‫הרב א‪ .

‬קניגסברג‬

‫שאלות לחזרה במס' בבא מציעא (צג‪-.‬צז‪).‬‬

‫אייר תשע"ג‬

‫‪ .1‬מתי שומר שכר פטור בגניבת אונס ‪ -‬לפי התוס' בב"מ‪ ,‬הרמב"ן‪ ,‬והר"י בב"ק? למה?‬
‫[תוס' ב"מ (מב‪ ,).‬רמב"ן שם‪ ,‬תוס' ב"ק (נז‪ ).‬בשם הר"י]‬
‫‪ .2‬נחלקו אביי ורבה אם שומר שכר חייב היכא דעל בעידנא דעיילי אינשי ובא ארי ודרס הבהמה‪ .‬כיצד‬
‫ביאר רש"י את המחלוקת? וכיצד אפשר לבאר שיטת רבה לדעת הרמב"ן והר"י הסוברים ששומר שכר‬
‫חייב על גניבת אונס? (‪)2‬‬
‫[רש"י (צג‪ :‬ד"ה הא‪ ,‬להכי)‪ ,‬קצוה"ח (סי' שג ס"ק א)‪ ,‬ריטב"א (צג‪ .‬ד"ה אתא)]‬
‫‪ .3‬מהו החילוק בין שומר חנם לשומר שכר לענין חיוב שמירה על הפקדון – לדעת התוס' בב"מ (מב‪,).‬‬
‫ולדעת הרמב"ן? תן ג' נפקא מינה לדינא לפי שיטת הרמב"ן‪.‬‬
‫[רמב"ן (מב‪ ,).‬ר"ן (צט‪ ,).‬קצוה"ח (סי' עד) בשם הראב"ד‪ ,‬מחנה אפרים הל' שומרים (סי' יח)]‬
‫‪ .4‬מתי תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב לדעת אביי ולדעת רבא – לפי התוס' (עח‪ ,).‬ולפי הרי"ף? איזה‬
‫קושיא אפשר ליישב לפי שיטת הרי"ף? מה יתרצו התוס' לקושיא זו?‬
‫[גמ' (לו‪ ,):‬תוס' (עח‪ .‬ד"ה הוחמה)]‬
‫‪ .5‬קיי"ל דתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב‪ .‬למה חייב? תן ב' טעמים שנתן הגרעק"א בזה‪ ,‬וב' נפקא‬
‫מינה בין הטעמים‪.‬‬
‫[חי' רעק"א ב"מ (לו‪]).‬‬
‫‪ .6‬למה מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל ומעשה קיים‪ ,‬הרי האדם אומר בפירוש שאינו רוצה שיחול‬
‫המעשה בלי קיום התנאי? (‪)3‬‬
‫[תוס' כתובות (נו‪ ,).‬תוס' ישנים שם בשם ר"ת‪ ,‬רמב"ן ב"ב (קכו‪]):‬‬
‫‪ .7‬כיצד יכול למחול על התנאי לאחר שכבר התנה ועשה את המעשה‪ ,‬הא לא אתי דיבור ומבטל מעשה?‬
‫תן דברי תשו' הרא"ש‪ ,‬הר"ן בכתובות‪ ,‬וכסף משנה בשם הרשב"א בזה‪.‬‬
‫[שו"ת הרא"ש (כלל מ"ו)‪ ,‬ר"ן כתובות (עג‪ ,).‬כסף משנה הל' אישות (פ"ז הכ"ג)]‬
‫‪ .8‬נחלקו ר"מ ור' יהודה אם מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון תנאו קיים‪ .‬באר במה נחלקו –‬
‫לפי הרשב"א‪ ,‬ולפי הרמב"ן‪ .‬למה הרמב"ן לא פירש שיטת ר' יהודה כמו הרשב"א?‬
‫[רשב"א כתובות (נו‪ ,).‬רמב"ן ב"ב (קכו‪ ,):‬כסף משנה הל' אישות (פ"ז הכ"ג)]‬
‫‪ .9‬א) כיצד שומרים יכולים להתנות ליפטר מלשלם‪ ,‬הא מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל? מה‬
‫תירצו על זה בגמ'? (‪)2‬‬
‫ב) לפי דיעה הב' בגמ' יש חילוק בין שומרים לקידושין‪ .‬תן ה' דרכים לבאר חילוק זה‪.‬‬
‫[רש"י (צד‪ ,).‬רמב"ן וריטב"א ב"מ שם‪ ,‬תוס' כתובות (נו‪]):‬‬
‫‪ .11‬האם שומר יכול להתנות להתחייב יותר מדינו בלא קבלת קנין – לפי ר' יוחנן? כיצד זה פועל – לדעת‬
‫הריטב"א‪ ,‬ולדעת הרמב"ם?‬
‫[גמ' (צד‪ ,).‬ריטב"א שם‪ ,‬רמב"ם הל' שכירות (פ"ב ה"ט)]‬
‫‪ .11‬איזה שומר יכול להתנות בלא קבלת קנין – לפי הגהות אשר"י? האם יכול שומר חנם להתנות להיות‬
‫כשומר שכר – לפי התוס'? באר‪.‬‬
‫[הגהות אשר"י (סי' יז) וגליון הש"ס (צד‪ ,).‬תוס' (נח‪ .‬ד"ה אמר)]‬
‫‪" .12‬השואל את הפרה ושאל בעליה עמה‪...‬ומתה פטור‪ ".‬ומבואר בגמ' (צד‪ ):‬שהבעלים משתעבדים‬

‫משעת אמירה ומאותה שעה הרי הם שאולים לשואל‪ .‬וקשה דהא אמרינן בגמ' (צז‪ ).‬גבי שתלא וטבחא‬
‫וספר מתא דרק "בעידן עבידתייהו" חשיב כבעליו עמו? תן ג' תירוצים לזה – תוס' (צד‪ ,).‬רבינו פרץ‪ ,‬לפי‬
‫הראב"ד‪.‬‬
‫[תוס' (צד‪ .‬ד"ה פרה) ורבינו פרץ שם (ד"ה השואל)‪ ,‬שטמ"ק שם בשם הראב"ד‪ ,‬ר"ן (צז‪ ).‬בשם הראב"ד]‬
‫‪ .13‬דעת הר"ן היא שהשואל ספר פטור מן האונסין (כגון אם נגנב בלסטים מזויין)‪ .‬איזה טעם נתן הר"ן‬
‫לפטור? מה הקשה עליו המחנה אפרים מדברי הגמ' (צד‪ ?):‬מה תירץ האור שמח לקושית המחנה אפרים?‬
‫[שו"ת הר"ן (סי' כ)‪ ,‬מחנה אפרים הל' שאלה ופקדון (סי' ג)‪ ,‬אור שמח הל' שאלה ופקדון (פ"א ה"א)]‬
‫‪ .14‬איזה טעם נתן המחנה אפרים לפטור השואל ספר מחיוב אונסין? האם טעם זה תלוי במחלוקת‬
‫הראשונים או לא? באר‪.‬‬
‫[גמ' (צו‪ ,).‬מחנ"א הל' שו"פ (סי' ג)‪ ,‬אור שמח הל' שו"פ (פ"ז ה"ד)]‬
‫‪ .15‬א) הרמב"ם פוסק שהפושע בעבדים שטרות וקרקעות חייב מפני שפושע כמזיק‪ .‬וקשה שהרי הרמב"ם‬
‫פוסק דפשיעה בבעלים פטור‪ ,‬וצ"ע דמאי שנא עשו"ק מבעליו עמו? מה תירצו על זה הש"ך‪ ,‬והנתיבות‬
‫המשפט?‬
‫ב) היאך יכול הרמב"ם לומר שהפושע כמזיק‪ ,‬הרי השומר לא הזיק את החפץ בידים? תן ב' דרכים‬
‫לבאר חיוב פשיעה לדעת הרמב"ם‪.‬‬
‫[רמב"ם הל' שכירות (פ"א ה"ג‪ ,‬פ"ב ה"ג)‪ ,‬ש"ך (סי' קכו ס"ק סו)‪ ,‬נתיה"מ (סי' רצא ס"ק לד‪ ,‬סי' שא ס"ק‬
‫א)]‬
‫‪ .16‬התוס' בב"ק נסתפקו אם שומר שכר חייב כפל אם טוען טענת גנב בבעלים ואח"כ נמצא שהוא גנבו?‬
‫תן ג' דרכים לבאר ספק זה‪.‬‬
‫[תוס' ב"ק (נז‪ :‬ד"ה נמצא)‪ ,‬ברכת שמואל ב"ק (סי' לב)‪ ,‬קצוה"ח (סי' רצא ס"ק יז)‪ ,‬אור שמח הל' גניבה‬
‫(פ"ד ה"י)]‬
‫‪" .17‬בעי רמי בר חמא שאלה לרבעה מהו‪ ".‬לגבי איזה דין נסתפק רמי בר חמא – לפי רש"י‪ ,‬ולפי‬
‫הרמב"ם? מה קשה על שיטת הרמב"ם? מה תירצו על זה המאירי‪ ,‬והתורת חיים?‬
‫[רש"י (צו‪ .‬ד"ה מהו)‪ ,‬רמב"ם הל' הל' שאלה ופקדון (פ"ב ה"ט)‪ ,‬מאירי ותורת חיים (צו‪]).‬‬
‫‪ .18‬אם שאל בהמה ליהנות בה בפחות משוה פרוטה‪ ,‬האם חייב בגניבה ואבידה? למה?‬
‫[רא"ש (פ"ח סי' א)‪ ,‬ריטב"א (צו‪ .‬ד"ה שאלה)‪ ,‬רמב"ם הל' שבועות (פ"ז הט"ז)]‬
‫‪ .19‬מה הדין אם שאל מן השותפין ונשאל לו א' מהן‪ ,‬ופשע השואל – לדעת הרמב"ם? מה הקשה עליו‬
‫המגיד משנה‪ ,‬ומה תירץ? באר דבריו‪.‬‬
‫[רמב"ם הל' שאלה ופקדון (פ"ב ה"ח) ומגיד משנה שם‪ ,‬קובץ שיעורים ב"ב (אות תרנ"ח‪-‬תרנ"ט)]‬
‫‪ .21‬מה הדין אם שותפין שאלו פרה שלא בבעלים ומתה כדרכה‪ ,‬האם המשאיל יכול לתבוע כל דמי הפרה‬
‫משותף א' אם יש נכסים לשותף השני – לפי הר"ן‪ ,‬ולפי הרא"ש? באר‪.‬‬
‫[ר"ן (לד‪ :‬ד"ה שותפין)‪ ,‬קצוה"ח (סי' עז ס"ק א)‪ ,‬אבי עזרי סוף הל' מלוה ולוה]‬
‫‪" .21‬האומר לעבדו צא והשאל עם פרתי מהו‪...‬תיבעי למ"ד שלוחו של אדם כמותו ה"מ שליח דבר מצוה‬
‫אבל עבד דלאו בר מצוה לא‪ ".‬וקשה הא עבד חייב במצוות כאשה? מה תירץ על זה רש"י? מה הקשה‬
‫עליו הריטב"א? וכיצד ביאר הריטב"א דברי הגמ'?‬
‫[רש"י (צו‪ .‬ד"ה עבד)‪ ,‬ריטב"א שם (ד"ה אבל עבד)]‬
‫‪ .22‬האשה ששברה כלים בשעת מלאכתה פטורה‪ .‬מה הטעם – לדעת הרמב"ם‪ ,‬ולדעת הראב"ד? מה‬
‫הקשה המשנה למלך על דעת הראב"ד‪ ,‬ומה תירץ המשנה למלך? כיצד ביאר רב גוסטמאן את דבריו?‬
‫[רמב"ם וראב"ד הל' אישות (פכ"א ה"ט) ומשנה למלך שם‪ ,‬קונטרסי שיעורים ב"ק (שיעור י"ד)]‬

‫‪ .23‬למה שואל פטור אם מתה הבהמה מחמת מלאכה – לפי הרמב"ן‪ ,‬הרשב"א‪ ,‬והמחנה אפרים? תן ג'‬
‫נפקא מינה בין הטעמים‪.‬‬
‫[שטמ"ק (צו‪ :‬ד"ה הא דאמרינן‪ ,‬אבל) בשם הרמב"ן והרשב"א‪ ,‬מחנה אפרים הל' שאלה ופקדון (סי' ד)‪,‬‬
‫טור (סי' שמ) בשם הרמ"ה והרא"ש לגבי מתה בשעת מלאכה שלא מחמת מלאכה‪ ,‬רמב"ם הל' שאלה‬
‫ופקדון (פ"א ה"א) ומגיד משנה וכסף משנה שם לגבי מתה מחמת מלאכה שלא בשעת מלאכה‪ ,‬מחנ"א שם‬
‫לגבי נתקלקל ספר מחמת הלימוד בו]‬
‫‪ .24‬האם שואל נאמן לישבע שמתה הבהמה מחמת מלאכה – לפי הריטב"א? באר‪.‬‬
‫[שטמ"ק (צו‪ :‬ד"ה ההוא גברא‪ ,‬וכן כתוב) בשם הריטב"א והתוס' שאנץ‪ ,‬פסקי הרי"ד שם (צז‪ .‬ד"ה ההוא‬
‫גברא דשאל)]‬
‫ענינים שונים‬
‫‪ .1‬כשקנה בקבוק זכוכית של משקה נתכוין רק לשתות ממנו ולזרקו‪ ,‬אבל אח"כ החליט לשמור על הבקבוק‬
‫כדי להשתמש בו עוד פעמים‪ .‬האם חייב להטבילו? למה?‬
‫[חלקת יעקב‪ ,‬מהרי"ל דסקין]‬
‫‪ .2‬לדעת הרמ"א יש לגמור ההלל בליל הסדר קודם חצות‪ .‬תן ג' טעמים לשיטה זו‪.‬‬
‫[ר"ן מגילה (סוף פ"ב) ומג"א (סי' תעב ס"ק א)‪ ,‬רש"י פסחים (לו‪ .‬ד"ה שעונין)‪ ,‬רמב"ם ספר המצוות (מ"ע‬
‫קנז)]‬
‫‪ .3‬אם אב יודע איך למול את בנו‪ ,‬האם מותר לו לכבד אחר למול אותו? מה היא שיטת האור זרוע בזה?‬
‫וכיצד אפשר לדחות שיטתו בב' דרכים?‬
‫[דרכי משה יו"ד (סי' רסד ס"ק א)‪ ,‬מהר"ח או"ז]‬
‫‪ .4‬השו"ע פסק שבית אוצר חייב במזוזה‪ .‬וקשה הרי אין דרים שם? מה תירץ על זה הג"ר יעקב קמנצקי?‬
‫ותן ב' נפקא מינה לדינא לפי שיטתו‪.‬‬
‫[שו"ע (סי' רפו ס"א)]‬
‫‪ .5‬למה השוכר בית בחו"ל אינו חייב במזוזה עד ל' יום? (‪ 2‬דרכים) מה הדין אם דעתו להשתקע שם ליותר‬
‫מל' יום? תן שיטות הנתיבות‪ ,‬הנחלת צבי‪ ,‬ורב שך בזה‪.‬‬
‫[תוס' מנחות (מד‪ .‬ד"ה טלית)‪ ,‬ש"ך יו"ד (סי' רפו ס"ק כח)‪ ,‬נחלת צבי שם‪ ,‬אבי עזרי סוף הל' מזוזה]‬