R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura englez`
Programa pentru • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I [n

3442 / 21.2000 .03.Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr.

în calitate de cadre didactice universitare.competenţa profesională .PROGRAMA PENTRU GRADUL I Universităţile şi catedrele de specialitate care are drept de conducere a lucrărilor de gradul I. Conducătorii de lucrări. . îşi vor asuma responsabilitatea în selectarea candidaţilor în funcţie de: .pregătirea de specialitate. sunt abilitaţi să stabilească cerinţele unei lucrări ştiinţifice de gradul I.rezultatele în activitatea educativă .

4.PROGRAMA DE FORMARE CONTINUĂ Obiective cadru 1. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE . să conştientizeze propria nevoie de formare specifică /continuă. Furnizare de formare continuă vor face oferte de cursuri la CCD-uri în funcţie de obiectivele cadru menţionate. să-şi elaboreze propria strategie educaţională conform etapei de dezvoltare profesională pe care a atins-o. să conceptualizeze efectele noii relaţii profesor-elev. să afle şi să aplice metode şi procedee didactice pentru folosirea eficientă a manualelor alternative. 3. să adapteze. 2.

propoziţii . construcţiile cu gerunziu. nehotărât. numele predicativ. clasele de verbe şi aspectul progresiv) (iii) categoria de mod (indicativ. obiectului direct. sintactice. completiva infinitivală . sens. folosind conţinuturile lingvistice de mai jos. OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de: .Programa pentru examenele de definitivat şi titularizare Limba Engleză I. indirect şi prepoziţional . subjonctiv) şi verbele modale (caracteristici morfologice. reguli de folosire) Categorii verbale (i) categoria de timp (ii) categoria de aspect (opoziţia perfectiv-imperfectiv. interogative şi exclamative Clasificarea sintactică a verbului: subcategorizarea (predicate de tip copulativ. CONŢINUTURI 1)Fonetică şi fonologie Sistemul fonologic al limbilor română şi engleză Intonaţia: structură. tranzitive intranzitive) Relaţii gramaticale şi functii la nivelul propozitiei simple: particularităţi ale subiectului. B. semantice) 3)Sintaxa Propoziţia simplă . Criterii de clasificare. Deprinderile de comunicare şi abordări metodice A. determinarea cu marca zero (iii) categoria genului (marcarea morfologică. atributul Pasivul în engleză şi română Construcţii dative 4)Sintaxa frazei Fraza prin coordonare: aspecte semantico. . funcţie comunicativă 2)Morfologie Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor Categorii nominale: (i) categoria de număr (clasificarea substantivelor după număr) (ii) categoria de determinare (valorile articolului hotărât.a folosi metode variate şi adecvate de predare a capacităţilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale.pragmatice ale coordonării Fraza prin coordonare (i) Complementarea: ierarhia tipurilor de propoziţii completive şi introduse prin THAT.a realiza proiectarea didactică . Proprietăţi ale propoziţiei declarative. elementul predicativ suplimentar. (ii) Propoziţia relativă ca tip distinct de subordonare. interogativa directă .

TEME GENERALE 1.a prezenta o metodă adecvată de a preda un text literar dat conform cu obiectivele programei şcolare.Texte literare. stiluri funcţionale Analiza discursului. analiza distribuţională. . analiza genurilor 6) Metodica predării limbii engleze ca limbă străină Teorii de învăţare a unei limbi străine Metode. .Metode ale semanticii cognitive. Teoria prototipului. noţiunile de teorie şi critică literară prin care un text la prima vedere se plasează în context istoric şi cultural. Modernist and post-modernist approaches to reality 7. procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine Predarea comunicativă . Tradition and Innovation: an everlasting conflict 10.a aborda temele generale de mai jos cu referire la operele incluse în bibliografie. Relaţii lexicale. Myths revisited in the 20th century literature of English language . Types of conflicts in English/American Romanticism 4. Tehnici de simulare în formarea şi dezvoltarea diferitelor deprinderi II. tipuri de teste. Enlightenment ideas reflected in the English literature of the time 3. organizarea lexiconului mental Limbaj figurativ şi figuri de stil Limbaje de specialitate. Power/identity/love-games in Shakespeare’s plays 2. The Puritan legacy and symbolic structures in American literature 8. Journeys into “the possible” in English and American literature 6. Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză. The Victorian character: values in action 5. Tipuri de activităţi. contexte culturale şi predarea lor A. Metode şi tehnici de evaluare a randamentului scolar.a conştientiza şi transmite atitudini culturale ( cultural awareness) B.a adecva predarea termenilor şi a conceptelor de teorie şi critică literară la diverse tipuri de clase .a utiliza corect termenii şi conceptele. Representation of American myths 9. .înrudite (interogative şi “cleft”) Propoziţii circumstanţiale: clasificare după sens şi funcţie 5) Semantica şi lexicologie: stilistică şi pragmatică Metode structurale : analiza componenţială. OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de : .

metonimie. vocabularul poetic – sistem. roman. 116 + other seven of your choice). etc. Ode on A Grecian Urn.Hardy: Tess of The D’Ubervilles/The Return of The Native Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland O.modernism. realism. 66. realism magic. Ode To The West Wind + the selection in a recommended Anthology G.B. structuri expresive dramatice caracteristice tragediei. unui curent literar. timp. dramă.curente literare: iluminism.Shelley: Ozymandias. Kubla Kbla Khan + the selection in a Recommended anthology P.T. omniscienţa totală/partială. modalităţile retorice ale povestirii. etc. motivarea social behavioristă/ psihologică. naturalism. PRINCIPII DE COMPOZITIE a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural . poezie. .C. repere în identificarea textului ca aparţinând unui anume artist. existenţialism. comediei. J. spaţiu. subiectivă. comic. modalităţi narative: naraţiunea obiectivă. b) principii de compoziţie: subiect. patetism. nuvelă. romantism.Shaw: Caesar and Cleopatra/The Devil’s Disciple J. Julius Caesar. tonalitate. TERMENI . Hamlet.genuri literare.G. cauzalitate.Coleridge: The Rime of The Ancient Mariner.şi ludic. atmosferă. burlesc. c) perspective şi tonalităţi: tragism. impersonalitate.Wilde: The Importance of Being Earnest G. non-fictiune. metaforă.B.Deckens: Great Expectations Th. CONCEPTE. simbol. A. construirea intrigii. La Bekke Dame Sans Merci E. variante ale dialogului de la utopia comunicării ideale la jocurile de limbaj şi la blocaje din teatrul absurdului. toate cărţile sunt recomandate pentru Gradul II) Opere de referinţă ale autorilor incluşi în manuale: • Literatura britanică W.Blake: Songs of Innocence and Songs of Experience W. alegorie.Wordsworth: The selection in a recommended anthology S. Bibliografia critică (Cărţi marcate cu * sunt pentru definitivat.Bronte: Wuthering Heights Ch. temă. Romep and Juliet.grotesc.Defoe: Robinson Crusoe Jane Austen: Pride and Prejudice W. postmodernism.Conrad: Heart of Darkness . voce poetică.Byron: Childe Harold’s Pilgrimage John Keats: To Autumn. Midsummer Night’s Dream. ridicol. sublim d) intenţionalitate şi limbaj. procedee stilistice( epitet. melodramei.Shakespeare: Sonnets (91. tipologia personajelor .Swifft: Gulliver’Travels D.

): An Anthology of English Literature: The Modern Age. El Dorado. McMichael Anthology of American Literature.Poe. The American Tradition in Literature.Mitroiu (coord.Faulkner. Cambridge University Press Heaton.Plath: The selection in a recommended anthology E. The Makers and the Making. Language Teaching Methodology.J 1983. 1988. XX. The The Killers.S 1982. The Norton Anthology of American Literature. 20th Century American Poetry. The Raven E. The selection in a recommended anthology Emerson. R. 1988.Miller.Franklin.Golding: Lord of The Flies John Osborne: Look Back in Anger • Literatura americană Emily Dickinson.S. The Tell-Tale Heart. I. Harmer. Grammar Practice Activities. Principles and Practice in Second Language Acquisition. M. The Old Man and the Sea.Joyce: A Portrait of The Artist as A Young Man T. I-II. Moby Dick A. Norton Anthology of Modern Poetry. Absalom S. Dalloway J.): An Anthology of English Literature: The Neoclassic Age. Longman Ur. The Practice of English Language Teaching. Autobiography R. Prentice Hall Krashen.Hemingway.Stevens: The selection in a recommended anthology M.Kereaschi (ed. Death of a Salesman E. The Great Gatsby B. TUB. American Literature. Rodica Mihaila. The Heath Anthology of American Literature.Woolf: Mrs. TUB 1976.A. Cross Country Snow. “Self-Reliance”. The Scarlet Letter E.Forster: A Passage To India H.Mihaila. “A Pact”). 1991. Huckleberry Finn W. Essays W.Frost: The seleciton in a recommended anthology Hawthorne. Classroom Testing.Twain.J. Leaves of Grass (“Song of Myself”) • Antologii recomandate The Norton Anthology of English Literature vol.P. R. The Prentice House Anthology.Eliot: Waste Land/The Four Quartets Dylan Thomas: the selection in a recommended anthology W. The Age of Sentiment and Sensibility.D.M. 1984. The Markers and the Making: Mc Michael Anthology of American Literature.) Antologie de poezie sec. Pergamon .A.O’Neill. 1990. The Short Happy Life of Francis Macomber Melville. Preda (coord. The seleciton in a recommended anthology W. The Romantic Age.James: The Portrait of A Lady V.Whitman.Pound (“In a Station…”.Fitzgerald.E. TUB. Absalom.Longman Nunan. Contemporary American Poetry. Mourning Becomes Electra S.

et al. 1988 Teach English (+Workbook) CUP Larsen-Freeman. 1987. 1986. D. 1990 Past into Present. !988. CUP Ur. Longman Leech. Dorobat. G. Oxford*Harmer. Writing English Language Tests. G.R. 1987.S. Teaching Listening.D. 1999 Dicţionar de civilizaţie britanica. 1997 Predarea şi învăţarea limbilor străine în România în perspectivă europeană . Humanitas Cunita. 1975.D. Roles of Teachers and Learners. Burgess. CUP Willis.A. Collins *Wright.CUP Doff. J. CUP Gairns. J. CUP Weir. Literature in the Language Classroom. Working with Words. 1990. D.1988 Eglish Morphology vol 1.1990. D.OUP White.Longman Hadfield. A Course in Language Teaching *Richards. M. Longman Underhill. Effective Class Management. 1981. Longman Ur. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. J. Discussions that Work. Process Writing. 1984.Using English: from conversation to canon ….J. 1987.R. C. 1987. C. CUP Heaton. Keep Talking. A.English: history. N. Longman Collie. R. new identities Quirk.A. et al 1972 A Grammar of Contemporary English.1983. (series editors) 1996 Open University Press/Routledge …. P.2 TUB Şerban. Conversation. Heinemann *Hedge. Communicative Language Testing. 1987.1986. T. Longman Anghelescu Irimia. Draghiescu. E. diversity and change ….I.. The Lexical Syllabus.J. P. P. 1982.Redisigning English: new texts.T. R. et al.1992. English Literature Gower.B. OUP *Byrne. Techniques for Classroom Interaction. Cambridge Graddol.*Ur. Cambridge Lazar. D. Longman Stefănescu. Teaching Listening Comprehension. 1986 Techniques and Principles in Language Teaching.1989. 1988.1990. &Popa. 1987. Approaches and Methods in Language Teaching. 1982 English Syntax.D. J.M. Cambridge *Wallace.Learning English: development and diversity …. Testing Spoken Language. J. R. Reading OUP *Nuttalll. 1987. Classroom Dynamics. Teaching and Learning Grammar. OUP Klippel.Writing. M. C. & Slater. 1996. Literature and language Teaching. Longman Nolasco. Leith. OUP Underwood. 1975 A Communicative Grammar of English.TUB *Underwood.& Swann. f. Editura Alternative ( Agentia natională SOCRATES) Programa pentru examenele de gradul II Limba Engleză .

construcţiile cu gerunziu. Criterii de clasificare. interogative şi exclamative Clasificarea sintactică a verbului: subcategorizarea (predicate de tip copulativ. OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de: . nehotărât. clasele de verbe şi aspectul progresiv) (iii) categoria de mod (indicativ. sens. indirect şi prepoziţional . unul focalizat pe dezvoltarea unor capacităti de comunicare şi unul de recapitulare şi evaluare ) B. interogativa directă .pragmatice ale coordonării Fraza prin coordonare (i) Complementarea: ierarhia tipurilor de propoziţii completive şi introduse prin THAT. sintactice. Proprietăţi ale propoziţiei declarative. completiva infinitivală .a analiza si restructura proiecte didactice date (3) ( unul pentru predarea literaturii . determinarea cu marca zero (iii) categoria genului (marcarea morfologică.I. propoziţii înrudite (interogative şi “cleft”) . obiectului direct. semantice) 3)Sintaxa Propoziţia simplă . funcţie comunicativă 2)Morfologie Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor Categorii nominale: (i) categoria de număr (clasificarea substantivelor după număr) (ii) categoria de determinare (valorile articolului hotărât. numele predicativ. tranzitive intranzitive) Relaţii gramaticale şi functii la nivelul propozitiei simple: particularităţi ale subiectului. .a realiza proiectarea didactică . atributul Pasivul în engleză şi română Construcţii dative 4)Sintaxa frazei Fraza prin coordonare: aspecte semantico. elementul predicativ suplimentar.a folosi metode variate şi adecvate de predare a capacităţilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale. subjonctiv) şi verbele modale (caracteristici morfologice. reguli de folosire) Categorii verbale (i) categoria de timp (ii) categoria de aspect (opoziţia perfectiv-imperfectiv. .CONŢINUTURI 1)Fonetică şi fonologie Sistemul fonologic al limbilor română şi engleză Intonaţia: structură. folosind conţinuturile lingvistice de mai jos. Deprinderile de comunicare şi abordări metodice A. (ii) Propoziţia relativă ca tip distinct de subordonare.

Propoziţii circumstanţiale: clasificare după sens şi funcţie 5) Semantica şi lexicologie: stilistică şi pragmatică Metode structurale : analiza componenţială. Modernist and post-modernist approaches to reality 7. stiluri funcţionale Analiza discursului. Versions of Realism in the Victorian novel 12.a conştientiza şi transmite atitudini culturale ( cultural awareness) D. . The Puritan legacy and symbolic structures in American literature 8. Journeys into “the possible” in English and American literature 6.Metode ale semanticii cognitive. Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză. Relaţii lexicale. Myths revisited in the 20th century literature of English language 11.a adecva predarea termenilor şi a conceptelor de teorie şi critică literară la diverse tipuri de clase . OBIECTIVE Candidaţii vor dovedi capacitatea de : . Tipuri de activităţi. noţiunile de teorie şi critică literară prin care un text la prima vedere se plasează în context istoric şi cultural. Power/identity/love-games in Shakespeare’s plays 2. . analiza distribuţională. contexte culturale şi predarea lor C. TEME GENERALE 1.a prezenta o metodă adecvată de a preda un text literar dat conform cu obiectivele programei şcolare. The Victorian character: values in action 5.a utiliza corect termenii şi conceptele. organizarea lexiconului mental Limbaj figurativ şi figuri de stil Limbaje de specialitate. Tradition and Innovation: an everlasting conflict 10. Author and plot in British and American fiction . Metode şi tehnici de evaluare a randamentului scolar.Texte literare. . analiza genurilor 6) Metodica predării limbii engleze ca limbă străină Teorii de învăţare a unei limbi străine Metode. Representation of American myths 9. Types of conflicts in English/American Romanticism 4. procedee şi tehnici moderne de învăţare a unei limbi străine Predarea comunicativă . Enlightenment ideas reflected in the English literature of the time 3. Tehnici de simulare în formarea şi dezvoltarea diferitelor deprinderi II. tipuri de teste.a aborda temele generale de mai jos cu referire la operele incluse în bibliografie. Teoria prototipului.

construirea intrigii. comediei. non-fictiune.Updike: The Centaur/Rabbit. realism magic. PRINCIPII DE COMPOZIŢIE a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural .şi ludic. cauzalitate. Character framing in post modernist literature TERMENI. burlesc. alegorie.M. modalităţile retorice ale povestirii.Heller: Catcher 22 William Faulkner: The Sound and The Fury V. b) principii de compoziţie: subiect. existenţialism. tonalitate. nuvelă.grotesc.H. romantism. CONCEPTE. patetism. vocabularul poetic – sistem. modalităţi narative: naraţiunea obiectivă.Sterne: Tristram Shandy W. structuri expresive dramatice caracteristice tragediei. Staging the void: a study of the English theatre of the absurd 14. timp. motivarea social behavioristă/ psihologică. etc.Thackeray: Vanity Fair George Eliot: Middlemarch Henry James: The Ambassadors/The Golden Bowl Joseph Conrad: Lord Jim/Under Western Eyes D. impersonalitate. atmosferă. naturalism. roman. c) perspective şi tonalităţi: tragism. sublim d) intenţionalitate şi limbaj. etc. voce poetică. repere în identificarea textului ca apartinând unui anume artist. omniscienţa totală/partială.genuri literare. dramă.modernism. subiectivă. Run Seul Bellow: Humbold’s Gift/Seiye The Day George Orwell: 1984/Animak Farm W. .Lawrence: Women in Love/The Rainbow James Joyce: Ulisses Virginia Woolf: Orlando/To The Lighthouse J. spaţiu. Nabokov: Lolita Th. simbol. realism.13. unui curent literar. temă.curente literare: iluminism.Golding: Lord of The Flies John Fowles: The Magus/The French Lieutenant’s Woman Maxine Hong Kingston: The Woman Warrior Kurt Vonnegut: Slaughterhouse 5/Mother Night . poezie. procedee stilistice( epitet. melodramei. metonimie. ridicol. comic. toate cărţile sunt recomandate pentru Gradul II) Roman L.Pyncheon: The Crying of Lot 49 J. metaforă. postmodernism. e) intenţionalitate şi receptivitate in dinamica raporturilor autor-cititor Bibliografia (Cărţi marcate cu * sunt pentru definitivat. tipologia personajelor . variante ale dialogului de la utopia comunicării ideale la jocurile de limbaj şi la blocaje din teatrul absurdului.

P. 1996. M. Cambridge . Oxford*Harmer. Bibliografie orientativă Malcolm Bradbury: The Modern British Novel.I.D.James) Lidia Vianu: T. Grammar Practice Activities. P. Hart Crane. Prentice Hall Krashen.Stevenson: The British Novel since the Thirties. Philip Larkin. J.Fundaţiei culturale române.A. Univers 1996 Monica Bottez: Motley Landscapes – Studies in Postwar American Fiction. Longman Stefănescu. J.Tony Morrison: Beloved Kazuo Ishiguro: The Remains of The Day Teatru William Shakespeare: Hamlet. 4 R. EUB 1997 Geta Dumitriu: Tangled Selves: A Study of American Fiction in the 1890s. Cambridge University Press Heaton.1988 Eglish Morphology vol 1. Paideia 1997 Lidia Vianu: British Desperados (post-modern writers). Ted Hughes. Ed. Antony and Cleopatra. Ezra Pound W. TUB 1977 Mihaela Anghelescu Irimia: Dialoguri postmoderne.Sanders: The Short Oxford History of English Literature. Press 1994 B. 1987.Ford: The New Pelican Guide To English Literature. vol.Eliot. William Carlos William.1986. Ed.Kereaski: Lectures in 20th Century English Literature.S 1982. Language Teaching Methodology. Teaching and Learning Grammar. vol. 1988 Teach English (+Workbook) CUP Larsen-Freeman.Longman Nunan. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Classroom Testing. 1988. All.Auden. 1988.S.S. 1993 Matei Călinescu: Cele cinci feţe ale modernităţii. 1986 Techniques and Principles in Language Teaching.D. Teaching Listening. Sylvia Plath. Robert Lowell. Approaches and Methods in Language Teaching. Dylan Thomas.Eliot: An Auther for All Seasons.J 1983. 7 – 8 R. Univers 1996 A. EUB 1998 (vezi H.CUP Doff.1999.B. 1999 Rodica Mihăilă: The Turn of The Weel (ch.Yeats.J. Pergamon *Ur. D. TUB 1977 Robert Cohn: Istoria literaturii americane.P. John Ashberry. 1995 Rodica Mihăilă: Aspects of American Modernism – Hart Crane. Teaching Listening Comprehension. Longman Ur. Marianne Moore. T. Ed. Macbeth. Harmer. The Tempest Harold Pinter: The Caretaker Samuel Beckett: Waiting for Godot Edward Albee: Who’s Afraid of Virginia Woolf? Poezie W. Longman Ur.H. The Practice of English Language Teaching. Wallace Stevens. Oxford Univ.1989. EUB.TUB *Underwood. Iaşi 1995 David Daiches: A Critical History of English Literature 1969. 1986.3). A Course in Language Teaching *Richards. 1983. 1991.2 TUB Şerban. 1982 English Syntax.

Longman Hadfield. CUP Gairns.& Swann. & Slater.1983.J. A. T. Burgess.1992. CUP Willis. J. J.D. 1975 A Communicative Grammar of English. 1987.1990.M.S.D. Discussions that Work.*Wallace. 1999 Dicţionar de civilizaţie britanica.Learning English: development and diversity …. D. Longman Underhill.B. Reading OUP *Nuttalll.T. R. CUP Weir. Longman Collie. CUP Heaton. Techniques for Classroom Interaction.Using English: from conversation to canon …. OUP Klippel. Dorobat. 1990 Past into Present. Draghiescu. G. (series editors) 1996 Open University Press/Routledge …. English Literature Gower. 1997 Predarea şi învăţarea limbilor străine în România în perspectivă europeană . Roles of Teachers and Learners. Humanitas Cunita. Literature and language Teaching. Testing Spoken Language.A.. R. 1987. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. 1988.et al. R. Writing English Language Tests. OUP *Byrne. Process Writing.J.OUP White. N. J.Redisigning English: new texts. Collins *Wright. 1987. Longman Leech. 1984. Working with Words. Conversation. Cambridge Graddol. C. Effective Class Management.R. M. Keep Talking. Literature in the Language Classroom. CUP Ur. Leith. Heinemann *Hedge. 1982. 1975. new identities Quirk.English: history. OUP Underwood. et al. D. D. Communicative Language Testing. Cambridge Lazar. Longman Anghelescu Irimia.R. Classroom Dynamics. &Popa. diversity and change …. 1987. P. !988. f. et al 1972 A Grammar of Contemporary English. 1987. C.Writing.1990. The Lexical Syllabus. E. 1981. G. 1990. 1987. Editura Alternative ( Agentia natională SOCRATES) . C. Longman Nolasco.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful