You are on page 1of 16

06 12 07

ISSN 1822-5322. Numeris 182. www.15min.lt


s
2006 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis Tiraža00
105 0

Kaunas
ŠIANDIEN Kauno kavinėse nėra
Krepšininkas tapo
įtariamuoju

pro pirštus
2 psl.
Į interneto grėsmes -
vietos vegetarams Nors visame pasaulyje sveikas mais-
tas vis labiau populiarėja, vegeta-
4 psl. rizmo šalininkai Kauno kavinėse vis
dar jaučiasi diskriminuojami.
Bėga "Alytaus
tekstilės" vadovai Dvi žinomiausios vegetarišką
maistą siūlančios įstaigos - UAB
5 psl. "Vilties vaistinės" arbatinė ir Ve-
dų kultūros centre įsikūrusi indiš-
Kauno pilį kų vegetariškų patiekalų svetainė
"Radharanė" - nebeišgali priimti
papuoš prakartėlės visų norinčių čia pavalgyti.
7 psl. Jau keletą metų vegetarizmą
praktikuojanti kaunietė Aistė pa-
sakojo, kad sveiko maisto pasiūla
Statybininkai beveik visose Kauno kavinėse ir
"okupavo" gatvę valgyklose tiesiog juokinga.
Daugelyje iš jų užsisakiusi
7 psl. įprastą patiekalą mergina būna
priversta prašyti iš jo išimti ve-
Aplink pasaulį - getarams nepriimtinas sudeda-
sraigtasparniu mąsias dalis.
Dešimt metų tik vegetarišką
16 psl. mitybą pripažįstantis "Radha-
ranės" vadovas Aidas Mačiulis
Ieško šeimininkų džiaugėsi, kad per pastaruosius
penkerius metus sveiką maistą
mėgstančių kauniečių gretos iš-
augo kelis kartus.
Prieš kelerius metus vegetariško maisto kavinės buvo pustuštės, o čia užsukę klientai į maistą žvelgdavo įtariai.
E.Ovčarenko nuotr. Nukelta į 7 psl.

Gaisro Mažeikiuose tyrėjai atsakymo nepateikė


Vyriausybinė komisija, tyrusi "Komisija galėjo tik konstatuoti tiriamos "bent šešios versijos", ku- rodė atskiroms ministerijoms bei
spalį "Mažeikių naftoje" kilusio ir įvardyti versijas ir avarijos prie- riose iš esmės minimos techninės žinyboms iki kitų metų sausio vi-
gaisro priežastis, neįvardijo nei žastis, kurios šiuo metu dar nagri- gaisro, per kurį sudegė įmonės va- durio pateikti konkrečių preven-
konkrečios jo priežasties, nei pa- nėjamos", - vakar sakė komisijos kuuminė kolona, priežastys. cinių priemonių planą.
6 psl. tirtų nuostolių, nei avarijos kal- narys Vyriausybės kancleris Val- Išklausiusi ataskaitą apie komi-
tininkų. demaras Sarapinas. Jis nurodė, kad sijos darbą, Vyriausybė vakar nu- Nukelta į 3 psl.

ORAI Šalia klinikų - daugiau vietų automobiliams


Šiandien Kaune Kauno medicinos universiteto klinikų
dieną naktį prieigose netrukus padaugės automobilių
statymo vietų.
8 0C 6 0C Keliolika naujų automobilių stovėjimo
vietų savo lėšomis pasiryžęs įrengti
vienas Eivenių gatvės gyventojas. Tiesa,
tokie kaimyno planai papiktino kitus tos
Vėjas pietvakarių, pačios gatvės gyventojus.
8-13 m/s. 2 psl. 6 psl.
2 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min aktualijos

Gresia nemalonumai
Policija žinomam krepšinin-
BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ
G.Einikiui priklausantis apynaujis "VW Touareg" į avariją
Klaipėdoje pateko sekmadienį vakare, kai išlėkė į prieš-
priešinio eismo juostą ir trenkėsi į automobilį BMW, kurį
vairavo E.Kubilius.
Avarijos kaltininkas, pavažiavęs apie 100 metrų, sustojo,
kui Gintarui Einikiui vakar
pareiškė įtarimus nesilai- užrakino mašiną ir, palikęs raktus spynelėje, nuėjo. Nuken-
kius saugaus eismo taisyk- tėjusysis ir su juo važiavusi keleivė policijai paliudijo, kad iš
lių ir sužalojus žmogų. visureigio išlipo G.Einikis, kuris jiems pasirodė neblaivus.
Beje, pastarasis pirmadienio rytą policijai telefonu pranešė,
Uostamiesčio Eismo kad jo visureigis buvo pavogtas iš Turgaus gatvės, tačiau,
priežiūros skyriaus virši- pareigūnams pasiūlius atvažiuoti į komisariatą ir parašyti
ninkas Saulius Švėgžda pareiškimą dėl vagystės, jis policijoje nepasirodė. Vagystės
sakė, kad įtariamajam pa- versija abejojama, mat jokių požymių, kad į automobilį
skirta kardomoji priemo- buvo įsilaužta, nėra.
nė - rašytinis pasižadėji- Jei pasitvirtins įtarimai, kad krepšininkas sukėlė avariją
mas neišvykti. Tačiau pa- ir iš įvykio vietos pasišalino, jam grės baudžiamoji atsa-
reigūnas neatskleidė, ar komybė, nebent jis susitaikytų su nukentėjusiuoju. Be to,
buvęs sportininkas prisi- jam gali tekti atsakyti už melagingą pranešimą apie nebūtą
pažino vairavęs automobilį, nusikaltimą.
per kurio sukeltą avariją lū-
žo 20-mečio Klaipėdos ra-
jono gyventojo Edgaro Ku- Nepaisant pareikštų įtarimų, išėjęs iš policijos G.Einikis vakar neatrodė nuliūdęs. E.Jankausko nuotr.
biliaus šeivikaulis. Karklėje buvusiu G.Einikiu pasikeitė į įtariamojo. imta spėlioti, kad tai galė-
Apklausti G.Einikį dėl tik antradienį vakare. Policijos pareigūnai ava- jo būti narkotikai. Tačiau
avarijos, kuri įvyko sekma- Vakar ryte jis atvyko į rijos vietoje paliktame ap- S.Švėgžda sakė matęs į ga-
dienį, pareigūnams pavy- apklausą policijoje. 37 metų gadintame sportininko au- myklinį įpakavimą pana-
ko tik po trijų dienų. Jie be- krepšininkas buvo kviestas tomobilyje "Volkswagen šias vaistų pakuotes. Ko-
veik dvi paras ieškojo krep- kaip liudytojas, o apklau- Touareg" aptiko tablečių kios tai tabletės, nustatys
šininko, tačiau susisiekė su sos metu jo statusas byloje ir miltelių. Žiniasklaidoje ekspertai.

Politiko verslo planas žlugo


Konservatoriui Egidijui Va- aktuali Lietuvos parlamen- vakar nusprendė E.Vareikio
reikiui nepavyko Seimui tarams, susiduriantiems su siūlomų knygų nepirkti.
įsiūlyti savo paties vers- panašiomis įstatymų leidy- Įsigyti komplektą kny-
tos knygos. bos, laikymosi ir parlamen- gų, kad po vieną tektų kiek-
tinės kontrolės problemo- vienam parlamentarui,
E.Vareikis kreipėsi į Sei- mis. Knygoje gausu Lietuvai Seimui būtų atsiėję apie 6
mo valdybą, siūlydamas naudingos patirties kovai tūkst. litų.
įsigyti ir kiekvienam par- su korupcija, organizuotu R.Giuliani - JAV politi-
lamentarui padovanoti jo nusikalstamumu, kalba- kas, buvęs Niujorko meras,
verstą knygą - Niujorko me- ma apie teisėsaugos stipri- išgarsėjęs tuo, jog jam pa-
ro Rudolpho Giulianio pa- nimą", - rašoma konserva- vyko šiame mieste pažabo-
Už E.Vareikio verstų knygų rašytą "Lyderį". toriaus rašte valdybai. ti nusikalstamumą bei nar-
komplektą Seimas būtų "Ši knyga neabejotinai Tačiau Seimo valdyba komaniją.
paklojęs 6 tūkst. litų.
Agentūros INNA nuotr.
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

žiema Šiandien Lietuvoje


Giedra Mažai Debesuota Trumpalaikis Lietus Lietus su Šlapdriba Sniegas
debesuota lietus perkūnija

Šiauliai
Klaipėda
+5 +7
~+7 Panevėžys
+5 +7
~+7 +6 +8 Utena
+6 +8 +6 +8
+6 +8 Helsinkis
7
Oslas
Sinoptikų duomenimis, 5 Maskva
šiandien Lietuvoje bus Talinas 5
Kaunas Stokholmas 7
debesuota su pragiedruliais. 8
+6 +8 Ryga
Naktį daugelyje rajonų, dieną vieto-
+6 +8 Vilnius 7
mis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, Dublinas Vilnius
8-13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s.
+6 +8 11 7
+6 +8 Londonas
Temperatūra naktį ir dieną 5-8 laipsniai 12 Berlynas Minskas
Briuselis Varšuva 7
šilumos. 10
8 9
Kaune temperatūra naktį ir dieną 6-8 laipsniai
šilumos. Praha
9
Paryžius
12 Viena
Artimiausiomis dienomis Kaune 9

Rytoj Poryt Užporyt


Madridas Roma
Minimali temperatūra +3 +5 +7 Lisabona
9 17
19
Maksimali temperatūra +8 +9 +7
Atėnai
Debesuotumas 17

Krituliai
N.Radevič nuotr.
Šiandien Europoje
15 min aktualijos 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 3

Atsakymo nepateikė
AIŠKINSIS
Premjeras Gediminas
Kirkilas vakar paprašė spe-
cialiųjų tarnybų išsiaiškinti, ar
naftos žvalgybos bei gavybos
Lietuvoje konkursas įvyko
Atkelta iš 1 psl. "Mažeikių naftos" avarijos skaidriai ir nepažeidžiant
tyrimo komisija. Abi šios įstatymų. Jis reagavo į in-
V.Sarapino teigimu, reikia komisijos turės atsiskaity- vesticijų bendrovės "Hermis
laukti ikiteisiminio tyrimo ti Vyriausybei. Capital" atstovo teiginius,
ir ekspertų išvadų, bandi- Vyriausybė buvo pave- jog dar nesibaigus konkur-
nių rezultatų ir tik tada bus dusi Vyriausybinei komisi- sui pastarasis iš premjero
galima daryti galutines iš- jai išvadas pateikti iki gruo- patarėjo Sauliaus Spėčiaus
vadas. Anot jo, įmonės at- džio 1-osios. sužinojo, kad "Hermis Ca-
statymui reikės pakanka- Lenkijos naftos koncer- pital" valdoma "Geonafta"
mai daug laiko - nuo 6 iki no "PKN Orlen" teigimu, vy- konkurso nelaimės. Pasak
9 mėnesių. riausybinės komisijos išva- Vyriausybės, S.Spėčius kal-
Priešgaisrinės apsaugos dos bus svarbios tolesnei bėjosi su "Hermis Capital"
ir gelbėjimo departamento "Mažeikių naftos" veiklai, atstovu, bet pokalbis esą
sudaryta avarijos tyrimo ko- tačiau nuo jų nepriklausys sukosi apie Vyriausybei ir
misijos darbas pratęstas iki Vyriausybės ir "PKN Orlen" "Geonaftai" priteistą soli-
kitų metų gegužės 1-osios. sandorio dėl "Mažeikių naf- dariai sumokėti sumą, kurią
Be šios, dar dirba ir pačios tos" užbaigimas. siūlėsi padengti "Hermis
Capital". Tačiau S.Spėčius
SULAUKĖ PARAMOS esą patikino, kad taip laimėti
Preliminariais skaičiavimais, gaisro padaryti nuostoliai siekia apie 130 mln. litų. AFP/Scanpix nuotr. konkurso nebus galima.

Vakar į piketą prie Lietuvos muzikos ir teatro akademijos


(LMTA) susirinko čia studijuoti atvykusių pietų korėjiečio
Kyongo O Yoo ir izraelietės Bud bendramoksliai. Jie protesta-
tavo prieš tai, kad dėl akademijos Studijų skyriaus aplaidumo
šie užsieniečiai yra įpareigoti palikti Lietuvą. Bud jau išvyko
iš Lietuvos, o K.O Yoo likimą spręs Vilniaus apygardos admi-
nistracinis teismas. Vakar jis lankėsi teisme ir šiek tiek pataisė
savo skundą, kuriame teigia, jog jis nepateikė dokumentų, rei-
kalingų leidimui laikinai gyventi Lietuvoje, nes laiku negavo
jų iš LMTA. Beje, jo situacija jau susidomėjo Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komitetas. R.Medonio nuotr.

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.


4 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min ekonomika

NEDARBAS

Į interneto grėsmes
TRUMPAI

Įmonės
Nedarbas Lietuvoje praneša
lapkričio mėnesį, paly-
ginti su spaliu, padidėjo » Dairosi į Rygą
0,1 procentinio punkto Bendra Lietuvos ir Danijos

- pro pirštus
iki 3,3 procento. Gruo- patalpų ir kiemo teritorijų
džio 1 dieną teritorinėse valymo bendrovė "Top clean"
darbo biržose šalyje kitąmet planuoja steigti filialą
buvo daugiau nei 70 Rygoje. Tai pirmoji užsienio
tūkst. registruotų be- valstybė, kurioje veiks bend-
darbių - maždaug 11 tūkst. rovės atstovybė.
mažiau negu pernai tuo pačiu Beveik du trečdaliai (64 "Į Rygą eisime paskui klien-
metu, tačiau šiek tiek daugiau proc.) Lietuvos smulkių ir tus. Atstovybes steigiame
nei prieš 2 mėnesius. Gruo- vidutinių įmonių nesiima ten, kur yra didesnės klientų
džio pradžioje didžiausias apsaugos priemonių nuo grupės ", - sakė "Top clean"
bedarbių procentas buvo šnipinėjančių ir kitų pa- vadovas Žanas Petrauskas.
Ignalinos (7,3 proc.), Akmenės, razitinių kompiuterinių Šiuo metu bendrovė nepla-
Lazdijų ir Druskininkų (po 7,2 programų. nuoja atidaryti filialų kitose
proc.) rajonų savivaldybėse. užsienio šalyse, nors teigia
Mažiausiai bedarbių buvo Tyrimų įmonės RAIT turinti klientų net Rumuni-
tarp Elektrėnų (0,8 proc.), atlikta apklausa parodė, joje. Įmonės filialai veikia
Trakų (1 proc.) ir Kretingos jog apsauginę programinę Druskininkuose, Kaune,
rajonų (1,6 proc.) gyventojų. įrangą yra įdiegusios vos 17 Klaipėdoje ir Utenoje.
Iš didžiųjų šalies miestų ma- proc. įmonių. » Tobulinsis
žiausias bedarbių procentas Informacijos technolo- Valymo paslaugų bend-
rovė "Corpus A" įgyvendina
buvo Šiauliuose (2,2 proc.), gijų (IT) valdymo sprendi-
maždaug 1,5 mln. litų vertės
didžiausias - Panevėžyje (per mus kuriančios bendrovės
darbuotojų kvalifikacijos
5 proc.). CA atstovo Pauliaus Du-
kėlimo programą. Euro-
binsko teigimu, viena prie-
KABELIAI žasčių, lemiančių įmonių
pos Sąjungos remiamam
projektui įmonė skyrė ir
Daugiau nei 20 tūkst. elekt- abejingumą, yra požiūris,
650 tūkst. litų savų lėšų.
ros skirstymo bendrovės VST kad IT sistemos nėra vienas
Lapkritį prasidėjusiuose
klientų Vakarų Lietuvoje šie- svarbiausių dalykų įmonės pardavimų vadybos, kom-
met dėl sugadintų ar pažeistų veikloje. Antivirusinę kompiuterinę įrangą naudoja 67 proc. įmonių, tačiau apsaugą nuo šnipinėjimo - piuterinio raštingumo ir
elektros kabelių laikinai buvo "Dažnai priemonių ima- vos 17 proc. "15min" arch. nuotr.
anglų kalbos mokymuose
likę be elektros energijos. masi tik kai kas nors nutin- momis galima pasisavinti Maždaug trečdalis tyri- Didžiausia grėsme duo- dalyvauja beveik 500 "Cor-
Anot VST, dažniausiai elektros ka, o domėtis šia sritimi nėra įmonės elektroninės ban- me dalyvavusių įmonių at- menų saugumui dauguma pus A" darbuotojų. Kursus
tiekimas nutrūkdavo dėl įvairių populiaru, nes sprendimų kininkystės ir kitus duome- stovų teigė, kad dėl IT su- respondentų laiko fizinį užbaigti numatoma 2008
kasinėjimų. Esą nuo šių metų įdiegimas iš karto neduoda nis bei prisijungimo slap- trikimų įmonė visiškai ne- duomenų netekimą. metų balandį. Maždaug
pradžios įvairių bendrovių apčiuopiamo rezultato", - tažodžius. begalėtų funkcionuoti, o Tuo tarpu virusus di- 1 tūkst. darbuotojų turinti
darbuotojai kasinėdami apie teigė P.Dubinskas. 29 proc. respondentų ži- daugiau nei pusė (52 proc.) džiausia grėsme laiko 33 "Corpus A" teikia komplek-
70 kartų pažeidė elektros Beveik pusė smulkių ir no, kad šios programos ga- pripažino, kad dėl šių sutri- proc., o šnipinėjančias ir sines valymo paslaugas.
kabelius. vidutinių įmonių žino apie li visiškai sugadinti įmonės kimų sumažėtų darbo pro- grėsmingas programas - 7 Bendrovės padaliniai veikia
VST skirsto ir tiekia elekt- tai, kad šnipinėjimo progra- kompiuterius. duktyvumas. proc. įmonių. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
ros energiją Vakarų Lietuvai. Šiauliuose ir Panevėžyje.
Elektros energija bendrovė
aprūpina daugiau nei 677
tūkst. klientų.
Prašančius pagalbos aptiks greičiau » Įranga mokykloms
Kauno informacinių tech-
nologijų įmonė "Sonex tech-
Bendrajam pagalbos centrui (BPC) pavyko susitarti su Lietu- BPC susitarimą dėl bend- mą į nelaimę patekusiems nologies" į šalies mokyklas
IMASI NAUJOS vos mobiliojo ryšio operatoriais dėl skambinančiųjų pagal- radarbiavimo pasirašė su asmenims, nes nukentėju- pristatys 369 tūkst. litų
VEIKLOS bos telefonu 112 vietos identifikavimo. bendrovėmis "Omnitel", "Te- siojo vietą BPC matys skai- vertės projektavimo, make-
le2" ir "Bitė Lietuva". tmeniniame žemėlapyje ir tavimo ir kitos programinės
Koncernui "Rubicon Įdiegti vietos identifika- neteks gaišti laiko ją aiški- įrangos. Pirkimo sutartis
group" priklausanti bilietų vimo galimybę Lietuvą įpa- nantis. Mobiliojo ryšio ope- su vienintelį pasiūlymą
platinimo bendrovė "Tiketa" reigoja Europos Sąjungos di- ratoriai iki šiol tokią ga- Švietimo plėtotės centro
imasi naujos veiklos - įmonė skelbtame šios įrangos tie-
rektyva. Europos Komisija limybę įdiegti vengė, nes
internetu prekiaus įvairių kimo konkurse pateikusia
(EK) šiemet spalį Lietuvai jiems tektų pirkti papildo-
prekių ir paslaugų dovanų bendrove pasirašyta lapkričio
čekiais. pagrasino skirti įspėjimą, mą įrangą. Be to, įstatyme
jei nebus užtikrinta skam- numatyta, kad jie šią ga- pabaigoje.
Bendrovė iki šiol internetu » Vėjo energija
prekiavo bilietais į renginius. binančiųjų buvimo vietos limybę privalo įdiegti tik
nustatymo galimybė. pagal savo "technines ga- Koncernui "Achemos gru-
Atnaujintoje bendrovės "Tike- pė" priklausanti bendrovė
ta" svetainėje galima įsigyti Pasak BPC viršininko limybes".
"Achema hidrostotys" bai-
čekius įvairioms prekėms, Artūro Kedavičiaus, įdie- Skambučiai numeriu 112
gė vėjo jėgainių statybas
sveikatingumo centrų, sporto gus tokią funkciją, bus ga- nuo 2004-ųjų gegužės 1 die-
Kretingos rajone. Bendrovė
klubų, soliariumų paslau- lima efektyviau organizuo- nos priimami visoje Lietu-
pranešė, kad į kiekvieną
goms sostinėje ir kituose ti skubios pagalbos suteiki- voje teritorijoje. iš šešių vėjo elektrinių ji
miestuose. Joje netrukus
bus galima sumokėti ir už VALIUTŲ KURSAI investavo po 12 mln. litų.
Investicijų atsipirkimo tiki-
filmus nuomojančios sve-
tainės www.dvdonline.lt Lietuvos bankas nuo gruodžio 7 dienos nustato tokius lito ir užsienio valiutų santykius: masi maždaug po 10 metų.
Numeriu 112 nemokamai galima skambinti iš visų viešųjų 16 tūkst. kilovatų bendro
paslaugas. telefono ryšio tinklų, toks numeris veikia visose 25 ES
"Šiuo metu deramės su galingumo vėjo elektrinės
valstybėse. "15min" arch. nuotr.
pačių įvairiausių paslaugų jau sumontuotos, šiuo metu
tiekėjais, jau artimiausiu USD GBP RUB EEK LVL vyksta jų paleidimo derinimo
metu pasiūlysime čekius 2,5946 5,1108 0,0990 0,2206 4,9436 darbai. Iki šiol "Achema" hi-
didžiausių prekybos centrų drostotys dirbo tik hidroener-
prekėms ir paslaugoms", - Australijos doleris 2,0392 100 Kazachstano tengių 2,0278 getikos srityje - ji valdo 300
teigė E.Kačerauskas. 1000 Baltarusijos rublių 1,2115 10 Kinijos juanių 3,3174 kilovatų Pastrėvio bei 1,5
Tikimasi, kad naujosios 10 Čekijos kronų 1,2312 Latvijos latas 4,9436 megavato galios Kavarsko
paslaugos bus paklausios „ „ 10 Danijos kronų 4,6312 10 Lenkijos zlotų 9,0667 hidroelektrines. Artimiau-
tarp užsienyje gyvenančių Didžiosios Britanijos svaras 5,1108 Naujoji Turkijos lira 1,7943 siu metu Lietuvoje turėtų
lietuvių, kurie interneto sve- 10 Estijos kronų 2,2067 10 Norvegijos kronų 4,2482 pradėti veikti ne tik jos vėjo
tainėje išsirinktą dovanų Euras 3,4528 100 Rusijos rublių 9,9030
elektrinių parkas Kretingos
čekį gavėjui galės išsiųsti rajone, bet ir po vieną vėjo
100 Islandijos kronų 3,8072 100 Slovakijos kronų 9,7210
elektroniniu paštu. elektrinę Vydmantuose ir
100 Japonijos jenų 2,2602 10 Švedijos kronų 3,8153
Skuode bei 15 jėgainių par-
JAV doleris 2,5946 Šveicarijos frankas 2,1746
Puslapis parengtas pagal BNS ir kas pajūryje - jį stato įmonė
Žinutės kaina - 2 Lt. Kanados doleris 2,2745 10 Ukrainos grivinų 5,1369
"15min" inf. "Vėjų spektras".
15 min ekonomika 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 5

Alytaus įmonė - be vadovų KLIŪTYS


SKAITMENINEI
TELEVIZIJAI
Vyriausybė neturi aiškios
NEIŠVENGS BANKROTO skaitmeninės televizijos die-
gimo Lietuvoje strategijos,
Banko "DnB Nord" analitikai dar šių metų viduryje prog-
todėl šios technologijos
nozavo, kad kadaise buvusi didžiausia šalies lengvosios plėtra šalyje dabar yra rizi-
pramonės įmonė "Alytaus tekstilė" tikriausiai neišvengs kinga investicija. Tokią išvadą
bankroto. Pasak jų, išgelbėti ją galėtų nebent naujas stra- padarė į diskusiją susirinkę
teginis investuotojas. žiniasklaidos, reklamos ir
Iš valstybės pastaraisiais metais gavusi daugiau nei 10 kitų verslų atstovai. Pasak
mln. litų finansinę injekciją bei mokesčių atidėjimus ir už pranešimo, skaitmeninės
skolas perdavusi Vyriausybei dar 13 mln. litų vertės akcijų, antžeminės televizijos plė-
valstybės jau dvejus metus gelbėjama "Alytaus tekstilė" trai Lietuvoje netinkamai
pernai patyrė beveik 16 mln. litų nuostolių. pasiruošta - Vyriausybė nėra
numačiusi kompensavimo
už skaitmeninės televizijos
Valstybės gelbėjamos bend- nienė. Anot N.Eidukevičiaus, priedėlius tvarkos. Diskusijos
rovės "Alytaus tekstilės" val- šiais metais, vadovaujant dalyviai teigė manantys, kad
dybos pirmininkas Nerijus V.Graudinienei, įmonės eko- 2012 metai yra realus ana-
Eidukevičius atsistatydina nominė padėtis reikšmin- loginės televizijos išjungimo
iš pareigų. gai pagerėjo, buvo pasiekti laikas didžiuosiuose mies-
geriausi rezultatai per pas- tuose, tačiau kitose šalies
"Komanda, su kuria buvo taruosius 2-3 metus. Baigus "Mažeikių naftos" pardavimo sandorį, iš "Alytaus tekstilės" besitraukiantis vietovėse perėjimo galima
N.Eidukevičius nebeteks ir naftos įmonės valdybos pirmininko posto. Agentūros INNA nuotr.
dedamos didelės pastangos "Negaliu konfrontuo- tikėtis 2015 metais.
ištraukti įmonę iš duobės, ti su ūkio ministru. Dau- prasta, darbuotojams vėluo- turi būti sumažintas, o va- valdybos šį rudenį atsista- Ekspertai neatmeta
byra. Vadinasi, aš, kaip val- giau nieko nenoriu komen- jama išmokėti atlyginimus, dovė su tuo nesutiko. tydino du Ūkio ministeri- prielaidos, kad kai kurios
valstybės institucijos yra


dybos pirmininkas, nesuge- tuoti", - apie savo atsista- todėl vadovės atlyginimas Beje, iš Alytaus įmonės jos pareigūnai.
bėjau suvaldyti situacijos", - tydinimo moty vus sakė Buvęs ūkio viceministras, suinteresuotos netinkamo
rinkai skaitmeninės televizi-
sakė N.Eidukevičius. V.Graudinienė. Negaliu konfrontuoti su ūkio "Kauno tiltų" vadovas bei
jos modelio įdiegimu.
Pasak jo, viena atsista- Ūkio ministro patarėjas "Mažeikių naftos" valdybos
tydinimo priežasčių yra ta, Ričardas Slapšys teigė, kad ministru. pirmininkas N.Eidukevičius
Lietuvoje skaitmeninės
antžeminės televizijos trans-
kad įmonės direktorės pos- ministras pasakė, jog įmo- Atsistatydinimą komentavo "Alytaus tekstilės" direktorė "Alytaus tekstilės" valdybai liacijos oficialiai pradėtos
tą palieka Virginija Graudi- nės finansinė padėtis labai V.Graudinienė. vadovauja nuo 2004-ųjų. šiemet liepos 1-ąją.

Kitąmet "Lietuvos pašto" paslaugos brangs ES parama - ir per


Kitais metais bendrovė tuvos pašto" valdybos pir- studija - žiūrime, kaip pa- gos ir didinsime jų įkainį", -
"Lietuvos paštas" planuo-
ja didinti kai kurių paslau-
gų įkainius.
mininkas, Susisiekimo mi-
nisterijos sekretorius Valde-
maras Šalauskas. Tačiau jis
gerinti bendrovės fi nansi-
nę padėtį. Iš 124 pašto tei-
kiamų paslaugas išsirink-
sakė V.Šalauskas.
Jis pabrėžė, kad kitą-
met bus peržiūrėti paslau-
asmeninius ryšius
neatskleidė, kokios paslau- sime tas, kurios reikalauja gų įkainiai didiesiems var-
Apie tai Seimo Informa- gos ir kiek brangs. didžiausių sąnaudų bei įmo- totojams. "Lietuvos paštas"
cinės visuomenės plėtros "Kol kas pašte rengiama nei yra labiausiai nuostolin- prognozuoja, kad šiais me-
komiteto posėdyje parla- tais gali patirti apie 6 mln.
mentarus informavo "Lie- PRIVATIZAVIMO PLANAI litų nuostolių.
Dalinis valstybei priklausančios įmonės "Lietuvos paštas" Savo ruožtu bendrovės
privatizavimas galėtų vykti ne anksčiau kaip 2009 metais. fi nansų direktorius Ernes-
Tokias prognozes pateikė įmonės akcijų valdytojos, Su- tas Vaidelys pranešė, kad ki-
sisiekimo ministerijos, sekretorius Valdemaras Šalauskas. tais metais 10 proc. bus di-
Planuojama paskelbti tarptautinį konkursą "Lietuvos pašto" dinamos visų "Lietuvos paš-
privatizavimo galimybių studijai parengti, ji būtų baigta iki to" darbuotojų algos. Pasak
Absoliuti dauguma apklaustųjų neigė nors kartą neoficialiai
2008 metų pabaigos. jo, vidutinė pašto darbuo-
atsilyginę už gautą ES paramą. 15min" arch.nuotr.
Jo teigimu, šiuo metu "Lietuvos pašto" vertė nedidelė, ją tojų alga šiemet siekia 1013
būtina kelti. 100 proc. "Lietuvos pašto" akcijų priklauso vals- litų, o kitais metais paaugs Teikdamos paraiškas struk- riaus vadovas Rytis Juo-
tybei. Valstybės visiškai kontroliuojamas "Lietuvos paštas" iki 1200 litų. 100 proc. "Lie- tūrinei Europos Sąjungos zapavičius.
ateityje galės turėti ir privačių akcininkų, tačiau jo kontrolė tuvos pašto" akcijų priklau- (ES) paramai gauti trečda- Daugiau nei trečdalis
vis tiek liks valstybės rankose. so valstybei. lis įmonių pasinaudotų ry- respondentų mano, kad pa-
šiais su asmenimis, galin- sitaiko atvejų, kai gavusios
Seime - diskusijos dėl neegzistuojančios elektrinės akcijų čiais padėti gauti lėšų. struktūrinę paramą įmonės
ar asmenys neoficialiai at-
Seimo nariai siūlo Vyriau- ja ir Estija mažiau", - sakė kė K.Glaveckas. Pasak jo, Tai parodė tyrimas, ku- silygina valstybės tarnau-
sybei siekti, kad naujo- Ekonomikos komiteto na- geriausiai būtų, jeigu Lie- rio metu buvo apklausta tojams ar politikams. Daž-
je atominėje elektrinėje rys Julius Veselka. tuvai tektų 31-32 proc., o daugiau kaip 400 respon- niausiai (18 proc. visų atsi-
kontrolinis akcijų pake- Tuo tarpu Seimo Biu- Latvijai ir Estijai - po 25 dentų, teikusių paraiškas lyginančiųjų) tokį neofi-
tas priklausytų Lietuvos džeto ir fi nansų komiteto procentus. ES struktūrinių fondų pa- cialų atlygį skiria iš įmo-
kapitalui. pirmininko pavaduotojas Jis teigė, kad Lietuva šiek ramai gauti. Tyrimą Spe- nės lėšų. 16 proc. teigė, kad
Kęstutis Glaveckas tvirti- tiek daugiau akcijų galėtų cialiųjų tyrimų tarnybos atsilyginama gautomis ES
Toks sprendimas priim- no, kad būtų naivu siek- reikalauti tik motyvuoda- užsakymu atliko "Trans- lėšomis.
tas vakar bendrame Eko- ti kontrolinio akcijų pake- ma tuo, kad elektrinė bus parency International" Lie- Tačiau absoliuti daugu-
nomikos komiteto ir Seimo to (51 proc.) naujojoje jė- jos teritorijoje. tuvos skyrius. ma apklaustųjų neigė nors
Ignalinos atominės elektri- gainėje. Lietuvos, Latvijos ir Es- "Ryšiai yra juodoji dė- kartą neoficialiai atsilyginę
nės regiono problemų ko- "Latviai ir estai energe- tijos energetikos bendro- mė, skirstant ES paramą", - dovanomis, pinigais ar pas-
misijos posėdyje. tikos sektoriuje už mus yra vės naują atominę elektri- Iki 2009 turėtų būti uždaryta sakė "Transparency Inter- laugomis už gautą ES para-
"Mes duosime pagrin- stipresni, didesnės ir jų fi- nę planuoja pastatyti iki Ignalinos AE. national" Lietuvos sk y- mą 2004-2006 metais.
dinę pinigų dalį, o Latvi- nansinės galimybės", - sa- 2015 metų. Agentūros INNA nuotr. Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
Tomas Bindokas
Rinkodaros vadovas
„15min”– pirmasis nemokamas dienraštis Lietuvoje, turintis 317,000 pastovių skaitytojų kiekvieną darbo dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
t.balzekas@15min.lt t.bindokas@15min.lt „TNS Galup“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2006m. pavasaris, apklausoje dalyvavo 1659 pastovūs 15-74m. Lietuvos gyventojai
Vytautė Šmaižytė Daumantas Mikučionis Redakcija Vilniuje Kauno biuras Klaipėdos biuras Reklama Leidėjas: Tiražas - 105 000. ISSN 1822-5322.
Vyriausioji redaktorė Pardavimų vadovas Tel. (8-5) 210 5896 Tel. (8-37) 243 000 Tel. (8-46) 257 900 Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895 UAB "15 minučių", Spausdino "Klaipėdos" laikraščio re-
v.smaizyte@15min.lt d.mikucionis@15min.lt Faks. (8-5) 210 58 97 Faks. (8-37) 207 887 Faks. (8-46) 257 800 Tel. Kaune (8-37) 207 886 A.Goštauto 40 b, 01112 Vilnius. dakcijos spaustuvė, Šaulių g. 21, Klai-
redakcija@15min.lt kaunas@15min.lt klaipeda@15min.lt Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800 Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97. pėda. Dienraštis platinamas Vilniuje,
Asta Bliūdžiutė Buhalterija reklama@15min.lt
A.Goštauto 40 b, Kęstučio g. 58, S.Daukanto g. 25, info@15min.lt
Vyr.redaktorės pavaduotoja Tel. (8-5) 210 5894 Kaune ir Klaipėdoje. Redakcija neatsa-
01112, Vilnius 44305, Kaunas Klaipėda skelbimai@15min.lt www.15min.lt
a.bliudziute@15min.lt ko už reklamos turinį ir klaidas.
6 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min Kaunas

Saulės namai
(dabar Kauno
~1915

2006
"Saulės"
gimnazija)
Savanorių prospekte esantys
Saulės namai buvo pastatyti
1913 m. Čia visada veikė
tik mokslo įstaigos. Dar
1923 m. buvo įkurta pirmoji
Lietuvoje mergaičių progim-
nazija. Vėliau – 8-oji Kauno
gimnazija, 8-oji Kauno
vidurinė mokykla, kuriai
1989 m. sugrąžintas "Saulės"
vardas, o 1993 m. suteiktas
Senas Kaunas Naujas Kaunas E.Ovčarenko nuotr. gimnazijos statusas.

Šalia Klinikų - daugiau Ieško šeimininkų


NELAIMĖS MIESTE

APIPLĖŠĖ
BENDRAAMŽĖS
Užvakar apie 17.30
val. prie Muitinės gatvės
9-ojo namo 16-metę
kaunietę sumušė 3-4
iš matymo pažįstamos
vietų automobiliams
bendraamžės. 15-16 Kauno medicinos universi- tus tos pačios gatvės gy- ta dalis šalia Eivenių gatvės
metų nepilnametės iš teto klinikų prieigose ne- ventojus. esančio šaligatvio.
merginos atėmė kuprinę su trukus padaugės automo- Tačiau vakar jų skundą Pasak Kauno miesto sa-
sportine apranga, piniginę bilių statymo vietų. svarstę Kauno miesto Sau- vivaldybės Komunalinio
ir moksleivio pažymėjimą. gaus eismo komisijos nariai ūkio skyriaus vyr. specia-
Nuostolis - 100 litų. Keliolika naujų automo- neuždraudė šalia rekons- listo Valentino Čižinausko,
bilių stovėjimo vietų savo truojamo Eivenių gatvės prie Klinikų automobiliams
NĖŠČIAI lėšomis pasiryžęs įrengti 17-ojo namo įrengti kelio- nuolat trūksta laisvų vietų,
SUGYVENTINEI vienas Eivenių gatvės gy- lika papildomų automobi- todėl papildomos tik page-
- DŪRIS Į PILVĄ ventojas. Tiesa, tokie kai- lių laikymo vietų. rins esamą situaciją. Tikimasi, kad kai kurie gyvūnų globos namų gyventojai prieš
Į Kauno medicinos uni- myno planai papiktino ki- Tam tikslui bus paauko- Valdininkas ramino Ei- Kalėdas suras naujus namus. E.Ovčarenko nuotr.

versiteto klinikų medikus venių gatvės gyventojus, ku- Artėjant Kalėdoms gy- prie kalėdinės gerumo ak-
kreipėsi 19-metė kaunie- rie baiminasi, jog čia įren- vūnų globos namai siū- cijos - atvykti ir iš gausaus
tė. Penktą mėnesį nėščią gus aikštelę, gatvė bus už- lo tapti benamių gyvūnų gyvūnų globos namų gy-
moterį peiliu sužalojo jos statyta automobiliais. globėjais. ventojų būrio išsirinkti šu-
sugyventinis. Pasak jo, įrengtose vieto- nį ar katę.
Pasak Kauno miesto se Eivenių gatvės gyvento- Lietuvos gyvūnų glo- Prie kilnaus tikslo kvie-
Vyriausiojo policijos komi- jai patys galės palikti savo bos draugijos (LGGD) Kau- čiamos prisidėti ir gyvūnų
sariato atstovės spaudai automobilius. V.Čižinauskas no skyriaus gyvūnų prie- globos namus galinčios pa-
Ramunės Gražulienės, kartu užtikrino, jog automobi- glaudoje sausakimši visi remti kompanijos: trūksta
gyvenanti pora greičiausiai
lių statymas joje bus ne- voljerai. pašaro šunims ir katėms,
susivaidijo dėl nuomojamo
mokamas. Gauruoti ir trumpaplau- reikia malkų.
buto. Neblaivus sugyventinis
"Ši teritorija priklauso kiai, veisliniai ir mišrūnai, Gyvūnų globos namai
galva trenkė nėščiai drau-
gei į kaktą, o paskui peiliu miestui, todėl galime įpa- murkiantys ir amsintys iš įsikūrę Seniavos plente 72.
dūrė į pilvą. Šiuo metu jis reigoti aikštelės statytojus gatvės surinkti nelaimė- Susidomėję gali skambin-
ieškomas. Medikų teigimu, Miesto Saugaus eismo komisija palaikė kauniečio siekį įreng- automobilių laikymo jo- liai - visi jie laukia naujų ti visą parą veikiančiu te-
pavojaus moters ir vaisiaus ti automobilių aikštelę šalia 17-ojo Eivenių gatvės namo, nors je neapmokestinti", - sa- šeimininkų. lefonu 868770452 arba už-
gyvybei nėra. kaimynystėje gyvenantys žmonės tam prieštaravo. kė Komunalinio ūkio sky- Visi geros valios kau- sukti į interneto svetainę
E.Ovčarenko nuotr. riaus atstovas. niečiai kviečiami prisidėti www.bimas.lt

Pradėta estakados statyba


Vakar buvo pradėtas gręžti Aleksote įsikūrus nau- plataus ir šiuolaikiško til-
pirmasis pamato elementas jam g y venamų jų namų to statybų miesto savival-
būsimai estakadai, kuri su- kvartalui suaktyvėjo ju- dybė ir kelininkai susiruo-
jungs Europos prospektą su dėjimas šioje miesto da- šė senąją J.Bakanausko gat-
M.K.Čiurlionio tiltu. lyje. Po 12 metų trukusių vę paversti novatorišku Eu-
ropos prospektu. Šiuo metu
jau vykdomi Europos pros-
pekto užbaigimo darbai ir
planuojama, kad liepos 1 d.
automobilininkai važiuos
idealiu keliu.
Estakados atraminių po-
lių statyba turėtų užtruk-
ti maždaug du mėnesius.
Anot darbų vykdytojo Vai-
doto Balčyčio, Europos pros-
pektas su M.K.Čiurlionio
tiltu turėtų susijungti po
2 metų.
Vakar pradėta estakados sta-
tyba turėtų būti baigta per
dvejus metus. E.Ovčarenko nuotr.

ELEKTRONINĖS VERSIJOS PRENUMERATA WWW.15MIN.LT


15 min Kaunas 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 7

KAUNIEČIŲ BALSAS
Kiek Kaune žinote kavinių, kuriose galima rasti sveiko, vegetariško maisto?
Paulius, verslininkas Linas, reklamos specialistas Evelina, studentė
Jau ketveri me- Žinau tik vieną. Nesu vegetarė,
tai, kaip valgau Man nelabai pa- todėl nežinau,
tik vegetarišką tinka toks maistas, kur tokio maisto
maistą. Kaune žinau tik labiausiai mėgstu mėsą. galima rasti. Sveika
dvi vietas, kur galima rasti Manau, kad sveiko maisto mityba populiarėja,
tinkamai paruoštų tokių ar vegetariškų patiekalų todėl, manau, ir papras-
patiekalų. O paprastose kavinės labiau reikalingos tose kavinėse galima
kavinėse salotos ne visada užsieniečiams, tarp kurių rasti vegetarams skirtų
paruošiamos tinkamai. daug vegetarų ir sveikuolių. patiekalų.
Kalbino ir fotografavo E.Ovčarenko.

Kauno kavinėse nėra Puoš prakartėlės


vietos vegetarams
Andželika Lukaitė ir apžiūrėti visą Kauno pi-
a.lukaite@15min.lt lį. Šventės metu visi keturi
Kauno pilies aukštai bus ap-
Lygiai po savaitės Kauno šviesti specialia lempų sis-
pilyje bus atidaryta neį- tema, sukursiančia ypatin-
Andželika Lukaitė prasta paroda. Iki Trijų Ka- gą, intymią atmosferą. Ren-
a.lukaitė@15min.lt ralių miesto pilyje bus eks- ginio organizatoriai tikisi,
ponuojamos kauniečių su- kad ateityje šis pirmą kartą
Atkelta iš 1 psl. kurtos prakartėlės. Kaune organizuojamas ren-
ginys taps tradiciniu. Kauno
A.Mačiulio teigimu, ati- Pasak Kauno regiono pilyje prakartėlių paroda-
darius sveiko maisto svetai- turizmo informacijos cent- konkursas vyks nuo gruo-
nę čia užsukdavo vos vienas ro vadovo Sigito Sidaravi- džio 14 dienos. Visi, norin-
kitas, įtariai į siūlomą mais- čiaus, ši idėja gimė norint tys, kad jų sukurtos prakar-
tą žvelgęs lankytojas. O da- surengti miesto gyvento- tėlės būtų eksponuojamos
bar savaitgaliais susirenka jams tikrą, nekomercinę, Kauno pilyje, šiandien ir
gausybė žmonių. kalėdinę nuotaiką mieste rytoj dar gali pristatyti sa-
Norinčių sveikai mai- paskleisiančią šventę. vo darbus į Kauno regiono
tintis miestelėnų jau ne- Parodos lankytojai tu- turizmo informacijos cent-
besutalpina ir kitos Kaune rės galimybę ne tik pasi- rą. Registracija vyksta te-
veikiančios sveiką maistą grožėti prakartėlėmis, bet lefonu 32 34 36.
siūlančios maitinimo įs-
taigos.
Vegetarės Aistės ir jos
Vis daugiau žmonių vegetarais tampa trokšdami būti "madingi", o ne todėl, kad taip lieptų vidi-
bičiulių teigimu, kitokią nei
niai jų įsitikinimai ar sveikatos būklė. E.Ovčarenko nuotr.
įprasta mitybą pripažįstan-
tiems žmonėms Kaune be- lizuotų sveiko maisto ka- UAB "Vilties vaistinės" ar- ja 11 litų, sriuba - 3-5 litus.
veik nėra kur nueiti paval- vinių. Pavyzdžiui, Laisvės batinė. Tiek "Radharanėje", Kaip pasakojo personalas,
gyti, labai trūksta specia- alėjoje įsikūrusi tik minėtoji tiek UAB "Vilties vaistinės" kai kurie čia besilankantys
arbatinėje siūlomų patieka- žmonės praktikuoja jogą, o
KITOKS POŽIŪRIS lų kainos "nesikandžioja". didžioji dalis tiesiog rūpi-
Kauno medicinos universiteto klinikų dietologė Sabina Sočiai papietauti čia galima nasi savo sveikata. Įdomu,
Marija Bajorienė skeptiškai vertina kauniečius šiuo metu už 10-15 litų. Mėgstamiau- kad nors vegetariški patie-
apsėdusią vegetarizmo maniją. Pasak jos, žmonės negalvoja sias "Radharanės" lankytojų kalai prieinami ir gaunan-
apie šalutinius vegetariškos mitybos padarinius: nusilpusią patiekalas "Bengališki sab- tiems vidutines ar net kuk-
imuninę sistemą, sutrikusią fermentų ir hormonų gamybą. džiai " - keptos penkių rū- lias pajamas, pensininkai ir
Riboti maisto medžiagų įvairovę ypač pavojinga vaikams. šių daržovės su indiškais studentai tokiose kavinėse Prakartėlės, vienas svarbiausių Kalėdų simbolių, bus
prieskoniais - tekainuo- lankosi labai retai. eksponuojamos Kauno pilyje. E.Jankausko nuotr.

Už gatvės "okupaciją" gresia baudos


Raimonda Mikalčiūtė Gavę leidimą statyboms "Kauniečiai piktinasi, I.Kanto gatvių kampe dau-
r.mikalciute@15min.lt reikalingas medžiagas ir jog ant šaligatvio prikrau- giaaukštį pastatą statančios
įrangą laikinai palikti ant tos statybinės medžiagos bendrovės "Panevėžio sta-
Kęstučio ir I.Kanto gatvių šaligatvio, statybininkai trukdo praeiti, todėl jie pri- tybos trestas" projektų va-
sankryžoje kylančio statinio savavališkai okupavo ir versti eiti gatve, kuria nuo- dovas Jonas Žižiūnas tei-
savininkai supykdė miesto dalį Kęstučio bei I.Kanto lat kursuoja viešasis trans- gė, jog su miesto policijos
policijos pareigūnus. gatvių. portas ir lengvieji automo- pareigūnais buvo suderin-
biliai", - pasakojo Kauno ta, kad I.Kanto gatvėje bus
miesto Vyriausiojo polici- galima iškrauti statybines
jos komisariato Viešosios medžiagas. Įmonės atsto-
policijos Eismo priežiūros vas pripažino, jog tai kelia
tarnybos viršininkas Alfon- nepatogumų miestiečiams,
sas Tarasevičius. tačiau ramino, kad jie - laiki-
Pasak jo, artimiausiu me- ni. Pasak J.Žižiūno, per po-
tu pareigūnai ketina įspė- rą savaičių praeiviams bus
ti darbus šioje vietoje vyk- atverta prie statomo pastato
dančią statybų bendrovę, o, esanti šaligatvio dalis Kęs-
jei į tai nebus sureaguota - tučio gatvės pusėje.
Statybiniais rakandais užverstą Kęstučio ir I.Kanto gatvių kam- skirti kelių šimtų litų pini- Visą 10 aukštų pasta-
pą statybininkai pažadėjo išvaduoti, tik gavę perspėjimą apie ginę baudą. "15min" tele- tą žadama pabaigti iki va-
gresiančias baudas. E.Ovčarenko nuotr. fonu kalbintas Kęstučio ir sario.
8 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min pasaulis

Rusijos preziden-
Strategija prieš smurtą to V.Putino siekis

AFP/Scanpix nuotr.
atkurti Rusijos ga-
Įtakingos Irako studijų gru- lią kelia susirūpi-
pės nariai vakar Baltuosiuose
rūmuose susitiko su JAV pre- nimą dėl to, „kiek
zidentu George'u W.Bushu
ir perdavė jam ataskaitą dėl
toli jis gali nueiti“.
Pareiškė JAV paskirtasis gynybos sekretorius Robertas
Irako karo strategijos.
Gatesas. Jis ypač akcentavo Rusijos piktnaudžiavimą
gamtinių dujų tiekimu.
Neoficialiais duome-
nimis, ataskaitoje ragina-
ma keisti Irake dislokuotų
amerikiečių pajėgų vaid-
Radiacija - ir stadione
menį, kad jos dalyvautų ne Britų pareigūnai, toliau mesio skiriama į dar vieną
kovos veiksmuose, o para- tiriantys poloniu-210 ap- A.Litvinenkai lemtingų įvy-
mos misijose. nuodyto buvusio Rusijos kių dalyvį - italų profesorių
Iš 10 pagrindinių JAV saugumiečio Aleksandro Mario Scaramellą. Jo orga-
partijų - respublikonų ir Litvinenkos mirties aplin- nizme taip pat aptikus po-
demokratų - veteranų su- kybes, šios radioaktyviosios lonio-210 pėdsakų, jis buvo
daryta studijų grupė esą medžiagos rado ir Londono paguldytas į vieną Londono
nesiūlo JAV karių išvedi- futbolo klubo "Arsenal" sta- ligoninių. Vakar jis apkalti-
mo iš Irako grafi ko, bet re- Vakar Irake žuvo mažiausiai 17 žmonių. AFP/Scanpix nuotr. dione "Emirates". no A.Litvinenkos nužudy-
komenduoja neprisiimti pažadėjo labai rimtai atsi- mu "slaptas organizacijas"
neterminuotų įsipareigo- žvelgti į Irako studijų gru- IŠPUOLIAI TĘSĖSI Tiesa, teigiama, kad sta- Rusijoje, kurių tiesiogiai
jimų laikyti šalyje gausias pės rekomendacijas. Irake per virtinę atakų vakar žuvo mažiausiai 17 žmonių. dione rasti labai maži, vi- nekontroliuoja Kremlius.
savo pajėgas. "Šioje ataskaitoje pa- Sostinės Bagdado centre esančiame turguje per apšaudymą suomenei nepavojingi polo- "Tai daugiausia buvę spe-
Taip pat manoma, kad teiktas labai griežtas padė- iš minosvaidžių žuvo aštuoni žmonės, o 40 buvo sužeisti. nio-210 kiekiai. Į šį stadioną cialiųjų tarnybų darbuo-
studijų grupė paragino ties Irake įvertinimas, - sa- Dar keturi žmonės, tarp jų dvi moterys, žuvo, kai autobuse, lapkričio 1-ąją, tuoj po su- tojai", - teigė jis. Anot italo,
G.W.Bushą nebeprieštarau- kė G.W.Bushas po maždaug važiavusiame pro šiitų gyvenamą Sadro rajoną, susisprogdino sitikimo su A.Litvinenka, tai pranešančius elektro-
ti tam, kad sprendžiant Ira- valandą trukusio susitikimo kovotojas mirtininkas. Per šią ataką buvo sužeista mažiausiai atvyko buvęs KGB agentas ninius laiškus jis parodė
ko klausimą būtų pasitelk- su minėtąja grupe. - Mes at- 12 žmonių. Vakarų Bagdade nužudytas brigados generolo Andrejus Lugovojus, Dmit- ir A.Litvinenkai, su kuriuo
ti amerikiečių priešininkai sižvelgsime į kiekvieną pa- Mohseno Qassimo vairuotojas. Dar vienas sprogimas nu- rijus Kovtunas ir Viačes- jie buvo susitikę lapkričio
griaudėjo parduotuvėje į pietus nuo Bagdado esančiame
Iranas bei Sirija. siūlymą rimtai ir veiksime lavas Sokolenka, kur žiū- 1 dieną Londone.
Iskandirijos mieste. Per šią ataką žuvo keturi žmonės.
JAV prezidentas vakar atitinkamu laiku". rėjo "Arsenal" ir Maskvos Beje, Neapol io v a l-
CSKA rungtynes. Tą pačią džia tiria informaciją, esą

ES ekonominės sankcijos Baltarusijai dieną A.Litvinenka pasiju-


to blogai, o po trijų savai-
čių mirė.
M.Scaramella yra susijęs
su "nelegaliu atliekų išme-
timu" Neapolio Vezuvijaus
Europos Sąjungos (ES) eks- imtų Tarptautinės darbo lis praras 44 proc. ekspor- Tuo tarpu vis daugiau dė- parke.
SAVAVALIAUJA pertų komitetas galutinai organizacijos pagrindu. Iki to, jei bus pašalinta iš ben-
Baltarusijos valstybinė pritarė siūlymui pašalinti gruodžio 20 dienos šį spren- drosios preferencijų siste-
religijos ir tautinių mažumų Baltarusiją iš ES bendrųjų dimą turi formaliai patvir- mos. Tai paveiks 130 tūkst.
taryba nesutiko pratęsti vizų lengvatų sistemos (BLS) dėl tinti ES šalių nuolatinių at- tekstilės pramonės įmonių
septyniems lenkų kunigams prekybos. stovų komitetas. darbuotojų. Lietuva griež-
ir penkioms vienuolėms. Baltarusijos Naciona- tai pasisakė prieš Bendro-
Baltarusijos Katalikų baž- Patvirtinus šį sprendi- linio susirinkimo tarybos sios preferencijų sistemos
nyčios vadovas prašė palikti mą Baltarusijai bus duotas tarptautinių reikalų ir na- Baltarusijai atšaukimą, mo-
juos dirbti Gardino vysku- pusmetis, per kurį ji turės cionalinio saugumo ko- tyvuodama tuo, jog Balta-
pijoje, bet gavo neigiamą priderinti savo įstatymus misijos vadovas Nikolajus rusijos ekonominė izolia-
atsakymą. prie įsipareigojimų, prisi- Čerginecas mano, kad ša- cija yra žalinga.

Afganistaną atakuoja mirtininkai MINISTRAS


LIKO UŽ DURŲ "Arsenal" stadione lapkričio 1-ąją lankėsi trys su A.Litvinenka
vestigation" (USPI) biuro Ukrainos užsienio reikalų susitikę rusai. AFP/Scanpix nuotr.
Kandahare. Šios kompa- ministras Borysas Tarasiu-
nijos apsaugininkai saugo
užsienio kompanijas, vyk-
kas vakar negalėjo patekti į S.Husseinas niršta ant teismo
ministrų kabineto posėdį - jo
dančias statybos ir infras- ten neįsileido. Nuverstas Irako diktatorius svarstymo, įtūžo, kai teisė-
truktūros projektus. B.Tarasiukas informavo Saddamas Husseinas vakar jas atsisakė suteikti jam ga-
Pa k ista ne įsi k ū r usi žurnalistus, kad jo neįleido pasirodė savo teisme dėl ge- limybę paneigti kaltintojų
"Afghan Islamic Press" (AIP) ministras Anatolijus Tols- nocido, nors anksčiau teis- tvirtinimus.
pranešė, kad mirtininkas su touchovas ir pirmasis vice- mo pirmininkui parašė, kad
savimi turėtus sprogmenis premjeras Mykola Azarovas. protestuodamas dėl trukdy-
susprogdino prie biuro sto- B.Tarasiukas pažadėjo, kad mo kalbėti daugiau nedaly-
vinčių žmonių, kurie laukė, apskųs jų veiksmus teisme.
vaus jo posėdžiuose.
kol galės įeiti dirbti. Vietos Pasak ministro, šie žmonės
policija sakė, kad per išpuolį pareiškė, kad jo nėra po- Laiške, kurį pirmadie-
žuvo du amerikiečiai ir Ne- sėdžio dalyvių sąrašuose. nį perdavė gynybos advo-
palo pilietis. B.Tarasiukas pažymėjo, kad katui, buvęs Irako lyderis
Afganistane šiais me- Ukrainos prezidentui Viktorui sakė, kad jam buvo neleis-
tais smurtas yra intensy- Juščenkai pranešta apie šią ta "paaiškinti tiesos" dėl
viausias nuo pat to laiko, situaciją. "Dabar aš laukiu jo vaidmens Anfalo kam-
Užvakar Kandahare sprogus mirtininko automobiliui, buvo kai JAV vadovaujamos pa- tolesnių įvykių", - sakė jis. panijoje.
sužeisti du kanadiečių kariai ir keturi afganistaniečiai. jėgos 2001 metais nuver- Irako lyderis teigia, kad
AFP/Scanpix nuotr.
Gruodžio 1 dieną Ukrainos
tė radikalių islamistų Ta- Aukščiausioji Rada atleido tai buvo teisėta operacija
Afganistaną jau trečią- saugumo kompanijos biu- libano vyriausybę. provakarietišką B.Tarasiuką prieš kurdų sukilėlius, pa-
S.Husseinas vakar atvyko į
ją dieną ši eilės atakuoja ro. Incidento metu žuvo aš- Šiemet Afganistane bu- iš užsienio reikalų ministro laikiusius Irako priešo Ira-
teismo rūmus išklausyti vie-
mirtininkai. tuoni žmonės - trys užsie- vo įvykdyti maždaug 105 posto premjero Viktoro Janu- no pusę. noje kurdų sukilėlių ligoni-
niečiai ir penki afganista- mirtininkų išpuoliai, per kovičiaus teikimu. Užvakar S.Husseinas, kuris laukia nėje dirbusio gydytojo liudi-
Vakar Afganistano pie- niečiai. kuriuos žuvo beveik 250 prezidentas išleido įsaką, apeliacijos dėl kitoje byloje jimo, kaip jis gydė dujų atakų
tuose mirtininkas susi- Sprogimas nugriaudė- žmonių, nurodo Afganista- kad B.Tarasiukas toliau eina paskirtos mirties bausmės aukas. AFP/Scanpix nuotr.
sprogdino prie vienos ame- jo prie saugumo kompani- ne veikiančios NATO sau- URM vadovo pareigas.
rikiečiams priklausančios jos "US Protection and In- gumo pajėgos. Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
15min vairas 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 9

Galimybė susigrąžinti MILIJARDIERIAUS ANTAUSIS GIGANTUI


Milijardierius Kirkas Kerkorianas, didžiausias individualus
"General Motors" akcininkas, pardavė visas jo valdytas -
beveik 10 proc. JAV automobilių milžinės akcijų.

PVM už automobilius
Lietuvos įmonės turėtų
atgauti teisę susigrąžinti
Pastaruosius pusantrų metų K.Kerkorianas atkakliai
ragino "General Motors" vadovybę spartinti verslo pertvar-
ką. Jis inicijavo derybas dėl "General Motors" susijungimo
su "Renault" ir "Nissan" aljansu, tačiau JAV automobilių
gamintoja iš šių derybų galiausiai pasitraukė.
Kaip pranešė JAV spauda, K.Kerkoriano sprendimas
pridėtinės vertės mokes- parduoti visas turėtas įmonės akcijas iš esmės prilygsta
tį (PVM) už įsigytus leng- nepasitikėjimo įmonės vadovybe pareiškimui.
vuosius automobilius, ku-
rių pirkimo kaina neviršys
130 tūkst. litų. Nevokiškas solidumas
Tai numatantiems įsta- Neretai vokiški automobi- tomobiliuose - 65 proc. Be-
tymo pakeitimams vakar liai apibūdinami kaip soli- je, Vengrijoje surenkami
pritarė Vyriausybė, siekda- dūs ir patikimi. Tačiau pa- "Audi TT" turi apie 30 proc.
ma sudaryti palankias są- sirodo, kad vokiškuose au- vokiškų detalių. Tuo tarpu
lygas smulkiajam ir vidu- tomobiliuose montuojama JAV gaminami "M" klasės
tiniam verslui bei atnau- vis mažiau detalių, paga- "Mercedes" - 33 proc. - tiek
jinti Lietuvos automobi- mintų šioje šalyje. pat kiek "Porsche Cayenne"
lių parką. arba "Opel Corsa".
Dabar teisę susigrąžinti Pavyzdžiui, viename po- Pasak automobilių tyri-
PVM taikoma tais atvejais, puliariausių vokiškų auto- mų agentūos CAR vadovo
kai įmonės įsigytas lengva- mobilių Europoje "Volkswa- Ferdynando Dudenhoffe-
sis automobilis naudoja- gen Golf" montuojama vos rio, pagrindinė to priežas-
mas tik tam tikrai ekono- 50 proc. detalių, pagamin- tis yra gamybos perkėlimas
minei veiklai. tų pačioje Vokietijoje. "VW į šalis, kuriose mažiau kai-
Pataisoms pritarus Sei- Passat" - apie 60 proc., o nuoja darbo jėga ir yra ma-
mui, susigrąžinti PVM bus "E" klasės "Mercedes" au- žesni gamybos kaštai.
Šios įstatymo pataisos daugiausiai įtakos turės įmonėms, kurios automobilius naudoja kaip
galima neprik lausomai
pagrindinį darbo įrankį - pavyzdžiui, taksi bendrovėms. "15min" arch. nuotr.
nuo to, kokiai verslo vei-
klai automobilis bus nau- vaujantis bus galima pa- Prieš kelerius metus ga- rios įmonės automobilius
dojamas. tikrinti, ar įmonės turimi limybė susigrąžinti PVM už pradėjo registruoti Latvi-
Mokesčių administrato- lengvieji automobiliai yra įsigyjamus lengvuosius au- joje, taip sutaupydami 18
riams bus pavesta pareng- naudojami pagal paskirtį - tomobilius Lietuvoje buvo proc. įsigyjamos mašinos
ti taisykles, kuriomis vado- ekonominei veiklai. panaikinta. Dėl to kai ku- kainos.

Neigia gandus apie "Seat" pardavimą


Vokietijos automobilių sunkumų slegiamą Ispa- Tuo t a r pu vok ieč ių myklą, į kurią bus perkelta
milžinė "Volkswagen" pa- nijos padalinį "Seat". automobilių savaitraštis naujojo "Audi A1" modelio
neigė Europos spaudoje pa- "Tai visiškai neatitinka "Automobilwoche" tvirtina, gamyba.
Viena geriausiai žinomų vokiečių gamintojų markė - "Mercedes".
sirodžiusius pranešimus, tikrovės", - pareiškė "Volks- kad sprendimas parduoti Koncernas "Seat" tikė-
kad neva naujasis grupės wagen" grupei priklausan- "Seat" iš dalies yra susijęs josi, kad A1 bus gamina-
vadovas Martinas Winter-
kornas planuoja parduoti
čios "Audi" atstovas spau-
dai.
su "Volkswagen" ketinimais
išsaugoti savo Briuselio ga-
mas jos gamykloje Marto-
rele, Ispanijoje. Gyvulininkystė klimatui
"A1" - TIK BRIUSELYJE kenkia labiau už transportą
Vokietijos automobilių gamintoja "Volks- Jungtinės Tautos (JT) grei- šis sektorius išleidžia šilt-
wagen", siekdama išsaugoti savo gamykloje čiausiai nuramino automo- namio dujų emisijas ir yra
Briuselyje maždaug 3 tūkst. darbo vietų, nuo bilių savininkus, kuriuos vienas iš pagrindinių dirvos
2009 metų naująjį modelį "Audi A1" gamins
graužė sąžinė dėl jų plieni- ir vandens kokybės prastė-
nių žirgų išmetamųjų dujų jimo kaltininkų.
tik Briuselyje.
poveikio klimatui. "Gyvulininkystės sekto-
Praėjusią savaitę "Volkswagen" paskelbė
rius išskiria labai daug atmos-
ketinanti atleisti Briuselio gamykloje apie 4
JT maisto ir žemės ūkio ferai ir žmogui kenksmingų
tūkst. darbuotojų.
organizacija (FAO) pareiš- dujų ir taip sukelia didesnį
Nemažai gamyklos darbuotojų būgštauja,
kė, kad gyvulininkystė kli- šiltnamio efektą negu trans-
kad galiausiai ši gamykla, šiuo metu turinti per matui kenkia labiau už au- portas", - teigiama naujau-
M.Winterkornas VW
5 tūkst. darbuotojų, bus visiškai uždaryta. tomobilius. FAO teigimu, sioje FAO ataskaitoje.
pradės vadovauti kitąmet. "Seat" priklauso "Volkswagen" grupei nuo 1986 m.

Bandomasis policijos "Mercedes"


Vokietijoje kelių piratai nebegalės
ramiai miegoti - vokiečių kelių policijos
pareigūnai neseniai gavo naują bando-
mąjį automobilį.
Specialiai policijos reikmėms paga-
mintas "Mercedes Brabus CLS V12 S Roc-
ket " išvysto 362 kilometrų per valandą
(km/h) greitį. Po automobilio kapotu slepia-
si 730 arklio galių. Šis "monstras" iki 100 m/h
įsibėgėja per mažiau nei 4 sekundes.
Jei automobilis pateisins policijos va-
dų lūkesčius, jų bus nupirkta keliolika
ir paskirta tiems regionams kur dau-
giausia pažeidinėjamos kelių eismo
taisyklės.

Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.


10 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min sportas

NAUJAS "EKRANO" VAIRININKAS

Čempionišku ritmu
UEFA Čempionų lygos fut- Paskutiniame A grupės aštuntfi nalį. Grupės nuga- der" grupėje liko treti ir tęs
Lietuvos futbolo vicečempionas Panevėžio "Ekranas"
turi naują vyriausiąjį trenerį - juo tapo Saulius Širmelis.
49 metų strategas iki šiol dirbo Lietuvos jaunimo rinktinės
(iki 21 m.) treneriu.
Kiek anksčiau S.Širmelis yra treniravęs Vilniaus "Žalgirio",
"Ventspils" (Latvija), Prešovo "Tatran" (Slovakija) ir "Kauno"
bolo turnyro taurės sa- ture "Barcelona" namuose lėtoju tapo Londono "Chel- kovą dėl UEFA taurės.
vininkė ispanų "Barcelo- klubus. Naujasis treneris "Ekrane" pakeis net 17 metų Pane-
2:0 nugalėjo Brėmeno "Wer- sea", namuose 2:0 nugalė- B grupėje pirmavo Miun-
na" neliko už aštuntfina- vėžio klubui vadovavusį Virginijų Liubšį, kuris atsistatydino
der" (Vokietija) ir užėmusi jęs grupės autsaiderę Sofijos cheno "Bayern" (Vokietija),
lio borto. iš pareigų po paskutinių šio sezono varžybų. V.Liubšiui buvo
antrąją vietą prasimušė į "Levski" (Bulgarija). "Wer- mačą su antroje vietoje li-
pasiūlytos komandos sporto direktoriaus pareigos, tačiau
kusiu Milano "Inter" (Itali-
savo sprendimą jis ketina paskelbti vėliau.
ja) baigęs - 1:1. Abu klubai
pateko į turnyro aštuntfi-
nalį. Dėl UEFA taurės žais
Maskvos "Spartak" (Rusi-
Kompiuteriui neprilygo
ja), svečiuose 3:1 nugalėjusi
Lisabonos "Sporting" (Por-
tugalija) ir grupėje užėmu-
si trečiąją vietą.
C grupėje į atkrintamą-
sias varžybas pateko "Li-
verpool" (Anglija) ir "PSV
Eindhoven" (Olandija). "Li-
verpool" svečiuose 2:3 nusi-
leido Stambulo "Galatasa-
ray" (Turkija), o antrąją vietą
užėmusi "PSV Eindhoven"
savo aikštėje 1:3 pralaimėjo
toliau dėl UEFA taurės ko-
vosiančiai Bordo "Giron-
dins" (Prancūzija).
V.Kramnikas. AFP/Scanpix nuotr.
"Barcelona" žvaigždė Ronaldinho (k.) įmušė vieną iš dviejų įvarčių į "Werder" vartus. AFP/Scanpix nuotr. D grupėje pirmąją vietą
užėmė "Valencia" (Ispanija), Vokietijoje vykusiame šach- galėtojui atiteko 1 milijonas
kuri svečiuose 0:1 nusilei- matų mače pasaulio čem- JAV dolerių (2,6 mln. litų), o
do "AS Roma" (Italija) eki- pionas 31-erių rusas Vladi- pralaimėjęs tenkinosi per-
pai. Ši pergalė italams gru- miras Kramnikas 2:4 pra- pus mažesne suma.
pėje garantavo antrąją vietą laimėjo kompiuteriui "De- Tai buvo trečiasis žmo-
ir kelialapį į UEFA Čempio- ep Fritz". gaus ir kompiuterio šachma-
nų lygos aštuntfi nalį. Kita- tų mačas: 1997 metais ru-
me mače Pirėjo "Olympia- Buvo sužaistos šešios sas Garis Kasparovas pra-
kos" (Graikija) ir Donecko partijos, iš kurių keturios laimėjo kompiuteriui "De-
"Šachtar" (Ukraina) sužai- baigėsi lygiosiomis, o dvi - ep Blue", o 2003-iaisiais tas
dė taikiai - 1:1. "Šachtar" antrąją ir šeštąją - laimėjo pats G.Kasparovas sužaidė
grupėje liko treti ir tęs ko- baltosiomis figūromis žai- lygiosiomis su kompiuteriu
vas dėl UEFA taurės. dęs "Deep Fritz". Mačo nu- "Deep Junior".

Švedijoje geriausia - kalnų slidininkė


25 metų kalnų slidininkė
Anja Paerson pripažinta
geriausia 2006 metų Šve-
dijos sportininke. Jai ati-
teko dienraščio "Svenska
Dagbladet" įsteigtas ap-
dovanojimas.

A.Paerson tapo Turi-


no (Italija) žiemos olim-
piados čempione slalomo
rungtyje, taip pat iškovojo
bronzos medalius greito-
Šiemet A.Paerson prie krūtinės glaudė ne vieną taurę. jo nusileidimo ir dvikovės
AFP/Scanpix nuotr.
rungtyse. Komisijos verti-
Savanorių pr. 119, Vilnius, tel. (8-5) 238 88 79, (8-620) 313 82 nimu, kalnų slidininkei ge-
Ukmergės g. 294, Vilnius, tel. (8-5) 230 24 05 riausios metų sportininkės
1 tel. (8-5) 233 08 26
IĮ Daivaja, Pelesos g. 1/2, apdovanojimas skirtas už
UAB Autotranzitas, Kalvarijos g.. 28a, Kaunas, tel. (8-37) 392 803 "triumfą ekstremaliomis
ko Dubysos g.. 66a,
UAB Vakarų Antikoras, 6 Klaipėda,
Klaippėdaaa, tel.
tel (8-46) 236
2 622 sąlygomis".
Be A.Paerson, į dienraš-
čio "Svenska Dagbladet" pri-
zą šiemet pretendavo dukart
Turino olimpiados čempio-
nas slidininkas Bjoernas
Lindas ir olimpiados bei
ANTIKOROZINIS CENTRAS pasaulio čempionato me-
dalius iškovojusi Švedijos
ledo ritulio rinktinė.

Puslapis parengtas pagal BNS,


Eurofootball.lt ir "15min" inf.
15 min sportas 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 11

"ŠIAULIŲ"
VILTYS NEMIRĖ
Pagaliau pirmąją pergalę
po trijų nesėkmių iš eilės
Europos taurės (EuroCup)
vyrų krepšinio turnyre iško-
Komandų varikliai
Krepšinio turnyre dėl ULEB
taurės sužaisti šeštojo turo
bija), kuri namuose 85:81
nusileido Salonikų PAOK
PULSĄ TIKRINS
PRANCŪZAI
Kauno "Žalgiris" šiandien
namuose sužais septintojo
turo ULEB Eurolygos rung-
tynes su Po Ortezo "Elan
Bernais" krepšininkais iš
vojo "Šiaulių" klubas. susitikimai, kuriuose per- ekipai. Prancūzijos.
D grupėje šiauliečiai sve- gales iškovojo abu klubai Penktąjį kartą perga- Būsimieji kauniečių varžo-
čiuose 86:83 įveikė Grav- su lietuviais. lę šventė vienvaldis C gru- vai savo sąskaitoje turi tris
lino-Diunkerko "Maritime" pės lyderis Rimanto Kau- pergales ir tiek pat pralaimė-
(Prancūzija) ekipą su Dai- Ketvirtąją pergalę D kėno Sienos "Montepas- jimų bei C grupėje rikiuojasi
niumi Adomaičiu ir išsaugojo grupėje iškovojo Antano chi" (Italija), svečiuose 73:71 ketvirtoje vietoje, o "Žalgiris"
teorines galimybes patekti į Sireikos treniruojamas Ka- įveikęs Berlyno "Alba" (Vo- su vienu pralaimėjimu yra
kitą Europos taurės varžybų zanės "Uniks" (Rusija) klu- kietija). tik septintas tarp aštuonių
etapą. bas. "Uniks" svečiuose po R.Kaukėnas nugalėto- komandų. Paskutiniame Eu-
20 taškų nugalėtojams pratęsimo 108:106 palaužė jams pelnė 13 taškų. rolygos mače "Elan Bernais"
pelnė Darius Pakamanis. Eno Monso "Dexia" (Belgi- Ketvirtąją pergalę iško- namuose 73:86 pralaimėjo
16 taškų į "Šiaulių" krepšį ja) ekipą. vojo antrą vietą užimanti Trevizo "Benetton".
įmetė D.Adomaitis. Vėl rezultatyviai Kaza- Sofijos "Lukoil Academic" "Slogi nuotaika, kuri tvyrojo
Antrąją nesėkmę F grupėje nės ekipoje žaidė lietuviai (Bulgarija), svečiuose 67:60 išėjus Ainarui Bagatskiui, jau
patyrė Ramūno Butauto Saulius Štombergas ir Kšyš- įveikusi Ostendės "Telin- praėjo. Krepšininkų emocinė
tofas Lavrinovičius. dus" (Belgija). būklė stabili, atsirado kovinė
treniruojamas Rygos ASK
S.Štombergas pelnė B grupėje pirmauja penk- dvasia. Norėčiau aikštėje
(Latvija) klubas.
20 taškų ir atliko 6 rezul- tąją pergalę iškovojęs Belg- matyti daugiau judėjimo, todėl
ASK su Steponu Babraus-
tat y v ius perdav imus, o rado "FMP Železnik" (Serbi- greitinsiu žaidimą - greitas
ku svečiuose 60:83 pralai-
K.Lavrinovičius prie 16 ja) klubas, išvykoje 85:78 nu- puolimas su perėjimu į pozicinį.
mėjo Novi Sado "Vojvodina" Iškritus iš rikiuotės Hanno
(Serbija) ekipai. įmestų taškų pridėjo 9 atko- galėjęs Vloclaveko "Anwil"
votus kamuolius ir 3 rezul- (Lenkija). Mottolai, mums trūks aukš-
S.Babrauskas įmetė sep- Lietuvos rinktinės žaidėjas K.Lavrinovičius, atstovaujantis Ka- taūgių. Faktiškai turime du
tynis taškus. tatyvius perdavimus. A grupėje - trivaldystė. zanės "Uniks" klubui, užėmė penktąją vietą tarp naudingiau- tikrus centrus - Tanoka Beardą
Po pergalės "Uniks" gru- Priekyje po keturias pergales


Tiesa, šis pralaimėjimas sių šeštojo ULEB taurės turo žaidėjų. Agentūros INNA nuotr.
ir Paulių Jankūną", - taip prieš
ASK įtakos neturi, nes ry- pėje antri, o pirmauja pen- iškovoję Nansi SLUC (Pran-
mačą sakė laikinai "Žalgirio"
giečiai jau užsitikrino vietą kias pergales laimėjusi Belg-
rado "Crvena zvezda" (Ser-
cūzija), Vilniaus "Lietuvos
ryto" ir Vršaco "Hemofarm"
Nesu patenkintas tuo, kaip vyr. trenerio pareigas einantis
kitame etape. Rimas Grigas (nuotr.).
Ir toliau nesėkmingai B (Serbija) klubai. mes žaidėme gindamiesi,
grupės turnyre rungtyniauja A GRUPĖ "Lietuvos ryto" krep-
šininkai svečiuose 69:76 taip pat manęs netenkino ir pras-
Rygos "Barons" (Latvija) su
Gediminu Maceina.
1. SLUC 4 perg. 2 pral.
2. "Lietuvos rytas" 4 2
pralaimėjo "Hemofarm",
o SLUC savo aikštėje 93:83
ta žaidėjų kova dėl atšokusių ka-
"Barons" 66:80 pralaimėjo
Šarlerua "Spirou" (Belgija) 3. "Hemofarm" 4 2 nugalėjo Bambergo "Brose muolių. Mūsų komanda yra meti-
klubui ir patyrė penktąją 4. "Gran Canaria" 3 3
Baskets" (Vokietija).
Septintojo turo susiti-
kų ekipa, tačiau šįkart jai nekrito.
nesėkmę iš eilės. G.Maceina 5. AEK 2 4 kimai bus žaidžiami gruo- Po pralaimėjimo "Hemofarm" sakė "Lietuvos ryto" stra-
pelnė 8 taškus. tegas Zmago Sagadinas.
6. "Brose Baskets" 1 5 džio 12 dieną.

"SUNS" RIEDA PERGALINGAI


Septintą pergalę iš eilės NBA čempionate iškovojo Finikso
"Suns" ekipa, namuose 127:102 nugalėjusi Sakramento
"Kings" krepšininkus.
NCAA lietuviai diktuoja tempą
JAV studentų NCAA pirme- pelnė 18 taškų ir atkovojo
26 taškus nugalėtojams pelnė Leandro Barbosa, 23 - Shawnas nybėse rezultatyvumu pasi- 4 kamuolius.
Marionas, 17 - Amare'as Stoudemire'as. Net 20 rezultatyvių žymėjo Antanas Kavaliaus- Iki to Teksaso komanda
perdavimų atliko "Suns" įžaidėjas Steve'as Nashas, pasiekęs kas, Vova Severovas ir Žygis buvo laimėjusi visas 7 šio
absoliutų šio sezono NBA rekordą. Daugiausia per rungtynes Šeštokas. sezono rungtynes.
S.Nashas yra atlikęs 22 rezultatyvius perdavimus. Geriausias rungtynes
"Jis yra motoras, kuris užkuria visą mūsų komandą", - apie Pirmą pralaimėjimą šį šį sezoną sužaidė Vova Se-
S.Nashą po rungtynių kalbėjo jo komandos draugas Raja sezoną patyrė "Texas A&M verovas, o jo "Oakland Gol-
Bellas. Aggies" ekipa, 52:64 turėju- den Grizzlies" šventė šeš-
Svečių, kurie patyrė ketvirtą pralaimėjimą iš eilės, gretose si pripažinti "LSU Tigers" tąją pergalę, 66:54 įveikusi
sėkmingiausiai rungtyniavo Mike'as Bibby (21 tšk.). pranašumą. "Eastern Michigan Eagles".
Atkakliausias mačas vyko Detroite, kur vietos "Pistons" Teksaso universiteto ne- V.Severovas per 32 minutes
85:88 turėjo pripažinti Portlendo "Trail Blazers" pranašumą. A.Kavaliauskas pelnė daugiau nei trečdalį komandos taškų.
išgelbėjo nė Antanas Kava- pelnė 26 taškus.
Tai buvo antroji iš eilės "Pistons" nesėkmė po aštuonių iš eilės liauskas, pelnęs daugiau nei Penktąją pergalę sezone tas, 73:57 nugalėjęs "Stony tyniavo Žygis Šeštokas, pel-
pergalių. Abu pralaimėjimai patirti prieš lygos autsaideres - trečdalį komandos taškų. šventė tris lietuvius turintis Brook Seawolves". Rezulta- nęs 16 taškų. Arminas Ur-
prieš Šarlotės "Bobcats" ir prieš "Trail Blazers". Be keitimų žaidęs lietuvis "Hofstra Pride" universite- tyviausiai iš lietuvių rung- butis pelnė 2 taškus.

Karatistai tarp VANDENS VIRTUOZŲ ŠOKIAI

asų nesutriko
Lenkijoje vykusiose Europos tradicinio karatė taurės varžy-
bose sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovai.

Ketvirtąją vietą užėmė šių metų Europos čempionė ir


pasaulio pirmenybių bronzos medalininkė Kristina Kace-
vičiūtė. Lietuvos rinktinės narė atrankinėse kovose įvei-
kė daugkartinę pasaulio ir Europos čempionę lenkę Mar-
tą Niewczas bei Verą Kučerenko iš Ukrainos.
2004 metų pasaulio vicečempionas Rytis Bublevičius
turnyre Lenkijoje užėmė antrąją vietą.
Europos tradicinio karatė turnyre dalyvavo tik aštuo- Havajų Sunset Beacho paplūdimius apgulė burlenčių sporto
"Suns" įžaidėjas S.Nashas (su kam.) laikomas geriausiu NBA ni geriausi ir universaliausi Europos meistrai. mėgėjai - ten vyksta pajėgiausių pasaulio "vandens virtuozų"
įžaidėju. AFP/Scanpix nuotr. Juos pagal reitingą ir meistriškumą atrinko Tarptau- pasirodymai. Aštuonis kartus pasaulio burlenčių čempionas
tinės tradicinio Karatė Federacijos (ITKF) techninis ko- amerikietis Kelly Slateris lengvai "įplaukė" į turnyro "O'Neill
Puslapis parengtas pagal BNS, Basketnews.lt, Zalgiris.lt ir "15min" inf. mitetas. World Cup" ketvirtfinalį. AFP/Scanpix nuotr.
12 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min skelbimai

TV ŠIANDIEN Automobiliai
Parduodu “Honda Civic” hečbeką, 1993-12 1343 kūb.cm. 2/3 durų,
mech. greičių dėžė, raudona, tech. apžiūra iki 2007-10, signalizacija,
centrinis. Kaina 3500 Lt. Tel. 8 682 59409. - didžiausias darbo
UAB “Juota”. Automobilių variklių, generatorių ir starterių remontas. skelbimų skaičius
Raudondvario pl. 242-b. Tel. 8 657 45055. Lietuvoje
620 Dienos programa. 630 Programa. 610 Programa. 600 , 637, 707, 737, 836 VILNIUS
625 Dviračio šou (kart.). 635 Teleparduotuvė. 615 Tauro ragas (kart.). Labas rytas. Veterinarijos gydykla ir vaistinė
650 Anim. serialas „Labai 650 Animacinis serialas 640 Televitrina. 630 , 700, 730, 830 siūlo darbą veterinarijos gydyto-
slaptos agentės“ (61). „Detektyvas 700 Rytinė kava. Žinios. jui. CV siųsti el.p. zana@cvgidas.
lt. Tel. 8 671 85455.
710 Animacinis serialas Flintas“ (17). Interaktyvusis šou. 635 , 705, 735, 835
„Galaktikos futbolas“ 720 Animacinis serialas Tiesioginė transliacija. Orai. Siūlome darbą kambarių tvarky-
(8). „Simpsonai“. 800 „Asmens sargybinis“ 636 , 706, 736 Sportas. tojoms, valytojoms. Slenkantis
darbo grafikas, visos socialinės
735 Animacinis serialas 750 „Audra“ (104). (kart.). 900 „Daktarė Kvin“ (98). garantijos. Skambinti tel. 8 652
„Rožinė pantera“ (53). 900 „Meilės sūkuryje“ 855 Šalia kelio... Humoro 955 „Komisaras Reksas“ 66215.
800 Langai. Pokalbių laida (67). laida (kart.). (44) (N-7).
Ieškoma kambarinė/asistentė.
(kart.). 1000 Abipus sienos 925 Nepaaiškinami faktai 1045 „Specialioji jūrų Lankstus darbo grafikas. 30 val.
900 „Esi mano gyvenimas“ (kart.). (N-7) (kart.). policijos tarnyba“ per savaitę. Atlyginimas – nuo
(67). 1100 „Didelis“. Komedija. 1020 „Ugnies sala“. (23) (N-7). 800 Lt. Savo CV siusti el.p. irma@
1000 Nuo... iki... (kart.). Rež. Penny Veiksmo. Rež. Ying 1135 Be pykčio (kart.). prolock.dk.
1050 „Lobių sala“. Nuotykių. Marshall. Vaid. Ping Chu. 1215 Popietė su Įmonei, gaminančiai nestandar-
Vaid. Alas Ashtonas, Tomas Hanksas, Vaid. Jackie Chanas, Algimantu Čekuoliu tinius baldus, reikalingi staliai
Patrickas Berginas, Elizabeth Perkins, Tony Leung'as. (kart., su vertimu į – baldų surinkėjai. Tel.: 8 620
71501, 8 5 2336749.
Kevinas Zegersas, Johnas Heardas. Honkongas, JAV, 1990 gestų kalbą).
Jackas Palance'as. JAV, 1988 m. m. (N-7). 1245 Stilius (kart.). JAVA programuotojas – reikalin-
gas stambių valstybinių projektų
Didžioji Britanija, 1310 „Filas iš ateities“ 1210 Animacinis serialas 1340 Lietuvos šokių kūrimui, diegimui. Darbas pro-
Kanada, 1999 m. (3). „Pokemonai“ (kart.). dešimtukas (kart.). fesionalų komandoje. CV siųsti
1245 Kelias į žvaigždes 1340 Animacinis serialas 1255 „Pelenės istorija I“ 1610 Animacinis serialas el.p. Info@Metamodelis.lt.
(kart.). „Detektyvas (133). „Zombių viešbutis“
Parduoda
Skubiai reikalingas autokrautuvo
1325 „Muchtaras“ (33). Flintas“ (18). 1350 Uždrausta zona (N-7) (kart.). vairuotojas, turintis traktorinin-
Šaldyta paukštiena ir žuvys: vištų ketvirčiai - 3.60 Lt/kg, vištų
1425 Animacinis serialas 1410 Animacinis serialas (kart.). 1635 Animacinis serialas ko paž. darbui Naujuosiuose
sparneliai - 3.40 Lt, vištų kumpeliai - 3.60 Lt, vištų blauzdelės Verkiuose, Kreiptis tel. 8 603
„Rožinė pantera“ (54). „Žaliukas ir 1445 Telemiksas. „Liolekas ir Bolekas“
- 4 Lt, kalakutų petukai - 4 Lt. Mažiausias kiekis - 10 kg. Taip 04912.
1450 Animacinis serialas tikrieji vaiduoklių Interaktyvusis šou. (kart.).
pat ir šaldytos žuvys:Natotenija - 6.50 Lt/kg, Jūros lydekos filė Statybinių medžiagų prekybos
„Labai slaptos agentės“ medžiotojai“ (9). Tiesioginė transliacija. 1650 „Viešnia iš pragaro“
(62). 1440 Animacinis serialas 1545 Animacinis serialas (6). s/o - 9.30 Lt/kg, Brotola - 7.00 Lt/kg.. Vilnius: Algirdo g. 40/13, įmonei reikalingas vyr. sandė-
tel.: 8 5 2151873, 8 698 74394. Kaunas: Draugystės g. 19, tel.: lininkas (Naujoje Vilnioje arba
1515 Anim. ser. „Galaktikos „Simpsonai“. „Pokemonai“ (10, 41). 1720 Žinios (rusų k). Markučiuose) ir pardavėjai (Bal-
futbolas“ (9). 1510 „Aistrų žemė“ (58). 1630 „Pirato siela“ (14). 1729 Orai. 8 37 353966, 8 652 92227.
tupiuose). Tel. 8 5 2328789, el.p.
1540 „Meilės žaizdos“ (23). 1640 „Audra“ (105). 1730 „Asmens sargybinis“ 1730 „Komisaras Reksas“ personalas@mokivezi.lt.
1640 „Esi mano gyvenimas“ 1740 Nomeda. (34). (45) (N-7). PARDUODU MALKAS. Tel. 8 AB“Ąžuolas“ siūlo darbą krovikui,
(68). Vedėja Nomeda 1830 Uždrausta zona. 1830 Žinios. 686 04391. autokrautuvo teisės - privalu-
1745 . Langai. Pokalbių laida Marčėnaitė. Detektyvinių tyrimų 1840 „Daktarė Kvin“ (99). mas. Atlyginimas nuo 900 Lt.
(N-7). 1845 TV3 žinios, laida. Ved. Michailas 1930 Kalėdų eglių Kreiptis tel. 8 610 31993, el.p.
arunas@azuolas.lt. Visorių g.
1840 Gera žinia lyg iš kriminalai. Porečenkovas (N-7). įžiebimas Vilniuje 20, Vilnius.
dangaus. Kalėdinė 1900 TV3 sportas. 1930 Šalia kelio... Humoro ir Dubline. TV
UAB“Girteka”siūlo nuolatinį dar-
laida. Vedėjai Aušra 1905 „Išsipildymo akcija laida. tiltas. Dalyvauja bą elektrokrautuvo vairuotojams
Žvirblienė-Haglund ir 2006“. 2000 Žinios. Rūta Ščiogolevaitė, (būtinas galiojantis pažymėjimas).
Marijus Budraitis. 1908 TV3 orai. 2013 Orai. Mantas, „Skamp“, Vilnius, tel. 8 5 2394076.
1845 Žinios. 1910 Komanda. 2014 Sportas. Nojus, „Biplan“, Skubiai reikalingas krovėjas dar-
1910 Nepriklausoma paieškų Dokumentinė 2017 Kriminalai. choras „Jauna bui Vilniuje (Aukštieji Paneriai).
tarnyba. Vedėja Palmira drama (N-7). 2020 „Vandens žiurkės“ (50) muzika“ ir kiti. Teirautis tel. 8 5 2730928, el.p.
Galkontaitė ir Egidijus 2015 TV pagalba. (N-7). 2025 Loterija „Perlas“. darbas@simplika.com.
Knispelis. Interaktyvusis 2120 „Operacija „Y“ ir kiti 2030 Panorama. Kviečiame dirbti pardavėjas,
2000 Kelias į žvaigždes. realybės šou. Šuriko nuotykiai“. 2050 Verslas. pamainos vedėjas nedidelėse
Muzikinis realybės šou. Vedėja Aušra Komedija. 2056 Kultūra. maisto prekių parduotuvėse,
Vilniaus mieste. Garantuojame
Dienoraštis. Kilkuvienė. Rež. Leonidas Gaidajus. 2101 Sportas. geras darbo sąlygas, gerą darbo
2045 Myli, nemyli. Aklasis 2045 Eurolygos Vaid. Aleksandras 2107 Orai. atmosferą. Tel. 8 5 2673570.
pasimatymas. Vedėjai rungtynės. Demjanenka, Natalja 2110 Emigrantai.
UAB„PAKMARKAS“ dirbti Vilniuje
Livija ir Leo. Kauno „Žalgiris“ Selezniova, Jurijus Socialinė ieško sandėlio darbininko. Reika-
2130 Dviračio šou. Humoro - Po-Ortezo Nikulinas, Georgijus dokumentika. lavimai: darbo kompiuteriu pra-
laida. Vedėjai Kristina „Elan Bearnais“. Vicinas, Jevgenijus 2204 Loterija „Perlas“. dmenys, vairuotojo pažymėjimas
Savickytė ir Vytautas Tiesioginė Morgunovas. 2205 Požiūris. (B). Daugiau www.pakmarkas.lt.
Gyvenimo aprašymą siųsti el.p.
Šerėnas. transliacija iš Rusija, 1965 m. Publicistikos cv@pakmarkas.lt.
2200 Žinios. Verslas. Kauno. 2310 Žinios. žurnalas.
Kriminalai. Kultūra. 2235 TV3 žinios, 2320 Orai. 2255 Pro ūkininko langą. KAUNAS
2234 Sportas. kriminalai, verslas. 2321 Sportas. TV reportažas. UAB “Dagmita“ darbui Kaune
2238 Orai. 2250 TV3 sportas. 2323 Kriminalai. 2300 Vakaro žinios. reikalingas vairuotojas-ekspe-
ditorius (-ė). Darbo pobūdis: Pro-
2240 Snobo naktis. 2255 TV3 orai. 2325 Amerikietiškos imtynės 2306 Sportas. dukcijos pristatymas, automobilių
„Bebaimis“. Drama. 2300 „Egzorcizmas (N-14) (kart.). 2307 Orai. priežiūra. Reikalavimai: panašaus
Rež. Peteris Weiras. tiesiogiai“. 020 Auksinė žuvelė. 2310 Prancūzų TV filmai. darbo patirtis. CV siųskite el.p.
Vaid. Rosie Perez, Šokiruojanti Interaktyvusis šou. „Paslaptingas rita@dagmita.lt.
Isabella Rossellini, dokumentika (S). Tiesioginė transliacija. ežeras“ (6). UAB „Danglita“ siūlo darbą
Jeffas Bridgesas. JAV, 000 „Vedęs ir turi vaikų“ 120 -500 Bamba. Mistinė drama projektų vadovui ir projektų
1993 m. (N-7). (N-7). Interaktyvusis šou (N-7). WWW.15MIN.LT vadybininkui. www.danglita.
lt, tel. 8 37 459223.
045 Sveikatos ABC (kart.). 030 „Ugnies linija“ (4) ). suaugusiesiems (S). 005 Programos pabaiga.
Yra trys laisvos darbo vietos
vadybininko pareigoms užimti,
Perka Mokslas reikalingi sąžiningi, darbštūs
atsakingi darbuotojai, nuosavas
Perku 3 mm diametro, nau- automobilis privalumas. Kaunas,

B KATEGORIJOS
dotą, cinkuotą vielą. Tel. 8 617 tel. 8 618 97979.
49793. KITA

Paslaugos VAIRAVIMO KURSAI Darbas Anglijoje produkcijos


pakuotojams- fasuotojams! UAB
„Grandturas“, K.Donelaičio 62-307,
Laisvės al. 59, Kaunas; tel.: 222231, 8 670 22231 Internete: www.mokykla-zebras.lt Kaunas. Tel.: 8 37 752752, 8 698
Plastikiniai langai iš profilių
®

47887, el.p. info@grandturas.


; DURYS ; ŽIEMOS SODAI ; PERTVAROS, Skubiai: grindų klojėjai, dažytojai,
Visoje Lietuvoje ; VIDAUS IR APSAUGINĖS ŽALIUZĖS ; PAKELIAMI GARAŽO VARTAI CNC-operatoriai, virtuvės/viešbu-
čių personalas; sandėlio darbuo-
mus skaito tojai, komplektuotojos - Lietuvoje;
legaliam darbui Norvegijoje.
317 000 didmiesčių Kreiptis tel. 8 5 2159992, el.p.
Skroblų 19, Vilnius personalas@nstgroup.lt.
gyventojų. Tel. (8-5) 213 76 64,
el.paštas: langasa@iti.lt www.cvbankas.lt
15 min skelbimai 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 13

Siūlo darbą Metalo apdirbimo įmonei rei- Bendrovei reikalingi: šaltkalviai Maisto prekių parduotuvei Ši- Medienos perdirbimo įmonės Kreiptis tel.: 8 37 312349, 8 650
kalingi: elektrikas, frezuotojas, darbui su metaliniais vamzdžiais, lainiuose reikalinga pardavėja (UAB “Nilma”) lentpjūvėje rei- 88832, 8 650 89998.
Savanoriškas darbas Afrikoje arba šaltkalvis, programinių tekinimo tel.: 8 37 391690, 8 685 24282; (-jas). Darbas kas antrą savaitę. kalingi pagalbiniai darbininkai.
Indijoje. 14 mėnesių programa staklių operatorius. Tel.: 8 616 suvirintojai, metalo konstrukcijų Tel. 8 699 97315. Darbas pamainomis, atlyginimas
(įskaitant 6 mėnesių kursus Nor- 48818, 8 616 23039, Kaunas. dažytojai, montuotojai, tel.: 8 nuo 1100 Lt. (atskaičius mokes- Siūlome gerai apmokamą
vegijoje). Daugiau informacijos Autoplovyklai Partizanų g. rei-
37 391195, 8 699 28246. Darbo čius). Kreiptis adresu: Nemajūnų darbą autovežių vairuoto-
el.p. africa@oneworldvolunteers. Siuvimo įmonė plečia gamybinę kalingi darbuotojai. Lankstus
vieta: Aleksotas, Šančiai. g. 31, Kaunas, tel.: 8 616 42920, jams. Visi autovežiai nauji,
org, tel. +0047 6126 4444, www. veiklą ir kviečia dirbti viršutinių darbo grafikas. Tel.: 8 655 05547,
8 37 380092. atitinka EURO3. Darbas
drh-norway.org. drabužių siuvėjus (-jas), lygin- 8 37 440024.
Reikalingi konditeriai (-ės), Vakarų Europje, Rusijoje.
tojus (-jas). Tel.: 8 37 308992, 8 AB “Kauno ketaus liejykla” plečia
Kietųjų baldų gamybos įmonė kebabų kepėjai (-jos), indų RAMOGINIŲ KATERIŲ GA- Kreiptis tel.: 8 601 05032,
674 35032. savo veiklą ir darbui kviečia naujus
kviečia dirbti patyrusius baldų plovėjos-valytojos (-jai), tech- MYBOS ĮMONEI REIKALINGI bei buvusius liejyklos darbuo- 8 37 407969.
surinkėjus (atlyginimas nuo 1600 Restoranas “Viva Roma” ieško nologas (-ė) darbui Kaune. Tel. STIKLO PLASTIKO FORMUO- tojus. Kreiptis: R.Kalantos g. 49,
Lt.), stalius-staklininkus (nuo 1000 darbuotojų: padavėjų, barmenų, 8 699 64007. TOJAI (-OS). GERAS, LAIKU Kaunas. Tel. 8 37 454490. Autoservisui Kaune reika-
Lt.), dizainerius-konstruktorius indų plovėjų. Adresas: Sava- MOKAMAS ATLYGINIMAS, lingi autošaltkalviai, suvi-
(nuo 1500 Lt.), laminuotojus (nuo norių pr. 111, Kaunas. Tel. 8 37 VISOS SOC. GARANTIJOS. NE- Patalpų valymo įmonei“Vitaresta”
rintojai, šaltkalviai dirbti
1400 Lt.). Tel. 8 670 65302. 201676. MOKANČIUS MOKOME. TEL. reikalingi (-os) patalpų tvarkytojai
su metalo konstrukcijomis.
8 37 261500, KAUNAS. (-jos), teritorijos prižiūrėtojai (-jos),
Kreiptis tel.: 8 601 05032,
mašinų operatoriai (-ės) dirbti visu
8 37 407969.
AB “Pieno žvaigždės” filialui etatu. Visos socialinės garantijos.
“Kauno pienas” reikalingi vai-
ruotojai ekspeditoriai, turintys
C kategoriją, išvežioti pieno
produktus Kauno mieste.
Suteikiamos visos socialinės
garantijos, atlyginimas nuo
1500 Lt. (atskaičius mokesčius)
mokamas laiku. Smulkesnė
informacija suteikiama te-
lefonais: 8 687 83115, 837
453274.

Sparčiausiai Lietuvoje augantis


vienintelis nemokamas dienraštis "15min"
Kaune priims į savo komandą
DIZAINERĮ(-Ę)-MAKETUOTOJĄ
(nepilnai darbo dienai)

Darbo pobūdis:
» reklamos maketavimas.
Privalumai:
» panašaus darbo patirtis.

Savo CV bei motyvacinį laišką iki gruodžio 15 d.


siųskite el. paštu kaunas@15min.lt
Laiško temoje (Subject) nurodykite “CV-Maketuotojas”.

Skelbimai dienraštyje “15min”


kiekvieną darbo dieną
Žodiniai skelbimai priimami:
Telefonu 8 900 84001
Tik fiksuotojo ryšio abonentams
Mokestis už skelbimą (20 Lt) bus
priskaičiuotas prie Jūsų telefono sąskaitos.

Elektroniniu paštu: skelbimaikaunas@15min.lt


arba faksu (8 37) 207887
1. Prašome apmokėti 20 Lt bet kuriame banko skyriuje:
Gavėjas UAB „15 minučių“, AB „Snoras“
Banko kodas 00758, A.s. LT650075800066467197
2. Kvito kopiją atsiųskite drauge su skelbimo tekstu el. paštu arba faksu.
Biure
Adresas: Kęstučio g. 58-6, Kaunas
Pirmadieniais-penktadieniais
9-17 val.
14 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min pramogos

SEKSO EKSPERTĖS - " 15 m Gedi paršelio Maxo


TAS
<
in"
ER

<
Aktorius George`as Clooney G.Clooney sakė: "Jaučiuosi

EK
Turiu merginą, su kuria draugaujame daugiau nei dvejus metus.

15min" EKS

S
mėgina įveikti sielvartą nu- neblogai. Šįryt, kai parėjau

PERTAS <- "1


Aš jau noriu sukurti šeimą ir turėti vaikų, o ji nenori nei tuoktis, dvėsus jo paršeliui Maxui ir namo, man buvo keista, kad
nei vaikų, nors pati juos be galo myli. Jaučiu, kad negalėsiu su ja tvirtina, kad jo namai po nu- jis nebeguli ant kilimo. Ži-

<- "
ilgai gyventi, tik nenoriu jos palikti dėl dvejų praleistų metų. Ji mylėto augintinio mirties note, iš tiesų labai liūdna".

S
5m
in" E TA
KSPER
vieną kartą sako, kad viso to trokšta taip pat, o praėjus kiek lai- nebėra tokie patys. 136 kg svėręs pilvotas par-
ko kalba atvirkščiai. Prašau, patarkite, ką man daryti. Sergejus. Klauskite šelis nudvėsė praėjusią sa-
merginos@15min.lt "Oskaru" apdovanoto ak- vaitę. Su G.Clooney jo na-
toriaus akys pritvinko aša- muose Los Andžele jis gy-
Na, tokio naivuolio rų, kai per jo naujausio filmo veno 18 metų.
kaip tu, Sergejau, se- rėtum
Giedrė, 29

Rūta, 21
Mielas Sergejau... Jei no "Gerasis vokietis" premjerą Aktorius sakė neplanuo-
niai nebuvau sutiku- rimto patarimo, turėč iau žino- Holivude kalba pakrypo apie jantis vietoje Maxo, kurį ke-
lėsi
si. Tu pats jauti, kad nega ti daugiau. Ji be galo my li vai- jo numylėtinį. Paklaustas, tina kremuoti, įsigyti ki-
r kaž-
su mergina gyventi ir da kus, o savų nenori? Ar ba nd ei kaip sekasi įveikti liūdesį, tą paršelį.
us mė gin i pla nuo- pla nu o-
ką neaiška klausti - kodėl? Gal ji
rai, na , ku rie man pasitiki
ti? Tavo no
na aiš- ja savo karjerą, gal ji ne
ran tam i, ga r jauna
nelabai sup
us šei - tavimi, gal ji jaučiasi pe
ti nu ob od s ir
kūs - nori bū
elis. skirti savo gyvenimą kitiem
ros, žm og Išs š-
iai
mos, ne karje
rais nori pasidžiaugti laisve?
O ar tau su merginos no kink priežastis, tada galės
i leng-
o, ne . Ką ga- sk jos
pakeliui? Atrod vai patarti pats sau. Supra
kis kit os, o eruok
liu pasakyti, ieško nuotaikas ir norus - ir tol
, va iku s au - li, tau
tų, norinčių tekėti tokią, kokia ji yra. Jei my
ria i". To kių ,
ginti - "pilni patvo pavyks. Jei ne - ge-
kaip aš, retenybė. riau palik, negaiši nei
savo, nei jos laiko...

Labdarai pinigų nepagailėjo


Ketvirtojoje tarptautinėje Kalė- neįgaliems, likimo nuskriaustiems
G.Clooney ir paršelio Maxo draugystė tęsėsi 18 metų.

dų labdaros mugėje, kuri prieš po- vaikams ir seneliams.


rą dienų įvyko Vilniaus miesto ro- Tarptautinė Kalėdų labdaros
tušėje, šiemet buvo surinkta per mugė organizuojama jau ketvir-
100 000 litų. tus metus iš eilės. Kiekvienais me-
tais Vilniuje gyvenanti bendruo-
Mugėje apsilankė daugiau nei menė, organizuodama kalėdi-
trys tūkstančiai vilniečių ir miesto nę labdaros mugę, siekia padėti
svečių. 26 šalių atstovų stenduo- tiems Lietuvos gyventojams, ku-
se jie galėjo įsigyti įvairių kalėdi- riems to labiausiai reikia. Šiemet
nių saldumynų, rankų darbo pa- mugėje surinktos lėšos bus skir-
puošalų, originalių meno dirbi- tos Vilniaus universiteto Slaugos ir
nių, paragauti tikros airiškos ka- ilgalaikio gydymo ligoninei, Bet-
vos, o visi išleisti pinigai buvo skirti zatos bendruomenei ir Klaipėdos
labdarai. Šiais metais labdaringo- "Versmės" specialiajai mokyklai - Kalėdinėje labdaros mugėje netrūko pirkinių ir
je šventėje surinkti pinigai atiteks darželiui. mažiausiems pirkėjams. R.Medonio nuotr.

C.Love už pokyčius dėkinga M.Gibsonui


Dainininko Kurto Cobaino naš- ir gyvenimo stiliaus pasi- interviu su pačiu Melu, ku-
lė ir dainininkė Courtney Love rinkimui. ris dalijosi savo pasirinkto
(nuotr.) teigia atsisakiusi nar- "Kartu su keliais vyru- blaivaus gyvenimo išgyve-
kotikų ir pradėjo propaguoti kais svaiginomės viename nimais. Kartu su juo buvo ir
sveiką gyvenimo būdą. iš prabangių Beverly Hilso žmogus, padedantis atsisa-
viešbučio kambarių", - sa- kyti žalingų įpročių. Atlikė-
C.Love tikina, kad Me- vo gyvenimo pokyčių pra- ją taip sujaudino šis pokal-
las Gibsonas padarė dide- džią pasakojo C.Love. Ji ne- bis, kad ji rimtai susimąstė
lę įtaką jos apsisprendimui tikėtai per televiziją pamatė apie savo gyvenimą.

horoskopai gruodžio 7 dienai


AVINAS. Tikėtina DVYNIAI. Šią die- LIŪTAS. Galite im- SVARSTYKLĖS. Pa- ŠAULYS. Pagaliau VANDENIS. Palan-
sėkmė profesiniuose ną bus palankiai žiū- tis drąsiausių suma- lanki diena suakty- galite užsiimti tuo, kus metas kelionėms,
15 kg
reikaluose. Vadovau- rima į jūsų sumany- nymų, diktuoti savo vinti viešuosius ryšius, kas patinka, laiko at- atgaivinsite senus ry-
kitės intuicija, drąsiai mus, jausite paramą ir sąlygas - visos bus ieškoti naujų kontak- rasite tiek būtiniems šius. Santykiuose su
kliaukitės kolegomis, pritarimą. Pasistenki- įvykdytos. Žiūrėkite, tų, rėmėjų ar partne- darbams, tiek širdžiai artimaisiais bręsta di-
partneriais, nebijokite te sudominti galimus neužrieskite nosies, rių užsienyje. Vaka- mielai veiklai. Palan- deli pokyčiai - teks
rizikuoti, išbandyti ką nauja. Vakare ne- rėmėjus, nebijokite klausti ir prašyti. Va- nes galite padaryti lemiamų klaidų. Po re būsite nusiteikę pasyviau, taikiau, jus kios derybos dėl kreditų, senų įsiskoli- nuolat tvardytis, kad neišprovokuotu-
susitikinėkite su žmonėmis, jei pats to kare jokiu būdu nepirškite artimiesiems pietų turėkite omeny, kad neatsakingas trauks poilsis, pramogos, netgi meilės nimų. Vakarop pasistenkite nesivelti į mėte konflikto.
nenorite. savo nuomonės. žingsnis gali turėti neigiamų padarinių. nuotykiai. barnius. ŽUVYS. Ypač seksis
JAUTIS. Jaučiai tu- VĖŽYS. Galimas MERGELĖ. Šian- SKORPIONAS. Ga- OŽIARAGIS. Didelė finansiniai reikalai -
rės unikalią galimy- paaukštinimas, di- dien - maksimali tiki- lite drąsiai grįžti prie tikimybė, kad pasitai- bus lengva įkalbė-
bę maksimaliai atsi- desni uždarbiai ir mybė išsiveržti į prie- užmirštų svajonių, su- sys finansiniai reikalai, ti būsimus partnerius
skleisti ir sudominti įgaliojimai. Svarbiau- kį, savo idėjas pavyks manymų. Lydės sėk- galimos netikėtos pa- pakeisti sprendimą,
sumanymais galimus sia - laikykitės išvien įgyvendinti daugely- mė pasirenkant stra- jamos. Jei pasijusite greitai pavyks sudary-
partnerius, vyresny- su vadovais, neišsišo- je gyvenimo sričių. Tik tegiją, kuriant planus įspeistas į kampą, ne- ti sandorį ar pan. Šian-
bę ar kolegas. Vakare greičiausiai jausi- kite anksčiau laiko. Pagalvokite, nelau- asmeniniame gyvenime kol kas - neži- ateičiai. Asmeniniuose santykiuose pa- panikuokite, ypač antroje dienos pusė- dien po pietų teks imtis teisėjo ir netgi
te jėgų stygių, nuovargį. Semkitės jėgų kite, kol jus prirems prie sienos žmonės nomybė. Neskubėkite, dar netarkite le- dėtis komplikuota - nė vienas iš partne- je nepulkite įrodinėti savo teisybės. taikdario vaidmens.
namuose, ieškokite artimųjų paramos. ar aplinkybės. miamo žodžio. rių nenori nusileisti.
Puslapis parengtas pagal "Acme", BNS ir "15min" inf.
15 min pramogos 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15

Prisimins du genijus
Legendinio "bitlo" - Joh-
Gruodžio
7
Šiandien su vardadieniu
pasveikinkite
ketvirtadienis Eitutę Ambraziejų
no Lennono - žūties dieną,
gruodžio 8-ąją, kauniečiai saulė teka 08:26 leidžiasi 15:54, Tautę Daugardą
kviečiami paminėti du mu- dienos ilgumas 07:28
pilnatis
zikos genijus.

Prieš 26 metus fanatiko


gerbėjo nužudytam grupės
"The Beatles" nariui ir vo-
Kinas ATPAŽINK SAVE
kalistui J.Lennonui atmin-
ti skirtą vakarą rengia bar- CINAMON
das Agnius Rušys. "Kvepalai. Vieno žudiko istorija"
Kauno įvairių tautų kul- 13:00 18:15
tūrų centre rytoj vyksiančia-
me koncerte jis žada atlik- "Kazino Royale" 14:00 22:00
ti žinomiausius J.Lennono, "Karklų žmogus" 18:30 20:45
"The Beatles" ir kitus to pa- "Boratas" 13:15 16:30 20:15
ties laikmečio kūrinius. Kauniečiai penktadienio vakarą skirs J.Lennonui atminti.
Tačiau vien "bitliškuoju" 1980-aisiais, kai buvo nu- pagrindinio "The Beatles" "Geri metai"11:30 17:00 19:30
skambesiu vakaras neap- šautas J.Lennonas, mirė ir kompozitoriaus, poeto ir "Milijonas šventinių lempučių"
siribos. V.Vysockis. Pasaulis nete- dainų atlikėjo J.Lennono", - 12:00 14:15 19:15 21:30
Antrojoje koncerto da- ko dviejų didžiųjų XX am- pasakojo A.Rušys. "Medžioklės sezonas atidarytas!"
lyje skambės Vladimiro Vy- žiaus menininkų, genijų - Dar kartą išgirsti šių
11:15 15:15 17:15
sockio dainos ir poezija, jas fenomenų. dviejų talentingų asmeny-
atliks Algirdas Šimkus. Ry ta i neteko poeto, bių muzikos kauniečiai ga- "Šokis hip-hopo ritmu" 13:45 18:00
"Šių dviejų asmenybių dainų autoriaus ir atlikė- lės Kauno įvairių tautų kul- "Kruvinosios skerdynės Teksase: Jeigu šioje nuotraukoje
jungtis - tie patys metai. jo V.Vysockio, o Vakarai - tūrų centre rytoj 18 val. pradžia" 11:00 16:15 21:15 JŪS - paskambinkite tel.
"DOA: Gyvos arba mirusios" 11:45 8 655 70760 dėl prizo -
16:00 22:15 pelės kilimėlio su jūsų
ROMUVA pasirinkta nuotrauka -
"Medžioklės sezonas prasideda!" atsiėmimo.
12:45 14:15
"Šokis hip-hopo ritmu" 15:45 19:15 Prizą turite atsiimti
per dvi dienas.
"Gyvatės lėktuve" 11:00 17:30 21:00

žaidimai
ANEKDOTAI
KRYŽIAŽODIS

Kalbasi du penkiamečiai,
vienas sako:
- Vakar verandoje radau
prezervatyvą.
Kitas klausia:
- Kas ta veranda?
Piešė J.Račinskas

Gamyklos direktorius

SuDoku peržvelgia atspausdintą


ataskaitą ir klausia se-
kretorės:
- Su kiek nulių rašomas
milijonas?
Sudėtingumas

1 6 - Su šešiais, bose.
9 7 3 8 - O pusė milijono?
- Su trim.
3 2 4
Sprendimus, patarimus ir Sudoku kompiuterinę programą rasite www.sudoku.com

Giminaičiai - tai grupė


5 1 asmenų, kurie periodiškai
susirenka persiskaičiuoti
6 9 8 3
Papildoma informacija - konkursai@15min.lt

ir skaniai pavalgyti jų skai-


čiaus sumažėjimo proga.
3 9
3 1 2 Linksmai žvangėdami
kabliais ir karabinais, žemyn
6 9 5 4 pralėkė vora alpinistų...

8 4 Vyras viduryje nakties


#
pažadina žmoną ir kiša Parengė žurnalo "Oho" redakcija
4 5 7 3 8 9 2 6 1
3 2 9 1 6 7 4 5 8
jai kažkokias tabletes bei
1 8 6 4 5 2 7 9 3 stiklinę vandens:
2
7
6
4
3
5
7
2
9
3
1
8
5
6
8
1
4
9
- Išgerk. Išspręsto kryžiažodžio atsakymą siųskite SMS žinute numeriu 1365: MIN (tar-
Praėjusiame numeryje 9 1 8 5 4 6 3 2 7 - Kas čia? pas) atsakymas, pvz.: MIN Kilimas, Vardas, Miestas, Amžius.
spausdinto Sudoku Atsakymus siųskite iki gruodžio 8 d. 17 val.
atsakymas
6
8
3
9
1
4
8
6
2
7
4
5
9
1
7
3
5
2
- Čia tabletės nuo galvos Nuo gruodžio 4 d. iki gruodžio 8 d. teisingą atsakymą atsiuntęs skaityto-
5 7 2 9 1 3 8 4 6 skausmo. jas bus apdovanotas THOMSON magnetola.
Taisyklės - Bet man juk neskauda Laimėtojas bus paskelbtas gruodžio 11 d. ir informuotas
SUDOKU lentelė susideda iš devynių vertikalių stulpelių ir devynių horizontalių asmeniškai.
eilučių, kurie yra suskirstyti į 9 langelius. Visa lentelė dar yra suskirstyta į kvadratėlius, kurie galvos...
susideda iš 3x3 langelių. Šiame žaidime nereikia naudoti aritmetikos, jį galima pradėti žaisti SMS žinutės kaina tik 1 Lt. Klausimai, pastabos el.paštu info@galvosukiai.lt.
nuo bet kurios lentelės vietos. Žaidimo esmė, kad visi stulpeliai, eilutės ir 3x3 kvadratėliai - Aha, pagaliau!!!
turėtų skaičių seką nuo 1 iki 9, nei vienas skaičius negali kartotis.
16 2006 gruodžio 7 d., ketvirtadienis 15 min bulvaras

Sraigtasparniu aplink Žemę J.Aniston vėl viena


Holivudo žvaigždžių Jennifer meilė sulaukė didelio bul-
Aniston ir Vince’o Vaughno varinės spaudos susidomė-
į tokią ekspediciją. dvejus metus trukusi drau- jimo, tačiau vienuose pra-
JAV gimusi J.Murray, ku- gystė nutrūko. nešimuose buvo teigiama,
ri dabar gyvena Didžiojoje kad jie susižadėjo, o kituo-
Britanijoje, keliauja su britų Buvusi "Draugų" žvaigž- se - kad jų santykiai gali
pilotu 55-erių Colinu Bodil- dė J.Aniston su filmo "Slėp- greit nutrūkti.
lu. 2003-iaisiais pirmą kar- kit pamerges!" aktoriumi su- Rugpjūčio mėnesį žinias-
tą bandydami tokiu marš- sidraugavo po išsiskyrimo klaidoje pasirodė praneši-
rutu apskristi Žemę, jie 58- su vyru Bradu Pittu. mai, kad jie planuoja slap-
ąją kelionės dieną Antark- 37 metų J.Aniston ir 36 ta susituokti kokiame nors
tyje patyrė avariją ir buvo metų V.Vaughnas, kurie paplūdimyje. Tačiau vėliau
sunkiai sužeisti. kartu vaidino romantinėje buvo cituojami šaltiniai,
"Tai buvo piloto klaida komedijoje "Išsiskyrimas", kad jų meilė baigėsi.
baltosios tamsos sąlygo-
mis", - prieš sraigtasparnio
"Bell 407" startą žurnalis-
tams sakė J.Murray. Pasak
jos, tada, sąlygoms pablo-
gėjus, jiems derėjo greičiau
nutūpti. Šį kartą jie bus at-
sargesni. Atokesniuose aši-
galių regionuose degalų at-
sargos bus paskirstytos iš
Britų pilotai J.Murray ir C.Bodill sraigtasparniu apskristi pasaulį bandys antrąjį kartą. Scanpixc nuotr. anksto, o pilotai jas suras
Du Didžiosios Britanijos dymas atlikti šį žygį, kuris pildyti degalų. Į Fort Vertą naudodamiesi palydovine
pilotai užvakar iš Teksaso yra vienas paskutinių dar Teksase jie sugrįš kitų me- koordinačių nustatymo sis-
sraigtasparniu leidosi į ke- nepasiektų aviacijos laimė- tų gegužę. tema GPS.
lionę aplink pasaulį, per ku- jimų. Pilotai per daugiau "Kodėl žmonės lipa į kal- Viena ilgiausių ir pavo- J.Aniston ir V.Vaughnas susipažino "Išsiskyrimo" filmavimo
rią turi praskristi virš Šiau- kaip penkis mėnesius nu- nus? Visa tai - dėl išbandy- jingiausių skrydžio atkar- aikštelėje. Scanpix nuotr.
rės ir Pietų ašigalių. skris maždaug 66 625 km mo", - sakė 66 metų pilotė pų bus 800 km virš vandens

Tai jau antrasis jų ban-


ir daugiau kaip 30-yje ša-
lių 126 kartus nusileis pa-
Jennifer Murray, kai jos buvo
paklausta, kodėl ji leidžiasi
tarp Pietų Amerikos pietinio
taško ir Antarktidos. WWW.15MIN.LT

Žvaigždės planuoja GĖDOS EITYNĖS


Kinija nurodė pradėti tyri-
"Srovės nublokšti" - nominacijų lyderiai
Paaiškėjo, kokie filmai bus jų, efektus, įgarsinimą, ga- tapti geriausiu animaci-
slaptas vestuves
JAV žiniasklaida paskleidė gandą, kad Beyonce Knowles ir
mą dėl pietiniame Šendženo
mieste policijos surengtų
"gėdos eitynių", kuriose žy-
nominuoti animacijos "Oska-
rais" vadinamuosiuose "An-
nie" apdovanojimuose.
vęs filmas "Srovės nublokš-
ti" pasakoja linksmą istoriją
apie į požeminį Žiurkiapo-
niu fi lmu.
Du šios juostos kūrybi-
nės grupės nariai - režisie-
giavo apie šimtą prostitučių
Jay-Z šį savaitgalį Karibų jūros Angilijos saloje planuoja slap- ir jų klientų. lį netikėtai patekusios inte- rius J.Lasseteris ir kompo-
ta susituokti. Pradėti tyrimą paskatino Daugiausia nominacijų ligentiškos žiurkės Rodžio zitorius R.Newmanas - no-
Visos Kinijos moterų fede- buvo skirta studijos "Dre- nuotykius. Panašiai bu- minuoti už geriausią reži-
Teigiama, kad B.Knowles prie Sent Bartso krantų plū- racijos skundas, jog policija amWorks Animation SKG" vo įvertinti ir apie miško sūrą ir muziką.
duriuojančioje jachtoje savo mylimajam planuoja iškelti pažeidė pilietines teises ir darbams. Net 17 nomina- gyventojus pasakojančios Nominacijas taip pat ga-
keturių dienų gimtadienio pobūvį. Tačiau kitas laikraš- suteršė moterų įvaizdį. cijų pelnė juosta "Srovės juostos "Anapus tvoros" kū- vo "Linksmos pėdutės", "Na-
tis įspėja, kad taip pora Nuotraukose, kurios buvo nublokšti" ir Lietuvoje jau rėjai, kurie gali gauti statu- mas monstras", "Medžioklės
tik mėgina nuslėpti ves- paskelbtos Honkongo laikraš- rodyta animacija "Anapus lėlę ir už geriausią anima- sezonas atidarytas".
tuvių ceremoniją, kuri čiuose, matyti gatve einantys tvoros". Devynias nomina- cinį fi lmą. "Annie" apdovanojimų
įvyks Angilijos viešbu- vyrai ir moterys, kurių rankos cijas, tarp kurių yra įverti- Studijos "Pixar" kūri- nugalėtojai bus paskelbti
tyje "Cap Juluca". surakintos antrankiais, o nimai už režisūrą, scenari- nys "Ratai" taip pat gali vasario 11 dieną.
Vienas šaltinis sakė, veidai paslėpti po chirurgi-
kad svečiams buvo liep- nėmis kaukėmis.
ta iki penktadienio pa- Šendženas garsėja aud-
siruošti pasus pobūviui ringu naktiniu gyvenimu.
jachtoje, tačiau visi žino, Policija šimtą prostitučių
kad planuojamos netikė- ir jų klientus sulaikė per
tos vestuvės. vieną reidą.
Šios naujienos paskli- Po areštų viešai buvo
do po dienos, kai Jay-Z per perskaitytos jų pavardės,
televizijos MTV šou "To- amžius bei gimimo vieta.
tal Request Live" pristatė Mažiausiai dešimt iš jų buvo
Honkongo gyventojai. Viešos
savo naują dainos "Lost Reperis Jay-Z ir popdainininkė
pažeminimo eitynės pritraukė
One" klipą. Jame Jay-Z re- B.Knowles slepia savo
tūkstančius smalsuolių.
puoja apie galimą išsisky- tuoktuvių planus. Scanpix nuotr. "Srovės nublokšti" Lietuvos kino teatruose bus rodomi nuo rytojaus.
rimą su B.Knowles. Puslapis parengtas pagal "Forum Cinemas", BNS ir "15min" inf.

„ „

Žinutės kaina - 2 Lt.