MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 4, 2009

ျပည္တြင္းက ဖတ္မိသမွ် ဂ်ာနယ္ အပိုင္းအစ

ဂ်ာနယ္ျဂိဳလ္ သာဂိ
ေမ ၅၊ ၂၀၀၉
ေမလ

ရက္က

ရက္အထိ

တပ္မေတာ္ခန္းမကြန္ျပဴတာျပပြဲ
ျပည္တြင္းေရနံစိမ္း
ေရစစ္ေျမအိုး
မႏၱေလးမွာ

တပီပါ

ျမင္ကြင္း။
ေသာင္း

ဘယ္လိုထုတ္၊
ေျမေထာင္၊

က်င္းပတဲ့
က်ပ္။

ဘယ္လိုသုံး။

ေျမစိုက္၊

တိုင္ကပ္န႔ဲ

လမ္းျဖတ္ေၾကာ္ျငာမ်ား။

ဇုန္ထုတ္ဂ်စ္

မွန္းသေလာက္

ဧျပီ

မေရာင္းရ။

၁၆

တြံေတးတူးေျမာင္း အမည္မရွိ စက္ေလွေမွာက္၊ ၄
ဦး

ေပ်ာက္ဆုံး။

မဂၤလာျမန္မာ

နာဂစ္ေဒသ

မိုးစပါးအကူအညီ

အင္န္ဂ်ီအိုက

ဆက္ကူညီမည္။

မိုဘိုင္းဖုံးအတြင္း အင္တာနက္ေဆာ့၀ဲမ်ား ထည့္။
သၾကၤန္အျပီး မုိဘိုင္းဖုံး အေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းတက္။
အင္တာနက္ဆက္ႏြယ္လုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္း။ ဒီမွာ
ဖတ္ပါ

-

http://ezine.mywebdigest.net/spgm/index.p
hp?spgmGal=MMKJournals/2009/May&spgmPic=0#spgmPictur
e

တိုင္းျပည္တစ္ခုဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ ေခတ္ရဲ႕ေအာက္မွာ
ေရာက္ေနရၿပီဆိုရင္

အဲဒီ

ဆိုးဝါးမႈေတြေၾကာင့္

ဆံုးရႈံးမႈေတြ

ျဖစ္တတ္သလို

က်ပ္တည္းမႈေတြၾကားမွာပဲ

ထူးခြၽန္သူေတြ၊

ပညာရွင္ေတြ

ထြက္ေပၚတတ္ပါတယ္။

သမိုင္းပညာရွင္

ေဒါက္တာသန္းထြန္းက

ထြက္ေပၚခဲ့တ့ဲ

အဲဒီလို

ပညာရွင္ေတြထဲက

တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
‘မအ

ေအာင္လို႔’

သမိုင္းသင္ဖို႔လိုတယ္

ဆိုတ့ဲ

ဆရာ့ရဲ႕ စကားက တိုသေလာက္ ရွင္းလွပါတယ္။
ဆရာ့

ဘဝတေလွ်ာက္လံုး

သမိုင္းက်မ္းေတြ၊

ေလ့လာျပဳစုခ့တ
ဲ ့ဲ
ေဆာင္းပါးေတြက

ေနာင္ေခတ္အဆက္ဆက္

အသံုးဝင္မယ့္

မွတ္တမ္းေတြ ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒီလို မွတ္တမ္းေတြ
က်န္ခ့ဖ
ဲ ို႔ စာေတြအမ်ားႀကီး ဖတ္ရႈေလ့လာခဲ့ရသလို
ေနရာစံုကို
ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စာေပအႏုပညာ (၃၅)
ရဲရဲေတာက္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း
ထိန္လင္း
ေမ ၄၊ ၂၀၀၉

ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၿပီး

ျပဳစုရတာေတြလည္း

ရွိပါတယ္။

ျပဳစုခ့တ
ဲ ့သ
ဲ မိုင္းစာအုပ္ေတြထဲမွာ
ရာဇဝင္ေတြကေန

အထိ

သုေတသနနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ

စာေပေတြလည္း
သမိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တ့၊ဲ
ျမန္မာ

ဆရာ

ေခတ္ေဟာင္း

ေခတ္သစ္သမိုင္းေတြ

ပါဝင္သလို

ေလ့လာ

ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုပဲ

အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ

စာအုပ္ေတြကို

အဂၤလိပ္ဘာသာ

http://www.MoeMaKa.Com MoeMaKa eNewspaper - 1 of 7

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 4, 2009
ျပန္ဆိုခ့သ
ဲ လို အဂၤလိပ္ကေန ျမန္မာကို ျပန္ဆိုခ့တ
ဲ ့ဲ
ဘာသာျပန္

စာအုပ္ေတြလည္း

အမ်ားအျပား

ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
သမိုင္းကို

ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္

ဘယ္ေလာက္ေလ့လာတယ္ဆိုတာ
ဆရာ့စာေတြက

ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ျပည့္ႏွစ္ေတြက

မႏၲေလးမွာ

အထက္ဗမာႏိုင္ငံ

၁၉၆ဝ
ျပဳလုပ္ခ့တ
ဲ ့ဲ

စာေရးဆရာအသင္းရဲ႕

စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြမွာ ဆရာ့ရဲ႕ သမိုင္းစာတမ္းေတြ
အဲဒီစာတမ္းေတြထဲက

‘အမႈိက္ထဲက

သမိုင္း’ဆိုတ့ဲ စာတမ္းမွာ အမႈိက္လို ပစ္ထားတဲ့
စာအုပ္အေဟာင္းကေလးေတြကေန

ရရွိတ့ဲ

သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ

ထုတ္ႏုတ္

တင္ျပထားပါတယ္။

ဆရာႀကီး

သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း

ေရးသားခဲ့တ့ဲ

ဋီကာစာအုပ္ေတြအကုန္လံုး
ေရးသားထားတဲ့

ဖတ္ရႈၿပီး
‘မႈိင္းဋီကာအရပ္ရပ္က

ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား

အေထြေထြ’

စာအုပ္ဆိုရင္လည္း

စာအုပ္ေတြကို

လက္လွမ္းမမီလို႔ မဖတ္ႏိုင္တ့သ
ဲ ူေတြအတြက္ေရာ၊
အရင္ေခတ္

စာေပအေရးအသားကို

အဆင္မေျပသူေတြ

အတြက္ပါ

ဖတ္ဖို႔

တထိုင္တည္း

တစ္အုပ္တည္းမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္တ့ဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္
ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာ့ကို

ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး

ခုႏွစ္

ဧၿပီလ

ငသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္
၂ဝဝ၅

ရက္ေန႔မွာ

ခုႏွစ္

ရက္ေန႔က

ေဒါင့္ႀကီးရြာမွာ

ႏိုဝင္ဘာလ

၃ဝ

ကြယ္လြန္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ဆရာသက္ရွိထင္ရွား

ရွိဦးမယ္ဆိုရင္

အခုႏွစ္

ဆရာ့ရဲ႕ ၈၆ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ ႀကံဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွာ
ႏွစ္လံုးလံုး

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊

ေမြးခဲ့တ့ဲ

သမိုင္းပါေမာကၡအျဖစ္

မႏၲေလးတကၠသိုလ္

ဆရာက

၁၇

အမႈထမ္းခဲ့တ့ဲ
သမိုင္းဌာနကို

သံေယာဇဥ္ရွိလြန္းလို႔ မႏၲေလးေရာက္တုန္း အဲဒီမွာ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ေျမာက္ပိုင္း

အီလီႏြဳိက္တကၠသိုလ္၊

မီရွိဂန္တကၠသိုလ္တို႔က

သမိုင္းဌာနေတြမွာ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့သ
ဲ လို

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနရဲ႕

ဂုဏ္ထူးေဆာင္

ပါေမာကၡအျဖစ္

ခန္႔အပ္ခံခ့ရ
ဲ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔
ဂ်ပန္ေခတ္မွာ

ဆရာ့အေနနဲ႔

အာရွလူငယ္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ လို ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔ရဲ႕ ပထမဆံုး
ဖဆပလ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္
ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗကသ)
ဗကသ

ဥကၠ႒အျဖစ္

ညီလာခံကေန

တင္ေျမွာက္ခံခ့ရ
ဲ ပါတယ္။

အဲဒီကာလအတြင္း

ထုတ္ေဝခဲ့တ့ဲ

ေက်ာင္းသားဟစ္တိုင္

စာေစာင္မွာ

အယ္ဒီတာအျဖစ္
အဲဒီလို

ေဆာင္ရြက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအေျခခံရွိတ့ဲ

ဆရာဟာ

ပညာရွင္ျဖစ္တာမို႔

ျပတ္သားတဲ့အျမင္

အရွိကိုအရွိအတိုင္း

ရွိသလို၊

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာဆိုတတ္သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုစိတ္ဓာတ္န႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔

၁၉၂၃

ပုသိမ္ခရိုင္

ဆရာဟာ

ကြယ္လြန္ခ့တ
ဲ ာျဖစ္ပါတယ္။

တိုက်ဳိတကၠသိုလ္၊

ေလ့လာတဲ့အခါ

ပါဝင္ခ့ၿဲ ပီး

ညအိပ္တည္းခိုရင္း

အရာ

ခု

ရွိပါတယ္။

ဆရာရဲ႕
အမွတ္ရမိတ့ဲ

တစ္ခုက

၂ဝဝ၁

ခုႏွစ္ေလာက္မွာ

ျဖစ္ေပၚခဲ့တ့ဲ

ျမန္မာ-ထိုင္း

နယ္စပ္ျပႆနာ

အတြင္း

ဆရာ့ရ႕ဲ

ေျပာစကားေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ၂ ႏိုင္ငံ
နယ္စပ္ေတြ

ပိတ္လိုက္ၿပီးေတာ့

ပင္တိုင္

သတင္းစာေဆာင္းပါးရွင္ေတြန႔ဲ

သမိုင္းပညာရွင္

ဆိုသူတို႔က

မေကာင္းေၾကာင္း
ေရးသားခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒီလို

စစ္အစိုးရရဲ႕

အပုပ္ခ်ထားတဲ့

ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေဆာင္းပါးေတြ

စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာပါ
သမိုင္းစာအုပ္ေတြကို

http://www.MoeMaKa.Com MoeMaKa eNewspaper - 2 of 7

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 4, 2009
သင္ၾကားဖို႔
ျပည္ပ

ျပ႒ာန္းခဲ့တ့အ
ဲ ထိပါပဲ။

အဲဒီအခ်ိန္

အသံလႊင့္ဌာနေတြက

“၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖုကူအိုကာ

ဆရာႀကီးကို

အာရွဓေလ့ဆုကို

အသံုးခ်သင့္

အာရွယဥ္ေက်းမႈတံဆိပ္ ဆရာ ခ်ီးျမွင့္ခံခ့ရ
ဲ တယ္။

မခ်သင့္၊ သမိုင္းပညာရွင္ဆိုသူက အဲဒီလို စာမ်ဳိး

ဂ်ပန္ အႏုပညာယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔က

ဒီလို

ေရးသင့္

ဆုခ်ီးျမွင့္ခ့တ
ဲ ာကေတာ့

ဆက္သြယ္ၿပီး

သမိုင္းကို

အဲဒီလို

မေရးသင့္

ဆရာႀကီးက

ေမးျမန္းၾကပါတယ္။

အဲဒီလို

မျဖစ္သင့္တ့အ
ဲ ေၾကာင္း

ေျဖၾကားခဲ့တ့အ
ဲ ျပင္

အဲဒီလို

မဂၢဇင္းတစ္အုပ္တည္းမွာေတာင္
မေရးေတာ့ဘူးလို႔
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕
ဆင္ျဖဴေတာ္

လူမ်ဳိးနဲ႔
စာမေရးခ်င္ဘူး၊

ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
လက္ထက္

ေပၚတယ္ဆိုၿပီး

တခမ္းတနားေဖာ္ျပၾက

ျမန္မာျပည္မွာ
သတင္းေတြမွာ

ကန္ေတာ့တ့သ
ဲ ူေတြက

‘ဆရာက

ေဝဖန္ဆန္းစစ္ခ့ၿဲ ပီး

ေလ့လာမႈကို

လံုးဝ

ခ်ီးျမွင့္ခ့တ
ဲ ယ္။

-

ျမန္မာရာဇဝင္ကို

ျမန္မာ့သမိုင္း
ၿပီးေတာ့

ဂ်ပန္ျပည္က

ဦးေဆာင္ခ့တ
ဲ ယ္။

ထူးျခားဆန္းသစ္တ့ရ
ဲ ႈေထာင့္က

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သူမို႔၊ အာရွတုိက္က ထင္ရွားတဲ့
ထိပ္တန္း

သမိုင္းပညာရွင္ထဲက

တစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ပါ’တဲ့။
အေတြ႔အႀကံဳ

ႏိုင္ငံတကာ

ၾကြယ္ဝၿပီး

ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာသူ

ကန္ေတာ့ၾကေတာ့လည္း “တိရစၧာန္က တိရစၧာန္ပဲ။

ျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္

လူက တိရစၧာန္ကို ရွိခိုးတာ တိရစၧာန္ထက္ နိမ့္လို႔”

ေလ့လာမယ္ဆိုရင္

ဆရာျပဳစုခ့တ
ဲ ့က
ဲ ်မ္းေတြက

ရွိခိုးတာလို႔

ခပ္ရွင္းရွင္း

မရွိမျဖစ္က်မ္းေတြ

ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။”

ဒီလိုေျပာဆို

ရပ္တည္မႈေတြေၾကာင့္

ေျပာဆိုခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ကေလာင္ကို

ဆရာ့ရဲ႕

ပိတ္ပင္တာေတြလည္း

ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။

အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့

ဘယ္သူဟာ

တိုင္းျပည္အတြက္

ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာကို
သူတို႔ကို

ဘယ္ေလာက္

ေပးတယ္ဆိုတာကိုသာ
ဆရာကြယ္လြန္ၿပီး
စာေရးဆရာမႀကီး

မၾကည့္ဘဲ

အေႏွာင့္အယွက္
ၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။

ေက်ာ္ေတာ့

လူထုေဒၚအမာက

လြမ္းလို႔မဆံုးႏိုင္ပါကလား
ေခါင္းစဥ္န႔ဲ

ဆရာရယ္’

‘ဆရာ့ကို
ဆိုတ့ဲ

ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္

အမွတ္တရေရးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာ

ဆရာနဲ႔ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ရင္းႏွီးမႈေတြအေၾကာင္းနဲ႔
ဆရာနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ

အမွတ္ရစရာေတြကို

ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈပညာရွင္ဆု
ခုလို

ဘာေၾကာင့္ခ်ီးျမွင့္တယ္
ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဆရာ

ျမန္မာရာဇဝင္ကို

ကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္

ဘယ္လိုခံစားခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို
“ဆရာဆံုးသြားေတာ့

လြမ္းတယ္။

ဆရာလို

ဆရာမ်ဳိး၊

ႏွေျမာတယ္။

ဆရာနဲ႔

အခုအခ်ိန္မွာ

အစားထိုးစရာမရွိလို႔
ဦးလွ၊

ခ်မ္းသာတဲ့ဘံုမွာ

ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ”
ေရးသား

လို႔

အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ၿပီးခဲ့တ့ႏ
ဲ ွစ္ ဆရာ့ ေမြးရက္မွာမွ
အေမလူထုေဒၚအမာက ကြယ္လြန္ခ့ရ
ဲ ျပန္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္အတြက္
ဆံုးပါးခဲ့ရလို႔

အဖိုးတန္တ့ဲ

ပညာရွင္ေတြ

ႏွေျမာရသလို

ဒီေခတ္

ဒီစနစ္ႀကီးေအာက္မွာ

ေနာက္ထပ္

ဒီလို

ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးေတြ မေပၚမွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ ။
ထိန္လင္း

အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာ ဆရာ့ကို ဖုကူအိုကာ အာရွ
ဆိုတ့အ
ဲ ေၾကာင္း

ၿပီးေတာ့

ကမၻာက

(၁၃

၄၊

၂ဝဝ၉)

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္
ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၏

ထုတ္လႊင့္ခ်က္အား

ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

http://www.MoeMaKa.Com MoeMaKa eNewspaper - 3 of 7

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 4, 2009
ျမန္မာျပည္တင
ြ ္
စတင္ၿပီး

ေၾကးစားကလပ္အသင္းမ်ားတြင္

ၿပီးခ့ဲသည့္

ပုဂၢလိက

လအနည္းငယ္က
ေဘာလုံးအသင္းမ်ား

ဖဲ႔စ
ြ ည္းခြင့္ရခ့ဲၿပီးေနာက္တြင္

ေဘာလုံးသမားမ်ား ေစ်းေကာင္းရၿပီ

လူငယ္

ကစားသမားမ်ား

ကြ်မ္းက်င္သည့္
လစာေကာင္းေကာင္း

မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၈

ရႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေမ ၄၊ ၂၀၀၉

ပုဂလ
ၢ ိက
ေဘာလုံးသမား

အသင္းမ်ားတြင္
လစာ

ႏွင့္

ေပးသည့္

လက္မွတ္ထုိးေၾကး

အခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
ရန္ပုိင္ လစာ ၁ဝ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး သိန္း ၄ဝ၊
ေက်ာ္ခုိင္ဝင္း ၁ဝ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး သိန္း ၃ဝ၊
ထြန္းမင္းႏုိင္ ၅ သိန္း၊ လက္မွတထ
္ ုိး ၁၅ သိန္း၊
စည္သူေအာင္ ၃ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး ၁ဝ သိန္း၊
ေဇာ္လင္းထြန္း(၁) ၄ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး သိန္း
၂ဝ၊
စုိးျမတ္မင္း

ညီညီလြင္ (ဂိုး) ၄ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး သိန္း ၂ဝ၊

စုိးျမတ္မင္းသည္

လက္ရိွ

ျမန္မာ့ေဘာလုံးေလာကတြင္

ေၾကးအမ်ားဆုံး

ရရိွသည့္ ေဘာလုံးသမားတဦး ျဖစ္လာသည္။
ၿပီးခ့ဲသည့္

ရန္ေအာင္ေက်ာ္ ၃ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး ၅ သိန္း၊

ၾကာသပေတးေန႔တြင္

ကေမၻာဇေဘာလုံးအသင္းက

စုိးျမတ္မင္းကုိ

လက္မွတ္ထုိးေၾကး က်ပ္သိန္း ၇ဝ ျဖင့္ စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။ စုိးျမတ္မင္း၏ လစာေငြမွာ ၁၀ သိန္း
ဟု သိရသည္။

သုထက္ပုိင္ ၂ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး ၇ သိန္းခဲြ၊
ေနေဇာ္ေအာင္ ၁ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိး ၇ သိန္းခဲြ၊
ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္) ၁

စုိးျမတ္မင္းသည္
ေခါင္းေဆာင္

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္
ျဖစ္ခ့ဲဖူးသည္။

စုိးျမတ္မင္းသည္
သိရသည္။

သူရေအာင္ ၃ သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး ၁ဝ သိန္း၊

အသက္

ရန္ကုန္
၂၇

ႏွစ္

အသင္း
ဇာတိ
ရိွၿပီဟု

သိန္း၊ လက္မွတ္ထုိး ၁ သိန္း
ေအာင္ခ်မ္းမုိး ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅
သိန္း၊

http://www.MoeMaKa.Com MoeMaKa eNewspaper - 4 of 7

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 4, 2009
ထက္ေက်ာ္သူဝင္း ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅
သိန္း၊
ေဇာ္လင္းေအာင္ ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅
သိန္း၊
မင္းေနာင္ဦး ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅ သိန္း၊
ရဲေဇာ္ထက္ေအာင္ ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅
သိန္း၊
ေအးမုိး ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅ သိန္း၊
ေအာင္မ်ဳိးလြင္ ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅
သိန္း၊
ေနေဇာ္ဝင ၃ သိန္းခဲြ၊ လက္မွတ္ထုိးေၾကး ၅ သိန္း၊

ကာတြန္းေနမ်ဳိးေအးရဲ႕ သင္ခန္းစာ
ေမ ၄၊ ၂၀၀၉

ေဇယ်ာေရႊေျမ F.C နည္းျပႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးျမင့္သိန္း လစာ က်ပ္ ၇ သိန္းခဲြ၊

ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျမန္မာျပည္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္

ဦးဉာဏ္ဝင္း (နည္းျပခ်ဳပ္) လစာ ၁ဝ သိန္း၊

စစ္ေဆး
ဓာတ္ပုံသတင္း

ဦးစုိးမုိး (လက္ေထာက္နည္းျပ) လစာ ၇ သိန္းခဲြ၊
ဦးေအာင္ႏူိင္

(လက္ေထာက္နည္းျပ)

လစာ

ေမ ၄၊ ၂၀၀၉

သိန္း၊
ဦးတင္လႈိင္ (လက္ေထာက္နည္းျပ) လစာ ၄ သိန္း၊
ဦးမ်ဳိးထြန္း (လက္ေထာက္နည္းျပ) လစာ ၄ သိန္း၊
ယမန္ေန႔က တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရိွ မႏၱေလး
ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္ ျမင္ကြင္း။ ျမန္မာျပည္သုိ႔
၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးက္မႈ မရိွေရးအတြက္
ျပည္ပမွ လာေသာ ခရီးသည္မ်ားကုိ
က်န္းမာေရးဌာနက စစ္ေဆးလ်က္ရိွသည္။

http://www.MoeMaKa.Com MoeMaKa eNewspaper - 5 of 7

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 4, 2009
(ဓာတ္ပုံမ်ား-ေၾကးမုံသတင္းစာ)

ကစ္ေဘာက္ဆင္သမားတဦးလည္း

ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ ေတြ႔မေရွာင္
ကုိ

ပထမအခ်ီတြင္ပင္

ရွဳံးသြားသည္။

ပဲြစဥ္မ်ားကုိ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊

သု၀ဏၰကြင္းတြင္

က်င္းပခ့ဲျခင္း

ျဖစ္သည္။

ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္ သုိ႔ ေရာက္လာေသာ
ျပည္ပ ခရီးသည္ မ်ားကုိ စစ္ေဆးေနပုံ။
ျမန္မာ ဂ်ပန္ လက္ေ၀ွ႔ပဲြမ်ား ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ
ၿပီးစီး
ေၾကးမုံသတင္းစာ ဓာတ္ပုံသတင္း
ေမ ၄၊ ၂၀၀၉

ၾကယ္လင္းေအာင္ ႏွင့္ ကူရီဒုိင္း တုိ႔ပဲြတြင္ ၄ ခ်ီ
ထုိးၾကၿပီး သေရက်သြားသည္။

ေစာငမန္း ၏ ကန္ခ်က္ကုိ ကာကြယ္ေနေသာ ဂ်ပန္
လက္ေ၀ွ႔သမား ဂ်င္ကာ၀ါ။
ေတြ႔မေရွာင္၏

ကန္ခ်က္ကုိ

ခံလုိက္ရေသာ

ခေရဇီေဟးလ္။
ခေရဇီေဟးလ္သည္

ဂ်ဴဒုိ

အဆင့္ရထားသူတဦးျဖစ္သည္။

ခါးပတ္နက္

ပထမအခ်ီ ၁ မိနစ္ စကၠန္႔ ၄၀ အခ်ိန္တြင္ ဂ်င္ကာ၀ါ
အလဲထုိးခံလုိက္ရသည္။ ထုိပဲြတြင္ ေစာငမန္းသည္
ေရႊခါးပတ္ ႏွင့္ ဆုေၾကးေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇ သိန္း
ရသြားသည္။ ဂ်င္ကာ၀ါက ဆုဖလားတခု ရရိွသည္။

http://www.MoeMaKa.Com MoeMaKa eNewspaper - 6 of 7

MoeMaKa Daily - eNewspaper – May 4, 2009
ပဲြမွာ သေရပဲြ ျဖစ္သြားသည္။
လုံးေခ်ာသည္

အလြတ္တန္း

ေရႊခါးပတ္

ခ်န္ပီယံျဖစ္သည္။

ဆာမူကာဝါသည္

ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႔ကုိ

ေလ့လာ

ေလ့က်င့္ထားသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကြ်မ္းက်င္စြာ

ထုိးသတ္ႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္
ေရးထားသည္။
ျမန္မာျပည္သား

လက္ေ၀ွ႔သမားမ်ား

ပါ၀င္ေသာ

ေလးခ်ီ ငါးခ်ီ စိန္ေခၚပဲြမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခသ
့ဲ ည္။

ဆုယူအၿပီး ဓာတ္ပုံအရုိက္ခံေနသည့္ ေစာငမန္း ႏွင့္
ဂ်င္ကာ၀ါ။

စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက - ခ်က္သို႔မဟုတ္
ေငြပို႔လႊာတြင္ MoeMaKa သိုႚ ေရးျပီး
ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ ပိုႚပၝ။ မိမိလိပ္စာကိုပၝ
ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။ ပိုႚေပးပၝမည္။
လုံးေခ်ာ ႏွင့္ ဆာမူကာ၀ါတုိ႔ ေလးခ်ီ ထုိးၾကသည့္

MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207

http://www.MoeMaKa.Com MoeMaKa eNewspaper - 7 of 7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful