You are on page 1of 2

gostovanje festivala K3/kino-integral: tone raki tone raki: sila diskontinuitete Leta 1972 je Tone Raki posnel film

Ljubezen na prvi pogled. Verjetno si e sam ni mislil, da bo svoj naslednji neodvisni film izdelal ele 27 let kasneje, ko je posnel Concertino za kamero. To je zanimiva okoliina, na prvi pogled mogoe nenavadna, saj od avtorjev obiajno priakujemo neko ustvarjalno kontinuiteto. Vendar pa je podroje neodvisnega kratkega filma narejenega v lastni produkciji morda manj primerno za kontinuirano nadgrajevanje in razvijanje talenta, ki se na koncu iztee v zakljueno ivljenjsko kariero. Tu smo v bolj nepredvidljivih vodah, kjer gre za trenutke ali epizode, ko se ujame nekaj zunanjih okoliin z osebno ambicijo. Tonetu Rakiju se je to zgodilo dvakrat. Prvi sklop njegovih tirih filmov je nastal v tudentskih letih, od 1968 do 1972. Raki je takrat tudiral likovno vzgojo na Pedagoki fakulteti, potem pa nadaljeval tudij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Kot likovniku, ki ga je zanimal tudi film, mu je bilo samoumevno, da se je ustvarjalno lotil animiranega filma, saj je bil ta takrat tudi propulzivna filmska zvrst tako v svetovnem kot v domaem okviru. Rakija so navduevali predvsem avtorji kot Vatroslav Mimica, Zlatko Bourek in Norman McLaren. Pri njih je spoznaval drugaen animirani film tak, ki ne temelji na satiri in karikaturi. Naj iz tega izhodia na hitro preletimo posamezne filme v prvem sklopu. Prvi film Kdaj je kuhano jajce (1968) ima jasno narativno zgradbo, stopnjevano dogajanje, ki se iztee na presenetljiv nain. Modus filma je ironien, v celoti pa najbolj spominja na buuelovski tip humorne subverzije formaliziranih lovekih ritualov. Film Rasti mi rasti (1970) temelji na ljudski pesmi, a je ta reistino predelana. Raki pravi, da je z dobesedno vizualizacijo besedila elel izniiti prvotno metaforo in hkrati ustvariti novo. Veina Rakijevih animiranih filmov pravzaprav ni ista animacija ampak hibridni anr animacije realistine risbe in posnete filmske slike. In v tem filmu, ki se poigrava s konotacijo in denotacijo besed in metafor, se zdi takna tehnika e posebno primerna, saj dopolnjuje osnovni princip gradnje uinka s kontrastom med dvema ontolokima tipoma slike. Film Vsi so prihajali (1971) je spet najprej humorna provokacija, ki se prek Picassovih risb golih ensk posredno dotika vpraanja serioznosti v sodobni umetnosti. Film Ljubezen na prvi pogled (1972) je likovno najbolj bogat. Temelji na fluidni, nenehno spreminjajoi se risbi, ki iz preprostih izhodi ravne rte in pike preraste v figuri mokega in enske ter razline likovne koncepte. Kozmini zvok filmu dodaja svojevrstno ambientalno podobo, hkrati pa okrepi ciklini princip nenehne transformacije, pojavljanje reda iz nereda in razblinjanja nazaj v kakofonijo umov. Raki je z Davidom Nezom nartoval tudi abstraktni animirani film, ki naj bi bil zgrajen z likovnimi oziroma svetlobnimi ritmi. Primerov povezovanja glasbe in filmske animacije likov je bilo v tistem asu sicer veliko pri nas na primer filmi rta kodlarja , vendar pa je v teh filmih dominirala glasba, animacija jo je zgolj ilustrirala. Zamiljeni film bi temeljil na vizualnem ritmu, glasbo pa bi nadomestil ustrezno oblikovan zvok. e bi bil film dokonan, bi se pridruil podobnim poskusom Marka Poganika v tistem asu ( Oko, 1967). Filmi iz prve skupine so nastajali v okviru takratnega organiziranega amaterskega filma. Ta je vzdreval pomembno mreo festivalov: od klubskih revij ter republikih in zveznih festivalov, pa tudi do festivalov, ki so imeli poseben ugled, na primer zagrebki GEFF, puljski MAFAF in novosadska Marevska osmica. Na teh dogodkih so se filmarji seveda sreevali s kolegi iz vse drave, in Raki pravi, da je bilo vzduje prijetno in stimulativno. Mnogi so v teh festivalih nali glavni smisel, da so delovali na tem podroju. Ko se je Raki leta 1973 vrnil s sluenja vojakega roka, pa se je situacija e spremenila. Generacije so se zamenjale, in namesto da bi se stvari razvijale, je bilo prej utiti ponavljanje in vrtenje v krogu. V Sloveniji, pravi Raki, sta bili problem tudi kritika in refleksija tega poetja, saj ni bilo nikogar, ki bi se temu resno posveal. To vlogo so kljub incestnim razmerjem pogosto prevzeli sami avtorji in tako se je tudi Raki obasno pojavljal v vlogi filmskega pedagoga in lana strokovnih irij na festivalih. Med sluenjem vojakega roka se je priel ukvarjati tudi s fotografijo ter svojo ustvarjalno energijo nato preusmeril na to podroje. Drugi sklop filmov je spodbudil Festival neodvisnega filma Slovenije. Ta se je zael e pred digitalnim bumom v prvi polovici devetdesetih , ko je bila dominantna analogna video tehnologija, ki je relativno neprijazna do ustvarjalcev. Festival je predvsem zdruil nekaj somiljenikov, ki so film videli kot nekaj ve od zgolj naina pripovedovanja zgodb. Za razliko od prvega obdobja pa se je Raki tokrat odloil za eksperimentalni anr, ker se mu je zdel produkcijsko manj zahteven kot animirani film. e prvi film, sestavljen iz zgolj treh kadrov, pa je pokazal, da ni lahkega dela za avtorja, ki je natanen in dosleden. Preden sta se ustrezno ujela svetloba in nakljuno dogajanje, predvsem pa da je snemalec brez napake izpeljal dolg posnetek, je preteklo skoraj celo poletje. Je pa film Concertino za kamero (1999) verjetno zaradi tega napora res bogat. Ima suspenz, ki ga ustvarja improvizacija, in je hkrati odprt ter

strukturiran, zato deluje igrivo in obenem strogo. To je vsekakor eden izmed bolj komunikativnih eksperimentalnih filmov. Naslednji Rakijev film Vse mine, mine (1999) je emotivneji in tudi bolj oseben. Marsikateri eksperimentalni film je zgolj formalistina ekshibicija, ki stavi na preverjene uinke, Rakiju pa je bil najveji izziv predvsem oporekanje glavnim in dominantnim trendom. Zadnji eksperimentalni Rakijev film ima najve skupnega s humornimi animiranimi filmi iz prvega obdobja. Film F = 4 70 mm (2001) je v osnovi modernistien projekt, ki se ukvarja z izraznimi sredstvi medija v tem primeru popaitvami slike objektiva , a je uinek humoren. Avtor nam spet kae, da je umetnost lahko resna stvar, ni pa treba, da je preve seriozna. Tako kot ob koncu prvega obdobja je tudi zdaj, pravi Raki, umanjkanje strokovnega odziva prispevalo k temu, da s produkcijo eksperimentalnih filmov ni nadaljeval. Po svetu je sicer veliko festivalov posveenih eksperimentalnim delom, vendar ti verjetno teko nadomestijo praznino v domaem kulturnem okolju. Miha Pee program Kdaj je kuhano jajce, Rasti mi rasti, Vsi so prihajali, Ljubezen na prvi pogled, tudijski posnetek za film Ljubezen na prvi pogled, tudijski posnetek za nedokonani abstraktni film, Concertino za kamero, Vse mine, mine, F = 4 70 mm, O samoupravljanju, etrtek 27.6. ob 21.00