VII IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PRIPREMA REALIZACIJE POSLA

7.1

Značaj i principi projektovanja

Rezultati projektnog procesa imaju odlučujući uticaj na konačan finansijski uspeh jednog projekta, sa stanovišta investitora, i sa stanovišta generalnog izvođača. U tom smislu mogu se definisati dve karakteristične situacije (pristupa). Prva je da se projektni proces odvija pod nadzorom investitora i za investitora, a druga da se projektni proces odvija u izvođačkoj grupaciji koju zastupa generalni izvođač. Između ove dve situacije, naravno, postoji niz modaliteta vezanih za realizaciju pojedinih faza sa stanovišta investitora (vidi II poglavlje) ili sa stanovišta izvođača (vidi III poglavlje). U prvom slučaju investitor definiše svoje želje - zahteve i mogućnosti određenoj projektnoj firmi koja, na osnovnu njih projektuje, i daje projektna rešenja ne uzimajući u obzir moguću tehnologiju izvođenja radova nekog konkretnog izvođača. Prolazeći sa investitorom kroz faze definisane u tački 2.2, drugog poglavlja, projektant (konsultant) obavlja svoju funkciju od izrade idejnih skica i rešenja do izrade izvođačkih detalja u skladu sa opisom poslova datih u navedenim tačkama. Njegov posao je posebno značajan kod izrade predinvesticionih studija u kojima se opredeljuju osnovni troškovi budućeg projekta. Značajno je ovde, već na početku, istaći fundamentalnu vezu između procesa projektovanja i ukupnih troškova projekta. Naime, smatra se da se kvalitetnom kontrolom troškova budućeg projekta u procesu projektovanja može da ostvari 85% do 90% od mogućih ušteda na projektu, a da se preostali iznos od samo 10% do 15% od mogućih ušteda ostvaruje u fazi izvođenja radova. Investitori (bi trebalo da) dobro znaju ove podatke i zato maksimalnu pažnju posvećuju izradi projektne dokumentacije, naročito u ranim fazama projektovanja

365

kada se definišu ključna rešenja, pri čemu njihovi konsultanti imaju punu kontrolu nad projektnim procesom. Međutim, sa stanovišta izvođača, interesantnija je druga situacija koja se javlja ili u slučaju kada je investitorov upit bio definisan opštim funkcionalnim parametrima, pa izvođač angažuje svoje projektante da bi odredio vrstu i obim budućeg posla, ili u slučaju kada, polazeći od svojih interesa i konkretne situacije lokala i lokalnih uslova, investitor vrlo detaljno razrađuje i definiše neke određene funkcionalne parametre na nivou idejnog projekta (preliminary design), a nakon sklapanju ugovora prepušta izvođaču izradu glavnog i izvođačkog projekta (final design). Radi se, dakle, o situaciji u kojoj izvođač ima, do određene granice, funkciju projektanta. U takvoj situaciji, u oba navedena slučaja, investitor u ugovoru uvek zadržava za sebe pravo kontrole toka izrade projektne dokumentacije i samih projektnih rešenja koju za njega, po pravilu, obavlja konsultant. Svakako, da mu je u drugom slučaju, u kojem je već detaljno definisao i uneo u ugovor svoje strateške želje na projektu, daleko lakše i da kontroliše. Bez obzira na navedenu kontrolu, za izvođača je vrlo značajno da, u punoj meri, iskoristi poziciju projektanta, jer i napred navedenih 10% do 15% od mogućih ušteda na projektu tokom izvođenja radova za izvođača mogu da predstavljaju, u odnosu na njegove cene u ugovoru, vrlo velika finansijska sredstva. Iznos navedenih ušteda se kalkuliše u odnosu na ukupnu vrednost projekta, a ne u odnosu na ugovorenu cenu izvođača, pa je, prema tome, jasno da izvođač ima dobar prostor za dodatnu zaradu. Osnovna prednost situacije u kojoj izvođač radi projektnu dokumentaciju je u tome što on ima šansu da sva projektna rešenja prilagodi svojim mogućnostima, odnosno svom tehnološkom znanju, resursima kojima već raspolaže i tradicionalnim podizvođačima i kooperantima sa kojima ima dobre poslovne odnose. Već iz ovoga je jasno da, po svojoj suštini, projektovanje ima tehničko-komercijalnu funkciju, kao i veliki uticaj na sve pokazatelje uspešnosti građenja i projekta u celini. Pozicija projektanta je dominantna pozicija na projektu i, po prirodi stvari, sugeriše monopol na znanje o projektu i na moguća tehničko-tehnološka rešenja, koja opet direktno utiču na odluke u oblasti finansiranja i potrošnje na projektu. Zbog toga treba teżiti praksi da upravljanje izradom projektne dokumentacije i upravljanje izvođenjem radova čine jednu funkcionalnu celinu, objedinjenu u funkciji direktora projekta (project manager), koji ima punu odgovornost tokom realizacije projekta, ali i pravo odlučivanja o svim bitnim pitanjima. U tako kompleksnom poslu direktor ima puno saradnika grupisanih u različitim oblastima, ali i u različitim nivoima upravljanja i rukovođenja. Mada je organizaciona struktura svakog projekta specifična i zavisi od niza parametara (vidi poglavlje III), na velikim projektima, kada je reč o oblasti projektovanja, on, uglavnom, ima dva ključna saradnika: organizaciono i ugovorno upravljanje projektovanjem obavlja rukovodilac projektovanja (design manager), a tehničko-tehnološko upravljanje projektovanjem glavni i odgovorni projektant (key designer). Generalnom izvođaču poseban problem predstavlja realizacija ugovornih obaveza na projektu kod obaveza paralelnog rada na izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova na gradilištu. To je, inače, česta situacija u praksi koja se javlja i u slučaju kad je predmet ugovora definisan na bazi dokumentacije koju je prethodno pripremio investitor, i u slučaju kada je predmet ugovora definisan na bazi projektnih rešenja koje je dao ponuđač. I u jednom i u drugom slučaju, uglavnom, izvođač radi projektnu dokumentaciju za izvođenje radova, ali dodatna obaveza paralelnog projektovanja i izvođenja radova predstavlja

366

značajan problem, jer može da rezultuje nizom neracionalnih rešenja tokom izvođenja radova. U takvoj situaciji je izrada projektne dokumentacije dominantna vrsta rada kojoj je potrebno da se posveti puna pažnja kod planiranja i organizacije projekta. Od uspešnosti rada u tom delu posla direktno zavisi izvršavanje svih ostalih aktivnosti na projektu. Tu posebno treba uključiti aktivnosti na ugovaranju sa podizvođačima radova i kooperantima za isporuku materijala i opreme za projekat. Zato je opravdano u organizacionoj strukturi projekta da se formira poseban organizacioni deo, u njemu uoči i definiše pojedine hijerarhijske nivoe i podelu posla i pridruži mu se podsistem informacionog sistema projekta. Koliko je ovo složen posao može da ukaže i prosto nabrajanje oblasti u kojima se traže projektna rešenja na primeru naselja od par stotina kuća sa pratećim objektima: urbanizam kojim se rešava i uređenje terena; infrastruktura u kojoj se projektuju i rešavaju ulice, spoljni razvod električne energije, gasnih i telefonskih instalacija, toplovoda, spoljno osvetljenje, vodovod i kanalizacija, i prečišćavanje otpadnih voda; arhitektura u kojoj se rešava i unutrašnja obrada površina i opremanje objekata; geomehanika; konstrukcija i to u betonu, čeliku i drvetu; fundiranje; termotehnika u kojoj se rešavaju problemi grejanja, ventilacije i za pojedine prostore klimatizacije; elektroinstalacije koje obuhvataju instalacije jake struje i instalacije slabe struje (telefonija, protivpožarni i protivprovalni sistemi, a nekad i audio-vizuelni sistemi u objektima); vodovod i kanalizacija sa rešenjima protivpožarnih sprinkler sistema; gasne instalacije, itd.

-

-

Navedeni niz projektnih aktivnosti obavezno uslovljava i veliki broj prethodnih aktivnosti kod istražnih radova i prikupljanja podataka i uslova za projektovanje od odgovarajućih institucija i komunalnih firmi. Sa njima se paralelno odvijaju i aktivnosti na geodetskom snimanju terena, i izradi projekta organizacije i tehnologije građenja. Prema tome, upravljanje izradom projektne dokumenatacije je vrlo složen posao koji zahteva prethodno vrlo precizno definisanu organizacionu strukturu sa jasno podeljenim pravima i obavezama, i razvijen informacioni sistem projekta i podsistem izrade projektne dokumentacije i vezu tog procesa sa sektorima za ugovaranje, komercijalu i izvođenje radova. Vrlo je važno da se, u okviru organizacione strukture za proces projektovanja na horizontalnim nivoima, razviju jake međusobne veze radi ostvarivanja bolje koordinacije između projektanata različitih struka, kao što je prikazano na slici 7-1. Pojedini nivoi primaju zajedničke ulazne podatke bitne za taj nivo upravljanja, ali i upravljačke akcije višeg nivoa upravljanja kojem, povratnom spregom, šalje potrebne informacije. Istovremeno, na bazi dobijenih informacija taj nivo šalje upravljačke akcije nižem nivou od kojeg, opet, povratnom spregom dobija potrebne informacije.

367

pa i običajima u pojedinim podnebljima. propisima. Generalno. ulaz u sistem projektovanja predstavljaju podaci o ugovorenoj dokumentaciji. standardima. jer. 7-1 Vertikalne interakcije između hijerarhijskih nivoa u (pod)sistemu projektovanja Valjano upravljanje procesom projektovanja podrazumeva i postojanje baze istorijskih podataka o tipiziranim tehnološkim i projektnim rešenjima na realizovanim projektima. 368 . uslovima za projektovanje. To je relativno skupa. Oprema tipa A koju je neophodno definisati pre početka izrade idejnih projekata. Oprema tipa B koju je neophodno definisati pre izrade glavnog projekta i izvođačkih crteża. Tipičan primer su standardni liftovi u objektima. ali i standardna oprema čija finalna rešenja imaju male razlike u zavisnosti od proizvođača. nestandardna i skupa oprema čiji izbor odlučujuće utiče na sva projektna rešenja. 2.nivo N-2 timovi SISTEM PROJEKTOVANJA Sl. delovi sistema za kondicioniranje ili značajnija elektro-oprema. Zato se. mogu definisati tri osnovna tipa opreme: 1. Tokovi razmene informacija i odlučivanja u procesu projektovanja direktno zavise od polaznih osnova za projektovanje koncipiranih u ugovoru. kao i od strukture i obima i vrste posla. izvršenim geodetskim snimanjima. kao što je slučaj kod projektovanja specijalnih postrojenja za obradu otpadnih voda ili velikih fabričkih kompleksa. direktno utiču na projektna rešenja. To je. po pravilu.nivo N-1 izlaz rukovodioci timova upravlja~ka akcija povratna sprega ulaz Podsistem . gde je ceo objekat podređen njegovoj tehnološkoj funkciji. a izlazne veličine su projekti (skraćeno od: projektna dokumentacija) u različitim stepenima razrade. sa stanovišta nivoa zahtevanih informacija u toku procesa projektovanja. odnosno isporučioca. istražnim radovima.ulaz Podsistem .nivo N rukovodilac projektovanja upravlja~ka akcija povratna sprega ulaz Podsistem . uzansama. U tom smislu vrlo su bitni i podaci o opremi koja se ugrađuje u objekat. neki tipovi opreme.

kao i aktivnosti na ugovaranju.3. Ovde je uglavnom reč o pokretnoj opremi. najčešće. a potom izvođački. koordinacija i pravovremena razmena informacija. stanja i izlaza iz sistema i pronalaženje uzroka eventualnih razlika. Time se. raspoloživi broj radnika ili mesta za smeštaj radnika. odnosno mrežnih planova.. a potom i sve potrebne uslove za projektovanje. izvođač često u situaciji da samostalno radi izvođački projekat ili glavni projekat. podizvođača na gradilištu i ostalih učesnika u poslu zahtevaju izvanrednu koordinaciju i tehnološki opavdane dinamičke planove. radi kvalitetne kontrole nad svim eventualnim poremećajima. radnom snagom i mehanizacijom. Međutim.2 Tehnologija izrade planske dokumentacije U prvom delu ovog poglavlja ukazano je da. pristupa se tehničko-tehnološkoj i komercijalnoj pripremi i planiranju izvođenja radova.3. raspoloživost pojedinih građevinskih mašina. Na osnovu prvobitnih tehnoloških rešenja i podataka dobijenih na osnovu njih moguće je obaviti optimizaciju tehnoloških procesa. strukturom mrežnog plana predvideti i sve aktivnosti za snabdevanje gradilišta potrebnim resursima. kao sastavni deo upravljanja projektom. Oprema tipa C je standardna oprema koja se može ugovarati pre i u toku radova na gradilištu.5). Funkcija cilja je. posebno. inventaru. neophodno je. građevinska firma može da bude i investitor. građevinska firma treba da razvije poseban kadar koji će. odnosno vreme povoljno za izvršavanje pojedinih vrsta radova. jer ne opredeljuje projektna rešenja na bilo kom nivou razrade. sa puno razumevanja i znanja. koji će biti uspostavljeni na gradilištu. primarni u prvoj fazi planiranja. Pošto je gradilište otvoren sistem na koji deluju mnogi spoljašnji uticaji sa neizvesnim ishodom. koji na određenoj lokaciji gradi objekte za tržište. uklapanje dinamike izvođenja radova u ugovorene rokove. omogućuje dobijanje selektivnih izveštaja o planiranoj dinamici i toku realizacije radova za pojedine projektne timove i rukovodioce (vidi primer 7. Da bi uopšte obezbedila lokaciju. Znači. odnosno u poziciji korisnika zemljišta. značajno utiču na poslovni uspeh generalnog izvođača. umeti da savlada vrlo komplikovane procedure u izradi detaljnog urbanističkog plana i. akta o uslovima za uređenje građevinskog zemljišta. Zato se u narednom tekstu i 369 . Uporedo sa izradom finalnog projekta. nameštaju. a uslovi ograničenja mogu biti: meteorološki uslovi. Kod planiranja aktivnosti na izradi projektne dokumentacije korisno je da se definšu pojedini organizacioni kodovi vrste posla. nakon sklapanja ugovora. mehanizaciji na gradilištu i potrebnim vremenima za izvršavanje pojedinih aktivnosti. transportu. mogući frontovi rada. potrebno je da se obezbedi kvalitetno rukovođenje i kontrola procesa projektovanja. upoređivanje planiranog i stvarnog ulaza. 7. montaži i probnom radu opreme. itd. Planiranje i kontrola izvođenja radova i svih aktivnosti na projektu. građevinsku dozvolu i izgradnju. ako ne i ranije. carinjenju. porema postavljenoj funkciji cilja i zadatih uslova ogranišenja. Zato su tehnološka rešenja pojedinih tehnoloških procesa. materijalu. Ona su i izvor podataka o potrebnoj radnoj snazi. još u fazi formiranja strukture mrežnog plana. vremena pristizanja kapitalnih delova procesne opreme. Veliki broj isporučilaca raznovrsnih materijala i opreme.

7. razmeštaj stanovništva. planira se i usmerava razvoj. Donošenjem prostornih planova obezbeđuje se planska izgradnja i uređenje celokupne teritorije. području i vremenskom periodu). privrednih i društvenih aktivnosti i potreba. što se i grafički prikazuje. Prostorni plan područja sa posebnom namenom donosi se za područje koje zbog svojih karakteristika. grada i regionalnim prostornim planom definiše se granica područja na koje se plan donosi. ako su planirani radovi za koje uslovi za uređenje prostora nisu utvrđeni u prostornom planu. utvrđuje se program rada na pripremanju prostornog plana. a to je obično skupština područja za koje se plan donosi. a prostorni prostornim aspektima razvoja). 7.2. rokovi i obaveze firmi i ustanova koje 370 . Planska dokumentacija predstavlja celovit sklop i medjusobnu interakciju uzajamno povezanih parcijalnih činilaca stanovanja. mreža naselja. kojim se bliže definišu: organizacija izrade. a posebno vangradskih područja koja nisu obuhvaćena urbanističkim planiranjem. koordinacija (kojom se obezbeđuje međusobna informisanost. jer se istovremeno tretiraju i društveni i prostorni elementi razvoja (društveni se bave ekonomskim. saobraćajna i tehnička infrastruktura i osnove za stimulisanje razvoja.2 Prostorni planovi Prostornim planovima opštine. utvrđivanje obaveza i odgovornosti u izradi i sprovođenju planova. Da bi se potrebe i mogućnosti ovih promena uspešno mogle uskladiti.2. a u njima se određuju namena površina. čime oni postaju osnova celokupne politike planiranja.prezentiramo samo deo problematike na izradi planske dokumentacije sa osnovnim ciljem da se građevinskim inženjerima ukaže na okruženje u kojem se ceo proces izvršava. i bliže odredjuje donošenjem prostornih i urbanističkih planova i kontrolom njihove realizacije.1 Osnovni smisao i značaj planske dokumentacije U gradovima se intenzivno dešavaju procesi prostornog. Najvažnije karakteristike u procesu planiranja su: integralnost. faze rada. U procesu izrade prostornog plana uočavamo sledeće faze: Faza pripreme u kojoj odluku o pripremanju prostornih planova donosi organ nadležan za donošenje planova. Detaljni prostorni plan radi se za područje van naseljenih mesta. usklađenost (poštuje usklađivanje planova po predmetu. populacionog i privrednog razvoja. Prostornim rešenjem se utvrdjuju smernice za ostvarenje planiranih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja vremena i prostora. Prostorni planovi su dugoročni planovi i njima se planira razvoj za period od više decenija. nameće posebne zahteve za uređenjem i korišćenjem prostora. usklađivanje razvoja i zajedničkih interesa). Nakon donošenja odluke.

2. pri čemu su način organizovanja i trajanje rasprave utvrđeni odgovarajućim dokumentaima. naselja gradskog karaktera. Urbanistički planovi se dele u sledeće tri kategorije: 1.2. a dalja razrada se obavlja detaljnim planom. za koje se plan donosi. 3. organizacije i uređenja prostora. Faza javne rasprave u kojoj se o nacrtu prostornog plana sprovodi javna rasprava. detaljni urbanistički plan.3 Urbanistički planovi Prostornim planom se određuje područje naseljenog mesta za koje se kriterijumi i rešenja za izgradnju i uređenje utvrđuju urbanističkim planovima kojim se usaglašavaju potrebe i mogućnosti urbanih sredina i predvidjaju optimalna urbanistička rešenja i organizacija prostora. nakon čega prostorni plan donosi Skupština. utvrđuje nacrt plana na osnovu predloga koji dostavlja vladi nadležne skupštine. predlog. a on se objavljuje u zvaničnom glasilu (Službenom glasniku). karata i drugih podataka potrebnih za izradu plana. Nadležni organ određuje organizaciju koja obavlja stručne poslove na pripremanju i sprovođenju prostornog plana. Na osnovu toga. organi uprave i firme koje raspolažu neophodnim podacima. kao i naseljena mesta u kojima se nalazi sedište opštine koja moraju imati generalni urbanistički plan. Faza izrade nacrta obuhvata i izradu projekcije društveno-ekonomskog razvoja. Faza dokumentacije i analize obuhvata pribavljanje i analizu planova. stepenu izgrađenosti stambenih.učestvuju u pripremi i izradi plana. ekonomske razvijenosti. Rešenja data urbanističkim planovima zasnivaju se na prirodnim karakteristikama terena. a eventualne izmene unose u dokument. ocenu i analizu varijanti uredjenja prostora. U fazi izrade predloga i donošenja prostornog plana na oformljen plan se pribavljaju saglasnosti drżavnih organa. koja proverava da li je plan donesen u skladu sa odgovarajućim zakonom. 371 . Primedbe i predloge iz javne rasprave se razmatraju. Nadzor nad procedurom donošenja prostornog plana obavlja urbanistička inspekcija. Ove poslove rade obrađivač plana. privrednih i objekata infrastrukture. Nakon završene izrade. 7. organ uprave područja. možemo razlikovati: gradove. kulturnih dobara i životne sredine i planiranog društvenoekonomskog razvoja. generalni urbanistički plan. zaštite prirodnih. Za izradu prostornog plana obrazuje se komisija čija je nadležnost da prati i usklađuje zajedničke interese. i urbanistička uređajna osnova Karakter i sadržaj urbanističkog plana određuje se u zavisnosti od kategorizacije gradova i naseljenih mesta.

Realizacija srednjoročnih planova i njihova razrada se obavlja u godišnjim opštinskim i gradskim programima uredjivanja zemljišta i njima se za predmetnu lokaciju utvrdjuju vrste. i sa stanovišta planiranja realizacije projekata. angażuju stručne institucije. Primarno uredjivanje podrazumeva izgradnju gradske infrastrukture koja je uslov za dalju realizaciju investicionih planova manjih celina. odnosno raseljavanje lokacije. Takvo rešenje je daleko povoljnije. a razrađuju se urbanističkom uređajnom osnovom. pri čemu pripremanje podrazumeva rešavanje imovinsko-pravnih problema. a imaju urbanističke planove koji sadrže elemente generalnog i detaljnog urbanističkog plana. jer je moguće da se ostvari daleko bolja koordinaciju u realizaciji radova na izgradnji objekata i pratećih infrstrukturnih sistema. rokovi i vrednosti izvršenja radova i eventualne dopune i izmene.- manja naseljena mesta koja ne spadaju u kategoriju gradova prema statističkim kriterijumima. ostala naseljena mesta koja su u svom prostornom razvoju nesamostalna i funkcionalno nekompletna. itd. uredjivanje zemljišta se może podeliti na: primarno uredjivanje. na primer. Ono obuhvata objekte saobraćajno-komunalne infrastrukture zajedničke za više DUP-ova. U Beogradu. u poslednje vreme prepušta korisnicima lokacija da sami pripreme i opreme zemljišta. na primer. Srednjoročni plan uredjivanja gradjevinskog zemljišta za period od obično pet godina donosi se za teritoriju svake opštine i grada u celini. - Uređivanje zemljišta i uloga gradske uprave Uredjivanje zemljišta obuhvata radove na pripremanju i komunalnom opremanju zemljišta. bitne za grad.4 Generalni urbanistički plan granica područja za koje se plan donosi. toplovoda. sa stanovišta tehnologije izvođenja radova. a opremanje izgradnju sekundarne infrastrukture za povezivanje izgrađenih objekata na primarne sisteme vodovoda. kanalizacije. osnovna namena površina. Sekundarno uredjivanje obuhvata radove na pripremanju i opremanju zemljišta obuhvaćenog granicama usvojenog detaljnog plana. U Beogradu se. Generalnim urbanističkim planom se utvrdjuju: - 372 . i sekundarno uredjivanje. 7. dok se za odredjene stručne poslove. Objedinjavanje sadržaja je uslovljeno složenošću i veličinom naselja koje je predmet planiranja. na osnovu srednjoročnih i godišnjih planova. kao što su Zavod za planiranje i Gradski geodetski zavod.2. Na poslovima oko planske dokumentacije rade organi gradske uprave (Sekretarijat za urbanizam i slično). bloka ili više blokova koje obradjuje detaljni urbanistički plan (DUP).

odnosno grada. a analiza varijantnih rešenja precizira se sa stanovišta ekoloških. na osnovu predloga nadleżnog izvršnog organa (vlade). Faza stručne i javne rasprave omogućava da stručne organizacije. pri čemu se rezultati sintezne analize koriste za ocenu i izbor optimalne varijante. Ovaj planski dokument sadrži i osnovne uslove za uredjenje prostora prema nameni površina. zaštita prirodnih vrednosti i kulturnih dobara. kompozicionih. U fazi izrade prostorne koncepcije GUP-a bliže se određuje organizacija i uredjenje prostora. Faza dokumentacije i analize predvidja prikupljanje i analizu geodetskih i drugih planova i podataka neophodnih za izradu ocene stanja i mogućnosti razvoja. Generalni urbanistički plan se realizuje po sledećim fazama: Faza pripreme obuhvata donošenje odluke o izradi GUP-a. U fazi izrade predloga i donošenje GUP-a pribavljaju se mišljenja i saglasnosti nadleżnih drżavnih organa i donosi Generalni urbanistički plan za određeno područje. 373 . U njoj su podjednako uključeni nosilac izrade. mreža hidrotehničkih. i svi zainteresovani sa područja koje GUP obradjuje. urbanizaciji. rok podnošenja nacrta plana. sa povezivanjem tih parcijalnih varijanti u celovite. a sve u skladu sa regionalnim funkcijama grada u odnosu na šire okruženje. koju donosi skupština opštine. socioloških i ekonomskih parametara. osnovna koncepcija stambene izgradnje. razvojnih. Na osnovu toga rade se varijante prostorne koncepcije. podatke o racionalnosti planiranih rešenja i bilans površina. trajanje i način organizovanja javne rasprave i način obezbedjenja finansijskih sredstava. odnosno grada. Faza izrade programskog dela GUP-a treba da rezultuje projekcijom društvenoekonomskog razvoja kao i predlogom varijanti razvoja u proizvodnji. energetskih i TT instalacija sa priključcima na okruženje. zaposlenosti i društvenim aktivnostima. Generalni urbanistički plan predstavlja osnov za izradu detaljnih urbanističkih planova i u njemu se nalaze smernice za njihovu izradu.- infrastrukturni objekti i to gradske saobraćajnice sa priključcima na saobraćajnice šireg područja. izradom sintezne karte ograničenja. način ozelenjavanja sa podelom na javne parkovske površine. utvrdjivanjem apsolutnih i relativnih ograničenja i ciljeva organizacije i uredjenja prostora. park-šume i zaštitno zelenilo. daju konkretne predloge i ocene varijantnih koncepcija koje se razmatraju na zasedanjima skupštinskih izvršnih organa i ugradjuju u predlog planskog dokumenta. radne organizacije koje poseduju neophodne podatke i mesne zajednice. Odlukom se obično utvrdjuje period za koji se GUP donosi. a sprovodi se analizom prirodnih i stvorenih činilaca. - Svi navedeni sadržaji se i grafički obrađuju. Nakon donesene odluke može da se izabere nosilac izrade plana. skupština opštine.

Sadržaj detaljnih urbanističkih planova S obzirom da prostorni urbanistički planovi daju i određuju programsku koncepciju projekcije razvoja. detaljnim urbanističkim planom se prikazuje planirana izgradnja i radovi na uređenju prostora. Sva tehnička infrastruktura mora prostorno da se uskladi. Položaj kompleksa. U slučajevima kada je planskim dokumentima predvidjena izgradnja porodičnih stambenih zgrada u DUP-u se na ažuriranoj katastarskoj podlozi predstavlja plan parcelacije. prikaz postojećeg stanja građevinskog fonda. Kako bi se sagledala opravdanost i pružilo obrazloženje usvojenog rešenja. Dokumentacija DUP-a je uslovljena načinom izbora najboljeg rešenja za planirani vid uredjenja zemljišta. jedan ili više blokova. cilj izrade i tok javne rasprave. a sadržaji se prostorno definišu i detaljno razrađuju. uslove za uredjenje prostora kojima se preciziraju smernice za privodjenje prostora planiranoj nameni. rekreativni centri.2. energergetsku. obrazloženje detaljnog urbanističkog plana u kome se obrazlažu usvojena prostorna rešenja. specijalizovani centri i objekti druge namene. privrednih i infrastrukturnih objekata. saobraćajnica i tehničke infrastrukture utvrdjuje se analitičko-geodetskim elementima za obeležavanje. Njime se konkretizuju postavke generalnog urbanističkog plana u nameni površina i položaju stambenih. stečene urbanističke obaveze. ukoliko je to predviđeno prostornim planom opštine. U funkcionalnom pogledu detaljni urbanistički plan razrađuje manja naselja u celini. inženjersko-geološke podatke o zemljištu. Tekstualni deo DUP-a obično treba da sadrži: opšti deo u kome se navode pravni osnov i povod za izradu i donošenje detaljnog urbanističkog plana. Prikazuju se detaljna namena površina i granica područja koju planski dokument obradjuje. kao i delove gradova koji čine funkcionalnu celinu kao što su mesna zajednica. detaljni plan se može doneti i za naseljeno mesto ili njegov deo za koje nije donet generalni plan. Grafički deo DUP-a na situacionim planovima precizira prostornu koncepciju. tehničke infrastrukture i saobraćajnih površina. odnosno sinhron planu. Izuzetno. hidrotehničku.5 Detaljni urbanistički plan Detaljni urbanistički plan predstavlja završnu fazu urbanističkog planiranja. TT i toplovodnu mrežu i uredjenje slobodnih površina. dokumentacija treba da sadrži prostorno-programske elemente. izvod iz plana višeg reda. grada ili prostornim planom područja posebne namene. a to se predstavlja u skupnom prikazu rešenja.7. ažuriranu geodetsku podlogu. Na nivou idejnih rešenja daju se grafički prilozi za saobraćajne površine. 374 . industrijski kompleksi. a predstavlja prostornu i etapnu razradu generalnog plana. objekti koji se zadržavaju i ruše i regulaciona i nivelaciona rešenja planiranih površina i objekata. saobraćajnice. Izrada detaljnog urbanističkog plana utvrđuje se srednjoročnim i godišnjim programima uređenja prostora.

tj. kompozicione analize rešavaju osnovne dileme budućeg načina izgradnje objekata i uredjenja javnih prostora. rešenja za izgradnju saobraćajnica i objekata. 375 . faza pripreme u kojoj nadležni organ uprave donosi odluku o izradi DUPa. nije predvidjena izrada generalnog urbanističkog plana. uslove parcelacije za javne sadržaje. 4. ona ima karakter generalnog. na osnovu prostornog plana opštine. faza dokumentacije i analize u kojoj se pribavljaju i analiziraju geodetski i drugi planovi i podaci potrebni za analizu. faza predloga i donošenja DUP-a obuhvata formiranje elaborata i donošenje odluke o usvajanju na skupštini nadležnog organa. pri čemu je obavezno da se uskladi programska osnova GUP-a i programi razvoja svih mikro celina za koje se radi detaljni plan. a radi se na osnovu odluke koju donosi skupština opštine područja koje se planira. 6. katastra podzemnih instalacija i inženjersko-geoloških planova. urbanistička uredjajna osnova precizira uslove za korišćenje zemljišta (naročito poljoprivrednog). faza izrade prostorne koncepcije obuhvata analizu i ocenu stanja na osnovu geodetskih podloga. Slično drugim urbanističkim planovima.za razradu mera očuvanja i unapredjenja životne sredine.Pripremanje. 2. odnosno detaljnog urbanističkog plana. ekologije . izrade i donošenja detaljnih urbanističkih planova. faza javne i stručne rasprave pruža mogućnost da se svi zainteresovani izjasne o predloženim rešenjima i da se njihovim učešćem iznadje optimalna varijanta. To je planski dokument koji se donosi za naseljena mesta za koja. Taj proces se može raščlaniti na sledeće faze: 1. površina koje se mogu koristiti samo za neke namene i onih koje se ne mogu koristiti za predvidjenu izgradnju i uredjenje. detaljnog urbanističkog plana za utvrdjivanje opšteg društvenog interesa. izrada i donošenje DUP-a Zakonom o planiranju i uredjenju prostora preciziran je postupak pripremanja. faza izrade programske osnove u koje se analiziraju programske koncepcije GUP-a i utvrđuju programski elemenati u granicama područja za koje se radi detaljni urbanistički plan.razmatraju se troškovi realizacije i eksploatacije planiranog prostora. izgradnje i uredjenja prostora. Dakle. ocenu postojećeg stanja i utvrdjivanje tendencija razvoja. 3. U planskoj dokumentaciji je i urbanistička uredjajna osnova. Varijantna rešenja analiziraju se uporednim ispitivanjem varijanti sa stanovišta: 5. odnosno grada. Raspored ovih činilaca može da predstavlja izvesna apsolutna i relativna ograničenja na osnovu kojih se dobija pregled raspoloživih površina koje se mogu koristiti bez ograničenja. ekonomije .

u kojoj. uslovi za projektovanje koje daje nadležno javno komunalno preduzeće. zaštitu kulturnih dobara. On sadrži podatke o lokaciji. Investitor ili njegov zastupnik sprovode postupak izbora najpovoljnijeg nosioca izrade i to konkursom ili direktnom pogodbom. od planirane namene područja za koje se donosi. njihovog prostornog položaja. saobraćajnim površinama sa nivelacionim i regulacionim karakteristikama. javno osvetljenje i TT mrežu. pre svega. on treba da obezbedi: podatke o lokaciji u koje spadaju kopija plana i podaci o katastarskim i gradjevinskim parcelama. prikaz tehničke infrastrukture i mesta priključaka za vodovod i kanalizaciju. urbanističko-tehničke i posebne uslove za izgradnju. mogu se utvrditi privremeni uslovi za uredjenje prostora za izgradnju privremenih objekata. životne sredine. - Akt o uslovima za uredjenje prostora radi se na osnovu detaljnog urbanističkog plana. ustanove koje brinu o kulturnim spomenicima. slobodnih površina. na osnovu godišnjih programa uređenja zemljišta i usvojenog investicionog programa predmetnog područja. Zavod za zaštitu životne sredine. Faza prikupljanja dokumentacije u kojoj se. a ne ugrožava se korišćenje susednog zemljišta. normativa i propisa za vrstu radova predvidjenih predmetnim AUUPom.7. s obzirom da se AUUP radi na osnovu usvojene planske dokumentacije. prikaz uredjenja slobodnih površina i podatke o položaju regulacione. Ako se ne pristupa izgradnji i uredjenju prostora po usvojenom prostornom. Zavod za zaštitu zdravlja. odnosno gradjevinske linije.6 Urbanistički ulazni podaci za projektovanje Akt o uslovima za uredjenje prostora (AUUP) predstavlja urbanistički osnov za izradu tehničke dokumentacije. Priprema. urbanističko tehničke uslove kojima se utvrdjuje način privodjenja zemljišta planiranoj nameni. a u svemu prema usvojenom detaljnom urbanističkom planu. nivelacione i regulacione karakteristike objekata na gradjevinskoj parceli. Gradski geodetski zavod i komunalna preduzeća su dužni da daju 376 . geološke i druge podloge. i uslove za izgradnju saobraćajnih.2. priključivanja na komunalnu infrastrukturu. kapacitet i vrsta planiranih objekata. trase saobraćajnica i tehničke infrastrukture ukoliko su novoplanirana rešenja racionalnija. izrada i donošenje AUUP-a I u ovom delu posla na pripremi osnovnih ulaznih podataka za projektovanje mogu se. elektro-energetsku mrežu. kao investitor. ali se u njemu mogu činiti neznatne izmene veličine objekata. i institucija i važećih standarda. Iako sadržaj ovog planskog dokumenta zavisi. nadleżni gradski organ koji raspolaże građevinskim zemljištem. radi bolje koordinacije. odnosno urbanističkom planu. koji se stara o uređivanju građevinskog zemljišta ili drugo pravno lice koje ima pravo korišćenja građevinskog zemljišta radi izgradnje. donosi odluku o izradi Akta o uslovima za uređenje prostora. pri čemu svako gradjenje i radovi kojima se menja stanje u prostoru treba da bude u skladu sa uslovima za uredjenje prostora. prikupljaju potrebne geodetske. zaštitu od elementarnih nepogoda i standarde za projektovanje i izgradnju objekata. definisati na primeru grada Beograda sledeće faze : Faza pripreme.

7 Problemi u vezi sa planskom dokumentacijom Zakonskim aktima je. naravno.2. Ukoliko se radi objekat značajan za republiku predviđen prostornim planom republike. kao i stručno-tehničkom kontrolom od strane ovlašćenog revidenta. preciziran način izrade i donošenja planske dokumentacije. Dakle. odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove urbanizma. tako da je neophodno da se obavlja sveobuhvatna i precizna kontrola pre faze donošenja plana. postoje primeri da su se planovi zasnivali na nerealizovanim procenama razvoja. Jedan od osnovnih problema predstavlja odvojenost društveno-ekonomskog i prostornog planiranja po području i vremenskom periodu. nikako ne rešavaju. čak. Nedovoljna informisanost i poštovanje usvojenih planova čine veoma raširenu problematiku kod nas. planska rešenja višeg reda bi trebalo da budu ulazni podaci za planove nižeg reda. pri čemu bi ponuđena rešenja trebalo da zadovolje i sa stanovišta zaštite životne sredine. Srednjoročnim i godišnjim programima uredjenja prostora na određenoj teritoriji predviđa se i program izrade planskih akata. Hijerarhijom prostornih i urbanističkih planova. akt izdaje nadleżno republičko ministarstvo. Podjednako je loša osnova kada se plan zasniva na pogrešnim ili na nepostojećim ekonomskim procenama.uslove za projektovanje i da učestvuju u utvrdjivanju tehničkih podataka za projektovanje saobraćajnica. u kojoj projektant na osnovu prikupljene dokumentacije. tehničke infrastrukture i objekata. Dugoročni prostorni razvoj može se zasnivati na proceni potreba i iskustava gradova sličnih po strukturi i veličini u zemljama koje su postigle razvoj kome se kod nas teži. a nosilac izrade plana je dužan da ih razmotri pri kompletiranju planskog dokumenta. uglavnom. može da postoji opasnost da se nelogičnosti u planovima višeg reda prenose dalje. procene koje se daju predstavljaju dugoročne potrebe etapno se realizuju brže ili sporije. Kako se ekonomski razvoj ne procenjuje dugoročno dovoljno izvesno. utvrdjuju se primedbe i predlozi. Bez obzira na usvojenu metodologiju izrade planske dokumentacije utvrdjenu zakonskim aktima i tačno definisanog položaja svih subjekata planiranja često dolazi do problema koji se vrlo teško ili. koji na kraju treba da dobije sve potrebne saglasnosti komunalnih preduzeća i nadležnih organa. Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na prevazilaženje nedoslednosti i neadekvatnog sprovodjenja u život usvojenih planova i na nedovoljnu koordinaciju razvoja i plana. kulturnih dobara i protiv-požarne zaštite. Faza izrade. 377 . koji daje opštinski. Tu. radi predmetni AUUP. Ovaj problem može se rešiti tako da ekonomski razvoj utiče na dinamiku realizacije plana i da se etapnost realizacije prilagođava tekućim ekonomskim promenama u sklopu dugoročne strategije. Faza izdavanja Akta o uslovima za uređenje prostora. Neposrednim učešćem svih zainteresovanih na području na kojem se plan donosi. kako bi se navedeni programi mogli realizovati. uz mogućnost promena a da ne ugrožavaju kontinuitet razvoja i celokupnost predloženih rešenja. 7.

Za veće projekte. ustanovljena su nepisana pravila ponašanja svih učesnika u izradi planskih akata. čak.3 7. Prethodnom tačkom 7. Treba se pridržavati obaveze da se ne može graditi suprotno planu bez obzira na interese vlasnika i da se planom usvojena namena striktno sprovodi i ne menja bez valjanog razloga. uobičajeno je da projektni zadatak za projektovanje nastaje na osnovu angażovanja konsultanta. funkciji i veličini budućeg objekta. jer je njegova odluka o ulasku u realizaciju projekta obavezno uslovljena prethodnim razmišljanjem i određenom predstavom o tipu. odnosno kao pokriće za izgradnju koja se odvija uporedo sa izmenom plana. Dešava se da planovi služe kao osnova za izmenu i dopunu. Umesto da se odluka donosi za uradjeni plan. gde hoće da ga izgradi. Ako su podaci neprecizno dati mogu neracionalno povećati koridor saobraćajnice. Neophodno je da se definiše sadržaj i nivo obrade tehničke infrastrukture u planskoj dokumentaciji.2 analizirana je izrada planske dokumentacije kojom se definiše niz ulaznih podataka relevantnih za izradu projektne (u našim zakonskim aktima često: tehničke) dokumentacije. najčešće sam investitor. kao da zadatak i jednih i drugih nije zajednička izrada dobrog plana. koje administrativno propisuje nadleżni organ. Nedovoljno detaljna rešenja donošenjem plana se ozakonjuju. u vidu projektnog zadatka. Pored ulaznih podataka iz planske dokumentacije. koja neravnomerno snose odgovornost. 378 . kada se pristupi izradi tehničke dokumentacije. i obezbeđivala uskladjenost rešenja. moraju se poštovati od strane učesnika u projektu. gradskim propisima bi trebalo ovlastiti instituciju koja bi pratila razvojne planove komunalnih preduzeća. U praksi.3.Problem je u tome što se ponekada planiranje i izgradnja odvijaju paralelno ili. po pravilu. uočilo da se mora pristupiti izmenama. izazvati neracionalno korišćenje gradjevinskog zemljišta ili na drugi način poremetiti koncepciju planiranja. Saradnja nosioca izrade plana i ostalih učesnika u planiranju je ponekad takva. kakve sadrżaje potencira u njemu i slično. precizira kakav i koliko veliki objekat żeli. i obrnutim tokom. u praksi se javljaju slučajevi da se plan radi kao pokriće unapred donete odluke. Ovi ulazni podaci. da bi se. za izvođača je bitno da se dobro sagledaju i potrebe investitora. iskustava investitora i rezultata dobijenih predinvesticionim studijama (vidi detaljnije poglavlje o sagledavanju realizacije projekta sa stanovišta investitora. 7. Izrada projektne dokumentacije je proces koji ima svoj razvojni put koji je u potpunoj korelaciji sa nivoom preciznosti ulaznih podataka koje definiše onaj koji postavlja zadatak. poglavlje II).1 Tehnologija izrade projektne dokumentacije Projektni zadatak U uvodnoj tački ovog poglavlja ukazano je na mesto i ulogu procesa projektovanja tokom realizacije projekta. Projektnim zadatkom investitor. Kako mnoga komunalna preduzeća imaju svoje generalne strategije razvoja koje ponekada nisu u skladu sa generalnim strategijama razvoja grada u celini.

Upravo zato je za primer u tački 7. U članu 15. 7. glavni projekat. Zakona o izgradnji objekata Republike Srbije utvrdjeni su uslovi za sticanje prava (licence) na izradu tehničke dokumentacije. funkcionalni i finansijski zahtevi. čini tehnička 379 . projekat izvedenog objekta. glasnik RS”. a radi kvalitetnijeg upravljanja potrebno ga je u celini sagledati i isplanirati i to po svim parametrima od potrebnih resursa do striktnog sprovođenja kontrole kvaliteta. u formi pogodnoj za eksploataciju objekta.: razrada projektnih skica (generalnog rešenja).3. što se kontroliše u postupku pribavljanja gradjevinske dozvole"[81]. standardnu. U pitanju je svojevrstan iterativan proizvodni proces kojim treba upravljati. a ne samih koncepcijskih i detaljnih tehničkih rešenja o objektu i sadrżaja unutar objekta. Svakim novim urađenim segmentom projektne dokumentacije povećava se nivo znanja o projektu i.3. uskladjenost sa zadatom funkcijom. Prvu. idejni projekat. uticaj na okolinu i sl. samim tim. stabilnost.2 Nivoi razrade projektne dokumentacije Osnovna pravila projektovanja objekata kod nas navedena su u Zakonu o izgradnji objekata (“Sl.57 prezentiran pristup upravljanju izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju jednog industrijskog objekta. kao i projekta tehnologije i organizacije građenja. 44/95 i 24/96). Prema primenjenim kriterijumima. tehnička i tehnološka svojstva objekta. koji je. sa unetim izmenama tokom gradnje. u kome "moraju biti odredjena sva fizička. - - Zakonska regulativa prihvata i značaj projekta održavanja objekta. Zakon definiše nekoliko nivoa izrade tehničke (projektne) dokumentacije. koji nastaje razradom generalnog rešenja i zajedno sa njim predstavlja najniżi nivo detaljnosti u razradi tehničke dokumentacije. O ovome je već bilo reči u poglavlju IV. gde se uočava koncepcija objekta.Może se reći da je proučavanje potreba investitora za izvođača značajan posao u okviru faze istrażivanja trżišta. ali i uslovi i ograničenja koji bitno utiču na dalji rad u procesu izrade projektne dokumentacije.). u stvari. više i bolje preciziraju tehničko-tehnološki. tehnička dokumentacija je svrstana u dve grupe. kojim se dokumentuju pojedine operacije tokom izgradnje i čijim nivoom detaljnosti se obezbeđuje tehnički ispravno izvođenje pozicija iz glavnog projekta. odnosno koja su od značaja za zaštitu javnog interesa i proveru poštovanja važećih propisa (bezbednost. čime se stiče psihološka prednost i u zadatak ugrađuju sopstvena tehnološka rešenja. br. izvođački projekat (radna dokumentacija). koji obezbeđuju sagledavanje vażnih aspekata izgradnje i eksploatacije objekta. gde je ukazano na dobru praksu da se neiskusnijem investitoru ponudi pomoć i besplatne usluge u koncipiranju projektnog zadatka. kombinacija glavnog i izvođačkog projekta. koja omogućavaju operativne poslove gradjenja objekta.

kontrolu tehničke dokumentacije mogu vršiti firme i pojedinci koje su kvalifikovani za njenu izradu. Na ruskom tržištu je slična podela u kojoj se pojavljuju predprojekat (uobičajeni naziv forprojekat). treba naglasiti da se on ne primenjuje na izradu skice objekta i radova. U izradi tehničke dokumentacije. tehnički projekat. idejnog projekta. ne mogu da učestvuju lica koja obavljaju nadzor nad primenom ovog zakona. osim dokumentacije za objekte za koje gradjevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo (objekti od značaja za Republiku). Tehničku dokumentaciju ne mogu da izradjuju preduzeća. lice koje je zaposleno kod investitora i lice koje vrši nadzor nad primenom zakona. Takodje. izuzeci koji su u ovom pogledu propisani za preduzeća. odnosno druge organizacije koji su zakonom ili drugim propisom ovlašćeni da odredjuju neki od uslova sadržanih u urbanističkoj dozvoli prema kojoj se izradjuje tehnička dokumentacija. odnosno objekat gradi. [81] Tehničku dokumentaciju. odnosno projekte. obavlja se u slučaju "nostrifikacije" projekata pripremljenih po inostranim propisima. dobijenim od isporučilaca i specijalizovanih izvođača. 380 . odnosno prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti i. tehničku dokumentaciju za preduzimanje mera tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima. koja je svrstana u posebnu grupu i za čiju su izradu propisani oštriji uslovi. potpisuju lica koja su kao odgovorni projektanti rukovodili njenom izradomi imaju zakonska odgovarajuća zakonska ovlašćenja (polożen stručni ispit). po našem zakonu. Zakona. Drugo ograničenje se odnosi na angažovanje pojedinih lica u izradi tehničke dokumentacije. ali samo za dokumentaciju za objekte koje će koristiti za obavljanje svoje delatnosti. Tehničku kontrolu ne može da vrši lice koje je zaposleno u preduzeću. U tom slučaju proverava se saglasnost inostranih propisa i procedura sa našim. za izradu tehničke dokumentacije ne mogu se angažovati lica zaposlena u preduzeću ili organizaciji koja je ovlašćena da propisuje neki od uslova pod kojima se ta dokumentacija radi. odnose se na lica koja su u njima zaposlena. Razume se. [81] U principu. Analogno prethodnom ograničenju. Poseban vid tehničke kontrole projektne dokumentacije. Zakon predvidja dve vrste provere ispravnosti (revizije) tehničke dokumentacije: kontrolu generalnog i idejnog projekta. a da bi se izbegli eventualni nesporazumi. Izvršena tehnička kontrola projektne dokumentacije je uslov za dobijanje građevinske dozvole. [81] U vezi odredaba člana 15. odnosno gradi objekat. odnosno lice koje je učestvovalo u izradi te dokumentacije. glavnog projekta i izvođačkih detalja takođe veoma dobro poznati i razrađeni. Upotpunjavanje izvođačkih i radioničkih detalja se rešava mahom standardizovanim crtežima. Od ovog ograničenja su izuzetna preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti. Na mnogim inostranim tržištima su pojmovi predprojektovanja (skice). koji podleže obaveznoj reviziji i radna dokumentacija na osnovu koje se izvode radovi. odnosno drugoj organizaciji koja je izradila tehničku dokumentaciju. može da izradjuje organizacija koja obavlja delatnost zaštite nepokretnih kulturnih dobara (ako ispunjava i druge uslove propisane Zakonom). kao drugu vrstu. kao i njene sastavne delove.dokumentacija za sve objekte na koje se primenjuju odredbe ovog zakona. takodje. tehničku kontrolu glavnog projekta.

posebno kod kompleksnijih objekata koji sadrże opremu tipa A. moguće je samo dati bliża uputstva o čemu treba voditi računa prilikom sagledavanja projektovanja za svaki pojedinačni poduhvat. razumljivo je da investitor najveću pažnju poklanja upravo izboru projektantske firme koja će koordinirati izradu celokupne projektne dokumentacije. Od toga. Tehnološki projekat je. Dobra je praksa da se. kod kompleksnijih projekata. naravno i prednosti.3 Procedura (tok) projektovanja Procedura projektovanja je redosled međusobno uslovljenih koraka koji učesnici u realizaciji projekta. Ukoliko postoji żelja za varijantnim rešenjima. poglavlje o istrażivanju trżišta. izvođač i projektant. obima i kompleksnosti radova. Procedura projektovanja je veoma uslovljena osnovnom zakonskom regulativom iz ove oblasti. Pristup izradi projektne dokumentacije i prikupljanju potrebnih podataka umnogome zavisi i od toga da li se projektuju novi objekti ili je u pitanju rekonstrukcija postojećih. Tada je uobičajeno da se radi nekoliko varijanti da bi se sagledale sve tehničko-tehnološke. 7. Nisu retke situacije da se u projektne timove uključuju 381 . o čemu je već bilo reči u ovom poglavlju. U procesu projektovanja opredeljuju se ključni troškovi celokupne investicije. ali i mnogim drugim faktorima. Pored toga. a posebno investitor. za koje je potrebno da se prvenstveno urade tehnološki projekti za sve proizvodne procese planirane investicijom. to treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja procedure projektovanja za određeni projekat. vażan ulazni podatak bez koga se ne może zadovoljavajuće kompletirati praktično ni jedan nivo razrade projektne dokumentacije. Naprotiv. kao i od vrste objekta. Kako je već napomenuto u poglavlju VI. funkcionalne i finansijske posledice svake od njih. i koordinirati ih sa navedenim standardnim projektima. i donela odluka o daljem pravcu rada na razradi projektne dokumentacije. pa do formiranja dokumentacije o izvedenom objektu. bavi ugovornim strategijama za realizaciju projekata). procedura projektovanja posebno i jasno obrazlożi u nekom od ugovornih priloga. Taj izbor je još značajniji za industrijske objekte. opremljenosti objekta i drugih specifičnosti samog predmeta konkretnog posla (vidi. posebno ilustrativni primer sa ruskog trżišta). investitor u takvoj situaciji ulogu koordinatora najčešće prepušta upravo projektantu tehnologije. već na osnovu sagledanih nivoa razrade projektne dokumentacije. a naročito u prvim nivoima razrade kada se rade idejna rešenja i idejni projekat. mogu uključiti i stručnjaci koji dobro poznaju tehnologiju funkcionisanja predmetnog objekta. čine od početne ideje. Ako u dalje razmatranje uvrstimo i činjenicu da se na svakom nivou razrade radi veliki broj raznovrsnih projekata po vrstama radova ili fazama od arhitektonsko-građevinskih. nemoguće je govoriti o jedinstvenoj proceduri projektovanja i receptu za sve slučajeve realizacije projekta. da je izrada projektne dokumentacije vrlo kompleksan poduhvat. u mnogome zavisi i sastav i hijerarhija projektnog tima u koji se.1). između ostalog. po potrebi.Jasno je. Zbog ovako raznovrsnih uticaja na projektovanje. Pri tome treba istaći uticaj tipa objekta. na primer.3. preko velikog broja instalaterskih do projekata enterijera i uređenja terena (vidi tačku 7. koje se. odlučujući se za forsiranje određene ugovorne strategije (o ovome vidi detaljnije u poglavlju VI. na proces projektovanja veoma mnogo może da utiče i sam investitor. jer on uglavnom preuzima na sebe garancije za postizanje projektovanog proizvodnog programa u ugovoru tipa "proizvod u ruke".

U slučaju da postoje posebno interesantni delovi ili problemi. jer nedostaje dinamička i troškovna komponenta projektovanja. Uključivanje više učesnika. ako se gradi bolnica ili scenograf. odnosno faza. proizvodnog procesa i obezbeđuju osnovni podaci za precizniji proračun opravdanosti celokupne investicije. instalacija i enterijera. jer se njom identifikuju organizacioni nivoi i osnovne aktivnosti u fazi izrade projektne dokumentacije. Sa stanovišta procedure projektovanja. Ali. završava izradom definitivnih arhitektonskih osnova usaglašenih sa svim projektantima na objektu. predmer i predračun radova i grafički prilozi i to najčešće u razmeri 1:200. 382 . eventualno. utiče se na strukturu i obim projektne dokumentacije (koja je finalni proizvod projektovanja). prikazana je procedura . Čak i banalni slučaj da se ne predvidi kopiranje dovoljnog broja primeraka projektne dokumentacije może da dovede do ne malog povećanja troškova kod izuzetno velikih projekata. Znači. Identifikacija svih neophodnih ulaznih podataka je ozbiljan problem u definisanju procedure projektovanja.priznati stručnjaci iz medicine. a posebno specijalnih konsultanata zahteva izvanredne mere planiranja i koordinacije projektovanja. Kontrola projektovanja treba da obuhvati stalnu proveru tehničke usaglašenosti između delova dokumentacije. Ovaj deo posla zahteva izvanrednu saradnju i koordinaciju projektanata svih struka. obim budućeg posla. idejni projekat se radi na bazi usaglašenih zahteva i pribavljenih uslova i podloga neophodnih za njegovu izradu. radi se projektni zadatak za izradu kompletnog idejnog projekta za predmetni objekat. oni se detaljnije analiziraju i prezentiraju. kao i dobru kontrolu projektovanja. Kada se na ovako dobijena rešenja obezbedi saglasnost svih zainteresovanih strana. koja se obično analizira mreżnim planom. Njihove povratne informacije bitno utiču na dalji rad koji se. Procedura iskazana ovakvom ili sličnom šemom je veoma korisna na početku realizacije posla. idejnim skicama i rešenjima sagledavaju se želja investitora. pri čemu su naglašeni nivoi koordinacije. pošto zakonski minimumi ponekad neprecizno i nedovoljno to definišu. Idejni projekat sadrži idejne projekte svih vrsta radova. kao ilustracija. ona ni slučajno nije i dovoljna da bi se projektovanje efikasno obavilo.tok izrade idejnih (preliminarnih) projekata za jedan poslovni objekat. Na slici 7-2. Praksa pokazuje da je veoma korisno da se na početku realizacije većeg projekta prouči i definiše koja projektna dokumentacije je neophodna za izvođenje predmetnog posla. funkcionalnost objekta i. osnovni proračuni. ali i kontrolu troškova i vremena u fazi izrade projektne dokumentacije. Povećanjem kompleksnosti projekta. na objektu u kojima se obavezno nalaze: tehnički opisi projektovanih radova. opet. osnovna baza za dalji rad projektanata konstrukcije. režiser i muzičar ako se gradi pozorište ili kongresni centar. Rad počinje izradom arhitektonskih osnova koje su. kroz četiri nivoa koordinacije (usaglašavanja).

a detaljno su razmatrane u poglavlju VI. često. poslednjem slučaju. kojem se ili prepušta dalja izrada projektne dokumentacije pod striktnom kontrolom konsultanata. U ovom. jer investitor na svoju odgovornost. koje se bavi problemima ugovaranja. vażan korak uproceduri projektovanja kome treba posvetiti maksimalnu pażnju... projektanta i izvođača su brojne. INFRASTRUKTURA razmena informacija o zavr{nom preliminarnom projektu Tehni~ka kontrola ~etiri . INFRASTRUKTURA komentari i potrebe Detaljne preliminarne arhitektonske osnove KONSTRUKCIJA INSTALACIJE . teku paralelno sa izradom izvođačkog projekta. to je da za razne slučajeve definišu podelu 383 . često se na velikim projektima pristupa formiranju tenderske dokumentacije i izboru izvođača radova. 7-2 Koordinacija i razmena informacija tokom procesa preliminarnog projektovanja Nakon investitorovog usvajanja idejnog projekta. ili mu se kontinuirano obezbeđuje od strane investitora potrebna projektna dokumentacija za izvođenje radova koji. sva dalja projektna rešenja može da prilagođava svojim željama i tehničko-tehnološkim mogućnostima. tada i svi propusti u projektnoj dokumentaciju idu na teret izvođača.Arhitektonski crte`i odobreni od Investitora Preliminarne arhitektonske osnove prva koordinacija KONSTRUKCIJA INSTALACIJE . priprema dokumentaciju i daje je izvođaču na realizaciju. a uz angażovanje odgovarajućeg konsultanta. Ugovaranje projektovanja je. Međutim. Ono što je za njih zajedničko. investitor preuzima na sebe sve propuste koji mogu nastati usled neblagovremenog obezbeđenja projektne dokumentacije i eventualnih nesaglasnosti u njoj. INFRASTRUKTURA druga koordinacija komentari i potrebe Zavr{ni preliminarni arhitektonski projekti tre}a koordinacija KONSTRUKCIJA INSTALACIJE ..dopunska koordinacija konstruktivnog i termomehani~kog preliminarnog projekta Revizija preliminarnog projekta Sl. U slučaju tradicionalnog pristupa realizaciji projekta situacija je bitno drugačija.. Moguće ugovorne strategije i odnosi investitora.. Zato investitori ponekad teže da dalju izradu projektne dokumentacije prepuste izvođaču.. svakako. koji u takvoj situaciji.

Glavni projekat minimalno treba da sadrži: detaljan tehnički opis svih predviđenih radova. 1:50.3. Gornje razmišljanje je posebno aktuelno za kompleksnije infrastrukturne projekte. Pošto su dodatni radovi na gradilištu često i predmet sporenja između investitora i izvođača. čest u praksi. predstavlja značajan stručni poduhvat. odnosno faze. izrada sinhron plana.odgovornosti između glavnih učesnika u fazi projektovanja. ranije je rečeno. detaljan predmer i predračun svih predviđenih radova koji obuhvataju pojedine faze. graditi i funkcionalno ukomponovati. tj. elemente da bi se moglo pristupiti realizaciji izvođenja radova. usaglašavanja pojedinih tehničkih rešenja tokom izrade tehničke dokumentacije. Iako građevinski deo glavnog projekta nije uvek primaran. posebno. lako se formira kontinuiranim evidentiranjem izmena tokom realizacije posla na gradilištu. Zato je narednim tekstom data detaljnija analiza pristupa izradi projekta infrastrukturnih objekta i. koji może da rezultira dodatnim radovima na obezbeđenju otvora za prolaz instalacija u betonskim elementima. što je neminovno uvod u spornu situaciju. Sinhron plan je ključni dokument koji pokazuje "preklapanje" i usaglašenost različitih vrsta instalacija. kombinovano sa arhitektonskim osnovama i presecima gde se stiče veći broj instalacija.4 Usaglašenost izrade delova projektne dokumentacije U prethodnom opisu procedure projektovanja pomenut je značaj koordinacije. a u razmeri koja je za predmetnu fazu neophodna i koja može da se kreće u razmeri od 1:100. jer se u dinamici izvođenja radova na gradilištu upravo najranije javlja potreba za izvođenjem građevinskih radova na gradilištu. sve proračune bitne za procenu tačnosti i kvaliteta usvojenih rešenja. treba da obuhvati sve potrebne. jasna je potreba da se preduzmu mere u cilju njihovog izbegavanja. Projektovanje i izgradnja infrastrukturnih objekata. 384 . Čest je slučaj da se upravo pri izradi sinhron plana uočavaju sve slabosti i propusti tokom rada na izradi pojedinih delova projektne dokumentacije i njihove međusobne koordinacije. gde je veliki procenat nesporazuma i poremećaja rezultat propusta u izradi projektne dokumentacije. zbog kompleksnosti i velikog broja infrastrukturnih sistema koje je potrebno koordinirano projektovati. grafičke priloge koji po svom obimu mora da budu takvi da kompletno definišu izgradnju objekta. a na žalost poznat po lošim rešenjima. 7. Posle investitorovog usvajanja idejnog projekta i saglasnosti svih zainteresovanih. Time se obezbeđuje dokumentacija neohodna za eksploataciju i odrżavanje objekta. Čest je slučaj da isforsirani građevinski projekat ne sadrżi potrebne detalje o otvorima za prolaz instalacija ili da lokacija armirano-betonskih greda ne odgovara trasama ventilacionih kanala. najčešće se baš na tom delu projekta i insistira. Projekat izvedenog stanja na objektu. Ova činjenica je od izuzetnog značaja za fazu izvođenja radova. Na primer. a ne samo neophodne. kao i dimenzije. stepen potrošnje i eventualne posledice koje može da izazove u toku eksploatacije. pristupa se izradi glavnog projekta. Naveden je i jednostavan primer neusaglašenosti građevinskog i mašinskog projekta. pa sve do 1:1. potrebno je tačno odrediti mesta priključaka takve opreme. ako je u pitanju industrijski objekat u koji se ugrađuje oprema tipa A ili tipa B. Glavni projekat svake vrste rada.

Pre početka izrade projekata infrastrukture utvrđuje se poprečni presek između regulacionih linija.Infrastrukturni objekti. Nije retka situacija da troškovi izgradnje nekog vodovoda. svi važeći propisi i standardi koji se odnose na predmetne instalacije. Takođe odgovarajućim šematskim prikazom određuje se i položaj svih instalcionih priključaka uz objekte.7-3: Sl. nisu na raspolaganju potrebni podaci o postojećim infrastrukturnim objektima. elaborati i podatci: urbanistički uslovi. predstavljaju poseban problem projektantima. potrebno je da se obezbede sledeće podloge. podaci o postojećim instalacijama infrastrukture. Problem nastaje onog momenta kada izvođač radova u koridoru instalcije koju izvodi naiđe na drugu instalaciju koja nije definisana projektnim rešenjem. iako su većim delom evidentirani u odgovarajućim gradskim službama. po pravilu. Svakako. i definisan položaj svih instalacija. odnosno nije ucrtana u situaciji. Izrada sinhron plana u urbanim prostorima. koji obično obuhvata koridor saobraćajnice. skuplje. elaborat istražnih geoloških radova. pomeranjem roka za završetak radova i iznalaženjem prinudnog rešenja koje je često u sukobu sa važećim propisima i. Da bi se pristupilo izradi kompleksnijeg projekata infrastrukture. geodetske podloge. Projektantima. podrazumeva usklađivanje (sinhronizaciju) situacionog i nivelacionog položaja svih instalacija 385 . to rezultuje povećanjem troškova. kao što je prikazano na sl. Na osnovu ovakvog rasporeda projektante infrastrukture postavljaju se linije svojih instalacija. a naročito objekti smešteni ispod površine terena. često. fekalnog ili kišnog kolektora u gradskim uslovima višestruko premašuju ugovoreni iznos za njihovu realizaciju. i horizontalno i visinski. Posebno je apsurdna situacija da se kod izvođenja potpuno nove kompletne infrastrukture javljaju konfliktne pozicije i da se naknadno daju projektantska rešenja. 7-3 Poprečni presek saobraćajnice sa rasporedom instalacija infrastrukture Integralno sagledavanje instalacija infrasturkture u vidu sinhron plana u okviru izrade projekta kompleksnog građevinskog objekta je jedan od najvažnijih uslova za njegovu optimalnu realizaciju.

najčešće saobraćajnica. U dinamičkom planu izrade projekata infrastrukutre neophodno je da se definišu aktivnosti koje se nalaze na kritičnom putu. U organizacionoj šemi datoj na sl. 7-4 proceduralno su sumirani potrebni tokovi informacija pri izradi projekata objekata infrastruktrure. kao finalni projekat. temelji. onda se definišu minimalni zahtevi. 1:250. Ključnu funkciju u organizacionoj šemi upravljanja na izradi projektne dokumentacije ima rukovodilac projekta i njegovi saradnici. Navedenim postupkom bi se izbegle značajne izmene na konačnom usaglašavanju glavnih projekata infrastrukture. Ovaj projekat treba unapred da naruči nosilac ugovora. Da bi se realizovao ovakav složen proces projektovanja i dostigao potreban nivo tehničke koordinacije. Ukoliko se svi projektanti striktno drže koridora predviđenih za njihove instalacije. onda su korekcije obuhvaćene projektom sinhron plana manje. koje su. kod kojih se posebna pažnja usmerava na koordinaciju učesnika pri izradi projektne dokumentacije objekata infrastrukture. Ukoliko se od izrade ovakvog elaborata očekuje samo dobijanje potrebnih saglasnosti i dozvola. neophodno je da se obezbedi i adekvatna kontrola procesa izrade projektne dokumentacije. Krajnji rezultat je objedinjeni projekat svih instalacija prikazanih na jedinstvenom situacionom planu i potrebnom broju preseka. projektni elementi se preuzimaju iz odgovarajućih glavnih projekata pojedinih instalacija. dakle sugeriše se primena projektne organizacione strukture. u razmerama 1:500.infrastrukture u regulacionoj širini (saobraćajnice). efekat izrade sinhron plana bi bio daleko veći da se njegova izrada sprovede u dve faze: I faza II faza obuhvata sinhronizaciju svih glavnih linija instalacija u zacrtanim koridorima i definsanje lokacije prolaza ispod kolovoza saobraćajnica. bi trebalo da se prikuplja detaljna građa za izradu druge faze sinhron plana. gde je izrazito značajna sinhronizacija projektnih rešenja. U suštini. 386 . 1:200 i 1:100 i analitički definisani svi potrebni elementi za geodetsko obeležavanje svake pojedine instalacije. posledica definitivnog usaglašavanja instalacija infrastrukture sinhron planom. projektanti infrastrukture trebalo bi da pristupe detaljnoj razradi svojih projekata tek nakon prve faze sinhron plana i na podlogama na kojima su unesene glavne linije svih instalacija infrastrukture. a predstavljaju međufaznu kontrolu usaglašenosti svih relevantnih elemenata infrastrukture i eventualne korekcije. po pravilu. Pri tome. Pri izradi projektne dokumentacije značajan segment je izrada projekta upravljanja radovima. U međuvremenu. a njegovo sprovođenje je ugovorna obaveza svih učesnika u izradi projektne dokumentacije. Dosadašnja projektantska praksa uvodila je u proceduru izradu sinhron plana infrastrukturnih instalacija nakon završetka svih projekata infrastrukture. Zavisno od rezultata koje očekuje od sinhron plana investitor definiše i projektni zadatak. razvodni ormani itd) i kućnih priključaka. Tehnička obrada sinhron plana se svodi na situacioni plan nekog od projekata. U ovakvoj raspodeli posla. Najznačajnija funkcija sinhron plana je da dokaže da projektovani objekat infrastrukture nije u prostornoj i funkcionalnoj koliziji sa ostalim postojećim i projektovanim instalacijama i objektima. i obuhvata sinhronizaciju svih objekata infrastrukture (šahtovi.

naročito objekata individualnog standarda.GEODETSKE PODLOGE .VA@E]I STANDARDI I PROPISI IZVO\ENJE PROJEKTOVANJE RUKOVODILAC PROJEKTA (DESIGN MANAGER) PROJEKTI INFRASTURKTURE SAOBRA]AJNICE PROJEKAT ARHITEKTURE VODOVOD FEKALNA KANALIZACIJA KI[NA KANALIZACIJA GAS TT KOMUNIKACIJE TELEFON. nosi visok rizik da se urađena projektna dokumentacija prilikom aplikacija na terenu nađe u značajnoj koliziji sa aktuelnim stanjem. TV ELEKTRO SNABDEVANJE ULI^NA RASVETA TOPLOVOD SINHRON PLAN Sl. kao i sa rasploloživom tehničkom podrškom potrebnom da se obezbede kvalitetni ulazni podaci za analizu i izradu projektne dokumentacije. Kao ilustracija daje se preciznija procedura izrade projekata sinhron plana infrastrukture za jedno stambeno 387 . nivoa podzemne vode ili neadekvatnog geomehaničkog proračuna. žele da podignu kvalitet investicionih radova. Troškovi koji opterećuju projekat višestruko će se isplatiti u varijanti grubih grešaka kod zemljanih radova.PODACI O POSTOJE]OJ INFRASTRUKTURI . Preuzimanje podloga od ruskih investitora.URBANIZAM . a pre svega za izradu urbanističkih i infrastukturnih projekata. uključujući upućivanje terenskih ekipa na lice mesta radi obezbeđivanja adekvatnih geodetskih i geoloških podloga i elaborata. Ovakav zahtev je ponekad u direktnoj suprotnosti sa zatečenom strukturom lokalne građevinske operative.GEOLO[KI ELABORAT . 7-4 Organizaciona šema izrade projektne dokumentacije za kompleksniji projekat. gde naše firme rade.DEPONIJE I POZAJMI[TA . Rusko tržište je specifično i vrlo interesnantno za našu operativu. uz potrebu koordinacije tehničkih rešenja Investitori na ruskom trżištu.INVESTITOR NADZORNI ORGAN (REVIDENT) GENERALNI IZVO\A^ ULAZNI PODACI: . Zato se strogo preporučuje kvalitetno istrażivanje trżišta.

ali su uštede. koje ovako realizovan sinhron plan donosi. znači da svaki kućni priključak ima svoj jedinstveni identifikacioni kod. U tom slučaju zahtevi definisani projektnim zadatkom su maksimalni: traži se precizno pozicioniranje svih instalacija u situacionom i nivelacionom planu uz potpunu analitičku obradu i prikaz svih analitičkih elemenata. 1. koja sadrži sledeće korake kao zaokružene celine. rađeno na ovom trżištu. sa manjim prilagođavanjima. Prikupljanje svih raspoloživih podataka za svaki pojedini projekat infrastrukture. Sllična procedura. Izrada crteža i grafičkih priloga (vidi ilustraciju na sl. 388 . utvrđivanje graničnih elemenata plana i profila u skladu sa odgovarajućim standardom SNIP. Sinhronizacija nije samo formalna već se. temelji. Definisanje kućnih priključaka za svaku instalaciju infrastrukture sa detaljnom jedinstvenom anotacijom. Upoznavanje sa svakim projektom infrastrukture uz pomoć odgovornog projektanta i uočavanje eventualnih grubih grešaka i njihovo lociranje. 3. detaljan pregled i korekcija eventualnih konfliktnih tačaka. neuporedivo veće i višestruklo isplaćuju uloženi trud i sredstva. što. 4. Sinhron plan u moderno vođenom i racionalno upravljanom projektu ima značajnu ulogu. prečnicima i važnosti (svaka instalacija ili njen element se smešta u zaseban "layer") Udruživanje svih instalacija infrastukture u jedinstvenu datoteku. ventili. ventil. Izrada odgovarajućeg CAD alata prilagođenog specifičnostima pojedine instalacije. 5. uostalom. Ekstrakcija tabelarnih podataka za svaku instalaciju posebno (glavne linije i kućni priključci). zaštitne konstrukcije itd. (Ova faza je suvišna u varijanti da projektant već poseduje odgovarajući program i eventualno može da obuhvati delimično prilagođavanje sistema specifičnostima koje nisu obuhvaćene gotovim programom) Unos glavnih linija instalacija. Detaljno usaglašavanje međusobnog horizontalnog i visinskog položaja svih instalacija infrastrukture i njihovih elementa (šahtovi. 7-5). Njegova izrada predstavlja značajnu stavku u ceni projektovanja. stub. čvor itd. razvrstavanje po tipu. 7. Rezultat ovakvog rada je kompletan zaseban elaborat koji ima sve atribute izvođačkog projekta za trase instalacija. na svakoj lokaciji ukrštanja i grananja instalacija. zahteva analiza međusobnih odnosa i poštovanje svih tehničkih propisa i uslova. vażiće i za druge projekte koji uključuju mnoštvo spoljnih radova u sličnim okolnostima.naselje od 500 porodičnih kuća. kao ustolaom i svaki glavni i priključni šaht. 6.) Izrada poprečnih preseka ulica u zoni regulacione linije sa detaljno unesenim svim instalacijama infrastrukture i rešenja njihovih prolaza ispod kolovoza i međusobnih ukrštanja 2.

sa skoro svim opštim atributima projekta koji se realizuje u građevinarstvu. jer je izrada projektne dokumentacije praktično poduhvat za sebe. Za ilustraciju kompleksnosti upravljanja izradom projektne dokumentacije daje se kratak prikaz sistema koji je osmišljen za fazu izrade tehnološkog i izvođačkih projekata za jednu Fabriku specijalnih automobila u Rusiji.3. već i u vremenskom i troškovnom smislu. zaključeno je da treba teżiti kompletnom upravljanju izradom projektne dokumentacije. 7-6): 389 .5 Praktičan primer upravljanja izradom projektne dokumentacije Na osnovu prethodnih razmatranja i ukazane potrebe da se izrada projektne dokumentacije koordinira. Proširenje fabrike uključivalo je rekonstrukciju postojeće hale. predložiti poboljšanja i konkretna rešenja za proširenje fabrike. na osnovu toga. doraditi i kompletirati postojeću dokumentaciju. 7-5 Detaljni sinhron plan (separat) 7.Sl. izgradnju potpuno novih proizvodnih i administrativnih objekata i originalno rešenje za novu tehnologiju proizvodnje. Takav pristup je razumljiv. ne samo u tehničkom. pa tek. U relativno kratkom roku trebalo je snimiti postojeću tehnologiju u fabrici automobila. Zadatak koji je postavljen pred jugoslovenske projektante nije bio ni malo lak. Pri koncipiranju sistema za upravljanje izradom projektne dokumentacije ceo proces projektovanja podeljen je na dve faze (sl.

DEO_A DEO_B

Projektovanje tehnologije proizvodnje Izrada glavnih izvođačkih projekata

Sl. 7-6

Globalna podela sistema za upravljanje izradom projektne dokumentacije

Sva projektna rešenja trebalo je uraditi na izvođačkom nivou. Taj zahtev investitora je uključivao i detalje spojeva i radioničke crteže, kao i kompletno rešenje za sve instalacije (signalizacija, protivpožarni uređaji, napajanje mašina, komunikacije, grejanje, ventilacija, osvetljenje), a za fabričku tehnologiju detaljne specifikacije alata i mašina, kao i šemu rasporeda radnih mesta, tačan pregled normativa za rad, program sistema kontrole i obuke osoblja i niz drugih detalja oko eksploatacije opreme. Izuzetno složen tehnološki proces zahtevao je i složenu proceduru projektovanja objekata, uz stalnu interakciju između tehnologa i ostalih projektanata. Posebno su bili strogi zahtevi oko deponovanja i uništenja otpadnih materijala iz tehnološkog procesa. Ilustracije radi, treba napomenuti da je samo jedna izmena u tehnološkom procesu, po pravilu, imala za posledicu izmenu gabarita u tom delu objekta, promenu u razmeštaju instalacija, drugačiji sistem fundiranja mašina i niz posledica na ulazne podatke za pojedine projektante-specijaliste. Zbog navedenih specifičnosti, na početku je sagledan ukupan obim radova na izradi projektne dokumentacije i identifikovani su svi projekti koje je trebalo uraditi. Njihov delimični spisak sa pripadajućim kodovima dat je na sl. 7-7. Pošto je nedvosmisleno definisan obim radova na izradi projektne dokumentacije, uočeno je da kvalitetno upravljanje procesom projektovanja treba da obrati pažnju ne samo na stručne oblasti (vrste projekata) koje treba razraditi u dokumentaciji, već i na izdvojene tehnološke celine koje sačinjavaju projekat. Drugim rečima, uočena je potreba za odvojenim sistemom kodiranja koji je trebalo da obuhvati izdvojene objekte u proizvodnom kompleksu (proizvodni i administrativni deo, pomoćni objekti itd), i tehnološki zaokružene grupe poslova u toku izrade projektne dokumentacije. Tehnološki zaokružene grupe poslova, koje bi bilo poželjno posebno razmotriti u određenim situacijama, izdvojili smo, na primer, poslove na snimanju postojećeg stanja objekta i poslove na osmišljavanju i projektovanju unutrašnjeg transporta u fabrici. Opisana podela usvojena je u potpunosti u skladu sa ugovorom, pa su i odgovarajući kodovi dobili vrednosti prema brojevima odgovarajućih članova ugovora sa investitorom (vidi deo liste kodova dat na sl. 7-8). Na taj način, omogućena je kasnija kontrola procesa projektovanja o svim značajnim ugovornim odredbama, što je imalo velikog uticaja na korektnost i principijelnost u odnosima sa investitorom.

390

DEO_A

Projektovanje tehnologije proizvodnje 11 12 15 16 17 21 22 24 42 62 Globalni snimak postojećeg stanja tehnološke opreme Izrada specifikacija materijala za proizvodni proces Tehnološka obrada Izrada grupne tehnologije Izračunavanje normativa rada Snimanje postojeće linije montaže, opreme, normativa Projektovanje linije montaže Projektovanje specijalne opreme kod kooperanata Projektovanje alata za liniju montaže Izrada projekata organizacije proizvodnje

DEO_B

Izrada glavnih izvođačkih projekata AI AR AZ EM EO KZ OV RP SS TH TK VK Enterijeri Arhitektonska rešenja Antikoroziona zaštita Energetska oprema Električno osvetljenje i utičnice Armirano - betonske konstrukcije Grejanje i ventilacija Radni projekat Veze i signalizacija Tehnologija proizvodnje - oprema Tehnološke komunikacije - cevovodi Vodovod i kanalizacija

Sl. 7-7

Kodiranje po vrstama projekata u sistemu za upravljanje izradom projektne dokumentacije

Prikazani sistem kodiranja u upravljanju izrade projektne dokumentacije omogućio je selektivno izveštavanje o svim uočenim oblastima. Na osnovu definisanih grupa kodova, planski zadaci i kontrolni izveštaji su grupisani po određenom hijerarhijskom redosledu koji je omogućavao optimalno upravljanje. Da bi izveštaji bili i formalno upućeni na konkretnog nosioca zadatka, uvedena je grupa kodova po odgovornim projektantima (vidi delimičan spisak dat na sl. 7-9). Na taj način, svakoj aktivnosti je dodeljeno ime stručnjaka koji je bio ovlašćen da rukovodi njenom realizacijom. Jednom nedeljno održavani su koordinacioni sastanci ovlašćenih učesnika na kojima su analizirani kontrolni izveštaji i deljeni korigovani planski zadaci za naredni period.

391

DEO_A Projektovanje tehnologije proizvodnje 331 332 333 334 335 6 Tehnološki projekat procesa proizvodnje (član 3.3.1) Lay-out za tehnološki proces (član 3.3.2) Izrada spiska opreme i tendera (član 3.3.3) Projektovanje specijalnih alata (član 3.3.4) Projektovanje unutrašnjeg transporta (član 3.3.5) Projektovanje organizacije rada i kontrole (član 6)

DEO_B Izrada glavnih izvođačkih projekata 31 341 342 343 344 8 Snimanje postojećeg stanja objekta (član 3.1) Proizvodni deo koji se proširuje i rekonstruiše (član 3.4.1) Proizvodni deo koji se dograđuje (član 3.4.2) Administrativni deo (član 3.4.3) Projekat kompresorske stanice (član 3.4.4) Projekat glavne zgrade (član 8)

Sl. 7-8

Deo liste kodova po tehnološki zaokruženim grupama poslova i izdvojenim objektima, u skladu sa nomenklaturom iz ugovorne dokumentacije

Posebno je značajna činjenica da je po ugovoru postojala grupa aktivnosti koja je predstavljala isključivu nadležnost investitora. Takve su, na primer, bile aktivnosti "Obezbeđenje dokumentacije za postojeći tehnološki proces", "Dostavljanje geomehaničkih podloga", "Revizija dostavljenih projekata" itd. Zato je u definisanju odgovornosti za realizaciju tih aktivnosti ustanovljen poseban kod INVE, koji je služio za trenutno dobijanje izveštaja sa obavezama investitora. Eventualno investitorovo neispunjenje usvojenog plana imalo je za posledicu kašnjenje ostalih aktivnosti, pa je bilo predviđeno da se, po potrebi, uz zahtev za produženje roka ili odobrenje dodatnih troškova, kao obrazloženje prosleđuju i odgovarajući komparativni izveštaji. Uz kratak prikaz analize posla sa stanovišta upravljanja njegovom realizacijom, treba napomenuti da je, u sklopu priprema za uspostavljanje informacionog sistema, definisan i sistem kodiranja listova, crteža i sveski sa projektnom dokumentacijom. Predloženo je, ali zbog nedostatka sredstava nije i realizovano, formiranje računarske baze podataka koja bi sadržala kompletnu projektnu dokumentaciju (crteže, tekstualne opise, prepisku, zapisnike, napomene). Prototip ovakve baze podataka realizovan je u jednom drugom projektu i ukratko prikazan u poglavlju VIII ove knjige.

392

393 . termotehnika i ventilacija Milan Lenasi. 7-11 prikazuje deo obaveza izvođača oko projektovanja pojedinih objekata ili delova objekata. lakše su uočavani propusti. U oba izveštaja aktivnosti su grupisane prema merodavnim članovima ugovora. arhitektura Nevenka Lalić. 7-10 predstavlja detaljniju terminiranu listu dela ugovornih obaveza izvođača o izradi tehnoloških projekata. elektrika Sima Orlić. mašinske instalacije i kompresorska stanica Zajedničke nadležnosti Radovi za koje odgovornost snosi investitor Sl. u obimu prilagođenom svakom pojedinačnom učesniku.DEO_A Projektovanje tehnologije proizvodnje GODI KOOP SLDA ZIDE Goran Divjak sa pet saradnika Deo projektovanja koje radi kooperant Slavko Danilović sa jednim saradnikom Živko Đekić DEO_B Izrada glavnih izvođačkih projekata BRTR DRDO MILE NELA SIOR SVI INVE Branislav Trajković. dok izveštaj na sl. 7-9 Deo liste kodova kojima je definisana odgovornost učesnika u izradi projektne dokumentacije Na kraju. vodovod i kanalizacija Dragoš Đorđević. Izveštaj na sl. odstupanja od usvojenog plana. a korektivne akcije su bolje i efikasnije planirane. na slikama 7-10 i 7-11 dati su ilustrativni izveštaji korišćeni za potrebe upravljanja izradom projektne dokumentacije. Periodičnim izveštavanjem.

Sl. 7-10 Deo obaveza izvođača po pitanjima izrade tehnoloških projekata 394 .

Sl 7-11 Deo ugovornih obaveza izvođača vezano za projektovanje pojedinih objekata ili delova objekata u okviru projekta 395 .

Ponekad je. pripremu posla i početak radova. uključujući prateće predmere i. možemo govoriti o nivou razrade projekta tehnologije i organizacije građenja. preliminarne predračune. geološki i geomehanički izveštaji. Projektom se. kao i razni izveštaji sačinjeni posle obavljanja istražnih radova i obilaska zone gradilišta. Neophodno je da se prikupe i informacije o proizvođačima materijala. eksplicitno dokazuje opravdanost primene preporučene tehnologije i njene prednosti u odnosu na alternativna rešenja. mreže spoljnih i unutrašnjih transportnih puteva.4. eventualno. planiranog rasporeda proizvodnih delova gradilišta. uputno promeniti i osnovna projektantska rešenja. čak. odnosno izabranog sistema građenja i opremanja objekta. po pravilu. sastava i broja radne snage. Na kraju. itd. u užem smislu. jasno razgraničenje 396 . izabrane mehanizacije. pa. Ti. katalozi alata i materijala..2 Uticaj projekta organizacije i tehnologije građenja na kvalitet upravljanja projektom Na osnovu kvalitetnog projekta organizacije i izbora optimalne tehnologije građenja moguća je kasnija procena ukupnih troškova građenja. u skladu sa tim. prethodno urađeni projekti. Pored gotovih projekata. građevinske norme. temperatura. za objekat u celini i njegovim delovima. Projekat tehnologije i organizacije građenja je sastavni deo projektne dokumentacije koji se radi nakon završetka određenog broja ostalih projekata. karte javnih puteva. topografske karte i snimci terena.4 Izrada projekta tehnologije i organizacije građenja Pojam projekta tehnologije i organizacije građenja 7.4. hidrološka i mikroklimatska opažanja ponašanja relevantnih veličina (nivoi vode. dragoceni su i podaci dobijeni intervjuisanjem pojedinih eksperata i mogućih učesnika u realizaciji projekta.7. definišu elementi za formiranje predračunskih kalkulacija troškova za prethodne. pripremne i "ostale" radove.). mogu biti razrađeni na idejnom ili detaljnom nivou. Njime se. pre svega arhitektonskograđevinskog i projekata instalacija i opremanja. Za manje objekte osnove tehnologije građenja često su već ugrađene u projektantske tehničke opise i kalkulacije. Kako se u praksi. uslovi snabdevanja energijom i tehničke specifikacije. 7. podloge za izradu projekta organizacije i tehnologije građenja su obavezno i ugovor o građenju. zbog ušteda koje sugeriše tehnološka i organizaciona analiza. na osnovu sagledavanja elemenata usvojene tehnologije. prospekti mašina.1 Projektom tehnologije i organizacije građenja se na jasan i pregledan način pokazuje koncepcija izvođenja projektovanog objekta. između ostalog. Dalje. vlažnost i brzina vetra u zoni gradilišta . aktuelnim cenama. omogućeno je pravovremeno sagledavanje prvih koraka koje treba preduzeti za formiranje gradilišta. dubina mržnjenja. to su neophodne određene optimizacije na bazi tehničkoekonomskih parametara organizacije poslovanja.. pruža mogućnost izbora između više mogućih tehnologija rada. dok za kompleksnije objekte ovaj aspekt obavezno treba posebno sagledati.

Pored toga.3 Sadrżaj projekta tehnologije i organizacije građenja Sadržaj i forma projekta tehnologije i organizacije građenja nisu striktno zakonski propisani i mogu da variraju. na ovom mestu dajemo samo mogući sadržaj projekta tehnologije i organizacije građenja. tehničko-ekonomske pokazatelje o objekatu .spisak prostorija sa njihovom namenom i obračunom građevinske površine. po redosledu koričenja projekta. Osnovna karakteristika tako definisanog projekta organizacije i tehnologije gradjenja je sto se on daje kombinovano sa osnovnim elementima upravljanja projektom. Obzirom da se upravljanje projektom może sagledati tek na osnovu odličnog poznavanja tehnologije građenja. On. prilagodjen ukusu i iskustvu autora. Tehnički izveštaj sa osnovnim tehnološkim i organizacionim uslovima za izvođenje radova je poslednji u nizu tekstualnih priloga koji se izrađuju. opis tehnologije izgradnje po vrstama glavnih radova sa komentarom unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta. predloženi sistem kontrole kvaliteta. osnovne tehnološke podatke o objektu. recimo. Ranije je već naglašeno da je poznavanje tehnologije građenja preduslov za kvalitetno upravljanje projektom Što je projekat obimniji i kompleksniji. naziv i adresu projektanta. Na osnovu svega toga propisuje se optimalan pristup upravljanja projektom u toku izgradnje. Informacije radi. izdanje Građevinske knjige iz Beograda. kao i ime odgovornog projektanta. pa se detaljnija uputstva mogu pronaći. stavlja na prvo mesto. između ostalog. a istovremeno i proceduralni vodič kod rešavanja praktičnih problema: 1. dr Bogdana Trbojevića. Njegov cilj je da čitaocu pruži prvu i dovoljnu informaciju o osnovnoj koncepciji tehnologije i organizacije građenja. - 397 . često se ova dva pitanja prepliću. obezbeđuju se neophodni elementi za zaključivanje o dinamici odvijanja radova i potrebama gradilišta za ključnim resursima. Metodologija projektovanja tehnologije i organizacije građenja je tokom godina proučavana na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Model koji predlażemo je već nekoliko godina osnova za izradu diplomskih radova na Građevinskom fakultetu u Beogradu. ali se. a posebno je bitno što se unapred formira kompletna predstava o realizaciji posla. koštanje po jedinici mere po vrstama radova i delovima objekta. naziv objekta i adresu mesta gradnje. komponenta upravljanja projektom je izrażenija i potrebnija. u knjizi "Organizacija građevinskih radova" prof. pa čak i zajednički razmatraju. komentar i poboljšanja rešenja preuzetog od projektanta objekta. 7. ukupnu cenu objekta.4. obuhvata i sledeće važnije stavke: potpun naslov i adresu investitora. zavisno od tipa objekta i specifičnih uslova u kojima se on realizuje.obaveza investitora i izvođača.

stanje puta koji se mora rekonstruisati.komentar usvojene organizacione strukture upravljanja projektom i rešenja informacionog sistema projekta.. Npr. napomene o primeni angažovane mehanizacije. Delovi tehničkog opisa detaljne tehnologije izvođenja pojedinih radova često se priključuju projektantskim specifikacijama (tehničkim opisima). ili fotografijama lokacije. rad sa kamenom. kako se ne bi rasipale informacije bitne za sagledavanje troškova. tehnički opis objekta) i koriste pri formiranju globalne strategije izvođenja određenih radova (zemljani radovi i izrada konstrukcije ispod nivoa terena) i širem izboru mehanizacije. Metode koje se koriste za analizu i prikaz tehnologije su karta procesa i/ili dijagram toka.). lansirna rešetka.. mobilna drobilana.. montažni. ilustrativne šeme za ključne tehnološke postupke i dijagrami radnih operacija. slojevitost. kao što su betonski. Proračun fonda radnog vremena se radi na osnovu statistički obrađenih podataka o temperaturi i količini padavina u oblasti građenja u toku dvadeset poslednjih godina. nasipanje i zbijanje materijala u toku izrade nasutih brana ili betonski radovi. . 3.podatke za kontrolu realizacije projekta . analizu. Tehnologija izvođenja radova zasniva se na proučavanju prikupljenih podloga i sagledavanju uslova za izvršenje radova.). 2. proteza za podizanje pri montaži vitkih elemenata konstrukcije . propisani sistem kontrole ovih veličina. asfaltna baza. broja i trajanja smena. Specifični podaci. spisak važnijih objekata privrednog gradilišta obuhvaćenih projektom i kratak opis njihovog razmeštaja. Preciznim prikazom tehnologije olakšava se zadatak izbora mehanizacije i statički i dinamički proračun potrebnih resursa. dobijaju se analizom tehničke dokumentacije (izvodi iz geomehaničkog elaborata. Ovi podaci se pribavljaju iz hidro-meteoroloških biltena i godišnjaka. na primer. vrsta i kategorija tla. zemljani.planirani datum početka i mogući rok završetka radova. Takođe. dobija se godišnji fond radnog vremena koji se koristi kod proračuna izbora mehanizacije i kod planiranja . ruski standardi za pojedine zone u toj zemlji preciziraju maksimalne i minimalne temperature vazduha za pojedine mesece u toku godine. kao što su npr. profil kanjona na mestu budućeg mosta ili brane. nivo podzemnih voda. pretpostavke pod kojima je plan sačinjen. često se prilažu i fotografije ili delovi prospekata postrojenja i uređaja koji će biti korišćeni u toku izgradnje (fabrika betona sa dodacima za rad u posebnim klimatskim uslovima. kakvi su. dinamiku planiranog utroška resursa. Precizno utvrđivanje fonda radnog vremena je posebno važno kod onih radova koji su osetljivi na promene klimatskih karakteristika. i usvajanjem dnevnog fonda radnih sati.. Tabelarnim proračunom broja dana kada je moguće izvršenje određene vrste radova. a neki od njih sadržani su i u pojedinim standardima. 398 .terminiranja pomenutih vrsta radova. Nije redak slučaj da se izbor nekih tehnoloških postupaka ilustruje snimcima sa sličnog projekta. karakteristike i napomene o trasi razvoda fluida i električne energije za potrebe gradilišta. kako bi se što jasnije istakla neka značajna stanja lokaliteta (pojava klizišta.

širina fronta rada. ključne sa stanovišta tehnologije rada kao što su. a analizu cena prikazali tabelarno. Dobijene rezultate treba primeniti u izradi šeme uređenja gradilišta. mogu biti ilustrovane kopijama i/ili delovima prospekata. moraju deponovati na gradilištu treba da se proračuna veličina neophodnih skladišta. obim posla i dinamika izvršenja. Šemu montaže treba dopuniti oznakama zona u kojima je tokom rada dozvoljen pristup samo članovima ekipe montažera. na osnovu sagledane dinamike izvođenja radova. Karakteristike usvojenih mašina. pojava podzemne vode. Statički planovi potreba u radnoj snazi. materijalu i mehanizaciji za ključne pozicije radova dobijaju se tabelarnim (računarskim) proračunom. Tekstualni komentar šireg izbora mašina je neophodan deo projekta. jer se njime potkrepljuje izražena potreba za određenim tipovima mašina. U šemi treba detaljno prikazati trajektorije kretanja sredstava za montažu i njihove stajne tačke. kao što su jarmovi. u skladu sa dinamikom potrošnje. Uži izbor mašina treba zasnivati na aktuelnim (proračunatim) cenama po času rada (Kh) i proračunatim učincima mašina iz šireg izbora. Analiza cena osnovnih materijala "franko gradilište" na bazi studije izvora snabdevanja ili uslova nabavke. dijagram nosivosti auto-dizalice i dubina iskopa bagerom. Tabelarni prikaz kombinacija i proračuna koštanja mašinskog rada po jedinici mere olakšavaju neophodnu uporednu analizu. lake montažne skele i ograde. sa troškovima transporta. Šema montaže podrazumeva prikaz u osnovi i karakterističnim presecima izvođenja radova na montaži sa potrebnim proračunima napona u nosačima i sredstvima za podizanje. obučenost i broj rukovalaca. 6. Po potrebi mogu se koristiti i bilteni. sa usvojenom legendom simbola. pre svega. Za materijale koji se. način montaže (prikaz prolaska glavnih nosača kroz faze montaže) i način pričvršćenja ili ukrućenja nosača do faze povezivanja sa ostalim nosačima. npr. dužine i način transporta od proizvođača do gradilišta. prospekti i publikacije koji pružaju uvid u tehničke karakteristike i mogućnosti građevinske mehanizacije. kao i ostalim podacima po slobodnom izboru.4. Širi i uži izbor građevinskih mašina za glavne radove zasniva se na spisku raspoloživih mašina iz mašinskog parka odabranog (očekivanog) izvođača radova. Šema treba da sadržati prikaz osa objekta i druge oznake bitne za sticanje uvida u orijentaciju objekta na lokaciji i pravac unutrašnjih i spoljašnjih transportnih puteva. Kao izvor podataka relevantnih za proračun služe zvanične građevinske norme ili iskustvene 7. skladištenja i manipulacije predstavlja osnovni postupak za dobijanje jediničnih cena resursa neophodnih pri izradi ili kontroli predračuna radova. Obavezno treba objasniti način korišćenja pomoćnih sredstava za montažu. spadaju: kategorija tla. Kod šireg izbora mehanizacije nužno je precizno sagledavanje uslova rada u koje. kako bi formirane kombinacije bile tehničko-tehnološki opravdane. dispoziciju deponovanja nosača. To je deo projekta kojim se analizira montaža noseće konstrukcije. Podloge za ovu tačku su: spisak proizvođača osnovnih materijala. Uslove snabdevanja treba tehnički opisati. 5. Na karakterističnim stajnim tačkama treba dati detaljan prikaz kraka dizanja sa naznakom momenta dizanja (težina elementa x krak dizanja) i elementima rotacije i/ili translacije nosača koji se montira. nabavne cene materijala. 399 . cene pakovanja i transporta po jedinici mere.

Obim izveštaja koji treba da postane deo projekta tehnologije i organizacije građenja procenjuje se za svaki posao posebno. nije redak slučaj da se za potrebe izrade projekta tehnologije i organizacije građenja deo ovog posla uradi ponovo. možda. Analiza odgovornosti za učesnike u poslovima upravljanja projektom treba da bude prikazana grafički i/ili u vidu kraćeg tekstualnog opisa prava i dužnosti pojedinih učesnika. podelu odluka prema mestu. Statički planovi potreba u radnoj snazi. Pod tim se podrazumeva potpuno poznavanje tehnologije rada i izvršena analiza ugovornih odnosa i specijalnih zahteva investitora u kvalitetu. u principu. potrebni hardver i potrebni kadrovi. način komunikacije između gradilišta i sedišta firme. Usvojena organizaciona struktura za upravljanje projektom sa analizom odgovornosti izvršilaca usvojene hijerarhijske strukture zahteva kao pretpostavku dobro poznavanje svih prethodnih faza projekta tehnologije i organizacije građenja. izrađen ranije. a. koji pokazuje da je izvođač sagledao i tehnologiju upravljanja. Izrada statičkih planova potreba u radnoj snazi. za koju je postojanje kvalitetnog predračuna radova neophodan uslov. koje uključuje elemente upravljanja projektom. svodi se na sumarne liste potrebnih materijala i radne snage. jer se bez tih planova ne mogu detaljno proceniti direktni troškovi na gradilištu. Ovo je de facto izvesno proširenje standardnog projekta tehnologije i organizacije građenja. raspoloživi kadrovi. Istovremeno. tj. Njime se definišu potrebe za: obradom podataka. roku. kao i poznate liste podizvođača (kooperanata) koji učestvuju u realizaciji na pojedinim fazama ili vrstama radova. strukturom i načinom funkcionisanja baza podataka. Detaljni projekat upravljanja projektom i projekat informacionog sistema za realizaciju većeg posla može da bude i predmet posebne studije. procedurom dostavljanja podataka i korišćenja izveštaja.norme izvođača specijalizovanih za određene vrste radova. Dobra organizaciona struktura projekta se ne može projektovati bez poznatih karakteristika okruženja u kome se projekat izvodi u koje spadaju: način plaćanja. Rešenje informacionog sistema na projektu je poželjni deo sadržaja projekta tehnologije i organizacije građenja. 9. Organizacionom strukturom se definiše i broj i sastav rukovodećeg osoblja kao i način komunikacije između njih. potrebno je prethodno precizno definisati prioritetne ciljeve projekta u cenama. tipovi potrebne mehanizacije i detalji tehnologije izvođenja. mogućnost korišćenja računara na gradilištu za kontrolu realizacije projekta. komunikacijske veze sa gradilištem. odnosno nivou donošenja. materijalu i mehanizaciji je usko povezana sa procedurom izrade predmera i predračuna radova. materijalu i mehanizaciji su ujedno i vażni ulazni podaci za izradu odgovarajućih dinamičkih planova. Ovo posebno vażi u slučaju da se uz projekat tehnologije i organizacije građenja radi detaljna dinamička finansijska analiza. 8. Obavezan je tekstualni komentar dobijenih rezultata. specifičnoj opremi koja se mora koristiti ili ugraditi. 400 . Iako je predmer i predračun. kao i načinu izvođenja radova. jer su u toj fazi mnogo bolje poznati izvori materijala. U šemi je potrebno pregledno označiti hijerarhijske nivoe u procesu odlučivanja. kvalitetu i korišćenju lokalne radne snage i materijala.

poznavanja visina osiguranja i bankarskih troškova. Sve sadržaje treba nabrojati u listi objekata.10. koji ne samo da grafičkim sredstvima komentariše elemente tehnologije rada (unutrašnji transportni putevi. mreže pratećih instalacija vodovoda.) već zahteva i posebne proračune broja i veličine objekata privremenog stambenog naselja i deponija materijala. Da bi se došlo do dinamike planirane finansijske realizacije. U grupu administrativnih troškova mogu se ubrojiti i drugi troškovi koji ne spadaju u direktne troškove i planiranu 401 .. ukoliko ne postoje detaljne analize i pouzdani predračuni. a svaka varijanta kroz više faza (iteracija). Sve bitne dimenzije (gabariti objekata. Neophodan deo dinamičkog plana su i dijagrami uključivanja radne snage i građevinskih mašina. najčešće gantogramima najverovatnijih varijanti. a obavezno je sve praćeno detaljnim tekstualnim opisom. raspored i radijus dejstva građevinske mehanizacije . Dinamički plan treba potkrepiti odgovarajućom grafičkom podlogom. povećanje paralelizacije i povezivanje tokova istorodnih aktivnosti. gasa i elektronapajanja. drobilana i separacija. kao i posledica sagledanih potreba za transportom i medicinskom zaštitom radnika. Procena troškova za ove radove daje se u vidu odgovarajućeg predmera i predračuna za prethodne i pripremne radove. za pogodno sredstvo grafičke analize plana. rastojanja stacionarnih položaja mažina od objekata. koji predstavljaju podlogu za analizu poboljšanja ritma rada pojedinih aktivnosti. definisanih potreba za spoljnom saradnjom. neophodno je da postoji urađena precizna analiza cena. bar za karakteristične pozicije koje definišu glavne novčane tokove. kao integralnu verziju koja obuhvata sve uočene aktivnosti. Šema organizacije gradilišta sa proračunom površina za objekte privremenog naselja i privrednog gradilišta je deo projekta u kome se sva parcijalna rešenja složenog problema građenja treba da svedu u okvire zadate lokacije. 13. kao i dinamika planirane finansijske realizacije. 11. položaj i veza proizvodnih pogona. širine prolaza) daju se kotiranjem. U određenim slučajevima. sagledanih uslova carinjenja i transporta.. Procena troškova za prethodne i pripremne radove logično sledi iz šeme i opisa organizacije gradilišta i prethodnih tačaka u kojima je definisana tehnologija izgradnje. U toku upravljanja realizacijom projekta on je osnova za kontrolu vremena i utroška resursa. plan treba prezentirati po tematskim oblastima koje su definisane sistemom kodiranja. Šema je kompleksan crtež. Procena troškova upravljanja projektom. ali obavezno i u celini. Dinamički plan za realizaciju svih radova na objektu sa analizom vremena i potreba za resursima tokom vremena prolazi kroz više varijanti. Radi lakšeg čitanja. 12. mogu se koristiti ortogonalni plan ili ciklogram. daje se i dovoljan broj vertikalnih preseka. strategija kojom se rukovodilo pri izradi plana i zaključi o verovatnoći realizacije mogućih varijanti. Dinamički plan obavezno treba da se tekstualno obrazloži. Za ostale pozicije radova mogu se primeniti i aproksimativne procene. uz eventualnu naznaku visinskih kota ključnih tačaka gradilišta. administrativnih i nestandardnih troškova je posledica usvojene organizacione strukture. precizira usvojen sistem kodiranja. Po potrebi. Eventualno se predlažu i određene mere za povećanje efikasnosti rada i skraćenje roka izgradnje.

radova u vodi ili radova sa eksplozivom. sredstva i znake obeležavanja prostora sa opasnim materijalima. zajedno sa direktnim troškovima. sa druge strane. izgradnju i opremanje hotela sa 50 kreveta u Zapadnom Sibiru (Ruska federacija). vodovod i 402 . Praktično. Ovi troškovi. a u prizemlju se. data su dva primera: izvod iz jednog projekta tehnologije i organizacije građenja i izvod iz posebnog elaborata kojim se. dok su poslednje tri etaže rezervisane za jednokrevetne i dvokrevetne sobe. planiranom zaradom i troškovima prethodnih i pripremnih radova. potrošni materijal na gradilištu. načine obezbeđenja delova oplate.000 m2. Na primer. insistira se na dodatnoj razradi primene mera zaštite na radu. za veliki projekat u inostranstvu. sa jedne strane i detaljne procene troškova. Kao prilog potrebno je dati skice radnih skela i/ili korpi za montažu nosača na visini. U takvim slučajevima pojedini delovi projekta tehnologije i organizacije građenja mogu da prerastu u poseban elaborat kojim se razrađuju rešenja za datu nestandardnu problematiku. 7. prostora sa montažom u toku i samog gradilišta kao i sredstva protivpožarne zaštite (opisati vrste. mere zaštite radnika u toku podizanja i montiranja nosača.4. Plan primene mera zaštite na radu u toku izvođenja radova treba da obezbeđuje propisanu i adekvatnu zaštitu radnika u toku proizvodnih procesa koji mogu biti štetni po njihovo zdravlje. ukoliko okolnosti u kojima se realizuje projekat to zahtevaju. svaki od navedenih mogućih delova projekta tehnologije i organizacije građenja može da postane predmet posebnog. prizemlje i tri sprata) ukupne površine oko 3. Posebno na kraju treba istaći značajnu vezu koja postoji između organizacije i tehnologije građenja. Zbog međusobne uslovljenosti. veoma detaljnog proučavanja. Takođe. Po pravilu. kao i zajedničko funckionisanje informacionog sistema firme i projekta. mere zaštite od opasnih delova alata i mehanizacije. Krovna konstrukcija je specifična i završava se kupolom koja se montira od čeličnih montažnih nosača. nalazi restoran sa kuhinjom i barom. procenjeni telefonski i teleks računi itd). preciznije definišu administrativni i nestandardni troškovi. skela i opreme protiv preturanja pod dejstvom vetra. ponekad se delovi predmera i predračuna radova moraju raditi paralelno ili čak posle izrade delova projekta organizacije i tehnologije građenja.zaradu (npr. Radi ilustracije prethodnih razmatranja. kod realizacije velikih projekata u inostranstvu značajno je da se detaljnije sagledaju administrativni i nestandardni troškovi. Hotel je projektovan kao pretežno armirano-betonska konstrukcija sa pet etaža (suteren. čine ukupne troškove projekta. Hotel je opremeljen svim vrstama instalacija (elektro-instalacije slabe i jake struje. način upotrebe i razmeštaj na gradilištu).4 Ilustrativni primer 1: izvod iz jednog projekta tehnologije i organizacije građenja Za ilustrativni primer odabran je manji projekat koji obuhvata projektovanje. 14. treba opisati i/ili grafički predstaviti: sredstva lične zaštite. planirani troškovi propagande. pored recepcije. u slučaju izvođenja izuzetono teških podzemnih radova. U suterenu je predviđen prostor za tehničke prostorije i saunu.

7-12 data je osnova suterena. 7-12 Osnova suterena za hotel sa 50 postelja Tehnički izveštaj (fragment) Opšte napomene Organizacija gradilišta je projektovana tako da se unutar prostora koji zahvata objekat sa planiranim uređenjem terena mogu razmestiti svi potrebni sadržaji.kanalizacija. detalje o izboru ključne mehanizacije i uprošćenu šemu organizacije gradilišta. deo rezultata istraživanja lokalnih uslova (klimatski parametri). na sl. Zbog obimnosti projekta tehnologije i organizacije građenja. 403 . projektuje i izvede temeljnu konstrukciju. 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 330 Sl. Radi poboljšanja rešenja unutrašnjeg transporta materijala angažovan je deo postojećih saobraćajnica i pešačkih staza između postojećeg Doma kulture i sportskog kompleksa (vidi situaciju na kojoj je prikazana organizacija gradilišta). na ovom mestu dajemo samo karakteristične izvode: skraćeni tehnički izveštaj. dva lifta). Investitor je obezbedio plaćanje gotovim novcem. kao i da obezbedi priključke na gradilištu. Ovim su dati početni uslovi za razgraničenje obaveza između investitora i izvođača i razlozi da se ozbiljnije pozabavi planiranjem realizacije posla. klimatizacija. a unutrašnje uređenje odgovara luksuznijim hotelima. Za ilustraciju oblika i veličine objekta. Ugovorom o realizaciji projekta investitor je preuzeo na sebe obavezu da isporuči osnovne građevinske materijale. izražavajući želju da se projekat realizuje u što kraćem roku (za godinu dana).

Ovde se mora napomenuti da je primena auto-dizalica za ovakvu vrstu objekta i za navedene radove neuobičajena. dogovoreno je sa investitorom da se iznajme auto-dizalica "Tadano" od 70 tona i dve autodizalice od po 40 tona nosivosti. u kome će radnici dobijati i dva obroka. i samo se deo u vezi sa fundiranjem (tamo gde je to potrebno) izvodi od armiranog betona. zbog udaljenosti gradilišta od magistralnih i transportnih puteva. armaturnih sklopova i dopremi paleta sa opekom za pregradne zidove hotela. a da se naknadno obezbeđuju po potrebi. U kalkulaciji indirektnih troškova treba predvideti plaćanje zakupa objekta za smeštaj. U prilogu je dat spisak potrebne mehanizacije u kome su posebno istaknute obaveze investitora za obezbeđenje mašina. priključuju se na gradsku kanalizacionu i vodovodnu mrežu. u skladu sa podacima dobijenim od investitora. preko jedinstvene mreže privremenih gradilišnih instalacija. Privremeni mokri čvor je smešten u zasebnom terenskom kontejneru i ne zahteva izgradnju septičke jame. komplikovana. montažno-demontažni. kada ni investitor niti firme u okolini ne raspolažu toranjskim kranom. za fasadnu skelu (1 komplet) data je detaljna specifikacija 404 . jer se može priključiti na trasu postojeće fekalne kanalizacije. Specijalno. a treći obrok radnici će dobijati na gradilištu iz distributivne kuhinje. Broj radnika određen je dinamičkim planom angažovanja radne snage. Gradilišni sanitarni čvorovi se nalaze u upravnim objektima i zasebnom sanitarnom kontejneru. u gradskom sanatorijumu. Za pravilnu upotrebu dizalica projektovani su gradilišni putevi i prilazi do objekta. U fazi izvođenja betonskih radova auto-dizalice treba da rade na prenosu oplate. Primena građevinske mehanizacije S obzirom da je rok za početak radova kratak. Obezbeđivanje zone gradilišta (čuvanje materijala i opreme. kibli za beton. Sav unutrašnji i spoljašnji transport materijala za potrebe gradilišta treba da obavljaju kamioni koje obezbeđuje investitor (definisano ugovorom). Projekat organizacije gradilišta je zasnovan na podacima o poželjnom i mogućem roku za završetak planiranih radova (12 meseci). Svi objekti gradilišta su privremeni. radi demontaže privremenih objekata. protivpožarno obezbeđenje) je rešeno uspostavljanjem direktne telefonske veze sa policijom kvarta (naselja). Veza je sprovedena do zasebne čuvarske kućice (kontejnera). Planirano je da autodizalice budu na gradilištu do završetka grubih građevinskih radova. koji treba da zadovolji potrebe 55-65 proizvodnih radnika. Distributivna kuhinja može da izdaje obroke u dve smene (36 mesta) i tople napitke u toku dana. Zato se sadržaji privrednog gradilišta svode na upravne i izvođačke. ali je u konkretnoj situaciji. obimu prethodnih i pripremnih radova i dogovorenom načinu dopreme i deponovanja materijala. to bilo jedino moguće rešenje. Pomenuti objekti. Zbog kratkoće vremena izgradnje i klimatskih uslova zidarski radovi na njima su svedeni na minimum. Mokri čvor mora imati ispunjene sve uslove termoizolovanja i zagrevanja uljnim radijatorima. kao i da je. Na objektu je predviđeno i instaliranje dve konzolne dizalice za transport sekundarnog materijala. skoro nemoguća pravovremena nabavka i doprema toranjskog krana.Na osnovu dogovora sa investitorom smeštaj svih radnika rešen je jedinstveno.

U njemu su bolje mogućnosti za zagrevanje i osvetljavanje radnog prostora. Ovaj način osvetljavanja je tretiran kao pomoćni. te stoga posebnu pažnju treba posvetiti pripremi elemenata za vertikalni transport (kible. Deo potreba gradilišta za betonom nižih marki može biti zadovoljen i kupovinom od lokalne fabrike betona. penjalice) se pripremaju u radionici ili se u delovima dopremaju na gradilište. armaturni sklopovi itd). Još jednom treba naglasiti da primena ove vrste mehanizacije za betonske radove u visokogradnji nije optimalna. koji može da se koristi nakon dva meseca rada na gradlištu. protivpožarna vrata. Obavezu da postavi ogradu oko gradilišta na sebe je ugovorom preuzeo investitor. zavisno od režima rada. palete sa opekom i osnovni materijal za primarni razvod instalacija). S obzirom da je objekat u naseljenom kvartu. Na gradilištu su projektovana mesta za parkiranje sve angažovane mehanizacije i time je rešeno čuvanje od krađe. Uzimajući ovaj podatak kao prosečnu meru. na gradilištu su neophodne desetodnevne rezerve. Materijali za bravarske radove (ograde. obzirom da je mašine moguće lako održavati u lokalnim radionicama. razne rešetke. Za auto-dizalicu nosivosti 40 t urađena je detaljnija analiza radnih parametara i dobijeno je da je prosečan dnevni učinak oko 50 radnih ciklusa. Deponije pojedinih materijala su projektovane u suterenskom prostoru objekta.potrebnog materijala i opreme. deponija materijala i frontova rada. protivpožarnu i bezbednosnu zaštitu materijala. Predviđeno je da se na otvorenom prostoru deponuje samo oplata. a projektom su predviđeni punktovi (na drvenim ili metalnim stubovima) sa baterijama reflektora. Pored fabrike betona se formira i zvezda za agregat sa 4 frakcije i separator za otpadne vode. Da bi se obezbedila para za zagrevanje agregata i topla voda za rad fabrike betona moguće je priključenje 405 . može se zaključiti da će vertikalni transport auto-dizalicama omogućiti završetak radova u planiranom roku. šema i uputstvo za montažu. za rad sa mehanizacijom su navedene i osnovne mere zaštite na radu koje treba primeniti na gradilištu. delovi oplate. Na kraju. drvena građa. Proizvodnja sveže betonske mase i armature Predviđeno je instaliranje fabrike betona kapaciteta 15-20 m3/h (zapremina bubnja 250 l) sa dva silosa za po 50 t cementa. Gradilišne saobraćajnice i deponije materijala Na karakterističnim mestima postavlja se dopunsko osvetljenje transportnih puteva. Radi obezbeđenja kvalitetne protivpožarne zaštite predviđeno je da se odmah po dolasku na gradilište odredi položaj i obeleže svi ulični hidranti da bi se lokalni protivpožarni sistem priključio u sistem gradske zaštite. Rezerve agregata na gradilištu takođe trebaju da zadovolje desetodnevne potrebe. Kako su u reonu građenja česti poremećaji u dopremi cementa. razmatrana je i mogućnost uključivanja (i održavanja) uličnog osvetljenja u sistem gradilišne rasvete. i naveden je spisak potrebnog pribora za rad auto-dizalice. Za održavanje mašina nije projektovan poseban prostor. Zadovoljenje planiranih rokova podrazumeva i kontinuiran istovremeni rad sve tri dizalice u periodima intenzivnih radova. agregat za potrebe fabrike betona i osnovni građevinski materijal (armatura.

u skladu sa dinamičkim planom. Na gradilištu se uzimaju uzorci betona za izradu probnih kocki. treba rešiti deponovanje rezervi cementa. a samo ispitivanje obavlja se u lokalnoj laboratoriji ili se kocke avionom transportuju do Moskve. Planirano je da se odluka o kupovini ili iznajmljivanju kotlovskog postrojenja donese se na osnovu uvida u stvarnu dinamiku izvođenja betonskih radova. Za dimenzionisanje kapaciteta fabrike betona je iskorišćen dinamički plan betonskih radova (histogram utroška sveže betonske mase sa simuliranim nagomilavanjem usled neplaniranih kašnjenja radova) na koji su dodati vrlo verovatni manji zahtevi investitora za određenim količinama betona. Da bi se izvršio fazni razmeštaj objekata na gradilištu. Oplata Na osnovu raspoložive projektne dokumentacije i usvojenog konstruktivnog sistema (panelni) predložena je upotreba prenosne oplate "Aluma". tako da je rad. separator za otpadnu vodu) i projektovanja potrebnih unutrašnjih saobraćajnica. naročito u letnjim mesecima kada će radovi biti u jeku. Bez obzira na odluku o nabavci kotlovskog postrojenja. uglavnom. pa je predviđena kontrola primenjenog agregata. obavezno je obezbeđenje priključka za toplu vodu iz gradskog toplovoda. Kako bi kontrola kvaliteta bila redovna (mesečnim prijemom atesta). Ni najmodernija fabrika betona ne može da spravlja kvalitetan beton ukoliko je agregat lošeg kvaliteta. Pored armiračke radionice.kotlovskog postrojenja na mazut. Na placu pored objekta je postavljena armiračka radionica u kojoj se priprema za ugrađivanje sva armatura (dnevni maksimum oko 0. Analizom potrebnog vremena za montažu i demontažu oplate. neophodno je definisanje recepture za beton. a eventualno se voda dogreva do potrebne granice. Prilikom spravljanja kvalitetne betonske mešavine problem može da nastane usled neodgovarajućeg kvaliteta vode iz gradskog vodovoda. jer nepovoljno deluju u betonima izloženim agresivnim klimatskim dejstvima. jer kvalitet domaćih aditiva može dosta da varira. tesarska radionica je osposobljena za izradu definisanog tipa krovne konstrukcije. zaključeno je da jedan takt postavljanja oplate mora da obuhvati celokupno centralno jezgro objekta (površine oko 580 m2). Formiranje fabrike betona u zoni gradilišta je prouzrokovalo određene probleme oko razmeštaja svih njenih sadržaja (zvezda za agregat. Drugim 406 . abrihter. sitan alat. Posebnu pažnju treba pokloniti kontroli ukupne količine hlornih soli u mešavini (uključujući i aditive i rastvorljive čestice agregata). Ovim se osigurava stalan dotok tople vode do fabrike betona. jer je proračunom dobijeno da nisu racionalne manje. Na gradilištu treba organizovati uzimanje i čuvanje uzoraka u termo-uslovima sličnim onim na objektu. kako bi se precizno pratio rast čvrstoće betona. Planirano je da se cement transportuje periodično u količinama od oko 50 t. U slučaju kupovine ili iznajmljivanja fabrike betona treba od isporučioca obavezno tražiti ateste za nivo buke pri radu i otprašivanje.5 t). predviđeno je i postavljanje natkrivenog mini-tesarskog pogona sa minimumom opreme: cirkular. češće isporuke. Za ovaj tip oplate dati su svi ključni kataloški podaci i potrebne količine. sveden na krojenje i vezivanje armature. U skladu sa lokacijom fabrike betona. a neki od njih na niskim temperaturama mogu dati sasvim neočekivane rezultate. Na objektu se planira maksimalna primena zavarenih armaturnih mreža.

rečima. Predviđeno je da se depresiranje nivoa podzemne vode vrši sa 6 bunara prečnika 1000 mm. Bunari su dimenzionisani u skladu sa dostavljenim podacima o nivou i količini podzemnih voda. izmeštanje postojećih instalacija. Zbog takvih geoloških i hidrogeoloških uslova neophodno je da se u prvoj fazi izgradnje objekta predvidi depresiranje nivoa podzemne vode. i informacija dobijena istraživanjem lokalnog tržišta da je moguće povoljno iznajmiti taj tip oplate. radi verifikacije projekta betonske konstrukcije. izvršenje zemljanih radova i pobijanje šipova. i usaglašavanje eventualnih nejasnih pitanja oko opremanja i završnih obrada. potrebno je 7 dana za primarno depresiranje nivoa podzemne vode. U svaki iskopani bunar postavlja se pumpa kapaciteta 15 l/s. zbog izuzetno kratkog roka građenja neophodno je da se "Aluma" oplata premešta sa sprata na sprat uz oplaćivanje svih konstruktivnih elemenata na jednom spratu u jednom taktu rada. Bušenje se vrši ručno. dubine od 14-18m. Dinamički plan realizacije radova Dinamičkim planom realizacije radova predviđeno je da se potpisivanje ugovora i uplata avansa obavi do marta 199__ godine. Tu prevashodno mislimo na izradu projekta temeljne konstrukcije. Takva strategija rada zahteva količinu oplate navedene u spisku potrebne opreme. Posle prve koordinacije sa naručiocem posla (april mesec). Razlog za usvajanje oplate tipa "Aluma" je. a posle instalacije svih šest pumpi. Pre početka rada u temeljnoj jami. Druga koordinacija sa naručiocem posla je predviđena polovinom maja. Na osnovu dostavljenog geološkog izveštaja evidentno je da tlo na lokaciji ima svojstva tiksotropije (osobinu prelaska u tečno stanje 407 . Depresiranje nivoa podzemne vode Na osnovu dostavljenog geološkog elaborata vidi se da je nivo podzemene vode veoma visok (oko 1 m ispod kote terena). stručnjak za bušenje i rukovodilac radova). Obaveza projektanta je da do polovine aprila pripremi kompletna idejna rešenja i potrebnu dokumentaciju za usaglašavanje sa investitorom i raščišćavanje nejasnosti kod projektovanja. kao i o kvalitetu i svojstvima tla. zajedno sa obučenim monterima. Prvih nekoliko dana predviđeno je za uređenje gradilišta i deponovanje materijala. Da bi se opisana dinamika ostvarila. kada je predviđeno da se osnovna projektna rešenja verifikuju. uz učešće ekipe od 8 radnika i 3 stručnjaka (električar. ugovaranje sa podizvođačima. moguće je da se intenzivnije započne sa logističkom podrškom gradilištu i pripremom mehanizacije. a početak betoniranja temeljne ploče planiran je za polovinu juna. ili isključenja jedne od faza. Za to je predviđen rezervni agregat koji se uključuje u trenutku nestanka električne energije. Druga polovina maja predviđena je za otklanjanje nedostataka u revidovanom projektu armirano-betonske konstrukcije i razradu ostalih tehničkih projekata. neophodno je da investitor obavi poslove za koje je preuzeo obavezu. krčenje drveća i obezbeđenje priključaka za gradilište. Dobrim upravljanjem procesom projektovanja i realizacije prethodnih radova (nabavka i doprema fabrike betona. nabavka opreme za gradilište) trebalo bi da se omogući početak radova početkom juna 199 _ godine. Proračunata brzina bušenja je 2 dana po jednom bunaru. U toku perioda rada u jami neophodno je da se obezbedi 24-časovni rad pumpi. između ostalog.

ali samo uz izuzetno precizno planiranje i organizaciju rada na gradilištu i u zemlji. kao i uz maksimalno korišćenje povoljnog klimatskog perioda.usled dinamičkog opterećenja i vibriranja). pa je posle pobijanja šipova predviđen period od oko petnaest dana za konsolidaciju tla. instalacija pumpi i primarno depreseranje nivoa podzemene vode u trajanju od oko 7 dana. Zaključak je da je rok od godinu dana za realizaciju projekta moguć. Da bi 1.-82 za područje Tjumenske oblasti može se zaključiti da će orijentacione srednje mesečne temperature vazduha biti : Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust -20oC -20oC -11oC -01oC +02oC +08oC +13oC +17oC 408 . planirano je da se završavaju enterijerski projekti i izvođački detalji. neophodno je da investitor prethodno ugovorno prihvati parcijalnu overu pojedinih delova projektne dokumentacije. Paralelno sa izvođenjem radova na gradilištu. obzirom da se podzemne vode javljaju već od dubine 2 m (dubina smrzavanja). planirano je da izvođač već 3. Klimatski parametri relevantni za projekat tehnologije i organizacije građenja Prema proceni temperaturnih uslova za lokaciju u Zapadnom Sibiru.01. proizvodnja i isporuka tehnološke opreme i pokretnog nameštaja. koje je u nadležnosti investitora. U proleće sledeće godine planirana je i finalna obrada fasade i spoljno uređenje. uz sukcesivnu reviziju i dostavu gradilištu. dok se njihova montaža planira od kraja marta sledeće godine. Bunare je potrebno izbušiti i u slučaju zamrznutog terena. Takođe. Dok traju radovi na gradilištu planirani su ugovaranje. prihvat i eventualnu montažu opreme. maja započne sa dovođenjem radne snage za izvođenje pripremnih radova: izradu temelja fabrike betona. izvedene šipove treba proveriti na probno opterećenje pre primopredaje temeljne konstrukcije. kao što je pojava velike podzemne vode u temeljnoj jami i dugotrajno snižavanje njenog nivoa. kao i na eventualna neprijatna tehnološka iznenađenja. izradu zvezde za agregat.01. Ključni zadatak koji treba da obavi ekipa izvođača u maju mesecu 199__. juna započeli intenzivni radovi na gradilištu. da bi se omogućio pristup temeljnoj jami. formiranoj na osnovu podataka uzetih iz SNiP 2. Da bi se ostvarila ovakva strategija. godine je izrada bunara za depresiranje podzemene vode. Posebno treba skrenuti pažnju na kratke rokove za projektovanje i mobilizaciju.

a na većim dubinama je neprekidno dejstvo podzemne i kapilarne vode. Dubina zamrzavanja tla je oko 190 .* reflektori za rasvetu sa stubovima 16. 2 kom.* kamion za unutrašnji transport 11. Srednja mesečna vlažnost vazduha u zimskom periodu je oko 82% a u letnjem periodu je oko 53%.200 cm.Septembar Oktobar Novembar Decembar +14oC -01oC -12oC -19oC Srednja godišnja temperatura je oko -2oC sa apsolutnim gradskim minimumom oko 55oC i apsolutnim maksimumom oko 35oC. pervibratori oplatni vibratori 6.* auto-dizalica 40 t sa potrebnom opremom za rad 4.15m3) 12. 10 kom. 6 kom.* konzolna dizalica do 1000 kg 8. 1 kom.* auto-dizalica 70 t sa potrebnom opremom za rad 3. 8 kom. 2. tesarski pogon 14. Godišnja količina padavina je nešto preko 500 mm/m2. 2 kom. Vetar nema izražen pravac dejstva pa se može smatrati da je jedino izraženije dejstvo moguće iz pravca severa ili severo-zapada odakle u zimskim mesecima dolaze nešto jači udari. mesalica za malter 6 m3/h sa opremom kible od 1 m3 10. kontejneri za kancelarije 17. 5.15 x 0.* kamioni za spoljašnji transport 409 . 8 kom.* infra-grejači za grejanje betona 7. 6 kom. 1 kom. 9. 3 kom. kalupi za uzorke betona (0. 1 kom.15 x 0.5 m/s. 8 kom. armiracki pogon 13. Srednja brzina vetra u toku godine je oko 3. 2 kom. U toku godine je srednja dnevna temperatura na nivou od 0oC oko 190 dana. Izvod iz projekta vezan za izbor ključne mehanizacije Spisak potrebne mehanizacije i opreme Sprovedeni širi i uži izbor mašina rezultirao je sledećim spiskom potrebne mehanizacije i opreme: 1. fabrika betona 20 m3/h sa boksovima i 2 silosa od po 50 t 1 kom. 1 kom. fasadna građevinska skela tip IMT 1569 15. 1 kom. 2 kompleta.

oplata "Aluma" za ploče 23. Napomena: Specifikacija opreme i sitnog pribora potrebnih za rad autodizalicom i specifikacija materijala za fasadnu skelu (1 komplet) dati su na posebnim listovima.30 m3 svežeg betona.18. 50 mm.* vibro-udarač (žaba) 19. sa sledećim tehničkim karakteristikama: kapacitet svežeg betona kapacitet ugrađenog betona broj frakcija agregata kapacitet mešalice (suva masa) visina ispusta za svež beton maksimalno okruglo zrno agregata maksimalno četvrtasto zrno agregata potreban protok čiste vode 18 m3/h. 300 m1.80 m. 70 mm.* kombi vozilo za transport hrane 24. 15 m3/h.* pumpe za crpljenje vode iz temeljne jame kapaciteta 15 l/s 21. 0.* autobus za transport radnika 25. Za potrebe realizacije ovog projekta predviđa se instalacija modernog postrojenja za proizvodnju betona visokih marki u kome se automatizovanim postupkom doziranja i mešanja u toku radnog ciklusa od 60 sec dobija 0.* dizel agregat za depresiranje nivoa podzemne vode 20. U fabriku betona je ugrađena protivstrujna mešalica u kojoj se prinudno mešaju i homogeniziraju komponente betona.* aparat za zavarivanje 26. i u toku njegove eksploatacije. 1 komplet. 1 kom. oplata "Aluma" za zidove (h=300 cm) 22. 650 m2.375 m3.. 1 kom. 1 kom. 6 kom. koji dovoljno precizno definišu potrebe postrojenja u vreme instaliranja. Fabrika betona je skreperskog tipa.* boce sa tehničkim gasovima * Obezbeđuje investitor (nije uračunato u kalkulaciju troškova) 2 kom. Osnovne karakteristike skreperske fabrike betona kapaciteta 18 m3/h svežeg betona Za gradilište hotela sa 50 ležajeva predviđena je kupovina i instaliranje fabrike betona kapaciteta oko 18 m3/h svežeg betona čime bi potrebe gradilišta bile u potpunosti zadovoljene. 3. dati su opšti podaci. 10 m3/h. 2 kom. Ovi tehnički podaci mogu se iskoristiti prilikom obezbeđenja fabrike betona za potrebe gradilišta. zajednički za familiju fabrika betona malog kapaciteta. 4. 410 . Pošto u trenutku izrade projekta ne postoje precizniji podaci o tipu i karakteristikama konkretne fabrike betona koja će se dopremiti na gradilište.

60 m/min.4-0. Karakteristike auto-dizalice i opis rada auto-dizalicom Prilikom izrade delova armirano-betonske konstrukcije objekta biće korišćena auto-dizalica nosivosti 400 KN. 35 sec. 411 . 22 kN. Skreperska fabrika betona za instaliranje zahteva površinu na gradilištu orjentacionih dimenzija 30/30 m. Osnovni parametri nosivosti dizalice pri radu bez stabilizatora i u vožnji su: nosivost na daljini od 3 m nosivost na daljini od 14 m 210 kN. Osnovni radni parametri dizalice su: brzina okretanja oko osovine brzina podizanja tereta brzina podizanja najvećeg tereta ukupna težina auto-dizalice ukupna dužina teleskopske strele ukupno vreme teleskopiranja ukupni ugao elevacije ukupno vreme pune elevacije 2. 35 KW.8 m nosivost na daljini od 26 m 400 kN. 30 m. 2x50 t. 200 m3.6 MPa. 9-10 m. čemu treba dodati površinu potrebnih prilaznih saobraćajnica za dopremu agregata i prihvat i odvoženje spravljene betonske mase. 5. Osnovni parametri nosivosti dizalice pri radu na stabilizatorima su: nosivost na daljini od 2. 0-50 m/min. Dizalica će verovatno imati instaliranu samo teleskopsku ruku maksimalne visine dohvata kuke 30 m (sa mogućnošću instaliranja pomoćne strele) i sa dohvatom od 25 m. pretpostavljeno je da će ona imati performanse slične auto-dizalici MLT 1040 koja se proizvodi prema licenci firme LIEBHERR. 12 t/h. 82oC. 70 sec. Pošto u trenutku izrade projektne dokumentacije nema dostupnih podataka o tačnim karakteristikama auto-dizalice koja će izvođaču biti na raspolaganju.- potreban pritisak čiste vode cev za vodovodni priključak dohvat strele skrepera potreban kapacitet skrepera kapacitet deponije agregata kapacitet pužnog transportera kapacitet silosa za cement ukupna instalirana snaga 0. 30 m3. 380 KN. 6/4". 19 kN.00 o/min.

7. 20 sec. koji se sastoji od sledećih operacija: zahvatanje tereta podizanje tereta na visinu sprata teleskopiranje strele (korektivno) okretanje za prosečno 90o spuštanje tereta montaža tereta i demontaža sajli podizanje kuke za visinu od 3 m okretanje za prosečno 90o teleskopiranje strele (korektivno) spuštanje kuke u početni položaj 60 sec. gradilištu su potrebni još i : 1. 3. 412 . 45-50 radnih ciklusa. šekle za podizanje nosača. čelična užad DIN 3064.75) za 10 sati rada podrazumeva ukupno: za prvi i drugi sprat za treći sprat i krov 50-55 radnih ciklusa. 6. Pored auto-dizalica definisane nosivosti ovim projektom se zahteva primena i šlepera za transport delova čelične konstrukcije od radionice do privremene deponije i od nje do samog mesta montaže. sajlcug (tirfor). 10. kompleti šlipera za stabilizaciju papuča auto-dizalica. Ovi parametri uzeti su u obzir prilikom detaljnog planiranja realizacije radova. 120 sec. 20 sec. 9. jutana pomoćna užad za montažu. rasponka od 2 U10.Na osnovu datih radnih parametara usvaja se prosečno vreme rada od 10 minuta u jednom ciklusu. koturače za montažu rešetkastih krovnih nosača.spojke za sajle. žabice . Za razliku od dveju dizalica. za šlepere se ostavlja izvođaču sloboda izbora tipa i nosivosti vozila pri čemu se mora voditi računa o ugovorenoj dinamici dopreme i montaže čelične konstrukcije. tako da prosečan dnevni učinak (Kv = 0. 20 sec. 20 sec. Osim navedenog. bolcne ∅ 80. 8. 2. 30 sec. 10 sec. 30 sec. 5. 30 sec. 4. komplet čekića.

Tehnički opis objekata privremenog gradilišta Radi dobijanja komfornog.kupole na krovu hotela i utvrđene su sledeće mere neophodne za pravilan i bezbedan rad: 1. a posebna pažnja se poklanja pravilnom naleganju čelične užadi. Pre početka montaže treba detaljno proveriti stanje hidrauličkih uređaja na autodizalici. Nosač se lagano podiže. Podloga za šlipere mora biti ravna i ravnomerne nosivosti kako ne bi došlo do neravnomernog ili progresivnog sleganja tla. Kontrolu pravilnosti rada i adekvatnog položaja bolcni. Sama auto-dizalica sme pristupiti montaži jedino ukoliko ima atest o potpunoj ispravnosti. a opisani pregled podrazumeva standardnu vizuelno-tehničku kontrolu rukovaoca mašine. Pre odizanja portalnog nosača blokira se teleskopska ruka i prelazi na rad i podizanje samo pomoću vitla. Šema organizacije gradilišta Šema organizacije gradilišta data je na sl. koji je izdala ovlašćena organizacija za održavanje tog tipa mašina. Ovo važi i za svu čeličnu užad kojom je mašina opremljena. očistiti površinu i popraviti mesta na kojima je došlo do oštećenja boje. Ovo se odnosi na sve uređaje koji će na bilo koji način. a od pratećeg opisa izdvojen je deo tehničkog opisa objekata privremenog gradilišta i opisa privremenih instalacija na gradilištu. 4.Polazeći od specificiranih mogućnosti auto-dizalica. Stabilizatori se ispuštaju do kraja i fiksiraju (zabravljuju) a zatim mašina podiže u položaj za rad. Nosač se zatim probno odiže na visinu od 20-30 cm kako bi se proverio položaj čitavog sklopa sredstava za montažu i samog nosača. Zbog specifičnih klimatskih uslova područja u kome će se radovi izvoditi neophodne su intervencije za obezbeđenje adekvatne termičke zaštite objekata. uz pomnu kontrolu stanja tereta i ponašanja rada autodizalice. 5. Aktiviranjem vitla auto-dizalice zatežu se sajle i lagano unosi oko 70% potrebnog opterećenja uz kontrolu indikatora pritiska u hidrauličnim uređajima. detaljno je statičko-dinamička analizirana faza montaže metalne konstrukcije . Proveri prisustvuje i šef montažnih radova i u zapisnik o montaži unosi opis stanja mašine. operativnog. 7-13. odnosno korisnika. 2. šekli i užadi vrše sami monteri uz prisustvo šefa montaže. a mobilnog pratećeg sadržaja privrednog gradilišta za osnovnu jedinicu je uzet višenamenski terenski kontejner "BANAT" za koji se može reći da obezbeđuje osnovne mikro-ambijentalne uslove za smeštaj radnika na gradilištu. Grupa atestiranih montera postavlja sredstva za montažu poštujući preporuke i grafičke prikaze iz ovog projekta. 3. Pre probnog odizanja nosača sa njega treba skloniti sve nestabilne delove konstrukcije. Nakon fiksiranja nosača u projektovanom položaju u potpunosti se opuštaju sajle i demontiraju sredstva za montažu. Nakon pregleda mašine postavljaju se šliperi za oslanjanje papuča stabilizatora. 413 . biti uvedeni u aktivno stanje. u bilo kojoj fazi rada.

Kontejnerske instalacije su vezane za mrežu privremenih gradilišnih instalacija i imaju merne tačke za evidenciju potrošnje. rasveta gradilišta. 2. hidro-izolacije (PVC folija) i termoizolacije. Fabrika betona izbacuje otpadne vode u kanalizaciju preko separatora izgrađenog u njenoj neposrednoj blizini. dim.4 KV. uprava gradilišta garderoba za radnike distributivna kuhinja sanitarni čvor portirnica 2 kontejnera 2 kontejnera 4 kontejnera 1 kontejner 1 kontejner dim. se postavljaju na tlo oslonjeni u uglovima na betonske podmetače ukupne visine 30 cm. dim. Privremene instalacije na gradilištu Elektro-instalaciju na gradilištu čine: transformatorska stanica nivoa 10/0. Sloj između tla i poda svih kontejnera treba popuniti slojem šljunka.Kontejneri su standardnih dimenzija pogodnih za transport i spajanje u veće korisne celine tako da se predviđa sledeći sastav : 1. dim. 5. 414 . Terenski kontejneri su izrađeni od hladno-oblikovanih profila sa zidovima od plastificiranog lima i oplemenjenog lesonita kao obloge sloja termoizolacije. Distributivna kuhinja sa trpezarijom se postavlja na trakaste temelje sa nadzemnim delom visine 30 cm. 606/244/271 cm. Svi kontejneri. 606/244/271 cm. 606/244/271 cm. 3. niskonaponska kablovska mreža 0. Unutrašnje instalacije se razlikuju u zavisnosti od namene ali su sve elektro instalacije u S izvedbi i svi kontejneri imaju uljne radijatore. 606/244/271 cm. osim distributivne kuhinje sa trpezarijom. 300/244/271 cm. Protivpožarna zaštita objekata je tako projektovana da koristi aparate za suvo gašenje požara (postavljeni su na spoljnim zidovima kontejnera) i kontejnere sa peskom sa pratećim alatom. Njihovo postavljanje i demontaža su usklađeni sa planiranom dinamikom radova.4 KV. Ekološka zaštita na gradilištu u potpunosti odgovara važećim propisima jer projektovana fabrika betona ne pravi buku veću od dozvoljene. dim. 4. Distributivna kuhinja svoje otpadne vode izbacuje direktno u kanalizacionu mrežu. Radionice i magacini na placu oko objekta biće montažni. a na silosima za cement su postavljeni filteri za otprašivanje.

Sl. 7-13 Uprošćena šema organizacije gradilišta za hotel sa 50 postelja 415 .

Otpadne vode iz kontejnera se direktno upuštaju u kanalizacionu mrežu. od kojih jedna za vezu portirnice i nadležnih gradskih službi (policija. Sa ovom trakom galvanski treba da se poveže i uzemljivač transformatorske stanice. kao i samu transformatorsku stanicu. a preostale dve za potrebe uprave gradilišta.00 m. predviđene su tri direktne telefonske linije. obezbeđuje izvođač. položenim u zemlju na dubini od 2. Cevna mreža se vodi u kanalu. Do svakog rasvetnog stuba zajedno sa naponskim kablom polaže se i traka Fe/Zn 25x4 mm koja će se galvanski povezati sa tim stubovima. obrađuju na taložniku za odvajanje čvrstih čestica. Cevi su čelične pocinkovane sa spojevima na navoj. Sve metalne mase mašina i uređaja na gradilištu treba da se vežu na zaštitnu sabirnicu pripadajućih razvodnih ormana. a izoluje se mineralnom vunom u oblozi od aluminijumskog lima. Topla voda za potrebe fabrike betona obezbeđuje se priključenjem na gradski toplovod. Niskonaponsku kablovsku mrežu na gradilištu. Otpadne vode iz zone fabrike betona se. Priključak obezbeđuje investitor. Raspored radijatora u objektima prikazan je na crtežu za svaki objekat posebno. Priključak za privremeno snabdevanje gradilišta vodom obezbeđuje investitor. Zaštita od previsokog napona predviđena je nulovanjem. 220 V. koje se montiraju na rešetkaste čelične reflektorske stubove efektivne visine 15 m. vatrogasci). Razvod kanalizacije radi izvođač PVC cevima. Rasveta gradilišta je živinim svetiljkama 400 W. obezbeđuje investitor. Sve elektroenergetske instalacije gradilišta se izvode kablovima sa aluminijumskim žilama. Razvod vodovodne mreže na gradilištu rešava se cevima. 416 . grejanje privremenih objekata na gradilištu. kao i rasvetu gradilišta. Na taj način se obrazuje sistemsko uzemljenje gradilišta dovoljno male (povoljne) otpornosti. pre upuštanja u mrežu. Veza gradilišta sa gradskim službama je obavezna po ruskim propisima o tehnologiji i organizaciji građenja. zbog čega će se kratko spojiti zaštitne i nulte sabirnice u svim glavnim ormanima objekata. Priključak gradilišta na postojeću kanalizacionu mrežu obezbeđuje investitor. Termotehničke instalacije na gradilištu obezbeđuju: toplu vodu za potrebe fabrike betona.Dovod električne energije do transformatorske stanice kablovskim vodom visokog napona 10 kV. Napojni kablovi se postavljaju u rov kroz PVC cevi prečnika 100 mm. Za telefonske instalacije na gradilištu. Snabdevanje vodom je sa postojećeg gradskog cevovoda. Za grejanje privremenih objekata na gradilištu predviđeno je da se koriste uljni radijatori.

U naselju je potrebno da se izgradi i kompletno postrojenje za prečišćavanje pijaće vode i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.600. svaka površine oko 130 m2. sa različitim tipovima krovova i fasada. prodavnice. Dinamičkim planom realizacije posla predviđeno trajanje svih radova od 6 godina.00 864. Na osnovu urađenih delova projekta tehnologije i organizacije građenja. čine ukupne troškove za realizaciju projekta. zajedno sa pratećom infrastrukturom i objektima za škole. troškovi isplate ruskog osoblja na gradilištu.00 3. Predstavništva imaju zaduženja za obezbeđenje materijala.5 Ilustrativni primer 2: prikaz proračuna troškova upravljanja projektom i ostalih indirektnih troškova Jedan od delova projekta tehnologije i organizacije građenja je proračun troškova pripremnih i prethodnih radova i proračun troškova upravljanja projektom. Projektom tehnologije i organizacije građenja definisana je upravljačka organizaciona struktura za realizaciju i tehnički nadzor posla. Usvojena organizaciona struktura je data na sl. sve troškovi realizacije projekta. nestandardnih i administrativnih troškova.7. kao i predstavništva firme. "nestandardne" i "administrativne" dajemo jednu okvirnu kalkulaciju troškova sprovedenu prilikom izrade ponude za višegodišnji posao u Rusiji. transport. 417 . 16 ljudi x 300 USD/mes x 12 meseci x 6 god 7. 7-14. 2. situacija se menja od projekta do projekta i oni se moraju sagledati u potpunosti u skladu sa konceptom koji definiše projekat tehnologije i organizacije građenja. Ovi troškovi.000.000 USD/mes x 12 meseci x 6 god troškovi osoblja u Jugoslaviji koje je zaduženo za realizaciju projekta. gde se ugrađuje uvozna oprema. Procenom troškova u građevinarstvu i o načinima procene direktnih troškova na gradilištu opširno se bavmo u poglavlju V (deo "Procena troškova") i tamo opisane metode mogu se u dobroj meri primeniti i na proračun troškova pripremnih i prethodnih radova. sagledani su sledeći troškovi (u USD): 1. jer su to.4. u celini gledano. finansijske poslove. sa prosečno prisutnih 500 radnika na gradilištu u toku sezone i oko 150 radnika na gradilištu u zimskom periodu.00 345.200. osiguranje i dostavljanje određenih informacija tokom realizacije projekta. nestandardnih i administrativnih troškova.000. kako bi se razbila monotonija naselja. 25 ljudi x 4. troškovi rukovodećeg osoblja na gradilištu. zajedno sa direktnim troškovima na gradilištu i planiranom zaradom. Radi ilustracije koji sve troškovi se mogu ubrojiti u "troškove upravljanja projektom". u koju je uključen tim u sedištu firme u Beogradu. hotele i uslužne delatnosti. 12 ljudi x 1000 USD/mes x 12 meseci x 6 god. ekipa od 25 ljudi na gradilištu plus pomoćno osoblje koje se regrutuje iz lokalne radne snage. Predviđeno je da se objekti grade od betona. Ponuda je obuhvatila projektovanje i izgradnju naselja sa oko 600 luksuznih kuća. u blizini grada Novokuznjecka u Sibiru. Za proračun troškova upravljanja projektom.

00 30. 171.400. 112.000.00 418 .4.00 326.00 14. fond rizika. 5.00 8.00 7.00 180. tekuće održavanje./kvartalno x 4 kvartala x x 10 dana x 6 god x 112 USD Avio karte: 192 x 1700 USD službena putovanja rukovodećeg osoblja gradilišta i osoblja iz Jugoslavije u Rusiji.00 510.000. teleksa.Novokuznjeck i obratno: Dnevnice: 2 put. zdrav.000. usluge itd) 11. pokloni.000.00 5. troškovi nabavke računarske opreme za potrebe gradilišta 149.200. troškovi projekta u inostranstvu (predstavništva u Moskvi i Frankfurtu) troškovi rada predstavništva u Novokuznjecku. 215.00 11. na nivou 2. usvojeno prema iskustvima iz realizacije sličnog projekta na ruskom tržištu (troškovi telefona. propaganda 12. dolazak i povratak svakih 6 meseci 25 radnika x 2 karte godišnje x 6 godina x 1700 USD Za dolazak i povratak sa gradilišta svakom radniku pripadaju po 2+2 dnevnice 4 dnevnice x 25 radnika x 112 USD 15.00 180.00 840. Godišnji troškovi 140. cca 1. troškovi reprezentacije na gradilištu.000.000.000.680. na relaciji Moskva . x 6 godina službena putovanja rukovodećeg osoblja gradilišta i osoblja iz Jugoslavije na relaciji YU . 10. troškovi obrade posla u zemlji (dolazak ruskih partnera.000. x 7 dana x 12 meseci x x 6 god x 112 USD Avio karte: 144 x 100 USD službena putovanja rukovodećeg osoblja gradilišta i osoblja iz Jugoslavije u Evropi (izbor i ugovaranje opreme) Dnevnice: 90 putovanja x 10 dana x 190 USD Avio karte: 90 x 700 USD prosečno po karti potrošni materijal na gradilištu. bankarski troškovi (garancije i sl.25 radnika. fax-a.000.00 6. prenoćišta i slično).5 % cene radova (iskustveno) 14.000 USD (usvojeno prema knjigovodstvenim podacima za prethodni period). na nivou 3-4% od cene učešća firme 13.000.00 63.040.400./mes.) i troškovi osiguranja.00 1.000. tekući troškovi na gradilištu. pokloni.00 86.896. cca 16. avio karte za upravljačko osoblje .Novokuznjeck i obratno: Dnevnice: 8 put.000.00 9.000. ugostiteljske usluge.000.

Ta kalkulacija. nestandardni i administrativni troškovi za pomenuti projekat iznose skoro 20 miliona USD za period od 6 godina.536.00 19.00 Prikazana kalkulacija bazirana je na istorijskim podacima firme. Taj ogromni iznos svakako ne bi mogao da se nadoknadi u periodu izgradnje. cenama vozila na lokalnom tržištu itd. ukoliko ne bi bio ispravno sagledan tokom izrade ponude. Svrha navedenog primera i nije bila da se bavi preciznim proračunima.000. već da ukaże na činjenicu da upravljanje realizacijom radova košta i da ti iznosi za velike projekte ni slučajno nisu mali. Informacije radi. vozni park za gradilište.17. kako bi se sve okvirno sračunate cifre proverile i direktni troškovi projekta definitivno opteretili dodatkom koji je posledica organizacije građenja i upravljanja projektom. makar i u svom najjednostavnijem i šturom obliku. ukupna vrednost celog projekta procenjena je na oko 300 miliona USD. kao i na aktuelnim podacima o cenama transporta (avionske karte). prosečnim bruto zaradama. pod uslovom da investitor obezbedi prevoz radnika UKUPNO: 86. ubedljivo ilustruje da troškovi upravljanja projektom.064. Sa ovako određenim troškovima moguće je sprovesti i detaljniju analizu u okviru projekta tehnologije i organizacije građenja. 419 .

Sl. 7-14 Organizaciona struktura za upravljanje realizacijom projekta 420 .

20. 10. U okviru jednog istraživačkog projekta koji je. priprema za rešavanje imovinsko-pravnih poslova. ozvaničila ideja o građenju objekta i da bi se uopšte pristupilo razmatranju njegovog oblika i sadržaja. 16. 15. preparcelizacija zemljišta prema potrebama eventualne etapne izgradnje.7. 4. kao i izradi projektne dokumentacije. izbor izvođača i ugovaranje radova. može se uočiti da se na te prethodne aktivnosti utroši više od polovine potrebnog vremena. pribavljanje građevinske dozvole. izrada idejnog projekta. pre svega. 2. izrada/obezbeđenje detaljnih geodetskih podloga. obezbeđenje lokacije/zemljišta. i značajan deo planiranih finansijskih sredstava. uz učešće studenata završne godine. 7. izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem. 6. u toku 1993. Grubim sagledavanjem toka jedne investicije. 13.5 Praktičan primer: Procedura projektovanja i pripreme realizacije projekata u gradskim uslovima Uvod Projekti koji se realizuju u gradskim (urbanim) uslovima karakteristični su po nizu prethodnih aktivnosti da bi se. dobijanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju objekta. 18. obezbeđenje finansijskih sredstava. Prema rezultatima tog istraživanja. koja se realizuje u gradu. konačni obračun izvedenih radova. U skladu sa tim. zaključujemo da na visoke proizvodne cene stambenog i poslovnog prostora ne utiče samo kvalitet sprovođenja tehnološkog procesa na gradilištu. rešavanje imovinsko-pravnih odnosa (raseljavanje) i privođenje parcela nameni. 8. izbor lokacije u skladu sa detaljnim urbanističkim planom. 21. izrada upita i priprema za ustupanje radova. izrada projekta geomehaničkih istraživanja za izradu objekta i prikupljanje odgovarajućih podloga. tehnički pregled izvedenih radova i izdavanje upotrebne dozvole. 14. pribavljanje svih uslova za projektovanje. izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom. procedura upravljanja projektima na teritoriji grada Beograda trebalo bi da se sastoji od sledećih koraka: 1. 11. 17. 9. Problem proceduralnog pristupa građenju u gradskim područjima proučavan je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za menadžment i tehnologiju građenja. izrada investicionog programa. 19. već i efikasnost rada na projektovanju i pripremi realizacije investicije. 421 . godine realizovan o toj temi ("Tehnologija izvođenja objekata u urbanim sredinama") razmatrano je proceduralno definisanje toka investicija koje se izvode na teritoriji grada Beograda. 12. izrada elaborata o uslovima za uređenje prostora. 5. 3. dobijanje urbanističke saglasnosti.

osnovni je problem obezbeđivanje zemljišta na kojem će se graditi. dok se taj plan ne donese. O izradi planske dokumentacije detaljnije vidi u poglavlju 7. gradskim građevinskim zemljištem se smatra izgrađeno i neizgrađeno zemljište u gradovima koje je određeno zakonom i zemljište u gradovima koje je predviđeno za stambenu i drugu izgradnju. Saglasno tome. dok se neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem smatraju parcele na kojima nisu izgrađeni objekti ili su podignuti samo privremeni. Po zakonu. generalnom urbanističkom planu. koji definiše namenu zemljišta. a donosi ga (odobrava) Skupština opštine. Izgrađenim gradskim građevinskim zemljištem se smatraju građevinske parcele na kojima su izgrađeni objekti namenjeni za trajnu upotrebu. Na teritoriji Beograda. Takođe gradsko građevinsko zemljište je i drugo zemljište koje se odgovarajućim aktom u opštini (gradu) predvidi za dugoročne potrebe razvoja gradova i za uređenje ili očuvanje određenog prostora posebne namene. Izrađuje se na osnovu Generalnog utrbanističkog plana. ona određuje namenu zemljišta i može to zemljište ustupiti radi izgradnje stanova i poslovnih prostorija. investitor mora od opštine da dobije rešenje kojim mu se građevinsko zemljište daje na korišćenje.Evidentno je da većina proceduralnih koraka (čak 18 od 21) obuhvata pripremne aktivnosti i projektovanje pre početka gradnje. urbanističkoj uređajnoj osnovi i drugim planskim dokumentima. Obezbeđenje lokacije/zemljišta Po izboru lokacije. Generalni urbanistički plan. odnosno geografskih pojmova ili objekata (putevi. Izbor lokacije u skladu sa detaljnim urbanističkim planom Za izgradnju u urbanim uslovima. odgovarajuća Odluka o određivanju namene zemljišta u građevinskom području zasniva se na: prostornom planu. Zabranjeno da se stavi u promet neizgrađeno zemljište u području obuhvaćenom odlukom o pripremanju detaljnog urbanističkog plana. dok se svega dva odnose na direktnu realizaciju posla na gradilištu. Opština (grad) upravlja i raspolaže gradskim građevinskim zemljištem. isključivo donosi Skupština grada. Zakon o građevinskom zemljištu određuje šta predstavlja gradsko građevinsko zemljište i na koji način može da se vrši njegov promet. odnosno pomoćni objekti. ne može se na bilo kojem mestu gradskog zemljišta graditi bilo koji objekat. tehnička rešenja koja služe za njegovo sprovođenje u život. pogodnoj razmeri. 422 . Svaki od koraka u definisanoj proceduri pripreme i realizacije projekata u gradskim uslovima detaljnije objašnjavamo i komentarišemo. pod određenim uslovima. reke i slično). Detaljni urbanistički plan prikazuje u.2. Granice građevinskog područja određuju se navođenjem katastarskih parcela ili njenih delova.

Moguća je i neposredna pogodba investitora sa oštinom. on može da investira u izradu Detaljnog urbanističkog plana. a ukoliko na njemu postoje izgrađeni objekti koji su predviđeni za rušenje. Uređivanje gradskog građevinskog zemljišta obuhvata pripremanje za izgradnju i komunalno opremanje zemljišta. plaća se komunalna naknada. opremljenost zemljišta objektima društvenog standarda. kao i pripremne radove koji se preduzimaju radi zaštite životne sredine i kulturnih dobara. Uređenim gradskim građevinskim zemljištem se smatra zemljište koje je komunalno opremljeno. pribavljanje zemljišta (rešavanje imovinsko-pravnih odnosa. pokazujući svoju zainteresovanost i povećavajući šanse za dobijanje željene lokacije. Ukoliko investitor to želi. raspisuje se konkurs za ustupanje zemljišta. on se može izraditi pre konkursa. a naročito: izradu prostornih planova za zemljište koje se uređuje. Pripremanje zemljišta za izgradnju obuhvata radove koji predhode samoj izgradnji. Zemljište se uređuje na osnovu višegodišnjeg i godišnjeg programa ili odgovarajućeg dokumenta u skladu sa urbanističkim planom. pod uslovima.)... po pravilu. a u nadleżnosti je opštine (grada). Gradsko građevinsko zemljište se daje na korišćenje kao uređeno. Za upotrebu i korišćenje komunalnih objekata. Ako Detaljni urbanistički plan ne postoji za datu parcelu. 423 . detaljnih i drugih urbanističkih planova. saobraćajna povezanost sa gradskim centrom. Uvećana vrednost građevinskog zemljišta koja je rezultat njegovog položaja i stvorenih prednosti (izgrađenost i uređenost prostora) koristi se u opštini (gradu) kao izvor sredstava za dalje uređivanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Merila za plaćanje komunalne naknade. pripremne radove (inženjersko-tehnička ispitivanja zemljišta izradu geodetskih podloga. radnim zonama i drugim sadržajima u naselju. raseljavanje). elektro-mreža i rešeno snabdevanje vodom. generalnih. kao što su: obim i stepen uređenosti zemljišta. njegov položaj u naselju. a njegova izrada može da traje više meseci (iskustveni podatak: 5 do 18 meseci). kao i stvari u opštoj upotrebi.Na osnovu Detaljnog urbanističkog plana. Komunalno opremanje gradskog građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju primarnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje koji se utvrđuju programom uređivanja gradskog građevinskog zemljišta. neuređeno zemljište čije je uređivanje predviđeno godišnjim programom uređivanja građevinskog zemljišta kao i neizgrađeno zemljište na kome je izvršena parcelizacija. visinu naknade i način njenog plaćanja propisuje Skupština opštine (grada). sanacione radove i raščišćavanje zemljišta od postojećih objekata i uređaja koje treba ukloniti. Visina naknade se utvrđuje zavisno od pogodnosti koje određeno zemljište pruža korisniku. i druge pogodnosti koje zemljište ima za korisnika. Za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta plaća se naknada. izgrađen pristupni put. na način i u postupku koji propisuje Skupština opštine (grada). korisnik preuzima obavezu da ih ukloni i raseli stanare.

koji treba da sadrži sve potrebne podatke. overen potpisima i pečatima investitora i kasnije priložen uz svaki primerak projekta. odnosno zahteve investitora. Preduzeća za održavanje regionalnih puteva i mostova. koju izdaje nadleżni organ. jednim imenom. rešenje nadležne Skupštine opštine kojim se daje na korišćenje građevinsko zemljište za izgradnju objekta. Televizija (kablovska). Instalacije moraju da budu ucrtane na ažuriranim geodetskim podlogama. Na teritoriji Beograda.2. - - - 424 . Urbanistički ulazni podaci za projektovanje detaljnije su razmatrani u poglavlju 7. građevinsko zemljište i puteve o nadoknadama za uređenje građevinskog zemljišta. i. Gradsko saobraćajno preduzeće. koje izdaje Uprava za imovinsko-pravne poslove nadležne opštine.Izrada elaborata o uslovima za uređenje prostora U opštini (gradu) se propisima uređuju uslovi korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i oni se. potvrda da su regulisani imovinsko-pravni odnosi. potrebno je pribaviti snimak tih instalacija od komunalnih preduzeća ili drugih institucija. Gradska kanalizacija. uz priložene situacije sa ucrtanim objektima i overenim planskim aktom. projektni zadatak. Železnica i preduzeća za metroe. dokaz o podacima katastra vodova i podzemnih instalacija koji izdaje gradska geodetska slużba (Gradski geodetski zavod) na zahtev investitora ili njegovog zastupnika. Toplana. pravosnažno rešenje o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa. građevinske i komunalne poslove nadležne opštine).6. zovu urbanističko-tehnički uslovi za projektovanje. po potrebi. Elektrodistribucija. kao i odgovarajuća potvrda koja ima značaj kod prijavljivanja poreskih obaveza. potvrda o izvršenoj identifikaciji parcela zemljišno-knjižnog katastarskog stanja parcela. PTT. potvrda o plaćanom doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta. kopija plana parcela koju izdaje gradska geodetska slużba (Gradski geodetski zavod) na zahtev investitora ili njegovog zastupnika. Aerodrom i dr. Gasovod. Ukoliko planovi podzemnih i nadzemnih instalacija ne postoje u ażuriranom stanju. Poznavanje i striktno poštovanje ovih uslova je neophodno da bi se započeo i odobrio rad na izradi tehničke dokumentacije. Vodoprivredna zajednica. a za definisanje njihovog položaja nadležne su sledeća komunalna preduzeća i institucije: Gradski vodovod. protokol regulacije i nivelacije koji izdaje ista slużba na zahtev investitora. da bi započeli izradu tehničke dokumentacije. koju takođe izdaje nadleżna gradska geodetska slużba na zahtev investitora. ugovor sa gradskim organom nadleżnim za komunalne delatnosti. investitori ili zastupnici investitora su dužni da pribave dokumentaciju pribliżno sledećeg sadržaja: urbanističko-tehnički uslovi za projektovanje koje izdaje nadleżni organ (Sekretarijat za urbanizam. programska rešenja.

predračunsku vrednost celokupne investicije. vrste energetskih uređaja). način obezbeđenja energije. Zbog toga se preporučuje da investitor obrazloži svoju odluku o građenju i dokaže njenu opravdanost izradom investicionog programa. prostorna i funkcionalna rešenja objekta. Naravno. koje rade i izdaju specijalizovana preduzeća na zahtev investitora. predstavlja veliko ograničenje za investitora. Da bi se stekao stvarni uvid u fizičko stanje lokacije. može dati cena koštanja objekta i predviđanje opravdanosti njegove izgradnje u budućnosti. plan i način realizacije investicionog programa sa značajnim rokovima. Izrada investicionog programa Investicioni program može da izradi ili sam investitor ili neka konsultantska firma koju investitor za to ovlasti. tehnološka. inženjersko-geološki uslovi izgradnje objekta. da ovako veliki broj raznih uslova u vezi sa uređenjem prostora. po svojoj suštini predinvesticioni elaborat koji może da sadrži: opis objekta sa podacima o nameni objekta. Investicioni program je. analizu energetskih uslova (vrste i količine potrebne energije u toku eksploatacije. Jasno je. analizu mogućih uticaja objekta na okolinu i mere za zaštitu životne sredine. sa dovoljnom sigurnošću. jer je retko koji investitor spreman da investira u razradu projektne dokumentacije u predinvesticionoj fazi. Sastavni deo Investicionog programa je i tehnička dokumentacija urađena u skladu sa njim.- urbanističko-tehnički uslovi koje izdaje slużba nadleżna za civilnu zaštitu. Veoma je pożeljna situacija kada se investicioni program radi tek po završenom i revidovanom glavnom projektu. podatke o eventualnoj potrebi i načinu rešavanja eksproprijacije poljoprivrednog zemljišta itd. dakle.1). etapnost građenja. analizu uslova za izgradnju objekta na osnovu raspoloživih podloga. 425 . veoma često je potrebno da se organizuje prethodno istraživanje (stručno: prethodni radovi) radi prikupljanja ulaznih podataka za izradu investicionog programa i projektne dokumentacije. Prethodni radovi su oni poslovi koje treba obaviti da bi se formirale podloge raznih vrsta i različitog obima za izradu dela tehničke dokumentacije i investicionog programa (vidi primer o istrażnim radovima u poglavlju 2.4. u praksi je to redak slučaj. jer se tada. a najmanje u obimu koji obezbeđuje da se sagledaju tehnička. podatke o opremi i materijalu koji se ugrađuje.

426 . Izvori sredstava za finansiranje detaljnije su razmatrani u poglavlju 4. uz prikazivanje registrovanih tipova tla. uz urbanističke. iskopa.4 o proceni vremena). 2. dijagrami sa prikazivanjem geomehaničkih osobina ispitanog tla i materijala. Podsećanja radi. Ove podloge. itd. zajedničkim ulaganjem. izvore i način obezbeđenja sredstava za finansiranje investicija. Prilozi o geomehaničkim podlogama su: geomehanička karta i karakteristični profili ispitivanog područja. tabelarni pregled izvršenih istražnih bušotina. itd. Analiza i objašnjenje (interpretacija) rezultata istražnih radova obuhvata navođenje karakteristika materijala. Pored toga. Ovaj elaborat mora biti propisno upakovan i overen sa svim potrebnim prilozima i potvrdama o reviziji. ukazano je i na finansiranje prodajom proizvoda ili usluga novopodignutog ili rekonstruisanog objekta. analiza i objašnjenja dobijenih rezultata i zaključak sa prilozima. opis primenjenih metoda i postupaka.. Međunarodna banke za obnovu i razvoj ili Svetska banka). sumarno analiziranje svih eksperimenata izvršenih na jednom tipu tla.. finansiranje kreditom. Izrada projekta geomehaničkih istraživanja i elaborata geotehničkih uslova za izgradnju objekta Geomehaničke podloge su osnova za projektovanje svih objekata. Elaborat o geotehničkom sastavu terena i uslovima fundiranja objekta treba da uradi specijalizovana institucija. predračunske vrednosti potrebnih ulaganja prema nameni i vrstama (po obimu i dinamici ulaganja). koji su razmatrani u toku istražnih radova. počevši od idejnog projekta. a dinamika ulaganja precizira se nakon usvajanja dinamičkih planova realizacije projekta (vidi poglavlje 5. Rade se na osnovu geomehaničkog izveštaja izvođača istražnih radova u kome se nalazi prikaz istražnih radova. Predračunska vrednost potrebnih ulaganja utvrđuje procedurom procene troškova (detaljnije u poglavlju 5. ulaganjem specijalizovanih institucija za razvoj (npr. U prikaz izvršenih istražnih radova spada pregled terenskih geomehaničkih radova i laboratorijskih ispitivanja uzoraka.3 o proceni troškova). i razni vezani poslovi robne razmene.Obezbeđenje finansijskih sredstava Investicioni poduhvat mora da prati i odgovarajuća strategija obezbeđenja potrebnih finansijskih sredstava. ("Tehnologija straživanja tržišta"). uzetih uzoraka i izvršenih opita. treba da ukažu projektantu na sve što iz oblasti geomehanike može uticati na koncepciju rešenja i na već usvojene (vrste i oblike) konstrukcija. Zaključci o karakteristikama područja i materijala.3. sa utvrđenom strukturom i dinamikom isporuka do konačnog izmirenja duga. geomehanički profili izvršenih istražnih bušotina i iskopa. imaju verovqatno najveći značaj za izradu tehničke dokumentacije. Svaka takva strategija utvrđuje: 1. razmotrene su varijante finansiranja iz sopstvenih finansijskih sredstava (gotovinski).

prava svojine ili drugog imovinskog prava nad građevinskim zemljištem u opštem interesu i uz naknadu. neophodno je osiguravati da se zakonski postupak i metode sprovođenja eksproprijacije. koje u sebi sadrže kompletno situaciono i nivelaciono rešenje. Uporedo sa tim aktivnostima 427 . Odluka o metodama rada. Eksproprijacija je oduzimanje. odnosno potrebnim finansijskim sredstvima. sprovode na dosledan. U zavisnosti od postojećih geodetskih podloga donosi se eventualno odluka o dosnimavanju postojećeg stanja. osiguravaju prostori za urbanistički razvoj i delimično reguliše tržište građevinskog zemljišta. Ostali načini rešavanja imovinsko-pravnih odnosa uključuju kupovinu. Na osnovu ovako izrađenih geodetskih podloga. u fazi dobijanja građevinske dozvole. Cilj eksproprijacije jeste osiguranje građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje stambenih naselja. sa decidno definisanim svim uslovima za izgradnju.Izrada/obezbeđenje detaljnih geodetskih podloga Na osnovu prethodno izrađenog detaljnog urbanističkog plana pristupa se izradi detaljnih geodetskih podloga. počevši od komunikacija. Jedan od načina za rešavanje imovinsko-pravnih je eksproprijacija zemljišta. radi tačnosti u njihovoj izradi. Prvi korak čini rekognosciranje predmetnog terena radi ažuriranja postojećih geodetskih podloga. a zatim utvrde nosioci prava svojine nad tim zemljištem radi rešavanja konkretnih imovinsko-pravnih pitanja. odnosno stambenih. a u zavisnosti od potreba definisanih u detaljnom urbanističkom planu. poslovnih i privrednih objekata. pristupa se izradi/obezbeđenju geodetskourbanističkih podloga. geodetski radovi na obeležavanju temeljne jame i položaja budućih objekata takođe se obavljaju na osnovu ažuriranih geodetskih podloga. jedinstven i efikasan način. Po završenom snimanju i prikupljanju svih potrebnih podataka. Da bi se ovako postavljeni ciljevi mogli efikasno ostvarivati. javnih. potrebno je da su imovinsko-pravni odnosi rešeni u potpunosti (potvrda o vlasništvu nad zemljištem). Pored toga. izdaju se urbanističko-tehnički uslovi. Time se. industrijskih zona i turističkih područja. u celini. odnosno ponovnom snimanju i izradi novih geodetskih podloga. U okviru pripreme za rešavanje imovinskopravnih odnosa potrebno je prvo da se obavi geodetski premer zemljišta namenjenog za izgradnju investicionog objekta. Priprema za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa Izgradnja investicionih objekata zahteva potpuno rešene imovinsko-pravne odnose i to je uslov za početak gradnje. infrastrukture. na osnovu zakona. u velikoj meri zavisi od obima posla. koji čine obavezan deo uslova za projektovanje (o uslovima za projektovanje bilo je reči ranije). kao značajne društvene intervencije na području prostornog i urbanističkog razvoja. zamenu nekretnina i slične akcije. Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa je najdelikatnija. a često i najdugotrajnija faza u izgradnji većeg investicionog objekta u urbanim uslovima. Ažurna geodetska podloga koristiće se i po završetku projekta za definisanje izvedenog stanja. izgradnje u odnosu na regulacionu liniju itd. Znači. za konkretan investicioni objekat. koje se regulišu ugovorom. što je posebno značajno za sticanje uvida u tačan položaj podzemnih i nadzemnih instalacija.

Idejni projekat. po pravilu. radi dobijanja racionalnog rasporeda placeva. idejni projekat tehnologije i organizacije građenja. sadrži sledeće elemente: situacioni plan. Izrada idejnog projekta U fazi idejnog projekta analiziraju se i upoređuju varijantna rešenja pojedinih delova i celine investicionog objekta. Za sve veće i važnije objekte neophodna je izrada idejnog projekta. parcelizacioni planovi se izvode isključivo u neposrednoj blizini izgrađenog i komunalno opremljenog zemljišta. ponekad. Otuda su u ovim zemljama planovi parcelizacije deo ukupne urbanističko-planske aktivnosti. pored utvrđivanja vlasništva. koristan je za izbor konačnog tehničkog rešenja i daje uvid u približan obim radova. Od svih varijantnih rešenja razmatranih u idejnom projektu.investitor obično izrađuje okviran finansijski elaborat radi isplaćivanja naknade trenutnim vlasnicima građevinskog zemljišta koje je predviđeno za izgradnju investicionog objekta. dolazi se do optimalnih rešenja. Analizom tehničkih i ekonomskih rešenja. idejni projekat konstrukcije (usvojeno rešenje konstrukcije. jedno se favorizuje i na njemu se sagledavaju bitnosti bez ulaženja u detalje. dok se za manje ta faza. približan predmer i predračun za sve vrste radova. arhitektonska rešenja (tehnički opis. Parcelizacija je pojam koji se najčešće upotrebljava na zemljištu koje se transformiše iz poljoprivrednog u gradskograđevinsko i to pretežno za potrebe stambene izgradnje. i uslove modelovanja parcela i pejsaža. osnove. i određene arhitektonske oblike i forme. U razvijenim zemljama tržišne privrede planovi parcelizacije uključuju.3 o tehnologiji izrade rojektne dokumentacije). Međutim. Parcelizacija zemljišta prema potrebama eventualne etapne izgradnje Parcelizacija je formiranje građevinskih parcela (placeva) za individualnu. Idejni projekat je faza u razvoju projektne dokumentacije (vidi poglavlje 7. idejne projekte instalacijskog razvoda (tehnički opis.. uz usaglašavanja u svim strukama. šeme i prateći proračuni). idejni projekat enterijera i tehnološke opreme. bez planova oplate i armature). kako bi se troškovi opremanja zemljišta sveli na najmanju meru. 428 . S obzirom na zahteve zaštite poljoprivrednog zemljišta i potrebe da se racionalizuje izgradnja investicionih objekata. porodičnu ili višespratnu kolektivnu stambenu izgradnju. Planovi parcelizacije se rade na osnovu prethodno dobijene saglasnosti na osnovu koje je dozvoljeno da se pretvori poljoprivredno u građevinsko zemljište. parcelizacija se koristi i kod drugih deobnih gradnji koje nameću podelu postojećih parcela. preseci i ključni detalji). izbegava i odmah se radi glavni projekat.

kupovina. koji se ne mogu uklopiti u urbanističke planove. od kojih su neki pomenuti (eksproprijacija. uklanjanje dotrajalih objekata. realnu cenu građevinskih objekata koji se nalaze na zemljištu. često traje vrlo dugo i może da obuhvata: utvrđivanje javnog interesa za građenje urbanističkim planom ili odlukom opštine koja zamenjuje ovaj plan. pogotovo drżavnih objekata. zbog brojnih i složenih poslova koje treba kvalitetno i na vreme obaviti. Bivšim vlasnicima eksproprisanog građevinskog zemljišta pripada pravo na odgovarajuću naknadu. Rušenje dotrajalih objekata i preseljavanje njihovih korisnika treba usklađivati sa izgradnjom ili osiguravanjem novih stanova za raseljavanje. rešavanje naknade za zemljište. 429 . Na osnovu ovako definisanih kriterijuma nije lako utvrditi realnu naknadu. Sve objekte. dodeliti zemljište za novu izgradnju). koja ima sledeće elemenate: tržišnu cenu građevinskog zemljišta. poljoprivredne kulture i građevinske objekte. pribavljanje građevinskog zemljišta od bivših vlasnika. Zato nisu retki slučajevi odlaganja početka i završetka gradnje. Metode za utvrđivanje naknade mora da se zasnivaju na objektivnim kriterijumima koji. preseljavanje korisnika građevinskih objekata.Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa (raseljavanje) i privođenje parcela nameni U praksi gradova i gradskih naselja pribavljanje građevinskog zemljišta obavlja se na različite načine. bivšem vlasniku pripada tzv. pod navedenim uslovima ponekad dolazi do dugotrajnih sudskih sporova. treba uklanjati na vreme. saniranje terena za građenje i komunalnu pripremu zemljišta) trebalo vremenski i prostorno podešavati tako da ne ometaju ostvarivanje planirane izgradnje. što je moguće više. U slučajevima kada se eksproprisano građevinsko zemljište predaje budućem korisniku. Međutim. U normalnim uslovima eksproprijaciji treba da prethodi detaljno urbanističko planiranje. "pravična naknada". saniranje građevinskog zemljišta. preseljavanje korisnika objekata. itd. Pri uklanjanju objekata treba utvrđivati njihovu realnu vrednost i nadoknađivati je bivšim vlasnicima (osigurati odgovarajući stan. Nakon toga bi dugu proceduru (deposedovanje bivših vlasnika. zamena nekretnina). Priprema zemljišta za građenje većih. činjenicu da su zemljište i objekti bili izvor egzistencije bivšem vlasniku. poljoprivredne kulture i građevinske objekte. što se u krajnjem slučaju veoma nepovoljno odražava na koštanje radova. odnosno poslovnih prostorija. eliminišu sudske sporove. isplaćivanje naknade bivšim vlasnicima za zemljište.

Uslovi za projektovanje zelenih površina (nadležno Gradsko zelenilo). zbog bliskosti podzemnih rezervata voda koje bi se koristile u budućnosti za piće. Uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture. propusta. ukoliko je ona predviđena. barske oaze i drugo). Uslovi za projektovanje PTT instalacija. koje izdaje Gradski vodovod. Uslovi hidro zavoda ili preduzeća za vodoprivredu. visoko naponske vodove. Uslovi železnica zbog blizine pruga. ako ih ima na predmetnoj lokaciji i ostalog (visine-nivoi vode u svim vremenskim razdobljima). mostova. ukoliko je na tom mestu registrovan neki lokalitet. koji izdaje Gradska kanalizacija. - - - - 430 . uz nadoknadu. učestvuju u izradi tehničke dokumentacije za priključke i spoljni razvod. a za: objekat. veštački kanali. koje izdaje nadležno preduzeće za puteve. mostova. transformatorsku stanicu. ukoliko je u blizini objekta. koje izdaje Gradska kanalizacija. zbog zaštite voda od zagađenja (ako su u blizini reke. Uslovi za projektovanje drenaža za podzemne i procjedne vode i priključak. rešavanje pitanja bujica. Uslovi preduzeća za magistralne puteve. javno osvetljenje. Uslovi preduzeća za metroe. Uslovi za projektovanje kanalizacionih instalacija sa priključcima (kišna i fekalna kanalizacija). propusta. dizel agregat. koje izdaju nadležne elektrane (toplane). Uslovi Hidro zavoda ili preduzeća za vodoprivredu ili nadležnog vodovoda. Uslovi za projektovanje mesta odlaganja smeća (Gradska čistoća). ukoliko je objekat pored magistralnih puteva. a koje su u zonama zaštite kao rezerve vode za piće. Uslovi Gradskog saobraćajnog preduzeća. za unutrašnje instalacije i priključak. potrebno je da se pribavi sledeća dokumentacija (uslovi za projektovanje): Elektro-energetski uslovi koje izdaje nadleżna Elektrodistribucija. potoci.Pribavljanje uslova za projektovanje Da bi se pristupilo projektovanju. Energetski uslovi. jezera. Uslovi Arheološkog instituta. Uslovi za projektovanje i uređenje internih saobraćajnih površina. Uslovi Televizije za projektovanje i priključak kablovske televizije za objekat. Uslovi istorijskih arhiva. tunela. Uslovi za projektovanje vodovodnih instalacija. Uslovi aerodroma. koje izdaje Gradsko saobraćajno preduzeće. koje obično. nisko naponski kabl.

Uslovi zaštite na radu. - Ovde nisu navedeni još neki od uslova koji mogu da budu neophodni. Uslovi za zaštitu čovekove okoline koje izdaje opštinski odsek za urbanizam.). Pregled i usaglašavanje svih delova projektne dokumentacije pod kontrolom investitora sprovode projektantske organizacije na nivou glavnih i odgovornih projektanata. vetar. Dobijanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju objekta Posle izvršene kontrole. sneg. Potpunim prenošenjem svojih prava i ovlašćenja na projektanta investitor samo prividno štedi vreme i smanjuje 431 . Uslovi zaštite od požara. Izrada glavnog projekta sa tehničkom kontrolom Izrada glavnog projekta treba da teče koordinirano. a na zahtev investitora. Klimatski uslovi (vlažnost. uglavnom od onih koje su dale uslove za izradu tehničke dokumentacije. koje izdaje nadležni hidrometeorološka stanica ili Zavod. Zato što dobijanje saglasnosti iziskuje i značajna finansijska sredstva. a overava odgovorno lice projektanta. sam ili uz pomoć konsultanta. uz predhodna ispitivanja i istraživanja na samoj lokaciji. Uz tehničku dokumentaciju prilaže se potvrda o usaglašenosti tehničke dokumentacije koju potpisuju svi projektanti. radi utvrđivanja seizmičkih zona. Tehničku dokumentaciju na dobijanje saglasnosti može da šalje investitor ili njegov zastupnik (projektant. Detaljnije o tehnologiji projektovanja vidi u poglavlju 7. Uslovi institucije za promet gasa za izgradnju gasnih postrojenja i instalacija u objektu i van objekta. a što zavisi od vrste instalacija koje postoje u objektu.- Sanitarni uslovi lokacije. Ovi uslovi se rade kao poseban elaborat i to rade specijalizovana preduzeća.. pa je zato potrebno da se obezbedi stalni i kontrolisani kontakt projektantskih grupa. konsultant). šalje na dobijanje saglasnosti. međusobnog usaglašavanja urađene tehničke dokumentacije i posle dobijanja potvrda revidenata o ispravnosti tehničke dokumentacije. što je moguće više. Makro i mikro seizmičke karte. dokumentaciju na dobijanje saglasnosti obično šalju projektantske organizacije koje tu dokumentaciju i rade. Dobijanje uslova za projektovanje i saglasnosti na urađenu projektnu dokumentaciju nije besplatno. kontroliše proces izrade i odobravanja projektne dokumentacije. Inženjersko-geološki uslovi izgradnje objekta ili objekata. temperature po mesecima i godišnjim dobima. propisno spakovana.. osunčanost. U praksi. Zakonom je propisana i slużbena kontrola tehničke dokumentacije.3. još jednom se napominje potreba da investitor. itd. ona se. Saglasnost se dobija od komunalnih organizacija i drugih nadležnih institucija. kiša. sa svim potrebnim prilozima.

protivpožarne i ulične hidrantske mreže. Pošto je napomenuto da je za dobijanje urbanističke saglasnosti potrebno priložiti i glavni projekat sekundarne infrastrukture. Uz tehničku dokumentaciju za objekat. glavni projekat kišne i fekalne kanalizacije. tehnička dokumentacija treba da bude ispravno urađena. Ona je "prva među jednakima". glavni projekat vodovoda. posebno sagledana. odvodnjavanjem. Glavni projekat sekundarne infrastrukture sadrži: glavni projekat uređenja terena sa internim saobraćajnicama i prilazima. slobodnim i zelenim površinama. U Beogradu je čest. Da bi se dobila saglasnost. glavni projekat visokonaponske i niskonaponske mreže.svoje obaveze. Ovaj projekat se radi i pre izrade glavnih projekata sekundarne infrastrukture i veoma često služi za davanje uslova 432 . kada se ima u vidu veliki broj ustanova i autoriteta kojima je investitor prinuđen da se obrati za dobijanje saglasnosti pre početka gradnje. pripremljena i opremljena i propisno upakovana u određenu vrstu korica (fascikli) sa pečatom projektanta na koricama i potpisima i pečatima investitora i to na mestima kako je to zakonom i propisima utvrđeno. za dobijanje urbanističke saglasnosti treba priložiti i sve glavne projekte sekundarne infrastrukture koji su ponekad rađeni u isto vreme kada i tehnička dokumentacija za objekte. ako su predviđene. glavni projekat kablovske televizije. a sekundarna infrastruktura već izgrađena ili je početo sa njenom izgradnjom. glavni projekat gasovoda. Ovakva procedura se toleriše. a i poželjan slučaj da su projekti infrastrukture ranije urađeni. glavni projekat spoljne rasvete. Dobijanje urbanističke saglasnosti Urbanistička saglasnost je. glavni projekat drugih instalacija. glavni projekat za regulisanje otpadnih voda i zaštitu objekta od voda za vreme izgradnje objekta. kao i dozvola za izgradnju sekundarne infrastrukture. glavni projekat PTT mreže. potrebno je reći nešto i o sadržaju tog projekta. zbog svog značaja. glavni projekat sanacije terena i nasipanja. pa sve do početka korišćenja objekta. dobijena urbanistička saglasnost i dozvola za izgradnju objekta. hidrološkom mrežom. a dugoročno może da izgubi kontakt sa projektom i poveća mogućnost donošenja odluka koje nisu u njegovom interesu. mada je povoljnije da se pre slanja tehničke dokumentacije za objekat na dobijanje urbanističke saglasnosti dobiju urbanističke saglasnosti na glavne projekte sekundarne infrastrukture. Urbanistička saglasnost potvrđuje usklađenost tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima. glavni projekat toplovoda. glavni projekat drenaže.

Posle podnošenja zahteva za dobijanje urbanističke saglasnosti nadležna opština određuje veličinu takse koja se plaća. Glavni projekti primarne infrastrukture. plinske ili gasne stanice. istovremeno uz zahtev za dobijanje urbanističke saglasnosti... O dobijanju dozvole (odobrenja) za izgradnju ili građevinske dozvole više ćemo reći u sledećem poglavlju. primarni izvori energije. Što se tiče primarne infrastrukture (glavni kolektori. spoljno osvetljenje.. . Ponekad je neophodno da investitor za "svoju" lokaciju uradi i određene glavne projekte primarne infrastrukture. nisko i visoko naponska mreža. projekti izmeštanja pojedinih delova primarne infrastrukture. podnosi i zahtev za dobijanje dozvole za izgradnju.. čija izrada ponekad pada na teret investitora su: projekat rekonstrukcije primarne infrakstrukture ili delova primarne infrakstrukture (ulice. trafo stanice. (O naknadama za zemljište i uopšte o obezbeđenju zemljišta/lokacije bilo je reči u jednoj od početnih faza procedure). precizno urađenu i overenu. ukoliko ona nije u dovoljnoj meri izgrađena na lokaciji ili ukoliko su potrebne određene korekcije. Da bi se dobila dozvola za gradnju neophodno je.).za izradu i projekata objekata i projekata sekundarne infrastrukture. prilažu uz tehničku dokumentaciju. gasovodi ili neke druge vrste razvoda. pruge i koloseci. dakle. projekti privremenih rešenja primarne infrastrukture do izrade projekata i izvođenja konačnih rešenja. Ove projekte rade specijalizovana preduzeća i to ili za investitora ili za opštinu. vodovod. TV stanice za satelitsku televiziju itd. urbanističke saglasnosti i dobijanje dozvole za izgradnju i to pre završetka tehničke dokumentacije sekundarne infrastrukture i objekta. Ti eventualno potrebni glavni projekti primarne infrastrukture rade se i šalju na dobijanje svih saglasnosti. Projektant i investitor ovu rekapitulaciju. centrale i stanice). PTT mreža. a u svim poslovima oko dobijanja saglasnosti obavezno je asistiranje projektanata koji su dokumentaciju uradili. 433 . ona spada u nadležnost grada i njena izgradnja se finansira iz naknada za zemljište koje se uplaćuju za izgradnju. slobodne i zelene površine. U praksi nije redak slučaj da se. toplovod. PTT centrale. Osnova za visinu plaćanja je zbirna rekapitulacija svih predračuna iz tehničke dokumentacije. da postoje glavni projekti sekundarne infrastrukture i samog objekta i njihovo kompletiranje je u nadležnosti investitora (korisnika lokacije). kablovska televizija. izrażenu u procentima od vrednosti radova u projektantskim predračunima. kišna i fekalna kanalizacija. - Zahtev za dobijanje urbanističke saglasnosti na tehničku dokumentaciju zvanično podnosi investitor. s tim što taj iznos ne sme biti veći od iznosa koji propisuje Gradska Skupština. vodovi. projekti primarnih izvora energije: toplane.

a time i izvršenje radova. Mogućnost za formiranje licitacionog elaborata za ustupanje. Postoji mogućnost da trafo stanica. brodske prevodnice. br. u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti i takav objekat može postati stalan po prestanku opasnosti zbog kojih je izveden. Ukoliko investitor ne započne izgradnju objekta u ovom roku. objekti u oblasti sistema veza. a ne u onome ili uz onaj objekat za koji se traži dozvola za izgradnju. je licitacija. objekti u nacionalnom parku. Izrada upita i priprema za ustupanje radova Ustupanje radova. kao što je poznato. glasnik RS”. nuklearke. za te objekte već mora da je urađena tehnička dokumentacija i dobijena dozvola za izgradnju i ti objekti moraju da se izvedu u vreme izgradnje ili pre početka izgradnje objekta za koji se traži dozvola za izgradnju. naftovodi i gasovodi. projekti sekundarne infrastrukture i primarne infrastrukture koja je obuhvaćena uslovima za uređenje prostora. U tom slučaju. 434 . Zakon o izgradnji objekata određuje i vek trajanja odobrenja . idejnog projekta ili glavnog projekta). što je prihvaćeno i u Zakonu o izgradnji objekata (“Sl. pristaništa. kao što su: brane. kao i dozvole za izgradnju infrastrukture. Pre podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole plaćaju se komunalne i administrativne takse. magistralni i regionalni putevi. objekti vodosnabdevanja.Pribavljanje građevinske dozvole Dobijanje dozvole (odobrenja) za gradnju je u Jugoslaviji regulisano Zakonom o izgradnji objekata. podstanica ili drugi izvori energije i priključci za objekat budu predviđeni u drugom objektu. plovni kanali. hidro i termoelektrane. odnosno prikupljanja svih potrebnih i relavantnih uslova i saglasnosti prema postojećim zakonima. Dozvolu za gradnju izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove građevinarstva. pa čak i preporučljiv način za ustupanje radova. Treba da budu priložene i urbanističke saglasnosti za projekat objekta. stiče se na osnovu prethodno urađene tehničke dokumentacije (idejnog rešenja. Odobrenje za gradnju nije potrebno ako se objekat izvodi radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda. nepokretna kulturna dobra od velikog značaja. može se sprovesti direktnom pogodbom ili licitacijom (pozivnom i javnom). industrijski objekti. aerodromi. a može da se desi i da to bude potpuno izdvojen objekat van granica DUP-a. Za dobijane dozvole za izgradnju nadleżnom organu se dostavlja kompletna tehnička dokumentacija. neophodno je da se izradi stručni materijal . Da bi se sprovela licitacija.licitacioni elaborat ili upit na osnovu koga će potencijalni izvođači dostaviti svoje ponude. silosi. 44/95 i 24/96). odobrenje prestaje da važi. tehničkim propisima i upustvima. Svi projekti treba da su zapečaćeni i potpisani od strane investitora. ako investitor naknadno dobije odobrenje. a izuzetno to odobrenje izdaje nadležni republički organ i to za objekte od drżavnog značaja. železničke pruge. stadioni. U praksi najviše primenjivan.ne kraći od šest meseci ni duži od godinu dana.

ustupanje slobodnih stanova za raseljavanje i sl). kvalitet predloženog sistema upravljanja projektom sa stanovišta izvođača. ugovaranje direktnom pogodbom sa unapred određenim izvođačem. Obično je nepotrebno. jer se za investitora pokazuje povoljnijom situacija da u procesu projektovanja sam reši dileme i izvođaču iskaže jasan zadatak. O zaključivanju ugovora o građenju vidi detaljnije u poglavlju VI (Faza ugovaranja). odnosno ostalih učesnika u investicionom projektu. ponuđena dugoročna saradnja (izrada dela projektne dokumentacije. Faza ugovaranja rezultira zaključivanjem ugovora između investitora i izvođača. Značajniji mogući kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su: ponuđena ukupna cena. kao i primer prikazan u poglavlju 6. kvalitet i ozbiljnost obrade ponude. Procedura izgradnje objekata u gradovima sama po sebi traje dugo. kao i ostale ugovorne odredbe (kvalitet.Veoma je poželjno da se svi tehnički detalji u potpunosti definišu pre konačnog završetka izrade upita. u fazi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa ili na račun efikasnijeg obezbeđenja uslova za projektovanje. ponuđeni garantni period. sposobnost za izvođenje navedenih radova (stručni kadar i mehanizacija). 435 . način kontrole itd).4. a otvaranje i izbor je u skladu sa najavljenim kriterijumima investitora. - - Čitalac se upućuje da detaljnije prouči poslove vezano za pripremu upita i ponude (poglavlje V). uslovi za izbor su definisani upitom investitora. ponuđena tehnološka unapređenja. na primer. kraći rok izvođenja radova u odnosu na date uslove. Drugim rečima. Svaka od ugovornih strana preuzima određene obaveze. osim u hitnim i specifičnim slučajevima.2 (Obrazac ponude i posebni uslovi za ustupanje izvođenja radova na izgradnji poslovnog objekta u gradskim uslovima). preporučljivo je da se izvođač bira na osnovu nekoliko kvalitetnih ponuda. i sa stanovišta koštanja neizvesno. zato što se radi o standardnim tehnologijama izgradnje. dakle na sagledanim tehničkim rešenjima i definisanom obimu radova. U načelu se za standardne projekte izbegava upit po funkcionalnim parametrima. uobičajen je postupak formiranja upita koji se zasniva na tenderu. Izbor izvođača i ugovaranje radova Pri izboru izvođača. dakle ili javnom ili pozivnom licitacijom. za standardne projekte u gradskim uslovima (izgradnja stambenih i poslovnih objekata) čija veličina nije ekstremna. pa je mnogo bolje da se uštede na vremenu potraže. a jasno se definišu predmet ugovora i cena. važi sledeće: strategija paralelnog izvođenja i projektovanja radova se u urbanim uslovima ne preporučuje posebno. Ponude izvođača se obično dostavljaju u pismenom obliku (zapečaćene). rokovi. rezultati poslovanja prema završnom računu.

Investitor u zakonskom roku podnosi zahtev za izdavanje odobrenja za upotrebu istom organu uprave koji je izdao odobrenje za gradnju. minimalni uslovi koje mora da ispuni objekat da bi se izdala dozvola za upotrebu su: da može da se koristi saglasno svojoj nameni i ne ugrožava zdravlje ljudi i životnu sredinu. Tehnički pregled obuhvata pregled građevinsko-zanatskih radova. Budući da je investicija dugotrajan i kompleksan poduhvat. postrojenja. koji i snosi troškove pregleda. predstoji izrada konačnog obračuna između investitora i izvođača i faza konačne naplate radova (vidi detaljnije u poglavlju IX). Konačni obračun izvedenih radova Po pribavljenom odobrenju za upotrebu objekta. da je izvršeno geodetsko snimanje objekta. da su ispunjeni drugi uslovi propisani zakonom. uklapanje u zemljišnu politiku grada. da je izgrađen u skladu sa tehničkom dokumentacijom.Izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem Tokom izvođenja radova izvođač i investitor se ponašaju u skladu sa potpisanim ugovorom. Zbog toga je prikazani primer i odabran kao ilustracija u poglavlju koje se u celini bavi pripremom realizacije posla. Detaljnije o ovoj fazi realizacije investicionog projekta pogledaj u poglavlju VIII (Realizacija posla na gradilištu). opreme. poštovanje ograničenja koje propisuju komunalne organizacije itd. Tehnički pregled izvedenih radova i izdavanje upotrebne dozvole Zakon o izgradnji objekata određuje da se objekat može koristiti kada se pribavi odobrenje za upotrebu. U principu. tj. po pravilu. rešavanje imovinsko-pravnih problema. To radi stručna komisija organa uprave na zahtev investitora. U određenim slučajevima zahteva se i probni rad ili druga ispitivanja u cilju utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu. Komplikovanost procedure pripreme projekata u gradskim uslovima posledica je brojnih ograničenja u koja se ubrajaju poštovanje usvojene urbanističke koncepcije. Zaključak Posle svih obavljenih razmatranja generalni zaključak bi trebalo da bude jasan: gradnja u gradskim uslovima ni izbliza ne obuhvata samo ono što se smatra "gradnjom u užem smislu". cilj prilikom definisanja opisane procedure bio je da se: 436 . projektovanje i izvođenje radova na gradilištu. Izdavanju upotrebne dozvole prethodi tehnički pregled. da je bezbedan od požara. instalacija. uređaja i uređenje terena oko objekta.

ekonomske i pravne povezanosti istog problema koji se javlja u različitim aktivnostima. vremenske i kadrovske potrebe za realizaciju projekta. olakša kvalitetna priprema i izvršavanje svake pojedinačne aktivnosti kako ne bi došlo do poremećaja u izvršavanju narednih aktivnosti. Może se dati i preporuka svakom investitoru koji namerava da gradi u gradskim uslovima da dobro sagleda sve proceduralne poslove koji mu predstoje i.- omogući sagledavanje tehničke. Na taj način će krajnji korisnici budućeg stambenog i poslovnog prostora u gradu biti bolje i realnije obavešteni o uslovima pod kojima ulažu svoj novac. 437 . prema tome. realno oceni finansijske. prouče mogućnosti paralelnog izvršavanja pojedinih aktivnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful