Perbezaan Antara Penyelidikan Tindakan Dengan Penyelidikan Konvensional.

Aspek Objektif Kajian Tindakan Objektifnya untuk membaiki amalan sendiri Kajian Konvensional Objektifnya untuk membuat generalisasi / hanya sekadar menguji hipotesis. Penyelidik bukan sebahagian daripada subjek kajian. Responden bergantung kepada pensampelan dan tidak semua terlibat Maklumat diperolehi melalui pungutan data yang banyak. Memerlukan pengetahuan dan kemahiran khusus Data dianalisis menggunakan statistik inferensial Tindakan penyelesaian tidak dititik beratkan.

Penglibatan penyelidik Responden

Penyelidik terlibat sama dalam kajian

Responden adalah bilangan populasi sebenar Maklumat diperolehi secara langsung

Perolehan maklumat Kelayakan penyelidik Analisis data

Tidak memerlukan kelayakan khusus, semua guru boleh melaksanakan. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif Selepas penyelidikan, tindakan dilakukan

Tindakan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful