GRUPA A 1.Nacrtati ortogonalne projekcije tetraedra kome se jedna ivica nalazi na horizontalnici a suprotna je paralelna sa horizontalnicom.

Ivica u horizontalnici je AB. A(2;2;0) B(7;4;0) 2. U ortogonalnoj projekciji odrediti prodor date uspravne horizontalne oblice sa ravni T (-9,5;5,5;9,5) Nakon presjeka zadržati dio između baze i ravni i nacrtati mrežu zadržanog tijela. Baza oblice se nalazi na vertikalnici i centar baze je tačka O (2;0;2,5) poluprečnik baze je r=2 cm a visina h=10 cm. NAPOMENA (oblica=valjak) GRUPA B 1. Nacrtati ortogonalne projekcije oktaedra kome se dvije dijagonale nalaze u ravnini koja je paralelna sa horizontalnicom a jedan vrh je na horizontalnici.Data je dijagonala AC (2;2;z) C(7;4;z) 2. U ortogonalnoj projekciji odrediti projekcije presjeka datog uspravnog rotacionog konusa sa ravninom T (10,5;11,5;6). Nakon presjeka zadržati dio između baze i ravni i nacrtati mrežu zadržanog dijela. Baza konusa je na horizontalnici i centar baze je tačka K (0;4,5;0) vrh konusa tačka V (0;4,5;7,5) i poluprečnik baze r=3,5 cm. NAPOMENA (konus=kupa) :D

www.gf-sa.com