2

ä×Ö] Ù牅 o× ݡŠÖ]æ é¡’Ö]æ ä×Ö‚ÛvÖ]
ˆâ Z
!x Z™Mg ‡x H
āì s Z‹Z=X Š
H^ I¸gÐ [Â »#
Ö Z V˜ ÷ ìgg ¦
/ÐgzŠ kZ ëh

á
[ÂäTì Ì+ZŠ Z®/5gzZ÷„g W™ƒ3 ZgWÐTg-iÁÂ5: Zizg~zŠgZ
c*
Š ¯ Iª
œ…V˜äYß (5ÂñY¬Š6,gî¦ù1ì 3g} hŽ¸g CZÐ
Xì àá]Š ¬Å·_ÐëäkZV;zì
EoBÄ
ì ~Š=Â=äà¬vZXìāÉ ~š
/«ÅekZ[Ât~eÆ ö- ZY Z
M i ÅÝzgg Zzß }pt X Vz™g »}pVZiZˆgzZ kzgŠg ZzŸ6,qçñkZā

ÐZ[Zë@*
åÌ{gZŠZ »ä™ù÷
á ~^!ÂÐZÐ}gtÆV2zŠX ÷ìg ‘
W
ìB
bg ÌZ(KZ ®

á Z Å[Â îZzg V˜ Xì ;gY H ù÷
á ~ ^Å ó ,
ó ~ ZL L
ekZā,™ ¬ŠX슎ñŠ Z®à{hZÌÅVß ZE™Ià ó ,
ó ~ ZL L~gzŠ6 V;z
X ñYW6,
x ¬©™ƒg »¢Ì[Â~uzŠÅ
}g øÃ[ÂkZāì ¬ŠÐ à¬vZX ÷ pôy›x Ó et£]Æ[ÂkZ
X }WX ñ¯ÑZzäg¸Z6,
¿gzZ«**
n

Y 2011cŠ31X {]
.
nazar_70@hotmail.com

3

‚n`Ûi

:ìŠ ÷
á g Z »\¬vZ~ˆyWŒ
Û
áøæû ˆø rûnö ‰ø äô ñô«Ûø‰û*] oûÊô áøæ‚övô×ûmö àømû„ô$Ö] ]ûæ…ö ƒøæø ^`ø eô åö çÂö û ^Êø oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ] äô ×ù³Öôæø ™
— áøç×öÛøÃû mø ]ûçÞö^Òø ^Úø
x**
ÆkZŽ zŠ hgÃVÍßyZgzZzgåÐ Vñ**
„iZÃkZÔì »Vñ**
iZvZL L
(1) ó Xó Ð÷g™ 0*
{z!$
+»kZ÷ìg D™{z¼Ž Ô÷D YƒsÅÐ4Zg~p
pg

:÷˜ ~
ò ŠzŠñdÑZ1Z¦**
Ññ
Ï À 0*
gzZ k¼ÆkZÔ ~ F,
',
z ÑÅ\¬vZÐ X÷x **
{zŠ Z%Ð Vñ**
iZ L L
pÆT Š
HHwEZ»XX^³v³³Ö]ZZ~{gÃèe
$WÔì @*
ƒg ÖZ »D¾‹ÌÅkZgzZ
ËñOÆá
ˆ 6,ä¶
KÇZ
# ¾X **
Yƒ sÅÐ cgñ¦Ô **
Y?
Ø Ð ‰z ÷

H?
Ø Ð ä¶
K
¾ª Í‚`Ö] ܳ`ŠÖ] ‚³v³Ö]:÷ë~! ²Âì 4 Ys§~uzŠ
F,

Û Ð¥%ÆkZŽ N YØŠx **
, ZÃ\¬vZāìt Š ÒZ~p
pgx **
Æ\¬vZ
c*
÷ Dƒ [™s§ÅkZ ÷ÕgzZ [ÛÐ XÔVƒ °oÆ[Š ZÆ kZŽ Ô Vƒ
( 2) ó ƒ
ó @*
ƒg ÖZ »}oßË0ÆdZzkŠZ]Z f ÅkZÐX

''''''''
180s Z²ÑZ ( 1)

X 142íqÔs Z²ÑZ >gÎ:yWÅZƒ ( 2)

) È»ŠŽ z2 » s§ÅV.— Ãy¨ KZ bzg Xì sÑ ã K~ ã ¨ KZ › Ž z X ì .4 ]gßÅÚÆx ** Ú»g¦Lā L n kZ ?ì ~gz¢VYD»öñ ZÆ\¬vZ úzg~ ! Zy Åm! Zy Åg¦Xì @* ™ª ÑŠ6.ÚÆg¦Ú»x ** gzZì @* ƒC Ù ª~ ( 3) ó ì ó Sg™ƒVc* ú~4gŠz¡Åm4gŠz¡Åg¦kZgzZì Cƒ Š÷ á g Z Ôì U~E »ŠŽz 㨠KZ bzgX ŸgzZÑÔ bzgÔ÷g¨.Vç» ã Z³z ZuzŠ²ì bâ '''''''' X ÏZ ( 3) 29ÆZ ( 4) 85Y ZuÑZ ( 5) .Vç»Æ b zgzq -Z » ÑX ì y xgŠÆ V âzŠ y Z \¬vZ n ÏZ Ôì bâ s§ÅV¹gz Zì F F6. g s§Å } iå y sg » kZ Z åE<XÅì ¯ Ð èŸ Ñ²÷ ؙƊŽ z ÏZ ›Å} igz Zgi Ô y iX ÷ U ( .— ªÔ ì F F6. Þ ‡U3 ÆŠŽz 㨠KZ :ì ã!* g — oûuôæ…% àÚô äô nû Êô köíûËøÞøæø ™ ( 4) X ó óéYbzgKZ~kZ ä~gzZ L L Å :ì ö:XWZŠ ÷ á g ZÔì Š H¹! g%ZÐZ nÏZÔì C™ì‡Ð\¬vZ¸g »y¨ KZ bzg ø ÞøçÖö^*Šûmøæø ™ — oûe(…ø †ôÚû ]* àûÚô |öæ†% Ö] ØôÎö |ôæ†% Ö] àôÂø Ô ( 5) X ó ì ó ! g%Z bzgt¼Ô÷y70ÆbzgÐ?vßtL L Ç»+ M¨ KZ „ ~0 + zZ} .— zg~ 㨠KZ›ŽzÉ ì ¤s§ÅV.

ZgŠ F.5 :ì \ ¬~g !* Š÷ á g ZX ÷ØŠÄgV âzŠ ðZ'. +ÌÐ y ZÉ ] ** $ Z³Ð Zy s !* — àønû ×ô Êô ^‰ø ØøËø‰û]* åö ^Þøû ø …ø Ü$ $ö ™ X ( 7) ó óc* Š N* ßs§ÅZgŠ + F.gz Z ðYZ~Ñä — ^aø ]çø Ïûiøæø ^aø …ø çröÊö ^`ø Ûø`ø Öû^*Êø ™ ( 6) X ó ó÷ØŠÄgV âzŠ ò ¾gz Zg ¯~ ã ¨ KZÑäkZ L L { zāì«6. Ø% •ø]* Üûaö Øûeø Ýô^Ãø ÞûŸ* ^Òø Ô ø òô ³þÖøæû ].ÆVß Zz äƒ. ™ — áøç×öÊô ^ÇøÖû] Üöaö Ô ( 8) X ó óF .Ð Z ä ëQ L L : ZƒŠ ÷ á g Z(gz Zq -Z ø òô ³þÖøæû ]. . +ÌÐ y ZÉ ÷b§ÅVzg â Yvßt L L $ Å :ì ö:WXZŠ ÷ á g ZÔì ò » ** ÝZ „** 0* :1‡6.y ¨ KZt [ ZX ÷ØŠ™ ¦2 »ÆV âzŠ Ô Ÿgz Z b zg~ Ñc* Í ÃV终 FiÆŠŽ z ã Z³{ z¤ /ZX ì êŠ °ÃVç»Ð yÃÆÑ=g fÆ¿L Z ©! C Z * „ » Vç» ã Zágz Z ~Š â Ôì @* ™bvà b zg KZ { z Âì © 8¯ ] § åL}G *™ Zg7 :ì ã !* gŠ ÷ á g ZX ì êŠ Z¤ / 6. Vç» ãZ³ÆÑ — ^aø ^‰$ ø àÚø hø^ìø ‚ûÎøæø ™ ( 9) X ó óc* !* ŠÐZäT Zƒx » ** {zGgzZ L L '''''''' 8ÛZ ( 6) GÅ 45 Z ( 7 ) EG 5è 179s Z²ÑZ ( 8) 10ÛZ ( 9) .

• !* x ÓÆvZ Xì $ Ë Y~ŠUÃkZ:ì wVðÃÅkZX * *™tÆšgzZ x Ó]Ìz Y ZXì ~ DÆ öñZ ` ´ » ðZÎgz ª f Ôä{ŠŽñÅ # Ö Z E gg$ zZ ` ´[ê¸XìŠ ã :ì ã!* gŠ ÷ á g ZXì °÷ á î0@E CgzZÝZ ÅiÆb) ^Ëøø oø×øÂø äö Þø^nø ßûeö ‹ø‰$ ]* àûÚ$ Ý]* †ºnûû ìø áõ]çø •û…ôæø äô ×ùÖ] àøÚô pçø Ïûiø o×øÂø äö Þø^nø ßûeö ‹ø‰$ *] àûÛøÊø*] ™ — àønû ÛôÖô^¿$ Ö] Ýøçû ÏøÖû] pû‚ô`û mø Ÿø äö ×ùÖ]æø Üøß$`ø qø …ô^Þø oûÊô äô eô …ø ^`ø Þû^Êø …õ^aø Íõ†ö qö kZgz Z spÆvZŠ ã CÅ]g qK Z ä Tì { z y ¨ KZ4āì w ì H Zg vQ L L .6 Xì ~gz¢¹D»VZY Z Ìc b & ZÅÑkZ D BÄ o »© ÂX ñY HÝq D» ö Z Y Zāì ~gz¢c + YÃ|Å kZgzZ©  }uzŠ Ë~]Ìz]Z f ÅkZgzZ '« ~]ÌgzZ]Z f KZÃ\¬vZāì È ]!* tX 7e'ÃVç»~Š ã CÆ+Š%ŒÃx lZ ÅkZgzZ© ÂX ** ZI:q -Ñà :ì sf `gŠ.ÅX÷x lZ&Å© Âāì szc ::ß Z©   ÷x »æÆi *z"gzZ® ƒ ) ¤Z Ô e $ŠˆÔVƒØ{cvZwdZx ÓÆ}È X ÷ï÷ á {)z¬Šzi *zg 2 + zqÃgzŠ@~XN YØŠ™Ø{nÆq -ÑÑ{uzvZ :M š1g©  gzZ ðÅ]Ñ»X ÷ÛD + gzZ ð~ wdZX ñY ** âq -Z~ wdZx ÓÆkZÃvZ X 7q -Ñ »kZ ðÃ~ä™ÛD + gzZä`x  :]ÌñZ©  UÔ%Ôp’Ë%ÃyZ÷" $U* ~< L zyWŒ Û Ž ]ÌgzZx ** '.

7

gz Z ðV Z6,¼] m" ?ÅÅ ~Š Zz q
-Z ]g qKZ ä T{ z c*
ƒ ¿g6,ÔÅ Ÿg Å
( 10) X ó ó~¤
/Y~v WÅ3S¦™áÐ Z { z

:÷˜³0Zƒq)´
m» ~— Å]g qèY Ï} 7,ã™o¢Š ã
CÐZì Le **
™— Ã]g qKZŽ L L
KZā’ eÃðñZ åE<XÅÏñY¤
/Âσì‡]g q6,Š ã
Cgz$Xì Ð ï¢ÅŠ ã
CÅkZ
kZ Å\¬vZ ª Ô÷ ~gz¢,q zŠ nÆ ðñn kZXÇg6,Š ã
CÅyZZ ]g q
( 11) X ó ó®
) ¤ZÅ"
# wÎgÆkZgzZvZ ZuzŠgzZÄc9=g fÆ]ÌzY ZÆ

:c*
â
Û äg b
ò Š0´ â ]|
‚BZ f »qà Zz¶Š]¯Ðƒ
 Å *ŠÃyZ²‰ƒÁgÐ*Š kZg ZŠ *Š L L
ó óZƒ7
ó ó?ì H{z:Š
HY7
:c*
â
Û
X ( 12) ó Ä
ó cÅvZ L L
:÷ë³0Z)´
Š°ÝZā,™ÝqÄcÅvZ {zāì ~ kZ b #z b &z ]Š XÅVzÈL L
( 13) X ó óÇñYƒF
,
+ÌÐkZÉ b§ÅVÇ0*
$
awq »yZ%ÆTì [£z
''''''''
109/pZ ( 10)
175Z
+Z|Z ( 11)
358/2(ÜnÃÞçe] Vð^nÖæŸ] èn×u ( 12)
47/1(è׉†ÛÖ] ÐÂ]ç’Ö] †’jíÚ ( 13)

8

X ֖Wx**
6ÆvZ~TìÏÆZe
$WÔe
$WF,
xňyWŒ
Û
Xì™f »öñZÆvZ~T÷ëÃBÃ{gÎyWÅZx Z
~Š ]g t
Kż
A Ã! ôkZ ä "
# wÎgÆvZXì ðäq
-Z ÅyWŒ
Û mÜÑZ {gÎ
å ~ i ú! ôq
-Zāì ~›z ~g gX¸ D™ J 7,6,¯ Å›ÃmÜZ {gΎ ¶
:c*
â
Û ä"
# \W Š
Hc*
C~}g !*
ÆyZÃ"
# x™ ZwÎgÔ¸D™ J 7,
mÜZ {gÎ
ó ó÷D™ b§kZVY{ zg7ÐyZ L L
:c*
CäVrZ Š
HY7ÐyZ
óì
ó ™f »]ÌÅvZ~kZèYì ›Ð{gÎkZ=L L
:c*
â
Û ä"
# \W
X (14) ó ì
ó @*
™›ÐyZ ÌvZāzŠ ~Ÿp7Z L L
:ì c*
Wû%4™f »VZY Z~ˆyWŒ
Û
— oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ] äö ×øÊø ]ûçÂö ‚ûiø ^Ú$ ^÷mù*] àø³þÛøuû†$ Ö] ]ûçÂö û ] æô]* äø ×ùÖ] ]ûçÂö û ] ØôÎö ™

k Z zg å ÌÐ x **
T Ô™ÈÝg c*
zg å ™Èv Z Ô ¼Ð y Z ("
# Ñ} Z) L L

( 15) X ó ó÷ x **
„ hZ ƒ
c

— oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ]û äö Öø çø aö Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø äö ×$ Ö] ™
( 16 ) X ó ó÷ x **
+ 4c k Z Ô 7Š qðà ZÎÆ k Zì v Z { z L L
''''''''
›z~g g ( 14)
110Y ZuÑZ ( 15)
8 äF ›6 ( 16)

9

— oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ]û äö Öø …ö ç( ’øÛöÖû] ðö …ô^fø Öû] ÐöÖô^íøÖû] äö ×$ Ö] çø aö ™


/]gß._ÆkZgzZ ÑZz ä™Ç**
ÃkZgzZ ÑZz ä¯/µ»ðì „vZ {zL L
( 17) X ó ó÷x **
+4ckZÔì ÑZzä™

áøæû ˆø rûnö ‰ø äô ñô«Ûø‰û*] oûÊô áøæ‚övô×ûmö àømû„ô$Ö] ]ûæ…ö ƒøæø ^`ø eô åö çÂö û ^Êø oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ] äô ×ùÖôæø ™
— áøç×öÛøÃû mø ]ûçÞö^Òø ^Úø
x**
ÆkZŽ zŠhgÃVÍßyZgzZzgåÐ Vñ**
„iZÃkZÔì »Vñ**
iZvZLL
X (18)óÐ
ó ÷g™0*
{z!$
+
»kZ÷ìgD™{z¼ŽÔ÷DYƒsÅÐ4Zg~p
pg
Xì 4zaZЃ
 D»öñ Z~xEx Óāì t · Z »DI Z
: ֑ !
ò ²0Z)´
D»Y  ZÆvZgzZ ñY Hx¥~}g !*
ÆTì Ð q kZm»¤ÅD L L
( 19) X ó ì
ó Ð\¬~g !*
]Z fm»kZèYì ÑZz¤{Š c*
iЃ
 nkZ

:÷ ë³
ò 0Z)´
b#ÝZgŠ **
ÎwŠÐY ZyZ2*
*™ÝqD»yZgzZ **
ÑyZZ6,
]ÌzY ZÆ\¬vZLL
ì SgyZŽu³ÅVz
Û )Æ5ZgÐY Z4ZXì āoZÜgzZ3Zg ÑZzäàJ
7^òŠW%Æé÷gzZì ]gz¢Åé÷~5ZgÁ
Û )X÷Tg—AjgzZ
''''''''
24áZ ( 17)
180s Z²ÑZ ( 18)
804/2(oe†Â àe] äÚ¡Â Vá[†ÏÖ] Ý^Óu] ( 19)

]ï~Š ã C&]úŠ ÅY m CZx ÓL L F6.›ÅkZgzZ]ZŠ „Ô]Ô™fŽ3 Zg »ä™Ýq ð‚gJ F -kZ ZuzŠÔ ñYZg å=g f VzÈ( LZ {zāñYc* CÃVzȳ»½6.10 (20)X ó ÷ ó DYáJ -Š°w2Ž÷öñZ¸é÷ÆāoZÜZ å<XÅY™ E :÷ëŠ ò 0Z)´ ( 21) X ó ì ó uø»¿gzZg"»=ÔÝq »VߊԊ ã CÅe $Z@D»]ÌñZ L L : ÷ë6.5 ZggzZ ð‚gJ -\¬vZātZŠgzZì ( 23) X ó ì ó ‚ rgk0* LZ` ZxHnÆ :ìŠ ÷ á g Z »\¬vZ — ð^Ûø×øÃö Öû] åô ô ^fø Âô àûÚô äø ×$ Ö] oŽøíûmø ^ÛøÞ$āô ™ (24)Xó ÷ ó DgeÐkZ„vßáZzp pgDsÜÐ~VzÈÆvā Z ìt|LL :÷˜M ò 0Zƒq '''''''' 110/1(ÜnÎ àe] äÚ¡Â VànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú ( 20) 196(änÛni àe] äÚ¡Â VèmçÛvÖ] pFæ^jËÖ] ( 21) 199(änÛni àe]VèmçÛvÖ] pFæ^jËÖ] ( 22) 1489/4 (ÜnÎ àe] äÚ¡ÂVè׉†ÛÖ] ÐÂ]ç’Ö] ( 23) 28†›^Ê D24E .x £gz Zq -ZŠ ò 0Z)´ ÝZ ð‚gJ -kZgz Zì ÑÝZ ]Š „ÅkZ Ôì Ýq »sg çÔÄcÅvZ L L ( 22) X ó ì ó g»ª  ‚ggz ZāÜ »]úŠ ÅY m CZ ¸X ì [£ :÷ ë³ ò 0Z)´ Æöñ ZÆkZ&sg ¬»\¬vZXì F F6.

11 Ð kZ ǃ Z÷ ADèY÷ n pgD»vZŽ ÷ „z sÜvßá Zz äg eÐvZ L L X ( 25) ó óσ„âZ ÌÄ kZ]ZŠ ÷ á g Z sf `gŠXì ðƒ ãZz ÌZ ÅIÆDkZ~ ]c* W9ňyWŒ Û :÷D™{g ÷ á Zs§Å]!* ( 26) ó ì ó ¸Å]!* Ù ÃvZāßyY[p L L * C ( 27) ó ì ó ~ÃÅvZƒ  ƒD™ ?¼ŽāÅgyYL L * D28Eó ì ó ÑZzä™g ¦ / gŠgzZg !* Š'. vZāßyYL L * D29Eó ì ó ÑZz+ YgzZG gvZāÅgyY[p L L * ( 30) ó ì ó qgzZi *"vZā’ e¢ 8yY»L L * X ÷]c* Wd $Œ Û Æ30ÅpgzZx|kZ :÷˜³ ò 0Z)´Xì@* ™u0* Ð]¬$ + gzZ]2gzZ—zuÑÃwŠD»öñZ ã$ +wqZ ¯gzZì Ð »m»wqZ ã$ + āì ¸ Ø Ð ä™·_ »<Ñ L L i úÅVâzŠ²ì „wŠ t Û ~¬ogzZðñā7Ù Š ?HX ÷ë Z {Š c* iÐ wqZ '''''''' 553/3†n%Ò àe] †nŠËi ( 25) 231å†ÏfÖ] ( 26) 233å†ÏfÖ] ( 27) 235å†ÏfÖ] ( 28) 244å†ÏfÖ] ( 29) 267å†ÏfÖ] ( 30) .

» kZ ÌZ {z Š HµÐ ÌZq -Z ËÐ ~ Y ZÆ\¬vZ wŠ »T L L '''''''' 193/3(ÜnÏÖ] àe] V‚ñ]çËÖ] Äñ]‚e ( 31) Ý¡ŠÖ] ‚f àe ˆÃÖ] VÍ…^ÃÛÖ] é†r ( 32) á^çÖ] ‚nÖæVl^Ë’Ö]æ ð^Û‰Ÿ^e ‚fÃjÖ] ( 33) 134/10(änÛni àe]VpFæ^jËÖ] ÅçÛrÚ ( 34) . g0 +ZÆkZ Âì @* ™{@x »w °z w ¾] ÌÆ\¬vZ Z # wŠ L L Å Æ ö:XW Z y ÷ á Ž N Y G w qZ { zāì ê Š ¬Ãy$ +{ z ƒ Za É H.L Lc* â Û Za ~wŠ›Å\¬vZÐ ä™'. + D 6. (gzZq -Z ÅvZ™ñB.12 X (31) ó ó÷Üq -Z]ZŠ „gzZ :÷ëx?Z†0³)´ ì @* ƒ Za É H.Tì ]¡{z ¸ Ôì Zƒ Za „ c ›Å\¬vZ wŠ L L 㨠KZ‹¡Ôì @* ™›ÐvZ m¡y¨ KZÔì ~Š™<Šz~ Vߊ›KZ ävZXì X ( 34) ó ì ó CYVJ -vZŠ lŠp Âìg%Æì Zæ :÷˜6. _ :Š HY7ÐËÐ~G™x ó ó?ì @* ™{>ÌwŠ H L L X(33)ó óÞZ7Ð}>J -xŠD%Âì@* ™{>{zZ # 1ì@* ™{>ÌwŠ!V. g0 +ZÆ kZ Z # gz Z ( 32 ) X ó óVƒ .kZgzZ ä™]Š „ÅvZ=g fÆöñZ :÷ëŠ ò 0Z)´Xì Cƒ H Za ÃVâ ¨ KZ ävZ6.

13 äTÔ Çãgz¢J -\¬vZ { z`6.Tì { i ZzgŠ {Š ¤gz Z Wz Z (.5 ZgÆöñZŽgzZ ÇñYáÐZ~[ » X (35) ó óÇ}™›Ð]ÌñZÆkZ G{ zÅ›ÐkZ :¶¬Š Å" # x™ZwÎg Ôfu oÖ] oße†Ïm ØÛ ØÒ guæ Ôfvm àÚ ØÒ guæ Ôfu ÔÖª‰] oÞ] Ü`×Ö] Ž Vƒ @* ™wZÎ »›Ð q kZC Ù ÔVƒ @* ™wZÎ »›~¾Ð~vZ} Z L L X (36) ó } ó Š™d $Œ Û =Л~¾Ž Vƒ@* ™wZλ›Ð¿kZC Ù gzZƒ@* ™›Ð : ¹ä ËÐ ~ + Š È Çg ) .Âa ä ( 37 ) X ó óŠ Há Æ\¬vZ ÑZz ä™ ¬ŠXì @* ™ Za yZ ÅqJgzZ ¬Šg0 +ZÆy¨ KZD»öñZ ì ÑZzG g {zÔ @* Yó â 7ÐMèYì "vZāì x¥ÐZXì ‚ rg¢»]Ìx Ó ÷èYì bgzZ°g {zÔ * @Y ¹7Ð zèYì *™{zÔ * @Y Zg å7Ã}¾èY X @* YH7ÔÐ'"gzZ b ¬èYì ‚ rg]gŠ{ zÔ * @YH7wZÎÐwŠ '''''''' 286(ÜnÎ àe] Vàm†e^’Ö] é‚ ( 35) Xì ¹ 9ÐZäã ò ]Z)´Ô~èF.} i ZzgŠÆ ~g !* gŠ LZ=gz Z 1x åz i !* Z÷™| (. tā ¬Š Š H6.ÐWä \¬vZā å 3g „ xŠ6. gƒÂ** ƒ 4ZŠ ~ { i ZzgŠ= ¯ ) !* Æ Tì ~ ÌZX 7ƒÅVÍß6.X ì @* ƒ Za ÜE + gz Z ~g Î Zz"Ð ›Å\¬vZ ƒÅVÍß6.Vz i ZzgŠÆ ] ZŠ „x ÓnÆ îJ -vZ L L ÜE + gz Z ~g Î Zz "~ Z # gz Z å .( 36) 461/1(Ü{nÎ àe] VànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú ( 37) .} i ZzgŠC Ù ¬Š Š H6.

gzZÂ" # x™Z ( 38) X ó óƒ às # Zg…Æ™ì‡i úwš} Z L L :ì y⠁ Û »" # wÎgÆvZ ( 39) ó X ó ǃ4ZŠ~¼ A {zÇ}™Š c* ÃyZŽ ÔÎÁq -ZÔ÷x ** 99ÆvZ—" L L vZÉ 7* *™Š c* sÜÈ »Y y ZÔì Zƒw E Z » XX ð ^’³u]ZZ ~Q! ² ë³0Z)´X ì * *™ÝqÄcÅkZgz Z * *™Ð ‰ ÂÆVñ** 4 Z]Š „Å\¬ ( 40) ó óX ì wßÑZÝZ » Álpgz Z ]Š X¸ L L÷ : ÷˜ ~ ò Ä)´ñƒD™ bÑÅg $ukZ öñ ZŠ ã Cz a gzZ Èzg]Ô*u »yZZÔÐVƒ4ZŠ „ÝñsÜ~ ¼ A LL ( 41) X ó ì ó @* W™<yZZs§Å4ZgzZ÷ :÷˜Š ò 0Z)´ ( 42) ó ó’ exgÃÐ ÂaÅe $ŠˆÐZƒg »gŠ]Š X~$ +Z&L L ó Xó ì yZZgzZ¿É 7** ™Š c* Ì È»Y yZ L L÷ëh1Z)´ 2 '''''''' Xì ¹ 9ÐZäã]Z)´Ô ¨]çe] ( 38) Ü׊Úæ p…^íe ( 39) ÜnÎ àe]X ‚ñ]çËÖ] Äñ]‚e ( 40) p{‚É äÚ¡ÂX á^nfÖ]æ xn•çjÖ] ( 41) ÜnÎ àe] X ÔÖ^ŠÖ] t…]‚Ú ( 42) .14 wÎgā ì zz ¸ ì Cƒ Za ]¯ ~ ]Š „gzZ ® ) ¤Z Ð ÄcÅ \¬vZ :¸D™ c* ⁠ۉ Ü zÆã.6.

15 ÆvZX ÷ x ** 99 ¡Æ \¬vZā7t È »y⠁ Û {gÃèÆ" # wÎgÆvZ :ì ¬ŠszcÅ" # wÎg Æ ] Z f KZ ä Âx ** Ž Ô Vƒ @* ™w ZÎÐ W ZzÆ x ** Ù }¾Ð ~vZ c* C LL X c* ØŠ 2m{gÃ} È ËL Z c* ØŠ ⠁ Û wi ** ~ [  K Z c* ÷ G yÒ ( 43 ) ó ì ó Zƒ 3gpô~ (U Z  LZ ä ÂÃVñ** ~(: Z   ä\¬vZÎ÷Ì. ZY Z¼Æà ¬vZā Zƒx¥Ðg $ukZ Xì 3g™pô cÐ Vƒ UZ~X÷ èÁ Fä DIZ 0ÆVZY  Zāìg ãZz X÷ìg™7q{zt ‚Æ\ Wëñƒ D™[ AZÐ t # IdyZXì ˆÅ Xì µÂÅx ¬{Š ÃZÐ ( ì ~g Y) :^â Xì [ ø 7Š Ì~~ e ~z~ e~^Åk . ½Š Zñt '''''''' xnv‘ &m‚u X ÜÒ^u …æ] á^fu àe] (‚Ûu] ( 43) .

gîÆwV÷ëÃzŠ½(2) . $ í!»kZŠZ%ÐM @* ÅkZgzZYâ™ì¦ÅkZÔyZ™ì½»*™6.Ð ƒ  Žì x ** CZ fgzZ m{ »Û{óv ó ZL L Ô7x ** »Ë6kZ~t‘X ÷ë ÌWZÌZÐZ nÏZÔì ÑZzy÷ á {Š c* iЃ  M @* ÅkZ „:gzZ ¦: ì½ðÃÅÌZ kZ n kZ * @YHwEZ b§ÏZ ÌZt X (2)X ÇìgågzZì Ðå {zXì J -$ +ZÐwi ZŽ ªìŠŽß ZZ # Zz\¬vZXì Ð wÅ äƒ wdZ PJXì ‚f » kZ*u » wdZz wqZ]Æ y¨ KZ L L ZÔVƒ tZg ]ÑìÆ nm{ Ë~ kZāì t ª q q -ZX ÷ —qzŠ Å‚f X ñY0uÃÆ¿„zƒ~ ¸ÌwìŽÐyZgzZ÷g D W]ÑìxgzZ {n Z6. Vñ** zŠ¬Ðƒ  ~VZY Z X XXäÖFŸô]øZgLzZ XXä×# Ö]ZZ :ìŠ ÷ á g Z »\¬vZ — pû†ôÒû„ôÖô éø¡ø’$ Ö] ÜôÎô ]*æø oûÞô‚ûfö Âû ^Êø ^Þø]* Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø äö ×$ Ö] ^Þø]* oûßô Þ$āô ™ i ún ÆŠ c* ~÷gz Z™ÏÈ ~÷ Â: Ô 7ŠqðÃZ Î}÷Ô VƒvZ „ ~ L L ( 1) ó™ ó ì‡ ~ öñ Zx ÓÌZt Xì ìYgzZ Z (. '''''''' 14©( 1) X`™‰.17 äÖŸ] ( ä×Ö] :÷t{ zì „g Yà Z eÝzg6.

iÆ 4 Z6. ™ ZƒgŠ ™w qZ Egz Z A $%ñ OÆ äƒŠ iu gz Z±Ô A $%{Š c* i âZ Ï0 +i iÅy ¨ KZgz Z σo ¢{Š c* i „ âZ ]§Ð Vƒ ñƒ Þ ‡ X ( 3) ó óσŠ OZ.18 kZ~ kZ ] ÑìmºPÉ ì g: { › â WÅà ì {n Z6.{ zāìt ª  q ~uzŠ w qZxÐ kZgz Zƒ W.gîxÏ0 +i iÅ kZā N Yƒ t Zg b§ 3 }÷ {Š c* i æ ] Ñìt X . wì»e $ÒZë@* ì c~(.ÅyZ÷D W~¹p ÖZŽÐ} Š â kZXì XXå Ù ]ZZ {Š â »ÂkZ X ZƒXuzyZª : äø Öô]øþ ~Æ™ ZamÐkZ * c ™ Y~{ CÅk Q : änÖ] kßÓ³‰ p] á¡³Ê o³Ö] k³`Ö]/ X HÝqyjä c* ¤ËòŠ W V å…^q] p] å†nÆ ä`Ö^Ê äe ÙˆÞ †Ú] àÚ ÅˆÊ ]ƒ] ( äÖ^m Øq†Ö] äÖ]/ X ~Š { CÃkZä}uzŠgzZ Zƒ{ŠispÐ1 s§Å}uzŠ äòŠ W V änÖ] äÎç é‚ŽÖ änÖ] äri] p] Øq†Ö] oÖ] Øq†³Ö] ä³Ö]/ X ÅzÂÐzzÅtØ] è ” '''''''' X~ ò ŠzŠñZÑZ1Z¦** Ññi ZÔ~Š IzwßZÆkZgzZd $òsZ( 3) 163å†ÏfÖ] ( 4) .yxgŠÆx Z™ñf0ÆÝZgzZg]Æx ** kZ :ì ã!* gŠ ÷ á g ZÔìÐ~öñZÆ\¬vZ ó[ ó Z L gLzZì ó[ ó Z L LÝZ » óv ó Z L LÌZāì — Üönû uô†$ Ö] àöÛøuû†$ Ö] çø aö Ÿ$ āô äø Öøāô Ÿ$ ‚ºuô]æø äºÖøāô ÜûÓö`ö ³þÖøāôæø ™ X (4)ó ó7[ZgzZ ðÃZÎÆ°ggzZÝgkZÔì[Z „q -Z[Z Zg vL L :ìt.Zk .

ÆyZ nÆVzŠq}uzŠ G Æx|gzZ ãç LZ öñZx ÓX 7t é¨G4]IZ ðà »Tì æYgzZ m{Ô DÌZt '''''''' X 33mÔ~EVß Z†:K M F.ËÐ ~ VzŠq}uzŠ LZ gzZ ¸ D™wEZ X åòZg»XXäÖF] ZZV. Ñ!* Ðg ±ZÆ¥g sÜ: ÔŒF. {Š6. »i Zg6.19 XŠ HiÐkZ÷D0* ÃVâåŠ HôÐkZŽ^»ï ŽzZ V äÚ^e ÄÖæ ]ƒ] Øn’ËÖ] äÖ]/ ( 5) X Zƒg˜z{æ7 V kfrju] ]ƒ]^aŸæ ^`nÖ än×m åŸ/ Å Ë{z Ôì Cƒ Za Ð ~q~ # q KZ q -’AzZ c ]Š „~ ‚fÆ y¨ KZ Xì Y™~g7~ # qÅkZ {zāƒ: yátÐZJ -Z # Y™7J -wì»]Š „ g ±ZÆgzigzZ‰ Ü ¤ÉŒF. ZgzZ ðZzg~ # qÔ‰ Ü ¤ÅkZ X ** ™zÂÐt $Z »y¨ KZs§ÅkZ X (7)ì c* Wû%2602XXä×# Ö]ZZÌZ~ˆyWŒ Û ( 6) Ô]c* W~y WÅáZ {gÎXì ZƒwEZ~ˆyWŒ Û {Š c* iÐ ƒ  x* *t ~ Y  Zx Ó X (8)ìgÃèÌZt~e $WC ÙC Ù { z´Æ]c* WzŠq -ZÅ!Š ÎZ {gÎgzZÏÆZe $W ¸ c]Ñ»Û{{zÐVâ â i *ŠX å7ÂbZnÆV1²XXä³³³³³×# ³³³Ö]ZZ X¸ D™7t :Z » kZ Ì6. Ô~ ò ŠzŠñdÑZ1Z¦** Ññi ZÔVZY ÑZ( 5) X 18@* 15mÔ ~ ò ŠzŠñZÑZ1Z¦** Ññi ZÔ]q˜Z ~Š ã C4ÅyWŒ Û ( 6) †a^_Ö] ‚Ûu] ‚Ú^u (oFߊvÖ] ä×Ö] ð^Û‰Ÿ ÄÚ^rÖ]( 7) 273” (of›†ÏÖ] Ý^ÚŸ] ( o߉Ÿ]( 8) . Ñ!* Ð LZÐZ Xƒb‡»4Š Ñ!* ÌÐ XƒZƒZ 7. ªÅ~i Z0 +Z W.

gzZ yˆZzŠŽ ~ Ý°Z ÌZ²ì š M 1g ‹Ì~ [°Z ÌZ X (9)÷‰ G ¦~BÖZ >gÎ ¹7t Ô÷ Y  ZÆ \¬vZ ó óm. +Z ÔÛÓZ Ô°°Z ÔÝ°Z Lā L ÷ ë ëāì zz ¸ X (10)ì x ** »°°ZÝ°Z óv ó Z Lā L * @Y Ð x ** kZ öñZ x ÓgzZì ÝZ » öñZ x Ótāìt ¤SÅx ** kZ :ìŠ ÷ á g Z »\¬vZÔ÷hZz — ^`ø eô åö çÂö û ^Êø oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ] äô ×ùÖôæø ™ X (11)ó ózg åÐVñ** „iZÃkZÔì »Vñ** iZvZ L L — oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ]û äö Öø çø aö Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø äö ×$ Ö] ™ X (12)ó ó÷x ** +4c kZÔ7ŠqðÃZÎÆkZÔìvZ { zL L — oßøŠûvöÖû] ð^Ûø‰ûŸ* ] äö ×øÊø ]ûçÂö ‚ûiø ^Ú$ ^÷mù*] àø³þÛøuû†$ Ö] ]ûçÂö û ] æô]* äø ×ùÖ] ]ûçÂö û ] ØôÎö ™ '''''''' ÜnÏÖ] àe] Ý^ÚŸ] (ànÓÖ^ŠÖ] t…]‚Ú( 9) 90” (…‚fÖ] àŠvÛÖ] ‚f Ñ]‡†Ö] ‚f (oߊvÖ] ð^Û‰Ÿ] äÏÊ( 10) 180Í]†ÂŸ]( 11) 8 ä›( 12) .20 :÷F F6. Vñ** &Æ\¬vZÐg ±Z X Ý°ZgzZ[°ZÔvZ X ÷ñƒñÈx ** x Ó¹!* ~Vñ** VÐ4Z X슎ñ:ß Z‹ÌÅ\¬vZ~XX ä×# Ö] ZZÌZ x ** VÐtXì © '.

xÐ~Vñ** x ÓtātxzŠÔì Z’Z ÅVñ** x Óó v ó Z Lā L twzZ '''''''' 110ð]†‰Ÿ]( 13) 25á^ÛÏÖ( 14) .xÑgzZ ³ Z ªÔ ÇñY ¹kzŠc* ÔÝg c* ÂñY X óv ó Z c* L‰ L Ôì @* Y HwEZ »x ** ÏZ~g »f Z y%ÒZāìt ¤Sq -Z Åx ** ug IkZ XXXä×Ö^e Ÿ] éçÎ Ÿæ ÙçuŸ (†fÒ] ä×Ö] (ä×Ö ‚ÛvÖ] (ä×Ö] á^vf‰ZZ6.™[™ÐkZ :÷Ýq‘S¼ÃÌZkZÐöñ Zx ÓL L÷˜ ? ò Œ Û xâZ ãçātxÎÔì F. -g @* q ÆqYX}™ÌñÐx ** kZÃ\WLZ {zāσ7]P`  tÃË :ì \¬~g !* Š÷ á g ZÔì »]Ñ»´ â zÛ{x * *tā åx¥ÃVÍßÌ — äö ×$ Ö] à$ ÖöçÏönø Öø šø…û Ÿ* û]æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] Ðø×øìø àûÚ$ Ü`ö jøÖû^*‰ø àòô Öøæø ™ X (14)ó óävZāÐ}gz¢tÂì H Zaä¾ÃV⠁WgzZ}iāg7ÐyZ?¤ /ZL L Ã\WLZ { zā c* Š™"Ð VߊÆV¨¤gzZ Vz Û »Ã ( vZ )x ** kZ LZ ä \¬vZ X .gîÆ wVX @* ƒ 74ZŠ Z0 +sw~ ]gß ì @* ƒ4ZŠ Z0 +sw~vZ² ǃsv .Z ÔÝ°Z 6. gîÆwV -y¨ J KZy WÆ*Š kZ™á Ð äâ iÆðxŠ W]|āì Ð ~ ]:SÅkZ ~gzŠ+F.21 c kZzg åÌÐ x ** TÔ™ÈÝg c* zg å™ÈvZÃvZÔzŠÈÐ yZ ! " # Ñ} Z L L X (13)ó ó÷x ** „iZƒ  ÅäƒxÑgzZ³ Z~öñZx Óāìt¤Sq -ZÐ~]:SÅÌZkZ H4ZŠ Z0 +swZ # ~ kz.

~x »C Ù āt ÛÔ}™xÎñÐ x ** kZÃ\W Ð}ix ** tZ # ātëŠgzZ H7g ïZ »kZ äËgzZ åszc~VáZx Óāt2Ôì '.# Ö ª‰ Ü zkZ :ì y⠁ Û »" # x™ ZwÎg ä×# Ö]ø ä×# Ö]ø Vš…»Ÿø »] oÊô Ù^Ïømö Ÿø oj$uø èöÂø ^Š$ Ö] ÝöçÏöiø øŸ 7ÑZzì XXä³×Ö] (ä³×³Ö]ZZ ðÃ~} iJ -Z # σ7ì‡J -‰ Ü z kZ # Ö ªZZ X ( 17) ó óÇì g :÷ë ~i Zg)´ ]Š ÞÝX 7ÝqÃx ** }uzŠ Ë{z ÷ Ýq ‘SŽ à óv ó Z L Lx ** ug IkZ '''''''' 278” (of›†ÏÖ] Ý^ÚŸ] (o߉Ÿ]( 15) 275” (of›†ÏÖ] Ý^ÚŸ] (o߉Ÿ]( 16) X 2207~èF.22 u" x|gzZ ãçÆ x ** kZāt xg XÔì ìY {Š c* iÐ ƒ  Ð g ±ZÆ x|gzZ ¦ÑgzZ [āt¼Ô÷]ÌÅkZY Zx Ó¹!* ²ì x ** CZ f »vZtātQÔ÷[ˆz LZ {zā ðƒ 7]P` Ãt‘Ëāt ÞXì Ð \¬vZ m{m»x ** kZÐg ±Z @* Y HwEZÐZ nÆw”Æ• '.# Ö ª \¬vZ Z # LL Ô Çá áó v ó Z L Lx ** tÐ Vâ !* iÅVz Û »gzZVdÃáZzg ¹!* ~}igzZ Çá™ X (16)ó óσ0* '.# Ö ªÂÇñYJZ X (15)ÏñYƒ0* : ÷ë ? ò Œ Û xâZ HÃVjzg ÅÝñx ÓáZz … ~ }i  Çì e * *™ 0* '. :xnv‘ &m‚u( 17) . Ô12043£ZÔ 148›:¶ ŠÔ´ ñ â 0÷Z]|e $Zz'.

23 òŠ W¤ /ZX @* ƒ7ZŠ Z%Æx ** kZ { zì @* ƒ4ZŠ~xsZЬòŠ WÐ ä™ ZŠ ZÆT ǃ74ZŠ~xsZ™òЬ{z¾)z (Ünu†Ö] (àÛ³u†³Ö] Ÿ] ä³³Ö] Ÿ á] ‚³`]ZZ ó : XXä×Ö] Ÿ] äÖ] Ÿ] ‚`]ZZ {zāJ -Z # X ( 18) ó ¾ x|»kZ ÂN YØŠ™ÁswÐ ~ kZ¤ /Zāì ÌtÐ ~]:SÅvZÌZ :@* ƒ7sp X ǃ XXä×# ÖZZÂñYc* ŠwïXXÌÖ]ZZ X ǃ XXäÖ]ZZ ÂñYc* Šwï XXÝŸ ZZq -Z X ( 19)ìÐJ g` %» XXçaZgLzZXì * @Y{g XXçaZZÂN YØŠwï XXÝŸZZ VâzŠ »" # x™ ZwÎgÔì [£y WgzZ wzZ¸āì Ìt q -ZÐ ~]:SÅvZÌZ :ìŠ ÷ á gZ ä×# Ö] Ÿ$]ô äÖF]ô Ÿø V]çÖöçÏömø oj#uø Œø^ß$Ö] Øøiô ^Îø]ö á»]ø lö†»Úô ]ö 7䳳׳Ö] Ÿ] ä³³Ö] Ÿ{ zJ -Z # Vz™k BJ -‰ Ü zkZÐVÍß~ā Š Hc* Š¬=L L X (20)ó óë :ìŠ ÷ á g Z »" # wÎgÆvZ6. (gzZq -Z èß$røÖ»] Øøìøø ä×# Ö] Ÿ$]ô äÖF]ô Ÿø äü $Þ]ø Ü×øûmø çø aö æø lø^Úø à»Úø {z Â7[Z ðà ZÎÆvZāì }Y {zā Zƒ ÁgÐ *Š kZB‚Æ ¢ kZŽ L L '''''''' p‡]†Ö] †íËÖ] Ý^ÚŸ] (gnÇÖ] xni^ËÚ( 18) 280” (of›†ÏÖ] Ý^ÚŸ] (o߉Ÿ]( 19) 2946~g gÔ 21›:¶ ŠÔ {k . Ù 1Z]|e C $Zz'. :xnv‘ &m‚u( 20) .

ÅkZð¨ KxâZë@* 10888ð¨ KÔ26›:¶ ŠÔy ñ A0y¢]|e $zZ'.{z ÂñY H6.!* • gzZkl( äÖŸ] gzZ ä×Ö])zŠyZÆ\¬vZ :ì @* YH~sf™f »PÔì H™f »Z +Z ¯ZäY fZÐáZjkZ ?ǃ{Z +ÃH ¹ÜZæ¹!* Xì v!* yZZq~Š ã CgzZ «~x ÂigzZ ~Š NZ}g7ÆxsZ L L {zāì yZZ nkZ6. " { zƒŠ H1:x * *t~Z’Z Åx »T †jøe»]ø ç`ö Êø ä×# Ö] †ôÒ»„ôeô äô n»Êô œ‚øf»mø Ÿø Ùõ^eø p»ƒô †õÚ»]ø Ø% Òö X (22)ó ì ó Éa {zƒŠ HH:™f »vZ~Z’ZÅTx »ëZ {zC Ù LL ÂÔì @* Y ïðZ ÂñY H~ spÔì * @Y| (. ]!* kZ»# Ö Zñf X (23)7ÙnÆx ** }uzŠ ËÆ\¬vZ+» b§kZXì @* ƒwEZ6.24 X (21)ó óǃ4ZŠ~¼ A :ìŠ ÷ á gZ» " # x™ZwÎgÔì Éa gzZ• '. À5X ÷D™Ýq]¸Ðœ / %ÏZƒ  ÷2Z ¸ãÕgzZx ©Z '''''''' XìHx¯6.Z ãZdx â Z 2~8/330gzZ 3/209 ~ ~«Z òä x â Z( 22) I-4X3 Ô£Z x â Z& ì vZ†0‘œ~ > ZzgÆ kZ :c* â Û gzZ HÜÌ~2/3148Z +Zz²Z …ä òö+ G)´ Ôì He $Zzg Xì ¹rä°ŠgzZ?q1ZÃ~zZgÏZ²ì c* Šg Z Œ Û ®ävŠgzZ›Ô ~g g 15”(†a^_Ö] ‚Ûu] ‚Ú^u (oßFŠvÖ] ä×Ö] ð^Û‰Ÿ ÄÚ^rÖ]( 23) .Á™f » x ** kZ ~s # Zg §Ôì CYƒ {Š ¤ ÂñY 1~ . X ?ì HÈ »kZÔ÷D™wEZ» XXÜ`×# Ö]ZZ ˜À~Vƒ ¬Š KZë ä™ÔsÜ+tXì óv ó Zc* L LÈ» Ü`×#Ö]āì t·Z6.Ôì * @Yƒ!Zi Z » kZ ÂñY 1~ ¤z Ð Tì x ** {z ¸Xì * @Yƒ æLgzZ ì CY w$ +~ ]³ª fÔì * @Yƒ sp X ÷CYT Þ NšgzZ÷CƒwJN ¬ŠÔì @* ƒw”»VÆ'. :xnv‘ &m‚u(21) д ñ â 0 ª]|~72/19 . …Ð+ Yx|zãçÆVñ** '.

VßÎgÔ÷{Š™wi ** Æ\¬vZ {zāì yZZ n kZ6.: ÷ q ðÃÀ5:Q £Š™µ Z x ** »qË„xsZÐ}uÉì * @Yƒë'.v!* yZZ ÝZgŠ ]*ZZ x ÓtX ÷ F F6.e $Z@ LZ n Æ wqZ ~g (Z x ÓLZ {z X 7w íi!)gzZg ZŠ)f) ðÃy¨ KZ ( 5 '''''''' ò ŠzŠñZÑZ1Z¦** ~ Ññi ZÔ~Š IzwßZÆkZgzZd $òsZ( 24) .Ô÷ ñƒ ÇÆ \¬vZ {zÆ yZZ n t £n kZ t £Ôì HgHÃyZ ä\¬vZā÷øZ Û n kZ øZ Û Ôì yŠ »s »Z Ãq q -Z kZX ÷ ì‡6._Æ x ©ZÆ kZŽ ÷ Vi~uzŠg Ñ" â Æ ÇgŠ ‡kZ ( 2 X ÷„g™ÛD +Å]Ñ» ãZŠ ** gzZ ð** ZŠX ÷Çg]** ~ÆVâzŠÑzíäÛ{ÆkZ~ŠŽzÆy¨ KZ ( 3 X ì Y^{z6.V2ZgÆb§VâzŠ 9gzZßÔì q ½Zg0 +ZÆkZ »VâzŠª ˜zDÔ Xì 4ä™y¨ KZ ~zcÅkZì @* ƒ„»TÐ~]** ~³ KgzZV¸Š „yZ »kZ nÆä3Š { Zg S¦Ãy¨ KZgzZ äàŠæÃV¸Åí~Ñzíq i ÚkZ ( 4 ÅVÍßÆ™ «D9ÃkZgzZì @* ™[NZÃòŠ W4q -ZÐ~„y¨ KZ q ⵊpÛ{ Xì ꊙgñâ6.ëgŠx ÂZg ‚t„ ° 0Æœ / %q -ZÔÁ @Y{g7 X (24)ó ó* :āìtûxsZ L L Xì „g `ÐZ „zgzZì ZƒH쇻ÇgŠ ‡q -ZÄ»]Ñ» ( 1 Wz .y Wx.¬Æ \¬vZ {zā÷ ðƒ ðÑ ÅyZ: ÷ Æ q nZ wÎg: Ô]y Wx.25 kZ6.V1ÂÔ÷À5Æ\¬vZ Æ \¬vZ {zāì yZZ n kZ 6.

26 c* iZÆwqZ LZgzZ ǃbŠ[ˆ»}g f}g fÃkZyŠq -ZXì {$ +ZŽt ‚ÆÛ{ X (25)óÐ ó VƒÚ Š ò}}'.`g Zæ +F. i !* Å# Ö ªÔ ¢»äƒ h'.]Ñ»x Ó™òÐ wj â LZÃÅkZˆÆ äÑ yZZ6.]Ñ» Xì * @Yƒì‡¸g „gzZq -Z »kZÐqC ÙÅ 6.\¬ y˜ Wz kZ[ZXì mZ e { óÐ mÆ \¬vZÉ 7Ð mÆÑLZ6. — Æ Ñ‹³gzZ ~g ZŠŠp™ VZ Ð ª f gzZ äÃy¨ KZvZ !* yZZ à Zzäàg¢C Ù c* œC Ù Ôqg !¤C Ù Å *Š å** T7Ã\¬vZäkZJ -Z # X ì êŠ à '''''''' ò ŠzŠñZÑZ1Z¦** ~ Ññi ZÔ~Š IzwßZÆkZgzZd $òsZ( 25) ÏZ( 26) .ig0 +Z LZyZZ L L gzZÔZŠ ÔݬgzZ IY Ô mZpgzZx ZúXì C™ï6.bzggzZ wŠŽì ]¸{ztX $ Ë YÅ x » C Z~ J -VÃg @* Å]ZggzZ VÇËÅkXì gá ~Ĥ /KZÃXøZŠ" 5WŬvZ V.:Ô Áq »ª Z°:ì Y™„ 3»:7ðÃ:Žì @* ™x »{zÔ¢ GLš^zg0 yZZX σZa Ãï +Z}g øÐ ä™ÝqD»Vñ** {gÃèzŠyZÆ\¬vZ āŠzö)Å\¬vZì ꊙ Wz Ú ZÃÃñc* zZiÆy¨ KZ {zāìtā{ª»vZ !* ~} ]. 7ÝqÐ=g fgzZ ËZÎÆkZŽì ‚ rg‰ Ü ¤!gzZ„  Š'. ƽðƒ ~Š Å " # xsZ9Ô¢»äƒø** z X (26)ó ó½ÅWz6.z @* ¢q õÁG ƒ 7ðÃÌÑZzÚ ŠÃkZā ©ÑZz1zgÐ { k HV˜ Xì C™ »k6. ZŠ ßkZ { óÅkZì 8 ŠÐg ±ZÆÑLZà *Š J -Z # y¨ KZXì Wz vZX ÷ Šzö]!* £LZÆkZgzZ DCZ » kZ Ô]gŠKZ ÅkZ ~ Tì SgŠzö {z [ ZXì CYI6.

g™{ zÏÈÅXÔ÷` ZŠp{z ¸gëB‚Æqíz q ËgzZÑ‹³B‚Æ~g Î ZŠp~á Zzpgy ZZ6.yZÐkZ X ÷}ÈÆb§ÏZƒ  {zå.â ~wqˎì ꊙ Za ªðYg +Zq -Z~y¨ KZvZ !* yZZ G 4»hg$ zZ»‹¸ÐTì: Z  èE LG  wZziÑq -Z »VzyZyZZ cðñX Cƒ7x¥Ð Xì Sg BÃkZ‡g {)gzZ EZŠ Å bzg wŠ »ðñV˜ ì CY V6.`g Zæ dZÆvZÀÂgzZ # Ö /ZgzZñÔáYg ¸ 'µÔ¾ÔVÛŠÔÁÅ *Š ~g ‚gzZì * @YƒLgzZo¢b§Åy"™q -Z ËgzZÆvZ !* yZZSÃy¨ KZ]¸tX ‰U7Ð(KZÃkZ Ì™ïФ³ #gzZ X Cƒ7ÝqÐ=g f Xì Cƒ Za # Ö ÞgzZ ® ) ¼gzZ ª Î g zZ ]P` Ð gîà ©)Ð vZ !* yZZ KZ rgÐ wâ LZ ÔwÈz IZ LZ Ô yY KZ {zŽ ›q ‚ -Z X ÷ C¯ wŠ ) .q2Ãy¨ yZÝZgŠ ]¸Å ¶Š™uh gzZ äàyvā »Š NZ ß쳎 sp}uzŠXì Xì CƒwEZ6.27 Ô å @* \B.gzZg Z0 +÷ áC Ù Ôq å.{zÐ MÆXZƒx¥Â** TÃvZ äkZZ # 1å@* ™hZz.. gîÆ[Z¡Žì ~Y âZ .g . Ð MÆkZÔ å @* 3spÐ kZ Ô å Ct ‚Æq vg ) .B.vZ X Vƒ'" Ç!* t ‚Ɖ Ü ¤ÅvZāì }Y{ zXì Cƒ gzZ ]uÂßx ÓyZÐ yZāì Ìti§q -Z »Äc9ÅmÆt‘gzZ Û{ c yZāì © 8™[py¨ KZgzZì³»Äcx°Ž ì * @YƒØ{ »VÎz½L Ñ ’ X 7=g f ðû]zb #ZÎÆÔ™ÿL)gzZ 9Šè NZ àŠ“gzZ Ï.

¢gzZ ~gÅ}÷ ËŠ ã CÅyZZ}g øāì ä ë~ VzŠÍXān kZ sÜF.~ wqgzZ Ï À 0* ~ kÓXì @* ƒ Za X ÷Dƒ„  gŠ :’ e * *™ H…cw”ÆZ +Z ¯yZ w”»yZZ ~gÅ/ t‰ Ü z kZª qx ¬ ~g øXì ]gz¢Å%$ +~ yZZ ~gÅÃyZZ OzgñgzZ Šg ÷… â q -ZÃ\¬vZ—" ëX 76.Y** gzZ ?f c æ¢ÃkZŽ X ÷D Z™ 0* '.ä™g (Z ù Zg f ^ . {Š c* ip÷ D™tŠqgzZ ÁqÔœzlÐZ Ô @* Y HtgzZ ** â „ (ZÐZ V.~g ø ~ wj â TgzZ ÷ àÅ@ M Zƒ H³»< L zy M Œ Û c kZ Ôì $ Ë ƒ Za ù ]ùgzZ ª~gÅ~ yZZXì gzZ å** Ôyi Zá ** }uzŠ ñƒ DƒÆ kZXì i§~¡gzZ åŽ ì ŠŽñi§ X 7]gz¢Åä™g (ZÃVh§³** :D-»]Ìxi Zß / GL©Er ÅkZ îS]ÌÅ \¬vZāìtÛD ï +~gz¢~uzŠ ~ eÆ D„g ZË Za ö Y{z~yZZ%Æ/ZzkZÔ ñYÅÝq/Zz~g7 Ð Vç»Æ©  X$ Ë ƒ7 .zì ðƒ lgz6.Ug {zÆŠz—gzZ kƒzmwÐ wŠÆy¨ _ KZvZ !* yZZ Æ y¨ KZ » âµ gzZ ÷ Dg ¸Z6.28 ì ꊙgzŠ Ì]!* . Š YyxgŠ kˆZ » ~g ZŠ)f~Š Z Û Z Å® ) ) 㨠KZÐ kZÔì @* à{Z +ÃÃyÕÐvZ !* yZZ ]5çb!* Æ VÍßXì Cƒ Za ~g ÇÌ6.

4Z ¿ GL3B&/ ÞZ ïE ~ Vs9»vZ !* yZZ : ðŽ Ÿg ÅkZB‚ÆtØz tzf}g7 gzZ›Å\¬vZ W BgzZì e** VY ** Y 0vZ !* yZZ X ÷ [ òZ 2 Æ kZ Ôì ~gz¢VY c “ Åy¨ KZāì »]!* kZì ÎâÆy¨ KZgzZÆkZŽ6. • !* vŠ ñƒD J (. Vñ** '. • !* zŠyZ X ÷s Z eÝzg6._ÆûLZÐá ZjÆZ +Z ¯Æä™ ekZgzZ÷D™ rZ6.gî[gzZ dŠ c* EZŠ Å \ ¬vZ ðä /ZX ÷ .ÛD +ðZ’Z ¡ÅyZZ „g ZË lÃVâzŠ Ñ!* {gÃè Åä™ Za Äc X ì °» * *tÂ} Š™ »ÃV@ÃKZ6. ÐWà .29 :EZŠæL°f / 9Åxi ZßÆ ]ÌyZgzZ ]ÌÔ ]Z f Å\ ¬vZ6.¯ÅmkZ \¬vZātq -Z [g LZ äy¨ KZŽ »Ç~g ¸kZÆÏÈāìt : L ZuzŠXƒ c ÏZsÜ›-Z GL3B&~Tì YVZ „zsÜú1Ôì 3g|0 XƒŠŽñC Ù Ž »ÞZ ïE +!* Ð ÝqD»Vñ** yZgzZx|gzZ ãçÆ XXäÖŸ] …æ] ä׳Ö]ZZ x ** '.ÏZëÔì ÁñY–¼ AÐá ZjÆVñ** '. • !* zŠÆ\¬vZë ā7— ðÃ~ kZX¸ìg wZ e Ýzg .

.

]!* kZ »# Ö Zñf Xì c* Wû%{Š c* iÐg ZD Ùq -ZwEZ »kZ~VbZ :ì ã!* gŠ ÷ á gZ — Üö nû ×ô Ãø Öû] |ö^j$ËøÖû] çø aö æø Ð( vøÖû^eô ^ßøßønûû eø xöjøËûmø Ü$ $ö ^ßøe%…ø ^ßøßønûû eø ÄöÛørûmø ØûÎö ™  Š'. „ i (Z {z Ô Ç}Š™êÇÇyxgŠ}g øQ Ç}™ ¦Ãë[g Zg ø¼ L L X ( 2) ó ì ó }Y¼ƒ  Žì Áq :ZƒŠ ÷ á g Z~y ‡ÁZ >gÎb§ÏZ — ]÷…çrö`û Úø áø?†û ÏöÖû] ]„øaø ]æ„öíøi$] oûÚô çû Îø á$ āô h( …ø ^mø Ùöç‰ö†$ Ö] Ùø^Îøæø ™ '''''''' 65*%( 1) 26Y ò( 2) . ÏÈÅÏZgzZz™ÏÈÅkZ ~ˆyWŒ Û Xì q -ZÐ~VZY Z XXh†Ö]ZZ āì t · Z6.31 h †Ö ] :ì ÞZŠ ÷ á g Z~sÝœ — ^÷nù Ûô‰ø äö Öø Üö ×øÃû iø Øûaø äô iôø ^fø Ãô Öô †û fô_ø‘û]æø åö ‚ûfö Âû ^Êø ^Ûø`ö ßønûû eø ^Úø æø šô…û Ÿ* ]û æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] h% …ø ™ ?:Ô÷yxgŠÆ}izyWŽ »Vzq~g‚yZgzZ »}igzZ »VâWì [g {zL L X (1)ó ó?t0* ëÅkZ~D}gvðÃì HÔƒgxŠ" $U* 6.

uKZ= ¿ðÃÐ ~ ÷Œ Û ZZ Xó} ó ™ (ZòŠ W»yi Zƒ '''''''' 30y‡ÁZ ( 3) 1k ÜZ ( 4) . Šã CÅÏZÔZƒZax|»wq—&ZgzZ h]… gzZÃVâ $Î ä³³³³³e]…X ñ0* lgz6.32 U¶ KÃyWŒ Û kZ ä VÍßÆ x ¸~÷! Ô[g }÷} Zā Ǿ ( " # )wÎg gzZ L L X (3)ó óå1¯# :ZƒŠ ÷ á g Z~kÜZ {gÎgzZ — Œô^ß$Ö] h( †ø eô ƒöçÂö *] ØûÎö ™ X (4)ó óÅ[gÆVâ ¨ KZVƒ‡â { C~¼ L L ~¸Ôs¥ÐÏZXìó ólgz6. ~yÆˎ ÷ëÃƱkZ g³³³ne… X ÷ëÃ\ !* öÎ :ì * @YHwEZÂtÌnÆä™ ¦gzZƒ Œ^ßÖ] h†m á¡Ê Xì @* ™ ¦ÃVÍß¿V#āì È » Zƒ wEZ Ât ÌnÆ䙪 ñgzZ w¸NŠ Ôä™wq èb & Z Ô ä™~¸ :å¹ÐyZ$äyç1ZXì XXá‡]ça 6nÚ Øq… oßne†m á] àÚ oÖ] gu] m†Î 6nÚ Øq… oßne†m áŸZZ ðÃāÐ kZì I {Š c* i=tÔá á ~ 46. L Lx|Ï‚Z»TìÐXX h h … ZZ{Šâ XX h†³Ö]ZZ X†x|Æá‡WgzZ]Š(Ô4ŠÑ!* ÔE¯6.

Z ïEÒŒ.. Ô ÑZzäàÅ]c* gz¢Ô ÑZzä™lgz6.ÅZ†6.33 cÓV.g²Vƒ( ´ â )[g »yZ~āVƒ. kZ XX ^`ø n»Ûôv»mø h' …ø ^`ø ×øÊø èöfø ûÓøÖ»] ^Ú$ ]øæø ^`ø e%…ø ^Þø^øÊø ØeôŸô »] ^Ú$ ]øZZ »Ÿnç.kZ X ÑZz¶Š úz›gzZ ÑZz䙚 M F. Z6. $zZ LZgzZ Š Hk0* Ʀ'.g™n kZc_»3ZzÅ.z~x|ÏZXì * @YÑ1nÆÓXX ØÛÃÖ] h…ZZ ~e $ÃgzZ]Zg â Z Xì Ù» ó ó[!* gZL L Xì * @YHwEZ »kZ ÌnÆä`¬gzZ ~g ZŠuÔ 4Š Ñ!* ÔE ¯ X 1¯.kZX Hc_»ä™:Zz . Z ā ¹ä¦'.ÅZ†Ô 1™ ñWä™lg \Ðí ?ā åwì Z÷Ôƒg ZŠuÆx ¸KZ ?ÔVƒ c* WäJ e~ Zg v~ X ?7„ðÃÅ~»²ƒñWä™c_»VŠzZ LZ Â?1Vƒ J e:Ã~~āƒ :c* Š[ZŽ ä ïEÒŒ.ÅZ†ä VñŠ WÆ kZ  å c* W)(l äJ e~Z # ¦'. $zZ L L X ó óÇ} ™«™ÅkZ „ŠpŽì ( ´ â )[gq -Z »kZ  :ì È»[gā Zƒx¥Ð.@* CZÃx ¸KZäV#āì È» XXäÚçÎ 7¡Ê h… ‚ÎL L X ÷ëá^e… ÃyLÆi ˜~d X ÷ë[g Ìô â ï6. $zZ¼Æ ïEÒŒ.( 1 Xg ZŠ)f »wq — & ZgzZw¸NŠÔ¸ÔÓ ( 2 X VƒDƒÜm¾Ztº~Tƒ‚ rgw~œ / %Ž {z ( 3 X ñYÅt4Š Ñ!* gzZE¯ÅTÔ− ¬»TÔg Z M Z ~ fg ZŠuÔ q _¦( 4 .

ZL L Za =äTÔÆ=°Z[gq -ZS÷ÔŠƒ  tÂ}÷Ôìg D ÑOZŠ ZŠ\!* Ô Ë= „z ÂVƒ @* Yƒg F Z # gzZì @* ögzZ @* î=Ž Ôì @* ™ðÉg ~÷„zQ Ô H ~Z b izgāVƒ‚ rgyZÐTgzZ ǍÏ0 + iÃí{g !* zŠQgzZ Ç} Š]ñ=Ž Ôì êŠ X ( 7) ó } ó Šâ Û s çæ~÷{z Ô ÑZz äàÅ]c* gz¢Ô ÑZz ä™lgz6. '''''''' s¥ìÔ ~ ò ŠzŠñdÑZ1Z¦** Ññi ZÔ]q˜Z~Š ã C4ÅyWŒ Û ( 5) 23Š.¹äkZ L L :Š Hc* â Û ã!* iÅx?ZmZ'.( 6) 82Ô 75Y ZÈZ ( 7) .L LxzŠgzZ wzZ ±[g ~ ]â £VâzŠ yZ Xì Š HHwEZ ó óÑZz¶Š úz›gzZ ÑZz䙚 M F. Z]| h$ …ø Ÿ$āô oûÖ( æ' ‚öÂø Üû`ö Þ$¬ôÊø ( áøçÚö ‚øÎûŸ* û] Üö Òö¨ö^eø ?æø ÜûjöÞ]*( áøæ‚öfö Ãû iø ÜûjößÒö ^Ú$ Üjömû]*†ø Êø]* Ùø^³Îø ™ çø `ö Êø kö•û†ôÚø ]ƒøāôæø ( àônû Ïô Šûmøæø oûßô ÛöÃô _ûmö çø aö pû„ôÖ$]æø ( àômû‚ô`û mø çø `ö Êø oûßô Ïø×øìø pû„ôÖ$] ( àønû ÛôÖø^Ãø Öû] — àômû‚( Ö] Ýøçû mø oûjô òønû _ôìø oûÖô †ø Ëô Çûmø á]* ÄöÛø›û]* pû„ô$Ö]æø ( àônû nôvûmö Ü$ $ö oûßô jönû Ûômö pû„ôÖ$]æø ( àônû Ëô Žûmø }g vgzZ ?ÏÈ ÅX̬ŠÃVzq yZ™wÅ@Wä ?L:¹ä ðZ'.34 X (5)X ‡WÔ ´ â ( 5 :÷ñƒ]ÑEZŠ¼ÆkZ~ãçÑ!* `gŠ~ˆyWŒ Û :Š Hc* â Û ~ˆyWŒ Û ã!* iÅx?ZmŠ-]| — pø]çø %ûÚø àøŠøuû]* oûe(…ø äö $Þāô äô ×ùÖ] ƒø^Ãø Úø Ùø^Îø ™ X (6)ó ó 3g b§hZ=äTì [g Z÷Â{zÔ { CÅ Z} .

v0* — áøçËö’ômø ^Û$ Âø ÷ô†û Ãø Öû] h( …ø äô ×$ Ö] áø^vøfû ŠöÊø ^iø‚øŠøËøÖø äö ×$ Ö] Ÿ$āô èº`ø Öô? ^Ûø`ônû Êô áø^Òø çû Öø ™ '''''''' 34Šƒ( 8) 64yZ/wW( 9) .™: ÏÈ ÅËZÎÆvZ ëā X (9)ó ó ñ¯[g CZÃËZÎÆ gzZ E¯ÅTÔ− ¬» TÔg ZM Z ~ fg ZŠuÔ q _¦L Lx|åa ~ e $WÑ!* `gŠ Xì ZƒãZzó óñYÅt4Š Ñ!* :ìtq -ZÐ~]c* Wà Zzä™ãZzà ó ó‡WgzZ´ â L Lx|.35 ÅŠƒ {gÎ ó óVƒ Dƒ Üm¾Z tº~ Tƒ ‚ rg w~œ / %Ž {zL Lxα[g á [Z±{ z?'Â[Zā ¹äx ¸Åx?Zmb â]|Z # Ôƒ±5~e $Wsf `gŠ :c* â Û äx?Zmb â]|~[ZŽÆkZ ÂƒïŠ –Š…?ÅTƒ W çø aö Üû ÓömøçôÇûmö á]* ‚ömû†ômö äö ×ùÖ] áø^Òø áāô ÜûÓöÖø xø’øÞ]* áû*] l% …ø ]* áûāô oûvô’ûÞö Üû ÓöÃö ³Ëø³ß³mø Ÿøæø ™ — áøçÃö qø†û iö äô nûû Öøāôæø Üû Óöe%…ø ²$ Ë }Š7{Z +Ãðû„Zp~÷ÂVƒeÌ** ™„Zpí¼ ~g v~¤ /Z[ZL L ó ƒ Yñ¶?s§ÅÏZgzZì [g Zg v„zÔƒ1™{Š Zg Z»¶Š ê ?»ä„vZ X (8)óÐ :ZƒŠ ÷ á g Z c ä™ãZzÃp¸a Ÿøæø äø ×ùÖ] Ÿ$ āô ‚øfö Ãû Þø Ÿ$ *] Üû Óößønûû eø æø ^ßøßønûû eø ð]çø ‰ø èõ Ûø×øÒø oÖøāô ]ûçû Öø^Ãø ³iø hô^³jøÓô³Öû] Øø³aû ]* ^³mø Øû³Îö ™ — äô ×ùÖ] áôæö àÚ( ^÷e^eø …û *] ^÷–Ãû eø ^ßø–öÃû eø „øíôj$mø Ÿøæø ^÷ònûû ø äô eô Õø†ôŽûÞö tÔì V7 yxgŠ}g vgzZ}g øŽ s§Å]!* + Zq -Z ƒ W ! [ÂIZ} Z :¼ L L vZ ðÃÐ ~ ëgzZ N ZI: q -ÑÃËB‚ÆkZ Ô.

VzŠ ã CzŠ š M 1gX (11)ì ó óš Ã|kZ ä x?ZmÏñ]|X© ÂÅkZ ~ÛD +ZuzŠ Ô© ÂÅvZ ~ ðq -Z X c* Š™ãZz~VzL¿ð•Z :¹äyú Û — o‰øçÚö ^mø ^ÛøÓöe%…$ àÛøÊø Ùø^Îø ™ ó ó.| # ‚ Åk ZÃqC Ù ä Tāì { z à ¬z: 4[gā Š H Xì @* ™Ì KZ=g fÆ x ** kZ ä à ¬vZŠpāì zz ¸ Ôì áYggzZ «~ ÌZ ug IkZ :Vƒ±5]c* Wsf `gŠXì Åp°gzZ bæ '''''''' 22Y m CÑZ( 10) X ]ÌzY  Z© ÂgzZš M 1g© ÂÔ:ß Z© Â:ìtx lZ&Å© Â( 11) 50Ô 49©( 12) .ñ} Zì yÃ[g »VâzŠ ?QÂL L — p‚øaø Ü$ $ö äö Ïø×ûìø õ ðoûø Ø$ Òö o_øÂû *] pû„ôÖ$] ^ßøe%…ø Ùø^Îø ™ Ãk ZQ Œ| # ‚ Å k ZÃqC Ù ä Tì { z [g Zg ø : c* Š [ ZŽ ( ä Ïñ ) L L X ( 12 ) ó óc* C 3 Zg c* Š™ ãZ z Ã|Å š M 1 g © Â~ V Ó¿ð • Z ~āg I e $W Ñ !* `gŠ ÛD +Å kZQg z Z H Za 6.36 »VâzŠ ( y WgzZ }i ) ÂDƒ ÌZ} .}uzŠ ZÎÆvZq -Z~ }igzZ yW¤ /Z L L X (10)ó ó ÷ìg ¯vßtŽÐVÂ!* yZl²Z[gvZì u 0* :Ô * @Y™x  M 1g© ÂL Lnq -ZÐ ~ V©&Å©  Ôì ì‡6.

37 — àønû ÛôÖø^Ãø Öû] h( …ø äô ×ùÖ ‚öÛûvøÖû] ™ X (12)ó ì ó [g »]Ñ»x ӎì nÆ„vZp° L L — ðõ oûø Ø( Òö h% …ø çø aö æø ^÷eù …ø oûÇô eû ]* äô ×ùÖ] †ø nûû Æø]* ØûÎö ™ X (13)ó ì ó [g »qC Ù „zèÑqVz™lˆ[ggzZ ðÃZÎÆvZ~H :¼ L L — Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû] h% …ø çø aö Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø äö ×$ Ö] ™ X (14)ó ì ó [g »xl²Ž Ô7]Š „ðÃZÎÆvZ L L — ^÷nù Ûô‰ø äö Öø Üö ×øÃû iø Øûaø äô iôø ^fø Ãô Öô †û fô_ø‘û]æø åö ‚ûfö Âû ^Êø ^Ûø`ö ßønûû eø ^Úø æø šô…û Ÿ* ]û æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] h% …ø ™ y xgŠÆ } igz Z y  WŽ » Vzq ~g ‚ y Zgz Z » } igz Z » V ⠁ Wì [g { z L L ÅkZ~D} g vðÃì HÔƒgxŠ" $U* 6.ÏÈ ÅÏZgz Zz™ÏÈ ÅkZ :Ô÷ X ( 15) ó ó?t 0* ë — àønû Öôæ$ Ÿ* û] Üö Óöñô^eø ? h% …ø æø ÜûÓöe%…ø Ùø^Îø ™ X (16)ó ÷ ó `g¦ / ŽìÌ[g»ŠZ] .ZzY !* WyZ}gvgzZìÌ[gZgv(¹äÏñ) LL x?Z:x Z™Y m CZ]Z|~yZ÷ðƒÜ~ˆyWŒ Û N ¬ŠŽ ÅG™gzZY m CZ :ì Å ¬ŠÐx ** ÏZä :¶ Š ¬Š Åx?Z @ZjgzZxŠ W]| '''''''' 2BÖZ ( 12) 164x ÅÑZ ( 13) 26›Z ( 14) 65*%( 15) 26Y ZÈZ ( 16) .

Ð :<±5¬Š Åx?ZmŠ-]| lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] †ø ›ô^Êø &ômûô ^uøŸ* ] Øômûæô^+iø àÚô oûßô jøÛû×$ Âø æø Ô ô ×ûÛöÖû] àø³Úô oû³ßô ³jønûû iø? ‚û³Îø h( …ø ™ — àønû vôÖô^’$ Ö^eô oûßô ÏûvôÖû*]æø ^÷Û×ô ŠûÚö oûßô Ê$ çø iø éô †ø ìô¤]æø ^nø Þö‚% Ö] oûÊô oûn(Öôæø køÞ*] šô…û Ÿ* ]æø y  Wz } iÔ c* 2)J -µÅV Â!* Ãígz Z Œ# Ö Ó= ä ÂÔ [g}÷} Z L L g »x Zgz Z™6. u Z÷~ ]y Wgz Z *Š „ ÂÔá Zz ä ¯ Æ '''''''' 23s Z²ÑZ ( 17) 28b â ( 18) 151s Z²ÑZ ( 19) .38 — àømû†ô‰ô^íøÖû] àøÚô à$ ÞøçÓößøÖø ^ßøÛûuø†û iøæø ^ßøÖø †û Ëô Çûiø ÜûÖ$ áāôæø ^ßøŠøËöÞ]* ^ßøÛû×ø¾ø ^ßøe$…ø Ÿø^Îø ™ :g ¦ / gŠÐ ëä¤ /Z[ ZÔ H06.ñ]| ø jô Ûøuû…ø oûÊô ^ßø×ûìôû *]æø oûìôŸ* æø oûÖô †û Ëô Æû] h( …ø Ùø^Îø ™ — àønû Ûôuô]†$ Ö] Üöuø…û ]* køÞ]*æø Ô  ÂÔ â  ƒ Û 4ZŠ ~ Øg KZ …gzZ™s çÃð¸ }÷gzZ= Ô[g}÷} Z L L X(19)ó ì ó °g™| (. zZ LZ ä ëÔ[g}g ø} Z :`Zw1VâzŠ { zL L ó N Yƒ{ nëGÂH: 3ggzZ c* â Û X(17)óÐ :¬Š Åx?Zmb â]| — lô^ßøÚô ©ûÛöÖû]æø àønû ßô Úô ©ûÛö×ûÖôæø ^÷ßÚô ©ûÚö oøjô nûû eø Øøìøø àÛøÖôæø p$ ‚øÖô]çø Öôæø oûÖô †û Ëô Æû] h( …ø ™ Ð wÅðñ~ y}÷ŽÃ¿kZC Ù gzZÃ+−Zz}÷gzZ= Ô[g}÷L L X(18)ó } ó Šâ Û s çÃVÂgúgzZVzŠ%ðñƒ  gzZì Zƒ4ZŠ :÷D™ ¬Š=g fÆx ** ug IÏZ Ìx?Zm.xs ZØ { Z÷Ôì „  6.

z ›¼ ƒ  tāì ~gz¢2ìg @* ƒ yâ ‚ÚgzZ ~g Y q -Z »“  Z¼ X (21)ó óYƒ7š M 1g ǃà {Ð4 ¬Æ.r uÆ‚fzŸLZ^J -Z # ’ exg '''''''' 101Š.z X ñYV:J .39 X ( 20) ó ó5B‚ÆG™= ÏZ9z ÒZ Ìä " # \WÔ÷ w®N ¬Š Ϲ Å" # x™Z ÑÔV˜zŠg »u :ì „g YÅܬŠq -ZsÜ:%gÔ÷ð⠁ Û N ¬Š=g fÆÌZug I XXýkøÞ»]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø (o»e(…ø køÞ»]ø Ü$ `ö ×# Ö]øZZ X ó ó7!Z ðÃZÎ}¾Ôì [g Z÷„ ÂvZ} Z L L :ì Å~p ÖZyZp°Å[gä¹[Z XXÝô^Ûøj$Ö] ‚( uø oFÖø]ô Ÿ÷^vøÊø Ÿ÷^uø ®Ž$ Ö] ðø ^ŽøÞ»]ø p»„ô$Ö] çø aö ZZ X óì ó @* àJ -w¾t0* ÃkZ™} Š ¹F. zg$ + zgŠÃqˎì {z[g L L :÷˜Šò Zi WxæZ1Z ** Ññ gzZ ǃŠŽ Ô Çƒx™ » kZt Â} Š} ŠBzgà ` Zc* }Š î ** 3ÃÆÈ¿q -Z¤ /Z L L gzZ lgz6.tX ÷Cƒ` ZÅlgz6.( 20) 35mÔŠò Zi WxæZ1Z ** Ññi ZÔyWÅZy)F.ƒ  Ń  '¸ÌÎÅ%gzZ Ï0 + igzZì @* ƒZÆß ~g Y J -‰ Ü z kZÐZgzZìŸsîq -Z »$¬Zz „gzZ“  Z¼z «™Ô .z›¿ŽèYƒB‚ uÃq -Z »„  7“  Í Âì @* ƒ Za Z # ^ X ì Oâ Å V â w V Åš M 1g ~i W ›lgz6. ‚( 21) .āì ~gz¢c š M 1g X ÷ ë š M 1g& σ 7]!* {z pǃ yˆZ Æ .

40

c*
gŠ VMÔ÷ ñƒA ~} hÃÔ} hc} QÔì „g j g~ .
Þ LZ ‹wL L
gzZì ;g hzŠ~k¶; Ô÷ìgÁ~r !*
wYÔ÷ìg h Z~Zƒ0
+
6,Ô÷„g¾~
gzZŠÍÅlgz6,6,gîV7 nƃ
 k0*
Æ]¡p÷ìg™lŠ¤
/~ c}g *
ó xzøК
M 1gyéŽ 7ðÃgzZìçWÅ ãZô
X(22)óƒ
p} Š ð3Š Z„ HÐ wYÜ 7gz Z [ ZŠ ÷
á Æ [ † »Z•q
-Z ȧL L
j§„q
-ZÃV âzŠā Çñ Y WÃs ™ÂÐß Z eÃ6,w Zj Zz wßZÆlgz6,ÅV âzŠ
X ( 23) ó ó÷ì g YÐ7 gz Zá 0*
Ð b§„q
-Z V âzŠgz Zì 5lgz6,y â ‚Ð
Åa TX ÷ ë Oâ ÅVâ &ì $
Ë ™¨ £ » lŽ kZŽ ì ]¸´ÃÅ *Š L L
Ѓ
 »Ï0
+
ig0
+ZÆkZ›ÅkZÔ ¶¤~(,Ð ƒ
 ÅÏ0
+
inÆkZ öZa
nÆaÉ 7n LZ {z *
@Y V7J
- r Í^ J
-Z
# Xì  Za/_
.Z (,
f(,
/Åa VŽ VŽāì ~i ‚Ö™ttÅ]¡i ‚g »ÔdŠpXì Sexg {0
+
i
„ Dƒ Za Æ aāì VY (ZXì *
@Y @*
7,ðŠŠ lŠp>t » ~gŠ â ›ì CY
$¸Š lŠp™{g ì‡J
T
-‰
Ü z m{ q
-ZQgzZ ñYW~ R/_
.+F,
xq
-Z » ›
āì Seš
M 1gX å¸è¾»kZgzZì ð⠁
Û g »Åš
M 1gx Âātn kZÔ ñYƒ
-ukZ/ÅaZ
J
# Ô åc*
ŠÄg~›/_
.ÆVâ=g f »lgz6,äkZÔƒlgz6,
Åa
¹!*
»kZ[ZÔ „g: ¹!*
]gz¢ÌÅ)g f kZ „g: ¹!*
` ôZ Ålgz6,ÅV âāˆV
''''''''
36mÔŠ Zi WxæZ1Z **
Ññi ZÔyWÅZy)F,
‚( 22)
40mÔ ÏZ ( 23)

41

X (24)ó ì
ó @*
ƒ^z»gnÆagzZú1cVâ xg
:<±5ã!*
gŠ ÷
á gZ
:¹äyú
Û
— o‰øçÚö ^mø ^ÛøÓöe%…$ àÛøÊø Ùø^Îø ™
ó ó.ñ} Zì yÃ[g »VâzŠ ?QÂL L
— p‚øaø Ü$ $ö äö Ïø×ûìø õ ðoûø Ø$ Òö o_øÂû *] pû„ôÖ$] ^ßøe%…ø Ùø^Îø ™
Ãk ZQ Œ|
# ‚ Å k ZÃqC
Ù ä Tì { z [g Zg ø : c*
Š [ ZŽ ( ä Ïñ ) L L
C 3 Zg
X ( 25 ) ó óc*
Šp6,
VƒZgÅlgz6,
gzZ Ï0
+
iÐZŽìŠŽñx AZ ãzg0
+Z (Z ðÃ~ËÅt‘C
Ù LL
gŠ â _4Ž »yZ³ c*
ƒ^ » y¨
KZX Cƒ 7` Z»½z ðÉg ÅC
Ù !*
{zgzZì êŠ ÎŠ l
Ý ¬ ä T^tXì ~J
gÆVâ Z½ÅkZāì ©
8™x¥Š lŠpì @*
WC
Ù !*
Ð
kZāì ©
8™x¥b§¾7J
- Zgä]Z W,
ñÆ`g {&Ôì 3gxŠÌZ ÌZ~
X (26)ó ó?ì V¹*u» Z½Å
ÆwŠ}g ø s Z ‹Z »š
M 1g ÅTgzZì ;g™lgz6,Å]Ñ»x Ó=°Z [gŽ
ÐWÆkZu »i *z ÏÈāì Yƒ »kZ yÃZÎÆkZì ŠŽñ~8gq
-Zq
-Z
:ñYc*
q
''''''''
Šò Zi WxæZ1Z**
Ññi ZÔyWÅZy)F,
‚( 24)
50Ô 49©( 25)
44mÔŠ Zi WxæZ1Z **
Ññi ZÔyWÅZy)F,
‚( 26)

42

— áøçÏöj$iø ÜûÓö×$ Ãø Öø ÜûÓö×ô fû Îø àÚô àømû„ôÖ$]æø Üû ÓöÏø×øìø pû„ôÖ$] ÜöÓöe$…ø ]ûæ‚öfö Âû ] Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] ^mø ™
»ƒ
 y Z ÷ }g ¦
/vߎ ¬ Ð ?gzZ Zg vŽ Å[g kZ LZ z™g (Z ÏÈ Íß L L
ó $
Ë ƒÐ]gßÏZ µÂÅv}g vÔì Û{
X (27)ó ì
kZāì eHì 3g™ì‡x Â(Z »š
M 1gnÆlgz6,
~g øä=°Z[gT
b§TÔƒ H:gHx ÂðÃgzZ {°‡ðÃÔyâ ‡ðÃnÆ]Š Xz b #ãqzg ~g ø ä
úz›ÅŸāì eðYÔ÷ 'gz¢ÌÅ bzg ~gø b§ÏZ ÷ 'gz¢ÅŸ}gø
Xƒ: ~g ÇŠgz6,
ðÃk0*
ÆkZnÆúz›Å bzgpƒ¼ƒ
 k0*
ÆkZ Âc
x ÈZgzZ ãZô{Š c*
i ÎqŽ X Š
HHwÑ+ Z Ì6,]y
WgzZŠ çÐ š
M 1g b§ÏZ
ËŸgzZt‘+4Åèg Z {™y¨
KZXì CƒÌÑ!*
gzZ Ë„âZ ñYð¯Ð
ðYì Hx ÈZgŠkZä]Ñ»]¡nÆúz›~szãKÅTgzZìāÜ »
:ƒŠ
Hc*
¯„c Ï0
+
i{ izgPÅ *Š¡āì e
ö ×ô ÛøÖû] äö ×$ Ö] oÖø^³Ãø ³jøÊø ( áøçÃö qø†û iö Ÿø ^ßønûû Öøāô ÜûÓö$Þ*]æø ^÷%fø Âø ÜûÒö^ßøÏû×øìø ^³Ûø³Þ$]* Üû³jöfû Šôvø³Êø]* ™
Ô
— Üômû†ôÓøÖû] ÷ô†û Ãø Öû] h% …ø çø aö Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø Ð% vøÖû]
„ ½ Ls§~g ø »gzZì H Za „ w‰»ä ëā å 3g™t ä ?H L L
X (28)ó ó»vg )
,
l²ì ´ â Ô7ZÎÆkZ Z}
.ðÃÇ{ ÷
á Š !*
vZì F,
',zÑ!*
:?7
:ì ˆ~Š]úŠ Å]Š „ÅkZÆ™wEZ »[g((~ˆyWŒ
Û
— ý Üû ÓöÏø×øìø pû„ôÖ$] ÜöÓöe$…ø ]ûæ‚öfö Âû ] Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] ^mø ™
''''''''
Xì Š
H1Ð~
ò ŠzŠñZÑZ1Z¦**
Ññi ZÔyWÅZƒ
ÀF,
tāìg ãZzÔ 21{ÂZ ( 27)
116Ô 115yë>Z ( 28)

" Œ # \W\!* Vâ }÷L L X ó óV. L Lc* â Û ä" # \W :¹ä]gú X ó órZ e7~v WÃaLZ ÂVâ 1 L L :c* â Û ä" # \WQÔ‰ƒ~g Y²WÐV\WÅ " # vZwÎg™Ít '''''''' 21{ÂZ ( 29) . L Lc* â Û ä" # \W :¹ä]gú X ó ó7y!* $zb{Š c* iÐVâ6.Å" # x™Z X ?÷ " # wÎgÆvZ " # \ WH :¹äkZQÔ c* Š[ ZŽ~]mZä" # \W X ó ó7¡Z°Z3g Z à¬vZ HÔy!* Û 6.VzÈLZ à ¬vZ H L L ó óV.43 X (29)ó ì ó Û{ Zg vŽ Å[gkZ LZz™g (Z ÏÈÍß L L "q -Z Ð áZjkZX ?uŠ ÌZw …{z HÔ ì y!* $gzZ b Ú Z Ž [g Zg ø :.™±5e $Zzg :÷ë ~zZg X ZƒÐ VÍß¼g ¦ /Zg øā¸ñƒ†~ {zçq -ZB‚Æ" # wÎgÆvZëL L -ZÐ ~ yZ ó ó÷y›ë L Lc* q Š [ZŽ ä VrZ óƒ ó yà ? L LY7 Ð yZ ä " # \W wÎg { zX å Ìg Cg Zpè » kZB‚Æ kZ gzZ ¶„g å ¼ ñ° Vc* ǎ ¶]gú :Hn²gzZ ðƒ¢q~# Ö } .

gî9É z™:g (Ztzg »ò Zw#gzZ ÙñZ Û yˆZB‚ kZÐ wŠ òŠ Wāì Yƒ¸tzg: ZqyˆZ 9X} Š Zw»{ Z (Zpà ¬vZā7zz Ô}Š ]o» ~qyˆZÐ ¿gzZ}™g Z Œ Û Z » kZÐ y!* i Ô} ™s Z ‹Z » yˆZÆ X (32)ó ì ó ]x ** »VzqVÐ4Z !x Z™Mg ‡ 6.44 X (30)ó ì ó mZ e~v W„ÃV2!* gzZVíusÜÐ~VzÈLZ Ìà ¬vZ L L :¶ ŠÃŠ ÷ á g ZkZÆà ¬vZ~øÚÏZ — ^÷Ûnû ×ô Âø ]÷†Òô^ø äö ×ùÖ] áø^Òøæø ÜûjößÚø ?æø Üûiö†û Óøø áāô Üû Óöeô]„øÃø eô äö ×ùÖ] ØöÃø Ëûmø ^Ú$ ™ ÅyZZgzZƒg ¶ }È g Z ¦ /]?¤ /ZÔ} Š Zw{ Z ({ Zp»āì ~ 7.HÃvZy W L L ó ZzÐwqƃ  gzZyZŠgŠZ (. lzg X (31)ó ì : ÷˜ ~ ò ŠzŠñZÑZ1Z ** Ññ ÆvZ ?¤ /ZāìtÈ »e $WÔ÷Æ~qyˆZ c* Ús Z ‹Z pÝZÆ]L L ðà ƒg™0qyˆZÆkZ6.QgzZxg X±š M 1g[ZÔ ¶ˆÅxÎgzZxzŠ ÔwzZ ±[g { z ˆÅcŽ J -[Z X ÷D™c »š M 1gäVMσ´Š wVÅŠz!gzZyú Û …c ä™ãZzà ãçVâzŠyZ yZX¸… â [gÃvZ ÌŠz!gzZyú Û ā’ eãƒd‚f}g ø]!* tX å3g™~úŠ '''''''' Xì ¹ÝZ"ä‰gzZ®ÐZä$ö‰Ô 3/185 ÿÓ›ÅZgzZ2316>‡( 30) 147Y ûZ ( 31) 1/412yWÅZƒ( 32) . vZÔg6.

^Þø]* Ùø^Îø könû Ûômöæø oû³nþô vûmö pû„ôÖ$] oøe(…ø Üönû aô]†ø eû āô Ùø^Îø ƒûāô ™ [ZŽ ä kZ ÂÔì ]ñgzZ Ï0 + i~g (ZÆTì {z [g Z÷¹ä Z'.45 pkZgzZ å„vZg ZŠ)f »wq b & ZgzZ¸ÔÓÔ ÑZz ä™lgz6.Ô ÑZz% 0* -Š 4.æø oû³nþô uû]. q Æ :ìŠ ÷ á g Z »à ¬vZX¸… â Ì[gÐZ {z~ ø ×ûÛöÖû] äö ×ùÖ] åö ^iø? áû]* äô e(…ô oûÊô Üønû aô]†ø eû āô t$ «uø pû„ôÖ$] oÖøāô †ø iø Üû Öø]* ™ —Ô ā6. ZL L — †ø ËøÒø pû„ôÖ$] kø`ôfö Êø ™ X (33)ó óŠ H{gg¨h” G{ z™ÍtL L ÑZz¶Š lŠ¤ / Ã0 +egzZ `gÎgzZÛ{ »y Wz}iā åYÈ7]!* : ÉZ +ZŠz! tsÜ~úŠ »kZÉ Vƒng ÑZz]Zz é)gÅZ[g c* VƒvZ~ā å:t~úŠ »kZXì Šp{z ~÷Ô ñY Å ~zc Åyâ ‡}÷Ô ñY ** â ¹ Z÷çO Vƒ [g » kZ ~ā å X ñYÅt4Š Ñ!* gzZE¯~÷gzZ ñYÅ® ) ¤Z [gÃpsÜ{zÉ å:” GЊŽzÆvZ {zāì b§ÅŠz!÷z ÁÌwq »yú Û -Z Z q # ÷ Dƒ ãZz ‰ Ü z kZ pt Ð áZjÆ yú Û X å êŠ g Z Œ Û QgzZ xg X ± '''''''' 258{ÂZ ( 33) . Z — könû Úô ]. ZZ # LL Xóì ó ~g (Z}÷]ñgzZ Ï0 + i :c* Š — hô†ôÇûÛøÖû] àøÚô ^`ø eô lô^+Êø Ñô†ôŽûÛøÖû] àøÚô ‹ôÛûŽ$ Ö^eô oûiô ^+mø äø ×ùÖ] á$ ¬ôÊø Üö nû aô]†ø eû āô Ùø^Îø ™ ó óÑwïÐ[fÐZ Zg f Âì mïÐtæÃ`gÎvZÔ YZ :¹äZ'. ¯ÅkZgzZ ?ì yÃ[g »Z'.Z äT H7g¨6.wqÆ¿kZ ä?H L L X ó ó¶¿g} Š# Ö ÓävZÿkZā6.]!* kZ Z×Ô åH Z×ЍZ'.

µñkZ L L Å[g}g v{zèÑq ?ì vZ [g Z÷āì H{zāÐzŠ™O6.?¼Ð~yZì @* ÑŠspÃ?{z» ò}u ܃XÂì C{z X óƒ ó [ Z˜gzZ ÑZzäYg ¦ / ÐuŽ êŠ7e $Z@ÿ. Z Ë ö ×ûÛöÖû] ÜöÓöÖø Ýôçû Îø ^mø ™ — ^Þø ð^qø áûāô äô ×$Ö] Œô^+eø àÚô ^Þø†ö ’ößmø àÛøÊø šô…û Ÿ* ]û oûÊô àømû†ôaô^¾ø Ýøçû nø Öû] Ô ë[Z±» Z} . ¤ <6. ¯ kZ sÜÿq -Z /ZpÇ} 7.}igzZì Ýq „÷ á Š !* »` WÍßÆx ¸~÷L L X ón ó ™Šæ~g øŽì yÃQŠ HW6.46 :ì H~g !* gŠÆyú Û {Èðñ äö ×$ Ö] oøe(…ø ÙøçÏömø á*] ÷¡qö…ø áøç×öjöÏûiø]* äö Þø^Ûømûāô Üö jöÓûmø áøçû Âø †û Êô Ùô? àûÚ( àºÚô ©û³Ú% غ³qö…ø Ùø^³Îøæø ™ ö mø áāôæø äö eö „ôÒø äô nûû ×øÃø Êø ^÷eƒô ^Òø Ô ö mø áāôæø Üû Óöe(…$ àÚô lô^ßøn(fø Öû^eô ÜÒö ð^qø ‚û³Îøæø ÜÓöfû’ômö ^÷΁ô ^‘ø Ô — hº]„$ Òø ͺ†ôŠûÚö çø aö àûÚø pû‚ô`û mø Ÿø äø ×$ Ö] á$ āô Üû Òö‚öÃô mø pû„ôÖ$] ˜öÃû eø ?H :VZ w1Ô åñƒ ñÖ yZZ CZŽ ¿ðñq -ZÐ ~ yú Û wW6.ÏZŠp^Ñ»kZ Âì N* Ñ{z¤ /ZÔ c* Wá ]Ó Ck0* }g vÐ s§ vZÔÐN YW„gz¢6.?}ì g e= !x ¸} Z L L  ÐZ} Š ê ?vZ&āìts Ô Çƒ: ðÃÑZzäXÐvZ‰ Ü zkZ1ÐzQии X ó ó@* ƒ7ÑZzä3Š3 Zg ðÃQ ^nø Þû‚% Ö] éö^nø vøÖû] åô „ôaø ^ÛøÞ$āô Ýôçû Îø ^mø ( ô ^ø†$ Ö] Øønû fô‰ø Üû Òö‚ôaû *] áôçÃö fôi$] Ýôçû Îø ^mø àøÚø ? pû„ô³Ö$] Ùø^³Îøæø ™ . :ì Hh +' × ðñŠ%»yú Û wW àûÚô äô ×$ Ö] àøÚ( ÜÓöÖø ^Úø àømû†ôeô‚ûÚö áøçÖ%çø ³iö Ýøçû ³mø ( ô ^ßøj$Ö] Ýøçû mø ÜûÓönûû ×øÂø Íö^ìø]* oûÞ(āô Ýôçû Îø ^³møæø ™ — õ ^aø àûÚô äö Öø ^ÛøÊø äö ×$ Ö] Øô×ô –ûmö àÚø æø Üõ‘ô^Âø gzZÐzg åÃ}uzŠq -Z ?Z # ñYW: yŠ »VjzŠ c* Û 6.¤ /Zpƒ¨ ¸?6.

'.47 àÚ( ^÷vÖô^‘ø ØøÛôÂø àûÚø æø ^`ø ×ø%ûÚô Ÿ$āô pˆø rûmö ¡Êø ø è÷òøn(‰ø ØøÛôÂø àûÚø ( …ô]†ø ÏøÖû] …ö ]ø oøaô éø†ø ìô«Öû] á$ āôæø ź^jøÚø ø òô Öøæû ^. 'Ž Ôì „ ]y W(Åx ªå Ôì { izgP ÂÏ0 + i Å *Št Ôx ¸} Z Ô Vƒ @* C Š%{ z { ZpÔ Ç} ™¿(Žgz Z Ô Ïƒ Å ð Z' .¯ kZ[gÊpäkZÔì „ à ¬vZÝZgŠ ´ â z Û{ā å}YÌyúہāì @* ƒ gzZ E¯Å kZ Ô ñY Å® ) ¤Z Å kZ Ô ñY ** â ¹ » kZçO ì ´ â »^{zā å c* Š X ñYÅt4Š Ñ!* ä™lgz6.ä kZ ÎÇA !$ +„ Ú ZÃkZ Ç} ™ [ ˆ" Ãy Z V ˜ÐVƒ 4ZŠ~ ¼ A v߃  .?āìtn¾ÅkZÔ 6„ ? '''''''' 40@ * 28ðñ( 34) . Z Ô ðñ{ zƒªÆ Ô ]gúc* ƒ Š t ig X ( 34) ó óÇñ Y c* ãZzÐ kZX å c* Št ‚Æyú Û ä ðñŠ%kZŽì[{zÝZgŠ ]c* WÑ!* {gÃè gZŒ Û 6. øÛø³Öû] Ùø^³Ïø³Êø ™ — àønû Öôæ$ Ÿ* û] ^ßøñô^eø ? oûÊô ]„ø`ø eô ^ßøÃû Ûô‰ø ^Ú$ è÷Óøñô¡øÚø Ùøˆø ÞŸ* ø äö ×$ Ö] ð^ø çû Öøæø ÜûÓönûû ×øÂø Æq -Z1ì 7¼ ¿t:Ñì {zHg ïZÐ + â äVzg ZŠuXÆx ¸ÅkZ L L Â]!* tÔ &º Û Â@* ƒ'¤ /ZÃvZÔ}™Ýq ~ F. æû *] †õÒøƒø — hõ^Šøuô †ônûû Çøeô ^`ø nû Êô áøçÎö‡ø †û mö èøß$røÖû] áøç×öìö‚ûmø Ô 3 Zg 9»~ Ô â â ] !* ~÷Ô ÍßÆ x ¸~÷} Z : Ñ1 å c* Ñ y ZZŽ ¿{ z L L ð Z.ÃvZ x Z ¸ZÆ Y m CZ x Óāì @* ƒ x¥Ð ¬_ƈyWŒ Û b§ÏZ X¸… âg ZŠ)f »wq b & ZgzZ¸ÔÓÔ ÑZz :ìt ‚}g øwVÅ b âx ¸ Øø–$ Ëøjømø á*] ‚ömû†ômö ÜûÓö×ö%ûÚ( †ºŽøeø Ÿ$āô ]„øaø ^Úø äô Úô çû ³Îø à³Úô ]æ†ö ³Ëø³Òø àø³mû„ô³Ö$] ¡.6.Êø àºÚô ©ûÚö çø aö æø o%øÞ].

]!* — ]÷†ŠûÞøæø ÑøçÃö møæø 'øçÇömø Ÿøæø ^÷Â]çø ‰ö Ÿøæø ]÷ù æø á$ …ö „øiø Ÿøæø Üû Óöjø`ø Öô? á$ …ö „øiø Ÿø ]çÖö^Îøæø ™ _” gzZ q ZÎgzZ ZŠz Ôzhg: ÃVÛZ LZ !Íß :¹ ä Vƒ Z§gzZ Vzg ZŠuÆ yZ L L X (37)ó ózhg:ÃëgzZtÉz :ì ÌÅŠ ¬x ¸wV¸ áāô ^Þø‚öÃô iø ^Ûøeô ^ßøiô^+ Êø ^Þø¨ö^eø ? ‚öfö Ãû mø áø^Òø ^Úø …ø „øÞøæø åö ‚øuûæø äø ×ùÖ] ‚øfö Ãû ßøÖô ^ßø³jøòû³qô]* ]ûç³Öö^³Îø ™ — àønû Îô ô ^’$ Ö] àøÚô køßÒö VzŠqyZgzZ.g Y ¹Ð yZ °¶:” GÅŠŽzÆvZx ¸ : ÷n pg4Š~x OZ ðZ} .48 X (35)ó ó( ñW™0wÎgÆā )7„”~V!zÆZŠ ZŠ\!* LZ L b â]|X ?Vƒ” GÆŠŽzÆvZÐ }uŽ ì YƒÐ VÍßyZ [æt H :¹ÐyZäx?Zm — ]÷…^Ë$ Æø áø^Òø äö $Þāô ÜûÓöe$…ø ]æ†ö Ëô Çûjø‰û] kö×ûÏöÊø ™ ó ÑZzä™s çZ (.Ì}uzŠ1ì =°Z[gvZā¶^6. {z—" Ôùâ °çÐ[g LZ ¹ä~L L X (36)ó ì kZx ¸V.™]Š „„vZ! Z'ëāì c* Wn kZ ÂH :c* Š[ZŽ äVrZ L L … ÂÅT[Z±{zWá ÂYZ ?÷ñWD™ ZŠ ZŠ\!* }g ø]Š „ÅX. Ôùâ °çÐ [g LZāì .Š hgà ó C¤ /Zì êŠ –Š X (38)ó ì '''''''' 24yë>Z ( 35) 10b â ( 36) 23b â ( 37) 70s Z²ÑZ ( 38) .

~g ø ¬ Ð kZ ! Ô™} Z : ¹ä VrZ L L …s§Å j§T ÂÔì „g W¬CƒÐZŠ ZŠ \!* ]Š „ÅXƒ È zgÐ ]Š „ X (40)ó ì ó 3gwZ e~yÙ…äTìµJÃë~}g !* ÆkZì .49 :ì MÌ~ŠVx ¸g¦¸ Üö `ö iû ð^qø ƒûāô ( ø çÛö$øæø õ ^Âø èô ÏøÂô ^‘ø Øø%ûÚ( è÷ÏøÂô ^³‘ø Üû ³Óö³iö…û „ø³Þ*] Øû³Ïö³Êø ]糕ö†ø ³Âû ]* áû¬ô³Êø ™ è÷Óøñô¡øÚø Ùøˆø ÞŸ* ø ^ßøe%…ø ð^ø çû Öø ]çÖö^Îø äø ×$ Ö] Ÿ$āô ]æ‚öfö Ãû iø Ÿ$]* Üû `ôËô ×ûìø àûÚô æø Üû `ômû‚ômû]* àônûû eø àÚô Øö‰ö†% ³Ö] — áøæ†ö Êô ^Òø äô eô Üû jö×û‰ô…û ].yZ ~(. ^Ûøeô ^Þ$¬ôÊø ÊVgzZŠ ¬āzŠÈÐ yZ Â÷ D hñìÐ ~zc ~g vvßt ¤ /Z ( " # ·} Z ) L L ÆyZ k0* Æ Vñ¸yZ Z # ÔVƒ @* Zg e »~Ð Zwu ܃q -Z „ +z ¶B ZwŽ ÂLe[g Zg øā ¹äVrZ Âz™: ÏÈÅËZÎÆvZā ¹gzZ ñWÐúgzZÐW9 X (39)ó ó… â 7ëÐZƒñW™á¼Ž ?Z åE<XÅÔ &º Û ^ßøÞ$āôæø ^Þø¨ö^eø ? ‚öfö Ãû mø ^Úø ‚øföÃû Þ$ á*] ^Þø^`ø ßûiø*] ]„ø³aøþ Øøfû Îø ]÷çù qö†û Úø ^ßønû Êô køßÒö ‚ûÎø xöÖô^‘ø ^mø ]ûçÖö^³Îø ™ ) ø oûËô Öø — gõmû†ôÚö äô nûû Öøāô ^ÞøçÂö ‚ûiø ^Û$ Ú( Ô ÅyZ … ?HԉР?.g š LZÉ å: š M 1gz:ß Zg ïZx` »x ¸Ôì Ì»x?Zmoßx ¸g¦PMÐ ÏZ :¸~g ïZÐ~zcÅyâ ‡gzZ® ) ¤Z ÅvZ~]ÑçgzZyÕÔt ÜZ ( àønû ÛôÖø^Ãø Öû] àøÚ( ‚õuø]* àûÚô ^`ø eô ÜÓöÏøfø ‰ø ^Úø èøŽøuô^ËøÖû] áøçiö^+jøÖø ÜûÓö$Þāô äô Úô çû ÏøÖô Ùø^Îø ƒûāô ^÷›çÖöæø ™ hø]çø qø áø^Òø ^ÛøÊø †ø ÓøßÛöÖû] ÜöÓömû ô ^Þø oûÊô áøçiö^+iøæø Øønû fôŠ$ Ö] áøçÃö _øÏûiøæø Ùø^qø†( Ö] áøçiö^+³jøÖø Üû ³Óö³ß$³ñô]* '''''''' 14Ô 13{>3( 39) 62Šƒ( 40) .

50 — ànû Îô ô ^’$ Ö] àøÚô køßÒö áāô äô ×$ Ö] hô]„øÃø eô ^ßøjô ñû] ]çÖö^Îø á]* Ÿ$āô äô Úô çû Îø ¬Ð ?Žƒ D™ Ô÷{z vß ?¹Ð x ¸KZ ä kZ Z # Ô 5Ãoßä ëgzZ L L KZgzZƒ Dg â ÆZ e6.} Z L L „zƒY~g !* zg »Ð e $ÁÅvZÔzQ D™ 0* '._Æè%KZ~wâ LZëātc* ì „g W¬Cƒ X (42)ó ó.ÃV−vg ) .V2Zg Ôƒ D™ ãZg ]áÐ VzŠ% ?HÔ H7ä Ë~ *Š :¼ ZÎÆkZ[ZŽ »x ¸ÅkZ ÂÔƒD™Vc* g »$ +t ‚Æ}uzŠq -Z6´~V< ó F ?¤ /Z[Z±»vZ6.Š™uF. [g CZÃvZ { zā å Yƒ 7t x` » yZ Ôì H ó ó[2Z IZ L LyWŒ Û ÂÃ~g »zŠ· c* Š à6. :Š Y~ }igzZzŠ: N* v~ Vzq H :c* Š [ZŽ ä VrZÔ 7y˜ðÃ6.¥%ÆðZ} . zZ}g v~gzZÔƒðñ?¤ /Zì 4n }g v ÐZŠ ZŠ \!* }g ø ]Š „ÅX.Š hgÃVzŠqyZ ëāì îŠ ¬t »i ú~g v ** ™s¥. ë ƒ Wáā å X (41)óƒ [æä wÎgÆ yZ ÂÃ-x ¸Ô¶ Š ]Zg¦Æ -x ¸~ }g !* Æ [g :¹ óƒ ó ðñ?¤ /Z L LñƒD™ ]ûçû %øÃû iø øŸæø Üû aö ð^nø û]* Œø^ß$Ö] ]ûçŠöíøfû iø øŸæø ¼ôŠûÏô Öû^eô áø]ˆø nû ÛôÖû]æø Ùø^nø ÓûÛôÖû] ]ûçÊöæû ]* Ýôçû Îø ^møæø ™ ]ûçÖö^Îø ( Àõnû Ëô vøeô ÜÓönûû ×øÂø ^ûÞø*] ^Úø æø àønû ßô Úô ©ûÚ% ÜjößÒö áāô Üû Óö$Ö †ºnûû ìø äô ×ùÖ] èön$Ïô eø ( àømû‚ôŠôËûÚö šô…û Ÿ* ] oûÊô ø iöø¡‘ø*] gönûû Ãø ö ^mø — ð^ŽøÞø ^Úø ^ßøÖô]çø Úû *] oûÊô ØøÃø ËûÞ$ á*] æû ]* ^Þø¨ö^eø ? ‚öfö Ãû mø ^Úø Õø†ö jûÞ$ á]* Õø†ö Úö ^+iø Ô yZÃVÍßÔß ÂgzZ7** }g7 }g7 B‚Æ s »Z zi Z F. gzZ äe !x ¸yZgŠ Z'.ä VrZā¶t „ZeÅyZX Vƒ ~g ïZÐ + â '''''''' 29Ô 28]¶Z ( 41) 87Ô 85Šƒ( 42) .

~g »ÆyZ÷ÝZgŠe ~ $Wtāì HÜäŠ ò 0Z)´ :HÄc* gŠÐ" # x™ ZwÎgä?q0 X ó óc* ¯7[g CZ Là Y xgzZY fLZä~g »L L :c* â Û ä" # \W gzZ Bw'ÐZ ?Ô¸ïŠg Z Œ Û w'ÃqT Y xgzZY f}g vāì 7(Z H L L X ó óBx ZwÐZ ?¸ï Šg Z Œ Û x ZwÃq X å@* ƒÂ(Z ! V.:¹ä~ ñ °]| :c* â Û ä" # \W X (44)ó ì ó ]Š „ÅyZ¸ L L ÅkZ c* Íì CY Å® ) ¤Z ÅTāìt {zì CWt ‚}g ø™Áq Ž Ð kZ Xì * @Yc* ¯[gÐZgzZì „g YÅ]Š „ Å: ÷ á V h7Z HX¸ D™ ¹zcÆ x?ZmZ'. z ]Š „ÅvZ 7Z H ?åg ïZÐ š M 1ggzZ:ß Z ä TgzZ ~ ³Ô ]oz ]Ñā åwì »yZ HX ?¸ B7ÑZz ä™~g7 DqgzZ ÑZz '''''''' 31/pZ ( 43) ò 0Z)´i ZÔ á^ÛmŸ]æ Ý¡‰Ÿ] èÏnÏu( 44) Š . Z +Š Êp[²Wæ g N ¬ŠÃvZ { z c* G åg ïZÐ -6.Z6.kZX ¶~ F. ÅyZgzZ — äô ×ùÖ] áôæö àÚ( ^÷e^eø …û ]* Üû `ö Þø^fø aû …ö æø Üû aö …ø ^fø uû*] ]ûæ„öíøi$] ™ X (43)ó ó1¯[g CZ Ìà Y xgzZY fLZ ZÎÆvZäVrZ L L ñ °]|6.51 :Ñ ä™-6.

ÅTgzZ]o ^Þøçeö†( Ïønö Öô Ÿ$āô Üû aö ‚öfö Ãû Þø ^Úø ð^nø Öôæû ]* äô Þôæö àÚô ]æ„öíøi$] àømû„ôÖ$]æø “öÖô^íøÖû] àömû‚( ³Ö] äô ³×$ ³Öô Ÿ]ø* ™ çø aö àûÚø pû‚ô`û mø Ÿø äø ×$ Ö] á$ āô áøçËö×ô jøíûmø äô nû Êô Üû aö ^Úø oûÊô Üû`ö ßønûû eø Üö Óövûmø äø ×$ ³Ö] á$ āô o³Ëø³Öû‡ö äô ³×$ ³Ö] o³Öøāô — …º^Ë$ Òø hºƒô ^Òø  6. æ„zgzZ HðÃ]Ñ» ( áæ†ö Ò$ „øiø ¡Êø ø *] ØûÎö äô ×$ Öô áøçÖöçÏönø ‰ø ( áøçÛö×øÃû iø ÜûjößÒö áāô ^`ø nû Êô àÚø æø šö…û Ÿ* û] àôÛø³Ö( سÎö ™ (áøçÏöj$iø ¡Êø ø ]* ØûÎö äô ×$ Öô áøçÖöçÏönø ‰ø ( Üônû ¿ôÃø Öû] ÷ô†û Ãø Öû] h% …ø æø Äô³fû Š$ Ö] lô]æø ^³Ûø³Š$ Ö] h% …$ à³Úø Øû³Îö áøçÖöçÏönø ‰ø ( áøçÛö×øÃû iø Üû jößÒö áāô äô nûû ×øÂø …ö ^rømö Ÿøæø †ö nû rômö çø aö æø õ ðoûø Ø( Òö löçÓö×øÚø åô ‚ônø eô àÚø ØûÎö — áøçeö ƒô ^ÓøÖø Üû `ö Þ$āôæø Ð( vøÖû^eô Üaö ^ßønûû iø]* Øûeø ( áøæ†ö vøŠûiö oÞ$^*Êø ØûÎö äô ×$ Öô ?ƒ… Y?¤ /Z ƒ C?ì o ž{zì ~kZ¼ŽgzZ}iԼРyZ " # Ñ} Z L L »xl²gzZV⠁ WV‚¼Ô D™7VYwJÃ?Q¼Ôì o ÅvZāÐ}{z ~B. „ u}uzŠ ZÎÆ kZ ä VMvß {z ìg Ôì h »vZ Ø{ +Š !g ZŠ¸L L ÷D™n kZsÜ]Š „ÅyZ Âë(ā÷D™täÂÅ÷kZ LZgzZ )÷Çg ¯ '''''''' 90Ô 84yë>Z ( 45) .52 :ì ꊅyWŒ Û [ZŽ »kZX ÷=gzZ'.]!* ¾Z×»yZÐ xsZQ ¸ … â ÑZz ¶Š :ì êŠ[ ZŽ »kZ…ˆyWŒ Û Ô Å-6.÷ á Æ qC Ù ¼Ô Dg e7?Q¼ÔvZÐ } ?ì yÃ[g /Z ƒ C Ô7~ ˉ ¤ Ü ¤ Å ¶Š { C ~«£Æ kZ1ì êŠ { C Ž ì yÃ{zgzZ Ô÷ X (45)ó ó?ì 4āðŠÃ?ÐV¹Q¼Ôì Å„vZÚtÐ}{zÔƒ… Y { C gzZ ´ â » ]Zg (Z x ÓÔ[g »xl²Ô]Ñ» ´ â Ãà ¬vZ WæÆl ¤ /Z Ô]Ñä [²Wæā¶zz H ?å6. Æ ¾]Zg (Z: .

â »yâ ‡Ô È» ðÉgz e $Z@Ô ´ â »ZZg ZM ZÔg U»4z%Z {zāx|t»[g ( 2 Æx|kZ Xì ‚ rgw~uzŠq -Zq -Š 4.53 X (46)ó ó. (gzZq -Z — äô ×ùÖ] ‚øßÂô ^Þø¨ö^Ãø Ëøö ðŸ©ö³aøþ áøçÖöçÏömøæø ™ X (47)ó ó÷Ùg \~g øg—ÆvZtā÷ë {zgzZ L L ÌðÃ~ yZā÷ Dƒ ãZzÐ *™yWŒ Û ]c* ÃÆVñ¸{ ZeÐ .Š Z™ð‚g ~g øJ -vZ { zā :ZƒŠ ÷ á g Z6.( 47) .gî~[Z t ¯{zāx|t »[g ( 1 ÂZZ[gp¤ /Z { zÐg ±ZÆx|k ZX å‚ rgÎâµ Zq -Z~{ óÅyZÔì @* ƒÓ ÔVzg ( Ô Vzg *ÔV¸ð%)ÔV†ÔVƒ @* . ÆyZÔì @* ƒœ / %» q ½ZgzZKg » nˆÆ+ â [gÃvZ J -uÅtÃc* … â [gÃVâ ¨ KZ ñOÆvZ Âc* {zÐg ±Z X ¸ïŠGn® ) ¤ZuÐWÆš M 1gÏ(gzZ ãÕÔ ¹ÜZ ÅVâ ¨ KZ Xì„.x ¸ » ã˜gzZ ðZzg~ # qÔ ~¸Ô lgz6.Å]‡‘6. Þ ‡** M 1gā¶]úŠÅyZXìgD WY m š CZÐY Z’Zä™gzŠÃ„ZeÏZ {zāì @* ™7g¦t [gXì êŠg Z Œ Û pë » ãÎgzZ SqÚ M 1gˆyWŒ Û X ì Áqz´ â q -ÑÑgzZÇyλ]Ñ» '''''''' 3%²Z ( 46) 18÷.Ñ!* `gŠ :åc* Š™„~V”zŠÃVñ|õ0* Æ[gäVrZ%Z ¶:” GŁŠZ} .Š Ô V¤ Û B‚Æ kZ1¸ … â ÄvZ X ¸D ZIq -Ñ~š M 1g ÌÃZ§ãqzggzZY m CZ Ô~ .

54

Xì Zzg~
# qgzZ! %Ôg ÇŠgz6,»y˜x ÓgzZ Zg ø{zÐwÏZ
XìmàgzZg Uԏ¸ÔÓZg ø{zÐwÏZ
6,gî9]g qÅÏ0
+
i¦½Z ~g ø6,TìŠ ã
CCgŠ{z~g ZŠ ÃzÅkZÐ wÏZ
»#
Ö Zq
-Z yxgŠÆ Vƒz¤
/gzZŠ Z
Û Z tºx ÓÕZzÐ e

/
%ÅkZXì $
Ë ƒ ì‡
X ì  Za ¸g
Xì »-6,
gzZ®
) ¤ZÔ ÏÈÅ]‡‘x ÓgzZ ~g ø{zÐwÏZ
Xì Zz3,
â
Û gzZ ‡WÔ´ â »qC
Ù gzZ Zg ø{zÐwÏZ
ì ´ â ZgøèY[g X’ e **
ƒ ãZz~‚f}gøg¦Ñ!*
`gŠ~}g!*
Æ[g
XĂ**
yâ‡gzZx»ÏZgzZñYÅ®
) ¤ZgzZ~gZŠÎâ
Û ÅÏZÔ’e»¬»ÏZnkZ
:ìg¨.
Þ ‡{z5¬AzZŽˆÆä™i Z
Û u6,
£Æ]tà "
# x™ ZwÎg
ø e$…ø æø (…„ôÞ^*Êø ÜûÎö (†ö $(‚$ ÛöÖû] ^`ø m%*] ^mø ™
— †û f(ÓøÊø Ô
X (48)ó zó ™y´Z » ðZ (,
Å[g LZgzZÔz™g ZŠ¸gzZ^ZÔáZzj
¦™| hzZ} Z L L
{g !*
zŠÃe
$W{gÃè ñƒ n
pgt ‚ÃkZ Ôì Ñ!*
`gŠg¦Ž »ˆyWŒ
Û 0Æ[g
ÏZgzZƒ ~g ZŠÎ ⠁
Û z®
) ¤Z ÅkZāì YƒùgzZÆkZSy´Z » ðZ (,Å[gÔ³7,
X ñYHÇ**
x ÂgzZyâ ‡»
7“
 ZŠ',V° }QÐZ *ŠQÂǾ [g CZ Ãà ¬vZ òŠ W~ pkZ Z
#
gzZ ÇñY Zg Z ¦
/
Ð V6gzZ 1ÐZÔÐN Y ñw U»~ { Zg ÅkZX Ï}™
ÅkZ Ôì @*
ƒ HB‚Æ Vß Zzì [g CZÃà ¬vZ XÐ N Yƒ ÔŠ ÌLZÆ kZ
''''''''
3Ô 1W
,
=Z ( 48)

55

:ì Q((…~ˆyWŒ
Û,
— ]çÚö ^Ïøjø‰û] Ü$ $ö äö ×$ Ö] ^ßøe%…ø ]çÖö^Îø àømû„ôÖ$] á$ āô ™
X óì
ó gxŠ"
$U*
6,
kZ {zQÔì [g Zg øvZ ¹äVÍßXL L
:ì @*
ƒHB‚ÆyZÔ÷D YWÔ÷D Y^ eŽ6,¾ LZˆÆìvZ ¯g
Üû jößÒö oûjô Ö$] èô ß$røÖû^eô ]æ†ö Žôeû *]æø ]çÞöˆø vûiø Ÿæøø ]çÊö^³íø³iø Ÿ$]* èöÓø³ñô¡øÛø³Öû] Üö ³`ônûû ×ø³Âø Ùöˆ$ ³ßø³jøiø ™
oû`ôjøŽûiø ^Úø ^`ø nû Êô Üû ÓöÖøæø éô †ø ìô«Öû] oûÊô æø ^nø Þû‚% ³Ö] éô ³^³nø vø³Öû] oû³Êô Üû ³Òö¨ö^³nø Öôæû *] àö³vû³Þø ( áøæ‚öÂø çiö
— Üõnû uô…$ …õçËöÆø àûÚ( Ÿ÷ˆö Þö ( áøçÂö ‚$ iø ^Úø ^`ø nû Êô Üû ÓöÖøæø Üû ÓöŠöËöÞ]*
]g t
Kż
A ƒ Yƒ lpgzZz™§:zg e: Ô÷ ëgzZ÷ Dƒwi **
º
Û 6,yZ GL L
Ô Ì~]y
MgzZ÷¶‚}g vÌ~Ï0
+
iÅ *Š kZëÔì Š
HH{°zÐ?»TÐ
yâ ‚ì t Ô Ïƒ ~g v{zÐz™ Õ?ÅTqC
Ù gzZ ÇA »Ðƒe¼ Ž ?V;z
X (49)ó ì
ó °ggzZg^ŽÐs§ÅkZÄM
:,™±5BVPÅVß Zzä3Š#
Ö /Z6,
kZˆÆìvZ ¯g
Ô¸ ñW~«£Æ x?ZmÏñ]|Ž ì êŠ wVÅVz¤
/zŠ Y yZ à ¬vZ
:¹Ðyú
Û äVrZ¬ÐäƒqzѨ £
— àønû fôÖô^ÇøÖû] àövûÞø ^ß$Òö áāô ]÷†qûŸ* ^ßøÖø á$ āô ]ûçÖû^Îø áøçû Âø †û Êô éö†ø vøŠ$ Ö] ð^qøæø ™
Xó ó?ìg¨
¸ë¤
/ZÇAÂxÅZ…:¹Ðyú
Û äVrZÂñW~yZy¤
/
zŠYZ
# LL
:¹~[ZŽ äyú
Û
— àønû eô†$ ÏøÛöÖû] àøÛôÖø ÜûÓö$Þāøæø ÜûÃø Þø Ùø^Îø ™
''''''''
32Ô 30{>3( 49)

56

X (50)óÐ
ó ƒ Yƒï÷
á ~ÎH‰
Ü zkZ Â?gzZÔV; :¹äkZ L L
Ìä yú
Û gzZ¸ ñW~ ÓÑÆx ÅZ ~z*Š ¡¤
/
zŠ Ytāì @*
C …ˆyWŒ
Û
 Zƒ qzѨ £ Z
# X å H {°z » ä™ï÷
á ~ ÎHLZ { z´Æ x Z™ Zz x ÅZ 7Z
:āì yÒ»ˆyWŒ
Û
— Üõnû ¿ôÂø †õvûŠôeô ]æ ð^qøæø ™
 Š',
i„Z (,
gzZ L L
X (51)ó óñÑzŠ Y„
»yZˆÆÚ ŠÃh1¸ñÑzŠ Yxð•Z {z~«£Æx?ZmÏñ]|
:Zƒwq H
— àømû‚ôqô^‰ø éö†ø vøŠ$ Ö] oøÏô Öû].æø ™
X (52)ó óc*
Š Z¤
/~}>7ZÐg0
+ZäqËc*
Íā Zƒtwq »Vz¤
/zŠ YgzZ L L
H{>äVrZX c ä™{>‰ƒg6¤
/zŠ Y{zā c*
Š™nzÈ (Z c yZ ävZ
:Hy´Zt ‚ÆV- g !*
gŠÆkZgzZyú
Û gzZ
—áøæ…ö ^aø æø o‰øçÚö h( …ø ( àønû ÛôÖø^Ãø Öû] h( †ôeô ^ß$Úø ? ]ûçÖö^Îø ™
X (53)ó ó÷… â y
ð zg ;gzZÏ
ð ñ&Ã[gkZÔ 1yâ Ã=°Z[gäëL L
~g !*
gŠ}½Ô¸ñW䙨£Ðx?ZmÏñ]|c ÓÑ~z*ŠŽ¤
/zŠ Y{z
Vz¤
/zŠY Z åE<XÅå H[gÃ\WLZ Ìyú
Û èa gzZ÷ D™g ZŒ
Û Z » + â [g CZÃà¬vZ
''''''''
114Ô 113s Z²ÑZ ( 50)
116s Z²ÑZ ( 51)
120s Z²ÑZ ( 52)
122Ô 121s Z²ÑZ ( 53)

Ü$ $ö Íõø¡ìô àûÚ( ÜÓö×øqö…û ]*æø ÜûÓömø‚ômû*] à$ Ãø _( ÎøŸ.}g v~L L {z Ô Cƒ 7„ –Š ¡{z Âì êŠ –Š Å b§kZ Z # yú Û ā å¢ÃVz¤ /zŠ Y '''''''' 123s Z²ÑZ ( 54) 71©( 55) 24]¬i ÜZ ( 56) 124s Z²ÑZ ( 57) . ™ X (57)ó óÇVzŠ J m 6.gzZÏñŽ ÷… âÃ=°Z[gkZëāª~gz¢s # Ÿzä Ô å* *™ÃÏZ Âê»Û A gzZg .57 Xì [g »x?Z@yzg . à Îà  ?gzZ ÇVzŠ Z ÍÐV4³ #Vƒ 0* B. ä? —†ø vûŠ( Ö] ÜöÓöÛø×$ Âø pû„ôÖ$] Üö Òö†ö nû fôÓøÖø äö Þ$āô ™ X (55)ó ó¶ð2~¤ / zŠ Y»äTì z¤ /Zg vtā Š Hƒx¥L L :å@* ™ ¹ŽgzZ c* Š Zz™ %fÃV”ÆLZuZ µäTyú Û {z — o×øÂû Ÿ* û] Üö Óöe%…ø ^Þø]* ™ X (56)ó óVƒZZ[g Zg v~L L :ì HñƒïŠ –ŠÃVz¤ /zŠ Y — àønû Ãô Ûøqû*] Üû Óöß$fø ×( ‘øŸ. ! 7GX ?åY{g lñ{6.ÂkZ KZyú Û H1 :¹ñƒ½äkZ — ^`ø ×øaû *] ^`ø ßûÚô ]ûçqö†ôíûjöÖô èô ßømû‚ôÛøÖû] oûÊô åö çÛöiö†û ÓøÚ$ †ºÓûÛøÖø ]„ø³aøþ á$ āô ™ g ZM ZÃVÈâ ÆkZā @* Å~ÀZg ZŠ kZ ä VÍß ?Ž ¶li ‚vðÃt GL L X (54)ó zó Š™4Š"Ð :ìŠ *Z Zg v( x?Zm) Ïñ( ]| )āì (Z 4gzZ¬we~(.

yZ ÷ D Y^ e vߎ6.Š ßF.kZgzZì [g CZÃvZ :åc* Î{È»]³Åyú Û äVz¤ /zŠ Y¬ÐäÑ — áøçfö Öô^ÇøÖû] àövûßøÖø ^Þ$āô áøçû Âø †û Êô éô ˆ$ Ãô eô ™ X (59)óÐ ó ÷g¨ ¸„ë ` WÔnÅ]³Åyú Û LL :ÑìÐyú Û ˆÆì[g CZÃà ¬vZ1 — oÏøeû *]æø †ºnûû ìø äö ×$ Ö]æø †ôvûŠ( Ö] àøÚô äô nûû ×øÂø ^ßøjøaû †ø Òû]* ^Úø æø ^Þø^mø^_øìø ^ßøÖø †ø Ëô Çûnø Öô ^ßøe(†ø eô ^ß$Úø ? ^Þ$āô ™ Ð ~¤ /zŠ Y kZgzZ}Š™s çN æ~g ø {zā @* ñWá yZZ6. kZÉ 7w¾ I[g CZÐy!* i¡Ãà ¬vZX Ç} ™„(Z G :ā÷ ëÐ yZ { zgzZì @* ƒwz4.58 Š°ÝZ „ ** Y^ e6.[g LZ ÂëL L X (60)ó ì ó ÑZzg ¹!* „zgzZì YZ „vZÔ ñ⠁ Û g¦ / gŠÔ åHg6…äÂ6.µñkZ Ôì :H„(ZäVz¤ / zŠ YçOÔ÷¶‚}g vëÔz™§:gzZzg e šõ^Îø køÞ*] ^Úø ˜ôÎû^Êø ^Þø†ø _øÊø pû„ôÖ$]æø lô^ßøn(fø Öû] àøÚô ^Þø ð^qø ^Úø o×øÂø Õø†ø $ô©û%Þ àÖø ]ç³Öö^³Îø ™ — ^nø Þû‚% Ö] éø^nø vøÖû] åô „ôaø oû–ôÏûiø ^ÛøÞ$āô ā Yƒ7¦ / Ù tÔì H Za …äTÅ]Z f kZì n:c* C Š[ZŽ äVz¤ / zŠ YL L ÂÔá™ì e * *™¼Ž ÂÔ. T '''''''' 72©( 58) 44Y ZÈZ ( 59) 73©( 60) . N( 6.‰ Ü Zœ) ̈ÆäYWt ‚V*¶ K×zgë X (58)ó ì ó Y™ê»Ï0 + iÅ *Š ÏZ {Š c* iÐ{Š c* i yZZXì wVt cJ -# Ö ªc Vß Zz ä3Š # Ö /Z6.»V¤ Û 6.

à Î7Z™ Æ ˆāì I » +¬‰X ?ì 7VY ~ ˆ yWŒ Û ™f » kZāì t ]!* à Zz Æb§kZì @* ƒÂb§kZ c* ÍX 7ÌZ Å™fÆyZā Š HH7n kZ™f »]uZz Xì . [g}g vÂ~L L Xì @* Yc* Cgñ jZÔx ** »ðñŠ%kZ ÑZzäWñƒD hzŠÐÚÍi ZgŠgzŠÆà . ÆVz¤ /zŠ Y yZ ä yú Ûā WÎ1}™‚kzŠÁZ ¼ A à ñVz¤ / zŠ Y ðñyZ à ¬vZX c* ŠJm 6. 5 ZgÇgzZ T e7` Z ðÃÐ?Ž ÅVÍßyZz™~zcL L :ā Hy´Z »]!* kZ™ÁäVrZ — áôçÃö Ûø‰û^Êø Üû Óöe(†ø eô kößÚø ? oûÞ(āô ™ X ó ßó yâ ]!* ~÷Ì?Ô c* Wá yZZ6.g @* ™„(Zå ]¨¤B‚ÆVß Zz+ â [g CZÃvZX ~Vñ» :Š HH~¯c* {gΙf »Tì ÅðñŠ%kZwVgzZq -ZÅì[g CZÃvZ — oÃø Šûmø غqö…ø èô ßømû‚ôÛøÖû] o’øÎû]* àûÚô ð^qøæø ™ X ó óc* WZƒ@* hzŠŠ%q -ZÐÚÍi ZgŠgzŠÆà~ãZ L L :¹Ðx ¸KZ™ WäŠ%kZ — àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] ]çÃö fôi$] Ýôçû Îø ^mø Ùø^Îø ™ X ó óz™g (Z ~zcÅVßÎg !ÍßÆx ¸~÷} Z L L :āz™nkZ Âz™~zcÅyZāVƒHÐ?~Z # — áøæ‚öjø`û Ú% Üaö æø ]÷†qû*] Üû ÓöÖö^*Šûmø Ÿ$ àÚø ]çÃö fôi$] ™ X ó ó÷6.59 ì ~§·Ô M7~ˆyWŒ Û ™f »kZ ?HnçHäyú Û B‚ÆVz¤ / zŠ YyZ }Š [Z±u ** ŠgŠ 7Z ÔØŠ Z Í~ V4³ #cgzZB.

L*ŠÃVß Zzä™ c äX yZZgzZ +Š CZ ä VMì ÅVâ ZŽ âyZ wVgzZq -Z Åì [g CZÃvZ :ì @* C….60 ~ā H ½™ÈtÃx ¸~g7 ägñ jZ Ô]|Z # ā @* C 7. ~e $Z@ÃyZäëgzZ ñWáyZZ6.[g}g v :ì »ˆÆ]Š Þ — èøß$røÖû] Øôìöû ] Øønû Îô ™ ó ¼ A ƒ Yƒ4ZŠ :Š H¹ÐkZ L L X (61)ó ~ }â [g CZÃvZ~ā ¹Ð x ¸Z # ägñ jZ Ô]|āì M…~§·1 Ù !* C PWÅyZāJ -VŒ Š Hd 7Zāì e $Zzg ~uzŠ X Š HZo Ð Vzg W7Z ÂVƒ g (Z# Ö /Z6.t …ˆyWŒ Û ÅyZ {z Ôì @* 3Š …©ŽˆyWŒ Û X ?Zƒ HB‚ÆyZ ÂVƒ c* ÑyZZ6. kZgzZì[g CZÃvZ c* ÍX ~Š7ÌZ ðÃÃî ZzkZ äyWŒ Û X IW Xì . [g LZŽ¸yZŽ âP{ zL L yZ Ìä à¬vZ Âå7^Å~ mÜZÆ yZgzZ ð3Š + M tœä VrZ Z # :c* Š™o¢ÃyZZÆ — Üû`ôeôç×öÎö o×øÂø ^ßø_ûeø …ø æø ™ X óØ ó Š™o¢wŠÆyZäëL L :ÉÆ7™¾~˜ÍË{zˆÆì[g CZÃvZ '''''''' 28@ * 13¯c* ( 61) .g @* ƒ„ (ZB‚ÆyZÔ C™7“  ZŠ'.ÅyZˆyWŒ Û Ôåc* Š sJ -w‚3097Zäà¬vZgzZ¶à{C~g ¸ — p‚÷aö Üû aö ^Þøû ‡ôæø Üû `ôe(†ø eô ]çßöÚø ? èºnø jûÊô Üû `ö Þ$āô ™ X ó 󶌹F.

«™ÅVzÈyZŽ âyZ LZ äà ¬vZ -w‚ 3097Z~g ¸q J X (62)c* Š™{0 + i cJ -# Ö ª™f »yZgzZ c* Šs :āìc_ÐënÏZÔ÷ŠŽñ~ˆyWŒ Û BVFÅVßZzìvZ¯gb§kZ — àønû n(Þô^e$…ø ]ûçÞöçÒö ™ X (63)ó óƒ Y0ã!* g?L L ìzz Hy Wā GÎQÔ q pgt ‚ ãçgzZ.~g7 ÐáZjÆó ó[°Z L Lx ** ug IÆà ¬vZ '''''''' XìgÃè~22@* 10l Z {gΧZz{gÃègzZ] c* WÑ!* `gŠ ( 62) 79yZ/wW( 63) .{gÃèÅ[gx ** ug IÆà¬vZ :ǃt{zǃŽ wZΪ~GпC Ù áZzäƒÁgÐ*Š kZā ø e%…ø à»Úø ZZ XXÔ X ó ó?ì yÃ[g Zg vL L X ?å3g ¯[gþ¾~*Š ä?ƒ Cª x¥…Ð kZXì _g ¦ /.g å -Zā ð⠁ Û V.61 — ]çÚö ^Îø ƒûāô ™ X ó ó‰ƒ} 9gzZ`Z {zZ # LL :¹ñƒf e”Ðx ¸~g7gzZ‰ ^ e {z — ^÷`Öøāô äô Þôæö àÚô çø Âö ‚ûÞ$ àÖø šô…û Ÿ* û]æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] h% …ø ^ßøe%…ø ]çÖö^ÏøÊø ™ :Êq}uzŠ Ë™hgÐZ ëÔì [g »}igzZ V⠁ WŽì „z'Â[g Zg ø ZZ X óÐ ó .

½Š Zñt . Þ ‡** M 1gā Zƒ š XƒÇ** yâ ‡»ÏZX ’ e»¬»ÏZgzZg Z M Z »ÏZ ÂÑZzäàÅ]c* gz¢Ô ÑZzä™ Ãƒ  yZ ÷ [ !* g Z Ìæ ~ Vߊ}g øX .62 ~¸Ô ä™lgz6.™tgzZ 3â [g CZÃà ¬z: 4vZ ë Xì [g Zg ø~Vsǎ .™t4Š Ñ!* Å[gÏZgzZ.Ô ÑZz% 0* ªì [g Zg ø à ¬vZ Z # Xì „.™C Ù !* wï X}™ «=Â…à ¬vZ :^â Xì [ ø 7Š Ì~î-e WgzZ~ eÏÔ ~ e ~z~ e-i +z~^Åk .

.

t‘KZ ã!* $gzZ Øg Å Z} .kZ Â÷ D™kC X (1)ó ó÷ïŠ J (. gzZ» ó ó( L 6.~ yÒÆkZāì [ˆzu" +ZgzZì WzgŠkZ Ôì HwEZh +' × Â»°gQ c ä™ ZŠ Z h» ãZzZ Û ÅkZān kZX @* ½7Y Ì™w1 mZ # ™w1 » ó óML L~ yÒÆè5Å¿Ëë‰ì +Z wVÅkZXì Š H °»Ã ó ó}gÍ L LZ # ~ p°Å8 -gX ÷ D™†ŸZ » ó ó@* ZŠ L L6.64 Ünu†Ö] àÛu†Ö] :ìŠ ÷ á g Z »à ¬vZ~BÖZ {gÎ ( Üônû uô†$ Ö] àô³þÛuû†$ Ö] ( àønû ÛôÖø^Ãø Öû] h( …ø äô ×ùÖ ‚öÛûvøÖû] ( Üônû uô†$ ³Ö] àô³Û³uû†$ ³Ö] äô ³×³Ö] Üô³Šûeô ™ — àmû‚( Ö] Ýôçû mø Ô ô Öô^Úø gzZÝgÔì [g »]Ñ»x ӎì c „vZ p°Ôì °gzÝgŽÐ x ** ÆvZ L L X óì ó ´ â » Zb izgÔì ° E {æ7 N» õ˜Å I~ ±ŸZÆ°gˆÆä™wEZ  »Ýg~ p°ÅvZ L L {Š c* i âZ6.~ y!* i ! ²ÝgXì  »¾I} (.Ð } (. L kZ ÂB7 }gåÐx** kZ¡Ã\WLZ{zā7^ .Yc ËgzZì ÚÅà¬vZm{Ý°ZLL '''''''' 1/44Ô ~ ò ŠzŠñZÑZ1ÑZ¦i ZÔyWÅZƒ( 1) .pì+ »¾I} (.

65 ØgtgzZì ÝgÐg±ZÆØg ˜À~*Š à¬vZāì ¹äY fX}™I** YZgåc* g±ZÆØg6. _ ÑZzä™x™ :Üm†Ò ÑZzä™ðZ (.VzÈ gZŠÎâ Û LZ6.ÐkZË] è Ñ» '''''''' E -oBÄZY ÑZ( 2) 47mÔ Z4[.gîm{~]y Wpì x¬c VâzŠ Û »gzZðñ ó b ¬t‘ÐuZgŠZƪp÷x¥ÂpÆÂÆØgXì°gÐ X(2)óì Dƒ£g ¬]Ì¡Žì * @YHwEZ c]Ì. Z ˜À[!* » ó ó á¡ÃÊL L~! ² :6.VÜn¿Â ÑZzp pgD:Ün× ÑZzp pgÕ VÜnÓu ]Z f { zāñƒtpÆ°°ZgzZì Øg~T]Z f {zāñƒtpÆÝ°Z : x ÓœC Ù gzZ yWC Ù gzZì Lg @* ƒg¼» Øgå Ð TÉ ì Øg sÜ: ~ T X ì „gƒ[c* .Z·i ZÔ ö .gîÆwVÔ÷ á^Ž_ :cÐ\ á^f–Æ :cu õ -dZu á]†nu :c î*G á]†Ó‰ : c^ Žì @* YÑ1c]Ì+Z âê ÀªXìā{»[‡]Ì~yizÆó ó سnóÊL Lp :†Ô÷Dƒ[‡]Ì(Åäƒng Zúz]!* .

t‘x ÓØg ÅTì { zÝ°Z L L ²÷ ï÷ რ` ÃgzZ Ô™ÔðñgzZ Û »ÆØgÆkZX ÷ 4ZŠ~ ÏZ [òZ X ( 6) ó ì ó m{nÆVëñsÜ°°Z kZX Š HH3g6.T{zªÔì Ð xj%m»°°Z²ì Ú CZ f Åà ¬vZÝ°Z '''''''' 1/64Š Zi WxæZ1Z ** Ññi ZÔyWÅZy)F.66 ‚fuŽ »g¦ÆZ} .yWŒ Û ānkZ ?Š HH¨VYÐVñ** µ Zµ ZzŠÃØg L L IÉì ÚÅ„ØgÚðƒðYgzZVc* ú{Š c* iЃ  ~kZì Le ** Z™d ó „Øg F. ( 3) 30›Z ( 4) 99” ( …‚fÖ] àŠvÛÖ] ‚f àe Ñ]‡†Ö] ‚f ( oߊvÖ] ð^Û‰Ÿ] äÏÊ( 5) 140”(†a^›] ‚Ûu] ‚Ú^u(oߊvÖ] ä×Ö] ð^Û‰Ÿ ÄÚ^rÖ]( 6) . x Óā’ e X ( 3) ó ì 2Hi ¸W»BÖZ {gΪyWÅZx Z äà¬vZÐX÷ÌZyZxzŠÔ°°ZÝ°Z pôÐÑÆy-y¨ KZÐX÷x ** zŠ {ztX HÐ ÏZ Ìb ¶Z »{gÎC ٠ňyWŒ Û :H b ¶Z »âLZx ** Æòäy Ñ]|ÐX÷x ** {z¸Ôì Y{g — Üônû uô†$ Ö] àôÛøuû†$ Ö] äô ×$ Ö] ÜôŠûeô äö Þ$āôæø áø^Ûønûû ×ø‰ö àÚô äö Þ$āô ™ Ð+ $Y ÅyÑ{z Ôì Š H² âë Z q -Z s§~÷!g !* gŠ IZ} Z ( :à1 ) L L X ( 4) ó ì ó Š HH qzÑÐx ** Æ°gzÝgvZgzZ X ( 5) ó ¸ ó D™ b ¶Z »{gÎ5C Ù x?Zmsƒ]|™áÃVñ** zŠ4ZgzZ :ì I» ! ò æ)´ x ÓÆyZgzZ lç »yZÔtig »yZXì ˆ Y6.

āªÔÝg { zL L — àöÛøuû†$ Ö] ÷ô†û Ãø Öû] o×øÂø pçø jø‰û] Ü$ $ö ü Û {ā6. +ZgzZŠzŠß ZÔs ƒ z°ZÔg-ZÔ[Z pZ L L :Zƒiz Û Z {āÐx ** ÆÝg6. t‘KZ {zāìtÈ»}uzŠ — ^÷Ûnû uô…ø àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô áø^Òøæø ™ X ( 7) ó ì ó °g¹6. l²„\ WQL L X (12)ó óÝgÔ Zƒâ  '''''''' 43[ Z x ÑZ ( 7) 117/pZ ( 8) 21Ô 20mÔ³ ò 0Z)´i ZÔZ +Z|Z ùZ$ +( 9) oÛΆÖ] Ìv’ÛÖ]:”Z auyWŒ Û ¶ Š ( 10) 59y‡ÁZ ( 12) 5©( 11) . Vëñ{ zL L — ܺnû uô…$ ͺæ¨ö…ø Üû `ôeô äö Þ$āô ™ X ( 8) ó ì ó » ã!* $z.B‚ÆVÍßyZnç»kZ—" L L ì {zÝgā Zƒx¥X c* W7Ôì Ýg6.67 ²ì ÚÅ kZ Øgāì t Š Z%Ð x ** ¬X ÷ZuzŠ²ì z x ** ª b§ :ì à ¬~g !* Š÷ á g ZÔì @* ™3g6. yZ {zª XX Ü`e àÛu… ZZÌ}~ˆyWŒ Û X ( 9) ó ì ó @* ™3g6. VzÈLZŽì {z°ggzZì ØgÚÅT °°Z ~ µZñÒZ Xì c* Wû%123 °°Z² Zƒû%57™f »Ý°Z ~ˆyWŒ Û X (10)ì ZƒŠg ZzB‚Æó óm. l²LZ à ¬vZ — pçø jø‰û] ÷ô†û Ãø Öû] o×øÂø àöÛøuû†$ Ö] ü X (11)ó ì ó â Û {ā6.

qC Ù Øg ~÷L L :¸D™ H ¬Š\ ò WÔì CYÅܬŠq -Z Åm. íÔVƒ :÷{zŠÆØgÅvZ ?Ôtig ÔÛD +ÔðÅyZ~ Øg ÏZXì V7 c ]‡‘x ӎ Øgx ¬q -Z X ÷4ZŠ {)z]** ˆZgzZ I 4 -‘ 4)G :ì I» òèEG 0Z)´ ì @* ™ «„vZ ?gzZtigÁ Û »~*ŠÔì ~EŠgzZ ã$ +Øg ÅkZ nƁ Û » LL X (14)ó ì ó J . ò +Z†0/]|~KkZ qq -Z Ì~ Ôì ðƒ ðY6.]‡‘x ÓØg ÅÝggzZì ñƒ}= Í ÃkZgzZ”6.āo ZÜ7Z „zÔì @* ™ «e $Z@ÃyZ Å :ì ö:XZŠ ÷ á g ZÔì @* ™—Ã]YgŠÆyZ áø^Òøæø …ôçß%Ö] oÖøāô lô^Ûø×ö¿% Ö] àøÚ( ÜÓöqø†ôíûnö Öô äö jöÓøñô¡Úøø æø Üû Óönûû ×øÂø oû³×( ³’ø³mö pû„ô³Ö$] çø ³aö ™ '''''''' 156s Z²ÑZ ( 13) 1/249 än_‰]çÖ] å‚nÏÃÖ] |† ( 14) .qC Ù Øg ~÷Ôì s ¹ Z¾gzZì ¹äÂvZ} Z L L X ó óñYYØg ~¾Ì6.]Ñ» ~g ‚ÞZ l²èY :ì …t‚ — ðõ oûø Ø$ Òö kûÃø ‰ôæø oûjô Ûøuû…ø æø ™ X (13)ó ì ó ðƒðY6.68 6.*ŠsÜm»VzyZgzZ „zÔì @* ™ÛD +Å]5ç~z*ŠÆyZ „zÔì nÆÝñsÜzZuzŠ »Øg gzZì @* ™s çÃVƒk HÆyZ „zÔì @* `6.

z ÅØg kZÔì ðƒ âJ -t‘C Ù ÚÅkZÔì ðƒ ðY6.]!* kZx !Z »Ý°Z {gÎ ø e(…ø Üö ‰û] Õø…ø ^fø iø ™ — Ýô]†ø Òû¬ôÖû]æø Ùô¡ørøÖû] pûƒô Ô '''''''' 43[ Z x ÑZ( 15) 4Ô 1Ý°Z ( 16) . Vëñ{zÔ ñÑwï~ÝzgÐVÃg @* » X (15)ó ì :ì I»³ ò 0Z)´ V. ug Ix ÓÆà ¬vZ * X ~Š½äÝ°ZÈyWŒ Û ~V1Âx ÓÅà ¬vZ * X Zƒ™f »ðÅy¨ KZÔaZЃ  ~]‡‘x Ó * X Zƒ™f »yÒÔÚ+F.?Žì „zL L ó y!* $¹6.qC Ù Øg ÅkZ Xì ZƒàD»kZJ -V˜ì VJ :÷D ⠁ Ûh +' ײ ò Z0Z)´ :ZƒŠ ÷ á g ZÔì CWt ‚™Á~Ý°Z {gÎ+ M ×gÅvZ — áø^nø fø Öû] äö Ûø×$ Âø ( áø^ŠøÞ¬ôÖû] Ðø×øìø (áøD†û ÏöÖû] Üø ×$ Âø ( àöÛøuû†$ Ö] ü X (16)ó óc* 2Ü1ÐZäÏZÔ H Za Ãy¨ KZäÏZÔ ~Š½ÃyWŒ Û äkZÔÝ°Z L L :ðƒÐC Ù bë Zg eÆ+ M ×gÅÝg Z’ZÅÝ°Z {gÎ X Zƒ™f »Ý°Zx ** MÔZxÐ~Vñ** .69 — ^÷Ûnû uô…ø àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô {zā @* ÷D™Øg ñ¬Š n}g vÀ5ÆkZgzZì @* â Û Øg6. aZgzZVc* úЃ  ~y ¨ KZ * :ì @* ƒ6.

Ô3/281£Zµ:¶ ŠÔ´ ñ â 0÷Z]|e $zZ'.„Ðx ** • '. :c* â Û ñƒT Zuà xñ Z™/ô — Üû `ö ßønûû eø ð^Ûøuø…ö …ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø ð]‚$ ô]* äö Ãø Úø àømû„ôÖ$]æø äô ×$ Ö] Ùöç‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚ% ™ X (20)ó ó÷°g~:WgzZJ6. ~(. :xnv‘ &m‚u( 21) . ó CY$ Ö • '.# Ö Z ~÷L L X (21)ó ó÷–1ZáZzä™3g {Š c* :ì c* Šg Z Œ Û Øg KZäà ¬vZü A ðö ^øœ à»Úø Ô ô eô Üö uø…»]ø ( o»jô Ûøu»…ø kôÞ»]ø '''''''' 78Ý°Z ( 17) 2/122Ô³ ò 0Z)´i ZÔä׉†ÛÖ] ÐÂ]ç’Ö]( 18) 128/pZ ( 19) 29¸Z ( 20) 2981~èF .~yvZg vÔì Ð ~„ ?ŠpŽì c* WwÎgq -Z k0* ÆVÍß ?!dŠ L L X (19)ó ì ó °ggzZbcVß ZzäÑyZZÔì øw{z» b #~g vÔì t ÷ á 6. • !* ÏZÔÝ°ZªÔ ðƒY Z’Z Å{gÎkZÐ Tì {zx ** ÑZz• '.ZuÃVzÈm{LZäà ¬vZ àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô ÜÓönûû ×øÂø “ º mû†ôuø Üû j%ßô Âø ^Úø äô nûû ×øÂø ˆºmûˆôÂø Üû ÓöŠôËöÞ]* àûÚ( Ùºç‰ö…ø ÜûÒö ð^qø ‚û³Ïø³Öø ™ — ܺnû uô…$ ͺæ¨ö…ø kZ ** 7.70 X (17)ó xó ** » *™zY[g}¾ì ÑZz• '. Ðh e:Æx ** ÏZgzZì @* ƒw”» X (18)ó ì :ì ðCZÚÅØgäVMì . g ñ{z÷B‚ÆyZvߎgzZ÷wÎgÆvZ·L L :c* â Û ñƒD™p°Å – ñ 1Z]|ä" # x™ ZwÎg iЃ  Ð~# Ö Z ~÷Ô6. LL '.

~*Š »kZX © 87VYñ„~*Š7Z~lZŠ 0* ÆwqZÆyZ à ¬vZāì Cƒ]ª™ '''''''' Xì HÜä2846›Ô 4850~g g&Z•»g $usîÔ {ñk .71 X (22)ó óVz™3gVƒe6. T~=g f}¾Ôì Øg ~÷ÂL L :āì c* Zz™y´Z nÆVzÈx ÓLZäkZ — Üø nû ÖôŸ* ] hö]„øÃø Öû] çø aö oûeô]„øÂø á$ *] æø ( Üö nû uô†$ Ö] …ö çËöÇøÖû] ^Þø]* oûÞ(]* pûô ^fø Âô ðû g( Þø ™ ÆkZ1Vƒ°ggzZ ÑZzä™g ¦ / gŠ¹~āzŠ} Š¸ÃVzÈ}÷Ô" # Ñ} Z L L ó u ** ŠgŠe $. Ù 1Z]|e C $Zz'. :xnv‘ &m‚u( 24) 12x ÅÑZ ( 25) .…}÷Øg ~÷ā¶~ŠÉ[Âq -Z¬Ð ä™ Za Ãt‘ä à ¬vZ L L X (24)ó óÏñYá ' :ì ~ˆyWŒ Û Ìe $WÅx|ÏZ — èøÛøuû†$ Ö] äô ŠôËûÞø o×øÂø gøjøÒø ™ X (25)ó ì ó 1™xiÑ6.Ì[Z±Z÷B‚ X (23)ó ì Š÷ á gZ » " # x™Z wÎg Ôì 1™xiÑ6. Ù 1Z]|e C $Zz'. zZ LZ ävZ&ì Ú{ z Øg Å à¬vZ :ì ug I ofô–øÆø k»Ïøfø ‰ø o»jô Ûøu»…ø á$ ]ô VÐ×»íøÖ»] Ðø×öí»mø á»]ø Øøf»Îø ^e÷ ^jøÒô gøjøÒø äø ×# Ö] á$ ]ô 6. : xnv‘ &m‚u( 22) 50Ô 49ÆZ ( 23) 2751›Ô 7554~g g Ô 1629èvnv’Ö] è׊׊Ö]Ô {ñ k . zZ LZ {ì»3gäkZ NŠ Î÷ }g ¦ /vßáZz ä™OÊ Z Û Z Vzg ZD Ù gzZÝ ªÔ` ÃÔ ÉÃ} (.

nÆ ó ?Š ÅVc* 0* " ØgÅkZŠpñOtÔì Le X (28)ó ì '''''''' 129©( 26) 140”(†a^›] ‚Ûu] ‚Ú^u(oߊvÖ] ä×Ö] ð^Û‰Ÿ ÄÚ^rÖ]( 27) ÐW 5/412Ô ~ ò ŠzŠñö ‘ÑZ1ÑZ¦** Ññi ZÔyWÅZƒ( 28) .Åt‘~uzŠ { zÃt‘q -Zāì H Za n kZ3g î0E !_ .t‘x ÓØg ÅTì { zÝ°Z L L ²÷ ï÷ რ` ÃgzZ Ô™ÔðñgzZ Û »ÆØgÆkZX ÷ 4ZŠ~ ÏZ [òZ X (27)ó ì ó m{nÆVëñsÜ°°Z ~ T~uzŠ Ô7ïq »ØgŠzö)gzZ! kZ ZuzŠ ðÃ~ y˜ }g ‚L L äÛ{É 7CZ f ÅkZ Ì{ zgzZì ŠzögzZ ~zb Øg ÅkZì CYð0* 3gÚÌ t‘~uzŠ Ëä kZ Ìg0 +ZÆ t‘TÔì Å «ÐZ§{ Å]gz¢gzZ ÅË ** ¯=g f » à ¥pgzZ lgz6. …}÷Øg ~÷L L :ì I» ! ò æ)´ x ÓÆyZgzZ lç »yZÔtig »yZXì ˆ Y6.72 :ì M~ˆyWŒ Û …[ZŽ ø e(…$ àÚô kûÏøfø ‰ø èºÛø×ô Òø Ÿøçû Öøæø ™ — oÛ& ŠøÚö غqø*]æø ^÷Ú]ˆø Öô áø^ÓøÖø Ô Å:gH]æq -Z ÅúgzZ @* ƒŠ Hc* Š™:ðÝq -Z¬Ð s§Å[g}¾¤ /Z L L X (26)ó ó* @Yc* Š [êÌ»yZgz¢ÂCƒ_ Y ñf?ˆ~Š úÃV>ªÐzz ÅTgzZ å Š HƒðЬ Ž ìݨ KÃ{ z1 :ìÝ{zāì I»x Z™ ó óÏá '6.

VzÈ LZ \¬vZ Xì ~¾~4ÅVzÈāì }Y{zèYì @* ™g ezŠÐ])7ZÔì @* gZ¦ / :āì @* ™ ¬Š ðÃZ # c¿2~¤gzZöâ i Wāì c* W~W. LZ ävZÃx?ZmxŠ W]| { z ð⠁ Û ]!* «Ž ä \¬z: 4hÐ x?ZmxŠ W]|X c* Š ¬» ä™{>ÃV¤ Û :ìg¨.™{ i Z0 +Z X Hï÷ á B‚ÆyZÃØgKZ~ {z { ZpÔì @* ™ Za [ òZÆ~4ÅVzÈ LZ {zāì Ÿ» »ØgÚÅ\¬vZ ÅkZ {zāì .73 gzZ ïYÐ ~ bzg KZ~ kZ Ô H Za Ð Vð.d WŽì @* Zz™x » { z {zÐ kZ nÆd $Š @* gzZš M F. z½ Ð Vâ JZ 7Z Ôì mZ e~ VUâ i W7Z ñƒ D™nç »3g6. kZvZ c* '''''''' 1/109(†n%Ò àe] †nŠËi ( 29) .g ¦ /t ÷ á 6. [g Z¾ !xŠ W} Z L L kZ Å]!* «ŽÐ x?ZmxŠ W]|ä \¬z: 4[gˆÆðā. Þ ‡ :¹äV¤ Û Ô ðW¥ÐZ ˆ~uÆkZ bzggzZ H Za ÃxŠ Wä\¬vZZ # LL X ó ó ä×Ö‚ÛvÖ]L L¼xŠ W} Z X ó ó ä×Ö‚ÛvÖ]L L :¹äxŠ W Vc* â Û ä\¬vZ ø e%…ø Ô ø Ûöuø†»mø ݁ø D ^mø Ô X (29)ó óÇ}™3g6.Å\ !* B‚Æd W wVÅkZX . Z X â Û 3g6.yZ c* N W:I 7Z b§ÏZX ÷Dg ¦ /t ÷ á 6.

Þ ‡x £gzZq -Z »ˆyWŒ Û :c* â Û ñƒD™ÒÃ\!* LZäx?ZmZ'.g™„3g6.qC Ù Øg ÅTÝg HX ?H X ?HVY[NZ »x ** Ýgcyväðñ›%QÂÔ7G yvðÃC Ù „ LÔì Mí„íå Ð s§ÅÝgÃ}È ðñāìtzz ÅkZ X$ Ë Y7s§ÅíkZÃÅ{Èāì ]!* µ ZtÔì „íc}È~kZÂàÌ :ìg¨.74 :ì @* â Û \¬vZ  Xì ÑZ e~öâ i Wä~ÐZ c ~4ÅkZāVƒ. Z]| ø Š$ Ûøm$ á*] Íö^ìø*]?oûÞ(āô kôeø ]* «mø ™ — ^÷nù Öôæø áô^_ønûû Ž$ ×Öô áøçû ÓöjøÊø àôÛFuû†$ Ö] àøÚ( hº]„øÂø Ô ZL L ¶‚Æy-gzZ N Yƒ: 2~ [Z±ÆÝg\W} āì g e= Ô yY !* X (31) ó ó÷g™0 ]|X å’ e ** hŽ x **  ogzZ ðÃñOÆ ähŽ x ** ƒ » ÝgB‚Æ [Z± '''''''' 23¯c* ( 30) 45*%( 31) . Þ ‡ ?ì Le yvc VzÈ ðñLZ { z Ôì ðƒ ðY6. kZ :¹äðñŠ%Ưc* {gÎ — áæû „öÏô ßûmö Ÿøæø ^÷ònûû ø Üû`ö jöÂø ^Ëøø oûß(Âø àôÇûiö Ÿ$ †) –öeô àöÛFuû†$ Ö] áôû †ômö áāô ™ {z:gzZì $ Ë Wx » Ë}÷® ) ËÅyZ: Âì e ** àyvðÃ= ÝgèÑq L L X (30)ó ó÷M h„ Zr= ÉVYx ** »Ýg™hgÃVñ** x Óc yvä ðñŠ%kZāìt ]!* g¨.

ñ]| :Hn²gzZ‰ƒ¦k0* Æx?Zm.ñ X} i ZâÐã0* …™ ‚'.ñ]|X ˆ W]”z ~!~ ]g Zw :c* Š[ZŽ ä\¬ '''''''' Øn×rÖ] †‘^Þ àe ˆmˆÃÖ] ‚f în(oߊvÖ] ð^Û‰Ÿ] |†( 32) 3/480ÔyWÅZƒ( 33) . LŽ L ì {z°°ZÝ°Z X (33)ó ì ó Lgg »nƶŠ™s ç6. Z]|c* ÍÔìN"~ ähŽ x ** »ÝgB‚Æ qC Ù ØgÅkZÔì ÑZzä⠁ Û 3g¹\¬vZÔyY!* Zā÷ ˤ /ZÝg {zÔì ðƒðY6. ¹!* {g f ðÃ. Þ ‡ÆØg¤ /ZÔ7 ØŠúÅ’gzZKgzZWÎÔì ꊄeV.kZÝg Â@* ƒ{g f ðÃ.œgzZVÎ'.75 :ā¸M hÈtx?ZmZ'.gîm{ ä ð\W1 ìgÈÐ \!* LZx?ZmZ'. lg !* {zā< ¬Š n}g øÐ[g LZ !vZæ} Z g—ÆvZ ƒ  {z X ‰ òs§ÅY õ Z gzZ H ¦ÃVÍß ä x?Zm . Z ó óN Yƒ: 2~[Z±Ærc* g ¤Ôg ‚\ W}āìg e=L L [Z±1ì ØguZu ÂÝgX c* Š hŽ x ** »ÝgB‚Æ[Z±6. Žì { zÝ°Z !ì YYH{ i Z0 +Z ]|vßX ‰ ƒ 2~ à ‚µJLZuZ µ ~: â iÆ x?Zm . Þ ‡ÆØg~ kZì „g Y ~Š ZwÃTāìt È »kZ Âì êŠ Zwà X (32)ó ó @* ™3ggz¢6.ñ]| z ]i ÓÅ `gÎtZÉ ~¤ /: J -0 + 1 Å ã0* Ð yW1Ñ `â N ¬ŠgzZ ‰ ƒN Z vZ ÂÅ iZ Ålg !* QÐ \¬vZ ä x?Zm . /Âq -ZÃVE⠁ Û ** Ž/gzZì * @ Y` Xì ꊙs ç~½œV*⠁ Û ** ÅVÎ'.

g™ ã⠁ „ Û ** ÅvZÐ w‚40 Žì ¿q òÐ ~ yxgŠ }g ø {zāì êŠ ¬ÐZ ~ Xì à uzg lg !* ä vZ Ð zz Å X ó óσ7lg !* dž7J -Z # {zX ñY t ì yÃā¸ ìgb7 Ð }uzŠ q -Z {z X c* Š™ qzÑ 9 Š N !* N ZŠ ä VÍß Xì à uzglg !* ävZÐzzÅTkpgzZy⠁ Û ** Ôh$ + Ù !* C Ð q ½Z kZÃË1¬Š N !* N ZŠ LZ b§ÅVÍßÌä}È y⠁ Û ** kZ :¹~wŠ LZäkZXì [£„zŠpā Š Hƒ¢ÐZ Âc* 0* : DY ?f ~ ~ÃÅLZuZ µ }g7 ÂVî Y òC Ù !* ™JZÐ ~ VÍßx ÓyZ~¤ /Z N Y%Ð k\ v߃  t Ðzz ~÷ Â.Z¾G ntçLa~ [ZX ¿gØŠ ú=gzZ ÅÙ7 { Š6.wdZ LZ ä kZXÑ ½ u²WÐ V\WÅkZX ZƒNwŠ „ ¹™ aÎt { zXÐ : Zƒg Z ¦ /n²V-g—ÆvZgzZ 1Ö~VzÀLZìCZÐzzÅ# Ö Z0 + 䊎z!* Æ kZX Å ã⠁ Û ** ~¾J -w‚ 40ä ~ ! \ñz‡W}÷} Z ! ÞZ c* }¾™0g ZŠÎ⠁ Û z .g ´}g â ÆxÑ~¤ /ZgzZ ÇVî Yƒ ZÎgz 6.40Žì (Z¿q -ZyxgŠ}g v²Vzi ZâVYÐ lg !* »L L {zā¼Ð kZXì à uzg lg !* ä ~Ðzz Å„  èÅkZXì Š Hƒ©!* ™ƒ2~ X ó óσ7lg !* ǃyxgŠ}g vJ -Z # {zX ñYòÐ~yxgŠ}g v :c* â Û ñƒD™y´Z~x ¸KZäx?Zm.~÷ X™wJ/Â~÷X ⠁ Û wJÃ~¢qkZ ~÷ÔVƒŠ Hƒ¢q~g !* gŠ gzZ Zƒ—~ ‰zÆyWÔ VZ Z•q -Z »Vߊ !* ā åc* 0* ™7Ì~g7 ]!* KZ ÌZ {z .ñ]| -Z yxgŠ}g v!Íß L L  èÅkZ Ôì .76 Vƒk HÐ k'.

ÐzzÅÏZ[ ZÔ ¶Åzglg !* ÐzzÅTä~! .ñ]| Xó} ó Š îŠ Ì={Èg ZŠÎ⠁ Û z. lg !* g ZŠgziV.ñ} Z L L Z X ó óVz™ ZÎgùÐZ Âì Š Hƒ -8ggzZ + GG3.äkZ :Ñ왃¥#Ð[g LZgzZ‰ƒ2~À™NŠtx?Zm.ñ]| Ù !* C ™JZ òŠ WÌðÃÐ ~ yxgŠ}g ø² ~Š ⠁ Û «lg !* …äÂ!vZ} Z L L X ó óŠ H7 :c* â Û ä\¬vZ X ó óVƒ.ñ} Z L L :Hn²äx?Zm.™±5§ZzgzZq -ZÐá ZjÆ+ M ×gÅvZ Ì]gúq -Z~ yZ Ô ñW™ƒg ë¤ /~{ m¼ ~ # Ö } .G 5J" ZuZ§Zz {gÃè M ×g ÅvZ~ kZ1ì Š H1Ð ] G …¡ q -Z Å ï é5ÒG Xì CWà :.{z! ÞZ c* LL :c* â Û ä\¬vZ $@* T {z²[ZÔ H7ZÎgÐZ ä~̉ Ü zkZÔ å©!* # {È {zZ÷! .LZŠpÃaLZVâtāƒn pgµÂtvß?H LL :Hn²äVÍß .77 X Vƒ‰ ÁìÆVz·ā‰~Š™qzÑ** ‚'.g ‚'.Å" # vZ wÎgû%q -Z CYÐZ g0* ÃaTā¶u" +Z ~g â Å Oâ {zgzZ åŠ H^g^g Zpè »T¶ :Y7ÐVÍß™NŠwq »kZä" # x™ZÑX ¶@äö|ŠzŠ™ ôÐ Xó ó?Ï}ŠN~v WÐVð.

ñ]|\¬vZ — oÇø›ø äö $Þāô áøçû Âø †û Êô oÖøāô gûaø ƒû] ™ X (35)ó ì ó Š Hƒ¿u{zÔ Yk0* Æyú Û [ZL L @* Q ¯[g6.ñ]|1Å„  ZpgŠ ÅäX™g åg åÃx?Zm :c* â Û Dƒ¥#Ðx?Zm.ñ} Z '''''''' 2754›Ô 5999~g g Ô[ ñ æ0/]|e $Zz'.ñ]|ä\¬vZāì ~ Xì wŠ÷H Â! . VzÈLZ3g »vZ L L X (34)ó ì X ì C™nç»3g ÌB‚Æ¿ugzZ©!* ‰yú Û {zā¶ Š ÷gy÷ á Å\¬vZ :ì @* â Û Ôì &k0* Æyú Û Ãx?Z:yzg . ãZ ª 5J" ZuZ .78 XÏÇg:VZŸðÃ~äXÐZJ -uKZtƒ@* / ¤ \W{zÔg)gŠÂ¦Šp !7¦ / Ù C :c* â Û ä" # \W6.V xnv‘ &m‚u( 34) 17] ¬i ÜZ ( 35) 44©( 36) .gzZ . kZ ó B bgcaLZ]gútŽì {Š c* i¹ÐkZ6.ñ]|ä kZ Âåd $Œ Û Æ ä%gzZ å.}i {zÔ c* Š™OÃV”ÆLZuZ µäkZÔì Š Hƒ©!* gzZ¿uyú Û :ì @* â Û Ðx?Z:yzg .ñ]|Ôì @* ™3g \¬vZ Ì6.gzZ . ÐkZ L L X ÷gy÷ á ÅvZìtX c* Š hgî3 Zg »3Zzc kZŠŽz!* ÆVƒk H} (.g [ze yú ÛZ # āì ~ ] G é5ÒG $ZzgX ”: q e -Z mZ äx?Zm. kZ1ì — oŽFíûmø æû *]]†ö Ò$ „øjømø äü ×$ Ãø Ö$ ^÷ßn($Ö Ÿ÷çû Îø äö Öø Ÿøçû ÏöÊø ™ X (36)ó óñYg e c* }™wJÃ{zāh +÷ á Ô* *™]!* Ðò3.

M¨ + KZx ÓgzZ[xZ„  zŠÔVzg ZŠ¸g LZQÔì Ó{z»XQÔ ñX ëX ì ]gz¢‰ Ü zC Ù ÅØg ÅvZ …āì @* ƒx¥ÐŠ ÷ á g ZÆ" # x™Z wÎg :c* â Û Š÷ á g Z ä" # \WX M hƒ74ZŠ%ÆØgÅvZ Ì~¼ A ó óY™74ZŠ~¼ A ÐZ¿»ËÐ? L L :Y7äVß Zz{7 X 7Ì¿» " # \W :c* â Û = Øg Å vZ ā Æ kZ ñ ZÎ YZ™ 74ZŠ ~ ¼ A = Ì¿Z÷ L L X ( 37) ó á ó = Í '''''''' 2816›Ô 5673~g gÔ {ñ k .Šp¬ Ð ƒ  òŠ Wāì Ÿ» » Øg kZ X}™3g6.79 Ô Åw°z{ YgzZ]³KZì n= X c* Š 7[ZŽÐZ ä?1Zg åiŠÎ»äkZ X© 8XÐZ~Â@* šû%q -Z={z¤ /Z :å@* ™ ¹ŽB‚Æ¿‰yú Û ØgÅvZìt — o×øÂû Ÿ* û] Üö Óöe%…ø ^Þø]* ™ ó óZ (. Ѓ  ÔVƒ[g Zg v~L L û%õ0* ~yŠŽ ǃwq HB‚Æ¿kZ »Øg Å\¬vZāì Y™{ i Z0 +Z ðà :ì HÆ™{>g—ÆvZ o×FŸ] oe… á^vf‰ Ð v WÅ 3ÐZ ñƒ D™3g 6. Ù 1Z]|e C $Zz'. V xnv‘ &m‚u( 37) .

kZā Zƒx¥X ǃ~ Ô[ZŽāìC Ù ªX c* Š™ ZŠ Z h» Vñ** zŠ yZ ä VrZ àZ eÝzg6.¸¦ / Xì ÁñY X ÷s Z eÝzg6.¸¦ / [²q -ZXì ÁñY –A6.V ƒ U Pó ó°°Z Ý°Z L Lx ** ug IzŠÆ à ¬vZ ~ ] . x ** ug IgzZq -Z ñƒD™ r Z6. ½Š Zñt . ÏZì ˆ :^â Xì [ ø 7Š Ì~î.yZāì Ýz âZ~ Vñ** ug IzŠ yZāì ¢= zŠò ** ó ó Ünu†Ö] àÛu†Ö] س¾ o³Ê ܳnó߳Ö] š^³m†³Ö]L L äZyÎÝ°Z†1Z [ VâzŠ Xì Œ6.].80 X ˆà Z e Ýzg6.e Wgz Z ~ e ÏÔ ~ e ~z ~ e. Þ ‡t X ì Å ô=Å ó ó°°ZÝ°Z L Lä VrZ~ V1 – A6.VƒUPXÆ°°ZÝ°Zx ** ug IÆà ¬vZ~].465[ «X ÷ Å "Á Hāìt wZÎ1ì ÒÃgŠ.i +z ^Åk .632~uzŠ² ].

‫اہللاعتیلٰےکناومںیکرصعیآاسنرشتحی‬ ‫دبعااتسلراخن‬ .

™›Ð kZgzZ 3T Ô3Y Ã[g [ZX ǃ Z÷mZg øÐ \¬vZ „ Ú ZÔ Çƒ ãZz Ag¦Zg øÐáZjÆVñ** ug I X ÷s Z eÝzg6.(2) . ÐWÃekZ XwEZ »x ** kZnÆ\¬vZXì c* W OY~ˆyWŒ Û XXг³uZZgzZ XXг³v³³Ö]ZZ :ì™f »PÐ~yZì c* W6.™~ i Z0 +Z +F.XXÐvÖ]ZZ x ** ug IgzZq -Z ñƒD J (.81 ÐvÖ] !x Z™Mg ‡ (h†³Ö] (ä³³ÖŸ] (䳳׳Ö]ZZ J -[ZˆÆāäë~eug IkZÆVZvZY Z D™[AZÐt # Idāì ÅÒÃJ -uKZgzZì H™f » XXÜnu†³Ö] gzZ àÛ³u†³Ö] LZ ëā7¼ ZÎÆ kZÑ Zg ø X . ]⣠ø Öôƒø ™ — Ð% vøÖû] çø aö äø ×$ Ö] á$ ^*eô Ô X ( 1) ó ì ó h„vZāìÐzzkZ¼ƒ  tL L — Ð( vøÖû] Üö aö Ÿøçû Úø äô ×ùÖ] oÖøāô ]ûæ% …ö æø ™ ó N YØŠ¢s§Å´ â ÇLZƒ  LL X ( 2) ó Ð '''''''' 6ÝZ ( 1) 30÷. y‚ W ô=ÅVñ** yZ ñƒ yZāì [ƒ™f » ]!* kZ ̬ ā 6X .

‚øfû mø äö ×ùÖ] ØôÎö åö ‚önû Ãô mö Ü$ $ö Ðø×ûíøÖû] ]. X ì h÷C ÙC Ù »kZ :ì ã!* gŠ ÷ á gZ åö ‚önû Ãô mö Ü$ $ö Ðø×ûíøÖû] ]. zÑ!* :L L Æ\¬vZ XXгv³³Ö]ZZāì „gƒC Ù ª]!* t~X÷]c* WFÌgzZ {z´ÆkZ » hāÐ.Z'.82 — Ð% vøÖû] Üö Óöe%…ø äö ×ùÖ] Üö ÓöÖô„øÊø ™ X ( 3) ó ì ó [g ÇZg vvZ¸ ÂA $L L ö ×ô ÛøÖû] äö ×$ Ö] oÖø^Ãø jøÊø ™ — Üômû†ôÓøÖû] ÷ô†û Ãø Öû] h% …ø çø aö Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø Ð% vøÖû] Ô X (4)ó ó»vg ) .( 3) 116yë>Z ( 4) . '. l²ì ´ â Ô7ZÎÆkZŠqðÃÔ Ç{ ÷ á Š !* ÔvZì F.Zg f~ kZXƒï» èE LG Ѓ  ŠŽ z»\¬vZèY’ e ** ƒ~öñ  ZÆ\¬vZ XXÐv³Ö]ZZÂì ] !* t¤ /Z Ôì h4 » kZ Ôì h%Z » kZXì hvZāìt ëÒZ hZÉ ì |C Ù ªgzZ ~(.™ÒÃÅä™x¥t¬ë~KÆXXгv³³Ö]ZZXì Ð~öñ Z X ?ì HÈ $ »ŠŽ zÆTì q{ z hX ì ¡Åë!* 4¨GG h Ôƒ: —'.‚øfû mø àÚ$ ÜÓö³ñô«³Òø†ø ³ö à³Úô Øû³aø Øû³Îö ™ àÛøÊø]* Ð( vø×ûÖô pû‚ô`û mø äö ×ùÖ] ØôÎö Ð( vøÖû] oÖøāô pû‚ô`û mø àÚ$ ÜÓöñô«Òø†ø ö àÚô Øûaø Øû³Îö ( áøçÓöÊø©ûiö oÞ$^*Êø — áøçÛöÓövûiø Ìønûû Òø ÜûÓöÖø ^ÛøÊø p‚ø`û mö á*] Ÿ$ āô pû‚( `ômø Ÿ$ àÚ$ *] Äøfø j$mö á*] Ð% uø*] Ð( vøÖû] oÖøāô pû‚ô`û mø QgzZƒ @* ™ÌZ’Z ÅðŽì ðÃ~ VrÑñƒ ñZI}g vÔg7 Ð yZ L L ¾t?QÔ Ì{Š ¬Z »kZgzZì @* ™ÌZ’Z ÅðŽì vZsÜ{z¼?}™Ì{Š ¬Z »kZ '''''''' 32÷.

83 ÅhŽì Ì(Z ðÃ~VrÑñƒñZI}g vg7ÐyZÔ ?ƒìg Y−6. {zXƒŠ H1 qq -Zq -Z ÅkZgzZ]Ñ» ~g7Ð ÕKZgzZDLZÔ} Š Zg Z LZÔ]gŠKZyWC َ X ( 6) ó ì ó @* ƒÕ6.( 5) X~ ò ŠzŠñZÑZ1Z¦** Ññi ZÔyWÅZƒ( 6) .g^s ÜÆ]Ñ»{zÇ− s ÜÆkZ yâ§{Å䙫g])[‰&7ŠŽzè Û gzZ àìq -Z¡ŠŽz»\¬vZ L L ì g U¶ÃÇÉ 7ÿÓ›ÅZAgzZŠŽß ZZ # ZzÔ {h + Û W»wìÆV\Z3.gzZÑ!* Ô {¤x »C Ù »kZgzZì h{zXì .g™ÛD +Å ä™—ÃhgzZì h{zXì h~]Ìz]Z f KZ { zāìtÚq -Z Å\¬vZ ]¨¤C Ù ~«£Æ kZ Ôì /Z \¬vZāì ¢ » ]!* kZÃVß Zz yZZXì ÑZz Xì ë!* ?ì Ht Û ~w°gzZ hāì @* ƒZa wZÎ:q -ZVŒ :āìtp°Åw° X ñYc* Š h»kZÃhïE Ù L 8™C '''''''' 35÷.hx »]Ñ»X ?ì $ Ë Y Åù k0* ÆgzZ ËZÎÆkZ lˆÅ hQ X ǃ. { ZgyZ Å hŽ Ô ƒ C>QÔì @* ™ ðÉg s§Å hŽ ì vZ sÜ{z ¼Ô ?ƒ @* ™ ðÉg s§ ātÑZ @* 0* 7{ ZgŠpŽ {z c* ñYÅ~zcÅkZāì {Š c* i »kZ {zì @* ™ðÉgs§ X (5)ó ó?ƒD™Ÿz Zz ZùÔì Š HHƒ»y WÔ ?ñYÅðÉgÅkZ Âì @* ™ðÉgs§ÅhŽì „zgzZì h÷C Ù »kZÔì h¹ »kZÔì h{ z¤ /Z ŽgzZì ì‡6.

iZ {z´Xì @* ™7™ J m {Š ]» h6. ë!* gzZë!* ÌÅvÐ kZ {zgzZì ë!* tāƒx¥&ā7~gz¢Ìt2}™Ìq nZ ÅkZ '''''''' 71yë>Z ( 7) D™ÜÐZÌ~‚Å 213e $WÔ {ÂZ {gÎäM ò 0Zƒq)´2Ô3/497C ò Éi ZÔ l]]…Ÿ] o³`jß³³Ú( 8) X 1/444M0Z‚:¶ ŠÔì y%¬Štāì ¹ñƒ . ÂËÃÂË{zÔì XXг³v³³Ö]ZZ\¬vZ X 74Ð8 -g}uzŠq -Š 4.84 ì 3g XXг³v³³³Ö]ZZÉ 7wŠ ¬x ** CZä\¬vZ1ì f Îi» hw°ā Zƒx¥ Xì ‚ rgÝz{Š c* iÐw°hèY „6. ÆkZ8 -g ðÃÔ & :ì ¬Šszc[™Ð/ ñ Ð]| äü eø^ßøjô q»] ^ßøλ‡ö …»]æø ÷¡›ô^eø Øø›ô^fø Ö»] ^Þø…ô]øæø äü Âø ^fø i(]ô ^ßøλ‡ö …»]æø ^Ï÷uø Ð$ vøÖ»] ^Þø…ô]ø Ü$ `ö ×# Ö]ø Ð kZgzZ 3Š™ ¯ ë!* Ôë!* gzZ™‚ »6. '.ëgŠ X (7)ó ó* 7F. бËñËÔ êŠ7E¯6.kZgzZ 3Š™ ¯ hÔ h… !vZ} Z L L X ( 8) ó ™ ó «=Â…Åv 6. hx »]Ñ»X åY^b§¾x Ât»]Ñ» Â@* ƒ: XXгv³Ö]ZZ\¬vZ¤ /Z :ì \¬~g !* Š÷ á g ZÔì ì‡ — à$ `ônû Êô àÚø æø šö…û Ÿ* û]æø lö]æø ^ÛøŠ$ Ö] lô‚øŠøËøÖø Üûaö ð]çø aû ]* Ð% vøÖû] Äøfø i$] çôÖøæø ™ x  » ~Š !* W~g ‚ÅyZgzZ yWz }i ¸úÆ]÷ZpÅyZ }¤ /Z hgzZ L L @Yƒë'. h{zXÇg {æ7Ð\Wh{zāìtx » »y-X ÷}g ÷ á Z"F~¬Š kZ gzZƒ}YÃhòŠWðÃā7~gz¢t.

.kZ ðÃÔì @* Ö ÐZ ðÃāìtnç»Vâ ¨ KZB‚Æh Ôì H hā7„ x¥ÃËgzZì ´™hÃë!* ðÃÔì Zƒ Zg eÐ hðÃÔì @* ™ :ì ã!* gŠ ÷ á gZ — áøçÛö×øÃû iø ÜûjöÞ*]æø Ð$ vøÖû] ]ûçÛöjöÓûiøæø Øô›ô^fø Öû^eô Ð$ vøÖû] ]ûçŠöfô×ûiø Ÿøæø ™ X (9)ó zó ™ÒÃÅäÖÃhw1… Y:gzZ ƒ ¯:`Ãh™ J m 8 -g »ë!* LL ì ð2¬Šq -Z…ä" # \ WXì c* â Û ãZzÃVz8Åhä" # x™ ZwÎg ãZz~ Ï0 + i ~g ø ÷ µ 8t¤ /ZX¸ D™ H~Py WÆ]Zg izgC Ù " # \ MŠpŽ \WX å Hg Z2Z ä \¬vZÃyWgzZ }i6.T ÇñYƒ ãZz h{z ÂN Y0hgzZ :¶¬Š Å " # ø ñö^ÏøÖôæø (Ð% vøÖ»] Õø‚ø»æø æø (Ð% vøÖ»] Ô ø Ööç»Îøæø ( Ð% vøÖ»] kø³Þ»]ø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]øZZ èöß$røÖ»]æø (Ð% vøÖ] Ô XXкuø D" # E ‚ºÛ$ vøÚö æø ( кuø áøçn%fôßøÖ]æø (кuø …ö ^ß$Ö]æø (кuø 3Ôì h¼ A Ôì h]‡5ЍÔì h{°zZ¾Ôì h¹ Z¾Ôì hÂvZ} Z L L X (10)ó ó ÷h D " # )·( ]|)gzZ÷hY m CZÔì h '''''''' 42{ÂZ ( 9) Z~g $uÃÒZ ¬Štāìg ãZz1120~g gÔk ñ „0vZ†]|e $zZ'.85 n}g øā c* âہtÉ ð⠁ Û ¬Š Åä3Š hÃhsÜ: ä/ ñ ]|nÏZÔƒ@* ™Òà X}Š™y‚WÈÐkZÉ 3Š™ ¯ë!* sÜ:Ãë!* 2}Š â Û y‚Wq nZÅkZ á Z "gzZ q -Z~ ¬Š kZ ë!* Ãë!* gzZ ** ™ q nZ ÅkZQgzZ 'hÃh āì {g ÷ X ì c* W XX^ß·…]ZZ ~p ÖZƬŠ nkZÔì tig Zƒc* Š »\¬vZ ÈÐkZgzZ ' 7™| hzZ {Š ]»ë!* 6. : x³nv³‘ &³³³m‚³³u( 10) X슎ñB‚ÆK M F.

¿äã ò ?v0Z)´Xì c* Šg ZŒ Û ®Ã¾0 . ó ZY é¨Eš{ÅZL L X ÷@ZØÆg $ukZāì –~g Z ) .86 % Z e Ýzg6.gîÇgzZ h~ā ðƒ~wqkZ ð~÷L L :c* â Û ä" # \W X ó ó?ì ?Š HÅyZZ}g vÔ’ eãƒ?Šq -Z Å} úŠC Ù LL :Hn²äXñ g q]| Ô¼ A IZ= c* ÍÔVƒ. Vz8yZāñYHx¥t¬Ð :c* â Û Äc* gŠ ä" # \W Âñƒ¢q~# Ö } .Vz8 yZX ñY HtÐ ŠŽzgzZ yZ] .gNŠÃl²Æ[g LZ~c* Íì ðƒ~ wqkZ ð~÷L L g ezŠÐ V1Z±Æ3Ô 3IZ c* ÍgzZ ÷ ìg}Š ð3Š Dƒi Z Û uÐ Vzż A ~ª q ( Å} izg ) k\ gzZ uÈÃyŠ LZ ä ~ ~ wq kZ Ô÷ ìg WÃDƒ X ó óZg Z ¦ / ~ª qÅ ( z)|gÃ]ZggzZ Zg Z ¦ / :c* â Û ä" # x™ZwÎg6.z Ô r â Š ÔwŠ ÃVz8 yZ x™ZwÎgÔXñ g q ** ¦Xì [£g £¨ KûyZZ6.~zZgq -ZÆkZ~Z +Zz²Z …ä òö G)´²7ÝZ ÅkZāì ¹~}g !* Æg $ukZ~ ó.Å " # X ó ó?ðƒ~wq¾ð~g v!Xñ g q} Z L L :Hn²äXñ g q]| X ó óVƒðñ6. V z8 Å h '''''''' äÞ ò Xì Ë%g $utāì ¹gzZì HÜÐZ~ óÇ ó Zzx‰Z ìYL L[ KZ ä U ò Z # g0Z)´( 11) I-4X3 E + Š. kZ ó gxŠ" $U* 6. kZ[ ZÔì 10* Ã|ÅyZZä?!Xñ g q} Z L L X ( 11) óƒ X ÷ìgNŠÐV\WKZëÃyZ c* Íā’ e** ƒg £t»yZZ6.

~ yŠÃ]ZgvZāƒ 7Ù Š ?H L L G G X ( 12) ó ó÷ìg Y− J -{gHï L ¢zq -Zƒ  Ôì 3g™’Ã0 +egzZ `gÎ Xì Yƒ„ h{zH Za¼ƒ  t äT :ZƒŠ ÷ á g Z(gzZq -Z — Ð( vøÖû^eô šø…û Ÿ* ]û æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] Ðø×øìø ™ X ( 13) ó ì ó H Za h'.q x Ót Z # X ÷ hÌ " # x™ Z Ñ Â÷ X ÏñYƒy‚ WXÏ0 + i ÂN YƒãZz~‚f¤ /Z÷ µ t X ñ Y Å q nZ Å :ì ã!* gŠ ÷ á gZ ‹øÛûŽ$ Ö] †ø í$ ‰øæø Øônûû ×$ Ö] oûÊô …ø ^`ø ß$Ö] söÖôçmöæø …ô^`ø ß$Ö] oûÊô Øønûû ×$ Ö] söÖôç³mö äø ³×$ ³Ö] á$ ]* †ø ³iø Üû³Öø]* ™ — oÛ& ŠøÚ% Øõqø]* oÖøāô pû†ôrûmø Ø' Òö †ø ÛøÏøÖû]æø ä kZ Ô ~ ]ZgÃyŠgzZì @* Wá Zƒ @* z6.87 :1a Ðu oÖ^Ãi ä×Ö] * Ôì h̹ »kZ Âì hvZ¤ /ZÔì hvZā¾ òŠ WāìtŸ»»|«Åh ]‡5ÐkZZ # Ô ÏƒhÌ]‡5Ð kZā7—ðÃ~kZ Âì h¹ »kZZ # h. ÃV⠁ WgzZ}iäkZ L L h'.ÐZā „g}Š „ZÍqC Ù ā ǃx¥ ÂñY ðZ hzŠÃì e V ˜ ~ ]Ñ» '''''''' 29y%( 12) 30•Z ( 13) .qx Ót Z # X σ hÌ3Âì h¼ AZ # Ô Ïƒ h̼ A !õÑÂì hÌ hðx Z™ñm CZ Z # gzZ ÷ hÌx?Z:x Z™ñm CZá Zz äàJ -ë÷ µ tÂ÷ kZāì @* ™ Ÿ» »]!* kZ hÂ÷ h.

yZāJ : 1a Ðu ^`Ò ^Ò oÖ^Ãi ä×Ö] * :ì h¹ »\¬vZāìt|~uzŠ — Ð$ vøÖû] ÙöçÏömø äö ×$ Ö]æø ™ X (15)ó ì ó |'. ªZzyWÛŒtāÏñYÁ]!* t6. FŽì H]!* F { zvZ L L : ZƒŠ ÷ á g Z(~uzŠ — Ð% vøÖû] äö Ööçû Îø ™ X (16)ó ì ó hЊ ÷ á g Z » kZ L L Xì êŠ]úŠ ÅhgzZì H]!* h{ zX ’ e** ƒh̹ »kZ Âì hŠp{zZ # : 1a Ðu å‚Âæ ^Ò oÖ^Ãi ä×Ö] * ƃ  {z÷GÐë}°zŽ ä\¬vZXì h{°z»kZāìt|~Š áZjkZ~®Æx?Zm.88 :ì Š HH Za — к% vøÖû] äö $Þ]* Üû`ö Öø àøn$fø jømø oj$uø Üû`ôŠôËöÞ*] oûÊô æø Ñô^Êø«Öû] oûÊô ^ßøiô ^mø[ Üû `ômû†ôßö‰ø ™ VŒ Ì~ ÑLZÆyZgzZÐN 3Š Ì~ t ÃWV*¶ KKZÃyZ ëd $kL L X (14)ó ì ó h'.ñ]|Xì @* Z™Ì~ *Š {z {@x»kZÔ÷ hƒ  :ì {g ÷ á Z"Ð '''''''' 53s ( 14) 4[ Z x ÑZ( 15) 73x ÅÑZ ( 16) .

ñ]|Xì @* ƒ.6.g Y s§ÅûÆÏZ Zƒ c~ ã0* ^X ?¶„gÈ H|ˆ Fi‰ Ü z „gzZ¼ ä |だW1?ì YX yÃÐ ]ñÐZ[ZÔ å Š Hc* ·~ ã0* ÐZÐ c* Š™:ZzÃVâ KZB‚Æ[@* z[W4c* g^ {zCZÔ÷x¥Ãƒ  ]uZzX H7© :¶tzzq -ZÅkZ ?VYÔ Š H — áøˆø vûiø Ÿæøø ^`ø ßönûû Âø †$ Ïøiø oûÒø äô Ú( ].ñä ëL L X (17)ó ó ÐN Wá:Zzk0* }¾ÐZë Ô™: §zsp¼gzZ} ŠwZ e~c* gŠ kZX c* Š ·~c* gŠ7ZÆ™kC{çä{−ZzÅx?Zm.Š™O™ W„3Æ yú Û‰ Ü z ÌË :ā Hx AZ Ÿæøø oûÊô ^íøiø Ÿøæø Ü( nø Öû] oûÊô äô nû Ïô Öû^*Êø äô nûû ×øÂø kôËûìô ]ƒø¬ôÊø äô nû Ãô •ô…û ]* áû*] o‰øçÚö Ý( ].ñë b§kZ L L X (18)óƒ ó: :¶zz~Š ã CgzZ ~uzŠ ÅäÑ:Zzk0* ÆVâ Ãa '''''''' 77( Z 17) 137Z ( 18) .g™O Ã{−Zz Åx?Zm . oÖøāô ^ßønûû uøæû ]*æø ™ —Ô ô nûû Öøāô åö æ% ]…ø ^Þ$āô oûÞôˆø vûiø ÐZ ƒ {ç »yY ÅkZN Z # QÔ ö |ŠzŠÃkZā H{g ÷ á ZÃVâ Å .ð•Z {−ZzÅx?Zm.ñ]|ä \¬vZXÐ.89 ÃV”x ÓÆLZuZ µyú ÛZ # ÷ Dƒ Za ~ ]ÑqyZx?Zm.ñ]|ā Zƒ„zQgzZ spÆTì . oÖøāô åö ^Þøû ø †ø Êø ™ â{zgzZ Vƒ ~Q@WÅkZā @* ñѶk0* ÆVâ ÅkZà .ñ]| Ãa kZā÷Cƒ~Ý ¬Æã.

ä™ Zg7_ ZÑÌ` WgzZì [} Š ãZxÅkZ .VzŠ ã Co¢Ã+Š kZÆyZ n ÃËB‚}÷gzZ .{zì @* ™Ð VzÈLZ}°zŽ {zā c* Š 3Š~*Š ä\¬vZ :ì H{°z» ãZxgzZ5Å}iÐyZZIZ ä\¬ ^ÛøÒø šô…û Ÿ* ]û oûÊô Ü`ö ß$Ëø×ô íûjøŠûnø Öø lô^vøÖô^’$ Ö] ]ç×öÛôÂø æø Üû ÓößÚô ]ç³ßö³Úø [ àø³mû„ô³Ö$] äö ³×$³Ö] ‚ø³Âø æø ™ ‚ôÃû eø àÚ( Ü`ö ß$Öø‚( fønö Öøæø Üû `ö Öø o–øiø…û ] pû„ôÖ$] Üö`ö ßømûô Üû`ö Öø à$ ßøÓ( ³Ûø³nö Öøæø Üû³`ô×ô ³fû Îø à³Úô àø³mû„ô³Ö$] Ìø×ø³íû³jø‰û] ø òô Öøæû ^.™:q -Ñ gzZZ +‡Ô }ZÆ }i kZ yZZ I ZXì ¬Š @* ƒ C .90 — Ð' uø äô ×# Ö] ‚øÂû æø á$ *] Üø ×øÃû jøÖôæø ™ X (19)ó ó åC{°z»vZāáyYgzZ L L ā÷D™{°zëÔ} Š ·~ ã0* Ãa kZā åH{°zx?ZmÏñx Z äà ¬vZ X 3Š™ Zg7{°zCZäëßÔÐN Wá :Zzk0* }¾ÐZ vZ b§ÏZX ÷h'.™ÏÈ ~÷{z ' Ç} Š w$ +Ð ðZ Ãspª q {ŠŽñÅyZ X (20)ó ó.™¿(gzZNÑyZZŽB‚ÆVÍßyZÐ~?āì c* â Û {°zävZ L L ÆyZÔì [¯ÃVÍßñƒ}g ¦ / ¬ÐyZ b§T Çñ¯Ñ~}i b§ÏZà gzZì HI~ hÆyZ ä\¬vZ&Ç} ™ì‡6. g !* 7Z {zÔ÷VZx X Ç} Š '''''''' 137Z ( 19) 55g‡Z ( 20) .g !* Ã}°z kZ ä † 0gzZ ãZxÅ}i{z6.Êø Ô ø Öôƒø ‚øÃû eø †ø ËøÒø àÚø æø ^÷ònûû ø oûeô áøçÒö†ôŽûmö Ÿø oûßô Þøæ‚öfö Ãû mø ^÷ßÚû *] Üû `ôÊô çû ìø — áøçÏö‰ô^ËøÖû] Üöaö Ô yZ {z.

ā Ç}gåyxgŠÆyZÑZzägåq -ZA $óV ó .Š[ZŽ :1a Ðu Ü`ßq * :ì ã!* gŠ ÷ á g ZÔì hcizŠāìt|” — ^ßøe(…ø æø o×øeø ]çÖö^Îø Ð( vøÖû^eô ]„øaø ‹ønûû Öø*] …ô^ß$Ö] o×øÂø ]æ†ö ËøÒø àømû„ôÖ$] šö†ø Ãû mö Ýøçû møæø ™ '''''''' 30x ÅÑZ ( 21) 44s Z²ÑZ ( 22) .LÐ L . LÐ L }t ó ó?ì 7|t H L LÇi7 Ð yZ [g ó Z' × »[ Z±~lZŠ 0* Å|g ïZ LZ[Z Â! YZ L LÇñ⠁ Û {zó ì ó X (21)ó / :1a Ðu kßq * :ì ã!* gŠ ÷ á g ZÔì h¼ A āìt|. ó V>ªyZÒÅ Z} .v0* Åh Øû`ø Êø ^÷Ïùuø ^ßøe%…ø ^Þø‚øÂø æø ^Úø ^Þø‚ûqøæø ‚ûÎø á*] …ô^ß$Ö] hø^vø³‘û*] èô ß$³rø³Öû] hö^³vø³‘û*] pø ^³Þøæø ™ — àønû ÛôÖô^¿$ Ö] o×øÂø äô ×ùÖ] èößøÃû $Ö á*] Üû `ö ßønûû eø ẃ( ©øÚö áøƒ$ ^*Êø Üû Ãø Þø ]ûçÖö^Îø ^÷Ïùuø ÜûÓöe%…ø ‚øÂø æø ^Ú$ Üi%‚qøæø Ž 10* ÇÃVz°z}g‚yZ ä ëāÐ}™gåÐ VßZz cizŠ vßƼ A QLL {z ?¸G ä [g}gvŽ c* 0* ÇÃVz°z yZ Ìä ?HÔ¸ GÐ ëä[g}gø X(22)ó6.91 :1a Ðu l^Î¡Ú 1‰ oÖ^Ãi ä×Ö] * X σhÌ]‡5ÐkZGÂh{°z»kZgzZh¹ »kZÔì hà¬vZā Zƒx¥ ]ûçÎöæ„öÊø Ùø^Îø ^ßøe(…ø æø o×øeø ]ûçÖö^Îø Ð( vøÖû^eô ]„øaø ‹ønûû Öø]* Ùø^Îø Üû`ôe(…ø o×øÂø ]ûçËöÎô æö ƒûāô p†ø iø çû Öøæø ™ — áøæ†ö ËöÓûiø ÜûjößÒö ^Ûøeô hø]„øÃø Ö] » yZ ‰ Ü z kZÔÐ N Y G } 9t ‚Æ [g LZt Z # jNŠ ?©{ z l» L L „ |t ! [g }g ø } Z V.

‚ :Š Hc* â Û X ¶]úŠ Å /Zt ›Z]úŠ Å" # x™ZwÎgX ¶hª ‚ggzZ]tÅ " # x™Z — Ð( vøÖû^eô Õø^ßø×û‰ø…û ]* ^Þ$āô ™ X (25)ó ì ó 5B‚ÆhÃ?äëL L ]gz¢Åä™lˆÃ|5q -Z ÂN Yƒ {0 + i~ Vߊ}g ø ÷ µ x Ót Z # h]‡5Ð kZÔì h{°z»kZÔì h¹ »kZÔì h\¬z: 4vZZ # āt{zgzZì ÔŠ HH Za n ¾=Q Â÷h " # x™Z wÎgÉY m CZgzZ÷hc izŠgzZ ¼ A Ôì :ì ã!* gŠ ÷ á g ZX .Ð}?7 :ZƒŠ ÷ á g Z6.™lˆÃ|kZëāì n Û »ƒ ë ö ×ô ÛøÖû] äö ×$ Ö] oÖø^Ãø jøÊø ( áøçÃö qø†û iö Ÿø ^ßønûû Öøāô ÜûÓö$Þ*]æø ^÷%fø Âø ÜûÒö^ßøÏû³×ø³ìø ^³Ûø³Þ$]* Üû³jöfû Šôvø³Êø]* ™ Ô '''''''' 34s ›ÑZ ( 23) 85Ô 84m( 24) 119{ÂZ ( 25) .92 ht Hā ÇñY Y7 Ð yZ ‰ Ü z kZ ÔÐN Y ñÑt ‚Æv W Û »izg T L L X(22)ó ì ó hªZztnÅ[g}g øV.™~zc~¾~Vâ ¨ KZyZ : 6na Ðu" # ݆Ò] Ù牅 knÛ‰ Ý¡ŠÖ] Ü`n× ð^nfÞ] * wÎgāì t |.^WgzZ¸ hx?Z :Ëgz Y m CZ x Óāìt |. (gzZq -Z ø Ãø fôiø àÛ$ Úô æø Ô ø ßÚô Üøß$`ø qø á$ ¡* øÚû Ÿ* ø ( ÙöçÎö*] Ð$ vøÖû]æø Ð% vøÖû^Êø Ùø^Îø ™ — àønû Ãô Ûøqû]* Üû`ö ßûÚô Ô Ž ÇVzŠ½Ð VÍßyZgzZЍÃ3~āVƒ@* ™ ¹„ h~gzZìthÂc* â Û LL X (24)óÐ ó .

}i kZ y¨ KZāì x¥Ãƒ ë ¥#Ð x?ZmŠ ƒ ZŠ ]|X }™ì‡Ã ãZxÅ \¬vZ ñƒ D™ì‡w°~ :ì @* â Û Š÷ á g Z \¬vZ ñƒDƒ Äôfôj$iø Ÿøæø Ð( vøÖû^eô Œô^ß$Ö] àønûû eø ÜÓöuû^Êø šô…û Ÿ* û] oûÊô è÷Ëønû ×ô ìø Õø^ßø³×û³Ãø ³qø ^³$Þāô ö ææö ]ø ^³mø ™ ø ×$ –ônö Êø pçø ³`ø Öû] ^Ûøeô ‚ºmû‚ôø hº]„øÂø Üû`ö Öø äô ×$ Ö] Øônû fô‰ø àÂø áøç×% –ômø àømû„ôÖ$] á$ āô äô ×$ Ö] Øônû fô‰ø àÂø Ô — hô^ŠøvôÖû] Ýøçû mø ]çŠöÞø ™# Ö ÓB‚ÆhyxgŠÆVÍß ÂZ åE<XÅì c* ¯Ñ~}iNäë !Š ƒ ZŠ} Z L L IX ÷… y Ð { Zg ÅvZ vߎ Ô Ï}Š ê ? Ð { Zg ÅvZN {zā™: ~zc ÅÑøL 4ZpgzZ '''''''' Å 116Ô 115yëð0.z Ñ * ' ! : Ô 7„ ½ X ( 26 ) ó ó»vg ) .ðÃÔ Ç{ ÷ á Š !* v Z ì F.äë }i { zāì >¸ Û »kZ ÔìÑ » \¬vZ6.qÅyxgŠÆyZgzZ}igzZy WtL L X (27)ó ó÷7… YvßÒZ1ì H Zah'. :ZƒŠ ÷ á g Z(gzZq -Z Ð( vøÖû^eô Ÿ$āô ^Ûøaö ^ßøÏû×øìø ^Úø ( àønû fôÂô Ÿø ^Ûø`ö ßønûû eø ^Úø æø šø…û Ÿ* ]û æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] ^³ßø³Ïû³×ø³ìø ^³Úø æø ™ — áøçÛö×øÃû mø Ÿø Üûaö †ø %øÒû]* à$ ÓôÖøæø ÃyZÔ÷~Š ¯ 76. gîÆö¼ äë. .93 — Üômû†ôÓøÖû] ÷ô†û Ãø Öû] h% …ø çø aö Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø Ð% vøÖû] Ls§~g ø »gz Zì H Za „ w‰»ä ëā å 3g™t ä ? H L L l²ì ´ â Ô 7ZÎÆ kZ Z} . Z ( 26) 39Ô 38y{−Z ( 27) .

kZgzZì Å\¬vZ }itX Ï}Š ê ? Xì c* ¯ÑÃy¨ KZä G E + ]|Z # ä \¬vZX ǃ ** Ys§Åx?ZmxŠ WþLG3ÒC…cKÈ »Ñ :¹ÐV¤ Û Â„e** ™ðÅx?ZmxŠ W — è÷Ëønû ×ô ìø šô…û Ÿ* ] oûÊô غÂô ^qø oûÞ(āô ™ -Z~}i~L L X (29)ó óVƒÑZzä¯Ñq ÆkZ ]Zg (Z {Š™!ºÆkZ~o Åˎì {zÑX ?ì HÈ »Ñ ÆkZX ì @* ƒT $** » ´ â ÝZÉ @* ƒ 7´ âÑX}™wEZÐ wÅT $** h»ä™x »._ÆAKZ {zX ÷Dƒ{Š™ «Æ´ âÉ Dƒ7CZ f]Zg (Z X ì ** ™ Zg7à AÅ´ â x » »kZÉ ‚ rg7 Æ© ÂÅkZÔ * *™Ç** <ÑÅ\¬vZ~}iā÷ë ~zŸÅZŠ.ËZ e)´ Xì x » »Ñ** ™ì‡w°yxgŠÆVzÈÆkZgzZ * *™}g72 » :ì I» ~ ò i Z°Zõx â Z B‚Æw°yxgŠÆVzÈ ñƒ D™" $*Å\¬vZ {zā Š H¹n kZÑL L '''''''' 26m( 28) 30{ÂZ ( 29) .gîÆT $** Æ\¬vZ {zāìt „x » »Ñā Zƒx¥ Ð{ ZgÅ\¬vZÐZ ~zcÅÑéZpÔ }™: ~zcÅÑéZpgzZ} ™ì‡w°èx  \¬vZ c ÏZX ’ e ** ƒ Ç** x  » \¬vZ6.{zāì ZwJcyZ G » \¬vZ~ }iukZ6.94 X (28)ó ó‰ wÈÃ[4Zx.

_Æ]â © ZÆ\¬vZgzZ}™Š !* WÃ}i { zāìtx » »kZXì T $** gzZÑ kZ ä]‡‘~EgzZ È6. g {>~*ƒÅkZ º Û gzZ Zƒy²¯ ) !* Æä™°6.95 X (30)ó } ó ™Ÿ Å \¬vZ ~ ä™Ç** 2Z ¸gzZŠzuÆ \¬vZ ~ }iā Š H¹n kZÑL L ó @* ™" $* X (31)ó ì :ì È»Ñ~y !* i X (32)ó óT $** ÔdYÔx £ì‡Ô ÑZzäW~ˆÔx £ì‡» " # 9L L :ā÷˜ ~zŸÅZŠ-ËZ e » Û{ LZ {zɃ: { ~ .  » {÷ ƒ á Š !* ā÷ Ù Š ë~ *ŠgzZì T $** ªÑ » \¬vZ y¨ KZāìg ãZz gZŒ Û Y Z4Zg ZŠ nÆkZ]y WÔ ðƒZa nÆkZ *ŠtXì @* ƒT $** »kZ¿RŒ ÛÐ X ñƒm. kZy-Ô ð0* :÷˜k& ZŒZ}Z ** Ññ ( Å kZ n Æ ¶Š x Zu ]5çÆ kZ ˆ Æ ËŽ ÷ ë ÃkZÑL L ¼ ~ A çÆ x Z¾Z z x OZÆ }iÃkZ \¬vZāì t Š°» ä¯ ÑXá '''''''' X ò~i Zg)´i ZÔØZ † @¢( 30) X y#Z ì‚( 31) ]BZiz9( 32) .Z ¸ » kZgzZìg @* ™ì eŽ {zā7s÷Z Çy¨ KZ L L kZ .TˆÅ*ƒz]³ÅkZ™}Šx £»ÑX }™s¥~ X ó óH—g6.

Vzg ZŠ¸ggzZ +−Zz}g vc* 6. ?¼ŽāÅg yY Âc* X UÐ ðC c* ½]!* n Ðä ?¤ /Z Ôƒg: i !* Ð w°~ ~zc X (34)ó ì ó ¸ÅkZÃvZƒD™ ]gúq -Z à ZzpgmÐ\xz&Xì ×zg õg @* òsZÐá ZjÆw°# Ö ‡Z B. +( 33) D 135Y ûZ ( 34) .]Z f KZ ~g vŠpŠi Å „ ZÍ ~g vgzZ s »Z ÅÑéZpKZ Z åE<XÅì { Zpí »yZ {Š c* iÐ ?vZ Ôd $¾c* ƒg Z−â { Zpnç&  Û Ôƒ C7._Æ è%Å\¬vZÃ]Zg (Z yZ {zā ÇAŠt ™} Š ]Zg (Z X (33)ó ì ó * @Yµä™ ãâ ðKZ™0yèZÇ ìÑ » \¬vZ~ }i kZ {zÉ Zƒ7Za w‰y¨ KZ ā Zƒx¥Ð .„@* Ã~yZ c* ǃzy  u~]y W{zÆ™ ZŠ ZÎ÷x »¼)fÆT ñY** â ¬»kZÔ− ~*Šx »kZì h»kZgzZì XX гv³Ö] ZZ\¬vZX ñYc* ZI ìZ +¬n Û 6.kZ » Zw6. Æ ]gúà Zzpg mÐ\} (. kZ gzZì T $** gzZÑ» XX ÐvÖ] ZZy¨ KZX ñYÅÏÈz® ) ¤ZÅkZgzZ :ì ã!* gŠ ÷ á g ZX }™w°~}iñƒD™" $*Å\¬vZ { zā æô*] Üû ÓöŠôËöÞ]* o×øÂø çû Öøæø äô ×ùÖô ð]‚ø`ø ö ¼ôŠûÏô Öû^eô àønû Úô ]ç$ Îø ]ûçÞöçÒö ]ûç³ßö³Úø [ àø³mû„ô³Ö$] ^³`ø m%]* ^³mø ™ ø Êø ^Ûø`ôeô oÖøæû ]* äö ×ùÖ^Êø ]÷†nû ÏøÊø æû ]* ^÷nù ßô Æø àûÓömø áāô àønû eô†ø ÎûŸ* ]æø àômû‚ø³Öô]çø ³Öû] ]ûçÖö‚ôÃû iø á]* pçø `ø Öû] ]ûçÃö fôj$iø ¡ — ]÷†nû fôìø áøç×öÛøÃû iø ^Ûøeô áø^Òø äø ×ùÖ] á$ ¬ôÊø ]ûç•ö†ôÃû iö æû *] ]ûæçö ×ûiø áāôæø }g vp¤ /Z´ { ZÍÆWZzÆvZgzZg ZŠbÆ s »Zƒ ñÑ yZZŽ !Íß} Z L L : VY6.ãZā ~g ¦ /g ZÍ ** ]!* t ÃVÍß ÂÅ ~ga ä '''''''' yWÅZ'. ã'.96 {z c* ì @* ™wEZ .

yZ „yZgzŠ Xì ×zg õg @* òsZÐ]uZzÆb§kZX c* Š 7Ð ~g ZŠbÅ h7Z ¿#Å *Š Â÷ 0Z™á D» hZ # g ZŠbÆ h 䙨 ¸Ã+ŠÆ\¬vZŠŽz!* Æ¿#F. lg \Å ) ñ ‚ Z]|X H (" # )·› M Òä /ZnÅvZ ?ƒ ñWä™lg \0ÆŠzuÆvZÐí ? L L X (35)ó óêŠ^ »B._Æs »Zg ZŠbÆhgzZ w° úÅyŠ&ÃV±!* Æ¥ªä` ¯X Zƒ~gzŠÆm. :xnv‘ &m‚u( 35) è׊׳ŠÖ]:¶ ŠÔì ¹®ÐZäã ò ]ÑZ+−ZÜ** )´Ô {40E0[©e $Zz'. ò +Z†0/]|X 1™ ìÃàÆ™ú6. : ÌnÕ &³m‚³u( 36) 109å†nŠÖ] äÏÊ : ¶ ŠÔ Š H¹®ÐZÌ~ó ó å†nŠÖ] äÏÊL L2Ô 909äËnÖÖ] .+Z†0/]|¥ªy1.ÌÆkZ~ÂC™~ga C7.: VY6.97 : Zzgk0* »" # x™ ZwÎg c ä™lg \à h ñ i0)‚ Z]|äVÍßX N YL » + :c* â Û gzZ ñƒë'.yZŠpŠi ÅkZ { Zp÷ D™ê . N ZŠ}÷`gÎvßt¤ /Z ! nÅvZ L L X (36)ó óÇVzhg7x »t~ '''''''' 4304~g g Ô 1688›ÔÈ ñ ¬]|e $Zz'. x ÓÅ÷Œ Ûä" # x™ ZwÎgX $ Ë uzg ~ [ ZŽÆÆzÆ ÷Œ Û āì @* ƒx¥Ð ä™·_ »]§X Zhg7Ã4z] .ŠÄg6. N !* }÷0 +egzZ6. ò +Z†0/]|¥ªìXƒ òm.ZX 1™ ìÃàÆ™úä ` ¯„ yZgzŠÆú1~Š Æ ú1~Š úÅyŠ &7Z ä ` ¯y›ā H{“gzZ ñƒ¢q~g !* gŠÆ ¬»Y =Zà ` ¯Ðà<<äm.B. J" # x™ ZwÎg6.B.Å :c* â Û ä" # x™ ZwÎg ÌA $.

Ã4z] . ZgzZ ‰ WÌv Ä6._Æ søLZ!** ~0 + Ù gzZ c* C ‚'. ë!* ÂëLL '''''''' 18Y m CÑZ ( 38) 17°°Z ( 37) .g WÃà *Š ` WXì c* Š™uF.RÂVZ [cZ # ÃA çÆ ë!* gzZ hvZÐ wVÏZ Ô ÷ D™ c* » vß nÆ ä¯ {)z @'.VÂJŠ yZ v Ä„.Åä™ :c* â Û ñƒïŠwVÅë!* gzZ hä\¬vZX 7¼ ZÎÆv Ä„t»ë!* ^Û$ Úô æø ^÷nû eô]…$ ]÷‚eø ‡ø Øönûû Š$ Ö] ØøÛøjøuû^Êø ^aø …ô‚øÏøeô èºmøô æû *] kûÖø^ŠøÊø ð^Úø ð^Ûø³Š$ Ö] àø³Úô Ùøˆø ³Þ]* ™ ø Öô „øÒø äö ×ö%ûÚ( ‚ºeø ‡ø Åõ^jøÚø æû ]* èõ nø ×ûuô ð^Çø³jô eû ] …ô^³ß$³Ö] oû³Êô äô ³nûû ×ø³Âø áøæ‚ö³Îô ç³mö Ð$ vøÖû] äö ×ùÖ] hö†ô–ûmø Ô ø Öô„øÒø šô…û Ÿ* ] oûÊô &öÓöÛûnø Êø Œø^ß$Ö] ÄöËøßmø ^Úø ^Ú$ *]æø ð^Ëøqö göaø „ûnø Êø ‚öeø ˆ$ ³Ö] ^³Ú$ ^*³Êø Øø³›ô^³fø Öû]æø Ô — Ùø^%øÚû Ÿ* ] äö ×ùÖ] hö†ô–ûmø Q ^™á ÐZ .}i {zì «** nÆVâ ¨ KZqŽgzZì @* ™* @Yh Z { zì v Ď Ôì @* ™ãZz ó @* Œ]!* KZÐVß VvZ b§ÏZÔì X (37)ó ì Xì «** cVÍß„zèYì h„qàZzg¹!* ~}iā Zƒx¥Ðe $WkZ :ì @* ™C Ù ªÃhñƒD™ŠæÅkZ \¬vZ Âì @* ƒZ9™0g ZŠb» hòŠ WZ # — кaô]‡ø çø aö ]ƒø¬ôÊø äö ÇöÚø ‚ûnø Êø Øô›ô^fø Öû] o×øÂø Ð( vøÖû^eô Íö„ôÏûÞø Øûeø ™ X(38)óì ó * @Y$ Ö ÙŠÙŠ{zgzZìîŠhÂu»kZŽ÷DÎ^aÅh6.ã0* Ð yWä vZ L L g-i Î÷ 0Z Ì6.98 āì h»kZgzZì hÔ hX ñY H¨ ¸ÐZāìt Ÿ» » hāìtzz ÅkZ Xì c* W„ c 䃨 ¸ÝZgŠ hX ñYH¨ ¸ÐZ ¸ÃhäkZāì H ZÎÆkZzzÅkZì ~ݬÆÏñT)Z›‰ ¨ Ü zkZ 1ì [¦hgzZì„ »ë!* āì .gzZ CYI6.

½Š Zñt '''''''' Xì ¹9ÐZäã ò ]Z)´Ô3487zâ 0ZÔ† ñ 0f ç]|e $Zz'. Ö ªyŠ ÏZÔ Š # HJZ :^â Xì [ ø 7Š Ì~^Åk .VzÈ»vZgzZì Hh»vZ6.™ÏÈÅkZāìth6.99 Ô å6. :xnv‘ &m‚u( 39) . VzÈāì x¥»H L L :Hn²ä~ X ó ó÷… Y4„ D" # )wÎggzZvZ L L :c* â Û »VzÈgzZ.VzÈ»vZ L L X (39)ó ó Ç} Š7Zw7Z Â.~g ZÎB‚Æ " # x™ Z wÎg ~û%q -Zāì e $Zzg ņ ñ 0 f ç]| :c* â Û ä" # \W X ó ó?ì hH6.™:q -ÑÃËB‚ÆkZgzZ. vZ hÐ }ikZyŠTX Çìg nÆJ -# Ö ªhāìt]!* ~y WÐá ZjkZ X σ0* '.™ (Z {z¤ /Zāìth6.

.

ƒ  Ôy˜Ô ÑZz ¶Š ðZ ÔäsuZuÔkle $. '. Žx » ðÃb§ÏZXƒ: y‚ Wn :ìŠ ÷ á g Z »\¬vZX ì ðc* ºÈ»g (Z :xÎ* .100 …^frÖ] :Š Hc* â Û ~23e $WÅáZ >gÎ ø $ Ö] Œöæû ‚% ÏöÖû] Ô ö ×ô ³Ûø³Öû] (çø ³aö Ÿ$āô äø ³³ÖFāô?Ÿø pû„ô³$Ö] äö ³³×# ³Ö] çø ³aö ™ àöÛônûû `ø ÛöÖû] àöÚô ©ûÛöÖû] Ýö¡Š û áøçû Òö†ôŽûmö ^Û$ Âø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö(†ö f(ÓøjøÛöÖû]…ö ^f$røÖû]ˆö mûˆôÃø Öû] gz) .¬CZ Ô¨ ¸6. igzZ { Z™ ZªÔƒ:izZ * X ~i *"gzZ ~ F.zØg ð•Z cVÉ% X ÷ãç4ÆTì fp â Ð XX†fqZZ{Š â »g (Z X 4Š'.ì { ÷ á Š !* { zL L X ó ó÷ìg™vߎÐuÑkZvZì u 0* Ô ÑZzg™ƒ„Z (. Ô ~—ÔÑÔ]zƒÔ]³:xzŠ * ÆË** h ÂVÆkZāƒÑ!* z—Ú ZŽ ÷ëg ‚Ã| # gŠkZÆgL~y!* i! ² Xì @* B XX …^fq ØôÛÂZZ { zƒyZxZ (. gzZ ÑZzä™Ç** ÒZXì Zƒ~e $W{gÃè~ˆyWÛŒ™f »Tì Ð~VZY ZÆ\¬vZg (Z „ {)z ðc* º ÔÑÔƒ È » kZā÷ f e™g¦t ™ÍÃx ** kZÆ \¬vZ vß gzZ VŽ Z ÔVzg6ÔVã" ~ x ** ug IkZÆ \¬vZāx¥7t ÃòŠ Wx ¬ Xì Xì {æ7.

T¶7+Z e $WÅ[Z± ðÃgzZ H7wZÎ Ô H qÃg gŠ ÏZ H x ª ä " # \WgŠ T ‰ ~ qÃg " # \WVZi Z ˆX āâ '''''''' 32*%( 1) 23e $WÅáZ {gÎ( 2) 2988ã ò ]ÑZ+−ZÜ** )´i Z ìÎZ 9 :xnv‘ &m‚u( 3) .x £q -Z sÜ~ˆyWŒ Û x ** t6.101 X (1)ó óc* ¯7@gzZg ‚=gzZ L L X c* ¯7ÑZzä™°=ª ®Ôì êŠ ËÃ!%Ôì @* hŽÃL IÔì êŠ æÐLŽ { z ªÔ b & Z :xg X * Xì @* ™ŠæÅg6gzZ¾" z` Z Ôì êŠe $¾Ãgz$gzZ W6.i úúÆ " # x™ ZwÎg ä ~]Zgq -Z L L »ØgÐ à ¬vZä" # \W™ug6.gîÆöñ ZÆà ¬vZ wÎg²(2)ì c* »" # Øg wÎgÔì Zƒ wEZ n Æ \¬vZ x ** t Ì~āg Ig $Š q Z Å" # x™Z :ìŠ ÷ á g ZgŠò Z¤ / Ü»Òö‚øuø]ø ªË$ Óøjømø ^ÛøÒø å´‚ônø eô …ö ^f$røÖ»] ^aø ªË$ Óøjømø ( é÷‚øuô]æø é÷ˆø f»ìö èô Úø ^nø Ïô Ö»] Ýøç»mø šö…»Ÿø »] áöç³Óö³iø †ôËøŠ$ Ö] o»Êô äö iøˆø f»ìö ¯KZ Kzg‰ Ü zÆ^ ?b§Tσb§kZ~¯Åg (Z}ityŠÆ# Ö ªL L X ( 3 ) óƒ ó D ñ~ :÷ë º ñ Z´ â 0sú]| {gΈÆBÖZ ä " # \W ÂS7.T¶7+Ze $WÅØg ðÃÔ Å]zˆÅ{ÂZ 7{ C Ð à ¬vZ ä " # \Wug6.

i} ZÔg ‚ } Z ! \¬vZ} Z L L X (5)ó ó⠁ Û Šæ~g ø~ä™]Š „Ðj§ŒZ ~¾gzZ~ä™ Xì ZƒwEZ \¬vZÌZg ógó (Z L LÌ~V(uug IyZ ÔÑÔ]zƒ Ô]³ZuzŠX 4Š'.Z·îE X B7}=g $ut²ì c* Šg ZŒ Û .zì M]o ö-o ZY  Zg » ógó (Z L LV˜~Ñ!* $u g Å {ÂZ {gΉ Ü zgŠT åsîgŠkZŠ@gzZ qÃg » " # \W~ Tσ i úÅz Xì 4~]zˆ :÷p ÖZƬŠgzZq -Z Å " # x™ ZwÎg ZŠ Z]Z¾Ô ~ 䙊 c* NÔá Zz ‰ Ü ¤z ]¸„  Š'.°z Ä»]Ñ» ä \¬vZ '''''''' 1132ð¨ KÔ 873Š ƒ ZŠ1ZÔ 6/24£ZµÔº ñ Z´ â 0sú]|e $Zz'. '.Vxnv‘ &m‚u( 4) EBÄ &¬Št( 5) ©EÒE fp â Њ ƒ ZŠ1ZgzZ£ZÐZ ä sßñXì ˆÅÜÐ90™ ó ó ö-o ZY ÑZ L L[ ŠZ4[.102 :ìg D™ ¬Št~qÃg" # \W èÛø¿øÃø Ö»]æø ðô ^mø†ôf»ÓôÖ»]æø lôç»Óö×øÛøÖ»]æø lô滆ö fø røÖ»] p»ƒô áø^vøf»‰ö Xóì ó à ZzÑgzZ ðc* ºÔ]”Ô]zƒŽ ]Z f {zì u 0* LL # \ WÌ~kZÔ H{>Ax ªä " " # \ WgzZ‰ ~}> " # \WVZi Zˆ ó g D ZC Ù Š ¬Š „z X ( 4) ó ì Ä EB t]¸āì @* ƒx¥ÌtV. gzZ ~— :oj‰†e‡ …æ] å]†Ò] (†fq 6.zZ :÷D™ ô=Å ãçyZ W[ZX b & Z åagzZ ðc* º ZŠX ~ F.igzZ { Z™Z ªX ÷ x|4 Æ g (Zā Zƒ™f 6.ÕuZuŽ Ã}Š Zg Z LZ {zXì 3g™ì‡„  Šègz) .

103

:ìŠ ÷
á g Z »\¬vZXì @*
™Ç**
Zêƒì @*
ƒF
F
^jøÖø^Îø ^÷a†û Òø æû *] ^÷Âçû ›ø ^nø jô ñû]ô šô…û ¡* ûÖôæø ^`ø Öø Ùø^ÏøÊø áº^ìøö oøaôæø ð^ÛøŠ$ Ö] oÖøāô pçø jø‰û] Ü$ ³$ö ™
— àønû Ãô ñô^›ø ^ßønûû iø]*
~ŠŽz:¹Ð }igzZy WäkZÔ åVZðŠ‰
Ü zkZŽ Zƒzás§ÅyW{zQ L L
Û ‰ Wë :¹äVâzŠÔƒe: c*
ƒe?{ ZpÔ ƒ YW
X (6)ó ób§ÅVzg ZŠÎ ⠁
:c*
â
Û (gzZq
-Z
— áöçÓönø Êø àûÒö äö Öø ÙøçÏömø áû]* ^÷ònûû ø ø ]…ø ]* ]ƒøāô åö †ö Úû ]* ^ÛøÞ$āô ™
X(7)óì
ó CYƒ{zgzZYƒÆ}Š¬āìt'x» »kZÂì@*
™{ŠZgZ»qËZ
# Â{zLL
:¶ Šƒ»kZ6,
V¤
Û
ø ÛøÖû]æø åô ‚ôÛûvøeô ‚öÂû †$ Ö] xöf(Šømöæø ™
— äô jô Ëønû ìô àûÚô èöÓøñô¡
D i°Ð‡ÅkZ º
Û gzZì C™yÒÅ 0*
ÅkZB‚Æ£ÅkZ `¤
/ÅVߊ !*
LL
X(8)ó ó÷D™ÄÅkZ ñƒ
}g!*
ÆV¤
Û èÑqì3g™Ç**
Ì6,
V¤
Û ƒCZäkZÔìg(ZŽ à¬z:4[g
:ì y÷
á à ¬y ⠁
Û »"
# x™ZwÎg~
ø Úø à»Úô Ô
èô Ûøv»ø àôn»eø^Úø (÷ô†»Ãø Ö»] èô ×øÛøuø oFÖø^Ãø iø äô ×# Ö] èô Óøñô¡
õ ×øÚø à»Âø '‚( ³uø]ö á»]ø o»³Öô áøƒô ]ö
èßø‰ø èøñø^ÛøÃô f»‰ø éö†ö n»ŠôÚø ä´Ïô iô ^Âø oFÖø]ô ä´Þôƒö]ö
''''''''
11{>3( 6)
82[( 7)
13°°Z ( 8)

104

~}g !*
ƺ
Ûq
-ZÐ~V¤
Û áZzäVZ l²~āì ˆ~Š]i YZ=L L
X ( 9) ó ì
ó Ä)Å^Æw‚700yxgŠÆßÅy»gzZñ+ÆkZÔVƒ C
Ð ‡ Å à ¬vZŠŽz!*
ÆkZ Ô YY H7g¦»T츁
Û xÚ Zā Zƒx¥
Xì @*
™ÄÅkZ ñƒD i°
:ì H ½ÃXzy¨
KZäkZÔì Ç**
6,]Ñ»x Óƒ¸ »\¬vZ
šô…û Ÿ* û]æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] …ô^_øÎû]* àûÚô ]æ„öËößiø á*] Üû jöÃû _øjø‰û] áôāô ‹ôÞ¬ôÖû]æø à( rôÖû] †ø ³ŽøÃû ³Úø ^³mø ™
— áõ^_ø×ûŠöeô Ÿ$āô áøæ„öËößiø Ÿø ]æ„öËöÞ^Êø

™v¸ ƒ M
h v¸ ™òÐ VzuuÅy WgzZ }i ?¤
/Z ! ÷Zz Xè{z¤
/} Z L L

X (10)ó ó’ egzi Z (,
nÆkZÔ M
hv¸7ÔdŠ
H Za ÂnÆ]Š „ä \¬vZÃy¨
KZ1ì ;g^ƒ» \¬vZ6,qC
Ù Å]Ñ»
ä kZ1D Y0ðñy¨
KZx Ó6,}i ÂLe \¬vZ¤
/ZX H7g66,]Š „ÐZ1
Ã!Å\¬vZāìtx » »ðñZ åE<XÅì Ç**
!ÅkZë @*
ì Å «~Š Zi WÅg (Z
X}™t
:ì @*
â
Û \¬vZāì c*
W~W,
Z
Ôì >
Ø e ~÷Ž „z ǃgzZ >
Ø e ~÷q
-ZgzZì >
Ø e ~¾q
-Z !}È }÷L L
gzZì >
Ø e ~¾Ž ÇVz™„z~Âì >
Ø e ~÷ŽÆkZÃ\WLZ HáZjä¤
/Z
''''''''
ÌäŠ ƒ ZŠ1Zx â ZÐZ2Ô854ã
ò ]ÑZ+−ZÜ**
)´i Z ìÎZ 9Ôv
ñ Z†0,
'Y]|e
$Zz',
: xnv‘ &m‚u( 9)
:AŠ Xì 9{zñYÅg (ZÙñ{6,
$uT¹~!‚g LZx **
g
ÆlIZgzZÅg (ZÙñ{6,
kZ ñƒD™Ü
1/85Z
+Zz²Z …Ô97‰ZÔ 4727Š ƒŠ Z1Z
33Ý°Z ( 10)

105

ǃ ÌQ Ôì >
Ø e ~¾Ž ~ kZ ÇVzŠ ÝN ~ Âì >
Ø e ~÷Ž {z H: ä ¤
/Z
X (11)ó ì
ó >
Ø e~÷Ž „z
Ã!Å \¬vZŽ ì „z ðñXì '"uZuy¨
KZÐWÆ !Å \¬vZ
Åh N äkZX åg Z ¦
/]Š „q
-Z~LZuZ µāì @*
W~e
$ZzgX}™tÉgzŸ',
gzŠÐ VzÃÅ kZ ÌvßÔ åÍzZÐ V\ M ÅVÍß {z X å 3g ¯ #CZ ~ {Å
Z½KZÐ ]@*
mgzZ @*
™gzŠ mKZÔ @*
™çz {zÐ T å*q
-Z » ã0*

d
Û ÆkZX¸
œC
Ù gzZ >
Þ C
Ù »kZX @*
gZ¦
/~ ]Š „Ã\¬vZ ]ZggzZ LgÐ} izgÃyŠX å @*
™Ýq
X¸Vc*
úÐ}nÆkZg U*MÆãZ%»z]Š XçOå@*
ƒg 2
+ÅÏÈz®
) ¤Z
ÐZpãk0*
ÆkZyŠq
-Z ÙP M Âðƒ¸Åg Z ¦
/]Š „kZÃx?Zm.ñ]|
g Fz m,
³ÐZ ‰ k0*
ÆkZÃ]ZgQ Ô‰ − :Zz™NŠ w'~g »f Zz™fgzZ i ú
X c*
0*
\~]YozÙÍu~g !*
gŠÆ=°Z[g
:c*
â
Û gzZ HxsÐZäx?Zm.ñ]|
X ó ó! < ò3,
6,
\ M LZ ! ÑZz[»L L
:¹ä}Èg Z ¦
/]Š „
Æg ÇŠgz6,
LZgzZVî Y™wÙZ~ê7
-eZ ZŠ Iāì˜}
.=! ÑÆvZ} Z L L
X ó óñYƒ„ @*
ÃðÃÐíg—
:¹äx?Zm.ñ]|
X ó ó?ì ~
# q ðÃÃ\ M H L L
''''''''
X ÷ïŠg ZŒ
Û qçñÐZY x‰Xì ÝZ"t( 11)

_Æ :Ñ1ˆÆk .ñ} Z L L .}÷! .Š àÌiZt~÷gzZ.ñ]| :¹ä$ +¬ ŸÆg ÇŠgz6.}÷ L L ó Xó ñY¢q~g !* gŠ}¾{zā ©}g ¦ / ~Š c* „~¾Ï0 + iÅkZāì ÅÌ„  ZpgŠ :c* â Û Ðx?Zm. Š¼Q'Îä™~g Zizt¤ / Ðgzigzig Z ¦ /]Š „{z™Èt ÑZzÍÐgŠÆkZ~ ! nÅy÷ á z ]³gzZ w°z { YÆg ÇŠgz6.Š™ ¬Š Å~ŠÛpzŸgÅkZÐg ÇŠgz6.n}÷\ M L L X ó óVCYÐkZ~ā ©Çgw'~Vñ»Æ~ŠÛp„KZsܽÏ0 + i={ zā z¬Š ‰ ä™Ýqx¯sÑgzZ]‡5Ð\¬z: 4[gZ # x?Zm.}÷qC Ù ÔVƒ Hh +æ M lpßÆg ÇŠgz6.LZ~ !vZ y4L L X ó ó Y7uzg ðÃßÆkZgzZ Y7wN* ðÃìÆkZXì VZzŠVZzg .ñ]| t gzZ ì Å Ô ~ŠÛpz Ÿg ~¾ ä kZ Xì }Y {Š c* i „  !g ÇŠgz6.gzZ ‰ k0* Æ$ +¬ kZ Z # x?Zm .ñ]| Åg Z ¦ /]Š „k Qā‰ [zegŠkZ~x¯‹¯Ð\ñLZgzZ‰ƒw'~]Yo :Y7Ðx?Zm.ñ]|ä\¬vZ pá™ì e]Š „ÎyŠ]ZgāígzZ  Yk0* Æg Z ¦ /]Š „kZ ! .ñ} Z L L X ó ó ì `gŠ~„  zÅVzg Ç{ k Hx ** »kZ~±}÷èY5wq¾{zì ÂH{ Ç M ÐZÐ ŸÆg ÇŠgz6.106 :¹äg Z ¦ /]Š „ .ñ]|ä\¬vZX ÷g7„Š c* '!* X ó ó?å¹ Hä}Èg Z ¦ /]Š „}÷Ð\ M L L :Hn²äx?Zm.

¸â Æ kZ™ÍÃŸÆ \¬vZ \¬vZāìt $Z (.ñ}ZLL ä Øg Å \¬vZÐzz ÅT ðW7Œ6. LZ[ZÉ 7k-â ¦ / Ù ™ÍßkZgzZ 7 C ~ ]Yoz ¬Š Ð g ÇŠgz6.ñ]|Z # X (12)~Š™áZjÆ.Ð ƒ  ~ î Zz kZX 1™ï÷ á ~ V‚x ** » kZgzZ 1= Í ÐZ Âì |t¤ /ZX M h™7spÐ ~g Zi Zz { WëÃVhyZ Ô÷ Tg™ƒ Ç** ŸÆ '''''''' Xz™d $†ÅkZ:z™&¤ÅkZ:āì¬~}g!* Æ]c* Zzg¢u Z Z²ìfp âÐ]c* Zzg¢u Z Zt(12) .ÔŠ H¤ /~}>{zÂð‹Ãg Z¦ /]Š „kZ ~Ÿptäx?Zm.ñ]|Z # ˆ Æá²¼ :Hn²Âñƒw' X óì ó Zzb§hZ ÂÐkZì ¹ä}Èg Z ¦ /]Š „}¾¼Ž ! [g}÷L L :c* â Û ä\¬vZ X 1YÐZäØg ~÷Xì M{zā £Š ‹~ŸptÃ}ÈkZ}÷! . }÷!. Û M VYÔyYKZäkQ~„}>sîkZQÎä™ zz£Å ä\¬vZā ZƒD»ŸÆ\¬vZZ # Ã}Èg Z ¦ /]Š „ā Zƒx¥Ð î ZzkZ !Å\¬vZÐZ ñƒ D™tÃÞZ ñ.LZ {g !* zŠ x?Zm .ñ} Z L L Z÷èYì HÝq núÆ Ÿg zñLZê Álpt Z÷ä kZā £Š C Ìt ÐQ $ñÑB‚Ì{ k A H½}iz y M {z¤ /ZX åZƒ 7?/ v{z Ì™Íê Zzš / —‚ X ó ó Vƒg FgzZ *™~Ô ÇVzŠjÐZ~Ì g ÇŠgz6.107 X óì ó ˆƒÑ!* zŠ›~÷Ðg ÇŠgz6.ä kZ Âì c* ŠÉ~ V/x ** » kZ :¹Ìt2c* Šg Z Œ Û Xó 7 ó ÑZzÍÐgŠÆkZ~!nÅy÷ á z]³gzZw°z{YÆgÇŠgz6.

'. '. Ô ~—ÔÑÔ]zƒÔ]³x|ZuzŠ »g (Z :ì ÞZŠ ÷ á gZ — äô ÛôÓûvöÖô gøÏ( Ãø Úö Ÿø Üö Óövûmø äö ×ùÖ]æø ™ X (13)ó ó7ÑZzä™ ãU* Ã6.108 X ìí„ín}g ø~kZāñYHñ6. VhÆkZŽ 7ðÃÔ÷ '''''''' 41°°Z ( 13) 26yZ/wW( 14) 23Y m CÑZ( 15) . Ô ~—ÔÑÔ]zƒÔ]³\¬vZ X ƒY™ ãU* Ã6. VhÆkZ ðÃÔì . ÕÅkZgzZ ñYHwJÃÞZ!Q :p‡^nÞ 1e …æ] p†i†e ( p‚ß×e ( kÛ¿Â (læ†fq ( lˆÂ Xì ~i *"gzZ ~ F.g™# Ö Ó\¬vZ L L :ZƒŠ ÷ á g ZX}Š™?fì eÃTÔ}Š]³ì eÃTā¶ Še $g‚ÅkZ ø ×ûÛöÖû] Åöˆôßiøæø ð^Žøiø àÚø Ô ø ×ûÛöÖû] oûiô ©ûiö Ô ø Öô^Úø Ü$ `ö ×$ Ö] Øô³Îö ™ ð^Žøiø àÛ$ Úô Ô ô ×ûÛöÖû] Ô — ð^Žøiø àÚø Ù% „ôiöæø ð^Žøiø àÚø ˆ% Ãô iöæø & Ôá áì eÐ TgzZ }Š # Ö Óì e& Â! ´ â Æ o !ÔvZ} Z¼ L L X (14)ó} ó Š™?fì eÃTgzZ]³ì e :ì Yb7yÃÐkZ — áøçÖö^*Šûmö Üûaö æø ØöÃø Ëûmø ^Û$ Âø Ùö^*Šûmö Ÿø ™ X (15)ó ó÷{Š[ZŽƒ  gzZ7{Š[ ZŽÐWÆËnÆVñ» LZ { zL L ` ZÆkZt‘x Ó²ì ÑZz~i *"gzZ ~ F.

Šg ‚ :ì êŠ Î$6.6.6. Xì @* Yƒ {h +I** J{z q -Š 4.Z {gÎ '''''''' 130Y ZÈZ ( 16) 35ð>Z ( 18) 59Šƒ( 17) .ËZ # gzZ L L :c* â ہ™}Š ZwJ7Zä\¬vZ ø ×ûiô æø ™ — ‚õnû ßô Âø …õ^f$qø Ø( Òö †ø Úû ]* ]ûçÃö fø i$]æø äö ×ø‰ö…ö ]ûçû ’øÂø æø Üû`ôe(…ø lô^mø«eô ]ûæ‚övøqø º^Âø Ô Ù gzZ ãâ : ]!* C ÅVßÎgÆkZ Ô Hg ïZ ä VrZÐ ]c* WÅ[g LZ ÔŠ ¬ ÷tL L \I X (17)ó ì ó g D™~zcÅhèE L . wŠÆkZ \¬vZ Âì * @Y0g ‚~*ŠZ # y¨ KZ ø Öô„øÒø ™ — …õ^f$qø †õf(ÓøjøÚö gô×ûÎø Ø( Òö o×øÂø äö ×$ Ö] Äöfø _ûmø Ô X (18)ó ì ó êŠ ÎŠ6. Æ \¬vZ Âì * @Y 0-gzZ g ‚ Z # y¨ KZ Xì X c* Š ¯ y¶ K» ]‡ÐZ ä \¬vZ ˆƒ Za Út ~Š ¬ x ¸Åx?ZmŠƒ ]| :ìŠ ÷ á g Z »ˆyWŒ Û ã!* iÅx?ZmŠƒ]| — àømû…ô^f$qø ÜûjöŽû_øeø ÜjöŽû_øeø ]ƒøāôæø ™ X (16)óƒ ó s Z e™0g ‚ƒs Z eB.109 :oñ^m†fÒ \¬vZ Xì xñè Út n Æ Vâ ¨ KZ²ì bæ Ún Æ \¬vZ g (Z ÐZ íÔì xõgzZ ³** y¨ KZ²ì )Zz ï» ~ ]Ì KZ {zāì =Z ógó (Z L L xÝ »]÷ZpgzZì g6ÐWÆ uÈ{z Ôì Y} Š yvÐZŽÔì y. wŠÆg ‚z-C Ù \¬vZ b§ÏZ L L :c* â Û ~Z'.

^Þø*] Ùø^Îø ™ ó ~g (Z}÷]ñgzZ Ï0 + iL L X (21)ó ì ~ yZX ¶Å# Ö Ó6. Ù 1Z]|e C $Zz'. Z ]|X å @* ™òúŠ :¹äkZ Âì ´ â — könû Úô ]. :xnv‘ &m‚u( 19) 2846›Ô 4850~g g Ô {ñk . Ô2/336£ZµÔ {ñk .110 — ‚õnû ßô Âø …õ^f$qø Ø% Òö hø^ìøæø ]ûçvöjøËûjø‰û]æø ü \I X (19)ó óð3ÅìähèE L .~ *Š ~g7 ä VM÷ Š Z Û Zg eāì ~ V1 Šõg @* '''''''' 2574~èF . Ù 1Z]|e C $Zz'. ¦gzZ 1¯[Z ÌgzZ X (19)ó ónÆVß Zzä¯.k :¹äc izŠ ÂZƒ?kyxgŠÆc izŠgzZ¼ A āì y⠁ Û »" # x™ ZwÎg X (20)ó ì ó Š Hc* ¯nÆVß Zz“ Wg ‚~}igzZ°=L L *ŠXì êŠÄg™h ÂÃg ‚C Ù ~*ŠŽ { zªì * @Y¹Ì XXé†e^frÖ] ܉^Î ZZ Ã\¬vZ »š M 1gŽ åÌŠz!q -ZÐ ~ yZX c* Š ¯ y¶ K»]‡ä à ¬vZ ζg ‚ F~ » ]ñgzZ Ï0 + iŽ ì {z [g Z÷ā å ¹Ð kZ ä x?ZmZ'.æø oû³þnôuû]. eêäVrZ L L :ìŠ ÷ á g Z »" # x™ ZwÎg y»zŠÔ ÇAŠ {zÐ XÐVƒ@WzŠ ÅT džZuq -ZÐ 3yŠÆ# Ö ªL L nÆVÍßÆn&=Ǿ {zÔ Çá1{zÐTσy!* igzZ Ç•{zÐXÐVƒ ËB‚Æ \¬vZ ä TnÆ¿kZ Ô nÆá Zz ä™°gzZg ‚C Ù Ôì Š Hc* ¯ . Šg ‚C Ù gzZ Zƒê»yZV. :xnv‘ &m‚u( 20) 258{ÂZ ( 21) .Âå.

111 Šz!X¸( ¾hgzZŠz!) Û »zŠgzZ ( 2 ò ÅZzfgzZgzZx?ZmyÑ]| )ðñzŠÐ ~ u {Ãgz¾ÆkZ ä à ¬vZX ¶Å ãZx6.ö 6. uZ # å Myj‰ Ü z kZÐZX å * @Y® Ðzz ÅŠgŠu »Šz!Ð X ˆƒµZz]ñÅkZÐzzÅVŽ 4Z :ì c* â Û ~ÏŠg $uä\¬vZ ÐZ~ Ç}™ÒÃÅ8 ¢ gŠ e ~÷ÐíŽ Ô÷ . Ù 1Z]|e C $Zz'.ö {¦gzZì Ð {¦ÝZ »g ‚ '''''''' 4311ã ò ]ÑZ+−ZÜ* *)´i ZÔ ìÎZ9Ôk ñ „0vZ†]|gzZ {ñk .ö kZX ÷ ïŠ J m .DŽ 6.äY^ I~AŽ ÷ëÃ. kZ c ä5 X ¸ D 7.gŠ e ~÷ÑgzZ ðc* º LL X (22)ó óÇzŠN~3 :Ÿ]æ 1Þ†Ò |¡‘] Ôì æƒ »MXì @* ™ b & Z Å]5çÆ VzÈ LZŽ : ì t x|åa »g (Z ` ZÔg6Ô¾" Ôì ˃»!%Ôì bŠ ]¸ƒ»®Ôì ** hŽƒ»wŠ ñƒ L I VzÈ LZŽ {z ªÔì ó gó (Z L L\¬vZ~ VÂ!* x ÓyZXì * *™ Zg7 ]gz¢ÅkZƒ» Xì @* ™ b & Z Å]5çÆ ~ y!* i ! ²Ã. :xnv‘ &m‚u( 22) .kZ ËZ e Âì CY^ I~A Åy¨ KZ Xì ÚŠúnÆvZ²ì xñènÆy¨ KZg ‚Xì * @Y¹ ó ó å†nfqL L ÔVñ¤ÔVã" ÔVzŠ`x * *t Xì @* ƒ wEZ n Æ ähŽ ÃVƒƒ L Ig ‚ Xì @* hŽ ÃVߊ ñƒ L IŽì {zg ‚ Xì nÆVzg –" gzZ Vƒ ZuW" Ô VB y¨ KZXì * @Y * cJm 6.*Š ~g7 ä T åq -ZÐ ~g e yZ zzÅkZX ˆß~r â ŠÐu ** ÅkZŽ c* Š™™ÃŽt‘Hq -Z KZ6.

™ qŽg\WZ #Z # s§ÅTì ÅkZ {z ÂÇ}™ qŽgÐg (Zg6gzZ7Ô¾" ðÃ~ *ŠX Yƒ7g ‚1ì Yƒ X} ™: qŽgÐg (Z1ñY^ IðÃāìt01Ç}Š™gzŠÃË" Šp½Å ~g Î ZgzZ ’ e ** W7t ‚Æ \¬vZÐ ~g Î Z ÂñY ^IZ # wŠ # vZwÎgXìt ‚Æ}g ø§Zz»`¤Xì Q…Ð ]§Å" " # x™ ZwÎg Ž‰ Ü z kZ ä " # \ WX ¶w‚50 /Å" # \W‰ Ü z kZ åc* W70Ž V.112 gzZ÷D hŽÐ ¬Æ\¬vZÃV.íÔ â  Û ]n~÷vZ c* LL X (23) ó ™ ó «tiggzZs¬= {zg ‚1}™ŠægzZ b & Z Å\ Wû%|Š Wq -ZŽì {z. Yx ** »y ¨ KZX Ç}™ b & ZgzZŠæ Å\W{z .zB‚Æ :¶~g Î ZÁ¾~kZ Å ¬Š ø n»Öø]ô ç»Óö»]ø Ü$ `ö ×# Ö]ø ZZ XXýý Œ^ß$Ö] oF×øÂø o»Þô]çø aø æø ( o»jô ×øn»uô èø×$ Îô æø o»iô ç$ Îö Ìøû•ö Ô '''''''' 898zâ 0ZÔ 284~èF . :xnv‘ &m‚u( 23) .AËZ eXì * @Y^ IÌwŠgzZì CY^ I~AÅ Xì @* hŽÃVߊ ñƒL I\¬vZ :ì ¬Šg †n»ŠôÒø Ø( Òö †ø eô^qø ^mø X óá ó ZzähŽÃVƒƒL I} Z L L :¸D™ H ¬Š Å" # x™ZwÎgyxgŠÆVz>zŠ o»ßôλ‡ö …»]æø o»ßô Êô ^Âø æø o»Þô‚ôa»]æø o»ßô ûÊø…»]æø o» Þô †»fö q»]æø o»ßô Û»uø…»] æø (o»Öô †»Ëô Æ»] Ü$ `ö ×# Ö]ø Ô}Š e $Z@ = Ô™ «~— = Ô â  Û b & Z ~÷Ô™3g6. 'Y Â'. 'Yāìtt Û ~g ‚gzZ.ìYÔk ñ „0vZ†]|e $Zz'.

ZXì 3g weùÃ\W {z¢‚ Z (. ù :c* â Û ~[ZŽ ä\¬vZ ÂÇVƒ 0* V¹ ÂVƒe* *™ { z ÂVz™: (Z ~ ¤ /Z èY ÷ D Y ^ I wŠ Æ XVƒ @* ƒ k0* Æ yZ ~ ó N Y) X ( 24) ó Ð :āì c* W~W.g !* vß.Å" # \WV .113 X ó óVƒ@* ™{“»~gŠ** KZ~VzÃÅVÍßgzZr"Ô~gz$KZЍ~vZ} ZL L ƒ » \¬vZˆ Æ kZ1å Š H^ IwŠ » " # \WÐØzgÆ Vß Zz `¤ c* Í }Š x  à " # Ñ LZ \¬vZ c* ÍX ðZ™§ ÅV⠁ Wà " # \Wä \¬vZÔ ¶ Š ~(.Ú Zāìt]!* à Zz WÎXì êŠ J+{zÃVØÑŃ  gzZ÷D Yƒ eVY lˆN~ā Y7 äx?Zm.ñ]|Z # Ð \¬vZXì @* ƒ . Z ]‡zZ Î y¨ KZ ~ PŠ q „ q -Z [xZx ÓÆXAŠ ä ë .ñ]|āì ~] G é5ÒG X ó óÇVƒ 0* V¹ ÂVƒe** ™lˆ»~[g c* LL :c* â Û ä\¬vZ Ü»`ö eö ç×öÎö éô †ø ŠôÓøß»ÛöÖ»] ‚øß»Âô X ó ó÷D Y^ IwŠÆXVƒ@* ƒk0* ÆyZ~L L LZ ä kZā÷ D Y {g yZªvßāì @* ƒg ezŠÐ ]U* Š q. Æ Vß Zz yW ÂÅ:gŠÅ" # \ Wä Vß Zz }i¤ /ZāVƒìg Xì ª 2zgŠ 5J" ZuZ :Y7ÐvZäx?Zm.g™“  ZŠ'. Z '''''''' $Zzg¢ZuZ ( 24) e .

114 X ó ó÷Dƒ~ãZôÅvZ¾"gzZgz$ L L :¸D™ ¬Š" # \WnkZ èô Úø ^nø Ïô Ö»] Ýøç»mø àôn»Òô^ŠøÛøÖ»] éô †ø Ú»‡ö o»Êô o»Þô †»Žöu»]æø ^ß÷n»ÓôŠ»Úô o»ßô j»Úô ]øæø ^ß÷n»ÓôŠ»Úô o»ßô nôu»]ø Ü$ `ö ×# Ö]ø E 45½h!yŠÆ# V ðG3G Ö ªgzZ} Š]ñ~ª qżÔÄg {0 + i™ ¯ ¨=vZ} Z L L X (25)ó óVZB‚Æ -~*Š {zgzZì ÑZzähŽ ªg ‚nÆVߊ ñƒL I{zX ÷UzŠÆg (Z Xì ÑZzäh ªg ‚6. òîE $utXì Hx¯$ö6.g $ukZ ( 25) He $ZzgÐ~ ñ g} . x â ZXì Š HHe $ZzgÐ÷ ñ Z]|&ì ~~èF.~ > ZzgÆkZèY7" $U* Xì ~g Î ZgzZ äZÂÉ 7¿ 14*%( 26) .Vß Zz“ W 7Ð ~g Î ZB‚Æ+−Zz n kZì {Š c* iÐ ƒ  h»+−ZzˆÆà ¬vZ ¼]|û%q -ZXì c* WÐá ZjÆ+−Zzû%zŠ~ˆyWŒ Û Â »g ‚X ’ e ** W :ã!* iÅx?Zm — ^÷nù ’ôÂø ]÷…^f$qø àÓömø Üû Öøæø äô mû‚øÖô]çø eô ]÷†ù eø æø ™ X (26)ó óy⠁ Û ** :gzZ å:g ‚{zÔ åkÙh»+−ZzLZ { zL L :ã!* iÅx?Zm}]|û%~uzŠgzZ — ^÷nù Ïô ø ]÷…^f$qø oûßô ×ûÃø rûmø ÜûÖøæø oûiô ‚øÖô]çø eô ]÷†ù eø æø ™ '''''''' &g ©EÒE ~èF. ò:¶ ŠÔì d $¾g $uāì ¹ä ÅTì ®tāì ¹ñƒ D™ÜÐZ äòM0ZƒqXì ¹®Ãg $ukZ ä e $ÒZ ÅDIZX ì È »¨~ ¬Š Å" # x™Z wÎgāìg ãZzXì gz$„¹Ž ì y‹0h +m.G1Z]|~[ÂKZÐZäzâ 0Zx â ZX 2352~èF.

115 X (27)ó óc* ¯7@gzZg ‚ÃígzZ c* ¯ÑZzä™ZŠ Z h»{−ZzKZgzZ L L Xì ˆÅ# Ö èÐñÅäW7™0g ‚B‚Æ+−Zzā Zƒx¥ Æg (Zā Zƒ x¥~ }g !* Æg (Z x ** ug IÆ à ¬vZ …Ð c Ñ!* {gÃè X ÷ãçg e X 4Š'. igzZ { Z™ZªÔƒ:izZ * X ~i *"gzZ ~ F. Ô ~—ÔÑÔ]zƒÔ]³:xzŠ * Xì ðc* ºÈ»g (Z :xÎ* :ì È]gzpЃ  gzZ åg »g (ZgzZ gz$gzZ®Ôì êŠ ËÃ!%Ôì @* hŽÃL IÔì êŠ æÐLŽ { zªÔ b & Z * Xì @* ™ŠæÅg6gzZ¾" z` Z Ôì êŠe $¾Ã :^â Xì [ ø 7Š Ì~^Åk . '. ½Š Zñt '''''''' 32*%( 27) .

VzÈ LZŽ {z ÔÑZz ä™gzŠ Xìꊬ»%Ŏì{zb2ZXìÑZzä™êÇÇgzZÁq„ Š' . i (Z {z Ô Ç}Š™êÇÇyxgŠ}g øQ Ç}™ ¦Ãë[g Zg ø¼ L L ó }Y¼ƒ Žì Áq X ( 1) ó ì ÃV8Z' × ÔÑZz ä™iÃVeÈ »Tì Ð ~ VZY ZÆ\¬vZ ó ób2ZLL Xì @* ™ê yxgŠÆ yZgzZì mÅ}iZzgŠÆV8g6. i b 2Z :ì I» ~ ò g7gµyÑ·è‡ ¬ðÃ&gzZÑZz¶Š¬ÔÑZzä™ËÃë!* gzZC Ù ªÃhÔÑZzä™yÒ™wÅë!* zh L L IZŽì{zb2ZXì@* ™~gYxE6.116 |^jËÖ] Š÷ á g ZXì @* ÑŠyZ ÅØg Å\¬vZ…x ** ug It Xì b 2Zx ** » à¬z: 4vZ :ì ã!* g — Üön»×ô Ãø Ö»] |ö^j$ËøÖ»] çø aû æø (Ðùô vøÖ»^eô ^ßøßøn»eø xöjøË»mø Ü$ $ö ^ßøe%…ø ^ßøßøn»eø ÄöÛør»mø Ø»Îû ™ Š' „ . y!* igzZìmÅnÆhÃwŠŽì{zb2ZXƒêŠ: Xóì ó @* ™C Ù ª[˜ »Îf»gzZtœ»:Š™ŽÔì@* ™êyxgŠÆë!* IZgzZh : ÷ë ! ò æ)´ '''''''' 26ò( 1) .

6. x|¬ØW[Z yZÐZŽì yà Âì @* Y y~Vâ ÃîÆV6gzZ])Ô b){ÈZ # LZ ñƒ D™gzŠÃ])™0 b 2Z \¬vZ —" Xì CÑŠ ]Ð VE.117 X óì ó mÅ} i ZzgŠÆtigcVzÈLZŽì {zb 2Z L L :÷DƒãZzãç-&Æb 2Z ÂñY3gt ‚Í¢zãçà)ZyZ :x|ª * ñŽì {z b 2 ZXì mÅÃVƒ¤ /ÅT $rgzZ])Ð]gŠKZŽì {z b 2 Z Xì êŠw$ + ~yjgzZs # ZgÃ]ÏÆã.g !* n ä ëe $Wsf `gŠ X ì @* ™Šæ Å}È :<·_»kZ ñƒ » ŠôÛ»mö^Úø æø (^`ø Öø Ô ø ŠôÛ»Úö ¡Êø èõ Ûøu»…$ à»Úô Œô^ß$×Öô äö ×#Ö] xôjøË»mø^Úø ™ — å´‚ôûeø à»Úô äü Öø Øø‰ô†»Úö ¡Êø Ô È{z&gzZ7ÑZz1zg ðÃÐZÔ}Š wÅnÆVÍßÌ{ i ZzgŠ »ØgTvZ L L X (2)ó ó7ÑZz%ÅZuzŠQˆÆvZÐZ}Š™ x ÓZ # Ô¸ ‰ y~ ¤V#ëZ # ā ǃx¥ Â.Ï0 + i KZ ë¤ /Z '''''''' 2§Ã( 2) .™g¨6. gzZ :x|ZuzŠ * Xì @* ™ZaV*‚W~]5çÆ(Ž {z :x|ZŠ * Xì @* ™êB‚ÆhyxgŠÆVzÈLZ b 2 Z :÷D™g¨6.6. pgt ‚Ãx|kZ Zg f [Z1σ S7..

6.7§Zzq -ZÐ]§ # x™Z wÎg ~ T åācª yxgŠÆ ë!* z hg$ +{zç œÅw‚15 ä" ¶ÅÌZ Ô¸ 7b‚z k0* ÆyZX åc* Š™ Z9~g$ +yZyà xñ Z™/ô313 ˆÆ ])Z # ā <g¨X åZ (.k H&z°āt]!* ë ZЃ gzZ ¶ºÅ[wÈâ ‚Ô¶ \¬z: 4[g ÂñY y~ ã.Ð~g Î Zz~ b ¬kZ ¬Št" # \W .â ™}Š .^I6.{gÃè e $W ì yà Â}Š™È{ i ZzgŠ ðÃ{zZ # gzZX ?ì Y™ÈÃ} i ZzgŠ kZŽì yÃÔ}ŠwÅ Å" # x™Z wÎgX ÷ X …]uZz Fc ä™ ãZzÃpkZX ?ì YwÅÐZŽ :ì # Ö } .Ð s§Vzg e {zgzZ .118 T åyÃ{zy W ¸ ‰ƒÈ } i ZzgŠx ÓZ # Ô¸ ‰ƒ k. kZ…ä { i ZzgŠ »Øg KZ c}È ËLZ™0b 2Z \¬vZ Z # Ô.6.}È T $rz X¸]Ñq RXÐkZ~g$ + yZyXì @* ™ŠæÅkZ™0b 2 Z Zg Z ¦ / ù ä" # x™Z wÎgÃ]Zg kZ Ô å ** ƒ7ācyxgŠÆë!* z hà ðT Ô ¶~g Z ¦ /~¬Š™ Z ¥ /¥ / g—Æ\¬vZ]Zg {z" # x™ZwÎgāì @* W~]c* ZzgX ?å :ìgë™g åÃ[gÐ~ b ¬ð•Z " # x™ZwÎg X ó ó3Š™ C{zÔåH{°zŽÐíäÂ!vZ} Z L L :¸ìg ⠁ Û ñƒD™]Yo¬Š" # \W ex ** h Z¾6.Š6. }iQ‰ƒuhvßt¤ /Z ( ì ð¾Å½/~÷313t) !vZ} Z L L X ó óǃ7ðÃÑZz Å" # \WāJ -VŒìg D™Æ™—B.7.Vzi ZzgŠ X å\¬z: 4b 2Z {zX ?¶ðÑŠ]Ðã.™g¨6.

» ZƬ ò 0Zx â ZgzZ Y fi ŸÆ‰ ³ Ü z LZx Hx â ZX }Y 7yÃà òŠ0Zx â ZxsÑZ  ðÃà \ ò WZ # āì @* W~}g !* Æ\ ò WX¸Š *ZÆY fÝF{z´ÆM ò 0ZƒqgzZ CZB‚Æ~gÎ Zz ~ b ¬ÂîŠ: ð¿{ Zg ðÃZ # Ô CYÏZ NðÃZ # Ô @* ƒ7gŠX :D™ ¬ŠQÔ D™yÒzz£Å\¬vZJ -k .wq LZ ( " # )\ W ! ( " # ) wÎg Æ vZ } Z L L # )\ W X (3)ó óǃCgz¢{zì H{°zŽÐ( " # \WÔì @* " ™ŠæÅ" # Ñ LZ b§¾™0b 2Z \¬z: 4[gā¶ ŠQgzZ :c* ⁠Ûä gZD Ù q -ZÆV¤ Û óåx Î Å} h˜LZ Ô÷ð}Z sƒt Ô  Yƒ lp !– ñ 1Z L L X ó ó÷ìg™]Š ªÅH äVâ ›b§¾gzZØŠÉZÚÍ®LZ äl b§¾ā ¬Š ä †0Q X c* ŠÄg™^»Ã+' . ŠgzZ ïŠÄg6. èwÇ }÷} ZÔVƒ7̼~(èÑq÷ëxsÑZ gzZx â Z=vßt) !vZ} Z L L Xóì ó Y™i„Â&ì 7gŠXt![g : ÷ë Xó óꊙ ØZ~wŠ}÷i»XkZ\¬vZÂ@* VZwÇ CZÐè~Z # !nÅvZLL '''''''' X§Ã :¶ Š ( 3) .119 XŠ HWkF." # \Wà º ñ Z & œ]|™NŠ ª qt X ˆ¤ / Ð Vð+" # \WgŠ e :Hn²ä\ ñ W ä \¬ vZ ÔØ⠁ Û 3g 6. 6.

ßJ ì @* 3.™^ÅgŠgŠ cgpô!ÐkZgzZì @* g eòŠ WÐ]ZçáZzäW '''''''' 59x ÅÑZ ( 4) .g !* ä ëÌÃe $Wsf `gŠXì @* ™nzÈ » äÑŠ ]Ð kZ !™0 :.ÆÏZVº~g ‚Å( Ôì c* W¬Â»Dåü ‚øß»Âô E~{gÃèe $WXì @* ™ê~hÆVzÈLZ {z™ÄgÃæÃÏZ :@* WV. gzZ ñŽì :x|ZuzŠ * gzZ ñYW¤Z # ā åt x|ªXì @* ™ Za V*‚ W~]5çÆ(Ž {z }uzŠ²ì @* ÑŠ]Ðã..6. kZÐZ™0b 2Z \¬vZ ÂñYƒg ë¤ / ~kZ {È b 2 Z \¬z: 4[g {z Ô Zƒ 7‰ Ü z »¤Ô ðW7ã. gîÆwVÔ @* W~ˆt¤ /Z VºÅ(Lā L @* ƒÈ»kZ Â@* W~y W» Dåü ‚øß»Âô Eª åü ‚øß»Âô gôn»ÇøÖ»] xöiô^Ëø³Úø æø Å|kZ™Ñ¬ÃDå‚ø³ß»³³Âô E p ó ó÷$ Ë ƒÌk0* ÆVzuzŠgzZ÷Ìk0* ÆkZ y¨ KZX 7k0* ÆËZÎÆkZÔ÷k0* ÆÏZsÜVºÅ(ā ˆÅ„0 +¶ Ks§ Xì YƒÌÃgzZËZÎÆvZD»(āì 4KtZ # ì @* Yƒ2~.120 {zb 2ZXì mÅÃVƒ¤ /ÅT $rgzZ])Ð]gŠKZŽì {zb 2 Z ¹äë Xì êŠw$ + ~yjgzZs # ZgÃ]ÏÆã.6.ÌZāìt È »x| ‹gzZ J 7.¤ /Z6.6. kZÐUkZÔì — çø aö Ÿù]ô «`ø Ûö×øûmøŸø gôn»ÇøÖ»] xöiô^ËøÚø åü ‚øß»Âô æø ™ X (4)ó ó}Y7ðÃZÎÆkZÎ÷VºÅ(k0* ÆÏZ L L Ôì H4~hÆ}È}÷āì }Y{zÔ÷~B.™g¨6.

ËZ # tœ»:Š ™Ž Ôë!* Ãë!* gzZì @* ™C Ù ªhÃhŽì yÃX ?ì @* Zߊ h»kZÃx¤ Xì @* ™ãZz[˜ »Îf »gzZ ðÃk0* Æñ{¦c ä™" $U* „k H" KZ Ô å Š HJ0 +!* yc 6.kZgzZ ñYZgâ h»ËZ # Ô ñYHÕ6. i (Z {z Ô Ç}Š™êÇÇyxgŠ}g øQ Ç}™ ¦Ãë[g Zg ø¼ L L ó }Y¼ƒ Žì Áq X ( 5) ó ì ZƒŠ ÷ á g Z(gzZq -Z — àønû vôiô^ËøÖû] †ö nûû ìø køÞ]*æø Ð( vøÖû^eô ^ßøÚô çû Îø àønûû eø æø ^ßøßønûû eø xûjøÊû] ^ßøe$…ø ™ +4 ÂgzZ }Š™ê ÇÇyxgŠÆ x ¸~g ø gzZ }g ø ![g }g ø } Z L L ó ÑZzä™ê X (6) ó ì Žì yà ÂñYc* Îx Z²Z Y"6.i ñ œÈ¬ {¦ '''''''' 26ò( 5) 89s Z²ÑZ ( 6) .121 ™0b 2 ZÐx™LZ {zgzZì k0* Æ\¬vZsÜgzZsÜx OZ »«™!èÑq ƒ˜} .»nË~}g!* ÆwÃˤ /Zā Zƒx¥Xì @* ™ŸÆ~4ÅVzÈLZ ]gz¢Åä™ qŽgÐ b 2ZÐZ Âì e ** ™Ýq]Ð ¤ÂàZz äW{zgzZ Xì ˆ~Š Ì~{g 7ÑZ > &…½¸Xì :x|ZŠ * :ì ã!* gŠ ÷ á gZÔì @* ™êB‚ÆhyxgŠÆVzÈLZŽ {z — Üön»×ô Ãø Ö»] |ö^j$ËøÖ»] çø aû æø (Ðùô vøÖ»^eô ^ßøßøn»eø xöjøË»mø Ü$ $ö ^ßøe%…ø ^ßøßøn»eø ÄöÛør»mø Ø»Îû ™ Š' „ .

. $zZ~X ‰ƒ} 9™? Ø µ ZgzZ c* Š èk0* }÷.ç Å" # \W 6.g!* ={z¬ÐäW¬»}Š6.w2q -Z Ô¸ d $Œ Û ÆÜæ ëZ # 6.Z µ {zçX ñYB‚Æ " # \WyÃÐ ~ V..µñÆ þÒŒ{. ^" # \WZ # ā å{°‡» " # vZwÎg L L Å ·Œ Û 6.z¦™ág. :Ðy!* iÅyZ X I{gD~çÅ" # vZwÎgÔyâZgDZ ** Zzv** Z ÐíäVrZX à wZ egŠ e6.ä" # vZ wÎg‰ Ü zÆ]Zg Zƒ kC=™ Vd $Œ Û Æ{ Çx ªÂÐÍZ # gzZ ˆnÆ~ # q «g™JZ~X Iƒ : Zzgš‡~ãZgzZ ˆµ~ä™lˆÐZ~Xì Z 7.3ZzX ˆB‚Æ " # \W~gzZ x ** }÷ qzÑVc* g» Å aÃā å ¹!* z¼ »]Zg ÌZgzZ H ƒ Z7. »Œ}÷ā ¤ 6. $zZ™ VZÐZ òŠ Wg egzZ ¶CYÖ~ `Šƒ LZ~‰ Ü zÆaÃā åt {°‡X Š Hƒ D VZ `Šƒ Z÷Ô ‰åѹ : L ƶŠZ½~ äâ i kZ 'gúëX¸ ïŠÄg ™Äg6.~Z # ðX ˆ W’Ãí~ª qÏZXÐNYWñƒD& + ðe„ŠpÂÐN0* :=vßZ # ™Y èY‰ yT÷ÙŠ=gzZ ¶„gÎ~V˜}g ¦ / Ð(kZñØ0yZ$‰ Ü zÆ ‚"gzZ 1uzg. $zZ `Šƒ à {~ ~¸" {zX Vƒ7~ kZ~ā Zƒ: „ kCt ÃVÍ߉ Ü z X ‰ƒ: Zzg ÐWā 1aÎ~wŠgzZˆ4÷z™|hzZgŠeKZg»y WX å:ðÃV. $zZäVrZ™NŠ=X¸`NŠ. /}™^Ig .. $zZ CZ™ÑÔ Å: ]!* ðà . ìLZ êZg¯™JZä~gzZ ˆÁçW~÷Ði ZzWkZ gZÎ6.122 :÷9~}g !* LZŠp{zñƒD C]¬Å’ Z§ZzX å7]o āD ⠁ Û ê™wZ e·Œ Û Â”äY6.

¸ C™ Zƒ~ äâ iÆ~gF Ž ¶: s§~÷zÂ{z Å" # vZ wÎgāt {z ¶C= q ðÃÐíŠp ó ó?t÷t Lā L D Y {g™b7 tÐ Vß Zz y'ÂD Wy" # \WX ¶ KZ~™á ]i YZÐ" # \Wy WXgz¢ì ]!* ðÃā Zƒµ=ÐkZX D™:x¯ X Ù b§hZ ~g ZŠg ~÷{zā @* ˆ¬yÆVâ Vzy}gø J -‰ Ü z kZ ˆC Ù !* Ð ¶æ ~ nÆ~ # q‰ Ü zÆ]Zg izg q -Z −Zz}÷Ž ‰ÌVâ Å bB‚}÷X¸D™ c* Y„kvßgzZ¸: sZš M~ :Ðy!* iÅyZ‚"gzZЙ^ÃyZ~5 ZgX ‰ÇŠ Zi!{Å X ó óbƒ]g ¸L L :¹ä~ Xóì ó 1z~g$ + äT{zÌg CgzZÔƒ4ÃÃd WŽƒVâhZLL ¾ ñÝ>Zx ZVŒgzZ åÑYZ[p~Üæ}g7 ÃycäVMì b„zt) ( ÷„g™Š c* ~p ÖZiZ7Z~~¢q)ÅyZ b§ :¹äVrZ X ó ó?7¸¼ ÅVÂ!* ÅkZNH !AL L .6.— d $Œ Û Æ ¹q -ZgzZ ˆƒg F ~ ™ VÜæL L Ž%Z å7Ø ¼=1¶_ V]!* ÌJ -Vâ »Æ" # vZwÎgX ‰„gh Z .123 ™ Y(q -Z ÌZ {z² 1Y ÃHä ë d $Œ Û ÆPzŠX ‰ƒ: Zzg™ñ]{zgzZ ˆƒ X ó óVƒˆ^gú~ā`:ØZ÷ÌZÃVß ZzHgzZ å„ZI :÷C⠁ Ûh +' ×i ñ œÈ¬{¦Ý>Zx Z Åyc k Q ~àX „g ~ 7.

Zíā Z c* ‹rZg‚äVrZQ Xó óK»™zgzg½]ZggzZˆyñ¦X¶ðWnÆTˆwÈÌ~ # q{zÔŠ H ƒÈyp wÎg yŠ q -Z J -VŒ ÷g Ch Z .¸t 0}gv= !È ñ ¬L L # {ÈÔùâ °çgzZz™/ÂÐvZ ƒðƒ2~{ k Z HË?ªZz¤ /ZgzZ Ç}Š ⠁ ÛC Ù ª]P' . ±„~K`g  gzZ kzZā åd $Œ Û ÔŠ Hã)u~~tK6. Xóì ó ꊙs çvZ Âì @* ™/™ƒs 2»{ k HLZ gzZ hb 2ZÔì @* ™êB‚ÆhyxgŠÆVzÈLZŽì {zb 2 Zā ¹äë .VßZzy}÷ä TñX ]³~÷Ð V.Æ ¿kZŽ ì yà !â›LL :gzZì@ŠðZ' . ðÃ~„~çKZÂ: ä~Z{X~Š™uÅäàe $fZ=™ Î]âZ²Z Xó 7 ó Ìc* Wy}÷~ÏŠŽñ)~÷LÂ{zXìCYðÎo0ÆT~¿kZ ÅyckZX D 7.124 Z÷™Íy*ZŠtX÷ìgZhZ'!* H0}÷vßiZŠ6.ð•Z +−Zz}÷Ô „g Czg~Ôìg 2~ e $f ZJ " # ÑL L ~g7 kZXÆ k0* }÷gzZ ñÑ p= " # vZ wÎg izg q -Zg »y WXìg 2~ äy ñ â zg x Z VâgzZ– ñ 1Z ** ¦−Zz}÷X¸Æ: k0* }÷L " # \W~ ]æ X ‰Ö™ Wk0* ÌVâzŠ {z=ZÔì à Zzäƒ]!* ÁêðÃ` Wā HkC :c* â Û ä" # vZwÎg ~g v\¬vZāì yZ ƒ { k H" ?¤ /ZX ÷ â.¸Å yc 6.{ñ¦~ {gëÜæ J -{â q -ZQ :c* â Û ¥#ÃVâ ›™}Š[ä" # x™ Z 6.6. §ZzkZ & ñ œ› M iœÈ¬{¦Vâ ~g ø §z ôggzZ ã. kZ X ÷g Ch Z~àJ -¹q -Z÷zÁ÷Z ¯Z :÷96.

Š[ZŽ »]!* Å " # vZwÎg \ ñ W :c* â Û äVrZ X V¼Hā @* W7~™¼ ~÷! e :¹Ð{−ZzKZä~ :à1~6.** ¦Ž V¼]!* „zāì {g e HgzZ ZÎÆkZ n }÷~ ª q kZ L L Ü zkZX àá ^z™s§~uzŠgzZ ˆ4~™Èt غnûÛôqø †º³fû’ø³Êø :ā¶½ä−Zz ‰ . kZÔV¼HÔVƒyZª~ā ¹¸ ÌäVrZÔ}¼ „\ ñ W X¶ ŠyZÐÐØgÅ\¬vZgzZ„B‚gzZݬ»r"Å{ñ¦[Z {k H"~āV¼~¤ /ZÔì_Ö~VߊgzZìˆ7. ]!* -Z~Vâ»ÆVÍß\WLL q s Z ‹Z »]!* +Zq -Z { Z (Zp¤ /ZgzZÐ3â:vß\WÂVƒ{k H"~āì{ZÍvZgzZVƒ X ó ó?ÐByâ vß\W ÂÅ7ä~āì }YvZgzZÅ7ä~Ž Vz™ : ÷9 X ó óc* WŠ c* :1ÅÒÃÅ䙊 c* x ** »[ ð ©** ¦‰ Ü zkZ L L ©¢E -G ]|7Zā÷~ ƒ !* ŠÆ]ÑqgŠkZÔ÷ î>XG gzZ?¬ŽÈ ñ ¬{¦Ô.™{ i Z0 +Z :÷C⠁ Û Ô c* W7Š c* x ** »ØP © ÆðŠ.125 [g ƒ: ?Š ðÃc ä™" $U* „k H" KZ k0* Æ }È Z # Ôì @* ™ ãZzÃë!* " KZ ‰ Ü z kZ k0* ÆÈ ñ ¬ {¦Xì @* ™" $U* „k H" ÅkZ™0 b 2Z \¬z: 4 :÷C⠁ Û Ôå7¼ cä™" $U* „k H :Hn²Ð−ZzLZä~Ô‰ƒÈ²W}÷™Í]!* tL L Xó ó.

" # vZ wÎg q . ~g vävZÔ ! È ñ ¬ƒug IL L 11] c* WÅgâ{gÎä" # \WQ :X]zˆÅ 21@* — ý ÜûÓößÚ( èºfø’ûÂö Ô ô Êû¬ôÖû^eô ]æ¨ö^qø àømû„ôÖ$] á$ āô ™ Xó ' ó ÷!Iq -Z »g0 +Z „}g v{z÷ñÑ{yctvߎ L L X z™ZŠ Zt]» " # vZwÎggzZ^Zā ¹ä{−Zz~÷ :¹ä~ . X ó óÇ}Š ⠁ ÛC Ù ª]P' .126 X ó óÇ}ŠwÅ|gz¢{zgzZì ZzЄk H"~÷vZā¶„gÈ~wŠ LZ :÷9Šp{zX ?¶$ Ë ƒHéZp~(.Ð T}Š 3Š [Zp :÷C⠁ Ûh +' × X ǃH: ÌyáäkZ »Tì ꊼ {zÐZ \¬z C™ Zƒ ‰ Ü z Dƒ wi ** kzŽ ˆƒ ~g ¤ ª{z6. ÁÐ kZÁKZ~X ÏñY S7. Ѓ Å{ñ¦‰ Ü zkZ -# J Ö ªŽ σwi ** kz~h}÷ā¶: Ì~yázëz}÷Â]!* tp¤ /Z L L åyá Z÷1á1Ð s§~÷ŠpvZā¶ŠF.k ~ ãZ L L ÆÕÐ ug I{nÆ" # \Wb§Å CñÌ~ äâ iÆ} h YJā ©Ô¶ twq »+−Zz}÷1¶sp" Ç!* Â~X ‰ƒlñ{ƒ ëX¸”½ u}¢ gzŠ ª{z Z # Xì mÅ|HvZ ¶ Šā¸ìgg e {zX 7Û~ y$ +ÂI »ā å :¶t{zð⠁ Û Ž ]!* «ñƒ¨ä" # \WX¸lpu"" # vZwÎg Âðƒ X ó ó÷~Š ⠁ Û wi ** ]c* M nÆ]P' .™{ i Z0 +Z : 4[g Âì @* ™ qŽgÐ b 2Z {È Z # 1ñYƒC Ù ª]P' .Ð ƒ Å ñ{¦ā. ~÷\¬vZ~TÐBŠ[Zpðà " # vZwÎgā ðÃ\¬vZà " # x™Z wÎg l»ā ¶t éZp ~(.

-Z q k.gî~g ¯ÅkZ \¬z: 4[g Âì êŠ . ~÷ X ( 7) ó ì "gŠkZ {zZ # Ôá= Í Ð s§Vzg eÃðñÒÈyÃî» ã.VzŠ ã Co¢¸g Zg øÐ »u³zñÆkZÉ @* ™7Šæ6.127 ä TVƒ C™ ZŠ Z]»vZÉ »VâzŠ \W: ÏVz™ ZŠ Zt]» ( " # )\W: ~ L L ó ð⠁ Û wi ** ]P' .™^ÅgŠgŠ½Ï0 + i Š H^ß:Zz%G ~g7Š Z%Ð~ñ" '''''''' X 21@* 11]c* WÔg‡Z {gÎÔ§·2§Ã :¶ Š ( 7) .â ÐqJgzZ ñYc* Šg \ Ï ŠÐkZ»{ ZpÔƒg} a ÐØg ! { i ZzgŠÆkZ L L c* Š wÅnÆVzÈ Æ\¬vZ { i ZzgŠ »Øg Z # X ñY c* Š N* ßB. íVƒ¨~ gzZ ãZŠ ** KZŽ Ð VŒ gzZ @* ƒ 7k-â ðÃÐ Tì gš {z Øg Òi ZzgŠ » \¬vZ X Çìg @* 3. Š k0* ÆØg Òi ZzgŠ LZÃ}È :ì ¹[p Hävg ) .Š {È Z # {zX Çìg ôÐg šÆb 2ZJ -“ {zāƒx¥ā @* ì @* ™í@* ~ìnÆh eyJZ LZ {zX Ç}™y ¸Ã ìJ -x~y WˆÆäâ i W1Ç}Š ìgz¢n kZì b 2 Z Xì Le9 Š Z9J -k .gzZ¤Z # Xì @* ™ŠæÅkZ™0ó ób 2 Z L L\¬z: 4[g Ân™: " $U* „k H" KZāñYƒ' X 7µñt»™fÆX÷ŠŽñ~õg @* ]uZzg Ñ"Æb§kZ ó ób 2 Z Lā L @* ì ]gz¢ÅK]ïë ZP ˆÆäW~™ãçVÐÆb 2 Z 6.6. à {»{ ZpÔƒ: :¼ÐkZgzZƒ4ZŠ™0Z?ÂñY X ñYc* ŠÃW)gzZY ZL‘œā ¹ „äÂÔ <‘œ6. } i ZzgŠÆb 2Zāìt]!* «Ðƒ X ñYƒg Z2Z6.

128 Ã} i ZzgŠÆØgXì •gz¢{z Âì @* Y× CÐgziÃ} i ZzgŠTāìgŠ c* Ìt u0* ]§BVFÌÅkZX ÇAgz¢{zÔì ´Š Ì.gZgzZ ÔŠ Hƒ»Ìñ» eg »y WX @* Ñ7yZZ ðÃ1÷ïŠ ~Ÿpż A ~]y WÔ÷D ‹ kZ1÷ ìg Y} h 3Z+ Ôì .7BVPÔ÷Q~ {Z +à » µñkZ " # \WXì ¦~ Ö[² Zg7Ôì e Uâ i » ]tÍ.Š ÚgzZì Ë Ó ÌÐgzi : ÷# Ö } .z11 ÆŠ ¯z x Ó{z´Æ‘´gzZ yy´ ÔwB ´ X ÷ ïŠ ]úŠÃbD[²ñƒ D VZ Ð }1ì ÑZz äƒ »Ìñ» eX ÷ ïŠ ]úŠ ÅxsZgzZ÷ D Yá p=k0* ~Š ZÐZЊ Z Û Zh +' × X ÷ !lÃKZ " # \WX M7[ZŽ Z ‚ Û ZyZ ðÃÌ ™| 7.g Y J0 +!* yâ ‚Ô÷ Dƒìg™ ~g » Å3Zz vß X ÷ñƒÇg ~g YÃ4z] . Š Zg f1ì mÅgz¢Ôì mÅ{ i ZzgŠŽì {z b 2 Z ¹ä ë Ð KvÅÖ" # x™Z wÎgāì I » Vzg ó]§Xì êŠ {Š c* i }Ð µÂ Âì yZgzZ÷D™ cg »yZ J¦X ÷Ù Š ñƒD™Wë!* ÃVâ ZŽ â¼ Â÷Dg¦ / Æ X¸ ñƒ ñWä™ e Ð ( {gëÜæ)[õŽ ¸ yZŽ â 6 t X ÷ í Y k0* Ð yZ ä " # \WX¸ ìg ™ ~g » Å 3Zz ™|0 +!* yâ ‚ CZāì @* W~ ]c* Zzg :HÄc* gŠ X ?÷vßyÃ\W X ÷n pgmÐ`g Fëā ¹äVrZ .KZ" # x™ZwÎgŠŽz!* Æ êŠ Z # gzZì mÅÐk .]c* WňyWŒ Û Ô÷ D C + M ›ÅxsZ 7Z Ô÷ D™'‡56.

z» 5 ZgÆ! x»gzZ]¾zì{zŠ HH wzZC Ù »g »ZÝZgŠ yZŽ âtáZz ä™wJxsZ~KvÅÖā åx¥£ X @* Y7 X Ç“~ݬ8 -ZŠg Xgâ »xsZV˜Ïƒx}iuq -Z cxsZQgzZÐF3Š Æx?ZmŠ.129 :c* â Û ä" # \W X ó ó™ÆŠ·ªL L äâ i kZā ǃ 3gÍgz¢ä VrZÐ ›‚gB‚ÆŠ·āìt È » kZ :c* â Û ä" # \W ó óV..z÷t òZg Ñ" V˜~§Zz kZ Ìyázëz»ËÐV˜Ç}™x OZÐV.¸1÷ w~ .** ¦ & » `z²Æx?ZmŠ.** ¦X ÷ t òZÆb§kZ Ì~§ZzÆx?ZmŠ.L L¹äVrZXì àZz䃇ÅÑq -Z~ X ó óñYƒ’ A ]!* ¼Ô$]Z|\W: VYQL L gzZ N ‹™| 7.7Z ð¸ '''''''' X§Ã ( 8) .]c* WÅyWŒ Û Ô ~Š ]úŠ ÅxsZ 7Z ä " # \WX ‰ Ö vß {z Å}uzŠ q -Z yZŽ â{z ÂÅ »]!* KZ Z # ä" # \WX c* ÑŠ tØ » ¼ A ~ ]y W :Ñ1Ã}uzŠ äq -ZQÑÚ Šs§ Ô÷D™ c* ŠVRŠ »Š·™}Š!Zj »X÷( " # ) Ñ „ztāì @* ƒx¥L L ?Š·}!dŠ X (8)ó óN Yá: '6. ó ób 2Z Lā L ì {æ7~kZ Ì$tV. ~ {gëÜæ b§kZgzZ ÷ D™wJxsZ Ug ¯çO ¸ wY°Z Y ZÆ [õt Xì @* Yc* 1Õ @»xsZ z½6.** @* ƒ" $U* i ¸WîG 00½E ¦VZ.

** ¦ā÷ D C ¸ ë› Ã{ ÷ á Š !* X å@* Y7yá »ËV˜c* WÐV.130 FiC ˆ Ù „X ÷ 3» ZwÅ„k H" x` {zJ -w‚9 V˜ ì @* Y ÑZ e~ ãÃÙP WXì Ž åyÃ~^XÐ ÷g „ ~ ã½Ï0 + ix?ZmŠ.L L c* â Û äD" # E g— :c* ⁠Ûä" # \W X óì ó ì¸V.kZ X ì ~ DÆ ƒ ¿Šg » xñ Z™/ôÐ áZjÆiu * wÎg {z Ô÷ n pg ñZg H0Æ *kZ xñ Z™/ôāì @* ƒ { i Z0 +Z Ð yZ G ]ÑZÎ :÷y7Ð" # x™ Z X ó ó?ì ìtHD" # EvZwÎg c* LL Ô HwZθ Ìä VrZgzZ ñƒ¢q ! ôgzZ q -Z ó Xó V.Ôì yY~÷~]gŠïÆTÅ]Z f kZì nL L :÷ëŠñ &0vZ†** ¦gzZ[ ñ i ¬0Y Z' .z3 Zg »]¾zìX åYwïÐãÃÙP W X ¶7k0* ÆËÆx?ZmŠ-** ¦ñZÎ~^}g7¨ÅTc* W[Zp tŽ ~ xsZ » VÍßgzZ ]¾z ì ÅxsZ V˜ ì [!* {z » xsZ õg @* iu * ÂñY 1 { ^ . ** ¦Ôv ñ Z†0Z' .Y »]Ñq yZ¤ /Z Zƒ~ ]ÑqXiu *1ì : L » äƒ 4ZŠ tŽgŠ ä\¬vZ1ì H{C Ù b» ~gz$Æ™tÃ_ ZÑJð•Z äVâ ›āì @* ƒx¥ :c* â Û 0Æ*kZ ø Öø ^ßøvûjøÊø ^Þ$āô ™ — ^÷ßnû fôÚ% ^÷vjûÊø Ô # E\ M äë ! D" # E Ñ} Z L L X (9) ó ó~Š™ «ì?ÃD" Ž ä/ ñ ** ¦6. Y** ¦ '''''''' 1¸Z ( 9) .

{¦Ð~ "q -ZÃx?Z @` . '''''''' 1™Z ( 10) . ZL L ** ¦1÷C™wZθ {g !* zŠ øP¦X 7J -Èg cœq -ZÉ ïŠ 7[ZŽ ðÃ{z {¦X @* W7J -t Û ‚à©~g ëg ÅyZÉ ÷ïŠ[ZŽ ðÃsÜ: x?ZmZ' .7§Zz»x?Z ?` . Z ** ¦ mZ' . {¦âZgzZ ³Z ** ¦a à W |ŠzŠ LZx?ZmZ' .131 X ó ó÷BÃiuìÝZëèÑq÷ë ìÃl ìvß L L ˆgzZ÷D™ ìÃ)(l " # x™ZwÎgˆw‚PÆ*kZā ¬Š ä*ŠQ :÷Dƒ4ZŠ~h+ŠtŽgŠtŽ vßVZi Z — xöjûËøÖû]æø äô ×$ Ö] †ö ’ûÞø ð^qø ]ƒøāô ™ # LL X (10) ó óñYƒ‚ìgzZñY MŠæÅvZZ XìCƒŽìÉ7ìx¬{zÂìêŠìZ # óób2ZLā L t{zÔìMÌ$gzZq -ZÐkZ Ð V˜ ì êŠÐ V. Z ** ¦X ÷ a** [òZƁg {0 + iC Ù „ V˜ ÷ D hg~ ~Š Zz { Š Hz [W ÙP Wā÷÷ [Š {¦Â÷Ì:Zz™hg~l.Ãx?Z ?` .z {z ÂñY H qŽgB‚ÆwŠ tœÐ \¬z: 4b 2 Z Vß VgÑ" ÐáZjkZX CY Å7J -µÂÅTì êŠ Ú ZgzZ @* ƒ7yá »y¨ KZ Xì # Ö } . Z # Ð s§~uzŠ1÷ C™wZ΄zû%~ŠgzZ ÷ ChzŠúÆyZx?Z ?` Z .{¦âZ KZZ # x?Z VâŠP{z‰ðÑyâ ‚Ž »Å Wä3B‚LZ ð{¦X ÷ìg Y:Zz„%•¾¼ :÷9™g åÃÙP W{z?σù¬g¦ / ~~Š ZzkZˆÆkZÔ ÇñYƒ»ˆÆ X ó ó?÷ìg YV¹™hgVŒ…! ð Z' .

z1.zā å Š Hƒ¢„~6¬ [W" kZ nÆVâ ›á Zz äWJ -# Ö ªgzZ c aÆyZ Ô nÆyZ {zXì Xì ꊙ~g Y*q -Z~~Š Zz{ Š Hz :@* YY7Ð{𦤠/Z‰ Ü zkZ X ó ó?ì HéZp~(. z Ô÷ èÑq÷CÎ6 7b§kZ {ð¦~g â Å Oâ X @* CWIÃ\¬z: 4[g ZŠ Zt Åx?Z ?{¦X 7ðÃV. ~h NÅ{z%ðƒCÎhzŠ {zQÔ @*M 7ÃðÃV.g WÃ0 + 6.132 :ì . Ѓ Å\W ! ! ! L L :™ G{z . Z ** ¦ ^ßøÃø n(–øm% à»Öø ]ƒ÷]ø X ó óÇ}™7ù ŸL…{zQL L gzZ}™x »6. Þ ‡ÆäYèÐgiƒWŽ ÷9]!* {zx?Z ?\W ÂM7[ZŽ ðà ]„ø`Feô Õø†ø Úø ]ø äö ×# Ö]øP X ó ó?ì c* Š¬»ä™ (ZÃÙP Wä\¬vZ H L L :÷C⠁ Û ð {¦Â÷ïŠ[ZŽ~]mZx?Zm' . ~h N Å Ì{zX ÷CYƒ1‡"{ð¦™NŠ ¥Ðk\ CY6.z1÷÷ [Š V . {¦ Ãa Ôì C*k\ Ãx?Zm³Z¶ X ÷ CÑB‚ LZ {zŽ ì @* Yƒ »yâ ‚ }āÃNŠā @* ÷CY| m 6. Ðz½Æ\¬vZ¤ /Z {ÈX @* ™7ùŸLÃVzÈLZ \¬z: 4vZ X Ç}™7ùŸLÐZ \¬z: 4[g Âì ¬»[g}÷tā}™™™t »Å W ä3Q ÷ Sg yŠPB‚Æ x?Zm³Z¶ LZ x?Z ?` . + 0 ðÃÔy¨ l KZ ðà W7ÃðÃÌV.

Ðz½ÆvZ äT÷D ÑŠŠ c* # ÅVâ q -Z…[yxgŠÆ :ā c* Š$ÃVâ ¨ KZá ZzäWJ X ó óÇ}™7ùŸL…\¬vZ L L yáÐ V˜ì êŠÐ V. x ÓKZ {z¤ /wëq -Z »Vâ ¨ KZ . kZ {zÂD Yï„}¢PÃð{¦¤ /ZXì êŠ[ˆz {z%z̉ Ü zÆ5ZŠ Z Å{/gzZ ǃ7ÈJ -# Ö ªŽ VZ. »x' × iX ó óc* Š™h MBL L Ö ªgzZ Hx ªVŒ6.6.zgzZì êŠ[ˆzu" Âì êŠ Z # b 2Zā Zƒx¥ X ñYôÐgŠÆkZgzZ ñYHz½gzZŠ OZ6. kZāìtoÑX @* ƒ7 ]ÏÆã.Ð ƒ ¸ G Å ð{¦ Âc* ŠZ # äkZ1'YƒèZg6.133 X ó óVzŠ öÃaÂN Yï}¢PÆã0* LL u"Âì êŠ Z # \¬z: 4 b 2Z 1 Cƒ éZp ~(.gzZ ñŽ Ôì mÅÃVƒ¤ /ÅT $rgzZ])Ð]gŠKZŽ b 2 Z LZŽ gzZì @* ™ Za V*‚W~ ]5çÆ (Ž Ôì êŠ w$ +~ yjgzZ s # Zgà X ?ì {æ7ª q/& ** Å# Ö Z kZÐkZ HÔì @* ™êB‚ÆhyxgŠÆVzÈ {æ7 wq Zg øÐ kQ G ?÷ ~ ägzZ ðZÎgz ª f ¾` Wy›ā }Y 7{z H Ç}™¨ ¸Ã+Š kS gz¢{z Ô Ç}Š ì¢ G Ô Ç}Š ìÃ# Ö Z kZgz¢ b 2Z Ô7 Šp¬c%$ +ª q KZ # Ö ZāìtoÑc kZXì c* Wc 䃨 ¸+ŠtèY ùŸLÐZ {zā}™¢gzZ}™ qŽgÐ kZÔ}Š hŽ mÐ b 2 ZÔ}™Òà X Ç}™7 -Z J # &7J -‰ Ü z kZ]¾zŠæ KZāì < L Åà¬vZ1σ¨ ¸ # Ö Zt ¸Ã+Š kZ V×** ¨ Z Â~g ‚gzZ lÃ~g7 Ô&& F.

gî~g ¯~ | # gŠ Ôc* Š™~g Y*n ÃãÆgLā Hc_Ð x?Z ?*%]|Ì~ ݬÆciÉ ñZ¤ /7gL XM hh7ÃãÆgLÌòŠ Wq¡kŠX h X ?5$HÐkZ . zZ}¾ÔhÃãÆ| # gŠkZ Zg f ÂgzZ L L ÆyZ Ôc* ŠÇ Z| # gŠÐ ãÆgLÐ ]gŠKZ ä à¬vZāìt ]!* ÅWÎ ä kZX ?@* ƒ H ÂêŠ Z¤ /ÌgL¤ /ZÔØŠ ågL6.•ZÃV@ÃKZJ -Z ## Ö ZXì ÅŠ4Æ ?wG *%]|Xì $ë Z q -Z n }gø ~§ZzÆ x?Z ?*%]| :ì @* â Û »à ¬z: 4[gñƒD™™f »î ZzÆx?Z — èô ×øíûß$Ö] Åô„ûqô oÖøāô šö^íøÛøÖû] ^aø ð^qø^*Êø ™ X ó óc* Š ànÆ| # gŠÆgLq -ZÐZä1ÅciQL L ]|~ª q kZ Ô å7| # gŠ Zg7 Ô å Ú »| # gŠÆgL{zāì I »‚ñf :¶ Š r"Åx?Z ?*% — ^÷nù ŠôßÚ$ ^÷nû ŠûÞø kößÒöæø ]„øaø Øøfû Îø k% Úô oûßô jønûû Öø ^mø kûÖø^Îø ™ X ó óLg:y¶ Kzx ** Z÷gzZ CY%„¬ÐkZ~l» :Ðì {zZZ — ^÷mù†ô‰ø Ô ô jøvûiø Ô ô e%…ø ØøÃø qø ‚ûÎø oûÞôˆø vûiø Ÿ$]* ^`ø jô vûiø àÚô ^aø ]ø ^ßøÊø ™ J GE X óì ó c* Š™VZzg*q -Zn}¾ä[g}¾Ô™:§:¹™gåÃkZÐ ö-4&0* 亁 Û LL — ^÷nù ßô qø ^÷f›ø…ö Ô ô nûû ×øÂø ¼ûÎô ^Šøiö èô ×øíûß$Ö] Åô„ûrôeô Ô ô nûû Öøāô pûˆ( aö æø ™ X óÐ ó . 6.7. -gL{ i @* zF.134 Ö Z ~gZŠ)f Å䙨 # ¸Ã+Š kZ ä à ¬vZā]!* ëZgzZq -ZX êŠ Î 76.ä™ X ÏñW7ŠæÅà¬vZÔ CYá 7J .

zZÆyZgLA $c* àJ -ZgŠ » ]¾z Šæ Å kZ1Ç}™¨ ¸gz¢Ô Ç}™¨ ¸Ã# Ö Z kZ b 2 Zā Zƒ x¥ CZ à ¬vZQÔ ñYá J -u•ZÃÒÃKZ# Ö ZX ÇñW7%ÆÒÃÅ# Ö Zw” X ÇÇŠæKZ ñƒD™Zg7{°z ~ÒÃÅ䙨 ¸Ã+ŠX}™wEZ c+Š LZ…{zāì ¬ŠÐà¬vZ X}™ZamÜZ~x »}g øgzZ}Š Î :^â X ì[ø 7ŠÌ~]gßÅk. ½ŠZñt .135 Xì @* ™Špà ¬vZ {zìC Ù !* Ð'Æy¨ KZx »Ž 'c* Š™äà¬vZÔ Y™7y¨ KZ ** ™sp~| # gŠÆgLÃã 'c* Š™äà¬vZÔ Y™7~g Yy¨ KZ* 'c* Š åäà¬vZÔ Yå7y¨ KZV»gLÐ| # gŠ 7Šæ ÅkZ @* à7J -u ð•ZÃV@ÃKZ J -Z # y¨ KZāì < L ÅkZ1 -u ð•ZÃV@ÃKZð\Wā Š J HHc_Ð x?Z ?*%]|Ì~ݬ kZX CW *% ]|~ ݬ Æ ciā åx¥Ãà¬vZ X ñW]¾z Šæ à¬vZā @* Nà •ZÃÒÃKZäVrZÔ ¶ÒÃ{zå[£ŽÐyZÔ‰h7ÃãÆgLx?Z ? X }¤ / 6.

Ôì t Zig „Šp ÂvZ ÔNî= { zāVƒ Let:gzZ Le 7tig ðÃÐ yZ ó Š'.136 ч]†Ö] ( Ñ]‡†Ö] :ìŠ ÷ á g Z »\¬vZ á*] ‚ömû…ô].™ÏÈ~÷{zā H7Za nÆx »ËZÎÆkZÃVâ ¨ KZgzZXä~L L ]¸~(.  igzZ ÑZz X ( 1) ó „ Eš! X ÷ öW .ë ã½VâzŠ gzZ ÷ ï÷ á ~ VZ Y Z Æ \¬vZ VâzŠ t Zi°Z ti Z°Z X ÑZz¶Štig4ì È»ti Z°ZgzZV‚g ~izg »ƒ  Ôì È»t Zi°Z E! Å \¬vZ X bŠ } Š ”?Å ä™Ýq œÐ q ËÃË÷ öW -š -ZÆ tig c ä™Ýq tiggzZ ä™ Za tig cg Z0 +YC Ù \¬ ~g !* ]Z f {z Ôì t Zi°Z Ú X ì ÑZz䙽[òZ :÷9 2Åtig Ü ¤ÃŸÐ ä3Î÷ D W{)z ]!* ‰ zægzZ VÔ Z½~ T :ч… p†a^¾ '''''''' 58@ * 56] c* g Z¯Z ( 1) . «Úø æø Ñõ‡û …( àûÚ( Üû `ö ßûÚô ‚ömû…ô]. «Úø (áôæû ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$āô ‹øÞû¬ôÖû]æø à$ ³rô³Öû] kö³Ïû³×ø³ìø ^³Úø æø ™ — àönû jô ÛøÖû] éô ç$ ÏöÖû] æƒö Ñö]‡$ †$ Ö]çø aö äø ×# Ö] á$ āô (áôçû ÛöÃô _ûm% ~Ô.

]⣠X c* W7ti Z°Z6.137 Xì @* ™kCs # Û z]¯y¨ KZgzZì Cƒ½ð** Z Âz »+ŠÐkZÔì QðÉg c]y WªÏ0 + i ~$ +ZÐTÔyZZª: ч… oß³›^³e ñ⠁ Û _¬x?Z:ËggzZY m CZ ä \¬vZ c Z½kZXì @* WxyjÃwŠgzZgÅ XN â Û wi ** ÃÐyWc ðÉggzZ TÔì ꊙ c Z Û„  Z Û zDgzZª zŠz wâ ªtig VâzŠì Le c T\¬vZ ZuzŠgzZ c Z Ûq -ZÐ ~ VâzŠì Le c TgzZì ꊙßtigVâzŠì Le c Xì êŠ™ß Xì ‚gzZ„È»tig~y !* i 5~ˆyWŒ Û ó óti Z°Z L² L ì c* Wû%q -ZsÜ~ˆyWŒ Û ó ót Zi°Z L LÌZ »\¬vZ gîÆÌZÆ\¬vZ Ì}~ˆyWŒ Û Xì c* W~\Æ XXàn·]†Ö] †³nìZZ 6. ?ì t Û H~ti Z°ZgzZt Zi°Z ²ì ÂzgÃgzZ ËL Âì êŠ ÃËLÔì Âzg LÔ ì êŠ LŽ ì {z ti Z°Z ©$E ÌÃðñ{zÔ7[ ˆzu ðû «ÆkZXì êŠÚq éŒG Z š à  Žì {z t Zi°Z X ÌÁ Û »gzZì êŠtig :ì ÞZŠ ÷ á gZ Ø' Òö ^`ø Âø ø çû jøŠûÚö æø ^aø †$ ÏøjøŠûÚö Üö ×øÃû møæø ^`ø Îö‡û …ô äô ×ùÖ] o×øÂø Ÿ$ āô šô…û Ÿ* ] oû³Êô èõ e$4ø à³Úô ^³Úø æø ™ — àõnû fôÚ% hõ^jøÒô oûÊô : {z0ÆTgzZƒ:)fÆvZtig »Tì 7(Zg Z0 +YðÃÑZz½~}i L L .

x £gzZq -Z — Üö nû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] çø aö æø ÜûÒö^m$āôæø ^`ø Îö‡ö †û mø äö ×$ Ö] ^`ø Îø‡û …ô ØöÛôvûiø Ÿø èõ e$]ø àÚô àm(^*Òøæø ™ Ìti Zg Zg vgzZì êŠ tigÃyZvZ Ô DQ 7ñVZ tig CZŽ ÷gâ Y „ Ä L L ó }YgzZ ù 7¼ƒ  {zÔì „z X ( 3) ó ì Æ tig: Zizg {zX D™7{íf tig CZgâ YÐ ¹āì ~ } @x]!* t ì c* W ä×# Ö] o³×ø³Âø Ÿ$ āô ~e $W¸¦ / Xì êŠtig: Zizg7Z \¬vZgzZ÷ä 3cw” Xì ¿gáóf LZäà ¬vZbZ Û ÅtigÆ]‡‘x ÓāìtÈ»T :Å ¬ŠV-ÂBVZ. Z ** ¦ àøÚø 4 àûÚø lô]†ø Ûø%$Ö] àøÚô äö ×øaû *] Ñû‡ö …û ]æø ^÷ßÚô 4 ]÷‚×øeø ]„ø³øaøþ ØûÃø qû] h( …ø Üö³nû aô]†ø ³eû āô Ùø^³Îø ƒûāôæø ™ — †ôìô¤] Ýôçû nø Öû]æø äô ×ùÖ^eô Ü`ö ßûÚô Ã]y WgzZvZŽÐ ~ Vz°!* ÆkZgzZ}Š ¯à»ðZÃàkZÔ[g}÷} Z L L Xó} ó Štig »V]ÆnC Ù 7Z3â \¬vZ Âtig1å c* Š hŽB‚ÆyZZ6.138 X ( 2) ó ì ó `gŠ~íŠs ™q -Z¼ƒ  Ôì * @YxÎ{ zV¹gzZì Lg {zV¹āƒ}Y :ì y⠁ Û »vZ6.g Z-Š ÅŸ äx?Zm'. Z ** ¦n kZÔì êŠ tigÃVâzŠ›gzZ Û »{ zÔì 3gá)f LZ ä :c* â Û ~[ZŽ ÷ nû ×ô Îø äö Ãö j(Úø ^.\¬vZ ÌÃtig ä x?ZmZ'. Z ** ¦ Æx?ZmZ'.Êø †ø ËøÒø àÚø æø Ùø^Îø ™ —¡ '''''''' 6Šƒ( 2) 60]¶Z ( 3) .

(gzZq -Z ØöÃø Ëûmø àÚ$ ÜÓöñô^Òø†ø ö àÚô Øûaø Üû Óönû nôvûmö Ü$ $ö Üû Óöjönû Ûômö Ü$ $ö ÜûÓöÎø‡ø …ø Ü$ $ö Üû ÓöÏø×øìø pû„ôÖ$] äö ×$ Ö] ™ — ðõ oûø àÚ( ÜÓöÖôƒø àÚô }™{0 + i»{zQì êŠ]ñ»{zQc* Štig»QH ZaÃ?äTì „vZLL ™Ìx» ðÃÐ~yZŽì(ZðÃ~VrÑñƒñZI}gvHÔÇ X(6)ó ó?ƒ@* ¹ Ânç» tigāt ÈÔì Š HHwEZ+ » èâ ~A çÆ tig VŒ '''''''' 126{ÂZ ( 4) 10Ô 9{>3( 5) 40xz°Z ( 6) ._Æ~ # qzÔÅq -ZC Ù cVß Zz X (5)ó ó‰ƒ~yŠg ex » :c* â Û Š÷ á g Z6. zZˆÆäÑ~  tÔ c* ƒ Š™½yâ ‚ »uZgpÐ} i Z0 +ZÇ.ŠÄgQ'.~kZgzZØŠ )h N 6.139 X (4)ó óÇVzŠ ÌÐZ~Âyâ ‚ »Ï0 + i{ izgPÅ *ŠÔ Çäâ:ŽgzZ L L :ì ÞZŠ ÷ á g ZÔì c* Š™ë Z Û yâ ‚ »tigÆVzg Z0 +Yx Ó~}ikZä\¬vZ ø Öôƒø ]÷]‚øÞ*] äö Öø áøç×öÃø rûiøæø àônûû Úø çû mø oûÊô šø…û Ÿ* ]û Ðø×øìø pû„ôÖ$^eô áøæ†ö ËöÓûjøÖø ÜûÓö³ß$³ñô]* Øû³Îö ™ Ô èô Ãø eø …û ]* oûÊô ^`ø iø]çø Îû]* ^`ø nû Êô …ø ‚$ Îøæø ^`ø nû Êô Õø…ø ^eø æø ^`ø Îô çû Êø àÚô oø‰ô]æø …ø ^`ø nû Êô ØøÃø qøæø ( àønû ÛôÖø^Ãø Öû] h% …ø — àønû ×ô ñô^Š$ ×Ö( ð]çø ‰ø Ýõ^m$]* D ZIŽ »kZÃVzuzŠgzZƒD™¬ÐvZ kZ ?HÔ¼ÐyZ ! D" # ) Ñ} Z L L ŠŽzÃ}i ä kZ Ôì [g »Vß Zz y˜ }g ‚ „z Ô c* Š ¯ ~ V⊠zŠÃ}i ä Tƒ `â ƒ  g0 +ZÆkZgzZ.kZÐ6.

gzŠ :ì ã!* gŠ ÷ á g ZÔì 3gá ä\¬vZ)f »tigā‰ ø ŠøÚû ]* áûāô Üû ÓöÎö‡ö †û mø pû„ôÖ$] ]„øaø àûÚ$ ]* ™ — …õçËöÞöæø ç) jöÂö oûÊô ]çr% Ö$ Øeø äö Îø‡û …ô Ô '''''''' 2643›Ô 7454~g gÔŠñ &0vZ†]|e $Zz'.nÅZ X 5/546wZµbÑ:¶ ŠXì c* Šg Z Œ Û gÐZ~wZµbÑä| ò Z0Z)´X 91{ çG . :xnv‘ &m‚u( 7) äã ò ]ÑZ +−ZÜ* *)´Xì ~z%Ð y ñ Z0fv . gî ^`ø Îø‡»…ô ØøÛøÓ»jøŠ»iø oj#uø ‹ º Ë»Þø løç»Ûöiø à»Öø äü Þ$]ø o»Âô æø …ø o»Êô &øËøÞø Œô‚öÏöÖ»] |øæ»…ö á$ ]ô }g7/gzZtig »kZJ -Z #$ Ë W7]ñÃLËā Hx AZ=äk.]|gzZ) ñ â Z1Z]|ÔŠñ &0vZ†]|g $ut ( 8) } :¶ Š X ÷ ‘ W¯ ) !* »e $¾Å}uzŠq -ZŽì ~z%Ð t§Š¼t 2ì 9g $ut :ì ¹~}g !* ÆkZ .Z bzg L L X (8)ó óN Yƒ: wÈë~ w”Æ ö‚ W{Š c* iÐ {Š c* iāìtX Z (.Ð ƒ  Zg ø ~h +] .140 :ìŠ ÷ á gZ» " # x™ZwÎgXì Š Hc* Š™ð¬ yŠ 40{zQÔì LgyŠ 40~]gßÅû ~ùÆVâ KZ ðÃC Ù Ð ~? L L bzg~ kZŽ ì * @Y 5à º Û Ð s§ÅvZQì Lg K1 yŠ 40 Q Ôì Lg ZÆß @{zātgzZ¿»kZ Ô/ÅkZ Ô tig »kZ :ì @* ƒê »VÂ!* 4 0ÆkZgzZì |Y ó c* ì X ( 7) ó G ì @* Y H‰ Ü z kZê»tigÆy¨ KZC Ù á Zz äW~ *Š ā Zƒx¥Ð g $ukZ +ZX ì @* ƒ ~ ù Æ V â KZ { z Z # G y− Ã\WLZ ënÆ tig T < { i Z0 Hc* Š ŠÉn}g øAì M„ Ú Z~|{zÔ÷~6Æ{Š c* iÐ {Š c* igzZ÷Æ åtig Zƒ–»{ LZ ëJ -Z # ÏñW7]ñJ -‰ Ü z kZÃËÐ ~ ë2 ì :ì y÷ á ~ f y⠁ Û» " # x™ZwÎgÔB™Ýq:6.

: xnv‘ &m‚³u( 10) »ÏŠ ¤~tigngzZì CN* ßà .¬Š :ìÀF. \W{zH L L :¹ävg ) .141 vßt ÝZgŠ ?á uzg tig CZ Ýg¤ /Zì Y} Š tig »Ž ì yÃÔ ƒ C Q c* LL X (9)ó ó÷ñƒ} h Z6.tig6. / ¤ ÐhgzZ Éu X óì ó êŠyÃÁ C** 3Ã\W L L:Š HY7Ðvg ) .kZ }itgzZì 3gá)f »tig}g ø ä kZèY1@* ‚'. X ó ó@* ™lg !* Å KzgÐyW G{zÂCƒ:o ÅkZ¤ /Z}itL L : Å\¬vZ¤ /Z }it ªZzXì Å ðÉg ~g ø s§Å|~(.ëÐ yW{z ÂCƒ Xì ~gl}g øAì êŠtig „ Ú Z…{zÂì ÅÏZ Ì :ìŠ÷ á gZ» " # x™ZwÎgXì@* ƒ~tiggÑ»qðƒÅ «C Ù É7~izgsÜtig äü fø n»’ômö gôÞ»„$ Ö^eô Ñø‡»†( Ö] Ýö†ø v»nö Öø ‚øf»Ãø Ö»] á$ ]ô ó * @Yc* Š™xzøÐtig¯ ) !* Æ{ k H{ÈL L X (10)ó ì '''''''' 21<Z ( 9) ~z2 ZqùÌäiò !* 0m. m.Xä vg ) . -Z q :c* Š[ZŽ äVrZ X ó óVƒ¥@* 3ÐVâ Z   ÆvZ~L L :¹ÐV äòŠ W Xóì ó @* ™lg !* Å Kzg6.»Tì ~ìÎZ®g $uq -Z Å b§ÏZë @* ì ¹ 9ÐZ~ ®: ¶ Š Xì c* Šg Z Œ Û ®ä òã]Z)´Ãg $ukZX ó ì ó * @Y c* Š™xzøÐ tig ¯ ) !* Æ {k H{È gzZì ¯ ) !* X 3006ìÎZ .+Z†Ô4262ï ò ±x â Zi ZÔ.Z ìÎZÔy ñ !* N]|e $Zz'.

Z'.gîÆZwÅVƒk H 䃎 Dƒ7Ýq]Zx{ zÆ® ) ¤Z kS Åk QÐZ1ì Â@* ™ÏÈ à{Ð bzg ÂÏA 7ZwðÃ~*Š…6.N ~L L X ó óÝ P7 òŠ WQXì © 8á]¯Å® ) ¤ZÐ y¨ KZ LL\¬vZ6.yZā÷BëÔ÷D™{ k HŽ ë~gzŠ {ŠŽñX Âe :¹äËÐ~G™xÔìg¦ßZg øt X óì ó ÐzzÅ{k H}÷tzgt»kā Z Vƒ* @Y™™NŠÃtzgÆï ŽzZKZ~!nÅvZLL ÆVâ ›™ ïH.142 ]gßq -Z Å ZwkZgzZì CY ~Š Ì~ *Š¬Ð ]y WZwÅVƒk H ā Zƒx¥ :Š Hc* â Û ~Tì CƒÌÐ123e $WÅY ûZ {gÎG @* ÅkZXì Ì.Åtig ZwtgzZì h +”ÌgzZ Zw :¹äòŠ Wq -Zāì c* W~ X ó óêŠ7Zw=ÂgzZVƒ@* ™ ã⠁ Û ** ~¾~Ôì *™ H ÂvZ} Z L L :ðWi ZzWÐZ ]¯Å]YoÐ ?ä ~ H ! 7gÅ» kZN1Vƒ .\Lª zŠz wâ Å´ ˜< <gzZ ðƒ ì*Š~gzŠ ~y WÆñx Z™/ô :¹ñƒD™¥#ÃVÍßÆgzŠ LZäxñ Z™/ôÂðW~Œ '''''''' 123Y ûZ ( 11) . ZÔ Ì~]gßgzZ ËgzZì $ Ë ƒ Ì~]gßÅ.̎ L L Å]y W² Çñ0* ¬~*Š ÏZ Zw êâ iÑÅkZ Ç} ™ðZ'.~*Š ðÎā Zƒx¥ W. g}Š Zw'.Åtig — äô eô ˆø rûmö ]÷ ðç‰ö ØûÛøÃû mø àÚø ™ X (11)ó óÇñ0* V»kZ Ç}™ðZ'.

:āìtZw~(. Z'.ÆvZ {zāßy YÂ÷ìg™YZ ñƒ T Zu»vßādŠ ?¤ /Z L L X ó ó÷ìg 3āðŠ Á'. ™NŠÃ} Š6. ·ÃVƒk HyZë~äâ i X ñYwÈ„Ã{ k HòŠ WāìtZw~(. ZáÐZäã ò ]Z . ÃkZgzZ} ™{ k HòŠ Wª :ì I»VÍg ) . Ѓ  ÅVƒk H āì I»VÍg ) .143 Æ" # vZ wÎg Ô÷ q -g !* {Š c* iÐ w!* ~ Ã~g v{ k H{z gzZƒ D™{ k H? L L ó Xó ¸D™g Ñ~]. : x³nv³‘ &³³³m‚³³u( 12) )´X Ç}™ ÕÌÅ~Š{zÂVƒVc* Š ZzzŠ ÅäÎÆxŠ W0Z¤ /Zāì ~Tì ÅÜg $uq -Z~ èv³nv³’³³Ö] Xì ¹F.Zg fÐ Tì 3g™gHtig »VzÈ x ÓLZ ä Tì { z ti Z°ZgzZ t Zi°Z # x™Z wÎgXì Lg~6Æw”Æ{Š c* " iÐ {Š c* iå y¨ KZ1ÇA {Š c* i: ǃ :ìŠ ÷ á g Zug I» h]†ø j%Ö] Ÿ$]ô åö ^Êø £Û»mø à»Öøæø (†ìø4 ^m÷ô ]æø äü Öø á»]ø g$ uø]ø gaø ƒø à»Úô õ ]æø Ýøø 4 àôe»Ÿôô áø^Òø ç»Öø „ èì »òŠ WÔ Ç}™éZpÅ ~Š Zz ~uzŠ {z ƒ ~Š Zz ÅäÎk0* ÆxŠ W0Z¤ /Z L L ó $ Ë ½ X (12)ó ì cT ÇA x £{z »ÏÈÐZÐ uZgŠ ZÆkZ ÂñYƒx¥Ãy¨ KZ¤ /Z|t '''''''' è׳Š×³³ŠÖ] äã ò ]ÑZ+−ZÜ** )´²1048›9Ô´ â 0÷Z]|e $Zz'. Ѓ āì I»VÍi'. Xó} ó Š™ »g¦» FÆ{ k HÐwŠÆy¨ KZ \¬vZ L L XÑ äƒkC~]¯~{ k HÐZXŒ: Z'.

 igzZ ÑZz]¸ X (13)ó „ » \¬vZƒ  {z Ô켎 k0* }÷āì @* ™ Za |t ~ y¨ KZ kˆZ » ÏÈ Æ\¬vZS7ðÃ~]Ñ»kZgzZ ’ e āâ Ð Ï Qì Óâ qŽ= Ôì {Š™ « ÐqË{zZ # 2ì CƒÕðÃ: ðÃ~ k Q Âì @* ™ßtig {z¤ /ZXƒ Y}ŠŽ Z (. ^Úø ( áôæ‚öfö Ãû nø Öô Ÿ$āô ‹øÞ¬ôÖû]æø à$ ³rô³Öû] kö³Ïû³×ø³ìø ^³Úø æø ™ — àönû jô ÛøÖû] éô ç$ ÏöÖû] æƒö Ñö]‡$ †$ Ö] çø aö äø ×$ Ö] á$ āô ( áôçÛöÃô _ûmö Ô.[p½]ZgwŠ !* Xì CYƒlg !* gzZyÃîÔ S0 +Wh +”]Zgq -Z Âì ÀZ' km yŠZ # Xì CYW’ÐZg »y WÔì Sg ù’Ð S0 +WgzZ lg !* ~+LZ {z Hä S0 +WgzZ lg !* Å]Zgāì ÷ [Š™wïC Ù !* Ð } i ZzgŠÆ+u CZ ·(.144 :H Za ÐZä\¬vZ á]* ‚ömû…ô].q -Z Ð á ZjkZÔì @* ™x OZ » wŠ 4 ðÃ{z ÝZgŠ Âì @* ™xzø :ì NŠ 6. zË·(.Ôì t Zig „Šp ÂvZ ÔNî= {zāVƒ Let:gzZ Le 7tig ðÃÐ yZ ~ ó Š'. -Z q EZ # Xì k¸=g f uZz »¬ g ¦ /Æ kZ c* ÍÔì C™ ~h !* bgzZ ì C` I B X ÷5'.§Zz » ·(. ^Úø æø Ñõ‡û …( àÚ( Ü`ö ßûÚô ‚ömû…ô].™ÏÈ ~÷{zā H7Za nÆx »ËZÎÆkZÃVâ ¨ KZgzZ]» ä ~L L ~(.Âì ÅyWä kZX ¶_ a Z kÅkZ Ô=g fuZz »¬g ¦ / ÆkZāì ÷ [Š HX Hyv :¹gzZ c* VZus§ '''''''' 58@ * 56] c* g Z¯Z ( 13) . }iÅt ‚ÆÐc¬g ¦ /LZV˜ì ß™h ÇÐ~äZk .

LL \¬vZ Ìc_ »w”Æx £+F.gîZ # gzZ :¹ä\ ð WX å7e~*ŠkZŽ HÐ ø nûû Öøāô †û ¿öÞ*] oûÞô…ô*] h( …ø Ùø^Îø ™ —Ô X ó óVdŠN~ā} ŠÃñZg c* =Ô[g c* LL X~Ã~g ø.qx ÓÐ Tì {z t Zi°Z ā Zƒx¥ Z÷āì @* ƒ uZgŠ Z »|kZÐ kZQ ÂñYƒ Za ¢t Z # X Vƒ: VYH„ :ì ÑZzg ¹!* „zì k0* ÆvZ¼ŽgzZì ÑZz䃻{ zÔì ̼Ž k0* — Ñõ^eø äô ×ùÖ] ‚øßÂô ^Úø æø ‚öËøßmø Üû Òö‚øßÂô ^Úø ™ g ¹!* „zì k0* ÆvZ¼Žgz Zì ÑZz äYƒ ay { zì k0* } g v¼Ž L L .kZ b§¾ā < { i Z0 +Z X Ç}Š™x OZÐ}:}t Zig {zÔ Zƒ7Ètig Z÷ˆƒ[Zy k¤ /ZÔì X åc* 0* äx?Zm.lg !* Ô ŸyÃîÔ ŸS0 +W Xì)f}¾tig Z÷āVƒ ŠŽñt Zig Z÷É 7~ kkZ tig Z÷ā å¢Ã ·(.q{z { ZpN Y ÅÔ. íÂÌíŽ Ôg ÇŠgz6. —kZ Âñƒx¯ëÐ \¬vZ6.145 X óì ó óf}¾tig Z÷'™ì eŽ Â!vZ} Z L L „Y ]!* -Z Â~X è% ~¾Ô™[Zy q k~÷gzZ ‚'.ñ]|&ì x £{z»ÏÈt vZ Ì!Zâ » Kzg ªq Ï ÌŠ Z q -ZÔ c* *ä uÈ Âã +ægzZ†Ð^{z Z # :ó â Ð — †ºnû Ïô Êø †õnûû ìø àûÚô o$ Öøāô køÖûˆø Þ]* ^ÛøÖô oûÞ(āô h( …ø ™ X ó óVƒ` Z»kZ~} Š™wi ** 6.

z Âì @* ƒg ¦ /Ð Âq -Z ÅkZ {z6.E Zig Åà ¬vZèÑqì @* ™„ÌÌÅV”ÆV”gz Z V”Éì @* ™x OZ äƒ7ù ŸL7ZgzZì @* ™ ãZôgzZ«™ÅV”}g ø\¬vZ ƒyZZ6.ñgzZå ** Z ¦Xì @* ™ ãZôgzZ«™ÅV”ÆkZˆÆä%Æ ÐZ x?Zmå ** ¦Xì SeZ¤ /Žì Q+Zg Z.ŠkZÔ÷Tg~àkZŽì ÅVñdzŠtāìtnç»g Z-Š kZgzZ L L X (15)ó ì ó y¯æ: Z  »V”yZ Ù ª: Z  C ïZ ˆ¤ / g Z-Š¤ /ZÔì ®Š: Z  »yZnÆg Z.146 X ( 14) ó ì ó Ñ Zz » t ig L Z sÜ: { z Âì * @ Yƒ ~g ¬Ð ¢gz Z y ZZ Z # ~ [Åtig y ¨ KZ ¢6.Š kZÔ ÷a VZ Â** gzZ dt Le \¬vZX M h™7«™ÅäZ  LZ d{z²ÐB^ßÐZvßgzZ ÇñYƒ h™«™Å kZ {z ~ ª M q kZ² B wïÃäZ  LZ ÂVƒ yZŽ a { zāì :Š HHVYnÆV”dyZx ÈZ Zg ‚tX Vƒ — ^÷vÖô^‘ø ^Ûøaö çû eö ]* áø^Òøæø ™ '''''''' 96ìZ ( 14) 82l Z ( 15) .g §ZÆx?Zm.kZgzZ kZ \¬vZÐ • '.Š q -Z V.Å¢gzZ yZZÆ y¨ KZāì M$¸ …~ l Z {gÎX êŠ # »x?Z:.ñ** ¦~ˆ X ÷  J¦Æ™yÐ}u6 :÷ë ñƒD™yÒä — ^Ûø`ö Ö$ ˆºßÒø äü jøvûiø áø^Òøæø èô ßømû‚ôÛøÖû] oûÊô àônûû Ûønû jô mø àônûû Úø ¡Çø ö Öô áø^ÓøÊø …ö ]‚ørôÖû] ^Ú$ ]*æø ™ nÆg Z.

q x Ó{Š™ «Å \¬vZā÷ ñWÆ™ð ëgzZ {z켎 k0* }÷āƒ¢Ãy¨ KZā7eÆkZStgzZì .( L L X (17)ó ó÷D™ ay  Ð tig kZ Ô÷ tig .147 X (16)ó óåòŠ W(q -Z\ !* »yZgzZ L L X ì CWx »ÌÃV”ÆkZA ™ÅkZgzZ nÅy¨ KZ ā Zƒx¥ :Ž cVÍßyZ c* Šg Z Œ Ûe $Z@ƒÂÈyWŒ Û ä\¬vZ~{ÂZ {gÎ — áøçÏöËô ßmö Üû aö ^ßøÎû‡ø …ø ^Û$ Úô æø éø¡’$ Ö] áøçÛönû Ïô möæø gônûû ÇøÖû^eô áøçßöÚô ©ûmö àømû„ôÖ$] ™ ay  Ð ~ kZì c* ŠÃyZ ä ëtigŽ Ô ÷ D™ì‡i úÔ÷ D ÑyZZ6.g YHc_»ä™ Xì Zƒc* Š »\¬vZ :ZƒŠ ÷ á g Z(gzZq -Z b§ÏZ Ÿøçû Öø h( …ø ÙøçÏönø Êø löçû ÛøÖû] ÜöÒö‚øuø*] oøiô ^+mø á]* Øôfû Îø à³Ú( ܳÒö^³ßø³Îû‡ø …ø ^³Ú$ à³Úô ]ç³Ïö³Ëô ³Þ]*æø ™ — àønû vôÖô^’$ Ö] àøÚ( àÒö]*æø Ñø‚$ ‘$ ^*Êø gõmû†ôÎø Øõqø]* oÖøāô oûßô iø†û ì$ ]* Ü z»]ñÅËÐ~?āÆkZIz™ ay ‰  Ð~kZì c* Š »äëtigŽ L L ā ~Š} ŠgzZ úÏ~hð= ä Â: VYÔ [g}÷} Zā¾ {z ‰ Ü z kZgzZ ñYW X (18)ó ó* @Yƒï÷ á ~VÍß Ô™gzZ ꊑœ~ :ìŠ ÷ á gZ» " # x™ ZwÎg '''''''' 82l Z ( 16) 3{ÂZ ( 17) 10y¦‚Z ( 18) .

kZ " # \W à»Úô oFŽøí»iø Ÿæøø = Ù¡øeô лËô Þ»]ô ( èô Úø ^nø Ïô Ö»] Ýøç»mø Üôß$`ø qø …ô^Þø o»Êô ]…÷ ^íøeö äü Öø pF†ø iø á»]ø oFŽøí»iø ^Úø ]ø '''''''' 8133ìÎZ 9Ô 2959›Ô {ñk . nÆyZÐ. (" # )wÎgÆkZgzZvZƒ ÑyZZLL X(20)óì ó ` ZZ(. Ù 1Z]|e C $Zz'. Æ ñwš ** ¦Ô " # x™Z wÎgû%q -Z ÆkZ ä" # \WX @ŠgL~O7 q -Z k0* Æw ñ š ** ¦ä" # \WX¸Ìyi { :Hn²äw ñ š** ¦Âc* â Û Äc* gŠ~}g !* ‚õÇøÖô äü iø†»ìø$ ]ô ðºo»ø Xóì ó 3g™pôcÀä~&ìgLÏ~hðL L :c* â Û gzZ ñƒnZg ** ¹6.:xnv‘ &m‚u( 19) 7h +Z ( 20) . XÐ~VzqyZz™ ay  gzZ6.148 ( oF×øe»^øÊø ‹øfôÖø æ»]ø ( oFßøÊ»^øÊø ØøÒø]ø ^Úø ( 'ø¡ø$ ä´Öô^Úø à»Úô äü Öø ^ÛøÞ$]ô ( oôÖô^Úø ( o»Öô^Úø V ‚öf»Ãø Ö»] Ùöç»Ïö³mø ø ÖôƒF pFçø ‰ô^Úø æø oFßøjøλ^øÊø oF_ø»]ø æ»]ø Œô^ß$×Öô äü Òö…ô^iøæø g»aô]ƒø çø `ö Êø Ô äkZŽ Ô÷ÅkZ.™ ay  wâgzZÐNÑyZZÐ~?vߎÔìc* ¯ Æ" # \WÔ w ñ š ** ¦X ‰ á p=V.q&Ð~wâÆkZèÑq ! wâ Z÷! wâ Z÷:ì H{ÈL L Ž ZÎÆ kZ c* Š ¯˜Â( » ]y W )™} Š ( ‘œ) c* c* Š™{¦1 Æ X c* Ô c* Š™ »Æ 3 X (19)ó óÇñY`( Ð*ŠkZ )™hgnÆVÍß}uzŠ { zÂì wâ :ìŠ ÷ á g Z »\¬vZ Üû ÓößÚô ]çßöÚø 4 àømû„ô$Ö^Êø äô nû Êô àønû Ëô ×øíûjøŠûÚ% ÜÓö×øÃø qø ^Û$ Úô ]çÏöËô Þ]*æø äô Öôç‰ö…ø æø äô ³×$ ³Ö^³eô ]ç³ßö³Úô 4 ™ — †ºnû fôÒø †ºqû]* Üû `ö Öø ]çÏöËøÞ]*æø ÑÃ?äkZ6.

VzÈÂL L s§Å}—ª zŠ Ð VñŠ !ˆ Æ i úgzZ ðJ 7. Š¼ Ô‰ á p= :c* â Û ä" # \ W ÂAŠg U* WÆ[<Zz ä´jô ÛøŠ»Ïô eô lö†»Úø ^øÊø ^Þø‚øß»Âô o»ŠôÛ»mö á»]ø köa»†ôÓøÊø (^Þø‚øß»Âô †õf»iø à»Úô ^ò÷n»ø lö†»Òøƒø ]Zgtā Î Z'.149 Ÿ÷¡Îø » ]ô ÷ô†»Ãø Ö»] p»ƒô ÔñY0VZðŠ»v WÅ3yŠÆ# Ö ªgLtðƒÅ{ífā7ge »]!* kZ»H LL  ~{ZgÅvZ!w ñ š}Z X(21)ó óÇ}™7¶~¶Š»ÑZzl²{zÔÄg:™ XXgzZ™ay :c* â Û ä" # \W6. X÷~g $uÃZ]c* Zzg tÆg $u²Ô 542 gna†jÖ]æ gnƆjÖ] ÌnÕ:¶ ŠÔ ~ ñ g »Z üÒ]0®]|e $Zz'.= Ôì Š H{g~ y Z•q -Z »äÎ ( Zƒ XÐ ºœ)ā c* WŠ c* =L L X (23)ó ì ó c* Š¬»ä™„( ~V'¾)ÐZä~nkZÔìgV.}g ø½ \¬vZ~*ŠX ÇL »¼ „z~]y WÔ Çñ1¼Ž ~*Š kZy¨ KZā÷ë ë '''''''' vŠ QQÐkZ²ì ¹ XXäΆ› ÅçÛrÛe xnv‘ZZ ÐZäã]Z)´Ô1826× @…Z > ½óC:¶ Š ( 21) Xì Hx¯ä$ö6.: xnv‘ &m‚u( 23) [²Zy—:¶ ŠX÷ër̬Ð%Je~g-iÃ]ZC Ù ZŽ}‹ÔƒŠ H:ÑJe~g-i&** ÎØ{{zÈ .i úä " # \Wû%q -Z ]ª6.:ÌnÕ &m‚u( 22) c* 9ÐZgzZì HÜ~ XX gna†jÖ]æ gnƆjÖ]ZZ[ÂKZä~ ò gs)´Î÷ñWÌ~āg Ig $usîq -Zp ÖZ Xì c* Šg Z Œ ÛŒ »TìŠ HHwEZ XX †õf»iø ZZ ~QāìgãZzÔ 1221~g gÔ_ ñ g q0µ]|e $Zz'. µñq -Z ø n»×øÂø äö ×# Ö] ÐôËô ß»mö ( лËô Þ»]ô Ô X (22)ó óÇìg êŠNÐ(UZ   vZÔ™ ay  6.Vzn Æ xñ Z™/ôgzZ ñWá p=:Zz " # \ Wˆ k .

z» " # x™Z wÎgX N 3Ð ~ kZ W) :c* â Û Š÷ á g ZgzZ ñƒ ^Ë÷Žøuø ØöÒöªmø èøÎø‚ø’$ Ö] å´„ôaF h$ …ø á$ ]ô (^`ø ß»Úô gønø ›»^øeø Ñø‚$ ’øiø èô Îø‚ø’$ Ö] å´„ô³aF h$ …ø ðø ^³ø绳Öø èô Úø ^nø Ïô Ö»] Ýøç»mø +F. Ѓ  Å *ŠZ # ÝZgŠ ǃ¢¢~wŠÆkZÐkZX}™ ay  ~{ZgÅà¬vZwâCZòŠWāìti§q -Z» XìtZig„zgzZì$âZÅà¬vZwâtÝZgŠā Ôt Zig „zgzZì ti Zg „zā}™ «=ÂÅä™ Za ¢~Vߊ}g ø\¬vZ X} M '''''''' ¹ŒÐZäã ò ]Z)´Ô 879(nZ 9Ô1486zâ 0ZÔ1608Š ƒ ZŠ1ZÔ2492ð¨ K9:àŠu &³³m‚³u( 24) +F.gL+F.gLÅ n+F.Š \ d6.(q -Z .150 ìtzz ÅkZÔƒ m. + $ äkZb§TÔåY™‘œ4ÐkZÂLe¤ /ZÑZz䙑œ»VzgL+F. ³{Š c* iÐ ƒ  …Žì Hc_»ä™ ay  Ð wâ kZÐ ëä X ÇñYc* Šx ÅZIð…~]y WÐä™ ay  wâ IðCZ~*Šā gzZ Y ZLā @* . +ŽìgL{z XX̎u †³Û³i ZZāì –~[²Zy—Xì Š $ HHwEZ» XX̎uZZ ~Qāìg ãZzXì Xƒ¿ÎgzZBZ f$ +ÔȎ ÷ë ÌÃgLkZ̎uÔƒÅn . + $ LL X(24)ó óÏN Y~Š. +c W )gzZ Y ZLä òŠ Wq $ -Z nZg ** J " # \W ÂZƒg ¦ /ÐV. + $ cä3ÌÐZyŠÆ# Ö ªÔìH‘œ»VzgL %ïÐVߊ›Å *ŠXì wâ r ## Ö ´Vc* úgzZ ~(.

.

gzZg »™m¾Z ā c* Š [ZŽ ä VrZgzZ Š H| (.Ÿg ÅvZgzZ à: Ìgz¢»nËÃyZ Ô ñW< X óì ó ÑZzä⠁ Ûa gzŠ w2FWæZ # ™< Ð uZ k B X ÷ 0Ð uZ k B ]»g I]c* Wt Ü ¤ ÅVâ ›āÅ• ‰ w Hä ëtā ¹~ :Wä VrZgzZ c* Wlƒ 7Z ‰ − ~ :Wä VrZ™I(q -ZçO ñW− ™ÅÐZ Ô å5 µñ7 ÷Ž » ¶Š h  .g å Å ( " # ) wÎg gzZ vZ ̈ Æ ä3ni ä VÍßXL L s Ü}g vā ¹ä VÍßÐ X{ zgzZ Ôì ` Z Z (. B‚Æ agzZ ÚÅ \¬vZ {zg »y WÔì i ‚g » +4„zgzZì °»vZ n }g ø Z (.gzZ yZZ » yZ™Ít Âzg eÐ yZ ÷ ðƒ ¦ã ¯~(.c yZ ÷ g ÇÌ6.vZÔ Š HƒÝq7Z ÌsÑ »½6.151 ØnÒçÖ] :ìŠ ÷ á g Z »\¬vZ~174@* 172] c* WÔyZ/wW{gÎ Üû `ö ßûÚô ]ûçßöŠøuû*] àømû„ô×$ Öô(|ö†û ÏøÖû] Üö `ö eø ^‘ø]* «Úø ‚ôÃû eø àÚô Ùôç‰ö†$ Ö]æø äô ×# Öô ]ûçeö ^rø³jø‰û] àø³mû„ô³Ö$]ø ™ Üûaö ø ]ˆø Êø Üûaö çû Žøìû^Êø Üû ÓöÖø ]ûçÃö Ûøqø ‚ûÎø Œø^ß$Ö] á$ āô Œö^ß$Ö] Üö `ö Öø Ùø^Îø àømû„ôÖ$]ø(ܺnû ¿ôÂø †ºqû]* ]ûç³Ïø³i$]æø Üû `ö ŠûŠøÛûmø Üû$Ö Øõ–ûÊøæø äô ×# Ö] àøÚ( èõ ÛøÃû ßô eô ]ûçfö ×øÏøÞû^Êø(Øönû Òôçø Öû] Üø Ãû Þôæø äö ×# Ö] ^ßø³fö Šûuø ]ûç³Öö^³Îøæ$ ^÷³Þ^³Ûø³mûāô — Üõnû ¿ôÂø Øõ–ûÊø æû ƒö äö ×# Ö]æø (äô ×# Ö] áø]çø •û…ô ]ûçÃö fø i$]æ$ ºðç‰ö Ž ~ yZ ¹Ž 6.

152 − :Zz)(l { zgzZ ~ 7.A ÃÆé8Ð {gëÜæŽ ‰ J X ÷ðƒwi ** Ðá ZjÆVzg » ZÆ :ā÷D ⠁ Û k ñ „0vZ†** ¦ Øn»Òôçø Ö»] Üø ûÞôæø äö ×# Ö] ^ßøfö Š»uø X óì ó i ‚g »+4„zgzZì °»vZ n}g øL L kZä" # ·gzZ å. Z ** ¦ yZÔì H ¦HZ (.g YÑZ e~v WÃÙP WZ # 幉 Ü zkZäx?ZmZ'.c ä±Ð" # \ WäVz Û »Ælā ¹äVÍßZ # 幉 Ü z :¹äVrZgzZ Š H| (.™W0Æó óVß Z L Lx ** Æ\¬vZëÔì 0Æ]c* W4Z qçñZg ø \¬vZ 2÷D Wt ‚}g øx|gzZ ãçHÆVß ZāÐ.{gëÜæā H{gt Æu Z k B n kZ ÔN W: ™< Q }vßtā å60 +Zt Ìà " # ÑOŠ Z X ‰ t X’e » ~ ˆ Ü ¬Æg ñā c* â Û Æ™ ¦ÃVâ ›ä " # \ W„ yŠ }uzŠ gzZ ‰ƒ {Š â Wn ä™g  VY {z Ô¸ ðñF Ž ÌQ1 å µñui ** $.: ÈQpñY HúZuzŠ „ Ug ¯6. gzZy ZZ » xñ Z™/ô™Í¸tÔzg eÐ Øn»Òôçø Ö»] ÜøûÞôæø äö ×# Ö] ^ßøfö Š»uø X óì ó i ‚g »+4„zgzZì °»vZ n}g øL L gzZÐ.™ÒÃÅä™x¥ Xì ÈH »ÀÂ6.p¤ e /Z -‡ÑZY ZÙB‚Æ" # Ñ 4Z]c* Wt Xì µZz6. :ì Èy‚WgzZ J¦»Vß Z Xg UgzZg ZŠ!ZjÔy˜ÔN YG]5çLZŠ4ÆTÔi ‚g » .

Xì ÌÓÈq -Z »VzXì êŠx Z]5ç}÷ñƒD™ Æ]5çgzZ tigÆyZXì Vz »]‡‘x ÓKZ { zāìtx|x ¬q -Z »Vß Z Xì)fÆkZ]ñz]§ÅyZ {z´ :ì ÞZŠ ÷ á gZ — غnû Òôæø õ ðoûø Ø( Òö o×øÂø çø aö æø åö æ‚öfö Âû ^Êø õ ðoûø Ø( Òö ÐöÖô^ìø çø aö Ÿ$ āô äø ³þÖøāô Ÿ Üû Óöe%…ø äö ×ùÖ] Üö ÓöÖôƒø ™ »qC Ù {zgzZz™ÏÈÅÏZ ?Z åE<XÅÔÛ{»qC Ù Ô7ZÎÆkZŠqðÃÔ[g Zg vìtL L .T÷ ëà òŠ Wq -ZÆ™)lCZáZjÆT÷D™wEZ c ¿kZ »Vz~y!* izŠg Z Åä±)l CZŠpÐZgzZ Ç} ±)l b§hZ {zÐ s§ÅkZāì * @Yƒ t X Ïìg: ~ #q »t‘x Ó{ zÔN YGx »x Óá ZjÆT\¬~g !* ]Z f { zāìtÈ »Vß Z Xì i ‚g » »ËC Ù {zÔ÷~]gŠïÆkZx »x ÓÔì ´ â c* ]gzx Ë{z gzZ ì Š4Æ kZ q C Ù X ÷ ÌÆ '. }g ø˜À»Vz ë~ pÏZ d $Œ Ûd $Œ Û X} Š™Š4ÆkZnç CZ ¿ðÃÆ™Š OZ6.kZ Ôì @* ™ÀÂ6.153 ¿kZVzXì x¥ÌÈ »kZà  ëgzZì * @YÑ1V. Z~ˆyWŒ Û Žì x ** -Z~VZæY ZÆ\¬vZVß Z q tÈ »kZÔì VzZ÷V#÷ëëXì ÌÏŠ4È »ÀÂ~y!* izŠg ZXì TòŠ WÔ ÌÊ OZgzZ÷ë ÌÃÏŠ4ŠpÀÂX ÷Š4ÆkZ]5çx Ó}÷āì $* ~÷(~÷Vz Z÷Ôì @* " ™Ì" $* Vz Xì @* ™ÌŠ OZ6. æ gzZ ƒõpq -ZÆ Vz Xì @* ™ÛD + gzZ«™ÅyZ%Æ•  ZÑ c* Wû%14 Ð I Z F.

x £gzZq -ZƈyWŒ Û Ãx|kZ — غnû Òôæø õ ðoûø Ø( Òö o×øÂø çø aö æø õ ðoûø Ø( Òö ÐöÖô^ìø äö ×$ Ö] ™ X ( 2) ó ì ó y˜6. t‘āìt|ÅÀ '''''''' 102x ÅÑZ ( 1) 62%²Z ( 2) 3[ Z x ÑZ ( 3) .\¬vZ L LÈq -Z »À X ñYƒ»µÂÐ6. vZ L L X ( 3) ó ì Xì CƒB‚ÆyZ ÌöÅkZgzZì ÌVz»VzÈm{ LZ \¬vZ :ìI» ³ ò 0ZxâZÔ7:eðûªgzZ:âÅTìnç»wŠm{vZZÀ gô×»ÏøÖ»] ØôÛøÂø à»Úô ØöÒ% çø j$Ö]ø X óì ó nç»wŠÀÂL L :ì I» k ñ „0Z ** ¦ Xóì ó z½gzZŠ OZ6. qC Ù „zgzZì Û{»qC Ù vZ V*‚ W7Z Ôì Vz »y™{gzZY 1zZ LZŽāìt {z Ôì x|m{q -Z »Vß Z :ì \¬~g !* Š÷ á g ZÔì @* ÑŠ]Ð])gzZì @* ™ë Z Û — ÷¡nû Òôæø äô ×$ Ö^eô oËøÒøæø äô ×$ Ö] o×øÂø ØûÒ$ çø iøæø ™ ó °»c äƒVz„zÔz™ÀÂ6.154 X ( 1) ó ì ó Vz :c* â Û y ÒÐ s # Ÿz{Š c* i6. vZÈ »ÀÂL L Xóì ó óŒ6.

ä¯VzCZÃvZZ # LL ƒqXá0* :Ã|Å© ÂJ -Z # YV7J -‰ Ü z kZ òŠ WJ -|ÅÀ :ì w¸ìY»³ ò 0Z @* Yƒ Za ¢t Z # ~ wŠÔì Cƒ Za ¯ ) 0* Æv!* yZZŽ ì ªÅwŠtL L Ž \¬vZātgzZ÷Ðs§Å\¬vZgñZx ÓvŠgzZtigÔòzøgzZ «Ôyvzœāì Za ~ wŠ Z # ªt Ô @* ƒ 7L{z 7~ ! Å kZ Ž gzZ ì @* ƒ „z ì Le ó @* ƒZa ÀÂÂñYƒ X ( 4) ó ì Š4Æ\¬vZnçCZˆÆä™g (Z[òZÉ 7ÀÂx ** »ä™uF. vZòŠ W L L :c* â Û ñƒï Š[ZŽ äVrZ ÷ n»Òôæø äô ×# Ö^eô oø•ô…ø ]ƒø]ôZZ XX ¡ X ó óñYƒt{ z6. Ã[ òZ '''''''' ò 0Zƒq)´i ZÔ9—Z`g Zæ( 4) ³ . [ òZ L L 4Æ à ¬vZnçˆ Æ ä™g (Z [ òZ x ÓÆ kZ c ä™Ãx » Ì˪ X bŠ™ »yZÐ[ òZgzZ bŠ™ :Š HY7Ð\ ò WÔì Å ô=]gzpÅÀÂäfò ç0¼]| ÷ Ò( çø jøÚö Øöqö†$ Ö] áöç»Óömø oFjøÚø ¡ X ó óÇñY** â“  ÑZzä™ÀÂ6. [òZˆÆ䙿6.155 :¹ñƒD™ãZz|ÅÀÂävg ) . -Z q h^fø ‰»Ÿø »] èô òønô`»iø ‚øûeø hô^fø ‰»Ÿø »] oFÖø]ô †ô¿ôß$Ö] Äö_»Îø X ó óñYƒ»yZÐ6.

vZgzZ G g (Z [òZ ä " # \WXì Àõ Z x ** yZy{zå[wyâ ‚¼Ž ~g$ +ÔXg (Z]â } . \¬vZ ò}gzZ}™g (Z[òZy¨ KZā÷D™„0 +¶ Ks§ Xì @* ™„0 +¶ KÅÀÂÆ" # x™ Z wÎgŽ ì # Ö } .ÅÚg c]óÔìg~g ¸yŠ& G GLG ©G3©8gñZx ÓvŠÆb§kZgzZt X Ã{giä " ÅÀÂï # \ W~uZgzZ ñWá ~ X} Š hg6. Ã[ òZ²ì ¬ * *™‡6.156 :ì I»x Z™ñfXì ÀÂx ** »ä™ X óì ó °¸z" * *™uF.7N"q -Z~ekZ X¸ ñWá ~g ZÎò ** t Z'.vZgzZVð0 +!* Ãï ŽzZ KZ~! D" # EwÎgÆvZ} Z L L X ó ó?Vz™À :c* â Û ä" # \W ØÒ$ çø iøæø ^`ø ×»Ïô »]ø X (5)ó zó ™ÀÂQð0 +!* ÐZ ?¬ -ZÐ ~ Vñ** q Æ" # \WX ÷ " # x™Z wÎgÀá} (. kZä~ ò èF.~g ZÎÏZ '''''''' G ÐZäy 錩ÅZmë@* ì ¹ŒÐZäã ò ]Z)´Ô 2517~èF. Ô´ ñ â 0÷Z]|e $Zz'.Ð ƒ  ~+ M¨ KZ # \W‰ " Ü zÆ ]óX HÀÂ6.c " # \ Wx?Zm}Z sƒ ]|c ` Zcz Y ZuZ î¶ZK " # \WZ # X ‰ á p=¶ZKÐ x ZwK " # \ W6. x â ZŠp²ì c* Šg Z Œ Û” G . : àŠu &m‚u( 5) X ó ó… Y7ë{z´Æ& §kZ&ì d $¾g $utÅ÷ ñ Z]|L ì L –6. [ òZ L L :Y7äËÐ" # vZwÎg [ ØöÒ$ çø iø]øæø ^`ø Ï»×ô ›»]ø æ»]ø ØöÒ$ çø iø]øæø ^`ø ×»Ïô »]ø (D" # E äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø gzZVzŠ hgÐZ c* Vz™ÀÂ6.

Ô[ ñ æ0/]|e $Zz'.157 c* Š|0 +!* Ð y2Ãt Z'.Z ]|Ô÷BÑZzä™ÀÂÃ\WLZëÔìz½6.vZ ?¤ /Z L L ñƒbù ÆyZ Â÷ Dƒ: ZzgÐ VY˜~ lˆÅ ~izg ð{zÔì êŠÃVz0 + 6.gîàS~g ZÎtèÑq X J0 +!* Ð y2 :Å„0 +¶ KÅ Ka+F. X (6)ó ó÷Dƒñƒ}½ùÆyZ Â÷D W:ZzZ # Ãx ÷ á gzZ÷Dƒ :ì H ãZzb§kZ~ˆyWŒ Û ä\¬vZÃx|ÏZ o×øÂø ØûÒ$ çø jø$m àÚø æø (göŠôjøvûmø Ÿø &önûû uø àûÚô äö Îû‡ö †û møæ$ (^÷q†ø íûÚø äü Ö$ ØÃø rûmø äø ×# Ö] Ðôj$m$ à³Úø æø ™ — äö fö Šûuøçø `ö Êø äô ×# Ö] gzZÇ}Š™Za3Zgðûå 3Ð])ckZÇ}™x»ñƒDgeÐvZðÎ LL X(7)óì ó °»{zckZ}™z½6. vZŽÔƒ* @Y: Ìyá»kZO] .Âñƒ 4ZŠ ~ ¶ZKc # Ö â Z Åx?Z :x Z™ñm CZgzZ ÐZ ä " # \WŠŽz!* Æ kZ1¶ðW„ n Æ " # \W6.uŠtigÐ5Zg.:xnv‘ àŠu &m‚u( 6) 3Ô 2t ÕäŒÅZ ( 7) . \¬vZ…ā÷ëë :<g¨6. —ÅkZ ñƒD™ãZzÃ|ÅÀÂä" # \W ^‘÷^Ûøìô 滂öÇ»iø ( †ôn»_$ Ö] Ñö‡ö †»mø ^ÛøÒø Ü»ÓöÎø‡ø †ø Öø ä´×ô Ò% çø iø Ð$ uø äô ×# Ö] oF×øÂø áøç»×öÒ$ çø ³jøiø Ü»³Óø³Þ$]ø绳Öø ^Þ÷^_øeô |ö滆ö iøæø b§T Ç}Š ~izg b§ÏZ»{ zÂì h»ä™ÀÂā 6Ôz™ÀÂ6. y⠁ Û kZÆ ° ò qÆ ^Ûøeô oø•ô†ø Öø ä×# Ö] oF×øÂø ØøÒ$ çø iø ç»Öø ( ä×# Ö] oF×øÂø hö„ôÓ»mø ( ä×# Ö] oF×øÂø kö×»Ò$ çø iø Ü»aö ‚øuø]ø Ùöç»Ïö³mø '''''''' 2344~èF .

¢q™ágL(8) Éz90~ } z—gzZ yÑ0* &å Hg »š‡q -Z cx ÷ á oäy ñ A0y¢ ** ¦X c* â Û wJ‘œ X c* Š1~ l¨WÅ" # Ñ 7ZgzZ ñWág bŠg ZD Ù q -Zˆ Æ kZ Ô c* Š™‘œÉ Î9 {z´Æ~×g ZlÅ ºœÆyZāJ -VŒ H‘œQ ä y ñ ¢]|ˆÆkZ '''''''' H13ñh ‚ ( 8) .gzZÛD +ÅkZāìtÈ »ä™z½gzZŠOZ6._Æ yZZ LZ òŠ WC Ù gzZ ÷ ]YgŠÆ ÀÂā Zƒx¥Ð kZ /ô6.vZ ä kZ ªZz¤ /ZÔì m1^Ñ6. {z:ì n¾ðÃÐqËÅ *Š ZÎÆCYÅVâ KZ&ì b§Åaà W|ŠzŠkZwV Xì |Å àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$āôæ ‚öfö Ãû Þø Õø^m$āô ¸Xì ZzÐqËÐ~*ŠkZ ÀÂ6. .\¬vZ . ŸÆ\¬vZ Â@* ƒH gzZÛD +ÅkZ¤ /ZX ** ƒèZg6.µñÆ ut{zçwVÅkZ X ¸ n pg ]YgŠ ~ ÀÂÌ xñ Z™/ôXì @* ™ gzZvZ c V”w!* gzZ ñWá wâ Zg ‚ » yLZ & ñ œ–1Z ** ¦X ì t ÎZ » ñx Z™  c} zçkZX ¶ëgŠg ZD ƒ Ù 4 g ZlÅ ºœÆ \ ñ WX Z hg:¼ ZÎÆ" # wÎg ñ ** / ¦b§ÏZX HwJ‘œ» \ ñ Wä" # x™ ZwÎggzZ H‘œä„ \ ñ W¬Ð ñ „]|~{zçÏZX c* k â Û wJ‘œÌ» \ ñ Wä" # \ WÔ H]Zíwâ JŠ W CZä Ô ñW™á wâ °»Ì 0 ñ 0·** ¦gzZ {ñŠ „0Ä ** ¦Ô³ ñ ** ¦X ñWá wâ ‚¹ ñ °0Þ¬** ¦ b§ÏZ »ƒ  yZ ä" # \ WX ñƒ# Ö } . \¬vā Z ìtÈ»kZ Â7èZg6. .vZ~ì HòŠ W L L X ó ó@* ƒèZg6.vZ {z ÔVƒ@* ™ÀÂ6. vZ ÅkZX ?’ e** ƒHg £»ÀÂX 7„ÀÂ6.158 ä×# Ö] ØöÃø Ë»mø ÀÂ6.

µñq -Z äm ñ ‡z ! Z 0Ä ** ¦s§~uzŠ # \ WÌA " $Åæ ¾ Å䙑œwâ JŠ W CZ ä VrZÔ c* â Û 7wJä " # \W wJä " # \W ÂÅæ ¾ Å䙑œÃwâ ðäq -Z LZ ä VrZ Ô c* â Û 7wJä :c* â Û gzZ H ó {Š c* iÌðäq -Z1÷D™wJðäq -Z L L X ( 9) ó ì [òZXì Š ã CÅÀ„ Äc 9Å \¬vZX Yƒ 7ÀÂ%Æ Äc 9 Æ© ²ì |ÅÀÂ** ƒ tZg~© Â2* *™¿6.\¬vZÃy¨ KZXì Š ã CÅÀÂÌ´góŒ6. 0ÆÛ{ — ðô çû Š$ Ö] à$ ¾ø äô ×$Ö^eô àønû Þ(^¿$ Ö] lô^Òø†ôŽûÛöÖû]æø àønû Òô†ôŽûÛöÖû]æø lô^ÏøÊô ^ßøÛöÖû]æø àønû Ïô Êô ^ßøÛöÖû] hø„( Ãø möæø ™ }'. $zZ X HwJÐZ ä" # \ WgzZ ÂÅæ ¾ Š䙑œwâ Zg7 CZ6.gîLZgzZ * *™g (Z óŒ6.159 Å‘œ~0 +eµzZ 200Ìä s ñ ú0Ý°Z†]|X âYJ -} h˜Îq -ZgzZ . 0ÆvZŽ Ç}Š ZwÃVÂgúgzZVzŠ%uægzZVÂgúgzZVzŠ%¬oyZgzZ L L X (10)ó ó÷n pgyá X YY70* ** &ìnç»wŠØ{tā Š HZ hŽÐwŠÃÀÂnÏZ :ì y⠁ Û» ~ ò Š Z¡]| '''''''' 5668~g gÔ m ñ ‡z! Z0Ä]|e $Zz'.\¬vZX Y7„ƒÀÂ% Žì Å# Ö è ÅVÍßyZ ä \¬vZXì 4n }÷„ÛD +Å\¬vZā’ e ** ƒ : ÷n pgyá}'. :9g $u( 9) 6¸Z ( 10) .xi Zßx Ó6.

vZgzZ L L X (14)óƒ '''''''' Å 9ïçE. °ggzZ„  Š'.gNŠ‰ Ü zC Ù …{zÔƒCW:]ñ :ì # Ö ´ÅyZZÝZgŠÀÂāì @* ƒx¥Ð·_ƈyWŒ Û — àønû ßô Úô ©ûÚ% ÜjößÒö áāô ]ûç×öÒ$ çø jøÊø äô ×ùÖ] o×øÂø æø ™ ó ðñ?¤ /ZÔz™ÀÂ6. Tā Zƒx¥Ð]c* WyZ X YYH7ÀÂ6. ŠqkZ (" # ·} Z ) L L — ÝöçÏöiø àønû uô Õø]†ø mø pû„ô$Ö] ( Üônû uô†$ Ö] ˆômûˆôÃø Öû] o×øÂø ØûÒ$ çø iøæø ™ X(13)óƒ ó Dƒ} 9?Z # ì.gNŠ‰ Ü zkZ»Ž z™ÀÂ6. kZÔƒ{0 + i{zÔƒ´ â »[fztæ{zñYHÀÂ6.TèY ’ e ** ƒ „6.160 g×»ÏøÖ»] ØöÛøÂø çø aö ØÒ% çø j$Ö]æø (gô×»ÏøÖ»] Ùöç»Îø çø aö ‚ön»uôç»j$Ö]ø Xóì ó ¿»wŠÀ²ì w¸»wŠ© ÂL L 6. ÌË~g ¬Ð]ÌyZXƒ. Z ( 11) 58y‡ÁZ ( 12) 217Y ZÈZ ( 13) 23Z +ÓZ( 14) . ikZgzZLL L6.\¬vZ sÜÀÂāì H ãZz~ˆyWŒ Û ä \¬vZ :÷~]c* Wsf `gŠ]Ì{zÔÂeãƒ]̼g0 +ZÆkZ ñYHÀ — ÷¡nû Òôæø åö „ûíôi$^Êø çø aö Ÿ$āô äø Öøāô Ÿø hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ôŽûÛøÖû] h% …ø ™ X (11)ó ßó ¯VzÃÏZ Z åE<XÅ7ŠqðÃZÎÆkZÔ ì ´ â »[fgzZtæ{ zL L — löçÛömø Ÿø pû„ôÖ$] o( vøÖû] o×øÂø ØûÒ$ çø iøæø ™ X (12)ó ó 7ÑZzä%LgzZì {0 + iŽ z™ÀÂ6.

vZÀÂā @* ƒtÈ »kZ Xì @* ƒ„6. zZ}g v X (15)ó óÇ}™Šæ ¸ Ûq -Z c ä™uhÊ Z Û Zg ZD Ù q -ZÔ ¶g ZD Ù q -ZŠ Z®ÅHÆ÷Œ Û ~g$ +ÈZy '''''''' 125Ô 124yZ/wW( 15) . vZ L L  ä×Ö] o× ]ç×Òç³i ā @* ƒŠ H¹t¤ /ZÔ’ e** ƒ„6. vZsÜÀ»yZZI ZgzZì # Ö ´ÅyZZt — ]ûç×öÒ$ çø jøÊø äô ×ùÖ] o×øÂø æø ™ X óÅ ó gz½6.vZˆÆä™g (Z [òZ x ÓÔ}™{zì¼ œ7 ¦Å½/gzZ Åœw‚ 15ä" # \WX ÷ä%+4ÆÀÂn}g ø~ :å³H »ÀÂkZX HÀÂ6.gzZ ËgzZ @* ƒÌ6.161 :ì @* ƒ6.vZsÜ Ž ~'ÆòŠ Wāìt È »ÀÂāìt {z ðƒx¥qŽˆÆVÂ!* x ÓyZ ]§Å " # x™ Z wÎgX}™ÀÂ6. vZQgzZ ~Š™7~g$ +yZy èô Óøñô¥ÛøÖû] àøÚ( ÍõøŸi èô $ø¡%øeô ÜÓöe%…ø ÜûÒö‚$ Ûômö á]* Üû Óönû Ëô Óûmø àÖø*] àønû ßô Úô ©û³Ûö³×û³Öô Ùöç³Ïö³iø ƒûāô ™ èô ŠøÛûíøeô ÜÓöe%…ø ÜûÒöû ‚ôÛûmö ]„ø³aøþ Üûaô…ôçû Êø àÚ( ÜÒöçiö^+mø æø ]ûçÏöj$iøæø ]ûæ†ö fô’ûiø áāô o³×ø³eø ( àø³nû Öôˆø ³ß³Úö — àønû Úô ç( ŠøÚö èô Óøñô¥ÛøÖû] àøÚ( ÍõŸi g ZD Ù 3 vZā 7°» ]!* t n }g vHā¸ ìgÈÐ Vëñ ?Z # z™Š c* LL ÔŠyWT Âz™x »ñƒDg eÐvZgzZz™ñ?¤ /Z—" Ô}™Šæ~g v™g @* Z º Û ~g vÐ V¤ Û y¶ Kr # ™g ZD Ù 5(7gZDÙ 3) [g Zg vyWÏZÐN W™| m 6.vZā c* â Û 1Ì6. \¬vZsÜÀÂÈ»kZ z½èYz™z½„6.

Ô 7]gz¢ÅŠæ ~g v=L L X óì ó i ‚g »+4„zgzZì °» :c* Š¬Ãv Wä\¬vZā å³»ÀÂkZ — Üønû aô]†ø eû āô o×øÂø ^÷Ú¡‰ø ø æø ]÷†û eø oûÞôçÒö …ö ^Þø ^mø ^ßø×ûÎö ™ X (16)ó 6.g YÑZ e~v WÃx?Zm\W²6. Z} Z L L :c* Š[ZŽ ä ÙP WÔ å. Z ** ¦ā å³»yZZgzZÀÂÏZ '''''''' 69Y m CÑZ ( 16) . ó Z'. \¬vZ1å°» :c* â Û ä" # \W̉ Ü ÎZ Â} hzŠ| m 6. Z ** ¦¤ /Z XŠ Hc* Š ¯x â Z »+ M¨ KZÃx?ZmZ'. ZB‚ÆäsÔ Yƒ~QÔv W} Z L L 1Ð uQÅv WÃx?ZmZ'. Z LB L ‚ÆäsYƒ~Qv W} Z L L X Sg ~Qv WJ -# Ö ªÂì * @Y1:x ** »Z'. µñkZ ø n»Öô]ô ^Ú$ ]ø Øn»Òôçø Ö»] Üø ûÞôæø äö ×# Ö] ^ßøfö Š»uø ( Ü»Ãø ßøÊø äô ×# Ö] oFÖø]ô ^Ú$ ]ø (¡Êø ø Ô n}÷vZÔì ]gz¢wq¾ ÅŠæÆ\¬vZV. ó ó óZ'. {gëÜæÔWæZ # ~uZyZy Øn»Òôçø Ö»] Üø ûÞôæø äö ×# Ö] ^ßøfö Š»uø :c* â Û gzZ ñWx?Zm}ZsƒÂŠ HïÑ~v WÍ ð Z'. Z ** ¦ ó ó?ì ]gz¢ÅŠæ»HԍZ'.Z ** ¦ Âì * @Y¹ »äƒZQsÜÃv W¤ /Z X YƒÌà Zz# Ö sB‚ÆuQā Zƒ¬Ãv W1Cƒ :Zƒ¬ÔN"gzZq -Z X ó 6.162 X ÅÐV¤ Û g ZD Ù 5ŠæÅyZZI Zä\¬vZā¶ Š³»ÀÂ6.

163 :ì y⁠ۻ " # x™ZwÎgXì c* 2i§»ä™ÀÂ6. X ˆ~Š { C»gzZ ˆÅª ñ~g vÔ ˆ~Še $Z@» :ì HÐy-}uzŠy-q -Z6.â ŠæÐvZ ƒ]gz¢ }¾ävZ¤ /Z M hà7Â÷e ** àyvðÃNgzZì c* ŠÉ~ h}¾ävZ ó –: n X (18)óƒ '''''''' 3426~èF . kZ X (17)ó óŠ HW~{ C{zgzZ ˆÅª ñÔ ˆ~Še $Z@&Ðß HпkZ :c* â Û Ô Åš M F. vZ…ä" # x™ZwÎg :¿Ž L L Ün»¿ôÃø Ö»] ÷ô†»Ãø Ö»] h% …ø çø aö æø kö×»Ò$ çø iø ä´n»×øÂø çø aö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# Ö] ^ßøfö Š»uø 3Ð y¿ŽgzZ Ç} Šg J‡]5çx ÓÆkZ \¬vZ yŠ kZ ÂÇñ 7.û%7 ä :‰ Ü z ä×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸøæø Ùøç»uøŸø ( äô ×# Ö] oF×øÂø kö×»Ò$ çø iø äô ×# Ö] ÜôŠ»eô :ì HÐkZ¸ Û ÂÇñ 7. Ði Z0 +Z¾Åk ñ „0vZ†]|Š Zi RLZä" # x™ ZwÎg ÂÔ ÇÇgŠ c* NvZ ÔÄgŠ c* ÃvZ ÂÔÄgŠ c* 7Z Vƒ @* 2'!* P»~ !Ʊ} Z L L ÅŠæ NZ # gzZ8 -â ÐvZ ƒÓâ qðÃNZ # Ô Çñ0* t ‚ LZÐZÄgŠ c* ÃvZ Ž {z1M h}Š 7Â÷e bŠ œðÃNy¨ KZx ÓāßyYÔ8 . Ô 5095Š ƒ ZŠ1ZÔ´ ñ â 0÷Z]|e $ZzZ'.V xnv‘ &m‚u( 17) ®ÐZ Ð t§vŠ ‰²ì Š H¹ŒÃg $u kZ Ð t§‰Xì Hx¯6.kZ ä $ö ( 18) Xì @* YŒ .

g™ÛD + [Zy  +' h × ñOÆ äƒg Çi ‚]Ñq~)(lā ¬Š Z # ä" # x™ Z wÎg EE [NZ çLŽ$Å " # \WX ÷ ä 3 ~ lˆÅ}iu5c ]úŠ " # \W Â÷ ìgƒ # \WXì d $Œ Û Ð)(lŽì CY`¤ x ªyŠ 10V.g™4Ãx »kZÐ ÒÃKZ { zÔì * @Y ~ # ~ kZ X ÷]uZzáZzäƒ7ˆÆkZgzZ^»`¤wVÅkZXì @* ƒ.VhÆkZgzZ ä¯ Vß ZÃ\¬vZ ™}ŠÌZÃx »q -Z {ÈX ÷Dƒc ~4Å„\ WÝZgŠŽì @* Z™x »{ zÐ \W „gzZ ðÃc kZ \¬vZ1ì @* ƒ . zgzZ÷Dƒ: Zzg`¤" ]úŠÃx ¬z m{C Ù gzZ ÷ D Yá p=k0* Æg ZŠuq -Z q -Z yZgzŠ kZ Ô÷ D ⠁ Û # \ WX N Y òÐà}g ø " " # \ Wā å[ZŽ „ q -Z »ƒ  p÷ ïŠ yZZ { iC Ù {zX c* Š ÎúÆ" # \ WÃVØ!* zZ LZ äVzg ZŠuÆ`¤Âc* â Û p»3Zzä ā ˆµ ƒ âZ Q X ‰ µ ú Æ " # \W D îØgzZ D O V1@* Ô D™ ðZu kZÐ ~ l. Æ VÍß gzZ r" Ô ~gz$ KZ Ð ~ ! AZg !* LL Xó' ó Vƒ # Š Ž ðƒÐ yZŽ â ¹Z²ò ** X å6.òg » èE LG kZ° ]‡5 Å" # \W~ r !* ÏZ .zgzZ à { C ~ r !* -Z q :ì YYc* Î{ i Z0 +Z »k\ZzôggzZy  z§Æ" # \ WÐp ÖZÆ ø n»Öø]ô Ü$ `ö ×# Ö]ø Œ^ß$Ö] oF×øÂø o»Þô]çø aø æø o»jô ×øn»uô èø×$ Îô æø o»iô ç$ Îö Ìøû•ö ç»Óö»]ø Ô @* ™ {“ » ~gŠ ** KZ q -Š 4. Z Å" # \WX ‰ƒ yAÛ " # \WJ -VŒ Ô‰ ñ‚'.ß6." # \W gzŠ é3 Ð `¤ ä " # \ WX Iò Ð Vƒ 0* V»Ž Å" # \Wā · ypgŠ ¬Š kZXì * @Y ¹dñ¬Š&ð⠁ Û ¬Š { z ä " # \WV.164 \¬z: 4[gāì À _t³» äƒ èZg6.

ÅyZ‰ G™f6.165 X ¹Ž6. kZäkZgzZ ~Š]úŠ Åy ZZÃkZ°ä" # \W s ›Z {gΙf »XðƒÐÆzÆV†]‡5Å " # \ W‰ Ü zÆ3ZzÐ^ÏZ X ¶ðWá yZZ® ) )tÅV†Ôì M~ E Ã" # \Wä\¬vZX Š Hc* Z™ ` ZczY ZuZçL«^à " # \WˆÆ3ZzÐ`¤^ X ðZz™§ÅV⠁W :ì b§kZK M F. zZ]uZzŽ ^ »`¤X 1 ** ÑyZZ »kZ°X 2 ]‡5ÐÆzÆV†X 3 ` ZczY ZuZ^X 4 ]uZzyZÔì êŠx ZÐi§4Ã]5çÆ}ÈLZ {zgzZì Vß Z \¬vZ :¶ Št‹» !Å\¬vZ1‰ ä™lˆ}iu5c]úŠ~`¤" # wÎgÆvZX 1 X ¶{gëÜæ ** àx  t ÃxÝ ¹Z²\¬vZ1‰ äàx  »xsZÃ`¤ IZ " # \WX 2 X åLe X åLe** àx ÃV†\¬vZ1¸‰ äàx ÃVâ ¨ KZ " # x™ ZwÎgX 3 ** ZCÐ yWIZà " # \ W\¬vZ1¸ ‰ YÐ }i IZ " # x™Z wÎgX 4 X åLe .

166 !x Z™Mg ‡ Xì êŠx ZÃ]5çÆ}ÈLZ b§¾ ó óVß Z L L'¬Š ä\W :åc* â Û ñƒD™ ¬Š ä" # \W'å[ZŽ » ¬Š Å" # x™ ZwÎg c* Í X ó' ó Vƒ@* ™{“»~gŠ** KZq -Š4. Æ y WIZ Â7gŠ Å D" # )\Wq -Š 4. ë ! "} Z L L A KZ äò\ W ˆílg !* Ù # X Hg OZ »äYílg !* Z gzZ‰ ug\ ò W™Íi ZzWt 0Š ×]| ÂÑÅ{ i ZzgŠ ä ` q -Z X c* Í{ i ZzgŠ ä \ ò WÔ†g bŠ 10 Ô ÑZ eB. ~ :¹ñƒïŠg bŠ 10{zä› ò X ó óƒ Ñ~x » LZÐZÔßtL L :¹ñƒD™¥#ÃVâ ™Ítäe X óì ó ðWà yxgŠÆ[ggzZ}g øÛ0Š ×Æ™œzZi ZzWäÂÔVâ Z L L :¹ä]gúSh1 Xóì ó c* WáÐZVß ZÉ ¶Å7œzZi ZzWä~L L . ÆVÍßgzZr"Ô~gz$KZЍ~!AZg!* LL :c* ŠxtñƒDZ™§ÅVâWÃ}È[8LZä\¬vZ~[ZŽÆkZc* Í Å(" # )\WV. :¶ ŠwVgzZq -Z ÅkZÔì êŠx ZÃ]5çÆVzÈLZ b§¾Vß Z » ò \ WÔ ¶„gƒ lg !* g JŠ sñû%q -ZX¸ vg ) .} (.¹ò›0Š ×]| :ðWi ZzWÅkZÐg0 +Z ÂZƒÐyÆ]gúSh1q -Zg ¦ / X ó™ ó nç»x™z¯6. Æ }i I Z ¤ /Z L L X óì ó ª 2zgŠ~(.

vZ { zgz Z¸ f e 7w à Ը 7D ™7 -Y h ÄÔ¸ 7õG/“ ZŠ { z L L X ( 19 ) ó ¸ ó D™ X} ™ «ÀÂŒ…à ¬vZ '''''''' 700Š)Z[Š ÑZ 9ÔŠñ &0vZ†]|e $ZzZ'.yZŽ¸Š Z Û ZP# Ö Z ÅÑq -Z ¬ŠQÔ Zƒg ¦ / B‚ Ô ñWá yZZŠ Z Û Z 5 6.V xnv‘ &m‚u( 19) .z17¹ä 70 ~ yZgzZ ì # Ö ZÅ(" # )\Wt :¹ä sƒ Xì .167 :c* â Û ä" # x™ ZwÎg Æ# Ö Z KZ » Ñ q -Z yŠÆ# Ö ªā ¬Š ä ~ Ô Š Hc* Z™{@x »VáZP =L L }g ¦ /Ñq -Z ¬ŠQÔ ñÑyZZ6.g Ws§~÷Ž ì x zz HÅkZ :Y7 ä ~X Ç ñY H4ZŠ ~ ¼ A Æ [ˆ% Î÷ .y Z ªÔ å7ðÃB‚ê ZgzZ Zƒg ¦ /»Ñ q -Zā ¬ŠQ Ô¸ äZÆy Z „z VrZX ?ì # Ö Z ~÷t ! sƒ} Z :¹ä ~ Ô c* WÃ{tZ »Vâ ¨ KZā ¬ŠQX c* Ñ7 Š ZÎ{zā ¬Š ä ~ Ô÷ # Ö Z Å D" # )\W{z Ô BŠ s§Å ¬Z V.XZƒg ¦ /»Ñq -Z ¬ŠQÔ¸ äZÆyZŠ Z Û Z 10B‚ÆX yZZ ðÃ6. Z äZg ZD Ù :¹äVrZ ?ì áç»×öÒ$ çø jømø Ü»`ôe(…ø oF×øÂø æø áø滆ö n$_øjømø Ÿæøø áøçÎö†ôjøŠ»mø Ÿæøø áø¨çö jøÓ»mø Ÿø ]ç»Þö^Òø E À Â6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful