ribariljudi.

com

Ljudska spolnost u Božjem planu (1) - Don Damir Stojiæ o teologiji tijela
Zašto je grijeh spavati s djevojkom prije braka Kad mi sveæenici zapoèinjemo govoriti o teologiji tijela, èesto èujemo prigovor: "Što æe ovaj nama govoriti o našim mladenaèkim problemima ili o braku?" I donekle imate èak i pravo. Ali po uzoru na Ivana Pavla II., koji veæ na prvoj stranici svoje knjige Ljubav i odgovornost (Verbum, 2009) razlaže zašto je to moguæe, vjerujem da i ja imam pravo govoriti o tome zato što mislim da je ljubav najvažniji dio braka, a biti sveæenik uistinu znaèi da moraš stvarno imati ljubavi jer nas upravo ona veže. Kao što ljubav vuèe mladiæa prema djevojci, tako je i mene ljubav prema Bogu prožimala do kosti i vukla da postanem sveæenik. Kao studentski kapelan radim najèešæe sa studentima i kad mi doðu na razgovor, postavljaju konkretna pitanja kao na primjer: "Veleèasni, zašto je grijeh spavati s curom prije braka?" Ili su tu pitanja o samozadovoljavanju, o abortusu, o umjetnoj oplodnji, a vi koji ste u braku dolazite s pitanjima tipa: Moj sin je šesnaestogodišnjak i..., ili: Moja žena..., ili: Imam problema s mužem, nešto je ishlapilo u našem braku... itd. I najèešæe mi sveæenici, ponekad i u frustraciji, nastojimo dati neke odgovore. Prije sedam godina, tek kad sam poèeo raditi kao mladi sveæenik, na takva sam pitanja samo suho odgovarao: Zato što Crkva tako govori! No, to nije dovoljno. Istina je, Crkva govori o mnogim stvarima, ali moramo objasniti zašto tako govori. Kako je nastala teologija tijela Ivan Pavao II. - još dok je bio mladi sveæenik Karol Wojtyla, a ujedno i studentski kapelan - shvatio je da na bogosloviji nije bio dovoljno pripremljen za odgovaranje na goruæa pitanja studenata o onome što im je bilo najvažnije - o odnosu izmeðu djevojke i momka: Veleèasni, zašto mi se javljaju leptiriæi u trbuhu kad neka cura proðe pokraj mene? Zašto mi se dlanovi oznoje kad mi priðe? Zašto mi se koljena tresu dok stojim iza nje u redu u menzi? Zašto me je ona ostavila? Zašto me to toliko boli? I on se poèeo pitati: Bože, kako si nas to stvorio? Bože, èemu to? Zar ne bi li bilo lakše da smo stvoreni kao biljke ili kao životinje? Jesu li osjeæaji koji se pojave u takvom trenutku od tebe? Zašto ljubav prouzrokuje toliko radosti, ali i toliko boli? U jednom trenutku u svom je dnevniku zapisao: "Bože, ili si demagog, ili imaš neki plan za nas!" I zato se 1948./1949. godinu poèeo baviti ovim pitanjima tako što je dubinski krenuo prouèavati Bibliju i molio da spozna kako mladima treba odgovarati na njih. Jer kad mu je neki student došao i rekao da mu je frka, savjetovao ga je: "Otuširaj se u hladnoj vodi!", ili: "Bavi se nekim sportom!" Ali uvidio je da to nije potpuno zadovoljavajuæi odgovor i da mora postojati nešto drugo, jer radi se o najhitnijoj stvari u našem životu - o našoj tjelesnosti. I tako je Karol Wojtyla došao do teologije tijela. A radi se o vrlo zanimljivoj prièi. Naime, kao rezultat svojih istraživanja on je 1958. godine izdao veæ spomenutu knjigu Ljubav i odgovornost u kojoj se mogu naæi zaèeci onoga što æe kasnije postati teologijom tijela. I dalje je uporno prouèavao tu temu u šezdesetima i sedamdesetima dok je još bio biskup, pa i kad je postao nadbiskup Krakowa. I što se dogodilo? Upravo kad je 1978. godine završavao svoju novu knjigu u rukopisu naslovljenu Muško i žensko stvori ih dobio je poziv da doðe u Rim jer je preminuo papa Pavao VI. Otišao je na konklavu na kojoj je izabran Ivan Pavao I., a potom se vratio u Krakow. Tridesetak dana kasnije preminuo je papa Ivan Pavao I. Vratio se ponovo u Vatikan da bi sudjelovao u novoj konklavi. Zanimljivo je da je na drugu konklavu ponio pet primjeraka rukopisa svoje knjige i podijelio ih kardinalima da je proèitaju i daju svoje primjedbe, prije nego li je preda u tiskaru. Nije ni slutio da æe ga izabrati za papu. Nakon ustolièenja, on želi izdati knjigu, ali biskupi savjetnici upozoravaju ga kako ni jedan papa u povijesti nije izdao svoju knjigu. I on ih je poslušao, ali mu je pala na pamet druga ideja. Vjerojatno je razmišljao: Pa nisam uzalud pisao knjigu o tako znaèajnoj temi kao što je ljudska spolnost u Božjem planu, a knjiga je debela. I što je napravio? Od 5. rujna 1979. godine poèeo je tijekom generalne audijencije srijedom èitati svoju knjigu u obliku nagovora u trajanju od deset minuta. I trebalo mu je pet godina da cijelu knjigu proèita cijelom svijetu. Uz povremene prekide tijekom Svete godine Otkupljenja 1983. godine, èitanje knjige završeno je u studenom 1984. Bio je prvi papa koji se nadovezivao na prošle kateheze i možete zamisliti kako je to bilo komplicirano pratiti preko pet godina. Knjiga ima 135 kateheza, ali ih je on proèitao 129, jer je smatrao da èitanje šest kateheza gdje se razlaže biblijska erotika previše intimna da bi se javno èitala. On u tih šest kateheza govori o erotici komentirajuæi Pjesmu nad pjesmama. Bio je uvjeren da je erotika kršæanski pojam i da je treba vratiti u kršæanstvo. I taj cijeli korpus kateheza nazvao je: Teologija tijela. Sam je skovao taj termin. Za teologiju tijela prvi sam put èuo 2000. godine kad sam bio u Rimu na pripremi za polaganje vjeènih zavjeta. Prolazeæi glavnom ulicom Via Conciliazione koja vodi do Vatikana, u knjižari Pauline, gdje drže knjige na engleskom, ugledao sam knjigu pod naslovom Teologija tijela. Prvo sam se zapitao kako neki autor može spojiti te dvije rijeèi - teologija i tijelo? Rijeè teologija obièno povezujemo s rijeèima kao što su Isus Krist, crkva, vjera..., a rijeè tijelo povezujemo s drugim stvarima, pa i onima od kojih se ponekad možemo zacrvenjeti. Ivan Pavao II. bio je uvjeren da nikakve druge rijeèi prirodno ne bi išle tako dobro zajedno kao teologija s tijelom, odnosno tijelo s teologijom. Što zapravo znaèi taj termin? Theos na grèkom znaèi Bog, a logos rijeè. Obje spojene zajedno znaèe nauk o Bogu. I kad se teologija spoji s tijelom dobivamo izraz teologija tijela. Ivan Pavao II. nadalje objašnjava ovako: "buduæi da je Bog stvorio èovjeka, muško i žensko, na svoju sliku i priliku, znaèi da svaka osoba nešto otkriva o Bogu - o teologiji." Drugim rijeèima, svaka je osoba živa teologija, jedna Božja objava. To što su muško i žensko slika je Božja, a Ivan Pavao II. u tumaèenju ide korak dalje, što je ujedno i novina, smatrajuæi kad se muško i žensko spoje, da je to još uvjerljivija slika Božja, zapravo slika Presvetog Trojstva. I zato smo mi živa teologija. Mi otkrivamo nešto o Božjem otajstvu. Tko sam ja? Ivan Pavao II. nadalje razlaže da prvo moramo odgovoriti na pitanje: "Tko sam ja?" ali u smislu egzistencijalne spoznaje, tj.: Što je Bog naumio kad me je ovako stvorio rekavši u trenutku zaèeæa: 'Neka bude!'? Zatim, moramo odgovoriti na pitanje: Kamo odlazim, jer najgore je kad èovjek ne zna kamo odlazi? To èesto vidim u svom uredu. Kad studenti padnu neku godinu drugi ili treæi put, izgubljeni su. A kad èovjek u takvim trenucima ne zna kamo odlazi, vrlo lako padne u neki porok: Baš me briga. Za mene ionako ne postoji bolje sutra. Nije važno znati raspored dužnosti za
http://ribariljudi.com Powered by Joomla! Generirano: 27 September, 2012, 18:40

I kad me netko proziva zbog niskog rasta.kog izrièaja.to se dogaða? Nesvjesno. Da bi dobio odgovor na prvo pitanje Ivan Pavao II. ali od poèetka ne bija&scaron. Nego kad je netko živ. Toga nema ni u biljke ni u životinje.e dru&scaron. Tkogod je u prilici nadjenuti ime. Ovo je istina onakva kakva jest. odgovaram mu: "Bog me je stvorio na svoju sliku i priliku.to vam zakon kaže? Pa Mojsije nam je dopustio.ke istine.ku i žensku. ali tada mi ta spoznaja nije bila laka. ili muža i drugu osobu. èak æete ga gledati kao nekog fanatika.e tako".lo do toga? Kad su Židovi izi&scaron. Bila su to rebra.èitavajuæi prvu stranicu Postanka o stvaranju Adama i Eve. taj gospodari. I kad je Isus rekao: "Na poèetku ne bija&scaron.aliti na svoj raèun. stoji i&scaron.karci uvijek biraju to èitanje iz Knjige postanka: Neka ona zna odakle je! Za&scaron. Drugim rijeèima smjeli bismo ." Ali za&scaron. susreo studenticu koja je potpuno zadovoljna svojim izgledom. životinje i èovjeka.ao je na ovaj redak u Bibliji: "Pristupe mu tada farizeji pa. nije valjda Jahve stvarno mislio da budemo samo s jednom ženom? Onda im je Mojsije dopustio otpustiti žene. mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove. mislim i za svoju ženu. I zato si mladi oduzimaju živote. Da malo povijesno objasnim. od èovjeka kad je uzeta!" (Post 2.ah za ženu. svet!" a ja odmah dodam: "Nemoj zaboraviti da je i onaj pokraj tebe takav!" Jer mi to zaboravljamo za ostale. sada æe svatko pomisliti: "Ma znam da sam jedinstven(a)!" Ali.teno sada otpustiti svoju ženu? I oni su oèekivali odgovor da ili ne. Za&scaron. Usto valja primijetiti da i sam jezik izvornika nagla&scaron. pa su logièkim putem zakljuèili da je ono &scaron.e nije sviðala. Ali su osjetili ne&scaron.taju o stvaranju on je primijetio da je svaka osoba jedinstvena. Mojsije je vodio narod i oni su poèeli mrmljati Mojsiju: Daj Mojsije. 2012.karcima jako sviða. Ali Adamu ne&scaron. I &scaron. Oni osjeæaju da su samo brojka i da su izgubili svoju jedinstvenost i onda rade gluposti kako bi je ponovno stekli.to ovo govorim? Ne biste vjerovali.e neæe&scaron. Doðite meðu srednjo&scaron. mi smo i sveti i stvoreni na sliku Božju.karca. Njima je bilo zabranjeno vr&scaron. Ostat æe&scaron. Izvlaèi rebro iz Adamova boka i oblikuje ženu.. mediji su se veæ raspisali kako nije dobro mladiæu reæi da se ne samozadovoljava.tvo pada u hedonizam. naime. zaboravljajuæi kako je bilo u poèetku.to nedostaje. Za&scaron.ava kako su mu&scaron..ki poèetak nego poèetak onako kako ga je Bog zamislio kad je stvarao ne&scaron.to æe sada Bog napraviti.tvu nekad uðemo u koloteèinu i neke stvari postanu nam normalne.to rebro? Židovska anatomija bila je vrlo primitivna.to je to bitno? U ovom suvremenom dru&scaron. osjeæali su u predjelu prsa da ne&scaron. za nekoliko godina bit æe ludost javno izjaviti: Homoseksualci se ne smiju vjenèati. ja sam jedinstven. ako prestane kucati. U Židova je to znak za gospodarenje. Koja razlika? U onom Božjem dahu (hebrejski ruah)..com sutradan ili iduæi tjedan. golema je razlika izmeðu.ta ne kuca.I&scaron. tj. kako je Bog zamislio stvari. u svom uredu nisam jo&scaron. Ne samo da smo mi jedinstveni. pitam ih uvijek koje èitanje žele. I Židov je mogao otpustiti svoju ženu bez razloga. Bog je rekao: I neka bude i bit æe ovakav! Na kraju krajeva.to. Nisu smjeli dirati i istraživati nutrinu mrtvaca jer bi ih to oneèistilo. I &scaron. za Hrvata.prevesti Post 2..teno otpustiti ženu s kojega god razloga?'" (Mt 19. Divimo se prekrasnim ružama. životinjama. pa ti vi&scaron. Nemamo oèi da prepoznamo svoju jedinstvenost. pa ondje. ustani! Ja ustanem.e tako. a moja me majka gleda i kaže: Sine.ljali da bez toga nema života. bilo mi je 16 godina. krave i èovjeka.23b i ovako: http://ribariljudi. izrekao je najljep&scaron.to kuca.23) Kad biblijski pisac kaže da je Bog oblikovao ženu od rebra. I vidje Bog da je dobro. da ga isku&scaron. to znaèi da je žena èuvarica života i bez nje nema života." Za&scaron. ako mu je smrdjelo iz njezinih usta. Bu&scaron. koliko god je neka životinja bila jedinstvena. izgovorila je rijeèi koje su bile napad na moju jedinstvenost.li iz Egipta. pa su logièki razmi&scaron.ki govor. . 18:40 . tko sam da ja da patim i jadikujem da sam prenizak? Glupost! I znate kako znamo da smo izgubili svoj osjeæaj za svoju jedinstvenost. jer ono &scaron. premda je uistinu bila svetica.3) Dakle.e znaèenja.kolce. neke se stvari uzimaju zdravo za gotovo.to Božje.esti dan kad je stvarao èovjeka.to? Studenti odmah živnu: "O. crnca. kako je žena kost muževih kostiju. To rebro jako je bitno. I zato.e si lice ovdje. Ali oni su osjeæali da je predio srca sredi&scaron. ne tražite znanstvene odgovore. Ja se danas mogu &scaron. I &scaron. Ako ne znamo odgovor na prvo i na drugo pitanje. nizak! Naime. konzervativca i primitivca.e rijeèi koje su ikad izreèene ženi: "Gle.e tako. poèeo èitati i moliti.tao . &scaron.. Židovi su bili malo napredniji. Aramejska rijeè cela ima vi&scaron. u životu? To su dva egzistencijalna životna pitanja. evo kosti od mojih kostiju. Kad prouèavamo stvaranje u smislu teolo&scaron. nikad neæu zaboraviti jedno jutro. ona me gleda i onako u polu&scaron.to Isus radi? On vraæa sve do Božjeg nauma. onda je jedinstvena i tvoja žena ili tvoj muž! Nigdje nema takve osobe i to je velika istina. moja mama. U izvorniku.. &Scaron.to oko onoga &scaron. ali joj je morao dati pismenu otpusnicu. I kad je Adam pogledao Evu. Dakle. gotovi smo. recimo. A mrtvacu ni&scaron.to se tièe tog rebra. stavljaju rinèice. Rijeè cela znaèi . I mi se naviknemo na to stanje.kad bi hrvatski jezik to dopu&scaron. Ali.. kažu: 'Je li dopu&scaron. farizeje zanima konkretno pitanje sada: Je li meni dopu&scaron. Kad èitate Knjigu postanka. kad je Bog stvarao ovo drvo rekao je: "Neka bude! I bi tako. nego su i biljke jedinstvene. Kako je do&scaron.. I tijekom 2. ovaj sada&scaron.to kuca jako bitno.ako mu se vi&scaron. moji su iz Hercegovine i svi su visoki. grèka rijeè poèetak ne oznaèava kronolo&scaron. Onda Isus kaže: "Zbog tvrdoæe srca va&scaron. nego tražite teolo&scaron. Bitno je to usvojiti. Kako bi se život preobrazio i kako bi se brak preobrazio kad bismo promatrali svoju jedinstvenost i svetost drugim oèima? Treæa istina Jako zanimljivo kad je Bog stvorio Adama bez Eve bio je u Edenu i bilo mu je super i Bog mu je rekao: "Gospodari!" I Adam je imenovao životinje. I onda Jahve pusti dug san na Adama! To nije sluèajno.. Recimo. meso njegova mesa. U trenutku zaèeæa. A Isus ih pita: &Scaron. To je vapaj: Pogledaj me ja sam jedinstveno biæe! Iz toga proizlazi: Ako si ti jedinstven(a). za Kineza.te èovjeka da je to ne&scaron. Kad vjenèavam parove.jer nije postojao zakon protiv takva èina." Karol Wojtyla zaustavio se na tim rijeèima: "Od poèetka ne bija&scaron. Božji dah. Prva istina U izvje&scaron. Druga istina Osim &scaron.nji trenutak besmislen je. I nai&scaron. za èovjeka / mu&scaron.. Mu&scaron.polovica i život.ribariljudi. Kad je bila rasprava o spolnom odgoju. I ona upotpunjuje cjelinu. nego: Kamo odlazi&scaron.ko i žensko jedno.aju. vrlo važan podatak jest to da mu je u nosnice udahnuo dah života. Izgubili smo tu jedinstvenost tijela.to god mislim za sebe. Ja doruèkujem. I zato i na&scaron. Karol Wojtyla uoèava tri stvari u svakom èovjeku koje vrijede za svaku osobu: mu&scaron. taj detalj se mu&scaron.to smo jedinstveni.000 godina do Isusa oni su ga u navici provodili.to rebro? Ponavljam to je teolo&scaron. Adam ne može ni u snu zamisliti.ega dopusti vam je Mojsije otpustiti žene." I tako redom.to je zapravo nepravedan zakon.to kuca. Amerikanca. Židovi nisu poznavali unutarnje organe.. a i&scaron.com Powered by Joomla! Generirano: 27 September. Ali &scaron. rasti. Ali postoji razlika izmeðu biljke. U antièkim vremenima Rimljanin ili Grk mogao je ubiti svoju ženu bez ikakva razloga .iti obdukciju kad je netko umro..ali veli: Sine. dohvatio se Biblije.

" "I onda?" "Pa mislim da æu se zarediti za sveæenika. Takoðer je sanjao da se nalazi pred vratima pakla.. istrèi na ulicu i moli vozaèa da stane odostraga i malo se provoza.e kuæe u Kanadi. da je svaka osoba jedinstvena.to æe&scaron. "A bijahu oboje goli . jako puno zadržava. &Scaron.ljam o smrti. to je nazvao braènim znaèenjem tijela." "I onda?" "U novicijat." Ali don Bosco je navalio da vidi i mali kaže stojeæi na nekoj visoravni: "Dobro! Gledaj jako daleko i vidjet æe&scaron. treba ih razmatrati i srcem usvojiti. pa pomislim u sebi: "&Scaron. I opet se probudio urlajuæi jer mu je sva koža izgorjela na desnoj ruci! Za&scaron. Eva pronalazi svoj smisao pomoæu Adama.da jedinstvenost i svetost imaju smisao.i ovaj tjedan?" "Pa idem na ljetovanje. Iz toga proizlazi da ja ne smijem povrijediti tu osobu. Nažalost. one ne znaju aramejski! Na tom se susretu Ivan Pavao II.to bira&scaron. nebo ili pakao?" "Nebo. a on mu odgovori: "Vraæam se u nebo!" "Daj mi pokaži nebo. na&scaron.ko tijelo ima znaèenje. Filip je zapravo izrekao veliku teolo&scaron. ili Èovjekicom neka se zove. pa mislim da æu djelovati u Hrvatskoj jer tamo postoje salezijanske zajednice u Splitu i Zagrebu. Teologija tijela puno je &scaron.ao k njemu na razgovor.to si napravio?" On nije nalazio svoj smisao." Pitam ga &scaron.to va&scaron. kaže Karol Wojtyla.ljao o starim danima?" "Pa.ko razmi&scaron. dva su odgovora moguæa: nebo i pakao.to? Jer Filip voli kamione za smeæe i to je za njega poimanje sreæe. od ženca kad je uzeta. oèi i kad gleda&scaron. ali moramo.a sveta Crkva po objavi vjeruje u postojanje neba. možda æu djelovati kao župnik.to ovo govorim? Svi mi nekamo odlazimo.to se dogaða u tom susretu Adama koji je gol i Eve koja je gola? Adam se prije Eve. to je prva emancipacija žena. stvoreni svijet. posebice svog muža.ira nego brak. ali na&scaron.." "A jesi li razmi&scaron. raditi kad zavr&scaron. raditi kao sveæenik?" "Pa ne znam. I &scaron. ti bi umro na licu mjesta. smrt?" I pita me: "&Scaron. Mu&scaron. tumaèeæi kako je nebo najbolje.. "Pa onda æu umrijeti. žensko tijelo ima znaèenje i muž pronalazi svoje znaèenje. don Bosco. Kad pitam svog &scaron. na&scaron....to je ugledao Evu. Kad on zaèuje dolazak kamiona za odvoz smeæa u svojoj ulici." "Onda sada živi dostojno neba ovdje na zemlji. Kad mi je bilo 19 godina i kad sam razmi&scaron.ao sam u kartuzijanski samostan koji je bio nedaleko na&scaron. ne smijem potkradati tu osobu. Tako je njegovo zadnje pitanje glasilo: "&Scaron. Tamo sam na&scaron. svaka bi osoba imala nepovredivo dostojanstvo. ne.to mi sad spominje&scaron. da mogu prièati u oratoriju o nebu!" "Ne. a žena preko muža."Nastavak ovdje (Preuzeto iz Rheme) http://ribariljudi.a Crkva govori o vama! Nažalost.to je nebo. bogosloviju. kaže: "To ono je mjesto gdje æu se stalno voziti odostraga na kamionu za odvoz smeæa!!!" Za&scaron. kapelan.u: Pogledajte &scaron. Toga je èasa oslijepio na desno oko! To mu se dogodilo pred kraj života.to ona znaèi.uvidi&scaron. da æe se pojaviti siæu&scaron. Ti si živa osoba i kad bi tvoje ljudske oèi pogledale u nebo. Ali bit je da sada vježbamo i oblikujemo se za taj buduæi odlazak.njeg neæaka Filipa u Kanadi &scaron.kad god otvori&scaron.ribariljudi. onda je pogledao sebe i rekao: "Ahaa!" I tu se krije ta treæa istina . a to je bitno.ali ne osjeæahu stida" (Post 2.ljao o sveæenièkom pozivu. Kad bismo mi to usvojili... a on æe: "Sjeti se da æe&scaron. gleda i najedanput se probudi iz sna silno urlajuæi. a nisam bio jo&scaron.ljati o kraljevstvu nebeskom. 25). nije moguæe.ao jednog starog redovnika i svaki put kad sam do&scaron.. gledajuæi životinje.to æemo raditi u nebu i èime se Bog bavi u nebu? To je mjesto u kojem nitko od nas nije bio.an traèak nebeskog svjetla!" Don Bosco gleda. Ali znam da stari sveæenici ispovijedaju.com Ženom neka se zove. od èovjeka kad je uzeta! &Scaron.. Nakon &scaron. pita: "Jahve &scaron..to se mene tièe.to nakon toga?" I tako me je naveo da razmi&scaron.èovjek i njegova žena . ne smijem psovati tu osobu.ku istinu: Uživat æemo! Èitajuæi mistike. sveti Ivan Bosco sanjao je djeèaka u bijeloj haljini i pita ga: "Kamo æe&scaron. sebe i druge. I tako je radostan i uzbuðen.to æe&scaron. ti?"." "Ba&scaron. . Jeste li se ikad pitali &scaron. Kamo odlazimo? Kamo odlazimo? Tipièan odgovor iz Katekizma: "Idemo u nebo!" Ali želim malo progovoriti o nebu.com Powered by Joomla! Generirano: 27 September. svoju ženu itd. tako. on kojega su èasne dobro potkovale u katolièkom vrtiæu." A on: "I zatim?" "Pa valjda æu se upisati za sveæenika. tako da . Tvoj život ima smisao! Ivan Pavao II. Jer radi se o svim odnosima. oti&scaron. Možda æu biti profesor. te da se rukama prislonio na njih.estogodi&scaron.. pa na teologiju. Nad ovim istinama koje proizlaze iz Rijeèi Božje treba se moliti. jer tamo èovjek uživa. 18:40 ." "A &scaron. on mi spomene izreku na latinskom: "Memento mori. posve siguran. Toliko smo uronjeni u svakodnevne poslove da nam je te&scaron. preko žene. biljke.to onda?" Kad èovjek doðe do toga pitanja. 2012." "I &scaron.e feministièke udruge upravo time ma&scaron. sveta i da ima smisao. umrijeti!" A ja u proljeæu života.