Бази на податоци

EXTENDED MARKUP
LANGUAGE - XML
-Аудиториски вежби-ВОВЕД ВО XML
� Прифатен во 1998 година од страна на W3C
Како технологија влијае врз сите аспекти на
програмирањето:
� Графички интерфејси
� Вгнездени системи
� Дистрибуирани системи
� Управување со БП и сл.
� XML стана de facto стандард за размена на
податоци во софтверската индустрија

25.06.13

2

13 3 . ВОВЕД ВО XML Поголемиот дел на податоците сместени во XML документите се полуструктурирани  � Полу-структурираните податоци може да бидат нерегуларни или нецелосни и може да имаат структура која може да се менува со текот на времето � 25.06.

06. податоците се откриваат според нивната позиција во колекцијата  � На овој начин прашањата ја губат својата декларативна природа и стануваат повеќе навигациски. ВОВЕД ВО XML  � Прашални јазици базирани на изминување на стебла  � Без постоење на шема.13 4 . 25.

 Пример на полуструктурирани податоци 25.13 5 .06.

25.13 6 .06.

13 7 . value)  25. тип и вредност: (label. oid. дескриптивна текстуална лабела. type.06.опишувачки  � Се претставуваат во форма на лабелирани насочени графови каде што јазлите се претставени со објекти  � Секој OEM објект се состои од единствен објектен идентификатор. OBJECT EXCHANGE MODEL (OEM)  � Податоците во OEM не зависат од одредена шема и се само.

 ШТО ПРЕТСТАВУВА XML  � XML е мета јазик (јазик за опишување на други јазици) преку кој може да се обезбедат дополнителни тагови и да се добијат функционалности кои не ги нуди стандардниот HTML  � XML е ограничена верзија на SGML (Standard Generalized Markup Language) дизајниран специјално за веб страниците    25. � XML е помалку комплексен и мрежно-независен. � XML е дизајниран како комплемент на HTML преку овозможување на размена на различни типови на податоци преку интернет.06. 8 . структура и валидација. а ги задржува предностите на SGML за проширливост. другиот кој ги содржи самите податоци.13 � SGML обезбедува документите логички да се поделат на два: еден за дефинирање на структурата на документот (DTD – Document Type Definition).

13 9 .XML vs HTML & XHTML 25.06.

06.ПРИМЕР НА XML ДОКУМЕНТ 25.13 10 .

06. СТРУКТУРА  Секој XML документ започнува со опционалната декларација – XML     25.13 НА XML � Верзија на XML која ќе се користи во документот � Дали има надворешни маркирачки декларации кои ќе се референцираат � Каков ќе биде стилот на XML документот � Која ќе биде дефиницијата на структурата на документот DTDs 11 .

13 12 . во тој случај се претставува со <EMPTYELEMENT/> Елементите мора правилно да се вгнездуваат 25. затоа што постои разлика помеѓу мали и големи букви Одреден елемент може да биде празен. или таговите се најчестата форма на маркирање Првиот елемент од структурата мора да биде корен.06.       ЕЛЕМЕНТИ НА XML Елементите. кој ќе ги содржи останатите под-елементи Секој елемент започнува со start-tag и завршува со end-tag (на пример <STAFF>…</STAFF>) При дефинирањето на XML елементите треба да се внимава.

13 13 .АТРИБУТИ ВО XML  Атрибутите се име-вредност парови кои содржат опишлива информација за елементот  Атрибутот се поставува внатре во start-tagот по соодветното име на елементот со вредност на атрибутот поставена во наводници  (на пример: <STAFF branchNo = “B005”>)  Атрибутот може да се претстави како под-елемент  Може да се користат атрибути во празните елементи (на пример: <SEX gender = “M”/>)  Даден атрибут може да се појави еднаш во одреден таг. додека под-елементите со ист таг може да се повторуваат  25.06.

13 14 .06. АТРИБУТИ  ВО XML Сите под-елементи во еден елемент може да се прикажат како атрибути и обратно: 25.

06.13 15 . ПРИМЕР  Дадена е класата за опис на податоците потребни за водење на студенти. 25. Напишете ја соодветната XML презентација на оваа класа.

.</studyType>  <startYear>. .13  </student>  16 .. . .</startYear>  </student>  </students>  <student studentCode=“…”>  . . .</forename>  <surname>. 25. . .06. ПРИМЕР – РЕШЕНИЕ <students>  <student>  <studentCode>.</studentCode>  <forename>. .. .</surname>  <studyType>.

13 ФЕИТ .Микропроцесорски Системи 17 .25.06.

13 листање на имињaта на елементите кои може да се појават во документот кои елементи може да се комбинираат со други како може да се вгнездуваат елементите кои атрибути се достапни за секој елемент и сл.06.DOCUMENT TYPE DEFINITIONS (DTDѕ)  DTD ја дефинира валидната синтакса на XML документот преку:     25. 18 .

DOB?. Ако нема запирки може да се појават по било кој редослед <!ELEMENT POSITION (#PCDATA)>   25. POSITION.ДЕКЛАРАЦИЈА НА ТИПОТ НА ЕЛЕМЕНТОТ  Декларациите на типот на елементите ги идентификуваат правилата на елементите кои може да се појават во XML документот  <!ELEMENT STAFFLIST (STAFF)*>      <!ELEMENT STAFF(NAME. Запирките помеѓу елементите означуваат на редоследот на појавување на елементите.13 #PCDATA означува parsable character data Елементите може да содржат и комбинација на други елементи и #PCDATA 19 .06. SALARY)>   Asteriks (*) нула или повеќе појавувања на елементот. Question mark (?) или нула или точно едно појавување на елементот. Plus (+) едно или повеќе појавувања на елементот. Име без пунктуациска ознака треба да се појави точно еднаш.

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ЛИСТА НА АТРИБУТИ  Преку декларацијата на листа на атрибути може да се идентификувакои елементи може да имаат атрибути.  IDREF или IDREFS.  Постојат 6 типови на атрибути: CDATA . 20  Листа на имиња – вредности кои може да ги прими атрибутот  . тип и опционална предодредена вредност.06. коивредности може да ги примат. кои се тие атрибути. кои се опционалните предодредени вредности  Декларацијата на атрибут се состои од три дела: име.  ID – се користи за идентификација на индивидуални елементи во документот.13состои од еден збор.мора да одговараат на вредностите од единечните IDатрибути за одреден елемент во документот. содржи било каков текст.  ENTITY или ENTITIES – мора да одговара на име од одреден ентитет.character data.  NMTOKEN или NMTOKENS – ограничена форма на стринг. обично се 25.

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ЛИСТА НА АТРИБУТИ  <!ATTLIST STAFF branchNo CDATA #IMPLIED>    #IMPLIED – опционален атрибут.06.13 SEX gender (M|F) “M”> Пример на дефинирање на атрибут кој може да прими една од две вредности 21 . #REQUIRED – атрибутот е обавезен. #FIXED – атрибутот секогаш ја прима предодредената вредност  <!ATTLIST  25.

DTD за претходниот XML пример е следниот: 25. Спред претходните дефиниции.06.13 22 .

ИДЕНТИТЕТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ. „ Типот на атрибут IDREF овозможува елемент да покажува кон dруг елемент со бараниот клуч.13 23 . IDS И ID REFERENCES       „ XML резервира тип на атрибут ID кој овозможува единствен клуч да се асоцира кон елементот.06. додека пак типот IDREFS овозможува елементот да покажува кон повеќе елементи „ Ако ја моделираме врската Branch Has Staff. може да ги Дефинираме следните два атрибути за STAFF и BRANCH елементите: <!ATTLIST STAFF staffNo ID #REQUIRED> <!ATTLIST BRANCH staff IDREFS #IMPLIED> 25.

06.ПРИМЕР ЗА ID И IDREFS  Во овој пример се користат атрибути кои претходно ги дефиниравме 25.13 24 .

Добро-изградените XML документи мора да ги следат следните правила:       25. во исто време ќе провери и дали XML документот е валиден. на пример. Елементите мора да се вгнездени во стебловидна структура без преклопување. 25 .06.0”?> Сите елементи мора да се содржат во елементот корен. Процесорот за валидација освен што ќе провери дали XML документоте добро-изграден. <?xml version “1.ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ     XML спецификацијата обезбедува две нивоа за процесирање на документите: добро-изградени и валидни XML документот кој е изграден според структуралните и нотациските правила на XML се смета дека е добро-изграден.13 Документот мора да почнува со XML декларација. односно ги следи правилата дефинирани во DTD. Сите непразни елементи мора да имаат start-tag и end-tag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful