Домашна работа 1

Задача 1. Со Transact-SQL да се креира база на податоци со две фајлови групи, својствата
на базата на податоци (име на база, големина, локација и т.н. по ваша желба).
Задача 1.1. Во предходно креираната база, со помош на конструкцијата ALTER
DATABASE да се додаде нова фајлова група.
Задача 1.2. Во предходно креираната база, да се маркира некоја фајлова група како
READONLY
Задача 1.3. Во предходно креираната база, да се отстрани некоја датотека од базата.

Бази на податоци

Страница 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful