P. 1
Εφημερίδα Συνδέσμου Αξιωματικών Τάξεως 1968 (Τεύχος 71 )

Εφημερίδα Συνδέσμου Αξιωματικών Τάξεως 1968 (Τεύχος 71 )

|Views: 297|Likes:

More info:

Published by: Τόνοι και Πνεύματα on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

ΤΕΥΧΟΣ 71, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΙΜΗ: ΛΕΠΤΑ 1

ΔΩΡΙΔΟΣ 8-10, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ε.Α. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1968
Το Πάθημα:
Το Συμπέρασμα:
Δίδαγμα- Πρόταση:
Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
29 Μαϊου 1453
Η απρονοησία των χρόνων που
προηγήθηκαν, να μη δωθεί σημασία στην
αξία των ενόπλων δυνάμεων,
ως παράγοντος εγγυήσεως της ασφαλείας
της κραταιάς οντότητος
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,
έσχε σαν αποτέλεσμα
τον αφανισμό της.
Ο αυτοκράτωρ
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
έμεινε μόνος για να πληρώσει
το τίμημα της παρακμής.
Αλλοίμονο, σήμερα δεν
φαίνεται να υπάρχει
ούτε δείγμα
υπερασπιστού αρχηγού,
ο οποίος θα αποθάνει
μετά των αλλοφύλλων
για να γίνει θρύλλος
και εμπνεύσει
τους Έλληνες,
που θα απομείνουν
για να ονειρευτούν
την αναγέννηση
της Ελλάδος.
Φύλακες προνοείτε!
Αγαπητοί Συμμαθητές
Μετά από σκέψεις επάνω σε σκέψεις, που κι
αυτές απορρέουν από άλλες σκέψεις, προσπαθώ να
καταλάβω ποιος θα μπορούσε να είναι ο προσανα-
τολισμός της υγιούς συνειδήσεως ενός ανθρώπου,
του οποίου η μοίρα έταξε να ζει στους παρόντες
καιρούς. Και λέω, διαυγούς συνειδήσεως, διότι μια
τέτοια συνείδηση φωτοδοτεί, κατά κανόνα, την
συνετή κοινωνική πορεία.
Προσπαθώ να δώσω σχήμα σε κάποια διατύ-
πωση, που να αποδίδει, έστω και κατά προσέγγιση,
την έννοια της διαυγούς συνειδήσεως. Αλλά φεύ!
Διαρκώς έρχομαι αντιμέτωπος με τερμινολογικούς
παράγοντες, οι οποίοι αδιαλείπτως με παροχετεύ-
ουν σε ασαφή νοητικά δρομολόγια.
Επιχειρώντας συγκεκριμενοποίηση και με
δεδομένο, ότι ζω σ’ αυτή την επί τα χείρω διαμορ-
φούμενη πολιτικο-κοινωνικο-οικονομική κατάστα-
ση, διαπιστώνω, ότι εκών άκων συμπεριέχομαι σε
ένα υποβαθμισμένο, σε ένα υποτονικό, σε ένα
κατώ-τερο της Ιστορίας του κοινωνικό σύνολο, του
οποίου η δημοκρατική του εκπρο-σώπηση είναι
ανάλογη της κατωτερότητάς του. Και ερωτώ τον
εαυτό μου: «είναι στ’αλήθεια ο λαός στον οποίο
ανήκω ένας κατώτερος λαός»; Οι σοφότεροι δια-
τείνονται, ότι ένας κατώτερος λαός χαρακτηρίζε-
ται από ωχαδερφισμό, από κοινωνική οκνηρία και
από αλεξιθυμία. Και όπως μου εξηγούν, η αλεξιθυ-
μία είναι η δυσκολία στην κατανόηση και έκφραση
συναισθημάτων, ψυχοδιανοητικών καταστάσεων
και άλλων κοινωνικών αχνοτήτων.
Και επιμένω να διερωτώμαι: «Συμβαίνουν
τέτοια πράγματα στην πατρίδα μου»; Και οι διαβα-
σμένοι μου εξηγούν, ότι σήμερα καλλιεργούνται
κάποια στερεότυπα, που στοχεύουν σε κοινωνική
περιθωριοποίηση του μείζονος των ατόμων εκεί-
νων, που διακρίνονται από τα χαρακτηριστικά του
«κατωτέρου». Ότι ο λαός ποδηγετείται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ο ηθικός πανικός, όπου
οι άνθρωποι, ενώ αρχικά επιθυμούν η ζωή τους να
είναι προικισμένη με ένα υπερβατικό σκοπό, τελικά
να αιωρούνται σε ένα σύμπαν, το οποίο στο τέλος
αποδεικνύεται αδιάφορο για το μέλημά τους καθώς
και για τις όποιες αγωνίες τους. Ότι οι σημερινοί
άνθρωποι δέχονται φοβιστικά μηνύματα, ότι δηλα-
δή θα αποκλείονται κοινωνικά εάν δεν συμμερίζο-
νται τις επιταγές των χειριζομένων τας κλείδας του
πολιτικο-οικονομικού «συστήματος». Ότι δεν πρέ-
πει να ελπίζουν ούτε να ονειρεύονται, ότι το κρά-
τος θα τους συμπαρασταθεί σαν κοινωνικός προ-
νοητής και αρωγός, αλλά, ότι πρέπει να το συνειδη-
τοποιήσουν, ότι όποιος θέλει να επιβιώσει οφείλει
να καταστεί ικανός, επιτήδειος, καπάτσος, διορα-
τικός, συμβιβασμένος και προ παντός αυτοβοηθού-
μενος.
Και καταφθάνουν οι βαθύνοες διαμεσολα-
βητές και κτυπώντας με πατρικά στην πλάτη, μου
συνιστούν να επιχειρήσω να ζήσω και να δημιουρ-
γήσω χωρίς τη βοήθεια των αιωνίων αξιών, οι οποί-
ες -πρέπει να το χωνέψω- έχουν αποθάνει ή εκεί
όπου ανακαλύπτονται ίχνη τους, αυτές οι αξίες
είναι παραμορφωμένες ή αναθεωρημένες, διότι
έτσι επιτάσσουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της
«ενωμένης Ευρώπης». Η Ευρώπη αυτή, καθώς λένε,
αναπτύσσει ένα μετασχηματισμένο πολιτικο-κοι-
νωνικό σύστημα-πλαίσιο επάνω σε ένα νέο
«πιστεύω» και στην εξ αυτού απορρέουσα συμπερι-
φορά, όπου πλέον γινόμαστε μάρτυρες της γεννή-
σεως ενός άλλου κόσμου χωρίς «ηθικά απόλυτα».
Μετά από αυτές τις παρατηρήσεις αρχίζω και
αισθάνομαι την μέγγενη ενός νέου κοινωνικού
συμπεριφορισμού.
Θυμάμαι, ότι στο σχολείο άλλα είχα διδα-
χθεί. Βλέπω, ότι εκείνες οι διδαχές ανατρέπονται.
Δεν πείθομαι, ότι οι νεοεισερχόμενες θέσεις επί
αξιών είναι αυτές, που θα ταίριαζαν στον χαρακτή-
ρα και την πίστη των συμπατριωτών Ελλήνων.
Εμπρός στα μάτια μου και με φόντο το γαλάζιο του
ελληνικού ουρανού, της ελληνικής θάλασσας και
της Ελληνικής Σημαίας, σχηματίζεται με έντονα
γράμματα η λέξη «αδικία». Σκέπτομαι, ότι η ψυχή
μου δεν χρειάζεται να αναζητήσει πολιτική ιδεολο-
γία για να επαναστατήσει. Η πραγματική μου ανά-
γκη είναι η επάνοδός μου σε ένα ελληνικό αναζωο-
γονημένο κόσμο των αιωνίων αξιών.
Επανίσταμαι. Ο ευαγγελιζόμενος «ειρηνι-
σμός» εκ μέρους των συστημικών είναι μία βολική
ιδεολογία για τους όσους κατεστημένους. Ένας
ειλικρινής και καταξιωμένος δημοκρατικός ηγέτης
ουδέποτε επιδιώκει τον «ειρηνισμό» στους κυβερ-
νωμένους, διότι γνωρίζει, ότι δημοκρατία μεταξύ
άλλων σημαίνει και την διαρκή μάχη/επιδίωξη για
την επικράτηση του δικαίου των πολιτών του
δήμου. Ο ειρηνισμός καθιστά τους πολίτες ανίκα-
νους να υπερασπιστούν ακόμη και τα στοιχειώδη
τους δικαιώματα.
Εξεγείρομαι, σημαίνει αναπνέω και λειτουρ-
γώ τον εγκέφαλό μου. Άρα υπάρχω. Η εξέγερση
κατά της όποιας επιβαλλόμενης αδικίας γεννά την
ανάγκη της επαναθεωρήσεως για μια ανθρώπινη
κοινότητα, όπου δεν θα προσβάλλεται η προσωπι-
κότητα των ατόμων. Αισθάνομαι προσβεβλημένος.
Διαπιστώνω με ανησυχία, ότι ο κυβερνών δεν εκτε-
λεί αυτά, για τα οποία έλαβε -με την ψήφο μου- την
«εντολή» να εκτελέσει. Δεν συμμερίζεται τον πόνο
μου και επιβάλλει όλα τα βάρη της «δικής του»
απρονοησίας στους ισχνούς «δικούς μου» ώμους. Ο
κυβερνών ζει σε ένα δικό του κόσμο, ο οποίος είναι
ασυμβάτως παράλληλος με τον κόσμο εμού του
δυστυχούντος κυβερνωμένου.
Βεβαίως και ο εγώ ο δυστυχών κυβερνώμε-
νος δεν είμαι άμοιρος ευθυνών. Υπάρχουν ευθύνες
που μου αναλογούν. Φοροδιαφεύγω. Αποκρύπτω.
Συνεργώ σε εθνικά, οικονομικά και ηθικά αδικήμα-
τα. Συμμαχώ με ιδεολογίες, που απέχουν των εθνι-
κών συμφερόντων. Δεν αντιλαμβάνομαι το μέγεθος
των εθνικών απειλών. Εμπορεύομαι την ανθρώπινη
δυστυχία ή και εμπορεύομαι αλλοεθνείς ανθρώπους
που προσδοκούν μερίδια ευτυχίας.
Τελικά, ο γνήσιος και έντιμος Έλληνας
πορεύεται μέσα σε μία προσωπική πολιτικο-κοινω-
νική ερημιά. Αυτός λοιπόν ο Έλληνας, αυτός ο μη
ελαττωματικός Έλληνας, ο οποίος έχει επίγνωση
καταστάσεων και ευστόχως εκτιμά τα επερχόμενα.
Αυτός ο Έλληνας, που απολογίζει με ακρίβεια, ότι
τα φαινόμενα της εποχής μας είναι σαρωτικά της
ανθρώπινης ψυχής. Αυτός ο Έλληνας, του οποίου η
αξιοπρέπεια έχει τρωθεί και προσπαθεί μέσα από
μία θολή πνευματική όραση να προβλέψει τις προ-
θέσεις της τρέχουσας ζωής. Αυτός ο Έλληνας του
οποίου η γνώση για τα συμβαίνοντα είναι και
συνάρτηση του εαυτού του. Αυτός ο Έλληνας,
καλόν είναι, όχι να δεινολογεί αλλά να εξανισταθή-
σεται και καταβοήσει τον κάθε υπονομευτή της
Ελληνικής μεγαλοσύνης.
Συνεπώς, εάν όντως υπάρχει διαυγής συνεί-
δηση επί των ηθικο-κοινωνικών τεκταινομένων,
τότε και το είδος του αύριον θα γίνει κατανοητόν.
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος
Συνεπισκοπήσεις
Συνεπισκοπήσεις
2 2
#ταC =B7Fα 4F9τ= LταC = “(ασ?AεMEHσα”
7Oεσε στα I7F?α τKC ';αF=CNC.
, 6AKσ= τ=G -KCσταCτ?CEMOEA=G αOετ7Aεσε
τ=C σH;@AEC?στ?@LτεF= ε9δ=σ= OEH ;CNF?σε OEτ7 E
6C>FKOEG σε LAα τα B8@= @α? OA6τ= τ=G Γ=G. «,
OLA?G ε6AK!!!» 0? ?στEF?@E9 σHBKCEMC Lτ? = Aε=Aα-
σ9α τ=G OLAεKG @F6τ=σε, LOKG ε9Iε HOEσIε>ε9 E /K6-
Bε> στEHG στFατ?NτεG τEH, τFε?G =B7FεG @α? τFε?G
CMIτεG. 0 AαLG σ6Iτ=@ε αCεA7=τα. 0? ε@@A=σ9εG Bε
OFNτ= τ=C ';9α 3E9α Aε=Aατ8>=@αC @α? BEAMC>=-
@αC. "CαG EAL@A=FEG OEA?τ?σBLG I6>=@ε, I?A?6δεG :?-
:A9α @α? ε?@LCεG @6=@αC, @EBBατ?6στ=@αC 8
OEHA8>=@αC στα Oα<6F?α.!!
0 τεAεHτα9EG 'HτE@F6τEFαG -KCσταCτ9CEG
1αAα?EAL;EG LBKG δεC O7>αCε. -αC7CαG δεC τEC αCα-
;CNF?σε Cε@FL. -αC7CαG δεC D7Fε? OEH ε9Cα? E τ6EG
τEH. +ε? στα LCε?Fα τEH ">CEHG. , Aε?τEHF;9α δεC τε-
Aε9Kσε. , ε@@A=σ9α δεC τEC αCα@8FHDε !;?E. 4E
">CEG δεC τEC τ9B=σε, LOKG >α τEC τ?BEMσε αC ε9Iε
Oε>6Cε?.
«!;;εAE? τEC OαF7Aα:αC, τEC 7AEHσαC @α? τ?G
OA=;7G τEH 7OAHCαC Bε BLσIE @α? Bε BMFE τEH 7στFK-
σαC Cα @E?B=>ε9 σε @A9C= αOL :MσE @?' 'FI6;;εAE? Bε
OMF?CεG FEBα9εG τEC HA6Cε B7IF? C6F>ε? = NFα τEH
;?α Cα τLCε DHOC8σEHC.».
, OLA= τ=G -KCσταCτ?CEMOEA=G Iτ9στ=@ε σε
B9α IεFσLC=σE IECδF?@NG τF?;KC?@8 σε σI8Bα. 4α
τε9I= τ=G ε@τε?CLBεCα αOL τ= σHCE?@9α τKC (AαIεF-
CNC (στEC -εF6τ?E @LAOE), KG τ= σHCE?@9α τEH 3τEH-
δ9EH (στ=C 1FEOECτ9δα), ε9IαC B8@EG OεF9OEH
τ7σσεFα B9A?α.
/εAα;IEA?@6 στ7@ECτα? σ8BεFα τα BECαδ?@6,
LOKG @α? = (ασ?AεMEHσα, αHτE@FατEF?@6 τε9I= τ=G
-KCσταCτ?CEHOLAεKG. 5τ9στ=@αC αOL τE /ε;6AE
-KCσταCτ9CE @α? αCτ?@αταστ6>=@αC αF;LτεFα αOL τE
OεF9=BE, Bε δME 7KG τFε?G σε?F7G τε9IEG, τEH /ε;6-
AEH ΘεEδEσ9EH. $σKG OεF?B7CEHC τE /αFBαFKB7CE
(ασ?A?6 Bε τE )?@7αAE 'ετL.
-A'OA*+N*)AH # 7IDO)G;*D'+'.
α. 3τ?G 29 /α&EH 1453 7CαG OEA?τ?σBLG σαFN-
>=@ε αBετ6@A=τα.
:. Γ?α 7Cτε@α α?NCεG = -KCσταCτ?CEMOEA=
αOετ7Aεσε τE @7CτFE εCLG @LσBEH KτLG. ";?Cε LBKG
7δFα >=F?Kδ9αG, αB6>ε?αG @α? Bε;αALOFεO=G α@αAα?-
σ>=σ9αG.
;. , (ασ?AεMEHσα 7Oεσε στα I7Fα τKC ';αF=-
CNC, αAA6 7Oεσε σαC >FHA?@8 =FK9δα OEAεBNCταG
=FK?@6 KG τE τ7AEG τEHG αO9στEHG, ε;@αταAε?BB7C=
αOL τEHG )Hτ?@EMG σHBB6IEHG τ=G.
δ. 0? OFα;Bατ?@E9 "AA=CεG >εKFEMC τ= BαMF=
4F9τ= «αOEF6δα» @α? α?σ>6CECτα? F9;= ε>C?@8G BC8-
B=G LταC B?AEMC ;?α τEC τεAεHτα9E 'HτE@F6τEFα OEH
α:E8>=τEG O6AεJε Bε τ?G EFδ7G τKC :αF:6FKC.
ε. , 8ττα αHτ8 τ=G -KCσταCτ?CEMOEA=G, τLσEC
α>A9α LσE @α? αD?E>F8C=τ=, HO8FDε B9α Bε;6A= C9@=
τKC 4EMF@KC, B?α τFEBεF8 @αταστFE8 τKC *AA8-
CKC, 7Cα α9σIEG τKC .ατ9CKC.
στ. , -εF@LOEFτα, 7CαG @L@@EG 6BBEH, 7@F?Cε
τ=C ?στEF9α τEH @LσBEH.
.O=CF>FH.
%σE? εO?>HBEMC Cα ;CKF9σEHC Bε AεOτEB7Fε?α
τα τ=G αANσεKG τ=G “(ασ?A9δEG τKC 1LAεKC” OEH
ECEB6σ>=@ε αOL τEC -KCσταCτ9CE 1αAα?EAL;E «τE
56FBα @α? = *AO9G τEH Γ7CEHG», δεC 7IEHC OαF6 Cα
BεAετ8σEHC τE :?:A9E τEH Γ*3/)*- 1983 Bε τ9τAE «,
6AKσ= τ=G -KCσταCτ?CEHOLAεKG» τEH OA7EC 7;@HFEH
@α? HOεM>HCEH BεAετ=τ8 τEH (H<αCτ9EH, τEH (Fετα-
CEM ?στEF?@EM 3τ8:εC 26Cσ?BαC, E EOE9EG ε9Oε ..” 4α
@τ8C= ε9Cα? τEH ΘεEM. 0? @τ=CKδ9εG ε9Cα? τKC :αF:6-
FKC AC>FNOKC”!!
3ABLC'FH &K+A;(?H
2 9 ΜΑΪ ΟΥ 1 4 5 3 . Η ΑΛΩΣ Η Τ ΗΣ ΚΩΝΣ ΤΑΝΤ Ι ΝΟΥΠΟΛΗΣ
3
793-.7247 $68
5.604-01/ .3/2.6:801/ .1-47/
8)MJFH 71
0FMEA FH 2013
0(AFB+<+?H:
3MCδεσBEG 'OEστF6τKC 'D?KBατ?@NC
46DεKG 1968
.B(L+?H--A)I@IE+<H:
3ταMFEG )εFBατ6G
7IE+'B+AB< )OA+GFO<:
).3. 3HCδ7σBEH ‘68
DeskTopPblishing-1'CCA+)JEAB;:
-. 'F;HFLOEHAEG
%G',)=F:
)KF9δEG 8-10
155 62 5EAαF;LG
8?C: 210 6535679,
210 6543004
Fa!: 210 6543004
e-mail: arg"kon@"ahoo.gr
dermatas@hol.gr
΄΄Δεν ξεχνώ΄΄ ση-
μαίνει ΄΄σέβομαι τη θυσία
των προγόνων ,καυτη-
ριάζω την ενέργεια του τυ-
ράννου και αγωνίζομαι για
να μην υπάρξουν νέα θύ-
ματα.’’
Η ΄΄Λήθη΄΄ που επικα-
λούνται κάποιοι είναι εκ
του πονηρού.΄΄ Μνήμη΄΄
λοιπόν ,γιατί λαοί χωρίς
μνήμη είναι καταδικασμέ-
νοι σε αφανισμό .
Ο Πόντιος Πολυχρόνης Ενεπεκίδης έγραψε:
΄΄…και οι Πατρίδες είναι σαν τους ανθρώπους : Πεθαίνουν
από τη στιγμή που αρχίζουμε να τις ξεχνάμε .Όσοι όμως
συνηθίζουν στην Εθνική Αμνησία τελικά δεν αιφνιδιάζον-
ται από τίποτα , ούτε από Πατρίδες που χάνονται ,ούτε από
έθνη που είναι καταδικασμένα να χαθούν…΄΄.
Στις 19 Μαϊου του 1992 στο μήνυμά του προς το Γ΄
Συνέδριο του Ποντιακού Εληνισμού , ο Έληνας Πρω-
θυπουργός σημείωνε: ΄΄Η 19η Μαϊου είναι ημέρα μνήμης
για τη Γενοκτονία των Ποντίων και για τις αλησμόνητες
Πατρίδες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Η νομοθετική
καθιέρωσή της από το Εληνικό Κοινοβούλιο και η προ-
ώθηση της διεθνούς αναγνώρισή της αποτελεί για όλους
μας χρέος τιμής. Καμία λήθη και καμία σιωπή δε μπορεί να
καλύψει τη δολοφονία 353.000 συμπατριωτών μας Ελή-
νων του Πόντου κατά τα έτη 1916-1923.Στερείται δε οποι-
ασδήποτε αξίας κάθε αναφορά στην ποντιακή υπόθεση,
εάν αγνοεί τις διαστάσεις και τη σημασία της Γενοκτονίας
των Ελήνων του Πόντου και την ευθύνη του τουρκικού
κράτους για αυτό το διεθνές έγκλημα. Στις μαύρες σελίδες
της ιστορίας, με το ολοκαύτωμα των Εβραίων, τη Γενοκτο-
νία των Αρμενίων, τη σφαγή των Κούρδων, η σελίδα της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Εληνισμού γίνεται ακόμη πιο
μαύρη , όταν στερείται από τα χιλιάδες θύματα η στοιχει-
ώδης ηθική δικαίωση΄΄.
Στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, επί πρωθυπουργίας
Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελήνων με ομόφωνη
απόφαση ανεγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων και
όρισε την 19 Μαϊου ως ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γε-
νοκτονίας του Εληνισμού του Πόντου από τους Τούρ-
κους.
Τον Ιούνιο του 1998, Διακομματική Επιτροπή της Ελ-
ληνικής Βουλής καθώς και αντιπροσωπεία εκπροσώπων
Ποντιακών Οργανώσεων απ’ όλον τον κόσμο, επισκέ-
φθηκαν τον ΟΗΕ και υπέβαλαν υπόμνημα για τη διεθνή
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Η λέξη ΄΄Γενοκτονία΄΄ υπάρχει στις ξένες γλώσ-
σες ως genocide.(σύνθεση από την εληνική λέξη/genus
και το λατινικό ρήμα
cado/πέφτω-θυσιάζω.)
Ο Αμερικανός καθηγη-
τής Λέμκιν, πολωνικής
καταγωγής καθιέρωσε
πρώτος τον όρο γενοκτο-
νία κατά τη διάρκεια της
δίκης της Νυρεμβέργης το
1945.
Γενοκτονία λοιπόν ση-
μαίνει μεθοδική και συ-
στηματική εξολόθρευση
(μερική ή ολική ) μιας
εθνικής, λεκτικής ή θρησκευτικής ομάδας .
Ο ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση της 9-12-1948 ψήφισε
τα άρθρα που αναφέρονται στην προϋπόθεση για να χα-
ρακτηριστεί ένα γεγονός ως γενοκτονία.
Σήμερα Γερμανοί και Γάλοι έχουν αναγνωρίσει τη γε-
νοκτονία με νομοθετήματα υπέρ των Εβραίων(Γερμανία)
και υπέρ των Αρμενίων (Γαλία). Εμείς ούτε καν στα λε-
ξικά μας δεν καταγράφουμε για τις νέες γενιές τη σημα-
σία της λέξης γενοκτονία με Εληνικούς ιστορικούς
όρους.
O Βρετανός Πρωθυπουργός Λόυδ Τζωρτζ δή-
λωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων τον Ιούνιο του 1922 :
΄΄ Στον Πόντο δεκάδες χιλιάδες Ελήνων ,ανδρών γυναι-
κών και παιδιών απελαύνονταν και πέθαιναν. Ήταν κα-
θαρή και ηθελημένη εξολόθρευση. Η εξολόθρευση δεν
είναι δική μου λέξη. Είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η αμε-
ρικανική αποστολή.’’
Για τη Γενοκτονία των αδελφών μας Ποντίων και τον
ξεριζωμό του Εληνισμού από τις αλησμόνητες Πατρίδες
Σαμψούντα,Κερασούντα, Πάφρα, Χάβσα, Αμάσεια, Τρα-
πεζούντα, Σινώπη κλπ εγράφησαν εκατοντάδες βιβλία.
Μεταξύ των συγραφέων αναφέρω τα ονόματα του
Χάρη Τσιρκινίδη, του Κων. Φωτιάδη , του Μιχ.Χαραλαμ-
πίδη, του Ιάκωβου Αητσόγλου, του Γ.Ανδρεάδη, του
Χρ.Μαχαιρίδη, του Κων.Βακαλόπουλου, του Βλάση Αγτ-
λίση κλπ.
Ο ανθρωπιστής και δημοκράτης Άγλος Ουίλιαμ
Γλάδστων (4 φορές πρωθυπουργός της Βρετανίας ) είπε
: ΄΄Από την πρώτη ημέρα που μπήκαν οι Τούρκοι στην
Ευρώπη το μόνο δείγμα που έδειξαν ήταν η μεγαλύτερη έλ-
λειψη ανθρωπισμού. Οπουδήποτε και να πήγαν , μια πλα-
τιά κηλίδα αίματος τα ίχνη της διαβάσεώς τους. Ο
πολιτισμός εξαφανιζόταν. Παντού αντιπροσώπευαν τη δια-
κυβέρνηση της βίας.’’
Και ο Αμερικανός Πρόξενος στη Σμύρνη Τζων Χόρτον
έγραψε: “Τα κτήνη είναι του Θεού. Οι κτηνωδίες είναι του
Διαβόλου.”
Νικόλαος Φωτιάδης
19 ΜΑΪΟΥ. ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
4

KOINH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Στήριξη του Ελληνικού Γένους για τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ)

Αγαπητοί ε.ε. και ε.α. συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες,
Είναι πλέον γεγονός ότι παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις-όπως απεδείχθη εκ των υστέ-
ρων- του ΥΕΘΑ και των, εκ των ΕΔ προερχομένων, υφυπουργών του και παρά την εκφρασθείσα
θέληση του Α/ΓΕΕΘΑ, το «ελληνικό γένος» δεν προβλέφθηκε για ακόμη μια φορά ως προϋπόθεση
για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων(ΑΣΕΙ), και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), α-
καδημαϊκού έτους 2013-14.
Εμείς οι Έλληνες στρατιωτικοί, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, ανεξαρτήτως Κλάδου και
προέλευσης, αλλά και όλοι οι εθνικά σκεπτόμενοι πολίτες λέμε ΟΧΙ στην κατάργηση του ελληνι-
κού γένους, ως προϋπόθεσης εισαγωγής στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ.
Η προϋπόθεση αυτή αποτελούσε μέχρι και το 2009 την ασφαλιστική δικλείδα για την αποτ-
ροπή αλλοεθνών να αλώσουν τις στρατιωτικές σχολές. Από το 2010 όμως με Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας και την υπογραφή της από τον τότε ΥΕΘΑ Ευάγ. Βενιζέλο, αλλά και τις Εγ-
κυκλίους που υπέγραψαν οι ΥΕΘΑ που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, και με την εγκληματική ανο-
χή και ένοχη σιωπή των Ανωτάτων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Συμβουλίων η προ-
ϋπόθεση αυτή καταργήθηκε, ώστε πλέον ο κάθε μετανάστης, που αποκτά την ελληνική υπηκοότη-
τα, να μπορεί να εισέρχεται στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, θέτοντας έτσι μελλοντικά σε αμφισβήτηση την
ασφάλεια του Στρατεύματος.
Δυστυχώς η εκτελεστική εξουσία για ακόμη μια φορά σε ένα τόσο ευαίσθητο εθνικό ζήτη-
μα, φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων ανοίγοντας την κερκόπορτα για την αλλοίωση του εθνικού
χαρακτήρα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Προφανώς έχουν πλήρη άγνοια των Στρατιωτικών
Κανονισμών που προβλέπουν ότι «Η εθνική και ηθική διαπαιδαγώγηση, η οποία εγείρει το εθνικό
αίσθημα και την προς την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη αγάπη και αφοσίωση, πρέπει να αποτε-
λεί το διαρκές μέλημα του διοικητή. Αυτός λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της διάβ-
ρωσης του εθνικού φρονήματος των ανδρών της μονάδας» (ΣΚ 20-2, άρθρο 5, παράγρ.5)
Τον λόγο τώρα έχει η δικαστική εξουσία, η ελληνική Δικαιοσύνη, όπου η ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να αποφασίσει στις 17 Μαΐου 2013, ιστορική επέτειο της
πρώτης δημόσιας συνεδρίασης του ΣτΕ, για τη συνταγματικότητα της κατάργησης του γένους, ως
προϋπόθεσης συμμετοχής των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ.
Με τις σκέψεις αυτές καλούμε όλους τους ε.ε. και ε.α. συναδέλφους και του Έλληνες πολί-
τες που συντάσσονται μαζί μας, να δώσουν το βροντερό «παρών» τους στην προγραμματισθείσα
συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαϊου 13 και ώρα 09:00, έξω από το
κτίριο του ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47-49)
Αθήνα 13 Μαΐου 2013
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (Α.Κί.Σ.)
Ένωση Στρατιωτικών Ιατρών (ΕΣΤΙΑ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αξκών Πεζικού (ΠΣΑΠ)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκών ΕΔ και ΣΑ (ΠΣΑΑΕΔ-ΣΑ)
Σύνδεσμος Αποφοίτων/Σχολής Μον. Υπξκών Ναυτικού (ΣΑ/ΣΜΥΝ)
Σύνδεσμος Τάξης ΣΣΕ 1968
Σύνδεσμος Τάξης ΣΣΕ 1980
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Παρευρεθήκαμε μερικές δεκάδες συναδέλφων.
Αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ αλλά από πληροφορίες που έχουμε δυστυχώς το
πλέον πιθανό είναι να απορριφθεί λόγω μη υπάρξεως νομίμου συμφέροντος των
ενδιαφερομένων. Με αυτή την αιτιολογία, το ΣτΕ προσπαθεί να αποφύγει την
εμπλοκή του στο θέμα!!!!


5
Μια νεκρολογία που δημοσιεύτηκε στους Times του Λονδί-
νου.. Δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τη δη-
μοσίευση αυτή.. Ωστόσο εκείνο που έχει σημασία δεν είναι η
δημοσίευση ή όχι τής νεκρολογίας αυτής αλά τούτο το περιε-
χόμενό της και μόνο..
Σήμερα πενθούμε το θάνατο μιας αγαπημένης παλιάς
φίλης, τής Κοινής Λογικής, η οποία μας συντρόφευε για πολά
χρόνια..
Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την ηλικία της
αφού το μητρώο γέννησής της έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό σε
γραφειοκρατικές διατυπώσεις.
Θα τη θυμόμαστε ως κάποια που μας δίδαξε πολύτιμα
μαθήματα όπως αυτά:
-Έχε την κοινή λογική να προστατεύεσαι.
-Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλήκι.
-Η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη, και...
-Ίσως ήταν δικό μου το φταίξιμο.
Η Κοινή Λογική έζησε σύμφωνα με απλές, συνετές οι-
κονομικές πολιτικές, όπως:
Μην ξοδεύετε περισσότερα απ' αυτά που κερδίζετε,
και... αξιόπιστεςστρατηγικές: όπως: Υπεύθυνοι είναι οι ενήλικες
και όχι τα παιδιά.
Η υγεία της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία όταν τέ-
θηκαν σε ισχύ καλοπροαίρετοι αλά αυταρχικοί κανονισμοί.
Αναφορές για ένα 6χρονο αγόρι που κατηγορήθηκε
για σεξουαλική παρενόχληση επειδή φίλησε μια συμμαθήτριά
του, για εφήβους που αποβλήθηκαν από το σχολείο επειδή χρη-
σιμοποίησαν στοματικό διάλυμα μετά το γεύμα και για έναν
δάσκαλο που απολύθηκε επειδή επέπληξε έναν απείθαρχο μα-
θητή, απλώς επιδείνωσαν την κατάστασή της.
Η Κοινή Λογική έχασε έδαφος όταν γονείς επιτέθη-
καν σε δασκάλους επειδή έκαναν τη δουλειά που οι ίδιοι δεν
είχαν καταφέρει να κάνουν αναφορικά με την πειθάρχηση τών
ανυπάκουων παιδιών τους.
Η υγεία της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν τα
σχολεία υποχρεώθηκαν να παίρνουν τη γονική συναίνεση για
να βάλουν αντηλιακό ή να δώσουν μια ασπιρίνη σ' ένα μαθητή
αλά δεν μπορούσαν να ενημερώσουν τους γονείς όταν μια μα-
θήτρια έμενε έγκυος και ήθελε να κάνει έκτρωση.
Η Κοινή Λογική έχασε τη θέληση για ζωή όταν οι εκ-
κλησίες έγιναν επιχειρήσεις και οι εγκληματίες τύγχαναν καλύ-
τερης μεταχείρισης από τα θύματά τους.
Η Κοινή Λογική δεν κατάφερε να ξεπεράσει το γεγο-
νός ότι, όχι μόνο δεν μπορούσες να υπερασπιστείς τον εαυτό
σου από ένα διαρρήκτη μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, αλά ο διαρ-
ρήκτης μπορούσε και να σε μηνύσει για βιαιοπραγία.
Η Κοινή Λογική παραιτήθηκε τελικά από κάθε θέ-
ληση για ζωή όταν μια γυναίκα που τάχα δεν κατάλαβε ότι ένα
αχνιστό φλιτζάνι καφέ ήταν ζεστό, έχυσε λίγο στην ποδιά της κι'
ανταμείφθηκε άμεσα μ' έναν τεράστιο διακανονισμό.
Πριν από το θάνατο τής Κοινής Λογικής είχε προηγη-
θεί ο θάνατος τών γονιών της, τής Αλήθειας και τής Εμπιστο-
σύνης, τής συζύγου Σύνεσης και τών παιδιών της Ευθύνης και
Λογικής.
Εχουν επιζήσει τα 4 ετεροθαλή αδέλφια της:
Ξέρω τα Δικαιώματά μου
Το Θέλω τώρα
Κάποιος άλος φταίει
Είμαι θύμα
Στην κηδεία της δεν παρευρέθησαν πολοί καθώς
ελάχιστοι συνειδητοποίησαν ότι απεβίωσε. Αν τη θυμάστε
ακόμα, προωθήστε το. Αν όχι, συνταχθείτε με την πλειοψηφία
και μην κάνετε τίποτα. η αυτοπαρατήρηση βοηθάει στην αυτε-
πίγνωση
Κ Ο Ι Ν Η Λ ΟΓ Ι Κ Η
6
ΜΗΠΣ ΞΕΧΑΣΕΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΟΥ;
Ο α1*)-62 ,0&α1*ασ-07 στ(. Ε-801*+# Τ1!8ε'α ε$.α* 60139580.
Κα* σ03 )3-$'5 6τ* ε$.α* ( -0.αδ*+# 0*+0.0-*+# 380στ#1*/( &*α τ(. ε8*%$5σ( +α*
σ3."4*σ( τ(2 ε+δ6σε52 τ(2 α&α8(-".(2 -α2 εφ(-ε1$δα2.
Ε$.α* )"-α Κ0*.#2 Λ0&*+#2. Κατ!,α%ε2;
Ο Τα-$α2 τ03 Σ3.δ"σ-03
Εί ναι το ολοφάνερο ε κεί νο, που δε ν μπορούμε να ι δούμε. Λέ νε , ότι εί ναι τόσο απλό, όσο η μύτ η
στο πρόσωπό μας. Αλ λά πόσο από τ η μύ τ η μας μπορούμε να ι δούμε;
Και οι τροϊ κανοί και πας μη Έλ λην καθώς και όλοι οι “καλοί ” μας φί λοι κρατούν έ να δι ασ τρε-
βλωτι κό καθρέ πτ η εμπρός μας γι α να “βλέ πουμε ” αυ τά που ε κε ί νοι θέ λουν.
Και όλα αυ τά ε πει δή δε ν λει τουργούμε τ ην Κοι νή Λογι κή.
Κ. Αργυρόπουλος
Η ηρωΐδα Valerie Boyer, παρά τις απειλές που
δέχεται η ίδια και η οικογένεια της, τόλμησε.
Νέο σοκ στην Τουρκία από την γνωστή Γαλ-
λίδα βουλευτίνα της Μασσαλίας, Valerie Boyer, η
οποία πρόσφατα είχε πρωτοστατήσει στην ποινικο-
ποίηση από το γαλλικό
κοι νοβούλιο της αρμενικής
γενοκτονίας.
Όπως αναφέρουν
τουρκικά δημοσιεύματα, η
Valerie Boyer σε δηλώσεις
που έκανε σχετικά με το ζή-
τημα της ένταξης της
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση,(που έχει επανέλθει
στην επικαιρότητα με γερ-
μανική πρωτοβουλία), ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι η
Τουρκιά δεν έχει καμία
σχέση με την Ευρώπη,
αλλά η Κωνσταντινούπολη
και όχι η Ιστανμπούλ και
εδώ οι Τούρκοι έγιναν.
Τούρκοι, ανήκει στην Ευ-
ρώπη.
Η θαρραλέα βου-
λευτίνα του γαλλικού κοινοβουλίου, χωρίς κανένα
δισταγμό, καταδίκασε για άλλη μια φορά την Τουρ-
κία σαν μια χώρα που παραβιάζει συστηματικά τα αν-
θρώπινα δικαιώματα.
Εκείνο όμως που εξόργισε πραγματικά τους
Τούρκους, ήταν οι δηλώσεις της ότι δεν μπορεί μια
χώρα που βαρύνεται για τα εγκλήματα της αρμενικής
γενοκτονίας, αλλά και της εισβολής στην Κύπρο το
1974, να διεκδικεί μια θέση στην Ευρώπη.
Για όλα αυτά, όπως τόνισε η Valerie Boyer, θα
συνεχίσει να αγωνίζεται κατά της εισδοχής της Τουρ-
κίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα συνεχίσει και τις
προσπάθειες της για να αναγνωριστούν τα μεγάλα
εγκλήματα της Τουρκίας στις γενοκτονίες των αρχών
του εικοστού αιώνα.
Η Valerie Boyer αποκάλυψε ότι για όλο αυτόν
τον αγώνα της έχει δεχτεί και αυτή και η οικογένεια
της απειλές κατά της ζωής της, ενώ συχνά δέχεται μη-
νύματα στα τουρκικά που την απειλούν με φρικτές
τιμωρίες για τον αγώνα της υπέρ της αναγνώρισης
της αρμενικής γενοκτονίας.
Παρ' όλα αυτά, η θαρραλέα Γαλλίδα δήλωσε
πως δεν την φοβίζουν όλες αυτές οι απειλές αλλά αν-
τίθετα την πεισμώνουν για
να συνεχίσει τον αγώνα
της. Σε ερώτηση δημοσιο-
γράφου αν θέλει να πάει
στην Τουρκία για να ακού-
σει και την άλλη άποψη,
απάντησε ότι έχει πάει στο
παρελθόν στην Τουρκία
αλλά τώρα δεν έχει καμία
τέτοια επιθυμία καθώς,
όπως τόνισε χαρακτηρι-
στικά, δεν μπορεί να πάει
σε μια χώρα από όπου
έχουν εξαπολυθεί απειλές
κατά της ζωής της και
κατά της ζωής των μελών
της οικογένεια της.
Η θαρραλέα αυτή γαλ-
λίδα βουλευτής, που βάζει
τα «γυαλιά» σε πολλούς
Έλληνες συναδέλφους της
που φοβούνται ακόμα και τη σκιά τους μην τυχόν και
ενοχλήσουν την Τουρκία, έχει αρχίσει και μια νέα εκ-
στρατεία κατά της χορήγησης της γαλλικής υπηκοό-
τητας σε Τούρκους μετανάστες που ζουν στην Γαλλία.
Όπως ανέφερε, αυτό θα είναι ένα επικίνδυνο βήμα
για την αλλοίωση της σύνθεσης της γαλλικής κοινω-
νίας, ενώ κατηγόρησε του Τούρκους της Γαλλίας ότι
συμπεριφέρονται όχι σαν να θέλουν να αφομοιωθούν
στην χώρα που τώρα ζουν και δουλεύουν, αλλά σαν
να θέλουν να επιβάλλουν αυτοί τα δικά τους πολιτι-
στικά και θρησκευτικά πρότυπα στην χώρα που τους
φιλοξενεί, (τι μας θυμίζει αυτό.!!!!!) .
`Ας πάρουν μερικά μαθήματα οι δικοί μας
βου(ο)λευτές από την Valerie Boyer, που δεν διστάζει
να αναφέρει Κωνσταντινούπολη και όχι Ιστανμπούλ,
αδιαφορώντας ακόμα και για τις τουρκικές απειλές
κατά της ίδιας της ζωής της.
Υ Υ Π Π Ο Ο Κ Κ Λ Λ Ι Ι Ν Ν Ο Ο Μ Μ Α Α Σ Σ Τ Τ Ε Ε σ σ τ τ η η ν ν Γ Γ Α Α Λ Λ Λ Λ Ι Ι Δ Δ Α Α ! ! ! ! ! !
7
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ!
Γαλλίδα βουλευτής:
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
α. -7= 247 J@9;3?B ε.ε., τ? +α@0@τ7<α
τ7A #, &9;:3A, <ε τ7= εB:α9@3α τ7A σB<J;2@Eσ7A 100
ετI= αJG τ7= εJ9:2 <0C7 τ?B &9;:3A - τ7= J;1?= J?;Bα3-
<α:τ7 <0C7 τ7A σH5C@?=7A ε;;7=9:2A %στ?@3αA – δ9?@50-
=Eσε <9α ;α<J@2 ε:δ2;Eσ7 (ε:ατ?=ταετ7@3δα) στ?
:ατ0<εστ? αJG :Gσ<? J=εB<ατ9:G :1=τ@? τ?B &9;:3A. &H-
@9?A ?<9;7τ2A στ7= ε:δ2;Eσ7 2τα= ? "7<2τ@7A -σ9α<α=τ0A
( 2 «)τε:;α@1», GJEA τ?= αJ?:α;?Hσα<ε στ7 ,C?;2). *
"7<2τ@7A, <ε τ7= δE@9:2 :α9 εJ94;7τ9:2 (GJEA 15@αDε <9α
τ?J9:2 εφ7<ε@3δα) Jα@?Bσ3α τ?B J?B «1στ7σα=» ? <εστGA
;G5?A :α9 τ? 5;αφB@G Jε@95@αφ9:G τ?B Hφ?A, σε σB=δBα-
σ<G <ε τ7= J@?4?;2 σCεδ9α5@α<<0τE= :α9 ε9:G=E= σH5-
C@?=7A 7;ε:τ@?=9:2A τεC=?;?53αA 59α τ7= Jε@95@αφ2 τE=
στ@ατ9Eτ9:I= εJ9Cε9@2σεE=, ε=8?Bσ3ασε τ? J?;BJ;781A
α:@?ατ2@9G τ?B :α9 εBστGCEA BJ?5@0<<9σε τ7= %ε@2 .J?-
C@1Eσ7 τE= #;;2=E= =α δ9ατ7@2σ?B= 0σ4εστ7 τ7=
#8=9:2 (=2<7 :α9 α=α;;?3Eτ7 τ7= %στ?@3α τ?BA.
OJEA 2τα= φBσ9:G, ? σB<<α87τ2A <αA δε= α@:1-
στ7:ε <G=? στ7= Jε@95@αφ2 τ7A :α8αBτG <0C7A τ?B &9;:3A
α;;0 ε=1τα>ε αBτ2 στ? εB@Hτε@? J;α3σ9? τE= !α;:α=9:I=
+?;1<E= <ε σB=?Jτ9:2 α=αφ?@0 στ7= J?;9τ9:?-?9:?=?<9:2
:ατ0στασ7 J?B τGτε εJ9:@ατ?Hσε στα !α;:0=9α, στα α3τ9α
:α9 τ9A αφ?@<1A J?B ?δ257σα= στ9A 1=?J;εA σB5:@?Hσε9A,
σε :ατα:τ781=τα :α9 αJ?;εσ81=τα εδ0φ7 :;J. -1;?A, δε=
Jα@1;ε9Dε =α τ?=3σε9 Gτ9 τα <7=H<ατα αJG τ7= <0C7 τ?B
&9;:3A Jα@α<1=?B= J0=τ?τε εJ3:α9@α :α9 δ9δα:τ9:0, 9δ9α3-
τε@α στ7 σ7<ε@9=2 εJ?C2 J?B 7 /I@α δ9ατ@1Cε9 J;ε3στ?BA
Gσ?BA ε>Eτε@9:?HA :9=δH=?BA, εJ9τε9=G<ε=?BA αJG τ7= ?9-
:?=?<9:2 :αCε>3α :α9 τ7= :@3σ7 8εσ<I= :α9 α>9I= J?B τ7=
<αστ36?B=.
-7= δ90;ε>7 Jα@α:?;?H87σα= ?9 σB<<α87τ1A <αA
+. Γ9α==α:GJ?B;?A :α9 #. Γ@940:?A, ?9 ?J?3?9 2;8α= J@?A
τ?Hτ? αJG τ7= Θεσσα;?=3:7 στ? &9;:3A, αBτ2 δε 7 σB<<ε-
τ?C2 J@?:0;εσε τα εB<ε=2 σCG;9α :α9 τ?BA εJα3=?BA τE=
Jα@εB@9σ:?<1=E= στ7= ε:δ2;Eσ7. Έτσ9, αJG τ?= ε?@τα-
σ<G τ7A ε:ατ?=ταετ7@3δαA τ7A <0C7A τ?B &9;:3A, Jα@0;-
;7;α <ε τ7= +ατ@3δα, Eφε;287:ε :α9 J@?4;287:ε :α9 ?
0@@7:τ?A Θεσ<GA τ7A ,B<<α87τε3αA.
4. A α;;0>?B<ε, τI@α, «σ:7=9 :G». Έ=α <2=α
α@5G τε@α, τ7= 247 (αΐ?B, τ? #;;7=9:G %=στ9τ?Hτ? ,τ@ατ7-
59:I= (ε;ε τI= (#'. %. ,.(#), σε σB=ε@5ασ3α <ε τ? Γ@αφε3?
,τ@ατ9Eτ9:I= :α9 <B=τ9:I= Θε<0τE= τ7A :αδ7<3αA 87-
=I=, δ9?@ 50- =Eσε, στ? Jε@9:α;;1A :τ3@9? τ7A :αδ7<3αA,
7<ε@3δα <ε 81<α «$ 0<B=α :α9 ασφ0;ε9α τ7A /I@αA <αA
BJG τ? J@3σ<α τE= ε>Eτε@9:I= :α9 εσEτε@9:I= ε>ε;3>εE=».
Έ=αA αJG τ?BA ?<9;7τ1A – ε9σ757τ1A τ7A 7<ε@3δαA
(<ετα>H τE= ?J?3E= Jε@9;α<40=?=τα= :α9 ? J@I7=
/Γ##Θ ,τ@ατ75GA εα-:αδ7<αF:GA : ". ,:α@41;7A, ?
9στ?@9:GA- σB55@αφ1αA :. ,. &α@50:?A, ? +@Gεδ@?A τ?B
#'%,(# =τ9=αHα@C?A εα :. !.(α@τ6?H:?A) 2τα= :α9 ?
σB<<α87τ2A <αA &E=στα=τ3=?A @5B@GJ?B;?A, ? ?J?3?A
α=1JτB>ε τ? 81<α «ΓεEJ?;9τ9:1A ε>ε;3>ε9A ε8=9:?H ε=δ9αφ1-
@?=τ?A. "9ε:δ9:2σε9A :α9 αJε9;1A :ατ0 τE= ε8=9:I= σB<φε-
@G=τE=».
$ α=α<φ9σ42τ7τ7 εJ9τBC3α τ7A ε= ;G5E ε9σ257σ7A
?φε3;ετα9 στ? 5ε5?=GA Gτ9 ? J?;BJ@05<E= &E=στα=τ3=?A,
<ε ε>α9@ετ9:2 δ9?@ατ9:Gτ7τα :α9 1<J=εBσ7, ε=1δBσε τ7=
?Bσ3α τE= ε8=9:I= <αA 8ε<0τE= :α9 δ9ε:δ9:2σεE= <ε J?-
;9τ9:2 :α9 ?B<α=9στ9:2 φ9;?σ?φ9:2 σ:1D7 :α9 αBτG τ? ε=α@-
<?=9σ<1=? σH=?;? τ? αJ1δEσε στ? α:@?ατ2@9G τ?B
:αταB5ασ<1=? αJG τα =0<ατα τE= φ;?5ε@I= Jατ@9Eτ9:I=
α9σ87<0τE= J?B τ?= δ9α:ατ1C?B=.
#J94ε4α3Eσε, <ε 0;;α ;G59α, ? σB<<α87τ2A <αA
59α <9α α:G<7 φ?@0, Gτ9 CE@3A φ9;?Jατ@3α :α9 αBταJ0@=7σ7
7 εJ9τBC2A δ9ε:δ3:7σ7 τE= ε8=9:I= <αA δ9:α3E= 8α αJ?τε-
;?Hσε ?Bτ?J9:G, 1=α G=ε9@? αJατ7;G :α9 αJ@α5<ατ?J?3-
7τ?.
5. -7= 247 Φε4@?Bα@3?B ? σB<<α87τ2A <αA :α9
+@Gεδ@?A τ?B ,B=-δ1σ<?B 68, ,ταH@?A "ε@<ατ0A, 2τα= ?
:H@9?A ?<9;7τ2A σε ε:δ2;Eσ7 στ? :ατ0<εστ? <φ981ατ@?
τ?B "2<?B +αJ05?B /?;α@5?H, <ετα>H τE= ?J?3E= J?;;?3
σB<<α87τα3 <αA, <ε τ7= εB:α9@3α τ7A σB<J;2@Eσ7A 100
ετI= αJG τ7= αJε;εB81@Eσ7 τE= %Eα==3=E= GJ?B Jα@?B-
σ3ασε 05=Eστα 5ε5?=Gτα τ7A Jε@9Gδ?B ε:ε3=7A. #J3σ7A τ7=
257 (αΐ?B 2τα= ? :H@9?A ?<9;7τ2A στα αJ?:α;BJτ2@9α τ?B
α=δ@90=τα τ?B *J;α@C75?H (9C0;7 (ε;αδ0:7, J?B 159=α=
στα %E0==9=α. +?;;?3 δε= 5=E@36?B= τ3J?τε 59α τ?= ε8ε-
;?=τ2 &αJετ0= (9C0;7. * 17ετ2A (9C0;7A (ε;αδ0:7A, τ?
1906 J@?σ1τ@ε>ε EA ε8ε;?=τ2A α@C75GA ?<0δ?A στ?= (α-
:εδ?=9:G α5I=α, σB<<ετε3Cε EA ε8ε;?=τ2A ?J;α@C75GA
στ?BA !α;:α=9:?HA +?;1<?BA GJ?B :α9 τ@αB<ατ3στ7:ε δB?
φ?@1A :α9 τ1;?A EA ε8ε;?=τ2A ?J;α@C75GA στ?= !?@ε9?7-
Jε9@Eτ9:G Jε;εB8ε@Eτ9:G 5I=α τ?B 1914 GJ?B εφ?-
=εH87 τ7= 247 J@9;3?B 1914 στ7= )9:?;3τσα τ7A &?@Bτσ0A
σε 7;9:3α 25 ετI=. *9 ;4α=?3 :ατα:@ε?H@57σα= τ? JτI<α
τ?B :α9 τ? 1@9>α= 4?@@0 στα G@=εα. &ατ0 τ7= ?<9;3α τ?B, ?
σB<<α87τ2A <αA τG=9σε τ9A α@ετ1A τ?B #8ε;?=τ9σ<?H, τ7A
;;7;ε55H7A, τ?B +ατ@9Eτ9σ<?H :α9 τ7A Bτ?8Bσ3αA, α@ε-
τ1A J?B ? *J;α@C75GA (9C0;7A (ε;αδ0:7A BJ7@1τ7σε :α9
ε>HDEσε α;;0 στ7= εJ?C2 <αA φα=τ06?B= σα= <α:@9=1A
α=α<=2σε9A. ,τ7= τε;ετ2 Jα@εB@187σα=, ε:τGA τE= 0;;E=,
J?;;?3 &@2τεA :α9 (α=90τεA ?9 ?J?3?9 2;8α= εJ3 τ?Hτ?B στα
%E0==9=α 59α =α τ9<2σ?B= τ?= 2@Eα <ε τ9A Jα@αδ?σ9α:1A
στ?;1A/ #J9δ?:9<06?=ταA τ? α:@?ατ2@9? τ?= ?<9;7τ2, ε:τGA
τ?B <α:@?H Cε9@?:@?τ2<ατ?A, 1@9>α= τ9A :α89ε@E<1=εA <Jα-
;E891A. * ,ταH@?A "ε@<ατ0A ε3=α9 4α8HA 5=Iστ7A τ7A =ε-
Iτε@7A στ@ατ9Eτ9:2A 9στ?@3αA 2τα= BJεH8B=?A τ?B
%στ?@9:?H α@Cε3?B τ?B Γ#, τ? ?J?3? :α9 <7Cα=?5@0φ7σε
(<7Cα=?5@0φ?A 5α@). 'G5E τE= 5=IσεI= τ?B 2τα= ?<9;7-
τ2A σε δB? ε:J?<J1A τ7A )#- «(7Cα=2 τ?B /@G=?B» 59α
τ7= #α@9=2 %τα;9:2 #J38εσ7 τ?= (0@τ9? 1941 στ? HDE<α
731 :α9 59α τ7= Jε;εB81@Eσ7 τ7A $Jε3@?B 1912-13.
E'Α#*!,#$" ,#%" Γ#Α ,(& +-&!+%( %Α+
,*!#+ +-%%ΑΘ",!+ %Α+ «!)# Β"%Α,(+» +! Α&Α),-'" Θ!%Α,/&
#+,(*#$(- $Α# !Θ&#$(- )!*#!.(%!&(-.
Έ=αA αHE τ?BA ;E5?BA δ7<9?B@53αA τ?B +B=δ1σ<?B <αA ε3=α9 :α9 7 σB=1C9σ7 H@?σφ?@0A -H7@εσ9G= H@?A
τ7= )ατ@3δα (EHDA, 414α9α, τ7= ε==??F= τα <1;7 τ?B σB=-δ1σ<?B ‘68 :α9 EC9 ?9 :08ε <?@φ2A Hατ@9δ?:0H7;?9,
αHE :0H?9? 0;;? <ετε@369, ε:ε3=? τ?B ΑH?στ@0τ?B. +τα H;α3σ9α, ;?9HE=, αBτG= τD= -H7@εσ9G=, τ@ε3AσB<<α87-
τ1A <αA , <ε outstanding H=εF<α :α9 φ@E=7<α, 1δDσα= 1:αστ?A α=0 <9α δ90;ε>7 <ε Hε@9εCE<ε=? 9στ?@9:E :α9
ε8=9:E, α=τ3στ?9Cα, σε δ9αφ?@ετ9:E τEH? :α9 C@E=?. 9ε>?δ9:Eτε@α:
Κ
ά
$
ο
ι
ε
ς
φ
ο
ρ
έ
ς
,

η
$
α
τ
ρ
ί
δ
α
μ
α
ς
μ
ά
ς
$
λ
η
γ
#
ν
ε
ι
.

Α
λ
λ


α
υ
τ
ή

ε
ί
ν
α
ι

η

$
α
τ
ρ
ί
δ
α

μ
α
ς
.

Σ


α
υ
τ
ή
ν

α
ν
ή
κ
ο
υ
μ
ε
.

Ό
λ
ε
ς

ο
ι

ά
λ
λ
ε
ς

μ
α
ς

θ
ε

ρ
ο
"
ν

ξ
έ
ν
ο
υ
ς
.

Γ
ι
α

ν
α

α
ι
σ
θ
α
ν
!
μ
α
σ
τ
ε

κ
α
λ
ά
,

ε
κ
ε
ί
ν
ο

$
ο
υ

μ
α
ς

μ
έ
ν
ε
ι

ε
ί
ν
α
ι

ν
α

τ
η
ν

υ
$
ο
σ
τ
η
ρ
ί
ξ
ο
υ
μ
ε
.
8
" Hα@?Fσα σε;3δα σB=ετ057 BHE τ?B !Bα551;?B Γ@940:?B,
? ?H?3?A Hα@7:?;?F87σε τ9A δF? ε:δ7;Gσε9A σε $9;:3A :α9 Α82=α
Αλάζουν οι εποχές, κυλούν οι χρόνοι, μεγαλώνουν οι άνθρωποι και τα...τρωκτικά. Μεταβάλουν θέση και μορφή τα αντι-
κείμενα, τα πράγματα. Νομοτέλεια. Όμως, πείτε μου: Ποιος γνοιάζεται πια για το συνταρακτικό παιχνίδι των πάσης φύσεως
μεταμορφώσεων εν οις και ο διπλασμός, η παλιλογία, η αλοίωση των περιγραμμάτων, η αυξομείωση των βαρών (και των
μαζών), οι ερχόμενοι και απερχόμενοι τελεσιδίκως άνθρωποι, το κενό των θέσεων και η πορεία των κομητών αφού η καθη-
μερινότητα είναι αυτή που επικυριαρχεί;
Ποιος έχει το σθένος και την ευθύνη παράληλα, να βάλει σε τάξη τα σκόρπια φύλα της ύπαρξής του; Ποιος εν-
διαφέρεται για την αλαγή των χρωμάτων, τη συρρίκνωση των αντικειμένων, τη διαστολή του σύμπαντος, την καταστροφή
ενός Pulsar, την αντιύλη, την υφή της σκοτεινής δύναμης, τις τεκτονικές μετατοπίσεις (όροι κι’ αυτοί!) στα βάθη του χωρό-
χρονου της γης και των Θαλασσών; Ποιος θυμάται με τρυφερότητα, ότι τα επαναλαμβανόμενα επί δυόμισι δεκαετίες γενέθλια
του παιδιού του, το έφεραν να είναι κιόλας ακαδημαϊκός (-ή) πολίτης (-ις), έτοιμο να προστεθεί στο παραγωγικό δυναμικό
της χώρας;…
Το τώρα έχει απορροφήσει (ή ίσως μονοπωλήσει) το μεγαλύτερο μέρος των πνευματικών και …σωματικών μας
ανησυχιών (αναγκών;), κατά τρόπο που να αποτελεί έκπληξη ο παραμερισμός ακόμη και ολιστικών και συναφών περί της
σχέσεως μέρους - όλου θεωριών. Τι να πω; …Ή μάλον, κάτι έχω ν’ αρθρώσω. Νά, στα μάτια του γονιού, του ορθόπρεπου
κηδεμόνα, του αξιωματικού, εκπαιδευτικού, δημιουργού, η αναστάτωση του σύμπαντος, η γενικευμένη (παγκοσμίως) σύγ-
χυση, ο μηδενισμός των αξιών, η πολιτισμική και οικονομική παρακμή των Ηπείρων, η αποτυχία της παγκοσμιοποίησης, ο
ατελέσφορος βηματισμός της ευρωπαϊκής ιδέας, ο πτωχός νότος της γηραιάς και ο εύπορος βορράς της, η πολυπρόσωπη
συμφορά (και εν τέλει η κατάρρευση) των τελευταίων κοιτίδων του Εληνισμού, της Ελάδας και της Κύπρου, εκτιμώνται
ως καλά (κάλιστα) ή κακά (κάκιστα) γεγονότα (θέματα, καταστάσεις, συνθήκες), στο μέτρο που τα παιδιά μου, τα παιδιά
σου και τα παιδιά του κόσμου με τα οποία συνυπάρχουν χαίρονται ή αγωνιούν, ευτυχούν ή δυστυχούν, ηρεμούν ή δοκιμά-
ζονται. Γιατί σ’αυτά ανήκει πλέον ο κόσμος που τους κληροδοτούμε. Ένας κόσμος παρηκμασμένος, ασταθής-μετέωρος και
αμαρτωλός. Τεράστιες, ως εκ τούτου, οι ευθύνες και ενοχές μας.
Ειλικρινώς, πιστεύω ότι όσοι εξ ημών καταφέρουμε να συμβάλουμε, με ή χωρίς τη συνηγορία του κράτους (κατ’
αρχάς οφειλέτου προς τους πολίτες του και πρωτίστως προς τους εξ αυτών νέους), στην άμβλυνση των προβλημάτων τους
(ανεργία κυρίως και ασφάλιση), στη μείωση της έντασής τους, στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντός τους για τη ζωή, πα-
ράληλα με την αναθέρμανση της πίστεώς τους προς τον Δημιουργό, τότε πιθανόν να δικαιούμεθα να αισθανθούμε ως οι
ευτυχέστεροι των θνητών. Και αν η συνεισφορά μας αυτή αποτελέσει (καταστεί) σημαντικό γεγονός που πιθανόν να χαρα-
κτηρισθεί θρίαμβος για τις ανθρώπινες δυνατότητες, φαντασθείτε πόσον απείρως αποτελεσματικότερη (λαμπρότερη, ου-
σιωδέστερη) θα ήταν η παρέμβαση για τον Πλάστη των πάντων.
Κινούμαστε, ενεργούμε και “βολευόμαστε” μέσα στο τέλμα που βιώνουμε τώρα. Κακώς! Το τώρα υποκρύπτει κατά
τεκμήριο προχειρότητα, τη νευρικότητα της σπουδής, τις παραλείψεις της μη ψύχραιμης ματιάς, την δικαιολογία …εμφά-
νισης του πλημμελούς. η λατρεία του τώρα ενέχει κινδύνους ενίοτε σοβαρούς. Δεν πείθομαι για τις προθέσεις των …dealers
που το προβάλουν αδιαλείπτως, με τρόπο που αυτό καθίσταται ηρωποιήσιμη έννοια, διότι (δήθεν) αντιπαρατίθεται επαρκώς
κα επιτυχώς στο: “αύριο θα είναι αργά”, στo: ο χρόνος έχει νόημα μόνον ως “τώρα”, στους: … “καιρούς τους ου μενε-
τούς”,… Έτσι το θέλουν αυτοί, που ερήμην μας θέσπισαν τους κανόνες του παιχνιδιού και εξακολουθούν να κινούν τα νήματα,
που συνδέονται με τις άβουλες μαριονέτες.
Εμείς ωστόσο δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ή πρέπει να αγωνισθούμε για να αποτινάξουμε το status
της παρακμής ή να τους αποδεχθούμε. Πάντως, η αδράνεια (απραξία, ραστώνη), η αδιαφορία, η στατικότητα, η χωρίς όρους
αποδοχή μιας κατάστασης που δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει το μέλον της, χαρακτηρίζεται ως μέγα λάθος. Για εμάς τους
Χριστιανούς υπάρχει και το “αύριον” και το “εις τους αιώνας των αιώνων” και το ισόκυρον “εσαεί”. Αν σήμερα το έλειμμα
δικαίου και ανθρωπιάς είναι κάτι περισσότερο από εμφανές, αύριο ίσως υπάρξει περίσσευμα. «Όμως αύριο», επισείουν κά-
ποιοι το επιχείρημα, «δεν θα υπάρχουμε εμείς». Τεράστια πλάνη αγαπητοί μου συμμαθητές. Το σήμερα, εν πρώτοις, είναι
το αύριο για το οποίο ανησυχούσες(ανησυχούσαμε) χθες.
Είναι παγκοίνως γνωστό ότι τίποτε δεν απόλυται! Στο αχανές σύμπαν, το ενδιαίτημα του Θεού, υπάρχει θέση και
χώρος για όλους τους πιστεύοντες εις Εκείνον. Η ζωή συνεχίζεται στο διηνεκές! Στο κορεσμένο, από την απειρία των “τώρα”
και των “σήμερα” κόσμο, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ενός γεμάτου ευχάριστες εκπλήξεις ένθεου αύριο.
Αρκεί να δείξουμε λίγη αγάπη, καλοσύνη και φιλικότητα στους αναξιοπαθούντες εκ των πλησίον μας συναδέλφους και συμ-
μαθητές μας. Φανερώνοντας τα φιλάνθρωπα αισθήματά μας, εγίζουμε τη σκιά του Θεού.
Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2013
Π. Γιαννακόπουλος
Η επικυριαρχία του “τώρα” και το
Η επικυριαρχία του “τώρα” και το
status
status
της παρακμής
της παρακμής
9
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Στο φύλλο του Φεβ. 2013 της εφημερίδας “Εθνική Ηχώ” σε άρθρο του ο Αντγος ε.α. κ.
Κρασσάς έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι εμείς φταίμε για την σημερινή κατάσταση των ε.ε. και ε.α.
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Έχει απόλυτο δίκαιο. Η ανοχή μας όταν ήμασταν ε.ε., αλλά και τώρα δεν έχει όρια. Όταν
βλέπει αυτός που κρατάει το μαχαίρι και κόβει την πίτα, ότι σε έχει δεδομένο, σίγουρο και
εξασφαλισμένο, γιατί να σου δώσει.
Θα τολμούσα να πω ότι φταίμε και για τη σημερινή κατάσταση των ΕΔ. Όταν μας ζητούσαν
περιορισμό στην κατανάλωση καυσίμων και πυρομαχικών πάντα λέγαμε ναι μπορούμε να το
κάνουμε. Δεν εξηγούσαμε ότι ο περιορισμός έχει όρια. Όταν μας ζητούσαν να μειώσουμε τη θητεία,
κυρίως για ψηφοθηρικούς λόγους, λέγαμε πως γίνεται. Σε πολλές περιπτώσεις μετά από μελέτη,
που πάντα έβγαζε αποτέλεσμα ότι ο περιορισμός είναι προς όφελος της Πατρίδας και σε αρκετές
περιπτώσεις επιβεβλημένος. Μήπως περιμέναμε ο μη τεχνοκράτης σε θέματα ΕΔ υπουργός να
κατανοήσει την αδυναμία εκπαίδευσης του προσωπικού και συντήρησης των μέσων, μετά από
τόσους περιορισμούς; Σε κάποιες περιπτώσεις η ανοχή και η κατανόηση προς τις ακραίες απόψεις
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αγγίζει τα όρια του μη παραπέρα.
Μήπως υπερβάλω; Μήπως η πρόσφατη κατάργηση, χωρίς μέτρο, Σχηματισμών δεν αγγίζει
τα όρια της εσχάτης προδοσίας; Ακόμη και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι ο εξ ανατολών
“σύμμαχος” έχει ατελείωτες δυνάμεις που αρχίζουν από τα σύνορα και φθάνουν στα βάθη της
Ανατολίας. Τις πρώτες επιθέσεις θα τις αντιμετωπίσεις, τις ατελείωτες εφεδρείες πως θα τις
αντιμετωπίσεις, αν δεν έχεις επαρκείς εφεδρικούς Σχηματισμούς και Μονάδες σε βάθος; Δεν
ενσπείρω φοβίες, αλλά προβληματισμούς προς όλους μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Έλληνας
Αξιωματικός, Υπαξιωματικός και Στρατιώτης-Ναύτης-Σμηνίτης θα πολεμήσει και θα θυσιασθεί για
την Πατρίδα . Είναι όμως αυτό το σωστό, ο πόλεμος; Μήπως θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει η
δύναμη αποτροπής, που είναι οι άριστα εκπαιδευμένες και με υψηλό ηθικό ΕΔ; Οι αποφάσεις αυτές
φθάνουν στα όρια της παράνοιας, ενώ εμείς απαθείς και μισοπεινασμένοι παρακολουθούμε το
ξήλωμα των ΕΔ και τον ευτελισμό των στελεχών. Φθάνει πια.
Όμως ποτέ δεν είναι αργά. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνουμε κάτι για την
αιμοραγούσα Πατρίδα, μέσα στους όρους και στους κανόνες του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.
Οι θεσμικοί φορείς των αποστράτων έκαναν το καθήκον τους, προέβησαν σε όλες τις δυνατές
ενέργειες(διαδηλώσεις, υπομνήματα, παραστάσεις σε υπουργούς, ακόμη και στον ίδιο τον
πρωθυπουργό) προκειμένου να αλλάξουν την άποψη των κυβερνώντων. Αποτέλεσμα μηδέν.
Μήπως η επόμενη κίνηση είναι να δείξουμε ότι έχουμε αποτελεσματικότερα μέτρα; Μήπως πρέπει
να τους δείξουμε ότι η ψήφος μας δεν είναι δεδομένη και σίγουρη γι' αυτούς που την
καρπωνόντουσαν επί δεκαετίες; Μήπως ήρθε η ώρα τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ να στραφούν
σε πολιτική εκπροσώπηση; Το κόμμα υπάρχει, είναι εδώ παρόν. Μήπως πρέπει εμείς αγαπητοί
συνάδελφοι με τις οικογένειές μας, μέσα από τις τάξεις του, να δώσουμε τον αγώνα μας; Μήπως
είναι η μόνη διέξοδος στο αδιέξοδο;
Έφτασε η ώρα να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά. Να
θυμηθούμε την εποχή που ο Παπάγος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Πλαστήρας το 1951 ήταν
αρχηγοί των τριών ισχυρότερων κομμάτων. Η απόφαση είναι δική μας. Οι συνάδελφοί μας άνοιξαν
το δρόμο, τόλμησαν, έλαβαν το ρίσκο και μας περιμένουν με ανοιχτή αγκαλιά, γιατί είναι αίμα από
το αίμα μας. Ωστόσο δεν έφτιαξαν ένα συντεχνιακό κόμμα. Δε το δημιούργησαν για να
ικανοποιήσουν τα οικονομικά αιτήματα των στελεχών, που είναι στο περιθώριο τιμωρημένοι -
καθημαγμένοι. Όμως γνωρίζω πολύ καλά, ότι θα πολεμήσουν μέσα και έξω από τη Βουλή για την
αποκατάσταση της αξιοπιστίας των ΕΔ και των ΣΑ και την αξιοπρέπεια των στελεχών τους. Έχουν
στόχο να το κάνουν και θα το κάνουν, γιατί είναι προσφορά προς την ματωμένη Πατρίδα. Γιατί οι
άριστα εκπαιδευμένες, με υψηλό ηθικό, ισχυρές, αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις είναι δύναμη
αποτροπής της αρπακτικής βουλιμίας των συμμάχων κακόβουλων γειτόνων. Είναι δύναμη
ασφάλειας της Χώρας, που όντας ασφαλής μπορεί να προχωρήσει στην αναπτυξιακή της πορεία
και να φέρει τις πολύτιμες επενδύσεις από το εξωτερικό.
Ας πάμε όλοι μαζί, αφήνοντας στην άκρη μεμψιμοιρίες και γκρίνιες να τους ενισχύσουμε με
ικανά στελέχη από όλη την κοινωνία, που θα ηγηθούν, που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο, που
είναι το όραμα όλων, μια περήφανη Πατρίδα με χαμογελαστούς Έλληνες
Γεώργιος Τσακίρης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α/ΓΕΣ
Κύριε Αρχηγέ
Ρώτησα την 77χρονη κουνιάδα μου, την μηδέποτε εργασθείσα, της οποίας ο πατέρας εν
ζωή υπηρέτησε ως υπαξιωματικός της Αστυνομίας Πόλεων, πόση συνολικά σύνταξη λαμβάνει
μηνιαίως και η αθεόφοβη μου απάντησε: Όλα μαζί κάτι παραπάνω από 950 ευρώ. Αμέσως της
ζήτησα πειστήρια τα οποία μου προσκόμισε. Περισσότερο ντράπηκε η γυναίκα μου, αν και θέλω
να πιστεύω πως κατά βάθος χάρηκε για τις υψηλότατες αποδοχές της αδελφής της και η οποία
σημειώνω πως ατυχήσασα με τον γάμο της, ζει εδώ και 50 περίπου χρόνια.
Εγώ κ. Αρχηγέ είμαι τέως Διευθυντής της Διευθύνσεως του όπλου των Τεθωρακισμένων
και η τελευταία μου μηνιαία σύνταξη ήταν 1.198 ευρώ. Ευτυχώς που τον έγγαμο άνεργο γιό μου,
βοηθάει ο αδελφός του και έτσι κουτσοπερνάμε.
Όμως διερωτώμαι τι μπορεί να λέει σήμερα ένας Αρχηγός στον εαυτό του, στην οικογένειά
του, στους υφισταμένους του, στους προϊσταμένους του!!!!
π.χ. Μπορείτε να κινηθείτε με ελικόπτερο, προκειμένου να διαπιστώσετε την κατάσταση των
μονάδων σας; Μπορείτε να κάνετε ασκήσεις ή βολές και για να μην πολυλογώ κάτι, έστω
αμελητέο, που να βελτιώνει την κατάσταση των μέσων και του προσωπικού σας;
Καλές είναι αι «εορταί – τελεταί» όπου μερικοί με ένα ποτήρι στο χέρι προτιμούν να
φωτογραφίζονται, αντί να προβληματίζονται για το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει το
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο ήδη επέδρασε δυσμενέστατα στο ηθικό τους.
Κύριε αρχηγέ κρυφακούσατε ποτέ για να μάθετε τι συζητάνε οι ε.ε. συνάδελφοι, όπου
σταθούν και όπου βρεθούν; Μήπως ξεχάσαμε τη ρήση «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει;» Αρχηγός
γίνατε. Μακάρι να πάτε και παραπάνω. Όταν με το καλό τελειώσετε – εύχομαι όχι σύντομα – θα
μπείτε και σεις στη λίστα των 1300ριδων. Προς το παρόν στηθείτε μπροστά στην ταφόπλακα που
είναι έξω από το γραφείο σας. Πολλούς από τους αναφερόμενους τους γνωρίσατε ή σας τους
έχουν περιγράψει. Συγκρίνετε τον εαυτό σας με όποιον θέλετε, πλην των 3, 4 ή 5 τελευταίων, που
οι δόλιοι πήγαν – απορώ γιατί πήγαν – είδαν και απήλθαν. Φταίνε, ας λένε όταν φεύγουν τα δικά
τους.
Θυμάμαι τον αείμνηστο Καραμανλή, που πολλές φορές έλεγε: «Φέρτε μου αξιόμαχο στρατό
και γνωρίζω από κει και πέρα τι να κάνω»
Αυτά κ. Αρχηγέ σας τα γράφω όχι γιατί κάπου ελπίζω. Σε ποιόν άλλωστε να ελπίσω;
Μήπως στους δοτούς Υφυπουργούς μας κ. Ελευσινιώτη από τα παλούκια ή κάπου εκεί κοντά και
από τον άλλο τον απόγονο του κ. Καράμπελα, τους οποίους ο κ. Πρωθυπουργός - εγώ
φανατικότατος υποστηρικτής του – τοποθέτησε εκεί που είναι σήμερα, για να λύσουν, υποτίθεται,
τα προβλήματα των Ενόπλων Δυνάμεων; Αυτό κι αν είναι καλαμπούρι!! Αυτοί περιμένουν να
συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για να συνταξιοδοτηθούν με μισθό Υπουργού και όχι
1300ρι. Τι νομίσατε!!
Σε ότι αφορά εμένα μου φτάνουν αυτά που ελέω ΔοΝηΤή μου δίνουν. Τώρα αν έχω και την
μηνιαία δόση των 516 ευρώ, αυτό είναι άλλο καπέλο. Άλλωστε καθημερινά τρέφομαι με γάλα,
γομαράγκαθα, αγριοαγκινάρες, γλιστρίδες, αντράκλα, σιναπόβρουβες, γαλατσίδες κ.λ.π.. Μερικές
φορές τρέφομαι παρακολουθώντας προγράμματα μαγειρικής στην τηλεόραση.
Είμαι αγανακτισμένος και αισθάνομαι φοβερά αδικημένος όχι γιατί δυσκολεύομαι να τα
βγάλω πέρα, αλλά γιατί δεν συνεισφέρουν όλοι αυτό που τους αναλογεί. Από μένα και τους σαν
και μένα τ΄ αρπάζουν βιαίως. Μήπως είμαστε μ@@@ες και δεν το ξέρουμε;
Κύριε Αρχηγέ θλίβομαι και πονάω πάρα πολύ για το κατάντημα της πατρίδος μου. Μαζί με
μένα και όλοι οι αγνοί Έλληνες.
Σας γράφω για να προβληματισθείτε και να πράξετε ότι έπραξαν πριν αρκετά χρόνια, όχι
πολλά, γερμανοί ομόβαθμοί σας όταν ή τότε κυβέρνησή τους δεν ικανοποιούσε πρότασή τους που
αφορούσε στην κουρά των υφισταμένων τους.
Σας παρακαλώ πολύ κοινοποιείστε τα παραπάνω αναφερόμενα πρώτα σε κείνον τον
ξεσκούφωτο με την ντουντούκα, στους κ. Υφυπουργούς, καθώς και στους κ.κ. Αρχηγούς Ναυτικού
και Αεροπορίας.
Ευχαριστώ πολύ
Με τιμή
Νικόλαος Ιωαν. Παπαγεωργίου
Μεγάρχη 19 Απριλίου 2013
11
ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΩ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ...
ε8α:5>9 ε5 α108+α, τ7 ,8(δ: τ/9 #)4Aτ/9 9 !αΐ7: 2013, -1α τ75 ,7:3ε:τ* Φ3@815α9 τ/9 ")α9 Δ/4728ατ+α9,
%τ(0/ =5στα5τ15+δ/, σε ε2δ*3=σ/ τ7: Δ*47: Α4:5τα+7: >A7: τ14*0/2α5, ε2τ>9 τ/9 'α8(9 "127A7?37:, 71 Δασ2(3ε9
α8α3* %,(85α Α8σ15>/, %τα-->3/ Α5δ875+2/ 2α1 Α3ε6α5δ8* $7?3α, / Έ5=σ/ ΕA1στ/4>5=5 Γ:5α12@5 Α0/5@5, 71 4α-
0/τ)9 A7: A)τ:;α5 στ19 Α5@τε8ε9 2α1 Α5@τατε9 %;73)9 2α0@9 2α1 7 τ. Α8;/->9 ΓΕΕΘΑ 2α1 :A7:8->9 Ε0512*9 Ά4:5α9,
Φ8(-279 Φ8α-27?3/9, 7 7A7+79 *τα5 2ε5τ812>9 7413/τ*9 τ/9 ε2δ*3=σ/9.
Η 'α8( "127A7?37:, =9 -5*σ1α Ε33/5+δα στ(0/2ε στ7 ?<79 τ/9 Aε8+στασ/9 2α1 «A(-=σε» τ75 2:,ε85/τ12>
,7:3ε:τ*, 7 7A7+79 A87σA(0/σε 2ατ( τ/5 αA7;@8/σ* τ7: 5α <ε33+σε1 A=9 δε5 ε+5α1 A87δ>τ/9, 3)-75τα9 «Α5 574+.ετε
>τ1 ε4ε+9 ε+4αστε A87δ>τε9 2(5ετε 4ε-(37 3(079»..., -1α 5α ε1σA8(6ε1 τ/5 <:;8* αA(5τ/σ/ τ/9 'α8(9 "127A7?37:, /
7A7+α τ7: ε+Aε 3α2=512(, «/ 1στ78+α 0α δε+6ε1».«Α857?4α1 τ/5 ,8(,ε:σ/ αA> )5α5 ,7:3ε:τ* A7: Aα8α;=8ε+ τ/5 Ε0512*
2:81α8;+α τ/9 Ε33(δα9» α5αφ@5/σε 4ε 2α4(81 / /8=12* δασ2(3α τ7: Έ,87:, 'α8( "127A7?37:, / 7A7+α δ);ετα1 A>3ε47
τα τε3ε:τα+α ;8>51α αA> τ7 φασ1στ12> σ?στ/4α τ7: τ7:82127? A876ε5ε+7: στ/ Θ8(2/, *τα5 )5α αA> τα τ14@4ε5α A8>-
σ=Aα, στ/5 2α01ε8=4)5/ ετ*σ1α ε2δ*3=σ/ A879 τ14*5 τ=5 A87σ@A=5 A7: A87σ)φε8α5 2α1 A87σφ)87:5 στ/5 Ε33(δα
α33( 2α1 στ/5 78ε15* &.. )33/9 τ7: Δ*47: Α4:5τα+7:.
Η 'α8( "127A7?37:, 4ε τ/5 ε:0?τ/τα τ7: 3>-7: 2α1 τ/5 σ7,α8>τ/τα τ=5 A8(6ε=5 A7: τ/5 δ1α28+5ε1, α85*0/2ε
5α 3(,ε1 τ/5 τ14/τ12* A3α2)τα αA> τα ;)81α τ7: ,7:3ε:τ* ".Δ. Φ3@815α9, %τ(0/ =5στα5τ15+δ/, «αA> )5α5 ,7:3ε:τ*
A7: );ε1 :A7-8(<ε1 τ7 ΦΕ 240 A7: Aα8α;=8ε+ τ/5 Ε0512* 2:81α8;+α τ/9 Ε33(δα9» >A=9 / +δ1α τ>51σε, σ278A@5τα9
2ατ' α8;(9 τ/5 α4/;α5+α 2α1 ε1σA8(ττ75τα9 στ/5 σ:5);ε1α τ7 0ε84> ;ε18728>τ/4α τ=5 Aα8ε:81σ274)5=5 στ/5 2ατ(4εστ/
α+07:σα A733αA3@5 ;8*σε=5 τ/9 715>τ/τα9. !(31στα τ7 εAε1σ>δ17 0α )Aα185ε )2τασ/ α5 / +δ1α δε5 ),α.ε «5ε8> στ7
28ασ+» >τα5 7 %. =5στα5τ15+δ/9 α2737:0@5τα9 τ/5 AεAατ/4)5/ τ7: 2>44ατ>9 τ7: A87σA(0/σε 5α τ/5 A87σ,(33ε1
2α1 τ/5 αA72(3εσε... '8:σα:-*τ1σσα! Α8->τε8α, 4ε δ(28:α στα 4(τ1α, ε+Aε τ7 Aα8(A757 τ/9 στ75 %τ8ατ/->, Φ8(-27
Φ8α-27?3/: «$+;τ/2ε A(5= 47: >3/ / &7:821(, ε, >;1 2α1 71 δ127+ 4α9»...
Γ1α >σ7:9 );7:5 ε4A3α2ε+ στ75 εδ@ 2α1 ;8>51α :Aα82τ> σ1=A/3> A>3ε47 4ετα6? τ/9 Ε33(δα9 2α1 τ=5 «φ+3=5»
2α1 -ε1τ>5=5, τα τε3ε:τα+α 3>-1α τ/9 0α88α3)α9 'α8(9 *τα5 / αA72(3:</ 41α9 4ε-(3/9 α3*0ε1α9, αφ7? στ75 δ?σ2737
2α1 >478φ7 α-@5α :A)8 τ/9 Aατ8+δα9 δε5 ε+5α1 3+-ε9 71 φ78)9 A7: α5τ+ 5α στ/81;07?5, δ);75τα1 ;τ:A*4ατα αA> 2:,ε8-
5/τ127?9 :Aα33*37:9, τ7A12( 2744ατ>σ2:3α, ,7:3ε:τ)9 2α1 :A7:8-7?9. α1 δ:στ:;@9, ε5@ σ/4ε1@575τα1 δ?σ273ε9
α33( 4ε-(3ε9 5+2ε9 2ατ( ε2ε+5=5 A7: εA7φ0α3417?5 τ/5 Aατ8+δα 4α9, τα A1σ@A3ατα «4α;α18@4ατα» αA7δε125?7:5
A=9 2(A7171 τ7A70ετ7?5 τα σ:4φ)875τα τ=5 2744(τ=5 τ7:9 A(5= αA> τα σ:4φ)875τα τ/9 Aατ8+δα9... 1 ε5@ τα ;τ:-
A*4ατα 4ε τ7:9 ε;087?9 -+575τα1 Aα8(σ/4α, α:τ( τα ;τ:A*4ατα ε2 τ=5 )σ= ε+5α1 A7: -+575τα1 A3/-)9 α-1(τ8ε:τε9.
Γ1ατ+, >A=9 4α9 τ8α-7:δ(ε1 2α1 / 'α87?3α Α3ε6+7:, «ε+5α1 (337 5α Aε0α+5ε19 -1α τ/5 Ε33(δα 21 (337 ε2ε+5/ 5α σε Aε0α+-
5ε1…»
Α&% τ# διαδίτ$#
Α6<B+*. /&. &54)B)*. 4):2,6? 94 *15?6(/4 79&
(*61&2./? 564CD29& 54: @<4:2 /,6E3*. 46(&2G-
7*.8 /&. ;46*B8: Μ*B>7, 9,8 9?3*>8 94: IKO, ,
454B& &29.794.<*B 7* M,I ).7. *:6G, *1;?2.7&2 4.
(*61&2./@8 *3&(>(@8 5648 9,2 Ε00?)&, 7E1;>2&
1* 942 *5./*;&0A8 Ε3>9*6./4E Ε1546B4: 94: Γ*6-
1&2./4E Ε1546./4E /&. Β.41,<&2./4E Ε5.1*0,9,-
6B4:, $D0/*6 "6?.*6. Η 1./6D9*6, +A9,7, &;46?
79& 4<A1&9& /&. 9.8 1,<&2@8 /&. '*'&B>8 &5*./4-
2B+*. «9,2 *5G):2, ).&)./&7B& 5647&614(A8 79,2
Ε00?)&.../.& 94 &62,9./D /0B1& 54: @<*. ),1.4:6-
(,-*B 1*9&3E 9>2 Ε00A2>2 /&9? 9,8 Γ*61&2B&8»,
)A0>7* 4 $."6?.*6 79, (*61&2./A *;,1*-
6B)& Handelsblatt. %5>8 7,1*.G2*. , *;,-
1*6B)&, 9& 794.<*B& 9,8 147542).&/A8
!9&9.79./A8 #5,6*7B&8 )*B<24:2 5>8 4.
*3&(>(@8 9,8 Γ*61&2B&8 5648 9,2 Ε00?)&
@<4:2 *5.796@=*. 79& *5B5*)& 94: JHHJ
/&. @5*9&. 7:2@<*.&, /&-G8 *29*B2*9&. 94
&62,9./D /0B1& 1*9&3E 9>2 /&9&2&0>9G2
(.& 9& (*61&2./? 564CD29&.
!9,2 Ε00?)& 94 6*E1& ?62,7,8 &(46?8
(*61&2./G2 564CD29>2 *29*B2*9&. /&-,-
1*6.2? 7* D0& 9& *5B5*)& &5D 9.8 5>0A-
7*.8 964;B1>2 79& 74E5*6 - 1?6/*9, 1@<6.
9& (*61&2./? &:94/B2,9& 54: 50@42 @<4:2 /&9&6-
6&/>-*B 4. 5>0A7*.8 94:8...
«Κ411@2& 5.& 9& )&2*./?» 0@2* 4. Γ*61&24B, «/41-
1@2& 5.& /&. 9& (*61&2./? 564CD29&» 0@1* 4. /&-
9&2&0>9@8, D54: 94 7E2-,1& *B2&. «Κ&. 94
9*0*:9&B4 *:6G 454:)A549* &004E */9D8 &5D (*6-
1&2./? 564CD29&»
):2,6D 94 154F/49?+ /&9? 9,8 Γ*61&2B&8 , 79&
564CD29& 9,8: M,I ).7. *:6G /?9> 7* I <6D24!.......
Θ:1B+4:1* 49. 9& barcodes 9>2 (*61&2./G2 564-
CD29>2: Germany LMH-LMN & LNH - LNN
Η Σ$"τατιή Ο!άδα
ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
12
+,*- &ΑΘ" +*'%.%&* .0) 38
."'"/.Α%0) ".0)
1αB "B=EJND δεB σε :BJE8;J, σαB #@@<Bα αA-
!>95@@J, σαB ND@>>?K σε :BME>σα /$0$ /.*3
)$*$, (σε 6B>Jσα σD Nεσ8 ADG), .... :>α8 ADG
CLBε>F N@<:6F (;<MBαF <B I7!D ADG) NDG
5BD>CεF εσL ?α> D> KAD>D8 σDG ?α> E6Hε> D α8Aα
ADG, D α8Aα JB Nα>δ>MB ADG ?α> K@JB JB σGB-
&@@7BJB ADG.
-6Eε>F > σ<Aα8Bε>, Bα δDG@εLε>F σε D>?DδDA6F
αNK 12 HEDBMB Nα>δ8;
-6Eε>F > σ<Aα8Bε>, Bα NεGHα8Bε>F σε σEα>J>?7
σHD@7 Aε AKB< 9D7=ε>α < =6@<σ7 σDG;
-6Eε>F > σ<Aα8Bε>, Bα ''σNαα@7σε>F'' < B>K<
σDG A6σα σD σEαKNεδD <F σHD@7F;
-6Eε>F > σ<Aα8Bε>, Bα 3/'0&2&(1 <B /$20(%$
:>α 28 σGBεHKAεBα HEKB>α σ< NEM< ADB5δα
αBαHα8>σ<F, <B 2αB5:Eα; (6Hε>F ?D>A<=ε8 ND6
A6σα σD SHELTER N5BJ σ< N6EG:α DG Aα-
H<>?DL 7 A6σα σ>F ?5σεF JB NGEαL@JB DG
εNε>δ7 7σDGB εN>!G@α?7 7 5σ?<σ< ?@N ?α>
7σDGB 6Bα Aε D αεEDσ?5!DF σDG);
-6Eε>F > σ<Aα8Bε>, Bα αNDσEαεLεσα> Aε5 αNK
38 HEKB>α (33 + 5 ND@εA>?5) ?DG!KF αNK D 6Bα
αG8 ?α> Aε αNM@ε>α α?D7F N5BJ αNK 40% αNK
D 5@@D αG8 αNK α σGBεH7 RUN UP, HJE8F Bα
δ>ε?δ>?ε8F αBαN<E>?7 σLBαC< ?@N ?α> σ7AεEα
Bα A<B 6Hε>F Bα αBαND?E>=ε8F σ<B D>?D:6Bε>5
σDG;
-6Eε>F > σ<Aα8Bε>, Bα αBα:?5;εσα> Bα !εL:ε>F
AεαB5σ<F σα 56 σDG σ<B α@@DδαN7 :>α εE-
:ασ8α, α?KA< A8α !DE5 Aα?E>5 αNK <B D>?D:6-
Bε>5 σDG, <B DND8α δεB :BME>σεF ND6 ?α@5
(:>α8, σN8>, D>?D:6Bε>α, :GBα8?α ?α> Nα>δ>5 σDG
7αBε < ADB5δα σDG α AαH<>?5 αεEDσ?5!< ?α>
D> σGB5δε@!D8 σDG);
-6Eε>F > σ<Aα8Bε>, Bα !G@5F <B /αE8δα σDG
6σ> Mσε αG7 Bα ANDEε8 αNεE8σNασα Bα
ασHD@ε8α> :>α <B NEKDδD JB ND@>MB <F, ?α>
Aε5 Bα αBα?α@LNε>F K> !L@α:εF *$+.Γ($,
*'12&1 )$( ).+/(,$%.0.31 /.*(2().31
NDG @GAα8BDBαB DGF σGAND@8εF ADG;
-6Eε>F..; -6Eε>F...;
.4( %&, -&0&(1 8NDε αNK K@α αG5....
$/.%&(-';
1GBεH8;ε>F Bα A>@5F, εBM =α 6NEεNε Bα 6Hε>F
?5Bε> 4$0$)(0(.
"%(Α% /+",$ΦΑ)*- +*/ "%(Α% "''$)Α-.
"%(Α% /+",$ΦΑ)*- +*/ /+$,".$-Α .$)
+Α.,%!Α &Α% .*/- "''$)"-.
"%(Α% /+",$ΦΑ)*- +*/ !") "%(Α%
"+%*,&*-.
"-/;
ΓεA1σ:=@B α<σα=3B,
Α>τ:σ=3>αAD@B ε.α.
ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ;;;;
«Ζη*7 *η# 0δει0 (α) #α &%!ε"2(/ +&5 *η# (η"α3α *η) Ε!-
!0δ%)’
«Για &%ι5# !5γ% ,1'α*ε *η# (+(*α*ι2 ε&ι(*%!2 *%+ Μα+-
'%%'δ0*%+;»
«Ζ2*η(α *η# (+#ηγ%'3α *%+ Μα+'%%'δ0*%+ δι5*ι ,%β5-
"%+# "2&/) δε# γ3#/ α&%δε*5)».
«Σα) &!η'%,%'7 5*ι ,θ0#ε*ε (ε 0(-η"η (*ιγ"2. Η Ε!!0δα
δε# "&%'ε3 #α (α) &'%(,1'ει α"ι0 α"%ιβ2 για *ι) +&η'ε(3ε)
(α)».
«Γ#/'3ζ/ 5*ι η Ε!!0δα 1-ει α#0γη αι *%+ *ε!ε+*α3%+
(*'α*ι7*η αι δε# θα δε-5"%+# α"ι0 α"%ιβ2 α5"η αι α#
*% &'%*ε3#α*ε».
«Η Ε!!0δα (α) ε+-α'ι(*ε3, α!!0 "1#ει #α *α*%&%ιηθε3 1#α
(%βα'5 ζ2*η"α. Β!1&/ 5*ι ,1'ε*ε (*%!2 "ε βαθ"5 α$ι/"α-
*ι%6. Π%ι5# βαθ"5 ζη*0*ε #α α*α!0βε*ε (*%# ε!!η#ι5
(*'α*5;»
«Τ%# βαθ"5 *%+ (*'α*ι7*%+», α&0#*η(ε α"1(/) % Ι*α!5)
α$ι/"α*ι5).
«Τ%+ α&!%6 (*'α*ι7*η; Μα δε# ε3(θε α$ι/"α*ι5);»
«Μ0!ι(*α, (*η# &α*'3δα "%+ ε3"αι α$ι/"α*ι5), *%# βαθ"5
α+*5# α&5*η(α, α,%6 γ#7'ι(α *η# α%+-3α αι *η# δ+-
(*+-3α *%+ (*'α*ι7*η, *η# &ε3#α, *%# *'α+"α*ι("5 αι *η#
,+!α2 αι α"ι0 α%+-3α (*'α*ι7*η δε# "%+ ε3#αι 0γ#/-
(*η. Τη# (*ιγ"2 α+*2 η Ε!!0δα 1-ει α#0γη α&5 (*'α*ι7*ε)
αι &α'αα!7 #α "ε δε-θε3*ε /) α&!5 (*'α*ι7*η».
Ο &'5εδ'%) *%# '7*η(ε: «Και &%ι5# βαθ"5 ε3-α*ε (*η# &α-
*'3δα (α);». «Σ*'α*ηγ5) αι +&%+'γ5) */# (*'α*ι/*ι7#».
Κα*0&!η*%) % Πα&α,!1((α) *%# '7*η(ε: «Και &7) %#%"0-
ζε(θε;». «Σα#*5'ε Σα#*α'5ζα». «Α,%6 "ε δε-θ2α*ε (α) &α-
'αα!7 #α "ε (*ε3!ε*ε (*η# Σ,α*η'3α, δι5*ι %
Μα+'%%'δ0*%) "ε &!η'%,5'η(ε 5*ι -'ει0ζ%#*αι 0#δ'ε)
εε3».
Υ.Σ. Τη# <η Μα4%+ 9=:; % ε&ιε,α!2) *η) 0"+#α) *η) Σ,α-
*η'3α) Α#αγ#/(*α'0) ζ2*η(ε ε#ι(-6(ει). Με*α$6 */# 988
α#δ'7# &%+ &2γα# εε3 2*α# αι % Σα#*α'5ζα. Τη# ε&%"1#η
% Ι"&'α2" α*1!αβε *η# Σ,α*η'3α. Ο Σα#*α'5ζα βα'ι0
*'α+"α*ι("1#%) (+#1-ιζε #α "0-ε*αι 1/) 5*%+ *%# (5*/(ε
Αιγ6&*ι%) (*'α*ι7*η). Α+*5) .0-#%#*α) *% &*7"α για -'2-
"α*α β'2ε *η# (,'αγ3δα *%+ +&%+'γ%6 */# (*'α*ι/*ι7#
*η) Ι*α!3α) Σα#*5'ε Σα#*α'5ζα. Α&5 *η# (,'αγ3δα α+*2 βε-
βαι7θηε για *% *1!%) *%+ % ,3!%) *%+ Κα!1#ι%, % %&%3%) ε3-ε
1'θει (*η# Ε!!0δα "αζ3 "ε *%# Σα#*α'5ζα. Σ*η Σ,α*η'3α
(*2θηε "#η"ε3% &'%) *ι"2 */# αγ/#ι(*7#, 5&%+ ε3#αι γ'α"-
"1#% αι *% 5#%"α *%+ Σα#*5'ε Σα#*α'5ζα.
+862B: ΑK@=>8=@>εI=ατα Γ. .εAτσ2τ8, "AA4;@ -α>τHAε (%τα<:-
στ4), Γ. Φ4><εG (:στ@A4α τ8B ε<<. εKα>. τH=@B ' σε<. 70-71)
Α4σD@B
«+αAα:τ398;ε 8 τ@CA;@;CKA:α;3 ;C52A-
>8σ8»
*: τ@C -/,%#Α =ετ1 τ8> α>α6>JA:σ8 τF>
-;@K4F> 0B (α;εδ@>4α α>α6>JA:σα> ;α:
τ@ EεCδ@;A1τ@B FB τ@CA;@;CKA:α;H! Kα:
σ` α>JτεAα «<ε52>τεB» «KατA:JτεB» =@C.
)α σαB Dα4Aετα: @ Α<2?8B.
%δ@I 8 δ8=@σ4εCσ8 τ8B :στ@σε<4δαB τ8B
εK4σ8=8B ;@==ατ:;3B εφ8=εA4δαB τ@C -I-
A:7α Α/Γ$ στ:B 5-6-2013
13
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
ΟΤΑΝ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΥΘΙΖΕ ΠΛΩΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ! Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΗ»
Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε γράψει για τον πολιτισμό των Γερμανών. Ακολουθεί ένα άλο παράδειγμα του «πολιτισμού» τους.
Τα γερμανικά εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας είναι ατελείωτα. Μπορεί κάποια να είναι γνωστά εδώ στην Ελάδα,
όπως το Δίστομο, τα Καλάβρυτα και άλα πολά, που στοίχισαν ζωές, ξεκλήρισαν οικογένειες, διέλυσαν τη χώρα. Υπάρχουν κι άλα
άνανδρα εγκλήματα των Γερμανών με τα οποία έδειξαν ασέβεια στην ανθρώπινη ζωή και στους κώδικες τιμής που σε καιρό πολέμου
έχουν τη σημασία τους. Στις 13 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί βύθισαν το πλωτό νοσοκομείο Αττική στο Κάβο Ντόρο! Όχι δεν το έκαναν
κατά λάθος. Το πλοίο έπλεε κατάφωτο με εμφανή τα σήματα του Ερυθρού Σταυρού! Κι όμως η γερμανική αεροπορία, η ίδια που είχε
εγκληματήσει κατά αμάχων και σε άλες χώρες τις Ευρώπης βύθισε το πλοίο που μετέφερε από την Καβάλα στον Πειραιά 11 ασθενείς
στρατιώτες, 28 αδελφές νοσοκόμους, 17 στρατιωτικούς γιατρούς με πλήρωμα 110 άνδρες. Συνολικά πνίγηκαν 22 άτομα και σκοτώθηκαν
28, μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης του πλοίου Πλοίαρχος Δημήτριος Μελετόπουλος.
Μήπως επιτέλους θα πρέπει να πληρωθεί και αυτός ο λογαριασμός μια και επί της ουσίας η Γερμανία αλά και οι συνεργάτες
της εδώ στην Ελάδα δεν πλήρωσαν όσα και όπως έπρεπε γιατί μια εξαιρετικής σημασίας είδηση έγινε γνωστή, σχετικά με την απόφαση
της γερμανικής κυβερνήσεως να συνεισφέρει 772 εκατ. ευρώ στην οργάνωση «Διάσκεψη εβραϊκών διεκδικήσεων» (Jewish Claims
Conference, JCC), για τα έτη 2014-2017. Η απόφαση ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, ύστερα από δια-
πραγματεύσεις μεταξύ της κυβερνήσεως και του εβραϊκού οργανισμού. Το παραπάνω ποσό προορίζεται για την κάλυψη βασικών αναγ-
κών των θυμάτων της ναζιστικής βαρβαρότητας. Διαπραγματευτής για λογαριασμό της οργάνωσης είναι ο πρώην πρεσβευτής των
Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Στούαρτ Άιζενστατ (το γεγονός ότι ο πρώην αμερικανός διπλωμάτης είναι ο επίσημος
διαπραγματευτής της JCC, είναι φυσικά σύμπτωση…). Ο ίδιος δήλωσε για την απόφαση πως «Η συνεχιζόμενη δέσμευση της Γερμανίας
να εκπληρώσει την ιστορική της υποχρέωση έναντι των θυμάτων των Ναζιστών... εγυάται ότι οι επιζώντες του Ολοκαυτώματος, που
πλέον διάγουν τα τελευταία έτη του βίου τους, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα τους βοηθήσουμε να ζήσουν με αξιοπρέπεια». Η JCC
προσφέρει βοήθεια σε 56.000 επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος.
Προφανώς η εληνική κυβέρνηση δε διαθέτει το απαιτούμενο σθένος και την πολιτική βούληση να προβάλει και να θέσει τις
εληνικές διεκδικήσεις επί των Γερμανών ή η εληνική κυβέρνηση δε διαθέτει την διαπραγματευτική ισχύ του εβραϊκού οργανισμού;
Μάλον πρόκειται για συνδυασμό αυτών.
ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΟΕΜΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟΡΙΑ ????????
Νέο χαστούκι και μάλιστα πολύ ύπουλο αφού στα μουλωχτά και χωρίς να έχει ανακοινωθεί το παραμικρό μειώνεται ακόμα πε-
ρισσότερο το μέρισμα απο το ΕΚΟΕΜΣ (Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού) των αποστράτων του
στρατού. Με έγραφο που έχει στα χέρια του από το γραφείο του υφυπουργού άμυνας ,ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ ενημερώθηκε ότι από
τούδε το μέρισμα του ΕΚΟΕΜΣ θα ανήκει στα κοινωνικά μερίσματα. Τι σημαίνει αυτό; Απλά ότι θα ενσωματώνεται στη μηνιαία
σύνταξη και θα φορολογείται κανονικά στο εισόδημα. Δηλαδή και θα ανεβάζει το ύψος του εισοδήματος και θα ανεβάζει κλίμακα και
το μέρισμα του ΕΚΟΕΜΣ θα μένει το μισό τελικά. Να λοιπόν πως τσεκουρώνονται οι συντάξεις ακόμα και όταν δεν προβλέπεται από
τα διάφορα μνημόνια αφού τα πάντα γίνονται στα μουλωχτά με ύποπτες συνεργασίες. Αυτά για τους απόστρατους του στρατού γιατί
οι συνάδελφοί τους στην αεροπορία μεριμνούν μόνοι τους και τσεκουρώνουν τον εαυτό τους μειώνοντας το μέρισμα του μετοχικού τους
ταμείου κατά 10, 20 μέχρι και 37%.
Μήπως είναι καιρός να σηκωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τους καναπέδες νομίζοντας ότι κάποιος άλος (ποιός
άραγε) θα αλάξει την κατάσταση;;;
ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Είναι γεγονός ότι η ΠΟΣ υποστήριζε από το 2010, ότι η λύση για το ΜΤΣ είναι να γίνει επικουρικό υπό το ΥΠΕΘΑ. Πολοί
μεταξύ των οποίων και μερικοί οικονομικοί, υποστήριζαν ένα σωρό αστήρικτα επιχειρήματα (θα μας πάνε στο Υπουργείο Εργασίας, θα
μας πάρουν την περιουσία κλπ, κλπ).
Το επικουρικό Ταμείο της ΕΛΑΣ, ΠΣ κλπ, το ΤΕΑΠΑΣΑ, υπήχθη στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του
Πολίτη και δεν του πείραξαν την περιουσία, τους κοινωνικούς πόρους που είχε και τους διατηρεί και οι περικοπές του δεν έχουν ξεπεράσει
το 10-15%. Αν συγκρίνουμε με το δικό μας Ταμείο θα διαπιστώσουμε ότι το μέρισμά μας έχει μειωθεί πάνω από 55-60%.
Αυτή η τροπολογία ψηφίστηκε στις 27 Μαρτίου 2013, μετά από μια σκληρή συνδικαλιστική μάχη, και στο εξής το Ταμείο
υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και όχι στο Υπουργείο Εργασίας. Η αρχική απόφαση ήταν του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βρούτση Ιωάννη (υπ’ αριθ. 30854/3809- ΦΕΚ Β’ 3498 από 31-12-2012)
με την οποία τέθηκε σε νέα τεχνική βάση ο υπολογισμός του εφάπαξ, μέσω ενός πολύπλοκου μαθηματικού τύπου από 1-1-2014 και
προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση καθώς με το νέο τρόπο υπολογισμού, το ποσό του χορηγούμενου εφάπαξ μειωνόταν περίπου κατά 50%.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα γιατί η εφαρμογή της αρχικής αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας θα οδηγούσε
στη διάλυση και στην κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων τους.
Αναμένουμε τους δικούς μας «συνδικαλιστές»
H Συντακτική Ομάδα
14
Οφείλω να αναγνωρίσω ότι ο ΓΑΠ είναι στοχαστής
παγκοσμίου ακτινοβολίας. Πρώτον μέσα σε 10 λεπτά έλαβε την
απόφαση τον Απρίλιο του 2010 να βάλει την Ελάδα σε μνη-
μονιακή τροχιά. Δεύτερο άφησε άφωνους και σοκαρισμένους
τους ομολόγους του το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 στις
Βρυξέλες με αυτό που είπε. Τους δήλωσε απλά: «Ακούστε,
όλοι οι αριθμοί μας είναι ψεύτικοι. Η χώρα μου ταλανίζεται από
τη διαφθορά». Το είχα ακούσει αλά τώρα γράφεται σε εφημε-
ρίδες και βιβλία. Βέβαια μερικοί κομπλεξικοί τον χαρακτηρίζουν
βλάκα, ηλίθιο, καθυστερημένο, προδότη, πουλημένο, υπάληλο
ξένων κέντρων κλπ. Προφανώς κάνουν λάθος έτσι δεν είναι;;;
Εκτός αυτού, δυο σοβαρά θέματα έπρεπε να ρυθμιστούν από
τότε που βγήκε ο ΓΑΠ πρωθυπουργός μέχρι σήμερα. Το ένα
ήταν το κάπνισμα στα εστιατόρια και μπάρ και το άλο το αντι-
ρατσιστικό. Το πρώτο το έλυσε ο ΓΑΠ και βραβεύθηκε για την
ενέργειά του από διεθνείς οργανισμούς. Το δεύτερο θα το επι-
λύσουν η Ρεπούση, ο Κουνέλης, ο Τσίπρας, ο Βενιζέλος και ο
Αντώνης με την κατάθεση μιας πανσπερμίας διαφόρων ξεχωρι-
στών νομοσχεδίων. Έτσι εξασφαλίζεται ο συντονισμός προσπα-
θειών ή κάνω λάθος;;;;
Με την ευκαιρία του αντιρατσιστικού μήπως γνωρίζετε
γιατί το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο έχει τόση πρεμούρα
και καλεί με ανακοίνωσή του όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της
χώρας να υπερβούν τις μεταξύ τους διαφορές και να υπερψηφί-
σουν τον αντιρατσιστικό νόμο;;;
Η Ρεπούση όταν ο Πρόεδρος της Βουλής ζήτησε ενός
λεπτού σιγή εις μνήμη των σφαγιασθέντων Ποντίων αυτή
βγήκε έξω από την αίθουσα, όπως έκανε και πέρυσι. Μάλον
έχει προστάτη η γυναίκα και για ένα «ψιλό» ξαναβγήκε. Γνω-
στές είναι οι απόψεις της ανιστόρητης «ιστορικού» (τρομάρα
της) για ιστορικά θέματα. Πολοί δηλώνουν ότι πρέπει να κη-
ρυχθεί εκτός νόμου η Ρεπούση και να την διώξουν από την
Βουλή. Αλήθεια η Ακαδημία Αθηνών πότε ξυπνάει;;;; Όμως
δεν μας έφθανε η Ρεπούση τώρα παρουσιάστηκε και συνοδοι-
πόρος της, η Πιπιλή, η οποία είπε ότι το λεχθέν από την Ρε-
πούση δεν είναι ιστορική ύβρις κατά του Ποντιακού Εληνισμού,
αλά ... "επιστημονική άποψη". Υπάρχουν και άλα τέτοια
«αστέρια» στην «εθνικόφρονα» παράταξη του Αντώνη της
Συγρού;;;;;;
Στο περιοδικό focus γράφτηκε ότι οι αποτυχημένοι πο-
λιτικοί είναι οι Παπανδρέου-Κατσέλη- Παπακωνσταντίνου-Τσο-
χατζόπουλος-Καραμανλής και Διαμαντοπούλου. Οι λοιποί
(Σαμαράς, Βενιζέλος, Λοβέρδος, Μπακογιάννη, Αλογοσκού-
φης, Παυλόπουλος κλπ) είναι πετυχημένοι;;;;
Είστε σίγουρος ότι ο Βενιζέλος είναι συνταγματολόγος
και ο Στουρνάρας οικονομολόγος γιατί από αυτά που λένε και
κάνουν οι άνθρωποι αυτοί αποδεικνύουν ότι μάλον απλά πέρα-
σαν απέξω από τις αντίστοιχες σχολές. Για τον Παπαντωνίου και
Παπακωσταντίνου είμαι βέβαιος ότι κάτι άλο θα τελείωσαν
γιατί τους αναμένει ο εισαγελέας για τα δέοντα. Για τις οικονο-
μικές γνώσεις του Βενιζέλου νομίζω ότι είναι τόσες όσες τα Κι-
νέζικα που είπε ο Σαμαράς στην Κίνα. Πάντως είναι γεγονός
αναμφισβήτητο ότι άπαντες οι ανωτέρω και άλοι έχουν πτυχία
γελοιότητος ψεύδους, υποκρισίας και πατριδοκαπηλίας και χαί-
ρουν της εκτιμήσεως όλων των Ελήνων. Διορθώστε με εάν
κάνω λάθος.
Τελικά είναι το Μνημόνιο ευλογία και σωτηρία όπως
διεκήρυτταν οι Βενιζέλος-Πάγκαλος- Μπουμπούκος και άλοι
«φωστήρες» της ΝΔΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ ή όχι γιατί το ΔΝΤ
λέει ότι ήταν λάθος.
Μήπως γνωρίζετε γιατί, ενώ ο κόσμος δεν έχει να φάει και τρώει
στα συσσίτια, τα ΜΜΕ από το πρωϊ μέχρι το βράδυ μας δεί-
χνουν μαγειρική; Μήπως για να επαληθευτεί το ρητό «φάτε
μάτια ψάρια»;
Στις πρόσφατες Gay συναθροίσεις νομίζω ότι είδα επι-
κεφαλής τους Καμίνη και Μπουτάρη πιασμένους χεράκι-χεράκι
ή έκανα λάθος;
Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δήλωσε πρόσφατα στη
Σχολή Πεζικού ότι μας χρωστάνε και θα μας τα αποδώσουν.
Πληροφορίες όμως φέρνουν ότι το αφεντικό του, είπε τα αντί-
θετα στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ (δεν έφτανε που
μας χρώσταγαν μας πήραν και το βόδι). Στους προέδρους των
Ενώσεων Αποστράτων, που αδίκως τον επισκέφθηκαν προ και-
ρού, είχε υποσχεθεί ένα σωρό ψέματα. Είναι αποδεδειγμένο ότι
μας έχει γραμμένους και βεβαίως τα πάει πολύ καλά. Μετά θα
του φταίνε τα άκρα. Προφανώς ο Αντωνάκης δεν είδε πως τίμησε
ο Ομπάμα τις Ε.Δ. των ΗΠΑ στη δεξίωση στη δεύτερη ορκω-
μοσία του, ανοίγοντας το χορό αυτός με ντάμα Αμερικανίδα
Υπαξιωματικό και η σύζυγός του με Επιλοχία. Ο Κωσταράκος
που ήταν στο ΚΥΣΕΑ, λέγεται, ότι συμφώνησε με τον Αντω-
νάκη. Αυτός νομίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι υπολογιστής
και ασχολείται με το twiter. Ας του πεί όμως κάποιος ότι ρόλος
του Αρχηγού των ΕΔ είναι άλος και ότι οι αποκριές τελείωσαν
και ότι όταν δεν θα έχει επωμίδες (εγύς γαρ ο καιρός) να με-
τρήσει ποιοί και πώς θα του μιλούν όπως συμβαίνει σε κάποιους
άλους τέως Αρχηγούς οι οποίοι είναι βαθειά μετανοιωμένοι για
τις πράξεις τους και δεν τους μιλάει κανείς συνάδελφος, αν δεν
τους βρίζει. Δυστυχώς τότε θα είναι αργά. Το πώς θέλει να γρα-
φτεί κάποιος στην ιστορία είναι θέμα επιλογής του. Όλοι θυ-
μούνται θετικά τον Καραγιάννη σαν Αρχηγό με α@@@δια.
Κρίμα Κωσταράκο, δεν θα σε θυμάται κανείς σαν Αρχηγό αλά
σαν καπετάν ντουντούκα.
Εσείς κότες της τρικομματικής ξυπνήστε. Το πολίτευμά
μας είναι Δημοκρατία και όχι Χούντα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Το ανωτέρω κείμενο είναι
ομαδοποιημένα σχόλια-ερωτημάτων πολών αναγνωστών
της εφημερίδος μας, συμμαθητών και μή, που μας στέλνουν
και τους ευχαριστούμε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
, .#'%@5># +B7%>5$8 %5>#: !#&'@%>'%@?<E7?A
,G#'?<E7?A ;#: %5>#: ;E@8 &B==#98'?F.
/@E;%:'#: 7:# =5# <#=G@4 %G:&'4=?># ;#: 9#B=2&:? 2>-
9@DG? G?B ':=2 '?> E@;? '?B -GG?;@2'8. 18> &B>:&'?F=%
#>%G:(F<#;'# (#> ;#: %(E&?> C@%:#&9%5)
Ευγενίδη Κ. Κατερίνα
!#&'@%>'%@?<E7?A - ,G#'?<E7?A
(G<4@8A %>$?&;?G:;EA 3<%7C?A)
*3C%'#: =% @#>'%6?F &'# '8<%(D>2: 210 6993151
;#: 6945870854 mail:evgenidi kat@yahoo.gr
1? *0 '8A +))0 '?G?93'8&% )>':G@E%$@? &'? /#@2@'8=#
'8A +))0 "%&&#<:>5;8A '?> &B==#98'4 =#A Γριβάκο
Ευάγγελο. +BCE=#&'% ;#<4 %G:'BC5# &'# ;#94;?>'2 '?B.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
15
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Στον μακρύ κατάλογο των αυτοκτονιών έρχεται να προστεθεί και ένα νέο στέλεχος του Στρατού
που ήταν και πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων. Αυτοκτόνησε για λόγους αξιοπρέπειας. Οι λόγοι που τον
οδήγησαν σ΄ αυτή τη τραγική απόφαση δείχνουν ότι ήταν οικονομικοί σύμφωνα με επιστολή που άφησε
στο οποίο εξηγούσε τους λόγους της απόφασής του. Ο αυτόχειρας, με υπηρεσία 30 ετών, υπηρετούσε
στην 180 Μοίρα Πυροβολικού Hawk και είχε αναγκαστεί να εργάζεται και εκτός στρατού (όπως κάνουν
και πολλοί άλλοι) για να μπορεί να τα βγάλει πέρα κάτι που δεν κατάφερε με αποτέλεσμα δύο μέρες μετά
το Πάσχα να δώσει τέρμα στη ζωή του.
Το ερώτημα είναι αν η αυτοκτονία προσέφερε κάποια λύση στην οικογένειά του ή αν θα
συγκινηθούν οι υπάλληλοι (κυβερνώντες) της τρόικα, από το απονενοημένο διάβημα. Δεν το πιστεύω.
Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να υπερασπίσουν τις οικογένειές τους οι εξαθλιωμένοι Έλληνες και
ειδικότερα οι στρατιωτικοί και να «πονέσει» ο τρικομματικός θίασος των Μνημονίων.
Φυσικά οι συνεργάτες-υπάλληλοι των τροικανών και των άλλων κέντρων θα ψάξουν να
δικαιολογήσουν την πράξη σε ψυχικές η ψυχολογικές διαταραχές του αυτόχειρα. Λάθος. Οι ηθικοί
αυτουργοί του αυτόχειρα αλλά και των άλλων θυμάτων είναι οι κυβερνώντες που το παίζουν τώρα ως
Πόντιοι Πιλάτοι και κλείνουν τα αυτιά και τα μάτια τους στην απελπισία των Ελλήνων. Αλλά τι λέω. Εδώ
το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, το ΓΕΣ και το army.gr, δεν έχουν βγάλει ούτε καν ανακοίνωση. Γιατί
αλήθεια να βγάλουν ανακοίνωση; Τι να πούνε; Τι σημαίνει για αυτούς μια ακόμη αυτοκτονία άλλωστε;
Αυτοί έχουν άλλες προτεραιότητες. Πρέπει να συνεχίσουν τις περικοπές, τη μείωση μισθών - συντάξεων,
να φτάσουν το βασικό μισθό στα 300 ευρώ, να ξεπουλήσουν τα πάντα, να απολύσουν δεκάδες χιλιάδες
δημοσίους υπαλλήλους -μεταξύ των οποίων και στρατιωτικούς - να καταστείλουν κάθε εστία
αντιστάσεως και αμφισβητήσεως της βάρβαρης πολιτικής τους και των Μνημονίων, να κλείσουν
στρατόπεδα, και αλλοεθνείς να γίνονται αξιωματικοί. Αυτοί οι «κύριοι» καταργούν το Α΄ και Β΄ Σώματα
Στρατού, περιορίζουν κατά 50% τους σχηματισμούς της Αεροπορίας, καταργούν διοικήσεις στο Ναυτικό
για τον «περιορισμό των δαπανών» εφαρμόζοντας τη Νέα Δομή δυνάμεων που είναι ακριβές αντίγραφο
της μελέτης του ιδρύματος ΙΣΤΑΜΕ (του ιδρύματος του ΠΑΣΟΚ για την εξωτερική πολιτική και άμυνα) σε
συνεργασία με το περιβόητο ΕΛΙΑΜΕΠ. Για να θυμόμαστε το μεν ΕΛΙΑΜΕΠ. του Βερέμη και του
Παπαχελά, μας «ενημέρωσε» για την ιστορία του 1821 παραποιώντας την ιστορία μας, το δε ΙΣΤΑΜΕ
«μελέτησε» τη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων. Όταν η πρόταση για τη Νέα Δομή παρουσιάστηκε στον
υπηρεσιακό υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρώην Α/ΓΕΣ Φ. Φράγκο είχε επιστραφεί ως «Απαράδεκτη
και άκρως επικίνδυνη» αλλά ο νυν ΥΕΘΑ την ενέκρινε. Και η Τουρκία πανηγυρίζει γιατί «Με την νέα
δομή των Ελληνικών δυνάμεων θα είναι μειωμένη η ισχύς τους κατά 50%».
Όμως ο δημοσιογράφος, που παριστάνει τον ΥΕΘΑ, ανερυθρίαστα δήλωσε πρόσφατα στους
συναδέλφους στη Σχολή Πεζικού: «Σας χρωστάμε, θα σας αποδώσουμε τα οφειλόμενα». Και εγώ τον
ρωτώ: «Θα αποδώσεις τα οφειλόμενα στον υπολοχαγό που έφυγε και στα παιδιά του;;». Και καλά αυτός
ένας δημοσιογράφος είναι αλλά οι υφυπουργοί του που υπήρξαν και ανώτατοι αξιωματικοί, ο ένας
μάλιστα ήταν Πυροβολικού και Hawk, έγιναν ξαφνικά μουγγοί;;.
Η κατάσταση που επικρατεί στις ΕΔ είναι πλέον δυσβάστακτη και εκρηκτική. Το 35% των
αξιωματικών και υπαξιωματικών σιτίζονται από το συσσίτιο των μονάδων. Το ηθικό των στελεχών αλλά
και οπλιτών βρίσκεται στο ναδίρ αλλά η ηγεσία, πολιτική και στρατιωτική, «σφυρίζει» αδιάφορα. Ας μην
μας διαφεύγει ότι βασική αιτία της αλώσεως της Βασιλεύουσας ήταν η κατάπτωση του ηθικού των
πολεμιστών με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της πολεμικής ισχύος του στρατού της. Ο υπάλληλος
των ξένων και παριστάνων τον πρωθυπουργό ασχολείται με άλλα όπως τις εκκινήσεις του Ράλι
Ακρόπολις και όχι με τις εκκινήσεις στην καθημερινότητα του εξαθλιωμένου πολίτη.
Ντροπή σας κύριοι, αν είστε κύριοι, γιατί όταν η ελευθερία διατρέχει κίνδυνο ή όταν το
δίκαιο στραγγαλίζεται, τότε η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι κάρβουνο που μουτζουρώνει,
γιατί όπως είμαστε υπόλογοι για κάθε κακό μας λόγο, έτσι είμαστε υπόλογοι για κάθε ένοχη
σιωπή μας διότι «ο σιωπών δοκεί συνενείν».
Να γνωρίζετε όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που μιλούν και όχι μόνο.

Σταύρος Δερματάς

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΟΤΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ. Ο ΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΣ.
Φέρεται εις γνώσιν των αναγνωστών,
ότι η χάρτινη έκδοση της Εφημερίδας του
Συν-δέσμου ‘68 είναι 16σέλιδος.
Στην μορφή PDF είναι δυνατή η
επέκτασή της επί όσην έκταση επιτρέπει
η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβιβάσεως.
Κατόπιν αυτού στην ηλεκτρονική Έκδοση
είμεθα σε θέση να προσθέσουμε
και τις επί πλέον και εξ ίσου σημαντικές
εργασίες Συμμαθητών, Θαυμαστών και
Φίλων του Συνδέσμου μας.

Στο παρόν τεύχος
υπάρχουν κείμενα των Συμμαθητών
Νικολάου Φωτιάδη,
Σταύρου Δερματά,
Κωνσταντίνου Αργυροπούλου
καθώς και άλλων, τα κείμενα των οποίων εκρίθησαν
ενδιαφέροντα.
11 Ι!&ΝΙ!& 1798, ΕΚ%ΕΛΕ$Η $%Ι$ Φ&ΛΑΚΕ$ ΒΕΛΙΓ#ΑΔΙ!&
%!& #ΗΓΑ ΦΕ#ΑΙ!& (ΒΕΛΕ$%ΙΝΛΗ)
D ;UZ\YM]/_]+^ W+V h]e,]\Y\^ /T^ ;XXTZVWO^ ;h+ZM./+.T^ W+/M /\_ H\_]WVW\f S_R\f FOR+^
*-]+P\^ O 9-X-./VZXO^ (W+/+Re/+Z +he /\ 9-X-./PZ\, /V^ +]`+P-^ *-]+P\^), -W/-XN./TW- /TZ Zf`/+
10 h]\^ 11 >\_ZP\_ /\_ 1798, +0\f ._Z-XO0UT +he /V^ 8_./]V+WN^ 8./_Z\YVWN^ 8]`N^ ./TZ H-]-
RN./T W+V h+]-,eUT ./\Z E+.M /\_ 9-XVR]+,P\_.
D FOR+^ ( /\ h]+RY+/VWe /\_ eZ\Y+ O/+Z 8Z/gZV\^ ?_]V+SO^) ,V,M`UTW- /+ h]g/+ /\_
R]MYY+/+ +he /\Z V-]N+ /\_ `b]V\f /\_, +W\X\fUb^ Y-/NQT ./TZ <+R\]M W+V +]Re/-]+ ./+ 8Yh--
XMWV+.
;VW\.+-/O^ W+/N0_R- ./\Z 5X_Yh\, ./+ .gY+ /\_ U-P\_ /\_ +]Y+/\X\f <O]+ W+V Nh-V/+ -R-
W+/+./MUTW- ./\ 2RV\ 5]\^, ./T A\ZO 9+/\h-,P\_.
8]Re/-]+ RZb]P.UTW- Y- /TZ \VW\RNZ-V+ /\_ 8XN[+Z,]\_ IaTXMZ/T ./TZ ?bZ./+Z/VZ\fh\XT eh\_
NY+U- (-]Y+ZVWM W+V (+XXVWM W+V +W\X\fUT.- /\Z 8XN[+Z,]\ b^ R]+YY+/N+^ /\_ ./T TR-Y\ZP+ /T^
A\X,+QP+.
G/V^ h+]+,\_ZMQV-^ TR-Y\ZP-^ +ZNh/_[- .h\_,+P+ h+/]Vb/VWO ,]M.T W+V ._ZNX+Q- /TZ V,N+
/T^ +h-X-_UN]b.T^ /\_ (NZ\_^ W+V /T^ ._./M.-b^ 9+XW+ZVWO^ DY\.h\Z,P+^.
= (+XXVWO ;h+ZM./+.T W+V \V ZPW-^ /\_ B+h\XN\Z/+ -[MX-Va+Z h-]V..e/-]\ /TZ 0VX\h+/]P+
/\_, NRVZ- WO]_W+^ /bZ +R+UgZ /T^ -X-_U-]P+^ W+V N/+[- /\Z -+_/e /\_ b^ h]eY+`\ /\_ "fh-]-
+h-X-_U-]g.-b^ +RgZ+ h+Z/e^ W+/+,_Z+./-_\YNZ\_#.
4XU- .- -h+0O^ Y- /\Z B+h\XN\Z/+ W+V ._ZNR]+0- 0_XXM,V+, h]\WT]f[-V^ W+V `M]/-^.
D FOR+^, .+Z h]+RY+/VWe^ -h+Z+./M/T^, ./e`-_- h]g/+ Z+ +Z_ag.-V /\ TUVWe /bZ .WX+-
QbYNZbZ W+V ,-f/-]\Z Z+ /\_^ ,TYV\_]RO.-V /TZ -h+Z+./+/VWO ,VMU-.T W+V hZ\O.
(V+ /TZ h]+RY+/\h\PT.T /\_ .W\h\f +_/\f `]T.VY\h\PT.- ,f\ Q+.VWM ./\V`-P+ -hVW\VZb-
ZP+^:
+. .HTZ -VWeZ+
Q. H\Z O`\ ( /TZ Y\_.VWO /\_ )\f]V\_ )
H\ 1790 /fhb.- /\ QVQXP\_ /\_, " *_.VWO^ 8hMZUV.Y+#, /\ 1797 -[N,b.- ./TZ 9VNZZT /\_
"6YZ\_^# W+V /TZ h-]P0TYT "JM]/+#, W+V e/+Z ./+ /NXT /\_ V,P\_ N/\_^ +h\0M.V.- Z+ W+/NXU-V
./TZ ;XXM,+ YN.b H-]RN./T^, /+ hXO]T -h+Z+./+/VWgZ h]\WT]f[-bZ WVQg/V+ /\_ h-]VOXU+Z ./+
`N]V+ /T^ 8_./]V+WO^ 8./_Z\YP+^ W+V ._Z-XO0UT Y- /\_^ ._Z-]RM/-^ /\_ ./TZ H-]RN./T (19-12-
1797) W+V h+]-,eUT Y- -Z/\XO /bZ H\f]WbZ ./\Z h+.M /\_ 9-XVR]+,P\_.
DV ._Z-]RM/-^ /\_, 3XXTZ-^ U-]Y\P h+/]Vg/-^ h\_ -W/-XN./TW+Z Y+SP Y- /\Z FOR+ O/+Z \V:
- ;_./]M/V\^ 8]RNZ/T^, -/gZ 31 NYh\]\^ /T^ 9VNZZT^ +he /T JP\
- :TYO/]V\^ BVW\XP,T^, -/gZ 32 +he /TZ 4h-V]\ >+/]e^
- 8Z/gZV\^ ?\]bZVe^, -/gZ 27, NYh\]\^ W+V XeRV\^ +he /TZ JP\.
- >bMZZT^ ?+]+/SM^, -/gZ 3 >+he /TZ @-_Wb.P+ /T^ ?fh]\_
- )-\`M]T^ H\_]\fZ/SV+^, -/gZ 22, NYh\]\^ +he /+ GVM/V./+.
- >bMZZT^ ;YY+Z\_OX, -/gZ 24 0\V/T/O^ /T^ >+/]VWO^ & \
+,-X0e^ /\_ E+Z+RVg/T^, -/gZ 22 +he /TZ ?+./\]VM.
8_/e^ O/+Z \ FOR+^, \ E+/]Vg/T^, \ ;h+Z+./M/T^ \ D]+Y+/V./O^ /T^ ;X-fU-]T^ ;XXM,\^,
\ \h\P\^ R]M0-V `+]+W/T]V./VWM ./\ ")\f]V\# /\_:
« Σ(+$"1τε* #α" Μα&"άτε*
$"(&τά)"α 'α#(+στά
.* 2/τε σ* σ2$"έ* σα*
#("%άστε σφα$"στά »
@PR\ h]VZ /\Z .W\/g.\_Z \V H\f]W\V ./\ 9-XVR]M,V -Ph-: ' 8]W-/e .he]\ N.h-V]+. )+ N]U-V
T g]+ h\_ U+ QX+./O.-V, W+V /\ (NZ\^ Y\_ U+ Y+SNa-V /\ RX_We W+]he".
Ν,-2.α/0 Φ1τ,*δ+0
7 Ι!&ΝΙ!& 1907
Α"ΑΓ'!ΝΙ$Μ!$ Α"! %!&$ Β!&ΛΓΑ#!&$ Κ!ΜΙ%Α%ΖΗΔΕ$ %!& ΚΑ"Ε%ΑΝ ΑΓ#Α
D W+h-/MZ 2R]+^ (HNXX\^, G+]+Z/NX\^ O G+]MZ/\^ 8R+hTZe^) O/+Z A+W-,\Z\YM`\^, +he /V^
T]bVWe/-]-^ 0_.V\RZbYP-^ /\_ A+W-,eZVW\_ 8RgZ+ (
(+]R+XVMZ\V ( =X-P+^, 1880- HN`\Q\, .TY. \Z\Y. ?+-
]_,VM, 1907).
H\ 1901 /-X-Pb.- /T G/]+/Vb/VWO G`\XO ;_-XhP,bZ
W+V +YN.b^ W+/+/M`UTW- -U-X\Z/O^ ./+ ./]+/Vb/VWM
.gY+/+ h\_ +RbZPS\Z/+Z ./T A+W-,\ZP+ -Z+Z/P\Z
/bZ 9\_XRM]bZ W\YV/+/SO,bZ.
D W+h-/MZ 2R]+^, U-]Ye^ _h\./T]VW/O^ /T^ V,N+^
e/V T ;XXTZVWO a_`O /T^ A+W-,\ZP+^ U+ +0_hZVSe/+Z
YeZ\ Y- /T NZ\hX\ ,]M.T, h\XNYT.- W_]Pb^ ./TZ h--
]V\`O 9-]YP\_. H\ 1906 NRVZ- +]`TRe^ /\_ ./]+/Vb/V-
W\f /YOY+/\^ /T^ h+]+hMZb h-]V\`O^.
GTY+Z/VWO _hO][- T ._YQ\XO /\_ Z-+]\f 8ZU_h\-
X\`+R\f ./V^ .WXT]N^ YM`-^ RV+ /TZ -WW+UM]V.T /T^
XPYZT^ /bZ (V+ZZV/.gZ, T \h\P+ XeRb /T^ 0_.VWO^
UN.T^ /T^ W+V /bZ 9\_XR+]VWgZ \`_]g.-bZ -P`- W+-
/+./-P \`_]e +h]\.hNX+./\. G/V^ YM`-^ +_/N^ \
2R]+^ /]+_Y+/P.UTW-, -Zg h+]MXXTX+ h]\.QXOUTW-
+he -X\Z\.P+ .He/- /\ WNZ/]\ /\_ 8RgZ+ (8UOZ+) ,VN-
/+[- /TZ +Z/VW+/M./+.T /\_ +he /\Z 8[VbY+/VWe :\_Y-
hVg/T.
E]VZ +Z+`b]O.-V \ W+h-/MZ 2R]+^ UNXT.- Z+ ._-
Z+Z/TU-P Y- /\_^ +]`TR\f^ /bZ 9\_XR+]VWgZ /YTYM-
/bZ /T^ h-]V\`O^, ?+.Ma-0 W+V <XM/+Z, Y- .W\he Z+ /\_^ -[+R\]M.-V O Z+ /\_^ h-P.-V Z+ ./]+0\fZ
W+/M /bZ H\f]WbZ. E+]M /TZ +Z/P,]+.T /bZ B+\_.+PbZ h]\W]P/bZ, ,N`/TW- Z+ ._Z+Z/TU-P Y- /\_^
9\_XRM]\_^ .- \_,N/-]\ N,+0\^, ._Z\,-_eY-Z\^ YeZ\ +he NZ+Z .fZ/]\0\ /\_.
DV 9\fXR+]\V, h+]M /V^ ,V+Q-Q+Vg.-V^ /\_^, ._ZNX+Q+Z +YN.b^ /\_^ ,_\ Y+`T/N^ W+V +0\f
-hP YV+ -Q,\YM,+ /\_^ h-]VN0-]+Z ./+ `b]VM /T^ h-]V\`O^, /\_^ +h+R`eZV.+Z ./\_^ WXM,\_^ YV+^
W+]_,VM^ h\_ Q]V.We/+Z W\Z/M ./\ `b]Ve HN`\Q\ (7 >\_ZP\_ 1907).
D UMZ+/\^ /\_ 8ZU_h\X\`+R\f HNXX\_ 8R+hTZ\f W+/ehVZ /T^ ,eXV+^ -ZN]R-V+^ /bZ 9\_XRM-
]bZ W\YV/+/SO,bZ, e`V YeZ\ ,-Z /]\Y\W]M/T.- /\ ;XXTZVWe ./\V`-P\ +XXM +Z/PU-/+ h]\WMX-.- /TZ
+R+ZMW/T.T W+V /]\0\,e/T.- Y- Y-R+Xf/-]T hP./T /\Z A+W-,eZVW\ ;XXTZV.Ye RV+ /TZ ._ZN`V.T /\_
+RgZ+.
D WXM,\^ /T^ W+]_,VM^ +h' eh\_ W]-YM./TW+Z \V ,_\ Y+`T/N^ 0_XM..-/+V b^ V-]e W-VYOXV\
./V^ +PU\_.-^ /T^ *VXeh/b`\_ 8,-X0e/T/+^ ;,N..T^. H\ `b]Ve HN`\Q\, .- +ZMYZT.T /\_ /]+RVW\f
U+ZM/\_ /bZ ,_\ h+XVW+]VgZ, Y-/\Z\YM./TW- +]Re/-]+ ?+]_,VM, -Zg /\ `b]Ve 9XMZ/\Q\, eh\_
/M0TW- \ W+h-/MZ 2R]+^, Y-/\Z\YM./TW- 2R]+^.
Ν,-2.α/0 Φ1τ,*δ+0
9D=)=A8H8
8. (. Ae,T, "\ A+W-,eZVW\^ 8RbZ# ;/+V]P+ A+W-,eZVWbZ .h\_,gZ 1967
9. ;RW_WX\h+P,-V+ AEF>H8B>?8
(. ;UZVWN^ ;hMX[-V^ AM]/V\^-8h]PXV\^ 2004
Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚ!$ "!ΛΕΜ!$
21 Ι!&ΝΙ!& 1913. ΜΑ'Η ΚΙΛΚΙ$ - ΛΑ'ΑΝΑ
;>G8(L(=
= ;XXM,+ ._YYM`T.- /\ 1912 Y- /+ MXX+ J]V./V+ZVWM 9+XW+ZVWM ?]M/T Y- .W\he /TZ +h-X-_UN]b.T /bZ
+Xf/]b/bZ +WeYT +,-X0gZ /T^ +he /\Z H\_]WVWe S_Re. DV 9\fXR+]\V, +0e/\_ +hN/_`+Z Z+ +XX\Vg.\_Z /TZ
-UZ\X\RVWO .fZU-.T /T^ ;XXTZVWe/+/T^ A+W-,\ZP+^ `M]T ./TZ T]bVWO -U-X\U_.P+ /bZ A+W-,eZbZ, +XXM W+V
\XeWXT]\_ /\_ ;XXTZV.Y\f, W+/M /\ A+W-,eZVW\ 8RgZ+ 1904 - 1908, U-g]T.+Z e/V /\_^ ,VZe/+Z T -_W+V]P+
Z+ h]+RY+/\h\VO.\_Z /V^ h+]MX\R-^ -,+0VWN^ /\_^ ,V-W,VWO.-V^ .- QM]\^ /T^ ;XXM,+^.
3/.V, -Zg +he /T ._Y0bZP+ ._YY+`P+^ h]\QX-he/+Z \ 9\_XR+]VWe^ G/]+/e^ Z+ -Z-]RO.-V ./\ .fZ\Xe /\_
h]\^ /TZ 8Z+/\XVWO )]MWT W+V +Z W]VZe/+Z +Z+RW+P\ Z+ -ZV.`_U-P +WeYT W+V Y- YV+ G-]QVWO G/]+/VM, T 9\_X-
R+]P+ +YN.b^ Y- /TZ WO]_[T /\_ h\XNY\_, -h-,Pb[- Z+ W+/+XMQ-V /T )-..+X\ZPWT, W+/-_UfZ\Z/+^ h]\^ +_/O
YV+ h+ZP.`_]T A-]+]`P+, ehb^ -ZTYN]b.- /TZ ;XXTZVWO ?_QN]ZT.T /\_ ;X-_U-]P\_ 9-ZVSNX\_ \ 3XXTZ+^
+he /TZ G/-ZOY+`\ 30-,]\^ IhP+/]\^ /\_ 9\_XR+]VW\f G/]+/\f *PXVhh\^ BPW\RX\_.
;[+V/P+^ /T^ ./M.-b^ +_/O^ /bZ 9\_XRM]bZ, +XXM W+V /bZ hXT]\0\]VgZ h\_ _hO]`+Z, RV+ -hVW-PY-ZT -hP-
U-.T /\_^ W+/M /T^ ;XXM,+^ W+V /T^ G-]QP+^, \V ,f\ `g]-^ _hNR]+a+Z ./V^ 19 A+7\_ 1913 +Y_Z/VWO ._YY+`P+
Y- .W\he /TZ W\VZO +Z/VY-/ghV.T /T^ 9\_XR+]VWO^ +h-VXO^.
= 9\_XR+]VWO -hPU-.T M]`V.- +V0ZV,V+./VWM W+V `b]P^ Z+ h]\TRTU-P WO]_[T h\XNY\_ ./V^ 16 >\_ZP\_ 1913,
/+_/e`]\Z+ W+/M /bZ ;XXTZVWgZ ,_ZMY-bZ ./TZ h-]V\`O /T^ BVR]P/+^ W+V /\_ E+RR+P\_ e]\_^ W+V /bZ G-]-
QVWgZ ./V^ h-]V\`N^ /T^ (-_R-XO^ W+V /\_ >./Ph. = +Z/P,]+.T /T^ ;XXM,+^ W+V /T^ G-]QP+^ O/+Z MY-.T W+V
+h\0+.V./VWO W+V \ :-f/-]\^ 9+XW+ZVWe^ EeX-Y\^ O/+Z hXN\Z R-R\Ze^.
;Z /b Y-/+[f T 9\_XR+]VWO ,fZ+YT h\_ ,VNY-Z- ./T )-..+X\ZPWT b^ "0VX\[-Z\fY-ZT# +h\/-X\fY-ZT
+he 1.250 MZ,]-^, W+/ehVZ YM`T^ +V`Y+Xb/P./TW- +he /\Z ;XXTZVWe G/]+/e.
D heX-Y\^ +_/e^ `+]+W/T]PS-/+V RV+ /TZ /+`f/T/+ ,V-[+RbRO^ /\_, +0\f ,VM]W-.- YeZ\ NZ+ YOZ+, /T .WXT-
]e/T/+ /bZ Y+`gZ /\_, Y- W\]_0+P+ +_/O /\_ ?VXWP^ - @+`+ZM (19-21 >\fZ.) W+V /\ Y-RMX\ -W+/N]bU-Z +]VUYe
+hbX-VgZ.
E;F>(F8*=
3Z+Z/V /bZ ;XXOZbZ, \V 9\fXR+]\V -hNX-[+Z b^ +Y_Z/VWO /\h\U-.P+ /TZ h-]V\`O /\_ ?VXWP^ - @+`+ZM.
DV 9\fXR+]\V W+/+X+YQMZ\Z/+^ /TZ h-]V\`O ?VXWP^ - @+`+ZM +he /\Z DW/gQ]V\ /\_ 1912 M]`V.+Z +YN.b^
Z+ \`_]gZ\_Z /+ hXN\Z V.`_]M W+V W+/MXXTX+ _agY+/+ Y- \]fRY+/+, h\X_Q\X-P+ W+V MXX+ +Y_Z/VWM N]R+,
Y- YN/bh\ h]\^ /+ ,_/VWM W+V /+ Ze/V+.
H\ ;XXTZVWe (-ZVWe G/]+/TR-P\ -RW+/+./MUTW- +he /V^ 0900 /T^ 19T^ >\_ZP\_ ./\ `b]Ve A-XV..\`g]V (AhMX-
/S+), +he eh\_ -[N,b.- ,V+/+RO RV+ /\Z -0\,V+.Ye /bZ Y\ZM,bZ (W_]Pb^ .- h_]\Y+`VWM) W+V /TZ +_./T]O
-h+R]fhZT.T /bZ /YTYM/bZ +.0+X-P+^ W+/M /TZ Zf`/+.
H\ 0200 /T^ 20T^ >\_ZP\_ -[N,b.- ,V+/+RO -hV`-V]O.-bZ ./\_^ G`TY+/V.Y\f^ /\_, .fY0bZ+ Y- /TZ \h\P+:
+. = 1T A-]+]`P+ U+ ._ZN`VS- /TZ -hPU-.T -ZV.`_eY-ZT W+V +he /TZ VT A-]+]`P+, T \h\P+ U+ -Z-]R\f.- ./T
C_Xeh\/T.
Q. DV X\VhN^ h]\^ ?VXWP^ A-]+]`P-^ (E+, IIIT, IVT, VT) U+ -[+W\X\_U\f.+Z +he 0500 /TZ -hPU-.T W+/M /\_
-`U]\f, Y-/M /TZ +hgUT.T /\_ \h\P\_, \V II+ W+V T IVT A-]+]`P-^ U+ ./]N0\Z/+Z +Z+/\XVWM ./TZ R]+YYO
8W]\h\/+YVM - HN]h_XX\^, -Zg T >ET W+V VT A-]+]`P-^ W+V T H+[V+]`P+ >hhVW\f U+ W+/-,PbW+Z /\Z -`U]e
h]\^ /+ Qe]-V+.
R. = JT A-]+]`P+, -W,VgW\Z/+^ /\Z -`U]e +he /+ _agY+/+ G\_X/+Z\RV+ZZ+PVWbZ, U+ W+/-_U_Ze/+Z O h]\^
?+XPZ,]V+ O h]\^ A-/+XXVWe, +ZMX\R+ Y- /TZ /+W/VWO W+/M./+.T.
DV A-]+]`P-^ -[N,b.+Z /V^ ,V+/+RN^ h]\^ /V^ A\ZM,-^ /\_^ W+V T -hV`-P]T.T -[-XP`UTW- ehb^ .`-,VM./TW-,
WM/b +he /+ ,]+./VWM h_]M /\_ 9\_XR+]VW\f E_]\Q\XVW\f.
H+ /YOY+/+ /T^ h]g/T^ R]+YYO^ /bZ A-]+]`VgZ W+/e]Ub.+Z YN`]V /V^ Q]+,VZN^ g]-^ Z+ h]\bUTU\fZ .-
+he./+.T 800 - 1000 YN/]bZ +he /V^ 9\_XR+]VWN^ UN.-V^.
H+ -hV/VUNY-Z+ ;XXTZVWM /YOY+/+ N0U+.+Z, Y-/M +he ,f.W\X\ +RgZ+ _he /+ ._Z-`O h_]M /\_ 9\_XR+]VW\f
E_]\Q\XVW\f, h\Xf W\Z/M ./V^ 9\_XR+]VWN^ UN.-V^.
;h+W\X\fUT.- N0\,\^ W+V Y-/M .fZ/\Y\ +RgZ+ /+ ;XXTZVWM ./]+/-fY+/+ W+/e]Ub.+Z Z+ +hbUO.\_Z /\_^
9\_XRM]\_^.
@PR\ hV\ hP.b eYb^ \V 9\fXR+]\V, ,VNU-/+Z W+V ,-f/-]T R]+YYO MY_Z+^.
DV 3XXTZ-^ Y+`T/N^ WN],VS+Z ._Z-`g^ N,+0\^, h+]M /+ ,]+./VWM h_]M /bZ 9\_XRM]bZ, N`\Z/+^ -XM`V./T
YeZ\ _h\./O]V[T +he 0PXV+ h_]M.
H+ `+]+WgY+/+ /T^ /]P/T^ R]+YYO^ MY_Z+^ /bZ 9\_XRM]bZ, \V 3XXTZ-^ -hV/-UNY-Z\V /+ W+/NX+Q+Z /\ NZ+
Y-/M /\ MXX\ .- +RgZ+ -W /\_ ._./M,TZ (.gY+ Y- .gY+ Y- -0ehX\_ XeR`T), hXTZ /\_ _agY+/\^ 272 eh\_
\V 9\fXR+]\V W+/+.W-f+.+Z V.`_]e +Y_Z/VWe N]R\ .`OY+/\^ h]\Y+`gZ+ RV+ ,fZ+YT ,VX\`P+^.
D :V\VWT/O^ /\_ 1\_ G_Z/MRY+/\^ H/`T^ BVWeX+\^ J]V./\,\fX\_ ._RWNZ/]b.- eX+ /+ h_]M /\_ ./\ fabY+
+_/e W+V Y- /]-V^ @e`\_^ -ZO]RT.- N0\,\. He/- \ G/]+/Vg/T^ ?bZ./+Z/PZ\^ :\_WMWT^ hO,T[- h]g/\^ ./\
+Y_Z/VWe N]R\ W+V Y- /TZ XeR`T -0eZ-_.- /\Z 9\fXR+]\ 8[VbY+/VWe :V\VWT/O, Y- +h\/NX-.Y+ .- XPR\ Y- /\
TUVWe W+V /TZ \]YO h\_ ,VNU-/+Z \V 3XXTZ-^ Y+`T/N^ Z+ W+X_0U-P eXT T /\h\U-.P+.
DV 9\_XR+]VWN^ ,_ZMY-V^ /\_ ?VXWP^ +h-VX\fY-Z-^ +he /+ hX-_]M +Z+RWM.UTW+Z Z+ ._Yh/_`U\fZ h]\^ /\
e]\^ :P.b]\, \V ,_ZMY-V^ /\_^ ./\ @+`+ZM, Y-/M /TZ W+/MXTaT +he /\ 9 HMRY+ ;_SgZbZ /\_ O]b+ H/`T
>bMZZT 9-XV..+]P\_, W+/+,VbWeY-Z-^ -RW+/NX-Va+Z /\Z \hXV.Ye /\_^ RV+ Z+ .bU\fZ W+V -/]MhT.+Z .- M/+W/T
0_RO h]\^ ?-0+X\`g]V\Z.
DV +hgX-V-^ -W+/N]bU-Z O/+Z /-]M./V-^.
1. AM`T ?VXWP^,
+. II A-]+]`P+, 1.483 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^
Q. III A-]+]`P+, 773 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^
R. IV A-]+]`P+^, 1.257 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^
,. V A-]+]`P+, 2.153 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^
-. H+[V+]`P+ >hhVW\f 16 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^. G_Z-XO0UT.+Z 500 9\fXR+]\V +V`YMXb/\V.
2. AM`T @+`+ZM
+. > A-]+]`P+, 1.354 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^
Q. VI A-]+]`P+, 1.347 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^
R. J A-]+]`P+, 276 MZ,]-^ -W/e^ YM`T^.
G_Z-XO0UT.+Z 2.492 9\fXR+]\V +V`YMXb/\V, W_]V-fUTW+Z 16 h_]\QeX+ W+V +Z-_]NUT.+Z 1.303 ehX+ h\_ \V
9\fXR+]\V -RW+/NX-Va+Z W+Ug^ W+V MXX+ ./]+/Vb/VWM _XVWM.
;E>@D(DG
A-/M +he /]VOY-]\ +RgZ+ \ ;XXTZVWe^ G/]+/e^, h+]M /TZ Wehb.T W+V /+ ._Z-`O h_]M h_]\Q\XVW\f /bZ
9\_XRM]bZ, W+/e]Ub.- Z+ W+/+XMQ-V /V^ ,f.Q+/-^ W+V W+XM \]R+ZbYNZ-^ /\h\U-.P-^ ?VXWP^ - @+`+ZM, XeRb
/\_ _aTX\f TUVW\f W+V /\_ ,PW+V\_ +RgZ+.
DV U_.P-^ O/+Z h\Xf Y-RMX-^ W+V \V +hgX-V-^ .- NYa_`\ _XVWe Q+]f/+/T-+XXM W+V /\ ;UZVWe WN],\^ /-]M./V\,
+0\f Y- /TZ ZPWT +_/O +h\,-W+/P.UTW+Z \V 9\fXR+]\V W+V ,TYV\_]ROUTW+Z \V W+/MXXTX-^ h]\dh\UN.-V^ RV+
/TZ \X\WXO]b.T /bZ ;UZVWgZ .W\hgZ.
A-/+[f /bZ Z-W]gZ 8[VbY+/VWgZ O/+Z \V:
- :V\VWT/O^ 8\_ HMRY+/\^ ;_SgZbZ H/`T^ (E<) >+/]P,T^ (-g]RV\^
- :V\VWT/O^ 1\_ G_Z/MRY+/\^ E-SVW\f H/`T^ :V+XN/T^ *bWPbZ
- :V\VWT/O^ /\_ E\_ HMRY+/\^ 9\_ G_Z/MRY+/\^ H/`T^ (E<) ?\_/O0+]T^ 8Z/gZV\^.
- :V\VWT/O^ 16\_ G_Z/MRY+/\^ E-SVW\f 8Z/`T^ (E<) ?+YM]+^ 8Z/gZV\^
- :V\VWT/O^ 7\_ G_Z/MRY+/\^ E-SVW\f 8Z/`T^ (E<) ?+]+RV+Zeh\_X\^ ?bZ/Z\^
- :V\VWT/O^ 8\_ G_Z/MRY+/\^ E-SVW\f G/`T^ (E<) ?+YhMZT^ 8Z/gZV\^
- :V\VWT/O^ IV\_ HMRY+/\^ /\_ 8\_ G_Z/MRY+/\^ @/R\^ (E<) A+W]_Wg./+ J+]MX.
- :V\VWT/O^ > / 5\_ HMRY+/\^ >T^ A-]+]`P+^ H/`T^ (E<) ?+/.VYO,T^ 8Z+./M.V\^.
- :V\VWT/O^ 4\_ G_Z/MRY+/\^ G/`T^ (E<) E+h+W_]VMW\^ >bMZZT^
- :V\VWT/O^ /\_ E\_ HMRY+/\^ /\_ 4\_ G_Z/MRY+/\^ H/`T^ (E<) J+/Seh\_X\^ >bMZ.
;(?@=A8H8 HLB 9DI@(8FLB
D ;XXTZV.Ye^ /T^ A+W-,\ZP+^ _hN./T -W+/eYQT U_YM/bZ, /+ \h\P+ +h\W+Xf0/TW+Z +he /\Z h]\-X+fZ\Z/+
;XXTZVWe G/]+/e.
:\[M/\ :]MY+^. ;.0MRT.+Z 2.000 R_Z+VWeh+V,+.
GV,T]eW+./]\. 9]NUTW- +W]b/T]V+.YNZ\^ \ AT/]\h\XP/T^ W+V .0+RYNZ\V 2 V-]-P^ W+V 100 h]eW]V/\V.
GN]]-^. 3RVZ- \XVWO W+/+./]\0O W+V ,\X\0\ZOUTW+Z eX\V \V h]eW]V/\V.
G+QMW\ G-]]gZ. ;.0MRT.+Z eX\V \V MZ,]-^ W+V /+ h+V,VM -Zg \V R_Z+PW-^ -QVM.UT.+Z.
?VXWP^. D 8]`VW\YV/+/SO^ :eY/.-0 NWX-V.- 700 MZ,]-^ .- A\_.\_XY+ZVWe /NY-Z\^ W+V /\_ NW+a- SbZ/+Z\f^.
G/\ @+`+ZM, ./T (-_R-XO W+V ./T G/]gYZV/.+ -hV/-XN.UTW- R-Z\W/\ZP+ /bZ ;XXOZbZ +he 9\_XRM]\_^ ?\YV-
/+/SO,-^.
8_/M /+ R]M0b Y-X-/gZ/+^ /TZ GHF8H>LH>?= >GHDF>8 (RV+/P ,_./_`g^ /+ MXX+ NZ/_h+ - V./\]P-^ - +0TRO-
.-V^- ._Z-Z/-f[-V^, -[_hT]-/\fZ WMU- 0\]M W+V MXX-^ W\VZbZVWe % h\XV/VWe % \VW\Z\YVWN^ .W\hVYe/T/-^) W+V
hV./-fb e/V, \V Y-Z ;@@=B;G ,V+QMS\Z/M^ /+ U+ +V.U+ZU\fZ ._RWPZT.T W+V ;UZVWO _h-]T0MZ-V+, \V ,- *>-
@;@@=B;G (]VaM.hV,-^ - +./]M/-_/\V % ,\.PX\R\V % W\_X/\_]N WXh) hVU+Zg^ 8B /+ ,V+QM.\_Z U+ ZVg.\_Z
\]RO, +,V+0\]P+ O W]P.T ._Z-V,O.-b^.
D A\_.VW\._ZUN/T^ APYT^ )-\,b]MWT^ ,OXb.- ./V^ 31 :-W-YQ]P\_ 2003: "?X+Pb /\_^ ZN\_^ h\_ ,-Z [N-
]\_Z >./\]P+#, (-0TY-]P,+ ?;F:DG).
Ν,-2.α/0 Φ1τ,*δ+0
10 Ι!&ΝΙ!& 1944
%! !Λ!ΚΑ&%(ΜΑ %!& ΔΙ$%!Μ!&
";:L 1Z+V /\ hVW]e /\ `gY+ /\_ :V./eY\_, -.f ,V+QM/T eh\_ h+/O.-V^ Z+ h]\.N`-V^. ;,g h\ZM T .VbhO, h\ZM-V WV T
hN/]+ WMU- ,]eY\_ W+V +h 1/T U_.P+ WV +h1 /T .WXT]e/T/+ /\_ +ZU]gh\_. ;,g YV+ ./OXT +hXO, Y+]Y+]VZO eXT W+V eXT
Y- \ZeY+/+ .-YZM, WV T :e[+ /+ +Z-Q+PZ-V X_RYe-X_RYe ,.W+XP-.W+XP, YNRV./T .WMX+#.
(VMZZT^ Fc/.\^
G/V^ 10 >\_ZP\_ 1944 TYN]+ GMQQ+/\ ,V+h]M`/TW- " YV+ +he /V^ `-V]e/-]-^ bYe/T/-^ \XeWXT]\_ /\_ h\XNY\_#, ehb^
/+ `+]+W/T]PS-V \ V./\]VWe^ Mark Mazower. E+]eY\V-^ -PZ+V W+V \V -W/VYO.-V^ MXXbZ Y-X-/T/gZ. "8V .0+R+P /\_ :V./eY\_
W+V T W+/+./]\0O /\_ b]+P\_ /\f/\_ `b]V\f-R]M0-V \ :. A+RW]Vg/T^ h\_ +.`\XOUTW- Y- /+ -RWXOY+/+ W+/M /TZ ?+-
/\`O-, _h-]Q+PZ\_Z -V^ +R]Ve/T/+ W+V -V^ +h+ZU]bhP+Z eX+ /+ +h+P.V+ -RWXOY+/+ /bZ (-]Y+ZgZ h\_ ,VNh]+[+Z -V^ /TZ
;XXM,+#.
DV ,_ZMY-V^ W+/\`O^, +Z+ST/gZ/+^ +Z/M]/-^ /\_ ;@8G, YhOW+Z , Y- ,V+/+RO /\_ :V\VWT/\f /T^ 0MX+RR+^ Ih\X\`+R\f
JMZ^ <MYh-X, ./TZ 9\Vb/VWO WbYeh\XT +h\WX-P\Z/+^ eX-^ /V^ -[e,\_^. G_RWNZ/]b.+Z /\_^ W+/\PW\_^ W+V ,VMX-[+Z 114
MZ,]-^ W+V 114 R_Z+PW-^ (WMh\V-^ Y- /+ Yb]M ./TZ +RW+XVM /\_^).?]\/MXV.+Z /+ h\X_QeX+ W+V /\ :P./\Y\ [-WXT]P./TW-.
*-fR\Z/+^ \V W+/+W/T/+P M0T.+Z hP.b /\_^ W]+ZP\_ /eh\ +0\f 0]eZ/V.+Z Z+ h_]h\XO.\_Z /+ .hP/V+. DV `V/X-]VW\P
-P`+Z h]\-/\VYM.-V /TZ -hV,]\YO. C-WPZT.+Z Rf]b ./V^ -0/MYV.V /\ h]bP +he /T @VQ+,-VM, -Zg YV+ MXXT \],O -]`e/+Z
+he /TZ 2Y0V..+. A- ,f\ -hV/+RYNZ+ +_/\WPZT/+ W\_Q+X\f.+Z Y+.W+]-YNZ\_^ .+Z Y+_]+R\]P/-^ MZ,]-^ /bZ ;^-;^,
/N`Z+.Y+ RV+ Z+ +V0ZV,VM.\_Z W+V Z+ `/_hO.\_Z /\Z ;@8G. EP.b +he /\_^ Z/_YNZ\_^ Y- h\XV/VWM ]\f`+ (-]Y+Z\f^
./]+/Vg/-^, h\_ Rf]b ./V^ 10 /\ h]bP N0/+U+Z ./\ `b]Ve W+V ./TZ ,V+,]\YO /\_^ UN]V.+Z h-]Ph\_ WMU- P`Z\^ +ZU]g-
hVZT^ SbO^$.
3Z+^ +he -W-PZ\_^ h\_ RXP/b.- W+V Rf]V.- ./\ `b]Ve /T Zf`/+, ,PZ-V /T 0\Q-]O -VWeZ+ /\_ \X\W+_/gY+/\^ /\_ :V./eY\_:
"K_`O ,-Z _hO]`- YN.+ ./\ :P./\Y\. A\ZM`+ T -]TYVM W+V \ `M]\^. :-Z +W\_Re/+Z h\_U-ZM R+fRV.Y+ .WfX\_. H+1
`+Z WV +_/M R+Sg.-V Y+SP Y- /\_^ +ZU]gh\_^. *_.\f.- NZ+^ ,_Z+/e^, MR]V\^ +RN]+^. ?+V /+ h+]+U_]e0_XX+ `/_h\f-
.+Z +,VMW\h+. G/+ he,V+ Y+^ Yh]\./M .W\/bYNZ\V MZU]bh\V, .WfX\V W+V Y\_XM]V+$..)MZ+/\^ W+V ._Yh-]V0\]M .H\
`b]Ve Q\RW\f.-. E\XX\P /]+_Y+/V.YNZ\V Q]P.W\Z/+Z +WeYT +Q\OUT/\V$.#.
= h-]V\`O /T^ @VQ+,-VM^, T 8UOZ+, T ;XXM,+ \XeWXT]T hMRb.+Z. 3Z+ YOZ+ Y-/M /T .0+RO, \V (-]Y+ZVWN^ +]`N^ W+/\`O^
NW+Z+Z +Z+W\VZg.-V^ RV+ /T ",TY\W\hP+ h-]P bY\/O/bZ -V^ /\ :P./\Y\Z#.>.`_]PS\Z/+Z e/V /+ h-]P \X\W+_/gY+/\^ O/+Z
-hVZ\O.-V^ /bZ W\YY\_ZV./gZ! 8WeYT, e/V YV+ (-]Y+ZVWO ./]+/Vb/VWO Y\ZM,+ ,N`/TW- -hPU-.T +he +Z/M]/-^ /\_ ;8A
Yh]\./M +he /\ :P./\Y\, Y- +h\/NX-.Y+ Z+ +Z+RW+./-P .- MY_Z+ W+V ./T ._ZN`-V+ .- -hPU-.T -Z+Z/P\Z "/bZ ._YY\]V-
/gZ, \V \h\P\V -P`\Z \`_]bU-P YN.+ -V^ /\ :P./\Y\Z, Y- eX+ /+ _hM]`\Z/+ YN.+#,
3/.V, "W+/ehVZ /T^ `]T.VY\h\VO.-b^ /bZ Q+]NbZ (-]Y+ZVWgZ ehXbZ, -W_]V-fUT -[ -0e,\_ /\ :P./\Y\Z$.=]VUYOUT.+Z
h-]P /\_^ 250 Z-W]\P ._YY\]P/+V# W+V "\ UMZ+/\^ +]VUY\f /VZe^ R_Z+VWgZ W+V h+V,VgZ _hO][-Z +Z+he0-_W/\^ W+/ehVZ
/T^ `]T.VY\h\VO.-b^ /bZ Q+]NbZ ehXbZ W+V /\V\f/\_ W+Z\ZV\Q\XV.Y\f -Z+Z/P\Z /\_ `b]P\_#.
A- /\ \X\W+f/bY+ /\_ :V./eY\_ -PZ+V /+_/V.YNZ\ NZ+ ._RWX\ZV./VWe Z/\W\_YNZ/\ .3Z+ "]-h\]/MS# h\_ R]M0/TW- .`-,eZ
hMZb +he /\_^ /M0\_^, -Zg +WeYT WMhZVS+Z /+ -]-PhV+. E]eW-V/+V RV+ /\ QVQXP\ /\_ V./\]VW\f ._RR]+0N+ W+V X\R\/N`ZT
HMWT @Mhh+ (1904-1995).H\ `]\ZVWe /\_, h\_ NY-VZ- hV+ Y- /\Z /P/X\ "= .0+RO /\_ :V./eY\_#, +h\/NX-.- Z/\W\_YNZ/\
./T ,PWT /T^ B_]-YQN]RT^ (B\NYQ]V\^ 1945).
(V+ /T .0+RO /\_ :V./eY\_ -W/e^ +he /V^ +0TRO.-V^ +_/\h/gZ Y+]/f]bZ ._RWX\ZV./VWN^ X-h/\YN]-V-^ h-]VX+YQMZ\Z/+V
.- NWU-.T /\_ /e/- B\YM]`T 9\Vb/P+^ h]\^ /\ Ih\_]R-P\ /bZ ;.b/-]VWgZ = NWU-.T +_/O ,TY\.V-f-/+V ./\ QVQXP\ /\_
:TY. (+/eh\_X\_, >./\]P+ /T^ ?+/\`O^.
HV^ P,V-^ bYe/T/-^ eYb^ NW+Z+Z /+ (-]Y+ZVWM ./]+/-fY+/+ /\_ JP/X-] W+V .- MXX-^ h-]V\`N^ /T^ E+/]P,+^ Y+^:
+. ?MZ,+Z\^:?+/+./]M0TW- +he /+ U-YNXV+ /\ `b]Ve h\_ h]eQ+X- +Z/P./+.T ./TZ AM`T /T^ ?]O/T^ W+V .W\/gUTW+Z
\V WM/\VW\V ./V^ 3 >\_ZP\_ /\_ 1941.
Q. ?-],fXXV+ B\Y\f G-]]gZ: 250 WM/\VW\V -W/-XN.UTW+Z ./V^ 17 DW/bQ]P\_ /\_ 1941, .- +Z/P./\V`+ RV+ /\Z 0eZ\ -Ze^
(-]Y+Z\f ./]+/Vg/T.
R. A-.eQ\_Z\ ?\SMZT^: 137 WM/\VW\V, \V h-]V..e/-]\V +he /\_^ \h\P\_^ O/+Z Y+`T/N^ /\_ 8XQ+ZVW\f Y-/gh\_, -W/--
XN./TW+Z ./V^ 23 DW/bQ]P\_ /\_ 1941.
,. ?\YYNZ\ 2]/+^:?+/+./]M0TW- /\ `b]Ve W+V -[\Z/gUTW+Z 317 M/\Y+ (+he /+ \h\P+ 172 R_Z+PW-^) ./V^ 16 8_R\f./\_
/\_ 1943.
-. ;h+]`P+ 9VMZ\_:11 `b]VM W+/+./]M0TW+Z W+V 352 MZ,]-^ -W/-XN.UTW+Z ./V^ 14 G-h/-YQ]P\_ /\_ 1943.
S. ?+XMQ]_/+: 848 WM/\VW\V /bZ ?+X+Q]f/bZ W+V 200 +he /+ Rf]b `b]VM -W/-XN.UTW+Z ./V^ 13 :-W-YQ]P\_ /\_ 1943.
T. Ef]R\V ?\SMZT^ :318 WM/\VW\V /T^ ?\VZe/T/+^ U+Z+/gUTW+Z Y+]/_]VWM ( \V 180 WMTW+Z SbZ/+Z\P ./\_^ +`_]gZ-^
/\_ `b]V\f ) ./V^ 24 8h]VXP\_ 1944.
./: A\Z\,NZ,]V @+WbZP+^:118 3XXTZ-^ eYT]\V -W/-XN.UTW+Z ./V^ 26 B\-YQ]P\_ 1943.
8VbZP+ .+^ T YZOYT M[V+ /NWZ+ /T^ E+/]P,\^, /]+RVWM UfY+/+ /T^ (-]Y+ZVWO^ ?+/\`O^, 3`\_Y- _h\`]Nb.T Z+ U_YeY+-
./- /TZ U_.P+ .+^, RV+/P +XXVg^ U+ `+U\fY- R]OR\]+ WV1 -Y-P^.
Φ1τ,*δ+0 Ν,-2.α/0
13 ΜΑ)!& 1982 - 2013 . 31 '#!ΝΙΑ Α"! %!Ν ΘΑΝΑ%! %Η$ Κ&#Α$ %Η$ #(
EN]+.+Z 31 `]eZV+ +he /e/- h\_ T :N.h\VZ+ 8`X+,Vg/\_, T RZb./O "?_]M /T^ Fb#, N0_R- RV+ hMZ/+ +he W\Z/M Y+^.
= ;XXTZP,+, .fYQ\X\ +RZ\f h+/]Vb/V.Y\f, T]bVWO Y\]0O h\_ .TYM,-a- /T .fR`]\ZT ;XXTZVWO V./\]P+ /\_ 20\_ +VgZ+,
N`+.- /TZ /-X-_/+P+ YM`T /T^ Y- /\ UMZ+/\.
G/V^ 13 A+7\_ 1982 hNU+Z- .- Z\.\W\Y-P\ /T^ Fe,\_ ./+ 92 /T^ `]eZV+, N`\Z/+^ h+XNa-V -hP-/]-V^ YOZ-^ Y- /\ `M]\,
RV+ Z+ _h\Wf!a-V /-XVWM .- -RW-0+XVWe -h-V.e,V\. = /-X-_/+P+ /T^ -hVU_YP+ /T^ O/+Z Z+ /+0-P ./\ ZT.MWV h\_ W+/\VW\f.-
+he /\ 1927, ./TZ +W]V/VWO Y+^ Fb. A-/M /TZ WT,-P+ /T^, h\_ h]+RY+/\h\VOUTW- ,TY\.P+ ,+hMZT, h+]\_.P+ /\_ /e/-
I0_h\_]R\f 2Y_Z+^ W. 8Z/gZT :]\.\RVMZZT ./\ ?+./-Xe]VS\, T .b]e^ /T^ Y-/+0N]UTW- ./TZ N]TYT hV+ Fb, RV+ Z+
/+0-P WM/b +he /T .TY+P+ RV+ hMZ/+.
= ZT.P,+ Fb, eh\_ fabZ- /TZ ;XXTZVWO .TY+P+ T :N.h\VZ+ 8`X+,Vg/\_ -hP .+]MZ/+ `]eZV+ WMU- h]bP, Q]P.W-/+V .-
+he./+.T 3 h-]Ph\_ Z+_/VWgZ YVXPbZ Qe]-V+ /\_ ?+./-Xe]VS\_ W+V N`-V NW/+.T YeXV^ 1.460 /.Y Y- YOW\^ +W/gZ 8,682
Y. EMZb ./\ ZT.MWV _hM]`-V NZ+ -WWXT.MWV +0V-]bYNZ\ ./\Z 2RV\ (-g]RV\ W+V YeXV^ ,_\ YVW]M .hV/MWV+ Y- h+]MhX-_]+
W/P.Y+/+ h\_ /]\0\,\/\fZ/+V .- Q]e`VZ\ Z-]e +he /\ Y\Z+,VWe hTRM,V /\_^.
H\ 1927 -RW+/+./MUTW+Z ./T Fb YeZVY+ \ ?g./+^ W+V T :N.h\VZ+ 8`X+,Vg/\_, RV+ Z+ +.`\XTU\fZ Y- /T W/TZ\/]\0P+
-Z/-Xg^ YeZ\V /\_^ YN`]V /\ 1940. HT `]\ZVM -W-PZT eYb^ +]]g./T.- Q+]VM \ ?g./+^ 8`X+,Vg/T^. = 0b/VM h\_ MZ+a-
T R_Z+PW+ /\_, RV+ Z+ -V,\h\VO.-V Y- .VZVMX+ W+hZ\f /\_^ ?+./-X\]VSV\f^ W+V /\_^ h+]+hXN\Z/-^ a+]M,-^, ,-Z NRVZ-
,_./_`g^ -RW+P]b^ +Z/VXTh/O. D ?g./+^, Y\Z+,VWe^ .fZ/]\0\^ /T^ YV+^ W+V ,-Z -P`+Z h+V,VM, M0T.- /TZ /-X-_/+P+ /\_
hZ\O YN.+ .- YV+ a+]eQ+]W+ h\_ /\Z -P`- h+]+XMQ-V W+U_./-]TYNZ+, RV+ Z+ /\Z Y-/+0N]-V ./\ RV+/]e /\_ ?+./-Xe]VS\_.
= W_]M /T^ Fb 0]eZ/V.- YeZT /T^ RV+ /TZ /+0O /\_ ._Z/]e0\_ /T^. 3h-V/+, Rf]V.- hMXV ./T Fb, +_/O /T 0\]M Y- /T
R]VM YT/N]+ /T^, eh\_ hN]+.- /+ ,f.W\X+ `]eZV+ /T^ W+/\`O^. ;W-P U+ h+]NY-Z- +WXeZT/\^ 0fX+W+^ T We]T /T^ Fb,
ehb^ /TZ +h\W+X\f.+Z \V ?+./-X\]VSV\P, W+V U+ h]\.0N]-V +Z-W/PYT/-^ _hT]-.P-^ .- ./]+/Vg/-^ /\_ >-]\f 2e`\_.
= X-\Z/eW+],T R_Z+PW+, M0\QT, Y- /T Q]\Z/-]O 0bZO W+V /T R\]RO h-]h+/T.VM ehb^ /TZ h-]VR]M0-V \ QV\R]M0\^ /T^
?_]VMW\^ J\Z,]e^, ,-Z -RW+/NX-Va- h\/N /\ ZT.MWV /T^, +WeY+ WV e/+Z /\ ?+./-Xe]VS\ h\_ Q\YQ+],P./TW- +he /\_^
(-]Y+Z\f^ Y-/M /T ._ZUTW\XeRT.T /T^ >/+XP+^, /\ 1943, -]OYb.- .`-,eZ +he /\_^ W+/\PW\_^ /\_, h\_ NZ/]\Y\V \V h--
]V..e/-]\V -[+Z+RWM./TW+Z ./\ ,]eY\ /T^ h]\.0_RVM^.
A-/M /\ /NX\^ /\_ 9' E+RWe.YV\_ EeX-Y\_, /+ :b,-WMZT.+ W+V Y+SP Y' +_/M W+V /\ ?+./-Xe]VS\ W+V eX-^ \V h+]+W-PY-Z-^
ZT.P,-^ W+V Q]+`\ZT.P,-^, .fY0bZ+ Y- /T G_ZUOWT /bZ E+]V.PbZ /T^ 10T^ *-Q]\_+]P\_ 1947, h-]VOXU+Z ./TZ ;XXM,+.
= Y\P]+ /T^ Fb O/+Z X\VheZ +Z+he.h+./+ ._Z,-,-YNZT Y' +_/O /\_ ?+./-Xe]VS\_. H\ +W]V/VWe Y+^ ZT.P, T A-RP./T, \
W\WWVZeQ]+`\^, h\XV/\R]+0TYNZ\ Y- /T Y-.+VbZVWO \Z\Y+.P+ b^ ?+./-Xe]VS\ h]\.+]/OUTW- Y+SP Y- /+ MXX+ ZT.VM /T^
:b,-W+ZO.\_, = A-RP./T Y- NW/+.T 8,88 /.`Y W-P/+V ./\ YN.\ .`-,eZ /bZ h+]+XPbZ /T^ @_WP+^ W+V +hN`-V ./\ -XM`V./\
.TY-P\ 800 YN/]+ +he /V^ YVW]+.V+/VWN^ +W/N^, 75 Z+_/VWM YPXV+ +he /T @VZ,P+ 8W]+ (Fe,\^).
G/V^ 13 G-h/-YQ]P\_ /\_ 1943 RV+ h]g/T 0\]M ;XXTZVWe +Z/V/\]hVXVWe, /\ "E+fX\^ ?\_Z/\_]Vg/T^#, YN.+ .- YV+ ._R-
WVZT/VWO +/Ye.0+V]+ _h\,\`O^ W+/NhX-_.- ./\ ?+./-Xe]VS\ h\_ Q\YQ+],P./TW- /e/- +ZTX-g^ YN`]V /V^ 19 B\-YQ]P\_
1943 +he (-]Y+ZVWM ./\fW+^. DV WM/\VW\V +Z+RWM./TW+Z hMXV Z+ 0fR\_Z Y- ._YY+`VWM hX\P+ -P/- h]\^ ?fh]\ -P/- h]\^
/V^ YVW]+.V+/VWN^ +W/N^. AeZ\ T ?_]M /T^ Fb h+]NY-VZ- ./\ Q]M`\ /T^ Z+ _agZ-V WMU- h]bP /TZ ;XXTZVWO .TY+P+, h]\-
.0N]\Z/+^ /T Q\OU-V+ /T^ .- >-]\X\`P/-^ h\_ Q]OW+Z W+/+0fRV\ ./\ ZT.MWV /T^. A- /T XO[T /\_ h\XNY\_, \]V.YNZ\V WM-
/\VW\V -hN./]-a+Z ./\ ?+./-Xe]VS\ W+/M \YM,-^.
DV h-]VhN/-V-^ RV+ /TZ ?_]M /T^ Fb ,-Z /-X-Pb.+Z Y- /TZ +h-X-_UN]b.T. H\Z 8fR\_./\ /\_ 1975, \ H\f]W\^ ,TY\.V\-
R]M0\^ DYM] ?+.M] W+V ,f\ +WeY+ M/\Y+, h+]+W\X\_UgZ/+^ /T Fb W+V -WY-/+XX-_eY-Z\V /TZ \XVR\OY-]T +h\_.P+
/T^ :N.h\VZ+^ 8`X+,Vg/\_ RV+ XeR\_^ _R-P+^, +h\QVQM./TW+Z -W-P W+V /\h\UN/T.+Z hMZb .' NZ+ W\Z/M]V 4 YN/]bZ /T
.TY+P+ /\_^ (/+ h]\-e]/V+ /bZ R-R\Ze/bZ Y- /+ 6YV+). = ?_]M /T^ Fb /TZ W+/NQ+.- +YN.b^, e/+Z Rf]V.-. G/V^ 1 G--
h/-YQ]P\_ 1975, W+/MhX-_.- ./\ ?+./-Xe]VS\ /\ +ZU_h\Q]_`V+We .WM0\^ "(. E-Seh\_X\^" RV+ ._Yh+]M./+.T ./TZ
W_]M /T^ Fb. 5Yb^ ,-f/-]T /\_]WVWO .TY+P+ /\h\U-/OUTW- +_/O /T 0\]M ./T ZO.\ G/]\RR_XO +hNZ+Z/V ./+ Ze/V+ /\_
?+./-Xe]VS\_.
DV /\_]WVWN^ h]\WXO.-V^ ,-Z h/eT.+Z /TZ +/]eYT/T ?_]M /T^ Fb h\_ YeZT ./\ ZT.MWV /T^ ._ZN`VS- Z' +Z-QMS-V /TZ ;X-
XTZVWO .TY+P+ WMU- h]bP. = R_Z+PW+ /T^ Y\Z+[VM^, /T^ +Z/P./+.T^, .fYQ\X\ +RZ\f h+/]Vb/V.Y\f W+V +RMhT^ RV+ /TZ
E+/]P,+ /VYOUTW- NW/\/- h\XXN^ 0\]N^ +he /TZ 8W+,TYP+ 8UTZgZ Y- Q]+Q-P\ h\_ /T^ -hN,b.- \ /e/- E]f/+ZT^ @\f]\^,
\ :OY\^ Fe,\_, T ;UZVWO H]Mh-S+ ;XXM,\^, ._Yh+/]Vg/-^ /T^ ./T Fe,\ W+V MXX\V 0\]-P^. H\ Ih\_]R-P\ ;UZVWO^ 2Y_Z+^
N./-VX- Z+_/VWe MRTY+ W+V +Z/Vh]\.bh-P+ /\_ (. ;. B. ./\ ?+./-Xe]VS\ eh\_, ./V^ 23 B\-YQ]P\_ 1975, /T^ +hNZ-VY- /\
Y-/MXXV\, RV+ /TZ h\X-YVWO h-]P\,\ 1941-1944, RV+ /V^ "h]\.0-]U-P.-^ -UZVWN^ _hT]-.P-^ /T^#, ehb^ +ZN0-]- T +he-
0+.T /\_ Ih\_]R\f 2Y_Z+^.
= "?_]M /T^ Fb# +Z+h+f-/+V YeZT ./\ ZT.MWV WM/b +he /T .TY+P+ RV+ hMZ/+ -,g W+V 26 `]eZV+.
D QV\R]M0\^ /T^ ?_]VMW\^ J\Z,]e^ Y- /P/X\ "= R_Z+PW+ Y- /T .TY+P+" R]M0-V:
"-HV Z+ .\_ hb:
- CN]b /V Z\VgU-V^ W+V [N]b +WeYT /V QM.+Z+ /]MQT[-^ eX+ +_/M /\. `]eZV+ /T^ 0b/VM^. 5Yb^ [N]-/\ e/V Y+^ N,bW-^
NZ+ YMUTY+ -YM^ /\_^ h-V.Y+/M]T,-^ /\_^ MZ,]-^. Eb^ T R_Z+PW+ MY+ UNX-V, N`-V /eXYT Z+ _h-]+.hPS-V e`V Y\ZM`+ /\Z
-+_/e /T^ W+V /TZ \VW\RNZ-V+., +XXM W+V /TZ h+/]P,+. ;P.+V X-QNZ/V..+. 3`-V^ +XfRV./T a_`O.
A\Z+`O +XXM \]UO#.
Ν,-2.α/0 Φ1τ,*δ+0
30 Ι!&ΝΙ!& 1913 - 2013
100 '#!ΝΙΑ Α"! %ΗΝ $ΦΑΓΗ %(Ν ΚΑ%!ΙΚ(Ν %!& Δ!Α%!& Α"! %!&$ Β!&ΛΓΑ#!&$
DV QM]Q+]\V 9\fXR+]\V, +0\f +hN/_`+Z Z+ +Z+/]Na\_Z /TZ -UZ\X\RVWO .fZU-.T /bZ ;XXO-
ZbZ /T^ A+W-,\ZP+^ Y- /V^ -hV,]\YN^ /bZ ?\YV/+/SO,bZ, h]\NQT.+Z .- X-TX+.P-^ W+V Q+Z,+XV.Y\f^
-Z+Z/P\Z /\_ -XXTZVW\f hXTU_.Y\f.
H\ YP.\^ W+V T -W,PWT.T -W,TXgUTW+Z Y- .0+RN^ +UgbZ ;XXOZbZ .- h\XXN^ heX-V^ W+V `b]VM
/T^ A+W-,\ZP+^ W+V /T^ )]MWT^, /TZ ,- TYN]+ /bZ 8RPbZ :g,-W+ 8h\./eXbZ (30 >\_ZP\_) /\_ 1913,
NW+a+Z /TZ WbYeh\XT /\_ :\[M/\_ :]MY+^ W+V W+/N.0+[+Z /\Z hXTU_.Ye, W_]Pb^ R_Z+VWeh+V,+.
D /e/- AT/]\h\XP/T^ :]MY+^ 8R+UMRR-X\^ A+RZO^ ./\ =Y-]\XeRVe /\_ /TZ ?_]V+WO 30 >\_ZP\_
1913 .TY-VgZ-V e/V +,_Z+/-P Z+ hV./Na-V /\Z 0]VW/e /]eh\ Y- /\Z \h\P\ W+/N./]-a+Z \V 9\fXR+]\V
/\ :\[M/\ W+V ,V-]b/M/+V -MZ -PZ+V J]V./V+Z\P +_/\P h\_ h]\NQT.+Z .- +_/N^ /V^ h]M[-V^ «… α#/%
δε& δ0&α%α" &α 2"στέ-., /τ" τ/σ(& φ)"#τ1* #ατεστ)άφ τ( Δ('άτ( %α*. Ο" α2αίσ"(" #ατα-
στ)(φεί* α+τ(0 (0τε Χ)"στ"α&(ί ήσα&, #αίτ(" ε"* Χ)"στ/& εβα2τίσ!σα&, (0τε ά&!).2(", #αίτ("
εί,(& %()φή α&!)12"&&! Νή2"α τεσσά).& %&1& &α φέ)(&τα" ε2ί $/γ,* #α" Α'".%ατ"#/*
β$έ2.& τα0τα &α γε$ά!! Ο #. Μ2έ)&εφ %ετά ε#ατ/& "22έ.& &α #ά% ε2έ$ασ"& #ατά γ+&α"#/-
2α"δ.& έ.* δ"α#(σί.& #α" &α φ.&άζ: Γ#)έτσ" #(0τσ": δ$αδή Έ$$&ε* σ#+$"ά! Τα0τα δ+-
στ+,1* ε2"βεβα".!έ&τα +2/ 2($$1& ε# !α0%ατ(* σ.!ε"σ1& γ+&α"#1& #α" 2α"δί.&, άτ"&α
σ2α!ίσα&τε* (" φ)"#α$έ(" "22εί* έ'.!ε& τ(+ Δ('άτ(+, έ&τ)(%α φε0γ(&τα #α" 2εσ/&τα ,α%αί
τετ)α+%ατ"σ%έ&α ε$αφ)1*, α&/%"σα& &ε#)ά, εί&α" 2)άγ%ατ" α&ατ)","αστ"#/τατα!...».
H\ :\[M/\ ,N`UTW- RV+ ,-f/-]T 0\]M /\_^ Q+Z,+XV.Y\f^ /bZ +h\ReZbZ /\_ ?]\fY\_ W+V /\
1941 _he /\ h]e.`TY+ /T^ "a-_,-h+ZM./+.T^# /bZ ?\YY\_ZV./gZ, ./V^ 29 G-h/-YQ]P\_ W+V NRVZ-
hMXV /eh\^ U_.P+^.
DV 9\fXR+]\V /T^ -h\`O^ -W-PZT^ +XXM W+V \V .TY-]VZ\P -PZ+V \V P,V\V. He/- +VY+/\WfXV.+Z /TZ
8Z+/\XVWO A+W-,\ZP+ W+V /TZ )]MWT Y- NZ+ +h-]PR]+h/\ YP.\^ ./TZ h]\.hMU-V+ /\_^ Z+ W+/+QM-
X\_Z /\ _aTXe TUVWe /bZ _h-]O0+ZbZ ;XXOZbZ h+/]Vb/gZ RV+ Z+ -WQ\_XR+]P.\_Z, /TZ h-]V\`O,
/TZ \h\P+ +h\W+X\fZ &Ah-X\Ye]V-'.
GOY-]+ -PZ+V &-/+P]\V' Y+^ ./TZ ;_]bh+cWO 3Zb.T W+V .- XPR\ U+ -PZ+V W+V &.fYY+`\V' Y+^
./\ B8HD.
Eb^ +XXMS\_Z \V W+V]\P!!!
Ν,-2.α/0 Φ1τ,*δ+0
ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ
ΤΟΥ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΑΔΑΚΗ

Κυρίες και κύριοι,
Κατ΄ αρχήν θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους διοργανωτές της
σημερινής εκδήλωσης που με όρισαν
κύριο ομιλητή στα αποκαλυπτήρια ενός
ήρωα, ενός εθελοντή Αγωνιστή της
Πατρίδος και της Ελευθερίας, τον οποίο
ανέστησε με ένα ανδριάντα η αγάπη της
οικογενείας του και των συμπατριωτών
του. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι
αισθάνομαι μεγάλη την τιμή, συγκίνηση
και ένα εσωτερικό δέος, γιατί καλούμαι
με αυτό το λόγο, να αναμετρηθώ με το
ύψος των αρετών και των αγωνιστικών
παλμών της ψυχής ενός νέου
ανθρώπου, ο οποίος, αγωνίστηκε και
έδωσε ό,τι πολυτιμότερο είχε για την
ελευθερία της Πατρίδος, την ίδια τη
ζωή του.
Προσήλθαμε σήμερα εδώ, με
αισθήματα βαθύτατης εθνικής
υπερηφάνειας, απέραντο σεβασμό και
αισθήματα τιμής και ευγνωμοσύνης για
να τιμήσουμε ένα νέο παλληκάρι 25
ετών τον Καπετάν Μιχάλη Μελαδάκη
και να τελέσουμε με τον αρμόζοντα
σεβασμό τα αποκαλυπτήρια του
ανδριάντα του. Μπορεί πολλοί από τους
παρόντες να μην έμαθαν ποτέ και
τίποτε γι΄ αυτόν. Όμως οι συμπατριώτες
του οι Κρήτες τον γνώριζαν και δεν τον
ξέχασαν γιατί είναι πανάρχαια ελληνική
παράδοση η φιλοτέχνηση μνημείων ως απόδοση τιμής προς εκείνους που έχουν
επιτελέσει το ύψιστο προς την πατρίδα καθήκον.
Άξιοι επαίνου είναι τόσο η οικογένειά του Ιωάννη Μελαδάκη για την πρωτοβουλία
και τις άοκνες ενέργειες για την ανέγερση του ανδριάντα του ήρωα όσο και οι Κρητικοί και
άλλοι φορείς αλλά και μεμονωμένα άτομα που συνέβαλαν με τις εισφορές τους στην
πραγματοποίηση του έργου αυτού. Προφανώς η οικογένεια του Ιωάννη Μελαδάκη γνώριζε
πολύ καλά, όπως σχεδόν όλοι μας, ότι η εκάστοτε Πολιτεία έχει αμνησία ή επιλεκτική
μνήμη ή μια ιδιότυπη μορφή μαζοχισμού γιατί δεν δικαιολογείται διαφορετικά το γεγονός
ότι πολλές φορές δεν τιμά πρόσωπα που προσέφεραν στην πατρίδα αλλά πρόσωπα που
με τον ένα ή άλλο τρόπο όχι μόνο δεν προσέφεραν αλλά και την έβλαψαν και ο νοών
νοείτο.
Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν στον γλύπτη κ. Γρηγόρη Ριζόπουλο για το θαυμάσιο
έργο που φιλοτέχνησε.
Θα ήταν όμως μεγάλη παράλειψη να μην αποδώσουμε τα εύσημα στον κύριο
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας οι οποίοι, αναγνωρίζοντας τις αρετές
του Εθελοντισμού, της Αλληλεγγύης, του Πατριωτισμού και της Αυτοθυσίας, αρετές που
ο Οπλαρχηγός Μιχάλης Μελαδάκης υπηρέτησε και εξύψωσε, αποφάσισαν να
τοποθετήσουν τον ανδριάντα σε αυτόν εδώ τον εξόχως συμβολικό χώρο για «να
αγναντεύει ανάμεσα από τα βουνά και πέρα από τις θάλασσες, ως τα μακρινά όρη
στο Βοριά της πατρίδας μας» όπως έλεγε ο γλύπτης μιλώντας με τον ήρωα κατά τη
διάρκεια της φιλοτέχνησής του ανδριάντα του. Από το σημείο αυτό θα εκπέμπει με την
παρουσία του το μεγαλείο της θυσίας του που συνιστά ένα αιώνιο ύμνο στην ελευθερία.
Θεωρώ ότι όσες ηθικές αμοιβές και αν απονείμουμε μετά θάνατον στον Μιχάλη
Μελαδάκη ίσως να μην μπορέσουμε ποτέ να αγγίξουμε το μεγαλείο του ανδρός, που
περιφρονώντας την υλική αντίληψη της ζωής έζησε και έπεσε ηρωικά στην Ήπειρο,
τιμώντας τα ιδανικά με τα οποία γαλουχήθηκε γράφοντας σελίδες εποποιίας στην ελληνική
ιστορία.
Όμως εκδηλώσεις όπως η σημερινή, έχουν ακόμη ως κύριο στόχο, πέρα από την
απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες, να χρησιμεύουν για την άντληση
διδαγμάτων και τη διατήρηση της μνήμης. Γιατί ιστορική μνήμη σημαίνει ιστορική
συνείδηση. Και ιστορική συνείδηση για τους Έλληνες σημαίνει συνείδηση της αδιάσπαστης
συνέχειας από τους ομηρικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Μια συνέχεια που ενισχύθηκε με τις
θυσίες γενεών και διατηρήθηκε χάρη στο πάθος του λαού μας για ελευθερία, δικαιοσύνη
και δημοκρατία.
Θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες για τον Καπετάνιο Μιχάλη Μελαδάκη αλλά
στη σημερινή σεμνή εκδήλωση η οποία έλκει την αφορμή της από την επέτειο
συμπλήρωσης ενός αιώνα από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων και την
απελευθέρωση των Ιωαννίνων επιβάλλεται συντομία.
Στην πολυτάραχη περίοδο των αρχών του περασμένου αιώνα, στη χώρα μας
υπήρξε μια σειρά πολεμικών εξελίξεων. Ο Μακεδονικός Αγώνας εναντίον των
Κομιτατζήδων που διήρκησε από το 1904 έως το 1908, ο 1ος Βαλκανικός Πόλεμος
εναντίον των Τούρκων και η Απελευθέρωση της Χίου το 1912, ο 2ος Βαλκανικός Πόλεμος
εναντίον των Βουλγάρων το 1913 και ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας εναντίον των Αλβανών
το 1914. Στη διάρκεια αυτών των συγκρούσεων η τότε πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
εξασφάλισε εδαφικά και πολιτικά δικαιώματα καθώς και μια αξιοπρεπή θέση στο
απαιτητικό διεθνές στερέωμα.
Σε όλες αυτές τις πολεμικές συρράξεις και εθνικές προσπάθειες ο Καπετάν Μιχάλης
Μελαδάκης έδωσε το παρόν και τη ζωή του στο τέλος. Ας δούμε τη σύντομη διαδρομή του
στη ζωή. Γεννήθηκε από αγροτική οικογένεια στην Ασή Γωνιά Αποκορώνου Χανίων το
1889. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά έβλεπαν τα όπλα των προγόνων τους
και άκουγαν τις διηγήσεις τους, όλο για πόλεμο, λευτεριά και επαναστάσεις. Στην τελευταία
απ’ αυτές τις επαναστάσεις, το 1897, η Κρήτη αποτίναξε τον τουρκικό ζυγό και
δημιούργησε την «Κρητική Πολιτεία» που δεν ακόμη ήταν ενωμένη με την πατρίδα.
Το 1906 όταν ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν σε δύσκολη καμπή οι Καπετάνιοι
ζήτησαν επειγόντως ενισχύσεις. Ακούγοντας το κάλεσμα των Μακεδονομάχων, παιδί
ακόμα ο Μιχάλης Μελαδάκης, φεύγει από τη γενέτειρα του αφήνοντας πίσω του τη μητέρα
του, τον γέροντα πατέρα του και τέσσερις ανήλικες αδελφές (εννέα, έξη, τέσσερα και δύο
ετών αντίστοιχα). Με άλλους 17 συμπατριώτες του εντάσσεται στο σώμα του
πρωτοκαπετάνιου Γύπαρη στο Βίτσι. Είναι πλέον εθελοντής Μακεδονομάχος και είναι
μόλις 17 ετών. Εκεί ανδρώνεται και μαθαίνει τη τέχνη του πολέμου.
Στα 23 του συμμετέχει πάλι εθελοντικά ως Υπαρχηγός στο σώμα του Γύπαρη στον
1ο Βαλκανικό Πόλεμο του 1912- 1913 εναντίον των Τούρκων όπου στη μάχη στο χωριό
Καλλιστράτη Κοζάνης στις 19 Οκτωβρίου 1912 τραυματίζεται στο στήθος, και μεταφέρεται
στο Νοσοκομείο στο Βόλο. Δεν έχει ακόμη αναρρώσει από το διαμπερές τραύμα του και τη
νοσηλεία του στο νοσοκομείο και συμμετέχει ως Υπαρχηγός στο Εθελοντικό σώμα του
Οπλαρχηγού Βρανά στην απελευθέρωση της Χίου τον Δεκέμβριο 1912 όπου πάλι
τραυματίζεται ελαφρά στο κεφάλι.
Αλλά και στον 2ο Βαλκανικό Πόλεμο του 1913 εναντίον των Βουλγάρων δεν μένει
αμέτοχος. Συμμετέχει ως Αρχηγός Εθελοντικού Σώματος υπό τον Τσόντο Βάρδα.
Όμως και μετά την νίκη αυτή της Ελλάδος τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Στις 31
Ιανουαρίου 1914 οι Μεγάλες τότε Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, στη προσπάθεια τους να
δημιουργήσουν Αλβανικό κράτος, ανακοίνωσαν προς την Ελληνική Κυβέρνηση, την
απόφαση τους να παραχωρήσουν στην Ελλάδα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που είχε
απελευθερώσει και κατείχε ο Ελληνικός Στρατός, με δύο όρους. 1ον Να αποσυρθεί ο
Ελληνικός Στρατός από την Βόρειο Ήπειρο την οποίαν είχε απελευθερώσει και κατείχε, και
2ον Να αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση τη ρητή υποχρέωση να μην υποστηρίξει κρυφά η
φανερά τον αγώνα που ετοιμαζόταν στη Βόρειο Ήπειρο. Και οι δύο αυτοί αισχροί όροι
έγιναν δεκτοί από την Ελληνική Κυβέρνηση στις 8 Φεβρουαρίου 1914 οπότε οι Ελληνικές
στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν διαταγή να εγκαταλείψουν την Βόρειο Ήπειρο. Όμως οι
Βορειοηπειρώτες βροντοφώναξαν: «Εμείς θα προχωρήσουμε. Δεν απελευθερωθήκαμε
από τον Τούρκο, για να υποδουλωθούμε στον Αλβανό». Στις 17 Φεβρουαρίου 1914 ο
Γεώργιος Ζωγράφος, ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως της Βορείου Ηπείρου στο
Αργυρόκαστρο, κήρυξε τη Βόρειο Ήπειρο Αυτόνομη Πολιτεία και ζήτησε τη συνδρομή του
Πανελληνίου. Σ' αυτή την έκκληση και στη φωνή του Αρχηγού της Χειμάρρας Σπυρομήλιου
ανταποκρίθηκαν από τους πρώτους οι έμπειροι εθελοντές πολέμαρχοι ξεσηκώθηκαν και
προσέτρεξαν για 4η φορά. Αυτή τη φωνή άκουσε και ο Οπλαρχηγός Μιχάλης Μελαδάκης
γιατί ήθελε η ελεύθερη Βόρειος Ήπειρος να παραμείνει ελεύθερη και ήξερε πολύ καλά ότι η
ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται. Ήταν 25 χρονών τότε και χωρίς πολύ σκέψη
έφυγε επικεφαλής αυτή τη φορά μεγάλου σώματος 28 ανδρών. Εντάσσεται στον
Αυτονομιακό Στρατό της Βορείου Ηπείρου, υπό τις διαταγές του Τσόντου Βάρδα που ήταν
Στρατιωτικός Διοικητής στον τομέα της Κορυτσάς.
Στις 23 Απριλίου 1914 είχε ληφθεί η απόφαση να γίνει ανακατάληψη της Κορυτσάς
από τον Αυτονομιακό Στρατό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κορυτσά είχε παραδοθεί πρόθυμα
και ειρηνικά στους Αλβανούς στις 17 Φεβρουαρίου 1914 με εντολή των Μεγάλων
Δυνάμεων. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο και η επιτυχία ή η αποτυχία του θα είχε σοβαρό
αντίκτυπο τόσο σε πρακτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Το σχέδιο καταστρώθηκε
από τον Τσόντο Βάρδα και προέβλεπε κατάληψη περιοχών περιφερειακά της Κορυτσάς
προ της τελικής επιθέσεως στην πόλη. Στην υλοποίηση του σχεδίου προβλεπόταν μεταξύ
των άλλων και η κατάληψη του Αλβανικού χωριού Νικολίτσα, 17 χιλιόμετρα νότια της
Κορυτσάς όπου υπήρχε ισχυρή Αλβανική δύναμη. Αυτή η αποστολή ανατέθηκε στο σώμα
του Μελαδάκη. Η επίθεση εκτοξεύτηκε τα χαράματα της 24ης Απριλίου 1914. Ο Καπετάν
Μιχάλης επικεφαλής του τμήματός του επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον των
πολυπληθέστερων Αλβανών. Η ορμή του τους αναγκάζει να οπισθοχωρήσουν. Οι Αλβανοί
ενισχύονται και κάνουν αντεπίθεση αλλά αποκρούονται και οπισθοχωρούν μέχρι το χωριό
Άριζα διωκόμενοι κατά πόδας. Τότε ένας Αλβανός ακάλυπτος με προτεταμένο το όπλο
σημαδεύει τον Μελαδάκη. Ο Μελαδάκης τον πυροβολεί. Το όπλο του όμως παθαίνει
αφλογιστία, και ο Αλβανός τον πυροβολεί στην καρδιά. Οι άνδρες του φονεύουν τον
Αλβανό. Το σώμα του νεκρού Οπλαρχηγού το διεκδικούν και οι δύο πλευρές. Γίνεται
«πάλη λυσσώδης» για την απόκτηση του, (πάλη που η περιγραφή της από αυτόπτη
μάρτυρα, μας θυμίζει την Πατρόκλεια μάχη της Ιλιάδος). Για τους Έλληνες ήταν θέμα
ύψιστης τιμής η απόκτηση του «Νεκρού Αρχηγού» και εσχάτη ταπείνωση η εγκατάλειψη
του στα χέρια του εχθρού. Τρείς γενναίοι μαχητές του σώματος Μελαδάκη κατορθώνουν
να φθάσουν το πτώμα του και να αποσπάσουν την τσάντα και το περίστροφό του αλλά όχι
τον νεκρό αρχηγό τους. Για τους Αλβανούς δεν είναι ένας νεκρός, είναι ένας αντίπαλος
Αρχηγός, μέγιστο λάφυρο, πού πρέπει να αποκτηθεί και να επιδειχτεί. Ο νεκρός
Μελαδάκης και οι νεκροί σύντροφοι του κατακρεουργούνται από τους Αλβανούς και
εγκαταλείπονται άταφοι επί μέρες βορά των σκύλων και των ορνέων σαν έσχατο μέσο
εκδίκησης και περιφρόνησης. Μέγιστη ασέβεια και βάναυση ύβρις του θείου και
ανθρώπινου νόμου της ταφής.
Όμως οι κάτοικοι του διπλανού χωριού Δάρδα υπακούοντας στη διαχρονική ύψιστη
ηθική προτροπή του Ομήρου με τα λόγια του Οδυσσέα προς τον Αχιλλέα: «Στη μάχη
όποιον σκοτώνεται να θάβουμε ταιριάζει θρηνώντας τον τη μέρα εκείνη», ύστερα
από μερικές μέρες συλέγουν τα διεσπαρμένα και κατακρεουρ-γημένα κορμιά και τα
θάβουν με τιμές και επισημότητα. Και οι ένοικοι του τάφου εκείνου, παραμένουν έκτοτε
αιώνια σύμβολα Φιλοπατρίας, Εθελοντισμού, Αλληλεγγύης, Αξιοπρέπειας, Θάρ-ρους και
Αυτοθυσίας. Έτσι η Ήπειρος που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε ο Καπετάν Μιχάλης
Μελαδάκης τον κράτησε για πάντα κοντά της, γαλήνιο στον αιώνιο ύπνο του γιατί
επιτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του, αλλά και άγρυπνο φρουρό και αιώνιο πιστό ακρίτα
στις εσχατιές του Ελληνισμού. Έτσι τελείωσε η βραχύβια επίγεια ζωή του Μιχάλη
Μελαδάκη που ξεκίνησε από την Ασή-Γωνιά της Κρήτης και τελείωσε έξω από την
Κορυτσά της Βορείου Ηπείρου.
Από την έναρξη του Μακεδονικού αγώνα το 1904 μέχρι τη λήξη του
Βορειοηπειρωτικού Αγώνα το 1914, μόνο δύο Εθελοντές Οπλαρχηγοί «μαρτύρησαν», όχι
μόνο με το θάνατο τους αλλά και με τη μεταθανάτια διαδρομή τους από τη συμπεριφορά
των αντιπάλων τους. Αυτοί είναι ο Τέλλος Άγρας και ο Μιχάλης Μελαδάκης. Και οι δύο
υπέστησαν στη σορό τους, όλη τη μήνι, το μίσος και την εκδίκηση των αντιπάλων τους. Ο
πρώτος δολοφονήθηκε από τους Κομιτατζήδες και μετά κρεμάστηκε σε πλάτανο και
παρέμεινε αιωρούμενος για μέρες, και ο άλλος σκοτώθηκε και μετά κατακρεουργήθηκε
από τους Αλβανούς και αφέθηκε για μέρες άταφος, βορά στα όρνεα.

Ο Καπετάν Μελαδάκης για όλα όσα έκανε δεν πήρε κάποια διαταγή ούτε
υποχρεώθηκε να τα κάνει, τα επέλεξε. Έτσι γίνεται πάντα. Επιλογές στον κατάλληλο
χρόνο, γράφουν ιστορία. Και ο Μιχάλης Μελαδάκης μ’ αυτή του την επιλογή έγραψε
ιστορία, την ιστορία ενός εθελοντή με πολλούς σταθμούς.
Άραγε διερωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί τα νεαρά αυτά παιδιά στην πλειονότητά τους
ξεκίνησαν από τα ορεινά χωριά για να συνδράμουν μια πολεμική προσπάθεια σαν
εθελοντές με τρόπο εμφαντικό; Τι μετρούσε περισσότερο για αυτούς που άφησαν σπίτια,
ζωή και οικογένεια; Ο πατριωτισμός και το μεγάλωμα της Ελλάδος; Ίσως όχι. Αυτό που
μετρούσε ήταν η παράδοση από γενιά σε γενιά. Η παράδοση που ήθελε ακόμη την
ενηλικίωση των ανδρών να συνδέεται με το βάπτισμα του πυρός στην κυριολεξία κοντά
στο θάνατο.
Εύλογα προκύπτει το ερώτημα αν όλοι αυτοί οι εθελοντές ήταν αδιάφοροι στον
αλυτρωτισμό. Προφανώς όχι γιατί ο αλυτρωτισμός ήταν προσωπική τους υπόθεση. Και ο
Καπετάν Μιχάλης Μελαδάκης μεγάλωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και έμαθε ότι η
ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται. Η γενιά του είχε γαλουχηθεί διαφορετικά, με έναν
πατριωτικό εθνικισμό που ίσως εύκολα κάποιος τον απορρίπτει επειδή αδυνατεί να
καταλάβει και να αποτιμήσει την ιδεολογία του. Ενός εθνικισμού που προσπαθούσε να
δημιουργήσει και να συντηρήσει σύνορα, όχι μόνο στην ιδεολογία αλλά και στην πράξη,
ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν για μια Ελλάδα εξιδανικευμένη και υπέροχη. Για μια
Ελλάδα στην οποία πίστευαν αν και δεν ζούσαν. Η εμπειρία αυτή τους έκανε πιο
σκληροτράχηλους, πιο αφοσιωμένους στην πατρίδα και πολύ πιο προσηλωμένους στο
καθήκον. Ο εχθρός δεν ήταν θεωρητικός, δεν ήταν μορφές της ιστορίας. Ήταν απέναντί
τους, τους βομβάρδιζε με το πυροβολικό και τους θέριζε με τα πολυβόλα του. Τον έβλεπαν
στα μάτια, όταν εξορμούσαν. Οι απώλειες δεν ήταν αόριστες «θυσίες του έθνους» στους
αγώνες. Ήταν συναγωνιστές, φίλοι τους.
Πρέπει όμως να τονιστεί ένα γεγονός. Οι εθελοντές των αρχών του 20
ου
αιώνα ήταν
κάτι περισσότερο από ανιδιοτελείς και ίσως το μάθημα εθελοντισμού και αυτοθυσίας που
δίδαξαν δεν το έμαθαν όλοι. Το να θυσιάσεις τη δική σου ζωή για μια ιδέα είναι
ενδεχομένως το πιο θαρραλέο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και τέτοιοι άνθρωποι
πράγματι υπήρξαν και υπάρχουν και το «ήρωας» αποκτά την πλήρη σημασία του όταν
αποδίδεται σε άτομα με ανάλογες πράξεις.

Ρητορική λοιπόν η ερώτηση στη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης για το πόσο
δικαιούται ο τιμώμενος την κατάθεση της ευγνωμοσύνης μας για τη μεγαλειώδη προσφορά
του. Πόσοι από μας, σήμερα, που η επιστήμη έχει κάνει άλματα, και η τεχνολογία μας
παρέχει κάθε δυνατή μορφή επικοινωνίας και επικράτησης, έχουμε τόσο ισχυρά, αληθινά
και ξεκάθαρα οράματα και πόσοι έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να τα
πραγματοποιήσουμε; Πόσοι μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση του Εγώ μας, που
έκανε εκείνος διαθέτοντας τον εαυτό του για την ελευθερία άλλων αγνώστων Ελλήνων;
Ελπίζω κάποτε να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα παραπάνω με συγκεκριμένα
ανθρώπινα παραδείγματα. Μέχρι τότε, θα πρέπει όλοι, ως χώρα και ως άνθρωποι να
βρούμε ξανά το βηματισμό μας. Να αποκτήσουμε την ιστορική μνήμη που μερικοί μάταια
προσπαθούν να τη διαγράψουν και να πάψουμε να συμπεριφερόμαστε σαν “ακροατές
των έργων και θεατές των λόγων” όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο μεγάλος
ιστορικός Θουκυδίδης.

Κυρίες και κύριοι

Στην εποχή μας, που ο εθελοντισμός και η αυτοθυσία φαντάζουν σαν μακρινές
αναμνήσεις η παρουσίαση της σύντομης ζωής του Καπετάν Μιχάλη Μελαδάκη αποτελεί
αναγκαιότητα και παράδειγμα για όλους. Με την πάροδο του χρόνου οι ήρωες αυτοί
προσλαμβάνουν την έννοια του κειμηλίου, των ηθικών θησαυρών που δείχνουμε με
υπερηφάνεια και με ικανοποίηση ότι είναι δικά μας, αναφαίρετα κεφάλαια, απαράγραπτοι
τίτλοι τιμής για τις οικογένειές μας και την Πατρίδα, φωτεινά παραδείγματα για τους
απογόνους. Ας φυλάξουμε λοιπόν τους θησαυρούς μας. Το απαιτούν αυτοί που
έπαιξαν αυτό το ιλιγγιώδες παιχνίδι με τη ζωή και το θάνατο, αυτοί που χόρεψαν με το
χάρο και τραγούδησαν με τη δόξα.

Με αυτή την υποθήκη και με αισθήματα βαθύτατου χρέους και σεβασμού στη μνήμη
του, θ’ αποκαλύψουμε σε λίγο τον ανδριάντα του και θα τον παραδώσουμε, τόσο στην
παρούσα όσο και στις επερχόμενες γενεές, για να αποτελεί σύμβολο εθελοντισμού,
αυτοθυσίας, αγωνιστικότητας και προσήλωσης στις αρχές τού Δικαίου και της Πίστεως στα
Ιδεώδη της Πατρίδας και της Ελευθερίας!
Και από αυτό το σημείο ο καπετάν Μιχάλης Μελαδάκης θα στέλνει το μήνυμα που
περιέχεται στο επίγραμμα που συνέταξε ο απόγονός του Ιωάννης Μελαδάκης και είναι
σκαλισμένο στο βάθρο του ανδριάντα του:


«Στου Μίνωα τη γη, ξένε, σαν πας
και το τραγούδι ακούσεις του ριζίτη,
πες τους στην Κορυτσά απόμεινα,
φρουρός στην Ήπειρο, τιμή στην Κρήτη».

Σας ευχαριστώ πολύ.
Σταύρος Δερματάς
Ιωάννινα 25 Μαΐου 2013
1

Ομιλία Υποστρατήγου ε.α. Κωνσταντίνου Αργυροπούλου
Στην Ακαδημία Αθηνών την 24
ην
Μαΐου 2013
Στα πλαίσια Ημερίδος του Ελληνικού Ινστιτούτου
Στρατηγικών Μελετών


ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ


Εισέρχομαι στο θέμα με την όποια αντικειμενικότητα μπορεί να έχει ένας
ανησυχών Έλληνας, ο οποίος μέσω της κοινής λογικής αντιλαμβάνεται το ανορθόδο-
ξο της πορείας του έθνους μας. Και αναφέρομαι στην κοινή λογική, διότι η λογική
μου είναι αυτή του απλού πολίτου και όχι η περίπλοκη και ελιγματώδης ενός
εδραιωμένου θεσμικού.
Όπως η συντριπτική πλειονότης των Ελλήνων, έτσι κι εγώ αντιλαμβάνομαι,
ότι η Ελλάδα απειλείται. Και η κοινή μου λογική διατελεί εν συγχύσει: γιατί η Ελ-
λάδα απειλείται; Γιατί; Επειδή η Ελλάδα νοσεί! Και η απειλή προέρχεται πρωτίστως
από τον ίδιο της τον εαυτό. Και πώς είναι δυνατόν; Είναι. Ας ιδούμε τα συμπτώματα.
Η Ελληνική οικονομία ασθενεί. Ο ανταγωνισμός και η διαμάχη για την
ικανοποίηση ασυγκράτητων επιδιώξεων οδηγούν σε μία διάσταση, όπου η οικονομία
αφήνεται στην λειτουργία της αήθους αγοράς. Η ίαση δεν αναμένεται από τις στρα-
τιές των οικονομολόγων, οι οποίοι συζητούν ατερμόνως πλην αποφεύγουν επιμελώς
να προτείνουν λύσεις ουσίας, λύσεις αποτελεσματικές, με τις οποίες η Ελλάδα θα
μπορούσε να επαναποκτήσει την οικονομική της υγεία.
Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό. Το κράτος οφεί-
λει να προσαρμόσει τις παρεμβάσεις με συνειδητό συντονισμό για την ανάπτυξη της
πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, που είναι άλλωστε και στα πλαίσια των
δυνατοτήτων της χώρας.
Η οικονομία της Ελλάδος θα εισέλθει σε υγιή πορεία, όταν αναληφθεί υπεύ-
θυνη πολιτική αντιμετώπιση, η οποία θα διακρίνεται από αυξημένη πολιτική και
κυρίως εθνική συνείδηση. Άλλως δεν προοιωνίζεται καμμία ανάκαμψη.
Άλλη απειλή. Το δημογραφικό. Δεν αμφιβάλλω και ουδείς εκ των παρόντων
αμφιβάλλει, ότι η δημογραφική μας νόσος οφείλεται σε αριθμό φθινουσών παραμέ-
τρων, όπως είναι η ομογονία, η ομοφυλία, η ομοεθνία, η ομοφυΐα και η ομοείδεια.
Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να εγκύψει με περισσή σοβα-
ρότητα στο σύμπτωμα. Και επί πλέον πρέπει να λάβει θέση φυλάξεως έναντι του
φαινομένου της παγκοσμίου ανακατανομής των πληθυσμών, διότι η χωρητικότητά
μας είναι ησσόνων δυνατοτήτων και ανοχών. Και όχι μόνον. Πρέπει να λάβει υπ’
όψιν και την σκόπιμη και κατευθυνόμενη διεισδυτική πρακτική των ομόρων λαών
που μαζί με τους λοιπούς, ανεξέλεγκτα εισρέοντες, συστήνουν ένα υπομόχλιο ανα-
τροπής της μέχρι προ τινος γνωστής μας ελληνικής τάξεως δημογραφικών και πλη-
θυσμικών πραγμάτων.
2

Άλλο σύμπτωμα υποτροπιαζούσης νόσου. Τα πολιτισμικά. Οι Έλληνες ενώ
έχουν την πλουσιότερη πολιτισμική κληρονομιά συμπεριφέρονται κατά τρόπο, ο
οποίος αντιβαίνει σε ορισμούς, που διαβεβαιώνουν, πιστοποιούν και προσεπικυρώ-
νουν την πολιτισμική ανέλιξη. Οι θεσμοί και η παιδεία γίνονται αθύρματα προοδευ-
τικών θεωριών ή πραγματιστικών και αποδομιστικών στόχων. Αν μη τι άλλο τουλά-
χιστον οι Έλληνες θα μπορούσαν να εργάζονται για την διαφύλαξη της κληρονομιάς
στην κατάσταση που την παρέλαβαν. Από την άλλη χαρακτηριστική είναι η ανοχή
μας στην πολιτισμική ρυμούλκηση από αλλοτρίους παράγοντες που συντελούν στην
πολιτισμική μας αλλοίωση. Αποδεχόμεθα την πολιτισμική παγκοσμιοποίηση χωρίς
αντίρρηση. Τούτο όμως δεν είναι άλλο τι από μία καθαρά οικονομική παγκοσμιο-
ποίηση, η οποία επιδρά δραματικά στην αλλοίωση των βιοθεωρικών στοιχείων, που
χαρακτηρίζουν μία κοινωνία δεδοκιμασμένων αξιών. Δεχόμεθα με απαθές ανασή-
κωμα των ώμων μας την μουσουλμανοποίηση του ακραιφνούς ελληνικού ανθρω-
πολογικού και νυν χωροχρονικά αποστασιοποιημένου κοινωνικού τοπίου.
Και κάτι καινούργιο. Η ζωή μας μολύνθηκε από Σουλεϊμανίαση. Πολλαπλά
είναι τα τρυπήματα από τις ενέσεις κατωτεροποίησης που δέχεται ο οργανισμός μας.
Κι όμως, η Ελληνική Πολιτεία θα μπορούσε με βάση την διαισθητική προ-
σέγγιση, την τεχνοκρατική συνδρομή και την τεχνολογική υποστήριξη να επανέλθει
στην εξέταση, αξιολόγηση και εκμετάλλευση της εκχωρουμένης και παγκοσμίως
σεβαστής πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να
υπερηφανευτούμε, ότι είμαστε συντελεστές μιας διαρκούς ελληνικής ηγεμονικής πο-
λιτισμικής παρουσίας στον υφήλιο πολιτισμικό κόσμο.
Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι. Η Αθήνα παγκόσμια πολιτισμική πρω-
τεύουσα. Η Σπάρτη οικουμενικός οδηγός αρετών. Οι Θερμοπύλες, ο Μαραθώνας, η
Σαλαμίνα, οι Πλαταιές: πλανητικά μουσεία αποδείξεως της δυνάμεως της ανθρώ-
πινης θέλησης.
Η ομοεργία των συγχρόνων υπευθύνων στο «μεγάλα πράττειν» θα προίκιζε
την Ελλάδα με την αίγλη, που τούτη την ώρα έχει την απόλυτο ανάγκη της. Συνεπώς
η αδιαφορία μας για την διατήρηση της συνεχείας του ελληνικού μας πολιτισμού ισο-
δυναμεί με μία εκ των έσω απειλή.
Μία άλλη απειλή είναι και η τάση προς αμεθεξία περί τα θρησκευτικά. Ας το
χαρακτηρίσουμε ως το ηθικο-κοινωνικόν αδιάθετον. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι
αναδυόμενη θρησκεία είναι ο ατομισμός, όπου το ανθρώπινο υποκείμενο περιβάλ-
λεται με ιερότητα και αντιπαρατίθεται σε κάθε εθνικό και κοινωνικό συμφέρον. Και
το συλλογικό συμφέρον, ως φυσικόν απαιτεί μείωση του ατομισμού. Ο αύξων αυτός
αθεϊσμός και ο αγνωστικισμός μπορεί να συνιστούν ένα πνευματικό αυτοπροσδιο-
ρισμό αλλά δεν παύουν να είναι καταλύτες εξοφλήσεως της ελληνικής κοινωνικής
ομοειδείας. Απέναντι η εκκλησία στέκεται αδέξια και σαστισμένη ένεκα του φρενή-
ρους ρυθμού των κοινωνικών μεταλλαγών επί παραδόσεων, πίστεως και δοξασιών.
Επιδεικνύει αδυναμία προβολής μιας ισχυράς θρησκευτικής επιχειρηματολογίας, εμ-
πρός στην ρευστότητα πεποιθήσεων. Οι πεπαιδευμένοι αιτιώνται την απουσία πνευ-
ματικών ερεθισμάτων. Οι ενδείξεις μαρτυρούν κοινωνικο-πνευματική απορρύθμιση.
Παρά ταύτα, ο ιστός της πίστεως των Ελλήνων παραμένει εκείνος, ο οποίος
έχει διαμορφωθεί από την παράδοση. Ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να πιστεύει
3

σε κάτι, διότι άλλως θα καθίστατο εκμεταλλεύσιμος ύλη των φορέων του θρησκευ-
τικού μηδενισμού, του κοινωνικού ρεφορμισμού, ακόμη και του αφελληνισμού, όπερ
και ολέθριον για την δική μας ανάδελφο φυλετική ομάδα, η οποία θέλει και πρέπει να
έχει ένα εθνικο-κοινωνικό προσανατολισμό. Ας παραδειγματισθούμε από το Islam.
Ας ιδούμε την ακμαιότητα των μουσουλμάνων και την έφεσή τους να καλύπτουν τα
κενά εκείνα, όπου δεν υπάρχουν άμυνες, οι οποίες να εγγυώνται την ακεραιότητα της
οντότητας, που εκπροσωπούν.
Στην Ελλάδα σήμερα ακόμη και ένας κοινός νους, πολλώ δε μάλλον ένας
προσεκτικός αναλυτής θα παρατηρήσει, ότι στους θεσμούς υπάρχουν κενά. Κενά σε
προσδοκώμενη σοφή ηγεσία. Σε πρόσφορο διαχείριση της οικονομίας. Στην εκτίμηση
της σοβαρότητος του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στην ασφάλεια της χώρας.
Γενικά θα διαπιστώσει χρεωκοπία των αξιών.
Λέει ο Arnold Toynbee στο βιβλίο του «Η Σπουδή της Ιστορίας», ότι όταν τα
σύνορα μιας κοινωνίας ανωτέρου πολιτισμού και μιας άλλης κατωτέρου τοιούτου
παύσουν να προχωρούν, η πλάστιγξ δεν σταθεροποιείται αλλά θα κλίνει υπέρ της
καθυστερημένης κοινωνίας, η οποία κατά τεκμήριον, διακρίνεται από σφρίγος.
Εδώ σήμερα καθιστάμεθα μάρτυρες μιας περίπου ομοίας αντιπαραβολής κοι-
νωνικών οντοτήτων. Η Ελλάς, η κάποτε πηγή του πνευματικού φωτός, σήμερα δεί-
χνει κατάκοπος και παρητημένη. Ακόμη και από την στοιχειώδη μέριμνα της αυτα-
σφαλίσεως. Δεν φαίνεται να γνωρίζει τον τρόπο να αμυνθεί. Απλά ελπίζει, σε δη-
μιουργία συνθηκών ανασυντάξεως για μια πολιτικοκοινωνική επιστροφή. Μία επι-
στροφή με διεκδικήσεις. Η -επί των ημερών μας- στάση της πολιτικής ηγεσίας, όταν
διατείνεται, ότι η Ελλάς ουδέν διεκδικεί δεν στοιχειοθετεί ένα διπλωματικό ή δια-
πραγματευτικό πλεονέκτημα. Αντιθέτως αποκαλύπτει αδυναμίες του συστήματος της
ελληνικής σκέψεως. Είναι ο αντικατοπτρισμός φοβικών συνδρόμων. Είναι η ανισχυ-
ρία δομών. Είναι η ηγεσιακή ισχνότης. Είναι το διπλωματικόν ευένδοτον. Είναι η
εκτελεστική ανικανότης. Είναι η άτοπος δικαιολογία των όσων αρμοδίων, που απο-
ποιούνται υπευθυνότητα. Είναι η μοιρολατρική υποταγή ενός ολόκληρου λαού.
Σε ένα τέτοιο παρηκμασμένο μόρφωμα με κατεσταλμένη την πολεμική αρετή
και εμφανή την αδυναμία της αυτοβοήθειας και αμύνης, φυσικόν επόμενον είναι να
υπάρχουν διεκδικήσεις από τους ομόρους εις βάρος της αλλογενούς προς αυτούς
Ελλάδος. Και αυτές τις διεκδικήσεις οι γύρω μας τις προβάλλουν ανενδοίαστα.
Οι Αλβανοί ανεπίσημα μεν ουσιαστικά δε, διεκδικούν ολόκληρη την Ήπειρο
και μέρος της Δυτικής Μακεδονίας.
Οι Σκοπιανοί επίσημα και δεδηλωμένα διεκδικούν τον ελληνικό χώρο μέχρι
τον Όλυμπο.
Οι Βούλγαροι έχουν στον νού τους και όταν οι συγκυρίες αρμονιστούν, να
υλοποιήσουν την πάλαι ποτέ Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Ας θυμηθούμε και πρό-
σφατο δεδομένο σε χάρτη μελετωμένης ασκήσεως.
Ως προς τους Τούρκους, τι θα μπορούσαμε να πούμε; Γνωστές σε όλους οι
προθέσεις των Τούρκων, ως προς την Θράκη, το Αιγαίο, την Κύπρο.
Κι ας έχουμε στο νού μας και κάποια ενδεχόμενα.
Αν το αύριον της Ελληνο-Τουρκικής αντιπαραθέσεως καταλήξει σε μία σύγ-
κρουση -ας πούμε- χαμηλής εντάσεως, τότε η στρατηγική με την παραδοσιακή της
4

σημασία θα παύσει να έχει εφαρμογή. Θα αποτελεί απλώς ένα ηλεκτρονικοποιημένο
παίγνιο του Γενικού Επιτελείου. Κάτι σαν άσκηση αυταπάτης. Και τούτο, διότι, μόλις
ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κλασσικής μορφής θα ανοίξει ταυτόχρονα και
η αυλαία ενός θεάτρου προσθέτων επιχειρήσεων οπουδήποτε εντός Ελλάδος. Ανορ-
θόδοξες ενέργειες, πάσης φύσεως τρομοκρατικά κτυπήματα και αριθμός ασυμμέτρων
εχθρικών προσβολών. Και οι εχθρικώς ενεργούσες ομάδες θα ενεργούν κάτω από
εχθρικές κατευθύνσεις. Θα δεχθούμε προκηρύξεις, διακηρύξεις και ίσως ανακηρύ-
ξεις. Ας φανταστούμε τη δράση ενός οργανωμένου UCC. Ας μην αγνοήσουμε
ενδεχόμενη διείσδυση Γκρίζων Λύκων συνεργαζομένων με εξοπλισμένες ομάδες της
μειονότητος της Θράκης. Θα υποστούμε προσβολές από ένοπλα αποσπάσματα
βορείων ομόρων διεκδικητών καθώς και άλλων ξένων ποινικού ενδιαφέροντος
συμμοριών. Θα γευτούμε τις φρικαλεότητες πεινασμένων λαθρομεταναστών. Και ας
μη παραλείψουμε τους φονταμενταλιστές ισλαμιστές. Ακόμη-ακόμη απειλή πρέπει να
λογισθεί και η εκδήλωση ασυμβάτων προς το δέον ενεργειών των βορειο-ελλαδιτών
προσφύγων, που θα κατευθυνθούν στο νότο προς εύρεση τροφής και στέγης και
εξασφάλιση της ταλαιπωρημένης υπάρξεώς των. Ας σκεφθούμε εν τέλει και τους
υπόλοιπους εμάς Έλληνες και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα αντιδράσει στα
πλαίσια μιας αυτοάμυνας.
Και ας μη μου πει κάποιος: «μα τι λέτε κύριε. Δεν γίνονται πόλεμοι σήμερα».
Και ο κάθε σκεπτόμενος και σπουδαγμένος και υποψιασμένος και αυτός που
έχει επάρκεια και μπορεί και «βλέπει» το τι συμβαίνει στον κόσμο και αυτός που
αντιλαμβάνεται πράγματα, που δεν αντιλαμβάνονται οι πολλοί, θα σας πει, ότι «όσο
υπάρχουν άνθρωποι επί Γης, η ειρήνη θα σηματοδοτεί τα διαστήματα μεταξύ των
πολέμων». Και για να μην επιχειρηματολογούμε χρονοτριβώντας για να πεισθούμε
για πράγματα ευαπόδεικτα, ας καλέσουμε τους ανωτάτους υπευθύνους πολίτες αυτής
της χώρας να μας διαβεβαιώσουν, να μας εγγυηθούν, να μας υπογράψουν, ότι δεν
γίνεται πόλεμος και συνεπώς δεν χρειαζόμαστε τις ένοπλες δυνάμεις.
Η ευθύνη μιας τέτοιας δηλώσεως, ως φαίνεται καταλήγει σε πιθανή παρα-
πομπή σε στρατηγικούς αναλυτές. Αλλά -ώ, του παραδόξου- τις απόψεις των οποίων
είναι πλέον ή βέβαιον, ότι ολίγιστα υιοθετούν.
Οι αναλυτές θα πουν, ότι σήμερα η κίνηση των κεφαλαίων είναι ένα όπλο
πανίσχυρο, που δεν γνωρίζει σύνορα κρατών και δεν ελέγχεται. Ότι τα ΔΣ των
πολυεθνικών εταιρειών διαθέτουν μεγαλύτερη δυναμική και αποφασιστικότητα από
τα πλείστα των υπουργικών συμβουλίων κρατικών οντοτήτων. Θα πουν, ότι όταν
συντρέξουν συμφέροντα των κρισίμων, των ανενδοιάστων και αποφασιστικών δυνά-
μεων, τότε θα βρεθούμε εκόντες άκοντες στο μέσον ενός πολέμου.
Και πόλεμοι είναι πολλών ειδών. Είναι οι πολιτισμικοί. Είναι οι θρησκευτικοί,
οι δημογραφικοί. Είναι οι των μεταναστευτικών κυμάτων. Είναι οι οφειλόμενοι στην
πείνα. Είναι οι πόλεμοι για το πετρέλαιο, για το νερό, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά.
Είναι για τον έλεγχο της πληροφορίας. Είναι οι ΡΒΧ. Είναι οι πυρηνικοί, οι διαστη-
μικοί. Είναι κι αυτοί εντός των άστεων. Είναι οι αποσχιστικοί, οι ποδοσφαιρικοί, οι
τουριστικοί. Είναι οι ασύμμετροι. Είναι πόλεμοι, που ο νους μας αδυνατεί να
προσδιορίσει.
5

Και τι λένε οι αναλυτές. Ότι για όλα τα ενδεχόμενα απαιτείται ύπαρξη
Εθνικής Στρατηγικής. Πρέπει να υπάρχει Εθνική Στρατηγική, όπως μας λέει ο
ναύαρχος Γρηγόριος Δεμέστιχας στο ομώνυμο -και χρήσιμο για τους κυβερνήτες-
βιβλίο του, ώστε να ασκηθεί σωστή εξωτερική, οικονομοκοινωνική και αμυντική
πολιτική. Για να επιτευχθεί τούτο πρέπει να προσδιοριστούν τα εθνικά συμφέροντα.
Να διερευνηθεί το διεθνές περιβάλλον και οι σχέσεις μας με αυτό. Να αποτιμηθεί η
γεωστρατηγική θέση της χώρας. Να γίνει ρεαλιστική εκτίμηση απειλών και δυνατο-
τήτων ασφαλείας. Να συνδράμουν άπαντες οι εμπλεκόμενοι φορείς στο έργο της
κραταιώσεως της εθνικής ισχύος. Να πραγματοποιηθούν με τον ύψιστο βαθμό διορα-
τικότητος συμπήξεις συμμαχιών. Να καλύπτονται άπαντες οι εθνικοί σκοποί μετά
από εκμετάλλευση καλών ιδεών ελιγμού για την αντιμετώπιση κρίσεων, κυρίως
σήμερα, όπου το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης έχει λάβει την μέγιστη δυναμική του,
επειδή στους θαλασσίους περί την χερσαία Ελλάδα χώρους υπάρχουν προσοδοφόρες
πηγές ενεργείας.
Και αυτές τις πηγές, τις δικές μας πηγές, τις καλοβλέπει ο Τούρκος. Ερμη-
νεύοντας τον υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου αντιλαμ-
βανόμεθα, ότι η Τουρκία ασκεί γεωπολιτική με σκοπό, την επιλεκτική ιεράρχηση
σχέσεων με τους γείτονες καθώς και την συμπιεστικά μονομερή αναβάθμιση του
ρόλου της σε επίπεδο περιφερειακό. Ως προς αυτό έχει και την στήριξη των ΗΠΑ,
που η Τουρκία γι’ αυτούς είναι κομβική χώρα στην συνδετική περιφέρεια Ευρώπης
και Μέσης Ανατολής.
Μια πιο προσεκτική ματιά μας οδηγεί σε αμφισβητήσεις, ως προς τις διακη-
ρυσσόμενες καλές προθέσεις της Τουρκίας στον συγκεκριμένο αυτό χώρο συναν-
τήσεως των τριών από τις πέντε ηπείρους. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται περισσότερο
την Πολιτική Γεωγραφία, η οποία στην περίπτωσή της παραμετράται με τον υπο-
βιβασμό της βούλησης των γειτνιαζουσών με αυτήν χωρών και με τον ταυτόχρονο
περιορισμό των διαθεσίμων επιλογών των κυβερνήσεων των γύρω χωρών.
Η Τουρκική πολιτική επί του προκειμένου είναι μία γεωπολιτική ψευδαί-
σθηση, μία Νταβουτόγλεια υποκρισία, μία στρατιωτική αιτιολογία και μία πολι-
τισμική βαρβαρότητα.
Αφού λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, ας ξεκινήσουμε κάνοντας αρχή από την
πολιτικο-στρατιωτική μελέτη της ουσίας της «αποτροπής» μέχρις ότου φθάσουμε στο
επίπεδο του ευαποδέκτως «διεκδικείν».

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->