रामदास सवामी रिित करणाषके

अनुिदन अनुतापे तापलो रामराया ।
परनिदनदयाळा नीरसीं मोहमाया ।
अिपळ मन माझे नावरे वर!तां ।
त"ु #वण ि$ण होतो %ाव रे %ाव तां &'&
("नरिहत रामा सवह) ! "*म +ेला ।
सव"न"न%नािा ,य- ) .यां सवा- ) के ला ।
र/ुपित मित माझी पुली$ी करावी ।
सकळ 0य"ुिन (ावे कांस तझ1 ी %रावी &2&
#व3य"िनत स14े स56य होणार नाह!ं ।
त"ु #वण र/ुना-ा 748े सव ) कांह! ।
र#वकु ळि8ळका रे ह!त माझे करावे ।
द9ु रत द9ु र हरावे सवसवरपीं (रावे &:&
तनु मन %न माझे रा/वा ;प तझु े ।
त"ु #वण म" वा8े सव ) संसार वोझे ।
<ििलत न करावी सव-) ा =ु #> माझी ।
अिल ("नलीला ला+ली स तझ1 ी &?&
िपळपण मनािे मोि@ता मो@वेना ।
सकळ सव"नमाया तोि@तां तो@वेना ।
/@! /@! #=/@े हा िनAय अं तर!िा ।
.हणवुिन करणा हे =ोलतो द!नवािा &B&
"ळत Cदय माझे "*म कोDयानुको8! ।
म"व9र करणेिा रा/वा प1र लो8! ।
तळमळ िनववीं रे राम कारEयिसं%1 ।
3@9रपुकु ळ माझे तोि@ यािा समं%1 &F&
त"ु #वण करणा हे कोण "ाणेल माझी ।
ि$णत ि$णत पो8!ं ला+ली स तझ1 ी ।
झ@क9र झ@ /ालीं %ांव पं िानना रे ।
त"ु #वण म" नेती "ं=ु की वासना रे &G&
स=ळ "नक माझा राम लावEयको8! ।
.हणवुिन म" पो8!ं ला+ली स मोHI ।
िदवस +Jणत =ो8!ं Hे व1िन <ाण कं HI ।
अवि8 म" (े8! होत /ालीन मीHI &K&
"निन"कमाया लेकरं काय "ाणे ।
पय न ल+त म14ीं हाJणतां व0स नेणे ।
"ळ%रकण$ा ला+ली िातकासी ।
िहमकर अवलोकी पJLया (1िमवासी &M&
त"ु #वण म" तसN े "ाहले दे वराया ।
#वल+ #व3मकाळ!ं त81 ली सव ) माया ।
सकळ"नस4ा तं 1 सवािम णीक नाह!ं ।
वमकवमक "Nसे 0याि+ले सव ) काह!ं &'O&
सव"न"न%नािा कोण संतो3 हे ।
र/ुपित#वण तां ििP कQHे न राहे ।
J"वल+ J"व /ेती <ेत सां@1िन "ाती ।
#व3य सकळ नेती मा+ुता "*म दे ती &''&
सकळ "न (वािे ि-ले वN(वािे ।
J"वल+ म+ कN िे िालते हे ििं सािे ।
#वल+ #व3मकाळ!ं सांि@ती सव ) माळ!ं ।
र/ु#वर सु4दाता सो@वी अंतकाळ! &'2&
सु4 सु4 .हणतां हे दRु 4 8ाक1 िन ले ।
("न सकळ +ेले ििP दAु ीत "ाले ।
Sिमत मन कळे ना ह!त ते कळे ना ।
परम किHण दे ह!ं दे ह=ु#> वळे ना &':&
Tपरित म" रामीं "ाहली प1णक) ामीं ।
सकळSम#वरामीं राम #वUाम%ामीं ।
/ि@/ि@ मन तां रामरपी (रावे ।
र/ुकु ळि8ळका रे पुलेसे करावे &'?&
"लिर "ळवासी नेणती 0या "ळासी ।
िनि$िदन त"ु पा$ी ि1कलQ +1णरासी ।
(ुिम%र िन+मांसी वणव) ेना "यासी ।
सकळ(ुवनवासी (े8 दे रामदासी &'B&
असं6यात ते (V होWिन +ेले ।
ित*ह! सा%नांिे =ह
1
कष के ले ।
न,हे कायक) ता ) (ुमी(ार "ालQ ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &'F&
=ह
1
दास ते तापसी ती-व) ासी ।
ि+र!कं दर! (ेि8 नाह!ं "नांिस ।
Jस-ती Xकता -ोर #वसमीत झालQ ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &'G&
सदा <ेमरा$ी तयां (े8लासी ।
तYु या द$न) े सप$न) े स56यरा$ी ।
अहं ता मनी $Zद[ाने =ु@ालQ ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &'K&
तYु या <ीितिे दास "*मास ले ।
असं6यात ते कीत\ =ोलोिन +ेले ।
=ह
1
%ोरणा -ोर ि]कीत "ालQ ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &'K&
तYु या <ीितिे दास "*मास ले ।
असं6याते कीित ) =ोलोिन +ेले ।
=ह
1
%ोरणा -ोर ि]कीत "ालो ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &'M&
=ह
1
साल दे वालये हा8कािीं ।
रसाळा कळा ला/वे ना8कािीं ।
पु"ा दे J4ता "ा@ "ावीं +ळालQ ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &2O&
िकतेकीं दे ह 0याि+ले त"1 ला+ीं ।
पु^े "ाहले सं +तीिे #व(ा+ी ।
दे हे दRु 4 होतांिि वे+ी पळालो ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &2'&
िकती यो+म1त\ िकती पु Eयम1त\ ।
िकती %मस) ंस-ापना अ*न$ांती ।
पसतावलो कावलQ त_ "ालQ ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &22&
सदा सवद) ा राम सो@1िन कामीं ।
सम-ा ) तझु े दास .ह! िनकामी ।
=ह

सवा-=) ु>!ने रे कषवीलQ ।
तझु ा दास मी ,य- ) "*मास लQ &2:&
नसे (#V ना [ान ना `यान कांह!ं ।
नसे <ेम हे राम #वUाम नाह!ं ।
असा द!न अ[ान मी दास तझ1 ा ।
सम-ा ) "नीं /ेतला (ार माझा &2?&
Tदासीन हे व#a P "ीवीं %रावी ।
अती दरे सव ) सेवा करावी ।
सदा <ीित ला+ो तझु े +1ण +ातां ।
र/1नायका मा+णे हे िि ता &2B&
सदा सवद) ा यो+ तझ1 ा /@ावा ।
तझु े कारणी दे ह माझा प@ावा ।
TपेL1ं नको +1णवंता अनंता ।
र/1नायका मा+णे हे ििं ता &2F&
नको b,य -दारा नको रे येरझारा ।
नको मानसीं [ान+व c dु +ारा ।
स+1णीं मना लावीं रे (#Vपं-ा ।
र/1नायका मा+णे हे ििं ता &2G&
मनीं कामना कeपना ते नसावी ।
कु =ु>! कु @! वासना नीरसावी ।
नको सं$यो तोि@ं संसार,य-ा ।
र/1नायका मा+णे हे ििं ता &2K&
सम-ाप) ु ^े काय मा+ो कळे ना ।
दरु ा$ा मनीं =N सली हे ^ळे ना ।
त8ु ो सं$यो नीरसीं सव ) ििंता ।
र/1नायका मा+णे हे ििं ता &2M&
#fदाकारणे द!न हातीं %रावे ।
.हणे दास (Vांस रे T>रावे ।
सु8े fीद .हांिस सां@1िन "ातां ।
र/1नायका मा+णे हे ििं ता &:O&
#वUांित दे ह!ं अणुमाg नाह!ं ।
कळाि(माने पि@लो <वाह!ं ।
सवह!त माझे होता िदसेना ।
त"ु वीण रामा म" कं Hवेना &:'&
#व3यी "नाने म" ला"वीले ।
<पंिसं +े युhय +ेले ।
समयीं =ह

iो% $ांती /@े ना ।
त"ु वीण रामा म" कं Hवेना &:2&
संसारसं+े =ह

पी@लQ रे ।
कारEयिसं%1 म" सो@वी रे ।
कa पाक8ाLे सां(ािळ द!ना ।
त"ु वीण रामा म" कं Hवेना &::&
.हां अना-ांिस तं 1 jक दाता ।
संसारििंता िु कवी सम-ा ) ।
दासा मनीं Hव वीसरे ना ।
त"ु वीण रामा म" कं Hवेना &:?&

तज ु िवण करणा हे कोण जाणेल माझी । झिकिर झि घालीं धांव पंिानना रे । ििणत ििणत पोटीं लागली आस तझ ू ी । तज ु िवण मज नेती जंबक ु ी वासना रे ॥७॥ सबळ जनक माझा राम लावणयकोटी । िदवस गिणत बोटीं ठे वूिन पाण क ं ठी । महणवुिन मज पोटीं लागली आस मोठी । अविट मज भेटी होत घालीन मीठी ॥८॥ जनिनजकमाया लेकरं काय जाणे । पय न लगत मूखीं हािणतां वतस नेणे । जळधरकणआिा लागली िातकासी । िहमकर अवलोकी पििया भूिमवासी ॥९॥ तज ु िवण मज तस ै े जाहले दे वराया । िवलग िवषमकाळीं तट ू ली सवव माया । सकळजनसखा तंू सवािम आणीक नाहीं । वमकवमक जैसे तयािगले सवव काहीं ॥१०॥ सवजनजनधनािा कोण संतोष आहे । रघुपितिवण आतां िित कोठे न राहे । िजवलग िजव घेती पेत सांिूिन जाती । िवषय सकळ नेती मागुता जनम दे ती ॥११॥ सकळ जन भवािे आिथले वैभवािे । िजवलग मग क ै िे िालते हे ििं सािे । िवलग िवषमकाळीं सांििती सवव माळीं । रघुिवर सुखदाता सोिवी अंतकाळी ॥१२॥ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful