แบบบฝกทั

ก กษะค
ษ คณิ
ณิตตศาส
ศาสสตร
เรื่อง ระบบบจํานวน
า นเต็ม

k.
c


ต็ม
การบว
รบวกจ
วกจํานวน
นวนเต็
นเต

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

เล
ลม 2

om

ตรพื้นฐาน
สาระกการเรียนรู
ย คณิตศาสสตร
ฐ ชัั้นมัธยม
มศึกษาาปที่ 1

นันทรัตน อะรีรี
ครูชํานาญการ โรงเรียนจะนะช


ชนูปถัม
มภ
สํานักงานเขต

ตพื้นที่การศึ
า กษามัธยม
มศึกษา เเขต 16
สํานัักงานคณ
ณะกรรรมการกการศึกษาขั
ษ ้นพื้นนฐาน

om

คํานํา

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

k.
c

แบบฝกทั
ก กษะคณิตศาสตร

เรื่อง
อ ระบบจํานวนเต็

ม เลลมนี้ เปนสววนหนึ่งของนวัตกรรม
ตามหหลักสูตรขอองกลุมสาระะการเรียนรูรูคณิตศาสตร ใชประกกอบการเรียนนการสอน ควบคูกับ
แผนการจัดการเรีียนรูรายวิชาคณิ
ช ตศาสตรพื้นฐาน (ค 21101) ชั้นมัธยมศึศึกษาปที่ 1 จัดทําขึ้น
โดยมีมีวัตถุประสสงคเพื่อใหนันักเรียน ไดดฝกทักษะกระบวนการทางคณิตศาาสตร ฝกการทํ
ก างาน
รวมกกับคนอื่น รวมถึ
ร งมีคุณลักษณะที่พึพึงประสงค ผูจัดทําไดดจัดทําแบบฝกทักษะคณ
ณิตศาสตร
เรื่อง ระบบจํานววนเต็ม ขึ้น จํานวน 6 เลม สําหรัับเลมนี้ เปนเล
น มที่ 2 ซึ่งงมีรายละเอียดเกี
ย ่ยวกับ
การบบวกจํานวนเต็ต็ม โดยเนื้อหาในเล
ห มจะมีมี จุดประสงคค สาระสําคัญ ใบความรู ตัวอยาง ให
ใ นักเรียน
ศึกษาา และมีแบบบฝึกใหนักเรีรียนไดฝกทักษะทางคณิ

ตศาสตร

ซึ่งทํ
ง าใหนักเรียยนมีความรูความเข

าใจ
เกี่ยวกับจํานวนเตต็มมากยิ่งขึ้น
ผูจัดทําหวั
า งเปนอยางยิ่งวาแบบบฝกทักษะเลลมนี้ จะทําใหนักเรียนเกิกิดการเรียนรูรูไดอยางมี
ประสิสิทธิภาพ และเห็นความมกาวหนาขอองตนเองไดอยางมีระบบบ และแบบฝกทักษะเลมนี้จะเปน
ประโโยชนตอนักเรียน ครูผูสอน
ส และผูเกี่ยวของในกการจัดการเรีรียนการสอนน อันสงผลใใหนักเรียน
มีผลสสัมฤทธิ์ทางงการเรียนในนวิชาคณิตศาสตรสูงขึนต
้น อไป
นันทรัตน อะรี

สารบัญ
หนา

om

เรื่อง

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

k.
c

คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะ……………………………………………….1
จุดประสงค…………………………………………………………………...2
สาระสําคัญ…………………………………………………………………...2
แบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 การบวกจํานวนเต็ม…….…………….……..3
ใบความรูที่ 2.1 เรื่อง คาสัมบูรณของจํานวนเต็ม………………….…………8
แบบฝกทักษะที่ 2.1……………………….……………………………...…..9
แบบฝกทักษะที่ 2.2………………………………….……………...………10
ใบความรูที่ 2.2 เรื่อง การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มบวก…....…..11
แบบฝกทักษะที่ 2.3………………………………………………...…….…12
แบบฝกทักษะที่ 2.4……………………………………………………....…13
ใบความรูที่ 2.3 เรื่อง การบวกจํานวนเต็มลบดวยจํานวนเต็มลบ...………...14
แบบฝกทักษะที่ 2.5……………………………………….……………...…15
แบบฝกทักษะที่ 2.6………………………………………………….…...…16
ใบความรูที่ 2.4 เรื่อง การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มลบ
และการบวกจํานวนเต็มลบดวยจํานวนเต็มบวก…………..………….……...17
แบบฝกทักษะที่ 2.7……………………………………………….………...20
แบบฝกทักษะที่ 2.8………………………………………………….……...21
แบบฝกทักษะที่ 2.9………………………………………………….……...22
แบบฝกทักษะที่ 2.10………………………………………………….….....23
แบบฝกทักษะที่ 2.11……………………………………………………......24
แบบฝกทักษะที่ 2.12………………………………………………......25

สารบัญ(ตอ)
หนา

om

เรื่อง

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

k.
c

แบบทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร
เรื่อง ระบบจํานวนเต็มเลม 2 การบวกจํานวนเต็ม……………………...........26
แบบบันทึกคะแนนจากแบบฝกทักษะ เลม 2……………………....…...........31
กิจกรรมเสนทางการบวก……………………………...…………………........32
ภาคผนวก…………………………………………………………….……......33
บรรณานุกรม……………………………………………………….....34

นักเรียนเขากลุ ก มเพื่อศึกษาแบบฝ ษ กทักษะด ก วยความตั้งใจและะมุงมั่น 2.2 3 ใบความมรู 3. ทํทาแบบฝกทัักษะ ถาหากขอใดเกิดปญหาใหสมาชิ ม กภายในนกลุมระดมความคิด อภิปราย ป หาขอสรุ ส ปรวมกัน แตถาหากไมมสามารถหาขขอยุติไดใหสอบถามครู ส ผผููสอนเพื่อฟงคํคาชี้แนะ 5. เมืมื่อนักเรียนแตละคนทราบคะแนนขอองตัวเองจากครูผูสอนแลลว ใหบันทึกคะแนน ก ลงใในแบบบันทึกคะแนนททุกครั้ง . เมืมื่อทําแบบฝกทั ก กษะครบบทุกขอแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสสอบหลังเรียนโดยใช ย แบบบฝกทักษะคณ ณิตศาสตร เรืรื่อง ระบบจํานวนเต็ า ม เลม 2 การบววกจํานวนเต็ม เพือ่ ดูความกกาวหนา หลัังเรียนโดยใใชแบบฝกทัักษะ 6.4 4. ศึกษารายละเอียดใหเขาใจตามลําดับดั บ งนี้ 3 จุดประสงค 3.1 3 สาระสําคัญ 3.w w w . เมืมื่อสมาชิกทุกคนทําแบบบฝกทักษะแและแบบทดสสอบ ครบทุทุกขอแลวใหหสมาชิก สลัับกันตรวจโดยมีครูผูสอนเป อ นผูเฉลยคําตอบ สําหรั า บแบบททดสอบครูผูสสอนเปนผูตรวจเอง 7.3 3 ตัวอยาง 3. ทําแบบทดสออบกอนเรียนโดยใชแบบฝฝกทักษะคณิ ณิตศาสตร เรืรื่อง ระบบจํานวนเต็ า ม เลม 2 การบวกจํานวนเต็ม เพื่อวัดความมรูพื้นฐานทาางคณิตศาสตรกอนเรียนโโดยใชแบบฝฝกทักษะ 3. c om แบบบฝ ก ทั ก ษะคณิ ษ ต ศาสสตร เ ล ม นี้ ใ ช ป ระกอบ การเรี ย นกการสอนใน รายวิ ช า คณิิตศาสตรพื้นฐาน (ค 211001) ชั้นมัธยมมศึกษาปที่ 1 เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม กอนใชแบบฝก ทักษะ เลม 2 นักเรีเ ียนตองผานการเรี น ยนรู เรื่อง การบบวกจํานวนเต็ต็มมากอน ผผูใชควรอานคํ น าชี้แจง และะปฏิบัติใหถูถกู ตองดังนี้ 1.k ro ob an no k.

การบวกจํานวนเต็ น มบวกดดวยจํานวนเต็ต็มบวก ใหนํนําคาสัมบูรณ ณมาบวกกัน แลวตอบ เปนจํานวนเต็มบวก 2.k ro 1. การบวกระหหวางจํานวนนเต็มบวกกับจํ บ านวนเต็มลบที ม ่มีคาสัมบูรณไมเททากัน ใหนําคาสัมบู ม รณที่มากกกวาลบดวยคคาสัมบูรณทีท่นี อยกวา แล แ วตอบเปนนจํานวนเต็มบวก ม หรือจํานวนนเต็มลบตามมจํานวนที่มคคี าสัมบูรณมากกว ม า 4. ตระหนั ต กถึงความสมเหต ค ตุสมผลของผลบวกจํานวนเต็ น มที่ได ob คาสัมบูรณของจํานวนเต็มใดๆ ใ จะหาไไดจากระยะที่จํานวนเต็มนั้นอยูหางจาก ง 0 บนเสนจํานวน น การบวกจํานวนนเต็ม w w w . การบวกระหหวางจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบที ล ่มีคาสัมมบูรณเทากัน ผลบวกเทากับ 0 . c om 1.แบบฝกทั ก กษะคณิตศาสตร เรื่อง อ ระบบจําานวนเต็ม เลลม 2 2 จุดประสงคค นักเรียนสามารถ น สาระสําคัญ an คาสัมบูรณของจํานวนเต็ม no k. อธิ อ บายผลที่เกิดขึ้นจากกการบวกจํานวนเต็มได 3. การบวกจํานวนเต็ น มลบดดวยจํานวนเต็ต็มลบ ใหนําคาสัมบูรณมาบวกกันแล แ วตอบ เปนจํานวนเต็มลบ 3. หหาผลบวกขอองจํานวนเต็ต็มที่กําหนดใใหได 2.

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 3 แบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 การบวกจํานวนเต็ม om คําชี้แจง ก ข ค × ง ob ขอ 0 an no k. ใหขีดทับตัวเลือก ข. แลวทําเครื่องหมาย อีกครั้ง เชน ขอ ก ข ค ง 0 w w 5. แบบทดสอบเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหผูเรียนเลือกคําตอบ ที่ถูกตองเพียง 1 ตัวเลือก 3. หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในแบบทดสอบ 6. แบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 การบวกจํานวนเต็ม มีจํานวน 15 ขอ ใชเวลา 15 นาที 2. c 1.k ro 4. ควรพิจารณาเพื่อหาคําตอบจากตัวเลือกอยางรอบคอบกอนที่จะเลือกตอบ × . การตอบเมื่อผูเรียนไดคําตอบที่ตองการใหใชปากกาทําเครื่องหมาย ลงใน กระดาษคําตอบ เชน ตองการตอบตัวเลือก ข ของคําถามขอ 0 ใหตอบใน กระดาษคําตอบดังนี้ w . ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหมเปนตัวเลือก ค.

-9. คาสัมบูรณของ 7 มากกวา คาสัมบูรณของ -17 ค. คาสัมบูรณของ -12 นอยกวา คาสัมบูรณของ 12 3) คาสัมบูรณของ 7. 7. -12 ค. c ก ง no ขอ om คาสัมบูรณของ -5 ตรงกับขอใด ก.k ro ob 1) คาสัมบูรณของ 10 ตรงกับขอใด ก. 7. 12 ง. คาสัมบูรณของ 3 นอยกวา คาสัมบูรณของ 10 ง. 7. -9. -7. -9. 9. 9. 0 และ -5 an *************************************************** w w w . คาสัมบูรณของ 15 มากกวา คาสัมบูรณของ -15 ข. 0 และ -10 2) ประโยคในขอใดเปนจริง ก.แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 4 ตัวอยาง ข ค k. และ 12 เรียงลําดับจากนอยไปหามากตรงกับขอใด ก. 5 ค. 10 และ -10 ง. 10 ข. -5 ง. 12 . 12 ข. -10 ค. 0 ข.

k ro ob an no k. -17 ข. 132 ง.แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 w w w . 11. และ -17 เรียงลําดับจากมากไปหานอยตรงกับขอใด ก. 133 6) ผลลัพธของ (-27) + (-39) ตรงกับขอใด ก. 17 ง. -69 ง. 17. -54 ข. -17 ข. -11. -21 ง. -14. 17. 14. 127 ค. -14. -58 ค. -19 ค. -14. -74 8) ผลลัพธของ (-78) + 54 ตรงกับขอใด ก. 11 5) ผลลัพธของ 59 + 74 ตรงกับขอใด ก. -68 7) ผลลัพธของ (-41) + (-28) ตรงกับขอใด ก. -14. -66 ค. -67 ง. 11 ค. -24 5 . -62 ข. 125 ข. c om 4) คาสัมบูรณของ 11.

c 9) ถา 34 + x = 21 แลว x แทนจํานวนเต็มในขอใด ก. 23 11) ถา x + (15+17) = 5 แลว x แทนจํานวนเต็มในขอใด ก. -16 12) ผลลัพธของ 34 19 18 ตรงกับขอใด ก. -38 13) ผลลัพธของ 31 24 9 ตรงกับขอใด ก. -13 10) ถา (-35) + x = -13 แลว x แทนจํานวนเต็มในขอใด ก. -10 ง. -21 ค. 9 ค. -37 ง. -27 ค. -20 ข. -46 ง. -47 om แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 6 . -35 ข.w w w . -36 ค. -42 ค. 19 ข. -40 ข.k ro ob an no k. 7 ข. 22 ง. 29 ง.

39 w w . 37 ค. -2 15) ผลลัพธของ 19 19 37 ตรงกับขอใด ก.no k. -37 ข. -1 ง. 1 ค. c 14) ผลลัพธของ 125 + (-125) ตรงกับขอใด ก. -39 ง.k ro ob an *************************************************** w 7 om แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 ทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว เริ่มศึกษาเนื้อหาจากใบความรูไดเลยคะ . 0 ข.

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 8 คาสัมบูรณของจํานวนเต็ม om คาสัมบูรณของจํานวนเต็มใดๆ คือ ระยะของจํานวนเต็มนั้นหางจาก 0 บนเสนจํานวน 1 2 3 4 5 no -5 -4 -3 -2 -1 0 k. c พิจารณาการหาคาสัมบูรณของจํานวนเต็มโดยใชเสนจํานวน an 3 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 3 หนวย ดังนั้น คาสัมบูรณของ 3 เทากับ 3 ob -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 .k ro -2 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 2 หนวย ดังนั้น คาสัมบูรณของ -2 เทากับ 2 w w w คาสัมบูรณของจํานวนเต็มใดๆ จะหาไดจากระยะที่จํานวนเต็มนั้นอยูหางจาก 0 บนเสนจํานวน เชน คาสัมบูรณของ 1 เทากับ 1 เนื่องจาก 1 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 1 หนวย คาสัมบูรณของ -5 เทากับ 5 เนื่องจาก -5 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 5 หนวย คาสัมบูรณของ 7 เทากับ 7 เนื่องจาก 7 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 7 หนวย คาสัมบูรณของ -4 เทากับ 4 เนื่องจาก -4 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 4 หนวย คาสัมบูรณของ 6 เทากับ 6 เนื่องจาก 6 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 6 หนวย คาสัมบูรณของ -8 เทากับ 8 เนื่องจาก -8 อยูหางจาก 0 เปนระยะ 8 หนวย .

...................2) คาสัมบูรณของ 9 มากกวา คาสัมบูรณของ -12 om จงเขียนเครื่องหมาย  หนาขอที่ถูก และเขียนเครื่องหมาย ...12) คาสัมบูรณของจํานวนเต็มใดๆ คือ ระยะของจํานวนเต็มนั้นอยูหางจาก 0 w บนเสนจํานวน w w ..........6) คาสัมบูรณของ 10 เทากับ 10 .1) คาสัมบูรณของ -5 นอยกวา คาสัมบูรณของ 3 k......8) คาสัมบูรณของ 15 เทากับ -15 ..7) คาสัมบูรณของ 39 เทากับ 39 ob ...15) ถา a เปนจํานวนเต็มใดๆ แลว คาสัมบูรณของ a เทากับ a คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได……………คะแนน ....1 × หนาขอที่ผดิ ตัวอยาง ………… คาสัมบูรณของ -14 เทากับ 14  .......14) คาสัมบูรณของจํานวนเต็มใดๆ เปนบวกเสมอ ....................k ro ...10) คาสัมบูรณของ 100 และ -100 เทากับ 100 ..........5) คาสัมบูรณของ 32 นอยกวา คาสัมบูรณของ -32 an ............................13) ถา a และ b เปนจํานวนเต็มใดๆ และ a คาสัมบูรณของ b b แลว คาสัมบูรณของ a เสมอ ........แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 9 แบบฝกทักษะที่ 2...9) คาสัมบูรณของ 3 และ -3 เทากับ 3 ...................................................11) คาสัมบูรณของ 9 และ -9 เทากับ -9 ..............3) คาสัมบูรณของ 7 เทากับ คาสัมบูรณของ -7 no ......... c ...........4) คาสัมบูรณของ 3 นอยกวา คาสัมบูรณของ -4 .....

14) คาสัมบูรณของ 19 และ -19 เทากับ…….…… 12) 100 เปนคาสัมบูรณของ…………..แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 10 แบบฝกทักษะที่ 2.….….120 เทากับ 120 ..……….……. คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได……………คะแนน . 2) คาสัมบูรณของ -87 เทากับ…………. คาสัมบูรณของจํานวนเต็มใดๆ จะหาไดจากระยะที่จํานวนเต็มนั้น อยูหางจาก 0 บนเสนจํานวนคะ 11) 42 เปนคาสัมบูรณของ………..………… 3) คาสัมบูรณของ 2 และ……………….. ..k ro 10) คาสัมบูรณของ 35 และ -35 เทากับ……….….……….…………………ของ -15 an 6) คาสัมบูรณของ 13 เทากับ………….…. c 1) คาสัมบูรณของ 21 เทากับ…………….. om จงเติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง 5) 15 เปน……………….เทากับ 19 k. w 13) คาสัมบูรณของ 40 และ -40 เทากับ……….และ….… ob 8) คาสัมบูรณของ -27 เทากับ…………………. w w 15) คาสัมบูรณของ 75 และ -75 เทากับ….และ…..2 ตัวอยาง คาสัมบูรณของ 120 และ .....เทากับ 2 no 4) คาสัมบูรณของ 19 และ…………….………… 7) คาสัมบูรณของ -44 เทากับ…………………..… 9) คาสัมบูรณของ 80 และ -80 เทากับ………….………..

จากจุดที่แทนตัวตั้ง นับไปทางขวาเทากับคาสัมบูรณของตัวบวกถึงจุด สุดทาย จุดนั้นเปนคําตอบที่ตองการ ซึ่งเปนจํานวนเต็มบวกเสมอ -1 0 1 2 3 4 an -2 no ตัวอยาง จงหาผลบวกของ 2 + 4 5 6 7 ob ดังนั้น 2 + 4 = 6 6 ตอบ . หาจุดที่แทนตัวตั้ง โดยเริ่มนับจาก 0 ไปยังจุดที่แทนตัวตั้ง 2.k ro การหาผลบวกโดยใชคาสัมบูรณของจํานวนเต็มบวกมีหลักเกณฑ ดังนี้ การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มบวก ใหนาํ คาสัมบูรณมาบวกกันแลว ตอบเปนจํานวนเต็มบวก w w w ตัวอยาง จงหาผลบวกของ 2 + 4 วิธีทํา 2+4 = 6 ตอบ 6 เมื่อนําคาสัมบูรณของ 2 บวกดวย คาสัมบูรณของ 4 จะไดผลลัพธ เทากับ 6 เชนเดียวกับการหาผลบวกโดยใชเสนจํานวนครับ . c การหาผลบวกบนเสนจํานวนมีหลักเกณฑ ดังนี้ 1.แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 11 om การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มบวก k.

…… w 14) 1. c 2) 26 + 30 =…………………… 3) 56 + 47 =…………….… หาผลบวกงายๆ คะ ob 9) 382 + 128 =………………. 1) 12 + 23 =…………………… k. 12) 589 + 856 =…………………. w w 15) 1.….…….. 10) 405 + 273 =……………….561 + 340 =…………………. 5) 82 + 66 =…………….….… .……..……...….. คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได……………คะแนน ..k ro 11) 560 + 726 =………………….. 6) 95 + 86 =…………………… an 7) 200 + 50 =………….3 จงหาผลบวกของจํานวนในแตละขอตอไปนี้ om ตัวอยาง 43 + 25 = 68 .. 13) 736 + 920 =…………….240 + 262 =……………….แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 12 แบบฝกทักษะที่ 2.… no 4) 74 + 82 =…………………… 8) 320 + 79 =………….

....... 7) (98 + 43) + 41 =……………. 3) (39 + 45) + 16 =…….k ro 10) (51 + 40) + 23 = ….…... c 1) 947 + 190 = …………………..….. an 6) 27 + (78 + 43) = ….…..4 ตัวอยาง 56 + 42 = om จงหาผลบวกของจํานวนในแตละขอตอไปนี้ 98 . .. ob 8) (70 + 48) + 96 = …. 2) 1..….………..………. w w w การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มบวก ใหนําคาสัมบูรณมาบวกกันแลวตอบเปน จํานวนเต็มบวกคะ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได……………คะแนน ...….……...….……......... k..…..………...……. no 4) (26 + 34) + 23 = …….....…..520 + 128 = ………….…. 9) (67 + 53) + 32 = …..….แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 13 แบบฝกทักษะที่ 2. 5) 40 + (46 + 52) = ……….

หาจุดที่แทนตัวตั้ง โดยเริ่มนับจาก 0 ไปยังจุดที่แทนตัวตั้ง 2.k ro ตอบ -5 การหาผลบวกโดยใชคาสัมบูรณของจํานวนเต็มลบมีหลักเกณฑ ดังนี้ w การบวกจํานวนเต็มลบดวยจํานวนเต็มลบ ใหนําคาสัมบูรณมาบวกกันแลวตอบ เปนจํานวนเต็มลบ w w ตัวอยาง จงหาผลบวกของ (-2) + (-3) วิธีทํา (-2) + (-3) = -5 ตอบ -5 ผลลัพธเทากับ -5 เชนเดียวกับการหาผลบวก โดยใชเสนจํานวนครับ คาสัมบูรณของ -2 บวกดวยคาสัมบูรณของ -3 แลวตอบเปนจํานวนเต็มลบ . จากจุดที่แทนตัวตั้ง นับไปทางซายเทากับคาสัมบูรณของตัวบวกถึงจุด สุดทาย จุดนั้นเปนคําตอบที่ตองการ ซึ่งเปนจํานวนเต็มลบเสมอ -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 ob -7 an ตัวอยาง จงหาผลบวกของ (-2) + (-3) ดังนั้น (-2) + (-3) = -5 .แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 14 om การบวกจํานวนเต็มลบดวยจํานวนเต็มลบ การหาผลบวกบนเสนจํานวนมีหลักเกณฑ ดังนี้ no k. c 1.

. c 2) (-7) + (-4) =……………...…..แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 15 แบบฝกทักษะที่ 2..9 .k ro 10) (-73) + (-52) =…………………. 14) (-350) + (-250) =……………..…… 4) (-9) + (-9) =……………….. w w 15) (-400) + (-510) =………………. คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได……………คะแนน .….….. ob 8) (-39) + (-22) =……………...… no 3) (-9) + (-7) =……………. 7) (-33) + (-17) =…………….….. ..…..… 5) (-14) + (-17) =………………… หาผลบวกงายๆ ครับ an 6) (-24) + (-15) =…………….. 11) (-90) + (-65) =………………...… 12) (-138) + (-74) =………………… w 13) (-235) + (-122) =……………….….5 om จงหาผลบวกของจํานวนในแตละขอตอไปนี้โดยใชเสนจํานวน ตัวอยาง (-5) + (-4) = . 1) (-3) + (-5) =……………....…… k. 9) (-40) + (-18) =…………….

.… คะแนนนเต็ม 10 คะแนน ไดด…………… …คะแนน ..… 26 =…… =…. 26 9 =…… =….. 2) 30 22 …………….. 4) 8 5) 12 6) 5 6 8 4 9 12 2 24 2 9) 9 10) 12 w =…. c ตัวอยาง om จงงหาผลบวกขของจํานวนใในแตละขอตตอไปนี้ 9 24 3 =….….k ro w 8) การบวกจํานนวนเต็มลบ ดวยจํานวนเเต็มลบ ใหนาํ คาสัมบูรณมมาบวกกัน แลวตอบเปนนจํานวนเต็มลบค ล ะ ob 4 =….… an 3 no 1) 7) w -40 ..… 5 . 3) 43 51 ……………..แบบฝกทักษะคณิ ก ตศาสสตร เรื่อง ระบบจํานววนเต็ม เลม 2 16 แบบบฝกทักษะที ษ ่ 2...6 28 27 18 …… …………. 12 k..

หาจุดที่แทนตัวตั้ง โดยเริ่มนับจาก 0 ไปยังจุดที่แทนตัวตั้ง 2. c การหาผลบวกบนเสนจํานวนมีหลักเกณฑ ดังนี้ 1.k ro -4 ob ตัวอยางที่ 1 จงหาผลบวกของ 5 + (-3) ตอบ 2 w w w ตัวอยางที่ 2 จงหาผลบวกของ (-7) + 4 -7 -6 ดังนั้น ตอบ -3 .แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 17 om การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มลบ และการบวกจํานวนเต็มลบดวยจํานวนเต็มบวก an no k. จากจุดที่แทนตัวตั้ง นับไปทางซาย เทากับจํานวนคาสัมบูรณของตัวบวก(กรณี การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มลบ) หรือนับไปทางขวาเทากับจํานวน คาสัมบูรณของตัวบวก(กรณีการบวกจํานวนเต็มลบดวยจํานวนเต็มบวก) ถึงจุดสุดทาย จุดนั้นเปนคําตอบที่ตองการ -3 -2 -1 0 1 ดังนั้น 5 + (-3) = 2 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 (-7) + 4 = -3 0 1 2 .

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 18 -1 0 1 2 3 4 5 6 + (-6) = 0 ดังนั้น 6 7 k. c -2 om ตัวอยางที่ 3 จงหาผลบวกของ 6 + (-6) ตอบ 0 ob an no การหาผลบวกโดยใชคาสัมบูรณของจํานวนเต็มมีหลักเกณฑ ดังนี้ การบวกระหวางจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบที่มีคาสัมบูรณไมเทากัน ใหนํา คาสัมบูรณที่มากกวาลบดวยคาสัมบูรณที่นอยกวา แลวตอบเปนจํานวนเต็มบวกหรือ จํานวนเต็มลบตามจํานวนที่มีคาสัมบูรณมากกวา การบวกระหวางจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบที่มีคาสัมบูรณเทากัน ผลบวก เทากับ 0 .k ro กรณีที่จํานวนเต็มบวกมีคาสัมบูรณมากกวา ตัวอยาง จงหาผลบวกของ 5 + (-3) วิธีทํา 5 + (-3) = 2 w w w ตอบ 2 2 เปนจํานวนเต็มบวก เชนเดียวกับ 5 คาสัมบูรณของ 5 เทากับ 5 คาสัมบูรณของ -3 เทากับ 3 นําคาสัมบูรณของ 5 ลบดวย คาสัมบูรณของ -3 ไดผลลัพธเทากับ 2 เชนเดียวกับการหาผลบวกโดยใช เสนจํานวน .

c ตอบ -3 คาสัมบูรณ ร ของ -7 เทากับ 7 คาสัมบูรณ ร ของ 4 เทากับ 4 นําคาสัมบูรณของ -7 ลบดวย คาสัมบูรณ ร ของ 4 ไดผผลลัพธเทากับ -3 เชนเดียวกั ว บการหาผลลบวกโดยใช เสนจํานววน an no -3 เปนจํ น านวนเต็มลบ เชนเดียวกั ย บ -7 กรรณีที่จํานวนนเต็มบวกแลละจํานวนเต็มลบมีคาสัมบู ม รณเทากัน ob ตัวอย ว าง จงหหาผลบวกขออง 6 + (-66) 6 + (--6) = 0 วิธีทํา .แ กทักษะคณิ แบบฝ ษ ตศาสตตร เรื่อง ระะบบจํานวนนเต็ม เลม 2 19 กรรณีที่จํานวนนเต็มบวกมีคคาสัมบูรณนนอ ยกวา om ตัวอย ว าง จงงหาผลบวกขของ (-7) + 4 (-7) + 4 = -3 วิธีธที ํา k.k ro ตอบบ 0 w w w การบวกจจํานวนเต็มบววก ดวยจํานววนเต็มลบ ที่มีคาสัมบู ม รณเทากัน ผลบวกเททากับ 0 คะ คาสัมบูรณ ร ของ 6 เททากับ 6 สัมบูรณของ -6 เทากกับ 6 นําคาสัมบู ม รณของ 6 ลบดวย คาสัมบูรณ ร ของ -6 ไดดผลลัพธเทากับ 0 เชนเดียวกั ว บการหาผลลบวกโดยใช เสนจํานวน น .

....… 79 21 …………….. =…………….. 10) 52 41 …………....….… ……………….…. 16 42 …………... 7) 14 22 ……………. ……………....… การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มลบ กรณีที่จํานวนเต็มบวกมีคาสัมบูรณมากกวา ใหนําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มบวก ลบดวยคาสัมบูรณของจํานวนเต็มลบ แลวตอบเปนจํานวนเต็มบวกครับ an 6) no ตัวอยาง om จงหาผลบวกของจํานวนในแตละขอตอไปนี้ 37 31 ……………..….… 9) 43 29 . 3) 11 4) 5 5) 32 33 18 21 .. ……………....k ro ob 8) 11) 12) 19 58 13) 41 24 w 19 65 …………...... k.. w w 14) คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได……………คะแนน ..… .. c 25 ……………. 2) 26 7 =………….. 15) 55 48 ……………....….….แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 20 แบบฝกทักษะที่ 2...…….…...…...7 13 12 1) 15 9 ……………...….

...k ro \ 14 4 12 17 .…… ob 7) ตั้งใจหหนอยนะคะ w w w .… 15 39 6 ……… ……….…….… 10) 85 21 3 33 ……… ……....แบบฝกทั ก กษะคณิตศาสตร ต เรื่อง อ ระบบจําานวนเต็ม เลม 2 211 แบบบฝกทักษะที ษ ่ 2....… 2 23 ……... 40 41 9 9 ……. 11 ……… ……….........… 6) 19 67 5 ……… ……...........… 12 2 ……………….…… an 5) 55 24 8) 67 24 9) 72 35 10 ……… ………. 12 k.... c 1) 29 no ตัวอย ว าง om จงหาผลบบวกของจํานวนในแต น ละข ะ อตอไปนี้ คะแแนนเต็ม 100 คะแนน ได ไ ………… ……คะแนน ...8 86 2) 94 3) 4) 22 30 ……… …………… 37 ……… ……....

w 12) 14) 15) 96 9 95 19 97 ……… ….….. แลวตอบเเปนจํานวนเต็ต็มลบคะ ob 16 มาลบดวยค ย าสัมบูรณขของจํานวนเต็มบวก ม an 6) 8) k. ……… ………...……...…….……….…. การบวกจํจํานวนเต็มบววกดวยจํานวนนเต็มลบ ……… …….แบบฝกทักษะคณิ ก ตศาสสตร เรื่อง ระบบจํานววนเต็ม เลม 2 22 แบบบฝกทักษะที ก ่ 2. w w 9 98 คะะแนนเต็ม 15 1 คะแนน ได……………คะแนนน . 184 35 …….... 4) 55 35 ……… …….… …….…….99 om จงหาผลบบวกของจํานวนในแต น ละข ะ อตอไปนี้ 39 1) 47 32 ……… ……. no 5) 14 67 21 ……… ……. 2) 52 9 ……. .k ro 9) 11) 65 ……… …. 99 ……… …….. 10) 62 51 ……… ….. กรณีที่จํานวนเต็ น มลบ มีคาสัมบูรณมากกว ม า ใหนําคาสัมบูรณของจํานวนเต็มลบบ 57 8 87 -25 ..…. 3) 69 14 ……… …….…...….....…. 7) 87 64 ……… ……. c ตัวอย ว าง 77 52 ……… …….…..….….…. 99 13) 178 56 ……… ……..

.………… 5 =………….... 6 …...… 15 42 19 6) 31 14 7) 19 67 8) 38 9) 6 9 ……….….… 15 k......… 29 ………………… 11 ……………..k ro 10) no 19 an 4) =…….........แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 23 จงหาผลบวกของจํานวนในแตละขอตอไปนี้ ตัวอยาง 12 9 19 = -22 … 17 8 2) 19 27 43 =…………….....……….....… ob 5) 15 4 12 9 18 ………………… 44 .. w w w หาผลลัพธในวงเล็บใหญกอนนะครับ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได……………คะแนน ......…… 3) 31 22 15 =………………...10 5 7 =…............ c 1) om แบบฝกทักษะที่ 2.

.... 13 ………..k ro 30 ob 8) 10) 13) 32 32 1 =…...……. 6) 25 25 …....…. 97 …. . 4) 43 43 …………. 14) 29 12 7 =…. an 7) no 53 73 73 …. 18 18 ….....…..…………...… 53 …………….…..…...… 5) 32 32 ……....11 1) 3) 13 24 24 0 ......……….แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 24 แบบฝกทักษะที่ 2....………..……. 9) 45 45 ……….………..………... 46 4 การบวกจํานวนเต็มบวกดวยจํานวนเต็มลบ ที่มีคาสัมบูรณเทากัน ผลบวกเทากับ 0 คะ w w w 15) k.……. c ตัวอยาง om จงหาผลบวกของจํานวนในแตละขอตอไปนี้ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได……………คะแนน . 50 =….. 12) 97 30 .

. c ตัวอยาง om จงหาผลบวกของจํานวนในแตละขอตอไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได……………คะแนน ...… 2) 15 15 7 ………...… 9 8) 18 9) ob 7) 76 41 =………...k ro 10) 7 38 k. =……….…....…..… 27 no 5) 27 an 4) 21 4 ………....… 6) 5 =…….… 3) 28 24 4 =……….แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 25 แบบฝกทักษะที่ 2.… 20 9 21 6 7 =………........… 10 =…………… 76 10 20 21 21 ………...12 1) 15 13 20 18 = 5 5 0 .… ขยันและอดทน คือหนทาง สูความสําเร็จ w w w ......… 6 =…….

แลวทําเครื่องหมาย อีกครั้ง เชน ขอ 0 ก ข ค ง 5.แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 26 om แบบทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 การบวกจํานวนเต็ม คําชี้แจง ก ข ค × ง ob ขอ 0 an no k. การตอบเมื่อผูเรียนไดคําตอบที่ตองการใหใชปากกาทําเครื่องหมาย ลงใน กระดาษคําตอบ เชน ตองการตอบตัวเลือก ข ของคําถามขอ 0 ใหตอบใน กระดาษคําตอบดังนี้ w w w . หามขีดเขียนขอความใดๆ ลงในแบบทดสอบ 6. แบบทดสอบเปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใหผูเรียนเลือกคําตอบ ที่ถูกตองเพียง 1 ตัวเลือก 3. แบบทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 การบวกจํานวนเต็ม มีจํานวน 15 ขอใชเวลา 15 นาที 2. ใหขีดทับตัวเลือก ข. c 1. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหมเปนตัวเลือก ค.k ro 4. ควรพิจารณาเพื่อหาคําตอบจากตัวเลือกอยางรอบคอบกอนที่จะเลือกตอบ × .

-9.แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 27 ตัวอยาง k. -12 ค. 7. -7.k ro ob 1) คาสัมบูรณของ 10 ตรงกับขอใด ก. -9. 5 ค. 9. 12 ข. c no ก ข ค an ขอ om คาสัมบูรณของ -5 ตรงกับขอใด ก. -10 ข. 7. -9. 12 . 10 และ -10 ง. 12 ง. และ 12 เรียงลําดับจากนอยไปหามากตรงกับขอใด ก. 10 ค. 7. -5 ง. 0 และ -10 2) คาสัมบูรณของ 7. 0 และ -5 ง ********************************************** w w w . 9. 0 ข.

คาสัมบูรณของ -12 นอยกวา คาสัมบูรณของ 12 4) คาสัมบูรณของ 11. -67 ง. 133 ข. 127 ง. -14. -17 ข. -68 7) ผลลัพธของ (-78) + 54 ตรงกับขอใด ก. 17 ง.แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 w w w . -14. -11. 17. คาสัมบูรณของ 15 มากกวา คาสัมบูรณของ -15 ข. 125 6) ผลลัพธของ (-27) + (-39) ตรงกับขอใด ก. 11 ค. 17. -14.k ro ob an no k. -24 28 . 132 ค. -19 ค. -21 ง. 11 5) ผลลัพธบวกของ 59 + 74 ตรงกับขอใด ก. -62 ข. c om 3) ประโยคในขอใดเปนจริง ก. 11. 14. -66 ค. -17 เรียงลําดับจากมากไปหานอยตรงกับขอใด ก. -14. คาสัมบูรณของ 7 มากกวา คาสัมบูรณของ -17 ค. -17 ข. คาสัมบูรณของ 3 นอยกวา คาสัมบูรณของ 10 ง.

-36 ค. -58 ค. -15 10) ถา (-35) + x = -13 แลว x แทนจํานวนเต็มในขอใด ก. -35 ข. 19 ค. 7 ข. -22 ง. 29 ง. -69 ง. -54 ข.w w w . -21 ค. 9 ค. -27 12) ผลลัพธของ 34 19 18 ตรงกับขอใด ก. -13 ง. -38 29 om แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 . -37 ง. -23 11) ถา x + (15+17) = 5 แลว x แทนจํานวนเต็มในขอใด ก. c 8) ผลลัพธของ (-41) + (-28) ตรงกับขอใด ก. -16 ข. -20 ข.k ro ob an no k. -74 9) ถา 34 + x = 21 แลว x แทนจํานวนเต็มในขอใด ก.

39 15) ผลลัพธของ 125 + (-125) ตรงกับขอใด ก. 0 ค. -37 ข. 1 ข.. -39 ง. c 13) ผลลัพธของ 31 24 9 ตรงกับขอใด ก.k ro ob an no k. -47 14) ผลลัพธของ 19 19 37 ตรงกับขอใด ก.. -42 ค.. -40 ข. -1 ง. -46 ง. 37 ค. -2 w w ********************************************** w 30 om แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 เกงจังเลย.ทําถูกหมดทุกขอ .

.................................เราทําได ...2 แบบฝกทักษะที่ 2...............11 แบบฝกทักษะที่ 2........8 แบบฝกทักษะที่ 2.6 แบบฝกทักษะที่ 2....k ro ob an คะแนนจากการทํา แบบฝกทักษะที่ 2.....12 แบบทดสอบหลังการใชแบบฝกทักษะ รวม om ชื่อ – สกุล......4 แบบฝกทักษะที่ 2.............ชั้น.......เลขที่......3 แบบฝกทักษะที่ 2.กลุม......10 แบบฝกทักษะที่ 2... ************************************************* ไชโย.......5 แบบฝกทักษะที่ 2.......9 แบบฝกทักษะที่ 2.......................จังหวัด.7 แบบฝกทักษะที่ 2.......... c คะแนนเต็ม 15 15 15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 170 w w w ...อําเภอ.................... โรงเรียน.......แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 31 แบบบันทึกคะแนนจากการทําแบบฝกทักษะ /แบบทดสอบ เลม 2 การบวกจํานวนเต็ม คะแนนที่ได no k......................1 แบบฝกทักษะที่ 2....

. c หาเสนทางที่สั้นที่สุด โดยเขียนประโยคแสดงการบวกจํานวนเต็มจากตนทาง ไปยังปลายทางที่มีผลบวกเทากับ -4 ตนทาง an no ภาคผนวก -2 -8 4 0 -5 -1 -3 10 2 w w w ..k ro ob 1 32 om แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม เลม 2 -4 ปลายทาง ทางไหนดี.เสนทาง k.นา .

k ro w w w no ภาคผนวก k.an ob . c om .

วินิจ วงศรัตนะ. (2550). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู พื้นฐานคณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. สถาบัน. คูมือครูสาระการเรียนรู .บรรณานุกรม om กนกวลี อุษณกรกุล. กรุงเทพมหานคร : รุงเรืองสาสนการพิมพ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเดอะบุคส k. c วาสนา ทองการุณ. สถาบัน.k ro คณิตศาสตร เลม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ลาดพราว an สกสค. คณิตคิดวิเคราะห ม. (2546). พื้นฐาน ob สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. แบบฝกหัดและประเมินผลการเรียนรู คณิตศาสตรพื้นฐาน ม. 1 เลม 1. รณชัย มาเจริญทรัพย (2544). สาระการเรียนรูพื้นฐาน คณิตศาสตร ม. (2546). 1 เลม 1. (2551). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา w w w ลาดพราว . กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ no สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 1 เลม 1.

c om .an ob .k ro w w w no k.

an ob .k ro w w w no k. c om .

an ob . c om .k ro w w w no k.