FACULTATEA DE KINETOTERAPIE GENERALITǍłI

UNIVERSITATEA NAŢIONALǍ DE EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT – BUCUREŞTI, str. Constantin Noica (fostǎ Ştefan Furtunǎ), nr. 140, sector 6, tel.centrală: +40/021 316 41 07, Rectorat: +40/021 316 41 08, fax. +40/021 312 04 00, adresǎ web: www.unefs.ro, e-mail: secretariat@anefs.edu.ro, organizeazǎ concurs de admitere pentru anul universitar 2013-2014 la Facultatea de Kinetoterapie și Facultatea de Educație Fizică și Sport. În cadrul FACULTĂȚII DE KINETOTERAPIE, înființată în UNEFS prin HG nr. 410/25.04.2002, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Ordinul Ministrului Ed.C.T.S. nr. 3313 din 23.02.2012 “privind criteriile generale de organizare şi desfǎşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare” studiile universitate se desfășoară pe trei cicluri: ciclul I – studii universitare de licenţǎ – 3 ani, 6 semestre, curs de zi, în domeniul Kinetoterapie, conform HG 707 din 18.07.2012, publicat în M.O.525 din 30.07.2012; ciclul II – studii universitare de masterat – 2 ani, 4 semestre, curs de zi, master în domeniul Ştiinţele motricităţii umane, conform HG 707 din 18.07.2012, publicat în M.O.525 din 30.07.201 . În cadrul UNEFS, se organizează şi: ciclul III – studii universitare de doctorat – 3 ani, 6 semestre, curs de zi, Doctorat în domeniul Ştiinţele motricităţii umane, conform HG 707 din 18.07.2012, publicat în M.O.525 din 30.07.2012.

NUMǍRUL DE LOCURI pentru fiecare ciclu de învǎţǎmânt se va afişa pe site-ul UNEFS Bucureşti, conform cifrei de şcolarizare, aprobată de MEN, pentru anul universitar 2013-2014. Pentru anul universitar 2013-2014, admiterea la studii universitare se organizeazǎ atât pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi pe locuri cu taxǎ de studii.

2. obţinută în alt domeniu. nr. Proba scrisǎ.T. 3545/10. studiile universitare de licență se desfășoară în programul KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ cu o durată de 3 ani. CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENłǍ În cadrul Facultății de Kinetoterapie. dupǎ cum urmeazǎ: În cazul în care au studiat primul ciclu de studii universitare în regim fǎrǎ taxǎ. la învǎţǎmântul de stat sau particular.2005. Dupǎ susţinerea examenului de licenţǎ. PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE În conformitate cu Hotǎrârea Senatului UNEFS nr 348 din 12. dacǎ la concursul de admitere obţin cel puţin media 5 (cinci).2013. sunt: 1. . probele de concurs pentru admiterea în CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ. În cazul în care au studiat primul ciclu de studii universitare în regim cu taxǎ. pot urma un nou ciclu de studii universitare de licență în regim FǍRǍ TAXǍ de STUDII. Proba de Educaţie fizică – ELIMINATORIE – Candidaţii care nu obţin cel puţin nota 5 (cinci) la aceastǎ probǎ sunt eliminaţi din concurs.Conform Ordinului M. dacǎ la concursul de admitere obţin cel puţin media ultimului admis pe locurile subvenţionate de la buget. absolvenţii cu Diplomă de Licenţă.C. pot urma un nou ciclu de studii universitare de licență numai în regim CU TAXǍ de STUDII.Ed. absolvenţii obţin DIPLOMA de LICENŢǍ în domeniul “KINETOTERAPIE” și “DIPLOMA SUPPLEMENT” (anexǎ la diploma de licenţǎ).02.03. pot urma în cadrul UNEFS a II-a facultate (ciclul de licență) în limita numǎrului de locuri fǎrǎ taxǎ sau cu taxǎ stabilite de Senatul UNEFS. curs de zi. tip grilǎ – la Biologie și Limba Română.

La admiterea pentru studiile universitare de Licenţă pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene.ro. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS Pentru studiile universitare de LICENŢǍ se pot înscrie cetǎţeni ai României. . înscrierea candidaţilor are loc în perioada 10 .20 iulie 2013. inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. absolvenţi de liceu cu DIPLOMǍ de BACALAUREAT (sau adeverinţă echivalentǎ cu aceasta) şi absolvenţi cu DIPLOMǍ de LICENŢǍ obţinutǎ în alt domeniu. ! ATENŢIE – dacǎ un candidat se înscrie la ambele facultăţi ale UNEFS. NOTǍ: Înaintea începerii concursului de admitere U. sub semnǎturǎ proprie.CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE Pentru studiile universitare de LICENŢǍ. în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români.N. candidaţii vor prezenta un dosar plic care va conţine urmǎtoarele acte: Cerere de înscriere (formular tip eliberat de comisia de înscriere) în care vor fi menţionate. la date ce vor fi anunţate ulterior pe site-ul: www. Concursul de admitere începe pe data de 23 iulie 2013. organizează două simulări (în lunile aprilie şi iulie). va depune originalul diplomei de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) la facultatea la care concurează pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat. Actele de studii ale acestor cetăţeni trebuie echivalate de către MEN prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Diploma de Bacalaureat (sau adeverinţă echivalentǎ cu aceasta) sau adeverinţă pentru absolvenţii din 2013 – în original. toate datele solicitate conform formularului respectiv.S.unefs.12 iulie şi 15 . ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. La înscriere.F.E.

pe spatele cărora se va scrie numele şi prenumele candidatului. care prezintǎ copii legalizate dupǎ un act doveditor ce atestǎ implicarea în aceste evenimente. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate.ro). care prezintǎ copie legalizatǎ dupǎ certificatul medical sau de deces al pǎrintelui în cauzǎ. completată de către medicul de familie și de către medici specialiști. achitatǎ la casieria UNEFS. Sunt scutite de plata taxei de înscriere urmǎtoarele categorii de persoane: . . care prezintǎ copii legalizate dupǎ certificatele de deces ale pǎrinţilor. .Candidaţii eroi ai Revoluţiei din decembrie 1989.Certificat de naştere (în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie. care prezintǎ adeverinţǎ (cu ştampilǎ rotundǎ) emisă de unitatea respectivă. care prezintǎ adeverinţǎ (cu ştampilǎ rotundǎ) emisă de unitatea de învăţământ respectivă.Candidaţii proveniţi de la casele de copii.Candidaţii orfani de ambii pǎrinţi. Fişa de consultaţii medicale pentru admitere UNEFS (ciclul de licenţă). valabil 6 (şase) luni de la data emiterii. . conform rubricilor prevăzute (fişa poate fi descărcată de pe site-ul UNEFS: www. .unefs. Sportivii de performanţǎ legitimaţi la cluburi sportive vor aduce numai certificatul medico-sportiv de la unitatea de medicinǎ sportivǎ de care aparţin. . .Copiii cadrelor didactice. Toate examenele de specialitate vor avea şi menţiunea APT sau INAPT pentru efort fizic. şi certificat de cǎsǎtorie) – în copie legalizatǎ. Chitanţa de platǎ a taxei de înscriere.Candidaţii cu pǎrinţi rǎniţi sau decedaţi – eroi martiri ai revoluţiei din decembrie 1989.

NUMELE ____________________________PRENUMELE _______________ sexul M/F. Născut (ă) în anul ______________ luna ________________ ziua _________ în oraşul/comuna ___________________________ judeţul ________________ fiul/fiica lui ___________________ şi al (a) ___________________ domiciliat in judeţul _______ localitatea _______________________str.FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE PENTRU ADMITERE UNEFS (CICLUL DE LICENŢĂ) ziua___________________luna________________anul_________ A. ______________________________ nr. REZULTATELE EXAMINĂRII MEDICULUI DE FAMILIE • ANTECEDENTELE PERSONALE (se vor preciza boli cronice şi stări patologice ce contraindică efortul fizic sportiv) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ • EXAMEN CLINIC ___________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ .____ CNP______________________ posesorul cărţii de identitate seria ______ nr.__________ eliberat de poliţia _____________________ B.

PSIHOLOGIC OFTALMOLOGIE * Serologia sângelui Unitatea sanitară_______________________________________________________ Nr. buletin_____________data_______________Rezultatul____________________ Semnătura şi parafa medicului_____________________________________________ D.C. REZULTATELE EXAMENELOR MEDICALE Nr.S. clinic. fişei SPECIALITATEA (reg. . de consultaţii) Data examinării Concluzii (boli depistate) Concluzii (apt/inapt efort fizic sportiv Semnătura şi parafa medicului CARDIOLOGIE (este obligatoriu ex. CONCLUZIILE COMISIEI MEDICALE DE ADMITERE APT / INAPT EFORT FIZIC SPORTIV Semnătura şi parafa mediculului L. EKG și proba de efort) PSIHIATRIE / EX.

Înscrierea pentru celelalte facultăţi / programe de studii. la care se poate concura numai pentru locuri cu taxǎ de studii. indiferent de motiv. pentru cei care doresc sǎ concureze la a II-a facultate. Pentru aceasta. NOTǍ: Candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la concursul de admitere în învǎţǎmântul superior pentru douǎ sau mai multe facultăți / programe de studiu. cu caracter eliminatoriu. NOTǍ: Candidaţi care nu corespund acestui barem. prezentate în copii legalizate. Diploma de Licenţǎ şi Foaia matricolǎ în original. . necesită un examen oftalmologic suplimentar. la înscriere se vor prezenta în echipament corespunzǎtor (şort şi tricou). acuitatea vizualǎ minimǎ admisă pentru înscrierea la concursul de admitere este de 1/3 fǎrǎ corecţie și de 1 cu corecţie pentru ambii ochi. efectuat la Institutul Naţional de Medicinǎ Sportivǎ. odată cu înscrierea la concursul de admitere. se consideră apt înscriere și o miopie sub 6 dioptrii. efectuat de către medicul specialist oftalmolog. Comisia Centralǎ de Admitere va afişa modelul pentru completarea cererii de înscriere și va informa zilnic candidații în legătură cu situaţia numericǎ a înscrierilor.La examenul oftalmologic. candidații vor efectua o vizită medicalǎ suplimentară. Dosarul cu actele originale se va depune la prima opţiune (facultatea / programul de studiu cu locuri subvenţionate de la bugetul de stat). NOTǍ: Taxa de înscriere nu va fi returnată candidaților care doresc să se retragă înainte de începerea concursului de admitere. În acest scop. la care se adaugǎ o adeverinţǎ de la facultatea / programul de studiu unde sa depus dosarul cu acte originale. Punctul D al fișei de consultații medicale va fi completat de comisia medicală UNEFS. se va face pe baza documentelor menţionate mai sus.

. Pentru proba de Educaţie fizică. . . . ordonate numeric și alfabetic. ! ATENŢIE! Candidaţii nu se pot prezenta pentru susţinerea probelor de concurs cu alte grupe sau la alte ore decât cele planificate şi afişate de Comisia Centrală de Admitere. pe săli.Timpul de susţinere a probei scrise este de 3 (trei) ore şi nu va fi depǎşit sub nici un motiv. Pentru proba scrisǎ.Se vor prezenta la sălile de concurs la orele afişate.I.Cei absenţi în momentul comunicǎrii subiectelor de concurs pierd dreptul de susţinere a probei. în funcţie de opţiuni.I. listele nominale vor fi întocmite în ordine alfabetică.Pentru completarea grilelor va folosi numai pix cu pastǎ albastrǎ sau neagrǎ. este permis EXCLUSIV pe baza actului de identitate (B.) şi al legitimaţiei de concurs. INDIFERENT DE MOTIV. sau C. Accesul candidaților în sălile de concurs.ESTE INTERZIS ACCESUL CU TELEFOANE MOBILE în sala de susținere a probei scrise. locurile de desfǎşurare şi ora de apel. . listele nominale ale candidaţilor vor fi întocmite pe GRUPE. .DESFǍŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE Comisia Centrală de Admitere va afişa cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii fiecǎrei probe de concurs listele nominale ale candidaţilor înscrişi.Formularele grilǎ şi ciornele (ştampilate) sunt furnizate EXCLUSIV de către Comisia Centrală de Admitere. pentru fete și băieţi. Candidaţii vor respecta urmǎtoarele cerinţe: . la toate probele.

! ATENŢIE! Absentarea la una dintre probele de concurs conduce la eliminarea candidatului din concurs. nu se mai iau în considerare contestaţiile care au ca obiect rezultatele probelor de concurs.erori de transformare a rezultatelor în notǎ. . în cazul existenţei mai multor candidaţi cu aceeaşi medie. Acestea sunt: a) Nota la proba scrisǎ (grilǎ) Biologie și Limba română b) Nota la Bacalaureat Media minimǎ generalǎ de promovare a concursului de admitere este 5 (cinci). în termen de 24 de ore de la afişarea acestora.Nota la proba scrisǎ (grilǎ): Biologie și Limba română. contestaţiile pot avea ca obiect eventuale: . Dupǎ afişarea rezultatului final al concursului de admitere. în termen de 24 de ore de la afişare. CONTESTAłII Contestaţiile se depun numai la Comisia Centrală de Admitere. ESTE EXCLUSǍ REEXAMINAREA candidaţilor pentru oricare dintre probele concursului de admitere. Pentru probele practice şi cele scrise (tip grilă).erori de calcul. Criteriile de departajare se aplică pentru ocuparea ultimului loc subvenţionat de la bugetul de stat. . iar cele care au ca obiect rezultatul final al concursului de admitere.Nota la proba de Educaţie fizică.erori de transcriere. după cum urmează: Cele cu privire la rezultatele probelor de concurs.CALCULUL MEDIEI GENERALE DE ADMITERE Media generalǎ a concursului de admitere se calculează pentru fiecare candidat și reprezintǎ media aritmeticǎ a notelor celor douǎ probe: . . .

I.STABILIREA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE Rezultatele concursului de admitere. Acestea vor fi aduse la cunoştinţa candidaților prin AFIŞARE. NOTǍ: Condiţiile de admitere pentru anul universitar 2013-2014 pot suporta modificǎri în funcţie de instrucţiunile şi ordinele primite în perioada urmǎtoare de la M. pe baza actului de identitate (B. Retragerea dosarului de înscriere se face la cerere. prin decizia Rectorului UNEFS. . Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii în baza rezultatelor concursului de admitere.E. precum şi în limita locurilor cu taxǎ de studii. stabilitǎ prin hotǎrârea Senatului UNEFS. personal. în baza unei procuri legalizate la notariatul public. Admiterea în ciclul I – studii universitare de licenţă se face strict în limita locurilor subvenţionate de la bugetul de stat. în limita numǎrului de locuri stabilit.N. sau C.I. Candidaţii care retrag actele (dosarul) de înscriere în timpul concursului de admitere sau înainte de afişarea rezultatelor finale sunt eliminaţi din concurs. Pentru anul universitar 2013-2014. se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin AFIŞARE. verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere.) şi a legitimaţiei de concurs. Retragerea se poate face şi de cǎtre o altǎ persoanǎ. admiterea în anul I de studii se face în ordinea descrescǎtoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în funcţie de prima opţiune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful