TRUNG TÂM GIA SƯ VÀ LUYỆN THI THÀNH ĐẠT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 LẦN 13 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút (Đề bài gồm 01 trang)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = x 3 − 3mx 2 + 4m 3 (m là tham số) có đồ thị là (Cm) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. 2. Xác định m để (Cm) có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng y = x Câu II. (2 điểm)
3 4 + = 2(cot x + 3) 2 cos x sin 2x 1 1 1 − = log 2 x + 1 2. Giải phương trình log 4 + log x −2 2x −1 4 2

1. Giải phương trình

Câu III.(1 điểm) Cho hình phẳng D được giới hạn bởi các đường

y=

ln ( x + 2 ) x

, y = 0 , x = 1 và

x = e . Tính thể tích của vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng D quanh trục 0x Câu IV. (1 điểm) Cho lăng trụ đứng ABC. A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác cân với AB = AC = a , góc ∠BAC = 1200 , cạnh bên BB' = a . Gọi I là trung điểm của CC ' . Chứng minh tam giác AB' I vuông tại A và tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng ( ABC ) và ( AB ' I ) Câu V.(1 điểm) Cho x, y là các số thực thỏa mãn x 2 + y 2 − xy = 1 .Tìm GTLN, GTNN của F = x 6 + y 6 − 2x 2 y 2 − xy

II. PHẦN RIÊNG CHO CÁC THÍ SINH (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần 1.Phần dành cho thí sinh theo chương trình chuẩn Câu VI.a (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC vuông cân, biết đỉnh C ( 3; −1) và phương trình của cạnh huyền là 3x − y + 10 = 0 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A(1; 4; 3) và hai đường thẳng ∆1 : x +1 y z − 9 x −1 y − 3 z − 4 = = = = , ∆2 : lần lượt chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh B và −1 −1 2 2 −1 −1 đường cao kẻ từ đỉnh C. Tìm tọa độ tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu VII.a (1 điểm) Tính môđun của số phức z – 2i biết (z − 2i ).(z − 2i ) + 4iz = 0 2.Phần dành cho thí sinh theo chương trình nâng cao Câu VI.b (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A(0;0), B(-1;2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x-1. Tìm tọa độ đỉnh C và D. x −1 y z − 2 = = . Viết phương trình mặt phẳng ( α ) 2. Cho điểm A ( 2;5;3) và đường thẳng d : 2 1 2 chứa d sao cho khoảng cách từ A đến ( α ) lớn nhất.
2 3 Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình: log 4 ( 2x ) + log 2 x − 5 = 0 -----------------------Hết-------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Học sinh không trao đổi, không sử dụng tài liệu!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful