KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

“Peneraju Pendidikan Negara”

2

3

Pengenalan Dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif untuk menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum hingga terhasilnya Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 4 . Perubahan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum.

A.B. pembangunan negara) Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam usaha melahirkan insan Ulul al-bab (intelektual) 5 . Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan (aset tenaga yang sungguh penting dan bermakna kepada kegiatan ekonomi.Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.

kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai 6 .Teras ke-2 PIPP Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan.

menyeluruh) dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan 7 . bersepadu.Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula untuk memastikan kurikulum yang holistik (saling berkait.

Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 8 .

NORMA. UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI. ROHANI. KEMAHIRAN.KURIKULUM KEBANGSAAN “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN. MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” [ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ] 9 . NILAI.

rohani. lambang keperibadian) • 4 Pillars of Education (UNESCO) 10 .Murid yang seimbang dari segi intelek. jasmani dan emosi • • • • • • Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari Warga Negara Bertanggung jawab TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Wawasan 2020 • Rangka Rancangan Jangka Panjang • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • • • • • • Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu • • • • Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat Global Player (leader) • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri (sifat atau ciri yg unik dan istimewa. identiti.

organisasi. peruntukan masa. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik (menyeluruh. kandungan. pedagogi. 11 . kaedah pentaksiran. bersepadu) kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk.

BENTUK BAHAN ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA 12 .

Pendekatan Bersepadu .Perkembangan Individu Secara Menyeluruh .• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berasaskan Prinsip KBSR : .Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid .Pendidikan Seumur Hidup 13 .

Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup 14 .KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca. Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian.

.

kewarganegaraan (patriotik. laras bahasa.peraturan sosiobudaya (kesantunan berbahasa.ilmu (sains. jati diri. dll) .kemahiran bernilai tambah 16 . dll) . dll) . geografi. dll) . baik hati.nilai murni (bekerjasama.Pengisian Kurikulum Elemen dalam pengisian kurikulum ialah: .

Pembelajaran kontekstual .Pembelajaran konstruktivisme .Kecerdasan pelbagai .Kreativiti dan inovasi .Teknologi maklumat dan komunikasi 17 .Kajian masa depan .Kemahiran belajar cara belajar .Keusahawanan .Kemahiran Bernilai Tambah (Elemen Nilai Tambah-ENT) .Kemahiran berfikir .

Teknologi Maklumat dan Komunikasi 18 .Keusahawanan .Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) .Kreativiti dan Inovasi .

BAHASA Keusahawanan NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat & Komunikasi PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 19 .

fizikal. fizikal. sikap. sahsiah. sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul. kemahiran asas TMK. kerohanian. fizikal. kerohanian.Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul. perkembangan sosioemosi. kognitif. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul 20 . dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi. kognitif. perkembangan sosioemosi. kerohanian. kemahiran asas TMK.

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. 21 .KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai.

• Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard • Membolehkan pengetahuan. kemahiran dan nilai diukur dengan jelas • Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) 22 .

Book covers b. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti 23 Matematik Menama dan menentukan nilai nombor . soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bahasa Inggeris Able to express personal response to literary texts STANDARD PEMBELAJARAN Bahasa Malaysia Mendengar. memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan.Contoh Standard kandungan dan Standard Pembelajaran STANDARD KANDUNGAN Bahasa Malaysia Mendengar. Bahasa Inggeris Able to respond to: a. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Characters with guidance Matematik Menamakan nombor hingga 100: a. Membilang objek dalam kumpulan. b. Pictures in books c.

BIL MODUL TERAS ASAS 1 2 3 4 5 6 7 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK 360 300 SJKC 300 150 360 SJKT 300 150 360 180 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik MODUL TERAS TEMA 8 Dunia Kesenian: • Dunia Seni Visual • Dunia Muzik 9 Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60 MODUL ELEKTIF 10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun Perhimpunan 90 30 30 30 Jumlah 24 1380 1380 1380 .

Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Seni Visual Pend. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B.MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT MATA PELAJARAN TERAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan 300 300 180 120 180 60 30 60 30 60 60 90 30 1500 270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500 270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500 25 13 Jumlah .

Masalah Pembelajaran 2.ENDIDIKAN KHAS Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :1. Masalah Penglihatan . Masalah Pendengaran “Peneraju Pendidikan Negara” 3.

Bahan Kurikulum • Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum • Buku Teks • Buku Panduan Pengajaran • Buku Panduan Kreativiti & Inovasi • Buku Panduan Keusahawanan • Buku Panduan TMK 27 .

Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran Pembelajaran Masteri PEDAGOGI Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi Pembelajaran Akses Kendiri Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme 28 .

Penilaian P&P • Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran • Menggunakan kaedah penilian pelbagai • Bersifat autentik (dipercayai) dan holistik (menyeluruh) 29 .

2. 30 .Apakah saluran yang disediakan kepada guru-guru yang menghadapi masalah berkaitan KSSR? 1. KPM menyediakan laman web KSSR (www.gov. Guru digalakkan menghubungi JU.my/bpk) untuk memudahkan guru berinteraksi sekiranya menghadapi masalah. pegawai PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan KSSR.moe.

5 & 6) • Mata pelajaran Teras & Elektif FOKUS 3M (Membaca. Wajib & Tambahan • Modul Teras Asas. Menulis dan Mengira) Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif FOKUS 4M (Membaca. Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4. Sikap & Nilai • Kemanusiaan • Perkembangan Fizikal & Estetika • Sains dan Teknologi • Keterampilan Diri BAHAN KURIKULUM BAHAN KURIKULUM • Sukatan Pelajaran • Dokumen Standard Kurikulum ORGANISASI KURIKULUM ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1. 5 & 6) Elektif. Modul Teras Tema & Modul Tahap II (Tahun 4. 2 & 3) dan Tahap I (Tahun 1. • Mata pelajaran Teras. Elemen Kreativiti dan Inovasi.KBSR VS KSSR KBSR (1983-2010) REKA BENTUK KURIKULUM Linear berasaskan 3 Bidang: • Komunikasi • Manusia dan Alam Kelilingnya • Perkembangan Diri Individu KSSR (bermula 2011) REKA BENTUK KURIKULUM Modular berasaskan 6 Tunjang: • Komunikasi • Kerohanian. 2 & 3) • Mata pelajaran Teras. Menulis Mengira dan Menaakul). Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara .

32 . 2. kursus. unit atau bahagian tersendiri yg lengkap dgn komponennya yg melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dgn unit-unit lain dlm sesuatu yg lebih besar. pelajaran (latihan dsb) yg dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kelayakan atau kemahiran.modul 1.

 Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. 33 . pengurus kurikulum.  Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. dan  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. ibu bapa serta pihak berkepentingan.

34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful