POSTURAS SENTADAS

Ardha Padmasana Baddha Konasana Gomukhasana Dandasana Sukhasana

POSTURAS EM PE
Ardha Chandrasana Adho Mukha Svanasana Garudasana Garudasana em Tadasana Gomukhasana em Tadasana Namaskarasana Malasana I Padahastasana Padangusthasana Parsvottanasana Parighasana Paschima Namaskarasana em Tadasana Prasarita Padottanasana Tadasana Urdhva Baddhanguliyasana em Tadasana Utkatasana Uttanasana Utthita Hasta Padangusthasana I

Upavistha Konasana Padmasana Siddhasana Virasana Vajrasana

Utthita Hasta Padangusthasana II

Urdhva Hastasana em Tadasana

Utthita Hasta Padangusthasana II

Utthita Parsvakonasa Virabhadrasana I e II Virabhadrasana III Utthita Trikonasana Vrksasana FLEXOES PRA FRENTE Ardha Baddha Padma Paschimottanasana Janu Sirsasana Paschimottanasana Trianga Mukhaikapada Paschimottanasana Yoga Mudra em Sukhasana Yoga Mudra em Virasana Upavistha Konasana .

TORÇOES Ardha Matsyendrasana Bharadvajasana I Jathara Parivartanasana Marichyasana I Marichyasana III EXTENSÕES Ustrasana Urdhva Mukha Svanasana Ardha Bhujangasana Bhujangasana Chaturanga Dandasana Dhanurasana Purvottanasana Makarasana Salabhasana Setubandha Sarvangasana Urdhva Dhanurasana Parivrtta Janu Sirsasana Parivrtta Parsvakonasana Parivrtta Trikonasana Parsva Sukhasana Parsva Virasana Parsva Bakasana ABDOME Ardha Navasana Paripurna Navasana .

INVERSOES Adho Mukha Vrksasana Bakasana Salamba Sarvangasana Salamba Sirsasana Pincha Mayurasana Karnapindasana Ardha Halasana Ardha Halasana Halasana .

RESTAURATIVAS Bharadvajasana Savasana Jathara Parivartanasana Urdva Prasarita Padasana Balasana Supta Baddha Konasana Uttanasana Parsva Bharadvajasana Sethubandha Sarvangasana Adho Mukha Virasana Paschimottanasana Supta Sukhasana .

DEITADAS Supta Padangusthasana I Viparita Karani Supta Padangusthasana II Supta Tadasana Supta Urdhva Tadasana Supta Virasana .

KURUNTA .