FIŞA DISCIPLINEI

ANEXA NR. 2

NOTĂ: Studenții vor identifica instituția în cadrul căreia vor realiza stagiul de practică și o vor comunica profesorului îndrumător, prin intermediul șefilor de grupă, până la data de 16 iunie 2013, la adresa de email bercu@uaic.ro. Șefii de grupă vor întocmi un tabel (în word) în care vor nota: numele și prenumele studentului, instituția, adresa și persoana de contact din instituția unde se derulează stagiul de practică. Studenții au obligația de a comunica aceste informații șefilor de grupă. Orice aspect ce vizează derularea practicii de specialitate se discută cu profesorul îndrumător prin intermediul adresei de email de mai sus. Perioada de derulare a practicii de specialitate este 17 iunie – 30 iunie 2013.
DENUMIREA DISCIPLINEI ANUL DE STUDIU
SAPTĂMÂNĂ

PRACTICA DE SPECIALITATE SEMESTRUL TOTAL ORE
SEMESTRU

COD:

1

2 TOTAL ORE
ACTIVITATE INDIVIDUALA*

STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) NUMĂR
DE CREDITE

OB

NUMĂRUL ORELOR PE C S L Pr. 90

TIPUL DE EVALUARE
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-examen, M-mixt)

LIMBA DE PREDARE

90

60

5

C
DEPARTAMENTUL

RO

TITULARUL
DISCIPLINEI

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE

LECT. DR. ANA-MARIA BERCU

Finanțe, Monedă și Administrație publică

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE OBIECTIVE

Drept constitutional, Teoria generala a statului si dreptului, Economie politică Elemente de ştiinţa administraţiei    Cunoaşterea directă, experimentarea, culegerea de date, familiarizarea cu actele normative în domeniul organizării şi funcţionării serviciilor publice locale, realizării controlului de legalitate a actelor şi faptelor juridice. Observarea, informarea, culegerea de date şi preluarea lor potrivit cu cerinţele menţionate în programă. Însuşirea de deprinderi din practica de administraţie publică.

TEMATICĂ GENERALĂ

Practica se va desfăşura în următoarele instituţii de administraţie locală: 1. Administraţia de stat locală: prefecturi, administraţia publică locală: primării; consilii judeţene, inspectorate teritoriale de muncă, case judeţene de pensii, agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, oficii (servicii) de stare civilă, instituții publice de învățământ, instituții de sănătate publică etc. a. evidențierea și analiza specificului instituției prin raportare la tipul de activitate, misiunea, scopul, obiectivele, cadrul normativ de înființare și organizare. b. organizare, funcţionare şi reglementare (compartimente, atribuţii, sarcini, competenţe) cu sublinierea specificului de activitate şi încadrarea în sistemul administraţiei publice; c. metode şi principii de organizare a activităţii administrative în instituția analizată; d. relaţiile cu mediul extern ale instituției analizate (instituţii ierarhic superioare şi subordonate, furnizori, beneficiari, instituţii financiar-bancare – Trezoreria Finanţelor Publice); e. politici de personal ale instituţiei (recrutarea, încadrarea, promova rea personalului) și analiza critică a acestora; f. evidențierea implicării instituţiei în furnizarea de servicii publice și analiza acestora sub raportul calității și a răspunderii la nevoile colectivității pe care le deservesc . 2. Instanţelor de judecată competente să realizeze controlul judiciar al actelor

Onofrei M. observarea directă.a. Petrișor. propuneri (în strânsă legătură cu tema realizată la instituţia publică). Sedcom Libris. Cuza. Elemente de ştiinţa administraţiei. Universitară. Oprea. c. 2013. 3. Sisteme bugetare publice. Ed. an univ. În plus. Drept constitutional. Iasi... Sisteme administrative comparate. Onofrei M. Onofrei. d. Filip Gh. 50%*CP+50%*CV forme formula notei finale Titular. Ana-Maria BERCU bercu@uaic. funcţionare şi reglementare (compartimente. competenţe) cu sublinierea specificului de activitate şi încadrarea în sistemul instanţelor de judecată. organizare. Oprea. I-II. Mihai Bogdan. Univ. barouri. Caietul de practică va fi însoțit de un referat (rezumat) privind constatări. Analiza. 6. ordine. M. Junimea. cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a instituţiei la care s-a efectuat practica. Mihaela. Bercu. stabilimentelor publice asimilate – notariate. Administrația publică. Mihaela. București.. Ed. fiind o condiție de admisibilitate la susținerea colocviului. 2004. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. contracte etc. Ed. Harbădă. şi faptelor administrative – tribunale (secţia de contencios administrativ şi fiscal).. circuitul documentelor şi fluxurile informaţionale specifice (inclusiv competenţele. 5. Economică. interpretarea. reflectate prin prezentarea conţinutului caietului de practică şi răspunsurile la întrebă ri.). d. acțiunilor vor fi susținute prin documente specifice (pe care instituția/departamentul/compartimentul) poate să le pună la dispoziția studentului. 2007. Al. Fundamente teoretice și bune practici. 9. Lect. explicarea și demonstrarea fenomenelor. Ed. Ed. EVALUARE condiţii criterii Studenţii au obligaţia să întocmească un caiet (dosar) de practică în acord cu structura tematicii generale prevăzute mai sus. Ed. 8. Universității Alexandru Ioan Cuza. întocmirea şi completarea actelor şi documentelor specifice activităţii instituţiei. potrivit cu fişele posturilor). Bucureşti (ediţii diferite) 2. TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR Nu este cazul. 2009. Bucureşti. observaţii. Ana-Maria. 7. 2004. studenții trebuie să obţină o adeverinţă în original că au efectuat stagiul de practică (în cadrul perioadei prevăzute conform struc turii anului universitar). cazuistica. Curţi de Apel (secţia de contencios administrativ şi fiscal). 2012-2013. Iaşi. Pregătirea profesională şi cariera personalului din administraţia publică. All Beck. Dreptul muncii. decizii. F. hotărâri.. Hamangiu. experimentul. activităților. Iași. Analiza caietului de practică (CP). 2001. 4. condiţii de fond şi formă cerute la întocmirea actelor administrative elaborate/adoptate de instituţia în cauză (contracte de muncă. Drept civil.. Tofan. dr. Antonie Iorgovan. Iaşi. 2012. Ed.ro cabinet C804b . F. sarcini. Tratat de drept administrativ. urmărind fiecare dintre specificațiile arătate. I. Conţinutul caietului de practică. Filip Gh. atribuţii. Bucureşti. Prezentarea caietului de practică şi răspunsurile la întrebări (CV). b. suport de curs pentru ID. METODE DE PREDARE Problematizarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful