You are on page 1of 9

PRINSIPPROGRAM

innhold
Innledning 4 Kapittel 1: kologisk brekraft Kapittel 2: Et mangfoldig samfunn Kapittel 3: Grnn konomi Kapittel 4: Et levende demokrati Kapittel 5: En aktiv fredspolitikk Kapittel 6: Like muligheter for alle tikk Kapittel 7: Digitale rettigheter 4 5 5 6 6 7 8

Avslutning 9

Innledning
Miljpartiet De Grnnes ml er et medmenneskelig samfunn i kologisk balanse. konomien skal underordnes sunne kologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet bde lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert p lokale ressurser er en forutsetning for n mlet. Vi tar ml av oss til utforme en helhetlig politikk for ntid og framtid, basert p tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Kapittel 1: kologisk brekraft


Vi mennesker er en del av et srbart kosystem som utgjr eksistensgrunnlaget for alt liv. ta vare p naturens mangfold er en forutsetning for sikre gode livsbetingelser for mennesker og andre arter. Grnn politikk handler om ta konsekvensene av denne erkjennelsen. Ved tilpasse energi og ressursforbruket til naturens tlegrenser vil vi skape en framtid med reell trygghet og varig velferd. Av hensyn til naturens egenverdi og prinsippet om rettferdig fordeling m vi vise mtehold i forbruket av naturressurser. Heller enn et voksende materielt forbruk av begrensede ressurser vil vi prioritere bevaring og restaurering av kosystemer, artsmangfold og ressursgrunnlag. Derfor legger Miljpartiet De Grnne fre-var prinsippet til grunn for vr politikk. Det innebrer at vi skal sette miljet frst derdet er ufullstendig kunnskap eller handlinger som potensielt kan ha irreversible og alvorlige konsekvenser. Handling m til Vi str overfor alvorlige trusler mot mangfoldet av liv p jorda og dermed ogs vrt eget livsgrunnlag. Menneskelig aktivitet legger beslag p store deler av verdens areal og er i ferd med utlse irreversible klimaendringer. Utviklingen truer fred, velferd, liv og helse, s vel som naturens balanse. kologien lren om samspillet i naturen forteller oss at vi blir mer srbare jo flere mennesker vi er, og jo strre forbruk hver og en av oss har. Teknologiske fremskritt kan i noen grad veie opp for dette. Det er likevel ndvendig kombinere teknologisk utvikling med redusert forbruk og stabilisering av folketallet gjennom fokus p utdanning, rettferdig fordeling og trygge levekr. Mennesket samfunn og natur Miljpartiet De Grnne har som utgangspunkt at menneskene ikke str hevet over naturen, men er en del av naturen. Vern av biologisk mangfold krever vern av leveomrder, og det er en forutsetning at vi mennesker klarer la noen naturomrder vre fri for vre inngrep. Dyr har en egenverdi og rettigheter som vi m respektere og vi er moralsk forpliktet til behandle bde det enkelte dyr og mangfoldet av liv og kosystemer med respekt. Det er vrt ansvar srge for dyrenes mulighet til utfoldelse av artstypiske og individuelle behov. Dyrene vi har tatt til oss eller brakt under vr kontroll er ogs en del av mangfoldet i samfunnet, og skal respekteres for sin egenverdi og sine grunnleggende behov, inkludert frihet fra menneskelig pfrt lidelse.

Kapittel 2: Et mangfoldig samfunn


Miljpartiet De Grnne anser kulturelt mangfold som en betingelse for et grunnleggende fritt og vitalt samfunn. Mangfold er en forutsetning for finne nye lsninger p kollektive og individuelle utfordringer. Vi grnne mener at alle mennesker har rett til foreta egne valg, uttrykke seg fritt og forme egne liv men med respekt for andres liv og behov. Denne friheten omfatter de sosiale, kulturelle, intellektuelle og ndelige aspektene i et menneskes liv, s vel som de materielle. sikre mangfoldet krever gjensidig forstelse, respekt og aktiv beskyttelse. Mangfold beskytter mot intoleranse, ekstremisme og totalitre styresett, og er en uunnvrlig kilde til inspirasjon og fornyelse. Det m imidlertid aldri benyttes som et pskudd til stille sprsml ved menneskerettighetene. Miljpartiet De Grnne tar avstand fra negativ diskriminering. Vi legger til grunn at ingen samfunn eller kulturer er statiske og entydige, og at alle har potensial for positiv utvikling. Vi avviser forsk p sette alle fra et omrde eller en kultur i samme bs. Miljpartiet De Grnne vil kjempe mot alle former for rasisme. Vi setter personlig frihet hyt, men da en grnn frihet der solidaritet og medflelse setter grensene for individuell frihet ikke omvendt.

Kapittel 3: Grnn konomi


Grnn konomi forutsetter at kologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle interesser. Dagens konomi bygger p forholdet mellom produksjon og forbruk, drevet av nske om materialistisk velstand. Vi nsker en systemendring der menneskets grunnleggende behov er utgangspunkt for konomien. Ved se forbruk og produksjon som felles systemer kan vi lettere redusere det totale forbruket og effektivisere ressursbruken i hele produktets livslp. Strst mulig grad av gjenbruk og resirkulering er ogs viktige ml for en ressursbasert konomi. Miljpartiet De Grnne vil at menneskets skaperkraft og engasjement skal utgjre drivkraften i konomien. Vi nsker gi et mangfold av sm, lokalbaserte bedrifter, entreprenrer og samvirkeforetak strre rom p bekostning av mektige multinasjonale selskaper. En demokratisk og mangfoldig konomi er desentralisert. En god blandingskonomi forutsetter at velferdstjenester, infrastruktur og naturallmenning m forvaltes av fellesskapet via offentlig eierskap eller regulering. Markedet og markedskreftene m ogs reguleres for unng utbytting av natur og mennesker, for hindre skadelig spekulasjon og for sikre konkurranse p rettferdige vilkr. En grnn konomi kan ikke vre avhengig av vokse. Miljpartiet De Grnne sttter en aktiv og rettferdig fordelingspolitikk for sikre sosial utjevning, og forebygge ytterligere rovdrift p naturen. Vi understreker at Norge er blant landene som m redusere sitt kologiske fotavtrykk kraftig, bde for ta vare p naturen og for gi rom for ndvendig velstandskning blant verdens fattige.

Kapittel 4: Et levende demokrati


Miljpartiet De Grnne str for et deltakende demokrati der alle individer og grupper settes i stand til og ser nytten av engasjere seg for sin egen og fellesskapets framtid. Vr tro p demokratiet er basert p en erkjennelse av at alle individer er likeverdige. For fremme politisk forpliktelse m de politiske prosessene vre demokratiske, inkluderende, gjennomsiktige og mest mulig tilgjengelige for folk flest. For sikre demokratisk engasjement og deltagelse br beslutningsmyndigheten ligge p det laveste effektive nivet. Vi aksepterer strre regionale forskjeller basert p folkelige nsker, men innser at staten m sette normer for saker som sikrer for eksempel biologisk mangfold. Miljpartiet De Grnne anser i mange saker direktedemokratiske prosesser og folkeavstemninger som gode virkemidler for sikre lokal variasjon, best mulig lsninger og strst mulig folkelig deltagelse. Demokrati handler om mer enn stemmerett og forutsetter en spredning av makt. Demokrati utves gjennom deltakelse, men ogs gjennom eierskap. Det er viktig med flere forvaltningsniv og at eiendom og kapital er fordelt p flest mulig. Dette vil hindre maktkonsentrasjon i samfunnet. Urfolk har rett til selvbestemmelse, landrettigheter og rett til vern mot diskriminering. I Norge sttter Miljpartiet De Grnne derfor en styrkning av Sametinget, samt arbeid som gir samisk kultur- og nringsliv gode utviklingsmuligheter. Sttte til demokratisk utvikling Miljpartiet De Grnne vil arbeide for styrke demokratiet i hele verden, og vil sammen med vre ssterpartier kjempe for kt folkestyre i alle land. Betydelige deler av jordens befolkning lever i land med udemokratiske regimer, der menneskerettsbrudd og sensur hrer til hverdagen. Ogs demokratiske land kan preges av mediekonsentrasjon, systematisk diskriminering og valgsystemer som gjr rommet for nye ideer mindre.

Kapittel 5: En aktiv fredspolitikk


Miljpartiet De Grnne legger ikkevoldsprinsippet til grunn for alle omrder av politikken. kologisk og sosial brekraft, demokrati og menneskeverd forebygger konflikter gjennom fjerning av strukturell vold i fredstid. Ikkevoldelig motstand og dialog er egnede verkty til dempe og lse konflikter nr de oppstr. Det er mulig utvikle en ikkevoldskultur der behovet for voldsmakt er redusert til et minimum og krig betraktes som usivilisert. kt internasjonal samhandling, gjennom, blant annet, kulturell globalisering, digital kommunikasjon og sterkere internasjonale institusjoner kan vre viktige steg p veien. Miljpartiet De Grnne vil arbeide for en aktiv norsk fredspolitikk i internasjonale fora. Som fredsparti anerkjenner vi samtidig at fred er mer enn fravr av krig. Nr regimer utsetter sine egne borgere for folkemord og tilsvarende forbrytelser mot menneskeheten har verdenssamfunnet rett og plikt til gripe inn. Norge har et moralsk ansvar for sttte ikke-voldelige og pro-demokratiske bevegelser rettet mot autoritre regimer.

Bruk av militrmakt Bruk av militre metoder er basert p voldsbruk som, i seg selv, er skadelig og nedverdigende. Militre midler m derfor i trd med FN-pakten vre absolutt siste utvei, og kombineres med sivil, ikke-voldelig og humanitr innsats, ogs i etterkant. Norsk deltagelse i internasjonale militre operasjoner m vre foranlediget av et FN-mandat og det m foreligge enighet om at formlet er redde og beskytte liv gjennom hindre ytterligere voldsbruk. I tilfeller der verdenssamfunnet griper inn militrt er vi forpliktet til flge opp arbeidet med sikre fred og stabilitet. Miljpartiet de grnne vil ha en strengt restriktiv politikk for vpeneksport fra Norge. Et mer demokratisk FN Miljpartiet De Grnne setter hensynet til det globale fellesskapet hyere enn nasjonale interesser. Vi anerkjenner at internasjonale organer trengs for lse overnasjonale oppgaver og mener at FN m styrkes. Norge m arbeide for et mer demokratisk FN der viktige internasjonale sprsml ikke styres av nasjonale, eller kommersielle interesser. Miljpartiet De Grnne sttter ikke norsk deltagelse i offensivt rettede militre allianser.

Kapittel 6: Like muligheter for alle


Rettferdig fordeling mellom individer, lokalsamfunn, grupper og land er en forutsetning for gi alle mennesker muligheten til leve rike, trygge og frie liv. Jevn fordeling av godene er ndvendig for sikre kologisk brekraft, livskvalitet og fredelig samkvem mellom ulike land og nasjoner. Det er et srskilt offentlig ansvar sikre alle mennesker tilgang til rent vann, sunn mat og frisk luft. Alle skal ha rett til et hjem og grunnleggende materiell trygghet. Miljpartiet De Grnne ser prinsippene bak den nordiske velferdsmodellen som et verdifullt grunnlag bygge videre p. Arbeid Bruken av vre arbeidsferdigheter gir oss muligheten til nyte utbyttet av vre evner, og utgjr derfor en viktig del av vr identitet. I en grnn konomi er det rom for redusere arbeidstiden for den enkelte. Miljpartiet De Grnne vil jobbe for et fleksibelt arbeidsliv som tar hensyn til omsorgsoppgaver i hjemmet, samtidig som vi vil verne om grunnleggende faglige rettigheter, som organisasjonsfrihet. Miljpartiet De Grnne er opptatt av utvikle arbeidsplasser som ivaretar behov for et samfunn i kologisk balanse. Oppvekst og utdanning Samfunnets viktigste oppgave er sikre at barn og unge utvikler seg til skapende mennesker med selvtillit og selvinnsikt og med forstelse og vilje til ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Vr oppvekstpolitikk skal gi de foresatte fleksibilitet til ivareta det enkelte barns behov, og en grunnleggende rett til overfre kunnskap til kommende generasjoner. En trygg oppvekst legger det avgjrende grunnlaget for et godt liv. Barnets behov for trygghet og kjrlighet, samt fravr av overgrep og forsmmelse m alltid prioriteres fremfor andre hensyn. En god offentlig skole skal vre hjrnesteinen i skolesystemet og tilby bde pedagogisk mangfold og tilrettelegging for det enkelte barn. Nrskoleprinsippet er et viktig utgangspunkt for at barn med ulik bakgrunn skal mtes og lre respektere hverandre. Vi ser samtidig verdien i pedagogiske alternativer
7

utenfor den offentlige skolen og mener at disse er viktige bidrag for ivareta alles behov. En god skole er basert p anerkjennelse av barnet som selvstendig individ. Miljpartiet De Grnne nsker en skole som stimulerer til samfunnskritisk tenkning og som leggerstor vekt p praktiske ferdigheter og erfaringer. Skolen er ogs en egnet arena for lre barn medmenneskelighet, toleranse, empati og ikke-vold. Helse og omsorg Helsetjenester m vre likt tilgjengelig for alle, og derfor, i hovedsak, gratis og offentlig finansiert. Miljpartiet De Grnne vil legge til rette for balanse mellom omsorg i hjemmet og gode institusjoner. Forebyggende helsearbeid, kunnskap om mat, trening og medisin skal vre tilgjengelig for alle. Eldre og pleietrengende skal, s langt det lar seg gjre, kunne velge hvor de vil bo og hva slags hjelp de vil ha. Miljpartiet De Grnne anerkjenner behovet for kt frivillig deltakelse, fra bde enkeltpersoner og sivilsamfunnet. Frivillig arbeid som innebrer omsorg skal ikke medfre tap av inntekt. Kulturlivet Kulturlivet er et grunnleggende element i samfunnslivet, som kan berike, avspeile og problematisere samfunnets fortid, samtid og framtid, bde lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For sttte et aktivt kulturliv kreves en kulturpolitikk som pner opp for mangfold og ulikhet.Miljpartiet De Grnne vil arbeide for et kulturliv og en kulturpolitikk med aksept og rom for ulikhetene som eksisterer i et moderne interkulturelt samfunn. Infrastruktur Miljpartiet De Grnne vil jobbe for at grunnleggende infrastruktur som for eksempel bredbnd, vei, tog, strm og post tilrettelegges mer fleksibelt, basert p lokale ressurser, behov og muligheter slik at vi kan opprettholde bosetning og samferdsel i hele landet. Denne tilretteleggingen m skje innenfor brekraftige kologiske rammer. Landbruk Bnder skal sikres landrettigheter, tilgang til vann, rderett over egne fr og rett til selge varer. Vi bygger vr politikk p prinsippet om matsuverenitet. I Norge skal ingen kunne ta patent p genmanipulerte organismer, skorn, fr eller andre biologiske produkter som er ment dekke vrt grunnleggende behov for mat.

Kapittel 7: Digitale rettigheter


Miljpartiet De Grnne vil hegne om alle allmenninger, ikke bare de fysiske. Internett, kultur og kunnskap er viktige globale allmenninger som m vernes mot alle inngrep. Ved hjelp av internett er det mulig skape en verden der all kunnskap er fritt tilgjengelig for alle, der landegrenser viskes ut, og antidemokratiske krefter ikke lenger kan hindre folkets tilgang til informasjon og mulighet til organisere seg.

Menneskerettigheter og internett Digitale rettigheter er alminnelige borgerrettigheter overfrt til den digitale sfren. Retten til kunnskap, lring, deling, mtevirksomhet, samt ytringsfrihet, personvern og forbrukerrettigheter er rettigheter vi i Norge er vant til, og tar for gitt. Adgang til disse rettighetene er avhengig av fri tilgang p et fritt, pent og nytralt internett. Internett br sees p som grunnleggende infrastruktur og vre tilgjengelig for alle. Vi mener derfor at tilgang p internett er en menneskerettighet. Personvern Personvern og kommunikasjonsfrihet m sikres mot vilkrlige inngrep, bde fra staten og fra andre borgere. Overvkning og andre inngrep i borgernes kommunikasjon uten den enkeltes uttrykkelige samtykke, m bare skje nr det foreligger konkret mistanke om kriminell atferd.

Avslutning
Miljpartiet De Grnne erkjenner at vi ikke innehar komplette lsninger p alle utfordringene vi str overfor. Vi inntar derfor en ydmyk og lyttende holdning overfor svel fagkompetanse og sivilsamfunnet som den internasjonale milj-, freds- og solidaritetsbevegelsen slik at vr politikk stadig kan utvikles i mte med ny innsikt og forstelse.