SVEUĈILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ TRAVNIK FAKULTET PRAVNIH NAUKA STUDIJ I CIKLUSA; GODINA STUDIJA: III SMJER: OPŠTI SMJER

PRESUDA UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU
SEMINARSKI RAD

Travnik, april 2013. godine

1

dr Samir Zuparević Travnik. april 2013. GODINA STUDIJA:III SMJER: OPŠTI SMJER PRESUDA UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU SEMINARSKI RAD Dario Baškarad IZJAVA: Ja Dario Baškarad student Sveuĉilišta/Univerziteta „Vitez“ Travnik. godine 2 . STUDENT: Dario Baškarad PREDMET: Pravna klinika PROFESOR: Doc.SVEUĈILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“ TRAVNIK FAKULTET PRAVNIH NAUKA STUDIJ I CIKLUSA. Indeks broj: 0145-10/ROP odgovorno i uz moralnu i akademsku odgovornost izjavljujem da sam ovaj rad izradio potpuno samostalno uz korištenje citirane literature i pomoć profesora odnosno asistenata.

UVOD Parnica se. jer upućensam na sebe. U vezi za s timsudija mora temeljno poznavati odredbe o bitnim povredama parniĉneprocedure. UtvrĊujuća deklarativna presuda njome se utvrĊuje deklariše postojanje ilinepostojanje jednog prava –ili istinitost ili neistinitost jedne isprave. PresuĊenje stvari misaono predstavlja najteţi deoobavljanja sudske funkcije pogotovo kada je vrši sudija pojedinac.okonĉava presudom. posle raspravljanja i dokazivanja na glavnoj raspravi. kao i materijalno pravo koje u sporu ima da bude osnov zakonitepresude. U svesti sudije treba da su ĉvrsto postavljeni aksiomi parniĉnepresude: da sud nikad ne dosuĊuje ono što je od njega stranka nije traţila ida parnicu ima da reši iskljuĉivo na osnovu sprovedenih dokaza ĉijomocenom ima da doĊe do istine o osporenim ĉinjenicama. 3 . Njeno delovanje je preventivno na moguće povrede pravau budućnosti. Kod jenije potrebno prinudno izvršenje.Za razliku od kostitutivne presude deklarativna presuda nestvara nikakvu promenu u spornom materijalno pravnom odnosu.Ova presuda se donosi povodomdeklarativne tuţbe. po pravilu.

Obrazloţenje U tuţbi od 11. 56 K.godine i tokom postupka tuţitelj je naveo da od 1981. Tuţenom se nalaţe da tuţitelju izda zemljišno-knjiţnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva na navedenoj nekretnini sa 1/1 u zemljišnu knjigu.O.godine posjeduje nekretninu „Luka“ oznaĉenu kao k. upisane u zk. Prvomajska 10. Osporio je tuţbeni zahtjev i predloţio da se odbije. a tuţitelj obaveţe na nadoknadu troškova postupka.K.O. 4 . nakon glavne rasprave zakljuĉene 24. radi utvrĊenja prava vlasništva po osnovu dosjelosti. kojeg zastupa punomoćnik A.11. 7. U odgovoru na tuţbu i tokom postupka tuţeni je potvrdio da je sa tuţiteljem.A.. a ovaj njemu za uzvrat navedenu parcelu. površine 352 m2.04.ul. 56 K. godine. dana 9. a sve u roku od 30 dana. kao i da mu naknadi troškove postupka. u protivnom da je zamjeni presuda.ul.520.00 KM (hiljadu petsto dvadesetkonvertibilnih maraka).Ţ.ĉ.2008.. a.s.O. 111. 9.00 KM.05. Na te okolnosti prijedloţio je da sasluša svjedoka H.BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINSKI SUD U SARAJEVU Broj: P01925-08 Sarajevo. sud je ustanovioda je tuţbeni zahtjev osnovan. Upuštajući se u meritorno odluĉivanje o istaknutom zahtjevu tuţitelja. upisane u zk. U toku dokaznog postupka izvedeni su dokazi saslušanjem tuţitelja i tuţenog. iz Sarajeva. 56 K.ĉ. površine 352 m2. godine.. te ĉitanjem zk.05. Nadalje je naveo da u to vrijeme zemlja nije bila na cijeni.2008.. Dolac koja mu je predata u vlasništvo od tuţenog osnovom usmeno dogovorene zamjene za traktor starog dvije godine kojeg je on dao tuţenom. a danas na trţištu bi mogao dobiti više. ul. protiv tuţenog Besima Besića. ul.2008. iz Sarajeva.H. Tuţeni mu to pravo osporava pa istaknutim tuţ benim zahtjevom tuţitelj je predloţio da sud donese presudu kojom da utvrdi da je tuţitelj po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasništva na toj nekretnini i da tuţenom se nalaţi da tuţitelju izda tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva.000. 111. Prvomajska 15. a za uzvrat. kao i da mu naknadi troškove postupka u iznosu od 1. K. v. zakljuĉio usmeni ugovor o zamjeni te nekretnine za traktor kojeg mu je tuţitelj predao 1981. a to mu tuţitelj ne priznaje.ul. svjedoka Ţ. u prisustnosti tuţitelja i njegovog punomoćnika i tuţenog.godine. Dolac. Od tada pa do podnošenja ove tuţbe neprekidno je koristi i smatra da je dosjelošću stekao pravo vlasništvo. a koju će u protivnom zamijeniti ova presuda. Tvrdi da je vlasnik predmetne nekretnine i da je u zemljišnoj knjizi upisan sa pravom vlasništva 1/1.godine Općinski sud u Sarajevu. advokat iz Sarajeva. tom prilikom. donio je PRESUDU UtvrĊuje se da je tuţitelj osnovom dosjelosti stekao pravo vlasništva na oranici „Luka“ oznaĉene kao k. on njemu predao svoju nekretninu „Luka“.2007. sudija Edin Ekinović. u pravnoj stvari tuţitelja Damir Dedića. Dolac.

novine FBiH“ 53/03.29/03 „Sl.2001. st. Zakona o parniĉnom postupku2 (dalje ZPP) i utvrdio dokazanim slijedeće ĉinjenice. st. 32. a shodno odredbi iz ĉl. Kako se savjesnost posjeda pretpostavlja (ĉl. 3. Osnovom proĉitanog zk. upisan kao vlasnik sa 1/1. oznaĉene kao k.. st. st.2001. to znaĉi da je sa 31. 2. 77.godine. Zakona o vlasniĉko-pravnim odnosima1 (dalje ZVO) propisano je da posjednik stjeĉe dosjelošću pravo vlasništva na nepokretnoj stvari koja je u vlasništvu druge osobe. 77.godine (kao posljednjeg dana vremena potrebnog za dosjelost). Prema ĉl. 32. a završio istekom 31. koji su u odluĉnim ĉinjenicama iskazivali uvjerljivo i logiĉno pa im zbog toga sud vjeruje utvrĊeno je da je tuţeni predmetnu nekretninu predao tuţitelju u 1981.godine) i poĉeo teći rok dosjedanja.o. jer mu je predmetno zemljište tuţeni neposredno predao u posjed osnovom usmenog pravnog posla.godine od kada je stupio u posjed (od kada je vrijem e potrebno za dosjelost poĉelo teći) do isteka 31. st. Saslušanjem svjedoka Ţ. Oba ova svjedoka. 111. 2. Primjenom pravila o raĉunanju rokova iz ĉl. sud izvodi zakljuĉak da je od tada (1981. 77. savjesnost posjeda se pretpostavlja.godine u zamjenu za traktor i od tada da je posjeduje do danas i nesmetano koristi.godine proteklo dvadeset godina savjesnog posjeda i osnovom dosjelosti da je tuţitelj stekao pravo vlasništva. pa kod tih ĉinjenica. 3. tog zakona posjed je savjestan ako posjednik ne zna niti moţe znati da stvar koju posjeduje nije njegova. 35.ĉ. 2.1. Saslušanjem tuţitelja i tuţenog. izjave i navode stranaka sud je ocijenio u smislu odredbi iz ĉl. 1 2 „Sl.novine FBiH“ 6/98.12. i 123. protekom dvadeset godina savjesnog posjeda.godine predaju u posjed predmetne nekretnine neposredno tuţeni dao tuţitelju osnovom usmeno dogovorene zamjene za traktor.ul. st.Odredbom iz ĉl. Time. 35.K. je dokazana i ĉinjenica da je tuţitelj od dana preuzimanja neprekidno faktiĉki savjesno posjedovao tu nekretninu sa voljom vlasnika i da je posjed istinit i pošten. st. 1. osnovom takvog ĉinjeniĉnog stanja. 8 . ZVO. 56 k. kao komšije bili su prisutni predaji nekretnine u posjed pa o odluĉnim ĉinjenicama imaju neposredno opaţanje. istog zakona vrijeme potrebno za dosjelost poĉinje teći od dana kada je posjednik stupio u posjed stvari. preuzetog Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa ĉl. utvrĊeno je da meĊu strankam nije sporno da je 1981. a završava se istekom posljednjeg dana vremena potrebnog za dosjelost. 77. a prema ĉl.Ţ. list RBiH" 2/92 i 13/94 5 .12. Prema ĉl. koji su u bitnim ĉinjenicama iskazivali saglasno. U ovoj pravnoj stvari nije sporno da je tuţitelj faktiĉki posjednik predmetne nekretnine. Dolac da je tuţeni u zemljišnoj knjizi na predmetnoj oranice „Luka“. a koji je imao za cilj sticanje vlasništva na predmetu ugovora. ovaj sud je stanovišta da je tuţitelj u vrijeme kada je stupio u posjed imao savjestan posjed. Sporno je da li tuţitelj ima posjed odreĊene kvalitete neprekidno kroz protek vremena dosjelosti odreĊenog zakonom. Nadalje. list SFRJ" 29/78 do 57/89 i "Sl. površine 352 m2.2001.12. st.ZVO) sud je utvrdio da je tuţitelj na predmetnoj nekretnini imao savjesni posjed kroz cijelo vrijeme dosjedanja preko dvadeset godina poĉev od 1981. i K. ZVO. Izvedene dokaze. 2.73/05 i 19/06  "Sl.

89. st. Tuţitelju su priznati potrebni troškovi i to: za sastav tuţbe. Kod ĉinjenice da je u zemljišnoj knjizi tuţeni upisan vlasnikom predmetne nekretnine. 13. Sud je odbio prijedlog tuţenog da sasluša svjedoka H. 6 . za zastupanje na pripremnom roĉištu i glavnoj raspravi za svaku radnju po 360. 3 4 „Sl. Kako je tuţitelj u cijelosti uspio u parnici to mu je tuţeni duţan naknaditi troškove postupka (ĉl.387. 1. Edin Ekinović Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti Ţalbu Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana donošenja presude u tri primjerka putem ovog suda.novine”22/04 5 “Sl. koju će u protivnom zamijeniti ova presuda.ZPP). Zakona o zemljišnim knjigama FBiH3.. sud je uzeo u obzir samo troškove koji su bili potrebni radi voĊenja parnice (ĉl.386. a primjenom već naprijed pomenute zakonske odredbe.novine KS“ 3/97. jer je po osnovu vanredne dosjelosti tuţitelj stekao pravo vlasništva. troškovi tuţitelja utvrĊeni u iznosu od 1. i 43.00 KM obraĉunatu prema Zakonu o sudskim taksama Kantona Sarajevo 5.520.H.st. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata FBiH4.00 KM . S U D I J A. 12.Zbog toga je valjalo usvojiti tuţbeni zahtjev.novine“19/03 “Sl. Pri tome.00 KM shodno ĉl. a primjenom odredbe iz ĉl.ZPP). jer te promjenjene okolnosti na koje se tuţeni poziva nastale su po ispunjenju obaveze i kao takve su irelevantne za odluku o osnovanosti tuţbenog zahtjeva ove parnice. Ukupno su dakle. to je osnovan i zahtjev tuţitelja istaknut na ĉinidbu za izdavanje odgovarajuće zemljišn oknjiţne isprave podobne za upis tuţiteljeva prava vlasništva na navedenoj nekretnini sa 1/1 u zemljišnoj knjizi. te troškovi za sudske takse na tuţbu i presudu po 210.1. s obzirom da ga je predloţio na okolnosti da je predmetna parcela sada skuplja u odnosu na vrijeme kada je saĉinio usmeni ugovor o zamjeni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful