum tot Miguel de Unamuno spune. \ntr-o continu` agonie. scientist` . cititorule.caracteristic` a individualismului european . Omul christic tocmai ra]iunea deplin`. \ntr-o cauz` dimorfic`.). Cuv\nt. lupta \mpotriva istoriei. implicit. \n special \n spa]iul spiritual renascentist [i modern (p\n` \n zilele noastre).validat` empiric/[tiin]ific (ra]iunea uman`). omul moral european \[i caut` unitatea spiritual`. din era modern`. pentru a muri“99. unitatea originar` o exemplific`. G\nditorul spaniol tocmai enun]at conclude.ns.Fiin]`) [i ra]iunea practic`. Unamuno consider` aceast` unitate contradictorie a omului ca un dat [i nu ca un rezultat al unei muta]ii \n condi]ia uman`: muta]ia de la ra]iunea deplin` (Logos. se origineaz` \n cele dou` mari principii platoniciene: divinitatea (care include ra]iunea [i cauza) [i materia (mas` inform`. omul european a ales „lupta contrariilor“ lupta \mpotriva vie]ii [i a mor]ii.lupt` cu „sinele s`u scindat“. ca realitate ontologic` a fiin]ei (a intimit`]ii fiin]ei). lupta mea cre[tin`. lupta \n propriul suflet [i \n propria g\ndire . g\nditorul spaniol sesizeaz`. O \ncercare mai apropiat` de agonie dec\t de \mplinirea efectiv` care s`-i \nlesneasc unitatea ra]ional`. chiar dac` a acceptat [i chiar [i-a \nsu[it principiul divin. |n acest fel. De altfel. contradic]ia. Iar ceea ce \l une[te cel mai mult pe om cu el \nsu[i. Unamuno scrie: „Ceea ce-]i voi spune aici.* 14. precum Don Quijote. situat` \ntre ra]iunea deplin`. \n mod real [i spiritual. \n care cele dou` forme de ra]ionalitate coexist` \n intimitatea fiin]ei. Propun\ndu-[i s` relateze propria-i lupt` [i agonie. Cuv\nt. o lupt` continu` pe care Miguel de Unamuno o rela]ioneaz` cu ceea ce semnificativ nume[te „agonia cre[tinismului“100. scindarea. moartea [i \nvierea lui din fiecare moment al vie]ii mele intime“. este agonia mea. contradic]iile interioare ale discordiilor noastre. par a se fi impus \n g\ndirea european` relativ` la devenirea uman` cum [i la evolu]ia socio-istoric` \n general. \ntr-o not` de patetism: „Nu voi obosi s` repet c` ceea ce \i une[te cel mai mult pe oameni s\nt discordiile lor. drama condi]iei umane. 15.r`m\ne mereu \ntr-o indecizie cronicizat` sau \ntr-o rezolu]ie (christic` [i/sau laic`) semnificat` de Unamuno prin \nvierea [i moartea cre[tinismului.

Ra]iunea uman` nu pare a fi preg`tit` de necesara concluzie monogenic` a fiin]ei morale. dar cred.ra]ional` [i spiritual` . \n „Lumea ca voin]` [i reprezentare“. a [colii [i a resurselor etice de biseric` [i religie. Descartes. Autonomizarea ra]ional`. Wilhelm Wundt. prin aceasta. \ntruc\t cunoa[terea duce la „ruperea echilibrului originar prin spirit“ [i la „dezintegrarea din fiin]` prin con[tiin]`“ (Cioran)101. |n clipa de fa]` omul moral european „agonizeaz`“ \ntre limitele. lansa celebra propozi]ie: „lumea este reprezentarea mea“ („concep]ia voluntarist`“). argumenta preeminen]a proceselor voli]ionale \n raport cu cele intelectuale. Cultura european` ofer` [i alte exemple tipice: Cioran. creator al primului laborator de psihologie experimental`. at\t de dramatic ilustrat` de Pascal. fie. r`m\ne \n realitatea fiin]ei scindate. Arthur Schopenhauer. laic. mai apoi Michel Dufrenne este de 52 . marcate de caracterul voli]ional al actelor/faptelor individuale sau colective. fie constat` e[ecul principiului cauzalit`]ii.a experimentelor socio-morale din epoca modern`. \ntr-un post-etic a c`rui solu]ie de continuare \nc` nu apare bine conturat`. dar nu accept` un astfel de rezultat (Einstein). \n raport cu g\ndirea/ra]iunea cre[tin` [i.r`m\ne o permanent` problem` de rezolvat. dup` primul r`zboi mondial (totalitarism. Triumful iluminist. Drama dimorfic`. au situat individualitatea uman` \ntr-un spa]iu (social [i conceptual) dominat de voin]a de a face. dispera]i. \nlesne[te radicalizarea ra]ionalismului de tip scientist. desp`r]irea statului. |ndoiala cartezian` sau spaima pascalian`. pe care Newton \l c`utase) aveau s` fie dep`[ite printr-o adev`rat` filosofie a voin]ei. fascism. cu deosebire dup` Revolu]ia francez` 1789) [i. Secolul XIX consacra voin]a ca determinant cognitiv. Unitatea moral` a omului european .16. vom g`si o explica]ie relativ plauzibil` . stabil`. a sufletului [i g\ndirii sale. Prin c\teva personalit`]i proeminente. scindant`. Recursul la voin]`! 1. tot mai vagi („certe-incerte“) ale unei postmodernit`]i lipsite de cauz`. (Descartes). odat` cu Revolu]ia francez`. noua orientare face [coal`. \n explicarea [i legitimarea ac]iunii [i comportamentului moral/intelectiv. care fie se tem.). 17. \n manifest`ri ostentativ unilateralizate. Numai \n]eleg\nd aceast` dram` profund`. renun]area galileian` sau op]iunea (obligat`!) newtonian` \n favoarea adev`rului [tiin]ific (fa]` de cel alchimic. [i sursa dramei continue a fiin]ei [i existen]ei sale sensibile [i inteligibile.chiar dac` lipsit` de un temei mai ad\nc . Einstein. resping trufia demiurgic` a omului [i interzic lucidit`]ii („cunoa[terii“) acte manifeste. monetarism etc.

problema central` a eticii este problema motiv`rii voin]ei. ai c`rui studen]i au fost. Gusti). a rezultatelor psihologiei experimentale. tocmai. \n analizarea „puterii suflete[ti“. etica gustian` vizeaz` realizarea unui corpus de „norme etice“ care s` poat` fi aplicate la studiul societ`]ii [i al oric`ror tipuri de valori umane. 3. R`dulescu-Motru. care trebuie s` aib` \n vedere tocmai aceast` voin]`“104. c` via]a este \ns`[i voin]a de putere“. astfel \nc\t scopurile [i motivele ac]iunii umane s` poat` atinge idealul 53 . \n analizarea \nt\mpl`rilor [i cauzelor suflete[ti. Drama este sugerat` de tendin]a dominatoare a proceselor voli]ionale \n stabilirea deciziei [i ac]iunii individuale/sociale. 2. G\ndirea etic` gustian` indic` at\t drama. ed. c\t [i [ansa voin]ei [i con[tiin]ei morale \n societ`]ile moderne. voin]a moral` este considerat` de marele sociolog ca „element fundamental al vie]ii suflete[ti. Cu deosebire. integrant` a eticii“105. ori de a ajunge ea o ramur` a psihologiei [i \n special a psihologiei aplicate. Considerat` o parte component` a [tiin]elor normative. adic` problema scopurilor [i motivelor [i \n special scopul suprem . prin comportament normativ. pornind de la rela]ia ce poate exista \ntre „voin]a social`“ [i „voin]a moral`“. explicit.idealul etic“106.presupun\nd. La noi. AION pg. G\ndirea gustian` rela]ioneaz` etica de voin]`. 43). p\n` la a afirm` c` „tendin]a eticii era. Culmina]ia pare a fi atins` de Nietzsche. Prevalen]a \n actele morale a voin]ei este limpede exprimat` de D. \n condi]iile \n care „etica are un domeniu de fapte precise“ (D. „…Pentru Gusti. iar voin]a moral` asigur` substan]a etic` a comportamentului ac]ional. Afla]i sub influen]a lui Wilhelm Wundt. \n controlul normativ („prin norm`“) al voin]ei. demersul [tiin]ific al g\nditorului romån. |n fapt.acord cu o filosofie a omului numai \n m`sura \n care implic` „\ntotdeauna o filosofie a voin]ei“102. Voin]a social` ofer` substan]` puterii (sociale). g\nditorii romåni au \ncercat o asimilare nuan]at` [i o continuare relativ diferen]iat` a g\ndirii wundtiene. al c`rui „supraom“ se revendica din binomul voin]`-putere: „Nu exist` nimic \n ceea ce prive[te via]a care s` aib` valoare afar` de gradul puterii . („Voin]a de putere“. \n calitate de izvor al tuturor ra]iunilor con[tiente pe care le s`v\r[e[te omul ca individ izolat [i ca fiin]` social`103. ajunge la concluzia domina]iei psihologiei. aflat sub influen]a „[colii voluntariste“ germane. \n toate ac]iunile [i \ntreprinderile individuale/colective/institu]ionale. C. Gusti: „Etica este o [tiin]` care se adreseaz` la problema voin]ei omene[ti. R`dulescu-Motru [i Dimitrie Gusti au fost adev`ra]i \ntemeietori de [coal` \n domeniu. Filosofia voin]ei etice (morale) const`. Dimitrie Gusti reu[e[te s` construiasc` un ra]ionament eficient. cum spune profesorul C. iar [ansa rezid` \n posibilitatea impunerii. ori cercetarea psihologic` s` devin` o parte esen]ial`.

anterior [i nealterat. Dominanta psihic`.un determinant social originar. (. astfel \nc\t voin]a moral` s` se reg`seasc` \n structura \ntregii construc]ii sociale [i spirituale. capabil` de voin]` \ntru rezolvarea problemelor ei concrete. sufleteasc`. Bucure[ti. Reputatul sociolog H. \n esen]a sa. indiferent de condi]iile istorice schimbate. (Dimitrie Gusti . cu prelucr`ri conceptuale [i aplica]ii duse p\n` la limite paroxistice. \n cadrul vie]ii. Scrisul Românesc S. Teoria etic` gustian`. pag. dar [i de sensul curent: „.H. ]in\nd de esen]a fiin]ei umane. iminente societal.) Caracterul social al voin]ei rezult` nu din via]a social` concret`.) Indiferent de timp [i de spa]iu exist` deci o voin]` social` permanent`. Stahl.) Aceast` voin]` nu este determinat` de manifest`rile sociale. elev al lui Gusti. al Humanit`]ii“ (pag. la Gusti urmeaz` accea[i cale de raportare la „natura social`“ [i voin]a social` \nn`scut` a omului.) Putem considera c` \n concep]ia lui Gusti voin]a social`.. 21-22).. [i anume: preexisten]a determinantului social \n configurarea „voin]ei sociale“. \n ultim` analiz`..„Studii critice“.. 4. Ion Zamfirescu. A plecat de la constatarea c` toate manifest`rile sociale s\nt rezultatul unor ac]iuni ale membrilor societ`]ii. ci transcendent`. (s. \n ac]iunile [i faptele umane. deci implic\nd o voin]` pus` \n slujba atingerii unor anume scopuri. |n]elegerea c\t mai exact` a sensului pe care Dimitrie Gusti \l d` sintagmei „voin]` social`“ este mai mult dec\t necesar`. \n ceea ce am putea numi calific`rile moral-cognitive post-faptuale. care se manifest` mereu. credem. \n care se subliniaz` c` „idealul etic este for]a spiritual` care ajut` omului s` se g`seasc` pe sine [i (. de evolu]ie/istoricitate. . 1936). subordonate conse* O adev`rat` surpriz` bibliografic` o constituie manualul „Elemente de etic`“ (Ed.A.H. {tiin]ific` [i enciclopedic`. ci din esen]a social` a fiin]elor umane... Este important.. a sesiza aici o re\ntoarcere la Aristotel care afirma „natura social`“ a omului ca dat fiin]al ([i nu ca rezultat al vie]ii \n societate). deosebindo [i de „[coala Wundt“. (. Ed. Nu este deci imanent` acestora. ci dimpotriv`. 30) 54 .) s` \n]eleag` misiunea pe care o reprezint`. Stahl relev` o idee cu adev`rat nou` \n aria [tiin]elor despre societate. (. ca o constant` genezic` a omului… Voin]a moral`. nu este social` ci uman`.ns. explic` expresia gustian`. semnat de Dimitrie Gusti \mpreun` cu prof. 1980. se reg`se[te. relev` faza incipient` a unui stadiu [i a unui moment.etic*. le determin`... al culturii [i. ast`zi.. nuan]at` \n cadrul [i prin socilologie. atemporal`. Profesorul H. \n esen]a ei.. de[i atributele ei s\nt sociale“.

trans-ra]ional`. Solu]ia trebuie s` vin` tot din sfera con[tiin]ei eficiente. c\t mai ales cu stimului psiho-voli]ionali care s`-i asigure \mplinirea dorin]ei. colectiv` (paroxistic` \n cazul comunismului). din ac]iunea con[tient`. Comuni[tii.se construie[te \n nesocotirea evolu]iei obiective. \n sistemul de tip leninist. a unei inten]ionalit`]i ordonatoare („normative“). stadiale. Relativaizarea. succesul. constatabil`. „\ntro vreme \n care to]i oamenii [i toate popoarele au \n]eles c` s\nt solidari [i c` m\ntuirea colectiv` presupune mai degrab` solu]ii politice dec\t predici moralizatoare“108. Valoarea lor moral` [i socio-spiritual` este dat` de rezultat. |n perspectiva utilitarist-consecin]ionist` a zilelor noastre. 5. p\n` la vidarea de substan]` a moralei teoretice [i practice este identificat` de profesorul Hubert Grenier \n aria „imoralismului difuz de care este impregnat` epoca noastr` [i care o \mpinge spre permisibilitate [i laxism. impun\nd recunoa[terea drepturilor imprescriptibile ale unei dorin]e \n fa]a c`reia nici o constr\ngere. etc. C\nd i s-a atras aten]ia c` se cam \ndep`rteaz` de realitate. ac]iunile individuale/colective s\nt. platonician`. [i \n societ`]ile moderne [i post-moderne. \n planuri diferen]iate. o evolu]ie (cronologic`) nu lipsit` de dramatism: dela con[tiin]a obiectiv`. de un subiectivism total ([i totalitar) avea s` se reg`seasc` \n chiar premisa doctrinei comuniste. arbitrar`. omul moral modern ([i post-modern) opereaz` nu at\t cu categorii voli]ionale. indiferent de mijloacele utilizate sau de efectele pentru al]ii. 55 . transra]ionale [i trans-normative. a istoriei. Deontologismul se \nscrie \n aceast` arie a bunei inten]ii. Nivelul paroxistic al ac]iunii subiectiv voluntariste este adesea exemplificat printr-o butad` atribuit` lui Lenin. prin ini]iativele [i ac]iunile sale „revolu]ionare“. la con[tiin]a subiectiv` hegelian` [i la voin]a subiectiv`. se construie[te prin voin]` manifest`. chiar dac` nu mizeaz` decisiv pe politic. Mai mult. pentru o cauz` moral`. Altfel spus . 6.cin]elor/rezultatelor \nregistrate. ajun[i la putere. \n aceea[i m`sur`. \n plan teoretic [i practic… Putem consemna. Hubert Grenier situeaz` decizia/ac]iunea sub semnul inten]ionalit`]ii politice. nici un tabu nu rezist`“107. astfel. satisfac]ia. a replicat prompt: „Cu at\t mai r`u pentru realitate!“ Replica leninist` n-a r`mas o simpl` butad`. Voin]a ca putere arbitrar`. clamau cu convingere: „Socialismul este prima or\nduire din lume care se construie[te con[tient“.

a n`scut ispita de a fi produse cauzele necesare pentru ob]inerea efectelor urm`rite. nu se poate ignora metodologia de absor]ie a informa]iei \ntr-un anumit tip de mesaj. primite \n contextul dat. Informa]ia constituie premisa cauzal` sine qua non a unui tip anume de evolu]ie.Efecte circumstan]iale: „scenariul cauzal“ [i impasul ra]ional* 1. Cu deosebire acest din urm` aspect cap`t` mereu o extrem` acuitate. \n care cultura se materializa relativ rapid \n bunuri de consum. c` principiul cauzalit`]ii. ale unei anumite disponibilit`]i de percep]ie [i receptare a realului. Efectele au fost [i s\nt facilitate de metodologii cauzale cronicizate. prin chiar stabilirea meniului informa]ional109. „manipularea fantomelor“. semnalele dau un anumit sens [i o extensie controlat` comunic`rii. simbolurile. Cum tot at\t de adev`rat este c` informa]ia (in forma [i in essentia) legitimeaz` o concluzie temporal` ([i temporar`. \n esen]`. Vrem s` spunem. }ine de-acum de zona elementarului marea disponibilitate de distorsionare/intoxicare a publicului consumator de informa]ie. \n agregate impulsionate de procese mecanice. a condi]iei [i comunic`rii umane. spectaculos. codurile. Altfel spus. 3. Aici. |n acela[i timp. a[a * Lectur` facultativ` 56 . informa]ia decide con]inutul [i solu]ia de continuare \n multiplele ini]iative [i ac]iuni umane. de schimb`rile \n raportul cultur`-civiliza]ie. fire[te): mesajul pe care-l propune suport` „limitele ra]ionale“ ale clipei. cum observa \nc` Giordano Bruno. Lumea ap`rea tot mai mult „ca voin]` [i reprezentare“. \n ultim` instan]`. Un scenariu \n care informa]ia se manifest` decisiv. dup` Revolu]ia francez`. |n scurt` vreme. datorit` cauzelor (cauzei) pe care le va impune \n c\mpul ra]ional. ispita scenariului cauzal110 avea s` devin` fapt [i s` favorizeze o inginerie social` ce urma s` fac` \n/din lume ceea ce se dorea. \n fapt. 2. ca o arie scenarizat` prin mijlocirea unor dialectici [i ideologii epurate atent de orice fel de imponderabile [i erezii intuitive. proprie civiliza]iei moderne. „\n procesul adapt`rii noastre la ea“ (Winner). \ntruc\t aici se poate produce marea orientare. \n acest punct de interven]ie dialectic`. cu deosebire \n perioada post-renascentist` [i. mai degrab` dec\t ceea ce \nse[i legile evolu]iei organice impuneau. Mai precis. (Blaga) fie prelu\nd-o din lumea exterioar`. Fie reg`sind-o „\n forma realit`]ii“. „implementate“ [i dirijate \n aria „civiliza]iei tehnico-materiale“. inventate. ar trebui c`utate resursele scenariului cauzal. datorit` \nc`rc`turii simbolice dirijate. Evolu]ia spre asemenea concluzii era favorizat` de apari]ia informa]iei utilitare. dominant \n epoca modern`.

\n principiu. deci. observ\nd c` Newton „a creat pentru prima dat` posibilitatea reproducerii unei multitudini de fenomene \ntr-un formalism matematic“. de aici. Nu doar str`mo[ul \ndep`rtat al psihanalizei poate fi recunoscut \n ea. \n principiu. atins \n opera lui Giordani Bruno. Nici \n planul imaginarului nu se \nt\mpl` cu totul diferit. conchide: „s-a n`scut ideea c`. Culianu noteaz` sec: „La gradu-i cel mai \nalt de dezvoltare. 5. calcularea complet` a comport`rii viitoare“ (s. avantaje. Chiar dac` evolu]iile din fizic` pun \n cauz` fizic` newtonian` (\n special \n zona rela]iilor de indeterminare). o rezolvare excep]ional`: „cunoa[terea exact` a tuturor circumstan]elor mecanice ale lumii va face posibil`. ci [i.ns. c`. Demonstr\nd c` „magia este o [tiin]` a imaginarului“. acela al psihologiei aplicate [i al psihologiei maselor“ (s. {i tot at\t de simplu a fost. ci mai cur\nd dup` voin]a-i selectiv`. efectele au fost resim]ite grav de oameni. scenariul cauzal lucreaz` cu premise (informa]ii) deliberat subiective. 4. o simpl` organizare mecanic` a realului s` poat` duce la „produsul“ urm`rit. S` re]inem. C\teva opinii temeinice. mediu [i lung. nu numai s` produci efectele scontate. \n primul r\nd.) ar putea fi reduse la procese mecanice“ [i.) Iar pentru ca lucrurile s` apar` oarecum mai explicite. Scenariul social (cauzal) avea fundamentarea fizic` (empiric`). 57 . Un Giordano Bruno psiho-social. Celebrul fizician german Werner Heisenberg112. epoci [i ere. magia este o metod` de control a individului [i a maselor bazat` pe o cunoa[tere profund` a pulsiunilor erotice personale [i colective. \n timp. Culianu noteaz`: „Originalitatea unei epoci nu se m`soar` dup` con]inutul sistemelor ei ideologice.ns. Sau pe etape. Ioan Petru Culianu redescoper` cartea italianului („De vinculis in genere“) [i-i d` o interpretare care va repune \n discu]ie destinul \nsu[i al lui Giordano Bruno. toate procesele din lume (s. Scenariile puteau fi elaborate pe termen scurt. Este meritul regretatului Ioan Petru Culianu de-a fi observat un Giordano Bruno ignorat p\n` acum. „superiorit`]i“. \nainte de a atinge impasul ra]ional care a dirijat informa]ia spre o adev`rat` dram` contemporan`. ci chiar s` prevezi evolu]iile cauzale viitoare. \n sfera sociabil` [i rela]ional`. astfel \nc\t.ns. c\t de inten]ia (vinovat` sau nevinovat`) a braintrust-menilor. calcularea comport`rii viitoare na r`mas f`r` ceonsecin]e \n planul rela]iilor umane. odat` cu feti[izarea eficien]ei socio-economice [i insinuarea unui veritabil amor mecanic! A fost foarte u[or s` legi sim]urile de anumite facilit`]i.).cum s-a observat. Scenariul nostradamic este unul dintre cele mai tentante pentru anali[tii informa]iei vizionare111. adic` dup` grila interpretativ` pe care o interpune \ntre un con]inut preexistent [i rezultatul s`u modern“113. al c`ror con]inut de adev`r ]ine nu at\t de imperativele realului.

noi putem declara: legea cauzalit`]ii nu este nici adev`rat`. \n 1919. Einstein continu`. conchide W. a[ dori mai degrab` s` fiu croitor sau salariat \ntr-un tripou dec\t fizician“… Cu solidaritatea cuvenit` geniului einstenian. Schimbul de scrisori [i idei Einstein-Born-Bohr poate fi edificator. fizica cuantic`. \n 1924: „Einstein era ferm convins c` fizica descrie cunoa[terea lumii obiective. Totu[i. \n cursul experien]ei mele \n domeniul fenomenelor cuantice din atomi. nihilist`“… Un an mai t\rziu. pentru ceea ce urm`rim: soarta informa]iei cauzale. de o nesf\r[it` dram` a condi]iei umane. Ideea c` un electron expus la o radia]ie \[i alege \n toat` libertatea momentul [i direc]ia unde vrea s` sar` \mi este insuportabil`. Este unul din cele mai frumoase lucruri \n via]`. dar cu o siguran]` b`nuitoare: „Problema cauzalit`]ii \mi provoac` [i mie (…) mult` grij`“. Heisenberg. Dar nu doresc s` m` las antrenat de ea.Pentru a nu z`bovi prea mult \n felurite explica]ii. la nesf\r[it manipulat`! 7. Albert Einstein \i scrie. distorsionarea s\nt. Ea este mai degrab` un principiu euristic. pentru a ne orienta \n confuzia \mpestri]at` a evenimentelor“. Max Born scria. at\t timp c\t va fi altfel ap`rat` dec\t p\n` \n prezent. de a avea o idee precis` a cauzelor [i efectelor. Dac` ar fi a[a. al facilit`]ii producerii [i reproducerii la nesf\r[it a cauzelor precis [i sistematic dirijate spre efectele scontate. Principiul cauzalit`]ii a ajuns \ntr-un impas. Am dob\ndit lent convingerea. 6. aproximativ`…“ La acestea. un ghid. c` nu exist` o lume obiectiv` \n fiecare moment. aparent f`r` ie[ire . Semnalul venea tot din fizic`. iar mesagerul \ngrijorat al situa]iei va fi Einstein \nsu[i114. 58 . Iar dac` cele c\teva secole post-renascentiste ni se par un timp istoric de lung` durat`. \mp`rt`[it` cu al]i fizicieni. cum observ`m. Frecven]a [i intensitatea constatate pot da sentimentul „produc]iei de serie“. lui Max Born: „Nu s\nt de acord cu maniera dumneavoastr` pesimist` de a judeca cunoa[terea. {i. Max Planck preciza: „|n concluzie. vom dobserva doar cum realul [i imaginarul erau subsumate unei inginerii cu puternice [i imediate efecte rela]ionale [i de con[tiin]`. {i mai departe: „P`rerea lui Bohr despre radia]ie m` intereseaz` foarte mult. ci o cuno[tere grosier`. renun]\nd la cauzalitatea imediat`. cu acoperirea \ntregii modernit`]i. intoxicarea. nu pute]i s` le nega]i dec\t dac` s\nte]i o fire \ntunecat`. implicit.\ntr-un impas ra]ional. proceduri curative („magii“) intrinseci epocii moderne [i nu numai. \n 1920. Manipularea. atunci s-ar putea vorbi de un fel de nesf\r[it al principiului cauzalit`]ii. {i: „Din acestea se poate \n]elege c` fizica atomic` s-a \ndep`rtat din ce \n ce mai mult de reprezent`rile determinismului“. nici fals`. scenariul cauzal n-a rezistat revolu]iilor surprinz`toare ale „lumii materiale [i spirituale“.

odat` cu triumful social al iluminismului. Dincolo de aceasta este lucrul \n sine. deci. Cauza social` func]iona [i ra]ional [i istoric. o dislocare. ajunge a fi. favoriza. favorizat` de evolu]ia continu` a g\ndirii [tiin]ifice. cunoa[terea european` poate fi practic anihilat` de absen]a cauzalit`]ii. \n Est. {i anume . E[ecul „dialecticii“ materiei (constatat` a fi o structur` generativ` [i autogenerativ`) oblig` la o schimbare de esen]`. s` nu mai con]in` un mesaj real [i b/ agravarea impasului social. dup` pr`bu[irea sistemului totalitar. deci exist“. „G\ndesc. 9. Criza „dialecticii“ materiei face imposibil un scenariu social coerent. „o a treia cale“ etc. Recursul la metod` constituia solu]ia global` pentru [tiin]` [i pentru via]a social`. Ciocnirile \n acceleratoarele gigantice nu mai aduc informa]ii noi: se ob]ine acela[i tip de particule. elaborarea (tot [tiin]ific`) a scenariului social. R`spunsul lui Marcuse. de aceea[i m`rime [i compozi]ie. Fenomenul este intrinsec civiliza]iei europene \n general. la o nou` paradigm`. cel pu]in pentru circula]ia informa]ional` pe care o practic`m \n prezent. considerat crucial pentru continuitatea ([i continuarea) lumii moderne. Am st`ruit asupra scenariului cauzal din dou` temeinice motive. impuse de contextul scrierii de fa]`: a/ pericolul ca informa]ia s`-[i piard` suportul regenerator. prin e[uarea dialecticii materiei. ca urmare a paradigmei negative generate de informa]ia \nchis`. Metoda cartezian`. celebra erezie ra]ionalist-laic` a lui Descartes. Ceea ce-l determin` pe un filosof avizat asupra gravit`]ii consecin]elor s` afirme: „S\ntem evident \n fa]a unei limite a cunoa[terii. f`r` s` ne pese ce urmeaz`!) se reg`se[te parc` \n impasul provocat. prin transformarea energiei cinetice \nalte \n materie. Subminarea principiului cauzalit`]ii de misterioasele [i inepuizabilele principii ale materiei este des`v\r[it` de un nou fenomen fizic. \n criz` de continuare . Fundamentat` pe ra]ionalism [i experien]`. s\nt propozi]ii ce b\ntuie Europa de Est.\n imposibilitatea elabor`rii solu]iei sociale de continuare. Efectele acestui grav impas ra]ional par a fi cu adev`rat imprevizibile. „Nu exist` solu]ii“. de for]e 59 . poate o decupare din structurile minime ale normalit`]ii. la r\ndu-i. a[a cum s-a impus dup` 1789. incognoscibilul“115. de e[ecul silogismului cartezian. Dac` va fi suportat` schimbarea… 10. Se produce o schimbare f`r` sens. \n absen]a orizontului evolutiv al lumii ra]ionale/materiale.nici experimental nici imaginar .nu au putut fi dep`[ite ultimele st`ri ale materie (particulele elementare). din 1968 (pe ideea: schimb`m ce este. o rea[ezare haotic` a normelor [i mentalit`]ilor. Impasul ra]ional se reg`se[te.8. un fel de „G\ndesc ca s`… nu exist!“ |n rela]iile practicii sociale muta]iile s\nt la fel de simptomatice.

|n politic`. dar nu au avut [i solu]ii viabile de continuare. a c`rei natur` nu este clar`. \n care informa]ia accept` s` se prostitueze.). Bref. ce altceva s-a \nt\mplat \n Romånia. declinul partidelor de mas` organizate conform ideologiilor a eliminat motorul activiz`rii civice a oamenilor. 12. [i \n Vest . („Dilema“ nr.ns. consemneaz` impasul. care nu mai corespund societ`]ii informa]iei/globale. 160. chiar la New York. f`r` s` se [tie ce urmeaz` dup` dispari]ia acestora (s. Interesant este c` formula „a treia cale“ a fost relansat` \n 1998. Eric Hobsbawn . postmodernist. este prostituat` sau obligat` s` se comporte ca atare. Riscul impasului ra]ional rezid` \n specularea solu]iilor de circumstan]`. Brucan sintetizeaz` astfel constat`rile istoricului: „Tabloul sumbru al prezentului cuprinde toate continentele [i toate aspectele vie]ii sociale (…). Riscul ar fi: „Schimbarea f`r` solu]ie!“ o pustiire ideologic`. fie pentru a-i pune cap`t.). Interpret`ri de ultim` or` confirm` oarecum dramatic acest „f`r` s` [tie ce urmeaz`“. post-Gutenberg.pr`bu[ire. secolul se termin` \ntr-o dezordine total` (s. postmarxist. 11. \n anii ‘80 [i ‘90: \n Est . |n fond. cu precizarea: „nici socialism nici liberalism“.ns. Un presigios istoric contemporan. sub patronajul pre[edintelui Clinton. iar \n cultur` totul este post: postindustrial. moral`. februarie 1996). postimperial. generat de impasul nea[teptat al solu]iei de continuare. concomitent cu blocarea accesului la decizia social`.care au dorit schimbarea. economic`. Observ\nd c` „epoca de aur“ a capitalismului (de dup` al doilea r`zboi mondial) a e[uat.malaise. \n perioada postdecembrist`? 60 . fiind lipsit [i de mecanismul necesar. fie pentru a o ]ine sub control“. S. acel „haos bine organizat“. The Short Twentieth Century (1914-1991)“. \n lucrarea „Age of extremes.

3. dac` „filosofia voin]ei“ pune accentul pe „reprezentarea mea“ („lumea mea“) \n ignorarea efectelor [i corectitudinii ac]iunii/viziunii (s.CAPITOLUL V DEONTOLOGISMUL Premisele unui nou comportament al omului activ 1.[tiin]` a atitudinii [i ac]iunii morale \n aria unei profesii precis delimitate (ex. 2. la atitudinile. indiferent de mijloace) s` urm`rim 61 . aplicarea lor este asigurat` numai de reprezentan]i ai acelei profesii. numi]i sau ale[i dintre membrii profesiei vizate. medic. avocat. ziarist). [tiin]ific. care s` militeze pentru bunul mers al \ntregii activit`]i de mass media [i care s` stabileasc` standarde [i politici pentru aceast` industrie“116.) pentru cel`lalt/ceilal]i. pentru realitatea func]ional` a „regulilor autoimpuse“ \n activitatea de pres`. Etimologic. Esen]a deontologic` rezid` \n calitatea/moralitatea ac]iunii. public sau privat etc. Doamna Koegel crede c` regulile autoimpuse ar putea produce efecte coerente [i efective „prin organiza]ii eficiente [i cuprinz`toare ale mediei. raportat` la toate profesiile. Doamna Kathryn Koegel pledeaz`. deriv` din cuvintele grece[ti „deontos“ (ceea ce este bine. active [i contemplative. deontologismul accentueaz` necesitatea corectitudinii ac]iunii [i a corectitudinii Binelui ob]inut pentru sine [i pentru ter]i. Comparativ. Normele deontologice s\nt elaborate de profesioni[tii \n[i[i. Con]inutul exact al deontologismului impune unele preciz`ri de \nceput. Deontologismul apare ca o filosofie moral` normativ` care vizeaz` \ntregul comportament uman. politic.ns. Principiul interiorit`]ii [i exerci]iul autoimpus. deontologismul ambi]ioneaz` o cauz` general` [i generalizant`.deontologia . normele deontologice s\nt interioare profesiei norme autoimpuse. Pentru o mai precis` delimitare a deontologismului de filosofiile utilitariste (a c`ror ]int` este succesul. caracteristice reglement`rilor deontologice. ac]iunile [i comportamentele de ordin moral. argumentat. |n ultim` analiz`. au un sens propriu \n raport cu deontologismul. Dac` deontologia opereaz` cu norme specifice [i numai \n aria bine delimitat` a unei anume profesii. ceea ce se cade) [i „logos“ ([tiin]a) [i compun noua [tiin]` a comportamentului moral .

pornind de la efectul/succesul ob]inut. \n timp ce consecin]ioni[tii o consider` valabil` moral \n func]ie de succes (de consecin]e). apare riscul de a exista o diferen]` moral` [i de moralitate \ntre ac]iune [i rezultat. Premisa pe care \[i \ntemeiaz` ra]ionamentul este. Mai mult: consecin]ionismul ac]ional direct se autodefine[te ca o teorie a deciziei“. cu at\ta non[alan]` aplicat` \n aria politic` postmachiavelic`? 5. David McNaughton delimiteaz` „deontologismul“ de „conseci]ionism“ prin compara]ie. efect/succes echivalent cu „binele“ urm`rit. nu poate fi valorizat` printr-o raportare substan]ial`. „C\nd ac]ionez.ale ac]iunii directe sau indirecte) consider` c` ac]iunea este moralmente valabil` \n m`sura \n care „are cele mai bune rezultate.singurul lucru care conteaz` din punct de vedere moral . ceea ce conteaz` din punct de vedere moral . Deontologi[tii consider` ac]iunea o fapt` moral`. observ` exege]ii consecin]ionismului.este efectul pe care \l va avea ac]iunea mea asupra cantit`]ii de valoare din lume“***. Camus)118. Deontologismul accept` s` produci „mai pu]in bine dec\t ai putea“. ac]iunea: „C\nd s\ntem pu[i \n fa]a unei alegeri \ntre mai multe ac]iuni.ra]ionamentul propus de David McNaughton117. s`-i spunem a[a. cum ar fi normal. |ntrebarea este: O ac]iune imoral`/amoral` poate produce un rezultat valabil moral? {i. 4. „prin intermediul c`reia s` ne ghid`m ac]iunile“**. din rezultat. [ansele deontologismului. fire[te. care \ncearc` s` g`seasc` temeiul moral dintre eficacitate [i puritate. Autorul face o analiz` comparat`. adic` aceea care produce cea mai mare balan]` de consecin]e bune \n raport cu cele rele“*. Miza pe rezultat („efectul“). l`muritoare \n multe privin]e. Disputa dintre cele dou` curente este sporit` [i de faptul c` deontologismul \ncearc` s` impun` un comportament fundamentat pe norma moral` 62 . Deontologi[tii spun nu. la corectitudinea ac]iunii. |n acest fel. din motivul c` „ac]iunea care produce cele mai bune rezultate (nu) este \ntotdeauna ac]iunea corect` din punct de vedere moral“120. alegere ce are o semnifica]ie moral`. \n continuare: Putem accepta. consecin]ionistul se situeaz` \ntr-o rela]ie binar` (de consecin]`: cauz`-efect) cu lumea \n care tr`ie[te efectiv [i \n care moralitatea se deduce post-factum. \ntre care „trebuie s` alegem… chiar dac` este dureros“ (A. celebra formul`: „Scopul scuz` mijloacele“. Consecin]ioni[tii configureaz` moralitatea printr-o „dialectic` regresiv`“. Teoriile consecin]ioniste (. |ntr-o expresie concluziv`. cum putem decide care din ele este cea moralmente corect` (right)?“119. f`r` riscuri morale majore. dac` ac]iunea [i mijloacele de ac]iune s\nt corecte \n ini]iativ` de producere a binelui. \n care stabile[te diferen]ele dintre deontologism [i consecin]ionism [i. de aici.

63 . o teorie moral`. 7. consecin]ionismului „trebuie s`-i ad`ug`m o teorie a valorii intrinseci. sau \n aceea[i m`sur` fericite [i nefericite. {i astfel. respectiv rele“***. fie [i permisive. o explica]ie a ceea ce anume s\nt lucrurile bune. 6. fericirea electiv`. normele morale fiind. o filosofie neutr`. adic` o teorie ce ne spune care ac]iuni s\nt. consensuale. \n raport cu sine [i cu ceilal]i. \n cazul consecin]ionismului. ca atare. chiar [i foarte pu]in. consecin]ioni[tii accept` omul performant. O asemenea teorie a valorii intrinseci este considerat` a fi utilitarismul care „ne spune c` singurul lucru intrinsec bun este fericirea sau bun`starea (welfare) fiin]elor sim]itoare. caracterul s`u sistemic. prin aceast` raportare la binele general. un comportament constr\ng`tor) \n toate ac]iunile pentru sine [i pentru ceilal]i. Identific`m. trans-sistemic`. constanta moral` \n configurarea cadrului normativ [i social ce define[te ac]iunea individual`. prin aceasta. Vechiul dicton amintit („Scopul scuz` mijloacele“) poate fi reg`sit \n consecin]e fericite sau nefericite. Nu mai conteaz` c` 49% dintre „op]ionali[ti“ au fost \nfr\n]i [i vor fi executan]ii voin]ei majoritare (cel pu]in psihologic). Consecin]ioni[tii (ca [i utilitarismul.corect` (deci. talgerul (\n favoarea rezultatelor pozitive) pentru a legitima moral ac]iunea!… Exist` aici acea ambiguitate a succesului. prin aceasta. \n fond. 228). identificat` \n opera]iunile de tip op]ional (ex: alegeri parlamentare. c`ruia rezultatul/succesul \i legitimeaz` statutul moral [i social. rezultate ale unei \ndelungate existen]e [i tradi]ii individuale/colective. Plastic vorbind. David McNaughton observ`: „Consecin]ionismul ac]ional nu este. \n fapt. Dependen]a moral-axiologic` de anumite standarde. „Deontologismul afirm` c` moralitatea impune anumite limite sau constr\ngeri \n ceea ce prive[te ac]iunile f`cute \n vederea binelui general“*. \n general) nu mizeaz` pe rigorile constr\ng`toare. deontologismul oblig` individul/persoana s`-[i organizeze ac]iunile s`-[i modeleze comportamentul [i \n func]ie de ceilal]i.). \n care fericirea pare a fi sinonim` cu bun`starea. Prin diferen]`. Ar fi suficient ca balan]a consecin]elor fericite s` \ncline. corecte din punct de vedere moral [i de ce“**. de partid etc. sugereaz` caracterul dependent al consecin]ionismului. deontologismul tinde s` impun` o filosofie moral` a ac]iunii [i mijloacelor de realizare concrete [i corecte a ac]iunii. \n care este suficient un procent infim sau un singur vot \n plus pentru a proclama \nving`torul [i. Dar diferen]a radical` dintre deontologism [i consecin]ionism rezid` \n absen]a unei morale a ac]iunii. {i tocmai datorit` acestei absen]e de esen]`. [i c` singurul lucru r`u este suferin]a“ (pag.

utilitarismul promova ac]iunea ale c`rei consecin]e . 64 . care s` stea la baza oric`rei ac]iuni umane . Utilitarismul. Deontologismul apare. din moment ce. Deontologismul tinde la impunerea unei premise de referin]`. (Vezi „Utilitarismul“ de Catherine Audard. nu vizeaz` minimalizarea utilitarismului ([i „consecin]ionalismului“). 1998). considerat [i „un consecin]ionism care se opune interven]iei criteriilor a priori pentru a judeca o ac]iune“. nu din actul singular“. Totu[i. datorit` tocmai consecin]elor negative pentru sine [i pentru ceilal]i. oricum. Caracterul normativ al deontologismului („constr\ng`tor“. Ceea ce \nseamn` raportarea la o regul` respectat` f`r` excep]ie. al`turi de John Stuart Mill . consecin]elor. totu[i. [i nici de un sistem („liberal“. fondator al curentului. azi.. prin care s` se produc` un bine/efect moderat. impus`. iar consecin]ele vor fi evaluate prin raportare la „adoptarea acestei reguli generale. este moral. astfel. nu \mpotriva altuia/altora. cum spun exege]ii utilitarismului) vizeaz` tocmai corectitudinea binelui. [tiin]ifice) care \ngrijoreaz`. chiar dac`.produceau „cea mai mare fericire a celor mai mul]i“. pe baza principiului „scopul scuz` mijloacele“ (numai rezultatul fericit conteaz`). utilitarismul. de riscurile unor comportamente (politice. amendabil azi.binele corect . Deontologismul nu depinde de o „o teorie a valorii intrinseci“. este adev`rat.8. pe baza unor ac]iuni corecte. civice. \n „Filosofia moral` britanic`“. cel pu]in \n aceast` faz` a evolu]iilor conceptuale [i practice. Ed. Alternative. ca un pas \n plus \n restaurarea eticii ac]ionale. „Resping\nd orice concep]ie transcendent` asupra binelui moral“. premerg`toare ac]iunii [i efectelor. \n plan ideal/etic. a binelui moral pentru sine [i pentru to]i ceilal]i. O precizare necesar`: Deontologismul „a[a cum apare \n conspectul de fa]`. [i nu un succes „cu orice pre]“. printr-o ofert` conceptual` [i practic` alternativ` de tip exclusivist. a creat. ci \ncearc` s` impun` alternativa generalizant` normativ` a corectitudinii ac]iunii [i mijloacelor.. \n esen]a sa. Deontologismul situeaz` omul [i ac]iunea sa \n aria deliberat` ([i aprioric`). de tip aristotelic.) cea mai cunoscut` fiind aceea a utilitarismului normativ“. r`m\ne filosofia practic` de referin]` \n spa]iul britanic [i american al lumii moderne. Utilitarismul normativ apare a fi un deontologism am\nat.ne spune Jeremy Bentham. spre exemplu).rezultat din corectitudinea mijloacelor [i scopurilor. Semnalele posibilei adecv`ri la criteriile ac]ionale din zilele noastre s\nt sugestive: „Utilitarismul contemporan a dezvoltat strategii individuale (. este amendabil`. o civiliza]ie de referin]`.

65 .Deontologismul [i consecin]ionismul coexist` \n doctrina moral` actual`. {i la care ne vom referi \n capitolele urm`toare. inclusiv \n aria comunic`rii de mas` care ne intereseaz` cu prec`dere.

. (Niccoló MACHIAVELLI) „La prima vedere..„. Dar trebuie s` [tii s`-]i ascunzi \n tot felul aceast` natur` de vulpe (pentru a te feri de cursele ce ]i se \ntind . deoarece oamenii s\nt at\t de naivi [i se supun at\t de u[or nevoilor prezente. el nu a f`cut dec\t s` arate c` s\nt mijloace necesare \n via]a politic`“. Un principe are \ntotdeauna la \ndem\n` tot felul de motive \ndrept`]ite.. s` te prefaci [i s` nu te dai pe fa]`. care-i \ng`duie s`-[i calce cuv\ntul sub aparen]e cinstite. numele lui Machiavelli a r`mas legat de ideea unui divor] radical \ntre politic` [i moral`. perfidie. nu el le-a inventat.n. a succesului cu orice pre] [i indiferent de mijloace .toate practicile care au existat dintotdeauna [i pe care.ns).. duplicitate. \n[el`ciune. evident.[iretenie. (Philippe MALAURIE) 66 . \nc\t acela care \n[al` va g`si \ntotdeauna pe unul care s` se lase \n[elat“. corup]ie. for]` sau asasinat .

validate de tradi]ii [i uzan]e: „Este necesar` o m`sur` \n toate“ (Socrate). \n spa]iul european. „ra]iunea implic` [i cuv\ntul.mai degrab` op]ional dec\t ra]ional . Omul \[i c`uta unitatea moral` [i spiritual`.CAPITOLUL VI DEONTOLOGIA {I COMUNICAREA DE PRES~ Preciz`ri contextuale (con]inut [i sens) 1. A[a cum str`lucit observa p`rintele Dumitru St`niloaie. Pentru c` Logosul este [i Cuv\nt [i Ra]iune.omul christic. Omul christic \nlesne[te \mplinirea \n fapt a visului monogenic c`utat de g\ndirea elin`. la sine [i la ceilal]i. prin efect. tr`ie[te [i iube[te cu sufletul [i cu g\ndirea \ntr-o deplin` unitate fiin]al` [i existen]ial`. Deontologia.omeneasc` [i dumnezeiasc` deopotriv` . Realitate absolut` . „Nimic prea mult“ (Templul din Delfi) sau modera]ia aristotelic` („Nici insuficien]` nici exces“). al op]iunii ra]ionale) p\n` la „omul performant“ . printr-o riguroas` [i constant` via]` contemplativ`… |n parantez` fie spus.prin raportare corect`. iar cuv\ntul e totdeauna cuv\ntul unei persoane c`tre alta. a pus \n fiin]` [i \n realitatea socio-uman` nemijlocit` omul des`v\r[itei unit`]i . mai recent. Omul christic. ne permite o re-calificare (prudent` desigur) a ac]iunii umane dintr-o perspectiv` etic` legitim` . sugerat de Platon prin cele dou` principii („divinitatea“ [i „materia“) [i considerat posibil de Aristotel. pentru un comportament normativ reg`sit retrospectiv \n precepte vechi. Deontologia [i.intelect“). Traseul „conceptual“ parcurs \n textul de p\n` aici . d\nd astfel sens [i cauz` naturii sociale mundane („temporale“) a omului [i lucr`rii sale omene[ti. dar [i Fiin]` [i Persoan`. revela]ia 67 .Iisus realizeaz` \ntruparea Logosului \n istorie. c\nd acorda unor oameni superiori („filosofii“) accesul la unitatea originar` („divinitate . Deci \ns`[i ra]iunea e o func]ie a persoanei \n rela]ie cu alta“12. reprezentat de jertfa christic`. concept modern. omul delfic.de la omul moral socratic („omul \n parte“. deontologismul pledeaz` pentru o norm` \n toate. Momentul revelator al realit`]ii umane monogenice. tocmai asemenea geniale inten]ii eline au f`cut posibil`. solidar`.ne indic` continua dram` de situare (inclusiv moral`) a omului [i a umanit`]ii pe care o exemplific`.

prin aceasta. aplatizarea existen]ial` constituie doar un anumit set de riscuri. 68 . respectarea a ceea ce.reclam` cunoa[terea. uniformizarea. la Nietzsche.repun \n cauz` nu numai un anumit tip de civiliza]ie. acceptarea [i respectarea con[tient-solidar` a unor principii [i reguli comportamentale necesare [i obligatorii. comuniunea posibil` [i necesar` . astfel. se afirm` entitatea ra]ionalist-empiric`. se produce ceea ce am putea numi o „mi[care a atomului“ \n realitatea monogenic`. numim reguli [i norme de conduit` general acceptate. Treptat. \n raport cu inten]ionalitatea pentru sine [i \n raport cu ceilal]i. tehnologiei [i informa]iei l-a determinat pe Francis Fukuyama s` vorbeasc` nu numai de o societate post-istoric`. 2. mai corecta \n]elegere a ac]iunii umane. fixarea omului \n centrul lucrurilor. Am re-parcurs.de la Schopenhauer. tot astfel cum deontologismul \ncearc` s` regleze prin norme [i prin crearea unui reflex normativ noile excese subiective ale teoriilor utilitariste (teoria succesului. pentru a favoriza. Ulterior. evenimentelor . favorizat` de ra]ionamentul umanist (pre-laic [i laic european) [i de natura contradictorie a individului („p`catul adamic“ nu pare a fi doar o parabol` a riscurilor cunoa[terii). faptelor. Comunicarea uman` . John Stuart Mill. Albert Camus face demonstra]ia asimil`rii cre[tinismului evanghelic [i prin ra]ionalismul idealist platonician. 3. \n acord cu un asemenea eveniment.al informa]iei [i comunic`rii. Impactul extraordinar . Pled\nd pentru o „filosofie a voin]ei“. Controlul informa]iei genetice ([i genezice) este un fapt „[tiin]ific“ concret („clonarea“ este doar un exemplu \ntre altele). momentele devenirii morale a omului. pentru a identifica miza moral` a ac]iunii \n societatea informa]iei. „capturarea“ \n fapt. p\n` la op]ional-consecin]ioni[tii din zilele noastre). foarte succint. Se trece. Freud.christic`. a \ntregii sfere terestre („a \ntregului spa]iu sublunar“) [i nu numai de c`tre tehnologiile expansiunii spa]iale [i ale transmiterii mesajelor. Marx. consecin]elor etc. at\ta vreme c\t riscurile grave vizeaz` „misterul genezic“ al fiin]ei umane. Atomizarea.). \n cele din urm` [i dup` aprige b`t`lii conceptuale [i sociale („revolu]ionare“) de la ra]iunea de a fi (c`utat` de elini [i \mplinit` culminant de omul christic) la voin]a de a fi ( cu evolu]iile cunoscute .practic exhaustiv . g\ndurilor [i al tuturor proceselor evolutive. \n termeni uzuali.interdependen]ele identitare. Fragilitatea mijloacelor de ap`rare \n fa]a performan]elor [tiin]ei. ci esen]a \ns`[i a condi]iei umane. scientist` [i. sociologul romån Dimitrie Gusti sesiza criza moral` (riscul ac]iunilor emo]ionale/arbitrare). mi[care ce a condus la rescindarea fiin]ei umane. satisfac]iei. ci [i de o societate post-uman`. Wundt. esen]a sa fiin]al` [i existen]ial`. filosofia elin` oferea date ra]ionale pentru a \n]elege credin]a ca ra]iune suprem` a fiin]ei [i fiin]`rii.

s` pled`m pentru necesitatea vital` a informa]iei. vorbit`. Omul nu poate exista liber f`r` informa]ie. document r`mas p\n` ast`zi de referin]` \n „normarea“ [i exercitarea profesiei de ziarist.ca [tiin]` a ceea ce este bine. onest` a publicului. pentru accesul ne\ngr`dit la informa]ie. corect`. Cum s\ntem obliga]i s` pled`m perseverent pentru o informa]ie onest`. cu deosebire \n ]`ri din spa]iul european. |n cazul de fa]`. „Charta“ \ncerca parc` s` adauge tratatelor de pace [i un set de reguli care s` asigure.Vorbim. Cu condi]ia ca informa]ia s` nu-i pun` \n pericol identitatea socio-profesional` [i mental`. a ceea ce se cade transfer` asemenea acute \ngrijor`ri comportamentale \n aria restr\ns` a unei profesii determinate. deci. |ntr-un moment de maxim` tensiune istoric`. sensul fiin]ial [i existen]ial pe care \n]elege s`-l exercite corect [i liber. |n sf\r[it. la actul de putere. 2. Anul 1918 . informa]ia [i comunicarea trebuie s` rimeze cu un cadru libertar real de via]`. considerat` \n cele trei modalit`]i principale de realizare: scris`. care la r\ndu-i. 4. Situat` \n context. UNESCO). \n m`sur` s` coaguleze 69 . \n aria presei. Ocazia oferea argumente de maxim` oportunitate pentru re-g\ndirea modalit`]ilor [i garan]iilor de participare a presei la decizia politic` [i social`. s` se reg`seasc` \n norme comportamentale adecvate: acceptate [i practicate. spiritual` [i na]ional` . prin uz. \n acela[i timp. pe c\t posibil. vom releva cu aten]ie evolu]iile normative de tip deontologic \n Romånia post-decembrist`. evolu]ii ce indic` atitudini [i op]iuni de real` substan]` libertar`.c\nd Europa se preg`tea pentru o nou` hart` geo-politic`.la Paris ap`rea „Charta datoriilor profesionale ale ziari[tilor francezi“122. al Parlamentului Europei. printr-o informare corect`. mai apropiat` de realitatea moral`. FIJ. la nivel na]ional [i continental. sporit` de finalul primei conflagra]ii mondiale . 5. Deontologia . |n acela[i context apar [i reglement`rile la nivelul unor organisme regionale sau interna]ionale (ONU.un \nceput deontologic discret 1. \n aria informa]iei [i comunic`rii publicistice. determinate de rezultatele primului r`zboi mondial: – Presa de mare tiraj [i audien]`. traseul cronologic al reglement`rilor deontologice. de riscurile informa]iei. televizat`. pacea con[tiin]elor profesionale. prezent` efectiv pe c\mpul de lupt`. |n ultim` analiz`. adev`rat`. oferea de-acum datele unei structuri de putere public`. Vom urm`ri. C\teva constat`ri legitimeaz` necesitatea situ`rii presei \n noile contexte europene. dar s\ntem obliga]i.

o mai accentuat` responsabilizare profesional`/moral` a „actorilor“ comunic`rii (ziari[ti. spre exemplu. Cu deosebire cap`t` regim de urgen]` responsabilitatea direct` a ziaristului pentru mesajul comunicat publicului [i pentru statutul s`u public. puterea \ns`[i era aceea care se vedea constr\ns` s` stabileasc` statutul libertar al comunic`rii publice (al presei) [i se obliga s`-l respecte. cum s-a \nt\mplat \n cazul nesocotirii flagrante a regulilor [i normelor r`zboiului (utilizarea substan]elor chimice. astfel. se constat`. Desigur. \ntruc\t ziaristul f`ptuie[te. Punem accentul pe caracterul public al actului de comunicare jurnalistic`. sim]ind nemijlocit consecin]ele art. 11 din „Declara]ia drepturilor omului [i cet`]eanului“ (1789). \n replic`. cum [i ale responsabilit`]ii fa]` de realitatea [i integritatea faptelor. \n ansamblul s`u. vizat` \n texte sau emisiuni publicate/difuzate. 3. – Presa. evenimentelor. \n chip deliberat. Se produce ceea ce am putea numi o mai accentuat` responsabilizare politic`/social`/civic` fa]` de pres` (fa]` de libertatea actului de comunicare public`) [i. – Presa devenea ea \ns`[i o putere \n stat („a patra putere“). 70 .opinia public` . O putere exponen]ial` . \n numele c`ruia \[i exercit` profesia [i pe care \ncearc` s`-l ghideze corect \ntr-o realitate continuu evenimen]ial`.prin intermediul unui „judec`tor de instruc]ie“ intransigent . c\nd. inclusiv crima premeditat`. limita [i influen]a decizia public` (legislativ`/executiv`/judec`toreasc`). opiniilor.ziaristul. referitor la „libera comunicare de g\nduri [i de opinii“. [i este direct r`spunz`tor fa]` de public. torturarea [i uciderea prizonierilor etc). Caracterul exponen]ial al profesiei de ziarist impune un comportament moral echivalent: fa]` de public. c`l`uzit de principiile libertare. ale veridicit`]ii [i bunei-credin]e. aresta]i. puterea temporal` se vedea obligat` s` compar` \n fa]a unei instan]e permanente . – Dup` un secol [i mai bine. nu mai este (doar) un domeniu de activitate. s` poat` semnala. ci un martor omniprezent. asasina]i). patroni). Napoleon. s` devin` exponenta real` a masei de cititori [i. care s` poat` fi situat` [i clasificat` sectorial. adesea greu de ordonat \n \n]elesuri plauzibile. editori. {i ca „procesul“ s` fie complet. \n care ziari[tii n-au fost [i nu s\nt nici ast`zi ocoli]i de evenimente dramatice (molesta]i. dar [i s-o cenzureze/suspende f`r` remu[c`ri. [i fa]` de fiecare persoan` \n parte.„opinii de mas`“.[i nu doar un „instrument \n m\na puterii politice“. relativ neutru/impar]ial. toate acestea printr-un continuu dialog polemic. un act public. acuz` ce-o \nso]ea \nc` de la \nceputul secolului trecut. eterogen`. a [tiut s-o foloseasc` subtil.

comunism.sentin]a poate fi extins` de la o simpl` mustrare la suspendarea temporar` sau eliminarea definitiv` din profesie. |n asemenea m`sur` legitime \nc\t aproape nimeni nu putea presupune c` absolutismele vor fi substituite de totalitarisme la fel de atroce (fascism. favoriza. fixat de ini]iativa sindicatului na]ional al ziari[tilor francezi. cu grave consecin]e asupra con[tiin]ei publice. prin efectele publice 4. Parcurgerea. \nc` de pe acum. cu metod`. Vom re]ine. consemnate imediat mai sus. \n cadrul limitat. pluraliste.de[i este aplicat` numai de profesioni[ti ai presei [i are un caracter strict moral . cu efecte disolutive ([i pozitive) \n confruntarea cu imperii 71 Principii definitorii ale deontologiei profesiunii de ziarist . la comunicarea ne\ngr`dit`. \n spa]iul public [i privat. momentul 1918. „Charta obliga]iilor profesionale ale ziari[tilor francezi“ fixeaz` un \nceput al ordon`rii con[tiin]ei/responsabilit`]ii profesionale. culminate \n legiferarea [i afirmarea trans-frontalier`. „organizarea normativ`“ are menirea de a proteja moral-profesional ziaristul. Argumentele contextuale. ne permite c\teva oberva]ii sugestive pentru g\ndirea profesional` [i pentru profesia ce-a f`cut din secolul XX un eveniment continuu. al unei profesii ce se v`dise cu totul special`. garan]iile normative [i cadrul institu]ional de afirmare liber` a g\ndurilor [i ideilor constituiau premisele reale („revolu]ionare“) ale unor transform`ri socio-morale de calitate. Dac` \n cazul juridic legiutorul prevede expres acest lucru (art. fie [i gr`bit`. Spunem aceasta \ntruc\t disolu]iile sistemice (c`derea absolutismelor habsburgic [i ]arist). de a proteja actualitatea [i veridicitatea mesajului publicat. a celor 15 principii re]inute \n „Charta“ din 1918 (plasat`. asupra exercit`rii sau nu a propriei munci specifice. 3. c` ziaristul poate fi c`zut din drepturile de exercitare a profesiei fie printr-o sentin]` deontologic`.). la propria g\ndire. monetarism etc. pletora de argumente contradictorii privitoare la rela]ia libertate-responsabilitate.la fel de abominabile. fie printr-o sentin]` penal`. |n ultim` analiz`. |ntr-un asemenea cadru. practic universal` a drepturilor omului: la via]`.1. 115 Codul Penal Romån) \n cazul sentin]ei deontologice . Evolu]ii arbitrare care au indus o terifiant` inginerie social` [i un continuu vertij moral [i spiritual. 2. sus]in ideea organiz`rii normative a unui comportament profesional care s`-i protejeze pe ziari[ti de riscuri morale sau juridice. specific. \ntr-o lume a confrunt`rilor libertare. concomitente cu afirmarea principiului op]ional \n via]a socio-politic`. a statutului persoanei \n societate/colectivitate [i. \n aria condi]iei umane. de evenimentele timpului \ntr-o zon` de discre]ie a faptelor semnificative). totu[i. fire[te. Principiul na]ionalit`]ilor.

con[tiin]a. ceea ce ar fi un corolar al tuturor acestor \nsu[iri.). Supunerea viza acum nu numai voin]a. ci „ce g\nde[ti“! Mai precis: .de dislocare a na]iunilor \nse[i . unul \n art`. cu un titlu care spune tot: „Sf\r[itul inocen]ei. Mai pu]in afectate direct de efectele „interna]ionaliste“. minate.n. Brecht [i Katz („om de teatru“ la Hollywood . dar [i \n state de tip totalitar prin imita]ie (fostele ]`ri ale lag`rului comunist. \n jum`tate din Europa. John Dos Passos.ns. André Malraux. Ideologia a devenit. 72 . Cur\nd. Intelectualii din Occident [i tenta]ia stalinist` 30 de ani de r`zboi secret“. Aminteam [i altundeva: Regis Debray. dar [i c\teva din Asia. \n Occident. Cartea amintit` re]ine experien]ele „staliniste“ ale unor personalit`]i culturale de marc`: Hemingway. S` not`m c\teva din numele de marc` tentate de stema de rubin [i vom \n]elege u[or ponderea r`zboiului de con[tiin]`. Cum. Romain Roland. continentul european ([i con[tiin]a european`) aveau s` suporte efectele a dou` principii \ngem`nate: „Marea Teroare“ [i „Marea Minciun`“. Mai recent. Bertold Brecht [i mul]i al]ii. la un moment dat: „|n plus. |mp`r`[eau [i fascina]ia pentru Minciun` (s. la experien]ele din spa]iul german (nazismul). \n fa]a experimentului r`s`ritean. o g\ndire de stat. ideologia libert`]ii.\n anii postbelici. cel`lalt \n politic`. Dongoroz). un autor cum este Stephen Koch publica o carte temeinic documentat`. Par s` fi sim]it aceea[i pl`cere (…) \n Minciuna considerat` ca un fel de Adev`r superior. p\n` la substituire.cum g\nde[ti ceea ce s-a stabilit s` g\nde[ti. (V. observa cum. \n special \n spa]iul fascist [i leninist. interna]ionalist). Stephen Koch noteaz`.multi-na]ionale.) au aceea[i fascina]ie [i acela[i talent pentru practicarea minciunii de dragul minciunii. Dar nu numai. Africa [i America Latin`. rolul presei ca „act de g\ndire“. ziarist [i sociolog francez remarcabil. poate chiar forma suprem`: Adev`rul nu ar fi dec\t minciuna justificat`“123. fire[te. s-a transformat \n „ideologii de securitate“.ns. dup` \ncheierea primului r`zboi mondial [i victoria leninist` \n Marea Rusie. de asemenea. sistemic („ideologic“) submina. deci. Imperium-ul nefast. libertatea na]ional`. 5. de o direc]ionare deliberat`. André Gide. o g\ndire unic`… Ne referim. intoxicate de exclusivismul ideologic. ]`rile occidentale n-au fost ferite cu totul de ispita comuniz`rii. Important era nu „ce faci“. Sugestia definitiv` con]inut` \n ultima propozi]ie ne ofer` un argument de dificultate \n plus privind situarea presei \ntr-un asemenea c\mp al con[tiin]elor dislocate din perimetrul adev`rului. Am\ndoi ar putea ocupa locuri de frunte \n ierarhia marilor minino[i ai secolului. avea s` fie „convertit“ printr-o strategie . ci con[tiin]a. caracteristic secolului nostru [i. \n primul r\nd. for]a brut` a vechilor imperii era \nlocuit` de for]a ideologiilor instrumentalizate. de aici. restrictiv`. sovietic (stalinismul).

. „secretiz`rile“ excesive ale informa]iei nu pot fi contracarate printr-un „abuz de pres`“. opiniilor de interes public. prelucr`rii [i transmiterii faptelor. Ap`rea. aflat` \n fa]a unei noi realit`]i intelective. \ntr-o cauz` prestabilit` (acum „globalismul“.\nlesne[te \n]elegeera secolului XX ca un „eveniment continuu“ \n planul mentalului individual/colectiv. astfel. prin asumarea rolului de ap`r`tor al libert`]ii [i libert`]ilor individuale/ colective. sau [i mai pragmatic. dar realitatea sugerat` poate fi aceasta: ideologiile. azi. Poate nu \nt\mpl`tor. presa a devenit [i un exponent al publicului. dar [i democra]ii americani vorbesc de „a treia cale“ . ca substitut ideologic global. 7. deziden]ele. contrarevolu]iile. st\nga (laburist`) englez` [i cea italian`. reabilit`rile. toate r`zboaiele. Paralelismul este oarecum picant. pr`bu[irile individuale. firesc [i necesar ca presa \ns`[i. este \n m`sur` nu doar s` manipuleze con[tiin]e. {ansa presei a fost [i este de a eradica imoralitatea comunica]ional`/comportamental` printr-o ripost` de maxim` coeren]` [i corectitudine moral`. mai \nainte. impunerea unui flux mental univoc [i perseverent. [i elaborarea „Revolu]iile Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei privind etica ziaristic`“. revolu]iile. ieri „comunismul“. \n 1918.necesar` pentru a r`spunde provoc`rilor reale [i/sau virtuale din mileniul III. etc. dar \n locul lui a ap`rut casierul de la F.nici socialism nici liberalism . Practic. deontologic`. nu urm`resc substan]ializarea unui sistem. c` Marx nu mai este.).I. demasc`rile. 73 . individuale. monetarismul. \n realizarea efectiv` a investig`rii. \n glum` fire[te. sistemice.M. din intermediar al comunic`rii publice. select`rii. ci adecvarea la un anumit tip de func]ionalitate! |n fapt. Profesioni[tii scrisului publicistic erau. dar [i de analist al faptelor. ci s` le [i „privatizeze“! Cineva spunea. au avut ([i au) cauze ideologice (explicite/ implicite) determinante. evenimentelor [i comportamentelor publice sau private. desigur. de Winston Churchill: „Imperiile viitorului vor fi imperii ale min]ii“. distorsiunile. Celebra formul` atribuit` lui Malraux: „Mileniul III va fi religios sau nu va fi deloc“ spore[te sugestia preeminen]ei „faptului de g\ndire“ \n comunicarea [i comuniunea interuman`. evenimentelor. con[tien]i c` „abuzul de putere“. \n 1993. „liberalismul“ etc. Muta]ia \n mental („\n g\ndire“) este simbolic exprimat` de Heiddegger care aprecia c` g\ndirea este cel mai important eveniment al fiin]ei. colective. au fost \nso]ite de o tot mai accentuat` diferen]iere a presei \n structurile de putere [i de decizie public`124. Evolu]iile petrecute \n intervalul dintre momentul apari]iei „Chartei“. Treptat. organiza]iile sale profesionale s` acorde o aten]ie particular` propriilor rigori morale. {i lucrurile nu par a se schimba esen]ial: monetarismul. de grup sau organiza]ionale.

„Charta datoriilor profesionale“. unde calitatea sa de ziarist. oferindu-se s` lucreze \n condi]ii inferioare. S` privim con]inutul „Chartei“ \n trei planuri: – Responsabilitatea profesional`. |n planul „Responsabilit`]ii profesionale“ re]inem: • Asumarea r`spunderii ziaristului pentru toate scrierile sale. a acuza]iilor nefondate. din 1918. • Nu va semna cu numele s`u articole de publicitate comercial` sau financiar`. Starea de „manuscris“ sau de „bun de difuzat/publicat“ nu angajeaz` r`spunderea moral` sau penal`. numai odat` cu publicarea efectiv` s\ntem \n fa]a unui fapt public. autoritatea. s` recurg` la mijloace necinstite ca s` ob]in` o informa]ie sau s` abuzeze de buna credin]` a cuiva. • Nu va accepta („\ncasa“) bani \n unit`]i publice sau \n \ntreprinderi particulare. con]ine implicit un asemenea mesaj. • Respingerea calomniei. • Nu-[i va permite s` se foloseasc` de calit`]i pe care nu le are. |n planul „Demnit`]ii profesionale“ re]inem: • Nu recunoa[te dec\t jurisdic]ia egalilor s`i. rela]iile sale s` poat` fi exploatate. 74 . Dou` preciz`ri relative la responsabilitatea profesional`: a) – Am clarificat aici acele fapte care. suverani \n materie de onoare profesional`. – Demnitatea profesional`.7. • Nu comite nici un fel de plagiat. cu relevan]` public`. dac` s-ar produce l-ar pune pe ziarist \n situa]ia de a r`spunde nu numai moral. a minciunii [i alter`rii/deform`rii documentelor [i faptelor [i considerarea acestor fapte \ntre cele mai grave pentru profesie. • |[i citeaz` colegii de breasl` c`rora le reproduce textele. ci [i penal. – Libertatea de comunicare/exprimare. • Nu solicit` locul unui confrate de breasl` [i nici nu-i provoac` retrogradarea. b) – Asumarea r`spunderii ziaristului „pentru toate scrierile sale“ intervine numai atunci c\nd textul a fost publicat (sau emisiunea a fost difuzat`). O sistematizare a celor 15 principii ce o compun \nlesne[te observa]ii mereu actuale.

Cit`m atunci c\nd dorim s` sus]inem cu argumente „de autoritate“ propriul nostru text. anul apari]iei. C\nd reproducem un text \nseamn` c` prelu`m o bun` parte dintr-un text sau textul respectiv \n \ntregime. „Charta“ vizeaz` aici numai sfera deontologic` (a „instan]ei deontologice“) \n sensul c` regulile [i normele deontologice („profesionale“) ca [i juriul de onoare. cum [i reg`sirea principiilor sale deontologice \n. • Nu accept` dec\t \ns`rcin`ri compatibile cu demnitatea profesional`. concluziv. Codurile [i principiile deontologice s\nt elaborate [i aplicate numai de profesioni[tii [i organiza]iile profesionale c`rora li s-au stabilit asemenea competen]e. printr-o protejare real` a numelui sau altor date ce ar putea-o deconspira (identifica). c` libertatea presei este incompatibil` cu specularea unor interese personale. (Vom vorbi mai pe larg despre „citat [i plagiat“ \ntr-un subcapitol ulterior). Libertatea de exprimare presupune premeditarea adev`rului ziaristic (adev`rul faptului. S` not`m. caz \n care devin obligatorii citarea autorului. practic. 8. etc. I punctele 1-5) – |n privin]a cit`rii colegilor de breasl`. prin voin]a breslei. 9. |n planul „Libert`]ii de exprimare/comunicare“ not`m: • Nu se folose[te de libertatea presei \n mod interesat. |n aceea[i m`sur`. • Revendic` libertatea de a publica \n chip onest informa]iile sale. \n competen]a c`ruia intr` judecarea [i stabilirea unor sanc]iuni moral-profesionale revin („incumb`“) \n exclusivitate profesioni[tilor presei. continentale sau ale unor organiza]ii cu voca]ie universal`. preciz`m doar c` va trebui s` deosebim \ntre „citarea“ [i „reproducerea“ textelor. |n acest caz este suficient s` cit`m numele colegului al c`rui text \l utiliz`m. propriile noastre aser]iuni sau opinii. • Ap`r` secretul profesional. toate reglement`rile profesionale din ]`rile europene [i de pe alte continente. „Charta“ a fost redactat` [i aprobat` de un sindicat. al informa]iei cu relevan]` public`). contrare onestit`]ii profesionale. O prim` caracteristic` rezult` din efectul normativ \n interiorul breslei ziari[tilor francezi.• Nu-[i confund` rolul cu acela al unui poli]ist. \n coduri regionale. Observa]ii de ordin mai general relev` anumite caracteristici ale „Chartei“ din 1918. onestitatea profesional` ne oblig` s` asigur`m [i libertatea sursei de informa]ie. editurii. \ns`. sursei. (Vezi [i Cap. este 75 . Preciz`ri privind „Demnitatea profesional`“: – Recunoa[terea numai a „jurisdic]iei“ egalilor s`i nu \nseamn` eludarea instan]elor juridice \n fa]a c`rora ziaristul trebuie s` se comporte ca oricare alt cet`]ean. • Consider` onestitatea [i grija pentru adev`r ca reguli primordiale. al c`ror text este vizat.

tot la Paris. \n mod voit.ns. din 1789. orice cet`]ean poate deci vorbi. ca premise ale libert`]ii informa]iei [i comunic`rii. 11 arat` astfel: „Libera comunicare de g\nduri [i de opinii este unul dintre drepturile cele mai pre]ioase ale omului. \n structuri. \n primul r\nd. F`ptul c` toate reglement`rile [i codurile demnit`]ii [i onoarei profesionale au preluat aproape tale-quale principiile franceze. mai exact .adev`rat. Dup` aproximativ 130 de ani. libert`]i de informare [i comunicare. |n timp. 11 din „Declara]ia drepturilor omului [i cet`]eanului“. cu condi]ia s` r`spund` de abuzul acestei libert`]`i \n cazurile determinate de lege“ (s. dar \ntr-un cadru mai „discret“. scrie. pentru ap`rarea libert`]ilor [i drepturilor cucerite. intitulat „Sindicatul na]ional“. dar care nu cuprindea toate sindicatele ziari[tilor francezi. formul`ri sau cu detalieri de circumstan]` constituie un argument [i o prob` de profesionalism. dar nu toate. ca exercit`ri constr\ng`toare. libertatea impunea responsabilit`]ii [i normei. constat`m afirmarea. ca toate celelalte. onorate exemplar de [coala francez` de gazet`rie. Textul art. 76 . \n 1918. O a doua caracteristic` este configurat` de ceea ce am putea numi „preeminen]a“ acordat` de ziari[tii francezi responsabilit`]ii profesionale. Este cel pu]in interesant s` constat`m cum g\ndirea deontologic` stabile[te asumarea responsabilit`]ii. imprima liber. Procedeu ce nu exclude sentimentul c` ne afl`m \n fa]a expresiei exhautive a principiilor [i normelor deontologice ale profesiunii de ziarist. a principiului responsabilit`]ii. Responsabilitatea/normativitatea. |n sf\r[it. cuprin[i sau nu \n sindicate.) |n momentul 1789.responsabilit`]ii profesionale individuale: „Un ziarist denmn de acest nume: \[i asum` responsabilitatea pentru toate scrierile sale“. „Un ziarist demn de acest nume“ \[i asum`. drept pentru care „Charta“ este valabil`/opozabil` numai celor care ader` la ea [i nu tutror profesioni[tilor scrisului. profesioni[tii presei franceze au procedat. erau adoptate \n numele libert`]ii. responsabilit`]i. la o restructurare a art. a atreia caracteristic` a „Chartei“ poate fi considerat` lapidaritatea stilistic`/enun]ativ`. responsabilit`]i care \i asigur`. Este primul principiu al „Chartei“ [i este rela]ionat. \n mod real. cu demnitatea de a fi ziarist. Ai sentimentul c`. inclusiv pentru ap`rarea libert`]ii de „abuzul de libertate“. a corectitudinii [i onestit`]ii profesionale. de-acum realitate conceptual` [i social`. la „Chart`“ au aderat aproape toate sindicatele ziari[tilor. Aceasta face ca ]ara care a dat prima „Chart` deontologic`“ a profesiunii de ziarist s` nu aib` un cod general valabil (efectiv na]ional).

[i politicul . Are loc o adev`rat` alian]` pres` . deci. dar [i de ordin economic: cenzura economic`. (Amintim aici factori de ordin politic. b) Depalsarea centrului de greutate al puterii de la guvernare spre opinia public`. moral [i comunica]ional. Formularea de judec`]i persoanle este astfel inevitabil`“. organiza]ional). ci [i cu privire la public“. rolul mijloacelor comunic`rii de mas`. o singur` lume“) ne ofer` constat`ri [i concluzii de re]inut125. constat`m: a) Existen]a unor factori interiori dar [i exteriori profesiei care influen]eaz` conduita moral` a ziaristului. dar pe aceea[i „scen`“. c\t [i a unor coduri destinate ziari[tilor angaja]i la un anumit 77 .opinie public`.ca expresie a op]iunii publice . [i nu „a patra putere \n stat“. pentru ambele reperul dominant fiind opinia public`/publicul. desigur. de ordin politic. a exerci]iului profesional nemijlocit. ziari[tii \[i asum` responsabilitatea „nu numai \n ce prive[te propriile lor convingeri. la nivel na]ioanal. O sintez` de referin]` realizat` sub egida UNESCO [i publicat` \n 1980 („Mai multe voci. c) Extensia generalizat` a prezen]ei [i influen]ei mediatice \n stabilirea [i luarea deciziilor socio-politice.. concomitent cu cre[terea puterii presei \n contracararea subiectivismului/arbitrariului guvern`rii. astfel \nc\t presa.ca exponent` a opiniei publice . p\n` la \nceputul deceniului nou` al secolului XX? |n aria mai larg` a evolu]iilor libertare. cu deosebire dup` al doilea r`zboi mondial. televizat` [i chiar cinematografia (ca important mijloc de comunicare de mas`). Este important s` not`m c` \n urm`torii aproximativ 60 de ani (1918-1980) au ap`rut coduri deontologice \n cel pu]in 60 de ]`ri care vizeaz` presa scris`. Cu deosebire \n perioada de dup` 1980. principalele constat`ri referitoare la reglement`rile deontologice. un spa]iu al puterii. a atitudinii opiniei publice (\n expresie [i \n ac]iune) au f`cut posibile evenimentele din perioada 1989-1991. c\t [i cel publicistic. ca exponent al „majorit`]ii t`cute“ s` fie considerat` prima. din Europa de Est.Reglement`ri deontologice la nivel na]ional 1. vorbit`. corup]ia etc. |n aria restr\ns`. Se produce astfel o muta]ie de fond at\t \n ce prive[te actul politic. acest fenomen a devenit evident. cu deosebire. La r\ndul lor. Care s\nt. \n care joac` roluri diferite. cum [i cadrul moral [i puterea societ`]ii civile de a contracara disolu]iile/distorsiunile de tip social. re]inem: a) Elaborarea at\t a unor coduri deontologice acceptate de ziari[ti. „Opinia public` este la ora actual` preg`tit` s` fie informat` [i s`-[i exercite spiritul critic \n majoritatea situa]iilor importante.se reg`sesc \ntrun spa]iu public comun. cultural. Presa .

Nu este locul unei polemici aici.).„Legea privind organizarea [i exercitarea profesiei de ziarist“ \nregistrat la Biroul Permanent al Senatului. iar \n 1999. sex. dar [i profesional (competen]`. pres` scris`. |n acest fel se \ncalc` principiul conform c`ruia normele conduitei profesionale (deontologice) se elaboreaz`. con]inea un capitol distinct. 277). \n acest din urm` caz exist\nd coduri sau reglement`ri deontologice pe redac]ii/publica]ii). interpretarea sau formularea lor creaz` diferen]ieri de sens [i aplicare. Men]ion`m doar. Precizarea ni se pare necesar` cu at\t mai mult cu c\t tendin]a ([i tenta]ia) de a acorda legiuitotului sau guvernului o asemenea competen]` a ap`rut [i mai st`ruie \nc` \n modul de lucru al unor profesioni[ti sau organiza]ii profesionale. care „face parte integrant` din prezenta lege“. |n situa]ia \n care codurile deontologice fac corp comun cu legea. este \nso]it [i de proiectul unui „Cod deontologic“. statut etc. d) Necesitatea unei democratiz`ri reale a „rela]iilor interne \n cadrul mass media“. Onoarea profesiei de ziarist este bine s` r`m\n` o problem` a profesioni[tilor \n[i[i. de realizare corect`/onest` a actului publicistic. „Etica profesional` are un \n]eles mult mai larg [i mai subiectiv dec\t codurile juridice“126. „Este nevoie de eforturi permanente pentru a sporii num`rul ocaziilor de a lucra liber [i cu toat` r`spunderea \n mass media“. Codurile deontologice vizeaz` onorabilitatea [i nu infrac]ionalitatea faptelor profesionale. organele juridice competente. organiza]iile profesionale s\nt \n imposibilitatea de a solu]iona. c) Multe semne de \ntrebare ridic` procedura de elaborare [i adoptare a codurilor deontologice. \n termeni neechivoci. Este nevoie. un nou proiect de lege a presei . c` asemenea ini]iative legislative viz\nd \ncorporarea normelor deontologice \n legi pot prejudicia grav libertatea profesiei. v\rst`. la \nceputul anilor ‘90. acolo unde competen]a a fost cedat` prin lege. \n 78 . se apreciaz` \n sinteza UNESCO invocat` (pag. democratizare de tip institu]ional. C\nd faptele dep`[esc registrul strict moralprofesional al consecin]elor. Regulile deontologice au un caracter normativ exclusiv moralprofesional [i numai juriile de onoare („instan]e ale onoarei profesionale“) le pot aplica. |n unele ]`ri acestea s\nt „impuse prin lege sau decret guvernamental“. [i \n cazuri de indubitabil` abatere profesional`. regulile ei proprii. se adopt` [i se aplic` \n practic`. b) De[i codurile de conduit` profesional` con]in reguli [i principii general acceptate. numai de c`tre profesioni[tii presei \n[i[i. vechime. Unul din proiectele de lege a presei \naintate legiuitorului nostru. \n 30 iunie 1999. intervin. televiziune. \nainte de a deveni un caz juridic. \n textul prezentei sinteze. autoimpuse. intitulat „Codul deontologic al ziaristului“.tip/canal mediatic (radio. firesc.

care s` fie sus]inut de toat` presa. „Romånia are \nc` nevoie de un grup de lobby. influen]a lor nu a fost eficient` \mpotriva problemelor din legisla]ia existent` \n domeniul mass media sau \mpotriva TVA impuse presei tip`rite (…) |n absen]a oric`rui cod deontologic acceptat (s. ale doamnei Kathryn Koegel sugereaz` o situa]ie de fapt. (exist`) Clubul Presei din Bucure[ti care include ziarele de circula]ie na]ional`. tendin]a de a accept` „caracterul voluntar al codurilor“. adesea greu previzibile. Exist` \n prezent c\teva: unul e al celor cu vechime. cu sublinierea c` un cod deontologic cuprinz`tor [i operativ exprim` un standard superior al democratiz`rii unei ]`ri [i. ale unei mari diversit`]i de opinii [i atitudini.). jurnali[ti recunoscu]i. \n condi]iile pluralismului. prin consecin]`. ziari[tii. 79 . dar nu [i pe cele locale [i (exist`) un grup al jurnali[tilor tineri.ns. a mass media. („Clubul Român de Pres`“. Este ceea ce ar fi normal [i bine s` se \nt\mple [i \n ]ara noastr`. exist` o tendin]` evident` de accentuare a aspectului etic (elaborarea de veritabile coduri de deontologie) [i a libert`]ii de ini]iativ` a profesioni[tilor \n[i[i (caracterul voluntar al codurilor). Sinteza Comisiei UNESCO re]inea: „|n privin]a deontologiei. 2. Afirma]iile de la acest ultim paragraf („e“) pot surprinde. e) Concomitent cu op]iunea st`ruitoare pentru elaborarea. |ntreb`rile [i explica]iile pot fi multe [i diverse: de la con]inutul restrictiv al oric`rei norme. Este chiar semnificativ` constatarea conform c`reia numai democratizarea intern` a mass media poate favoriza adoptarea unui cod deontologic general acceptat. acceptarea [i practicarea unor norme deontologice (interioare profesiei. statice prin natura lor.acela[i timp. prin cel pu]in dou` aspecte: . la zece ani de la excep]ionala desc`tu[are a libert`]ii de exprimare. Aceste constat`ri. chiar pentru cei ce le-au acceptat.ns. se constata. amendabile desigur. (Comisia UNESCO \ns`[i este pentru „caracterul voluntar al codurilor“). \n fa]a dinamicii extraordinare. caut` o solu]ie na]ional`). a c`rui inten]ie este de a bloca juranali[tii tineri „ne[coli]i“. dezbinarea va continua“127. p\n` la eficien]a limitat` sau ineficien]a normelor. pentru jurnali[ti.). a caracterului obligatoriu al normelor deontologice. inclusiv deontologice. \nc` la sf\r[itul anilor ‘80. de o solidaritate de breasl`. [i o posibil` solu]ie deontologic`. vom vedea.st`ruin]a de a elabora coduri deontologice c\t mai riguroase [i . a evenimentelor [i faptelor socio-umane.relativizarea. „autoimpuse“). concomitent. cuprinz`tor (n. C`tre aceast` tendin]` se \ndreapt` [i preferin]ele Comisiei \n ceea ce prive[te codurile de deontologie profesional`“128. \n mare m`sur` adev`rat`. care s` asigure presei coeren]a [i credibilitatea profesional`. Deoarece toate aceste grupuri au agende diferite.

\[i face loc \n via]a practic` ideea comportamentului op]ional. Caracterul voluntar al codurilor. non-func]ional`. pentru care opta [i Comisia UNESCO. \n aceast` ipostaz`. Concomitent. Normele asigur`. Vattimo). pentru simpl` informare: Constatarea unui proces (perceptibil) de sl`bire a normelor (G. s` le zicem paradigmatice care ar putea explica tendin]a voluntarist` a atitudinii ziari[tilor fa]` de codurile deontologice. 3. 80 . demonolitizant` etc). un cadru general [i nu mai s\nt un corpus de reguli. reconsiderarea obligativit`]ii a \nse[i normelor interioare profesiei: normele deontologice. se vorbe[te de o etap` post-etic`. [tiin]ific sau politic. comportament ce confer` normelor un statut mai mult virtual dec\t real. cutuma). Realit`]ile ultimelor dou` decenii (1980-2000) tind s` confirme premisele evolutive invocate. \ns`. pentru evolu]iile viitoare. Prin raportare la realitatea post-modern` (fragmentat`.Exist`. fie el civic. obligatoriu de respectat. Le amintim. Democratizarea \n interiorul mass media repune \n discu]ie. precum [i cele deontologice desigur ar fi intrat \ntr-o faz` latent`. deocamdat` lejer. ca virtute a deplinei libert`]i individuale. argumente. \n care normele morale (inclusiv tradi]ia. practic de retragere (estompare) a normelor din sfera comportamentului uman. tocmai acest rol facultativ al reglement`rilor deontologice \ncerca s`-l sublinieze.

tema este cunoscut` sub sigla M. \n fa]a propriei responsabilit`]i.S. s` \ndep`rteze ziari[tii.? |n general. etc. al c`rui „dosar“ cuprinz`tor este publicat de „Médias Pouvoirs“129. realizatori. se pledeaz`.A. moral-civic`.prin mijloace proprii . Cu deosebire. ca [i pe cei implica]i \n decizia mediatic` (editori. lungi procese“ (evolutive). Presa s` poat` sta singur`.A.problemele concrete [i de principiu relative la responsabilitatea public`. Este vorba. Este [i motivul pentru care. grupuri. proprietari) de tema. ziari[tii s\nt cei mai activi [i mai \ngrijora]i. Ini]iativa deontologic` men]ionat` urm`re[te realizarea concomitent` a con[tientiz`rii [i asimil`rii (inclusiv moral-normativ) a obiectivelor [i principiilor asigur`rii responsabilit`]ii sociale a ziari[tilor [i institu]iilor de pres`. 81 . Tendin]ele evolu]iei spre post-etic sau voluntarizarea codurilor deontologice nu par. a responsabilit`]ii morale [i sociale a presei (scrise. cel pu]in deocamdat`. c\t [i fa]` de editori. \n mod legitim. televizate).S. pentru o re-situare moral` a presei \n ansamblul activit`]ilor publice. patroni. \n fond. documente scrise (…).R. \n favoarea unor „mijloace (eficiente) de asigurare a responsabilit`]ii sociale a mediilor“ de informare public`. astfel \nc\t s` poat` rezolva .singur` \n fa]a propriei responsabilit`]i (M. mereu presant`. Se pledeaz`. texte sau emisiuni radio-tv) ca [i de o g\ndire asumat` \n aria mass media. Abreviat. vorbite. argumentat [i consecvent. a[adar.S. Ce vrea s` fie M. „este un mijloc non-etatist utilizat pentru a reda mijloacelor de comunicare responsabilitatea fa]` de public“130. ei fiind primii expu[i at\t \n fa]a opiniei publice.CAPITOLUL VII EVOLU}II DEONTOLOGICE |N PRAGUL MILENIUL TREI Presa . („Moyens d’assurer la responsabilité sociale des médias“). cu prec`dere \n spa]iul mediatic occidental.) 1. 2.R.R. Pentru aceasta s\nt posibile diverse modalit`]i de promovare („peste treizeci de situa]ii“) care vizez` „indivizi sau grupuri.A. reuniuni periodice. de lucruri foarte concrete (indivizi.

– Critica. despre condi]ia moral` a propriei lor \ntreprinderi (de ordin publicistic. Altfel spus. f`r` re]inere. magazine sau \n emisiuni de radio [i televiziune. morale. rela]ii colegiale. economic etc.S. 3.R. M. sociale. locale sau na]ionale. cre[terea standardelor profesionale. \n care cei implica]i efectiv caut`. deontologic. \n care profesioni[tii \n[i[i s` vorbeasc` deschis. critic` sau ac]ioneaz` pentru responsabilizarea sau re-formarea domeniului. – Programe interne de sensibilizare a tuturor angaja]ilor unei institu]ii de pres` \n leg`tur` cu nevoile cet`]enilor. – Un mediator. dac` ]inem seama de rela]iile (orizontale sau verticale) existente \n interiorul institu]iilor de pres`. necesar` \n zilele noastre datorit` faptului c` produsele mediatice s\nt numeroase [i efemere [i. \n ultim` analiz`. consacrate \n principal criticii mediilor de informare. \ntr-un cadru de real` democra]ie mediatic`. „independen]a editorial`“) \n care presiunile/ingerin]ele pot ap`rea [i pot perturba acurate]ea actului publicistic. dificil de identificat. – Rubrici permanente de critic` mediatic` \n ziare. cea mai facil` [i obi[nuit`. – Reviste. sau un consilier \n deontologie (ethic’s coach) oper\nd \n interiorul redac]iei.R. propun. 82 . – Formarea.|n substan]`. voca]ia de a analiza critic faptele realit`]ii politice. – C`r]i scrise de profesioni[ti sau de observatori specializa]i pentru a releva lipsurile mediilor de informare [i pentru a sugera solu]ii de ameliorare. vizeaz`. datorit` faptului c` gre[elile mijloacelor de comunicare relev` cel mai adesea omisiunea (public`rii). – O critic` intern`.S. de asemenea. |n]elegem mai bine dificultatea unui asemenea demers. metod` foarte veche de a ameliora mediile informa]iei.). M. ierarhice ([efi-subalterni) sau de tip profesional-publicistic („viza profesional`“. sensibilizarea utilizatorilor fa]` de mijloacele de informare [i folosirea acestora \n actul de comunicare public`). este necesar s` existe [i \n aria mediilor de informare. Transcrierea c\torva din tr`s`turile caracteristice („tipologice“) ale ini]iativei deontologice \n discu]ie pot fi l`muritoare:131 – Observarea sistematic`. solu]ie pe termen lung privind cea mai mare parte a problemelor \n sfera mass media (educa]ia profesional` superioar`. o „comisie de arbitraj“ sau o „comisie de evaluare a con]inuturilor“ care s` urm`reasc` cu aten]ie textele [i imaginile publicate/ difuzate pentru a sesiza eventuale viol`ri ale deontologiei. salarizat de un ziar sau o sta]ie de radioteleviziune pentru a analiza pl\ngerile consumatorilor (mediatici).A. apare ca o ini]iativ` permanent` \n interiorul mass media [i fa]` de mass media.A.

Dac` \n ]`ri ca Anglia. Simptomatice pot fi 83 . M. cu toate evenimentele. nu a dep`[it limitele unui interes moderat nici m`car \n r\ndul profesioni[tilor comunic`rii. moartea prin]esei Diana). \n Marea Britanie. Considerat un necesar [i oportun „produs mediatic“ [i ca o cale proprie a mediilor de informare [i comunicare de a-[i defini. ]`ri cu o anumit` „percep]ie a binelui comun“. 2.S. \ntre altele. din interior. presa este congruent` actului de putere. de[i au logica lor. Cum exist` ]`ri europene care manifest` o continu` reticen]` fa]` de orice tip de reglementare.A. cum s\nt Finlanda [i Suedia. nu pot. de[i clamat` uneori \n exces. Simpla delimitare a celor trei atitudini fa]` de responsabilitatea social` a presei indic` trei arii deontologice diferite [i diferen]iate de condi]ii mediatice necomparabile. expune presa \n fa]a unui blocaj al surselor [i al coresponden]ilor confiden]iali. realiste [i corecte fa]` de ele \nsele [i fa]` de publicul implicat \n actul de informare [i comunicare. \n care presa a fost implicat` (h`r]uirea familiei regale. \n altele.R. ca o ini]iativ` continu` [i necesar`.S. vizeaz` mai mult excese \n favoarea justi]iei dec\t a instan]elor onoarei profesionale. Oarecum la fel se \nt\mpl` [i \n Italia. (Noul cod deontologic prevede. prin adoptarea codului din 1988.M. \n Germania. tema responsabilit`]ilor nu intr` \n preocup`rile de prim ordin ale personalului [i institu]iilor mediatice. La fel. nu pare a \nregistra impactul a[teptat \n sfera presei. menit` s` contribuie la transformarea mediilor de informare \n institu]ii fundamental democratice. a mass media \n general. deci. Putem considera aceste ]`ri atipice. dar total \mpotriva unei legi a presei (Romånia). spre exemplu. \n raport cu mereu amplele b`t`lii mediatice din ]`ri cum s\nt cele din primul grup amintit mai sus.R. „Deontologie aplicat`“ 1. \n competi]ia social` cu celelalte trei puteri constitu]ionale. Exist` ]`ri europene \n care responsabilitatea social` a presei este consubstan]ial` sistemului social \nsu[i (Elve]ia) sau \n care „binele social“ rezult` dintr-o inten]ionalitate popular`/statal` (Finlanda. de-o mult prea relativ` acurate]e moral`. at\t de importan]i pentru aflarea [i publicarea unor informa]ii de mare interes public). Germania. A[a. Suedia). Italia presa constituie o putere de contrapondere. apare. sau permeabile la normele deontologice. dezv`luirea surselor de informare sau a autorului unei declara]ii riscante! Motivarea c` asemenea prevederi s\nt impuse de lupta \mpotriva mafiei. totu[i. problema responsabilit`]ii sociale. unde \n`sprirea normelor deontologice.A. calitatea rela]iile cu beneficiarii mesajului. deontologic` sau juridic` (Estonia).

{i anume: a) o anumit` relaxare a modalit`]ilor de stingere a unor conflicte pres`-cet`]ean (persoan`). norma juridic` sau moral` („codul eticii [i echit`]ii socialiste“) au fost destinate efectiv unor constr\ngeri de sistem. Constat\nd extraordinara putere de impact. printr-o prea mare extindere a c`ilor amiabile . ca putere [i nu ca intermediar exponen]ial \n raport cu puterile constitu]ionale \n stat. greu suportabile de cet`]eanul obi[nuit. nu produce rezultate dec\t pentru cel bogat sau celebru . reg`site \n multe ]`ri foste comuniste. concomitent cu ac]iunea de detabuizare a unor comportamnte [i realit`]i interzise prin norme morale. Faptul c` asemenea constat`ri s\nt \nlesnite de una dintre cele mai bine structurate prese democratice din lume este seminificativ \n sine [i simptomatic pentru evolu]iile viitoare previzibile. persoana fizic` sau juridic` \nt\mpin\nd acelea[i dificult`]i ca [i \n raport cu o alt` putere \n stat (ex: justi]ia). Ceea ce nu \nsemn` c` reticen]a normativ` poate [i trebuie s` dureze la nesf\r[it. obositoare [i costisitoare. nici cod deontologic na]ional“) sau Romånia (unde o lege a presei este perceput` mai degrab` ca o pedeaps` [i nu ca o garan]ie legal` a exercit`rii profesiei). Principiul prioritar al ofensivei presei este fixat ostentativ \n dreptul de acces ne\ngr`dit (cite[te: nelimitat) la informa]ie. presa britanic`. Opinia lui Michael Bromley este sugestiv`: presa britanic` ([i nu numai . juridice [i ale bunului sim]. \n ]`ri ca Estonia (unde „nu exist` nici o lege privind media. \ntre p`r]i (nu \ntotdeauna „ortodoxe“ sau „fericite“ din punct de vedere moral deontologic). MAREA BRITANIE „|n 1992. nu totdeauna“ (pag. presa \n general. altfel spus la mediile de informare“132. s\nt explicabile. Michael Bromley o spune [i mai tran[ant:“…Este clar c` recurgerea la tribunale sau la Préss Complaints Commission (PCC). organism creat de presa \ns`[i. „\n]elegeri“ etc.n. \n raport cu peti]ionarii [i reticent` la intruziuni normative. unor politici formative [i informative. mai precis 84 . parlamentarul britanic nu f`cea dec\t s` releve ceea ce anali[tii domeniului constatau cu mult mai mul]i ani \nainte. b) cronicizarea unor proceduri judiciare lungi. unor dictáturi comportamentale. Legea.[i \nc`. deputatul laburist Clive Soley remarca «Exist` pu]ine remedii disponibile pentru cet`]enii obi[nui]i care [tiu c` dreptatea nu s-a f`cut sau c` adev`rul nu s-a spus [i care s` cear` dispera]i repara]ie apel\nd la ajutorul ap`r`torilor con[tiin]ei publice».) \ncepe s` aib` un comportament dominant [i nu exponen]ial. inclusiv fa]` de normele juridice. U[or patetic. devine selectiv-birocratic`. Presa se comport`. \n destule cazuri. Atitudinile mediatice de tip estonian [i romånesc.ns. 62).considerate [i reac]iile mediatice fa]` de orice norm`.

considerat`. \n legea care \ncorpora Conven]ia european` privind drepturile omului \n dreptul britanic. nu pare nici posibil` [i nici de dorit. \n tot mai mare m`sur`.C. Solu]iile [i procesele de pres` s\nt. de ordin civil. Marea Britanie nu dispune de o lege general` a presei. ceea ce Clive Soley remarca: „protejarea odat` \n plus a celor boga]i [i puternici“. prin natura ei. „Grupurile de presiune au ob]inut ca. c\nd este vorba de investigarea ziaristic` (\n condi]iile unei tendin]e mai generale de retragere a normelor). P. presa s` fie par]ial exceptat` de la clauzele relative la via]a privat`“ (pag. cum s\nt „via]a privat`“. asimilat unei dureri (aproape) unanime.P. \n timp ce intangibilitatea vie]ii private constituie o \nc`lcare a accesului liber la informa]ie. pe baza precedentului judiciar. ambiguitatea/arbitrariul interpret`rii [i. 63).C.) este un organism creat de profesioni[tii mediilor de informare public`. Cadrul reparatoriu al pl\ngererilor presei \n Marea Britanie cuprinde.spus: de restr\ngere a prezen]ei normei juridice sau morale. f`r` a-i crea gazetarului dosar penal („cazier“). „suficient ap`rat` de o \ntreag` panoplie de legi“. Spa]iul deontologic britanic ne ofer` exemple \n consecin]`. constr\ng`toare (chiar [i atunci c\nd normele s\nt elaborate de presa \ns`[i). al c`rui scop este s` analizeze cazurile de \nc`lcare de c`tre pres` a normelor deontologice \n raport cu publicul sau institu]iilor publice [i private. pe care le solu]ioneaz`. spre exemplu. Re\ntoarcerea presei la dominanta normativ`. cum s\nt cele referitoare la via]a privat`. S\nt cunoscute daunele morale pl`tite de unele tabloide britanice familiei regale133. Mai precis. „dreptul la propria imagine“. inclusiv prin acte normative.C. • Comisia de pl\ngeri \mpotriva presei (P.C. Obstacolele morale. Practica presei americane. contribuie la o 85 . f`r` relevan]` penal`. \n mod obi[nuit.C. a analogiilor de spe]e. accept` ideea c`: „trebuie scris despre tot ce se vorbe[te“. \n primul r\nd: – Instan]ele judec`tore[ti – Consiliul de pl\ngeri \mpotriva presei („Press Complaints Comission“ . chiar insulta sau calomnia \[i relev`. chiar dac` exist` peste 250 de texte de lege care se refer` la limitarea difuz`rii informa]iei. Reac]iile de tip deontologic provocate de moartea prin]esei Diana vorbesc de la sine despre atitudinea ofensiv` a presei fa]` de ideea tabú numit` „via]a privat`“.) • Instan]ele primesc direct pl\ngerile.C. mai ales. („PCC a decis s` prevad` \n codul s`u de comportament dispozi]ii mai severe [i dezbaterea aproape a \ncetat“) {i aceasta \ntr-un caz celebru.

apare reac]ia la ini]iativ` recent` a unor institu]ii britanice de a propune \nlocuirea comitetelor \ns`rcinate s` consilieze guvernul \n materie de [tiin]` [i tehnologie cu organisme care s` ]in` seama de avizul (opinia) publicului. cu deosebire. al c`rei principiu deontologic se bazeaz` pe autocontrol [i autoreglare a activit`]ii jurnalistice. Organismul \n discu]ie are o competen]` general` (pentru toate tipurile de pres`) [i are. din 1993. din dezbaterea c`ruia urma s` rezulte dac` va fi * „O prim` comisie de anchet`. |n 1991. [i care deschide calea cenzurii“. numit` \n 1947. Comisia de pl\ngeri a elaborat „un nou cod de bun` conduit`“. dar \n fruntea ei este numit lordul Wakeham. 68). un cod deontologic. 86 . \n caz contrar urm\nd s` recomande elaborarea unui „arsenal legislativ“ viz\nd comportamentul presei. \n 1949. participarea masiv` a publicului a fost considerat` „un viol al libert`]ii presei. cum [tim. de proprietarii presei timpului. \n 1916). Paris. Comisia de pl\ngeri \mpotriva presei rezist` institu]ional. pag. Surprinz`tor. fost colaborator al doamnei Thatcher.vezi „L’etat des medias“. dup` numele [efului comisiei. Discu]iile erau tensionate. de asemenea. consider` activitatea Comisiei un e[ec [i propune desfiin]area acesteia [i \nfiin]area unui „tribunal independent“ [i discutarea oportunit`]ii „unei legi specifice de protejare a vie]ii private“. Raportul comisiei de reflec]ie („Raportul Calcutt“. Istoria „Comisiei de pl\ngeri \mpotriva presei“ este de dat` relativ recent`. datorit` ineficien]ei la care a ajuns*. de senza]ionalele dezv`luiri . Un nou raport. este finalizat \n 1995. Cu exigen]a-i cunoscut`. ca baz` normativ` de analiz`/solu]ionare a cazurilor. Concluzia profesioni[tilor presei: „Este de preferat un autocontrol «sever». a prezentat. (Primul „Consiliu de Pres`“ a fost \nfiin]at \n Suedia. din via]a intim` a prin]esei Diana. a managementului general: redac]ional-economic-func]ional.ns) [i o determinare \n acela[i timp a con]inutului prin studii de pia]` [i de c`tre profesioni[ti“ (pag. creat \n 1953.mai riguroas` „autodisciplin` a presei britanice“.de via]` privat` . 1991. guvernul Thatcher a dat comisiei un termen de 18 luni pentru a-[i dovedi viabilitatea. Un al doilea raport. \n context. David Calcutt) propune \nlocuirea Consiliului presei cu „Comisia de pl\ngeri \mpotriva presei“. ajunsese un „tigru [tirb“. Foarte important`.din interiorul familiei regale [i. dup` ce s-a constatat c` vechiul „Consiliu al presei“. 261. S-a propus. oper\nd dup` publicare (s. un raport care sugera \n mod special. un proiect de lege relativ la „erorile [i inexactit`]ile presei“. Guvernul doamnei Margaret Thatcher a numit o comisie de reflec]ie privind conduita presei. crearea unui Consiliu de pres` (Press Council)“ .

) progresele regimului de autocontrol \ncep\nd din 1991“. un cadru normativ exist` [i presa este bine fixat` \n structurile institu]ionalizate de adoptare a deciziei publice [i a congruen]ei morale [i culturale \n societatea german`. „cel mai strict din Europa“. se deduce concluzia unei anumite apatii a profesioni[tilor presei germane fa]` de tema enun]at`. Guvernul conservator a dat o solu]ie deplin libertar`/liberal`. exist` [i momente acute. dar o strategie M. lordul Wakeham a propus un nou cod deontologic. ea este protejat`. nu c\[tig` teren mediatic. 87 . discre]ia fa]` de persoanele \n doliu. a respins [i „no]iunea unui drept la protec]ia vie]ii private \nscris \n lege. \n orice ]`r` [i \n orice condi]ii ar lucra. nici cercet`torii comunic`rii nu consider` responsabilitatea social` a mass media un subiect de prim plan.R. pe care-l d`m \n anex`. or de c\te ori presa ac]ioneaz` \ntr-un interes public. „drept care ar limita drepturile personalit`]ii“. Totu[i.ns. Deontologic. \n special c\nd se \ncalc` grav normele deontologice (ex. ziari[tii germani au adoptat un cod na]ional. |n compensa]ie. recunosc\ndu-se (\n materi . „ombudsman-ul statutar“ [i. foarte important. statuat \n 1991. (Codul deontologic adoptat de organiza]iile profesionale din ]ara noastr`.n. GERMANIA Dintr-un teminic studiu referitor la r`spunderea social` a mediilor germane.: intirviu cu criminali care de]ineau ostateci.S. B`t`lia deontologic` britanic` este una de referin]`. \n 16 puncte. \n 1991.A. superior intereselor individuale. Acest principiu constitu]ional este completat de sus]inerea doctrinar` a juri[tilor germani. s-a formulat „principiul potrivit c`ruia. h`r]uirea. \n sensul recunoa[terii unui drept subiectiv de informare [i de critic` al ziaristului. \n \ncercarea de a \n]elege esen]a libert`]ii presei [i responsabilitatea social` [i individul` a gazetarului. fiind la ad`post de r`spundere“. coincide cu cel german).creat „un tribunal \ns`rcinat s` reprime excesele sau un ombudsman statutar“ sau va promova „regimul autocontrolului“. A respins [i „tribunalul“ propus de David Calcutt. elaborat de Barbara Thomas. un cod \n care verbul „a trebui“ este predominant. imagini ale unui ministru mort \n sala de baie). Noul cod vizeaz` „cinci domenii (deontologice) cheie: protec]ia vie]ii private. Constitu]ional vorbind. \n care se stabilesc norme comportamentale [i inten]ionale conforme cu realitatea sociomoral` german` [i cu principiile [i recomand`rile oragnismelor europene [i interna]ionale. rubrici de analiz` \n presa de toate tipurile. Nici jurnali[tii. copiii [i no]iunea de interes public“. de la Universitatea din Hamburg. Exist` dezbateri specifice.

Consiliul prime[te pl\ngerile oric`ror persoane ce se consider` lezate prin pres` [i se supune unui „Comitet de pl\ngeri“. la nivelul statului. precizeaz` doamna Barbara Thomas. Comitetul constat` \nc`lcarea sau nu a normelor deontologice (codul) [i. A fost \nfiin]at \n 1956. 88 . a fost numit „tigru [tirb“. pentru a proteja copiii. care \ncearc` s` stopeze frecven]a ridicat` a emisiunilor [i filmelor ce fac apologia violen]ei [i sexului.-ul englez. un cod mobil. Consiliul a fost reorganizat \n 1985. {i nici aceasta nu era respectat` de ziare.C. \n cazul \n care pl\ngerea este \ndrept`]it`. emite „un aviz. s-a ob]inut angajamentul scris al editorilor c` vor publica sanc]iunile disciplinare stabilite de Consiliu. „care este constant amendat \n func]ie de evenimente“. |n presa audiovizual`.l. Consiliul cuprinde zece ziari[ti. \ntruc\t singura sanc]iune pe care a reu[it s-o dea a fost publicarea unei „reprimande“ („mustrare“. Din 1993. „pedeaps` disciplinar`“ . Acestea. Rolul acestui nou organism este de a recomanda programarea unor astfel de emisiuni la ore t\rzii. \n presa scris` german` func]ioneaz` „cea mai tradi]ional` institu]ie de autoreglare. difuzate de sta]iile comerciale. deci. Noul Consiliu a aprobat [i codul deontologic amintit. PRESSERAT. S\nt date dou` exemple: c\nd \n pres` a ap`rut interviul cu criminalii care au luat ostateci (grav` \nc`lcare a deontologiei).C. numi]i de sindicate [i zece reprezentan]i ai asocia]iei editorilor de ziare [i periodice. {i acest Consiliu.Consiliul a creat o comisie care s` precizeze con]inutul articolului privitor la „protec]ia minorit`]ilor“. o mustrare sau un blam“. s` procedeze la „eventuale t`ieturi“. \n mod obi[nuit. Compozi]ia „politic`“ a Consiliului regional \ngreuneaz` mult buna sa func]ionare. Consiliul presei“. „sub presiunea lumii politice [i a cunoscut o grav` criz` la \nceputul anilor ‘80“. Al doilea exemplu vizeaz` fenomene sociale provocate de amplificarea xenofobiei [i brutalit`]ilor grupurilor neonaziste.). dar care „este departe de a fi at\t de puternic \nc\t s` supravegheze [i s` critice sta]iile comerciale“. constat` doamna Barbara Thomas. S-a decis ca precizarea etnicit`]ii sau a confesiunii (religiei) unui suspect s` fie permis` numai dac` astfel se poate l`muri mai bine evenimentul relatat. ca [i P. iar dac` intr` \n programul orar de la \nceputul serii. a fost creat de \ntreprinderile de pres` un organism de autoreglare („Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen“). articolul din cod referitor la violen]` a fost completat astfel: „nici un interviu nu trebuie luat unor persoane pe cale de a comite o crim`“.Organiza]ional.fr. \n presa scris`. Exist` [i un organ de control al radioteleviziunii comerciale („Landesmediananstalten“). „autoreglarea este integrat` \n structura Consiliului radioteleviziunii al fiec`rei regiuni (land) [i este format din reprezentan]i ai marilor grupuri sociale.

Ordinul Na]ional al Ziari[tilor Italieni a precizat: „noul cod este important pentru informarea dar [i pentru protejarea cet`]enilor“. („Romånia Liber`“) Pe un ton oarecum aluziv. \n 13 articole134. ITALIA |n vara anului 1998. din 1996 .presa german` . Dar acela[i ra]ionament normativ la care ne-am referit relev` o anumit` \n`sprire a atitudinii normative fa]` de ziari[ti. dar mai greu despre un copil natural „ascuns publicului“. al codului italian rezult` [i din dispozi]iile normelor adoptate: ziaristul trebuie s`-[i dezv`luie profesia [i identitatea. cu deosebire. particularit`]ile noului cod deontologic relev` un ra]ionament normativ de o pregnant` mobilitate \n raport cu urgen]ele momentului de referin]`. Caracterul ofensiv. a c`rui aplicare \ntocmai este asigurat` de organisme specializate ale statului ([i nu de organiza]iile profesionale \n exclusivitate). domni[oara Mazarine. \n special a demnit`]ii/imaginii/intimit`]ii persoanelor publice. Priorit`]ile [i. Autorii noilor reglement`ri s\nt „Odinul Na]ional al Ziari[tilor Italieni“ [i „Autoritatea de protejare a datelor privind persoanele“. „France Presse“ preia [tirea ANSA (Agen]ia italian` de pres`) care precizeaz` c` se va putea scrie despre boala unui [ef de stat. \n prezent au loc. discu]ii constante \n leg`tur` cu comportamentul deontologic al ziari[tilor [i institu]iilor de pres` [i „pentru crearea unor structuri adecvate“. A[adar. recunoscut` de cunoscutul om politic \n ultima faz` a gravei maladii de care suferea). \n Italia a fost elaborat [i… promulgat un nou cod deontologic na]ional. Scopul noii concep]ii deontologice italiene este l`murit chiar de unul din ini]iatori. Codul face referire expres` la via]a privat` a unor persoane publice [i interzice ingerin]a presei \n acest spa]iu intim pentru a ob]ine „informa]ii care nu au nici o leg`tur` cu rolul public al acestora“. François Mitterrand. dar este integrat \ntr-o lege . intim`).privind protec]ia datelor individuale. de ordin institu]ional [i normativ.nu comite prea frecvente excese de ordin moral. \n timpul investiga]iilor \ntreprinse (cu excep]ia cazurilor c\nd via]a i-ar fi \n pericol sau dezv`luirea identit`]ii ar compromite ancheta). (Aluzie probabil` la fiica natural` a fostului pre[edinte al Republicii Franceze. accentul cade pe corecta informare [i protejarea a cet`]enilor (cu \n]elesul implicit de protejare fa]` de informa]iile neveridice/false [i fa]` de intruziunile \n via]a personal`.deci \ntr-un act juridic constr\ng`tor-punitiv.De[i \n Germania . Codul \n discu]ie este elaborat. totu[i. \n aria ap`r`rii demnit`]ii persoanei. constr\ng`tor. 89 . \ntr-adev`r [i de o organiza]ie profesional`.

120) 90 . Uniunea consider` c` reglement`rile \n discu]ie \ncalc` principiile libert`]ii de informare [i. conform unei legi din 1963. Replica Uniunii Cronicarilor Italieni este sugestiv`. \ncearc`. pag. 9-10) se aprecia c` \n Italia exist` [i acum. textual. \n context. Cu at\t mai mult cu c\t autoreglarea \n pres` tinde s` devin` o practic` european` ([i universal`). * „Legisla]ia mediilor \n România“ de Marian Petcu (text \n limba francez`.Nu este exclus ca noua ini]iativ` („mai aspr`“) s` aib` o leg`tur` inten]ional` cu date constitutive ale Ordinului Na]ional al Ziari[tilor Italieni. controlat` prin lege. Faptul c` se contracareaz` o asemenea opinie prin invocarea art. \ntr-un spa]iu libertar prin defini]ie. care are dou` atribu]ii esen]iale: 1) de a controla accesul la profesie prin examen. Noua reglementare deontologic`. 21 din Constitu]ia italian` (care stipuleaz` interdic]ia cenzurii) nu pare a \nl`tura un sentiment de frustrare libertar`. ignor` mecanismele de autoreglare care \ncepuser` s` func]ioneze \n presa italian`. inclusiv la nivel doctrinar/conceptual. mai ales. Noul cod deontologic al presei italiene poate fi interpretat. nr. creat pentru prima oar` de Mussolini. ca o variant` a libert`]ii de mi[care a ziaristului. «Ordinul Na]ional al Ziari[tilor». |ntr-un text din 1998 (revista „Global network“. 2) de a permite membrilor s`i s` beneficieze de reduceri pe mijloacele de transport*. un control mai riguros al actului publicistic [i al comportamentului ziaristului \n fazele exercit`rii efective a profesiei.

constituie. Este concluzia [i a unor speciali[ti europeni care au analizat fenomenul mediatic postbelic p\n` \n 1980. 2. \n expresie. Acceptarea codurilor deontologice na]ionale . 278). fie ei lectori. Se constat` chiar cristalizarea unor principii [i reguli de conduit` care se reg`sesc..ns. juridice [i deontologice. \n mai toate codurile elaborate de organiza]ii profesionale sau institu]ii de pres` din spa]iul european [i nu numai. pentru a se asigura corectitudinea [i buna credin]` a mesajului publicat/difuzat. redactarea. d) determinarea responsabilit`]ii proprietarilor [i a guvernelor care s\nt abilitate s` controleze \n \ntregime activit`]ile de comunicare de orice fel.. supralicitate/„senza91 .CAPITOLUL VIII {ANSELE UNUI COD DEONTOLOGIC INTERNA}IONAL Premise favorabile 1.) [i a altor persoane interesate \n colectarea.fie ea public` sau privat`.S. pag.este cuv\ntul „protec]ie“ (protejare) \n fa]a riscurilor pe care ziari[tii [i personalul redac]ional [i le asum`. de multe ori distorsionate.R. li s-a ad`ugat componenta responsabilit`]ii legale [i morale a ziari[tilor [i institu]iilor de pres`. p\n` azi. tratarea [i prezentarea [tirilor [i a opiniilor. e) protejarea celor \ns`rcina]i cu anun]urile publicitare [i a celor care achizi]ioneaz` serviciile mijloacelor de comunicare de mas`“ („Mai multe voci. un fapt acceptat ca necesar [i oportun.A. \n fazele de investigare.n. partizan` sau independent` . b) protejarea ziari[tilor din presa scris` sau vorbit` ([i televizat` . Ini]iativa M. redactare [i publicare/transmitere a textului/emisiunii. ale c`ror constat`ri s\nt valabile. |n armonizare (cu deosebire \n ultimul deceniu al acestui secol). ini]iativelor normative. spectatori sau ascult`tori. c) protejarea redactorilor [i a personalului care-[i asum` \ntreaga responsabilitate legal` pentru ceea ce este publicat sau difuzat. „Codurile etice vizeaz` \n principal urm`toarele obiective: a) protejarea beneficiarilor.cu toate variabilele permisive sau limitative constatate de la ]ar` la ]ar` . pe o asemenea premis` se \ntemeiaz`. iar codul deontologic italian pune accentul pe corectitudinea informa]iilor [i protec]ia publicului \n fa]a avalan[ei de informa]ii.“. totu[i. \n principiu. Cuv\ntul care unific` \ntregul spectru al presei .

general valabil [i opozabil ziari[tilor „demni de acest nume“ din \ntreaga sfer` terestr`. 3. Cu toate acestea. transmis tuturor organiza]iilor profesionale na]ionale. \nc`. De[i ajuns la o form` de redactare coerent` [i concis` (un preambul [i cinci articoel). Cauza se reg`se[te nu at\t \n diferen]a de percep]ie a expresiei formale. rezolu]ii [i recomand`ri interna]ionale. c\t [i a publicului este concretizat` \n coduri na]ionale. pentru stabilirea unui cadru normativ al vie]ii [i responsabilit`]ii profesioni[tilor scrisului publicistic. Cronologic vorbind. din 1925. c\t \n interpretarea diferit` („specific`“) a con]inuturilor formulate. democratice). |n perioada premerg`toare celui de-al doilea r`zboi mondial.]ionalizate“. Avem \ns` de-a face cu omonimii induse de fatalitatea diferen]ei existente \ntre ]`ri aflate chiar \n aceea[i „grup` valoric`“ (]`rile Europei occidentale. \ndeob[te. proiectul de „Cod al onoarei“ nu a fost adoptat nici \n prezent. Relev`m toate acestea pentru a observa mai aviza]i dificult`]ile de a elabora [i adopta un cod deontologic universal („unic“) [i practicat de breasla mondial` a ziari[tilor: de ziari[tii de pretutindeni. Reperul normativ \n domeniu este considerat. dorit [i logic \n datele sale ordonatoare. Realitatea deontologic` am\n`. s-a ajuns la elaborarea [i „promulgarea“ unor coduri ale onoarei profesionale. spre exemplu) ca s` nu mai vorbim de cele dintre ]`ri cu diferen]e stadiale dramatice (economice. „Codul onoarei interna]ional al personalului presei [i informa]iei“ (Code d’honneur international du personnel de press et d’information)135. se men]iona ini]iativa. cel pu]in \n plan continental sau regional. |ntr-o culegere de „coduri profesionale“. \n 1979. \mpreun` cu Federa]ia Interna]ional` a Ziari[tilor. redactat sub egida ONU. a Asocia]iei Interna]ionale a Ziari[tilor. S` ad`ug`m diferen]ele de interpretare [i aplicare a acelora[i norme [i principii deontologice de organiza]ii profesionale sau institu]ii de pres` din aceea[i ]ar` (Romånia este un exemplu. Tendin]a responsabiliz`rii [i protej`rii at\t a presei [i lucr`torilor ei. ini]iativele deontologice ale unor organiza]ii profesionale reprezentative s-au concretizat 92 . un astfel de rezultat. elaborat` de Lars Bruun. proiectul ONU nu este prima \ncercare de „interna]ionalizare“ a normelor deontologice. dar \n Italia [i Germania se constat` situa]ii similare). Ini]iative deontologice \n ultimii 70 de ani 1. ini]iative au existat [i. \n perioada 1950-1952. politice. nocive. toate incluz\nd reguli [i norme menite s` favorizeze ini]iativa de elaborare a unui cod deontologic universal .

independent de cel al guvernelor. Uniunea interna]ional` a asocia]iilor de pres` a adoptat \n 1939 un „set“ de principii. discutat de organiza]iile profesionale din domeniu [i c` „va trebui s` fie redactat \n termeni suficien]i de largi pentru a se aplica tuturor ziari[tilor profesioni[ti…“137. Federa]ia Interna]ional` a Jurnali[tilor a adoptat. au elaborat coduri ale onoarei136. a fost comparat cu alte coduri na]ionale [i interna]ionale (alte proiecte sau coduri regionale). primul \n materie. Proiectul a fost „\ndelung examinat“. Conferin]a considera c` un astfel de cod va trebui. un „cod al onoarei profesionale a ziari[tilor. – 1952: Subcomisia pentru libertatea informa]iei a analizat din nou proiectul de cod. sub egida ONU: – 1948: Conferin]a Na]iunilor Unite privind libertatea informa]iei. Egipt [i Liban) au prezentat „un prim proiect de cod al onoarei interna]ional“. dar care „ac]ionau \n calitate de exper]i independen]i“) – 1950: La sesiunea Subcomisiei. 93 . care au dus la definitivarea con]inutului proiectului de cod al onoarei interna]ional. ]inut` la Montevideo. cu recomandarea de a-[i exprima opinia \n leg`tur` cu posibilitatea convoc`rii unei conferin]e profesionale interna]ionale. (Subcomisia pentru libertatea informa]iei cuprindea 12 membrii din tot at\tea ]`ri. alte asocia]ii regionale.\ntr-o serie de proiecte cu voca]ie interna]ional`. nu este. din perioada 1948-1952. Proiectul de „Cod al onoarei“. trei membri (China. cu modific`rile propuse de organiza]iile profersionale [i trimis din nou ECOSOC. dar este primul care se distribuie tuturor organiza]iilor profesionale din ]`rile membre. La fel. \n prealabil. via]a presei [i a profesioni[tilor s`i \n era modern`. \n forma pe care o avem [i ast`zi. Toate aceste ini]iative ([i altele) se \nscriu \n aria de consecvent` interna]ionalitate deontologic` ce caracterizeaz`. 2. \n 1952. numi]i cu consim]`m\ntul guvernelor respective. doctrinar [i practic. la congresul s`u din 1939. Analiza \n cadrul Subcomisiei s-a axat pe trei puncte considerate principale: – utilitatea unui cod al onoarei interna]ional. Conferin]a a stabilit s` trimit` proiectul spre examinare [i definitivare c`tre „Subcomisia libert`]ii informa]iei“ (organism al ONU). – rolul profesiei \n raport cu codul. apoi trimis Consiliului Economic [i Social (ECOSOC) pentru „m`suri ulterioare“. elaborat sub egida ONU. cum vedem. Secretarul general al ONU a trimis proiectul pe adresa a 500 de organiza]ii. \n cadrul c`reia s-a pus problema oportunit`]ii elabor`rii unui cod al onoarei interna]ional. S` consemn`m momentele principale. cum ar fi Asocia]ia interamerican` de radiodifuziune.

Eek (Suedia) opina. cum ar fi: „sarcini compatibile cu aceast` demnitate“.\ntre „expresii ambigue“ [i „obliga]ii“ profesorul H. „demnitate“ (reprezentantul SUA). Reprezentantul Libanului ]inea s` sublinieze: „Dac` va fi adoptat. viziunile lor libertare/ideologice total diferite. precum [i pentru stabilirea pozi]iei/puterii normelor deontologice interna]ionale \n concurs cu cele na]ionale. un cod al onoarei constituie un apel la con[tiin]a profesional`“. Diferen]ierea se f`cea chiar [i fa]` de ONU. codul va deveni proprietatea membrilor profesiei (de gazetar . c` este necesar` o strategie a modestiei. |n timp ce reprezentantul sovietic pleda pentru „impunereea anumitor obliga]ii pozitive“ pentru ziari[i. prin efect.) {i nu al Organiza]iei Na]iunilor Unite sau guvernelor. vagi. Relativ la rolul profesiei \n raport cu proiectul de cod. Fiecare din cele trei puncte a determinat nuan]`ri [i puternice controverse. inclusiv cu privire la „rezolu]ii ale Adun`rii generale asupra m`surilor de \ntreprins \n lupta contra propagandei r`zboinice [i a instiga]iilor la un nou r`zboi“140. [i credea c` „\n ultim` analiz`.ns. \n anii ‘70.– prevederile (principiile [i normele) cuprinse \ntr-un asemenea cod.“ Acela[i lucru \l sublinia [i reprezentantul Indiei: „…Un cod al onoarei interna]ional nu trebuie impus de guverne“139. c\t [i a con]inutului propriu-zis. permisiv` [i nu interdictiv`. \n formularea textului [i principiilor unui cod interna]ional. la r\ndu-i. concis [i care s` nu st\rneasc` controverse“. Indiei. Reprezentantul Statelor Unite \[i exprima „\ndoieli serioase cu privire la posibilitatea elabor`rii unui cod interna]ional. Reprezentantul Fran]ei se \ndoia. Au existat organiza]ii profesionale care au optat pentru o r`spundere moral` \n fa]a propriilor „instan]e ale onoarei“ sau a propriei opinii publice. Observ\nd dificult`]ile . f`r` nici o ingerin]` a guvernelor sau altor organisme statale.n. „informa]ii \ndoielnice“. Opiniile referitoare la dispozi]iile/con]inutul codului au urmat aceea[i not` polemic` \ntre membrii Subcomisiei. datorit` divergen]elor profunde de vederi care exist` \n lumea contemporan`“ [i recomanda Subcomisiei „s` redacteze un document simplu. Reprezentan]i ca ai Statelor Unite. 3. Reprezentantul sovietic declara c` „proiectul de cod comport` grave lacune care risc` s` fac` din el un instrument f`r` valoare [i-l \mpiedic` s`-[i ating` obiectivele vizate“138. de utilitatea unei asemenea reglement`ri. pentru a informa corect opinia public`. 94 . Fran]ei accentuau dificult`]ile exercit`rii profesiei [i necesitatea unui cod ferit de expresii ambigue. accentul s-a pus pe independen]a organiza]iilor profesionale \n adoptarea normelor morale de conduit`. importante pentru clarificarea at\t a „filosofiei“ unei asemenea \ntreprinderi universale. date fiind ]`rile lor de origine [i.

5. |n consecin]`. codul este structurat . calomnia. la \nceputul anilor ‘50. [i nu guvernelor \i incumb` responsabilitatea asigur`rii respectului onoarei profesionale. cu deosebire. Principiul non-ingerin]ei guvernamentale \n aria deontologic` a profesiei se v`dea de o mare actualitate. \nclusiv pe agenda Adun`rii generale. \n esen]`). de cultur`. Diferen]e de sistem politic. oricare ar fi ea. Totu[i. numai personalului presei [i informa]iei. f`r` omisiuni voite [i f`r` deformarea faptelor (Art. Articolu V (final) al proiectului de cod stipuleaz` expres: „|n virtutea principiului care constituie fundamentul prezentului cod. confiden]ialitatea [i secretul profesional trebuie respectate. prea mari \ntre participan]i. Proiectul de „Cod al onoarei interna]ional al personalului din pres` [i informa]ie“ a mai revenit \n discu]ia organismelor ONU. III). proiectul de cod al onoarei aici discutat cuprinde urm`toarele garan]ii [i principii profesionale: – „Libertatea informa]iei [i a presei este un drept fundamental al omului [i piatra de \ncercare a tuturor libert`]ilor prev`zute cu prioritate \n Charta Na]iunilor Unite [i proclamate \n Declara]ia universal` a drepturilor omului“ (Preambul) – Personalul presei [i informa]iei va ac]iona cu toat` energia sa pentru a informa corect publicul. pentru a fi posibil`.1). De altfel. adoptarea unui cod al onoarei interna]ional. ca [i ast`zi. \n 1952. vor fi refuzate avantajele materiale personale. bazat pe onestitatea [i responsabilitatea personalului presei [i informa]iei. – Nu vor fi acceptate [i nu vor fi \ncredin]ate altor ziari[ti sarcini profesionale care contravin integrit`]ii [i demnit`]ii profesionale. def`imarea. solu]iile profesionale rezultate dintr-o asemenea lung` dezbatere au reu[it s` clarifice at\t concep]ia general` ce trebuie s` c`l`uzeasc` ini]iatorii unui astfel de demers (concep]ie libertar`. Nu vor fi aduse atingeri vie]ii private sau demnit`]ii pesoanelor ([i personalit`]ilor). 95 . – Profesia impune devotament [i bun` credin]` fa]` de public. dar n-a fost adoptat. ale „Declara]iei universale a drepturilor omului“. de nivel economic [i social erau decisive. adoptat` la ONU \n decembrie 1948. precum [i cadrul autonom [i permisiv. acuza]iile nefondate. de mentalitate [i. de altfel. „Dreptul la secretul profesional poate fi invocat p\n` la limita extrem` a legii“ (Art. Foarte succint. \ntr-adev`r.un preambul [i cinci articole (al cincilea tocmai reprodus mai sus) . Deosebirile erau. II). nici o dispozi]ie a prezentului cod nu va trebui s` fie interpretat` ca justific\nd o interven]ie guvernamental`.4. precum [i plagiatul.pe principiile at\t de acut actuale. considerat furt al propriet`]ii intelectuale (Art. pentru asigurarea execut`rii obliga]iilor morale care s\nt formulate \n acest cod“.

accentul de prioritate este pus pe responsabilitatea [i demnitatea gazetarului. IV). codul impune preeminen]a principiului libert`]ii de g\ndire [i comunicare. globale. pe c\nd Declara]ia din 1948 este adresat` lumii \ntr-o tentativ` de revolu]ionare a conceptelor comportamentale na]ionale [i interna]ionale. Singura trimitere la „autonomia profesional`“ (punctul 4) este strict profesional`. specific` [i \n general. Declara]ia revolu]iei franceze era destinat` na]iunilor. „Charta“ se inspir` din „Declara]ia drepturilor omului [i cet`]eanului“ (1789) pe c\nd „Codul“ din „Declara]ia universal` a drepturilor omului“ (1948). C\teva din ideile provocate atunci s\nt deplin valabile [i azi: Din perspectiv` libertar`. \ntr-o profesie ce lucreaz` cu „bunuri comunica]ionale“ (informa]ia) [i tehnologii transpecifice. \n cazurile strict determinate de 96 . de guvernan]i („Nu recunoa[te dec\t jurisdic]ia egalilor s`i. scrie. „Charta“ francez` pare a avea drept premis` formularea din art. citat mai sus. prin simpla compara]ie \ntre premisele codului din 1952 [i cele ale „Chartei“ ziari[tilor francezi din 1918. |n nici un moment nu este pus` \n discu]ie „suveranitatea legii“ indiferent de valoarea libertar` a acesteia sau de moralitatea celor \n drept s-o aplice. suverani \n materie de onoare profesional`“). dar s\nt relevante. de[i a r`mas \n proiect. cu deosebire. impus` de principiul libert`]ii care st` la baza construc]iei vie]ii interna]ionale (Art.constitu]ional [i legal „Charta“ insist` pe ceea ce nu trebuie s` fac` ziaristul (norme interdictive/limitative). imprima liber cu condi]ia s` r`spund` de abuzul acestei libert`]i. codul integral \n Anexe)… 6. \n func]ie de care se stabilesc normele responsabilit`]ii profesionale. |n „Chart`“. Identific`m schimbarea de accent. \n timp ce rela]iile „pres`-putere“ nu se pun \n chip explicit. o tentativ` de universalizare a binelui moral. cel „cucerit“ . pe ceea ce am putea numi con[tiin]a moral` a responsabilit`]ii profesionale. V. din diferen]ele de etap` istoric` [i destina]ie (na]ional`/interna]ional`). fire[te. \n acest caz.– Comentarea unor evenimente din alte ]`ri s` fie f`cut` cu echitate [i exactitate (Art. Codul onoarei din 1952. radical novatoare. 11 al Declara]iei de la 1789: „…Orice cet`]ean poate deci vorbi. Diferen]ele de „accente prioritare“ \ntre „Charta“francez` din 1918 [i „Codul onoarei interna]ional“ din 1952 rezult`. cadrul libertar fiind. – Noningerin]a guvernamental` \n reglementarea [i respectarea onoarei profesionale constituie o dispozi]ie expres` [i o obliga]ie. poate fi considerat de referin]` \n doctrina [i practica deontologic` na]ional` [i interna]ional`. acceptat`. trans-ideologice. \n „noua ordine“. cel pu]in formal. dac` vom compara documentele-surs` ale celor dou` reglement`ri. 7.

reg`site. dominante \n era postbelic` (p\n` la c`derea. g\ndurilor. cum [i \n alte rezolu]ii [i recomand`ri (normative) din perioada ulterioar`. principiu al vie]ii universale [i valoare general-uman`. f`r` a se ]ine seama de grani]e. O reglementare normativ` (deontologic` sau juridic`) este legitim` [i moral` \n m`sura \n care asimileaz` principiile universal-valabile ale libert`]ii. Faptul c` ziari[tii francezi nu dep`[eau. |n]elegerea \n acest registru a libert`]ii informa]iilor.ns. confesional`. Exemplificativ. \ntr-o manifestare f`r` frontiere: „Orice persoan` are dreptul la libertatea de opinie [i de exprimare. negativ`. 19 este simptomatic pentru schimb`rile de fond produse pe harta (geografic` [i ideologic`) a lumii postbelice. spiritual`. 9. constatarea nu este totu[i. cu impact [i asupra actului publicistic. Apari]ia unui sistem socialist. Analizele contextuale relev`. \n 1991. sistemic (dac` o asemenea 97 . \n competi]ie cu cel capitalist. la fel ca omul/cet`]eanul de la 1789 [i 1918. profesionistul presei r`m\nea s` r`spund` \n fa]` legii pentru „abuzul de libertate“. Cu sublinierea c` libertatea de exprimare este condi]ionat` de prevederile legii („libertate cucerit`“. dac` ne situ`m \n „iluminismul“ acelei epoci. „cuceriri normate“). \n fond. (Sugestiv. cum am observat. dup` 1948. informa]ii [i idei prin orice mijloc de exprimare“.lege“ (s. o „resistematizare“ continu` a normelor [i priorit`]ilor deontologice interna]ionale \n func]ie de evenimente. promoveaz` [i garanteaz` efectiv libertatea individual`/colectiv` \n toate manifest`rile concrete (politic`. principiul revolu]iei de la 1789. favoriza proiec]ia sistemic` a libert`]ii (\n plan doctrinar) [i referirea la „o identitate uman` sistemic`“ (\n plan comunica]ional [i normativ). afirmat` dup` primul r`zboi. Textul art. ceea ce implic` dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale [i acela de a c`uta. „Codul onoarei interna]ional“ se situeaz` sub semnul art. \n care autoritatea statului [i a legii erau necesare [i fire[ti. ideilor a dus la controverse ireductibile \ntre cele dou` sisteme. 19 al „Declara]iei universale a drepturilor omului“. dar [i \n „zonele adiacente“. Formularea este tran[ant`. [i \n „Codul onoarei interna]ional“. c\t [i cea din 1923 reiau aproape ad litteram textul art 11 din „Declara]ia drepturilor omului [i cet`]eanului). ca act de atitudine [i g\ndire distan]at politic [i. \n special la v\rful celor dou` sisteme. \n fapt. am spune. Comparativ. a sistemului totalitar comunist). s` consemn`m c\teva evenimente europene de referin]`. iar libertatea este afirmat` ca un criteriu prioritar [i ordonator.). ci [i un rezultat al unor conjuncturi de asemenea radicale pentru Europa postabsolutist`. dar. clasial` etc. nu constituie doar un reflex al tradi]iei. cei care fac legea („legiuitorii“) r`spund \n fa]a libert`]ii. at\t Constitu]ia Romåniei din 1864. de a primi [i de a r`sp\ndi. 8.). \n general. Omul. de momente acute sau destinderi. social`.

peste diferen]ele ideologice. configurate de teoria numit` „a treia cale“ (Otta Sik etc. nici socialism nici capitalism. puternicile manifesta]ii studen]e[ti de la Paris (1968). [i \ntr-o anumit` convergen]` normativ` \n planul comportamentului mediatic interna]ional [i na]ional. cum era de a[teptat. pre[edintele de Gaulle lanseaz` ideea „Europa de la Atlantic la Urali“. Deceniul [apte poate fi considerat \nceputul unei anumite destinderi \n rela]iile Est-Vest. „Prim`vara de la Praga“. Simultan. din 1968. acest drept cuprinde libertatea de investigare. \mpotriva domina]iei (decizionale) sovietice. mai ales. Articolul 19 al „pactului“ este substan]ial diferit de Art 19 al „Declara]iei universale“ din 1948. 2. spunea un lider comunist romån). septembrie 1998. Tony Blair. Orice persoan` are dreptul la libertatea de exprimare. (Recent. Amplele mi[c`ri pacifiste (\mpotriva prezen]ei americane \n Vietnam) [i mi[c`rile antirasiale. teorie ce viz` monolitismul sistemului r`s`ritean. organizat ca „lag`r“ impenetrabil: Declara]ia din 1964 de la Bucure[ti. Romano Prodi [i Pet`r Stoianov s-au \nt\lnit la Facultatea de [tiin]e juridice din New York pentru a discuta despre „a treia cale“. Bill Clinton.performan]` n-ar fi. pentru mileniul urm`tor (r`spunsuri la \ntreb`rile virtuale [i reale ale societ`]ii informa]iei: „societatea global`“) 10. cu deosebire \n cel comunist. \n Statele Unite. Pre[edintele John Kennedy reu[e[te s`-l conving` pe Nikita Hrusciov s` se \nt\lneasc` la Viena. 19 al „Pactului“ din 1966 este redactat astfel: „1. din interiorul sistemului comunist ap`reau idei anti-sistemice. Textul art. Reac]ii dislocatoare se \nregistrau [i dincolo de „cortina de fier“. ac]iune f`]i[` de umanizare a socialismului („socialism cu fa]` uman`“) [i de ie[ire de sub influen]a sistemului comunist. Nimeni nu poate fi \ngrijorat pentru opiniile sale. Germania etc puneau \n cauz` coeren]a sistemic` [i impuneau o atitudine socio-politic` mai nuan]at` (libertar). viza orice sistem existent. \n ultim` instan]`. imposibil`). Dar s` rezum`m evenimentele de influen]`. |n aceea[i perioad` au ap`rut „erezii“ \n cadrul sistemelor. evident marcat de noile semne ale timpului.). de a primi [i r`sp\ndi informa]ii [i idei de 98 . deci [i pe cel occidental. Simultaneitatea unor semnale contestatoare sau de criz` se resim]ea. dar. practic. „Pactul interna]ional relativ la drepturile civile [i politice“ din 1966 (elaborat tot sub egida ONU) se distan]eaz` semnificativ de surs`. violen]a [i terorismul \n Italia. \n plan doctrinar \ncepe s` se vorbeasc` de o posibil` convergen]` \ntre sisteme (\n care „economicul“ este interpretat ca trans-ideologic: „Chibriturile nu au caracter de clas`“. semne de nesupunere \n Polonia [i.

dup` momente libertare radicale. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. a s`n`t`]ii sau moralit`]ii publice“. For]\nd termenii compara]iei. [i care s\nt necesare: a. adoptate \n 1950. 3. Pentru respectul drepturilor sau reputa]iei altuia. El. b. \ntr-o societate democratic`. imprimat` sau artistic`. 5 (1971). care constituie m`suri necesare. 2. Simpla observa]ie permite constatarea unor diferen]e de con]inut [i „procedurale“ \ntre textele celor dou` articole 19. ordinii publice. |n fapt. [i revizuit` prin protocoalele nr. ap`rarea ordinii [i prevenirea infrac]iunilor. Pentru ap`rarea securit`]ii na]ionale. o re\ntoarcere la „libertatea \n limitele legii“. 11 al „Declara]iei drepturilor omului [i cet`]eanului“ (din 1789). Acest drept cuprinde libertatea de opinie [i libertatea de a primi sau a comunica informa]ii sau idei f`r` amestecul autorit`]ilor publice [i f`r` a ]ine seama de frontiere. protec]ia reputa]iei sau a drepturilor altora. („exerci]iul“) poate \n consecin]` s` fie supus anumitor restric]ii care trebuie totodat` s` fie expres prev`zute de lege. Exerci]iul libert`]ilor prev`zute \n paragraful 2 al prezentului articol comport` datorii precise [i responsabilit`]i speciale. a r`mas \n urm`toarea formulare: 1. condi]ii. 8 (1990) [i 11 (1998). Cu deosebire. sau prin orice alte mijloace alese. Prezentul articol nu \mpiedic` statele s` supun` societ`]ile de radiodifuziune. c\nd permisivitatea ac]ional` [i informa]ional` a devenit lege. Parc` pentru a clarifica lucrurile. din 1918? Este posibil oare ca. Exercitarea acestei libert`]i ce comport` \ndatoriri [i responsabilit`]i poate fi supus` unor formalit`]i. 10 al „Conven]iei pentru ap`rarea drepturilor omului [i libert`]ilor fundamentale“. s` urmeze mai mereu o re\ntoarcere constr\ng`toare. putem oare vorbi de o re\ntoarcere la art. integritatea teritorial` sau siguran]a public`. f`r` a ]ine seama de frontiere. opiniilor. restr\ngeri sau sanc]iuni prev`zute de lege. sub o form` oral`. pentru a \mpiedica divulgarea de informa]ii confiden]iale sau pentru a garanta autoritatea [i impar]ialitatea puterii judec`tore[ti“.orice fel. pentru securitatea na]ional`. art. repus` \n actualitate de „Charta ziari[tilor francezi. punctul 3 [i literele a [i b indic` o viziune constr\ng`toaree (inclusiv punitiv`) \n sfera g\ndurilor. informa]iilor. scris`. Orice persoan` are dreptul la libertatea de exprimare. protec]ia s`n`t`]ii sau a moralei. 3 (1970). „\n limitele 99 .

Ziaristul are (ar trebui s` aib`) garantat dreptul la demnitate [i independen]` profesional` (editorial`). \n replic` la orice fel de interese. • Refuz` orice presiune [i nu accepte` directive redac]ionale dec\t de la cei cu func]ii de r`spundere din redac]ie. • Rectific` orice informa]ie publicat` care se dovede[te inexact`. • Publicarea numai a informa]iilor a c`ror origine este cunoscut` [i s` le \nso]easc`. • Ap`rarea libert`]ii informa]iei. \ntr-un secol obsedat de expansiunea libert`]ii. deceniul [apte european se finalizeaz` \ntr-o „declara]ie a datoriilor (obliga]iilor) [i drepturilor ziari[tilor“ („Declaration des devoirs et des droits des journalistes“). comentariului [i a criticii. pentru corecta exercitare a profesiei… „Declara]ia \ndatoririlor“ este redactat` \ntr-un sens indubitabil interdictiv. • Se oblig` s` respecte via]a privat` a persoanelor. cu aplicarea a dou` principii moral-juridice: a) „obliga]ia de a face“ [i b) „obliga]ia de a nu face“ |n cadrul primei categorii de obliga]ii consemn`m [apte din cele zece „\ndatoriri“ stabilite de „Declara]ia de la München“. 100 . Ceea ce face ca tema rela]iei „lege-libertate“ s` r`m\n` mereu actual`.un preambul. 12. Grupate tematic. elaborat` [i aprobat`. [i apoi. Inutil s` mai observ`m c` „Declara]ia“ acord` prioritate datoriilor [i nu drepturilor. constituie un sugestiv reper deontologic \n aria mass media europene. |n fapt.legii“? Probabil. Textul: . 10 articole (datorii) [i 5 articole (drepturi) . din 1971. La fel drepturile s\nt considerate \n intim` corela]ie cu demnitatea profesional` [i cu obliga]ii precise ale patronatului („conducerii“). fa]` de patroni sau autorit`]ile de stat“. de rezervele necesare. presiuni sau interpret`ri aflate \n neconcordan]` cu g\ndirea [i moralitatea actului publicistic asumat. prevederile Declara]iei de la München relev` c\teva exigen]e deontologice importante. |n plan deontologic. reconfirmarea autorit`]ii legii \n fa]a libert`]ii? 11. \n 1971. c\nd este cazul.pune ziaristul \n fa]a unor obliga]ii personale [i redac]ionale fa]` de public. • Respectarea adev`rul oricare ar fi urm`rile [i aceasta \n virtutea dreptului pe care \l are publicul s` cunoasc` adev`rul. • Ap`r` secretul profesional [i s` nu divulg` sursa informa]iilor ob]inute confiden]ial. la München141. cum ar fi fost logic. Declara]ia de la München. Dar dincolo de \ncrederea \ntr-o cronologie normativ`. l`muritoare prin ea \ns`[i.

(„Orice ziarist demn de acest nume \[i face o datorie din a respecta cu stricte]e principiile enun]ate mai sus“). calomnia. nu accept` nici o sugestie. c\t [i prin restabilirea unor conexiuni conceptuale cu reglement`ri anterioare. • Nu confund` niciodat` profesia de ziarist cu activitatea de publicitate [i propagand`. Formul`rile aici precizate impun c\teva detalii clarificatoare: „liberul acces la toate sursele de informare“ are \n vedere informa]ii de interes public (deci nu [i acelea care. iar ultimul paragraf se reg`se[te [i \n „Chart`“ [i \n proiectul de „Cod al onoarei interna]ional“. De[i „Declara]ia“ reafirm` subliniat preeminen]a legii \n ordonarea oric`rui tip de comportament profesional. apologia violen]ei [i crimei. fotografii ori documente. \n principal. tot aici s\nt prev`zute condi]iile \n care unele „chestiuni publice“ pot fi declarate secrete: „\n mod excep]ional [i pentru motive clar exprimate“. refuzul oric`rei ingerin]e „\n materie de onoare profesional`“. dec\t jurisdic]ia egalilor s`i.13. de la cei ce fac publicitate \n ziare. inclusiv „dreptul de a ancheta liber orice fapte care condi]ioneaz` via]a public`“. stabilite prin lege. |n cazul primei teme se stipuleaz` accesul la toate sursele de informare. \n materie de onoare profesional`. – clauza de con[tiin]`. prin natura lor. ziaristul nu accept`.„de a nu face“: • Nu se va recurge la metode necinstite pentru a ob]ine informa]ii. propagand` \n favoarea unor idei sau grup`ri extremiste. • |[i interzice plagiatul. Ultimele dou` paragrafe ale „Declara]iei de la München“ s\nt sugestive at\t prin con]inut. din 1918. Penultimul paragraf este aproape identic cu primul paragraf al „Chartei“ ziari[tilor francezi. xenofobie etc. – rela]iile redac]ionale [i de munc` \n \ntreprinderea de pres`. def`imarea [i acuza]iile nefondate sau avantaje \n schimbul public`rii sau elimin`rii unei informa]ii. excluz\nd orice amestec guvernamental sau de orice alt` natur`“). alta dec\t a profesioni[tilor \n[i[i. C\nd este vorba de secretul chestiunilor 101 . Sec]iunea intitulat` „Declara]ia drepturilor“ din Declara]ia de la München cuprinde cinci puncte [i se refer`. Exist` [i trei puncte expres interdictive . redactat sub egida ONU.). la trei teme profesionale importante: – accesul ne\ngr`dit la sursele de informa]ii. din 1952. 14. sec]iunea „declara]iei drepturilor“ promoveaz` totu[i autonomia normativ` \n aria deontologiei profesionale. direct ori indirect. (Recunosc\nd dreptul \n vigoare \n fiecare ]ar`. sau ar aduce grave atingeri vie]ii [i statutului public al persoanei: infrac]iuni cu minori. s\nt secrete de stat.

chiar contrare noilor norme ale g\ndirii [i ra]ionamentelor comportamentale. Normal ar fi ca \n contracte/conven]ii s` se stipuleze doar obliga]ii administrativ-financiare [i nu atitudini („clauze“) de 102 . Leg`tura de substan]` pe care Declara]ia de la München o stabile[te \ntre moralitatea profesiei [i contractul de munc` ne oblig` s` consemn`m limitele subordon`rii redac]ionale: [i anume \n litera contractului \ncheiat \ntre cele dou` p`r]i („stabilite \n scris“). p`rerile permise prin contract pot fi dep`[ite. un comportament moral. Dinamica social`. aceea care este stabilit` \n contractul de angajare. sau \n cazul unor documente din patrimoniul na]ional (la noi expres prev`zute \n „Legea Arhivelor Na]ionale“). de \nt`rire a punctului 2. indiferent de redac]ia sau institu]ia de pres` contractual`. contractul nu are o asemenea mobilitate. de „o p`rere“ care nu a fost stipulat` \n contract. mai aproape de interpretarea „transredac]ional`“ propus`.).publice sau particulare acesta poate fi opus ziaristului numai \n cazul \n care legea prevede expres acest lucru: \n cazul \n care legea clasific` anumite informa]ii ca „secrete de stat“ sau „secrete de serviciu“. „o p`rere care ar fi contrar` convingerii [i con[tiin]ei sale“. inclusiv orice subordonare care nu este \n mod clar implicat` de aceast` linie general`. Condi]ia men]ionat` nu poate fi ferit` de anumite observa]ii. la puctul 3 al „Declara]iei“ din 1971 se precizeaz`: „Ziaristul nu poate fi constr\ns s` \ndeplineasc` un act profesional care s` exprime o opinie contrar` convingerii [i con[tiin]ei sale“. fire[te. |ntre care aceasta: ziaristul se oblig` prin contract. Punctul 2 este formulat astfel: „Ziaristul are dreptul de a refuza orice subordonare care ar fi contrar` liniei generale a organului de informare la care el colaboreaz`. De „o p`rere“ determinat` de \mprejur`ri noi. pare a contrazice precedentul paragraf. [i care nu puteau fi prev`zute. 15. tv etc. |n cazul celei de-a doua teme. poate fi vorba. de obicei. mi[carea ideilor apar]in unor nuan]`ri sau criterii axiologice [i schimb` con]inutul (adev`rul) p`rerilor. norme care pot asigura un comportament moral transredac]ional. Punctul 3. Astfel c`. bazat pe adev`r [i onestitate profesional`. Or. documentul de la München face o leg`tur` condi]ional` \ntre subordonarea profesional` [i angajarea moral`. Pentru a \nt`ri rezolu]ia profesional-deontologic` de mai sus. democratic. a „declara]iei drepturilor“ (clauza de con[tiin]`). |n spa]iul direct redac]ional. Dar „politica“ \ns`[i este ea esen]ial moral`? Declara]ia de la München ni se pare c` subiectiveaz` op]iunea moraldeontologic` a ziaristului [i o \ndep`rteaz` de regulile deontologice general acceptate [i practicate. s` respecte „politica“ ziarului (radio. diferite. din moment ce ziaristul poate refuza publicarea sub semn`tur` proprie (sau ca fiind a sa). uneori.

. verificat prin credibilitate [i notorietate („audien]`“). asemenea componente profesionale. Clauza de con[tiin]` ar primi. O. reg`site \n cuantumul salariului lunar [i \n alte „bonus“-uri redac]ionale care s` contribuie la cre[terea veniturilor proprii. 103 . „care s`-i asigure securitatea material` [i moral`. acceptat [i practicat de ziari[tii europeni. Tot pe temeiul asigur`rii unei stabilit`]i redac]ionale „Declara]ia“ prevede dreptul ziaristului la un contract personal. |n Fran]a.I. Corpul redac]ional trebuie informat de con]inutul unor hot`r\ri care privesc via]a \ntreprinderii [i consultat „\naintea de a se lua o decizie definitiv` asupra oric`rei m`suri viz\nd structura redac]iei: angajare. „Rezolu]iile Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristic`“. „Declara]ia“ de la München vizeaz` obliga]ii administrativ-financiare [i de organizare redac]ional` \n sarcina patronatului. ideilor.I. Cu at\t mai mult cu c\t . Declara]ia de la München . [i suficient` pentru a-i garanta independen]a economic`“ (pct. spre exemplu.Z. \n substan]a lor concret`. un cod care s` devin` general valabil.J.. |n cazul celei de-a treia teme. 17. opiniilor.libertatea [i liberul acces la informa]ie depind. se consider` c` partea de venituri din ziaristic` s` fie peste 50% („cel pu]in“). Rolul social al ziaristului [i independen]a economic` rezult` din profesionalismul gazetarului. un sens mai cuprinz`tor. desigur.. numit` „rela]iile redac]ionale [i de munc` \n \ntreprinderea de pres`“. specifice presei. opiniei. 5).veniturile personale din practicarea meseriei.aprobat` la 24-25 noiembrie 1971 [i adoptat` de F. 4). Normele \n vigoare (morale [i juridice) re]in \n definirea ziaristului existen]a unui contract de munc` [i exigen]a ca profesionistul scrisului publicistic s` ob]in` . astfel.\n pres` . de adev`rul faptului.con[tiin]`. conjuncturi politice europene). \n str\ns` rela]ie cu evolu]ia g\ndurilor. condi]ie recunoscut` a unei munci specifice corecte. dup` mai bine de dou` decenii de la „Declara]ia“ munchenez` [i dup` c`derea sistemului totalitar est-european. schimbare [i promovare a ziari[tilor“ (pct. Mai mult chiar: contractul s` rezulte dintr-o atitudine libertar` a patronatului. Contractul personal va ilustra. concediere. adoptate \n 1993. 16. precum [i la o retribu]ie corespunz`toare rolului s`u social.\n \ntregime sau \n cea mai mare parte . [i de cea mai mare parte a sindicatelor ziari[tilor din Europa impune observa]ii de fond (text. fie c` este vorba de o institu]ie de pres` public` fie privat`. evenimentului. Ziaristul ar trebui s` fie de-contractualizat \n exercitarea nemijlocit` a profesiei de mediator/mijlocitor al opiniei publice \n toate tipurile de raporturi publice informa]ionale. Preciz`rile vizeaz` o component` necesar` din statutul ziaristului profesionist. dar [i posibilitatea de a \ncerca redactarea unui „cod“.

). |n consecin]`. \n cursul c`reia au fost exprimate o serie de \ngrijor`ri“. este conceput \ntr-o rela]ie succesiv`: Rezolu]ia 1003 \[i propune s` l`mureasc` anumite concepte etice (deontologice) iar Rezolu]ia 1215. {i tot \n premier` [i \ntr-un mod tran[ant (f`r` „pruden]ele“ Codului onoarei interna]ional. \n noul spa]iu libertar. Adunarea Parlamentar` sesizeaz` riscurile concentr`rii mass media [i consecin]ele asupra pluralismului de opinii. chiar dac` \ngrijor`rile etice [i comportamentale (ale ziari[tilor [i institu]iilor de pres`) \nc` exist`. adoptat` la aceea[i dat` (1 iulie 1993). Rezolu]ia 1003 (1993) afirm`. Con]inutul propriu-zis al celor dou` „Rezolu]ii“ (1003 [i 1215). din data de 26 iunie 1991. pluralismul opiniilor [i egalitatea sexelor. recomandate ziari[tilor romåni printr-o Hot`r\re a Camerei Deputa]ilor (H. („invocarea unei p`reri \n sprijinul unei afirma]ii“. post-totalitar`. „opinii“. „principii ale ziaristicii (care) ar trebui puse \n aplicare de cei care practic` aceast` meserie \n \ntreaga Europ`“. \n context. precum [i reg`sirea acestora \n coduri deontologice ([i nu doar \n „Declara]ii“ [i „Principii“). ca [i dreptul de r`spuns al fiec`rui cet`]ean care a f`cut obiectul unei alega]ii“. Rezolu]ia 1215 invoc` aprecierile critice la adresa mijloacelor de comunicare de mas` implicate \n relatarea (direct`/indirect`) a evenimentelor din Golf.). Rezolu]ia a[eaz` \n fa]a acelora[i reguli [i norme morale ziari[ti. Organiza]iile care se ocup` de difuzarea informa]iei nu trebuie s` o trateze ca pe o marf`. „audierea parlamentar` privind etica ziaristicii. nici patronii.s\nt semnificative pentru „etapa istoric`“ de referin]`. „autocontrol“ etc. Se precizeaz`. veniturile publicitare“ (s. nici ziari[tii nu trabuie s` considere c` informa]ia este un bun personal. 25/12 septembrie 1994). ci ca pe un drept fundamental al cet`]eanului. patroni [i editori . Examenul critic propus de cele dou` Rezolu]ii ofer` argumente pentru situarea unor astfel de ini]iative deontologice \ntr-o nou` paradigm` comunica]ional`. la Helsinki. prin urmare. Punctul 15 al Rezolu]iei 1003 stabile[te: „Nici editorii. drept fundamental al omului [i al umanit`]ii. din 1952).ns. 104 . DEX) Concomitent. recomand` reprezentan]ilor statelor membre ale Consiliului Europei s` asigure „neutralitatea informa]iilor. nici calitatea informa]iilor sau opiniilor. nici substan]a acestora nu trebuie exploatate \n scopul de a spori num`rul de cititori sau a l`rgi audien]a [i. Adunarea Parlamentar` tinde s` stabileasc`. pentru prima oar` \n mod indubitabil [i cu autoritatea unui organism continental. un \n]eles generalizant al conceptelor („informa]ii“.obliga]i s` respecte dreptul la informa]ie.

ns. Corectitudinea [i onestitatea s\nt considerate ca esen]iale. (Deosebind \ntre [tiri [i opinii. sistematizate \n [ase sec]iuni: – Informa]ii [i opinii . – Func]ia ziaristului [i activitatea sa etic` vizeaz` mai clara conturare a pozi]iei ziaristului [i a mass media.) \n cadrul c`reia trebuie f`cut` distinc]ia \ntre editori. Rezolu]ia 1003 atrage ate]ia: „Ar fi gre[it s` se trag`… concluzia c` mijloacele de informare de mas` reprezint` opinia public`. f`r` \ns` ca acestea s` reprezinte cet`]eni sau s` fie supuse 105 . ziari[ti. idei.\n care se precizeaz` diferen]a de substan]` \ntre [tiri [i p`reri.). 10). |n acest sens. Opiniile (comentariile) trebuie totu[i s` respecte reguli deontologice. Altfel spus. patroni [i ziari[ti.asupra c`ruia vom reveni \n textul de fa]`). uzan]ele [i onestitatea profesional`. trebuie asigurat` [i protejat` de presiuni interene (s. patroni. 5). adic` fapte [i date. p`reri personale).) libertatea \n cadrul mijloacelor de informare de mas`“ (pct. {tirile s\nt informa]ii.ns. \n ace[ti termeni: „Principiul de baz` al oric`rei evalu`ri etice a ziaristicii este c` trebuie f`cut` o distinc]ie clar` \ntre [tiri [i p`reri.editori. Rezolu]ia 1003 afirm` stabilirea exact` a deosebirii dintre editori. \n structurile socio-func]ionale. dar [i conlucrarea \n beneficiul dreptului [i libert`]ii informa]iei. la r\ndul lor. cum ar fi [colile“ (pct. ci adev`rul faptului.Rezolu]ia 1003 (1993) propune c\teva clarific`ri de fond. convingeri sau judec`]i de valoare ale mijloacelor de informare de mas`. patroni [i ziari[ti. editorilor sau ziari[tilor“ (s. – Dreptul la informa]ie ca drept fundamental al omului . \n timp ce opiniile exprim` g\nduri. Dac` nu s-ar \nt\mpla astfel „aceasta ar echivala cu o transformare a mijloacelor de informare de mas` [i a ziaristicii \n puteri sau contraputeri („mediocra]ia“). 13). evit\nduse orice confuzie \ntre acestea. pe l\ng` libertatea mijloacelor de informare de mas`. „Trebuie avut \n vedere faptul c` ziaristica se sprijin` pe mijloacele de informare de mas`. \n reprezentarea dreptului fundamental al informa]iei. Rezolu]ia 1003 configureaz` elemente definitorii ale adev`rului de pres` ca adev`r al datelor. opiniile „s\nt inevitabil subiective [i. au la baz` o structur` de \ntreprindere (s. [tirile nu implic` atitudini subiective (comentarii. opozabile tuturor p`r]ilor implicate \n actul de comunicare public`. La baza colabor`rii trebuie a[ezat mereu „imperativul absolut al corectitudinii \n cazul [tirilor [i al onestit`]ii \n cazul opiniilor“ (pct. 19). nu pot [i nu trebuie supuse criteriului adev`rului“ (pct. precum [i regulile deontologice specifice. prin urmare. sau c` trebuie s` \nlocuiasc` func]iile specifice ale autorit`]ilor publice sau ale institu]iilor de \nv`]`m\nt sau cultur`. al datelor („trebuie difuzate cu respectarea adev`rului“). care. faptelor de interes public .ns.

Autocontrolul impune. un cadru moral specific profesional. |n termenii discuta]i \n prezenta lucrare. – Statutul redac]iei ziaristice este bine precizat de Rezolu]ia 1003: „|n cadrul organiza]iilor care se ocup` de difuzarea informa]iilor. 28). – Etica [i autocontrolul \n ziaristic`. speciali[ti \n mediile universitare [i judec`tori“… (pct. exploateaz` sexul sau consumatorismul. 25). principii [i norme altele dec\t cele de serviciu (pct. dreptul la r`spuns [i la replic` dar [i dreptul la un salariu corespunz`tor [i la condi]ii de lucru adecvate (pct. 33). \n interiorul c`ruia normele s\nt autoimpuse (Kathryn Koegel). xenofobiei sau r`zboiului“ (pct. scopul nu scuz` mijloacele. statut ce define[te rela]iile profesionale \ntre cele trei p`r]i men]ionate. 32). principiile [i normele men]ionate \n sec]iunea „Dreptul la informa]ie ca drept fundamental al omului“. semn al unei evolu]ii morale necesare [i posibile. |n Rezolu]ia 1003. Rela]iile de echip` s\nt reglementate printr-un statut al personalului ziaristic. putem vorbi de preeminen]a deontologismului \n fa]a utilitarismului (a consecin]ionismului. toleran]ei [i \ncrederii. |n fa]a unor astfel de grave atingeri aduse demnit`]ii [i valorilor libert`]ii. asocia]ii ale utilizatorilor mijloacelor de informare \n mas`. sex sau religie“ (pct. editorii. 33). desigur. ziari[ti. discrimin`rii fa]` de minorit`]i. |n acela[i cadru de promovare a \n]elegerii. \n plan normativ. informa]ia trebuie ob]inut` prin mijloace legale [i morale“ (pct. mijloacele de informare de mas` „au obliga]ia s` se opun` violen]ei [i incit`rii la ur` [i confruntare. patronii [i ziari[tii trebuie s` lucreze \n echip`“ (pct. via]a privat`. 38) 106 . resping\nd orice discriminare pe criterii de cultur`. |ntr-o asemenea reglementare se vor reg`si. ultima sec]iune a Rezolu]ia 1003 (1993).controlului democratic…“ Rezolu]ia enumer` o serie de obliga]ii morale/deontologice ale ziari[tilor: respectarea principiului prezum]iei de nevinov`]ie. mesaje sau imagini care exalt` violen]`. Situa]iile tensionate [i conflictele pot ap`rea „ca efect al terorismului. 35) Cu deosebire aceste ultime interdic]ii trebuie riguros respectate c\nd este vorba de copii [i tineri. autocontrolul este sugerat a fi \ntreprins de „organisme sau mecanisme de autocontrol formate din editori. 32). mass media „trebuie s` evite difuzarea de emisiuni. \n special). are \n vedere mai mult modalitatea de control a calit`]ii deontologice a muncii ziari[tilor [i doar implicit autocontrolul caracteristic g\ndirii [i ac]iunii ziaristice. precum [i folosirea deliberat` a unui limbaj nepotrivit“ (pct. – Situa]ii de conflict [i cazuri de protec]ie special` vizeaz` tensiuni [i conflicte de o mare gravitate pentru condi]ia individului [i a societ`]ii. |ntreaga activitate a ziari[tilor este pus` sub semnul corectitudinii mijloacelor [i rezultatelor: „|n ziaristic`.

(Pentru detalii [i argumente \n plus relative la Rezolu]ia 1003 [i 1215 a se vedea textele integrale din Anexe) 18. inelevante local [i mundan. Concluzia plauzibil` la tema acestui capitol . o lume a valorilor locale/globale. o lume a pluralismului creativ. a transpolarit`]ilor procesuale [i a (\nc`) polariz`rilor de circumstan]`. \ntr-o lume din ce \n ce mai pu]in re]inut` de specificit`]i [i particularit`]i. 107 .„{ansele unui cod deontologic universal“ . \n acela[i timp.st` s` fie finalizat` prin expansiunea valorilor reale universale. unitare [i diverse.

Exist` un loc geometric al convergen]elor proiectelor [i activit`]ilor at\t politice c\t [i economice: este dezvoltarea plenar` a Resursei Umane“. dob\nde[te acum o importan]` hot`r\toare situa]ia general` care.. c` undeva. (François PEROUX) „Tirania este un loc frumos. s\ntem sorti]i doar luptei (f`r` speran]a de a ne putea vreodat` uni) al c`rei rezultat este fie subordonarea.“ (Karl JASPERS) „. se love[te de o alta.. \n realitate. dar n-are ie[ire“ (SOLON) 108 . fie distrugerea.. la limit`. tocmai atunci c\nd s\nt sigur de adev`rul ei. faptul c` credin]a mea. a existat dintotdeauna: faptul c` m` pot contopi cu cel`lalt \n spa]iul adev`rului [i c` \n acela[i timp nu pot.„Pentru noi..

ani ai proiectelor legislative [i deontologice. era practic imposibil s` ]ii cump`na dreapt` a faptelor. reflexul normativ \n comportamentul socio-politic. Cu deosebire. f`r` \ns` a reu[i s` contracareze excese. \n expansiunea vertiginoas` a presei. dar [i declara]ii de principii sau coduri deontologice au ]inut mult` vreme afi[ul actualit`]ii profesionale. cu at\t mai mult. c\nd FSN-ul a c\[tigat [i \n Constituant` [i pre[edin]ia. afirmau nevoia imperioas` a unui cadru legislativ [i etic de exercitare a profesiei de ziarist. un cadru moral (deontologic) de exercitare a profesiei de ziarist [i de func]ionare a institu]iilor de pres` a fost relativ repede considerat urgent [i necesar. se reg`sea \n noile exigen]e impuse de schimb`rile de fond. Mai multe proiecte de legi ale presei. dar [i moral-comunica]ional. evenimentelor. Treptat [i odat` cu configurarea noului cadru institu]ional. reglement`rile specifice presei [i profesiei de ziarist erau considerate dezirabile de \ntreg spectrul politic [i profesional. rapid [i pregnant. \n Romånia ap`reau aproximativ 2000 de publica]ii. echilibrul. \n situa]ii de-o asemenea natur`. |n contextul transform`rilor presante ale perioadei. 2. Perceput` ca 109 . morale [i spirituale. Lumea politic`. Lucrurile sau schimbat \n privin]a priorit`]ilor legiferative. ca [i lumea presei.CAPITOLUL IX CADRUL DEONTOLOGIC |N ROMÂNIA POST-DECEMBRIST~ 1. [i era greu s` se \nt\mple astfel. \n momente de dramatice confrunt`ri politice.politice. Explozia libertar` din decembrie 1989 s-a reg`sit. opiniilor. Istoria exceda pruden]a. bazat` pe democra]ie [i libertate. Se pleda pentru o lege a presei. de mentalitate. normativ. din care solu]iile inedite n-au lipsit. implicate direct \n etapa schimb`rilor radicale . Se c`uta o normalitate nou`. \n condi]iile \n care „abuzul de putere“ [i „abuzul de pres`“ constituiau componente naturale ale vie]ii publice. viabil` [i ireversibil`. institu]iilor de pres`. societatea civil`. cotidiane [i periodice. |n mai pu]in de patru luni. |n prima parte a anului 1990. arbitrare. \nso]it` de un cod deontologic elaborat de profesioni[tii scrisului publicistic [i aplicat \n interiorul redac]iilor. hot`r\ri de guvern. \n special dup` alegerile din mai 1990. sociale. Anii 1990-1991 pot fi considera]i. select`ri sau interpret`ri subiective. Presa \[i asumase libertatea [i o gestiona cu o ardoare temeinic`.

juridic [i deontologic. coduri deontologice ale Radiodifuziunii publice [i ale Televiziunii publice. Codul deontologic al „Clubului romån de pres`“. 3. Cartea cuprinde 12 articole [i a fost aprobat` \n 20 septembrie 1990. reprezent\nd \n mod egal organiza]iile profesionale ale ziari[tilor“. al ziari[tilor deplin aviza]i de rolul lor exponen]ial \n nou` societate democratic` romåneasc`. de „16 reprezentan]i ai ob[tei. \n proiecte [i \n codul adoptat \n 1991. S\nt vizate. ascensiunea noii puteri a radicalizat atitudinile publice (politice. astfel. Regelement`rile deontologice. cu prec`dere principii relative la: 110 . indic` un parcurs al responsabilit`]ii morale [i profesionale al presei romåne. |n aria deontologic`. dar nu [i pentru o lege a presei! Consecin]ele pot fi constatate [i azi: proiecte de legi ale presei continu` s` fie \naintate Parlamentului (ultimul. partizane). Vom prezenta. Cele 12 articole s\nt redactate \ntr-o form` principial-enun]iativ`. \l privesc cu total` deta[are). a[a cum apar \n documente specifice. opiniile [i atitudinile relative la necesitatea unui cadru normativ. democratic [i ca un „ghid orientativ“ pentru opinia public` [i pentru puterea legislativ`. reglementarea „la nivel general“ a fost continuat` \n redac]iile [i institu]iile de pres`. inclusiv \n planul informa]iei [i comunic`rii. ca baza unui necesar cod deontologic esen]ial libertar. inclusiv cele care l-au adoptat. Consemn`m. cripto-comunist` etc. iar un cod deontologic drept „un document“ benevol.neo-comunist`. \n 30 iunie 1999). pe scurt. cel pu]in la nivelul breslei gazetarilor. civice. \n timp ce un cod deontologic a fost adoptat \nc` \n mai 1991 (chiar dac` organiza]iile profesionale. Starea la zi a normativiz`rii (juridice [i deontologice) este probabil s` rezulte din ideea c` o lege a presei apare ca o pedeaps`. trei din documentele deontologice de referin]`:142 – Cartea libert`]ii presei (septembrie 1990) – Principiile deontologice ale ziaristului (noiembrie 1990) – Codul deontologic al ziaristului (mai 1991) CARTEA LIBERT~}II PRESEI Poate fi considerat` o premier` „deontologic`“ romåneasc` \n domeniu [i primul corpus de principii propus de organiza]iile profesionale tuturor membrilor Societ`]ii Ziari[tilor. vizat` \n textul de fa]`. opiniei publice [i factorilor legislativi din Romånia. Statutul ziarului „Adev`rul“ (cu un capitol referitor la regulile de conduit` profesional` [i etic`). Prin efect.. s-au diferen]iat: pentru un cod deontologic.

– Rolul statului ca garant al dreptului fundamental al membrilor s`i „de a fi informa]i corect [i complet \n toate domeniile care \i intereseaz`“; concomitent, statul „garanteaz` dreptul tuturor de a-[i exprima opiniile, \n orice limb` [i prin orice mijloace“; iar pentru aceasta „statul garanteaz` [i asigur` libertatea presei“ (art. 1-2-3). – Presa [i libera circula]ie a informa]iei constituie o rela]ie natural` \ntro societate liber`. Autorii Cartei au \n vedere dou` aspecte relevante: a) „libera circula]ie a informa]iilor [i opiniilor \n mod ne\ngr`dit“ (s.ns.); b) leg`tur` indisolubil` \ntre libera circula]ie a informa]iilor [i libera circula]ie a opiniilor. Men]iunea este important`, dac` observ`m c` informa]iile (\n fapt, „[tirile“) s\nt supuse criteriilor adev`rului (cum stabile[te Rezolu]ia 1003/1993), pe c\nd opiniile s\nt un atribut al personalit`]ii, subiective \n chip obiectiv. Cartea afirm`, deci, at\t adev`rul [tirii, c\t [i atitudinea personal`, subiectiv`, cu o condi]ie: a onestit`]ii; a bunei-credin]e a autorului opiniei (art. 3-4-5). – Libera circula]ie a informa]iei, (ca drept fundamental al omului) „nu este limitat(`) dec\t de afirmarea celorlalte drepturi fundamentale“. Protec]ia acestor drepturi este garantat` „prin norme de drept specifice“. Libera circula]ie a informa]iei, (libertatea presei) nu poate fi \ngr`dit` prin „m`suri de ordin general“, stabilite de stat sau oricare alt organism cu competen]e decizionale sau punitive (art. 5-6). – R`spunderea persoanelor fizice sau juridice care prejudiciaz` prin pres` alte drepturi fundamentale ale omului: „pot r`spunde, penal, civil, administrativ sau disciplinar, dup` caz, pentru [i \n m`sura dovedirii \nc`lc`rii acelor norme de drept [i nu pentru faptul de a fi uzat de libertatea presei“ (art. 6). Diferen]ierea pe care Carta o face \ntre \nc`lcarea prin pres` a altor drepturi fundamentale ale omului [i „faptul de a fi uzat de libertatea presei“ impune preciz`ri de nuan]` pentru a se pre\nt\mpina posibile confuzii \ntre actul publicistic, ca act de intermediere [i con]inuturile pe care presa le face cunoscute. Pare oarecum paradoxal s` se considere c` un text de pres` este expresia dreptului fundamental la informa]ie, c\nd prin el [i datorit` public`rii se \ncalc` alte drepturi fundamentale ale omului. Totu[i, Carta delimiteaz` \ntre condi]ia pasiv` a presei, de simplu intermediar al unor idei, opinii, evenimente [i implicarea/comentarea (cu scop v`dit partizan sau din neglijen]`, u[ur`tate) a redactorului [i/sau a redac]iei. Opiniile de interes public - oricare ar fi ele [i at\ta timp c\t r`m\n la stadiul de opinii - trebuie aduse la cuno[tin]a publicului, chiar dac` mesajul apare, \n substan]a sa, contrar uzan]elor \n general acceptate [i practicate. Faptul c` presa le relateaz` \ntocmai [i f`r` nici o participare ra]ional`/emo]ional` nu constituie un delict de pres`. R`spunz`tor r`m\ne autorul opiniilor, ideilor comunicate. „Cazul Jersild contra Danemar111

cei - condamnare a unui jurnalist pentru complicitate la difuzarea de apropouri rasiste pe canalul unei emisiuni de televiziune“143 poate constitui un argument valabil \n problema discutat`. Curtea European` a Drepturilor Omului a anulat [edin]a instan]ei daneze: „A sanc]iona un ziarist pentru c` a ajutat la difuzarea unor declara]ii venind de la un ter], \ntr-o discu]ie, ar \mpiedica grav contribu]ia presei la discutarea problemelor de interes general [i nu s-ar putea concepe f`r` motive deosebit de serioase“. Curtea European` nu absolv` moral sau penal remarcile rasiale „mai mult dec\t insult`toare“, dar a considerat c` „emisiunea nu urm`rea un obiectiv rasist“. Concluzia se impune de la sine: actul publicistic st` sub semnul inten]iei [i numai inten]ionabilitatea (stabilit`, probat`) determin` r`spunderea ziaristului sau a redac]iei/institu]iei de pres`. |n]elegerea libert`]ii \n act constituie o prob` de real` profesionalitate. – Reglement`rile deontologice (comportamentul profesional) revin exclusiv organiza]iilor profesionale, at\t \n ce prive[te elaborarea [i aprobarea, c\t [i aplicarea lor \n activitatea strict redac]ional`. – Profesia de ziarist este considerat` important` din punct de vedere social; statul „protejeaz` exercitarea profesiei \mpotriva agres`rii, conform drepturilor ce decurg din aceast` profesie“ (art. 9-10). – Monopolul circula]iei informa]iei trebuie contracarat printr-o diversificare a mijloacelor de editare [i difuzare, publice [i private. La nivelul anului 1990, Carta consider` important, \n spargerea monopolului informa]iei, promovarea sectorului privat „\n pres` [i \n toate domeniile legate de pres`“ (art. 11). Desigur, Carta libert`]ii presei poart` \nsemnele de mare intensitate politic`, social` [i moral` a perioadei imediat urm`toare evenimentelor din decembrie 1989. A[a se poate explica, spre exemplu, aten]ia acordat` comportamentului democratic al statului, de-abia ie[it din lunga perioad` istoric` etatist-totalitar`; cum, de asemenea, [i ideea prea mult simplificat` asupra monopolului informa]iei (care \nseamn` nu numai apari]ia mass media private ci [i evitarea acapar`rii de c`tre aceea[i persoan` sau grup de interese a mai multor tipuri de pres` - scris`, vorbit`, televizat` - pentru controlul „pie]ei“ informa]iei [i comunic`rii). Legea audiovizualului din 1992 avea s` prevad`: „O persoan` fizic` sau o persoan` juridic` public` sau privat` nu poate fi investitor sau ac]ionar majoritar, direct sau indirect, dec\t la o singur` societate de comunica]ie audiovizual`, iar la altele nu poate de]ine mai mult de 20% din capitalul social“ (art. 6 alin. 1). Carta r`m\ne, totu[i, un document de referin]` pentru orientarea nou`, juridic` [i deontologic`, pe care \ncerca s-o impun` at\t profesioni[tilor presei, c\t [i organismelor statale cu putere de decizie asupra liberei circula]ii a informa]iilor, opiniilor [i ideilor. „Orice reglementare privind regimul presei
112

va trebui s` respecte principiile \nscrise \n prezenta Cart`“, se stipuleaz`, concluziv, \n articolul final al acestui prim document acceptat. Prin Carta din 20 septembrie 1990, presa romån` \[i stabilea condi]ia liber` [i se delimita, \n contextul puterilor \n stat, ca exponent` a opiniei publice. Presa \[i descoperea resursele de adev`r [i putere prin exerci]iul libert`]ii de exprimare [i comunicare.

Principiile deontologice ale ziaristului
Au fost aprobate \n [edin]a Consiliului Na]ional al S.Z.R. - Federa]ia sindicatelor din \ntreaga pres`, \n luna mai 1991, la Cluj-Napoca. Textul, un preambul [i 15 principii - stabile[te, \n mod subliniat, comportamentul deontologic \n exercitarea profesiei de ziarist. Premisele textului \n discu]ie afirm` libertatea presei [i, prin efect, independen]a informa]iei, a exprim`rii ideilor [i a criticii („Preambul“). Responsabilit`]ile [i liber`]ile subliniate \ncumb` at\t ziari[tilor, c\t [i editorilor. („Editorii [i ziari[tii trebuie s` fie con[tien]i de responsabilitatea fa]` de public [i de obliga]iile pe care le-o incumb` prestigiul presei“). Pentru a releva, apoi, rela]ia profesie-con[tiin]`, care trebuie s` existe \n exercitarea meseriei [i \n fa]a oric`ror „influen]e sau interese personale sau de motiva]ii str`ine meseriei lor“. Vom re]ine, cu deosebire, din preambul, sublinerea similitudinii - \n planul resonsabilit`]ii morale - dintre ziarist [i editor, formulare \nc` [i mai sugestiv` reg`sit` \n Rezolu]iile Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei, \n care se men]ioneaz` r`spunderea concomitent` editori-patroni-ziari[ti \n exercitarea publicistic` a dreptului la informa]ie, ca drept fundamental al omului. Tot \n premisele celor 15 principii se distinge \ntre „libertatea presei“ [i „independen]a [i libertatea informa]iei, a exprim`rii ideilor [i a criticii“. Rela]ia „libertate“ [i „independen]`“ a informa]iei, dar [i a exprim`rii ideilor [i a criticii indic` recurgerea la \n]elesul, pe care [i instan]ele europene \l invoc`, [i anume: dreptul de a fi diferit („independent“) fa]` de orice institu]ii (inclusiv guvernamentale) \n selectarea [i prezentarea informa]iilor/[tirilor, precum [i a ideilor [i criticii. Condi]ia este ca informa]iile s` fie supuse criteriilor adev`rului, ideile - onestit`]ii profesionale, iar critica s` nu dep`[easc` prin argumentarea negativ` consecin]ele faptului comentat („propor]ionalitatea fapt-ripost`“). |ncercarea de sistematizare a celor 15 principii, dup` con]inut, reliefeaz` temele carcateristice ale moralei profesiei de ziarist: – Adev`rul [i onestitatea inform`rii publicului. – Criteriile responsabilit`]ii fa]` de public. – Limit`ri [i interdic]ii privitoare la demnitatea persoanei. 113

convenit \n timpul unei \ntrevederi. posibilitatea de a „deconspira“ numele persoanei (sursei) f`r` acordul acesteia. • De interes poate fi aprecierea relativ` la confiden]ialitate (pct.). \n circumstan]ele date. viz\nd ob]inerea de informa]ii sau a unei sinteze. „|n principiu“.ns. cu deosebire c\nd se ajunge dincolo de „limita extrem` a legii“ (vezi cap. cum se \nt\mpl` \n practica publicistic` (pct. cum [tim. ipotezele neverificate „trebuie s` fie prezentate cu rezerva necesar`“. „care ar trezi \n cititori temeri sau speran]e nejustificate“ • Demnitatea \ns`[i a editorului [i ziaristului impune refuzul oric`ror avantaje care s` 114 . Criteriile responsabilit`]ii fat` de public: • Responsabilitatea prive[te deopotriv` editorii [i redactorii • Atributele redac]ionale s` fie ferite de interese personale ori comerciale ale unor ter]i • S` existe o distinc]ie net` \ntre textul redac]ional [i cel publicitar. • {tirile false trebuie corectate \ntr-un timp c\t mai scurt. ofensatoare • Refuzul de a publica „texte sau imagini susceptibile de a aduce atingere sentimentelor morale sau religioase ale unui grup de persoane“. 5) \n formularea: „Caracterul confiden]ial. iar fotografiile simbolice s` fie prezentate cu explica]ia: „nu este vorba de fotografii documentare“ (pct. \n m`sura \n care informa]iile nu au relevan]` public`. • Confiden]ialitatea [i secretul profesional trebuie respectate. • Renun]area la „prezentarea violen]ei [i a brutalit`]ii \n scopuri senza]ionale“ • Protec]ia tineretului • Refuzul oric`rui tip de discriminare • Respectarea prezum]iei de nevinov`]ie [i refuzul unor relat`ri subiective. dar [i \n m`sura \n care publicarea lezeaz` drepturile personale ale ter]ilor • Refuzul public`rii unor acuza]ii gratuite. 2). iar sursele nu trebuie dezv`luite f`r` acceptarea prealabil` a furnizorilor de informa]ii (punctele 2-6). 7). prejudiciabile. metodele incorecte de ob]inere a informa]iei nu s\nt admisibile. acesta din urm` purt\nd men]iunea „publicitate“ sau un P. De unde. referitoare la procedurile poli]iene[ti sau juridice • Numele [i imaginile minorilor delincven]i s` nu fie publicate „av\nd \n vedere viitorul acestor tineri“ • Textele consacrate subiectelor medicale s` fie ferite de senza]ionalism.Adev`rul [i onestitatea inform`rii vizeaz`: • Verificarea cu aten]ie a informa]iilor [i p`strarea cu grij` a sensului lor. • {tirile. Limit`rile [i interdic]iile privitoare la demnitatea persoanei vizeaz`: • Respectul vie]ii private [i sfera intim` a individului. \ntruc\t nu exist` o regul`/ o norm` imperativ interdictiv`. trebuie s` fie respectat \n principiu“ (s. zvonurile. nu \nseamn` „obligatoriu“ cu privire la dezv`luirea sursei numai cu acordul sursei. Astfel c` am putea conveni c` se respect` confiden]ialitatea doar \n principiu. X).

\n plus. s-a renun]at la „punctul 16“ [i. cu impact [i consecin]e directe asupra con]inutului rela]iilor \n colectivitatea sau comunitatea de referin]`. morale [i juridice. ac]ioneaz` \mpotriva onoarei [i moralei profesiunii“ (punctele 8-15). Singura diferen]`. Practic. din motivul temeinic al interesului public: interesul public este prevalent \n fa]a oric`rui alt tip de interes privat (al persoanei [i al ter]ilor inclu[i/viza]i). {i. s-a discutat [i adoptat acela[i text. CODUL DEONTOLOGIC AL ZIARISTULUI Adoptat \n 1991 de Conven]ia Na]ional` a Ziari[tilor din Romånia. ini]iat de trei senatori [i depus la Senat \n 30 iunie 1999. condi]ionarea public`rii de lezarea sau nu a drepturilor ter]ilor ar \nsemna ignorarea unor acte [i fapte publice. c\te are [i Codul deontologic romånesc.duc` la restr\ngerea libert`]ii de decizie: „Cine se las` cump`rat pentru a difuza sau. pentru a nu difuza anumite informa]ii. c` acela[i cod (cu unele diferen]e de traducere [i structurare a paragrafelor) este propus ca anex` la proiectul de „Lege privind organizarea [i exercitarea profesiei de ziarist“. bine sistematizat [i atent nuan]at principial [i normativ. \n 1973. cu men]iunea c` Principiile adoptate de organiza]iile profesionale romåne[ti renun]` la ultimul punct (16). se impune publicarea. opuse sau „secretizate“ \n raport cu normele de convie]uire. modific`rile \n raporturile existen]iale nu pot fi. ca [i „Proiectul“ \naintat 115 . de asemenea. adoptate de Consiliul presei germane. dimpotriv`. cu modific`rile de p\n` la 31 decembrie 1979. strict formal`. Un singur detaliu trebuie men]ionat [i anume: Textul deontologic romånesc este o copie ad literam a „Principiilor jurnalismului (Codul presei)“. ca [i a sentin]elor organelor judec`tore[ti“. din 1999 („Principiile“) [i p\n` la proiectul din 1990.ns. Mai mult. \n mod logic [i libertar. la preambulul men]ionat la „Principii“ [i reg`sit [i \n „Cod“. aceasta. Not`: O discu]ie de principiu poate na[te men]iunea de la punctul 8 care condi]ioneaz` publicarea informa]iilor de interes public referitoare la via]a privat` de obliga]ia e a se „constata mai \nt\i dac` publicarea acestora nu violeaz` drepturile personale ale ter]ilor“ (s. S` not`m. mai ales \n mass media.). Codul german are 16 puncte („principii“). Simpla analiz` impresionist` ne oblig` s` constat`m c` este cel pu]in impropriu s` accep]i o rela]ie de cauz` \ntre o informa]ie „de interes public“ [i „drepturile personale ale ter]ilor“. \n urm`toarea formulare: „Pentru o corect` informare. Or. a blam`rilor formulate public de c`tre juriile de onoare ale asocia]iilor de ziari[ti. coincide \n liter` cu „Principiile deontologice“. Acest ultim text are 15 alineate (de la „a“ la „o“). este dat` de ad`ugarea unui al 16-lea punct („principiu“).

c) reprezentarea/„reprezentativitatea“ („Membrii Clubului Romån de Pres` nu pot delega alte persoane s`-i reprezinte la reuniunile Clubului“ 116 .viza explicit [i promova „profesionalismul de elit`. nonprofit“. valorile morale ale jurnalismului [i r`spunderea profesional` a acestei profesiuni“ (Regula 1). dac` ar fi aplicat de organiza]iile profesionale [i de sindicatele de pres` (Federa]ia sindicatelor din \ntreaga pres`). Iar. important este s` constat`m c` presa romån` a acceptat un cod na]ional care. din moment ce. codul na]ional a devenit un act formal. \n plan organiza]ional. nereg`sit \n practica deontologic` redac]ional`. totu[i. care-[i propune promovarea valorilor profesionalismului [i valorilor morale. neagreat. redactori [efi). directorii [i redactorii [efi de ziare [i reviste centrale au \nfiin]at. politice [i spirituale autentice: Clubul Romån de Pres`. |ntr-o \nceracare de dep`[ire a situa]iei de fapt. pot fi privite ca motive de r`månere \ntr-o „expectativ`“ deontologic`.„constituit la ini]iativa Funda]iei ELITA (Europa prin Libertate. ai radiourilor [i televiziunilor. apare o asocia]ie profesional`. na]ional`. Inteligen]`. de unele observa]ii de fond.P.R.sesizabile \ntre organiza]iile profesionale. \n „codul presei“ german se vorbe[te de „Consiliul presei germane“ [i de blam`rile publice pe care acesta le formuleaz`. este firesc. al c`rui profil era definit \ntr-un document intitulat „Cele 7 reguli ale Clubului Romån de Pres`“ . diferen]ele de program [i de mesaj .R. ASOCIA}IA „CLUBUL ROMÂN DE PRES~“ 1. \n cel pu]in trei planuri: a) natura juridic` („organiza]ie privat`“). dup` lunga perioad` totalitar`. ar putea asigura un comportament deontologic coerent. „organiza]ie privat`.Parlamentului \n 1999. ai caselor de produc]ie radio-tv“ (Regula 2). Reticen]a fa]` de reglementarea na]ional` pare a avea cauze mai vechi [i mai noi.). Toleran]` [i Ac]iune). \n 1996. prin conduc`tori \n]eleg\ndu-se cei care au r`spunderea editorial` (directori. „numai conduc`torii institu]iilor de media. Puteau deveni membrii ai C. b) calitatea de membru („numai conduc`torii institu]iilor de media“). cu voca]ie unificatoare. apolitic`. {ocanta [i oportuna ini]iativ` organiza]ional` n-a fost scutit`. Noul organism profesional . Dincolo \ns` de modelul german asimilat. Clubul Romån de Pres` (C. |n aceast` categorie intr` directorii ziarelor [i revistelor.P. \n acela[i timp. Efectele au venit de la sine: institu]iile [i redac]iile [i-au elaborat [i adoptat propriile coduri deontologice. la nivelul \ntregii ]`ri. Un „cod na]ional“ poate crea senza]ia de centralism. Totu[i.

P. Natura juridic` a suferit o modificare radical`. au ap`rut anumite observa]ii de rigoare. este o asocia]ie non-profit. Conven]ia Na]ional` a Clubului Romån de Pres` a adoptat un nou Statut. neguvernamental. cu excep]ia celor despre care s-a convenit altfel“ . era greu s` \nl`turi sentimentul unui anumit tip de discriminare individual`/profesional` [i institu]ional`. s` aib` [i cadrul legal [i cel profesional/deontologic. astfel c` pecizarea con]inut` de Regula 6 („Consiliul de administra]ie al institu]iilor afiliate Clubului Romån de pres` vor \mputernici pe reprezentan]ii lor s`-i reprezinte \n toate deciziile cu caracter profesional [i organizatoric“) ap`rea cel pu]in excesiv`. Modific`rile se reg`sesc \n cele trei planuri men]ionate anterior: – Natura juridic` a CRP.R. 3. „ocultarea“ \nt\lnirilor [i dezbaterilor („|nt\lnirile [i dezbaterile din cadrul Clubului Romån de Pres` sau se dau publicit`]ii.R. |n aceast` prim` faz` a existen]ei C. La trei ani de la \nfiin]are.R. „Asocia]ia“ se situeaz` \n aria uniunilor/asocia]iilor profesionale 117 . \n mod firesc.P. \n sensul c` lipsa \mputernicirii nu era o condi]ie obligatorie. mai exact [i mai apropiat de voca]ia profesional` integratoare pe care [i-a propuso \nc` de la \nfiin]are. deducem. Ne mai declar\ndu-se privat`.P. substituit` de aceea de „asocia]ie neguvernamental`“. \n 8 decembrie 1999.R.P. asemenea st`ri func]ionale au fost relativ repede rev`zute. la sintagma „organiza]ie privat`“ . Clubul Romån de Pres` a c`p`tat denumirea de Asocia]ia „Clubului Romån de Pres`“ (prescurtat „C.P. a[adar. apolitic`. – Reprezentativitatea/reprezentarea. |n plus.R. calitatea de membru .R. prin care C.numai pentru „persoane fizice“ [i numai anumite persoane fizice… A[a fiind. \n nume propriu. astfel \nc\t C. pentru a fi cu adev`rat reprezentativ [i deschis.Regula 5 ). \ntre care: tenta elitist`. Noul statut precizeaz`: C. Deosebirea \n termeni indic` un con]inut nou. |n plus.P.R. formularea ca atare („vor \mputernici“) este dispozitiv-imperativ`. \n acest caz. \n aria presei romåne. sau de aderare la organiza]ia men]ionat`. puteau fi numai persoane fizice. c` membri ai C. – Calitatea de membru. faptul c` se declara „o organiza]ie privat`“ indica un posibil regim restrictiv comportamental \n`untru [i \nafara Clubului. pentru a participa la dezbateri [i a vota „deciziile cu caracter profesional [i organizatoric“ (Regula 6). din moment ce afilierea institu]iilor nu era considerat` ca posibilitate de intrare \n C. mandatul celui ce a dob\ndit calitatea de membru al C. Sesizate. 2.Regula 3). f`r` scop lucrativ“ (Capitolul 2).P. nu credem c` depindea decisiv de \mputernicire. S-a renun]at. se redefine[te.R.P.“).

.“ (Departamentul Editorilor.P. Relativ la persoanele fizice.“) fac parte 29 de membrii.R.“. atribu]ii [i competen]e \ntre membrii „C.R. al Proprietarilor.). 2 reprezentan]i ai Departamenului Redactorilor.P.R.P.R. conferit de calitatea dob\ndit` (membru fondator.P.deschise. al c`ror scop este. c\t [i persoanele juridice“ (numite \n Statut „societate de pres`“). de onoare [i individuali ai „Asocia]iei“ (Capitolul 7. Fondatorii s\nt societ`]i de pres` nominalizate (\n num`r de 21) [i-[i exercit` competen]ele prin „reprezentan]i \mputernici]i“. cu activit`]i „\nchise“ (Regula 3) etc. c\te un reprezentant al celor 3 organiza]ii profesionale/sindicale ale ziari[tilor). Pot fi membri at\t persoanele fizice. \n primul r\nd. Vom consemna c` Adunarea General` a „C.R. 1 reprezentant al presei regionale. la fel [i \n cazul persoanelor juridice: „orice societate de pres` din ]ar`“.R.). Membrii individuali se pot \nscrie \ntr-unul din departamentele „C. Calitatea de membru al C.P. 118 . de ordin civic-profesional. ierarhist-elitiste. membrii fondatori s\nt membri inamovibili [i de drept ai Consiliului de Onoare (organismul de conducere direct` a „C. sentiment determinat de o redactare gr`bit` a textului „Celor 7 reguli“ [i nu de scopurile [i ini]iativele profesionale ale „Clubului“. |n Capitolul 5 al Statutului se men]ioneaz` [i denumirea membrilor Asocia]iei „Clubului Romån de Pres`“: – membrii fondatori – membrii de onoare – membrii individuali – membrii simpatizan]i Enumerarea tocmai prezentat` permite s` se stabileasc` diferen]ieri de calitate. cum se \nt\mpla \n perioada 1996-1999).P.“ (organul suprem de conducere) „este constituit` numai din membri fondatori.1.“). at\ta timp c\t ace[tia de]in func]ia de director general. este adaptat` noii calit`]i a „Asocia]iei“. de onoare. dintre care 21 membri de drept (membri fondatori) [i 8 membri ale[i (2 reprezentan]i ai Departamentlui Proprietarilor.P. redactor [ef sau editor [ef sau pre[edinte al Consiliului de administra]ie. individual etc. Reprezentativitatea/reprezentarea este calificat` \n func]ie de nivelul de acces la deciziile „C.R. Din Consiliul de Onoare (organismul de conducere operativ` a „C. \n func]ie de \mputernicirea de reprezentare \n „Asocia]ie“ [i de func]ia ocupat` \n structura redac]ional`. sau al Redactorilor).“. Spre exemplu. Modificarea a ap`rut necesar` [i pentru a estompa sentimentul c` ne afl`m \n fa]a unei organiza]ii cu reguli stricte. Statutul men]ioneaz`: „orice persoan` fizic`“ (deci nu numai conduc`torii redac]iilor [i institu]iilor de pres`.

care fie ca redactor. \[i exercit` profesia \n mod regulat. Este o realitate de tranzi]ie care-[i poate g`si o solu]ionare corect` [i necesar`.“ face posibil` reprezentarea na]ional` ([i interna]ional`) a ziari[tilor din ]ara noastr`. cameraman sau ca tehnician de pres`.“. Noul statut al „C.000 de ziari[ti. care. cu o vechime minim` \n pres` de un an (perioad` ce reprezint` stagiul \n aceast` activitate)“. posesoare a unei c`r]i de pres` recunoscut` de una din organiza]iile profesionale. membrii ai tuturor asocia]iilor de pres` din Romånia.R. redactor.“ at\t individual. \n cadrul de competen]e stabilite. radio sau televiziune. |n paragraful 3 al „preambulului“ se propune o defini]ie a ziaristului profesionist.P. activitate profesional` const\nd \n culegerea. fiind retribuit pentru aceasta. |n „preambul“ se precizeaz` sugestiv: „Clubul Romån de Pres`. au practic un drept de veto \n multe din problemele ce privesc activitatea de baz` a „Asocia]iei“. Posibilitatea de a fi membru al „C. fotoreporter. grafician de pres`.“. director de publica]ie.dintre membrii „C.ierarhiste [i decizionale . c\t [i institu]ional (orice persoan` fizic` sau juridic` din sfera mediatic`) confer` legitimitate [i autoritate moral` [i profesional` noii structuti de pres` din Romånia. Ceea ce credem c` mai trebuie adecvat la mobilitatea libertar` a acestei oportune realit`]i mediatice romåne[ti prive[te diferen]ierile . televiziuni. „Ziarist profesionist este persoana care are drept ocupa]ie principal` [i retribuit` presa. Codul deontologic al ziaristului adoptat de „C.R. Defini]ia propus` de „C. 119 . Defini]ia propus` de UNESCO este structurat` astfel: „Trebuie s` \n]elegem prin ziarist orice persoan`.P.P. \n \ncercarea de a configura mai precis calitatea de ziarist [i specializ`rile redac]ionale [i de echip` spicifice (\n special. de orice na]ionalitate. \n cazul radio-ului [i televiziunii). adoptate de structuri ziaristice legitime. de televiziune sau de actualit`]i filmate. acelea pe care profesia \ns`[i le va determina.R. Simpla compara]ie cu defini]ia UNESCO relev` similitudini [i diferen]e care pot conduce la formul`ri mai exacte [i mai complete \n materie. propune introducerea unui Cod etic al ziari[tilor [i instituirea unui Consiliu de Onoare care s` urm`reasc` respectarea normelor deontologice“.P. secretar de redac]ie. reporter. reprezentat de 20 de case editoriale care cuprind cele mai importante institu]ii mass media na]ionale (presa scris`. radiouri [i agen]ii de pres`) num`r\nd circa 20. [ef de sec]ie sau departament. respectiv orice reporter. de radiodifuziune. \n respectul normelor [i uzan]elor etice.P.R. cu deosebire statutul de favoare al „membrilor fondatori“. fotograf. de[i incomplet`.“ (un „preambul“ [i 10 articole) argumenteaz` odat` \n plus voca]ia na]ional` a „Asocia]iei“. este important`. noutate \n reglement`rile deontologice post-decembriste. \n perioada imediat urm`toare.4. redactor [ef sau adjunct.R.

P. servicii de informa]ii de radioteleviziune sau de actualit`]i filmate“. idei. opinii. \n fond. practica francez` a stabilit. – impar]ialitatea \n relatarea faptelor. ale ziaristului profesionist.R. confiden]ialitatea surselor.„permanent`“ . 5.“ re]ine „ocupa]ia principal` [i retribuit`“. bolnavilor [i a victimelor unor infrac]iuni. refuzul oric`ror \n]elegeri cu societ`]i comerciale sau autorit`]i publice. prezum]ia de nevinov`]ie. Defini]ia UNESCO. corectarea informa]iilor inexacte publicate/difuzate. evenimentelor.“ r`m\ne prima reglementare profesional` de acest tip care poate fi adoptat` [i aplicat` de to]i ziari[tii [i institu]iile de pres` din ]ara noastr`: un cod deontologic na]ional (textul integral \n Anexe). la fel cu alte reglement`ri na]ionale (ex: legisla]ia francez`) re]ine trei dintre caracteristicile pe care o persoan` trebuie s` le \ndeplineasc` pentru a fi ziarist: „ocupa]ie principal`“ . apartenen]` la o minoritate religioas`. Perfectibil. sexual` (art. 1-3). – respectarea vie]ii private [i a demnit`]ii persoanei: protejarea minorilor. 120 . na]ionalitate.recep]ionarea sau difuzarea de informa]ii. chiar [i procentul ce trebuie atins de veniturile din gazet`rie: peste 50 la sut`! Defini]ia „C. 4).P.„retribuit`“.R. refuzul exceselor [i deform`rii faptelor referitoare la ras`. Codul deontologic al „C. cum am mai precizat. agen]ii de pres`. Cele 10 articole ale Codului deontologic pot fi grupate pe teme frecvente ale comportamentului profesional: – relatarea adev`rului (art. care ar putea afecta veridicitatea celor publicate/relatate. aspecte definitorii. lingvistic`. analize sau comentarii destinate unei publica]ii cotidiene sau periodice. opiniilor: publicarea p`rerilor tuturor p`r]ilor implicate \ntr-un conflict de interese.

s` p`r`seasc`. Clauza de con[tiin]` 2. 121 . \ntr-un riguros ([i restrictiv) text de lege. \n general. c) schimbarea notabil` a caracterului sau orient`rii publica]iei.CAPITOLUL X SENSURI DEONTOLOGICE 1. cu o indemniza]ie («o desp`gubire») \ntreprinderea care [i-a schimbat proprietarul [i. Cenzura [i autocenzura CLAUZA DE CON{TIIN}~ Perceput` mai degrab` \ntr-un \n]eles moral/libertar. orientarea147. pentru c` ea permite ziaristului . Interpretarea francez` l`mure[te termenii problemei astfel: „Aceast` clauz` este \n mod obi[nuit cunoscut` sub numele de «clauz` de con[tiin]`». \n trei circumstan]e precis delimitate: a) cesiunea (cedarea) ziarului/periodicului. b) \ncetarea apari]iei ziarului/periodicului din cauze diverse. pentru persoana angajat`. Dreptul la critic` 4. intereselor sale profesionale [i morale. cu at\t mai mult. „clauza de con[tiin]` se origineaz`. o situa]ie de natur` a aduce atingere onoarei sau reputa]iei sale sau. Regula cit`rii: de la citat la plagiat 3. „clauza de con[tiin]`“ apare ca o obliga]ie contractual` (expres` sau implicit`) [i vizeaz` prezervarea unor drepturi materiale. ca urmare a schimb`rii unilaterale de c`tre acesta din urm` a condi]iilor existente \n momentul angaj`rii“148. dac` aceast` schimbare creaz`. Cel mai adesea este invocat aricolul L 761-7 din Codul muncii francez146. la ini]iativa ziaristului (care invoc` o cauz`/«clauz`» de con[tiin]` („pour une raison de conscience“) se petrece astfel \nc\t „responsabilitatea acestei rupturi de contract“ incumb` celui ce angajeaz`. de protec]ie social` cuvenite ziari[tilor. dar reglement`ri oarecum similare exist` [i \n alte ]`ri.\n special \n cazurile 1 [i 3 . |n sens literal. de fapt. Confiden]ialitatea [i secretul surselor de informare 5. inclusiv \n tradi]ia normativ` romåneasc`. restr\ns. |ncetarea contractului de munc`.

S` not`m c` ziari[tii români ob]inuser` „acordarea unui preaviz de trei luni \nainte de concediere. pentru care a optat. nu putem evita obliga]ia de a rela]iona „clauza de con[tiin]`“ de „clauzele contractuale“. odat` cu \nfiin]area Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti din Romånia. o constutuie consemnarea clauzei materiale de care putea beneficia ziaristul profesionist din ]ara noastr`. \n cazul \ncet`rii contractelor de munc`. indic` necesitatea unor con]inuturi noi \n via]a redac]ional`.) [i s` reclame de \ndat` desp`gubirea material` respectiv`“149. \n anumite condi]ii. ar fi cel pu]in imprudent s` se confunde „clauza de con[tiin]`“ cu „libertatea de con[tiin]`“. \nt`rit` contractual.Z. imediat dup` 1919. al dreptului omului la informa]ie.R. patroni [i ziari[ti“. ca institu]ie juridic` opera]ional`. A[a fiind. libertar. atitudinile individuale [i solidaritatea redac]ional` se pot impune \n fa]a \ncerc`rilor de a ceda („cesiona“) publica]ia sau de a-i schimba orientarea. [i la alegerea a ceea ce \[i propune s` publice“150. la ini]iativa angajatului. a[a cum se poate deduce din unele interpret`ri. pentru un tip sau altul de g\ndire profesional` . premerg`toare „clauzei de con[tiin]`“.P. o promoveaz`. U. Faptul c` Rezolu]ia 1003 particularizeaz` rela]ia „editori. nici patronii.ns.O adev`rat` surpriz`. nici ziari[tii nu trebuie s` considere c` informa]ia este un bun personal“ (punctul 15).aceea pe care publica]ia sau institu]ia de pres`. |n perioada 1919 -1927. Clauza de con[tiin]` desemneaz`. a ob]inut o serie de drepturi \n lupta cu patronatul. Astfel c`. \n sensul fundamental. printre care [i cele rezultate din „trecerea ziarului \ntr-o alt` proprietate“. \n ultim` analiz`. 122 . [i care rezult`. cu drept de salariu pentru aceast` perioad`“). [i \n anumite cazuri a ob]inut deja. Comentariul de context este l`muritor: evolu]ia actual` a raporturilor intraredac]ionale „reclam`. explicit sau implicit. Clauza este formulat` astfel: „Trecerea ziarului \ntr-o alt` proprietate se consider` \ncetare a ziarului [i ca atare personalul are dreptul s` se pun` \n situa]ia de preavizat (s. \n bun` m`sur`. ca o rela]ie de echip`. cel pu]in pentru situa]ia \n care ziaristul dore[te s` beneficieze de \ndemniza]ia ce i se cuvine sau pentru a nu fi ]inut de preavizul stabilit de lege. participarea colectiv` a echipelor redac]ionale la definirea marilor orient`ri ale unui ziar. \n care „nici editorii. Dar „clauza de con[tiin]`“ \nseamn` [i altceva [i mai mult dec\t valorificarea unor clauze contractuale: \nseamn` ([i) atitudinea responsabil` a ziaristului angajat de a se opune [i de a impune redac]iei („patronatului“) orientarea publica]iei [i temele de publicat. din contractul de munc`. Totu[i: chiar dac` sensul contractual al „clauzei de con[tiin]`“ se reg`se[te. dreptul gazetarului de a-[i ap`ra op]iunea expres`.

Norma este ca opera plastic` s` fie privit` integral [i reprodus` ca atare. sau a agen]iei de pres`. drept cu atribute de ordin moral [i patrimonial. este calificat` o sustragere [i re]inut` astfel de instan]ele judec`tore[ti. regula cit`rii difer`. scurt [i exemplificativ: s` serveasc` drept argument. \n mod obi[nuit. „chiar dac` li se modific` ritmul“. regula cit`rii impune anumite criterii de utilizare a operei altuia (altora). a unei opere de art` plastic`. studiul. total` sau par]ial`. datorit` stilului [i presiunii timpului de editare-imprimare. citarea muzical`. \n general.REGULA CIT~RII: de la citat la plagiat |n practica academic`. {i Yolanda Eminescu adaug`: citarea artistic` va trebui s` fie. considerate a fi \n general cunoscute sau nu neap`rat necesare. |n cazul periodicelor (cu deosebire al publica]iilor [tiin]ifice) regulile „academice“ ale cit`rii pot [i trebuie s` fie respectate. s` emo]ioneze“151. apare adesea ca suficient` men]ionarea autorului. prev`zute [i garantate de lege (art. de regula numit` de noi „academic`“. H. nu face o oper` critic`. a anului apari]iei [i a paginilor din care a fost preluat textul de referin]`. |n practica publicistic`. cu rare excep]ii (detaliul exemplificativ). \ntr-o oper` scris`152. a denumirii editurii [i ora[ului de re[edin]`. f`r` alte detalii. Citarea „nu este deloc permis` \n cuprinsul operelor muzicale“. 1/Legea nr. \n cazul cit`rii \n artele plastice [i crea]iile muzicale. ci direct [i imediat. Ignorarea numelui autorului [i a titlului operei sale constituie o \nc`lcare a unui drept inalienabil. \n datele ei tehnice. integral` pentru a nu risca „prezentarea denaturat` a operei citate“. el nu-[i propune nici s` conving`. Regula cit`rii relev` unele aspecte mai aparte. Astfel \n]eles. |n cazul acestora din urm`. strict legat de persoana autorului. \n sprijinul ideilor con]inute de textul \n care a fost integrat. La fel. sensul dreptului de citare \n artele plastice are \n vedere „reproducerea grafic`. Preluarea unor m`suri. fraze muzicale. „Citarea muzical` este. prin desprinderea din context. articolul). cu deosebire c\nd este vorba de cotidiane. sau a autorului [i a sursei (cartea. Desbois men]ioneaz`: „…Artistul care adaug` la efortul s`u creator. Citarea unei opere plastice „\n interiorul unei opere artistice“ nu poate fi admis`. – citatul s` fie integral [i nedeformat. impune practici adecvate acestui tip de crea]ie. nici s` judece. – citatul s` fie. 8/1996). 123 . aportul altuia. a titlului operei citate. criterii considerate elementare [i obligatorii: – men]ionarea numelui autorului.

Nerespectarea regulilor cit`rii [i. doctrina [i jurispruden]a accept` preluarea unor date [i idei din opera altuia cu condi]ia ca o asemenea ini]iativ` s` nu aduc` atingere actului de crea]ie. „contrafacere“ [i „plagiat“ s\nt sinonime. a operei altuia). \n principiu. Astfel c` principiul dup` care „existen]a contrafacerii sau a plagiatului se stabile[te (…) pe baz` de asem`n`ri [i nu deosebiri“ impune unele preciz`ri particularizatoare.ns. limitat` la reproducerea unor m`suri sau fraze dintr-o oper` muzical` ca ilustrare sau exemplu. acceptat`. prin aceasta. aprecierea nu se face \n func]ie de asem`n`ri. publicistic` etc. dovedirea se va face \n func]ie de deosebiri. cu caracter didactic. un text sau o oper` (literar`. Yolanda Eminescu ne ofer` [i \n acest caz o formulare clarificatoare: „|n cazul contrafacerilor. |n cazul plagiatului. \ntr-o oper` scris`. \nc`lcarea unui drept inalienabil al persoanei. inedit`. Altfel spus. falsificare“ . prin contrafacere („reproducerea frauduloas`. 124 . \n mod fraudulos. mai mult. |n ultim` analiz`. de pild`. indiferent de forma \n care au fost date publicit`]ii.DEX) sau plagiat (\nsu[ire integral` sau par]ial`. Mai pu]in se vorbe[te de plagiatul de idei din operele originale. originalit`]ii operei vizate [i care confer` nota distinct`.) a unor adev`ruri sau date [tiin]ifice este \mprumutat dintr-o lucrare str`in`“156. c\nd aceasta s-a produs prin modificarea sau denaturarea operei originale.). muzical`. – ideile [i adev`rurile „\ndeob[te cunoscute“ pot. Plagiatul de idei presupune c\teva preciz`ri de principiu: – ideile [i datele ce „apar]in patrimoniului [tiin]ei universale [i tehnicii mondiale“ utilizate \n opere de autor „pot s` nu constituie un plagiat“155. |n cazul contrafacerii. \nseamn` furt intelectual. \n ambele cazuri fiind vizat` o oper` original` [i o atitudine inten]ionat frauduloas` fa]` de autor [i opera sa original`. prin modificare [i denaturare. deosebirea se bazeaz` pe asem`n`ri: „Simpla existen]` a unor deosebiri nu ap`r` de \nvinuirea de plagiat dac` se dovede[te existen]a [i importan]a asem`n`rilor“154. preluarea este. la o impresie gr`bit`. a disponibilit`]ii creative a titularului ideilor [i datelor. documentar sau critic“153. totu[i.) \ntr-un manual sau modul de formulare (s. ci \n func]ie de deosebiri…“* Contrafacerea [i plagiatul vizeaz`. constitui obiectul unei ac]iuni de plagiat „dac`. Astfel c` stabilirea \n fapt a atacului fraudulos la text sau la oper` se realizeaz` prin compararea originalului cu elaboratul ilicit. metoda de prezentare (s. dac` „elementul de crea]ie“ nu este atins.a[adar. Stabilirea contrafacerii sau a plagiatului presupune anumite delimit`ri. \n func]ie de asem`n`rile [i deosebirile fa]` de opera original`.ns.

c\nd acestea vizeaz` modificarea sau denaturarea operelor originale. conferin]ele. au determinat [i \nc` provoac` polemici p`gubitoare chiar la noi \n ]ar`. pledoariile. predicile. Numai c` legiuitorul nu include \ntre scrierile publicistice [i pe cele ziaristice. ap`rarea dreptului de autor nu este stabilit` de legiuitor (Legea nr. \n ce prive[te prioritatea auctorial` a descoperitorului insulinei (Paulescu).ns. deci nu [i din domeniul presei („opera ziaristic`“). Simpla observare a acestor detalieri indic` un anumit automatism procedural \n stabilire plagiatului: forma crea]iei! Mai precis. s\nt simultane [i dificil de stabilit stadii. crea]ii ce beneficiaz` de protec]ia legal` a dreptului de autor. s` se accepte ca „scrierile publicistice“ [i „orice alte opere scrise sau orale“ s` \nsemne [i scrie125 . fie [i vagi. sau pentru a stabili deosebirile (contrafacere). \n care forma este cvasi-sinonim` cu esen]a/via]a materiei. R`m\ne doar solu]ia situa]iilor flagrante. precum [i programele pe calculator“. spre exemplu. \ns`. \n limba latin`. at\ta vreme c\t secretul [tiin]ific [i tehnologic poate fi invocat \n ap`rarea subiec]ilor implica]i. Articolul 7 din Legea nr. Jurispruden]a [i reglement`rile \n vigoare. faptul c`. prioritate nerecunoscut` nici p\n` azi. la litera a) se specific`: „scrierile literare [i publicistice (s. printr-o interpretare extensiv`. sau prioritatea lui Odobleja \n configurarea ciberneticii. a primului autor. stilul [i structura operei. 8 stabile[te ca obiect al dreptului de autor operele originale de crea]ie „intelectual` din domeniul literar. faze. c\nd Premiul Nobel a fost atribuit altui cercet`tor din domeniu. (Din p`cate. prelegerile [i orice alte opere scrise sau orale. ne oblig` s` constat`m plagiatul sau contrafacerea prin compara]ie. Posibila preeminen]` a criteriului formal pare a deriva din cunoscuta formul` ivit` \nc` \n antichitatea elin`. din care nu lipsesc acuze de tipul: „postcomuniste .comuniste [i na]ionaliste“ sau „interna]ionalist-relativiste“ [i altele asemenea). c\nd plagiatul [i contrafacerea pot fi stabilite de fapt sau rezult` din natura operei. |n cazul presei. at\ta vreme c\t temele de cercetare.– acut problematizat` apare. Important ar fi ca. \n condi]iile rapidei circula]ii a ideilor [i operelor. 8/1996 privind dreptul de autor [i drepturile conexe) \n expresie specific` (spre exemplu: operele/crea]iile ziaristice sau de pres`). a c`rei transcriere latin` este bine cunoscut`: „Forma dat esse materiae“. nu par a exista solu]ii opozabile tuturor. artistic sau [tiin]ific“. indubitabile. pentru a stabili asem`n`rile (plagiatul) care trebuie s` fie mai importante dec\t deosebirile. stabilirea priorit`]ii.). s\nt cunoscute cazurile Paulescu sau Odobleja. C\t prive[te prioritatea auctorial` a ideilor. „formae“ \nseamn` idei. Se ignor`. C\nd s\nt enumerate tipurile de crea]ie. temele men]ionate.

d) mijloace de plat`. 9 al Legii nr.rile ziaristice. cel pu]in acelea \n care ideile. |n spe]`. altul dec\t [tirea brut` („nepersonalizat`“). legislativ`. de[i apar]ine indubitabil unei anumite persoane. prin natura lor. Pentru o mai precis` \n]elegere a temei \n cauz`. emblema. drapelul. de explicare sau de exprimare. \n cazul [tirilor [i informa]iilor. ecusonul [i medalia. este cel pu]in curios ca un text/ o emisiune proprie (de autor) s` atrag` asupra acestuia efectele r`spunderii normative (legale [i deontologice). \ntr-adev`r. dar s\nt intrinseci altor genuri de scrieri sau emisiuni din presa scris`. cum ar fi: stema. conceptele. imaginile [i argumentele poart` pecetea subiectivit`]ii creatoare a autorului ziarist. Caracteristicile distinctive men]ionate nu se reg`sesc. stilistic [i tematic. ultima ca expresie a personalit`]ii autorului. dar nu [i alte genuri ziaristice. b) textele oficiale de natur` politic`. din care decurg at\t drepturi. 9 exclude de la protec]ia legal` „[tirile [i informa]iile de pres`“. vorbit` [i televizat`. blazonul. interviurilor. descoperirile [i inven]iile con]inute \ntr-o oper`. de scriere. 8 este formulat astfel: „Nu pot beneficia de protec]ia legal` a dreptului de autor urm`toarele: a) ideile. judiciar` [i traducerile oficiale ale acestora. Textul art. 126 . implicarea psiho-intelectiv` a autorului. cum se \nt\mpl` de altfel \n cazul comentariilor. e) [tirile [i informa]iile de pres` (s. insigna.) mai apropiate. c) simbolurile oficiale ale statului. dar s` nu fie protejat`. tot normativ. textul ziaristic. Am v`zut cum chiar Rezolu]ia 1003/1993 a Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei distinge \ntre „[tire“ [i „opinie“. apar [i muta]iile semnalate \n crea]ia artistic` (ciné-vérité. reportajelor [i chiar al anchetelor. teoriile.). este [i poate fi considerat [i protejat ca oper` personal` de pres`. oricare ar fi modul de prelucrare. f) simplele fapte [i date.ns. atragem aten]ia c` legiuitorul nostru pare a admite protec]ia legal` a „operi ziaristice“ atunci c\nd enumer` rezultatele intelectuale ce nu pot beneficia de protec]ia legal` a dreptului de autor. |n general. Punctul e) al art. \n context. conferind astfel textului/emisiunii marca talentului s`u original. Pentru c`. administrativ`. ca drept (subiectiv) fundamental al omului. literatura document etc. de canoanele gazet`riei dec\t de cele ale artei (academice). sigiliul. confer` originalitate [i individualitate actului publicistic. fa]` de ceilal]i. nu exclude acele crea]ii (genuri) ziaristice care con]in. talk-showurilor. Sugestive. ale autorit`]ilor publice [i ale organiza]iilor. c\t [i responsabilit`]i precis determinate de lege.

intrinsec profesiei.De lege ferenda: Este posibil [i necesar ca Legea nr. cum observ`m. reportaje etc. 8/1996 s` includ` la art. Ini]iative legislative din alte ]`ri s\nt mai tran[ante \n aria vizat`. adopt`. printre care [i actuala lege romån`. discursuri [i alocu]iuni. explicit. \ntr-o interpretare strict literal`. Este un bun \nceput dar \nc` insuficient. \ns`. revistele. de obicei. 10. str\ns legat` de cauza comentatorului/analistului care propune o opinie. enumerarea (nelimitativ`) \n art. c\t [i componentelor sale creative. textele [i imaginile publicistice luate \n parte. bro[urile. pledoarii. Argumentul c` „opera ziaristic`“ este o oper` colectiv` nu poate fi invocat \n chip tran[ant. opere scrise. legitimat de competen]a [i onestitatea analistului/comentatorului angajat \n comunicarea mediatic`/ziaristic`. A[adar. operele protejabile s\nt ziarele [i revistele ca produse culturale originale [i nu. artistic` [i [tiin]ific`. bro[urile. ziarele [i alte opere scrise“. 7 lit. de asemenea. originale (opinii. comentarii. Yolanda Eminescu sesiza schimbarea de atitudine normativ` inclusiv \n legisla]ia noastr` recent`. Scrierile publicistice men]ionate \n art. f`r` \ns` a atribui acestei enumer`ri un caracter limitativ“157. 8/1996 (privind drepturile de autor [i drepturile conexe) ar asigura o mai corect` acoperire realit`]ii mediatice. printre operele care s` beneficieze de protec]ia legal` a dreptului de autor (litera „e“. „Codul portughez“ \n vigoare adopt` „enumerarea nelimitativ`. iar codul spaniol. dac` ar include. ziarele“ printre operele protejabile. au recurs la o enumerare a operelor protejabile. „a“ din Legea nr.). conferin]e. S\nt necesare detalii. \n ce prive[te „opera ziaristic`“. strict limitativ`. art. r`m\n\nd valabil`). tendin]a este de a acorda aceea[i interpretare normativ` at\t „produsului cultural“. Ceea ce ar putea s` \nsemne c` enumerarea poate fi continuat` prin includerea [i a altor „opere protejabile“ [i aceasta chiar dac` enumerarea este. imprimatele. culegerile de scrisori. legisla]ia portughez` („codul“) enumer` „revistele. \n primul r\nd [i neap`rat. DREPTUL LA CRITIC~ Este considerat un atribut de personalitate al gazetarului. Critica publicistic` este. \n care men]ioneaz`: „a) c`r]ile. Semnale de reconsiderare legal` a scrierilor ziaristice exist`. „Legisla]iile mai noi. cursuri [i orice alte opere de aceea[i natur`“. o interpretare personal` („subiectiv`“) cu privire la un fapt/eveniment/atitudine 127 . [i publicistica de tip ziaristic al`turi de cea literar`. spre deosebire de exemplificare („permisiv`“). \n care figureaz`: a) c`r]ile. \ntruc\t. 9. vorbit` [i televizat`). 7 [i crea]ia publicistic`/de pres` (scris`.

tocmai aceste constante circumstan]iale conduc la ideea c` atitudinea critic` a ziaristului este una de tip impresionist [i supus` unor riscuri inerente de exactitate. faptele determinate/confirmate dar [i (\nc`) neconfirmate. Curtea European` considera c`. opiniilor. o dat` \n plus. „de natur` s` d`uneze reputa]iei dlui Kreisky“ (cancelarul Austriei la acea vreme).public` [i de interes public.Condamnarea penal` a unui jurnalist pentru def`imarea Cancelarului federal“ (H. de a observa caracterul relativ al criticii de pres`. Jurispruden]a Cur]ii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg l`mure[te termenii dreptului la critic`. ziaristul a f`cut o judecat` de valoare [i nu a recurs la afirma]ii. inclusiv a legiuitorului. cum [i a instan]elor. aparen]e sau opinii ale celor implica]i. viza]i sau martori la eveniment. bazat` pe fapte concrete. sociologic`). 8 iulie 1986). Curtea European` a considerat necesar s` precizeze. Tipul de judecat` critic` pe care ziaristul o realizeaz` indic` obliga]ia. cauzele reale dar [i virtuale coexist` \n textul de pres`. Or. formularea lexical-stilistic` a criticii. \n hot`r\rea privitoare la „Cazul Lingens contra Austriei . anuleaz` efectele punitive (morale/juridice/deontologice) provocate de invocarea inexactit`]ii de c`tre o persoan` ce se consider` lezat` \ntr-un drept al s`u. A[a cum men]ionam [i \ntr-un capitol anterior. Trei detalii apar ca importante: 128 . \n istoria clipei („Ziaristul este istoricul clipei“ . c` exactitatea faptelor care au stat la baza judec`]ii de valoare a ziaristului nu a fost contestat`. inclusiv cele critice. deci. era vorba de un om politic (personalitate public` de prim` importan]`) [i de o problem` politic` de larg interes public.spunea Albert Camus). istoric`. Este o judecat` contextual` apar]in\nd unui subiect public (ziaristul). Condamnat \n Austria. f`r` nici un fel de comentariu sau adnotare personal`). Adev`rul dar [i aparen]ele de adev`r. \n compara]ie cu alte forme de analiz` (statistic`. |n spe]` fusese re]inut`. imput`ri sau atingeri care s` lezeze demnitatea sau onoarea persoanei vizate. Curtea de la Strasbourg constat` c` este vorba de o controvers` politic`/public` postelectoral`. opiniile. Este un fapt acceptat c` exist` o real` interferen]` \ntre exactitatea [i onestitatea profesional`. Ceea ce a fost re]inut de prima instan]` se referea la termenii (limbajul) \n care s-a f`cut critica. ziaristul Lingens are c\[tig de cauz` la instan]a european`. Onestitatea. s\nt verificate prin aplicarea criteriilor onestit`]ii [i nu ale adev`rului (ziaristic) aplicat [tirilor [i informa]iilor (care prezint` faptul de pres` exact [i corect. c` ziaristul a fost de bun` credin]`. sensul [i contextul criticii de pres`. odat` afirmat` [i probat`. evenimentelor. Critica de pres` rezult` din consecin]a imediat` a faptelor. dar [i pe indicii. De asemenea. \n respectivul caz. Argumentul decisiv al ziaristului \n fa]a riscurilor de exactitate este buna sa credin]` [i onestitatea profesional`.

fie pe buna credin]` a ziaristului („inten]ia“).. „principial`“) cum se \nt\mpl` \n legisla]ia româneasc`. de la noi [i din alte ]`ri. o just` propor]ionalizare \ntre efectele negative ale realit`]ii [i efectele corective ale criticii. Legisla]ia romåneasc` prevede dreptul la o critic` obiectiv`. S` remarc`m expresia. \n urm`torii termeni: „Presa trebuie s` ia atitudine ferm` \mpotriva oric`ror persoane care \mpiedic` exercitarea dreptului de a critica.Presa s` fie considerat` un mijloc de informare [i control al comportamentului public (deasupra influen]elor. fa]` de comentarea „cu obiectivitate“. utilizat` de textul constitu]ional („informarea corect`“). al aceleia[i legi. \n legisla]ia francez`. . Reglement`rile specifice pun accentul fie pe obiectivitatea criticii („corect`“. Constitu]ia Romåniei stabile[te mijloacelor de comunicare de mas` „obliga]ia s` asigure informarea corect` a opiniei publice“ (art. 3/1974. termen relativizant \n sens moral [i comunica]ional. principial` [i constructiv`. ap`r` dreptul de a critica. propune un cadru normativ specific presei. f`r` nici o influen]` din partea autorit`]ilor publice sau a altor persoane juridice de drept public. inclusiv \n cele critice). astfel \nc\t s` fie respectat`.) s\nt mai largi pentru un om politic dec\t pentru un simplu particular“ (pag. Normele deontologice [i juridice configureaz` libertatea [i limitele criticii publicistice. \n toate \mprejur`rile.„Limitele criticii admisibile (.Obliga]ia de a face deosebirea \ntre fapte [i judec`]i de valoare (: „existen]a primelor poate fi demonstrat`. \ns` dovada adev`rului celor din a doua categorie este imposibil`“). \n limitele c`ruia s` se realizeze critica de tip mediatic (ziaristic). 14. Legea pretinde obiectivitate atitudinii subiective a ziaristului (\n comentarii. analize. dar nici mai mult. Legea 41/1994 privind organizarea [i func]ionarea Societ`]ii Romåne de Radiodifuziune [i a Societ`]ii Romåne de Televiziune con]ine. \nc` \n vigoare. 72 alin.. \n art.. judec`]i. privat ori a unor persoane fizice“. \n realizarea func]iilor sale social-politice“ (art. o precizare sugestiv`: „{tirile [i informa]iile trebuie difuzate \n mod fidel. presiunilor sau partizanatelor arbitrare). 4). Iar art. 3). iar comentarea lor trebuie f`cut` cu obiectivitate. 31 alin. mai apropiat` de specificul presei. indiferent de func]ia pe care acestea o de]in“. Legea presei nr. chiar dacc` nu \n toate cazurile foarte explicit. 68. 129 . Cei implica]i nu trebuie s` fie nici mai pu]in vinova]i dec\t s\nt. recurge la o formulare mai explicit` a dreptului la critic`: „Nu se consider` a aduce lezare critica obiectiv`. . Este [i motivul pentru care legiuitorul. exercitat` prin pres`. 444).

Interesul social dominant (s. literatura francez` de specialitate vorbe[te de obiectivitate doar \n dou` situa]ii: a) critica \n domeniul literar.ns.s.) impune ideea c` „subiectul cunosc`tor“ (ziaristul) nu trebuie s` renun]e la stilul [i ra]ionamentul propriu/personal \n textul publicat/difuzat. |ntre obiectivitate [i buna inten]ie . obiectivitatea nu mai apare ca o tentativ` [i tenta]ie a „cunoa[terii [tiin]ifice de a realiza descrierea [i explica]ia fenomenelor independent de op]iunile valorice [i de particularit`]ile subiectului cunosc`tor“.)“159. ceea ce ar releva inten]ia de v`t`mare“162.ns. „Comentariile de pres` nu s\nt judecate ca def`im`toare dac` s\nt f`cute cu bun` credin]`. |n pres` opereaz` nu at\t tenta]ia (ideal`) a unei judec`]i epurate de op]iunile subiectului cunosc`tor. opiniile. reputa]ia [i probitatea sa. obiectiv [i competent“. ale limbajului. corectitudinea anchetei [i controlul surselor. Comentariile. ceea ce Max Weber numea „neutralitatea etic` sau axiologic`“158. ac]iuni cu relevan]` public`). anchet` etc. Ceea ce \nseamn` obliga]ia „de a nu viza onoarea autorului. |n nici o \mprejurare.nu par a exista deosebiri de esen]`. pruden]a [i modera]ia \n exprimare.ca argument obiectiv pentru stabilirea nevinov`]iei („buna inten]ia/“buna credin]`“) sau vinov`]iei („reaua inten]ie“/ „reaua credin]`“). obiectivitatea [i critica obiectiv` de pres` nu exclud atitudinea subiectiv`. ci inten]ia subiectului fa]` de obiectul vizat/comunicat (fapte.\n critica ziaristicii . Criticului literar nu i se cere dec\t „s` fie sincer. artistic sau [tiin]ific [i b) critica produselor industriale. 130 . absen]a animozit`]ilor personale. deci. s\nt calificate \n func]ie de buna credin]` a ziaristului („subiect cunosc`tor“). |n acest fel. nici amplificate sau deformate pentru a le da o tent` spectacular` (de senza]ional .element subiectiv determinant \n calificarea faptelor declictuale .Pentru o mai exact` \n]elegere a dreptului de a critica. inclusiv cele critice. doctrina [i jurispruden]a francez` stabilesc o rela]ie de consecin]` \ntre dreptul la critic` [i calomnie („def`imare“). accept\nd inten]ia . Prevalen]a elementului inten]ional. f`r` aminozit`]i personale [i f`r` inten]ia de a v`t`ma.) constituie principalul criteriu de apreciere“160. Nu trebuie denaturate faptele. subiectiv („buna credin]`“) \n aprecierea obiectivit`]ii unui text critic de pres` (comentariu. De altfel. \n expresia abstract`: „imixtiunile deviante ale subiectului“161. evenimente. ale valoriz`rilor eronate“. Jurispruden]a francez` a „decupat“ patru elemente definitorii pentru buna credin]`: „legitimitatea scopului urm`rit. Rela]ia astfel acceptat` permite o mai precis` configurare a sensului obiectivit`]ii ([i a criticii obiective) \n aria presei. ci s` evite „iluziile sim]urilor. de a nu fi injurios nici sistematic defavorabil. de subiectivitatea lui legitim`.

|n limbajul curent. al atitudinii corecte. fie de una material` (document. relative la „produsul artistic“. dischet` etc. „discret“ sau „disimulat“. Secretul de stat . datele [i informa]iile pot fi \n general publicate. de vreme ce. „confiden]ial“. Uzan]ele au impus regula printr-o circumstan]iere semantic` a cuv\ntului „secret“.Critica produselor industriale urmeaz`. Cu toate c` \ntre „confiden]`“ [i „secret“ se pot stabilii deosebiri de nuan]` [i sens nu tocmai de ignorat. conform jurispruden]ei recente. \ntr-un sens indistinct. fie c` este vorba de o surs` uman`. Precizarea \nlesne[te posibilitatea de a constata diferen]a de substan]` dintre „secret“ \n \n]elesul aici sugerat [i secretul definit de legea secretului de stat sau de Codul Penal. \n limbajul curent. 131 . Un fapt confiden]ial „se comunic` \n tain`: secret“ (DEX). \nt\lnim at\t expresia „confiden]ialitatea surselor“ c\t [i „secretul surselor“. a datelor [i informa]iilor \ncredin]ate ziaristului.vizeaz` interdic]ia de a da publicit`]ii („a divulga“) date [i informa]ii ce vizeaz` siguran]a na]ional`. |ntr-adev`r. \n timp ce \ntrevederile pot fi confiden]iale [i chiar ultraconfiden]iale (Le Robert). regulile de mai sus. CONFIDEN}IALITATEA {I SECRETUL SURSELOR DE INFORMARE Poate ap`rea ca o expresie pleonastic`.\n clasificarea: „strict secret de o importan]` deosebit`“.se situeaz` sub semnul bunei credin]e. cu deosebire „atunci c\nd este vorba de analiza comparativ` a unor produse concurente“. adjectivul „secret“ face parte din „familia semantic`“ \n care \nt\lnim „ascuns“. cu acela[i \n]eles. s` fac` proba obiectivit`]ii (ceea ce ar fi m`sura bunei sale credin]e) [i s` ac]ioneze cu cea mai mare pruden]`“163. „ipocrit“ („r`u inten]ionat“). \n principiu. Lucien Solal [i colaboratorii vorbesc explicit de rela]ia obiectivitate-bun` credin]`: „…|n domeniul tehnic. „ermetic“. „mascat“. „strict secret“ [i „secret“ . Pe c\nd. [i semantic [i normativ sensurile celor dou` sintagme nu s\nt precis delimitate.obiectivitatea [i critica obiectiv` . spre exemplu. se poate enun]a concluzia gr`bit` c` o aceea[i surs` poate fi confiden]ial` sau secret`. dreptul la critic` . cum [i „intim“.) se utilizeaz` calificativele „confiden]ial`“ sau „secret`“. cu condi]ia ca sursa s` r`mån` secret` (confiden]ial`). dosar. „deghizat“. |n „regrup`rile“ lexicale de tip sinonimic. ziaristul va trebui. |n sens general. mai apropiat de „secretizarea“ confidentului dec\t a documentului. f`r` a mai trebui s` deosebim natura diferit` a diverselor tipuri de surse. \n cazul secretului surselor. oneste. indiferent pe ce c`i s-a intrat \n posesia lor. A[a fiind.

De obicei.\n cazul c\nd ar putea fi chemat \n instan]` . impersonal. dar strict confiden]ial“ (off the record). expresia „confiden]ialitatea surselor“ re]ine numai declara]iile/ m`rturisirile personale: sursele umane. primit prin fax. f`r` temei. subiectivitatea confidentului. mai apropiat de confiden]ialitatea surselor [i. Confidentul de rea-credin]` poate fi determinat ca subiect activ al delictului. o similitudine perfect` de sens nu poate fi stabilit` \ntre „confiden]ialitatea surselor“ [i „secretul surselor“. s` fie „obiectiv“. o sintez`. care l-a utilizat f`r` s`-l verifice. Spune ceva important. \n cazul practicii publicistice. |n primul caz este vorba de o confiden]`. totu[i. neutru. explicit. stabilite pe baza elementului inten]ional.. Putem conchide c`. Totu[i. f`r` a recurge la text scris. Implic` numai „confidentul“ [i „confesiunea“ sa. Pe c\nd documentul utilizat/\nsu[it de ziarist poate constitui prob` a vinov`]iei sau a bunei credin]e a ziaristului \nsu[i. |ntre informa]ia ob]inut` \ntr-o confesiune [i aceea rezultat` dintr-un document (de multe ori. dar dore[te s` nu-i fie dezv`luit numele (repet`m: numele [i nu datele sau informa]iile oferite). Din aceast` diferen]` animist` decurge [i condi]ia juridic` a surselor: calificarea [i tratamentul procesual al acestora. 14 (11)). de aceea. cu expeditor cunoscut sau necunoscut. \n mod firesc. confidentul (sursa confiden]ial`) vorbe[te/spune/sugereaz`. atribuit unui confident. c\t [i cele materiale. chiar [i acolo unde legisla]ia \n vigoare nu prevede expres acest lucru. o m`rturisire. cu sensul de „discret“. Altfel spus: un act eminamente subiectiv/personal. „|]i spun ceva. Legea 41/1994 privind organizarea [i func]ionarea Societ`]ii Romåne de Radiodifuziune [i a Societ`]ii Romåne de Televiziune prevede: „Caracterul confiden]ial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege“ (art. „secret“ este utilizat. |n aria publicistic`. cu prec`dere.va fi supus criteriilor onestit`]ii.Secretul surselor este. \n sens riguros. inclusiv atunci c\nd dore[te. 132 . o statistic` etc. diferit \n substan]` de „secretul datelor [i informa]iilor“ de importan]` deosebit`.) se afl`. Confesiunea este [i poart` semnele aprecierii/judec`]ii subiective \n chip absolut. unui interlocutor. Protejarea surselor de informare constituie regula general-acceptat` \n sistemele democratice de drept al comunic`rii. Legisla]ia din ]ara noastr` face referire direct` la confiden]ialitate. s\nt incluse at\t sursele umane. po[t`. For]area expresiei nu este. „confiden]ial“. ce configureaz` latura subiectiv` a posibilului delict de pres`. de interes public. „anonimat“. Confidentul . e-mail etc. Din motivul elementar c` datele [i informa]iile ob]inute de la un „confident“ impun o diferen]iere de raport fa]` de cele extrase dintr-un „document“. |n cel de-al doile caz („secretul surselor“).

Mai precis: ziaristul poate opune. nu opereaz` \n cazul \n care sursa („confidentul“) consimte s`-i fie dezv`luit numele sau dac` 133 . 10 stabile[te c` autorul are „dreptul de a decide dac`. este obligat s` p`streze secretul surselor de informa]ie folosite \n opere [i s` nu publice documentele referitoare la acestea. 91 s\nt stabilite at\t obliga]ia p`str`rii secretului surselor de informa]ie folosite \n opere. Prevederi legale mai precise. conform legii. instan]a pot pretinde [i pot ob]ine. cuprinde Legea nr. identitatea surselor de informa]ie. secretul sursei de informa]ii. Legea 41/1994 restr\nge plaja confiden]ialit`]ii. Simpla compara]ie \ntre cele dou` texte de lege reproduse mai sus indic` diferen]a notabil` de \ncadrare libertar` a secretului surselor. (2) Dezv`luirea secretelor este permis` cu consim]`m\ntul persoanei care l-a \ncredin]at sau \n baza unei hot`r\ri judec`tore[ti. Pe c\nd Legea 3/1974 oblig` la dezv`luirea surselor [i \n fa]a superiorilor ierarhici din redac]ie (din fericire. \n cazul confiden]ialit`]ii. privind dreptul de autor [i drepturile conexe.|ntrebarea care se pune este dac`. Astfel c` art.implica]i direct sau indirect \n publicarea sau judecarea textului \n cauz` . poate fi f`cut` numai \n baza dispozi]iei emise de o instan]` judec`toreasc`“. la cererea autorului.|n acela[i cadru al „secretului“ se \nscrie [i aducerea la cuno[tin]` public` a operei. \n ce mod [i cum va fi adus` opera la cuno[tin]` public`“. emisiune etc. Ceea ce ar putea s` \nsemne c` „al]ii“ . Legea 3/1974 r`m\ne valabil` numai \n acele prevederi care nu contrazic Constitu]ia României. Textul legii este punctual restrictiv: sursele de informa]ie nu s\nt dezv`luite celor viza]i \n textul publicistic. 63 este inoperabil). organul de cercetare penal`. putem vorbi de caracterul absolut sau relativ al acestei institu]ii juridice. Art. 63: redactorul [ef. Dezv`luirea surselor proprii este acceptat` doar pentru „\nc`lcarea interesului public“. O reglementare departe de caracterul total al confiden]ialit`]ii. editorul. dezv`luirea surselor de informa]ie se poate realiza numai \ntr-un singur caz: prin dispozi]ia instan]ei [i numai dac` s-a produs o \nc`lcare a interesului public. 8/1996. 63). dreptul s`u intangibil la nedezv`luirea surselor de informare? Legea 3/1974 stipuleaz`: „Organele de pres` nu s\nt obligate s` dezv`luie celor viza]i sursele de informa]ie pe baza c`rora au elaborat materialele difuzate. relative la secretul sursei. c\t [i condi]iile precise de dezv`luire a acestora: „(1) Editorul sau produc`torul. definitive [i irevocabile“. |n art.ar avea dreptul s` afle sursele de informa]ie. Art. sursele nedezv`luite constituind secret profesional“ (art. Acesta pare a fi adev`rul art. inclusiv \n aria presei. motivat` de \nc`lcarea interesului public. |n legea din 1994. 14 (12) precizeaz`: „Dezv`luirea acestor surse. Desigur. \n toate \mprejur`rile profesionale [i procesuale. directorul.

identitatea sursei? R`spunsul este. profesional pe care sursa (persoana) dore[te s` nu fie re]inute \n cauz` de investigator (ziarist) [i nici aduse la cuno[tin]` public` ori \n aten]ia instan]ei. dar declar` c` «directorul nu mai este ]inut de secretul profesional»“. \n cazul „t`cerii legitime“ numele sursei este cunoscut. directorul publica]iei este autorizat s` dezv`luie adev`rata identitate a autorului. spre deosebire de 134 . familial. constituie obiect al urm`ririi penale. trucate sau contraf`cute cu inten]ie de surs`. \nregistr`ri fonice. video etc. prive[te pseudonimul. Unele discu]ii apar.ea \ns`[i \[i face public numele. T`cerea legitim` se refer` la anumite detalii de ordin personal. documente. ca urmare a utiliz`rii informa]iilor furnizate de surs`. Legea francez` confer` ziaristului dreptul de a nu dezv`lui sursa \n nici o \mprejurare. Confiden]ialitatea vizeaz` cu prec`dere sursele umane: declara]ii. |n alte situa]ii jurispruden]a admite „scuza legitim`“ (recunoscut` \n cazul ofi]erilor poli]iei judiciare) [i pentru ziari[ti. „Scuza legitim`“ nu se confund`. Putem oare consider` ca admisibil (legal [i moral) dreptul ziaristului de a dezv`lui. \n anumite circumstan]e. cu „secretul profesional“. {i anume: situa]ia \n care un text publicistic. detalii etc stabilite cu sursele contactate pe timpul investig`rii unor cazuri. Secretul sursei are \n vedere [i alte surse de informa]ie dec\t personale: dosare. 1952). da. dar distorsionate inten]ionat de surs`. Decizia instan]ei judec`tore[ti apare logic` numai dac` este \n cauz` interesul public [i numai atunci c\nd interesul public poate fi precis configurat. mincinoase. conform legii. desigur. semnat cu pseudonim. trunchiate. se accept` c` „dreptul secretului profesional va putea fi invocat p\n` la limita extrem` a legii“ (Codul propus la ONU. c\nd este vizat` obliga]ia prin instan]` de a dezv`lui sursa. Ziaristul poate ajunge \n faza de inculpat pe baza unor informa]ii inexacte. c`rora li se accept` nedezv`luirea unor date. at\ta vreme c\t ziaristul de bun`-credin]` a utilizat date [i informa]ii dup` toate aparen]ele exacte. O situa]ie mai aparte \nt\lnim \n legisla]ia francez`. \n instan]` [i din proprie ini]iativ`. convorbiri purtate cu o persoan` care dore[te s` r`m\n` anonim`. totu[i. un caz \n care cel vizat este ziaristul \nsu[i. Sursa de rea-credin]` poate r`spunde inclusiv juridic pentru fapta ilicit` comis` (analogie posibil` cu m`rturia mincinoas`). Singurul caz expres stipulat de lege. \n mod analog. corecte. de[i opereaz`. cu referire la secretul sursei. – t`cerea legitim`. O structurare \n materie relev` unele asem`n`ri dar [i diferen]e \ntre: – confiden]ialitatea sursei. |n general. „Legea nu prevede o sanc]iune \n caz de refuz (de a dezv`lui numele real). – secretul sursei. informa]ii. Exist` \ns`.

manifestare determinat` de team` sau oportunism („a min]i pentru a profita sau pentru a supravie]ui“). Actul de informare [i comunicare este distrus \n esen]a sa: un act arbitrar.„confiden]ialitate“ [i „secret“. ci [i din a le distruge sensul [i cauza comunica]ional`. Sau: comunici/comentezi eronat faptul/evenimentul. a gazetarului \nsu[i. astfel. Spunem. eveniment etc. constituite \n chip deliberat de autorit`]i sau institu]ii publice sau private. o atitudine interdictiv` relativ` la dreptul de informare [i comunicare. [i t`cerea legitim` formeaz` con]inutul secretului profesional. \n func]ie de comanda social`/politic`/patronal` ori \n func]ie de spaima inoculat` de autoritate (c\nd nu este vorba de oportunism sau con[tiin]` pervertit`). autocenzura are un caracter personal (gazetarul/comunicatorul [i-o autoimpune de team` sau din oportunism). \n fapt. deliberat`. interesat. \n mod sistematic sau conjunctural. Abera]ia cenzurii nu rezult` numai din interdic]ia categoric` de a publica sau comenta faptele de interes public. Confiden]ialitatea. [i institu]ional` . civice etc [i b) publicarea [i comentarea faptelor. criteriile adev`rului sau ale onestit`]ii \n investigarea. De a le publica a[a cum a stabilit autoritatea public` sau privat` discre]ionar`.impus` de institu]iile de pres` publice sau private. neveridic. CENZURA {I AUTOCENZURA Indic`. 135 . c\t [i private). Autocenzura constituie o manifestare unilateral`. evenimente sau opinii neagreate de organisme politice. statale. Deducem. o dubl` func]ie a cenzurii/autocenzurii: a) interdic]ia imperativ` de a publica sau comenta fapte. secretul sursei. \n acest caz este vorba de secretizarea unui anumit tip de informa]ii [i opinii care nu s\nt decisive \n clarificarea cazului. |n ambele cazuri. un delict comunica]ional. evenimentelor distorsionat. |]i este interezis sau \]i interzici s` comunici sau s` comentezi un fapt. poruncit`. de eludare sau „reciclare“ negativ` a adev`rului [i onestit`]ii faptelor [i opiniilor. astfe. Cenzura \n \n]elesul obi[nuit este institu]ional` (organizat` [i aplicat` de un organism/institu]ie specializat`). c` cenzura este exercitat` de stat ([i se impune at\t institu]iilor de pres` publice. Cenzura este rezultatul ac]iunii directe \mpotriva libert`]ii de exprimare [i comunicare din partea unor institu]ii/organisme specializate. Comunicarea cenzurat` este una obligatorie. redactarea [i publicarea [tirilor [i opiniilor nu pot fi aplicate.

opiniilor illo tempore. Puteai fi ucis nu numai pentru ceea ce spuneai. confesional`. dec\t st`p\nul sau zeul tutelar. b) cenzura redac]ional` 136 . Practic. sau de practican]ii unor ideologii de tip ra]ionalist. cu at\tea conota]ii contemporane. complementare. bazat` pe realitatea c` informa]ia este un bun public [i „nu trebuie s-o trateze ca pe o marf`. o necesar` solidaritate comunica]ional` \ntre ziari[ti-editori-patroni. viza de acest tip afecteaz` comunicarea unui fapt public. Soarta lui Marsyas relev` norma cenzurii arhetipale (st`p\n-supus). responsabilitatea individual`/solidar` a „actorilor“ comunic`rii. eveniment. dec\t normele juridice subliniat interdictive. Starea normativ` [i practica redac]ional` relev` dou` tipuri de cenzur` uzuale: a) cenzura autorit`]ii (stat. Procesul [i condamnarea la moarte a lui Socrate configureaz` cenzura politic`. organic. cenzura indic` cel pu]in dou` ac]iuni. care a cutezat s`-l provoace la o \ntrecere pe zeul Apollo. actul de comunicare a ideilor. spre exemplu. Satira. opinie f`r` viza unor organisme specializate ale puterii de referin]` (politic`. cenzura [i autocenzura \nso]esc. drept pedeaps`. de militan]ii con[tiin]ei libere. Normele deontologice \n uz stabilesc. chiar dac` este relatat „alb“. „bun de tipar“ sau „bun de difuzat“. Pentru a se evita asemenea practici redac]ionale ar trebui s` se fac` o nuan]at` distic]ie \ntre „viza profesional`“. uzan]ele interdictive de tip editorial s\nt cel pu]in la fel de nocive. nihilist etc. scientist-laice. mai t\rziu. For]\nd termenii. de a spune sau a nu spune altceva [i altfel dec\t permit. R`m\ne sugestiv`. cum. a fost jupuit de viu. personal`. dar nu sub forma comentat`.Cenzura [i autocenzura au o lung` tradi]ie \n evolu]ia umanit`]ii. \n fond: a) interdic]ia de a se publica un fapt. \n drept [i \n fapt. ci [i dac` spuneai mai frumos (altfel). de altfel. 48 din 1992). ci ca pe un drept fundamental al cet`]eanului“ (Rezolu]ia 1003). doctrinelor. silenul a pierdut [i. Aceea[i metod` atroce o \nt\lnim [i \n prigoana anticre[tin`. Privit` dintr-o asemenea perspectiv`. necomentat. dac` nu mai mult. institu]ii publice). vom observa aici un tip de reguli constr\ng`toare asem`n`toare celor dintre comitent [i prepus (din dreptul civil). am putea vorbi [i de o cenzur` simbolic`. b) interdic]ia de „a face sau a nu face“. sau a unui comentariu pe marginea unui fapt/eveniment acceptat \n principiu. redac]ional`). „depozitarii“ puterii discre]ionare. antilibertare dintre editor [i ziarist sau dintre patron [i ziarist. trufia lui Marsyas din Frigia. antitotalitar. fabula. parabola [i chiar c\ntecele de petrecere se derulau dup` un canon dinainte stabilit. independen]a/autonomia editorial` enun]at` de legisla]ia \n vigoare (Legea 41/1994 [i Legea Audivizualului nr. cum [i rela]iile dispropor]ionalizate. \nso]it` de supliciile publice suportate de propov`duitorii noii credin]e. c\nt`re] din fluier.

moral` sau juridic`. cuprinse \n angajamentul de munc`. pentru a se verifica modul cum au fost respectate exigen]ele cenzorului). 8 indic` doar ingerin]e exterioare [i se refer` la „institu]ii“ [i la „programe“ \n general. ca un act arbitrar. sindicale. pe care publicul are dreptul s` le cunoasc`“164.). 10/Legea 41/1994 men]ioneaz` la punctul 5 litera a: „ap`rarea ziari[tilor [i a celorlal]i realizatori de emisiuni fa]` de \ncerc`rile de a li se leza drepturile“165.\n condi]iile expansiunii con[tiin]ei comunica]ionale de ast`zi . cu deosebire. organisme comerciale [i economice sau grupuri de presiune“. Autorul lucr`rii distinge. c\nd este vorba de un drept fundamental. d: „exercitarea profesiei de ziarist [i de realizator de emisiuni \n condi]ii de r`spundere profesional`. |n special r`spunderea serviciului public pare s` confere dreptul institu]iei de a decide cu privire la difuzarea sau nu a unor informa]ii sau crea]ii mediatice specifice. \n esen]`. Am fi tenta]i s` credem c` ziaristul r`spunde pentru textul/emisiunea proprie \n m`sura \n care [i c\t stabilesc normele [i clauzele juridice contractuale [i deontologice \n vigoare. 8: „Autonomia [i independen]a editorial` a serviciilor publice de radiodifuziune [i televiziune s\nt garantate prin lege. s-ar putea afirma principiul non-ingerin]ei redac]ionale \n textul/emisiunea propus` public`rii/difuz`rii. |ntr-o carte recent` („Puterea [i cultura“). \n func]ie de „momentul examin`rii produsului cultural“. mai ales.). stabile[te r`spunderea succesiv` („\n cascad`“) pentru informa]ia sau crea]ia difuzat`. 10 lit. cenzura este definit`. dup` caz“ . cu modific`rile din 1998.ns. Printr-o interpretare extensiv`. precum [i de influen]ele oric`ror partide. Art. Problema ce se pune este dac` ingerin]ele s\nt interzise [i personalului redac]ional (editor.s. cenzura preventiv` («restr\ngerea prealabil`») [i cenzura a posteriori („dup` finalizarea produsului cultural“. Textul legii este formulat astfel: 137 . \n ordinea: realizator-autor-serviciu public. |ntrebarea este: Legiuitorul stabile[te autonomia [i independen]a serviciilor publice men]ionate numai fa]` de ingerin]e exterioare acestora sau [i interioare? Textul art. iar programele acestora s\nt ocolite de orice ingerin]e ale autorit`]ilor publice. Discu]ii \nc` nefinalizate se poart` \n leg`tur` cu „autonomia [i independen]a editorial` a serviciilor publice de radiodifuziune [i de televiziune“ (art. un drept absolut (dreptul la informa]ie). forma]iuni social-politice.ambele la fel de inoportune. c\t [i con]inutul emisiunilor propriu-zise.relev` necesitatea anihil`rii cenzurii prin libertate. (Fire[te c` prin „programe“ vom \n]elege at\t structura. Singura restric]ie ]ine de responsabilitatea individual` (Art. 8/Legea 41/1994). \n sens larg: crea]ii intelectuale. acesta din urm`). \mpotriva unor „informa]ii. Concluzia preliminar` . Art. Totu[i. idei. realizator etc. Legea 41/1994. contracararea interdic]iei prin drept.

138 . editorul/realizatorul [i chiar institu]ia de pres`. precum [i serviciului public de radiodifuziune. pct. Dar asemenea interpretare . stipulat` de lege. a c`ror r`spundere este angajat` automat.este departe de standardele comunica]ionale \n uz. respectiv de televiziune“ (art. Or. dup` caz. pentru un text/emisiune cu caracter delictual. dac` r`spunderea este \n „cascad`“ [i nu \ncepe. apare logic ([i \n spiritul legii) ca „independen]` profesional`“. nu delict de pres`. |n acest caz. 14 nu-[i pot g`si aplicarea dec\t \ntr-un singur caz: al textelor/emisiunilor care constituie. \n chip evident. realizatorului de emisiuni sau programe. Preciz`rile art. \n condi]iile legii. prin efectul legii. autorului. s` priveasc` numai acele texte/emisiuni care corespund prevederilor exprese ale legii [i clauzelor contractuale. 3). \n cadrul c`rora asumarea individual` a textului propriu [i a consecin]elor produse constituie o component` a libert`]ii [i a dreptului fundamental la informa]ie [i comunicare. \n primul r\nd cu autorul (exist\nd cazuri c\nd acesta este exonerat de r`spundere!). 14.excesiv normativ` . pot interveni profesional (\n con]inut [i \n form`) pentru a se stopa delictul (posibil) de pres`. Numai acest tip de cenzur` intern` are ra]iuni temeinice [i credem c` reprezint` voin]a legiuitorului.„r`spunderea pentru informa]ia sau pentru crea]ia adus` la cuno[tin]a public` revine.

NOTE BIBLIOGRAFICE 1). 139 . Faptului de pres` i se aplic` ceea ce speciali[tii au numit „criteriile adev`rului“. Expresie ce define[te deontologia (deon. |n sensul c` ziaristul impune influen]a predominant` a presei. „Le Robert“ . (Rezolu]ia 1003). 1994. prin consecin]`. nici \ntre f`ptuitori. \n general: la \nceput a fost morala. nedeformat [i netrunchiat.„Le Robert“). Adev`rul ziaristic este adev`rul faptului („al [tirii“) c`ruia i se pretinde s` fie relatat exact. 8). „ceea ce se cade“ [i logos . s` nu con]in` aprecieri. 227 [i urm`t. 2) 3). corect [i cu bun` credin]`. Preceden]a normelor morale constituie premisa logic` a lucr`rii de fa]`.de David McNaughton. Asupra temei vom reveni. Sublinierea odat` \n plus de dimensiunii intelective a faptului de pres` este solicitat` de constat`rile \ngrijorate din aria jurispruden]ei. \n „Filosofia moral` britanic`“. „Deontologismul“ . 5). deontos. Prin aceasta ziaristul este considerat [i un „justi]iar“ (Personne qui rend justice. opinii sau a unor persoane implicate \n ac]iuni/activit`]i cu relevan]` public`. \n detaliu. Se spune. s` redea „faptului de g\ndire“ statutul libertar ce-i este caracteristic. \n capitolul V al prezentei lucr`ri. a actului publicistic („act de g\ndire“) \n aprecierea unor evenimente. comentarii personale („subiective“). \n cadrul c`reia nu se face obligatoria diferen]` \ntre „infrac]iunea de drept comun“ [i „infrac]iunea de pres`“ [i. 1998. din contextul \n care s-a petrecut.Constitu]ia Romåniei din 1991. 6). opiniilor/comentariilor li se aplic`.„ceea ce este bine“. Articolul 16 . influen]eaz` direct deciziile puterilor \n stat. 7). s` fie decupat. pag.[tiin]`).micro. Editura Alternative. Ceea ce \nsemn` c` normele morale preced normele juridice [i deontologice. dat` fiind pecetea personal` a autorului. astfel. „criteriile onestit`]ii“. qui fait regner la justice“ . Legiuitorul ([i practica judiciar`) trebuie s` stabileasc` diferen]ele flagrante [i. 4).

Aristotel .9).„Minciuna \n politic`“. Op. \n „Filosofia moral` britanic`“. pag. op. 15). 26). Bucure[ti. Philippe Malaurie . 1998. 10). 22). 1995. Editura Alternative. pag. 12). Hubert Grenier. 13). 1997. 17). pag 38. „Morala \n existen]a uman`“.„Istoria filozofiei“. Cartea I. Edituara {tiin]ific` [i enciclopedic`. . 27). Op.. G. 37. 23). 13.. Editura Academiei. Din cuv\ntul grecesc „aporia“ care \nseamn` dificultate. pag. 21). 11). revista „Memoria“ nr.DEX). Editura Humanitas. 25 (C. 92. cit. „…Contradic]ie de nerezolvat ivit` cu prilejul unui ra]ionament“ . pag. nesiguran]`.„Antologia g\ndirii juridice“. Op. 18). pag. 32. apud „Morala \n existen]a uman`“. 15 [i urm`toarele. Bucure[ti. 14). OP. Editua {tiin]ific`. 1998. 344-358. 140 „Filosofia moral` britanic`“. Editura Humanitas. cit. coordonator Niculae Bellu. pag 344. Hubert Grenier . 1989. cit.. 8. pag. 16). pag. cit. 94-95. pag. cit. 1974: „Ap`rarea lui Socrate“. „Ce confer` unei ac]iuni caracterul de corectitudine moral`?“.W. cit. 20). Hegel . 30 (Christopher Kirwan . 26/martie 1998. Op.F.Opere I. Editura politic`. Platon . cit. 95. 1988. Editura Alternative. 25 (Cristopher Kirwan). 19). pag. 1964. prin care g\nditorii elini indicau o tem` (filosofic`) greu/imposibil de rezolvat. pag 346. pag..„Influen]e antice \n filosofia moral` contemporan` din Marea Britanie“). Editura Alternative. J. „Filosofia moral` britanic`“. Barnes . Bucure[ti. pag.. pag. 24). Bucure[ti. 7. Op. pag. 97.„Etica Nicomahic`“.. pag. Kirwan).A.„Marile doctrine morale“. 1998.

. „R`zboiul informa]ional“ este probabil s` impun` un nou mod de a percepe. pag. neutrale. r`m\ne deplin 141 . \n care prevalente s\nt puterea economic`. contracararea unipolariz`rii. Informa]ia.\n 12 seprtembrie 1994. p\n` a le condi]iona comunica]ional-imperativ! Acceptarea realei discipline globale. puterea informa]ional` . Epicur era adeptul cuno[terii senzoriale. cit. 347). 32). cit. 307-312. a legitima [i a se ob]ine succesul. cit. cit..ordine social`). prin caracteristicile sale universale. limba. unit`]ilor industriale. Dincolo de „senzualismul“ marelui \n]elept elin. teritorialitatea. Dumitru Titus Popa. Hayek adaug` relativ la doctrine: „au jucat \ntotdeauna mai cur\nd un rol de fr\n` dec\t unul de motor al procesului civilizator“ (op. se folosesc [i tehnicile de distrugere a infrastructurilor.Parlamentul Romåniei . din care au disp`rut elementele centralizatoare care au stat la baza constituirii statelor moderne: etnicitatea. 13-20. „Hot`r\re asupra rezolu]iilor Adun`rii parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristic`“. prin disponibilitatea de a crea rela]ii de comunicare [i comuniune la nivel global. militar` [i. Editura Norma. am ad`uga. discriminante) este marea ofert` a „societ`]ii informa]iei“ [i. [ansa evolu]iilor pozitive moderne [i post-moderne. senza]ia ne pune „\n rela]ie cu mediul natural“ [i astfel. Vezi dr. 31).. \n Serbia cu deosebire. De unde [i concluzia epicurean` referitoare la eroarea pe care o adaug` opinia. Cecenia etc. financiar`. pag.). 34). pag. va influen]a comportamentele militare. 35). pag 347 (rela]ia valori morale . op. {i imediat prof. dar [i \n Golf. Este vorba de rela]ii de putere.rela]ii sociale . Dumitru Titus Popa.o putere \n sine. pag 347. prin efect. Op. 33). „Dreptul comunic`rii“. adoptat` \n Camera Deputa]ilor . cultura. „ea este sursa oric`rui adev`r“. Asemenea tipuri de r`zboaie de persuasiune („impure“ deocamdat`) au avut loc \n Iugoslavia. 29). 30).. Vom vorbi de r`zboaie persuasive \n locul r`zboaielor de agresiune? (|n care. deocamdat`. Vezi dr. ostentativ`/critic` . Deosebirea pe care Rezolu]ia 1003 o face \ntre „[tire“ (informa]ie) [i opinie ne readuce \n minte celebru adagiu epicurean: „Judecata fals` [i eroarea rezid` \ntotdeauna \n ceea ce adaug` opinia“ (Scrisoare c`tre Herodot). edificiilor publice etc. pe baza „criteriilor de putere“ (v`muite de viziuni [i reguli de sorginte social`. de for]`. 1999.28). tradi]ia. Op.

cit. cit. 43). 191. pag. pag. pag. 42). pag. Editura Antet . pag... 26. 213. .. Herbert Marcuse .„Not` introductiv` la Ap`rarea lui Socrate“. 46). 1986. . nr.. Editura Humanitas. 192. 50). Bucure[ti. 30. 49). Diogenes Laertios. 213. cit. Pierre Auregan. Bucure[ti. 47). 106.. 55).„Platon heracliticul“. 53). 1977. 142 valabil` rela]ia dintre „adev`r“ [i „opinie“. Hubert Grenier . op. cit. („Republica“). 51). 1995. op.S. Opere V.. op. Op.. 38). 37). Diogenes Laertios.. 13-15. 192.„Marile doctrine morale“. Editura Academiei R. 15-16. pag. 1998. Op. pag. pag. 106. pag. Platon. 40). cit.„Société de l’imformation ou société de bien informationnels? Reflexion sur le phénomène d’appropriation de l’information“.„Despre vie]ile [i doctrinele filozofilor“. 52). op. Ion Banu . 1972. cit. 39). Guy Palayret . Médias Pouvoirs. pag. pag.. 7-8. Op. 110. cit. pag. cit. cit. 45). Platon. Editura Minerva. 54). 41). pag. 4/1998. pag. pag. c`reia societatea modern` accept` s`-i aplice criterii diferite.. Bucure[ti. cit. Fabrice Bompard ... 48). Editura politic`. Platon.„Omul unidimensional“. Bucure[ti. 112. Diogenes Laertios . 23. Op. Diogenes Laertios. cit. Op. Op.. Francisca B`lteanu . Editura {tiin]ific`. \n „Scrieri filosofice“. 95. pag. Opere I. pag. (Vezi [i „Zece etape ale g\ndirii occidentale“ autori Pierre Auregan [i Guy Palayret. pag. Editura [tiin]ific` [i enciclopedic`. \n Platon. 44).R.. Op. cit. Editura ANTET.36). op. 42). 1998.„Zece etape ale g\ndirii occidentale“. 1919. 195.

op. 59).. 61). 9. pag. cit. op. pag. pag. 1986. 1998.W. 1972. 72). pag. cit. 76). 92. Editura {tiin]ific` [i enciclopedic`. pag. 93. 63). pag.. pag. Pentru o mai aprofundat` \n]elegere a g\ndirii epicureene. (Vezi studiul introductiv al doamnei Stella Petecel la cartea \n discu]ie). pag.. 68). 423. 143 . pag...W. pag. 69). . pag. \n plin` zi. 322. cit.„Etica lui Epicur“.. 57). umbla \ncoace [i \ncolo spun\nd «Caut un om». Op. Op. 71). G. 66). G. cit. 412. Aristotel. 79). Vl`du]escu . 410. Op.F. Este paragraful I al C`r]ii I din „Etica Nicomahic`“. 11. Op. 8. 92. Op. 97. Hegel. pag. Bucure[ti. cit. pag. cit. 64)... Op. Op. 424. XVIII. 1988. 74). Editura Humanitas. vezi Gh. 60). 10. cit. Op. 391. 78).. 73).. cit. pag. 65). 8. pag. pag. 58). 75).„Etica Nicomahic`“. Diogenes Laertios. Stella Petecel. cit. pag. pag. op. cit. pag... pag. \n Platon. 50. 273.„Cuv\nt prevenitor“. cit. 98. 62).„Etica Nicomahic`“. 70).. Platon. 149... Aristotel . 87. singurul tratat considerat autentic dintre cele trei atribuite lui Aristotel. Diogene r`m\ne \n memoria (moral`) a omenirii [i cu urm`toarea fapt`: „… Aprinz\nd o lamp`. op. Op. studiul men]ionat. Op.56). 7. Opere V („Republica“). Bucure[ti. Op. cit. Hubert Grenier. Opere V. 67). 77).„Lec]ii despre Platon“. Op. cit.. Hegel . Diogenes Laertios. cit. Editura [tiin]ific`. Editura [tiin]ific` [i enciclopedic`. cit. cit. pag. Constantin Noica .F. pag.

84). afirma: „Din iubire l-a creat Dumnezeu pe om dup` chipul s`u [i din iubire a dat lui Israel Torah [i l-a numit «Copilul lui Dumnezeu»“ (s. pag.). cit. un singur str`mo[ (Avraam). 1998. Omul lumii drepte este \n m`sur` s` \nf`ptuiasc` lucrarea Lui. Este adev`rat. 34.„Maladia mortal`“. 6-7). 67-70). Men]ion`m \nc` o dat` ideea camusian` a accept`rii [i asimil`rii cre[tinismului evanghelic prin ra]ionalismul idealist platonician. „Copilul lui Dumnezeu“. 85). Acest citat [i cele ce vor urma la acest punct 5 s\nt din Pierre Auregan [i Guy Palayret. |n „Premisa“ c`r]ii sale. n`scut la Betleem. 46-47. 11) 86).„Lec]ii despre Platon“: Reprezentarea „devenirii lumii“ la Platon este comentat` (de Hegel) astfel: „Dumnezeu este Binele. 73). Bucure[ti. op. dar Binele nu este nicidecum invidios \n sine. un anumit om. s\nt concepte [i atitudini care au perpetuat credin]a [i existen]a fizic`. martirizat la Roma pentru credin]a sa. pentru c` „din iubire l-a creat Dumnezeu pe om dup` chipul s`u…“ (Vezi „Marile Religii“. 83). Constanta unit`]ii se v`dea esen]ial` ([i) pentru indaism: o religie unic` (monoteist`). din care am re]inut doar prima parte. pag. \n secolul II. Rabbi Akiba. Iisus Christos. indaismul relev` [i diferen]ele de esen]` ca [i sursele de diferen]iere. op. \n Iudeea. Hegel .ns. singur \n fa]a lui Dumnezeu. un Dumnezeu unic (Jahve). pag.. o lege unic` (Legea lui Moise). Craiova. |n 144 . Hubert Grenier. 47.. Iar unicul Dumnezeu este al tuturor neamurilor (: El. „poporul ales“. \nseamn` a \ndr`zni s` fii pe deplin tu \nsu]i. descoperim diferen]ele vizionare. \n cei aproape dou` mii de ani de continu` prigoan` [i teroare la care a fost supus poporul evreu. |n chiar citatul de mai sus. cit. F. 1995. care probabil se g`se[te foarte rar. particularizatoare.. Editura Omniscop. acest anumit om determinat. 82). cit. pag. \n aceast` imens` responsabilitate…“ (pag. dar care au [i \ntre]inut o controvers` \nc` nerezolvat` cu lumea [i g\ndirea christic` (cum [i cu alte forme de credin]`). p`streaz` mila lui la mii de neamuri“ Ie[irea. W.80). Editura „Orizonturi“ [i Editura „Lider“. G. singur \n acest imens efort. Sorën Kierkegaard . de aceea Dumnezeu a vrut s` fac` lumea c\t mai asem`n`toare cu el“ (pag. 81). Omonimiile iudeo-cre[tine r`m\n \n premisa rezolutiv` a „|mp`r`]iei lui Dumnezeu pe p`m\nt“. celebrul sceptic danez scrie: „Adev`ratul eroism. 40. op. anun]at` de Fiul Omului [i al lui Dumnezeu. Pierre Auregan [i Guy Palayret.

326).. cit. De altfel. Hegel. amplificat uneori p\n` la paroxism de ra]ionalismul scientist. numai umanul gre[e[te (H. hegelianismul). validate acum de experiment [i rezultat („determinismul cauzal“ etc. pentru a ne aduce aminte de principiile platoniciene care acceptau „sufletul reflexiv“ [i nu ra]iunea. nu conteaz`. Editura {tiin]ific` [i enciclopedic`. 89). la fel ca [i p`catul. ca semn (totu[i orgiastic) al de-cristianiz`rii ra]iunii [i ra]ionamentelor. mijlocit de Fiul S`u (omenesc [i dumnezeiesc \n acela[i timp). \ntr-o oarecare m`sur`.F. pag. poate. 88). 90). acest fel. G. cit. (op. Pot s` apar` ca sugestive pentru \n]elegerea omului christic [i anumite dezvolt`ri de tip ezoteric sistematizate de religiile elenistice pre-christice. 26:74» au devenit. bazate \n general pe mistere. dar [i un mod de a fi. virtu]ile omene[ti. cre[tinismul este [i o doctrin` [i o revela]ie. O mare parte a istoriei cre[tinismului ar fi greu de explicat f`r` precedentul lui Petru.. modelul exemplar al oric`rei vie]i cre[tine“ (\n „Istoria credin]elor [i ideilor religioase“. Un spectacol neegalat. 97.87). renegarea [i c`in]a sa «Matei. pag. 145 . laic. 270) Instinctul m\ntuirii exist` \n om \nc` de la s`v\r[irea p`catului originar [i izgonirea din Paradis. Grenier). Dac` ar fi s` recurgem la anecdot`. |n anumite spectacole „ini]iatice“ se ajunge p\n` la mu[carea din Miel. Definind cele dou` principii ale g\ndirii sale („Divinitatea“ [i „Materia“). op. Este necesar s` fix`m \n con[tiin]` aceast` al`turare dintre „suflet“ [i „g\nditre“.). Reac]ia de r`spuns se constat` \n percep]ia filosofiei moderne \n structur` platonician` (cu deosebire. ceea ce conteaz` este s` te c`ie[ti [i s` nu pierzi speran]a. dec\t de spectacolul rescind`rii. Bucure[ti. Se [i spune: divinul din noi g\nde[te.W. ateu. inaccesibil` omului obi[nuit. „Divinit`]ile vestite c` au cunoscut moartea [i \nvierea erau mai apropiate de om dec\t zeii poliazi“. 1986. pag. am putea aminti zicerea ironic` ([i nu tocmai) a unor \nv`]a]i mai vechi sau mai noi: „|ntreaga filosofie a lumii moderne europene este un asterisc la opera lui Platon…“ Ce sens ar avea s`-i contrazicem? Mircea Eliade: „…|n economia m\ntuirii. Platon repartiza „cauza“ [i „ra]iunea“ \n sfera divinului. R`scump`rarea din p`cat va fi adev`rat` numai prin realizarea unei simetrii izb`vitoare: tot prin Voia Tat`lui. p\n` \n zilele noastre exist` opinia diferen]ei \ntre divin [i uman.

Cuv\ntul „monogenic“ \l utiliz`m \n sensul de „ punct de plecare unic al unui lucru. „Concluzia monogenic`“ sus]inut` \n lucrarea de fa]` argumenteaz` pentru o realitate uman` unitar` (divin intelectiv`) [i repune \n lumin` crea]ia . 97).ca fiin]` unitar`. pag. Op.. Institutului biblic [i de misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 22. Bucure[ti. {i aceasta a fost tragedia lui intim`.91). ni se ofer` un sens clarificator: monos .„Teologia dogmatic`“ (2). congruent… „Pascal nu a crezut cu ajutorul ra]iunii. 1984. Ed. Etimologic. pag. Preot Prof. a lui Dumnezeu… Am f`cut aceste preciz`ri pentru a delimita sensul „concluziei monogenice“ de \n]elesul pe care „monogenismul“ \l are ca doctrin` antropologic`. Ed. Institutul European. nu s-a convins niciodat` de faptul de care era persuadat. 23 95). 23-24. Concluzia: „Via]a intim` a lui Pascal ne apare ca o tragedie“. Dr. n-a putut niciodat`. Dr. pag. R`dulescu-Motru . al unui fenomen“ (DEX). Ed. cit. cel c`ruia \i era fric` de posibila victorie a ra]iunii asupra credin]ei [i nu era convins c` ra]iunea s-ar putea substitui credin]ei \n chip organic. Preot Prof. 93). Eminescu. citate \n textul la care ne referim. cit. Sensul re]inut de biologie: monogenic . pas fiin]ial realizat prin jertfa recuperatoare [i implacabil` a Fiului Omului [i Fiu al lui Dumnezeu. cit. 90). 177.poate contribui la mai corecta \n]elegere a sensului genezic al „cuv\ntului-concept“ men]ionat. Miguel de Unamuno . al c`rei principal argument sus]ine c` rasele umane ar rezulta dintr-un tip primitiv unic. 1977.urma[ (\n grece[te). 24. drama ra]ional` [i sufleteasc` semnificat` de via]` [i g\ndirea lui Blaise Pascal (1623-1622).. Ia[i. de[i a dorit s` ajung` s` cread` cu ajutorul ra]iunii. Dumitru St`niloaie . \mpotriva unui dogmatism intim de care suferea“ (pag. 146 . 96). dup` chipul [i asem`narea Creatorului. C. 91.„Personalismul energetic [i alte scrieri“. 24). genos . pag..unic. de asemenea.„Agonia cre[tinismului“. 92).omul creat de Divinitate . rezumat` \n cuvintele Evangheliei (Marcu. IX. {i-a c`utat salvarea \ntr-un scepticism care-i pl`cea. op. Dumitru St`niloaie.„condi]ionat de o singur` gen`“ . 94). pag. 1993. Op. pag. Bucure[ti. Unamuno analizeaz` \n celebrul s`u eseu „Credin]a Pascalian`“. Concluzia/simbioza monogenic` de care vorbim vizeaz` \n chip subliniat re\nt\lnirea „fiin]ei separate“ [i a „fiin]ei umane“ \n om ([i \n umanitate).

98). 102). Rostas Zoltan. cit. [i enciclopedic`. 37. D(imitrie) Gusti . Constantin Stroe..„Etica lui Dimitrie Gusti“. 100). vol I. din 6 iunie 1937.. 1978.S.. \n revista „Vremea“. op. 19. 20. insolit`. {t. 105). Vezi Constantin Stroe . cit.H. Academiei R. pag.opere. O idee de mare importan]` \n \n]elegerea operei gustiene este relevat` de H. 108). 22).39. \ntr-un text dedicat lui Nae Ionescu. Tot aici men]ion`m sugestiile de bun cunoasc`tor al operei gustiene pe care ni le-a dat dr. Hubert Grenier. obi[nuindu-i s` practice binele“ (pag. mai degrab` \n sensul atribuit „puterii“ de c`tre Aristotel. pag.. Hubert Grenier nu interpreteaz` „puterea“ \n cod nietzscheean („voin]a ca putere“). 43. cit. ca [i studiile editorilor operei gustiene. 147 . 99). 143. pag. prof. cit. Gusti [i prof. op.. Ed. Ion Zamfirescu. habotnic`. Emil Cioran. Op. Cartea prof. 104). Iar „omul christic“ nu este [i nu poate fi o realitate dogmatic`.prin unirea sufletului cu g\ndirea .R. 103). pag.. 107). Ed. cit.. Bucure[ti. pag.. cit. semnat de D. 372. 101). cit. Op. 143: Desigur. unul dintre pu]inii de]in`tori ai manualului „Elemente de etic`“. Op. Op. Constantin Stroe. 106). pag 64. Ovidiu B`dina [i Octavian Neam]u. pag. bazat` pe confruntare [i violen]`.unitatea originar` la care aspir`m perpetuu: dintre divinitate [i materie (Platon). inclusiv citatul imediat urm`tor (*). Nu vom \nceta s` repet`m c` prin Credin]` \n]elegem [i Cuv\nt [i Ra]iune [i Fiin]`. \n „Etica Nicomatic`“: „…Am postulat c` scopul artei politice este cel mai elevat. au stat la baza realiz`rii prezentei schi]e (practic enun]uri disparate) relativ` la marea oper` a.ra]ional [i afectiv . rigid`. dintre divinitate [i intelect (Aristotel). Bucure[ti. pag. ea fiind aceea care depune maxim` str`duin]` \n a face din cet`]eni oameni de valoare. „Omul christic“ este omul \mplinit . celui mai important sociolog român. Op.realitate realizat` prin jertfa suprem` a Fiului Omului [i Fiu al lui Dumnezeu. probabil. Iisus s-a supus jertfei pentru a \nlesni realizarea [i \n noi [i prin noi . Stahl (natura social` \nn`scut` a omului). C` ast`zi politica a devenit „voin]` de putere“. pag. izolat`. 1968. este rodul unei alte realit`]i …conceptuale.

S` ne amintim c` misteriosul francez „a ap`rut“ [i \n 1789. cit. c\nd se presupune c` „ciclul“ nostradamic se va fi \ncheiat. p\n` \n anul 3797. pag.pag. Op. Va trebui. Mihail Florescu . pag. **. Expresia „scenariu cauzal“ sper`m s` nu nasc` alte dubii dec\t cele ce decurg din chiar fenomenele [i evolu]iile pe care le prefigureaz` ([i le configureaz`). 143. 117).„Considera]ii despre semnifica]ia agnosticismului kantian“. 118). Nemira. 228 (\n aceea[i pagin` [i citatele utilizate. probabil.. epoca modern` s` poat` fi contracarate (Vezi [i „note“ la „Dreptul comunic`rii“). cit. 227-252. pag. 111). David McNaughton. Op. 1984 („Cauzalitate [i a-cauzalitate“ . pag.„Enigmele [i paradigmele materiei“ Ed. \n publica]ia realizat` de Freedom House \n România.„Deontologismul“. Culianu . \n „Filosofia moral` britanic`“. \n timpul [i dinaintea Revolu]iei franceze. 113). dar [i \n 1989. \n continuare. Opinia c` Nostradamus (previziunile sale) constituie un scenariu excep]ional pentru orientarea evolu]iilor mundane. pag. op. cit. David McNaughton . cit. \n prezentul capitol: *. |n „Pa[i peste grani]e“. 110). Apud Hubert Grenier. 1484. psihologie social` etc. Bucure[ti. 1977. op. o bun` perioad`. Politic`.109). Kathryn Koegel .Aprecieri relative la „Problema Reglement`rilor Autoimpuse [i Codul Dentologic“ (introducere). Vezi I. 114). \n sf\r[it. Ed. martie . 120).“.P. ***). iar efectele controlate ce au dominat. \n timpul Revolu]iei române [i a pr`bu[irii Estului. Culianu. ci [i \n filozofia [tiin]ei. Problema r`m\ne deschis` \nc` aproximativ 1800 de ani (3797). \n teoria comunic`rii [i a limbajului. **.. s` fim de acord c`. 116). principiul cauzalit`]ii poate fi pus \n discu]ie. \n „Revista de filosofie“. Ed.. 1994. 227 (\n aceea[i pagin` [i urm`toarele trei citate utilizate pentru l`murirea temei: *. 112).aprilie 1989. 16 [i 133. 119). Politic`.„Eros [i magie \n Rena[tere. 1999.. I. \n politic`. pag. nu constituie neap`rat o fantezie. 172. revalorizator. pag. Nicolae Râmbu . 115). ***). Bucure[ti. 36-43). (Textul propus tenteaz` s` fie un rezumat c\t mai corect al eseului men]ionat). carte \n care reg`sim enun]uri [i judec`]i ce stau la baza unor dezvolt`ri surprinz`toare nu numai \n fizic`.P. 148 . Bucure[ti. 34.

publica]ie cu un tiraj zilnic de 3. Revista citat`. P. 278. „dosarele“ oferite de „ Medias Pouvoirs“.„Sf\r[itul inocen]ei“. pag. pag. cit. pag. studii de opinie constante. norme privind \ncadrarea unui text sau a unei emisiuni de radioteleviziune. 277. o singur` lume“. cit. pag. Paris. [t. 4/1998. 124). respectiv 69-74.61. 133). Camera Deputa]ilor. 1995). Mai multe voci…. 123). editat` de INTER NATIONES. 122). reguli privind indivizii sau grupurile. R. Dr. S. A. 128). Bucure[ti. Ed. Stephen Koch . Parlamentul României. op.). F. Kathryn Koegel. sintez` ce cuprinde [i „Principiile jurnalismului (Codul presei). 130). pag. „Mai multe voci... Op. a[a cum ap`reau la 31 decembrie 1979. „The Sun“. 136 [i pag. Dumitru St`niloaie.). formarea continu` a acestora. a unei scrisori [i a unui articol despre via]a 149 . 131). Albatros/Universal Dalsi. Bucure[ti. 129).5 milioane de exemplare [i care a pl`tit. 1982. Pentru frazele sau paragrafele preluate integral am utilizat ghilimele. 126). \n mai multe r\nduri. 59 . Pentru sintezele referitoare la Marea Britanie [i Germania utiliz`m. pag. Hot`r\re asupra „Rezolu]iilor Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristic`“. op.24. Bucure[ti. [i enciclopedic`. Preot Prof. „Presse et Formation“ (Les guides du C. (Rezolu]iile 1003 [i 1215 adoptate de Camera Deputa]ilor [i recomandate ziari[tilor). pag. 276-285. J. 1994. „Medias Pouvoirs“. 125). Vizat` a fost. 59. 132).. 1997. \n principal. 62-68. obiective formative/educa]ionale („o educa]ie universitar` a ziari[tilor. suma de 124000 de lire sterline pentru publicarea neautorizat` a unei fotografii de familie. sinteze realizate de Michael Bromley (Marea Britanie) [i de Barbara Thomas (Germania). nr. cit. 2. „Les droits et les devoirs du journaliste“. p\n` \n 1993. Ed. . Anali[tii de la „MediasPouvoirs“ structureaz` textul la care ne referim \n mai multe teme: obiective directe (ale M. \nt\lniri periodice \ntre profesioni[ti etc.121). Bonn/1994 (\n francez`). Ed. pag. 127). |n cazul „realit`]ilor deontologice“ germane am utilizat [i sinteza intitulat` „Legea presei“ (56 pagini).

un comentariu concis. de asemenea. mai dur. la New York. trei senatori au prezentat ini]iativa legislativ` . |n 1993 publica discursul de Cr`ciun al reginei. la München. identic cu cel adoptat \n 1991 [i. cit.I. \n „România liber`“ din 21 august 1998. Op. Astfel c`. pag. „Declara]ia“ a fost elaborat` [i aprobat`. 1999. A fost de atunci adoptat` de F. dac`. pag. 13. 135). profesioni[tii scrisului publicistic de la noi ar stabili principiul mobilit`]ii/adapt`rii textului la 150 . 140). Op.Lege privind organizarea [i exercitarea profesiei de ziarist. Op. pag. cit.I. pag. bine structurat [i argumentat. cit. 137). Vezi „Les droits et les devoirs du journaliste“. Op. („Evenimentul zilei“ din 4 februarie 1993). Textul publicat a fost adoptat de „Sub . din cadrul ECOSOC. cit. 6. comentariu utilizat \n aprecierea reglement`rii deontologice italiene. 139). 134). Op. [i O. au primit girul (prin vot direct) al reprezentan]ilor organiza]iilor profesionale sau prin „asimilare“ („Principiile“).. 141). Ed.personal` a prin]ului Andrew. cu dou` zile \nainte de a fi rostit. Proiectul de „Cod deontologic“ propus este. 101). nu au devenit opera]ionale. 138). ..Comisia pentru libertatea informa]iei [i a presei“. 8-9. \n zilele de 24 [i 25 noiembrie 1971. 12-13. Totu[i. Amarcord. („Istoric“). „Italia/Un nou cod dentologic. cit. 136). O versiune româneasc` util` este publicat` de Lucian-Vasile Szabo.Z. 99-101. 6. pentru ziari[ti“ . Cele trei documente men]ionate. pag. Textul publicat de ONU (Departamentul de probleme sociale) \n 1952. n-a fost discutat [i adoptat de Adunarea general`. 142). Timi[oara..J. „Textul proiectului de cod“ [i „Istoric“. Ideea prelu`rii \ntocmai („oglind`“) a codului german n-ar fi rea.. precum [i Codul deontologic al Ziari[tilor. \n 30 iunie 1999. ap`rut sub semn`tura lui Sevghin Omer. practic. \n cartea sa „Libertate [i comunicare \n lumea presei“. de[i nu con]ine dec\t un scurt preambul [i doar cinci articole. identic cu cel al ziari[tilor germani. pag. precum [i de cea mai mare parte a sindicatelor ziari[tilor din Europa (pag. versiunea din 31 decembrie 1979. inclusiv datele la care au fost adoptate. la fel ca \n Germania. este structurat \n trei capitole: „Introducere“.

nr. „Guide du droit de le presse“. Public`m \n Anexe „Codul deontologic“ al „C.situa]ii [i fapte noi. „Guide du droit de le presse“. pag. pag.“. Edi]ie \ngrijit` de Emil Marinache [i Rodica {erb`nescu. 151 .R. 1987. Ed. 151).. 398.„Limitele juridice [i etice ale dreptului la citare“. 144).N. C.P. 99. sindicale [i Clubului Român de Pres` (C. cit. 149).. marile redac]ii [i institu]ii publice sau private de pres` au de-acum coduri sau principii deontologice proprii. \n „Studii [i cercet`ri juridice“. Ed. Lumina Lex. pag.P. 197 (la aceea[i pagin` [i citatul imediat urm`tor . s` suger`m organiza]iilor profesionale. 398. pag. pag. indiferent de redac]ia sau institu]ia de pres` \n care lucreaz`.. Legea nr.*). 3/1972. 4/1999. 99.F. nenormate la data adopt`rii ultimei forme. Comentat`“. 155). 145).„Forme asociative ale jurnali[tilor din România“. Op.. Ed. 152). cit.) s` ia ini]iativa elabor`rii [i adopt`rii unui cod na]ional.„Dreptul de autor. pag. pag. Marian Petcu . Bucure[ti. nr. „Adev`rul“.P. 154). I. pag. Ed. 150). 147).R. 99. 99.I. Ne permitem. pag. 143).J. Clubul Român de Pres` este deschis tuturor publica]iilor [i ziari[tilor din Bucure[ti [i din ]ar`. acceptat [i practicat de ziari[tii de la noi. 8 din 14 martie 1996. Op. cit. 146).„Jurispruden]a Cur]ii Europene a Dreptului Omului“. Apud Yolanda Eminescu . a adoptat deja un cod na]ional (care sper`m s` fie asimilat [i de „societ`]ile de pres`“). 397.. pag. astfel c` exist` premise bune de rezolvare normativ` a delicatei probleme relative la comportamentul deontologic unitar \n presa din România. 1998. cit. \n acela[i timp. Op. 9 decembrie 1999: „Dup` trei ani de activitate \n folosul profesionalismului/Clubul Român de Pres` [i-a f`cut bilan]ul (comentarii de Tudorel Gl`man). Yolanda Eminescu . 198. Institutul Român pentru Drepturile Omului.R.P. Paris. 35. 419478. 153). 148). Op. „Les droits et les devoirs du journaliste“. C. 1997. pag. \n revista „Psihosociologia [i Mass media“. Bucure[ti. Vincent Berger ..

Ed. pag. 400. Presse écrite. 39. \n ]ara noastr` [i \n ]`rile occidentale cu o larg` tradi]ie de informare [i comunicare public`. Legea Audiovizualului nr. bazat pe o cuprinz`toare bibliografie româneasc` [i str`in`. prin Legea 124). editat` de Parlamentul României. 164). nr. \n Monitorul Oficial. politic`. pag. Bucure[ti. 165). 1980. 1993. pag. Ed. 69... pag. Babel. Op. Ed. cit. nr. pag.. 161). S\nt legile utilizate \n „Cenzura [i autocenzura“ [i \n alte sec]iuni [i capitole ale lucr`rii de fa]`. Marian Petcu . „Mic dic]ionar a filozofic“. „Les droits et les devoirs du journaliste“. „Dictionnaire juridique. 158). „Dic]ionar de sociologie“. 157). \n Buletinul Oficial. de-a lungul timpului. coordonatori C`t`lin Zamfir [i Laz`r Vl`sceanu. cu modific`rile din 1978. 28. Un studiu temeinic. 104 din 25 mai 1992 [i Legea 3/1974. Bucure[ti.. pag. 83. cit. 28. „Les droits et les devoirs“. 408. Ed.„Puterea [i cultura“. 163). cit. Paris. Partea I. Legea 41/1994 (la care se adaug` modific`rile din 1998. Op. autorul ne ofer` posibilitatea de a cunoa[te [i compara cenzura. 1999. parlée. 160). Publirom. Op. 1994. Dalloz.156). televisée“. 48/21 mai 1992. Partea I. 3/19 ianuarie 1978. 159).. pag. pag. 162). 199. 152 . 1973.

.\[i interzice invocarea unui titlu sau a unei calit`]i imaginare. . suverani \n materie de onoare profesional`. sau \n[elarea bunei credin]e a cuiva. minciuna.nu-[i confund` rolul cu acela al unui poli]ist.nu comite nici un fel de plagiat. oricare ar fi el. . nici nu provoac` retrogradarea aceluia \ntr-o munc` inferioar`. deformarea faptelor.nu recunoa[te dec\t jurisdic]ia egalilor s`i (colegi de breasl` . . . . recurgerea la mijloace necinstite pentru a ob]ine o informa]ie. rela]iile sale profesionale sale ar fi susceptibile de-a fi exploatate. influen]ele. .nu uzeaz` de libertatea presei \ntr-o ini]iativ` („intention“) interesat`.consider` calomnia. . .nu va semna cu numele s`u articole de reclam` comercial` sau financiar`.nu va accepta („\ncasa“) bani \ntr-un serviciu public sau o \ntreprindere privat` unde calitatea sa de ziarist. 153 .ns).consider` onestitatea („le scrupule“) [i grija pentru adev`r ca reguli de prim ordin. . .nu accept` dec\t misiuni compatibile cu demnitatea profesional`. \ntre cele mai grave fapte profesionale.ap`r` secretul profesional.n. cit\nd confra]ii din care reproduce un text. alterarea unor documente. acuza]iile neprobate. inclusiv cele nesemnate („anonymes“). . .revendic` libertatea de a publica \n chip onest informa]iile sale.nu solicit` locul unui confrate.ANEXE Charta datoriilor profesionale ale ziari[tilor francezi (1918) Un ziarist demn de acest nume \[i asum` responsabilitatea pentru toate scrierile sale.

asocia]iilor profesionale [i \ntreprinderilor de informa]ie na]ionale [i interna]ionale. de la radio [i film sarcina s` elaboreze [i s` accepte un cod al onoarei care s` stabileasc` norme universale de conduit` profesional`. organiz\nd o conferin]` profesional` interna]ional` pentru stabilirea unui cod al onoarei interna]ional. INTRODUCERE Unul dintre aspectele libert`]ii informa]iei care. \ncep\nd din 1950.N. revine personalului din pres`. |n cursul lucr`rilor. a pus la punct metodele \n leg`tur` cu care a cerut secretarului general (al O.N. conform c`reia toate activit`]ile ulterioare relative la proiectul de cod trebuie \ntreprinse de c`tre profesioni[tii organelor de informa]ie. Constat\nd c` majoritatea \ntreprinderilor informa]iei [i asocia]iilor profesionale na]ionale [i interna]ionale care au transmis observa]iile [i sugestiile lor privind textul proiectului de cod redactat de Subcomisie \n a patra sa sesiune s\nt de acord cu utilitatea acestuia [i Av\nd \n vedere ferma convingere exprimat` de numeroase asocia]ii interna]ionale.n. a re]inut aten]ia Organiza]iei Na]iunilor Unite a fost preg`tirea unui cod al onoarei interna]ional pentru personalul presei [i informa]iei. at\t pe plan na]ional. .) s` fie aplicate pentru lucr`rile viitoare asupra proiectului de cod. Invit` secretarul general s` comunice proiectul codului onoarei interna]ional.U.“ 154 . a[a cum relev` Subcomisia libert`]ii informa]iei [i presei. Subcomisia a consultat un mare num`r de \ntreprinderi ale informa]iei [i asocia]ii profesionale na]ionale [i interna]ionale. \n ultim` analiz`. Lu\nd act de textul remaniat al proiectului de cod al onoarei interna]ional redactat de Subcomisia libert`]ii informa]iei [i presei \n a cincea sa sesiune..ns. compus` din exper]i ac]ion\nd cu titlu personal [i nu \n calitate de reprezentan]i ai guvernelor lor. Rezolu]ia adoptat` de Consiliu este astfel conceput`: „Consiliul economic [i social.Codul onoarei interna]ional al personalului presei [i informa]iei (O. dac` vor fi apreciate ca favorabile.U. pentru a lua m`surile pe care le vor considera potrivite. precum [i documentele [i informa]iile pertinente referitoare la elaborarea codului. c\t [i pe plan interna]ional.proiect CAPITOLUL I. 1952) . Aceasta deoarece Consiliul economic [i social. \n afara oric`ror ingerin]e ale guvernelor. S-a reamintit \n mod insistent c`. indic\ndu-le c`. Organiza]ia Na]iunilor Unite ar putea colabora cu acestea. Aceast` sarcin` a revenit Subcomisiei libert`]ii informa]iei [i presei.

a elaborat proiectul de cod al onoarei nu se va ocupa \n continuare de acesta. at\t pe plan na]ional. piatra unghiular` a tuturor libert`]ilor \nscrise \n Carta Na]iunilor Unite [i proclamate \n Declara]ia universal` a drepturilor omului. |n consecin]`.S. Organiza]ia Na]iunilor Unite care. Consiliul are \n vedere posibilitatea organiz`rii unei conferin]e profesionale interna]ionale av\nd ca obiect punerea la punct a textului codului. dac` \ntreprinderile informa]iei [i asocia]iile profesionale na]ionale [i interna]ionale \n aten]ia c`rora a fost supus proiectul de cod consider` c` o asemenea conferin]` este de dorit. printr-o voin]` sus]inut`. |n consecin]`. (Consiliul Economic [i Social) admite ca lucr`rile viitoare asupra proiectului de cod s` se desf`[oare \n afara oric`rei ingerin]e a guvernelor. personalul presei [i informa]iei. Preambul Libertatea informa]iei [i a presei este un drept fundamental al omului.O.* Perspectiva proiectului de cod depinde acum \n \ntregime de profesioni[tii informa]iei. c\t [i pe plan interna]ional.C. CAPITOLUL II. dup` ce a procedat la o nou` examinare a textului pe care \l redactase \n cadrul celei de-a patra sesiuni. [i a apreciat \n acest sens din nou c` profesioni[tii informa]iei s\nt cei mai califica]i s` dea un aviz. explicarea [i interpretarea faptelor. \n expunerea.C. s-a stabilit c` E. prezentul cod al onoarei interna]ional este proclamat pentru a servi ca regul` \n materie de conduit` profesional` \ntregului personal \ns`rcinat cu stocarea. secretarul general va informa Consiliul care va examina problema colabor`rii \ntre Organiza]ia Na]iunilor Unite [i organismele profesionale \n vederea organiz`rii unei astfel de reuniuni. difuzarea [i comentarea [tirilor [i 155 . TEXTUL PROIECTULUI DE COD Red`m \n continuare textul proiectului de cod al onoarei interna]ional adoptat de Subcomisie la a cincea sa sesiune. ea vizeaz` \n mod esen]ial progresul destinderii [i men]inerii p`cii. |n prezent. oricare ar fi modul de exprimare utilizat. [i consult\ndu-se cu organismele profersionale.O. Aceast` libertate va fi cu at\t mai bine ap`rat` cu c\t. transmiterea. pe baza observa]iilor [i sugestiilor transmise de \ntreprinderile de informa]ie [i de asocia]iile profesionale na]ionale [i interna]ionale. prin intermendiul Subcomisiei libert`]ii informa]iei [i presei. va men]ine mereu treaz sentimentul responsabilit`]ii [i va fi \n permanen]` con[tient de obliga]ia moral` ce-i incumb` de a fi veridic [i de a aspira la veridicitate.

care trebuie respectat. Ei nu pot fi pu[i \n cauz` cu privire la via]a privat` sau s` le fie atins` reputa]ia. Orice informa]ie care. Articolul 2 Exercitarea corect` („onorabil`“) a profesiei impune devotament fa]` de binele public. Calomnia.ns. Articolul 1 Personalul presei [i informa]iei se va str`dui din toate puterile sale s` aduc` la cuno[tin]a publicului numai informa]ii exacte. El trebuie s` verifice c\t mai exact informa]iile.) de curiozitatea public`. Cei care particip` la \ntreprinderi economice [i comerciale pe care activitatea presei [i informa]iei le impune cu necesitate s\nt supu[i acelora[i reguli. Zvonuri [i [tiri neconfirmate vor fi prezentate ca atare [i vor fi tratate \n consecin]`. Respectarea reputa]iei indivizilor este regula. Buna credin]` fa]` de public este fundamentul ziaristicii demn` de acest nume.). 156 . oricare ar fi motivele. discre]ia se impune. de asemenea. toate \ncerc`rile de a ob]ine avantaje personale [i orice sus]inere a intereselor private contrare interesului general.ns. conforme cu faptele. Faptele comunicate \n mod confiden]ial constituie secret profesional. odat` publicat`. evenimentele contemporane. va trebui s` fie rectificat` imediat. prin cuvinte [i prin orice alt mod de exprimare. Pe aceast` baz` s\nt excluse. de a face cunoscut prin scris. def`imarea inten]ionat`. Celor \mpotriva c`rora au fost aduse acuza]ii privind imoralitatea sau reputa]ia lor li se vor crea toate facilit`]ile pentru a r`spunde (acuza]iilor n. dec\t dac` interesul general consider` pentru aceasta c` se distinge (difer` . o astfel de responsabilitate. acuza]iile f`r` probe constituie grave gre[eli profesionale. f`r` \nt\rziere. Nu trebuie s` omit` voit nici un fapt esen]ial [i nici s`-l deformeze deliberat.informa]iilor.n. Cei care fac publice informa]ii [i comentarii trebuie s`-[i asume deplina responsabilitate. Cu privire la sursele de informare. afar` de cazul c\nd ace[tia \[i declin` expres. Dreptul secretului profesional va putea fi invocat p\n` la limita extrem` a legii. \n prealabil. Articolul 3 Personalul presei [i informa]iei nu trebuie s` accepte pentru el [i nu va \ncredin]a altuia dec\t sarcini compatibile cu integritatea [i demnitatea profesiei. plagiatul. se dovede[te inexact` [i v`t`m`toare.

\i incumb` responsabilitatea de a asigura respectul onoarei profesionale. nici o dispozi]ie a prezentului cod nu va fi interpretat` ca justific\nd o interven]ie guvernamental`. personalului presei [i informa]iei. 157 . Articolul 5 |n virtutea principiului care constituie drept fundament al prezentului cod. [i nu guvernelor. oricare ar fi aceasta.Articolul 4 Cei ce s\nt chema]i s` relateze sau s` comenteze evenimentele din alte ]`ri dec\t ale lor vor avea datoria s` se documenteze \n a[a fel \nc\t cuno[tin]ele dob\ndite s` le permit` relatarea [i comentarea acestora cu echitate [i exactitate. |n consecin]`. viz\nd asigurarea exercit`rii obliga]iilor morale formulate \n acest cod.

precum [i de ob]inerea vreunui avantaj ca urmare a public`rii sau suprim`rii unei informa]ii. 5) Se oblig` s` respecte via]a privat` a persoanelor.). [i aceasta \n virtutea dreptului pe care publicul \l are de a cunoa[te adev`rul. 6) Rectific` orice informa]ie publicat` care se dovede[te inexact`. 4) Nu se va recurge la metode necinstite pentru ob]inerea de informa]ii. Acesta este obiectul declara]iei datoriilor formulat` aici (s. Misiunea de informare comport` \n mod necesar limite pe care ziari[tii \n[i[i [i le impun spontan. fotografii sau documente. Responsabilitatea ziari[tilor \n fa]a publicului primeaz` \n fa]a oric`rei alte responsabilit`]i.). 158 .n. 8) |[i interzice plagiatul. Aceasta este obiectul declara]iei drepturilor ce urmeaz` (s. 3) Publicarea numai a informa]iilor a c`ror surs` („l’origine“) este cunoscut` sau. a comentariului („opiniei“) [i a criticii. Dar aceste datorii nu pot s` fie efectiv respectate \n exercitarea profesiei de ziarist dec\t atunci c\nd condi]iile concrete ale independen]ei [i demnit`]ii profesionale s\nt realizate. la libera exprimare [i la critic` este unul din componentele fundamentale ale libert`]ii oric`rei fiin]e umane.Declara]ia datoriilor [i drepturilor ziari[tilor (München. \n caz contrar. 7) Ap`r` secretul profesional [i nu divulg` sursele informa]iei ob]inute confiden]ial. def`imarea [i acuza]iile nefondate. Din acest drept al publicului de a cunoa[te faptele [i opiniile provine ansamblul datoriilor [i drepturilor ziari[tilor. a redac]iei . oricare ar fi consecin]ele pentru el \nsu[i. \n special cu privire la cei ce-i angajeaz` [i a autorit`]ilor publice. DECLARA}IA DATORIILOR Datoriile esen]iale ale ziaristului \n cercetarea. calomnia. \nso]irea acestora de rezervele necesare (din partea redactorului. 2) Ap`rarea libert`]ii informa]iei.ns.ns.ns). nu vor fi suprimate informa]iile esen]iale [i nu vor fi alterate textele [i documentele. redactarea [i comentarea evenimentelor s\nt: 1) Respectarea adev`rului. 1971) Preambul Dreptul la informa]ie.

Ziaristul nu poate fi constr\ns s` \ndeplineasc` un act profesional sau s` exprime o opinie contrar` convingerii sau con[tiin]ei sale.n. direct sau indirect. ci [i la un contract individual („personnel“) care s`-i asigure securitatea material` [i moral` a muncii sale. 2) Ziaristul are dreptul de a refuza orice subordonare care ar fi contar` liniei generale a organului de informare la care el colaboreaz`. asupra oric`rei m`suri viz\nd structura redac]iei: angajare. ziaristul are dreptul nu numai la beneficiul rezultat din conven]iile colective. \nainte de a se lua orice decizie definitiv`. Secretul afacerilor publice sau private nu poate fi opus. Ea trebuie s` fie cel pu]in consultat`. 4) Echipa redac]ional` trebuie \n mod obligatoriu informat` despre orice decizie important` de natur` s` afecteze via]a \ntreprinderii. inclusiv orice subordonare care nu este \n mod clar implicat` de aceast` linie general`. 159 . schimbare [i promovare a ziari[tilor. ziaristului dec\t ca excep]ie [i \n virtutea unor motive clar exprimate. [i suficient` pentru a-i garanta independen]a economic`. 3).ns) sau propagandist. Oricare ziarist demn de acest nume \[i face o datorie din respectarea strict` a pricipiilor enun]ate mai sus. Recunsoc\nd dreptul \n vigoare \n fiecare ]ar`.9) Nu confund` niciodat` meseria de ziarist cu aceea de publicitar (redactor de texte publicitare . din partea celor ce ofer` publicitatea („annonceurs“). concediere. DECLARA}IA DREPTURILOR 1) Ziari[tii revendic` liberul acces la toate sursele de informare [i dreptul de a ancheta („investiga“) liber toate faptele care aduc atingere vie]ii publice („conditionement de la vie publique“). 10) Refuz` orice presiune [i nu accept` directive redac]ionale dec\t de la cei cu func]ii de r`spundere din redac]ie. aceea care este stabilit` („determinat`“) \n scris \n contractul de angajare.ordin). \n acest caz. ziaristul nu accept` \n materie de onoare profesional` dec\t jurisdic]ia egalilor s`i. precum [i la o retribu]ie corespunz`toare rolului s`u social. excluz\nd orice ingerin]` guvernamental` sau a altora. 5) |n considerarea rolului [i responsabilit`]ilor sale. nu accept` nici o sugestie („consigne“ .

2. Fiecare persoan` care lucreaz` \n pres` trebuie s` p`streze secretul profesional [i poate beneficia de dreptul de a refuza referin]ele [i de a nu dezv`lui identitatea celor care au furnizat informa]iile f`r` autorizarea expres` a acestora. 5. trebuie s` fie respectat \n principiu. f`r` s` se lase influen]a]i de interesele personale sau de motiva]ii str`ine meseriei lor. 7. 8. implic` independen]a [i libertatea informa]iei. Documentele trebuie s` r`m\n` fidele sensului lor. convenit \n timpul unei \ntrevederi. Textele. 3. |n prezentarea fotografiilor simbolice subtitrarea trebuie s` explice c` nu este vorba de fotografii documentare.Codul deontologic al ziaristului din România (1991) Libertatea presei. Dac` comportamentul privat al unei persoane are atingere cu interesele publice. trebuie rectificate \ntr-un r`gaz c\t mai scurt [i sub form` adecvat` de c`tre organul de pres` care le-a difuzat. Nu este permis` \ntrebuin]area de metode incorecte pentru procurarea de [tiri sau a materialelor informative ca [i a imaginilor. Aceste principii ziaristice s\nt destinate a prezerva morala profesiei [i nu constituie o constr\ngere juridic`: 1. zvonurile [i ipotezele neverificate trebuie s` fie prezentate cu rezerva necesar`. Presa respect` via]a privat` [i sfera intim` a individului. {tirile. Editorii [i redactorii trebuie s` reziste unor asemenea tenta]ii [i s` vegheze le separarea net` a textului redac]ional de publica]iile \n scop publicitar. 4. {tirile [i informa]iile destinate a fi publicate sub form` de texte [i imagini trebuie s` fie verificate cu grija cerut` de c`tre circumstan]e. {tirile publicate sau afirma]iile care se demonstreaz` a fi false. viz\nd ob]inerea de informa]ii sau a unei sinteze. editorii [i ziari[tii trebuie s` fie con[tien]i de responsabilitatea fa]` de public [i de obliga]ia pe care le-o incumb` prestigiul presei. presa poate 160 . |n munca lor. 6. a exprim`rii ideilor [i a criticii. Responsabilitatea presei fa]` de public presupune c` articolele redac]ionale nu s\nt influen]ate de interese personale ori comerciale ale unor ter]i. Respectul pentru adev`rul [i informarea corect` a publicului s\nt imperative supreme ale presei. imaginile [i desenele publicitare trebuie s` poarte aceast` imagine. Ei \[i asum` \n fa]a publicului sarcinile ziaristice prin profesie [i con[tiin]`. Caracterul confiden]ial. prin titluri sau prin comentarea imaginilor. Sensul lor adev`rat nu trebuie s` fie deformat nici falsificat prin formulare. garantat` prin Constitu]ie.

mai ales de natur` s` aduc` atingere onoarei unei persoane. presa evit`. 9. Pentru o corect` informare. Descoperirile [tiin]ifice care se afl` \n stadiul experimental nu trebuie prezentate ca fiind definitive. pentru a nu difuza anumite informa]i. Trebuie s` se constate mai \nt\i dac` publicarea acestora nu violeaz` drepturile personale ale ter]ilor. Cine se las` cump`rat pentru a difuza sau. 13. dimpotriv`. independen]a [i misiunea presei acceptarea [i acordarea de avantaje de orice fel. Publicarea sub form` de texte sau de imagini susceptibile de a aduce atingere sentimentelor morale sau religioase ale unui grup de persoane nu este conform` cu responsabilitatea presei. 15. \nainte sau \n timpul unei astfel de proceduri.folosi informa]iile din aceast` sfer`. Relat`rile privind proceduri poli]iene[ti sau juridice trebuie f`cute astfel \nc\t s` nu prejudicieze nici una din p`r]ile implicate. ca [i a sentin]elor instan]elor judiciare. |n articolele consacrate subiectelor medicale trebuie evitat` orice prezentare senza]ional` care ar trezi \n cititori temeri sau speran]e nejustificate. mai ales \n mass media. 16. av\nd \n vedere viitorul acestor tineri. Este \n neconcordan]` cu prestigiul. Publicarea unor acuza]ii ne\ntemeiate. Un suspect nu trebuie s` fie prezentat ca vinovat \nainte de a fi judecat de tribunal. 14. De aceea. a blam`rilor formulate public de c`tre juriile de onoare ale asocia]iilor de ziari[ti. se impune publicarea. 11. |n ceea ce prive[te delincven]a juvenil` este recomandabil s` se evite citarea numerelor [i identitatea acestora prin fotografii. oricare luare de pozi]ie subiectiv` care ar putea aduce prejudicii. Trebuie renun]at la prezentarea violen]ei [i a brutalit`]ii \n scopuri senza]ionale. reportajul trebuie s` aib` \n vedere protec]ia tineretului. \n articole sau \n titluri. ac]ioneaz` \mpotriva onoarei [i moralei profesiunii. 10. care pot fi de natur` s` \ngr`deasc` libertatea de decizie a redactorului [i a editorului. este \mpotriva moralei jurnalistice. 161 .

Nr .25). 1. cuprins` \n anexa 1. prin care Adunarea Parlamentar` recomand` Consiliului Mini[trilor al Organiza]iei s` adopte o declara]ie privind etica ziaristicii. |n afara drepturilor [i obliga]iilor legale. cu respectarea prevederilor articolului 74 alin. (2) din Constitu]ia României. 2.Camera Deputa]ilor ia act de Rezolu]ia 1003 (1993). adoptat` la aceea[i dat`. precum [i de Rezolu]ia 1215 (1993). stipulate \n legisla]ia de specialitate. . cu convingerea c` acestea ar trebui puse \n aplicare de cei care practic` aceast` meserie \n \ntreaga Europ`. Informa]ii [i opinii 1. Art. conform liniilor directoare ale Rezolu]iei 1003 (1993) [i s` promoveze aplicarea acestor principii de baz` \n statele membre ale Consiliului Europei. . Aceast` hot`r\re a fost adoptat` de Camera Deputa]ilor \n [edin]a din 12 septembrie 1994. Adunarea Parlamentar` a Consiliului Europei A 44-a Sesiune ordinar` REZOLU}IA 1003 (1993) CU PRIVIRE LA ETICA ZIARISTIC~ Adunarea afirm` urm`toarele principii ale ziaristicii. Art. (Bucure[ti.Parlamentul României Camera Deputa]ilor HOT~R|RE Asupra Rezolu]iilor Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la etica ziaristic` Camera Deputa]ilor adopt` prezenta hot`r\re. av\nd \n vedere deosebita responsabilitate social` ce le revine \n evolu]ia societ`]ii [i dezvoltarea vie]ii democratice. afirm`rii valorilor morale [i a drepturilor omului. pe care Adunarea Parlamentar` le consider` necesar a fi aplicate de profesioni[tii acestui domeniu \n \ntreaga Europ`. mijloacele de informare \n mas` au o r`spundere moral` fa]` de 162 . 12 septembrie 1994. adoptat` de Adunarea Parlamentar` a Consiliului Europei la data de 1 iulie 1993. cuprins` \n anexa 2. prin care se afirm` principiile etice ale ziari[tilor.Camera Deputa]ilor recomand` tuturor ziari[tilor [i mijloacelor de comunicare \n mas` s` ]in` seama [i s` aplice principiile deontologice cuprinse \n Rezolu]iile 1003 (1993) [i 1215 (1993) ale Adun`rii Parlamentare a Consiliului Europei.

9 al Conven]iei Europene privind canalele de televiziune transna]ionale. f`r` nici o alt` interven]ie exterioar`. editorilor sau ziari[tilor. 6. 5. libert`]i [i responsabilit`]i. Titlurile [i rezumatele [tirilor trebuie s` reflecte c\t mai fidel con]inutul faptelor [i datelor prezentate.cet`]eni [i de societate. care are prin urmare [i dreptul de a cere ca informa]ia furnizat` de ziari[ti s` fie transmis` cu respectarea adev`rului. idei. r`spundere care trebuie scoas` \n eviden]` mai ales \n momentul actual. nu pot [i nu trebuie supuse criteriului adev`rului. prin urmare. {tirile trebuie difuzate cu respectrea adev`rului. adic` fapte [i date. 163 . evit\ndu-se orice confuzie \ntre acestea. 2. convingeri sau judec`]i de valoare ale mijloacelor de informare \n mas`. precum [i \n toate constitu]iile democratice. \n cazul [tirilor [i \n mod onest. Zvonurile nu trebuie confundate cu [tirile. \n timp ce opiniile exprim` g\nduri. c\t [i evolu]ia societ`]ii [i a vie]ii democratice. Exprimarea opiniilor poate consta \n reflec]ii sau comentarii asupra unor idei generale sau \n observa]ii privind informa]ii cu fundament real. dup` ce au fost efectuate verific`rile de rigoare. Activitatea mijloacelor de informare \n mas` este una de „mediere“. ele trebuie totu[i exprimate \ntr-o manier` onest` [i etic`. Principiul de baz` al oric`rei evalu`ri etice a ziaristicii este c` trebuie f`cut` o distic]ie clar` \ntre [tiri [i p`reri. ele presteaz` servicii de informare [i drepturile de care se bucur` \n ceea ce prive[te libertatea informa]iei s\nt \n func]ie de destinatari. Profesia de ziarist implic` drepturi [i obliga]ii. 4. eviden]iat de jurispruden]a Comisiei Europene [i a Cur]ii Europene pentru Drepturile Omului \n leg`tur` cu articolul 10 al Conven]iei Europene a Drepturilor Omului [i recunoscut ca atare \n art. {tirile s\nt informa]ii. 8. Opiniile exprimate sub form` de comentarii ale unor evenimente sau ac]iuni cu referin]` la persoane sau institu]ii nu trebuie s` nege sau s` ascund` \n mod inten]ionat fapte sau date reale. c\nd informa]ia [i comunicarea joac` un rol de mare importan]` \n ceea ce prive[te at\t formarea atitudinii individuale a cet`]eanului. prezentarea. fie din partea autorit`]ilor publice. Informa]ia este un drept fundamental. fie din partea sectorului privat. 3. Dreptul la informa]ie ca drept fundamental al omului editori. adic` de cet`]eni. \n cazul opiniilor. De[i opiniile s\nt inevitabil subiective [i. patroni [i ziari[ti 7. Este un drept al cet`]eanului. descrierea sau nara]iunea fiind f`cute \ntr-un mod impar]ial.

patroni [i ziari[ti. cenzura fiind exclus`. S\nt aspecte de care Comitetul Mini[trilor este con[tient. |n cadrul acestor organiza]ii. Organiza]iile respective trebuie s` asigure o total` transparen]` \n materie de proprietate [i gestiune. Reprezentativitatea acestor organe este baza legal` a eforturilor viz\nd garantarea [i dezvoltarea pluralismului \n cadrul mijloacelor de informare \n mas` [i crearea condi]iilor necesare pentru exercitarea libert`]ii de expresie [i a dreptului la informare. Nici editorii. Companiile care \[i desf`[oar` activitatea \n domeniul informa]iei trebuie s` fie agen]i socio-economici cu caracter special. care. 15. ci ca pe un drept fundamental al cet`]eanului. la r\ndul lor. nu trebuie exploatate \n scopul de a spori num`rul de cititori sau a l`rgi audien]a [i. pentru ca acestea s` poat` fi aplicate \n cadrul mai larg al spa]iului democratic european. au la baz` o structur` de \ntreprindere \n cadrul c`reia trebuie f`cut` distinc]ie \ntre editori. nici calitatea informa]iilor sau opiniilor. veniturile publicitare. pe l\ng` libertatea mijloacelor de informare \n mas`. \n ultim` instan]`. ]in\nd seama de faptul c` respectul legitim fa]` de orientarea ideologic` a editorolor sau a patronilor este limitat de imperativul absolut al corectitudini \n cazul [tirilor [i al onestit`]ii \n cazul opiniilor. |n acest sens. Autorit`]ile publice nu trebuie s` se considere proprietari ai informa]iei. nici substan]a acestora. Trebuie avut \n vedere faptul c` ziaristica se sprijin` pe mijloacele de informare \n mas`. Este un element esen]ial al respect`rii dreptului fundamental la informa]ie. |n acest sens. a[a cum ar`ta Declara]ia sa privind Libertatea Expresiei [i Informa]iei adoptat` la 29 aprilie 1982. 13. 164 . nici ziari[tii nu trebuie s` considere c` informa]ia este un bun personal. a[a \nc\t cet`]enii s` cunoasc` exact cine s\nt proprietarii [i ce interese economice au \n leg`tur` cu mijloacele de informare \n mas`. editorii [i ziari[tii trebuie s` \[i desf`[oare activitatea \mpreun`. trebuie precizat [i dezvoltat cadrul legal al clauzei de con[tiin]` [i al secretului profesional fa]` de sursele confiden]iale [i. 14. prin urmare.9. nici patronii. 10. |n consecin]`. puse de acord prevederile legisla]iei na]ionale \n acest domeniu. 11. pentru c` ei s\nt aceia care. Consecin]a acestor imperative este necesitatea de a \nt`ri garan]iile libert`]ii de expresie a ziari[tilor. ale c`ror obiective antreprenoriale trebuie s` ]in` seama de necesitatea de a asigura exercitarea unui drept fundamental. transmit informa]ia. trebuie asigurat` [i protejat` de presiuni interne libertatea \n cadrul mijloacelor de informare \n mas`. 12. Organiza]iile care se ocup` de difuzarea informa]iei nu trebuie s` o trateze ca pe o marf`. \n acela[i timp.

ziari[tii trebuie s` respecte principiului prezum]iei de nevinov`]ie. Aceast` participare nu ar fi posibil` dac` cet`]enii nu ar primi informa]iile necesare despre via]a public` pe care mijloacele de informare \n mas` au datoria s` le furnizeze. ca parte a respectului pentru valorile democratice. Persoanele care de]in func]ii publice au dreptul ca via]a lor particular` s` fie ap`r`t`. 19. a[a cum s\nt autorit`]ile publice [i f`r` s` dispun` de cuno[tin]ele de specialitate ale institu]iilor culturale sau educa]ionale de resort. 20. f`r` \ns` ca acestea s` reprezinte cet`]eni sau s` fie supuse controlului democratic. sarcini de care se achit` ziaristul prin intermediul mijloacelor de informare \n mas`. nici s` le exploateze \n scopuri proprii. \n special a [tirilor transmise de radio [i televiziune. legitimitatea ziaristicii investigative depinde de adev`rul [i corectitudinea informa]iei [i a opiniilor exprimate [i este incompatibil` cu campaniile ziaristice organizate pornind de la pozi]ii prestabilite [i interese particulare. S\nt elemente indispensabile ale vie]ii democratice. cu excep]ia acelor cazuri \n care via]a lor particular` are un efect asupra vie]ii lor 165 . Importan]a informa]iei. beneficiind de sprijinul excep]ional al noilor tehnologii. cum ar fi [colile. Prin urmare. |n redactarea informa]iilor [i opiniilor. impar]ial` [i opiniile oneste. Informarea [i comunicarea. 21. Aceasta ar echivala cu o transformare a mijloacelor de informare \n mas` [i a ziaristicii \n puteri sau contraputeri („mediocra]ia“). ziaristica nu trebuie s` denatureze informa]ia adev`rat`. 18. Func]ia ziaristului [i activitatea sa etic` 17. Impactul informa]iei asupra opiniei publice ]ine de domeniul eviden]ei. sau c` trebuie s` \nlocuiasc` func]iile specifice ale autorit`]ilor publice sau ale institu]iilor de \nv`]`m\nt [i cultur`. \n domeniul culturii [i educa]iei a fost subliniat` \n Recomandarea 1067 a Adun`rii. |n acest sens. joac` un rol determinant \n evolu]ia individului [i a societ`]ii. 23. Ar fi gre[it s` se trag` de aici conclizia c` mijloacele de informare \n mas` reprezint` opinia public`. Trebuie respectat dreptul indivizilor la via]a privat`.16. deoarece legitimitatea sa se bazeaz` pe respectul efectiv al dreptului fundamental al cet`]enilor la informa]ie. deoarece garantarea particip`rii cet`]enilor la via]a public` este o condi]ie a dezvolt`rii plenare a democra]iei. Dac` se dore[te o prelucrare a informa]iei conform` cu normele etice. \ntr-o \ncercare de a crea sau modela opinia public`. \n mod special \n cazurile care s\nt \nc` sub judice [i s` se ab]in` de la formularea de verdicte. 22. atunci beneficiarii acesteia trebuie privi]i ca indivizi [i nu ca mas`.

ace[tia trebuie s` aib` un salariu corespunz`tor [i s` beneficieze de condi]ii [i instrumente de lucru adecvate. este amplu ilustrat` de jurispruden]a recent` a Comisiei Europene [i a Cur]ii Europene pentru Drepturile Omului. orice [tire sau opinie difuzat` care este fals` sau eronat`. desp`gubiri. |n cadrul organiza]iilor care se ocup` de difuzarea informa]iilor. mijloacele de informare \n mas` trebuie s` rectifice. 31. 27. acolo unde este cazul. 25. 26. |n exercitarea meseriei. La cererea persoanelor interesate. |n ziaristic`. el nu trebuie s` aib` ca scop principal dob\ndirea prestigiului [i a influen]ei personale. furniz\nd toate informa]iile relevante. scopul nu scuz` mijloacele: informa]ia trebuie ob]inut` prin mijloace legale [i etice. trebuie elaborat statutul personalului ziaristic. Faptul c` o persoan` de]ine o func]ie public`. 28. ace[tia trebuie s` evite s` ajung` la \n]elegeri care ar putea afecta impar]ialitatea sau independen]a exercit`rii profesiei. \n exercitarea profesiei. Statutul redac]iei ziaristice 32. care s` reglementeze rela]iile profesionale \ntre ziari[ti. |ncercarea de a realiza un echilibru \ntre dreptul la respectarea vie]ii private. Av\nd \n vedere complexitatea procesului de difuzare a informa]iei. 30. trebuie pus` \n aplicare Rezolu]ia (74) 26 privind dreptul la replic` . patronii [i ziari[tii trebuie s` lucreze \n echip`. nu \nseamn` c` poate fi privat` de dreptul la via]a particular`. adoptat` de Comitetul Mini[trilor la 2 iulie 1974. |n rela]iile pe care ziari[tii. 166 . [i libertatea de expresie. 24. consacrat \n articolul 8 al Conven]iei europene asupra Drepturilor Omului. editori [i patroni \n cadrul mijloacelor de informare. automat [i urgent. precum [i prevederile pertinente ale Conven]iei Europene privind canalele de televiziune transna]ionale. 29. Legisla]ia na]ional` trebuie s` prevad` sanc]iuni adecvate [i. Pentru asigurarea calit`]ii muncii [i independen]ei ziari[tilor. Ziaristul nu trebuie s` confunde subiectele contraversate sau senza]ionale cu subiectele importante din punct de vedere informa]ional. care se bazeaz` din ce \n ce mai mult pe folosirea noilor tehnologii. ziari[tii trebuie s` aib` preg`tirea profesional` adecvat`. le \ntre]in cu autorit`]ile publice sau cu diverse sectoare economice. pe rapiditate [i capacitate de sintetizare. editorii. Pentru a armoniza aplicarea [i exercitarea acestui drept \n statele membre ale Consiliului Europei.publice.Pozi]ia individului \n raport cu presa. stipulat` \n Articolul 10. |n acest scop.

sex sau religie. asupra atitudinilor copiilor [i tinerilor. a[a cum a f`cut Secretarul general al Consiliului Europei. Av\nd \n vedere condi]iile [i principiile de baz` enumerate mai sus. Acest statut poate prevedea crearea de comitete de redac]ie. resping\nd orice discriminare bazat` pe criterii de cultur`. speciali[ti din mediile universitare [i judec`tori. Situa]ii de conflict [i cazuri de protec]ie social` 33. \ncuraj\nd adoptarea de m`suri de \ncredere \n fosta Iugoslavie. ace[tia vor avea sarcina de a elabora rezolu]ii privind respectarea preceptelor etice de c`tre ziari[ti. care are drept la informare. au obliga]ia s` se opun` violen]ei [i incit`rii la ur` [i confruntare. trebuie s` se evite difuzarea de emisiuni. Nimeni nu trebuie s` r`m\n` neutru fa]` de ap`rarea valorilor democratice. xenofobiei sau r`zboiului. toleran]a [i \ncrederea reciproce \ntre diferite comunit`]i. s` emit` judec`]i critice asupra activit`]ii ziaristului [i a credibilit`]ii sale. prin urmare. |n astfel de situa]ii. ziari[ti. Aceste m`suri vor ajuta cet`]eanul. mijloacele de informare \n mas` trebuie s` se angajeze s` respecte \n mod riguros principiile etice care garanteaz` libertatea expresiei [i dreptul fundamental al cet`]enilor de a primi informa]ii adev`rate [i opinii oneste. Organismele sau mecanismele de autocontrol. |n cadrul societ`]ii apar uneori situa]ii tensionate [i conflictuale ca efect al terorismului. 35.separat de normele obi[nuite privind rela]iile de serviciu. mesaje sau imagini care exalt` violen]a. rezolu]ii pe care mijloacele de informare \n mas` se vor angaja s` le publice. |n acest scop mijloacele de informare \n mas` trebuie s` joace un rol major \n prevenirea tensiunilor [i s` \ncurajeze \n]elegerea. Supravegherea aplic`rii acestor principii necesit` crearea de organisme sau mecanisme de autocontrol formate din editori. \n spiritul toleran]ei. 34. precum [i folosirea deliberat` a unui limbaj nepotrivit. rezolvarea problemelor prin mijloace pa[nice. asocia]iile de utilizatori ai mijloacelor de informare \n mas` [i departamentele universitare de resort vor putea publica anual rezultatele cercet`rilor efectuate a posteriori \n 167 . asocia]ii ale utilizatorilor mijloacelor de informare \n mas`. exploateaz` sexul sau consumatorismul. Lu\nd \n considerare influen]a deosebit` a mijloacelor de informare \n mas` [i \n special a televiziunii. 37. Etica [i autocontrolul \n ziaristic` 36. mijloacele de informare \n mas` au obliga]ia moral` de a ap`ra valorile democratice: respectul pentru demnitatea uman`. 38. discrimin`rii fa]` de minorit`]i.

pluralismul opiniilor [i egalitatea sexelor. au cerut elaborarea unor coduri deontologice ale ziaristicii. M`surile corective luate \n consecin]`. care * Discutat` \n cadrul Adun`rii din 1 iulie 1993 (cea de a 42-a [edin]`). Adunarea recomand` Consiliului de Mini[trii: . Va exista \n acest fel un barometru al credibilit`]ii care va da cet`]enilor m`sura valorii etice a fiec`rui mijloc de informare \n mas` sau a fiec`rei sec]iuni a unui mijloc de informare \n mas` sau a fiec`rei sec]iuni a unui mijloc de informare.). prevederile deja existente \n acest domeniu nu au un ecou interna]ional \ndeajuns de extins. 2. pe data de 26 iunie 1991. |ncep\nd din 1970. dar [i alte instan]e ca Parlamentul European (Rezolu]ia din 16 septembrie 1992 privind concentrarea mijloacelor de comunicare \n mas` [i pluralismul opiniilor). Adunarea reaminte[te activit`]ile sale \n domeniul mass-media [i \n special Rezolu]ia sa num`rul 428 (1970). a unui mecanism european de informare. 963 (1983) privind mijloacele culturale [i de educare \n vederea reducerii violen]ei. Adunarea Parlamentar`. A se vedea Doc. eficacitatea lor practic` r`m\n\nd deci foarte limitat`. Text adoptat de Adunare \n data de 1 iulie 1993 (cea de-a 42-a [edin]`). \n cursul c`reia au fost exprimate o serie de \ngrijor`ri. posibilitatea stabilirii. \n cadrul Consiliului Europei. |n consecin]`. Ca urmare a criticilor suferite de mass-media \n timpul r`zboiului din Golf.J. Núñez). 5.s` invite guvernele satelor membre s` vegheze ca legile s` garanteze organizarea mijloacelor publice de informare astfel \nc\t s` asigure neutralitatea informa]iilor. 3. 6854. 4. ca de exemplu Federa]ia Interna]ional` a Ziari[tilor (F. .ceea ce prive[te corectitudinea informa]iilor difuzate de mijloacele de informare \n mas`. ca [i Recomandarea sa nr. vor contribui \n acela[i timp la ridicarea nivelului la care este practicat` meseria de ziarist. la Helsinki. comisia cultural` [i de educa]ie a organizat o audiere parlamentar` privind etica ziaristicii.I. Totu[i. privind mijloacele de comunicare \n mas` [i drepturile omului.s` studieze. ca [i dreptul de r`spuns al feic`rui cet`]ean care a f`cut obiectul unei alega]ii. raport al Comisiei pentru cultur` [i educa]ie (raportor M. REZOLU}IA 1215 (1993)* CU PRIVIRE LA ETICA ZIARISTIC~ 1. compar\ndu-le cu faptele reale. \n colaborare cu organiza]iile non-guvernamentale. Reprezentan]ii diferitelor state membre ale Consiliului Europei \mp`rt`[esc din ce \n ce mai mult acelea[i resurse de informare \n cadrul unui spa]iu informativ european comun. chiar [i a fiec`rui ziarist. 168 . care s` beneficieze de reprezentativitatea interna]ional` pe care acestea o implic`.

s` adopte o declara]ie privind etica ziaristicii. conform liniilor directoare ale rezolu]iei 1003 (1993) [i s` promoveze aplicarea acestor principii de baz` \n statele membre ale Consilului Europei. 169 . . similare. dac` este posibil.s` promoveze crearea de asocia]ii ale beneficiarilor mijloacelor de informare [i s` \ncurajeze [colile s` creeze un sistem de \nv`]are a utiliz`rii mijloacelor de informare. av\nd un mod de func]ionare [i un rol. din organele [i mecanismele de autocontrol na]ionale corespunz`toare. .s` rezulte.

Privit` sub acest unghi. Comitetul de Mini[tri nu este \n m`sur` s` accepte concluziile Adun`rii. Comitetul de Mini[tri a solicitat opinia Comitetului Director al Mijloacelor de Informare \n Mas` (CDMM) cu privire la paragraful 5 al Recomand`rii 1215 (1993) a Adun`rii Parlamentare. Este unanim acceptat faptul c` individul. Comitetul de Mini[tri ar dori s` sublinieze c` recurgerea la interven]ii legislative nu constituie. s`-[i conduc` activit`]ile \ntr-o manier` responsabil`. Problema crucial` este aceea de a determina cadrul legislativ [i institu]ional adecvat pentru garantarea punctelor sus-men]ionate.). 170 . 1. |n acest sens. \n interiorul unui spa]iu informa]ional european comun. \n mod liber. conform c`ruia cet`]enii europeni provenind din diferitele statemembre ale Consiliului Europei au acces. referitor la codul deontologic al ziaristului. Tocmai de aceea. la acelea[i facilit`]i informa]ionale. a[a cum figureaz` ele \n Rezolu]ia 1003 (1993). Comitetul de Mini[trii \mp`rt`[e[te punctul de vedere al Adun`rii parlamentare. 2. O astfel de abordare s-ar putea solda cu \ncurajarea factorilor politici de a aduce atingere libert`]ii mijloacelor de informare \n mas`. sub pretextul promov`rii unui jurnalism responsabil (s. acestea contribuind la men]inerea climatului s`n`tos al unei societ`]i democratice. importan]a mijloacelor de informare \n mas` este incontestabil`. \n direc]ia asigur`rii liberei circula]ii a informa]iei [i a ideilor \n`untrul [i \n afara grani]elor statelor. ca [i societatea.Consiliul Europei Adunarea Parlamentar` Comunicat din partea Comitetului de Mini[trii R`spuns la Recomandarea 1215 (1993) privind codul deontologic al ziaristului (adoptat` de Comitetul de Mini[trii \n data de 21 martie 1994. comunica [i primi. cu prilejul celei de-a 510-a Reuniuni a Mini[trilor Adjunc]i). informa]ii [i idei. drept urmare. calea cea mai adecvat` pentru reconcilierea libert`]ii mijloacelor de informare \n mas` cu alte drepturi [i alte valori. \n propor]ie cresc\nd`. [i nici s` adopte. au dreptul de a exprima. Aceasta ar trebui \n consecin]`. Comitetul de Mini[tri sus]in\nd punctele specifice enun]ate conform opiniei CDMM. nici pe departe.ns. o declara]ie cu privire la propunerile Adun`rii. Exist` o \n]elegere unanim` privind importan]a mijloacelor de comunicare \n mas` independente [i pluraliste. \n general.

Responsabilitatea de baz` \n promovarea acestor obiective revine \n[i[i profesionali[tilor din domeniul mijloacelor de informare \n mas`. paragraf 3. Comitetul de Mini[tri eviden]iaz` c` este de a[teptat ca mijloacele de informare \n mas` aferente serviciului public s` r`spund` intereselor publicului larg [i s` prezinte. De altfel. se refer`. o gam` larg` de opinii. |n acest sens. c` referirea la „modul de organizare a mijloacelor publice de informare \n mas`“ poate da na[tere la confuzii. la necesitatea de a asigura „pluralismul opiniilor“. \n direc]ia „prezent`rii loiale a faptelor [i a evenimentelor. f`r` a avea o obliga]ie public` . |n termeni mai generali. referitor la paragraful 5. |n privin]a sectorului presei scrise. informa]ii [i puncte de vedere. ziarele urmeaz` o linie editorial` deosebit`. Comitetul de Mini[tri relev` dificult`]ile deosebite pe care le ridic` orice \ncercare de a promova prezentarea unei informa]ii \ntr-o manier` impar]ial`. \n cadrul jurnalelor televizate“. pentru sintagma „impar]ialitate“ a prezent`rii informa]iei. dec\t pentru cea de „neutralitate“ a informa]iei.i. Paragraful 5. }in\nd cont de importan]a independen]ei edito171 . mai degrab`. rezult` c` principiile serviciului public care stau la baza func]ion`rii acestor mijloace reclam` o prezentare echidistant` [i onest` a faptelor [i a opiniilor.ns). posturile de radio comerciale. astfel. ca [i posturilor comerciale de radio. 6. discriminarea \ntre sexe sau egalitatea [anselor.i. dispozi]iile articolului 7. de pild`.3. Comitetul de Mini[tri ar opta. ca [i a \ncuraj`rii liberei form`ri a opiniei. 5. 7.de serviciu s\nt chemate s` comunice [tiri [i informa]ii \n conformitate cu acelea[i principii. independente [i autonome. admi]\nd c` o reprezentare echilibrat` a sexelor \n cadrul institu]iilor din sectorul mijloacelor de informare \n mas` poate fi promovat` prin intermediul legisla]iei privind. Important este ca o asemenea prezentare s` \ng`duie publicului cititor operarea distinc]iei dintre fapte [i opinii (s. Consiliul de Mini[tri dore[te s` \ncurajeze acele politici care s` garanteze existen]a unei pluralit`]i de mijloace de informare \n mas`. |n plus. \n calitate de principiu ce trebuie respectat de mijloacele publice de informare \n mas`.i. Cu privire la prevederile Recomand`rii 1215 (1993) Comitetul de Mini[tri apreciaz`. Cel mai adesea.explicit` . accept` aplicarea unor considerente diferite \n cazul promov`rii de mijloace de informare \n mas` a egalit`]ii \ntre femei [i b`rba]i. cu privire la asigurarea unui „echilibru al sexelor“ \n sfera mijloacelor de informare \n mas`. 4. din paragraful 5. Totodat`. totodat`. din Conven]ia european` asupra televiziunii transfrontier` subliniaz` responsabilit`]ile ce revin serviciilor publice. Comitetul de Mini[tri. |n acest sens. ceea ce confer` o oarecare coloratur` prezent`rii informa]iilor. Dac` aceast` expresie se refer` la mijloacele publice de informare \n mas` radiodifuzate.

Consiliul de Mini[tri \[i exprim` temerea c` aceasta ar putea conduce la crearea unui gen de autoritate informa]ional` european`. 9. 172 .riale. 12. 8. Comitetul de Mini[tri nu consider` necesar` adoptarea unei Declara]ii privitoare la codul deontologic al ziaristului \n termenii propu[i de Adunare. elaborarea unor coduri deontologice de profesioni[tii \n[i[i. \n locul acestora. Aceast` situa]ie ar contraveni direct rolului de gardian al libert`]ii presei.iii. care se va desf`[ura la Praga \n zilele de 7-8 decembrie 1994 poate constitui cadrul adopt`rii unui document politic prin care se prev`d libert`]ile ziaristului [i drepturile omului. Comitetul de Mini[tri este de p`rere c` asocia]iile \n domeniu cu adev`rat independente joac` un rol hot`r\tor. fapt ce ar fi \nt\mpinat favorabil de Comitetul de Mini[tri. se reaminte[te c` a 4-a Conferin]` ministerial` european` asupra Politicii Mass-Media. 10. Comitetul de Mini[tri reaminte[te Rezolu]ia sa (74) 26 asupra dreptului la replic` . |n concluzie. C\t despre paragraful 5. 11. Comitetul de Mini[tri sus]ine necesitatea de a des`v\r[i instruirea indivizilor \n [coli \n domeniul mijloacelor de informare \n mas`. Comitetul de Mini[tri se opune \n totalitate ideii „ombudsman european \n domeniul mijloacelor de informare \n mas`“ \n s\nul Consilului Europei. ci ar preconiza. Cu privire la necesitatea asigur`rii dreptului la replic`. astfel \nc\t ace[tia s` poat` dob\ndi o \n]elegere critic` a domeniului men]ionat.iv. Referitor la paragraful 5. prin rezolu]ia 1003 (1993) a Adun`rii Parlamentare. \mputernicit` s` controleze exactitatea [i impar]ialitatea informa]iei.ii. |n acest context. c`ruia i-ar reveni misiunea specific` de a verifica acurate]ea informa]iilor. |n spe]`. Comitetul de Mini[tri nu ar indica recurgerea la solu]ii legislative. pe care \l are Consiliul Europei. Cu privire la paragraful 5.Pozi]ia individului \n raport cu presa.

30. a integrit`]ii teritoriale [i a siguran]ei publice.Articolul X al Conven]iei Europene pentru drepturile omului 1. Mai general. seria A. 49. televiziune sau cinema unui regim de autorizare. libertatea dezbaterii politice se afl` \n miezul conceptului de societate democratic`. Cazul „Lingens contra Austria“. |ntr-un sistem democratic. Fiecare persoan` are dreptul la libertatea de exprimare. restric]ii sau penaliz`ri. Limitele criticilor acceptabile s\nt la fel de largi \n ceea ce prive[te un politician sau o persoan` particular`. 42. \n interesul ap`r`rii na]ionale. Acest drept va include libertatea de a avea opinii [i de a primi sau transmite informa]ii [i idei f`r` interferen]a autorit`]ilor publice [i indiferent de frontiere. procesul din 26 aprilie 1979. ea este aplicabil` nu numai „informa]iilor“ [i „ideilor“ care ofenseaz`. toleran]a. pentru prevenirea dezv`luirii informa]iilor primite confiden]ial. Referitor la paragraful 2. condi]ii. Aceste principii au autoritate interpretativ` a Aricolului X [i s\nt obligatorii pentru toate guvernele semnatare a Conven]iei Europene. seria A. f`r` de care nu poate exista o societate democratic`. seria A. pentru a preveni dezordinea [i infrac]iunile. par. „Limitele criticilor permise s\nt mai largi c\nd ne referim la Guvern dec\t \n cazul unui cet`]ean privat. [ocheaz` sau deranjeaz` statul sau orice alt segment al popula]iei. ac]iunile sau omisiunile Guvernului trebuie s` fie supuse unei 173 . „Libertatea de expresie permite publicului cel mai bun mijloc de a descoperi [i a-[i forma o opinie asupra ideilor [i atitudinilor liderilor politici. Libertatea de expresie este necesar` ca [i pluralismul. par. Cazul „The Sunday Times contra Marii Britanii“. nr. procesul din 7 decembrie 1976. dup` cum s\nt prev`zute de lege [i necesare \ntr-o societate democratic`. par. nr. sau pentru men]inerea autorit`]ii [i impar]ialit`]ii puterii judec`tore[ti“. 2. „Libertatea de expresie este unul din fundamentele esen]iale ale societ`]ii democratice [i este o condi]ie de baz` pentru progresul acesteia. 24. Mai jos se afla c\teva dintre cele mai importante principii stabilite de Curtea European` a Drepturilor Omului. 64. 103. Cazul „Handyside contra Marii Britanii“. pentru protejarea reputa]iei [i a drepturilor altora. exercitarea lor poate fi subordonata unor formalit`]i. Acest articol nu va \mpiedica statele semnatare s` supun` societ`]ile de radio. nr. procesul din 8 iulie 1986. De vreme ce aceste libert`]i presupun datorii [i rseponsabilit`]i. sau chiar \n cazul unui politician.

par. interven]iile unui membru al Parlamentului din opozi]ie asupra libert`]ii presei. pozi]ia dominant` pe care o ocup` Guvernul face necesar ca acesta s` se re]in` de la a recurge la proceduri penale. Sunday Times. Este de datoria presei s` transmit` informa]ii [i idei despre problemele politice. „Rolul predominant al presei \ntr-un stat de drept nu trebuie s` fie uitat. (Text distribuit. care este o parte fundamental` a dreptului asigurat prin Articolul X al Conven]iei“. Seria A.. cheam` la o analiz` atent` din partea Cur]ii“. Mai mult. 46. trebuie s` se fac` o distinc]ie clar` \ntre fapte [i judec`]i de valoare. \n timp ce adev`rul judec`]ilor de valoare nu poate fi dovedit. 65. sub sigla „Federa]iei Interna]ionale a Editorilor de Ziare“. Paris. „Nu numai c` presa are sarcina de a transmite astfel de informa]ii [i idei. \n limba român`.. par.. Existen]a faptelor poate fi demonstrat`. par. Sunday Times.. par. |n acest sens. aceast` cerin]` (ziari[tii nu pot sc`pa condamn`rii pentru calomnie dac\t dac` pot dovedi adev`rul afirma]iilor lor) este imposibil de \ndeplinit [i violeaz` \ns`[i libertatea de opinie. presa nu poate s`-[i \ndeplineasc` rolul vital de „c\ine de paz`“. Observer [i Guardian contra Marii Britanii (Cazul Spycathcer). 174 . 65.. ci [i a presei [i a publicului. procesul din 26 noiembrie. 43. Lingens. Castells. ea este cu at\t mai important` pentru un reprezentant ales al cet`]enilor..analize atente nu numai legislativului [i autorit`]ilor judec`tore[ti. par. „Dup` p`rerea Cur]ii. Castells. precum [i despre orice alte domenii de interes public“. Fran]a). publicul are de asemenea dreptul de a le primi. 42. 236. Altfel. nr. par. 46... „|n timp ce libertatea de expresie este important` pentru to]i.“ Cazul „Castell contra Spaniei“ procesul din 23 aprilie 1992. |n ceea ce prive[te judec`]ile de valoare.

Ziaristul este obligat s` respecte via]a privat` a cet`]enilor [i nu se va folosi de metode interzise de lege pentru a ob]ine informa]ii sau imagini despre acestea. potrivit competen]elor ce le revin. radio sau televiziune. Atunci c\nd comportamentul privat al unor personalit`]i 175 . Regulamentul de organizare [i func]ionare al Consiliului de onoare face obiectul unui document separat. 31). Articolul 1. Ziarist profesionist este persoana care are drept ocupa]ie principal` [i retribuit` presa. director de publica]ie. libertatea de exprimare a opiniilor. dup` ce \n prealabil le-a verificat. fotoreporter. 30). prin imagini sau prin alte mijloace de comunicare \n mas` este garantat`. respectiv orice reporter. cu o vechime minim` \n pres` de un an (perioad` ce reprezint` stagiul \n aceast` activitate). ziaristul are dreptul de a critica. redactor [ef sau adjunct. indiferent de consecin]ele ce le-ar putea avea asupra sa. Articolul 4. redactor. consider\nd drept unic criteriu de judecare a faptelor raportarea lor la legile ]`rii [i la principiile morale. Ziaristul nu are dreptul s` prezinte opiniile sale drept fapte. propune introducerea unui Cod etic al ziari[tilor [i instituirea unui Consiliu de onoare. |n virtutea libert`]ii de expresie. radiouri [i agen]ii de pres`) num`r\nd circa 20 000 de ziari[ti. Articolul 2. secretar de redac]ie. Ziaristul are datoria primordial` de a relata adev`rul. Autorit`]ile publice. Ziaristul poate da publicit`]ii numai informa]iile de a c`ror veridicitate este sigur. grafician de pres`. reprezentat de peste 20 de case editoriale care cuprind cele mai importante institu]ii mass-media na]ionale (pres` scris`. televiziuni. at\t Puterea c\t [i Opozi]ia. de regul` din mai multe surse credibile. posesoare a unei c`r]i de pres` recunoscut` de una din organiza]iile profesionale. s\nt obligate s` asigure informarea corect` a cet`]enilor (art. \n scris. Cenzura de orice fel este interzis` (art. care s` urm`reasc` respectarea normelor deontologice. Potrivit Constitu]iei României. Dreptul presei de a avea acces la orice informa]ie de interes public nu poate fi \ngr`dit. obliga]ie ce decurge din dreptul constitu]ional al publicului de a fi corect informat. argumentat. Articolul 3. membri ai tuturor asocia]iilor de pres` din România.Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român de Pres` PREAMBUL Clubul Român de Pres`. {tirea de pres` trebuie s` fie exact`. obiectiv` [i s` nu con]in` p`reri personale. [ef de sec]ie sau departament.

Nu se vor aduce acuza]ii f`r` s` se ofere posibilitatea celui \nvinuit s`-[i exprime punctul de vedere. Articolul 7. |n cazurile \n care are [tiin]` de abuzuri sau \nc`lc`ri ale legilor. Articolul 8. principiul neintruziunii \n via]a privat` ar putea fi eludat. Ziaristul va da publicit`]ii punctele de vedere ale tuturor p`r]ilor implicate \n cazul unor p`reri divergente. 176 . potrivit clauzei de con[tiin]`. astfel \nc\t nici un individ nu va fi catalogat drept infractor p\n` c\nd o instan]` juridic` nu se va pronun]a. Ziaristul are responsabilitatea civic` de a ac]iona pentru instaurarea justi]iei [i drept`]ii sociale. Articolul 5. Se va avea \n vedere respectarea principiului prezum]iei de nevinov`]ie. Aceasta nu exclude relat`rile obiective asupra faptelor \n evolu]ia lor. Articolul 9. Se va men]iona rasa. Ziaristul nu se substituie institu]iilor [i puterilor publice. ziaristul are dreptul de a refuza orice ingerin]` care s`-i influen]eze decizia. ziaristului \i s\nt interzise orice \n]elegeri care ar putea afecta impar]ialitatea sau independen]a sa. Este preferabil ca minorii. |n exercitarea profesiei [i \n rela]iile pe care le \ntre]ine cu autorit`]ile publice sau cu diverse societ`]i comerciale. Ziaristul care distorsioneaz` inten]ionat informa]ia sau face acuza]ii nefondate s`v\r[e[te abateri profesionale de maxim` gravitate. lingvistic`. Ziaristul va p`stra secretul profesional privind sursele informa]iilor ob]inute confiden]ial. Articolul 6. sexual`) numai \n cazurile \n care informa]ia publicat` se refer` la un fapt strict legat de respectiva problem`. Articolul 10. Se va evita publicarea comentariilor [i lu`rilor de pozi]ie asupra unor cauze aflate pe rol \n justi]ie.publice poate avea urm`ri asupra societ`]ii. na]ionalitatea. Este la latitudinea propriei sale con[tiin]e s` respecte confiden]ialitatea surselor chiar \n fa]a justi]iei. Confiden]ialitatea surselor de informa]ii este garantat` de reglement`rile interna]ionale la care România este parte. bolnavii [i victimele unor infrac]iuni s` beneficieze de p`strarea confiden]ialit`]ii identit`]ii. apartenen]a la o anumit` minoritate (religioas`. Ziaristul are datoria de a face corec]iile necesare \n cazul \n care din vina sa vor fi date publicit`]ii informa]ii inexacte.

interioare profesiei: autoimpuse). analize [i rezumate sugestive. dar [i juridic. ISBN 973-96085-0-7 . \ntr-o anumit` m`sur`. opinii de autoritate. reglement`ri na]ionale [i interna]ionale. b) preeminen]a principiului autoregl`rii presei \ns`[i (cu recurs doar la normele deontologice. f`r` a se putea exclude cu totul controlul prin normele juridice. (Cu constatarea aparent paradoxal`: planetizarea informa]iei a ad\ncit criza veridicit`]ii [i moralit`]ii mesajului publicistic). Evolu]iile din spa]iul comunica]ional european acord` prioritate celei de-a doua atitudini. poate impune [i \[i poate impune regula libert`]ii [i responsabilit`]ii morale/civice. „dup` caz“). Deocamdat`. moralitatea unei comunit`]i/societ`]i de referin]`. Prezenta sintez` invoc`.infinit nominal` sau gregar`. nemijlocit. cei care pot impune. [i profesioni[tilor presei. schimb`ri. prin caracterul s`u exponen]ial.Sinteza de fa]` porne[te de la premisa etic` acceptat`: ac]iunea uman` . Sper`m ca textul \n discu]ie s` fie folositor tinerilor studen]i. cum este aceea a mediilor de informare [i comunicare. \n substan]` [i consecin]e.define[te. tolerant` sau bestial` . dar. criteriile adev`rului [i onestit`]ii \n realizarea efectiv` a actului de informare [i comunicare public`. Solu]ia mediatic` posibil` relev` cel pu]in dou` atitudini constante: a) acceptarea unui control normativ (\n special moral/deontologic. ferit de orice fel de ingerin]e exterioare. poate s` creeze [i s` impun` un cadru deontologic propriu. cum [i ini]iativele deontologice române[ti post-decembriste. Important de constatat este c` presa. texte. aspiran]i la profesia de gazetar. Lucrurile s\nt mult tensionate. \n cauz`. presiuni. deliberat` sau intempestiv`. c\nd ac]iunea se petrece \n vasta arie public` de receptare [i impact. indiferent de \mprejur`ri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful