You are on page 1of 208

~

"

j,./.!

I!I'~:,-;) / /-

? er;'-; .. ~. ·..,rf~f

Normarea tehnica peptru D~elucrari prm aschtere

c. Pico~
Gh. Coman N.Oobre O. Pruteanu C. Rusu $t. Rusu Sf. . Trufinescu

·

2

Prof. dr. ing. Constantin Pico~, prof. dr. ing. Gheorghe Coman ing. Nicolae Dobre, conf. dr. ing. Octavian Pruteanu conf. dr. ing. Costache Rusu, conf. dr. ing. ~tefan Rusu, ~tefan Trufinescu

NOJ'maJ'ea tebHjca JOeHtJ'U fDJ'eBucJ'dJ'j fOriH aqc&iere

2

~
j\!
;1

~; i t3

~<

,<::

}~J

~

Editura

t e h n I c a

Bucuresti-1982 ,

.

Lucrarea "Normarea tehnica pcntru prelucrari prin aschiere" este publlcata in dou a volume. In volumul 1, aparut in anul 1979, au fost cuprinse capitolele : 1. Structura proceselor de productie din intreprinderile constructoarc de masini; 2. Normele de munca : 3. Procedeele de masurarr, si determinare a tin~pului de munca ~i a timpului de folosire a utilajulul In i~dustria construetoare de masini ; 4. Calculul eticientei ceonomice a normarli muncii; 5. Normarea lucrarilor de strunjire pc strunguri normale, caruscl ~i revolver; 6. Normarea lucrartlor de rabotare ~i mortczare; 7. Normarea lucrarilor de filetare; 8. Norrnarea lucrarilor de frezare. Volumul 2 al lucraril prezinta calculul normei tehnice la urrnatoarele prelucrari : gaurirca, Iargirea, alezarea, adincirea si lamarea gaurilor ; prelucrarca danturii ro tilcr dint ate ; prelucrarea prin brosare : prelucrarca pe masinl de rectificat rotund exterior, interior, pe masini de rectificat plan, pe masini de rectificat fara centre; prelucrarea prin rectificare a rotilor dinta te ~i a canelurilor; prelucrarea de netezire prin honuire, prin supranctezire, prin lepuire ~i prin rod are manuala ~i semlmccaniza ta : prelucrarea mccanlca en mai multe scule simultan. Pentru toate prelucrarllc tratate sint prezentate exernple de calcul constituic 0 modalitate eficientii de introducere in mctodica de lucru. care

Lucrarea este adresata muncirnrllor de tnalt a calificare, maistrilor, subinginerilor tchnologi ~i economtstilor din Intrcprinderile constructoare de masini. Este de asemenea foarte utila ~i studentilor de la facultatile de tehnolog!a construetiilor de rnaslni ~i de mccanica.

Redactor: ing. V ASII.E nUZATU Tehnoredactor I V ALERIU MORARESCU Coperta : Sll\IONA NICULESCU

Bun

de t.ipar t 10.05.1982. Format 16170 X 100. Coli de tipar 13. C. Z. 62i.91.658.54

C. 315 - 1. P. "INFOR.MA TIA"
Str. Brezoianu Nr. 23-25

Bucurestl

CUPRINS

CAPITOLUL l\'ormarca 9.1. 9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.3. 9.3.l. 9.4. 9.4.l. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8.

9
lutriirilor de ganl"ire 7 7 7 8 19 19 22 22 28 29 32 36

11.2.6. 11.3.

Determinarea timpului de odihnti ~i nccesitati fiziologiec Exemplu de calcul al normci tellnice de timp la brosare CAPITOLUL Normarea

77 78

Generali tiit.i Gaurirea si Iargirea cu burghiul Dctr-rminarca timpului de prcgatire-incheierc. . . . . . Determinarca timpului de baza Liirglrca gaurilor ... Dcterminarea timpulul de baza Alczarca gaurrlor ... Dcterminarea t.impulni de bad Adincirea Iroutala ~i conica a gaurilor ~i lamarca . . . . . . . . llcterminarea limpului ajutator Determniarea timpului de dcservire ~i de odihna Exemplu de calcul a normei tchnice de timp la gaurire CAPITOLUL

12
lucriirilor de reetiflenre 81 81 83 84

12.l. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.2.

12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

10
pretuernrea 39

Normarea tehnlea la dantnrll rotllor dlntate 10.l. 10;2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5. 10.3.

Introducere Norma tehnica de timp la prelucrarea danturii rot ilor dint ate Dcterminarea timpului de pregutire-Incheierc . . . . . . . . Dcterminarea timpului de baza Elemente ale regimului de aschiere Detenninarea timpilor ajutatori Dcterminarea timpilor de des en-ire 5i de odihnii si necesitiit.i fiziologice Exempln de calcul al normei tehnice de timp la prelucrarca danturi i rotilor dint.ate

12.3. 45 12.3.1. 45 45 48 55 65 12.3.2. 12.3.3. 12.3.4. 12.3.5. 12.3.6. 12.3.7. 65 12.4.

Introducere Heetificarea rotunda exterioara F\cctificarea rotunda mtenoara Hectifiearea plana Norma tchnica de timp la prelucrarea pe masini de rcctificat rotund exterior Determinarca timpului de pregdtire- tncheiere . . . . . . . . . Determinarea timpului de bazii Elemcnte ale reglmului de aschlcre Dcterminarea timpilor ajutiitori Determniarea timpilor de descrvire Dcterminarea t.impului de odihna ~i necesitatl fizlologice Exemplu de calcul al normei tehnice de timp la rectificarea rotunda exterioarii Norma tehnicii de timp la prelucrarea pe masini de rectificat interior Determinarea timpului de prcgatire-lncheicrc .. . . . . . . Dcterminarea timpului de bazii Elemente ale regimului de aschiere Determinarea timpilor ajutiitori Determinarea timpilor de deservire Dcterminarea timpilor pentru 0dthna si neccsitatl fiziologiee Exemplu de calcul al normei tehnice de timp la rectificarca rotunda

85 85 85 86 91 95 95

95

98 98 98 98
100 101 101

interioara
CAPlTOLUL NOI'marea 11.l. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

101 la timp la prelucrade rcctificat plan timpului . tlmpului timpilor timpilor de bazii de aschiere de prega107 107 107 115 116 116 116 107

11
Iuerartlor de hrosare 68 70 70 71 71 73 77

Norma tehnica rea pe masini Determinarea tire-incheiere Determinarea Elemente Determinarea Determinarea

12.4.1. 12.4.2. 12.4.3. 12.4.4. 12.4.5. 12.4.6. 12.4.7.

Introducere Norma tchnicii de timp la prelur.r'ar'en prin brosarc ..... Dcterminarea timpului de prcgritire-incheiere. . . . . . . . . De tcrminarea timpului de b aza Elcmente ale regimului timpilor timpului de aschlere ajutatcri de dcscrvire Dcterminarca Dctermtnarca

ale regimului

ajutatori
de dcservire

Determinarea t impului de odihna s l necesltiiti fiziologicc .. Exernplu. de calcul al normei tehnice de timp la rcctificarea plana

. . 14. 15. . ..2.3.1. .2. 12. .6.2.4. . .. .2.1.2. Exemplu de calcuI al normci tehnice de timp la honuirc Supranetcztren Principii ~i notiurn de baza . 12. . . ..2.2.. 14. Determinarea tlmpulul de prega.•. • .4.2. Introducere Honuirea 155 156 ~. Detcrminarea timpului de baza Elerncntc ale rcgimului de aschlere Determinarca timpulul ajutiitor Exernplu de calcul al norrnei tehnice de timp la prclucrurca eu mal multe scule simultan IJibliografie 188 193 194 194 197 198 20& 208 H9 CAPITOLUL Normarea 14 tehnlea la preluerarlte de netezire 14. 14. Norma tchnica de timp la prelu.4.1 125 125 14.1. 15.3.2. . . . 12.1. Determinarea normci tchnlcc de timp Lepuirea Principii ~i notiuni de baza Determinarca normei tehnice de timp •.5.3. 13.4. In troducere Determinaren normei tehnice de timp Determinarea timpului de haza Deterrninarca timpilor ajutatorr Determinarea timpilor de deservtrc Determinarea timpilor de odihna ~i necesitatt fiziologice .3. .4.2. 14. 166 168 168 125 169 172 ~·> 1'.ilor dintate si canelurilor CAPITOLUL 15 NOrmHl'ea tehnlea la preluerarea prln asehiere cu mai mutte seule slmultnn Introducere Determinarea normei telmice de timp Dctcrminarea timpului de prcga.. 13. 14. . 12.2.5.1. 13. .5.2.3..6. tlre-tncheiere . 14. Determinarea timpilor de pregatire-lnchcicre.6.3.2.2.2.5. Exernple de calcul al normei tehnice de timp la rcctificarea danturii rot. . crarea pe masini de rcctificat fara centre.2.3. .J 175 175 176 184 13 Normaren telmica la preluerarile de rectificat roli dintate sl cane- Iuri 13. 14. 14.3. 120 121 121 12.1. . Exemplu de calcul al normei tehnice de timp la rcctificarea fara centre CAPITOLUL 14. . . tire-lllcheicre. Cuprins Principii ~i notiuni de bazii Detcrminarea normei tehnice de timp .5.5. 14.5. .4.6 12. 15. . . Exemplu de calcul al normei tehnice de timp la lepuire Hodarca manuala ~i semimecanizata Slef'ulrea si lustruirea Principii ~i notiun! de baza Determlnarca normci tehnice de timp .2.2. .6. .. . Determinarea timpulul de baza Elemente ale regirnulul de aschlere Dcterminarea timpilor ajutator! Dctermlnarca timpilor de deservire Dctermtnarea timpului de odihna ~i nccesitat! Iiztologice . . .. 128 132 132 140 145 146 147 15.2.7..1.3. 13. 14. 14.3. . . . . 14..1. . .6. Exemple de calcul at normei tehnice de timp la slef'uir'e ~i lustruirc 156 158 164 165 165 12.5.. 14.. 13.5.4. . 13.5.3.1.. .5..2. 12. . 15.2. 12. . 15. 15. 120 14.1. 13.2.

de numarul sculelor de Iucru ~i de modul de primire ~i predare a cornenzii. pentru prelucrarea fontei ~i pieselor din otel calit. Iamarea. Timpul de pregatire-Incheiere poate fi pentru operatii curente sau pentru operatii suplimentare. burghiului elicoidal sint mentionati in luerari de specialitate ~i normative.incheiere la masinile de gaurit.Capitolul NORMAREA LUCRARILOR DE GAURIRE 9. depinde de mo dul de prindere ~i fixare a picsei. Determinarea timpului Tp.2. largirea prin burghiere.incheiere la masinile de gaurit este acelasi pentru toate procedeele de prelncrare. Determinarea normei tehnice pe bucata ~i operatie se obtine folosindu-se relatia de calcul mentionata in capitolele anterioare: Ntb = T pi!n + (tb + ta) + tat + tao + ton' de preqotlre-inchelere (1) 9. largirea en largitorul.2.1.tii prealabile. in cazul eind sint urmate de alezare.1 sint trecut e valorile timpilor de pregatire-incheiere la operatiile diferitelor procedce ce se executa pe masinile de gaurit. in cadrul treptelor de precizie9-12 ~i o rugozitate de suprafate. pe masa masinii sau in dispozitiv.5 [. . pina la Ra = 12. sau ea operatii finale. de diametrul gaurilor. in cazul operatiilor curente. Parametrii principali ai geometriei partii asehietoare a. Burghiele utilizate pentru operatia de gaurire ~i largire sint din otel rapid.1. cind conditiile tehnice de exeeu tie prevad 0 precizie redusa. Valoarea timpului de pregatire.Lm. Generolitoti Preluerarea gaurilor se executa prin urmatoarele gaurirea prin burghiere . adineirea cilindrica ~i conica . Gourirec si largirea cu burghiul Gaurirea ~i largirea en burghiul se folosesc ea opera. Timpul de pregatire. procedee de lueru : 9. pentru prelucrarea otelurilor. In tabelul 9. alezarea . sau sint prevazute en placate din carburi metalice. de marimea piesei.

00 Cu fixarca dlspozitivului 10.00 - - Alatun de mas a.----I G.00 I -----9.00 6.40 Ilecarui 9.00 11.00 7.00 3.00 8.00 0.00 6..00 - Pc masa Fara fixare 6-10 !> 10 ~5 6-10 to> 10 ~5 6-10 !> 10 ~5 3.00 8.00 6.00 9.00 12.' min ~5 2.00 7.OO 8.o 13.00 Cu Iixare Fiirii fixarea dispozi tivului 4.00 9.8 T'abelul 9.00 8.00 11.00 7.00 10.2. pe un suport. Determinarea timpului de bczo tb 'I'impul de baza. 15 maxim 16-25 Timpul al gaurii D.00 13.00 - Prirnirea comcnzii 5 - - - B.2.00 17.00 6.00 10.00 4.00 - 3. sau suspcndat I - 6-10 !> 10 si predarca doeumentelor ~5 t> - 11.00 6.00 8. Pentru pregiitire-incheiel'e operatlt Normarea lucrarilor de gaurire Tpi la rnaslnlle de !li'iurit Modul de prindere a piesei I 1 enrente Diametral .00 8.00 R.00 8.OO - I Fiirii fixarea dispozitivului 6-10 e.00 15.10 ~5 7.00 4. in"cazul burghierii in plin sau al largirii prin burghiere. Pentru nperattl supllmentnre Diarnetrul maxim 16-25 al gaurii D. mm I Numarul burghielor necesare la I 0 opera tie i I 26-35 I > 35 Tp.00 6. se determina pe baza unor rela.00 4.00 16.tii de calcul prevazute in tabelul 9.00 5. relatii in care parametrii de baza sinb cursa de lucru a burghiului ~i viteza de avans.00 11.00 4.00 ir.00 12.00 5(00 6. min Asezarca Rotirea unci mesei unui rnese suplimerrtare 2.00 4.2. I . Tlmp psntru A.00 12.00 6.00 8.10 ~5 6-10 s.00 12.00 " > 25 6-10 s.00 11.10 Montarea l\1ontarea opritor surub eu brida suplimentara 1.00 - - ----- ----11.00 - 4.00 14.00 - < In dispozitiv avlnd masa.80 2.00 5.50 1.1. ko- 25 Cu Iixarea dispozitivului -----. mm Modul de prindere a piesei "' 15 26-35 >' 35 Timpul Tpt.00 6.10 ~5 - 7.00 - 4.

pentru burghie cu placute dure. sint cuprinss in tabelul 9.7 ~i 9.3. ~i in tabelul 9...4 ~i 9. .lu.tiile (9.Jr~i Li ~.10.2.3) sint date in tabelul 9.5 .. 4) mm + (0. 11= (d - do) ctgx/2 + cu ascutire 12 = (0. valorile avansurilor recornandate sint date in tabelul 9.2) ~i (9.'j<' \1 .pentru burghiere: = Tm.. pentru otel ~i tonta..r (0. la otel ~i ronta.5 . .. cu burghin din otel rapid sau en placute' dure sirit cuprin se in tabelele 9. pentru gaurirea In plin a gaurilor strapunse pina la 0 ad}ncime de 2.5 D sau a orifieiilor nestrapunse pina la 0 adincime de 4 D.'p se calculeaza eu urmatoarele relatii : ..) mm duhla 6) IIUll 12 = 0 4) mm 12 = (1 .2) . Valorile avansnrilor p entru gaurire in plin. Viteza de asehiere 1.. distanta de patrundere II ~i distanta de depasire l21aorifieiile strapunse.5 + (1 . (9. Ov' De.Giiurirea fi liirgirea tu burghiul Tubelul 9. Lunqimea eursei de lueru est.. 8" K~fJ [mjmn}: Vp (9.lJri pa trunse I ..8.9. pentru burghie din otel rapid.. ~i ale exponentilor din rela. avansurile sint date in tabelul 9. ExpI'esiile de calcul pentru distantele de patrundere ~i de depasir« precum 9i valnrile acestora..l.. :. [rnin ] La hurghie 11 = dj2 ctgx La burghie 11 = dj2 ctgx 12 = 0 en ascutirc simplii :. DetCl'lllinarca tlmpulul de baza tb la 9 burghiere Gaurire in plin Gaurire de largire Largtrea -gaurilor eu fund sau prag Caur i ell fund G:..3) Valorile coeficientilor 0. I Largirea gaurilor patruose ~t i ' ~-i d I "s Iji T -. La largirea en burgh iul din otel rapid sau cu placute dure. 3) mm "'i I it) = l.5. c= (I + 11 + 12)i/v. La prclucrarca gaurilor cu diametre sub 1 mm.("e·8fl• O~' DZe KVfJ [m/min].. obtinute in eazuri determinate. .pentru largire : '('p - Tm. .e fermata din lungimea axiala a gaurii de preluerat L..

89 6.182 d 0.5 2.5 15.56 2.10 45.15 1.10 '~.30 3.20 16.86 2. la •• .31 2.75 7..87 1.16 5.08 2.20 o .00 14.401 9.40 18.6 20.30 17..91 4.. 1""") i .50 16.60 14.48 4.32 8.20.5 .1..:' Obsernaiii.0 14.GO 4.68 5.36 0. mm Distan ta de patrundere 11~ dctgxf2 = t.0 1.90 14.31 2.09 1.0 8.0 @ 25 :30 11.82 2.90 11.10 Tobelul Gaurire in plin Unghiul la v irf 2X Diametr-ul Normarea lucrarilor de gaurire 9.0 1.04 1.00.10 9.641 0.20 19.ot i I i 120 l1 0 I (d - 125 0 I 130 0 I 140' Di'.361 I o.91 1.23 7.90 26.28 3..55 3.\90 cimea de ascbierc 11.351 8.92 7.578t I 0.86 11.70 0.29 0.00 7.0 4.466t I 0.80 22.84 9.0 3.40 19.13 5.0 5.58 1.89 3..0 4.0 \26.35 9.80 21.0 11.0 1.10 I 14 16 18 5.20 0.73 2.50 14.3) mm clnd In este ell ascutire simpl a 9i (1.•.5 2.92 8.30 18.5 3.95 13.74 2.46 5.45 7.38 8.55 6.0 1.28 8.0 2.1 2.26 8.00 22.60 1 I 35 35 18.0 1.8.0 4.0 0.0) 0.78 4.5 2.25 o .50 15.0 11.0 3.70 50.60 14.1 I 2.45 5.0 9.:361 6 t.16 0.15 1.62 5.J'-') .00 11.0 2.5 2.04 1. la valo se adauga (0.0 4.5 13.62 5.lO 15.. La gauril'ea in plin.520t l 0.18 4.70 5.5 1.5 15.80 8.0 4.25 6.5 40.0 18.260 d I 0.3641 0.5 1.0 10.7·.93 1.26 0.70 5.0 10.50 18.45 1.30 12.3'1 7.0 37.10 24.40 1.70 1Q.G4 4.52 7.60 3.5 35.0 2.28 7.00 15.• 1.52 0.20 a.12 3.07.70 23.') •.vs 1.30 27..05 4.80 18.0 42.56 2.0 32.20 21.78 1.3) mm pentn asigura accesul libel' burghiului 1 ID 1 e 20..50 10.5 2.80 12. ctnd burghiul este cu ascutire 2.10 7..58 3.00 ( 1.• 5.0 9.85 9.5 1.40 9.20 5.()1~' 00111.0 1..90 18.:10 1.82 2. 40 12:1.0 7.28 ( 25 ~~-:-.70 20.73 0.55 0.38 .00 11.0 .60 3.58 0.5 1.20 11.18 '~:: I1 1 2 3 ·1 1 2 c 0.78 0..46 1.30 1.86 2.0 17.10 6.30 2.5 6.0 10.0 3.00 10.0 2.30 b.90 18.82 I 2.0 128.0 6.40 pratata de prelucrat. 7.233 d I 0.0 3.58 6. :3:.40 47.5 " 4 5 6 8 10 12 14 16 18 5 6 8 10 12 1.80 8.1 5.20 I I .5 1. Dlstanje de piitl'Ulldel'e ~i dejJii~ire Gaurire de largire 90 0 I 120 0 I I 125 0 I 130 0 I I 140' Dista n t a de depasire la g{wri patruusc 12' mm 0 Unghiul la virf 2x burghiului d..:10 12.00 17.9'1 6.0 4.18 6.66 I 1.70 13.12 4.56 20 61.47 0.40 24.00 10.921 3.20 IG.40 17.80 10.50 20.• 0.0 8.46 4..30 I :3.08 2. 60 9.23 0.00 23.93 1.64 4.5 3.18 0.901 3.0 3.5. 2.ctgx 0.0 4.3.0 4.26 2.0 6.50110.10' 30 6. La gaurirea de Iargtrc.65 30.5 27.00 4..50 25.50 13. 22.0a 1.60 16.80 o .35 12.70 19.3tanta de depasire la = do) ctgx [nun] gau!i P at r unse l2' nun I~ 0.20 23.0 2.16 4.500 d lv mm [mm] Adin.25 9.17 0.66 16. la valo se adauga (0.45 1.05 6.

clasa 7-a de precizic. Gaurire in piese rigide.38-0...0 320 74. prelucrarI ultc r ioare.38 ]{".. '}(II 16-20 30° 45' ]{S" 60' 90' 21-25 26-30 31-35 0':~2 __0'3.-" '" {l IU A'> -- tevilor) v.46 0.. de avausuri da. c. fiira Grupa I H._ (se aplicii la giiurirca ""1A . •••• _11 LL'iI 11.00 Obseruafii. 5. /...j en _ . Ganrire in piese nerlgide.1.a· in pliu a o!elurilor Cocficien]i f{S = Ki31'!('i2. 0... nun I II ID 170i171--1\1O ----~--------~--------~ 1(\'1 C ~ 1>190 [ 2 3 4 5 6 7 ]{S2 8 9 10 •• .11_11 . eu precizie ridicata.. AWUlSuri pentI'll giiurirea AV<-lHSl1ri ~i Iontelor de corectie ai avansul ui ell hurqhie din o!el rapid .46_0... .5611 n .."11-0. ~..5-0: 1 "" n" '" 36-40 0.J{sa. Cl Gaurire plin Funte Matcria lul de preh-crat Ojclur! Grupa Ilf J[ --1III Ojelur i Or" .'" 41-45 34 0: 80-~:~./1 11-15 rt t . c 0- d.01()'70-0'83Io'56-'0'7()1 40 0 ')3. -"---'ill ~. pentru alezare sau Ii letare.!l 46-50 ° 40-0 49 0 "')-0 u" ~ 3 mm > 3 mm 50 0: 43-0: 52 0: ~:-O: I~: ~~-~: 741 0.30-0.80 1. .Ks4 ~ Tubel itl 9. da. ..-{l 40 0: .. Grupa 1..63 11------------------0.. Burghiu din ot cl rapid.l/mm2 a Fou tc H B.\!mm2 ell . Grupa 11.. f\ ~ r. Giiurlre in plese rigide.

. en bUI'gWa Fclr{t raclre 1' rr Diarnet rul burghiului d. Viteze ~i avansurl de asehiere pentru yaurirea in plln din otel rapid ell 0.2·1-0..60 .055 0.28-0.065 0..80 de prede pre- Obseroatii.36 0.1117 119.28 0.5111. ce mm racirc 0. 56 I 57 .070 0.16 0.::.313~ 134137.16-0.2117.70.001 0.040 0.28 0.36 0.8010.120 0.030 0.16-0..36-0.14 0. mm/rot 0.075 0.48 0.80 1 I ! I 0.32-0.40-0.30 I 0.7010.48 0.00 1'1 O.00 iar I 5D I 7D ! i 0.004 0.1.24-0.8122.060 0.035 0.20 0.100 0.020 0.8122.28-0.3114.2 Tobelul 9.40 1 0.070 0.030 0.36 0.045 0.13-0.0.090 0.037 0.12-0.~ .24-0.3 15118. pina la: 35 . mjrnln 5.6126.OO I ! I I \ I I Viteza de aschicre u.32 0.30I0.718.085 0.48 0.20 0.01 .40jO.6 Avansul s. scula.50 1 0. Avansurl pentru giiuril'ea in plin ell scule Normarea din earhuri Fonte Otcluri calite en duritate HRC HB 200 lucrarilor degiiurire melaiice I Gru pe de avansur-i 1I HB 200 Diarnetrul burghiului d.52 0.16-0.042 0. 45 I 45 .90 I 0.050 0.40 0.24 0.28 0.36 13 16 20 25 30 Coeficien t de corectie de lungimca ganrii K LS in Iunctie I Lungimca alezajului l{LS ! L 3D 1.600.28-0.16 0. pin a la clasa scule.32-0.10-0.6. 64 0.025 0. Grupa H.28-0.40 0.LlO 0.0015 0.48-0.28 0.045 0.9°11.56 0.50I0.20 0.20 0.24 0.050 0.40-0. Grupa lucrarca I..40-0.16-0.6125.0.44-0.32 0. Tobelul 9.007 10.4128.2010. gaurirea este urmata este urmata mai multe lucrarca cu ° iar gaurirea singuri. mm. Piese nerigide. Piese ell rigide.12-0. 60 I I SJ I I I II Avansul mm/rot 6 8 10 0.24 0. I-a de precizie.9o.20-0.20-0.16-0.002 11 I 0.025 0.20-0.24-0.0020 0.20 1 0.1.32 0.24 0.5\11. 1 mm I1 a o!eluri!or ~i Iontelor.560.32-0.32-0.16 0.36-0.060 0.5.

00 10. 80 Unghiul dintre axa sculei sl supralata de prelucrat [-1.481.0..urii cl. Largtrea precisii pentru prclucrarea cu l1irgitor sau alezor.77 0.I-I 4d sa 6d 7d 8d 10d J(S2 15 1°.40-0.621°.710.5°1°.420.9111 40 0.31-0. orel rnpld G') c. .:.41-0.670. Sistcm rigid dc lucru plna la clasa a 7-a de precizle. Avansurl ell hUl'!Jhie:tUn Gi11Jrire du l.67 0.00 0.271°.22-0.38-0.80 1.230.36-0.87-1.17-0.93-1.9!J Obseroaiii. 381°.32-0.45 0..-------.461.A·s.0.72 0.48-0.0. Q.0.'-0.e.2010. prclucrare ulterlonrn cu mal multc scule. '_~~--.62-0.610.5°11 0.75 15 1°.43-0. 0.87 30 0..83/°.1-1'24IU'04-U.30-1.41-0.46 cC 21-251 10 0.61-0.13-1.32-0. §.44-0.801 81-110 I> 1101171-2001>200 0.52 0.5U-U.411°.29-0.65-0.30-1.57 U.30-0.47-0.280.55 0.67-0.[ial .------__ ~ 0.8-0..59-0.1'l.93-1. picse Cll perett subtlri ~i forme complicate.600.36-0.48.61-0.650.471.58-0. R1 30° r -I .76-1.830.70 0.truJ Inldiarne.IO.670.350.50-0.570.20-0.70-0. Q Burghiu dill ojel .44-0.54 11 1°.83-1. 2310'57.-_:_::-:--II rapid cu .80 20 0.26/°.461.27-0.68/0.200.641°.10-1.81 1010.59-0.74-1.50-0.65 '11-0. 6810'43-0.57-0.590. 591°.91-1.25-0.691°.47-0..500.400.411.441.90 1 I I 46-501 20 1°.70-0.431°.. eu prelucrarl ulterioare cu rnai multe scule.09-1.--------. . Grupa I. 7011 31-351 20 0.26-1.28-0. ~~-0.85 1 I 1.88/0.35-0.lrgirt~ de corctiu pentru de liil'!Jirtl a o!elul'lIor ~I a Iontelor.90 0. ~ .350.41-0. 11511 0.64-0.29-0.~ 0.26-0.441. 54-0.85 0.85-1.78 10 1°.100.45-0.29-0.290. Grupa I I.29-0.65-0.76-0.24-1.13-1.560._8-0.63 Lungimca burghiului ---:---.73 0.__ Grupa --.0°1°..20-1.46-0. 50-0.15 1. Grupa ill.85 0.420.56-0.240.1 trul g'.94-1.431.0.100.80 ~ 5.26/0. 41-451 15 1°.56 26-301 15 0.46-0.531°.-~ 3 mm 3 mm 1(84 (se apllca la giiuril'ca tcvilor) 0.3./5\/II 40 0. 121U./5\.640.66-0.181°.I--'[---'I--'r----.22-1.31-0.89-1.27-0.31 0.18-1.481.3<>-0.181. Q n C C" C 20 1(SI I G 10 0.~ 0.51-0.27-0. 36-401 20 0.350.1110. 9810''13.65/°.29-0.930..68-0. 0.87 0.83 l{s3 0. ~ 45° 60° 90° 11 0.300.46-0.37-0.90 I I 0.15-0.841°.76-1. 4311 ~50 151-70171.60 __ .59_0.360.590.54-0.700. 670.17-0.470.5010.960.48-0.67-0.IIlIU.49-0.41-0. 1.401. 761°.85 0. 11 lW. cl:tN/mm2 Fonte Avansu1 III L = Diamc-I Oteluri .54-0.67 ~3d I-~---~ I-~-~ 10.49/1. 11111 81-1.00 0. daN/mm' 0.35/°.48 __ .54-0.70.mm I I s (mm/rot) de avansuri -r-' I I .90 0.80 1.7.53-0.77 0.7'10.15-1.52-0.II III Ojeluri.29-0.15.511.64-0.81 30 10.451°.00 _ 50 30 /0. 74 ----.0.20-0.501.4810.8 __ .63/0.46-0.22-0.751°. or.27-0.46-0.93 50 0.32IO.451.fiO-D.00 0.80-1.__15 .50-0.115-1.000.250.98-1.65-0.76 1.1 D.67-0.07-1.54-0. Sistem insuficient de rigid plna la clasa a 7-a de preczle.26-0.271°.89 Grosimea peretelui tevii de giimit --.651°.80 I I I 0.90 0.390.87-1.Tabelul !Janrirea (udiciculi Foute _ ]{s }\Sl'}{S2']{S3.

.t O. HB= Fonta HB 'i-' 90 maleablla.9 12.4 O.3 > 0. ·i~0.4 20.5 Coeficienji de corecjie ai avansului KS = Kx·Kg gaurire de largire.5~O.6~0.4 0.1250.5 26.O 0.8 O.5 -~ ~ ---.55 0.4 --- 0.5~0.1 0.4~0.12510. mm/rot I I I 1 11 'r _0 30 10 15 10 15 20 15 20 30 20 30 .3~0.') I --I--~ 0.6 0. .25 0. Grupa Grupa 45° Coeficicntn! 0. 1 0.4 0.1-10 10. 5. I 0.125 0.2 .~ 0.80 > :l 0.9 0.8 0. G~ ~. .0 0.1 -~"-r--~ 41.1 0.3~0.7 n.25 0. prcluerare ulterloara 11. ell seule din carburl nu-tallce 01e1 Material de prelucrat I de avansur-i II Diarnetr ul initial Do.'15 ~ 0.1 0. 0.4 O.8 O. pentI'll JJUrghie din D!el rapid Largire cu burgbiul Materialul prelucrat Avansul] s.~1-0. Sistem rigid. 5~ L~..05 . xv.v .? 0. 2 > 0.125 0.25 0.7 Obseruatii. 4~O.1 Fonta ccnusie. Avansurl pentru gi'iul'irea de li'irgire a fontelor Fonta Grupa Diametrul final D mm 1 Normarea lucrorilor de gCiurire si a otelurllor.6 O.25 ~~-~ ~-~.2 . 7 O.ui.6~1.' -c .5--(.2 ~ 0. 8~ 1. .3 > 0.2 > 0.55 0.5~O.6 0.0 0.2 30.30.2 0.1251 0.5~0.4 o.13 0.7~ 111.25 --0. !lv.5 0.6 20..5~0..1 o..2 --0.125 0.7 0. precizie clasa a 7-a.25-0.125 1 0.55 0.-~ I I 0.6~0.:3~().25 0.125 0. prelucrare ulterioara eu 0 singura scul a.5~0. Cl' ~M-~~~ 0. 4 O.6~0. HB = 100 .:3~0. .:3-0.8 0.3~O.125 °.3 --17.1 0.3~0.8.7~1.4 > 0.0 I 1. mm 1 I 1 Avansul s..5 0.4 t ".25 I I '-.125 0.4 0.~~1~ Burghic cu ascutire dubla atel carbon $i aliat.4~0. --.1 = I 0. HB=190 Bronz.8 O.7 0.--~ --1-- 1°.2 en Ni.8 1 ~ 0.5 >0.6~1.4~0.4 O.250.312. ar = 75daN /mm2 ~ 0.3~0.4~O.2 I 0.~.3 27. "alOl'He coeficientlllni 11 zv.5 0.4~0. rr.m 30° 0.O 1.0 0. err = 70 daN/mm" atel aliat ar=75daNfmm2 atel 0 I ~O.9 0.1200.- ~'Cfract'~r 10TNC180 --=-.4~0.a ccnustc.41 0.20. 0.5~0.4 O.'-.0 I 0.0 I.5 0.5 0. 0.16.20 0.9 i 1.20 1>0.4~0.3 8.3 Fonl. Sistern rigid.0 0. mm/rot I I Cv ZV 1n Yv Cv 111 . _~ 2.3~O.4 0.25 0.9.3.4 1137'2~ I~ 0.2 O.!!.6 pontru 5 0. 4~ cl 0.~~1·~ 1 0.2 -8. m.7/0.6 0.3 --.6 0.1 O. ~ I~O.0 I 0.G~l.8~1.13 o.1 0.5~0.~ 40 I 50 ~ ~ I I I 0.11 0. Cv ~i ale cXjlonenli!or Gaurire eu mai multo scule- Tabelul 9.~~ 0.4 0.3 ~ 0.2 ~ 0.14 Tabelul 9.8 Kx 60° 90° ~3 Coeficientul Kg 0. .5~0.10 0. ~911~ 0.8~1.3~O. s~uEi din carburi metalice Unghiul X sau Xt In grade Grosimea peretel.0 0.5-1-~I I_~'~~.4 0.5~O.t' t- Yv Burghie cu ascutire simple ?L.2 0.2 -_. 150 28.6 0.

16. pentru conditiile de aschiere en racire ~i fara racire. = (9.5 0. pentru gauri ell diametrul pina la 1 mm.2 0. KTV • Klv . Ksv • Krv' Valorile coeficientilor eomuni utilizarii burghielor din otel rapid sau cu placute dure sint cuprinse in tabelul 9.3 0. .13.GCiurirea~i largirea tu burghiul Tabelul 9.8 0.3 0.5 0.4 fiirii racire. sint date in tabelul 9.4 I 56. Durabilitatile eeonomiee la gaurirea in plina otelurilor ~i fontelor. lh» pentru din earburl metallce Giiuriro ). ~i ale cxponentilor Zv. xv.12.11.v.6 0. eu racire fiirii racire. la preluerarea otelurilor ~i fontelor. HB = 19D 1-----43. Fonle T'abelni 10 15 .9 177. sint trecute in tabelul 9. Dnrabilitatea ecouomica Tee la gaurirea in plin din olel rapid Diametrul :\{atl2rialul de prclucrat biu-ghlulul a otelurllor ~i fontelor en burghie D.40 0. m.12.pentru burghie din otel rapid: Kvp = KM"' KTV' Klv' K.5 10.5 59. en burghie din otel rapid. sint date in tabelul 9. mm I ~5 6-10 11-20 I 21-30 I 31-40 Tee' I 41-50 mm I 51-60 I 61-70 Durabilitatea econornica Otcluri . In cazul burghielor cu diametrul pina la 1 mm.45 0.pentru burghie cu placnte dure : ]{vp KMV . cui -- Fonta cenusic. iar valorile eoefieientului Krv' care tine seama de racire. vitezele de aschiere recomandate.45 0.Iatcriaiul prelucrat Cv 15 burqhie en pli\eu!8 11 m Largire eu brughiul Cv I 1 Zv I I :Vv I I 'v I m I Xv I :v" Otcl (Jr = de constructle sau turnat 75 da::\'/mm".14.5 - 0. JIB = 190 iFontii mnleabila. iar eele pentru gaurirea In plin a fontelor eu burghie cu placute dure sint cuprinse in tabelul 9. sint trecute in tabelul 9. 0. Durahilltatea 16 24 31 45 - 51 75 71 106 91 135 111 165 131 195 en burghie economlea Tec la gHurirea in pUn a Inntelor ell pliicllle din earburi metalice 10-20 21-30 ~i a ojeturllor Diarnetrul burghiului d (ram) 31-40 Durabilitatea econorrnca Tec (min) 25 42 60 Coefieientul de corectie Kvp este produsul unor coeficienti ee tin seama de tactorii ce influenteaza procesul de burghiere ~i se calculeaza astfel: .15 0.5 Valorile durabilitatilor eeonomiee la gaurirea in plin eu burghie din otel rapid.25 0.15 0.4) (9.4 0. Valorile eoeficlentului C.15.6 0.5) .1.10.11.40 0. Tubelul 9.

6 30.91 0.0 18.84 ~I Tras la rece 1.0 Diarnet rul D.3 I 0.2 de asehlerc.70 I 8d -o~Recopt 4) Starca otclului Laminat la I Normalizat cald 1.4 I 1. Yalorile eoellelentulul [{Tv.8 Condi tii de aschiere Vitcze de aschlere In m/rnln 11. Durabllltatea mm eeouomlca T pcntru burghle 0.0 Imbuuatattt (amellornt) 0.13. mm 0.90 Tobclul Felul prelucrfiri i 9.0 T.7 I 0.32 ~ 0.85 I 5d 0.6 D 0.73 /10d 0.95 0.16.5 pentru burqhle en D <1 mm 0.2 I 0. hurqhle din orel Fonta rapid I I Ojel pentru automate I 0r= Ojel carbon ell i5daNimn12 I I Cenus ie I :'fak'.0 __~.8 I Tabelul Diametrul 9.0 0. 3 15.5 -- -- 14.0 1.1-1.3 HB 12 2) Raportul durabtlltatilor reala ~i recomandata TT! T Otel KTv 1..25 11.. Fonta 3) Lungimca gauri! Iunctle de diametru KLV ~~~I~_ 3d ° __~ I 2.0 Fara racire Cu racire 5.0 25.7 7.:lbiii il) KM" (:: ros I (::rO. KLt" [{sv peutru Ojel carbon cu or = 75 da:\'!mln2 ojel alia! [{M.1 17. 0.2 37.5~- 16.1-1.2-1.6 11. 0.0 .80 Ksv I l{rv 0.6 I 0.79--' 0.15 Tobelnl 9..6 19.3 in mjmln.8 26.9 I 1.0 22.0 1.4 34.76 0.16 Tabelul Matertalul de prelucrat Normarea lucrdrllcr de gaurire 9.4 0.3 18.:! ~_~~ __ ~ 1_°.5 eu dlametrul 0. Yalorlle eoei"icientului Burgbtere peutru preluerarea fonlei Largire Fara racire Cu racire 1.1 I I I 4d 0.- HB I (~r3 I I ( 150 ) 1.9 1.0 I 1 I 2. I 0.5 -- 8.0 0. Vnlorlle vltezelor 0.7 I I 0.0 1. min I I I r 3.0 1 .8 ~ 1 mm ds.9 I 0.5 I (75 f9 0'.75 6d 0.0 ~ 4.0 I 28.3 1.4 22.5 0.15.

sint date in tabelul 9. Durabili tatca otelul.40 0.17.21).80 1. Durabilitatile recomandate la burghiele din otel rapid la prelucrarea aluminiului §i aliajelor lui.. «.08 0.7 Valorile vitezelor de asehiere la burghierea aluminiului ~i a aliajelor acestuia in functie de diametrul gaurii ~i de avans.10 0. en burghie cu placute dure. Vnlol'lle coe llelentltor ]{T ~i C.18. burguiuhu.15 0.12 0.17.2 \ 2.18 0.06 0... in functie de diametrul burghiului. u.18. aeesteia.i al lajelor de alumlulu. sint cuprinse in tabelul 9.96 I 0.2 ET' (9. Tobelul Durabilitatea 9. 315 j .9 I 4.6) in care cocficientii C. mm I 8 I JCl I I I 15 I 20 I I 26 I - 30 0. (tabelul 9.00 0. care depind de materialul piesei.25 0.. Viteze reeornandate pen tru gaurirea aluminiului eu burghie cllcoldale din otel rapid Diarnetrul Avansul s mm/rot 5 .0. 2 - c. de lungimea gaurii. ~i E1' au valorile euprinse in tabelul 9.20 0. Tubelul 9.ui .19).23. de materialu l sculei ~i de durabilitatea 9. 1-1RC 57-65 T.90 11 7. KTv (tabelnl 9.09 \1.22).60 0.00 150 133 116 102 87 77 71 - - lH 98 85 80 72 66 57 - - I - - - - 98 94 87 80 69 62 56 - - -- - 105 9(\ 89 80 73 63 57 - 100 94 90 78 70 63 52 - 104 98 94 81 74 66 57 46 I 95 88 85 74 - I - - 67 60 50 - I Viteza de aschiere a aluminiului se corecteaza cu coeficientii EMv (tabeluI (tabelul 9.30 0. I \ 1.. min [I 1 KT 15 1 18 1 1. 6.06 11.19 I I 1.93 I 0.50 0.5 O DO.Gaurireo ~i largireo cu burghiul 17 HRO = Vitezele de asehiere la burghierea otelurilor calite cu duritatea 35 .13 21 I 24 I 30 I I 36 I 40 I 45 11 131-45146-561 c. se calculeaza cu relatia v» = v· __ --:.20). la prelucrarea cu burghie elicoidale din otel rapid.

sint trecute in tabelele 9. 20 daN/mm' daNfrnm2 da~/mm2 Normarea lucrarilor de gaurire Silumin si aliaje t urna tc cu HB = 651 \Silumin ~i aliaje turnate Duralurniniu cu HE ar~ Dura. 9.24.87 I 0. OSC12 Ksv Tubelul Raportul durabi litfi'[ilor reala ~i recomandat.9.9 61.0 70.3 55.06 0. mm/rot Diametru l D. Aluminiu .1 I 0..0 - 55.3 0.3 54.0 88.22.70 I J 0.0 I 1.24.1.0 I I I I 5.15 0.0 0.5 58.66 9.38 I 1.0 . Ep4 Mater ia lul sculei 180 05(10 .2 68.18 Tabelul .2 1.75 0. in functie de diametrul burghiului ~i de ava ns.7 64. C5 = 30-40 7 -16 da:Jjmrn2 or = 17-28 Aliaje de magnez.0 77.5 0.27 i I i i KT" Tobelul 1.5 66.8 65.72 I 0. 49.2 73. DurabiIitatea reeomandata a burghielor din otel rapid la preluerarea aluminiului sl a aliajelor lul 6-14 Diametrul burghiului.0 0.5 I 0.60 I 0.0 .3 60.0 62.15 i I I i 1.23.0 I I 1.0 70.06 I 1.5 2.5 I i I I 1. 9.3 60.iu 1.8 58. Alurniniu.9.24125-29130-341 :35-39140-44145-50 T 12 18 I 24 I 30 I 36 I 42 I 55 I 80 I 95 La preluerarea maselor plastice prin burghier e.. I . 51.1 54.8 59.0 9.92 [ 0. mm 115-19120'-.1 76.4 0.a.9.n: 0. ar Cif = = 20-30 daN/mm~ = 100. m/mtn Avansul s.26. Valorile coeiicientului1[{J/v 10 .0 3.5 .3 0.6 eoei'icientului 0.2 0. cali te Duralurniniu. vitezele de aschiere recomandate. mm 0.0 8. 4 6 10 15 20 I 60. .75 1 [{TV 0.8 1_0.21 Valorile eoellelentulul Rp3.7 57.7 48.6 52.8.0 . 1.3 67.50 . Viteze de asehlere la gallrirea textolltulul eu seule din otel rapid.lurniniu. Valorile 0.50 Adincimea de burghiere functie de diamet ru I I Tabelul 3D I I 4D I 5D I I KSv 90e 6D I 8D I 10D -Kzv 1.0 I Tabelul D. Tobelul 9.25 Valorile eoetlclen tului I Kz V 1.?!}. r.25.

largitoare eu placute J{40' 9.27.2) 11 = (1.0 - 6.1. 4) [mm] .0 34.4 '10.3. La prelucrarea otelului calit se folosese largitoare eu placute PlO' iar pentru prelucrarea fontei.8 36.9 34.urii 7.-----------------------------------------------------------------------------Tabelul.3 diferitelor Matcrialnl de prclucra t Scule din old rapid I Matcrialul de prclucra t I Scule din otel rapid II Scule cu placu te durc Cauciuc Materiale sint.. Grafit presate roci 15-30 10-15 - I - 10-20 - 20-35 Ccluloid I 40 I I 6.27..3 48. L6rgirea gaurilor Largirea gaurilor eu largitorul este mai productiva deeit eu alte seule deoareee largitorul este prevazut eu trei sau patru dinti aschietori. 9. Determinarea tlmpulul de baztt la lurf/ire ell laI'gitor ~t 1 tb = (I + 11 + 12) 11 / (n s) [min]. care au ea elemente de baza lungimea eursei de lucru.0 9. m/rnln \SCUIC ell placu [e di-re 29.3.9 31. tb = (I + 11 + 12) [mm] I D [min] = (d - do) ctg '/...23. Lungimea cursei de lucru este sum a lungimii ga.13 S en scule din mm/rot otel rapid.et icc dur I Dure :\Ioi I I I 15-30 \ - St icla organica :tIlaterialc Marrnura..2 Vitezele de asehlere reeomaudate la g3urirea materiale nemetallee. Pentru prelucrarea otelului necalit ~i a aliajelor neferoase se folosesc largitoare din otel rapid.1 20 25 Tabelul 9. 32. Determinarea tirnpului de bozo to Timpul de baza la largire9<i gaurilor eu largitorul se determina folosindu-se relatiile de ealeul prevazute in tabelul 9. Determinarea lungimilor 11 ~i 12 se ef'ectueaza conform indicatiilor corespunzatoare din tabelul 9.5 41. avansul ~i viteza de aschiere. Tobelul 9. VHeza de asehiere min 0.06 largirea 9aurilor 19 la !l3nrirea pcrtlnaxulul Avansul 0. m/mill Diametr ul DJ 0.20.2 39./2 + (0.30 4 6 10 39.3. a distantei depatrundere 71 ~i a distantei l2 de depasire a orificiilor strapunse. ..27.9 33.

28.65 0.:::.15-1.70 0.t.50 0..15-1.65-0.10 0.10 1..65 0. Grupa Il.tm) si p entru piese cc se fin iscaza prin alezare.70 0.65 0.90 0.90 0. 15 1.70 0.60 0.70 0.75-0.70-0.55 0.65 0.20 1.05 1. Grupa I.25 0.40 0.60 0.40 0.15 1.45-0. Ra = 2. ptnala ell d.00 1.85 0.80 0.85-0.85-1.55 0. Grupa 11. Largirea alezajelor pentru prelucrarea cu mal multe scule ~i pentru tarodare.70 0.28 si 9. 90 0. Tabelul 9.65 0. de materialul sculei de lucru.90-1.25 1.15-1.35 0.00 0.30-0.05 1.40 0.70.:.70 0.50-0.35 0.20 0.80 0.65 0.55 0. Piese riglde.20 1.60 0. larglrca Iinala (R.10 1.40-0.00-1. 180 fLm).10 1.65 0. mm.50 0.40-0.75 0.. de adineimea de lucru ~i de caracteristicile procesului tehnologic ~i sint prezentate in tabelele 9.85 0.25 0.70-0. mm I If ~ i.70-0.80 0.05 1.45 0.95 1.80 0.00-1.29.80 1.00 1. mm/rot 15 20 25 30 35 0.35 1.35 0.J.30-0.20 1.45 0.45 0.15 1.80 0.60-0.40 1. Tabelul 9.35-0. :: i .70-0.75 1.60-0._--.00-1.90-1.90 0.70 0.75 0. duritatea : Ojeluri HB> 200 HB~ 200 ~.0.55-0.80 0.45 0.50 0.65-0.60 0.50 0.90 1.00 0.85 0.50 0.45-0. piese nerigide pentru largirea finala a alezajelor (Rz = 80 fLm).30 1.90 0.40 0.55 0.55 0.65-0.20 Normarea Iucrdrilor de gaurire Valorile avansurilor in cazul largirii cu Iargitorul depind de materialul de prelucrat.80-1.55 0. Avansurl pentru liirgirea ell liirgitoare diu otel rapid LArgire ell a otelurllor ~i Ion telor largitorul Fonta tLargitor din otel rapid . mm/rot I I II ~i Ionte eu Diametrul bur-I ghiului d.60 0. Y 15 20 25 30 35 40 50 60 80 0.10-1.40-0.' ! la: I I I °l el 1 Crupa de avansur r I II ! III I I I JI i I III Ava ns s.tm) piese nerigide.40 0.45-1.50-0.75 0.00-1.65 0.30 0. earburi metaIice Largire eu largitor din carburi metalice Fonte.60-1. largire pentru prelucrarea ulterloara sau filetare (Rz = 40 fLm).5 (. Piese rlgide-liirgtre la cota Iina la (Rz = = 20 fLm.65-0. .50-0.29.--------------Grupa de avansuri II Avansul s.50-0.60 0.80-0.50-0.45 0.60 1.95 1.65-0.75 0.80-1.75 0.85 0.35 0.75-0. Grupa Ill.60 0.75 0. Piese rigide.60-0. = 40 (.00 Gbsetuaiii. largirea ea operatic Iinala.60 0.90 1.70 0.70-1.30-1.30 0.60-0. mm pin:.50 0.90 0. la alezaje fara tclerants sau ca operatic ce precede finisarea sau filetarea (Rz = 160 .60 0.55-0.60 0.~~::::=:.20 0.90-1.50 0.80 0.10 1. I Grupa I.60-0.35 0.80 0.90 0.90 0.50 0.70 0.35 (40 '4-iJ 50 60 70 80 Obsertraiii.65 0.95-1.40-0.55 0. Avansnri pentrn liirgirea giiurilor in otelurl liirgitoare dill.65 0.00 0.45 1. Larglrea alezajelor pentru prelucrarea cu 0 singura scula in vederea ridicari! preciziei ~i a calitatii supraletei prelucrate.55 0.

4 I I i I I I 0. pentru de tarr.125 _.2 I 1- 0.8 16.2 I I 0.6 18.4 / To.9 25.1 In eazul prelucrarii gaurrlor cu largitorul prevazut eu placute din earburi metalice.45 . m/ruin Otel necallt Ot el crom Otel er-Ni Otel ciilit de constructre cu a.i Racire ell cmnlsie 8T .7) date Valorile coeficientilor ~i exponentilor relatiei vitezei de aschiere sint in tabelnl 9.onUi cenusie 'F. xv.4 0.'! maleabila.31. sl ale exponeutllor m.3 14. (9. .5 0.6/ TO. Otel carbon. Caleulul vitezelor la largirea cu largitoare cu ptaeute din carburi metaIice :'fJteri31ul de prelucrat I Materialul PlO placujci I Conditii de aschiere Viteza vp.2 • Cir 0..1 0.ire. in functie de eonditiile de lucru. se caleuleaza cu relatiile cuprinse in tabelul 9.sJ'v -ir- [m/min].2 I I 0.30.125 I I I 0.30.in tabelul 9. viteza de aschiere.125 0.2 0. 0.H B1. cu liirgitoure din olel rapid caleulut vitezelor Tabelu! 0. Tabelul 9. vr = 75 daN/mm2 Fon t. coeficientului C.= 160-180 daN/mm2 . la prelucrarea otelurilor ~i fontelor.140 I Cn coada Cn alezaj Cn eoadi\ Cu alezaj Cu eoadii Cu alezaj ClI coada Cn alezaj 16..to .4 I 0. BB = 150 Bronz.33.1 I I 27. iar ale largitoarelor eu placute dure . ill B = 190 Pont.9 I 0.'-IE = 1000 .) Do. .5 I 0.3 • /0.32.45 'sO.6 • /0.1 41.31. sint cuprinse in tabelul 9.1l PlO Racire ell emulsic 10 DO•6 / TO.4 'sO.3 0.3 maleabila K~o Fiirii raclre 96500 Do. VuloriIe Materialu l prelucra t I Fclel liirgitorului l:c~ I m Zv Yv z. z" Yv.3 0.25 <S 0.15 .3 Durabilitatile economice ale largitoarelor din otel rapid.i cenusie.8 37..Uirgirea 9aurilor 21 din otel rapid Viteza de asehiere 'vp la prelucrar ea gaurilor eu largitoare se ealculeaza en relatia Cv vp = Tm -r.

In cazul aleza{'ii eonice cu alezoare din otel rapid. pentru alezoare din otel rapid ~i in tabelul 9.35. prin elementele ei componente.4. min .4.36. in care ea elemente de baza sint lungimea cursei de lucru. 61·-j(. Alezoarele pot fi exeeutate din otel rapid sau pot fi prevazute cu placate din carburi metalice. Viteza de asehiere u. Durabltltatea eeouomiea Tee la lar!)irea Normarea In otelur! lucrdrilor de gourire din o!el ral':~ ~i Ionte . Valorile avansurilor reeomandate in cazul alezari! cilindrice sint date in tabelul 9. avansurile recomandate sint trecute in tabelul 9. se deterrnina cunoscindu-se lungimea gaurii L.8) vp = T"> t"v -sr- '\' .1. mill Ot eluri Fonte Tobelul 15 20 ..22 Tabelul 9. = 0. 115 150 metutice Tee la largirea liirgitoarc mm Diamctrul Materialul prelucrat nominal 41-50 I I I . La alezarea aluminiului ~i aliajelor acestuia. viteza ~i avansul de aschiere.3.39. Determinarea timpului de bozc tb Determinarea timpului de baza la alezarea cilindrica ~i cornea pentru alezaje patrunse sau infundate. (9. Lungimea eursei de lueru. se determina in cazul alezarii de degrosare en alezoare din otel rapid.2 [. Alegerea alezorului ~i a regimului de aschiero se efectueaza tinind sea ma de conditiile de lueru.. en liir!Jitoare d. distanta de patrundere 11 ~i distanta de depasire lz. O~cl Fonta 25 25 [ I 9aurilor 42 42 58 58 75 75 I 92 92 116 186 9. se ob tine utilizind relatiile de calcul din tabelul 9.37. Diamctru l nominal Materialul prelucrat .34. 3.)1-80 Durabilitatea economica Tee. 20 21-30 31-40 51-60 .. 8.9. Alezarea Alezarea gaurilor se Ioloseste la prelucrarea fina a gaUl'ilor precise (treapta de precizie 5 . Durabllltatea . I IU Durabilitatea econornicfi Tee. eu relatia Cv ·Dz" [mjmin]. avansurile admisibile sint date in tabelul 9.. pentru alezoare prevazute ell placute din carburi metalice. 82 100 ! 103 ...2.. rugozitatea supratetei R.33. I 22 30 economicii 37 50 52 70 guuritor 68 90 ell I d.Lm).4 .34. 9. 130 din carburi .38. sau se folosesc datele valorice continute in tabelul 9. care se calculeaza cu relatiile din tabelul 9. 10 mm I 10-20 21-30 i 31-40 ! i 41-50 I 51-EO .

..Alezarea sauriJor Tubelul 9.2 ..34... 0. adinelre.5) le 12 Adlncire conica = ° Lamare cu adincitor Adlncire fronta la ib = mm (I + 11 + Iz)/(ns) = (I + 11 + Iz)/(ns) [mm] I = lungimea giiurii.5 . mm 1= 2) mm 11 = 0+ (d - dz)/(2tgx) [mm] 11 = (d - do)!2 ctg·x + (0. I = l![mm] 11 = °+ (0..5 .5 . lama re 23 Alezare cilindrica Alezare cornea Alezaj pat runs Alezaj Infunda t sau cu prag !~ Ib = (I + 11 + Iz)!ns [mm] =(1 + 11 + 12)lv [mm] 1= lurigimea gauri]. (0.. 2) mm l2 = ° . 2) mm 12 = (0.. Determlnarea timpulul de bnzii la ulezare.

80 2.Ol 0.031 0.051 0.50 0.17 2. :35 0..90 1.20 O.~ 0.0 2..00_ 0.87 1..70 0.60 0.01 0.08 0. .7·1 2.12 0.601---0:2112.1.5 3. 4 de prcclzie).71 0.•.01 0.60 0.01 0. 2.60 0. pentru a permitc accesul Iibcr al scule.11 I I ~~ f I s I f ! ~ ~ s 0. 2.24 3.3:3.20 0.25 .55 1.20 0.02 O.04 0. = O.1°_1 10.g 1.5 urn (cl.02 0. I t I (11.5 .15 0.05 0.11 0.hi(Tan:-c1 cc: .52.03 0. s I I II t i t i s i t I s ! I t I 5 10 ]5 20 30 40 50 GO 70 SO WO I 0.17 0.80 I 0.05 0.36 1. Pentru alezare fina. ---1------------·-1--"""'0.20 ~I 0.0551~' 0.(H 0.80 I~ I.60 0.035 0.80 0.1~.06 0.07 1.06 0. In cazul prclucraru gaurilor ell t:und sal! eu prag."Lcorlll Distunta de patrundcrc.00 2.41 0. Dlstante Adincimea de aschiere t=:1-do/2.0 4.02 - - - - I - - - - - - - - 1 4 6 8 10 12 1-1 16 18 20 25 30 35 40 '15 50 5.62 0. !.02 0.0 4.85 0.. 50 w I ! Diarne'I I 70 t \ 60 1 80 I 8~ 1 .70 0.0510.50 ~.5 ') -. .3. mm I I .15 0. Avansur! pentru alczaren Cililldril'ii en alezoare Alezare ci lindrica.50 0.03 0.80 0. '2 Tabelul 9.0 3.!-_-.25 0.0 (0.800.30 -"""'-1-"'-"'I'-""'-I °.03 O.70 0.00 I 0.27-j3.30 2.2. dc precizie).11 0.42 0.5 1.--:--..07 0.00 - .20 (J.0 2.i. 2 de precizle).70 0. din ofel rapid Old Diaruet rul alezoru lu! D.5. Pentru alezarea de Iinisare.60 0.015\ 0.1:{ 0.13 0.0 3..80 0.) 3.-_.90 1.0 - . .01 0.21 -0~23 0.125 0.071~1 0.21 0.O~ 0. mm.OS 0.2810.3.5 1.0 1.15 0.0 I - - - - 0.25 1.20 1.40 0.20 2.]3 10.0 0.40 I 0.05 - 0.15 0. ~i avansul I 1 s.3~1 2.29 0.025! 0.57 0.00 1.40 I 0.Distunj a de (itp:"t::-it"I:".051~L!~:_~1 0.12 1. 45 1..2213.10 0.09 - d.5)/" Obseroatii. - 90 100 . 10 0. Grupa II.00 2.70 0.0 1.0 2.22 (J. mm/rot .. 2..30 0.5~ 1.065jl.50 ~ll. [cu adln-. Ra = 1.24 Obseroaiii.0.80 I 0.80 0.50 3. Ra = 0.09 -".36.30 0. Grpua 1II.95.Q~ 0.50 2.0 4.06 n~ 1. mm ':.03 0.06 1. La valoarea 11 din tabel se adauga 0.05 0. Grupa I.17 0.24 Tabel 9.021~~~~ .1. - 0.40 I~I~ ~I 0.01 0..0 . Pentru alezarc prcalabila in vederca finisiirii (cl. 13 0.G3 fJ.60 1.10 1.75 _t.5 1.0451 a.52 0.021 0.' citorul 'SCUlt"l I La prt".55 0. 0 8 '-""'0. mm .400. 1.:':':':::':"'.16 0.17 0.17 0.02 0.02 0.90 0.051 0. 0.i la supraf'ata de preluerat.13 0.12 0. 11 mm I 0.80 2.0 1.09 0.m(cl.07 10.:20 -1.0 2.'<>" ]. O.°.040.20 0.40 1.""1.15 0.(15 1.041 0.5 ~12. I I 10 30 I' Normarea de piitrundcre ~i depii5il'e la atlhwire lucrarilor de giiurire ~i la aleznre UnghiLiI principal ele atae 'I • 45 .5 2.) 2.5 60 65 I 4.30_ ~. 2 mm.20 2. I alezor 01<:1 rapid Font a I I /If Urupc de avansurj I I i ! s J[ i Adincimea III I.09 0.16 1.1:1 0.0 4.22 0.10 0.) 2.0.19 2. mm p i na la.07 0.25 0.23 0.131-1.40 0.90 0.0 4.43 - - - .80 3.0 3.40 0.32 O.

.812.:J Grupa I.55 0.17 0.52 0.25 0.' ~I--.5 0.rul ajc-orului D.0 0. Avnnsurl la alezarea Ob-Juri ('onica en alczoure diu 0tel rap id Foute .13 0.4 1.9 0.34 0.55 0.2 .8 0.30 0.52 0. _.Alezoreo gQurilor 25 Tubelul 9.65 10.:'35 0.~ 0'''1''91 0.09 0.etn:l.55 0.1:3 0.·~::.~~~~_ 0.5 1. Grupa I If.:.0 0.•• 1.0.6 0.8 1.37. aiczor-ului D.. Alezare de Iinisare la 0 singul'>l treccre CLl clasa de precizic 3 sau Ha = 3.6 fl. alczare pcntru Iustruirc sau hnnuire. pina la: I R:: =20 I Hug07itatea R:: 5l'prafeleL =-0..0 1.30 0.8 0..3 0.tn R: = 20 I Ra = 0.75 0.72. I O.51 0.13 0. Crupa If. mm I I I I Fonta .011.35 0.' 1.' 1.9 3.Diam..3'1 I 0.21 0.0 0.8 !L1Il. 1. 611. mm/rot I I 0.0 0.60 .0 1.ooiii.55 0.70 ~ ..2 ~I~~I~~~~ ~I~I 0.pn de II avansr ri III ClI cturitate H B I I I I j > 200 ! rt 0.63 I jJ.21-"-'-~~ . Ava nsur] la prelurrarea ('11 alezoare diu earburl metnllee eu pliicll!C dure Olel Diamct.63 ~ 10 15 20 30 40 50 60 70 80 1(.27 0.45 ---'-1-- ~I-.3 1..45 1. Alezarca de dcgrosare pentru finisare ultcrioara.11 0.~~-. mm.200 Grt..I 1.0.25 0.4 I I [[I I i I i I I I ! [[ i i III 10 15 20 -.60 I I 0.52. dupa alezarca de degrosare ell elasa de precizic 2 sau R" = 0.42 0.~ I . Alczare de Iin isare.19 0. T'abelul 9.5 'r 30 35 40 50 60 80 ~i peste Gbsc.1 1.08 0.09 0.1 1.06 0.1'7 0.--.17 0.1 1.8 I 1.) 0.m. :3 1.5 2.31 1.6 ~O'401~1~.I~-.21 0.3 1.2 1.25 0.0 1 0.30 Avansul s.33.63 0. 0..90. .30 0.75 0. .34 0.42 0. 0 2.16 0.1 0.:.0 1..12 0.

31-40141-50151-60..3 0. ' I I > 70 Tee..0 1.35 -- 0.5 0.' la alczarca din otcl rapid Diamet. inaintea alczarii de finisare. Durabilitatea economica <1. Grupa I I. • Fonte ':. 8-a de precizie sl Ra = 3.Iul prelucrat ~i sint prezentate in tabelul 9. _C~ n -rl~j i~ ."n'it~ .2 84.1 I i Tabelul 9.7 Obsernaiii.ru l nominal D.2 . Ga Cll il '.8 0.05 .40. Gru pa I.2 -- 2.45 0. 10 111-20121-30... .5 I 0. mm/rot Grupa Grupa Grupa I II III 1.1 0. Alezarea dupa gaurire sau l argire pina la cl. FIB = 150 ~ I~ Bronz.:'-': Valorile coeficientului C. Yv pcntru alezonrcle cllludrlee din otel rapid Xlatcrialul prelucrat Cv =v Xv l'v O~el carbon. Grupa Ill. 1.-'-- Avansul s.5 0.8 I I 0. ~i ale exponcntilor se detormina in functie de materia. ~'~ . dilpa ale zare de dcgrosare.a 2-fl de precizie si R.2 ° 1 0.5 Fonta maleabila.7 0. 1 = 75 ClaN/111m2 Fonta cenusie.3 I I 1 0. =v.2 I I 1 0.2 0.6 0.4 -1. Alezare prealabila.8 1. mill 1 ~. Tube/uI9. 1.""..3 0.15 -- 0.9 -- 1.41.5 0.4 0.. 140 28 .6 1.6 -0. .. Alezare de finisare cl. Alcznrca fina (dupa alczarca de dcgr osare) in cl. mm i i Materialul de pre lucrat <.6 0.3 0.6 1.61--70 Durablltatea eccuomica.05 115. a 2-a de prccizie si Ra "" :3.5 0..3 1.6 I 1 0.1 --- 0.ll11. Avansurl la alezarea alumlniulul ~i a allajclor lucrfirilor de gaurire aeestula 5 10 20 30 40 50 60 80 I 100 I 120 I 0.'.4 '--0..! O~cluri 115 /' 2.6 .1 ---- 1.6 IJ-m. alezoarelor din otel rapid ia valorile date in tabelul 9.'11.1 32 ~157 58 1 75 ~ 97 ~II061122 1171138 160 C >.. Yalorlle coefici('ntlllui Cv ~i ale expone nrilor m. Xv. i I .8 r. du pa gilurirc sa u largire.6 IJ-m.4 2.2 .2 0. Durahilitatea CIl alezoare economica Te.8 1.39.= 1..4 I I I 0.3 0. FIB = 190 I 10.. 0.9 0.26 Tcbelul Diametr ul ale zorului Djmtn Grupa Normarea 9.2 0.5 1.40. FIB100 .

este limita de rezistenta la rupere a otelului. TubelLll9A3. este de T = 30 minute .. uti1izind a1ezoare cu placute PlO. 50 mm.43. pentru a se asigura 0 calitate corespunzatoare suprafetei prelucrate.9 r (9.9) in care IJ.3 'so. p. 05 • IJ 0.H. pentru D = 10 . Vitezele de asehiere la alezarea eoniea se dotermina in aceleasi conditii ea la alezarea eilin'driea. Durahllltatea alezoarelor cHle dure la prelucrarea Io ntel ell HB=190 . a otelurilor en Cr 9i Cr=-Ni necalite.Alezarea gaurilor 27 La alezarea de finisare.G Ha. fonta 9i bronz.10) La prelucrarea eu relatia fontei cu alezoarc cu placute dure.. (9. 1'0. mm 0. 'Tobelul 9. vitezele de aschiere nu trebuie sa depaseasca anumite valori lirnita. la prelucrar ea fontelor en duritat e HB = 190.11) Durabi1itatea alezoarelor cuplacute dure.. < 90da"-'/mm" Ot cl cu er> DOcb"-'/mm" FonEi. Dnrabilitntea economica Tee a alezoarelor conics din otel rapid este data in tabelul 9. mini 30 I 10 15 20 I I ! ! 30 40 O!el en C.12. vitcza de aschiere nu trebuie sa depaseasca valorile prescrise in tabelul 9.3 ") Lp - [m/min]. La alezarea de finisare a gaunlor in piesele de otel.. . viteza de aschiere se derermina en relatia vp = Tm c. 5 . 'DSv -t/» ·sYv [mjrnin] (9. Yalol'ile limitil ale vlt ezol de ast hiere la alezarea de Hnisnre Rngoaftatea :'L:(":r:_. t jJ - To. La a1ezarea otelului dilit cn alezoare cu placute dure. HBl. en alezoare cu placute dure.8 I Durubilitute a T. Lroriz 12 8 15 6 4 8 45 60 90 120 Durabilitatea alezoarelor en placute dure. sint date in tabelul 9.43. Yiteza de aschiere la alezarea otelului carbon de constructie. ' .42.lt:l de prcluorat l. la prelucrarea otelurilor calite. in daN /mm2. Valorile eoeficientilor ~i ale exponentilor relatiei pentru caleulul vitezei la prelucraroa otelurilor calite. en pIadurltatca suprefetei. are valorile treeute in tabelul 9. se calculeaza cu relatia 4900 'Do. m Diamct rul D. viteza se calculeaza 100 000 ".~l _ 'I!~ [mjmin].45 'so.

18 0.56 0.34..12-0.5.45 0.25 0.33 0.10 0.20-0.25 0.60 0. mm Or de pr clucrat 1 f . Vv' ~i m..05-0. Valorile eoeftclentulul Cv ~i ale exponentllor xv.15-0. 'I'impul de baza se determina cu relatia din tabelul 9. cind diametrul acestora depaseste 35 mm.i aliajc de alumil~iu .4 7.15 0.75 0.)5 0. prclucret da:N/mm2 Cv 53 41 33 22 19 Xv Yv s» In Cromansil 115 125 135 145 155 0.20-0.44.10-0.43 0.20-0. 30 0. perpendiculare pe axa gaurii.52 0.37 0. mai ales. bronz ::.10-0..74 0. mm 51-60 01-70 ::> 70 Ma teria lu l de prelur-ra t .08-0.25 0.05-0.27 0.29 0.. Durnhllltnt ea eeo nomleu Tee la ul ezmea Diametr ul eonieii CII alezor din orel rallid nominal.30 ().12 0.50 I i .85 30 HGSNA I 170 I 14 I Tobclul 9. a.15 0.06-0.45.12-0..10-1. Lamarea gaurilor constituie 0 adincire exterioara a partii superioare a gaurilor.12 0. Avausurt recomandate la adlnclrea ~i Iamareu eu seule din o! cl rapid ~i din earbur] metalice Materialul Diametrul de prelucra t .25-0. Tubelnl u .23 Tobelul Normarea lucrcrilor de gourire 9.08 0.15 0. care au un eep. Avansurile recomandate pentru adincirea cilindrica (frontala) ?i conica a gaurilor sint prezentate in tabelul 9.15 0.20 0. a larna Otel j or > 60 cu da1\jnlm2 Fonta.25 0. ~i se foloseste.26 0.25 0.15-0.0·1 0.43 0.30· 0.30 0.20 0. 10 11-20 21-30 Durabilitn 31··40 tr-a 41-50 cconomica T fc. sau eu adincitoare conice (tesitoare).20-0.20 0.i. mill t I )J I I I O\eluri Fonte 15 23 2·1 32 l I 41 53 57 75 I 73 95 90 106 138 122 1·-- I 117 loO 9.15 0. la alezarea otelului caIit en alezor en placu!e dure Zv Materialul de Gr. iar vitezele de aschiere sint cuprinse in tabelul 9.10-0.30 0. .20 0.10-0.53 0.46.15-0.39 0.08-0.20 -0.40 0.10 0.12--0.1 0.52 0. de ghidare.15-0.08-0.25-·0.19 0.12-0.70 0.25-0.:~ 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0.12-0.25 0.08-0.32 0.46.: cupru 01cl CH 60 daN/mm2 .40 0.85 1. Adincirea frontala ~iconicc a gaurilor ~ilamarea 1 I • Ji Prelucrarea partii superioare a gaurilor se realizeaza cu adincitoare cilindrice.4 0.3..15-0. la preluerarea supratetelor plane.

47. Determinarea timpului cjutctor Timpul ajutator ponente: ta" ta.49. piesei . La prelucrarea aluminiului 9i aliajelor acestuia. Vlteze reeomaudate ~i scule de Iarnat diu otel rapid. Rp4 Pliicute dure 80-100 60-80 120-160 120-140 80-·100 160-120 Timpul de baza se calculeaza cu relatia din tabelul 9. Or> Aliaje de aluminiu Fonta ~i bronz Cu racire Fara 40-60 Tee la adtncire Diarnetr ul racire rip.04-0. 100 aluml- Oteluri Fonte Oteluri ~i fonte I ate! I rapid Carburi metalice I~I-I 30 Materialul sculei ~I 2t I 56 85 50 I I 60 150 60 1_~_L~3'<~_ 42 __ 1 I__ I ~I 80 40 Tubelul 9. Matcrlalul prclucrat ojet. sculei mm 51~60 Mat erialul Sucla I ~2ol 21~30 I 31~40 I 41--.36.06 Rp3. ~L\. Avansurtle ~i vltezele recomu ndate pentru adlueire nlului ~i a aliajelor acestuia ~i lamare la prclucrarea Viteza Operatia Avansu l pc dinte Sd.04 0. Durabilitii!i 7-12 economlce 12-25 ~i Iamarc d.Determinarea timpului ajutator ta la prelucrarea Dp.6.02-0. se determina in Iunctie de sistemul de asezare 9i tixare a piesei in dispozitiv sau pe masa masinii iar valorile sale sint prezentate in tabelul 9. mm/dinte Starca "» m/ruin ma tertalelor Recoapte C'-tlite Tesirc Larnare 0.48. la operatia de lamare sint aceleasi ca i}i pentru adincirea gaurilor i}i sint date in tabelul 9. Timpul ajutator t. fazei de lucru. .48. avansurile 9i vitezele recornandate la adincirea conics 9i la lamare sint cuprinse in tabelul 9. mjmin 10-18 Tobelul 9. cupru.50. Rp4 Rp3. evacuarea aschiilor . Or~ 60da~/mrn2 alama I Old. ta3 i: - ta prin gaurire are urmatoarele . 291 eu adlncltonre m/mill 60daN/mm2 Tabelul 9.ezele recomandate pentru lamare sint indicate in tabelul 9. iar vit.'0 I > 60 280_. vansurile recomandate 9.49. corn- in eazul prelucrarii pentru pentru pentru specific prinderea ~i desprinderea comanda masin ii-unelte.34..

45 10.82 I . P"nT Fiira 1-----1 Cn I__ V 2 (J.i l:'id" '" fara ~ suport.verificare 0.8lpnclImatieii P sau L --- r.24 10..98 11.iirii_ V t. 0.25 10. 511-----------1 ~_I---1-9-.95 I 1.. _ 1.3 mill.--·----·'1 P..~J ..:1(j 1 O.35 Q ii) Q '" . pe un) snport '. r: 1_ mccanlcri P sau L I_!':.1 0..8711.38 10..1711.28 10.l! .80 I 0. 71 10._~~_.!~J O.i fi xarc a picsei JVIoclul ceutriiri i Starca suprafejei de ba zare a picsei ~ ~ -8 ~ x I I 1- I ~ ~ I a.98J_~1_~J~' 22 V 2 I -I 1 0.52 10.8'1 I 0.31 10." I~~~' E ' I I 11._ ••• __ !I Tobelul 9.34 I I 0.5 O.45 2.15 (J. 4. c.~1~. (- ~~ .-'~-'~5--'~~~:::~ :.20 2_~ =~~~_~_. I-~-I---·---'--~--I-----'---~-I-.8.45 0.ll 10.97 I 1.-~- .. 56 I 0.-~-I~:~~I ~~I-~~~ I 1.05 d P sau L 1.~.-52J-Q.". H .p.1G 10.~~~1~~~_. 2 1.12 g: ~ Q.• Modul de pr'indere :.57 ~ ..35 10. I 0.7:31 0. _p I N.3G ::l .s E lmecauir.5 fn _~.•.7c1 10.a en exccntric P sau L 1 Fiir!} V 1~ I I I~'2~ Cu V 0.0011. ._:?~l_t.. 87 z o ..5 1 3 5 8 12 20 I G:3 I I 1.40 I 0..21 10.18 10.30 ~__ I Q IN.50 Thupul njll/MOl' Manipularea pieselor Manua lii Masa picsei .0-~0-1~24 0.~I·~··--1-~~~-1<:_~.LOO I 3. 62 I 0. •. V H Obseroalii.52 0. D= =~~=~.j~J_~./).N.GG 10. 42 1 (J.80 10..p.82 I 2.. 2.41 I I O. pin.GG 10. 120 1 B Surubur c> si bride i ...1 I Cu 1-----V N - I 0. .24 3 I I (J.'i la: 1(1l pentru prlnderea ~i desprhlllel'ea p iesel = Cu rnijloace de ridicat ~ Schi ta slstemului cl:.lG 10.prclucrata : N. kg. ]"iirii Cn V L .L Iamtnatii : V .80 IQ Q< c: iD ..20 I I 30 r 2. 80 I . In ca zul prinderii picsei ClI un numar mai marc de surnburi decit eel provazut In normattv. priudcre :J t/.-- ~ Suruburi _.lO 0.lleprelucratii. P sau L G2 .----'~-----'. 1. 50 10.59 0.\"~""~~Wt:~i"~'iIi·"./10 1 1.:17 10.27 50 I I 2.41 ID I O.77 n .---.. Legen da : P ..29 10.GG I 1~'~--1-~.G7 10.57 0. pentrn fiecare surub in plus se adaugii.~:~-I<-~.:l u C )~"' I O.73 ~ suspeudat -J 1"-----.-1-8--1.57 ' ~ _ ) _.

07 0..• c: ~)Clj .170.27 2 o. 1 O.46 0.12 0..210.180. v------·'tfl«~~la ~~' CuP.-~ '" .-~.1.50 dispozitivuhli de ascbii (cont inuare).220.08 0.2_9~..l2 1 2 0. . . ------ \ 1. 300 x 500 . Timp ajutiitor lal pcntru priuderea ~i dcsprinticrt.].090.18 °.520.320.170. 1 0.1:30.621°. 10. -IlI..en cheie.~1~_~ __ 0_.-f-. C .110.2510.. mill 1 I 1 10jO.1310. 2.surub : I' . Timpul pcntru curiitirca dispozf tivului de aschri se aclaugii la timpul cle priudcre si desprindcre a picsci cln d se consldera ncccsar..25 0.32 °.36 ~~ 0.42 ----- =: 2 0.13 o.17 0.:: .~77 I~ 75. ___ -- .i dupii suprarata ciliudrica sau dupii douii planuri //// ~ " ~: .431°.450.140. ".3_1~ 37 ._2_5 (_l.-:~~ 8(_C_) F.---.160. '.{.240...-~ -- Cu un ~urt dupii alczaj Cu P sau 8(M) t5 Obscrootii.240.150.330.100.12 0.19 =.160.200. " S i5 100 x 10O 200 x 30() soo x 500 500 x 1000 >500 x 1O0O 0.180.280.'.-..170. Pc prism.05 0.)°1°.07 0.s 5: C< C --I Cll$(1I1).270.2310.1 'o:l ..-4-5 1 l 4 __ 2 __ 0_.10 0.310._2_2 0_. 111.28 1.3 0.150.J._2_3 7~ P l~a~I_~(C) 1 2 __ =_ ~~2 0_.plullta : M .3 0.5.' 0.280._2_0 0_.----.470.27 0. r. 0.340.140.57 ~~4'O.28:0.07 0.-.130.53 2 0.2° °.250.5210..f. 21jO' 2210' ~ ~T' I -- ~~IO'2~1'0' 3~110'~4 10.080.I __ -1---1---1-- I.:i .~.:i~ 500=1000 '" 2 >500 x 1000 0.381°.---11 1 10._0_9 0_...A 0.5(C) 1 2 - 0. .370.70 0..3'10.~ --.240.fara fixarc._0_8 0_.11 0. P sau _$(M)_ P.0..180. o:l / ~ """ ' Cu P sau. I__ l~r 0_.390.190. min 1.340.---- +' o:l .~--'-~~ 'in .: r.14 0.j)~ -0 •.- -. 3.150.--- 0.-- -- In dlspoziliv cu capac rnbatabil en .410.200.1°.270.._3_1 0_. C._3.--- ----- CuP c3"§ ~ .14 0.06 0.380.24 0.3410.22 --.11\"..28IO"l20.570.o:l .36 ()~20 310-...----"--~----. kg. . 77..J. se 0._1_11~~ 0_.. <l) I .-- 0'" .17 0.lGO.08 0.0.12 ______ I__ I I__ ~' __ .09 0. sau en I -~~-----.1 --~- I I . C iD 7i ~ - 3' "0 = [ F.12.080.) 0..: 0 ~ S c: sa c> . I I 20 leu acr corn.060.:i ="-< o:l Cl) . °1°.manual. 1 O'lOO'110'130'~70'190'200'?20'271 2 O..050.4-5.•.--p--I--i. sau ·5(C) 10. .06 0.do.200.1(.1. sau .060.36 -- 1 . :I C Moclul de ba zurc ~i prindcrc a picsci Modu l de ro Schi ta dispoz.200.:i c> +' ". La timpnl din tabel se insumcaza ~i Limpul pentru curatirca dispozitivului cle aschii.. --.. -0 •.35.10 0.27IO. Lcgenda : F.Tubelul C'urajirca mauuala plllala Ivloc1ul de curajiro 9.-- -.:i "oD 100 x 100 200 x 300 ~r..380._2_8 0_.09 0.) . =__-_ o.13 0..2810.".2:2 0.410.2_119~~! 0_. or .-4i -o.27(l.cue.240.270. e.: 0 u ~--- .0.00 '""' o:l .5(M) Cn P sau $(C) ( llpd a czuj //.10 0.20 7/~77 I.570.S:: c: . '" Z '-' a.310.7: _S~ll_1:. in Iunct ie de condltfile tehnologice concrete ale prclucriirit.210.09 0.::>2 ••• ~ .i tiv nlu i de »rindcrc Curactcrist ici ale dispoz it ivului fixare a ptcsci ] Masa PiCSCi..-- .43 0.220.------- 0.51 °.._3_4 ~~~I~_~ .140.09 0. _.. (_l _' 5_0 -=_ ~:'~I~~.08 0. 3? 1 0.---. 1 --------')------ c.'" 00 100 200 300 500 >500 x x x x x 100 300 500 1000 1000 0.15 111 ulcza] sa 11 in locas dupii suprarat a clllndrlca ~ CU r. --- -.230.4/0.:i ___ --------- 1__ F.".210. .400. .120.10 0.-T510~ (C:f61-=-. 180.J.430.50 1 3 5 8 12 1 "limpul.34. _C~ly~_1I1_a __ v.jell poria sau pri IBa t tcx tile 'Limpul. cu manivclii en exceu trlc.200..18. 1 1 .0.270. -- C ]..330.37 -~ .a p iesei o RI iii ill dispo zi t ive specialc ell uu singur lac de pr-inderc ~ c Cu manipular a ~.--. de f.1_80_. clanl a de fixare.!l_0_4~~_.1.480.3-6-o.f.-35 1-0-._1_51~1~_0_.100.220.251 0._.66 '" -o~ •.070.170.--------.08 0.

Valorile timpului ta" in functie de parametrii tehnologici. Determinarea timpului de deservire si de odihnc 'I'impul de deservire tehnica tdO timpul de deservire organizatorica tdO si timpul de odihna 9i necesitati fiziologice ton se calculeaza in tunctie de timpul de buza.27 'I'impul ajutator i. '.330.51.lGO..70 f:'C c.3°1°. sint cuprinse in tabelul 9 ." . ..0610.:.110.08!0. .> Ill1a~"~1 I I piulitii ell chcic surub ~i pillJi~ii ~I 0.4310. 0.52.17 ~ ~~ '0.33 ..~ I '5.80 0. ::.0.~ ~~ 'e:.200. Timpul ajutator t-. c.2510. sint prezentate in tabelul 9.570.490.G9 0.--=-I--=. specific Iazei de lueru.•.5 ~S~.4°1°.> I CU st if'uri dupa I oriIieiu -~' :_~ ~ _ "".7.43!0.800._ .0. Timpul ajutiitor tal Modu! de pr-indere ~i Iixare a piesci sau a sablonulu! Schita ststemului prindere de Manipularea Nr. Manuala organelor 1-----------------Masa piesei. pentru evacuarea asehiilor depinde de caracteristicile dimensionale ale sculelor aschietoare ~i de natura materialului de prelucrat.1210.3610.66 0'430"150'5010'5r~620'700'7r'8~ I. 95 1.52 O.3010.10i~J~/~-'~0..0710.491°. - - - - 0.38 I_~--=-1'140'150'17Io'21 I 1 . 10 1.~.••. eo H surub si bridii Cn clcrne eu surub ~ r ~ it -~ 1 2 ---I- 2 --=. I 1 0.3610.5110.~~O.08 82 0.--=. 8 12' 20 I I I i .951.13/0.~'~ Filril Iixarc ~f] ~ 0.30(.! _~ Fara fix~rp. ~ 1 1---1--1--1---1--1---'1--'-- ~u ~:ll'Uburi bndc ~& /1 . Valorile timpului ta.3611°.---:---:--0. respectiv timpul operativ.2~0.~2 Normarea lucrarilor de gaurire Tubelul 9..700.150.06. 9.59 0.29.> c> I cu 2 ~ o'C :0 '" w "uz-: Co .= '" <.25 . are valorile mentionate In tabelul 9.53.. 1 _____ 1_-_--=-0.561'°.120. depinde de caracteristicile masinii de gaurit ~i de felul ' minuirilor ~i miscarilor de comanda.1510.• '.86 0.0.241~~ 1 10.5 1 3 5 .36 2 1 CU surub ~i --=--=-I-=- . _.200.0910. 1010. ~ -= c.410.---cc---:---. is <J> ------1 ~l e.4°1°._< ~ "'.50 (eontinuare).--=.. i~. in de fi xare I---c---. 15 1.GOIO. luindu-se in considerare masa piesei ~i diametrul maxim al giinrii ..250.250.. 'I'impul ajutator t«.

02.40 1..04 0.03 I - 0.7812.315 . 1.50 --'--'--'--'--1---1--1--1 _ 1-'-1_1_1_1_1_1_1_1_1_'- __ 1--1--1--_1---1----1---1---1--_'-- _ 2. 1.5512.40. 6011.06 0.08 - 0.23 - 4.33 1.25 Obseroatii. 1712.03\ 0.02\ 0.06 0.06 0.05 0.38 1.1513.i de odihna pentru prinderea ~i desprlnderea piesei pieselor Palan electric sau pneumatic kg.07 - - 0.08 - 0.9612.08 •.07 0. - 1. In cazul prelucrarii piesei eu sahlon.03 0.-Scltimbarea turatiel sau a avansului Pornirea sau oprirea sistemului de racire Montarea sl demontarea bucsel de ghidare eu diametrul interior d.03 i 0.172.66 Tabelul 9.I 1.5 20.4811.23 - 1-=-1-=.0 i 0. I SO I 120 I 200 I 300 I 500 I SOO 11200 2.04 1 0. - 1. pinil..10 1.0 3.3+.34i2.0 80.07 0.06 /).22 13.05 \ 0.Determinarea timpului de deservire .08 0.0 31.5 50.03 ! 0. TimpuI ajutator taa pentru eomanda maslnll-unelte Diametrul Felul minuirilor !}i miscarllor de comanda <.5°1 .1712.8°13.02 0.05 0.17 2.09 3-c.03 0.0 Pod rulant 33 I 50 I ~.9513.06 0. la: ..96 2. 2311.08 0.07 0. 10•02\ 0.02\ 0.8514.04 10.07 0. 0.07 0.6 5.33.031 0.30 '13\-50'151-75 (min) ! >75 Cuplarea ~i deeuplarea misciirii de rotatte a arborelui principal cu .65/2.02 12. 1. mm.06 0. In cazul prinderii piesei sau a sablonului supra pus cu mai mult de douii organe de fixare.05 4.04\ 0.-I I 120 200 I 300 I 500 I 800 11200 I 30 I.021 0.07 0.3412.04 1: 0.031 0.15 116-25126-351 > maxim 35\ Timp al gaurii '~'~ .4°12.50 13•90 1. p!nii la: buton maneta buton maneta 0.03\ 0.05 0.04 0.06 0.1012.51.09 0. 7312. la timpul de prindere si desprindere a piesei se insumeaza timpul necesar prinderii ~i 'desprinderii sablonului. 14!11.3 min.62 3.09 - 0.041 0. 2. pentru fiecare organ de fixare in plus se adauga 0.

mm .)t- tt _~..100.080.060.100..g~ ']i.61 0.16 0.181 0.200. mm plna la: Rabaterea dispozitivului avind masa.68 0.180.04 30 50 0.78 0.16 - - - - - - - - .04 0.20 25 >25 1 ~i 2 3 4 5 6 0.060.39 0.12 - - - - 0.09 0.~ I :.560.100. .18 0.36 0..07 - - - - - - 0. Timpul.070.660.090.88 0.9 < 45 daNfmm2 I Raportul or ~ 45 daN/mm' lld.190.~.130.05 0.46 0. plna la : In mandrina Montarea ~i demontarea burghiulni.151 • 0. Iungimea.34 Tabel 9.53 0.130.- - - 0.050.06 0. :a •.06 - - - - 0. pina la: 8 '" I 17 21 Fonta .78 0.06 0. \ 0.11 0.55 0.07 0.080.09 0.09 0.03 0..470.280.240.130.11 0. en sau farii fiirii -.130.12 0.240.410.360.31 0.11 0.16 0.03 0. eu .30 ]31-50 !51-75! >75 Timp (min) Rotirea dispozitivului pe ax.06 0.17 0.100.18! 0.090..140.98 0.. alezorului !n dispozttiv eu sehimbarea rapida pentru un diametru al saibei d.15\ Deplasarea Masa piesei.06 0.05 0. 15 !16-25126-35 ! > 35! .280. >200 kg.!l! aIel ar "" .05 \0.080.21 Tabelul 9.09 0.160.070.210. pina la : 7 10 1 I 2 4 6 9 12 15 19 1 2 4 12 17 1 2 5 8 11 15 ~ " '£ J'~ ~.13 - i ':~j :t4 :1- 12 20 0...330.270.200 piesei...26 - .060. Numarul de retrageri.080.62 0.440. kg. . J. I .440.04 0.13 0.360.02 0.060.040.180.310.12 10. min 3 -5-8- 0.04 0.21 0.::.10 - -.sau dispozitiv.10 0.121 0. cu fixare Dimensiunea dispozitivului 1300 X 500 500 X 1000 >500x X 1000 5 15 30 5 15 30 5 15 0.08 0.320.. adincitorului.:-F~ - - ~ 80 0.- - i .04 0.06 In eon morse - - 0.21 0. Timpul ajutato» tas pentru evaeuarea asehlilor la maslna de g8urit . pe dispozltiv. CD ~ 3 I 4 6 8 11 14 17 21 I I 5 I I 6 11 14 I I 7 8 11 14 17 21 :.51 (continuare) Diametrul Felul mlnuirilor ~i miscarilor de cornanda Normarea lucrarilor de gaurire maxim al g~urii .150.20 0.09 0.47 0.09 0.

5 I- - 4.10 - 0.5 3.55.0 I >20 .5 5.15 0.11 0. la masinile de giiurit radiale 500 1000 1500 >1500 0.54 ~i 9.16 0.09 0.0 4.5 4.15 0. Iarglre eu liirgitor.20 0. <1.0 2.0 3.0-=4.13 0.12 0.8 1.0 -- 6.0 3.5 5.Determinarea timpului de deservire T'abelul ~i de odihnii ta4 35 legat de Iaza maxim al gaurii.0 I 3.14 0.11 0. Timpul de odihna ~l neeesltatl fire~ti ion pentru maslnl de gaurit Masa piesei.0 3.11 0.5 4.5 3.2 0. B se acorda clnd ascutirea burghiului se face de muncitor.00 >5.16 0.0 5.5 3.0 3.19 0. A se acorda cind ascutirea burghtului se face eentralizat.00 1.6 0. (mm) 51-75 min 9.0 - . Gaurlre dupa trasaj \ Gaurlre eu bucse de ghidare. dat In tabelul urrnator : Deplasarea eapului portcutit.5 4.16 0.18 0.15 0.09 0.06 0.0 3.13 0.4 0.0 1.15 0.7 in % din timpul operativ Obseroaiii.55.19 0.9 1.10 0. pina la: Timp operativ Timp ajutator mecanic ~i manual in ~fo din timpul operutiv 0.0 1.0 I I Timp I in % din timpul operativ I 5.3 Timpul de deservire organizatorie1l 1.0 I 12.5 0.0 I 20.00 50 50 50 50 50 50 3.12 - 0. Timpul ajutiitor Caracterul lucrarii I Pe I lungime. pentru caleulul timpilor tat.12 0.5 1.0 I 8.50 2.12 0.18 0.13 0. in kg.0 4.15 - 0.0 3.0 3:-54':"0 3.17 0. Tobelul 9.14 0.51-5.06 0.14 0.0 3. Tabelul 9.5 6.15 0.4 Valorile procentuale din timpul de baza sau din timpul operativ.09 0.7 0.54.0 5.17 0.08 0.0 4.18 0.0 3.0 I tnnl 5. ton. mm pina la: 0 I I Diametrul 15-30 I 31-SO I I > 75 Timpul.01-2.5 5.8 1.53.5 3. in plan orlzontal.08 0.5 4.5 5.6 0.5 1.5 1.16 La masinile de gaurit radiale se va adauga la timpul indicat in tabelul de mai inainte si timpul pentru deplasarea capului portcutit in plan orizontal. alezare 50 150 250 500 50 150 250 500 50 150 250 500 0. Timpul de deservire a loeuluide munca pentru masinl de gaurit Diametrul Caracterul timpului de deservire •• 15 maxim al gaurii I •• Timpul de deservire tehnicii in % din timpul de baza A B 30 I 1 16-25 31-50 I I 26-35 51-75 I > > 35 75 I 2.10 0.10 - 0.0 0.0 6. tao sint trecute in tabelele 9.

Utilizind masina de gaurit G40 se adopt a turatiile : n = 1400 rot/mm. T = 16 min. . KLv = 1. Se iau urmatoarele valori pentru avansurile de burghiere (tabel 9. KMv = 1. prin urmatoarele operatii : . m = 0.7. 'V. 1.pentru «P 8 mm. pentru «P 8 mm. ~-. Burghierea Se burghiaza in plin la ~ 8 mm ~ila ~ 20 mm. T = 31 min.9. Pentru burghierea la ~ 8 mm. = 70 kgf/mm2. . KL" = 1. pentru ~ 20 mm. 'I'uratiile respective.07 mm/rot in cazul «P 8mm ~i s = 0.32. K"p[m/min]. ]. KTv = 1. Coeficientii de corectie Kpv = K''VltKT"KLvKsv au urmatoarele valori: KMv = 1. KTv = 1.5 mm.2 mm.11): .86. pentru «P 20 mm.:tl ~ ~ 'Go ~I ~.86. cuprinse in tabelul 9. la 21 mm. pentru «P 8 mm.36 Normarea lucrarilor de gaurire 9. pentru «P 8 mm.13 mm/rot in cazul «P 20 mm. ~. Ksv = Bezulta urmatoarele valori pentru vitezele de aschiere : = 59 mjmin.1. n = 541 rotjmin. = 7 .l1 t/)- + l2 + l [mm . -irTms'Y. '011 = 34 mjmin. Exemplu de colcul 01 normei tehnice de timp la gaurireSa se prelucreze semifabricatul din fig. a. Durabilitatea burghiului (tabel 9. i . l1 = 4 mm. Fig. Timpul de baza (tabel 9. l.8 mm.= 14.14. Material OL 60.8. x = 45°.Iargire eu largitor.pentru «P 20 mm. Piesa tip bucsa prelucrata prin gaurlre. sint urmatoarele : O.4. 9.2) v» = o.adincire de ambele pa~i. calculate corespunzator acestor viteze de aschiere vor fi: n = 2360 rotjmin.3) va fi dat de relatia .2 ~i 9. 10 bucatd. Z2 = 2 mm. l1 =10 mm. la 21. Viteza de aschiere se calculeazii ell expresia (9. cu•. burghiu Rp. l2 = 1 mm. cu a.". . 'Op _i . . pentru «P 20 mm. Zv = 0. Valorile coeficientilor ~i ale exponentilor..1.9): s = 0. n=450 rotjmin pentru <I> 20mm. iar pentru burghi9. Yv = 0. . L = 35. pentru «P 8 mm . Ksv = 1. erea la ~ 20 mm.gaurire de ambele par~i. Se prelucreaza 1.alezare eu alezor.2.

02 min.51).32 §i 9. Timpul operativ (tb tal : tb ta = 0. Timpul de pregatire-incheiere . l2 = 2 mm. II = 11 mm. Timpul de baza va fi tb = 0. Xv = 0.51 min.1).007 min. pentru <I> 8 mm ~i pentru <I>20 mm.1n = 0. V8 = 58. c. ta2 = 0. T = 37 min .7). tb ta = 1. Timpul ajntator' tal' pentru prinderea §i desprinderea piesei (tabelul 9. TbUC = 1.14 min.3.57) va fi: . Determinarea timpului de deservire a locului de munca (tabel 9. rezultind viteza de aschiere vp = 22. Tpi= 0. b.14 min pentru <I> 8 mm §i pentru <I>20 mm.3.Exemplu de calcul la gaurire 37' Vitezele de avans in cazul noilor turatii vor fi : V8 = 98 m/min. pentru <I> 20 mm. pentru <I> 20 mm. Se neglijeaza timpul de odihna.04 min.05 min.17 min. iar viteza de avans Vs = 142 mm/min. Yv = 0. Timp de deservire tennica : tat = 0.8 mm. pentru <I> 8 mm.28 : Ov = 16.8 mm. Timp total operativ : Top = 1.3 min. iar datele necesare se iau din tabelele 9. ta2 = 0.2. Determinarea vitezei de aschiere v se etectueaza cu relatia (9.40 mm/rot.3 min (tabel 9.5 mjmin. Timpul de baza (tabelul 9.<I> 8 mm. Se neglijeaza timpul pentru odihna. rezulta urmatoarele valori pentru timpii de baza : tb = 0. 8 = = 0. Pe baza datelor mentionate mai inainte se determina : v = 25 m/min ~i n ' 379 rot/min. pentru <I>20 mm. 9.timpnl de deservire tehnica : tat= 0. e. d. b. . pentru '<I>20 mm.34 min.timpul de deservire organizatorica : tao= 0. Timpul de deservire a locului de munca (tabel 9. 2.1). pentru <I>20 mm. Timpul ajutator ta2. Se adopta masina de gaurit G40 §i din gama de turatii se ia n = 355 rotj /min. Zv = 0.03 min. tb = 0. Conform datelor obtinute.02 min.68 min.81 min. Determinarea timpului de pregiitire-Inoheiere (tabel 9. tus = 0. pentru .2 rnin.27)) : L = 35.30.18 min. pentru <I>8 mm. timpul operativ va fi tb ta = 0.3 . Timp de deservire organizatorica : tao = 0. a.52) : tus = 0. tal = 0.53) . = + . Timpul ajutator tU3 pentru evacuarea aschiilor (tabel 9. pentru <I> 8 mm.5 mjmin. Determinarea timpului ajutator. Tpi = 0.70 min.5.017 min. pentru <P8 mm. pentru comanda masinii (tabel 9. Largirea ell Hirgitor Rp + + + Se executa Iargirea de la <I> 20 mm la '<1> 21 mm pe adincime l = 35. pentru <I>21 mm.54). Considerind acelasi timp auxiliar de la burghiere.

1 mm/rot pentru cD21. Se neglijeaza timpul de odihna. b. ta = 0.8.Adineimea de asehiere t = 0. Zv Xv O.01 min.24): to = l + Zl + Z2 Viteza de asehiere vll = 12 m/ruin (tabel 9. Oonsiderind timpii ajutatori de la burghiere.05. e. timpul operativ va fi: tb ta = 1.41).2 mm.006 min. Timpul de pregatire-incheiere Tpi =0.2 mm.2 mm/rot Din datele de mai sus rezulta urmatoarele : vp = 9. n = 140 rot/min. .1».4. Timpul de baza (tabel (9. ta = 0. Rp a.timpul de deservire organizatorica : tao = 0. Considerlndu-se timpii ajutatori de la burghiere. = 0.30 mjmin . Lungimea de lucru : Z = 35. h. Tbuc = 0. m = '0. alezaj en prag a. la alezarea eu alezor Rp (tabe19. + . de ambele parti. = 10.89 min.59 min.08 mm/rot pentru <It 8 mm (tabel 9. ~i tb = 039 min pentru cD 21.38 Normarea lucrarilor de gaurire 3. d.46).0. (tabel 9. Pe baza datelor obtinute rezulta to = 0. Determinarea vitezei de aschiere.40) : C.3.03 min ~i tao= 0. Timpul de pregatire-incheiere: Tpi= 0.2 mm ~i 8 = 0.19 min pentru cD 8 mm. e. Se neglijeaza timpul de odihna.23 min. Avansul admis la alezarea cu alezor Rp: 8 = 1.8 mm la cD 21.34».3 min (tabel (9. Zj = 2 mm. Timpul de baza (tabel 9. T":> t"v • 8Yv = 0.47). vll = [m/mm]. TbUC = 1. -Ds.011 min. Jjv .90 min. . 'I'impul de baza : tb = 0. Alezarea eilindrlea pe lungimea de 35.2 mm.timpul de deservire tehnica : tat= 0. Turatiile corespunzatoare vitezelor sint : n = 477 rot/min la cD 8 mm ~i n = 180 rotjmin la cD 21.25 min. Avansul 8 = 0. timpul iperativ va fi: to ta = 0. Timpii de pregatire tehnica ~i organizatorica iau urmatoarele valori (tabel 9.2.5.54» : . Durabilitatea economica T = 41 min (tabel 9. d.6 min (se adopta timpul de pregatire-ineheiere de la gaurire) .2 mm. V ell adtneitor [min]. Timpii de deservire la locul de munca (tabel 9. + 4.54): tat= 0.36 min.36). Viteza de avans va fi: Vs = 160 mm/min. Vitezele de avans Vs corespunzatoaro sint: Vs = 38 mm/min la cD 8 mm ~i Vs = 18 mm/mtn la cD 21.67 min. Adineire Irontala eonlea. l2 = 0.1 mm .

iar piesa realizeaza miscarea de avans circular. realizeaza misearea de avans longitudina. Introducere In industria constructoare de masini se folosesc roti dintate eilindriee salt eoniee. din motive de gabarit. Pentru prelucrarea danturii drepte (fig. eu generate indirecta.la. fixaMJ pe masa masinii. a. ~ig.1) freza modul se regleaza la 0 cota corespunzatoare inaltimii dintelui si executa miscarea principal a de rotatie in timp ce piesa. Ultimele sint recomandate la preluerarea rot.ilor dintate cu modul mare (m >20 mm).i rot. Prelucrarea eu generatoarea cinematica se realizeaza pr in frezare eu freza-melc sau prin mortezare eu cutit-roata sau eutit cremaliera.2) este 0 metoda de danturare eu divizare continua. La frezarea danturrlor cilindriee inelinate este necesara ~i 0 rotatie sincronizata a piesei. Ca urmare. 10. prin rotirea piesei cu unghiul 2rr:fz.10.Capitolul 1111 TEHNICA LA PRELUCRAREA DANTURII ROTllOR DINTATE NORMAREA 10. pentru generarea elieei dintilor. . eel mai raspindit proeedeu fiind frezarea prin copiere eu freze disc modul sau eu freze deget rnodul.1. cinematica procedeului simuleaza angrenarea dintre cremaliera generatoare (materializata de prof'ilul normal al frezei-mele) ~i roata dintata de preluerat. '. Hotile dintate eilindriee en dantura dreapta sau Inelinata se executa eu qeneratoarea materializata pe much ill. Preluerarea eu generatoare materializata se realizeaza prin frezare.ii de preluerat. Imdnce prm copiere en freze dISC SI freze degct Frezarea danturii eilindrice prin modnl.aschietoare a sculei (metode de eopiere) sau eu qeneraioarea cinemaiic« (metode de rulare-rostogolire). 10. dupa preluerarea tiecarui. nu este posibila _ utilizarea frezelor disc modul. ea 0 component a a mi~earii . gol este necesara 0 miscare de divizare.1.' rulare eu Ireza-melc (fig.Prelnc:area danturii . mortezare ~i brosare. eu dantura dreapta. pentru preluerarea intregii latimi a danturii. inclinata sau curba. . Freza-melc executa miscarea principala de 1'0tatie. la prelucrarea danturilor in V sau W sau acolo unde. Danturarea efectuindu-se gol eu gol. dupa prineipiul dreptei mobile.rotil?r dint ate ci. unde z este numarul de dinti a.

deosebindu-se 0 cursa aetiva (vertical descendenta) ~i 0 cursa pasiva (vertical aseendenta). .~srl Sv 'n ~ Fig. +. este necesara 0 miscars de avans.fJ rare direeta a profilului (J dintilor.3. 10. pentru obtinerea danturii drepte este necesara 0:.40 Normarea tehnica la prelucrarea rotilcr dlntote de rulare. Mortezarea danturi101' cilindrice prin rulare cu cutit-roata (fig. Sensul de inelinare al frezei rnelc... f ~d bazat pe rnetoda de gene~~:. ~i detalonat. iar semnul (+) coincide cazului cind elicea sculei ~i cea a dintilor de prelucrat au sen~ suri contrare. 10.. Frezarea prin rulare a danturii inclinate are. Deoarece contactul dintre tlancul rnelcului seulei si eel al dintelui rotii este teoretic punctiform. Prelucrarea se realizeaza in una sau mai multe treeeri. Este necesara insa inclinarea axului sculei cu unghiul ~ = ~dp ::b ~ds. rrezo ell ~lJc~ ~drMf'ta Sl~t. (X. realizata de scula sau piesa ~i dirjiata in directia flancului dintilor..rt~ . zului cind cele doua sensuri sint identice (fig. iar principiul de lucrn se bazeaza pe reproducer ea conditiilor de angrenare dintre roata-scula ~i roata dintata de prelucrat.'~. Scula aschietoare ~ ~ este 0 roata dintata cu ~ 2 ~ J profil evolventic ~orectat Fig.). 10. aceeasi schema cinernatioa.4) este un proeedeu de danturare cu divizare continua.. respectiv piesei. in timp ce semnul ( . Misearea principals de aschiere este translatia rectilinie alternativa a cut-itnlui-roata. 10.3). in ultimul caz fiind necesara ~i 0 miscare de reglare a pozitiei scula~piesa pe dircctie radiala.) corespunde eacc I . Notind cu ~as unghiul de inclinare al elicei sculei. in principiu..2 Prelucrarea danturii rotilor dintate eu freza melc. cilindrice eu dlnti dreptt inclinarea saniei portscula cu unghiul (. mrrnm t~ \! . Pentru asohierea intregii ini1ltimii a dintelui este neeesara ~imiscarea de avans de I fl / I . unde ~dP este unghiul de inelinare a elicei danturii de preluerat.~a.p:~. Simularea angrenarii mentionate se realizeazf pr in miscacile sincronizate de avans circular ale sculei..

i drcpti en cutlt-cremalicr a pe maslni tip Sunderland.reinceperea proccsului de aschiere (cl). -+----r-- \--4--/' rr ' I jt\tl ~:~JU+ -mIIL-__ "'- Fig.4. schema cinernatica a mortezarit cu cntit cremaliera consts din miscarea prineipala de translatie alternativa a sculei pieptene. realizata de scula sau piesa. 10. . Hotile dintate eoniee eu dinti dreptl sau Inelinati se prclucreaza pr in eopiere sau rulare.nd).deplasarea sculei in sena invers aschierii cn unul sau doi paai la care se adaoga ~i jocul (j) din lantul cinematic (d). . La prelucrarea pe masini tip Sunderland (fig. determina traiectoria elieoidala a dintilor robii de prelucrat •. 10. 10. In principiu. Prelucrarea dantur. du-se aUt in var-ianta cu dreapta fixa (procedeul Maag) cit si in aceea en dreapta mobila (procedeul SUllderla. cu scopul indepartarti intregului strat de asehiere. doi sau trei pasi.Introducere 41 patrundere (pc directic radiala) executc.e cilindricc ell dint. .aschiere (a).apropierea sculei de piesa ~i reluarea ciclului (e). . in fig. care. . Mortezarea danturii cilindrice prin rulare cu cutitul cremaliera este un procedeu de danturare en divizare discontinua cn gonerare indirecta aplicin- ~. .rotirea in sens invers sensului de Iueru ~i deplasarea pe distanta egala en jocnl lantului cinematic (c). Rotilo dintate eu dinti inclinati se executa prin lnclinarea sanioi portscula. a piesei (b).de la faza (d) pina la urmatoarea (e). Succesiunea Iazelor in cazul prelucra1'ii pe masini tip Maag este prezenta.6 ~i se compune din: . avansul circular 311 piesei ~i avansul tangential executat fie de piesa. Este necesara ~i 0 miscare de avans de patrundere.t rot ilor dintate cilindrice cu dmti drepti sau tnclinatl en cutit-roatii de mortezat. combinata ell translatia acesteia. fie de scula.5.retragerea sculei in directio radical a (c).ta. .apropierea sculei de semifabricat (a).deplasare inapoi eu unul. . Fig. scula se deplaseaza invers sensului de la faza (d) eu marunea jocului . La prelucrarea danturilor drepte inclinate este necesara ~i 0 rota tie suplimentara a sculei. . Succesiunca Irazclor pentru prelucrarea danturii rotitor di nla l.ta de scula. 10. fura rotire.5) sint necesare urmatoarele faze: . b.aschierea prin deplasarea sculei cu unul sau doi pasi (b).

10. 10..!!.6.procedeul Khngelnberg. 10.. 10.-.enta (paloi?-a) se executa ?-upa . o metoda de prelucrare pr in eopiere este ~i brosaroa pr in procedeul Revacycle. in arc de evolv.+c=h .8). 10. b) proeedeul Gleason (fig.!. 10.. ~i Alta metoda este prelucrarea dupa sablon (fig. este a~ezata or izontal ~i are fixate cutite pentru degrosaro ~i finisare (fig.13) . . c. c) procedeul Beale (fig. Dantura rotilor dintate eoniee eu dinti drepti sau inclinati se executa prin rulare cu ajutorul urmatoarelor proeedee: a) proeedeul Bilgram (fig.15).14).....9). In fig. astfel incit fundul golului dintre dinti sa se afle in poziti« or izorrtal a.. prm generare cu ajutorul unei freze-melc COUlee (fig. i. 10. Preluerarea prin eopiere ell freze disc modul a rotilor dintate conice cu dintl dreptl sau inclinati.rabotare eu un singur eutit . Danturarea.frezare cu doua freze disc . ~ -+~ R.. .42 Normarea lehnica la prelucrarea rotilor dlntote Prin copiere danturile conice se prelucreaza eu ajutorul frezei-disc modul prin pozitionarea piesei ea in fig. 10. la care scula.11) ..12 a ~i b) . Rotile dintate ~oniee eu dantura eurba se 'prelucreasa cu metode care depind de forma curbei. Danturarea in arc de:cerc se poate executa prin copiere dupa procedeul Formate-Gleason (fig. ___ I .7. 10. un disc cu diametrul foarte mare. e <9 Fig.7. Jll .. prin rabotare. 10.rabotare cu doua cutite .C I :2 Rot' Fig..-. 1 f.10 se prezinta rabotarea dupa sablon cu doua cutite. 10. Succesiunea fazelor pentru prelucraraa danturii rotilor dintate cilindrice ell dinti drepti ell eutit-eremaliera pc masini tip Maag. -L !I.

Fig. 10. .~~ Fig. Rabotarca dupa sahlon eu don a eutite a rotilor dintate conice en dinti . dreptf ~i'incllnati. Brosarca prin rotllor dinta te coniec procerlcul Revacycle a danturii ell dintl drepti sau Inclinatt. soma de ru/are Fig.13.8.77t// cult! tit finisore jJor/lilneClpentrl/ d/vizoFe rtiFd dil7{t Pr/mul cup' de dtyro. I y.AV(Jns de (in/sQre la 1't'lenire IJA .Divizare Wrll/l conulill tJll/. 10. Con de ros/o!lO/ire " Pion de pos/ogo/ire <.AB . Rabotarea rotllor dintate coulee cu dou a cutite proeedeul Gleason: a . Rabotarea rottlor dintate eoniee cu un cutlt prin proccdeul Bilgram. 10. Rabotarea dupa sahlon cu un cuttt a rotilor dintate coniee ell dinti drepti sau Inclinati.Introducere 43 A . Piesd \ K IJ) H .ffi-=¥{.9.11. .AY(JIls de degrosore BC -AYGns de semlj'-nisl7le CD . 10.sQre lroQ/a de don/UFO! Fig. 10.Con de rostogolire \ Fig. Frezarea rotilor dintate conice eu doua freze disc prin procedeul Beale- .dantura dreapta : b . prin 10.10.12. Fig.dantura Inclinata.Axa sCl/le/si j'flCfpulul orCfflSU/U/ .

10.Culile extedor Cui:!l! re.m.J..~~<9et7e/'oloort! 1i .ri. ::r ~~QQ~QfQ~ a C.' JJon/tI/T) 1'0. 'c :i" iD . .I' .16.ilor dineu cap portcutite..- ?f~':<.&eJ''1I--cume:r~ "0 iii C n Q ~ ckjlUJt!le su. o z 3 a .(ultt iiltet'ior definjs(l/7! [ullYexterior de/inistJN! :::l .. Prelucrarca t tato coniee epicicloide danturii rol.14../.j1fIlU_ll.·J.kc-. 10. 10. Fig. "//l mjJort Cl! 'piesa . a .inhn: er'(£:trtlfhl£ OO~ rJlK1~ inftniJr decrJ: deco~ ree/le reefl! Fig.l}/'/q et/oil/Ill/ .. Prel ucrarea danturii rotilor dintate coniee clclopaloide prin procedeul FiatMammano. . I/!{'flla..It_11 11 r I••• ' 7 U! 111. Prelucrarca dauturl! eonice in arc de cere prin procedeul FormateGleason.o/u178 .... " .\\ -.' -t' m "m .' Q...18. Fig. Prelucrarea danturil rotllor dlntate conice cielopaloide prin procedeul Klingelnberg.~~itmiL~O~~fE'i~~'j'rlifll"'tl~i./.' I~ ! Ce/'co'e~ CQ'jJ jJOl'tCl/jit re/ore Fig.k' rOlec..kfore ~lrulloflc .17.-~'\ ~ <V-'_">.g. __L . 10.t. [ 11.111II.

procedeul ciclopaloid (Klingelnberg). mmjrotatie a seulei . prin generare cu ajutorul unui cap porteutite grupate cite doua sau trei.18). Norma tehnica dintate de timp la prelucrarea danturii rojilor Norma de t.Iungimea de patrundere ~i iesire a sculei. se calculeaza cu relatia tb = (l ~i seula cu care se (10. n .3) .in tabelul 10. Determinarea timpului de preqdtlre-Incrieiere Timpul de pregatire-incheiere depinde de tipul masinii folosite. pr in metoda 3·z +--. 10. in care: l este lungimea dintelui.turatia sculei. = se ealculeaza cu relatia to Tpt/n+ + to. (lOA) j . k (h + 0. de natura operatiei. mm.16). iar pentru dantura cornea en dint! curbi .3. indiferent de masina executa danturarea. 10. la care golul dintre dinti se ob tine cu doua capete portcutite (fig'. 3 (Vol. zl(s melcate . Pentru preIucrarea danturii rotilor dintate cilindrice cu dinti dropti sau inclinati prin frezare cu freze-disc sau deget modul ~i prin mortezare eu eutit-roata sau cutit-cremaliera.k n.numarul de treceri. k) . Determinarea timpului de bozc Timpul (le baza (tehnologic). sint da~i timpii de pregatire-incheiere in tabelul 10. care ut. de gradul de organizare a productiei etc.frezarea danturii rouilor dintate cilindrice ell freze-mele modul t/} = (l + ll) . 10.1) in care definirea elementelor eomponente s-a facut in cap. astfel: . mm. i . (10. 10. II .2. timpul de baza se calouleaea cu relapiile specifice. 10.frezarea danturii rotilor avansului radial tjJ= cu freze-rnelc modul. 8 avansul sculei in lungul flancului dintelui. Pentru prelucrarea danturii rotilor dintate conice cu dinti drepti.2.2.2. rotjmin . + tdt + tdo + ton [min ]. nt .. I). 10. tu tunctie de felul preluctarilor.imp pe bucata N.Norma "tehnica de timp la prelucrarea rotilor dintate 45 Dantura epicieloida (eloida) se executa prin mai multe metode: Spirornanic.1.17) ~i procedeul Fiat-Mammano.I. (10. asezate peispirale diferite (fig.2. .ilizeaza un cap portcutite frontal (fig. s.2) + ll)i/(s·n) [min]. timpii de pregatire-incheiere sint dat] in tabelul 10.8 ·m)·z 1tt .

mm Diamterul 3511000 1 I> 1000 I .5 I 5. pentru preluerarea ro!i1or dlntate coniee eu dinti drepfi pe maslnl de rabotat Modulul maxim. 5. Pentru In tre 1 2 3 26 19 38 32 24 50 ~~ 1 20 1 60 7.0 7.2. min 18 1 22.0 6. 350 moduI I de danturare. m.51 6.0 12.5 7.0 - Tabelul 10.5 4.0 2. 12 min Pe dorn sau en mandrinii cu huc$ii elastica cu regla rea calelor pentru cutlte eu asezarea unor adaosurt calibrate pentru cutlte 1 22 20 rotlloe dlntate 30 28 eonlee en 2 Tobelul 10. 8. Timpii pentru pregatire-incheiere..0-10.0 4.6 - - - - 5. 30 ~~ l" I .5 6.- I 6.0 -.5 - - 5.5 31 4 operatii suplimen!are Reglarea pentru tiiierea danturii tnclinate l eu diferen tial Fiirii diferentlal . .0 13. la maslul de danturat Procedeul Freza-melc Modul de prindere a rotii Pozijia .5 . [mm] pina la : Metoda de asezare a piesei Pozitia 6 Timpul I Tp.3.5 5.5 Reglarea rnaslnll pentru tiiierea danturil drepte Montarea 9i demontarea dornului portfreza Montarea 9i demontarea sculei aschletoare Schimbarea lungimii cursei berbeeului Schimbarea bucsel de ghidare Schimbarea camel .0 4.0 18..1. pentru prelucrarea dinti eorbl pe maslnl de trezat I' Metoda de asezare a piesei Poz itia Timpui Tpt. 7.5 .0 10. 5 6 - .0 4. T 1Jh mln. eu sau _ Cu[it-cremaliera cutit-rotaa rotU.5 5. Timpii de pregiitire-inehciere T1J1> min.0 5.0 Timpul T pI.0 7. Tlmp de prgatire-inehetere Tpb mln. B. 7 8 9 10 11 12 - 4.5 4.•• 350 I 351-1 1000 I> 1000 A.46 Tabelul Normarea tehnica la preluercrec retilor dintate 10.51 25 J 27. Pentru operalii curente Timpul Tp. min ''"' ·I< Pe dorn In mandrlna eu bucsa elastica 1 ~.0 I 10. min virfurl Pe dorn sau pe dorn $i In consola Pe suporti (eu sau fara dorn sau in dispozitiv) Primirea ~i predarea doeumentelor.5 5.5 7. eomenzii eu Indlcatia SDV-urilor etc.

_ z·m.avansul pe dinte al frezei mm. mm. pe masini de frezat longitudinal (orizontal) tIJ = (1 ~ lSz .6) m + 5Jz nj'8t·k .4) m + 5J z .6) • "a doua treeere la frezarea rotii . mm.8) modul pe .frezarea danturii rotilor melcate cu freze-melc modul. intr-o singura treeere tb [(0.ii dintate care se prelucreaza . h . n '8c h .numarul de rotatdi jale frezei.Norma tehnica de timp la prelucrarea rotilor dintate 47 . m modulul. mmjmin . mm. . prin metoda avansului tangential. n -s. mm/rot. 8t 8M = 8•. mm/rot. rotjmin .prelucrarea rotilor dintate eilindriee prin mortezare --.lungimea dintelui.. n-s ~i eoniee cu freze (10.10) dreapta sau curba.l1z + 6)m + 5]z nf· 81' . nf .prelucrarea rotilor dintate eilindriee ~i eoniee cu freze-dise modul.avansul pe minut.:. z . 8M 81 (10. le . mm/rot.7) . mm.numarul de inceputur! ale frezei-mele modul .numarul de dirrti ai rot.11 z + 4. llz = + 7. . 8r avansul tangential la 0 rotatie a piesei... din doua treceri .prelucrarea rotilor dintate eilindriee masini semiautomate de frezat roti dintate tb = [ 1 + 11 + 1 + 11 + 't'J ~1n . tb = [(0. .inaltimea dintelui.11) In aeeste relatii s-au folosit notatiile: 1 .. 11 . .prolucrarea rotilor dintate eoniee cu dantura rabotare ~i cu capete port-cutit t~ = 60' Ta ·z (10. prin .9) cu eutit-roata (10.5) • prima treeere la frezarea rotii din doua treeeri tb = [(O.+ t b---1. Z • n . le (10. 8 avansul sculei. s. avansul radial la 0 rotatie a piesei.lungimea de patrundere ~i de iesire a sculei. (10. nf·8t·le (10.

3. avansuri. se poate folosi 0 relatie simplificata (in locul relatiei 10.modulul.unghiul de presiune a profillului dintelui frezei melc. mm. Ta . mm.12) In cazul prelucrar'ii rot.13) i. se determina cu rela. a. cu freza-mele avansul se alege din tabelele 10. min .timpul de preluerare a unui dinte. cu ajutorul frezelor-disc modul. R . . .ilor dintate cu dinti inclinati cu freze-mele modul.rgupa Il pentru modul m = 5 8 ~i putere' N = 3. numar de treceri. avansul circular.tia 81 - 8c - l1 = Vh(D - h) +3 [mm].5 kW. secunde. Preluerarea rotilor dint ate eilindriee prin copiere se face cu ajutorul frezelor-disc ~i deget modul folosind parametri ai regimului de aschiere conform tabelelor 10.0 kW. mm. h .13) . Elemente ale regimului de cschlere In relatiile de calcul pentru timpul de baza intervin. e.1 .2. = 10 ~i putero N = 6. = (Re + R) sin a tg cp +3 [mm]. R.5 ~i 10.i drepti. 10. 4 . (10. (10. etc. In cazul prelucrarii prin generare. sin + m' ctg a sin cp + 3 [mm] (1 ")cp -.7 ~i 10. cu freze-melc modul ~i cu freze-disc modul ~i a rotilor dintate conice cu dinti.0 kW. dreptd.grupa III pentru modul m = 6 10 ~i put ere N = 6.5 kW. Grupama~inilor se alege astfel: . . e sin e sin cp sin atg cp (10.timpul de revenire a frezei in pozrtie de lucru. I :j :a i I ~··· i :. numar de curse duble. a .1) . cu e = arc tg sm. grade..+ -.grnpa IV pentru modul m. . Iungimea l1 se calculeaza eu relatia l1 = (Re + R) unde R = D .6.raza exterioara a piesei.inaItimea dintelui de prelucrat . Atunci cind precizia de prelucrare ceruta nu este mare (in eazul prelucrarilor de degrosare).grupa I pentru modul m = 6 ~i putere N = 2. . cp .4. mm. turatii.14) 10.'{8 Normarea tehnica la prelucrarea rotller dlntote avansul pe minut in eursa de lucru. pentru care se dau in continuare citeva date. Lungimea lu in cazul prelucrarii rotilor dintate cilindrice cu dint.unghiul de asezare a frezei pe masina. -r .8.. . a = arc cos (1_ Re +R l ) In relatiile anterioare au fost folosite urmatoarele notatii: D ~ diametrul sculei. ea parametri ai regimului de aschiere. m .valori intermediate pentru determinarea lungimii l1. .

2 17 19.0 15.6 18.8.5 76. I " I 5 mm/rnin 70 80 90 100 110 120 145 IGO 170 190 200 220 240 260 280 300 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 I 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 I 29.8 18.0 64 65. 50°.1 19.0 67. iar pcntru ~ = 50 . Regimuri de asehlere pentru preluerarea rotllor dlutate disc modul din otel rapid la rupere 49 ciIindriee din OLe.8 46.5 11.9 15.3 44. D.1 16. 4 - c.9 55.4 11.5 20.1 20.6 53. eu k = 0.0 111 119.5 8.4 18.3 17.1 26.2 16.0 21.5 13 15.0 72 76.0 10.2 54 GO.9 15..2 18.9 14 16.0 10.7 20. iar pentru ~ = 50 .8 17.0 84.8 Obseruatii. RegimUl'i pe asehiere la preluerarea rotilor dlntate dlse modul din ote) rapid Duritatea Diametrul de Modulul INumarUI prelucrat rojii de .2 20.5 80.7 Obseruaiii.0 57.2 12.67.0 22.1 24.8.2 37.8 15.. 200-220 ""I vp mm/min I n rot/rnin I s vp m/min !mm/min I =v=»] " I 91 78 69 61 54 49 40 36 33 30 28 25 23 21 20 18 S.8 18.2 24.0 21 31.1 12.8.5 19.61116 24.7 41 47. mm/ruin vp I m/min I .9 49.0 65.2 9.4 12.4 19.6 95 193.5 11 14.2 8.7 9. 10.6 34 37.Norma tehnica de timp la prelucrarea ro\ilor dintate Tabelul. eu Ireze- Rezistenta Dia· metrnl Irezei.5 97 23.7 43.6 25 34.6 17. La prelucrarea rotilor dinta te ell dlnt i Inclinatt.0 16.8 21.8 21. k = 0.8 14.3 15 117.B din fonta.4 17.2 192.4 83. daca rigiditatea prlnderii si rigiditatea rnaslnii nu stnt sufieinte.5 23 32.6 19.5 19.6 50..9 22 17.1 23.5 9..8 8.8' 2.3 22.2 13.3 17.0 61.8 11 .1 I 134 147.3 19.0 83 92.mm2 mm mm t'p m/min I I HIs I Vp m/min I I I_ s 80-90 lrot/minlmm/min I " s rot/minlmm/min I m/min vp Irot/rninlmm/min I " I 75 G3 54 47 41 :16 29 25 23 21 19 18 16 14 13 12 I m/min "p jrot/min.4 36 19. 60°.3 14.67.0 146.0 161.0 94. 60-70 70-S0 ay J daN.6 8.3 16.9 19.5.6 20.6 30 31.1 20.5 27 18.6 13. ell k = 0. en Ireze- de prelucrat.7 17.7 19..5 130.2 63 21.0 115..6 21.3 26. 60°. martmea 517• se va inrmrtltt eu k = 0.5 58.5 29.3 102 87 77 68 60 55 45 40 37 34 31 28 26 24 22 20 215 180 160 142 120 105 94 85 80 75 70 66 62 60 57 55 20.4 53.8 17.0 56 44 20.2 16.0 19.0 21. 1..8 21 23.9 20.1 27.8 20.1 20. La prelucrarea rotilor dlntate eu dintt lnclfna ti .5 85.6 35 40.6 11.2 25. 50°.0 76.8 21.\1 12.5 51 57.0 53.0 11 .2 8 12.0 143.1 32 30 18. T'abelul 10.3 18. Mo· dulul rotii.4 8.8 22.0 17.4 52. 2.6 9..9 32.6 175.8 83 72 22.6 19.6 46 49.6 17. 315 .5 84.3 18.6 21.6 20 18 17.. La preiuerarea rotilor dintate pe maslni orizonlale de frezat.5 I 128 104 90 80 66 57 50 45 41 38 35 33 31 30 28 27 16.4 28.z: I 83 71 63 55 49 45 36 33 30 27 25 23 21 19 18 16 5f" mm/min 70 80 90 100 110 120 145 160 170 190 200 220 240 260 280 300 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 22.2 8.3 31 38.G 12..5 45 51.3 17.1 9 13. eu k = 0.2112.0 17..2 24 17. 1.G 15.5 22.0 39 42.8 71. miirimca s se va In multi eu urmiitorii coeflclentl : pentru ~ = 35 . Numarul de treceri 50-60 pentru otelul care se prelucreaza.0 9.0 26 26.1 37 43.5 67. daca rigldttatea prinderii ~i eea a maslnit nu sint sufieiente.0 25.2 22.6 16.7 52.5 58.0 126.mm mm treceri 160-180 materialului IS0-200 cilindrice H.4.0 28 35.4 16. mar lmea s se va Inrnultl en le = 0..2 20.0 62.5 18 21.0 11.7 15.9 17.5 17.6 10 14.8 39 19. La prelucrarea rotllor dintate pe rnasini orizontale de frezat. marlmea 5m se va tnmultt eu urmiitorii coeficien \i : pcntru ~ = 35 .8 107.5 19.

150 0.120 0.39 0.0 18.0 16.0 12.5 11.34 0.0 12.0 16. m/min Rezistenja Modulul rojii.0 18 18 17 14 14.38 0.47 0.0 14.175 0. m/min 70-80 I 60-70 170-80 l 6-10 15-20 25-40 40 20.0 9.6.5 13.58 0.5 20.200 0.0 14.55 0.5 16.2 50-60 60-70 de ascniere.245 0.26 0.5 11.50 Ttibelul 10.0 15.6 din modul.23 0.220 0.\ 1 2 1 1 1 1 Obseroaiie.63 0.0 10.0 16. .33 0.220 0.50 0.105 0.36 0.33 0.24 0.5 14.50 0. Pentru preluerarea de dcgrosare.42 - - - - - I B.30 0.135 0.180 0.53 0.160 0. OLC ell Ireze- Modulul [olii' 11~.5 13.165 0.35 0.72 0. Regimurl Normarea tehnica la prelucrarea rotilor dintcte de asehlere pentru danturarea rotllor dln~te deqet din 01e1 rapid Grupa masinilor-uuelte Il A.68 0.0 13. mmm 50-60 60-70 70-80 la rupere a materialului 50-60 Viteza de prelucrat.38 0.165 0.180 - 0. mm I Semifinis .28 0.21 0.41 0.5 12. mm/rot I I 0.5 19.205 0.0 11.42 0. I Einisare I Degrosare ISemitinis. daNfmm. . Avansul s.75 6 10 15 20 25 30 40 50 50 0.0 13. a dintelui in doua treceri.230 0.0 14.37 0. mm/rot Felul prelucrarii Degrosare III elltndrlee dill.47 0.0 C.34 0.195 0.150 0. a. !Finisare AvasuI s. I Finisare I Degrosare I Seminfinis. mm 1nJ trecerilor De finisare De degrosare De semifinisare Numarul de treceri.58 0.45 0.44 0.37 0.0 18. Viteza de ~chiere! v p!.28 0.53 0.46 0. la prima trecere se ascluaza o adincime egaJa eu 1.43 0. Plna la 45 Peste 45 .5 16.165 0.0 17.30 0.185 0.41 0.5 13. Numarul de treceri Denumirea Modulul rotii.26 0.0 12.0 15.235 0.

9 2.8 --~~I-.45 10.4-1.4-1.7-3.6 1.0 0.8 1.0-1.5 1.65-0.3-1.2 - 1.511.'o 15° mm/rot -1..5 2.8-2.5-6.6 1 2. Coeflelentl pentru eoreejla avansulul la Irezarea rottlor dlntate elllndrlee eu din]] Inellnatt Unghiul de Inclinare a dintilor in grade 30· 45° 60· C!nd dtrectla dintelui ~ia elicei frezei sint identice Clnd dlrectfa dintelui ~i a elicei Irezei slut diferite Tabelul 0.41°.:. 12. eu Ireza-mele din otel rapid Modulul rojii rn.8-2.63 0.3 -1.7-2.8 - 1.0-2.4 2.2-1.10 sint dati coeficientf de corectie pentru avans atunci cind se prelucreaza roti dintate cu dantura inclinata si..7 1. I If If I IV I If If I IV I If If I IV 2.75 10.85-1.0 - 1. respectiv.7 2.6-2. 2.0-1.0 Modulul Rugozitatea suprafejei prelucrate..2 -1.2 Tabelul 1 1. mm Grupa masinilor de frezat 3-4 I Materialul care se prelucreaza 9i proprietatilo lui mecanice I 5-6 1 7-8 1 10-12 SI 1 14-16 I I 18-22 1 24-30 Avansul mm/rot Otel carbon de calita te (jr .0 1.:.3-1.0 - 2.6-2..0-2.4 -1.0 0.5-2.0 2.3 3. In tabelul 10.2 -1°.0 2.7-2.9-1.0-3.5-2.65-0. urn rot ii 10-12 11Z.0 2.8 1.6 1. 200 1.0-2.50 0.'1-3.8 2.65 0.2 2. 70 da NjrnmOtel aliat cu (jr .85 0.65-0. in functie de proprietatile materialului.3 1. mm I 2-4 I 5-6 I 7-8 I I S.2 2.65-0.5----:3.3-2.0 1.7 2.7-3.0 I 0.7.1-1.9 si 10.7 3.87 0.5 1.2 0.6/1.8 1.8 0.6-1.78 0.1 1.4-2.7-0.611.5-2.8-1.11 se dau valorile avansului pentru danturarea de degrosare a rotilor dintate cilindrice prin mortezare cu cutit-roate din otel rapid.4 - 1.3-1.9.10 Coeilcient1de eoreetle pentru avans.54 0.750.3-1.O~2.8 - 1. 14-16 I 18-22 I 24-30 Avansul piesei..8-2.80.9 0..65-0.7-2. Tabelul 10.6-2.8-3.4-2. in eazul proprietatilor meeanlee diierite ale materialului de prelucrat 1Iaterialul de prelucra t OLe Rezistenja 50-60 1 I la rupere a ojelului 1 70-80 1 Ojel aliat pentru constructii de masini Fonta cenusie Duritatea HB 0" daN/mm2 1 peste 90 140-160 1 60-70 80-90 160-180 1180-20°1200-220 Coeficlent 1.8 - 1.2-2.1 1.0 0.3 - ---- 1.0 1.8 1.6-2..0 - - - 1.4-2.6 2.5-1.3 1.0 - 1.72 0.9-2.4 2. Ra.5 - 70 da NjrnmFonta cenusle cu HB = 18O . .4 - 2.0 2.0-2.0-2.0 - 1.0-2.Avansul la Irezarea de deqrosare a rotllor dlntate elllndrlee.8-2.Norma tehnica de timp la prelucrarea rotilcr dintate 51 In tabelele 10.8 0.0 - - 1.4 1.9 .2 .

35 preluerarea I i 1 1 eu dinti Inellnat! rotllor din~te Unghiul de inclinare a dintilor.400.8 10.500. de treceri Otel Fonta Tabelul 0.500. [rot mm].15 0.20 pina la 75 III 0.99 I I 30' 0.50.25-0.45-0.500.5010.5%.40-0.5 3 4 6 Numar de treceri.50 0.20-0. J elllndrlee.40-0.20 0.450.30 0.15-0.12 se da avansul pentru danturarea de finisare. mm/cursa dublii 11°.350.500.11 Avansul la daaturarea Normarea tehnica la prelucrarea rotilor dintate de degro~are a rotllor dlntate mortezat din otel rapid Modulul rojii.0 0.25-0.50. grade Coeficient J{. transferarea avansurilor date in tabelele 10.10-0.i de eoreetle ai avansului.12.15-0. Avansul la mortezarea de flnlsare a rotllor dl ntate cillndrlee eutlt-reata de mortezat din otel rapid Adaosul de prelucrare.350. mm :~.5 cenusle eu I I HB = III 100. O' I pentru 10' 0.15-0.13 Coeilelen!.50 Il Otelur! Il III I l i .40-0. 2 2.35-0.25-0.15-0.5-0.5-0.7 ~i 10.25-0. Tobelul 10. i 2 0 8 ••• 10 Materialul ~I o OLC 45 CIr ·ClI '" El I I Avansul de rulare pentru I 3 1 cursa dubla a rotii de mortezat sr.15-0. iar in tabelul 10.500.40-0.13-0.50 0.450.alia te pentru 10.. tmatia axului principal.450.200.250. tn.450. se determina cu relatia nf = 1000· vp /.400.500.30-0.25 0.30-0. mnnin.350.500.45-0.15-0.25-0.4510.20 0. (10.35 0.350.15 00. - masini Fonta 10. en eufit-roatii de E:. mm !Avansul de rulare s.20-0.300.13 sint dati coeficientii de corectie pentru prelucrarea danturii inclinate. iar D .25-0.15-0.50 construetla de IV.96 De regula.450.8 pe baza relatiei 8M --' 8' nf• k/z [mm/min].500.13-0.400. a sculei.35-0.. pentru care sint stabilite valori ~i relatii de ealcul in literatura de specialitate.25 daN/mm2 IV 0.450.500. in aceleasi conditii.13-0. I I I I I 20' 1.30-0. mmjcursa (en orlee modul].diametrul frezei. in cartea masinii.52 Tabelul 10.13 0.20-0.8 0. La prelucrarea danturii rotilor dintate ciIindrice eu dintii drepti sau intnclinati.500. mm. it ·D (10.200 IV - I - j I j 'in tabelul10.08-0.13-0.450. avansurile sint date in mm/min.15-0. Pentru a verifiea ~i alege un avans existent in gama masinii-unelte trebuie siL se faea.40-0. en Materialul dUblal Nr.15) In care vp este viteza periferica a piesei.0 I 1.16) .20-0.50 0.15-0.15-0.15-0.30 0.1l8 I I 45' 0.

2 - 28 28 28 28 28 28 22 22 22 22 152 128 107 95 80 72 60 50 45 41 4. 94 to. prin brosare.14 se prezinta regimul de asehiere pentru preluerarea rotidintate conice din OLC45 si fonta cu froze-disc modul din otel rapid. In tabelul 10.16.96 I 0. la prelucrarea otelurllor de diferite calitall Rezistenta !a rupere Or.0 13.0 13.0 13. iar in tabelele 10.numarul de dinti ai piesei.0 13.0 13.15 Coeficienfi de eorec!ie pentrn ava ns.0 13. RB 140-160 160-180 180-200 200-220 Coeficient de corectle 1. 2 .0 0.55 j . m/min Fonta eu lU! = 180-200 60 7D 80 90 100 110 120 145 160 170 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 4. sau prin generare eu unul sau doua cutite (rabotare) sau prin frezare.14 Regimnrl de asehlere pentru preluerarea rotflor dintate conice din OLC 45 ~i ion ta. in fnnctie de unghinl de inclinare al dinlilor Unghiul de inclinare al dinjilor I 15" I 20° I 25° I 30° I 40° I 45° I 50· I 60° Coeficient pentru otel ~i font1i.0 13.0 13. ITrece:ea ITrece~ea vp s 1. mmjmin mm/min t.Norma tehnica de timp la prelucrarea rotilor dintate 53 in care 8 este avansul piesei.4 6. k . mm Treeerea Trecerea Trecerea 1.5 8. 10. 64 I 0. in eazul modiiiciirii dnritiitil materlalului care se prelucreazil.4 6.9 13. toate dupa principiul copierii.0 26.90 Tabelul 10. mm/rot (dat in tabelele indicate mai inainte).6 9. 101' Tubelul 10.17 sint da~i coefieienti de corectie pentru avans atunci cind se schimba conditiile de lucru.numarul de inceputuri ale frezei si z .7 10.8 35. ~i 10.9 13. mm OLe 45 I I I I Treeerea 3.0 13. sau prin rabotare. 70 I 0.0 - 4.77 I 0.0 - - - - 4.0 13.8 9. 3.0 13.0 13.9 13.86 I 0. I. daN/mm' 60-70 70-80 75-95 Peste 95 Coeficient de corectie 1.75 0.90 0. I 0. I . mm m/~in s.10 1.0 0.8 9. mm t.Modulul ro t ii zei mm D. mm t.. Duritatea fontei.0 17.7 10. en Ireze-dlse modnl din otel rapid Prelucrarea pe masini orizontale de frezat cu cap divizor Diametru! Ire.17 CoeIlcienti de eerectle pentru avans. Preluerarea danturii rotilor dintate eoniee eu dinti drepti sau inelinatl se face eu treza-diac modul.5 8.0 13.0 13. t.mm fniU!imea dintelui h.2 4. 60 Tabelul 10.7 10.6 22.2 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 228 192 161 143 120 108 96 85 78 72 Tubelu l 10.18 Coeilclentl de eoreetle pentrn avans.0 - - - - - 4. 90 I 0.15.0 4.0 13.25 1.4 6.5 8.6 9.mm -t. mm 2.0 30.0 13.

15 0.44 0.50 0.27 - - ---- 0.46 0.17 0.12 0.15 0.21 0.23 0.50 0.35 0.20 0.22 0.23 - 0.38 0.19 0.30 0.18. - - --- --- - -- 1 I otei I Fonta --.13 0.0.25 0.41 0.37 0.40 0.38 0.42 0.37 0.50 0.18 0.28 0.40 0.42 0.17 0.21 0.20 0.14 -- - I 16 18 20 --- --.46 0.32 - 3 ---I -----Fonta" 0.27 O.25 0.17 0.11 0.25 0.17 0.50 0.48 0.48 0.15 0.25 0.20 0.14 0.27 0.13 0.26 --- ----- ------- 0.28 0.36 0.17 0.29 0.27 0.28 0.40 0.39 0.22 0. Avansurl de rulare pentru .31 0.48 0.48 0.27 0.19 0.11 0.--0.24 0.48 0.25 0.17 0.22 0.25 0.42 0.46 0.40 0.40 0.23 0.23 0.33 .27 0.46 0.28 0.27 - I ! °te] Fonta Ote! Fonta Otel FOllti'i Ote! Fontii Otel Fontii Ote! ----- ---- --- --- III ~i IV --.18 0.21 - 0.25 0.27 0.13 0.42 0.37 0.21 0.15 0.14 0.47 0.45 0. I I ! Avansul de rulare pe cursa dubla a cujitelor 5.42 0.48 0.11 - - - ~ j s 0.23 0.21 0.18 0.28 0.25 0.19 0.29 0.31 0.12 0. Normarea tehnica la prelucrarea ro\ilor dintate danturarea Incllnat! rotiIor din!ate conlce en dln.13 0.22 - - 0.44 0.17 --- 0.16 0.21 0.18 0.30 0.12 0.31 0.46 0.32 0.16 - - 0.23 - 0.18 0.29 0.16 0.19 0.19 0.15 0.14 0.27 0.13 0.10 0.!i dreptl ~l Numarul de dinji ai rotii dictate de prelucrat 61-70 I Grupa masinii Modulul rotiil m mm' I Malerialul 10-20 I 21-30 I 31-40 I 41-50 [ 51-60 I f 71-80 [81-90 I 91-100 .15 0.44 0.33 0.35 0. nun/cursa dubld 2 - Fontii otci Fonta O~eJ 0.50 0.17 0.48 0.29 0.18 0.29 0.1 0.42 0.15 0.20 0.19 0.48 0.32 0.25 - -- 0.42 0.36 0.39 0.29 0.37 0.36 0.38 0.23 0.50 0.23 0.27 0.18 - 0.28 0.43 0.25 0.42 0.48 0..42 0.26 0.16 0.35 0.29 0.26 0.20 0.41 0.10 --0.23 0.20 0.13 0.29 0.26 0.42 0.28 0.48 0.26 0.3.24 0.18 0.36 0.13 --.36 0.16 0.4·1 0.41 0.34 0.25 0.24 - - - - 0.40 0.25 0.25 0.29 0.25 0.37 0.39 0.30 0.21 0.46 0.27 - --- 11 6 8 1O 6 8 10 12 14 ------- --- 0.25 0.H 0.30 0.20 --- 0.--- - --- -- - - --- --- - .24 0.31 0.54 Tabelui 10.------0.12 0.30 0~~1~~9 4 6 3 4 otei Fonti'i O~e! Fonts Otel Fonti'i Ote! FOllta Ote! Fonta Ote! Fonta OW Fonta Ote! Fonti'i 0.17 0.19 0.

daN/mml I I 0.4. iar in tabelul 10.26 se preainta timpii ajutatori la prelucrarea pe masini de frezat. pe masini de danturat.70 Prelucrarea danturii rotilor dintate conice cu dantura cm b a se face dups o metodologie speeiala descrisa.13 I 0.25 se da timpnl ajutator pentru comanda masinii.19.27 se dau timpii ajutatori pentru preluerarea rotilor din1.145 Duritatea fontei.35 I 1. tn tabelul 10.2. disc sau deget). In tabelul 10. 10.21 se prezinta timpul ajutator pentru prinderea ~i desprinderea piesei.15 I 1.ti prin metoda rularii.20.24 se da timpul ajutator pentru prinderea ~i desprinderea pieselor.12 10. in funeti« de actiunile muncitorului efectuate in vederea executarii timpului de baza. HB 40-50 1 51-60 I 61-70 I il-80 1 81-S0 191-100 <>:160 1181-200 I 201-220 1 > 220 Coeficient de corectie 1.28 sint da1. mmfc.55 1. iar in tabelul 10.85 0. 1 I 1. Avansurl de spargere peutru danturarea rotltor dlntate coulee cu dinti dreptl ~i Ineltnatl Modulul rotii de prelucrat m. (1r .0 0.22 se da timpul ajutator pentru prinderea-desprinderea piesei la prelucrarea cu Ireze-disc modul pe masini de frezat. la prelucrarea en freze modul (melc.20 sint dati coeficienti de coroctie.10 I 0.72 I 0.iitimpii ajutatori pentru preluerarea danturii rotilor dintate conice en dinti curbi. in earWe tehnice ale masinilor de danturat.19 avansul de spargere pentru danturarea acelorasi roti dintate.23 se prezinta timpul ajutator pentru prinderea ~i desprinderea piesei. prin frezare. . In tabelul 10.ide eoreetle a avansulnl Rezistenla la ["upere.1)0 I 0. la prelucrarea danturii en cutit-cremaliera. la prelucrarea danturii cu freza-mele modul sau prin mortezare cu cutit-roata sau cutitcremaliera. in tabelul 10. CoeHcien!. de regula.l Tube/ut 0. tn tabelul10. Tabeiul 10.Norma tehnica de timp la prelucrarea rotller dintate 55 In tabelul 10. la prelucrarea piesei cu cutdt-roata de mortezat ~i in tabelul 10. In tabelul10.d.18 se dau avansurile de rulare in cazul danturarii rotilor dintatc conice cu din-Vidrepti sau inolina.iate oonice cu dinti drepti prin rabotare. indiferent de tipul rotii dintate. mm 1 4-7 I 8-9 i 10-17 I 18-20 Avansul de spargere. Determinareo timpilor ojutotorl Timpul ajutator ta este format din mai multi timpi. tn tabelul 10.0 0.

ptna la : Pozitia 3 10 20 impreuna 5 Timpd.65 1. kg.00 -------------1 1- 1--'--'--'-- In universal sl console 1 2 4.00 I 7.i.50 I .40 2.:-1· .00 7.20 1 8. en manipulare manuala cPIn universal sl virful papusil mobile jl ~ 1 1 3.60 6.25 1 4.50 3. 7 8 .50 2. 7./.-- Pe suporti ~i dorn .40 --------------1 1---.00 2.--. 1 5 6 - 2 - - 4. disc sau degct) pe maslni plesel.50 -- Pe supor]! A .80 2.50 .~ II~ . - I 9.70 1 6./J 11J.h. In universal sl 'M"" g ~"-I 1 2 3 4 1.10 I 5. I .56 Tabelul 10"21" TimpuI Normarea tehnic:a la preluc:rarea retiler dintate ajutator pentru prinderea-desprinderea [mele. 2 .50 G.--. min A. la preluerarea de danturat eu Ireze modnI Modul de asezare a piesei Numarul pieselor prinsc Masa piesei si a dorm. - .00 -------------1 1 1--'-- p.20 110.--.00 1. dorn.OO 4.25 2. 1 -11 .•.

-8 10 8 7 - - - - - 11 14 9..l0.a) In universal consola (v.-- I _________ -1 2 21 22 '- 16 13 26 21 1 _____ 14 171 18 11 12 14 . Cu palan electric sau pneumatic In unl versa I ~i virful papusli mobile (v.e). st 1 17 16 20126 32 39 3) 42 53 48 54 60 -- 67 76 - - - - - -1 10. ~j dorn 10.25 33 46 60 68 . 10.4 3 -Pe suportt (v. 10 23 18 - -- .21.. fig..31 25 35 28 39 31 42 33 45 36 49 38 .21c) Pe suportt sl dorn (v.c) - - 5 4 6 5 7 6 - - ..65 -- consola (v..21d) 1 2 19 20 5 4 6 5 - 8 6 9 7 19 15 -:112 8. tab. fig.05 mm. fig.21. tab.56 43 - 10 14 8 11 Pe suportl (v. fig.. fig. .. 35 48 41 53158 4uI 40 pcntrn ---1-62 69 55.oo 106 - -- 77 - -Pe dorn .21.21b) 18 20 '- . fig..21 este incJus ~i timpui ell preclzla de 0. in universal sl consola (v. kg...21. tab. tab.. tab. tab.. 11 16 14 20 16 23 20 27 23 electric 32 27 38 42 32..-- 1 2 11 12 3. fig.21e)... fig. 10.6 9 10 12 14 17 20 23 26 28 31 34 39 ...-.... a) 1 9 12 15 20 24 29 33 38 44 49 56 64 - - - - - -In universal sl 1 10 10 14 19 25 - - 42 49 56 ..- .b) 30 3u 77 92 - - - -Pe dorn. 10...11 14 9 10 15 12 - - .. de piese Modul:de asezare a piesei preJucrate impreuna 30 I 50 I SO 11201200 1300 1500 IBOO 1100011200115001200013000150001BOOOI 1‫סס‬00 Timp. tab. fig.21..d) 1 2 13 14 ~ Pe suportt (v.... tab. Cu pod rulant In universal ~i virful papusii mobile (v.-8 10 13 15 18 21 25 29 33 36 39 43 50 . Obseroaiie... 10. tab.... pina la: Poai'[ia Nr. 59 79 67 verificarea eentriirii -120 106 piesel 93110 76 89 In valorile date eu comparatorul in tabclul 10.. in universal ~i consola (v. min 7 1 2 3 41 51 61 I 81 9 110 111 112113114 115 116117 1181 19 B.. fig.Norma tehnica de timp la prelucrarea ro\ilor din\ate 57 Tabelul 10...... 10..21 (contin uare] Masa piesei l?i a dornul ui. 36 46 42 50 43 56 48 64 55 76 63 81 74 100 90 C.. 1 2 23 24 15 19 121 15 21126 19 21 301 35 41 26\ 30.. tab. 10. 1 2 -15 16 ...21. 10.

5 Timpul .- 00 0 ----------I---. 5' CD ..45 1 n C c 0. ~-.18/ 0.441 0. vlrtul sprijinita papusll In cric z . mobile Prindere Desprindcre ~i ~-t"-~_".54/ 0.60/ 0.9:3 n' Q.n/ 0. Prin dere Desprindcre Flecare ln toa rcere '_~1~)8 Il Prinderc Desprindere ' / 1 l .---.---.591~~1~~~1~_~'~1_~ 0.---0.--- In universal....49/ o o· .60/ ()...35 0.Tubelui ell 10..46 1 0.80 ._.---. . _1----_ 0.581 0. I ------. Timpul ajutator pentru prtnderea-desprlnderea plesel la preluerarea manuala] Masa p icsci. __ .:.591 ° 0.4:3/ ~i virful papusll mobile 0..58/ 0.---.. Q Q 3 CD ::r :-:J G o CIa of.----I---·~·-·-I--~I--·----I---.GOI 0.48 o- c 00 -'~o-R ...75 o 0.48 0.GG/ 0.721 0.--- In unl versa] ~i sprijini la in crie 1~6><):#~ Fiecare in toarcere 4 ."1 0.56/ 0.581 G.50 0..13 '0 c. ~ .44/ 0.40/ ().75 c_-.66/ 0.22.521 O.~~H:::J ~ eu montarea an trenorului ~~ -~--------I---'----'--Fiecare in toareere 10 0.• ~ ~ •..591 1----1----1---'--1----'----.40 0. 9 0.501 G.1 1.----.---.iil 0._9 ~ __ 8 . c:::_ ~ 1 Prindere D esprin d ere I /---1---1----1---'-----.----. ~ Fiecare in toarcere 0.71/ G.:.0_~1 0.93 ----------------/ 1---1---1-----1---'---. - r:.43/ 0. 0.----. pba la : Ireze-dlse modul pe maslnl de frezat (eu manlpulare I~ Modu I de prindere a piesei Po zitia 1 1 I I 0..441 0.as 0.) .-----.54/ (). kg. rnin 1 I 3 5 8 I 12 I 20 In universal Prln dere Dcsprindere 0.4!l/ Ficcare lntoarcere 2 0.641 G.b ~~~11: tftl:-=f']-5 0.----.40/ 0.i9 iD Fara montarea antr-enornlu a .591 0.80 .' ·-----I----.40 / 0.771 0.64/ 0.---.- _ Q "Cl Intre virfuri '-'?.o ._::.071 !f 0.52/ G.48/ 0.50 0.----.----'---I---·-I---'---I~~- c.

_-1.27 --- 1.49 0..-------0.73 0. a flccal'el piesc 20 21 ClI ~aibii Prtndere Desprindere HI -.56 O.--- ::r :J • - 0 -----0..98 0.--. .9P.43 ---- a 1.--. Fiecare in toarccre Prindere Desprln dere Ficcare in toarcere Prlndere Desprindere Ftecare Intoarcere tntre vrrfurl..88 22 23 24 25 --0. _ " n' ae 1.85 O.HO 0.H --_. flira montarea sl demontarca piesei --- --- 0.96 1.GO S' iD Pc dorn neted.- Cu presa mecanica Prindere Desprlnderc --- . Intre vtrtnrt.34 --0.00 1.~)O 0.--. se la In considerare prlnderea ~I desprinderea dornului tntre virfuri.78 0.44 0.49 0.86 S" n --17 11. ~ C--'--.4( 1.3 --0.65 --.83 ---- "DOl --0.7:) O.11 El .45 1.96 --. Intre vlrfurl.90 0.H5 0.4C O. ----0.5:~ 0.45 1.9B 0.86 ----0.62 --- 0.73 0.12 --- 0.57 0.72 0.45 -----. peste una.43 0. .HH 0.20 1.88 0.--. I~ .63 0.72 0.95 .10 0.57 0. se adaugd : numai timpul - nccesar pentru Obseroaiie Clnd montarca pieselor se face pe un dorn de rezerva In timpul de ba~ii.:H 0.1E 0" a.0 ~ .57 0.16 ----- 1.--- a 0° e .z o 11 --- In tre virfur-i ~i sprIjin itfi in cric antrcnorulul Fiirii montarea 0.63 0.83 --0.07 1. ----- .20 1.86 a O.23 1.--. Cu ~aibii normala ---.--- ----- 0.78 1. 7~ ----0.57 ---- Prtndere Desprlndere 0.68 0.----- 1.56 0.98 0.4.42 1.60 0.13 --- 0.56 0.& --- --cu piulita : potcoava --- 0.73 0.44 --0.53 ---- -- 0.05 0.46 0.00 0.- 0.22 1.76 0.43 0.07 -.95 1.56 0.72 0.11 ---- --- --0.98 --- --- 0°' _ ..34 ---0.--O. ~ 13 Cll montm-ea antrenorului Prindcre Desprlnderc -----0.05 -----. ClI mon tarea piesel : Manual Flecare mtoarcere ---.8H --- 1.-.7H ----- 1.J :!:::._ ~ Fiecare intoarccre 1H -. urmatoare.75 0.72 0. --0.:-.--- --- --- n.11 Fiecal'c intoarccre 12 0.62 Pe dorn lntre virfuri .-0.45 0.46 0.98 0.78 --- Pentru fiecare prindere ~i dcsprlndere pe dron.HO go Fiecare intoarcere 14 15 Prindere Desprindere 'C 3' Q 'C Pe dorn neted sau canelat.75 ~ --n.16 1.85 ~ a --1.27 ----1.

3' 9.6 5. 2.1 2.9 5.0 5. ptna la.4 2.2 6.0 6.70 1.30 1.2 3.35 1.3 3. Palan electric sau pneumatic Centrare perif'eria dupa rotii Centra re dupa dinte Centrare dupa pcriferia rotii Centrare dupa dinte Pod rulant electric I 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 7 8 !l 10 11 12 13 14 15 16 17 118 3. pina la: I Pozijia I I 5 I Timpul.2 ~ 13 16 4.0 5.23.2 9. la prelucrarea danturlt eu eujlt- • rotll Numarul pieselor prinse imprcuna I I 3 Masa piesei.0 5.5 8.50 1.5.5 9.00 2. fig.9 4.5 7.90 1.7 4.70 1.50 1.713.23.00 1. kg.4 7.5 7.2 5.1 ---.60 2.8 3.75 3.7 6.0 4. 10 1 20 --1 2 3 Centrare dupa periferia rotti 1 2 3 1.5.75 1.2 7 9 10 12 2.2 6.5 4. kg.6 3.1" 2.25 2. A) Masa piesei.218.0 6.40 2.0 10 1113 3.00 1.50 2. min EGO1100011200! 1500 12000 Timpul.2 5.6 2.17 19 4.4 8.24. la prelucrarea a "a:.5 6.ifia lmpreuna I' 30 i 50 I 8lJ i 120 1200 I 300 I wo.3 6.50 1.8 3.65 3.0 8. Timpi ajutiitori pentru Normarea tehnica la preluereree rotilor dintah. Pozi!ia 3 1 5 I I Timpu l.6 10 12 14 3.°15.4 2.i prlnderea-desprlnderea roatii de mortezat A.4 7. Pe dorn Numart!J pieselor prinse Impreuna Masa piesei.0 8.0.5 11 2. kg.3 4.00 1. de la poz.10 1. pina la pieseIor Poprinse z.6.4 11 1- 12 14 16 22 - 25 - 30 - 15 - 17 - 19 - ~:n- - ~I~I~ danturii eu ell!it 34 Tabelul 10.0 4.10 1. Cu ajutoruJ NumarUll Asezarea piesei pe dorn (v.60 1.5 7.15 1. rnin 10 I 20 Asezarea piesei pe man I I 1 2 3 1 2 3 4 4 6 1 2 3 I 1.15 2.5 6. 4. min.7i 7.0 5.10 1.50 1.31 6.0 7.0 7.74.60 Tabelul 10.00 2.0 4.00 . 5.50 1.1 8.15 masinilcr Centrare dupa periferia I--I 1.80 Centra re dupa dinte B. Cu manipulare manual pleselor.5 5.5 8.90 1.5 5.25 de rfdicat I 2. Ttmpt ajutiitori pentru prinderea-desprinderea erernallera A.9 11 13 15 3.2 5. Cu manipulare manuala piesei.25 1.6 8.714.414.30 2.3.

5\6.3 5. I Poeiria 3 1 1 5 10 I I 20 ".35 5.40 2..8 3.-.5 8.- ----_ .315.8 3.112 111 ~ -. _ ~~__ ~_- 7. ptna la: Pa platou Numarul pieselor prinse irnpreuna ~ ~ .5 9.-- .m:: 3. 1 3.-1 1 19 1• - 22 I \ 2 18 19 5.2 6.2 ~-.90 2.1 6.1.85 2.7 - I-1- .45 1..0 8.90 4.00 3. fig. 4 ~ -. I .-.85 4..40 2.914.t~ ---.3 2.-.in:2 I 13 I 14 \15 .8 4.- llG 117 1 2 11 12 7.2 2'5 3'0 ~ 5.25 2.-1--.5 7.0 11 1 13223. - Pod rulant electric I 3 2. .00 2.7j 4.6 5.--.7110 -1.515.84.0 3.91 6.-145140 I I B 2 21 4..1 5.13..5 6.0 3.75 5. plna la: I 200 1 300 I 500 I 800 11000 11200 11500 12000 12500 1 I 2 1-3-1-4-1 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10T.50 2.5 4.6 7.3 8.00 3.8 6.0110 112 113 115 I 17 I 20 1 A.1' 8.2 9.50 1..65 Masa piesci.3 . Tabelul 10.50 3.f.10 1.5 5.6 -.- -.< :"~. .-.47.10 1 ! 1 -.0 5. .50 B. kg.7 ~14..I / c ~t3..- 7.~ 3 16 2. -.00 1. ! Tirnp.2 6.4 .00 61 2.60 3.67.7.~. kg.-.-.: ' 1 U~·(-- .40 2.215.90 2.1118.0 1 4.9 3.24 (continuare) Centrare dupa dintc 1 2 3 4 5 6 Norma tehnica de timp la prelucrarea rotilor dintate - f'.6 5.5 2.5 n.014.-.4 4.04..65 1..0[to 5. I 1 3_ ~ 14 ! 2.6 4.3 ~ 8.2 4. - 1 Palan electric sau pneumatic 1 il. prinse 1 PO~Iimprc_!11a una 30 1 50 \ 80 \120 Masa piesei. min --Centrare dupa periteria rotii Centrare dupa dinte 1 2 1 2 --7 8 9 10 2.5.20 3.-".40 1.0 8.1 3.8..A i -.0 5. Cu ajutorul masinilor de ridicat I Pe darn (v.2\9.90 2.2.-15 ~ 13 20 16 - 1--11--1--..51-=-1-=-1-=-'-=-' 12 15 17 20 23 I 27 31 36 I BI -1 2153. de la pea A) Numarull pieselor . .

00 0.00 racirc Obseroatie.30 0.25 0. Freza-rnelc modul cu : sau cutit-cremaliera 16 12 20 14 23 16 27 119 130 121 34 25 - 36140 - 43 - Obseroatie.00 0.04 de masina.07 4. la preluerarea eu!it-roata sau eutlt-eremallera I I Cutit-roata F elul minuirilor ~i miscarilor de comende Poz itia Diametrul rotii. min Palan electric sau pneumatic I ' !_A_I__ I. kg. .90 0.06 0.40 6.20 0. de la pOZ.50 0.50 0.62 Tabelul 10.0 1 1 I B "ci 1_2 25 ~~1~~-=--=--= ~~~II~~~~~~~'~_~-=-'-=1 13 16 18 22 .:l~~ una IPj~~-130 I 50 80 1 120 1 200 I 300 1 500 I 800 1100011200115001200012500 Timp.0 2_1~14.125129 32 36/40 6. 1 12315.07 3.: 2 30 I 6.610 5. la A) r.05 1.rotil. mm ~350 I 351-1000 I> 1000 .08 0. iar B pentru centrare dupa dinte.04 2.30 4.4 5.05 0.04 0.311 13 6.90 0. fig.-1 11~~I~~~137 16 19 22 25 27 30 32 -.00 0.9 10 ~I~.810 13 24 27 31 33 36 38 41 42 I Pod T111ant electric 1 2 27 28 7.00 6.80 0.60 0.08 0.4 9.00 0.10 3. Thnpul ajutator pentru eomanda ma~inii.50 0.510 ~1117 13 - ~'-II--l-Il-.018.00 0.06 2..20 0. min > 1000 Cuplarea sau decuplarea miscarii prlnclpale Cuplarea sau decnplarea avansului de lucru sau a avansulul aecelerat Schirnbarea marimii I tnlocuirea rotllor avansului sau a I de schirnb vi tezei prin : manete Deplasarca manuala a mesei masinli Fixarca sau slablrea saniei Montarea si demontarea sculel I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.35 0. se snprapune .70 0.50 0.06 0.50 0.06 0..25.6 8. eu Procedeul de danturare.50 0.20 3.09 4. danturii eu freza-mele.00 0.70 0.517.40 0.10 6.35 I 4.04 0.00 0.00 0. Timpul pentru miisurari I 10 I cu timpul 0. ptua Numarul Pe platou (v.24 (continuare) Normarea tehnica la prelucrarea rotilor dintate Masa piesei.350 1 351-1000 1 Timp.~~~~1 117 21 __ 6.05 - nschletoare Fixarea sau slablrea mesei maslnli Rcglarea fata de dinte a pozrtiel sculei aschietoare dupa inloeuire Pornirea sau oprirea sistemului de 10.04 0.51~~.15 0.07 2. A este pcntru centrare dupa periferia Tabelul 10.

Norma tehnica de timp la prelucrarea rotilor dintete 63 de tipul rotll dlntate ~i a Tabelul 10.70 19.1.45 3.15 7.-- -- - --- - -- - -- axei frezei) Pe dorn in consola In lungul axei rotii 12 1 13 141 50 100 200 300 100 200 300 .37 1.26 .9018.-- - -- -- -.37 -1.5012.40 14.70 14.35 - -- -------- - - - - - =1 -I =1 - .50 13.30 2.66 0.65 11.74 9.72 0.00 9.02 6.00 6.00 12.40 16.0016.02 1.0019.13 200 .77 300 .50116.1711.85 2.25 1.5015.00 4.17 300 .90 9.75 1.7013.00 14.62 1.22 7.00 13.20(2.59 3.00 16.70 2.70 16.15 11.00 15.-- 8 1 9 1 10 2 11 0.26.001'" 001'" 00 -- -- -.65 100 200 300 - -.20 11.86 0. plna la : Metoda de asezare Avansul frezei Manual 0.47 2.84 0. 2019.00 100 0.20 --.53 9.60 1.1.00115.22 9.05 2.80 0.65 9. LungiPo.00 7.44 1.72 6.00 4.03 9.47 -.00 17.2.50 15.37 1.90 7.20 7.85 0.trezitia ceri mea. -4.6015.67 3.90 4.95 2.50 1.96 3.07 4.40 5.50 -=-.20 13. mm piesei.70 4.5019.00 --1---7.10 5.10 1.95 200 .96 2.'321 33 - - - - - - 5..06 3.2010.------ 100 0.95 1.30 -- 1.52 8.50 6.00 16.21 2.20 5..02 1.-- - -- -- 6 2 7 Radial Tangnetial (in lungul 1 -- .52 8.27 1.53 1.60 - - ---50 100 200 300 100 200 300 1 ------ In consola in lungul axei rotil ------------- 12.00 11. Prelucrarca cu deplasarea manuala a capului de frezat Mesa Nr.76 1.27 1.68 1.95112.0019.00 13..90 7.60 4.00 18.-- - - -- 7.87 0.40 18.22 6.52 10.-.83 12.70110.03 1.90 11.372.16 4.4024.35 1.8012.73 0.40 9. Thnpl aj utatori la preluerarea pe maslnl de frezat lndiferent danturii A. kg.33 1.1013.22 8.20 5.0010.46 1.7015.15 10.70 - -- 1.27 2.79 0.00 .10 6.37 1.20j16.00 7.65 9.07 1.2015.-- 34 35 2 36 100 0.-.62 8.53 6.26 200 1.4016.65 6.1015.07 4.95 1.47 3.70 13.2016.6011.40 13.14 8.7012.15 6.1.84 1.35 300 .70 5.1.72 8.23 1.50 -----12.2019.1.52 1.1.-=--I--=- ---- -------- 1-1 1~ 2 17 Radial Tangential 18 1 19 1 20 2 21 22 23 1 24 25 26 2 27 28 1 29 1 30 2 31 .88 0.03 7.10 =[ --- I - - -- -- --- -- -.90 13.0021.'2.20 1.00 1.80 1.90(5.65 8.52 In consola Radial Tangential ------ - -- - -- Intre virfuri In lungul axei rotii - .55 1.50 9.92 1.5 I 1 I 3 I 1 5 I 8 I 12 I I 20 min 30DiSIO:~iV dee:idiiarel20 I Timpul.15 9. 0 I 2 3 4 5 [ 6[ 7 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 [ 15 Pe dorn eu pilllita de fixare In lungnl - axei roW 1 2 1 3 4 5 -- 50 0.45 1.0024.05 1.0016.10 1.70 19.22 7.40114.24 1.20 13.20 11.88 1.15 1.4021.85 1.

60 --1.88 1.38 •. min I Piulila saiba cu Rapid bila Sirnpla SChimba-! La alegere 1 2 1 2 ---0.50 13.70 1.80 0.401.92 0.601.90 1.70 15.460.26 (continuare) B.7010.1 5 6 ~2 7 1 -. - .--.5019.60 5.10. zitia trccen 1 Metoda de asezare a piesei I 3 I 5 I 8 I 12 I 20 TimpuI.72 0.5016.501. Nr.50 15.76 0.:=_-=_ - - 4.-=.90 1.26 5.70 0.00 1.---.59 0.92 1.530.19 40.650.50 -----1--------46 1 .4012.-1.50 7..30 4.8010.-Hidroplast surubului 0.13 --1.00 1.21 8 1 --.50 9.00 6.80 5.151.24 1.58 1.66 0.92 1.20 7. 75 -~ 0.5017.5011.70 0.95 0.44 .82 0.00 1.23 1.. Timpi aJutatori pentru preluerarea rotllor dint-ate eoniee eu dln]! drepti prin rahotare Masa piesei..50 6. 12 1.94 1.. - Tangential In lungul axei rOfii Radial 39 1.8012.68 10.50 3.24 1.8012: 0015.381.~~1.85 0.80 3. kg.60 -0.3012 0014.12 1.6.92 1.68 1 -- --- ° In mandrina elastica bucsa La alegere Cu suprapunerea profilului piesei ~i sculei 10 11 \----1--' 1 0.46 1.901.G4 Normarea tehnica la prelucrarea ro\ilor dintate Tabelul 10.90 - Tabelul 10:27.-1.04 0.52 - - 1 0..--.10.~ - _ Pe dorn I r . '" Cl ~ x Hidroplast surubului Piulita saiha en cu ajutorul Rapid bila Simpla cu ajutorul schimbaCu suprapunerea profilului piesei ~i sculei 1 3 4 2 .00 an conso a ____ tn consola I Tangential In lungul axei rotii -=.06 ---1.50 II I ~:~:~tial 1__ _____ :: -~5_° 2 51 1 52 2 In lungul axei rotii -=- = .00 9.02 1. '" .--=--=- 7.80 11.22 8 •.921.80 8.20 -.581 0.8010.27 1.76 4.82 0. - -.80 7.80 6.2012.--.64 0.-0.30 9.82 0.78 0.58 -0. 47 ~ - - - - -- - - -- -- -- -- -- -- I Intl'e virturi -=.80 18.:: 0 '0 0.5015.50 ~ ~ 0.721°.--ell --0.30 3.--=--=.--.00 4.5020.301. pina la: Po.001.509.5023.12 0.10 1. Prelucrarea eu deptasarea automata a capului de frezat o Pe dorn cu piulitii I 2 1 3 I -- 4 I -- 5 I -- 6 I -- 7 1 8 I -- 9 I -- 10 I -- 11 I -- 12 l --.061.--.10 --- ° ° 6 8 2 4 E .5013.32 1.65 41 1 42 ~ ~ 43 44 -145 2 ~ __ .06 I - lilil F _ .~ __ ~ ~ _-=- 6. = = = = -= ~:~ci:: ~~~~:~~:~:~oH:~~~::~~ 7.78 0.28 9 1 0.750.85 0. 13 T 14 I 15 xle Iixare I I 1 In lungul I axei rotii • 37 1 38 2 - - 0.48 -- 1.6012.81 0.73 0.78 1.0010..8015.00 8.94 0.70 4.3014.02 1. -.

65 0.850. kg.28.29 sint prezentati timpii de deservire tehnica. en ni = 3 mm.06 SI c..60 0'520'58Io'68~~~ ------------ In cu bucsa Cu suprapunerea proIilului picsei ~i sculei 8 0.60 0.29.001.131.921.88'0.820.001.921.101.52 pro· -. pinii la: IZilia I 3 I I 5 . pentru oricare dlametru a l rotii dintate preluerate Procedeul de danturare eu: Caractcrul t impului I 1 I Po· Zi ia I' l 1 2 3 i Freza-melc modul I Cutit-roata sau cujft-cremaliera Timp Tirnp Timp de dcservirc tehnica.730. din OLe 45.0 % din timpul efeetiv.74 seu I'el _____________ 1 Hidroplast rnandrina eu ajutorul elastica '6 7 0. I u I' UI preset La alegere suprapunerea 4 0.5 0. Timpi ajutator! pentru preluerarea danturii Irezare I Metoda de asezare r ~' Po· 1 Masa piesei.601. 58 0.Exemplu de calcul al normei tehnice de timp 65 rotllor dlntate eonice en dinli eurbi.• simpla surubului La alegere El I Piulitii .' saiba Hidroplast cu cu aju torul I I Cu . Norma de timp se determina eu relatia (10.::. sa se ia 8.0 2. ~alba cu I . in % din timpul efectiv 2. cu!it·roatii sau cutlt-crernaltera de mortezat.. .901.3. 12 . 701~~ 0. _1_ 0.281.98 2 0.-------o 1.830.441. prin I Tobelul 10.321.101. rapid schimbablla simpla surubului rapid schlmbalnla .461.941.021.381.800.lit.7 3.:: '.. ~ . 10.1).061 10.. Tobelul 10.0 Exista ~i indicatia generala ea timpii de deservire tehnica ~i organizatorica. inditerent de tipul masinii de danturat sau de metoda de danturare. c n ...20 :30.921.241. en cutit-roata de mortezat sau en cutit-cremaliera. in % din timpul efectiv de odlhn a si necesitati fiziologice.i . z = 45 dint! si latimea de 50 mm..J I I Ph. de odihnii sl necesltatl fiziologice la prelucrarea danturii en frezii·melc.5 1.66 0.121. min c. Timpi de deservlre tehnicii.2.0 3. orqunlzatortea.. Determinareo timpilor de deservire si de odihno ~i necesitoti fiziologice In tabelul 10..211. Exemplu de calcul al normei tehnice de timp la prelucruren danturii rotilor dintote Sa se determine norma tehnica de timp pentru frezarea en freza-melc modul a unei roti din~ate cilindrice en dinti drepti.J. precum ~i timpul de odihna ~inecesitatd fiziologice. C"l •.I 1 8 I 12 ~ I 20 Tirnpul. in % din tlmpul de baza de dcservire organizatortca. deservire organizatorica si de odihna ~inecesitati fiziologiee psntru prelueararea danturii en freza-melc modul. p <..

Pentru frezarea de finisare se foloseste aceeasi I'ela~ie pentru timpul de baza in care avansul. . .45 127 n . = Se presupune ca se Iuereaza un lot de 100 bucati.1' 1.1 timpul de pregatire-incheiere.5 min .79 mm.66 min. tbd = + 32.79).5 _ - 312 = 36 m/min.tisi tehnice . . .6) 3 = 32. 30. pentru OLe 45 §ipsntru masini de grupa I (modul < 6 mm). Rezulta II = V6.reglarea masinii pentru taieI'ea danturii drepto 4 min . . . z = 45. 'I'impul de baza se determina cu relatda (10. va fi 8 = 2 mm/rot.41 Din STAS 3092-57 se alege freza melc cu De = 90 mm. h = =m 1. .7 se alege avansul pentru frezarea de degrosare. .5.0 min Tp.2 m = 6. . care viteza periterica a piesei se determina cu relatia + + + + + ~~ 'vp = 312 TO.h) 3 in care: D = Dp 2m = mz 2m = 141 mm. . i = 1.primirea ~i predarea documenta. mO. 90 = 127 rot/min. In aceste conditi! rezulta ea n.s v1' = Turatia TO. de baza pentru (50 degrosare va fi = 14. 10. 7. 19 min .D " e _ - 1000· 36 7t . care. . " 10 min . . in care: l = 50 mm. . Lungimea II se calculeaza cu relatia (10.prinderea piesei pe dron §i in consola .6 mm. Din tabelul 10. 6. va fi: .2400. 80. Viteza piesei va fi 560.<J. .3). .15) in. .S3.85 . in functie de eonditiile prelucrarii. se alege 8 = 1 mm/rot. frezei este n.85 560. = 1000' 7t·D. . Tura~ia frezei se calculeaza cu relatia (10.montarea ~i demontarea dornului portfreza 2. 80.66 Normarea tehnka la prelucrarea rotilor din!ate Din tabelul 10.11).8.S. .6(141-6. = Timpul 1000· vp _.5 min 43. din tabelul 10.montarea ~i demontarea seulei . 'L\ l' = 1000·62 7t·90 = 218 rot/min. .5 = 62 m/min. II = Vh(D .

7 + 10)/100 = 0.42 min.54 min.31. Din tabelul 10.7 + = 10 + 0.25 min.42 + 1.impul de odihna ~i neceaitati fiziologiee: ton = 3(31..N. .::. 'I'impul ajutator va fi ta = tal + ta2 = 2.4 7. tal = 2..50 _ deplasarea manuala a mesei masinii . .8 + 0. tbJ 'I'impul de baza tb va fi = = + tbJ 14.54 = 9.94 . = 100'44.. .04 = 31. 0. _ t. .7 _ 08 ' 100 t'lI = -.7 + 10)/100 = 1.04 min.80 ta2 = 7. 2.24~ lot (100 bucati}: = 100 preluerarea N10t 3 intregului 100. Aplicind relatia NI Pentru =~ (10. mini _ timpul pentru deservire organizatoriea: tao = (31.66 + 17.Exemplu de calcul al normei tehnice de timp &7 'I'impul de baza psntru tinisare va fi (50+32.21 se determine timpul ajutator psntru prinderea ~i desprinderea piesei eorespunzator pozitdei 3 pentru piese ~i dorn cu masa pina la 10 kg.29 se stabilese eoefieien~ii psntru timpii de deservire ~i pentru deservire tehnica: 25. . 1. .4 minute.1) se datermina norma de timp pe bucata 44.60 4460 min. astfel : _ ouplarea sau dacuplarea mi~earii prineipale . 0.6 min. .10 min. Din tabelul 10. Din tabelul odihna" astfel: _ timpu! 10. eorespunzi1tor rubricii "a".7 min.04 _ schimbarea avansului prin tnloeuirea rotilor .20 _ montarea si dsmontarea sculei 3. + 31.00 _ reglarea fa~a de dinte a pozttiei sculei dupa inloeuire.79)' 45 218 total tbd = 17.25 se stabileste timpul pentru comanda masinii. .

Cap

t 0

I u I

'111'll~
lUCRARllOR
DE BROSARE

NORMAREA

.

1T.1. Intrcdueere Brosarea reprezinta prelucrarea mecanica prin aschiere, exeeutata cu brose care efeetueaza, in cite 0 singura trecere, 0 mi~care rectilinie, eirculara sau elicoidala, piesa raminjnd in general imobila (STAS 5456-60). Brosarea se poate aplica ca procedeu de Iucru la prelucrarea supratctolor interioare (fig. 11.1) sau la prelucrarea supraf'etelor exterioare (fig. 11.2). Brosarea se poate executa prin tragere (brosare normala), cind brosa este solicitata la intindere, sau prin impingere (presare), cind brosa este solieitata la compresiune.

il9

v

I' i

I

:9
a

~v

r-

c,·~.it4F 1'1
,-.r",~~~

r,3l \! IlL
,-:·]1

tr~Lf ,
i

Jf-rl

8
.\.;

o

vr-

i~~.,4.~1 q'9iPl
-I

8'±

~ !, FFl

==>::

1'.'!11. ~L
f

I

b

c Fig. 11.1. Brosaroa supratetelor interioare filii! fixarea semifabricatului:

111

1- semifabricat ; 2 - brosa ; 3 - adaos de prelucrare; H -lungimea curse! de lucru executata de brosa sau semifabr-inat r vvitezei de lucru ; Vg - directia vitezei cursei in g')l; a - brosarea orizcntala prln tragere ; b - bro~,area vertica la pr.in tragere sus in jos; c - brosarea vert icala prin tragere de jos in sus; d - brosare orizcntala ell brosa elicoidal<1; e _ brosare verticala prin tmpingere ; f - calibrare '

[
v
I

.
,

.

I[

--- -::-:'.~::ii' ---:

o

0.

I:
n
(1)

""-:':':::C:'Y'hJ-'-" '.'
---1

I:. .

.J::'f:~11

'I

2/~:,]F'
1

:l ... ..,-r -," '~'::'T"l'

iD

':?i?~1lI~3
~~---l ~

,1[J
'... ------If'h--'----'·,-"'..
V,

~z.· f
2

J, t';\
f.:l

'\ I
I:J

~:a::-~:" ~:-~-:

/
('

~/ /,.;
'L .. __ L
I

i /> a
1 ..... ~~~~

,~ :
il . /.
3.~

'/'
2/

s:

I;:' ~
'l~n '.' .. <tt~-:::<, .;-. _." ."W, f"! '" . l' ::==:::..:.:v;~:'-~~)
"

,'/'/

/"///'/'

;;l

//n'

/

/

2ItD
·ill" ->

···, / ',/ r
..•. ~";; -:
,/ J/ /' /.7/

/ .....+".':: '.' £; ,/ .. /~;
~ ~ ~,~;~
Vq\

'

W '//1/ . '~'. ,1- .
vI

.'.

~

/

'~

/;

,-+~ ,.;.

. /%

/~/m . : ,/,/;' . ' . ' " . ,/. : ' m
~3
obtinutc

/

//,

-> r r • /

-. / //:

a

~~\~
prin brocxterioare.

~t!)

~~

~~~

=>,

g
Fig. 11.2. Brosarca supratctelor exterloal'c
ell

Fig. 11.3. Forme ale supralctelor sare : a - intcrloare : b -

fixarca scmifabl'icatului

1 _ semifabricat : 2 _ brosa ; 3 _ adaos de prelucrare ; H - lungimea cursei. de Iucr u executat i de bro~a sau scmifabricat ; v _ dir'ecfia vitczei de l11c1'1.1; v«: direct ia vitezcl cursci 'Ill go}; a -- brosare plana verticala; b - bro~arc plana orizoutala ; c _ brosare plana continua; d - brosarea rojilor dintate conice; e - brosare frontala ; f - 'hrosar ea vcrticalu a suprafetelor cilindrlce : ({- brosare orizontala a suprafetelor cilindricc ; h - brosarea darrtur ii ro filor dmjatc cilindrice.

~ ~

70

Normarea

lucrorilor

de brosare

Dupa felul preluerarii, brosarea poate fi de degrosare, finisare sau calibrare. Suprafetele obtinute prin brosare pot avea sectiuni transversale de diferite forme (fig. 11.3). Ca metoda de prelucrare meeanica, brosarea este in continua extindere, datorita avantajelor pe care le prezinta in comparatie en alte metode de pre-

lucrare mecaniea :
- productivitate ridicata, de 3 ... 12 ori rnai mare decit prelucrarea meeanica prin irezare, rabotare, mortezare etc.; - precizie de preluerare ridicata, care depinde in special de preeizia de executie a brosei ; - calitate buna a supratetelor preluerate, care poate ajunge, la brosarea de calibrare, pina. la Ra = 0,1 ... 0,2 [Lm; - simplitate a procesului tehnologie de prelucraro mecanioa ; - durabilitate ridicata a sculelor aschietoare, ea urmare a timpului redus de contact a tai~ului sculei aschietoare eu materialul de prelucrat ~i a vitezei de asehiere mici; - lipsa avansului de lucru ea miseare separata in procesul de generare a supratetelor prelncrate. 11.2. Norma tehnicd de timp la prelucrarec prin brosnre Norma tehnica de timp pe bucata, relatia in eazul brosarii, se determina ell

Nt = Tpi/n
in care definirea elementelor

+ to + to + td + to••,
s-a facut in cap. 3.

(11.1)

componente

11.2.1. Determinarea timpului de pregatire-incheiere Timpul de pregatire-incheiere se determina in functie de tipul maainii ~i de masa pieselor de brosat, conform datelor din tabelul 11.1.
Tobelul

11.1. Timpul de pregiitire--ineheiere, T pi, mln, la brosarea pe ma~ni de bro~.at
Timpul de pregatire-lncheiere T pi, min

veetteate ~l ortzontale

Conjinutul

Jucrariii

Prlmlrea comenzii, a documentatiei tehnice si a SDV-urilor. Pregatirea locului de munca. Inst~larea ~ireglarea SDV-urilor la conditiile de lucru. Reglarea parametrilor rcgimului de lucru. Demontarea si curtlrea SDV-urilor la sttrsitul preIueraril mecanice a lotului de semifabricate. Predarea documentatiei tehnicc ~i a SDV-urilor la sttrsttul prclucrurti mecanicc

I

Masini verticals s.i orizontale de brosat Masa piesei, kg, pina la: 3

!

10

I

25

I

80

I>

80

Tfmpul,

T , min

9.0

111.0

14.0

19,0

24.0

-

-Norma tehnica de limp la bresere

71
timpului de bozo en relatia
A

11.2.2. Determinarea

'I'impul de baza la brosare se determlna
tb =

H·k
1000·

q

[mi ] rmnj,

In care :

(11.2)

H este lungimea cursei de lucru, mm (fig. 11.1 ~i 11.2); k - eoefieient dependent de raportul dintre viteza eursei de lucru ~i viteza cursei de mers in gol; 'v - viteza cursei de lueru, m/min ; q - numarul de piese brosate simultan. Lungimea eursei de Iueru H este data de relatia
H = lb

+ Ip + la.

[mm], in care:

(11.3)

Ib este lungirnea utila a brosei, mm; lungima suprafetei de brosat, mm; Id = 30 ... 50 mm - lungimea de depasire a seulei asehietoare. Coefieientul k este dat de relatda
111

k =1

+ v/Vg,

(11.4)

in care: V este viteza eursei de lueru, mjrnin, iar Vg - viteza eursei de mers in gol, m/min. Pentru masini de brosat cu un singur plunjer, fara viteza rapida a eursei de intoarcere, k = 2 1}i pentru masini de brosat eu doua plunjere, cu aepiune continua, k = 1. 11.2.3. Elemente ale regimului de oschiere Determinarea regimului de aschiere la brosare, presupune stabilirea avansului pe dinte ~i a vitezei de aschiere. De asemenea, pentru caleulul puterii necesare la brosare, se determina ~i forta de aschiere. a. .A vansul pe dinte Sa. reprezinta grosimea stratului de metal indeparta1J de un dinte si este determinat de diferenta in inaItime a doi dint] succesivi ai brosei. Valoarea avansului pe dinte se stabileste anterior proieetarii brosei ~ depinde de procesul de brosare ~i de proprietatile fizico-meeanice ale materialului de prelucrat (tabelele 11.2 ... 11.4). b. Viteza de asehiere la brosare depinde de proprietatile fizieo-meeanice ale materialului de preluerat, materialul dintilor brosei, profilul supratetei preluerate, precizia dimensiunilor supratetei preluerate ~i calitatea prescrisa suprafetelor prelucrate. Viteza de asehiere la brosare se alege din tabelul 11.5, eorespunzator grupelor de viteze stabiIite (In functie de materialul de prelucrat) date in tabelul 11.6.

2.20 0.02-0.10-0.3.03-0.07 Obseroatie.08 0. Normarea lucrarilor de broscre pentrn din!ii de degro~are ai brosel.5 se compara eu viteza de aschiere admisa de puterea motorului masinii-unelt.5 ) N este puterea motorului.015-0. (N / Pz) • -I).10 10.30 Cillndrlca sau prof ilata Obseroa]ie.06 0.15-0.30 0.03-0. Avansul pe dlnte . kvV.10 0. Avansul pe dinte.20-0. 11.. 0.for~a de aschiere la brosare.04-0.08 0. mm.08 0.10 0.40-0.80 0.05-0.40 0.02-0.05 0.03 0. P z . viteza de asehiere se compara en vitezele limita ale same! in eursa de lucru.20-0.04-0.12 0.05-0.4.120 0.15 <0.20 0.08 0. sau pentru canale Dnpa profil Prin gel] erare Progresiva Dupa profil Prin generare <0.10 0.08 - 0.05 -0. "I) randamentul masinii-unelte.06-0. la bro5area exterloaru Materialul prelucrat I[ Fonta cenusie. 0.20 0.6 .30 0. maleabila ~l bronz I Tipul brosei Schema de ascruere \ -- \ i Orel or ell j I < or> ~i dN 90-mm2 50 ojet cu or~50_.20 0.05 -0.05-0.15 I <0.50 0.15 0.20 Valorile mal mici ale avansurilor se folosesc in cazul uno]' conditii mal rldicate privitoare la calitatea supratetci ~i pre cizia dimensiuniior si pentru piese ell rigiditatc mica.10 0.20 0.07-0.05-0.20 <0. unghiulara.72 Tabelul 11.J1 suprafejelor brosate Materialul prelucrat Aluminiu atel Giiuri rotunde Giiuri patrate si hexagonale Caneluri dreptunghiulare Caneluri in ovolventa si trlunghiulare Canale de pana Obsernatie. pentru brose care asehiaza dUlla prom sau prln generare Tip. claN.05-0.10-0.03-0.02-0.08-0.30 <0.90 I I I I daN/mm2 II Aluminiu Plana.015-0.03-0. In final.20-0.10 0. .10 0.20 ! Fonta I Bcouz ~i <llama 0.8 fLm Viteza de aschiere aleasa din tabelulll.03 -0. in care (11.10 0.10 0.30 <0.12 0.15 0.06-0. ale caror valori sint date in eartea masinii-unelte.12 0.10-0. sa' mID. sa.10 <0. Tabeiul Sa.04 0.e. mm.08-0..30-0. Avansurile recomandate supraretet Ra = 1.05-0. De asemenea.15-0.80 0. pentru brosarea aliajelor retraetare I ~i aliajelor Felul brosarfi de titan Materialul prelucrat Materialul pariii aschietoare Prealabl la Finala Aliaj refractar Aliaje de titan pe dinte i I Otel rapid Otel rapid Aliaj dur K 40 asigura rugozitatca 0.. Avansul pe dlute.04-0.80 0.15-0. I Progresiva Avansul pentru dintti dintii de degrosare de f'inisa re se ia de pin a la 60% din valorile rccomandate pentru Tabelul 11.60 <0.02-0. fonta.08 0. determinata cu relatia Vu = 6120 .03-0.05-0.

. Grupa de viteze la brosare se stabilesto tn Iuncti« de materialul de prelucrat..6'~ "":f2-:5.00 mm I Ra ~ 6.2 sau tr"apta..5 3. deoarece brosarea se face fie cu brose dimensionale.Norma tehnica de timp la bresere Tubelul 11. In cazul brosarii.:>.! I I Ojet I Otel ~i oj el 01e1.4.7.6..00 mm I Ra ~ 1. Determinarea timpilor ojutotorl La determinarea normei tehniee de timp pentru brosare intervin urmatorii timpi ajutatori : timpul tal de prindere-desprindere a sculoi. timpul tal de prindere-desprindere a piesei ~i sculei.5 sau toler~nla peste 0. 269 . I -Mlli nichcl I' 'I mate I I I I I auto-I IV III '~I ! I I .. La hrosarea aliajelor usoare se poatc lua v = 4 .2 ~i toleranta 0.5-3. fie en reglarea prealabila a broselor la dimen- . 197 . 11.5-2 2 1. c.S se obtine la vitczelc recomandate din tabel eu conditia ea brosa sa aibii dinti: de finisarc ~i dint. Otel cenu~iel'M~l~Mu Cr"':'Ni _ TI -Mo abila < 156 i I I - Il I I Il III - II 1 156.~ 1 Gauri canelate \ Suprafe'[e exterloare si ea nale de pana I Toate tipurile de brosare Ra =. 229 .5 s« ~ 3. timpnl ta3 pentru luarea asehiilor de proba nu intervine. 14 m/min. Miirirea prcciz!cl de prclucrare ~i Imbunatattrca cali tatii supraf'etel pot fi obtinutc prin micsorarea vitezci de aschicre pinii la 1.5 3-2 2. Forta de aschiere la brosare se poate determina pe baza datelor din tabelul 11.2 de comanda a masinii-unelte ~i timpul ta5 pentru masurar! de control. v.ii de calibrarc ascutitt dcosebit de !ngrijit.5 4-3 3-2. Vitez3 de asehlere la brosare.."In cram 'lcr-"-101 si ICr-Mn Cr-_'I eu Cr-Ni! -~lo INi-MO r-V I Si--~.03 -0.. I Fonta I I oja ] I I I cr-. in cazul brosarii cu fixarea semifabrieatului.. .8 I I1 III IV Dbsenratii.5-3 2..3 sau \treapta 9 de preci zie I -12... aiel I O.~u treapta 9 de precizie Ra ~ 3.5 3..5.5-2 I I 8-5 7-5 6-4 4 II I I 7-4 6-4 5-3. ~ de precrzre Ra = 6. Rugozitatea Ra = 1. 5. iar valorilc mici pentru hrosc din otel MC\V 14.3-12. Viteza de aschiere stabilita pe baza metodologiei preeentata mai inainte Se va lua in eonsiderare la determinarea timpului de baza en relatia (11.5 m/min. 187 187 .rn. Valorile mari ale vitezclor de aschiere se vor Iua pentru brosarea eu brose din ote! rapid.5-2 10-5 8-6 7-5 4 I I I 4-2. 197 229 269 321 11 I I Il III Il Il Il III Il Il Il III III - - III Il Il Il III Il III IV I Il III 11 11 IV III Il - ~I- Il Il - - 1 1 I III I Il III III III Il III III IV I1 11 Il - I - se a1ege ea viteza de aschiere valoarea minima a ce101'trei viteze : dupa tabel dupa putere ~i dupa viteza saniei.6 ~i R~ = O. timpul t. 4.. 6-4 5-3.2 eau treapt~. Tabclui 11.2.. Otelul MeW 14 se recomanda pentru brosele destinate hrosaril pieselor din ali ajc nefcroase. 6 de prectaie II R . in cazul brosarii fara fixarea semifabrieatului. dupa tabclul 11.el Cr-Si: oiei 01el"ol Olea! Ojel cr"':MJ 0lel pen tr ••1 C.. 2. mjmln 73 Goiuri cilindrice Grupa de viteze . STAS :3611-66. 3.5 8-5 7-5 6-4 I 4-·:> I I 5-4 4.6 Grupele de vlteze la hrosare 'laterialul prelucrat Otelur i carbon si otelur'i aliate Duri tatea HE Old' i i i i I ! carbon .2).6-0.

0.3 30.! I Timpul.3 31.7 73.6 15. de la 0 distanta sub 1.100.4 12.5 42.04 0.5 9.6 16.13180 iO'l1l:0'1210'12!O'130.12 0.5 9.110.- _ maleabila I 1 i I 1 HB 198-229 I 6. ---T .6 21.4 16.19 -. c) depunerea piesei In stelaj san pe t ransportor .5 32.240.4 40.8.5 12.5 35.61 8.5 39.8 37. mm Otel carbon ' HB •• 197 Materialul de prelucrat ! [ .0 28. timpilor ajutatori.6 26..8 81.6 60. timpul ta4 pentru evacuarea asehiilor nu intervine la brosare.06 0.21.0.2 22.2 0.6 30.331 4 I 80 1i1 10.5 32.25 0.5 33.4 19.130.5 13.1.6 7. tal' de prlndere-desprlndere fabricatului a brosel la brosarea alezajelor pe maslni orfzontale de brosat kg.7 24.240.0 52. in tabelul 11.9 37.6 49.14 0.0 25.5 I 8.0. ---I --.5 m.03 0.0 62..7 45.190. pin3 la: rara Ilxarea semi- Masa semifabricatului.5 8.-. siunea de lucru.3 27.0 62..2 23.02 0.1 47.1 10.10 0.5 12.18 O.0 50.0 20.120.\i desprinderea brosei la brosarea alezajelor pe masini orizontale de brosat.2 42.3 9.115.3 24.3 17.2 35.4 16.8 30. cum ar fi timpul consumat pentru curatirea brose101'de aschii.0 68.__ HB.100.0 39.!~' 0.0 73.150. Pentru determinarea fortei de aschiere din acest tabel.350. dai'-i/mm I Avansul pe I' dintre sd.5 42. b) fixarea brosei in mandrina (fit) sau eu pana (P) . timpul de control etc.2 33.5 8.8 43.)..5 56.9 11.9 19.320.18.5 62. Tabelul 11.8 se prezinta timpul ajutator tal pentru prinderea t.2°1°.7 39.10'.2 47. grupa de duritate a materlalului de prelucrat se alege pentru limita superloara a durttatii date pentru piesa consideratii.7 21. De asernenea.22 0.3 33.0 78. 2 160 iO.1 10.6 43.01 0.0 65..160.3 14.5 27.18 0.4 ! HB I> 229 I I i HB 198-229 1 HB> 2291 I 'I 1 cenusie HB> 180 I I i 5.1 Observatie.1 15.9 13.0 66.:>°1°.120.0 38.40 Otnerotut«.20 0.8 28.7 45. Fonts -.7 18. D bro~a· Poz.310.5 68. se va avea in vedere faptul ca unele elemente ale acestora se suprapun eu timpul de baza.7. Forta de asehlere pe 1 mm lunqlme a tlii~ului dintelui Norma lucrdriler de broscre brosel F.5 61.):0. 197! O!el aliat •__ ----.4 36. 'I'lmpul. 180 -.2 57.1710.5 23.130.5 56.170.8 42. d) desprinderea brosel.8 i 28. pentru determinarea normei tehnice de timp pe bucata.10!O.0 23.0 45.-.8 18.l:Jlo.--- ---- -1- 0.3 47.6 13.5 13.0 84.74 Tabelul 11.6 47.6 37.0 32.2 32.0 40.5 56.5 12.5 7.110. fa1'a Iixarea semifabricatelor.5 1 1 I 3 i p 5 8 i 15 1 25 I 40 i p > 40 1"~ni' ! 11 I ! P i 11[ I p I M i I r Modul de fixare a l brosei .6 34.4 36.3 54.7 18.5 42.11IO.5 52.09iO.8 19.8 25.5 30.36.1 15. timpul psntru deschiderea ~i inehiderea sistemului de ungereracire.3 50.08 0. I.-- .5 73.0 27.6 16.16 0.1.7 46.2:J .200.0 56. M ! P I ~1 I p min I AI I p I 1\1 I p I M I I M P i 11·10 jO. I : I cenusie HB.3 I 6. La insumarea.4 23.537.6 20.7 51.0 93.1~O'1510'170'180'2010'210'~70'280.40.1 18.30 7.3 7.1 52. .7 28. Valorile timpilor din tabel presupun cfeetuarea nrrnatoarelor mlnuiri de catre lucrator I a) luarea sernifabricatului din stelaj sa u transporter.4 10.

iar in tabelul 11.cu pirghie actionata pneumatic.I l\1a5a piesci.15 0. 4 .cu pirghie actionata hiraulic. c) dcsprindcrea picsei.25 0.9.13 0. kg. cind brosarea se face cu fixarea semifabricatelor.25 0.cu pirghie basculanta si excentric.12 0.30 0.0 L 8.090 0.' __ : .i exterioara ell Ilxarea semifabri eatului pe rnaslnl vertieale la brosarea de brosat interloara ! ~.10 10. ~letoda de instalare a semifabricatului 0. 1.135110.0 .0611 0. b) fixarea semifabricatului .5 " la semllabricatulllljde fixare _--.0. 2.0 I 1 8.5 ! 1. Timpul t"" de prlndere-desprlndere a brosel 5i semllabrleatulul . min 1 2 3 Pe un bolt Pe doua bolturt Pe un bolt st prism a de curattre 0... ta'I' de prludere-desprlndere a semtrabrleatulul la bro~arca nalelor ~i canelurilor pe masiui orizontale de brosa t Masa piesei. Thnpul. 3 .10 110•11 10.10 0.0 3.9 se prezinta timpul ajutator tal pentru prinderea ~i desprinderea pieselor ~i broselor in cazul brosarii interioare si exterioare pe masini verticale de brosat.0 5.11 0.14 0. Valorilc timpilor din tabel presupun efectuarca urrnatoarelor minuiri de catre lucratori : a) luarea semifabricatuJui din stelaj sau transportor ~i asezarea lui in dispozittv ..Norma tehnica de limp la brescre 75 In tabelul 11. kg.'__ 10 '--.0751 0.en pirghie eu exeentric.10.32 0.11 se snprapune eu timpul de ' I 0.L.:.0 -' 5. Tabelul 11.09 de aschli 0.0 tal' ! I 15 40 \ > 40 Timpul..10 se prezinta timpul ajutator tal pentru prinderea ~i desprinderea pieselor ~i broselor in eazul bro~arii interioare pe masini orizontale de brosat.27 0. min 1 I supratata Pe 0 plana Pe ~rismii sau III mandrinii _I I 4 21 31 Pe 0 supratata plana ~i bolturi 0 I Pe suprafata plana si prisma' Obsercatii.225. Timpul a brosei '1i dispozitivulul .Iodl11 de a~ezarel Modul 0.38 0. d) dcpunerea piesei in stelaj sau pe transportor.! Timpu l.20 10. Tabelul li.1. Mo dul de fixare (co]oana 3) se refera la: 1 . prn~ la: 3.17 0. 2 .35 baza Obseruaiie. I 15 -'- 25 -' I 40 I > 40 '- _ §:. plna la: 25 Interloarii a ea- Poz.12 0.13 0.:.

1.062 0. Daca timpul de masurare se suprapune pc timpul de baza.13 __ 4_1 ------I 5 i---------I. pentru fie care punet de masurare in afar a de primul. la2' peutru eomauda mtsearllor ~i vertieale de Iueru ta2 ta5 Norma lucrarilor de broscre de comanda a masinii- pentru controlul calita~ii la masintle de brosat orizontal Poz . mm.20 0.38 0.00 Timpul tas min . deoareec se supra- Tubelul masuratorl de control Metode de dupa brosare . . 0. 1. timpul normat in tabel se va tnmultt eu eoefieientul 0.18 I 0.! I If I I Cu sablou.11 0. 7 nu se include pune pe timpul de bazii.05 I > 0.12. aleza~e tampon plate !.25 0.11 se prezinta timpul ajutator unelte.31 0.' pentru in norma tehnicii de timp pe bucata. eu caneluri I . Timpul de la poz. pe mastni de brosat I POl~ masurare Dl~metrul de nlas~r~t ~mJ pma la.06 0.13 0.06 0. ClI calibre dt~blCI Cu calibre pentru.06 0. I ell Cu calibre cilindrice duble.20 0. j . se adauga 0.09 1 0. 3.165\ 0.. Timpul.76 In tabelul 11. precizie de rnasurarc.12 se prezinta timpul ajutator prelucrarii mecanice.09 0.-----------I------------I·------------·I------------I-----------0. Denumirea comenzii Metoda de cuplare a comenzii I 1 Cuplarea si deeuplarea miscarti lucru a pistonului glisierei de t.45 Obseroaiii.22 0.11.035 min. se va neglija complct la determinarea normei tehnice de timp pe bucata. 2.05 0.:.30 --6-1 I I i 0.08 0.18 0. La controlul ell sabloane in mai multe puncte.15 0.11 I 0. ta-v min 2 Cuplarea ~i decuplarea miscarlt mesei 3 4 5 6 Fixarea adaosului plan sub brosa Obseroatie.125 0.065 0. la stabilirea norrnci tehnicc de timp pe bucata.27 I 0.24 0. TUnllUI la. Tabelul 11.075 J 0.15 I I I 0. Intructt eontrolul se face prin sondaj. In tabelul 11.08 - i ! 1--0.07 0. 11. ~In ll~ul sat! il~! prirnul punct ~ II I 1 Calibre tampon netede pentru alezaje cu canelur i 1 2 --3-' I 10 25 5C 100 150 >150 II I 0.

kd.76-1. 15 i 25 2 . Timpul de deservlre teuntea ~i organizatoricii. pin a la : eieetlv. kg.00 4 4 5 6 I I son.75 0. Determinarea timpului de deservire In cazul brosarii. Grupa utilajului 25 Valoarea >25 coeficientului.impul efectiv... Timpul de odlhnii. rea pe maslnl orlzontale sl verticale proeentual din timpul electlvc de brosa t la brosa- )'lasa piesei.6.13.5.13. la determinarea timpului ta. proeentual din timpul efectiv. De aceea. timpul de masurare luat din tabelul 11. 1 : 25.7) de eoeficientul de ocu- in care kon se alege valeric din tabelul 11. i I Cocficicntul de ocupare a lucrdtorului i ! 3 ! Valoarea 8 coeficientului ! i 1 i ".Norma tehniea de tirnp la brescre 77 Intrucit brosarea se face cu scule dimensionale sau cu reglarea prealabila a sculelor la dimensiunea de lucru. in functde pare a lucratorului ko ~i masa semifabricatului.26-0. ~i necesltatl iiziologiee. kg.12 se inmulteste eu un eoefieient Km = 0." pentru norma tehnica de timp. la brosa- Poz..i vertieale de brosat Masa piesei.14..3 4 I I I. (11. conform relatiei ta = (tb + ta)lea/100 [min]. se are in vedere faptul ca controlul pieselor se face prin sondaj de 1 : 10 . pina la: Poz.2.14. 11. se determina suma timpilor de deservire tehnica a utilajului cu timpul de deservire organizatorica a locului de munca."0.1. (11.50 0. en relatia ton = (tb fiziologice se determina procentual din + ta) lean/lOO [min] .51-0.25 0.5 4. 11. Determinareo timpului de odihno ~i necesitoti fiziologice Timpul de odihna ~i necesitati t. 1 2 '1 Masini de brosat Masiui de brosat cu Cll 0 pozitie de lucru doua pozttii de lucru 3 4 3.5 11.2. I I 4 4 I 5 7 I 4 4 5 8 I I 4 5 8 . 'Tobelui 11. in procente dIn timpul rea pe masint orizontale .6) in care eoeficientul lea se alege valeric din tabelul Tubelul 11.

Rezolvare. = 52 . I . 187 ~i a. de unde se observa ca viteza respectiva se gase~te in gama eursei de lucru a eilindrului hidraulie.cire. Prelucrarea mecanica se face pe 0 ma~ina de brosat orizontal model 7510. Din 'tabelul 11. se adopta avansul sa = 0.15 se prezinta datele din cartea masinii de brosat model 7510. considerind ca brosa se confectioneaza din otel MOW 14 :(STAS 3611-66)..4. pentru otel Or-Ni cu duritatea HB 156 . :tn aceste conditii rezulta pentru lungimea utila a brosei. in tabelul 11..J?/ L' ~~} ~I t.. Parametrii constructivi ai brosei sint : unghiul de degajare y = 12° .lli~ 11 ~~~I~ i ~ '~l~ '" I~ 1:.:::. 11. 60 daN /mm2. pentru brosarea gaurilor rotunde.3.6. Determinarea parametrilor l'egimului de aschiere.4." .S) in care tan este suma timpilor ajutatori care nu se suprapun pe timpul de baza iar ta. Fig. pe baza tabelului 11. ~~..3. lb = 140 mm. iar brosarea se face fara folosirea liehidului de ungerera. _ tan tb + tas + tan (11. Semis fabrieatul cu supratata de hrosat. este suma timpilor ajutatori care Se suprapun pe timpul de baza. 11. 11. Exemplu de calcul 01 normei tehnice de timp la brosore Se supune prelucrarii mecanice de finisare prin brosare cilindriea alezajul roW dintate din fig.)1). dupa schema din fig. 11.:va .4.. a. Sa se determine norma tehnica de timp.5. 187. Fig. I I I. .78 Ooeficientul de ocupare a lueratorului k 0- Normarea lucrarilor de bresere se determina cu relatia . b..5. se stabileste grupa In-a de viteze de brosare. Brosarca unei gauri Din tabelul 11. Roata din~ata este realizata din otel Or-Ni eu duritate HB 156 ..-t ~!~w. i I I 1 ~~ I I ------. se alege viteza de aschiere v = 3 m/min. Masa piesei este 0. unghiul de asezare 0: = 4°. In continuare. pasul dintre dint! t = 7 mm.025 mmjdinte.5 kg. 11.

din tabelul 11. Comanda miscarii de lucru a pistonului glisierei la masina de brosat orizontal model 7510 se face eu pedala.078 min. Determinarea timpului de baza. Din tabelul 11. mai mica decit forta de tragere a masinii de brosat prezentata in tabelul 11. Determinarea timpuZui ajtttator.14 ·23 ·5 = 361 mm. masa semifabricatului in aceasta faza a prelucrarii va fi intre 0. deoarece se comanda atit cursa activa cit ~i curs a de intoarcere).0.8 se stabileste timpul ajutator tal de prindere-desprindere a semifabricatulni.15.3.10 min. = F. Se procedeaza la verificarea vitezei de aschiere din punctul de vedere al ma~inii de brosat cu relatia (11.5.1 tone. = 100.2) rezulta t. de la poz.5 19 9.5 kg.58 1000. deci superioara vitezei de aschiere adoptate.18.158. cu relatia Zl = lp t + 1 =30/7 + 1 = 5. kW 10 1400 120 0.v.7.15 daN /mm.1 (11.11 se stabileste timpul ajutator ta2 de comanda a mi~carii de lucru a masinii de brosat.5 ~i 1. Iorta specifiea de aschiere este de 14.2). Oonsiderind ca fixarea brosei se face in mandrina si.q = 0.z! = 3.tia (11.036 min (se adopta dublu. + + + v/Vg + + k =1 = 1 + 3/19 = 1.15 ·361 = 5100 daN = = 5. intrucit masa piesei este de 0.025 mm.d. Din tabelul11. 1. model 7510 Viteza.3. Forja total a de brosare v a fi P.k in relatia 200 '1. cu relatia ~b = 7t. Din tabelul 11. Datele din cartea maslnll de brosat orlzontal.11. Se considera H = Zb lp la = 140 30 30 = 200 mm ~i. Introducind valorile obtinute H.~b = 14.5 7. se face cu rela.1 m/min. tone Lungirnea cursei cilindrului hidraulic. Se determina lungimea totala a tai~urilor care se gasese in lucru simultan. pentru avansul pe dinte sa = 0. m/min For ta de tragere a brose-i.Norma tehnica de limp la bresere Tabelui 79 11. rotunjindu-se la Zt = 5.2 = 0. de asemenea.9/5100 = = 8.0 kg. Se determina numarul de dinti ai brosei existenti simultan in lucru.8 rezulta valoarea tal = 0.5) v = 6120·N·Y'J!Pz = 6120'7. din tabelul 11. se stabileste ca. se adopta taz = 0.15.5 Pentru determinarea tortei de brosare se procedeaza in telul urmator : prin interpolare. . mm Pentru cursa de lucru i-----:--:-~-I maxima minima maxima minima I 35 J Pentru cursa de Intoarcer~ maxima minima I Puterea electromotorului de actionare.

se suprapune pe timpul de baza jumatate din timpul tal de prindere-desprindere a semifabricatului. 2. Se deterrnina la inceput coeficientul de oeupare a lucratorului cu relatia.7). = 0.896. se poate considera ca in timpul bro~arii unei piese.086) 3/100 = 0.896. Intrucit tas < tb' se poate considera posibila suprapunerea timpilor ajutatori respectivi cu timpul de baza.a/100= (0. se alege valoarea kan = 6.086) ·6/100 = 0.a = 3 ~i.13 rezulta 71.078 + 0.061 min. conform poz.7) rezulta ton = (tb Deierminarea NT=Tp. ca atare. Din tabelul 11.1 timpul de pregatire-Incheiere. ta = (tb latia + ta) 71./n+0. tas = km ·0./n + ta) • kon/l00 = (0.086+0.078+0./n+ 0.6). In continuare se determina suma timpilor ajutatori care se suprapun cu timpul de baza.086 0.011 0.061 + 0. Deierminarea timpultti de odihna?i neoesitati jiziologioe se face cu re(11. se pregateste de prindere semifabricatul urmator si . se poate eonsidera ca controlul preluerarii mecanice se face in timp ce se a~chiaza piesa urmatoare ~i ea atare. - Daca se cunoaste lotul de fabricatie n ~i se stabileste din tabelul 11.1) : :+tb+t.078 + 0.086 min.11 = 0.0 = tan tb + tas = + tan 0.01 + min normei tehnice de timp se face cu relatia (11.10 + 0.086 = 0.011 min.036 + 0. De asemenea. ea atare. se poate determina complet norma tehnica de timp pe bucata.01=Tp.. Determinarea timpului de deseroire a locului de munoa se face cu relatia. Oonsiderind ca masurarea se face cu calibru cilindric dublu. Din tabelull1.179min.8) : 71. Rezulta deci ca suma timpilor ajutator! care se suprapuno pe timpul de baza va fi tas = 0. (11.14.10/2 = 0. Astfel. Se poate determina acum suma timpilor ajutatori care nu se suprapun pe timpul de baza: + tan = 0. timpul tas pentru masurari de control se suprapune cu timpul de baza.061 = 0.011 - 0.078 + 0.+ta+ton=Tp. Introducind valoarea kon = 6 in relatia (11.30 Norma luercrllor de bresere Din tabelul 11. .12 se stabileste timpul ajutator tas pentru masurari de control.005+0.005 min. (11. in functie de valoarea coeficientului de ocupare a Iucratorului k.

1. 12. realizata.1.. L ------. 1Y en avans longitudinal. Pe masinile de rectificat rotund exterior s. Prin rectiricare se pot prelucra supratete cilindriee. b) rectificorea cu aoan» de patrnndere conform fig. 12.AW'I 11'<:1! Capitolul Im NORMA REA LUCRARILOR DE RECTIFICARE. Rectificarea rotunda exteriooro Se face pe masini de rectificat rotund exterior. precum s.1.i supratete plane. miscarea de avans de patrundero la s. Miscarile necesare prelucrarii abraz.1.1). conice sau profilate de revolutie. Psntru prelucrare. pe masini de rectificat universale s. s.iin special pentru obtinerea unei mai bune calita~i a supratetelor. sint : miscarea principala de rotatie a discului a piesei 11. 12. 315 . de regula..1. exterioare s. ~I:_J r ____ ---~--_.• Sf inLre virfuri •. Ileetifiearea lntre virfuri se poate face: a) on aoan« lonqiuuiina. Introducere Rectificarea se foloseste in scopul eresterii preciziei dimensionale.2.1.1.ipe masinile de rectificat universale piesa se prelucreaza cu prinderea intre virfuri. realizat de pieSrLsau de discul abraziv (fig. de forma si de pozitie reeiproca a supratetelor pieselor. scula abraziva lucrind.i miscarea de avans longitudinal IV. miscarea de rotatie o cursa sirnpla sau dubla III de piesa sau scula.i interioare.. :J ~ i JI\ ( Fig.ipe masini de rectificat fara centre.J . RectiHcarea I1~1~ --------. fiind necesare miscarile : miscarea principala de rotatie a discului abra6-c. 12. cu partea sa periferica. 12. 12. discul abraziv are la~imea mai mare decit lungimea shpraretei care se prelucreaza. .iv I.

. 8(1 u/ua: . Pe masinile de rectificat rotund exterior se pot prelucra 9i arbori in trepte. asigura misearea de avans a piesei.rniscarea de rotatie a discului abraziv aschietor .3. prin ) 'Fig. 1°. rectificindu-se suprafata cilindrica cu periferia disculni abraziv 9i supratata frontala :JJ piesei cu partea frontala a diseului abraziv (fig..:J J![ Fig.. 12.miscarca de rota tie a piesci .!i / 11" I .L--rt I 1--' . Reclificarea intre virfuri a arhorilor in trepte : Lrniscarea de patrundere a diseului abraziv : H-mlscarea de avans longitudinal. 12. j I I I.:. 12.'''"'':ilS48'· I .iv conducator..~ .::i.5. . b) reetificarea cu avans longit1!.1'3.71JJill. 12.. iar discul abraziv eonducator 1. .5°. -. Ileetifiearea metode: 13.3in lungul Iinealului 4 are loc ea urmare a inclinarii axei discului conducator cu un unghi IX. care se roteste in acelasi sens cu discul asehietor.. ·7T771J.::"rr77!T'. I ~t·.' .> I W~1tI ~. I . Discul abraziv asehietor 2 asigura miscarea prineipala de rotatie.·~ )1_4..1'. 12. . III ..4)...7]7! t /i ! I' ' /I /.-:_.·.. lVIi9careade avans longitudinal a piesei . Hcctificarea fara vlrfuri ell avans longitudinal.7i f'-·-·''''' . L ! '<. care are valorile de 5°.vlrfuri se poate realiza urmatoarele a) rectificorea C'/I avans lonqiuuiino: (fig.2.'1.': .. Heetifiearea fara virfuri avans longitudinal plna la opritor eu : Fig. I .1.. 12.miscarea de avans longitudinal plna la oprftor J V miscarea de retragere a discului abraz. Rcetificarea intre virf'uri de patrundere.32 Normarea lucrdriior de rectiflccre ziv I. Cind piesa ajunge la opritor.miscarea de rota tie a discului abraz iv conducator . 12. Pe linga misearile de rotatie ale discurilor abrazive este necesara 9i 0 miscare de avans a piesei pina la opritorul 1.dinalpina la opritor (fig. miscarea de rotatie ~1piesei 11 9i miscarea de avans de patrunders la 0 rotatie a piesei Ill. {V..I ]I c I \ --I \ ) t·. 6° pentru rectificarea de degrosare..1. diseul eonducator se retrage in directia sage~ii V pentru scoaterea piesei. Avansul se realizeaza prin inclinarea axei discului conducator cu un unghi de circa 0.2.5).3). ell avans Fig.R' nrl! L fi1·)i.+'-+---:1-~-. II . 12..

1..miscarea de rota tie a discului abraziv ascoietor . discul abraziv executind miscarea principal a de rotatie I. 12.G.. eonice sau profilate. Pentru asigurarea contactului permanent al piesei cu opritorul.8).tie I.. Piesa de prelucrat 1 se fixeaza in mandrina masinii de rectificat ~i se realizeaza miscarea de rota tie 11.r---. sau pe masini de rectifieat cu asezarea piesei pe trei role (fig.2. Metoda se foloseste la rectificarea unor gauri cu diametru mare in piese care nu pot fi antrenate in miscare de rotatie. + -F Fig. 12.5° . Prin a.:r 1 . in care caz diseurile abrasive au profilul piesei. Miscarea de avans lonWPZl .~c-.J [ica: interior fa1'avirfw'i. 12. Rectificarea rotunda interloord Se poate efectua prin urmatoarele procedee : a) rectijicarea c'u rotirea piesei (fig. 12. din fig.df= nt::-----!lf!If Ec~'. 12. iT ! . eu rotirea longitudinal III ~i miscarea de avans de patrundere IV.8. [1 .miscarea de rota tie a discului abraziv conducator : IV .~ I transversal IV.7). misearea de avans b.10).7.Introducere 33 c) reotificorea cu avans transversal (de patrundeJ'e) (fig. care se poate face pe masini speciale de rectificat cu asezarea piesei pe reazeme fixe (fig. Rectificarea fiil'ii Iuri eu avans transversal: vir1. : LP i \ . I i I c) rectificarea pe maeini. t:~ __ .. 12.l.t.6). I. de recti. Avarisul transversal este realizat de discul abraziv conducator. gitudinal III se poate executa ~i de I ! ! ! i masa masinii de rectificat. Fig. Piesa este fixata ":):' . 12. 12.. manual sau mecanic.2'. miscarea de avans 1 longitudinal III ~i miscarea de avans ILY .' miscarea planetara pe circumferinta su~ -1 prafetei interioare 11.:r. 12. III . discul abraziv conducator are 0 inclinare a axei cu un unghi de 0.. 1°.r L. la 0 cursa simpla sau dubla a discului abraziv.9). ! -rn :)~t=++' '7»' ::::. He ctlfi carea intcrloara ell picsa fixii. La prelucrarea dupa schema. pe masa masinii.~ Fig. b) rectijicarea cu p iesa fixa pe ma$ini de rectificat interior cu miscare planetara (fig.miscarea de oiltrundcre si retragere a discului conducator.-~ : I L .miscarea de rotatie a piesei . Prin aceasta metoda se pot prelucra supratete interioare cilindrice sau eonice. Reetificarca intcrioaru V//:.:If[' \r s{ piesei. iar discul abraziv 2 executa miscarea principala de rota.ceaeta metoda se pot prelucra supraf'ete exterioare cilindrice.

10. piesa este apasata de rola 3. doua role 2 ~i 4.13. b). miscarea de avans longitudinal :. a). 12. pentru preluerarea piesei pe toata la~imea. Reetiiiearea plana eu periferia disculul abraziv : a . b-pe sini eu masa rota ti va . diseul abraziv are miscaroa principala de rotati« I iar piesa executa miscarea de avans longitudinal sau circular 11. . . partec jrontalii a discutu.pe masini cu masa dreptunghiu lara . 12. misearea de avans longitudinal ~i de avans de patrundere.13.pe masini cu masa rotunda (fig. Rectificarea plana In tunctie de suprafata cu care aschiaza discul abraziv ~i de tipul masinii de rectificat poate fi : a) en perijeria discnlui abraziv: Fig.1. prima fiind rola / conducatoare.12.:fH Normarea lucrorilor de redincore 12. 12. fie pe rnasini de rectificat interior (fig. Rectificarea supraf'etelor frontale plane la piese cilindrice se reahzeaza fie pe masini de rectificat rotund exterior (fig. piesa 1se a~aza pe J. Discul abraz iv 4 executa misoaroa principala de rotatie. b). piesa 1 este a~ezata pe platoul magnetic 3 ~i pe reazemele fixe 2 ~i este antrenata in rnisearea de rotatie.pe masini cu masa dreptunghiulara (fig.3. b). In toate situatiile. 'j2. 12. Pentru men~inerea pozi~iei dorite. abraeio : . Hectifiearea Interloaru pc masmi de rectificat fari! virturi a picsclor eu pcrcti subttri.i de avans de patrundere.11.12.pe masini eu masa rotunda (fig. iar a doua rola de sprijin. 12. Le prelucrarea cu periferia discului abraziv este necesara ~i miscarea de avans transversal IV. 12. Rectificarea Interioara pe mastni .~ ~ I /' ~ JY -m ][ a ma- Fig.. b) cu. 12. 12. a) i .9.~e r::la~ini CU InaSa drepde rcctificat Hira virf'url. Fig.11. Discul abraziv 5 executa miscarea principala de rotatie. 12. Miscarea de avans de patrundere III este realizata de diseul abraziv. a). 12.10. 1tpr te __ ~ff. La schema din fig.9. tunghiulara (fig.11.

....\ .. // / //~( ///:1 ?--t--".( .. Determinarea timpului de preqotire-incheiere TimpuI de pregatire-incheiere. . pe masini de rectificat rotund interior.----~.- j - . 12. -'-<:'.\~~_~~_~.2..J i«:../ I b Fig..<' I )'..<'0:19 /J /0~ ({t 1-'1\ \~ \-:.12.. Rectifiearea plana ell partca a discului abraziv: a-pe masini ell masa dreptunghiulara f'rontala .13.Norma tehnica le rectificct rotund exterior 35 Norma tehnica de timp se va determina la prelucrarea 1)8 masini de reotificat rotund exterior.1 -t-.. 12.e.1..pe masi ni cu masa rotunda. r U-I--_. de tipul Iabricatiei ~i opera. L " .2.2.. ·-ryi_. b . Determinarea timpului de bczo 'I'impul de baza se poate determina prin calcul analitie cu ajutorul unor relatii care tin seama de Iungimea suprafetei de prelucrat. \\~][/ 7"-... \ \J1. .. Norma tehnice de timp la prelucroreo pe mosini de rectificot rotund exterior Norma de timp pe bueata NT se caleuleaza eu relatia : tat = Tpj n + + ta tb + iao + ton [min J.1.pe masini de teetificat iuter ior . 12...' ~'''''' .-~ .'r~.V l"".tiei ~i este dat in tabelul 12. 12..~>~ . Tpi. II-mi~carea de rotati e a pi esei.J i--'pJ 'J 1I ~ suprarctclor plane: Fig. b ..' / /--r--. t lllili .:.. I . "" I"\.t T i-T:~~ITfqYill~ I ~T/~~~~?' ~~~<~~~~~~~~~ . . I .-". \'. de parametrii regi- ."J f' ! /' -::.'r~ ! l (\ I 'S:".. I - JI a .\~ 1 -\ .----~ r~>r'f -Ll d~] {---~ I I [ :.mi scarca de rot atie a disculul abraziv .-r-•... ~ ri .1) in care definirea elementelor componente s-a facnt in cap.+ 1I ) .. (12. I I ]y ~r ~r---r-]..7'_"T.. 3. pe masini de rectificat plan ~i pe masini de rectificat fad virfuri.t ~.. Rcctificarca a _ pe masini de rectificat rotund exterior.- ['. este stabilit in funcvie de tipul masiniiunelt. It0\'17\__1E{~/ b Jt.) I n~~-T. '12.2.

(mm/rot) se caleuleaza eu relatia S! = f3 • B (mm/rot). corneuztl indicatille necesare. suplimentare i 7 8 9 Rectificarea bacurilor trul de. min mm intre I I'pf) > iooo Timp .2 sint date relati! psntru ealculul timpului de baza la reotificarea cilindrica exterioara en avans longitudinal si cu avan s de patrundere.0 8.0 11. Timpul de pre!Jii. pentru mastnt de reetificat Distanja Poz .0 (lndreptarea) discului abraziv In tabelul 12.7 10 11 ~i reglarea unet lunete suplimentare I I tnchis deschis 12 13 I 3. avansul longitudinal SI.0 documentat iei. mm. Uperafii curente 1 2 3 4 5 6 Intre vtrfuri sau Intrc virfur! pe darn in universal sau in mandrlnii In universal ~i luneta In platou In platou ~i luneta Primirea si predarea 7.0 ell 8. avansul de patrundere St.' mill.0 2.2) in care [3 este avansul. Avansul longitudinal SI.-\. in fractiuni discului abraziv. papu~ii fixe sau _~I 16 14 Rectificarea pictrei pe partea : dupa inlocuire I Raionarea I periterica front alii I I 1.0 18.0 16.3.G 0. sau eu ajutor ul nomogramelor. eu ajutorul normativelor baza unor valori stabilite prin ob servati! .0 I.6 3. turatia piesei np.10. mm Schimbarea Montarca de tip: unui bac universalulul eu dia me- i I <:.0 10. Elemente ale regimului de cschiere In relatiile de caleul al timpului de baza intervin. a sculelor..0 2.0 14.0 . (12.0 10.0 0. Tp.6 10. 8.. 12. din latimea diseului abraziv. dispozltlvelor ~i aparatelor B. 1000 pe exterior vlrturi.0 12.0 16.3 8.9 2.3 2. ~i avansul de patrundere s.0 13.2.3 1.0 10. ea parametri ai regimului de aschiere. la rectificarea eu avans longitudinal. ~i B -latimea . Modul de prindere a piesei .250 >250 I I I. Operattt de masura etc.D 3.tlI·e-inchciere.1. l?i turatia piesei np la rectificarea eu avans de patrundere.0 14.86 Normarea lucrarilor de rectificare mului de aschiere ~i de adaosul de prelucrare.70 2.0 I Rotirea la un unghi oarecare a piipu~ii mobile portpiatrii Inlocuirca discului ahraziv cilindrice a mesei masini i. Tabeltil 12.

63 [Lm.. Tabelul 12. pentru masini de reetltleat rotund exterior A. Timpul de baza. 1.la reetificarea 13 = 0. 0.. de finisare.)\ iJ I iTI r)~'L ~n. Cu avans de patrundere 1.(0.rcctificarea cu iestrea plnii la Iibera un a discului abrazin.4 . . 2L ·Aa ·k «(3'B ·np [min] '5/) La rectificarea La . 1.. L·Ac·k tb=--(SI ·np• SI) tb = 2L ·Ac·k (SI ·np 'St) L·Ac·k (~. se recomanda urmatoarele valor i ale unghiului ~: ' .y' ~~ .2 .= 0. pentru = rugozitatea suprafetei : Ro.- d~1 -..--. 20 mm.50. 0...Norma te!mica la rectificat rotund exterior 87 Pentru avansul in fractiuni din latimea discului abraziv. pentru Iinisarc k = 1.. L = L 1. tb= Coeflcicntul i.. -)'1:.J .80.= 2.~"~ -. Ro..7 ..5 .4.6) B [mm) prag.Ia rectificarea de degrosare.. /..: . 0.•• .2 . I r~.. cl> 20 mm. 0..50.- '<. 0. B.• / ••.. ~ ~= 0. . 0. .2. __ ..25 . •. tb' mln. psntru diametrul piesei : i1 . 1. '.25 !J.25 .2 .50 . .(0.' I : r < -:~-\.7/p. B ·np 'St) [min] Pentru fie care cursii dubla a mesei..-.. ~ = 0.L" pentru degrosare Aa -k: [min] (St·np) ~i pentru finisare k = 1...4) B [mm] 1.63 . .~>19.m.3 . -'-.. . = Coetlcientul "k" pentru degrosare k = 1..-littl .-.75... I I • "'. Cu avans longitudinal Pentru fiecare cursa simplii a mesei.

046 0.SO Diametrul piesei.042 I .014 0. I I I I o . Pentru viteza avansului principal Va. Iatiumea discului abraziv.3 .rectificare prin ·dO'3 abraziv.2. la rectltlcarea pe maslni de rectilicat rotund exterior Vitcza de avans 'fa.029 (}. d.02-1 0.010 0.013 din avansnlui In cazul rectificarii dupa metoda avansului de patrundere se recornanda urmatoarele valori pentru avansul de patrundere (transversal) in mm/rot: .075 mm/rot. Daca se modifica condrtiile de lucru. ~ -s.5 I I 25 ! 20 16 I I i 32 25 20 I I 32 25 I I I 32 Avansul de pfit rundere {transversal}. mm/cursu.040 0.023 0. = 0.5 ) .037 0.021 0. mm. la rectificarea cu periferia discului se calculeaza cu relatiile : .010 0.165 'dO. m/min.020 0. mm/cursa 16-25 40 63 100 160 250 400 Obsernatie. [m/min] .016 valorile 0.010 0.015 0.010 0. Tobclul 12. (12.5. TO.034 La prelucrarea cu a vans de patrundere la 0 cursa tabcl se dubleaza.63 O.006 0. ~i in tabelul 12.012 0.015 0.027 0.011 0.0010 0.5-12. Turati.4) patrundere: 0.• Avansul de patrundere longitudinal.5. K • K2 I vp = [m/min].026 dubla.017 0. vp= .012 0.4. . plna la : de defJro~~ue ell avans Avans in fractiuni din.pentru rectificarea de degrosare. mm plna la 1O. I 10. 8. (mm/cursa sau mm/cd).007 0.83 Normoreo lucrarilor de rectificare Psntru avansul de patrundere e. m/min. 0.005 0.025 0.5-12.Oil4 0. (12.OH 0.025 0.018 0. slnt date valori recomandate in tabelul 12.008 0. Viteza piesei vp (mjmin).008 0.0 10.020 0.032 0.011 0.020 (}.007 0. la rectificarea.0025 0. S 0.3.3 TO.rectificare cu avans longitudinal: 017 . avansul de patrundere se corecteaza cu coeficientii din tabelul 12.3) in care vp este viteza piesei. = 0. ~i d .016 0.012 0. II I I I I 0. cu avans longitudinal se reeomanda valorile date in tabeluI12.005 mm/rot. I 0. m/min.5 ~ I I I 20 I 16 10. la rectificarea de finisare.013 0. (transversal] .O~12 5 ~ - I .50 0. s. s. (.017 0.021 rnmjcd. 0.5. la rectificarea de degro sare.022 0.030 0.t pieeei np (rotjrnin) se deterrnina cu relatia oVp= 10ao·vp To·d [rotjmin].054 I 0.6.diametrul piesei.009 0.pentru rectificarea de finisare.

0030 0.G 8--10 63..7 50.0030 1 Obsernatic : La preluc rarea ell avans de p:ltrllndcre Viteze reeomnrulnte pentru mlsearea In 0 cmsi! duhlil.00370.0 50.019~ 0. . ~ ::l c ('" l.O:HJO 0.85 Otel ciilit.0037jO.005G 0.OO\l6 O.O()\l6 0. __ .031 ().0075 o . la preluerarea lie maslnt de mmjeursn. eu a vans lonqltudlnal.00.00:30 0.0100 0.007.0 40.5 8··-10 ---.5 I 6:-).Tt.0017 O.55 21-75 . __ .1.0037 0._--_.17 O.) (). m/min 13-30 ---.!7 0.0030 I --O.5 8--.039 O.- 8--10 32..5 8-10 - .0 50.0 63.0 12.0 12. pILd la: Tobclui 12.00:10 0.0096 0..0037 0.0 ::s a.:~ 15-.0 63.019 0.OO'170.0 Hi.()30 0.0 32.5 8--10 25.0075 0.0 25.OO. gO I Avausul de pritrundcre (transversa 1).5.0 :32.._-- 2:. t'n' Avuusul •••.orso o._-------_..0 20.0 10.0 110. d.0030 __ 0.0 50.OOGOiO.0120 0.0 50.0 25.0075 0.O4\) O._= 13. A vansul de p:itrundere (transversal). ])111.0 20..0 16.0 50.OO\l6 0.00:10 0.0100 O. . pe ma sln! de redilieat Dfamct rul pjesci.0 16.0044 O.03\) O.0 6:3.1 la: -:-~ 3 lIl/rUill ' 16.0150 0.0 25.a (h~nvans principal. I longitudjnnl . mm/c.lO 0.0120 0. mrn/cllrSrt 40.0 20.0 I 63.0 32.0037 0.015 0.p ~ n' e.OOGO 0.J3.0 40.OOGO 0.()150 0.0210 O.5 8 --10 50. I - - - g.010 0.0095 0.0 12.0 12.02·JO 0.5 8-10 25.0096 0. I'D ~ !:: Diarnetrul piosci.otzo 0.Tubrlttl 1.0 :12. si rerractar ee ~ .) 0.015 0.02:1 0.0 12.:32 L__ J~I(] I{ceti l'lcarcn f'ontii 2'!-32 14-:12 de dcgrosare 10--251 15-3\) 26-39 16-:i1 16-46 28-40 17-53 30--53 H ectltearcn Ilnisare Inoxldabil de Otel neciilit --- 18-55 38-.0 40.).0 :l2. mm.0120 0.0190 0.000G ~ ~ 2' Hi 25 10 6:l 1 :l() 1~O 2 50 4 :)0 0.00470.0 32.007:') O.0075 ()..0 20.0:31 0.0037 0.0 63.0 25.O().O:H 0.OG:3 o.0 25.0100 0.070 0.0 16.0 25.00:37 0. rotund exterior Nlctoda de rectificare ==~'~=--L __-~~=I __ -10--24 ~j 6~ __ \__ Vitcza ~o __ uvansll]ui_.0 16.OlGO 0.0 25.0075 0. I 11--28 12-28 l~j o«. principalii avansulu i din label se dllhleazl1.0150 0.0 20. rnm/rot. a.02.JO 12---Ui 20 25 32 '10 GO 12..OOGO 0.0 25.012 O.0 50.019 0.02:1 O.0 40.0 16.O:-llO 0.0120 0.1 0.O2.O 12.0 20. la rcetltlcnrcn reetlrleut rotund de Ilnlsare exterior o 2 a Vitcz.?. mm I O.0 32.OOGO 0.()l20 vnlorile 0.0 16. Sz -----_ .O:-l1O O.0050 0.0047 O.prindpal.0 12.)9-75 32- 85 .(Jl0 0.0 40.

55 0. Trepte de preciaie ISO !n fcnctte de precizie 0. Normarea lucrarilor de rectificcre pentrn ma~lni de reetlricat rotund exterior A.1. In functie de materlalul ~i de diametrul Diarnetrul Matcrialul de prelucrat 400 500 discului abar ziv.50 0. I 0. KI KI KI = = = 1. K iU Materialul de prelucrat Otel inoxidabil si retractar Otel ca lit Otel neciilit Fonta c.25 de prelucrat 0.12 1.C:.95 1.12 0.prelucrarea .00 1.75 0.10 1.40 0.prelucrarea otelului necalit.40 1.10 1.71 I I I 1.85 1.63 O.90 1. 2Acl mm. pina la! ! I 600 f' 750 901) Coeficient de corectie KM D Otel inoxidabil si refractar Otel cwit Otel necalit Fonta I I .50 0.20 1.05. mm pina la: 500 Coeficient .coeficient care tine seama de natura materialului care se prelucreaza.05 Adaosul de prelucrarc. 0.00.23 1. 45 1.00 1.00 0. pina la. I I 400 ! 600 i 750 de corectie.G Coeficient de corectie 1{p 6 7 S 9 0.50 l 25 1.80 1. D.30 1.85 0.00 1. KT 6 9 15 24 I! E.60 0.6 CoefieieD}i de eoreetie a avunsulul de patrunderc.00 0. psntru care se recomanda valorile : .12 0.63 0.60 2.prelucrarea otelului calit.00 1.80 1.45 0.95 1.00 2.30 0.SO 1.80 1.25 1.25 1.00 .63 In functie I I II 1. fontei.80 1.50 discuIui abraziv 1.50 0.90 0. .00 1.80 t i 1.gO in care Teste durabilitatea discului abraziv. mm i i discului abraziv discului abra ziv. in functie de durabilltatca Diametrul Durabilita tea. . iar K1.95.20 0.80 0.70 I ! 1. T.50 D.15 0.90 Tabelul 12.63 0. 1. 1.70 1.80 0.40 I 1.30 0. min.80 0.25 1. 0.00 0.60 0. D1 mm.90 cc matertalul de prelucrat Cccficient de corecjie.00 2.

min.0 ! 500 I T.7 DuraJJilitatea discurltor abraztve.0 1. k.12.8 sint consemnati timpii ajutator! tal pentru prinderea ~i desprinderea piesei. pentru prinderea ~i desprinderea piesei tall pentru comanda masinii ta2. 600 min I 750 900 Derabilitatca. pentru de rectWeat rotund exterior A. mm T. pina la: 350 4'. ~0. 40 40-63 >63 5 6 5 7 I 6 8 I I 7 10 8 11 12 rala 6 40 racordare 12 15 I 15 20 B. Recttficarea de finisare a suprafetelor ctllndrlce Treapta de precizie ISO Durabilitatea T.0 >3.Norma teh nica la rectificat rotund exterior 91 diseului 0.5 0. mm. Rectiffcarea de degrosarc a suprafetclor Diametrul discului abraaiv..5-1. discului E. T.7 se dau valori pentru durabilitatea Tabelul 12. min 0.4. mm. J{2 = I{Q = 0. 1. economics T. lJeterminarea timpilor cjutotori La rectificarea rotunda exterioara s-au stabilit normative pentru timpi ajutatoI'i. mm Treapta de precizie ISO 6 i I 7-8 ! 9 I TI 6 rnin i I 7-8 I 9 Durabilitatea. In tabelul 12. Prin coeficientul I{2 se tine seama de dimensiunile pentru care se recomanda valorile : diametrul diamerrul diametrul diametrul discului abraziv discului abraziv discului abraziv diseului abraziv 400 500 600 700 mm. min. Rectificarea de finisare a supratetelor ciHndrice cu Suprafcre cilindrice ale discului Raza de racordare.0-3. mm.0 2.08 5 12.91 . mill 7-8 33 racordare Suprafete fronta le ale discului 9 25 C. J{. pentru masuratori de control tar.05 7 0.03 10 0. maslni cilindrice D.00 .82 . La!imt'a mID.0-2. = 1. .0 I 15 20 25 30 40 I ! 10 14 20 25 33 6 5 10 15 20 25 I 8 10 12 15 4 6 8 3 5 I) I I 10 12 8 10 D _ Rectificarea suprafetelor Irontale Precizia la Iungimea de prelucrat.~. K2 = In tabelul 12. abraziv. mm Durabilitatea suprafetei frontale.

45 1°.27 I I ! j I I .29 0.'15 0. 0.:.70 I.25 I . 34 1 I - .48 1 0.38 I 0.41 I I I' .3/ I I 0.20 antrenorulni ..18 0. Cu manipulare 1.32 I' ~ 0.63'~ 11i en Inn eta 12 ' 131 ~ I.70_ 0.0 20.0 min manuala 1 I i 1 1n universal 5~ ll:neta.> 10 "I' ~ <~ Pe ~orn neted en fix are prin piulita -= i~ "I _1 i: I .~~~fl~t ! Fara montarea Intre vtrrurl Intre vil!uri i I Cu I I-~ JI I I - I 0._~ ~--I'0.36 I 0.61 11 . 0.91J I . 1 l 1°.I:\fallnIta~.0 3.57 1 i 0. I Fara ~~I 0.07 I 4. ~I ! I· 1°.2:) I 0. i I I I 0.07 0.:0:.10 3.45 1 .39 1. 77 Jl. tal.57 1°.381 11 0.v.52 I i----.37 I I 1 pncumatica I 1°.62-'~~1 'I -- ')') 8 co I Dorn lextenslbll g _ .40 O.97_ 0.g 1 "" canclat Pe don. . extensibil Dorn ncted en piulitri I Pe dorn ~aib~ I potcoava Cu saiba normala ICu mOI1.~~! 0. cu falci en fiilci fixa I ! - : 1 .70 ! i 0.28 0..37-1-~~-43 _I 5.75 0.33 0.1°.7~_ 0.90 --' 71' 8 9 10 41 In universal.26 I ) 1°.75_Jl.140. /2 I I 1 10.40 I' 0.g ~'" I "'" 1 J! 1 Cu tampon permanent si stril:gere eu chew Cu piulitii ~i [ strl~gere cu I cheie Fixare cu i..51 0.30 0.6~1Jl:.)6! ! . 82 0.. 0.32 1°..5'1.74 0.5.I 13.96 trari! en cornpara torut I.~~J I 0.25 __ o.63 I 0.1 de prindere a piesei o..51 0.59 0.92 Tabelul 12.40 I I I '1:0:.291°.41 .olanprinax I F' I' .80.57 -=-_!-=__ -_ ..34 II 6. mln.85 0.80 ().j I i 'I' I 0.92 I I 41 I 0.48 I I I. I 11.69 0.10 5. 0.58 ~~ 0.35 0. 38 I I I! I I 1 ~~ I 1I I I 1°.69 0.<~.. ! ! I I I I I I I 1 i 0.' .- montarea antrenorulni 1"(. 54 I G.75 1. I I 1 I ! 0.291 .0.200.----.53 0. exterior Masa la preluerarea pe masln picsei .64 -=-_.66 " I I I i I ~ I 0.0 5.3'1 0.Jl:.53 2i In un~versal 31 III universal i<lOoo vtrtul papusn I I mobile ~i virIul 0.001. 1000 11>1000~_---=:0:.0 Poz.----I~1 I' 11 'I 0.ea Pie-I al I Cu : I I' I 11 0. montarea antrenorulut <::: 14:.. ')01 _0 I . 19 0.41 0.81 'I o. 0.50 3.~~rO.48 I i G.431°.23 ' 10. I I' .180.29 I J 0.s A.4910.2411°.38 1°._-:-_ I--=-I 0.1610.38 to.33 0.60 __0. pln~i la: 12.90 14.261 0.05 1 19 20 I '5 211 '8 I~ 221 8 I I 1 ! I F"" piulil' Cu pinlitii I Cn ~aib{t potcoava .72 0. kg.48 0. luneta 1 papu~ii mobile 51t11 platou 61 In platou ! si luneta ". ! 0.5S 1 .8 Timpii alutiitori pentru prlndcrea-dcsprlndcrea de reetlflcat rotund Normarea lucrdrilor de rectlficore piesei." l o. 1000 i 0.08 1°.66 Jl-.sr 1°.0 Timpul tal 8. 64 11.20001 Cell- Verifiearcn !-I---l---~-I---I----l-~I-I I . 11001-. Cu saiba normalii I I I I' !1_-__ 'I ~---=-_'-0.rxare en (ISpozitiv en i strlngere II i I ! I1 I I 0.10001' 1>1000. -" 2"1 ~ 1 .63 10.21 I 10.65 O.22 - I 10.I 0.~I~}J~2~ 0.80 I . I sei I Presarei leoniea I - I I' I I 1. ! .

4.8.0 ~.2~_:~_/. pin a la: POL:. '0 'Je.1000 "" 1 3.' vtrfur i 'I I > 1000 I .18 masinilor de ridicat s " c Q. ~O .15 I I 5.. :J.2~1-:. i.'11 .0 3. - I 6. 40 3.201 ----\.iO - .0 1_". D .0~ 13.00'13.oO (D) 11~1000 >1000 3'i5114'~~ .).8~y.)i luneLl! fixa 4~ 43 .80 4.60 I I 471 4St 49j Intrevir~uri v I I I (A) i 1 ( ) (D) 1 >1000 3'.50111.-:: 3. . - I I 1 (C) .90 4.001 1~1"1.eO .35 electric..90 1 --~I-5..30 3.1--::-1.0 20.60 (C) I Intre 1---.5 Timpul..8 min \ 251 Punerea 1 ~i scoatere. -~ In.2c:.--.ori! i I 0.~-l~ '10 4 . . .cu pod rulant antrcnorului .25 - I 0.7019.25 4.50 4.50! 3.12 10. .!_~.25 10.2D 3.80 .11 10.I-_li~1~1~~_0.5_'?..-- 0.25 ~O I eu luneta I I J 1__ ~1000 1>1000 /---1000 ::::::::::.. rnm I 1 0.30 - 7.25J 0.20 --~ i. (B) 4 .70! - (:1) universal 5i I' I ~ 1000 i >1000 -- I I - - v~1 ')') lunet a 33 31 In universal ~i vir35 fulpapu~iil11obiIe.:IP< §. .J1 291 '---1-- [2.i-.. kg. - '_.40 3.en palan electric sau pneumatic: B .65 5.85 3.2c?'_ 6.i5_ 7'40.5 1.13 0. 00 .25 13..•.iO 8.30I~. .S :~' ~~ ..90 I - I. I I - - ~~I ~I : ~i scoaterea 1~.c~n:-l CC" i 1_-__ - - 17.20 8.25 ~--:..65 I - (A) )' (E) (~l) l"" I cu.-. 4..~~_4.1.15 0.>1000 1 3.00 -! .10 4.0 Modul de prindere a piesei Lung imea p iese i.4~T---=---=---=- I I -=- - (A)./010. pina 12.35 261 Prindcrca si desI prinderea fiecarei I piese urmatoare. 271 se adauga : 1 Pe darn nete d sau cxtensibil I ! ' Pc dorncanclatl B.0 I G. uniyc~sal.. (B) '1" . T~~~i-I-"':--I-=4.-:7:-.25 ~_~i. kg.90 I 9. 8~ 3 ' 90 . C - I 0.Norma tehenico la rectificot rotund exterior 93 Tabelul Masa p iesei ..------3 .40' 3.OO 5:d Punerca Obseroatii.<1..11 I' 0.25_~9. ell moritarea . 1\ (D) (C) (D) C 44i 4511 46 (B) 1 __ 1 I I - .~. 6~ ~ i - (B) (A) (B) (A) (B) ' I~ 1 5.6.--~1000 - --3.60 3.i-.25 0.30 i.1 6.."Je. Cu ajutorul .30 I~~I ". ').80 1 ---1--3. Xlodul de prmdere a picsei "b. .90 2. ro 18.~ullet~ si 3.30 Y-.a ' aparatorii ___ 1°. 6. aparat. I I 'I 0.5 8.'20 4~"iD 1_5.-.i5 I i.20 ---.i51 4.00 3.--1----"-". virf'ul papu~ll mobIle 3S!lnplatoucufalei 391 401nplatoucufalci 41 .00 I I :<1000 I I'" \ ~2000 3.4013. (continuare) la: 12. ' 0.SO I~I 1 14. tab .35 I 0. [Verificarca ceutrar ii 'I 1'7.10 90 4.i5 4.:35 A .--_-\---_3.35 I 0._ 1-=---.35 i - 3 .o'0 El • so 50 so Timpul tal 120 rein 200 I 300 28: i In In '1 universal (A) ..80[3.2~U 3.35 I 0.35 I 0.... I I I I iI i I 10.09 .) ~ ::'Iasa picsci.10 12..'1.fiirii montarea antrenorului.90 3.

08 I I 0.31 0.13 0.26 0.24 0. Cuplarea ?i Obsernatii. pentru 0 faza sau 0 operatie.00 Micrometru eu plrghie 8 50 1100 250 500 50 100 150 1 10.~4 Normarea tehnica la preluerarl prin a~chiere In tabelul 12.29 0.40 0. pina la: 500 1000 Poz .61 0.37 0.35 0. r-1nA la: tu.15 1°.10.37 0.10 .53 0. en timpul de baza Tubelul 12. Deeuplarea avansului de treeere decuplarea avansului de patrundere pentru se suprapune se suprapune 0.26 0.14 0. exterior la2 mln.t.71 0.09 I-C-u-p-la-r-e-a~a-.15 I 0.24 1°.42 'I'impul ajutator ta.30 Calibru turca simplu en potcoava I I --- 50 1100 250 0.39 0.26 0.25 0. iar in tabelul 12. Felul minuir'ilor 9i miscarilor de cornanda ~ 1000 prelucrata.18 0. exterior Diametrul masurat mm.80 0.38 0.56 0. 9 10 11 Pasarnetru 12 13 14 15 Calibru Iurca dublu I 1__ 50 I 0.50 0. 'Tobelul 12.57 0. a papusli mobile portpiatra sau portpiesa.24 0.61 1°.06 0.70 0.50 0.14 - 0.03 0.12 0.04 2.74 0.17 0.19 .48 0. 50 100 mm. pentru maslnl de reethlcat Lungimca Poz .20 0. 0.46 0.29 0.34 0. mln. pentru maslnl de reetltleat Lungimea prelucrata. ell t.45 0.04 0.33 0..36 0.20 0.47 0. 1 2 3 4 5 6 7 Mlcrornetru 50 100 250 500 I I 0.40 0.31 0.32 0.79 0.42 0.04 0.03 0.26 0.31 0.20 100.16 10.impul de haza.63 0.-'a-n-s-u-l-u-i-d-e-tr-e-e-e--r-e------'-------------1 4 5 6 7 I I Cuplarea sau deeuplarea vitezei de avans Sehimbarea vitezei de avans sau a avansului de treeere Sehimbarea lungimii eursei de apropiere a suportului pietrei.irnpii ajutatori ta5.75 1.67 0. Instrumentul de masurat 250 Timpul tara min .22 0.07 0.33 0.63 0. pentru eomanda masmu.46 0. a axului portplatra Pornirea ~i oprirea slsternulul de raclre 1.86 0.29 0.04 0.41 -_.56 0.66 0.06 0.9 sint dati timpii ajutatori ta2. Timpii ajutatorl Iega!i de comanda maslnll. se determina ea suma a timpilor ajutatori Iegati de minuirile executate (ta = t"1 taz ta5)' + + . pentru masuratori de control.21 1°.23 .22 0.56 0.9.46 0. Tlmpil ajut:ltori miisuriiri de control.31 0. > 1000 1 I I I 2 ~ Apropierea sau retragerea : piesei de piatra p ietrei de pie sa 0.09 0.34 0.

Norma tehnicc la rectificct rotund exterior 95 12. .2.3 pentru rectiticarea de finisare pentru R..11 sint dati timpii pentru 0 indreptare a discului abraziv in minute.12 este dat timpul tdo. 6 ~i 16 ~ Tpi = 7 10 0. Prelucrarea se face eu asezarea piesei intre virfuri pe 0' ma~ma de reetifieat tip RU 250. 100 mm ~i rectificarea de finisarea oteluri101' calite) ~i avansul SI pina la.de = 0.:. Se lucreaza . de odihna ~i necesitati 12. Oeterminarea timpilor de deservire Pentru operatia de rectiticare sint dati timpii tall pentru deservirea tehnica. T . format din timpii dat! la pozrtiile 1.0096 mmjcursa.m ~i B = = 50 mm.63 (J. Determinarea timpuiui de odlhno ~i necesitcf In tabelul 12. :tn tabelul 12.timpul de baza. 16 mm/rot.6) in care ti este timpul de indreptare.K 'St [min] . in procente din timpul operativ. min. Pentru determinarea 'timpului de deservire tehnica se foloseste relatta + .7.3· 50 = 15 [mm/rot].6.7 min. '··-. Timpul pentru deservirea tehnica este eonsumat in special pentru indreptarea discului abraziv.5 pentru (l :. de deservire organizatorica. in procente din timpul operativ (to tal. Exemplu de calcul cl normei tehnice de timp la rectificarea rotunda exterlocrc Sa se calculeze norma tehniea de timp pentru reetificarea rotunda exterioara a unei piese din OLO 45. 12.A SI .durabilitatea discului abraziv. ton. dat in tabelul 12. Timpul de pregatire-tncheiere din tabelul 12. = 0. Norma tehnica de timp se calculeaza cu relatia (12. rezultind SI = 0. pentru deservirea organizatorica. 'np in care L = 500 mm.4 pentru viteza de avans. = 0. are discul abraziv cu dimensiunile 400 X 50 X 205 mm eu caracteristicile E50KO.5 mm.1) in care 110 se considera 50 bucati.11. Masina. s.7 = 17. in procente din timpul de baza.2. Avansul longitudinal se calculeaza cu relatia SI = ~·B [mm/rot]. Avansul de patrundere 8/ se alege din tabelul 12.2).Ac = = 0. In tabelul12. Adasoul de preluerare 2. tratata termie. c(1t - 11·t.5 (tabelul 12.2.!:tu T [min ].. de 40jmin (tabelul 12. Itzloloqlcs fiziologice.13 sint dati timpii in procente din timpul operativ. to .25 mm.1 se stabileste pentru distanta intre viriuri de 1000 mm. in care ~ = 0.5. min. ~i timpii tao. Timpul de baza se caleuleaza eu relatia (tabelul 12. eu diametrul de 80 mm pe lungimea de 500 mm. (12. min.. K = 1.2) + + to = 2·L·.

CI.6 2.4 -"~!_'.5 1.~ I 1 I 20 40 80 1.48 0.02.4 4. mm . 5 1.1 2. mal multe I~man umc sau cu granule) II I ! --.3 2.79\0. 1 2.0 3.5 4.50 0..6 2.6 1.. Poz.76 0. 1.7 --- --- I . 1.60 1---I 20 40 60 80 1.0 2. 8 . 5 1. 7 2.1 I~ I -------- I 1.11.3 3. '''-.1 Timpul 16 17 18 19 Bare de carborun dum I I I 2 ~i 3 I 1 2 5 10 I 0.8 12.52 .6 3.-I 6 7 8 9 Role din carburi m~talicecarelllcreaza I ' II prm rulare I I.0 2 5 2. A. 1ndreptarca suprafetelor razelcr fn~11imea virfurilor. mm 250 0.6 2. 8 2.2 1.tmm 1.~ 4.0 4.2 2.47 0.46 0. ~m (1.96 Tabelul 12.4 2. mm pina la 3.12.9 2. I O.45 0. OA R a. 1.33. pina la: I I 150 I Adaosul pe raza.83 0.49 0.e. 3 1. 15 I di:l carb?rundum lucrmd prm rutare I 1 I I 2 40 60 80 1. 8 ') 3 -. Indreptarea suprafetelor cilindrice ~i Irontale [ Inaltimea Latunea pietrei B. 11ITIrUI\ .3 1.9 I - \1.3 1. 6 1. 1 2 3 4 I I D' t ( . 'I'lmpul pentru indreJltarea Schija Normarea lucrarilor de rectificare discurilor abrazive.8 I i .61 0.3 1.5 ." J:2 i I I I.. 9 2. 4 1..9 11.1 --- --.1 2. 6 1.61 0. 4 1.' 1.5310. -'-"--'-"2.2 I 2.7 2.51 0.8 ! ' 0.80 0. pentru maslnl de reetlfleat lndreapta 2~~~~~~~23 3 ! " ! I 8 ! .0 2 4 .7 1. "20 - 1 --1. 7 2.0 ! t (\2 min ! 0. I ! I Scula de iudreptat I I Suprafafa .7 1.:.2 I 1.3 2. I Scula de indrep ta t I Suprafata I Raza R.9 2.52.3 2.6 1.6·1 0.8 3.29 0.8 4.62 10.4 1.i 1.' 2. I Poz.0 1 I _'~J 11 12 13 14 I Piatra I' I I .2 150 R virfurilor.59 .6 a ~I~-mm ptna la B.0. exterior supratejclcr cc se ti' min.6 2.5 ! 0.5 I >.8 2. 250 ( t' i II I I UgOZl a~ea supra.:.4 I 2.23.9 2.':.':. mm~ pina la ! I 't ..2 2.49 0.2 i 0:5 i I 1.6510.5 frontale .33 0.

1 2 --. din tabelul 12. Ion.0 3. ton» in ~~ din 4.8.95. In aceste conditii to = 7 - c.5 1. " . In aeeste conditii 8/ = 0. .!. 1..O I . racordare.0'0.0 -- -- 4. diu Top . .5 4. min.12. 1.2 ~i neeesitjitl iiziolo!Jice. Top.0 4. t-lira.3 'O.OO.5 1. V ~ c>o n = 1000 '7.95 .5= 23 mm..50 >50 :::::.4: St = 2 '0.82. pentru In5. '1.0 - 3.0182 '0. (1 = 0. la. 12. 3 ISO..5 :::::.. 3 I I 1 i i 5.80 = 0. min 'I > 'Limp ajutator In ~~. Turatia piesei se determina en relatia (12. pina la i 'limp opcrativ..ts~ = 7.0182 [mmjcd].4).0 5.5 4.51-5.63. 15 ·28 '0. Din tabelul 12.0 - en avans de patrundero pe cursa dubla ~i conform observatiilor de la tabelul 12.. Fata de datele problemei: d = 80 mm. Timpul de deservire de reetifieat mm.O! 3.0096 = 0. 315 . zu It. in clasa de precizie 2 .1·'".1iimea 97 maslnl virfurilor. de rcctlficarc 150 Timpul \ tdo..50 3.73 min.0 3. 7. KM = 0. 12 Top I .5 4. .5 4. 81 = 0. TiJTIjl!l1 tie "tllllll't llentl'll de l'ectif1cat e xtertor Masa piesei. 0.0 3.3 D plesel 33°. . ] ~l.004 [mm/cd]. '1' = 33 min. plna la 250 Top exterior Poz..5 12.10' min.[m/mln .01-2. ').17 0 .95.0 I ---- -=-I-=- 14•0 ------4.3.95 '0.a ca vp = _ '80°.). din tabelul 12. pentru rectificarea suprafetelor cilindrice far3..0 3.5 5.0 >50 :::::. in :eare vp se stabileste cu relatia (12.0 3.3).50 >50 _41 5 i I I.Re0. I :\Ietorltl. se ia KI = 0. maslnl 2.0 I .004 mmjcd. asezarea intre virfnri en antrenor. PUi.0 1.80.la t' . ~ = 0.63 '0..50 I I i 3.0 3. in ~~ din 1 2 Tubelul I I Cu rikire Fara racire 1. 2 ·500 ·0 25 .0 3.Norma tehenice Tubelul la rectilicat rotund exterior organizatol'icii.00 >5.0 .7.004 'I'impul ajutator tal' pentru prinderea ~i desprin derea piesei.25 p 'It·80 = 28 [rot/m in].0 . 30 I > 20 I 1 :::::. KJ[D = 0. K2 = O. kg. poz. pentru piesa cu greutatea de 20 kg.5 I..5 I Ttmpul.0 .6 se adopta urmatorii ceoficienti de corectie ai avansului de patrunderc : KT = 0.) _61 1 ! 2. S. I 1 I~~I~I~I~I~ I I 3.

este dat in tabelul 12. in mm. .73 min.49 + 0.16. 12.1 minute (din tabelul 12. eu ajutorul nomogramelor.35)·2. Elemente ale regimului de oschiere Pentru calculul timpului de baza eu relatiile date in tabelul 12. se ia din tabelul 12.48 min.16.93 Normarea lucrdrilcr de rectificare Timpul ajutator ta2. mm/rot. se deterrnina cu relatia (12. din tabelul 12. pentru lungimea < 1000 mm. de la pozttiile 2. Rezulta t.04 0.48 = 1.49 min. Avans~tl de patrundere 8t se da in tabelul 12.3. pentru comanda masinii. de parametrii regimului de aschiere ~i de adaosul de preluerare. 12. Norma tehnica de timp pe bueata va fi NT = Tpdn tb ta+ t. Determinarea timpului de bozfi Timpul de baza se poate determina prin calcul eu ajutorul unor relatii care ~in seama de lungimea supratetei de prelucrat.0/100 = 0.2.3.73 0. pentru deservirea organizatorica.9. iar B este lay:imea discului abraziv. sint date in tabelul 12.14 0.6). = 0.73 = 27. pentru deservirea tehnica. in care t. Norma tehnico de timp la prelucrarea pe mosini de rectificot interior Norma de timp pe bucata se calculeaza cu relatia (12. Timpul tOM de odihna ~i necesitati fiziologiee. de pregatire-incheiere. in fractiuni din H1timea discului abraziv.3. Timpul tdt. Determlnorea timpului de preqotire-incheiere Timpul Tp.35 min.3.35)·3.12 (pozitia 1).15.3. in tabelul 12.3.6 0.14.6 min.10 (pozitia 2): ta5 = 0. din tabelul 12. trebuie sa se determine avansul longitudinal 81.04 = 0.2). pentru masuratori de control.15 sint date relatii pentru calculul timpului de baza la rectifiearea interioara. 4 ~i 7: ta2 = 0. W"Avan8ul longit'ildinal 8z se determina eu relatia (12.1). eu ajutorul normativelor stabilite pe baza de observatii sau prin caleule.23 = 1.35 1. se ia din tabelul 12.. (pozitia 7). in care valorilo avansului longitudinal ~.13.03 0. rot/min.52 min.14 min.1 '!i t = ~ '2. Timpul ajutator' tu5. Timpul tdo.0/100 = 0.1 =T a 33 . 12.7/50 + 23 1.1.11 pozitia 3). va fi + + + + + + tdt 1. = 2. va fi tao = (23 1.u+ tde + ton= 17. avansul de patrundere 80 mm/cd si turatia piesei np. + + + + + + + + 12.03 0. va fi ton = (23 1.

0 0..0 11.pcntru finisare: I: = 1.2 a mesei masinlt.7 --- 16. 0. papusn portpiatra Inlocuirea pietrci 12 Rectificarea piesel eilinclriee dupii lnlocuirea. ~60 mm I ~ 60 14.c ·k/(St ·np 'St) = L '. ·k/(~·B ·np ·s/) [rnin]. 4 5 In universal In In In universal platou platou ~i In dispozitiv sau in mandrina si luneta .2 .3 2.. 1.0 20.4) B [mm].0 17. Tlrupul de haza. : 7 8 9 10 11 Hectificarea faleiloI' univcrsalului Schirnbarea unei fiUei Rottrea eu un unghi oarccare eu diarnetrul. pentru masini de rectiHcat interior 99 12.2 .14.0 0. <250 >250 papusil 10. a discului en Iesirea llbera L = 1.3 13 14 - ! tb_ trontala 1.5.Norma tehnicf Tubelul la rectificat interior Tp'j. mm: ! I fixe.4.0 alezajului a comenzii de masura 21..... = - 1. Timpul dc IJl'cgiitire-incheiere. dlspozitivclor ~i aparatelor 8-10 B.(0.4 .7 Indrcptarea Tabelul pietrei 12. . La reetificarea L pina la un prag.0 30. ·k/(~B ·np 'St) [min ].15.7 0.6) B [mm] Cocficlcnt ul k: 12 pentrn degrosare : l: = 1. dnblii a mesei : Pentru Itecare cursa to = 2L ·Ac ·k/(st ·np 'St) La rectincarea = 2L '.0 2.. A.0 1.4. Operatll curente I Poz: Modui de priudere a piesei I la rot: eu dintate neccsare.6. . min.0 1 2 .. I i I .0 12.2 2.0 28.0 19. pentru maslnl ""de reetitleat interior I I I I11 1I !f Pentru tb Iiecare cursa simpla a rnesel : = L ·.(0. luncta special pentru rectifiearea 9..0 3.. pe partea : perif'erica 1..6 1...4. 1..0 22. Operatii suplimentare •. mtn..3 . DiametruI.0 indicatllle 6 Primirca si predarca documentatlei.0 25. a sculelor. 0.

0050 0.45 0. Tumtia piesei 11p: se ealculeazi.20--0. ~i vp . ·d Tm 'SX t.0025-0.0030 0. ta2. AvansuI Otel Diametrul gaurli.0015-0.0020 0.viteza piesei. 0. data in tabclul 12.)-0.0025-0.50 0. [mjrnin]. .70 0. ta5.50-0.0020 0.55 0. 12.0015-0.75 0. Avansul longitudinal in fractluni din Iatimea discului abraaiv.3. iar avansul longitudinal.30 Fonta ~i bronz 10. ~ rarntne neschimbat. In. In Irnetlunl din la!imea dlseului aurazlv ~i avansul de piHrun. minute.30 0. Avansut longitudinal.0015-0. [j Materialul de prelucrat Raportul dintre diametrul Felul rectificarii gallrii 1:1 I I ~1 lungimea aces. la reerltlearea rotunda Interloara A.0035 0.25-0.0025-0.60 0.40 0. (12.2.30-0.40 B.17.45-0. Determinorea tirnpilor cjutdtori Ca ~i 13J rectificarea rotunda exterioara s-au stabilit normative de timp i ajutatori t"H lega~i de prinderea si desprinderea piesei.i in tabelul 12. y sint coeficient ~i exponenti dat.45 0.45-0.(}015-0.45 0.0025-0.30-0.40 I 0. mm Rectificare de degro~are! de patrundere. en relatda np lOOOvp Tt·d [rot/min].40 0. StJ mmjcursa dubla OteI neciilit ~i fonta diEt Rectificare de finisare I Rectificare St' mmycursa dubla de degro~are I Rectificare dC'finisare Avansul de patrundere.30-0.3 1:4 t 2: 1 Otel Degrosare Finisare Degrosare Finisare 10. avansul de patrundere St se mareste de doua ori. In fractiunl din latimea discuIui ahraziv.0020 0.20-0.0040 0.50-0.4. Q 11 .07-0. de masnrari de control.80 0. p.50 0.0020 Valorile din tabel sint date pentru prelucrarea pe masinl de rcctificat interior ell ciclu semiautomat.0025-0.70 0.30-0.60 0.0040 0.5 .0030 0. de comanda masinii.18 iar Cv.16.0015-0.60-0. dere. mm.30-0.65-0.7) in care cl este diametrul gaurii. care se determina cu relatia vp c. x.50-0.40 0. .20-0. 20-40 41~70 71-100 Obsertiatie.0020 0.) in care Teste durabilitatea discului abraziv.teia 1 :2 . La prelucrare pe masini de rectificat interior unlversale.0020 0.100 Tobelul Normarea lucrdrllor de rectificare 12.0015-0. (12.0025-0.6?-0.8.40-0.30 0.

15 T ·tt .9 I In tabelul 12. 12.3.9 I 0. m I J x I :v Ote] necalit Electrocorindon. granulatie :!5 I 0. Vnlol'ile coeficicntului asehlere la reeuttearea xfaterialul de prelucrat rotunda p. iar in tabelul 12. granulatie 25 liant ceramic. este dat in tabelul 12. (12. granulatie 50 Electrocorindon nobil. pentru comanda masinii.5 I 0. in operativ.7.4 mm. in proeente din timpul operativ. 12.19 sint prezentati timpii tal pentru prinderea ~i desprinderea piesei. Pentru determinarea timpului de deservire tehnica se Ioloseste relatia tat = 1. In tabelul 12.22.054 0. tb [min] .24 este dat timpul ton. . Determinarea timpului procente din timpul pentru odihno ~i necesitof fiziologice In tabelul 12.6 0. x ~i y din relatia tntertoara vitezel de I I Caracterist icilc discului abraziv I Cv I I p I .----_ I 0.5 0. 12. granulatie 50 Electrocorindon nobil.6 I 0. liant ceramic.050 0. Determinarea timpilor de deservire Timpul de deservire tehnica tat' in procente din timpul de baza. Reetifiearea se executa cu disc abraziv En24JO cu diametrul de 50 mm ~i latimea de 20 mm. de odihna §i necesitati fiziologice.Norma tehnica la rectificat interior 101 Cv ~i a e xponentilor Tabelul 12.9 Otel calit II Electrocorindon. prezentat in tabelul 12.17. Se prelucreaza 50 bucati. m.054 II 0.. avind fiecare adaosul de prelucrare 2Ac = 0. se da in functie de timpul pentru indreptarea discnlui abraziv tt.058 0. Timpul pentru deservirea organizatorica trio. I -----1-----.3.21 sint da~i timpii ta5 pentru masurar! de control.23.6. Exernplu de calcul al normei tehnice de timp ia rectificarea rotunda interioorc Sa se calculeze normat tehnica de tirop pentru reetificarea interioara a unei piese din otel ealit ell diametrul interior de 70 mm ~i lungimea rectificata de 140 mm.9) in care Teste durabilitatea diseului abraziv.3.9 I 0. granulatie 40 Electrocorirrdon nobil.054 0.5.20 sint da~i timpii ta2. min.

5 2.5 2.0 20.0 6.5 8.5 2.5 2.5 16.0 12. 0.3 8.50 1 si 2 3 4 1 ~i 2 3 4 1 si 2 3 4 -- -.5 2.0 6.0 5.-5.0 20.2 2.0 Rcctif icarea stcprafeielor [ronlale pentrw raza de racordare a pM/itor ciiindrice $.0 20. Dldl} Raportul diametrelor Ccefic ient de corectie 0.5 -5.5 16. 1 frontale I 20 1.-.5 2. raportu! dia~'etrelor disc aorazio] gaurii.0 20.5 16.8 115 1.5 2.0 20.0 10.0 20.5 2.5 2.iv E.8 1.5 6.0 2.5 2.0 2.0 Co.5 2.5 2.3 8.5 3.5 16.5 2.5 2.0 20.5 3.0 10.63 0.0 3.5 2.5 2.5 2.20 1 ~i 2 3 4 1 si 2 3 ------ ---- -_.5 2.0 12.0 20.0 20.0 10.5 2.0 10.5 3.5 2..0 10.0 20.0 6. la mastnl de reetlficar rotund Diametrul piesei.5 2.0 10.-.l """ Dfametrul discului abraziv.0 6.5 -6.5 -- -- -- -- 2.0 2. mm. 5/ 2.0 \6.0 2.214•0 5.0 2~ 5 2.0 2.5 2.3 4.5 2.5 2.5 16.0 20.0 20.0 3.0 12.3 8.0 10.0 12.512.5 2. mm.0 20.2 I 60 5.5 16.5 2.5 3.0 20.5 2.1 1 prelucrare Clasa de precizie i Durabilltatea economic.-8.0 4.0 110.0 20.0 20.0 5.2 4.5 2.-.3 -0.18.2 4.5 8.5 2. dp.0 10.2 4.3 8. R.5 2.5 2.318.5 2. T ec' min .00 2.0 6. [rontal«.0 20.512.0 20.0 10.0 5.5 r5 -3. plna la: i 16 50 160 320 25 1 25 32 25 I 32 25 40 40 32 I SO 32 - ~ I I 50 40 63 50 - 63 80 80 63 I 80 80 50 - 63 I ' - Adaosul do.-.0 20.0 8.0 20.5 2.5 -4.5 2.0 5.-.5 2.0 5.0 20.5 2.0 3.0 20.0 20.0 5. .4 0.3 8.0 ---0.0 20.0 12.5 2.5 2.0 10.5 2.0 6.5 2.0 10.0 20.0 20.-.0 5.5 2.5 -6.15 \1 I si ~ '1 5.5 2.5 16.3 8.2. pina la: La1'imea discului abraz.3 8.0 6.3 4.020.5 16.2 2.0 5.5 2.0 20.5 2..0 6. durab ilitatea se ia T 5 min.5 3.5 2.· min.0 12.0 20.2 4.0 ---0.5 -- -- -- -- -- -- 2. -0.0 6.0 20._---- 3.5 2. Durabilitatea T.-- -5.5 0.0 12.-.0 6.2 4.512•5 3. \100 = 8 \ 115 10 Obseroaiie.8 1.0 5.5 12.3 8.5 2.3 -.0 2.0 6.3 8.5 16.5 0.0 6.5 2.2 2.5 15. interior Normarea lucrarilor de rectificare T.0 12.5 4.5 2.3 3.5 2.5\16.0 20.0 3.0 2.2 4.-.0 _.0 10.5 2.63 0. mm 10 0.5 2.5 2.5 2.0 2.ficimN de coreciie ai d"rabilitd!ii pentru.5 2.2 2.5 2.5 2.0 3.0 10.5 2.0 12.0 5.2 4.0 2.5 2.0 2.0 12. min D. Durabllltatea economten a discurilor abraztve.5 -.-.30 ------ ---- ------ :1 2.5 I 40 3.5 2.5 16.7 I I 30 2.2 4.0 10.0 120.0 20.70 -- -- -.-1.3 I 50 4.5 3.5 2.2 4.012.:-5 102 Tabelul 12. La rectif icarea suprafetclor cu R> I mm.0 20.5 2.3 8.5 2.0 20.-.0 5.2 4.0 20.2 4.2 4.5 2.012.0 20.0 20.3 3.0 6.5 2.0 4.5 2.

40 5.90 I 3.00 8.10 5.65 9.26 0.70 0.0 ! 5.43 10. pin'" la 30 50 TimpuJ ta.27 I ~~----- ° 28 '-1 4 I In platou 6 7 8 Cll I 0.24 I 0.68 90 14. 80 13 I In universal ~i luneta fixa ~II --17 19 16 18 14 .50 11.0 I 20.00 12.Norm(l tehnico Tobclul !a rectificat interior aj~ltittOl'i pentru prlnderea-desprtrulerea Iieat rotund interior plesel.90 4.40 I 0.90 7.57 I 0.26 I~I-.40 9. la maslni 103 de recti- 12. ptna la: Poz. Modul de prindere a piesei 0.29 0. kg.0 Timpul tal min.50 111. Cu ajutorul masinilor de ridicat i Poz.40 3.19. Modul de prindere a piesei Masa piesei.70 8.70 1 0.38 I 0.151~1~ 0.0 I I 3. 1 2 In universale cu doua \ Fixare cu cheie sau trei falci Fixarea mecanica sau pneumatrca verificareacentrariil comparatorul 1°.80 7.70 11 3. min.-I~I-.~.24 1-0.36 10.40 I. kg.40 5 11 In platou cu fiilci ~i luneta I In mandrinii cu bucsa extensihlla Fixare Cll cheie I 0.92 cu falci Verificarea centriiriil----i--~I~I~I~. IPlatou e~ectric sau pneumatic Pod rulant electric I I i 3. Cu manipulate manuals Mesa piesei.Pod rulant electric I " I 8.. cu comparatorul I~ 6.48 I 0.60 4.331 0.0 I 12. tal min.5 I 1.20 8. Timpii A.'- B.'.0 I 8.08 lnchtderea si deschiderea aparatorit .10 7.231°.21 1 0.21 0. ------~- In platou cu falci I In platou cu fiilci ~i Iuneta Palan electric sau pneumatic/ Verificarea Pod rulant electric centriirii cu compa[Palan electric sau rator Ipneumatic I .53 O.

'10 0.56 - - .---~~ marlrnti vitezei de a vans sau a avansului i 0. Felul miuuirilor ~i miscarilor de cornanda I Di'.tiiicnt interior Poz. min.61 0.05 2.03 I 0. Aparatul de m?Lsura I Dimensiunea ffias~r~ta ImmJ ptua la :j I .47 -- 0.22 0.54 -- I - I - . _-25 50 75 100 25 0.Cuplarca ~i ~i schimbarea marirnii lui se suprapune ell timpul Tabeiul 12.·l5 I 0. rectHicat interior mnslnl (le ..69 0.·1u I - 50 75 -_.' min. ------ ----- - I Pasimetru -_ {).42 0.70 0.59 0.30 -- 0.94 0.34 0.40 0.-----0. Decuplarea a vansului deeuplarea de baza.17 - 0.98 1. pentI'll masl ni de rc{.25 0. Poz.04 0.:n ---------0.34 0.104 Tobelul 12.51 0. avansului longitudinal de patrundere se suprapunc en tirnpul de masina.oz 0.04 0.04 1. I 50 j I Ltmgimea prelncrata: 100 mmJ pina la: 500 1000 I Timpul 250 taG I 11110.45 -_ -- Calibru tampon --I i Calrhru tampon pentru verlflcarca coaxialita ~ii ---- ----- 0.---0. 6:m I Timpul la.20.90 0.38 0. --_._.78 .52 0...3:3 0. :13 0.37 ---- 0.16 0. 2. a axului portpiatra Pornirea ~i oprirca sistemului de racire 0.- -.36 0.23 -- 16 17 0.05 sau decuplarca --.36 - 0.~-19 20 21 22 18 _J:~~_I I o..37 0.44 n.36 --9 10 11 12 13 14 15 100 200 500 25 50 100 ..56 0.85 _ . ----- 1.45 0..77 1. Timpii ajutator! penrru mrlSlU'al'i de eontrol.21.::Ul '. peutru 0.18 0.24 0.03 0.05 ~~-- Cuplarea Cuplarea Schimbarea avansului longitudinal vitezei de avans longitudinal a papusii ----.10 0.33 0.23 0. 0.08 0.30 0.'0Xi:. 'I'impil ajlltMori pentru eomanda masinll.08 --~ 7 Obseroatii. min 0.34 0..30 --_.. Schimbarea miirimii cursei de apropiere a suportului pietrei.0.51 0.33 0.__ .18 0. mobile portpiatra sau portplesa.55 0.38 0.26 0. :31 ------ I Calibru tampon I sau incomple t plat i I a...44 0.. _-.26 0.37 ----- 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 100 250 Micrornetru de interior Micrometru de adincirne Comparator peritru en cadran alezaje 500 1000 - 0.52 0.04 1 2 3 4 5 6 Aproplerea sau retragerea : I I i Picsei de piatra Pietrei de piesa 0. Normarea lucrarilor de rectificare ta2. I I..63 I a.57 0._-100 150 250 350 -.30 0.31 0.29 ----- 0.39 .051-::- I la..37 -----0.39 0.42 0.

6 Timpul ! 0. cl 2'.35 0.m I I 0.22..5 --.8 3.1 2. discul abraziv ~5 !1 '" '" ~ "" 'E .82 0. mm. [ndreptarea suprafetei cillndrice.~ 130 Diarnetrul maxim 31 galirii prelncrate.45 0.6 2.5 2.11a de indreptnt discul nbraziv .2 3.76 I 0.7 3.00 0.3 2.1 2. SC1.8 3.62.9 5.5 1 1.4 3.2 2.0 ·10 -- .& 2.0 2 2.57 0.73 0.20 0.4 \3. 8 2.8 :3.2-1.8 2.8 ---.2 I I 0.52 0.8 2. :3~ 20 .79 I 0.10 1.53 0. ~ .71 0.5 I 0.4 2.0 _..61 0. mm.85 frlo.8 3.4610.TO. pe ma~ini de J'cctifie-:lI rotund interior la preluerarea f05 Tubelui 12.2 3.37 0.57 0.84 0. min.H I 0. 1 < 2.:~ 2.4 3.9 3.87 timpul - - 0.~ Pox. Diametrul maxim a l g~urji.. 1 2 DiamanL unic 3 4 5 6 Hole din placutc 7 dure J 1.7 --- 2.000 ~ 0 e if.1 2.2 I i 0.Norma tehnica la rectificat interior Indreptarea lliscurilOl' abrazlve.82 0.7 --0.4 2.-1 30 -to --- GO 1 2.11 1.83 0.8 .6 2.6 4.1 4.4 2.2-1.9 2. 1.86 1.§ 3.0 8 9 Bara de carbo10 rundum san 11 SlI port CIl gra12 nu le de diamant 60 3.8 I 0.1 3.0 Timpul de indrep tare.38 ~-::..8 3.59 0.8 ! 3.56 0.51 0. t . 1 Cu rucrre 1. pinil la : s Poz.54 0.70 0. nun 1.48 0. mm.9 --- --.8 4..1 3.55 0.0 1 .fJ.6! ' O.1 3.69 I 0. 1. 2 $i a razei 3 Diarnctrul maxim al geurfi. in proecnte.--3.49 0. 20 :30 1 40 GO 0.1.73 1.2 ! 0. Tlmpul lie deserYire orgnnizutorleri.65 0.69 0.93 1.1 3. reetiliearea proceute operutlv.48 0.6 3 Fara racire 2.4 I .0 I 0. intel'ioara - 0.0 .. min 13 14 15 IG 17 Barii de carbo-I rundum sau suport cu granule de diamant sau I I I I I .6/ 0.4 2.55 0.68 0.10 1...4 3.68 1.£ mill . pin[l la: Poz .53 0.1 2.G 4.2-1._--0.6 5.?.10 3.& 2.·1 --- 2.54 din - i 0. c.50 0.8 2.6 2.37 0.0 --3. 1 .--_8_'_J .2 3.2 --. Indreptarea suprafete! Irontalc.2 2.0 --3.67 0.29 0. Mctorla de r ect ificare J30 260 soo din T (JP Tirnpul ttl o.1 2.1.9 2.~ --2.73 1.3 1.3 I 2 5 10 0.60 0.44 0.00 4. I.~ 3 ScuJa de Indreptat .56 la Tobclul 1.51 0.~3.67 0.9 2.88 0.s ~ I ~~ .G2 0.62 0.2 4. cl :3. min.96 --0.50 B.611 0.4 3.7 1.J iao i i 260 Adaosul Pe raza.5 I 1.67 in 0.0 i I I 500 '" ~ ~ :ii 2 I 0 1 0.5 ---2.77 1. ·t 2.4 de Indreptare. piJla la: ! i 260 Rugozitatca Ra.1 .90 1..26 0..55 0.20 0.47 0.8 2.40 I 0. TiIllI}\I\ llentrll .

. . = 0. Avansul longitudinal se calculeaza en relatia (12.5 - va Norma de timp se calculeaza cu relatia (12.002 .5 . 6. din tab elul 12.~~4.51 6 7 >5 I + + I I I 3. 'I'impul de baza se ealeuleaza en relatia data in tabelul 12.19~ poaitia 1. luat din tabelul 12.0 3.0 3. ] " ~Tc ·70 K. la Poz.0 I 5.002 mm/cd. are va- .00 [ I 3.5 3. 0.0 I 20. va fi tal = 0.16. in reetlflearea intel'ioHI'a ~ •. in pro cente din Top I \ F~""'''''''~ .0 I> 20. din tabelul 12.0 ~50 >50 ~50 2. Ov = 0.5 I I 3. <> 2 ·L ·Ac . Durabilitatea discului abraziv. in care ~ = 0. ion.2.106 Tubelul 12.4 mm. Timpul de pregatire-tnchedere. Timpul operativ Top..16. din tabelul 12. in procente din Top 1 2 3 I >50 ~1.--=-. in care. Bezulta 81 = 0.1).15.3 ·20 = 6 [mm/rot]. Timpul de odilma ~i necesitiiji iiziologicc.5 4.705 Turaua t" loarea . 'I'uratia piesei se caleuleaza en relatia (12. Bezulta vp = 2. pentru piesa cu masa de 3 kg. 'I'impul ajutator psntru prinderea ~i desprinderea piesei.0 I I 8.4 ~I 4.3. .0 ~~- 4.0 5.0 5.8).5.26 min.0 4."a.. a. pentru rectifiearea de finisare.7 min.0 4.17.15 + "tb~=" 8 c. p = 0.054.5 I _.7). 32 145 [ro t/ mm. 7.0 1.18. l' t • "» -s.5 minute.5 3. 6 ·145 '0. · ~ va f· i t. fi TPI = 9 10 10 0.0 3. '1.K [mi "].0 3. piesei va fi1 np 2'140'0. Y = 0. pozitiile 1.0 i 3.0 - 4 5 ! .01-2.054 ._- I - .9. k 0. >50 ~50 3. T = 2. Avansul de patrundere 80 in mm/cd.. din tabelul 12.0 I 12.5 4. - 1. min I I "'Will a jut ator ta. Normarea 'Iticrarilor de rectificare proecnte diu tlmpul operativ.5. pentru reetificarea de finisare cu raportul L/cl = 2 : 1. are valoarea s. iar viteza piesei en relatia (12.9.5 4.0_ ~~.24.506'0.0 3. = Ooeficientul K = 1. T rmpu 1 d e b aza 1000 .5 = 47. 5.2).5 4.0 Timpul ton. din tabelul 12.0 309 = 32 [m/min]. 14..00209. OJ = 0.7 = 29.51-5.5 I I 3.14.51~ I 3. se ia din tabelnl12.•. pentru reetificarea de finisare a otelului calit.

pentru reetificarea supratetelor plane pe masini eu masa rotativa.4. pozitiile 2. Determinarea timpului de preqotire-incheiere Timpii de pregatire-incheiere pentru prelucrarea pe masini de rectiticat plan sint dati in tabelul 12.82Jmin.9 rnin (din tabelul 12.0/100 = 1. de avans a mesei (piesei).22 poz. ta = tal + ta2 + ta5 = 0. _.9 4142 min.u -' - 115 ·1. va fi ta5 = 0.26.27. din tabelul 12.45 min.5 + 0.5 + 0. 4'" I. Determinarea timpului de bczo Relatiile pentru calculul timpului de baza si lungimilor de patrundere ~i iesire.4.92) 1. 12.04 + 0. pozitia Timpul ajutator pentru deservirea 1.7/50 + 47. sint date in tabelul 12.20. + + 0. din tabelul 12.4.11 + 0. Elemente ale regimului de cschiere ! Pentru determinarea timpului de baza este necesar sa se calculeze viteza. C) 5 "". in care tl = 1.3. se caleuleaza astfel: telo organizatorica. pentru rectiticarea suprafetelor plane pe masinf de rectificat cu masa dreptunghiulara. Norma tehnic2v de timp pe bucata va fi: + tb NT = Tp.7 minute.4.7 minute.51+(0. pentru rectifiearea plana eu periferia diseului abraziv ~i eu partea frontala a discului abraziv. 12.04 = 0. 12. = (47.92 + 41. 7./n + i.26 + 0.D~ . sa se stabileaaea avansul de treeere s.55 min.7/100i=(0. ~i in tabelul 12. pozitfa 7.55 = 0.23. Timpul ajutator pentru masmari de control. ~i avansul de patrundere sp.2. . + tell.21.92) 3. 12.1). + telo + ton = 29. 12. va fi Timpul de odihna ~i necesitat! fiziologice. va fi ta2 = 0. Timpul ajutator. Norma tehnicd de timp la prelucroreo pe mosini de rectificat plan N orma tehnica de timp pe bueata se calculeaza cu relatia (12.24.Norma tehnica la rectificat plan 107 Timpul ajutator pentru comanda masinii.03 + 0. din tabelul 12.11 min. 1): t. Timpul telt pentru deservirea tehnica se ealeuleaza cu relatia (12. pozitia 2.45 = 92.25.82 + 1.92 min. din tabelul ton = (47.42 N T = 92. 3.9).1.

0 6.- 11.. Avansul de trecere rotatie a mesei sau la 0 cursa dubla. mm. pentru pe masinl en masa dreptunqhlulara A. 11-'lodul de aseaarc a piesei 1000 Timpul I 2000 T frZ.0 Ax orizontal Ax vertical 6. 0 plana en periferia diseului abraziv.0 1. se calculeaza cu relatiile : . Lungimea maxima a suprafctci de lucru a mesei. (12. min.0-10.25.1t I ·D".0 5.pentru masini eu masa rotunda.0 2.28.7 ---I 10 Rectifiearea mesei magnetice dupa ~! 11 I I Reetificarea pietrei eilindriee inloeuirc. .0 1 2 3 4 Pe masa magnetica In dlspozitive sau menghine asezate pe masa rnagnettcaIara fixare 3. (12. pentru operatia de rectifieare de degrosare. pe partea : Indreptarca disculul abraziv I Frontala Periferiea I 3.5 26. Reetifiearea in milimetri pe relatia 8(. in tabelul 12. Gradul de acoperire a mesei. ' . .0 4. mID. Am = B D! b Ap . = -BD [mm/rot S!1JU mm/cd].0 7.30.5 7.0 --6 I 5 Primirea sl predarea documentatiel eu lndtcatlile dispozitivelor si aparatelor de masura B.0 6. mm. Valorile avansului de trecere in fraetiuni din latimea discului abraziv sint date in tabelul 12.0 In dispozitive sau menghine asezate pe masa magnctica eu fixare prin suruburi sau placi : Pe masa magnetica prln fixare eu suruburt Manual Cu dispozitiv ridieare si placl necesare.108 Tobelul 12.29.5 9.11) .0 8. Operati! curente rectiiicarea plana. min 4.0 0. Timpul Normarea lucrdrilor de rectificare de pregatire-incheiere. s-a stabilit.0 8. pentru care sint dati coeficientii de corectie in tabelul 12.3 13 ! a.29 ~i. pina la: Poz.0 de 10. Tpl. se determina en ~t 8. 8. . pentru operatia de reetifieare de finisare. in tabelul 12. Operatii suplimentarc ~ 7 8 Montarea Inlocuirea si de moatar ea mcsei rnagnetice discului abraziv pe masini cu : 9 I 4.5 7.0 a sculelor.Avat1sul de patr1£1Ulere Sp.10) in care (3t este avansul de trecere in fractiuni din latimea discului abraziv BD.0 4.5 21.

0 3.0 25.5 20.13} in care ~ci este suprafata unei piese.2 0.5 nece- Primirea Id prcdarea documentattei.5 0. a comenzilor cu tndicatlile sare. mm-.0 B.0 7.0 10.7 I Schimharea abraziv .l.0 7.5 1.Norma tehnicd la recitfica! plan 109 Tpt.li. min 4. Suprafa~a efectiva se determina cu relatia. a sculelor.0 0. en masa rotativa A.12) Am BM·LM in care. mm. mm2. asa cum se prezinta in fig. (12._-9 10 11 12 13 14 15 Rectificarea Indreptarea mesei magnetice discului abraziv r Indreptarea schimbare dlscului abraziv dupa I Disc Segmenti Oala Pe diametru Pe 0 parte Iron- tala I I 6. mm.0 2 3 In dlspozitlve fara fixare In dlspozitive si placi r I I 5. Dm .0 speciale asezate pe masa masinii prin fixare cu suruburt -4 7.0 4. pina la: POZ. Opcretil suplimentare i __ 5_1 Montarea 6 7 8 sl dernontarea discului mesei magnetice eu forma: Disc 3.0 5. dlspozitlvelor si aparatelor de masura 8. 2:Ap este suprafata efectiva de rectifieat.0 12. BM . ~i LM -lungimea de umplere a mesei.0 2.14. Modul de asezare a piesei 900 I 1500 I 1 Pe masa magnetlca sau mandrine autocentrante asezate pe masa magnetica Tirnpul Tpi.0 I masini cu maea o raza -- .26.0 9.0 2. 2:Ap = A'n [mm"] . Tlmput de pl'egatire-incheiere.5 Segment! Oala 5. pentru rectificarea plana pe maslni Tobelul 12.0-10.5 1.~imeade umplere a masei. n-numarul de piese care se rectifiea simultan.0 7.5 2.pentru dreptunghiulara.5 2. Operatli curente IDiametrul maxim al mesei mm. mm.0 10. 12.diametrul mediu al zonei de umplere a mesei. . ~Ap . (12. mln.

42.--:=.5 7.~_~Q.2 2.041.5 (D D2 I.01.~'~~.~ .51'7.i a mcsei .0 27.0 96. --- - -- 7.--=.0 --=--'-'----'----'--.5 60.0 3. "~" /1 r{:i~~l~ Vb~ it=f~ Pcntru 1+/.0 1.25.3 7.8 U.523.. = La1imc.-1-/.~:g-~:g---~g:r~~:f l~~:g -}ci~:rl~~~:g I~~~. S-a notat : ka-coelicielllul k pentru Iaza de degro~are. 15) uun .0 225.~ .735.5'10.0 67. cursu -t k.:g ~~_ -5.'--'-----'---'---'---2. Cu n s-a notat numa- Cl C n ~50. 75.. Fl v-« L '-j " ~'-'ficcarc -I. ~i a Iuuqhnllor v plnn ~ 1‫ס‬0O = ~ . k.5 85. .0.032. I" 20 25 1 m".0 9. -18.~~~ 1.15 .1.511.525.0 84.5 4. + I.0 9.0 J--=_ -= --=_I_~_I-=--I_-=---I-. I+l~_ simpla de trccerc.0 58.1 3.1.--:=- =-----=.0 2.050.213.0 W 1. = 0.s " ~ ".030.717.010.0 1.5 30.017.6 57.~ 1.540.035. 1)35. I .'il.5 .• ' " 1 160 180 Distan ta de patmuderc.5 112.523.515._~ ~ f() ~'.0 7. ~-=--=---=--_~.: 1. 3.0 200.5 1.-= -.i~!i~~ \:y t:::~':l+t.0 -~4." '~ f I' -tT1 ~.0 30.0 [ g: ~gg = = = - 750 - - - =r.0 23.1.~t 80<B~~ v ~!.0--. [I..0 116. nelafii pentru eulculul de inf:rarc ~i ie~ire.50 de rectificat Bp. Ac 1 -_ ..1.05'6-:0 100.0 22.~.516.5 ~~~ 15.2 2.0 6.0 33..0 150.515. 11 l.511. ) ) 350 400 I 450 I 500 I 600 E~ ee c ~ A~§ V i» - i5s t.0 150.0 52. -1/ I B~).525.5 104.0 43.c::: s ~.0 2.15) 111111.2 5.527.. ill' !.517.051...5 9. --f5'o- 100 110 124 130 1.5 8.!j .5 z 3 Cl . -:=-.Tubelul 12.~ -··I~U-. = 0.2 .018. ~ n' Cl iD .533.6 1.7 1.814. Ib' mln...5 2..~ff..0 46. v.-1. 111m 250 \ Pentru !.~~~:~ 20~ 38.0 faza de Iinisare.27.7 5 -=- 7 o -'200-- 160 175 --=----:=---.15 ". [It.:~_ 6. --------.-~--31. "f ..0 -.-- 225 4.544..50 (10".5 5.. to= WoO~~.0 3.05. 1. 1.0 6.0 --.' 1.0 37.028.35.0 5-6'~O ---=:-'--'------1. 15.0 1.0 -9 ~25.8 W 6.4 5. 2._-= 300 350 400 450 .liD -I.0 35. _ (5 ' " 10) mm.54.2 3. Drstanta lz se ia indiferent de liitimea Bp. Ra = 1.525. la maslul de rectilicat thnpulul lIe baz1i.220.910.BD ha " "f.5 ~ tb = " ha = 1.313. suprafcjci -100'0.. =::: fiecare cursa st-upl. kf-coclicientul le pentru rill de piese prelucrat e simultan.021.0 52. Cl) -- O/lseruafii..1..0 7. It -I- /2 ':':'-: (10 .012.Isp.(i 4.0 175.024.0 67.3 1.5 19.8 8.0 1.523. /'f = I.I~-Q.5 (D - 30 1 1 1 I 1 1 225-1 I I I 300 B.. ll+_l'}.0 32.0 44..25" .019.512.0 -3.ci' 40 50 GO 80 \ lOO 120 140 ~OO ~l .

3--3.4 0.8--0..0 8.96 1.25 I I -a mesei 0.0 16.80 0.030 0.6 1.008 de piUr'u.0 12.degrosare.3 10. in fraenunt din la!imea dlseului./ -{--~)?f \ I ". \ 1 I "~L-- :'- '~ Pt I~~ I 8.70 0.e de prelucrat Coeficienlii-de-corecl'ie A..0 25.0 ~LM b pentru maslnt a Tabelul 12.90 0.Norma tehnka la rectificat· plan 111 Daca pe masini de rectificat eu masa dreptunghiulara se rectifica scule. ~i avansul de patrundere 8p: Tabelul 12.004 0..2 3.013 0. pentru avansul de patrundere : -.05 1.006 0. 12.005 0. V iteza de avan8 a mesei (pie8ei) Vm se determina.78 0.06 0.5. \ .0 6. Gradul de acoperire a mesei: a -.) \ \1 " f <.. pentru operatla de degro~are.rotative.010 0.016 0. se reeomanda urmatoarele valori pentru avansul de trecere s.40 I 1.12: 0.50 0. ~Avansll. 1.86 0.020 0..013 0.0 12. Am Coeficient de corectie 0.14.'1/.63 0.018 0.. 2 mm/cd .nde.005 0.82 0.013 0.32 1. de rectificat plan en pel'iferia discului abraziv Viteza de avans a mesei t'1n1 .17 degradUldeacoper1re Gra dul de acoperire. 0. 0. -.l de piitrundere sP' mm. la rnaslnl de rectificat plan en perllerla dlsculul abrazlv Natura operafiei i I Rugozitatea suprafejei prelucrate Ra urn 1 I !'t I I Degrosare 6.87 0.0 32.008 0. 1..91 0.85 1.6--0.016 0.0 32. In functie de natura -materialului Natura materialului Diametrul discului abraziv DJ mIDI pina la: 250 320 400 500 Otel necalit aiel caltt cu H RC 35 .degrosare.finisare.006 0.2--1.020 i I I 0.80 0.80 1. 40 Otel cillit cu H RC > 40 Fontii B. 12 0.05 .0 16. . \L.010 (i. 4.--"'- pentru avansul de trecere: -.006 0.. Fig..025 0.----~~--~----~----20.025 0.63 0.5 mmjcd .8 0. Valort pentru avansul de treeere.78 0.030 0.010 0.008 0. .96 LOO 1.0 Avansul de patrundcre. b-.00 0.0 I I.00 0.013 0.020 0016 I I 0. in functie de masina de rectificat.71 .28.1f1~'~~~~-r\ ~ /~"'1.5 25.40 I ---1-- . astfel : -t-ty. TJ min 12.25 1. 0.016 0.~.63 0..0 sp. 0.025 0.29.25 Finisare ----. In functte -i - 0.3 10..80 Durabilitatea Iie . .040 0.5 10.50 1.150 mm.. /~~. pin a la: 0.020 0.0 6.-Cavan-sului 0.dreptunglnulare.008 0.0 20.95 0.. mm m/ruin.. 1.

003 I 0.012 0.005 0. I mm 20.018 0015 0.00 0. mm/rot. D.015 0.32 1.018 0.036 0. Am Coefieient de corectle 1°.012 0.40 1°.30.009 0. Functie de precizia dimensiunii de prelucrat ~i de adaosul de prelucrare Adaosu! total de prelucrare.012 0.05 0.28 1.65 0.70 1. pina la: I f 8.i de corectie ai avansluui _~. (12.00.009 0.0 25.7 .5 16.022 0.00 1.005 0. mm.03 0..003 0.018 0. ~I • to.007 0.009 0.20 1.50 1.0 I 12.50 - de natura Diametrul Natura materialului 250 discului 320 abra ziv.40 1.005 0. i 1 i .80 1.0 0.015 0.40 0..004 0.0 32.045 0.25 0. 40 Otel callt ell H RC > 40 FOllta 0.0 I 32. P:-e::izia dirncnsiuriii. j\nmslIl de piitrundCl'e pentru periferia rectlllearea dlseulul abrazlv Normarea lucrdrilcr de rectificore de Ilnisare.80 O.001 Coejicienf.32 0.036 0.012 I 0.()()4 0.25 de prelucrat 0. mm.45 0. I 63 f Avansul de trecerc.015 0.029 0.80 1.25 1.08 I I I I 0.02 0.60 2.007 0. Gradul de acoperire in functie de gradul de acoper ire a mesei ~i · a mesel.5 I 16.005 0.003 0.00 2.20 A C.90 1 0.55 0.63 0.022 0.63 0.0 20.018 0.005 0.009 0.10 0.iS [mjmin] . 10.009 0.25 1. ptna la : 400 500 I Coeficienti de corcc'[ie Ote 1 necali t Otel ealit ell H RC 35 .15 0.00 1.00 1.009 0.60 I 1.018 0. Vm m-rum I I .007 0.009 0.SO 11.015 0.25 I 1.50 0.0 sp..GO 2. I 10.30 1. SI.022 0.029 0.45 I I 1.80 1.: 0.14) .007 0.63 B.0 I 2.75 c.007 0.80 I 0.00 1.029 0.002 0.112 Tobelul 12.:i 13.10 0.80 1.63 0..63 1. In functic 0.00 1 0.002 0.96 0.40 0. pma la: 0.32 1i de I corect ic 0.75 - pentru masini en masa dreptunghiulara : ·Vm ~ i ~~ = Ova ---=--TO.022 0.12 10.80 0.0 40.012 0.012 0.0 Avansul de patrundcrc.00'1 0.90 0.63 0.1 de patrundr-rl! 0.00 materialului 0.56 1.0 12.0 j .50 0. pe maslnl de rectifieat plan ell Viteza ~.60 1.00 0.c5ei.50 0.25 1.pill.007 0.012 0.25 \ Coeficien 0.015 0.

25.12 Durabilita tea medic.34. . min ~40 >40 Tobelul ·LO 6. (12.48 . Daea se alege alta valoare. din tabelul 12.05 Cu perifcria discului I abraz.26) 'D".iv Prccixia dimensiuni i de prelucra t .0 I 7.0 40 32 25 30 :5 G .31. G"'l = 2.08 I 0. exista numai avans de patrundere 8p. Crel = 2. pentru rectifiearea de degrosare.31. 0.iv j " Diametrul 250 discul ui abra ziv J). mm 0.32. se vor folosi coeficienti de corectie pentru viteza dat. = 0. (12. indiferent de tipul masinii de rectificat.50. G.03 ! i O.lui nbruziv B~mm I I. .OH j 0.3 8.90 .. Durabilit atea d isoului abraziv 30 Coerlclent i de corcctie 1.5 b.15) in eare GUI iji C sint coeficienti care depind de natura materialului de preluerat pe masini de rectifieat cu masa dreptunghiulara.32.. Durahllltatea medie a diseurilor Natura abrazlve.33.!. ! 0.05 .'i. opera tiei ! T.02 I 0.S15 [mm] . fata de care se dau valorile avansului de patrundere se calculeaza ell relatiile : .pentru otel calit. Gnl = 2. Grr = 0. ~I . tr Tabelul 12..i in tabelul 12.t [m/min]. respectiv rotativa.pentru masini ell masa rotativa.0 7. Br ~Ap 1C 8-c. Valorile avansului de patrundere sint date in tabelul 12.pentru Ionta. min.G 0.' 400 6. nun 320 L. la 40 12.0 O.S O. Pentru durabilitatea discurilor abrazive T se recomanda valoarea de 15 minute. pentru rectificarea de Iinisare.3 5. Latimea de aschiere raportata Bn mm.imeadisci. I 500 .3 1. LR rectificarea eu partea frontala a discului abraziv. la rnll~illi de reetlfleat plau Degrcsarc Felul Finisare prelucrarii Cu partea trontala a discului abra z. ~i in tabelul 12.ei mesei ill Iunetle tic uUl"abilitatea prsluerarea pe ruaslnl de reetltlcat plan T ming 10 15 20 discului ahraziv. Beetifiearea eu partea frontala a diseulu iabraziv.0 10. pentru care se recomanda valorile : .53 . = TO. Coerlelentl de cOl'ec!ie a dlel. 'D".pentru otel necalit. Grr = 0.Norma tehnica la reclificat plan 113 - pentru masini eu masa rotativa : c. in mm/rot sau mm/cd. T.62.35.0 .

~Am Br= LM [mm]. la preluerarea pe masini cu mass rotativa.012 0. ..006 0.pentru prelucrarea 'VJn Gv TO.006 0.009 0. V-m = Gv TO.pentru masini en masa dreptunghiulara.0 I '0.pentru prelucrarea otelului neealit.016 0. (12. m/min. B~·7 .012 0. iar ~Ap se caleuleaza eu rolat. mm pina la: Viteza mesei Vm.022 0.033 0.33.t fontei. m/min I 20 ! 32 I 50 i 80 sp. [m/min] . se determina cu relatiile : . (12.016 0..017 0.ds 10. sau mm/c.0 20.027 0.005 0.009 0. B~·9 ·t otelului calit. (12.004 0. [m/min] .012 0.0 25.003 0..010 0.004 de prelucTal Coeficient de corectie 0.ie de natura mater!al'ului Coeficient de corectfe I Fonta Materialul Otel calit en H RC 30 .008 0..002 Coeficienji Materialul de coreciie func. 40 Obseroaiie.023 0.032 0.015 0.011 0.044 0.0 32.048 0.00 1.033 0.014 0.004 0.18) .022 0.05 .pentru prelucrarea vm.007 0.5 16.20) ~i .026 0. Dm = 20 .016 0. I Dun/rot 125 I I 200 I 320 Avansul de patrundere.114 Normarea Iucrdrilor de rectificare Tubelul 12. la maslnl de rectificat plan en partea Irontala a dlseulul abrazlv Latunea de aschiere raportata. Viteza mesei Vm.019 0. ~i LlYI au semnificatiile din fig. (12.ia (12. 12.040 0.85 . 40 m/min pentru otel calit...019 0.85 1. 20 m/min pentru otel necalit ~i fonta .17) in care D". .011 0.007 0.13).024 0.65 . O.19) = Gv T ·Br• to.013 0.. Er.008 0.14.005 0. 95 o tel calit en I OW necalit El RC > 40 0. Avansul de patrundere pentru reettflcarea de degro~are.009 0.006 0.008 0.006 0.054 0....• Pentru viteza mesei se recomanda : Dm = 10 .065 0.0 40.75 [mjmin].003 0.0 12.

004 0.00 1. Ote! calit cu H RC > 40 40 Fonta Obserua]ie. mm/rot sau mm/cod. in funct ie de precizia dimensiunii ~i de adaosul de prelucrare A Cl .60 2.Norma tehnica la rectificat plan Tabelnl 12.70 1.007 0.60 1.005 0. 60 1.00 1. 10 12. 12. pl1l3 la: 0. 25 otel cali t 5i Ionta.005 0.006 0.35.05 0. pina la: Natura materialului 320 Coeficienji 500 de corec [ie 800 Otel ne calit Otel calit cu H RC 35 .. este dat in tabelul 12. DJ mm.007 0.ia dimensiunii. 60 1.008 0.008 0..003 0.36 iar timpul pentI'll comanda masinii este dat in tabelul 12.80 1.016 0.20 1. Avansnl de patrundere la reetirlearea de Iinisare.006 0. pina la 0.00 0.25 fn materfalului Diametrul discului abraziv.63 0.37. care ~ine seama de natura materialului care se prelucreaza.20 0.m/min 20 I 32 I A vansul 50 I I 80 I 125 I 200 I 320 de patrundere. pe partea frontnlii a discnlui abraziv Latimea de aschiere raportata.07 1 ..010 0.00 2.013 0.nti 0..016 0.007 0.008 0.013 0.25 1.002 0.013 0.88 2.4. rn/min pentru of cl necalit : = Coeficientul Cv..03 0.006 0.007 Coeficie.. sp.007 0. 1.008 0.34.20 1.00 1.010 0.004 0.005 0.35 mm.008 0.50 0.006 0. mm.002 0.80 0.80 1. 115 maslnl de reetlflcat plan en Br. ' .I 0.00 i I 0.50 0.63 B.006 0.25 de prelucrat 1.005 0.006 0. rum.010 0.008 0.004 de p4trunder& 0.007 0.020 0.001 de corectie ai avansultd A.4. Determinarea timpilor ojutotori Pentru rectificarea suprafetelor plane pe masini de rectificat plan cu masa rotativa sau drsptunghiulara se considera ea timpi ajutaton.016 0.45 0.005 0.020 0.55 1.20 0.40 0. Prcciz.010 0.25 0.004 0.5 16 20 25 32 40 0. plna la: .Adaosul de prclucrarc.024 0.00 0.00 Om = Pcntru viteza 16 .007 0. 40 m/min pentru rnesei se recoman da : n = 10 .003 0.80 Funct ie de natura 0.15 0.003 0.013 0.010 0. ~i timpul ta5 pentru masurar! de control.65 Coeficienti de corecj ie I 0. 0. Viteza mesei 'Cm. timpul ta2 pentru comanda maeinii.55 0.63 0.60 2.25 1. Timpul pentru prinderea ~i desprinderea piesei este dat in tabelul 12. timpul tau pentru prinderea ~i desprinderea piesei.

se determine norm}' tehnic1 de timp pentru rectificarea de finisare a unei piese din otel. Determinarea timpi!or de deservire Timpul de deservire tehnica tat se determina tdt i I cu relatia (12. K .4. Bp +.7 = 17. 1. min.L 912 Timpul pentru masuran de control se va lua din tabelele 12.5 mm. liant Jiant liant liant liant liant Iiant liant Jiant ceramic. 80. segmenti 50.1\1 segmenti. este timpul pentru indreptarea discului abraziv dat in tabelul 12. va fi Tp.400 XI50 ~ 205. Valorlle eoellcleutulul Cv din relarille vuezel mesel. 12. ceramic. t n ~ ~ ! . K .38. Electrocortndon.0.BD +~t ~ ~ ·BD 5 . 50.durabilitatea diseului abraziv. tratata termic. ~J[. T . Timpul de deservire organizatorica.6. ceramic. Se Ioloseste disc abraziv E40KC . I ~ ~ ~ sa.L 80.1 ·t.7. pentru prelucrarea pe masini de reetifieat plan se va lua din tabelul 12. Determinarea timpului de odihno si necesitcti fiziologice Timpul de odihna ~i necesitati fiziologice to". ceramic. Electrocorinclon. L .4. circular. la prelucl"lrea pe maslnl de rectiiicat plan cu partea rrontaln a dlscului abrazlv :\Iateriahl1 de prelucrat Caracteristicile discului abrazi y c 90 92 106 15 17 Otcl ncdiJit Elcctrocorindon. 50. Exemplu de calcul i 1 . Adaosul de prelucrare Aa = 0. min. siliciu. 12. Timpul de pregatire-incheiere din tabelul 12.21. K .2. K . toj T [min]. K .21) = 1. ceramic. ceramic.15.5 +. 12. Timpul de baza se determina cu relatia (tabelul 12. L .M circular. circular. in care t. Elcctrocorindon.L ot-i calit 21 570 594 Font a segmenti. Se prelucreaza un lot de 100 bucati.39 in procente din timpul operativ. siliciu. K . 9 ~i 15. Electrocorindon. 80. K .2 min. in functie de instrumentnl de masura folosit. tdo se da in tabelul 12.33. A =. poz.5.4.10 sau 12. 50.116 Normarea lucrarilor de rectificere Tabelul 12. . ceramic. Electrocorlndon. cu dimensiunile ~i amplasarea pe masa magnetiea rotativa a masinii de rectificat plan ell perlteria discului abraziv conform fig. 80. Carburii Carbura Carbura sillclu.24.27) to = l +. 12. = 4 +.L segmentl.timpul de baza. tb . ceramic.~ +10 0 O-v".L circular.L 80. . ceramic. l2. 4.10 +.26. .L circular.

Norma tehnica
T'abelnl

la rectificat

plan
pentru prtnderea-desprlnderea plan plesel, tuz min. In maslnl

117
de reethieat

12.36. Timpi ajutatori

A. Manipulare

manuala

i
Poz.

I

Modul de prindere

a piesei

!
~1
2 4 .5
'Q

Numar de I Verificarea piese centraru prelucrate \ , simultan
I

I

I

Masa piesei, kg, plna la : 0,25
1

0,50

I

1,00! 3,001 5,001 8,00112,001

20,0

Timpul de bucata, tal: miu

Pe masa maguetica

•• Fara verificare

7 S 9 10

1 3 5 1? 2:> 50 75 100 150 200

0,42 0,46 10,500,540,6010,64'0,7°1°,86 0,190,24 0,240,280,320,360,400,44 0,130,16 0,200,220,260,280,30,0,32 0,080,110,13 °,150,160,180,200,22 0,060,07 0,08 0,050,06 0,07 1 0,040,05 0,05\ 0,038 0,046 0,036 0,040 - \ - 1 10,034 -

I- - -

-1- -

--

----- ---- -- -I
In menghinii cu strtngcre mecanica cu ~urub, Fiirii vcrificare 1 2 3 4 6 0,32 0,21 0,16 0,14 0,12

--

-- ---

----

1?
131 14 ~5

11

I
~
-

r----l .,

0.340,370,410,460,580.69 0,240.271°.31 0,37 0.180.220.270.32 0.160,20,0.24 0,140.1;.1 -

16
17

I1
18

II

~

"

if; '
/

8
10

0,11 0,120,1,,1 0,1040,11 0,141 -

-

~-

-

,

'%?/'

----I
'Cu veri-I ficare

1-- --

-- --.--.--.-10.6210,6810.7510,8310.9411,19

I

1

-

.0.57

B. Manipulare

eu ajutorul

masinilor de ridicat

----I --------------------------------------------------~---------------------Masa piesei, kg, pin a la:

'i'oz,
) I ,

30

I

50

I 80 1120

I 200 1 300

~
19 1 Palan 20 electric sau pneumatic Fiirii verificarca centriirii Cu verificarea centrarii
1

Timpul , lal min

i

2,9°13, oof3, 3°13, 6°13, 9°14, 30 3.703,90/4. 304.705,205,70

--I

21 Pod 22 i

!

I
Fiirii verificarea centriirii Cu verificarca ccntriirii 3,4013.5013.8°14,2°14.5°/5,00 ,4, 30j1, 505,005,40. 6,006,50

ruJant

electric

j

Obsetvuiii. 1. Valorilc

date slnt pcntru prinderea farii aparatoare. La pririderca aparatorll se adauga 0,4 minute pentru fiecare set de piesc prinse impreuna. 2. In cazul prlnderii pieselor eu mai mult de doua suruburi, pentru fiecare surub in plus se va a da uga cite 0,4 minute. 3. Pentru curatlrea mesel de aschii se adaoga 0,16 minute la fiee are set de piese prinse

tmpreuna.

118
Tabelul 12.37. Timpi ajutator! penu-u comanda maslnit,

Normarea lucrcirilor de rectificare ta'2' min, la maslnl (le rcctificat
plan
mm

I
Poz. Felul mfnuirflor !?i miscarilor de comanda

!_----,---

Dirnensiunea prelucrata,

I .• \500
I

I

>1500 mill

Timpul

ttl,~,

1 2 ----

I Apropicre
Pornirea CupJarea

a san retragerea

:

picsoi de piatra pietrei de piesa

I 0,06
0,10 0,03 0,03

!

0,17
-,

0,20 0,04

'" " ---4 5 6

avansului

de trecerc vitezci mesei

sau decuplarea

o.or
0,07 0,09 0,04

Schimbarea marimli vitezei de avans san a marirnii avansului de treccre

~

--I
7

II
I

I 0,05
0,08

Schirnharea Iungimii cursei de apropiere a suportului pictrci, papusii mobile portpiatra sau portptcss, sau a axului portpiatra Pornirea si onrirea lichidului de riicire

1

Obseroaiii. 1. Decuplarca
decuplarca baza.

avansului de trccerc se suprapunc eu tirnpul de baza, 2. Cuplare a sl avansului de patrun dcrc ~i schimbarea marimii lui se suprapune cu tirnpul de

l2 = 15 mm (tabel 12.27), n= In care l = Drn = 328 mm (fig. 12.15), II 10 bucatd (fig. 12.15), Bp = cl = 30 mm, BD = 50 mm, Ac = 0,5 111m, K = 1,5 (tabelul 12.27).
=
Tobelul. 12.38. Timpul de Indreptare a discului abraziv, ii. mln, la maslnl de rectiiicat
(diametral] mesei, mm, pina la: 2000(1500)

+

I

plan

Scula de indreptat Poz.

W'~
-1_8
1

I

r:~ c, ~.g

~-c

.3 E.~·

I ]~
~ S
-cq

,?~-, .•• ,

I
(400)

Lungimea

I
Rugozitatea 3,2-1,6 Timpul

1000(900) suprafetei,
Raj

!
urn ti' min

I

~.~ ~~ ~~ ~ ~
20 40 60 10 10

3,2,-1,6

I 0,8 I 0,4 I
1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 1,4 1,6 1,2 1,3 1,3 2,1 1,5 2,7 1,7 3,3

I 0,8 I 0,4 I
I

3,2-1,6

I 0,8 I 0,4
1,

de indreptare,

1 -

I
1 Diamant

2 3 4 5

I
Role cu placute dure sau pietre ahrazive

-2
-1

1,2 1,5 1,8 1,3 1,1 1,2 1,4 1,6 1,4 1.6 1.8

it

1,4

1,7 1,9 1,4 1,2 1,4 1,6 1,8 1,5 1,7 1,9

-

,5 1,8 2,0 II 1,5 1,3
1

1

1,6 1,9 2,2
1,7 1,4

----

1,6 1,8 2,1 1,6 1,4 1,5 1,7 1,9

J
I

1, 8

----

1,9 2, 2,2 2, 1,/ 1,8 1,5 1,

--- --

6
7 8

~

20 40 60 20 40

1,5 2,3 1,7 2,8 1,9 3,5
-

---

1,7 2, 1,9 3,o 2,1 3,
-

~

9 10

-

n

Disc metalic

1

-

-

I--~I
Bare de carborundum

--- --

---

----0,4 0.7 1,0 0,3

-

1,6 1.9 2,1 0,5 0,7 1,0 0.4

-1- 1-=
0,61 O. 0,911, 1,2 0,4 -

-

1

~

;; I 14
15

II

1 2

,

I

I ~~ I

20 40

I

0,4 0,6 0.9 0.2

0,5 0,6 0,8 1,°1 0,1 1°,2 1 -

0,5 0,8 1,1 0.3

0,7 1,1

-

,

~ ~

Norma tehnicfi la rectlflcatplcn
Tobelul 12.39. 'I'impl de deservire orqanlzaterlea, iao, in procente din tlmpul opemtiv, la masinl de rectilieat plan
!Lungimea (diametrul) mesei, mm, pina la: Poz , Metoda de rectiticare
(400)

i

1000(900)

I 2000(1500)
din Top

Timpul tao. tn- %

1 2

Cu racire

1,5
1,1

1,8

Fara

r acire

1.3

2.1 \ 1,6

Fig. 12.15. Asezarca

pleselor

pe

masa

masinii.

Avansul de trecere, in fractiuni din lai;;imea dfscului abraziv, ~t = 0,25 [tabel 12.28 pentru finisare). Avansul de trecere longitudinal, se d etermina eu relatia (12.10) s,

=

~t

·BD

= 0,25 ·50 = 12,5 [mm/rot].

Avansul de patrundere, din tahelul 12.30, 8p = 0,015 mm. Viteza periferiea a mesei se determina cu relatia (12.15) v rn -

Cvr
TO,35.

0,48 ~t.t - 32°,35 '0,25 '0,015

37 [m/m in],

in care Our

=

0,48 ~i T = 32 minute ('Gabelul 12.31).

~ va fi1 tb = . 328 -$- 15 ... ·30 +f50 5 15 , = 3"8 ,llnm [mi J T·Impu 1 d e b aza 1000 ·37 12,5 Timpul a jutator pentru priuderea ~i desprinderea piese i (tabelul 12.36, poz. 4), tal = 0,08 [rnin], 'I'impul ajutator p ontru comanda masinii (tabelul 12.37, poz. 2, 3, 7 este ta2 = 0,1 0,03 0,04 = 0,17 [min]. 'I'impul pentru masurari de control (tabelul 12, 10, poz. 1) este ta5 = = 0,29 [min]. 'I'impul ajutator ta = tal ta2 + ta5 = 0,08 + 0,17 + 0,29 = 0,54 [min]. Timpul pentru deservirea tehnica se detennina cu relatia tat = 1,1.2.3,18/32 = 0,22 [min], in care tj = 2,0 min (tabelul 12.38, poz 3). Timpul psntru doservirea organizatorica (tabelul 12.39, poz. 1) tao = 1,8(;3~18 0,54)/100 = 0,07 min. Timpul de odihna ~i necesitai;;ifiziologice (tabelul 12,24, poz, 6) va fi toa = (3,18 0,54) 3,0/100 = 0,11 minute.

+

+

+

+

+

+

120

Normarea lucrarilor

de rectilicare

+t
=

do

Norma tehnica de timp pe bueata va fi 1V T = TJii/n+ tb ta J... t 17,2 '3 18 0 "4' 0 9'>. 0 07 J... 0 11 - 4 29 min : un 100 T , j 'v' j ,•.••.• T,
i
I I I

+ +
,"':'1

tdt

+

I

,

-

,.

';\~-, T -,

4,29 minute 12.5. Norma tehnica de timp la prelucrarea pe mcsini de rectificat fora centre 12.5.1. Determinarea timpului de preqctire-incheiere Timpul de pregatire-ineheiere
Tabelul

T pi esto dat in tabelul
Tp;, min, la mnslnl

12.40.
1111'8 centre

12.40. Tlmp] de pregiitire-fnclleiel'e,

de reetifieat

A.

Opc~ratii

curentc Adaosul de prelucrarc, mm

Poz.

Modul de asezare C3 piesei

Metoda de rectiflcare

~ 0,03

I

> o.oa

,

Tlmpul, Tp., miu

1

I
Pe lineal
de susttnere

I
i
Hcctlf'icare longitudinal!i sau de patrundere fara opritor longitudinal

I

Cll

schimbarca de sustmcre

Ilncalului 17,0

--3

2

Fara lului

schirnbarca Iincade sust.inerc liriealuhri

L~-~,
D,O
18,0

11,0

Rectiflcarca de patrulldere cu opri tori longitudinali

Cu schirnbarca de sustlncrc

20,0 Iinca-

'l
'I

I

---,
5 Prirniren nccesarc,

4

Fiira schimbarca Iului de sustincrc

I
I

1:3,0

I

11,0

si prcdarca documcn tatiei sau a comcnzii, cu a sculelor, dispoztttvclor ~i aparatetor de masura
B. Operatti supJi.mcntare

indicut.lilc S,O .,.10,0

,,~
6

7

:\Ionlarea :\lontarea

8
!J 10 11 12

si demontarca jghe aburilor Implngatorului hidrauli c Montarea si dernontarea opritorului Jongilndinal (fara Schimbarra disellllli abraziv a5chi c tor sau conduciltor

impingiitor)

2,0 8,5 1,5

S,O
3,0

1

l

Indrcptarca discn lui abrazi v (de dcgrosarc)
i

13
14 lndreptarea Prelucrarea discului din ctteva conducator treceri -

I

I

15

la Iiecare

I

pe diamctru (eilindrie) pc diametrul (profilat) frontal sau pc razii Fara rcglarca unghlului de Inclinarc a axei discului conducator Cu rcglarea Inclinarll axei discului

4,0
0,5,

~
" ~
~ ~ ~

I

o.o
9,0 7,0

conducator
trecere se schimba una din condit ll

~

I'

i

.erc se recomanda: . 0.22) L esto lungimea piesei... rotjmin.numarul de piese din 10tuI care se prelucreaza.. n .2 . Elemente ale regimului de cschiere Auansul 7ongit'lJelinal gitudinal.. = 0. Pentru operatia de rect ificare de Iinisare numarul de treceri care se executa este in functie de diamctrul piesei. 0.ra centre se 4 in care: + II + l2i s 'n]) = l'n S ". k = 1.de tinisare.Norma tehnica la rectificat fara centre 121 12.002 0.24) =n ~D(/c -nc/c -sin« in car e Dac este diametrul discului conducator. mm. iar unghiul cului conducator. latimea discului abraziv ~i clasa de precizie (tabelul ]2.viteza de avans longitudinal. Pentru k se recomanda Y810ri1e: a) rectificarea cu avans longitudinal: .002 0.5.05 .10 . mm. II 12 = B. se calculeaza al piesei. 1.numarul de treceri : k . 1. - (12.turatta discului eator..005 mm/rot.de finisare.42.95 este un coeficient de alunecare a piesci p e discul conducator. k. .la rectificarea de degrosare. b) rectificarca ell avans de patrundere.05 . 1. mm.k [min]. = 1.de degrosare. . mm/min . iar 'r.la rectificarea de Iinisare. 1.05 .23) de inclinare a axei dis- in care ell' este diametral piesei. pentru avansul de patrund. Determinarea timpului de bozo 'I'impul de baza la rectiticarea determina en relatia : _ l pe masini de rectiticat fil. V itee« cle aram» longitttcHnal Sm se calculeaza "1) cu relatia [mm/min].. . k = 1.. .41). eu B notindu-se h\i:imea discului abrazrv. + 12. Unghiul de inclinare a axei discului conducator ~i avansul de patrundere la. np turatia piesei rot/min . (12.i.1.coeficient care depinde de natura operatiei . 8 avansul in mm/rot.Ja rectificarea prin metoda avansului de patrundere.3. grade.2.. Cl.2.. rectificarea prin metoda avansului longitudinal sint date in rabelul 12. (12.. I. COlHl'U .de degrosare.'p'n + B. mm. le = 1.5. 0.2. la rectiticarea ou relatia SI = it prin metoda avansului 10n- 'clp ·tga [mm/rot]. sm .9 .. i . ?ldc .010 mm/rot.

.') r o.2 11 I I 11 --2 I.5-3.04-0. Avansul de patruudere ~i unqhiul de lnelinare la rectiiicarea cu avans lougitudinal. •. pe mastnl de rectltleat f~lrii centre I1 I~ Tabelul 12.1 3 I ~5 5 4 6-10 11-20 5 4 3 4 3 2 3 2 1 21~45 46-70 0.g et +' I!. mm patrundere St' mm I 40 I Unghiul lnclinare de a: .la prelucrarea prin metoda avansului longitudinal.0 3. C" ·d~3 ~ TD.06 0.~ Numar de treceri. (12. min .0-4.0 2. = 23 .05-0. un coeficient de corectie care tine seama de natura materialuCv lui de preluerat pentru care' se recomanda valorile : «) la rectificarea cu avans longitudinal. (12. 100 Diametru! \ Avansul de piesei dp.pentru otel calit. Xwniirul de treceri la rectificarea de finisal'e prin metoda avansului longitudinal.122 'I'urat.5 .5 2.i fj ~ ~ I 5 ~100 101-250 >250 3 I1 2 123 3 2 1 .25) !j Tabelal 12. 71-120 121-180 I i 0.5-3.35 3.10-0.0-4. 6-7 I ~100 101-250 :>250 ~100 101-250 :>250 ~ 100 101-250 :> 250 ~1 '1 2 '3 2 1 13 ..05 0. mm.65 [m/ruin] . C. (2t)O.40 I 1.0-3.10 0. B.cl ) J Normarea lucrariJor de.0 I' 3 2 1 in care vp este viteza piesei care se determina eu relatiile : .15-0.5-2.5 ---4 3 -I 8 .ia piesei se calculeaza eu relatia 1000 'Up 'it .0 1.la rectificarea C" ·d~. T t - ctp este diarnetrul I . . mm Dia met rul picsei mm. C.•• 1-<(.20 0.30 0.l" I \ ~'g 0 'N Latimea discului abraziv.25-0. (12. = 28. 8 avansul longitudinal in mm/rot.::-5 prin V P patrundere..pentru otel necalit. durabilitatea discului abraziv.42.26) = -T-O-.vp .20-0. la masinl (le reetlltcat filra centre ~ ~ }] . rectificare { np = [rot/min].5 2.27) = In care: piesei. ..06-0. 9 __ I I .3 -'2-t-. pina la: 16 1 «».-s! [m/min].41.5-2. avansul de patrundere (adincimea de rectificare) in mmjtrecere .

3 10. m/min 12-~5 Vi teza 14-28 avansului de 16-32 16-32 18-35 20-40 patrundere. 0. 111111.80 1.min..25 1.. mm/rnin 6. :1 5. in tabelul 12.25 4. font.24 1.5 2.44 valori pontru viteza de rotatie a discului conducator ~i viteza avansului de patrundere la rectiticarea de finisare.90. pina la: 40 63 100 160 la: Oj el necalit .71 1.0 25.00 \ \ I I 2.44. min 10-20 12-22 10 16 25 63 100 I I I 160 Vitezu avansul ui principal.8 0.12 0.71 0.Norma tehnica la rectificat faro centre 123 b) la rectificarea .00 0.85 1.12 0.0 5.91 0.90 0.4 1. mmjmin.pentru 0.55 3. dp.pentru otel ealit. Cl' = 0. Tobelul 12.95 0. pentru rectiticarea de degrosare. ~i in tabelul12.3 Durar-ilitatca discu.50 2. C.80 1.80 2.0 3.43..9 0.45 I 0.0 1.12 0.87 0.56 0. otel necalit.0 40.71 0.95 1. pioa Matct ialul de prelucrat 250 400 Otc! neciilit Otel callt HRG 35-40 { IlRG> 50 0.5-56 40-63 I 5.00 1.2'1 1.55 1.0 I I 12-20 13-22 14-25 15-28 17-35 18-40 20-50 22-56 I I 18-22 20-25 22-28 25-32 28-40 32-45 3.8 1.00 1. mm 6.96 principal de Ilnlsare.5 0.12 0.17 de lliitl'un£lere la pe mastnl de rectificat f.8 2.5 3.. prin patrundere. §i pentru viteza avansului de patrundere Vt.a Olel calit Viteza avansului de pat.28 1.0 2. ruin. 1.5 1. mm/ruin 6 10 16 25 8. L.90 0.43 se recomanda valori pentru viteza de rotatie a diseului conducator vdc.4 2.71 0.63 0.0 4. m.36 Coelicienii de coreclie ai oilezei ouonsului de piiirundere [unclic de starea maierialului la: 630 Diametrul discului aschietor D. rdc.90 I 2.0 53.80 1.0 100.60 1.90 .55 2. ~i vlteza avansutul de reetlficat de ldtnmllere la l'ectifle:ll'ea de l1e(l1'ope masini fal'a 40 centre Diametr ul piesei.12 1.0 160.50 3.lnl centre Diamctrul piesei.56 0.12 0.40 1.90 0. (diseul eunduciitor) 1.80 2.15 2.24 1. Pentru rectificarea prin metoda avansului de patrundere. Yiteza avunsutul rectificarea Viteza 0.40 1.6 4.0.24 1.05 ~i vlteza avansulul 1.00 3. mm.80 " 1.71 ! 2. yiteza dlsaulu] enndueato« sare.0 0.8 4. = Durabilitatea economica a discurilor abrasive se recomanda T = 15 min.45 .85 . vtr. .56 2.78 Fontii Tobelul 12.lui abraaiv T. a vansul ui principal ~'dcJ mi min 25 Lungimea de rect ificat..40 1.0 G.rundere vtr.00 4.06 0.0 16.40 1.80 2.15 2.

)0 0. pentru masuratori de control (tabelul 12. ----"'. Fuuctie de Ireapta de preczie ~i de adaosul total de prelucrare Treapta de pr ecizie.04 0.30 1.40 0. Pc lineal --I I i.20 prelucrare..65 II I 0.025 0.03 0. 25 ! 0.60 1..025 0.00 1.035 I 0.40 . 0-6-"'-0-'-0--.25 B_ in functle de natura materialului I Diametrul Matcrialul de prelucrat 200 discului abraziv a~chietor D. 0.80 1. Tabelul 12...impul legat de trecere (tabelul 12.00 0.4. 1.124 TabeZ'ul 12.40 Ote! calit eu H RC Ponta Obseruatie. ."""""1'-0-'-1-0D1SPOZltlV 1---' 3 i automat .03 0.30 1.00 0.1"""'1.25 1.!u.63 0. ta2 ~ranua~ .00 2. Numarul de piese prelucrate dupa care se face controlul este dat in tabelul 12. ~i timpul ta5.05 0. .45 I I 1.63 0.50 0. 20 1.()[) 1. de adaosul de prelucrare ~i de diametrul piesei.07 0.03 0.45. A.25 1. ISO I 1 I Adaosul total de 0.04 I Longitu- 4 I dina! I Pe jgheab sau in dispoz i.60 I I 1. mm. > ....00 1.00 1.75 dcpaseasca ~ Se recomanda pc cea folosi de piitrundere la finisare sa nu ta I 12. I 400 ! 630 Otel necalit Otel eu H RC 35 .05 Controlul pieselor se face periodic.80 I l. la maslnl de recthtcat Iiml eentre I 1 ~ i ""'I 1 Metoda de rectificnre ~.5.30 I .45). I pina la: 0. Timpul.-0-.50 0.60 2. Normarea lucrcriler de rectificnre de pit/fund.60 2.90 (). 5 6-7 8 9 I I 0.. 60 1.-05""""-0-. mm.10). ta2• min.03 0. Determinarea tirnpilor ojutotori I ta2 1 I In cazul rectificarii fara centre. dp.80 1. i II Diametru! piesei . 2A c.-0-.44 (continuare) Cocfjcienli de corectie ai avans.-----I----~:--~· 0.02 in bazin 0.50 ea marimea la operatia I vitezei avansului de degrosare.10 0.70 1. in functie de metoda de prelucrare.63 0.-0-.etocla de scoarere a piesei : 10 ! 20 min 30 ~ 50.02/ 0. pina la: .[etoda de asezare a picse i i ~ 1 2 Prin patrundere · I I .80 0.25 1.ilO 0. mm ?'.46.0-1 0. Timpi ajuliitori legali de trecere.25 I 0. tiv de atimentare Pe lineal I Cad /' 0. timpul ajutator este format din t.

'I'impul de pregatire-incheiero (tabelul 12.2 pentru degrosare ~i Iinisa. Xum. Determinarea timpului de odihno ~i necesitoti fiziologice Timpul de odihna si necesitati fiziologice. din 01-.O5 I I 2 . Adaosul de prelucrarc pentru finisare. = 45 mm).0Sul de prel11?~re mm. Se preluereaza un lot de 100 bucati en disc abraziv E400C .6. Adaosul de prelucrars 2.1·i!·tb T in care Teste durabilitatea discului abraziv. procente din timpul operativ. este 0.41 pentru clasa 2-21. Determinarea timpilor de deservire 'I'impul de deservire tehnica = tdt se calculeaza eu relatia [min].46. .49. dp. min.= 75 mm. Exemplu de colcul este dat in tabelul 12.01 0. discului abraz iv.5 mm.timpul de indreptare a.40. deci adaosul de prelucraI'e pentru toato cele patru treceri va fi 2t = 2 '0.timpul de baza.47. Prl]) :~'t03. k = 1.3 5 7 I i I I 1 2 3 6 I I I I < ~ 2 3 5 I 1 1 2 4 I.. I 1 1 2 o . a unui bolt eu dimensiunile clp = 45 mm ~i lungimea 1 . 5.86 kg. 'I'impul de baza se calculeaza ell relatia (12. in 01 normei teHnice de timp la rectificarea fora centre Sa se determine norma tehnictl de timp pentru rectifiearea de finisare .22) in care L = 75 mm. n = = 100 bucati.48. 12.:1. 2.10. B = 150 mm ~i d.02 0.14) va fi T~'i = 9 10 2 3 9 = 33 minute. min. la prelucrare:. t.5.6.) 30 40 60 70 I I 22 30 50 60 I I 15 'v -0 35 40 I I I 10 22 30 35 7 20 27 30 6 18 25 27 12. Timpul de descrvire organizatonca tela este dat in tabelul 12. poz. (12.045 tratat terrnic. plna la: 5 patr-undere mm 10 10 20 30 50 ! SO 20 30 so I 80 Xumar de piese 0.re.Norma tehnica la rectifica! faro cent le 125 care se face m.Jetode de rectificarc Longitudinal Diametrul piesei . 6 8 II I I I 2 .5.7.i = 1 degrosaro si i = 4 finisare (din tabelul12. in procente din timpul operativ. 5 Tobclul 12. dat in tabelul 12. B = 150 mm. tu . rnin.lsuratoare de rectificat fiirii centre II.500 x 150 x 305. 12. penru 0 treeere. Masa piesei este de 0.28) tdt 1.5.Ac = 0.4 '4 = + + + + .5. pe masini de rectiticat faxa centre.03 ~0.lr de Illese nupa pe masml de control.04 mm.

3 8. G 5. Normarea Iuerarllor de reciificare i..2-1.8 '1.5 1.8 4.I~I~ 1~0 100 1 I ~. G 5.26) t'p .~1 I i I O.610. ~6 0.9 1~~1 4. ~ 41 ~.4 8. [ndreptarea suprafctclor si a razelor Diametrul <60 maxim de rectificat.4 ?lrlc = 3 t I t. 5.40 0..6 5.50 .2 0.24 0. Avansul longitudinal se calculeaza eu rclatia (12.i di d T uratia iscu lui UI con neater 1000't.62 = I I 'It·300 Din cartes masinii de rectificat £UTa centre tip 3180 se alege 95 [1'0tj mm . E.7 I I_"::~~_ II~~~ I ~.6 ~. i. Poz: 5Cl:iJ de > 60 Adaosul pe [aza.' I Tirnpul de tndreptare.0.70 0.2.68 0. .1. 1 = at. .1 3.54 0.~. Indreptarea Scula de indreptat supraf'etelor cilindrice drepte sau prof'Ilate Diamctrul maxim de rectificat .4 I I 0.32 mm.63 0.31 0. ~.j.)'9_~I_~.23) 81 = ~·45 -tg 3 = = re '45 '0.4 [mm/rot].£. mm 0.7 4.l '1.tatoa sUp~afejei' Ra. Viteza perife-rid a piesei se" calculeaza en relatia (12.4 1 2 3 : 'I r--l0-o---/3.2 4.p ~·Ddc = 1000 '21.J Bare de carborundum sau crcioane diamant de I 3 I?i 4 14 15 16 I 0 1 2 5 ~i I I 0.6 I Q 150 ._3 0. ~ ~.:lza R.0 .!.~ ~ 1.0 3" . 7 4.0 11.0 ..47.18 mm.5' 4.61 0. mm I Suprafaja tndrcptata Latimea discului abrazlv.3 I Ci __ 6_ 1 I " .5 5. -u -s.24 0.'1 5.~_7.~ 4. ·a~·3 TO.. Role din aliaje durc disc de carborundurn sau I ~ I I i~~~_I~_.5 :' 3 .>v_n:O 13.5 rnin \ 1. 'I'lmpnl de Indreptare a dlscului abrazlv..58 - = 0.2 indrcpta t Suprafaja Indrepta tii IH. 2 2.8 '1.5 /1 '1.0 ~.126 Tubelul 1.7 ----I -5.45°. :c. rnin :3..8 I 200 frontale I 8.5 --.4 0.--4. min la ruaslnl de rcctilicat fal'a centre 1.8 3. in care ctp = 45 mm ~i Cl.8 5.40 0.8 7. 15°·3 '0.2-1. :::z. .0 i t. I ---- 3. ~ ~'" 7 8 9 10 11 12 1! -------.0524 = 7.6 7. 0 3. ~3 0.51 7.7:.86 0.2 '7.~ 1. mm . 9 5.5 . 0.84 1. ..62 [m/mill J. I Poz. I I I 100 150 200 100 150 I I 3.8 13. :.24 0.6/0. ]i.32 = 0. 0)" ndc = 22 rot/min.3 ki. =~21.4 6.9 9. i Tirnpul de indreptare.7 6.4 5. '1 4. v ! 23 .42). .4 5.8 1°. nun .40 0.).40 0. llunl 0.:.1 5':-)1 G.10 0.7 3.40 0. Pentru i~ degrosare se calculeaza 2t = 0. tt.71 ~~a~:~tal~l~liC sal! err-ion I. 4. = 3° (tab el 12.2 5.5 3...

L ()"~ n r\') 0 .or:. .impul de i 'Limpul operat iv. Timpul de deservire tehnica se determina en relatia (12.0 >1.04 min.06 0. d .2 1. mIn/.45 poz.48 poz.31 = 0.06 0.8 1..5.04 0. din T ~i tinisare. + + + r ~D 'I'impul de deservire organizatorica (tabelnl 12.5 se schimba viteza de avans 7.. 'I'impul de odihna ~i necesitati fiziologice (tabelul 12. De precizat ca t.0 1 «0.o')~ .nu {c~('I\iJe C!££~I:i::n::'{(Hitt1.5/100 = 0..48 pot.025 minute. ------------'lc l clt. kg > 0.0 prin schimbarea unghiului de 8. Din tabelul 12. 0D! 0 .4 1.5 = 0.35 min.. iar din tabelnl 12. bimpul de baza se va caleula separat. in care tt = 4.dc 'SIn IX •• ~ Diametrul maxim al piesei. .35) 1.~8.0 7. pina la: Metoda de rect. 2) va fi ton= (0.15 = 006 Tnbeinl 12. 1 se ia ta. ! ~O.cl nOn .0 2 «1.l Poz'11Iasa picsei.ificare 60 150 > 150 T = ·300 ·22 '0. 0 .49.523 '0.35) 6. 1. (KL din timpul operativ = 1030 [mm/m in] 2 Para l'acire 1.l 12 . Norma de timp pentru prelucrarea unei piese va fi KT = Tptfn +t" ~ 't fit . ton 1030 ·22 ' .02 mill. mm.1 pentru treeerile de degrosare Ttmpul ton' in ':.31 min. tdo' la masini de reetifieat Hira centre = 'It 'It ·Ddc ·'fl.c-..o0 i V.95 = 1 Cu racire T'impul . in ~'.-~----. I I i + + 'J~. la= maslnl de rectificat fal'a centre minute. ..8 2. poz. poz. IT""-'''I-dtl doTton= 100 I V 1). ta = ta2 ta5 = 0.06 = 0.5 1. + + . eonsiderind aceI easi viteza de avans srn' Daca 6.24) Sm e r. min baza s-a determinat global.. 1) va fi tao = = (0.JUC.0/100 = 0.Norma tehnico !a rectificct fara centre ~-.0 5.0 6.4 '0. Timpnl de odihna ~i neeesltatl fiziologice.006 min.4 minute (tabelul 12.10.rr]TI j 127 Viteza de avans se determina eu relayia (12. 3 se ia ta2 = 0.6 tdo = Top· [(/100 Timpul de baza tb = 75 150 .0 3 inelinare a axei discului eonducator la finisare faya de degrosare.18) tat 1. 2).. Q T ~u = 07q1 .1'4. Timpul ajutator va fi. t .49.

Maag. cu miscarea de rulare spre stinga . <11"'\~'% Cap t 0 u I i111 !!III""~ ~ NORMAREA TEHNICA LA PRELUCRARILE DE RECTIFICAT ROTI DINTATE $1 CANELURI 13. Met. I . in Limp cc la ultimele. retragerea radiala a pietrei. La primele metode. la rectificarea flanc cu flane (fig. ]. misearea de deplasare transversals lenta. a piesei Ill. cu miscarea de rnlare spre dreapta . en miscarea de rulare epre stinga etc.3. masini ce functioneaza dupa principiul cremalierei generatoare.1) : misearea principal a de rotarie a diacului abrazrv I. pe ambele flancuri active ale unui disc abraziv biconic. Succesiunea fazelor la rectificarea simultana a doua flancuri este urmatoarea (fig. roata dintata ruleaza alternativ. rectificarea flaneului drept al golului 2. in ambele sensuri. generarea profilului in evolventa se realizeaza dupa schema eu dreapta fixt'1 iar divizarea . se efectueaza in mod discontinuu. necesara rectificarii tuturor flancurilor dintilor. 13. Introducere Rectificarea rotilor dintate este 0 operatic cc se aplica frecvent numai pentru finisarea rotilor dintate care lucreaza cu turatii inalte ~i suporta etorturi ridicate.'~. in lungul dintelui 11. Acesta materializeaza un dinte al unei crcmaliere generatoare cu grosimea ceva mai mica decit cea teoretica a danturii de reetificat (procedeul de rectificare flanc eu flanc) sau egala eu aceasta (procedoul de rectificare simultana a doua flaneuri vecine). iar divizarea este continua.) ~i prin rulare continua (Reishauer).1. dupa nn principiu analog generan. Cinematica procodeului este asigurata de urmatoarele miscari (fig. miscarea de avans rapid. efeetuarea divizarii pentru golul B. rectilinie alternatrva.3) : rcctificarea flancurilor drept :)i sting ale golului 1. en rniscarea de rulare spre dreapta . inversarea sensului miscarii de rulare ~i cornpensarea diferentei dintre grosimea pietrei ~i latimea golului dintelui.odele de reetifieat prin rulare dantura cilindrica pot sa fie cu divizare periodica (Niles. inversarea senaului mi~earii de rrilare . rniscarea de divizare periodica Y. retragerea radiala a discului abraziv. obt inerea profilului evolventic se face dupa schema dreptei mobile. Less-Bradncr etc. revenirea discului in pozitie de lucru . a pieeei I V. rectificarea flancului sting al golului 1. en freze melc. fara alunecare. c1eph1sarca suplimentara a piesei cu divizarea la golul 2.2) este urmatoarea : reetificarea flaneului drept al golului 1. La proeedeul Niles. 13. miscarea de rotatie Ienta. Sint rnai raspindite masinile-unelte de rectifieat rotile dintate eilindrice cu dantura dreapta sau inclinata. prin rulare.iij ~ •. printr-o deplasare suplimentara a piesei . rectiliniu alternativ. executata dupa rcctifiearea flancurilor unui got Suceesiunea fazelor.

~r. 1"-''- o.") 111 IV L.. 13. 9 - c.. Fig. 13.1.2.'i 11 \ ::. Rectificarea simultana a ambelor flancuri prin procedeul Niles. 315 .Introducere 129 1 Il Js='R:. i 'j?¥ ::~Y'" VV Fig. I. Succesiunea fazelor de lueru la reetifiearea flane cu flanc a danturii cillndrlce prin procedeul Niles.

25 . 13. I. cereul de rulare difera. rectificarea flancurilor drept ~i sting ale golului 2. pe un dorn centrat pe masa rotativa portpiesa.4) al axelor pietrelor-taler. III ~iIV. in timp ee avansul longitudinal II este 0 deplasare lenta. (fig. fie alte doua flancuri neomoloage ale danturii. in timpul prelucrarii.disc abraz. Deplasarile de avans care conditioneaza marimea normei tehnice de timp la rectificarea rotilor dintate cilindriee prin procedeul Niles sint : avansul de trecere 80 mm/c. in lungul dintelui este executata de catre piesa de prelucrat . prin treceri succesive de xiegroeare. La procedeul J\lIaag cremaliera generatoare este materlalizata cu ajutorul suprafetelor frontale a doua pietre-taler.3. V .. care corespunde unei miscar! de reglare pentru indepartarea intregului adaos de prelucrare de pe flaneurile dintilor.miscarile de lucru.66 ori mai mare decit productivitatea rectificarii prin procedeul flanc cu flanc. Rectificarea danturii cilindrice prin procedeul Niles : 1 . Oinematica procedeului este asigurata de miscar! similare eelor de la metoda Niles. semifinisare ~i finisare. 1. 13. deplasare in cursul careia se genereaza profilul dintelui. J V. prin componentele sale In ~i IV..:/ 00 ]J i -. -+-fj--ff :':::. miscarea de rulare.cremaliera de referinta . 1"""1 T . in raport eu un plan orizontal. fiind necesara 0 reglare corespunzatoare a masinilorunelte de rectificat dantura. Fig.iv.ll.4.roata dintata . 3 . cu urmatoarele observatii : miscarea II de avans rectiliniu alternativ. la procedeul Maag. Productivitatea rectificarit simultane a doua flancuri este de 1. Instalarea rotii dintate de prelucrat.130 Normarea la rectificat roii dinfate ~i caneluri revenirea pietrei in pozitia de lucru . la procedeul Niles. V . IV.d. care pot rectifica fie flancurile aceluiasi gol (fig. are valori de 15° sau 0° ~i difera de valoarea standardizata de 20° a unghiului de angrenare.::: rt\. avansul de patrundere 8P1 mmrtrecere. este 0 miscare rapida. 11J. este alternativa in cursul rectificarii flancurilor aceluiasi gol al danturii . cu miscarea de rulare spre dreapta etc.procedeul Maag : J.mlscari le de lucru. 2 .4). Deplasarile de avans care conditioneaza valoarea .-&-::/ff! I I~ 00 ][ ~ Fig. Ca atare. Ill. 13.. se face cu axa rotii verticala.. Unghiul er. (avansul transversal al rotii de prelucrat la 0 cursa dubla a capului portpiatra). miscarea de rulare circulara. de cercul de divizare de la angrenarea cu eremaliera generatoare standardizata. 13. 11. Rectificarea danturii cilindrice prin .

prin rulare continua.. iar lantu cinematic de antrenare are 0 eonstructie deosebit de simpla. prezentate mai Inainte.. Piatra-mele cu un singur inceput se foloseste la rectificarea rotilor dintat cilindrice. pentru diametre ale pietrelortaler de 500 mm. pe un darn fixat pe sania portpiesa.. de operatia de divizare ~i de necesitatea unor misear! suplimentare asociate acesteia (retragerea sculei. 13. 13.cedeului este asigurata de urmatoarele miscari (fig. in functie de forma discului abraziv. se realizeaza cu axa rotii dintate orizontala pe un dorn fixat pe sania transversala portpiesa.la care datorita contactului Iiniar dintre suprafetele frontale ale pietrelor taler ~i flancurile dintilor de rectificat. Cinematica pro. Datorita dimensiunii mari a scnlei. tnsa. pentru rectificarea dintilor in lungul flancurilor Il. miscarea de divizarea rotii dintate III . adica avansul longitudinal la 0 rulare si avansul de patrundere 8p mmjtrecere. cit ~i pentru realizarea automata a profilarii sculei in timpul lucrului.Introduce re 131 normei tehnice de timp la procedeullVIaag. productivitatea operatiei tehnologice este limitata. pentru rectificarea rotilor dintate din clasa de precizie 7. ea ~i orice eroare data de lantul cinematic al miscari! prineipale se repercuteaza asupra preeiziei danturii rectificate. Reetifiearea eanelurilor exterioare (arbori canelati) se realizeaza in mai multe variante (fig. Proeedeul Reihauser de rectificare a rotilor dintate cilindrice. este necesara dotarea masinii-unelte cu dispositive pentru eehilibrarea dinamica a sculei. ea 0 miscare de reglare. la procedeul Maag. orice dezechilibrare dinamica a acesteia. La toate procedeele de rectificat dantura cilindrica. iar cea cu doua ineeputuri. Reihauser. De aceea. schema de ° 39 . Roata din~ata de prelucrat se monteaza eu axa verticala. permitind lueI'ull cu 0 singura turatie a meleului abraziv. miscarea de avans rectiliniu. la~imea maxi1-~. functie de diametral pietrelor-taler (spre exemplu. Productivitatea procedeului este afectata de timpul destul de mare consumat cu profilarea repetata a sculei. cu dantura dreapta sau inclinata. Unele masini-unelte moderne sint prevazute atit cu dispozitive pentru compensarea uzurii sculei. avind un profil cu flancuri rectilinii in sectiunea axiala.5): misearea principals de rotatie a melcului abraziv I. executata de catre piesa. Ioloseste drept scula abraaiva un melc arhimedic cu 1-:-2 inceputuri.5.6). avind clasa de precizie 6. 13. miscarea de avans radial IV.. _ ma a danturii rectificate este Fig. Procedeul Lees. nu mai' este necesara miscarea de avans longitudinal. in special. Instalarea piesei de prelucrat. stabilita la inceputul prelucrarii. 80 mmjrulare.Bradner este varianta a procedeului lVIaag. nu pot ' fi rectificate danturi a CarOl' la~ime depaseste 0 anum ita valoare. inversarea sensului mi~carii de generare etc. sint : avansul de trecere. tn acest caz.). Rectificarea danturii cilindrice prin procedeul de 40 mm)..

13. b). a c Fig. . Cinematica rectificarii eanelurilor este realizata prin urmatoarele miscari : miscarea principala de rotatie a pietrei abrasive I.132 Normarea la rectificat roti dintote ~i caneluri reglare a acestuia ~ide numarul de operatii necesare. if lungimea eursei de lueru in directia miscarii de rulare. In Iunctie de schema de reglare a discurilor abrazive. 13.6. 3. = 2z [Lr ( - id Std 'na + is Sts ' n. prin proeedeul Niles. miscarea de avans rectiliniu. Determinarea normei tehnice de timp Norma tehnica de timp la rectificarea rotilor dintate ~i a canelurilor. rectificarea unei caneluri se poate executa intr-o singura operatio (fig. ia. eu ajutorul unor discuri abrasive simple.. 13. 13. iar intr-o a doua operatic se rectifica fundul cilindric al acesteia (tigura 13.1). IV . c).6. timpul baza se determina cu ajutorul relatiei de t. + if ) Stf' nf + 'r' (id + is +i.)]. i.6. poate avea loc 0 rectiticare simultana a mai multor flancuri ale canelurii exterioare. ll. miscarea de avans de patrundere pentru indepartarea intregului adaos de preluerare IV. Ill.2. Rectifiearea unei caneluri poate avea loc ~i in doua operatii : in prima. miscarea de divizare.1) in care semnificatia notatiilor folosite s-a prezentat in cap.1.2) z este numarul de dinti ai rotii dintate : L. numarul de treceri pentru rectificarea de degrosare. se poate determina cu relatia ~NT = Tpdn +~tb + ta + tdt + tdo + t OJl' [(13. Daca se utilizeaza un disc abraziv profilat. Proccdee de rectificare a canelurilor : I. efectuata la sfirsitul fiecarei curse duble a diseului abraziv. a). 13. semifinisare si.miscarile de lucru. mm (tabelul 13. in care: (13.6. intermitenta.2. Determinarea timpului de bczd La rectifiearea rotilor dintate cilindrice. finisare . executata la sfirsitul prelucrarii unui flanc sau unui gol al canelurii Ill. in lungul eanelurii 11 . se rectifica flancurile canelurii (fig. respect iv. intermitenta.

3.35 0. Di ametrul de di vizare Dd. 3 3. I I 8 9 10 Lungimea curse! de lucru in directia mircarii de rulare. I I * 1 1 *' 1 1 I \ I I 0.8. prln procedeul NiJes Adaosul de prelucrare.18 0. prln proeedeul Niles I i Tobelul 13. La reetifiearea trecere Std.lu 0.0'15 0.080 0.5 I I 2.1 Lungimea eursel de lucm in direcJia mi~cii. n" nf -. ate ciIindrice. mm Numarul de -------. e. mm I I 32 33 33 34 34 35 36 36 36 37 38 38 39 40 4-1 '11 1" .4 4.090 0.015 0..d.050 0.16 0.35 0.0 0.8 5.3 1.mm.------.10 0. 8e. semifinisare ~i finisare.12 O.-------. 41 42 43 43 45 46 47 47 48 48 50 51 52 53 53 54 55 55 54 55 55 56 58 58 59 60 60 61 65 se 66 68 68 70 71 71 72 I 76 77 78 79 I I Rl 82 83 84 95 86 I 73 86 88 89 90 93 94 95 96 97 98 I ! 97 99 100 102 104 105 106 107 109 110 108 110 111 113 116 117 118 119 121 123 Tabelul 13.-------.) 16 20 25 32 40 50 60 80 100 43 44 .25 0.0 3. Avansul de patrundere la reetltlearea rottlor din. ptna la: I Natura Numar 1\ Avansul de patruntrecerti de treceri dere.20 0. i ! 't' - avansul de trecere la rectificarea de degrosare.4 avansului de Obseroatie.7 2.5).030 0.------.35 I I. (tabelul 13. b). Ac. Avansul Adaosul de 1 prelucrare. .20 0.2 0.25 I 0.080-0.. StI - rotilor dintate cementate ~i calite va fi corectata eu coeficientul kst= 0.14 49 50 50 .7 0.2. eu HRCi> 56. mmjc.Determinarea normei tehnice de timp Tobelui 13.1 3. Z.1 0.-------. .6 1.8 3. a §i tabelul 13. mm. min (tabelul 13.3 0.12 9.3) prln procedeul Niles Tabetul 13.015 *) A se vedea relatia (13.7 0.65 2. .jmin .-------.6 1.20 I I 1 Degrosara Semifinisare Finisare Degrosare S~n:inifisare Finisare Degrosare Sernifinisare Finisare I I I .4.. mmftrecere Diametrul de divizare Dd.4 5 8 0.110 0.-i normal 100 i 200 tnn pina la r] I I ---.20 0. semifintsare si. ACI ! mm pina la: de trecere la rectiiicarea rolilor dintate cillndrice..30 0.020 0.d. ·1 .9 0. finisare.numarul de curse duble pe minut la degrosare.4.65 I I I 2.5 5 6 7 plna la: I .35 I I Degrosare Finisare Degrosare I Flnisare I 1.5 4 4. ptna la : I Mod"lul '\---'I. Adaosul de prelucrare la rectlfiearea rotllor dlntate cilindrice.------. timpul de comutare .5 2.-----. 1 1 9 13 12 15 0.18 0..080-0.·----'1---300 I 000 100 0.3 1.6 1.25 0.------dinti.30 0.30 0.9 2.0 I I 4.-------. la procedeul Niles 133 Modulul normal mn.20 0. rnarimea nd. I I I 4.8 I 3. respectiv. pin a la: Natura trecerii i I Finisare I I i 1 < 40 I 40-80 I SO-160 I 160-250 I > 250 I De grosare ~i semifinisare ~i semifinisare ~i semifinisare 0..5 0.9 1.4a. sp.40 2 3 . mm.16 0.070-0.7 1. .divizare. Lr.rii de rulare.25 0.

sau superioara acesteia. SPSl Spfavansul de patrundere la rectificarea de degrosare.1). 10) mm. prin iar pentru rectifioarsa de finisare.040 0. In care: (13.d.045 0.080 0. Tlrnpul de eomutare ~i dlviznrn. 13.050 0.40 0. Vs = 9 . mm (tabelul 13.3).55 0.60 0. la l'ectificnl'ea dln!ate de tip Nile_s al ro ro!ilol' alnlate _ de divieare tii. determisare.6) Z este numarul de dinti ai rotii de prelucrat . Avansul de treeere la rectifiearea de sernifinisare. n. min I 0. 0.070 0. este viteza de avans longitudinal la reetificarea de degrosare. Numarul de curse duble pe minut njU = d.060 0. (1..I i 7.lungimea eursei.060 0.045 0.6).065 0.45 0.050 0. pentru rectiticarea de degrosare.050 0.45 0. cos ~o +(5 .75 0. ai rotii.. in eazul unel rugozi~iHi a supranata cu relatia ietei prelucrate Ra<!O.7°1 0. 9 proeedeul Niles.075 0.065 0. s.. 250 0 Modulul mm. 1 2 3 4 > 4 0. Tobelul 13. semifinisare ~i. m:n.55 0. spa.Ole5 0.55 0.OGO 0. is = 1.651 0. . (13. Dd...65 0.50 0.030 0.040 0. respectiv.040 O. (13.065 0.ffi nJ =1000 vj/(2L) Numarul de dinti. sernifinisare ~i finisare (in directia mi~earii 11. rnm/trecere (tabelul 13.085 0.045 0. 18 mjmin. Dad roata dintata este realizata in clasa de precizie IIl.551 0.040 0.3) = if = + Spa unde Ac este adaosul de preluerare pe un flanc al dintelui.60 U.040.70 0. m/min . ! 211 mm 1 11 I 50 I> 50 L =-!!-. finisare...-5.50 0. ia..060 0.ia Sta if ) + ( + -'Stf "+ Tf' if ')' .80 1 in care B este latimea rotii dintate de rectificat. res pectiv tinisare .70 0. numarul de treceri id se determina eu ajutorul relatiei . :2 3 4 5 i3 7 >7 0.£f .8 [1. pina la.070 0.4) unde ». 13 mnnin tificarea rotllor dlntate elllndrlee..6U 0.2). va = 13 .5J 'O.abelul 13.090 . fig. I 15 mn.035 0. ptua 35 la : MOdUIUl! normal. U = d.085 0.651 0.601 0.35) Avansul de trecere la Iinisare St mm/c. mm.(Spf 8ps) 1'a = .1). 8. . pentru treeerea de finimjmin . pentru reoTabelul 13. timpul de' baza se determina cu relatia Ta' la tb = Z [ -.055 0. A" .1) se determina eu relatfa [c. pma la: 150 200 > 250 'Tirnpul de comutare ~i divizare. La rectificarea rotilor dintate cilindrico prin proeedeul lVi:aag.numarul de rulari simple ale piesei.070 0.0.055 O. L .134 Normarea la rectifica! rOfi dlntcte ~i conelurl Numarul de treceri pentru rectificarea de semifinisare si finisare.!'''~1 Diaraeirul de n tree ere.40 0.jmin]. pentru t.numarul de treeere pentru rectificaroa de degr osare. iar ~o 'este unghiul 'de inclinars de rererinta al danturii. r:or~mal 1nn.d. pantru elllndrlce pe maslnl de l'ecHficat.65 0. rularijmin (t.4b.60 0.75 0.recere.055 0. atunci se va efectua 0 treeere suplimentara fara avans de patrundere. z.L nr ( -. grade. Pentru rectificarea de degrosare.. mm.075 '.050 0. vf = 7 .

. Ttmpul de eomutare sl divlzare la reetlflearea rotllor dlntate eilindrle« pe maslnl de rectifieat rotl diu late de tip JHaag Natura Dlametrul pietrei -taler. mm I I .8D.12 0.0 I 1 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 I - - I j I - - 160 110 85 65 150 105 80 60 140 100 75 55 I 170 120 90 70 155 115 85 65 145 110 80 60 I I I - I - I. res(tabelul 13. 20 : > 20 1--------_· -----\Avansul de trevere s t.035 0. 100 Diametrul de divizare Del.9.075 :.. - 0.20 0. mm. mm. Adaosul de preluerare pe un fl-lnc 111 dintelui.30 0. sp mmftrecere Adaosu! de prelucrare A c..Determinarea normei tehnice de timp 135 rorilor dintate Tabelul I3..-'.-·'--0. . Avunsnl de treeer e la reetillearea rotilor dlntare eillndrlce prln procedeul Maag . IDn1frulare 1 220 ----I ~' :~)-J). mm T'abelul 13..c. 250 > 250 pin" la: I 150 100 75 60 145 95 70 55 I Numarul de rulari simple pe minut.8.5 4.O?O I I 0. 13: .25 0.30 0.25 -. D. 40 Dlametru! de divi zarc Dd. . Stf - Ta.0 6. 1'------.5 I 10. trecerii mml I Degro~re I Finisare 'r/.10 0. prtn proeedeul Maay Tabelul 13.005-0.40 Dcgrosare Tabelul 13. la rectlfiearea elliudriee. plna la: .20 0. rnin rcc+ihcarea (io U('.16 0. 11ln.35 0..015 0. ~i divizare psntru 0 trecere de degrosare.10).015 70-2. la reetiflearea rotllor dintate cilimll ice.G. Iliumarul de rnl:ki pe mlnut ale plesal. 2.2 3-4 5-8 !)·-12 0.12 0.35 0.025 Std. m in . respectiv de f'inisar e.OD 1. plna la : I Unghiul inc linar e de de I ' I refer-in'[a.9).18 0.16 13-15 - 0.030-0.30 O.020 1--0-.'·u:rO~[lre Finisare 3. ptna la : 63 100 160 1lr.18 0. 1 200 300 1 500 ! 1200 I I! I Natura trecerii I Avansul de patrundere.10.16 0.030 ----. mm. Natura treceri i \ Lungimea dill~telull l.7. mm/rulare (tabslul timpul de eomutare pectiv finisare. 130 \l0 70 50 I 190 130 100 75 180 125 95 70 160 120 90 65 135 \l5 75 60 I I 200 140 110 80 190 135 105 75 170 130 100 70 140 100 80 65 200 150 115 85 190 145 110 80 180 140 105 75 145 105 85 70 Tabelul 13. Avansul de patrunder e la rectiiicar ea rotnor dlntate cilindrlce prin proeedeul Jliaag \ Numar de treceri MOdU.20 0.. mm Finisare if id 0.U-l. 2S0 1 0. 9~ 12. 1:3.~ I' ~' I O.':IO~are.IUInormal 1nn.45-0. prin proe edenl llIang l-lodulul normal. ':f - avansul de trecere In.

0 Timpul de baza specific tbe.10) tb• este timpul de baza specific.715 0.rulare continua. (13. f30 .250 0.735 0.0 I 3.495 0.960 0.25 mn.810 0. h . mn .5 I 3.875 1.20 0. .500 0. Tabelul 13.diametrul exterior al pietrei-taler.340 0.385 0. pentru reetifiearea rotilor din~ate din otel e alit .A.136 L - Normarea la rectificat roti dlntote ~i caneluri lungimea totala a cursei de rectificare rezultata din relatia L = pe directia dintelui.0 ciIindriee eu piatrii meie.360 . Numarul de treeeri pentru re etificarea de degrosare 1:d se determina cu + + relatia id in care Ac Ac - (8pf' 8pd if) (13.100 0.910 1.580 0. timpul de baza se determina cu relatia 8pa.470 0.170 0.40 0. valorile acestu ia sint date in pasaportul masinii-unelte .030 1.50 0.980 1.560 0. mm Adaosul de prelucrare.610 0.16 0.720 0. Z • kz [ . Intrucit if = ifp ifu.numarul de treceri la reetificarea de finisare in gol (Hka avans de patrundsre 8py) ~i ifp = ffg = 1. sec/l mm ~i 1 dinte . 60 (13.030 0. ] • • min .310 0.815 0. .0 I 2.11 sint mention ate valorile timpului de baza specific corespunsatoare masinilor-unelte tip N.430 0.h) 20 [mm].995 1. eu piatramelc [masini Reihauser). I 1.505 0.950 1.610 0.780 0.7).modulul normal.25 0.9) unde ifp este numarul de treeeri la rectificarea de finis are in plin (eu avans de patrundere 8pf). mn.765 0.575 0.860 0.690 0. 8pf - + to = tbS • L . mm (tabel ul 13.725 0.535 0. mm.280.820 0.815 0.560 0. ifg . mmjtrecere (tabelul 13.770 0.35 0. B 2 Vh iD.600 0. mm.535 0.060 1.5 I 2.inaltimea dintelui.30 0. Timpul de baza specific la rectilicarea rotllor' dlntate pe maslnl de raetlfieat rotl dlntate de tip Helsha uer Modulu l normal.640 0.8) este adaosul de preluerar e pe un flanc al dintelui.60 0. Ac] mm 1.680 0.11.180 1.unghiul de inelinare de ref erinva al danturii. in tabelul 13.865 0. La rectificarea rotilor dintat e cilindrice. respectiv de finisare. mm . if = 2. avansul de patrundere la rectifiearea de degrosare.120 1.435 0.685 0.7).465 0. In care.5 I 4.Reihauser. rezulta.635 0.Z.630 0. Diametrul exterior al pietrei-taler DB are valori uzuale de 220.340 mm.540 0.650 0. mm (h = 2.7) cos ~o B este latimea rotii dintate. mm). prin . sec/! mm ~i 1 dinte 0. D.925 1. in care: (13.

80 1.35 I 1.. mm.coeficient de corectie in tunctie de numarul de dinti ai rotii de prelucrat (tabelul 13.5 - - - - - - - --- ----- 16.unghiul de inclinare (de referinta al dintelui) .0 I 12.0 - 8. T.3 5.0 8. .0 6. 13.Determinarea normei tehnice de limp 137 pe directia dintelui.25 1.0 16.0 12.25 11.00 1. pma la: 220 exterioare Lungimea canelurii lie rectificat.0 - - .60 2.0 6.fl - --- 16.0 16.0 12.3 5.0 10.0 10. mm.40 0. 't sec 55 1 I 70 ! 90 I Ilf) I HO I ISO I I 280 I 350 I 440 I HO.50 I I 1. modulul normal.0 6.0 8.i 1000.13 in tunctie de lungimea canelurii de rectificat lp. Viteza avansulul prinelpal la rectlfiearea lp.40 .L. - Tabelul 13.5 10. 12 I 14 I 16 I 18 I ! 20 I II 22 i 24 I 26 I 28 I 30 I 30 Coeficientul de corectie.12. ! Viteza avansului principal.z.11) mll z k.1511.12) 2. 1 1. v" m/min.0 6. determinarea tb timpului de baza se face (13.5 - 6.3 5. iar ~o .50 6.0 12.3 16.0 12. mm ~i de timpul de comutare ~i divizare.0 - 16. B Iiind latimea rotii dintate.3 5. Tebelul 13. caracteristic fieearei masini-unelte .0 16.numarul de dinti ai rotii de prelucrat. ~o + 2.30 1.12). pe directia miseari! de avans 11 (fig.3 5.5 10. eanelurllor mm.0 12.2011. Timpul de comutare ~i divizare.13. kz 1.5 10.0511. I de dlntl. Ccefielentl de coreetie a tlmpulul de baza in Iunetle de numarul la rectificarea rotllor dlntate cilimlrice ell ptatra mele Numarul de din] i ai rofii de prelucrat .0 6. a) ~i are valorile date in tabelul 13.45 1 1.0 10.00 La rectificarea cu rela tia arborilor eanelati. in care: Vs este viteza avansului principal. deter- L - Iungimea totala a cursei de rectifieare minata cu relatia L B = cos . mm.0 12. sec. mjmin.0 8. . (13. pin~ la: 0.5 10.m".5 - - - --- 8.0 8.65 0.1011.6.3 5.vs ·K [min ].0 6.

8 10.65 0.:. iar pentru rectificarea de sernifinisare ~i tinisare a canelurii.1 3 5 4 6 5 < 0. if sint numarul de treceri pentru rectificarea de degrosare. 0040. 16 mrn/c.3 8.0 Lungimea principal 10.14) un de id.mn 40 50 62 50 62 80 I I I 55 70 88 111 142 178 222 70 88 111 142 178 222 278 caneturllor 88 111 142 178 222 278 356 111 142 178 222 278 356 445 ---- 80 100 12" 160 de treceri I I ! I I -uJii125 160 178 la I I > 13.50 ..o Rugoaitatea supr-afe[ei prelucrate. 015-0. 6.8 f1.m) :.005- 3.m) sint date in tabelul 13..0 Avan.14. Numiirul rectlflearea exterloare Raport ul lplD i. 0.004-0. 12.6 fJ. Lungimea de depii~ ire la reetlflearea Vitera Tirnpul de comutare divizare. farii avans de patrunderc.6 . 1.0 . K = 1. 5. Ra. pentru rectificarea de degrosare.138 L Normllrea la rectificat roti diniate ~i caneluri . ~i de tirnpul de comutare ~i divizare -r. = 1. efectua 3 2 3 2 4 3 .~. 0.006- 005-0.lungimea cursei de rectificat. urn .. 005.0 2.017-0.. 003-0! 001 10. in sec).80 1. lv . is.6-0.00310.14: in tunctie de viteza adoptata a avansului principal in m/min.019-0. > 16.2-1.0 6.5 pina la: 16. "C'.01 mm se vor dou a treceri supllmentare. in cazu! in care Ra < 0.0031°. 16 m/ruin 12. 16.5 . (13.25 1.d.6 1.5 4. coeficient de corectie in Iunctie de natura fazei de rectificare.) de depasire.i if (pentru R.00 1. sxtertoare m/min.0. .2 .numarul de caneluri .002. semitinisare ~i respectiv finisare.25.6 _~~.0 > 16.15.00910.0 eanelurilor t'8.50 Tabelul 31 40 50 62 80 100 1'Y ~. perlireetia L eanelurii.. 004~ Numarul de treceri . numarul de treceri din tabel se va micsora ell 0 trecere.15 in functie de raportul dintre Tabelu! 13.0 5p. numarul total de treceri pentru reetificarea canelurii.0 Viteza avansului principal.. J{ = 1.6). sec ~i 5. .5i. dat de relatia i = ·id + is + if' (13.il de patrundere. cu valorile date in tabelul 13. Valorile is (pentru Ra = 3.8 urn ~i abate rea pasului circular este .2-1.0 3. 10.010[0.021-0..13) = lp + II 'v. indiferent de valoarea raportului Ip r ID.. mm.60 2.40 0.8 Obseruaiii.0 : 0. 10. 0~:-0-'0-1-3---0-'-0-0-7'-10-'-00-9---0-'0-05 0. 1. 2.0 6. z I{ (ll Hind lungimea de depasire. mm.011 0.3 l'S.3 avansului 8. In cazul rcctiricarii senarate a flaneurilor canelur ilor eu doua diseuri abrazive (figura 13...

.070 0.055- I - 0.25-0.15 de patrundere de dC!lfOprc la reetltlearea lp/D ----0.060-0.030 0.0 I I I Viteza avansului principal..0 16.40 0.065-0.20 0.el.0 2}5 4.055 0.065 0.0[)5 0.030-. \ spa. 0. Cl lS.030-0.10-.10-0.050 0.25-0.070 0.50 ennelurllor 0. III ------------------------~-. (1'10 0.0200.040--0.:30-0.2.25 Tobelul 13. 050 0.20 0.. 060 I 0.20--0.25-0.050-.0400. 050 0.25 0.020-0. 035 0.025 0.25-0... 10.0 I l 'vs' m/min.40 0.040 0.060 0.030-0.045- I _0. 0.050 0.050-0.070 de patrundere 0.15-0.:i5 0. 6. 25 > 63 3 ~" ------.040O."---~-.070- Obsernaiie. ". pina la: 4.--0.025- 0.060 0.03[)-0.3 5.025-0.040-0.040 0.050 .045 0.e Tabelul Matcriulul Olel cementat-calit Diarnetrul 26-40 Adaosul de prclucr -ire unilateral. :)5 0.045--0.. I 8.055 0.065 0.10-0. 045 0..17.045 0.30 0.25 0.060-0.0.0 I \ -0.050-0.055--0.. la rcctlf'icarea callte ~ ••• .40.0.3 1. mm <.160 161-400 401-1000 >1000 0.045 0.40 0.035-0.040-0.30-0.15 0.i-O.35 0.070 0.030 0.20-0.25 0.15-0.16. Valorllc spa se u tilizeaz a la rcctlficarea otelurilor tmbunatiititc.035-0.0 Adaosul de prelucrarc unilateral.30 0..040 0.25 0.30 0.35-0.075 [ 0.035 0. A c mm.5 > 16.20 3" .35-0.040-0.0.0.20 0.20--0..50 I 0.0500.075 0.0450.----. de prclucra t Ojcl Imbuniitajit exterior al cauel uri lor D.0 ! 10.15 0.0 I 12. otclurilor cementa te $i iar vaJorile mai rnarl. 060 0.30 0.20 0.015-0.------.' f!) 3 :i" Cl iD Cl Lungimea canelurii de rectificat lpl mm 41--63 ::J > 63 o .25 0.035- 0. Avansul 0.-~~~ Raport ul G.30-. 25 A mm 26--40 41--63 (indinte de cauelare] Adnosurl lIe preluerare unilaterale la reclificarea cune lurllor exterioare .0..045 0.15--0.----.045-0.050 0.065- 0.0. 080 mai mici ale avansului 0.0550.035-0.16 0. mm/c.20-0.10 0.0250.0 16.45-0.055--0.065 0. 055 0.40 0. 055 0.35 e sterloare .30-0.0 I I Avansul de patrundcrc.15-0.0450. 45 tii :T ::J n" m c.055 0. 030 0.05.30 0. 065 0.050-0.045--0.060-0.030-0.15-0..

23. Pentru rectificarea rotilor dintate eilindrice prin procedeul Maag. este dat in tabelul 13. El a fost insa inclus in relatla tirnpulul de baza. 13.45. timpul pentru cornu tare ~i divizare la rectificarea rotilor dint ate cllindrlce prin rulare eu divizarea periodica (proeedeele Niles. Maag etc. + + . Timpul ajutator ta' prin componentele sale tall ta2. In tabelul 13. iar 8pd. Determinarea timpilor cjutdtori Timpul ajutator ta la rectificarea rotilor dintate ~i a canelurilor se cornpune din suma timpilor ajutatori partiali : timpul ajutator pentru prinderea ~i desprinderea piesei tal' timpul ajutator legat de faza ta2 §i timpul ajutator pentru masurari de control ta3' Obsetuaiie.19.6.140 Normarea la rectificat ro.d. Pentru rectiticarea canelurilor exterioare. Coeficientul de corectie K are valorile K = 1.22.12).60 pcntru rectiricarea de semifinisare §i finisare a canelurii interi oare. 13. in care (13. Numarul de treceri pontru rectificarea de degrosare se determina eu relatia id Ac - (if • Bpf + is • Bps) . La rectificarea canelurilor interioare. ta3 (cu menpionarea mtnuirilor curprinse)..15) 8pd Ac este adaosul de prelucrare unilateral.21.15. Numarul de treceri pentru semifinisare ~i finisare se determina prin analogie eu rectificarea canelurilor exterioare.) este.23 . pentru rectificarea de degrosare. la rectificarea canelmilor interioare. m/min ~i ale avansului de patrundere. un timp ajutator. mm (tabelul 13.in tabelul 13. de raportul dintre lungimea canelurii lp ~i diarnetrul interior d al canelurilor ~i de natura materialului de prelucrat.24.mm/c. iar valorile BpI/. iar timpul ajutator pentru masurari de control ta3. timpii ajutatori (tal ta2) sint dati in taheluI13. pentru a veni in intirnpinarea unci practiel uzuale in norrnarea tehnica a acestor lucrari. fig.18 sint date valorile vitezei aavnsului principal vs.21.20. relatia de calcul a bimpului de haza este analoaga rela. semifinisare ~i respectiv finisare. de asemenea. iar numarul de treceri pentru degrosare se calculeaza cu relatia (13. sint cuprinse in tabelul 13. ~i K = 1. de viteza avansului principal Vs ~i de avansul de patrundere Bp (pe directia miscari! IV.sectiunea B). a).15). Prin natura sa. Pentru rectificarea rotilor dintate cilindrice. 81" 10-3.2. timpii ajutatori tal ~i ta3 sint dati in tabelul 13.i dintnte ~i canelmi lungimea canelurii lp ~i diametrul exterior D al acesteia.d. pentru rectificarea rotdlor dintato cilindrice prin rulare continua (pe masini Reishauser).16). notatiile fiind similare. in func~ie de adaosul de prelucrare unilateral Ac mm. Pentru rectificarea canelurilor interioare.2. Bp81 B111 sint avansul de patrundere la rectificarea de degrosare. Valorile Bps ~i Bp! stnt date in tabelul 13. iar timpii ajntatori lega~i de faza ta2 pot fi luati similar cu cei de la rectificarea canelurilor exterioare (tabelul 13. mm/c. prin procedeul Niles. iar timpul ta3 . timpii ajutatori sint mentionati in tabelul 13. in tabelul 13.tiei (13. timpii ajutatori (tal ta2) sint dati in tabelul 13.17.

reglarea pozltiei rotii dintate in Iunctle de neuniformitatea adaosului de prelucrare.0 I 2.--7 .d oatrundere.mm.7 I Avansul 1.2 I j Observatii.--6- Tabelul 13.--5--9--8-.Determinarea normei tehnice de timp 141 de piHrnndel'e la rectificarea canelnrilor Tabelul 13.. j.9 2.5 I 0.---8 -1--7. kg.20 0. pina la: I 6 I 13 min I> 13 Tirnp ajutator.06 0. 0.--5 . I mm/c.cuplarea avansului longitudinal al caputui portpiatrii.35 I 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 7 8 9 19 6 5 4 11 12 13 14 15 7 8 9 61=-~ __ __ 7_1 __ 6_- 10 -1-1- I 9 10 11 12 13 ~- 8 9 10 11 13 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 -----ro 12 -----14 13 11----10 ------ I~ 12 11 ~ 1~ I-~ lp/D.r:.~ teral d crare.0 I 1 I >4.5 de 2.3 1. I 1. impreuna eu dornut.3 0.03 0.10 0. e . Valorile avansulul principal sl avansulul interioare A.5 0.5 I I 1.1 min.prinderea piesei eu dorn.6 1.0 I I 1. I I 'Vs.7 1--2.---6 --5 .4 1.6 0.15 0.reglarea rniscarli de rotatte a discului abraziv.0 I I >4.0 Avansul de patrundere.aducerea conturului in pozit.~are'l plna ptna 0. ptna la: Oteluri imbunatatite RaportuI lp/D.--4 . Minuirilecare sint cuprinss in timpul ajutiitor. f .2 la: 0.15 6 _5 ____ 4_ 3 __ 2_--1_'_-_8_1 7 6 5 --43 2 9 8-1--7 . k .7 I 0. vs.9 I 1. Ac.--6 .cuplarea rntscarii de rulare.. dat mai sus.0 I I I 4.desprinderea piesei. i . intre virfurile masinii .1 1. b .2 1. se va adauga 0.comutarea mecanismulut de divizare. urmiitoare treeerii 4.ie lnitf ala .5 2.d 0. de pe masina-unealta. Timpi ajutator! Ieqatl de fazii [Ineluslv pentru prtnderea-desprtnderea piesei) la rectificarea rotllor dlntate ciIindrice pe maslnl de rectificat rotl dlntate tip Niles Masa piesei.9 1. Rectificarea Ojeluri Imbunat atite de finisare Ojelur-i cementate-calite Raportul AdaosuI unilate-I ral ~c.2 I I 0.0 i I 4.2 principal.0 Viteza avansului .5 1.0 I I 1 >4. pina 0.19.c 0. 0.0 I I 2.3 1.0 ! 0. Pe dorn cu axa verticala.1 1. m/ruin.7 0.--411- -----ro __ 7___ 6_1__ 5___ 4_--38 7 6 5 4 -9. sirrt : a .--6. 2.10-3 0.0 I I 4. Rectificarea de degrcsare Oteluri cementate-calite I Adaosul Ull!Ia. h .5 I I i. .--8 -1--7 . 16 15----:u- -11 B.5 sp I .18.-0- 1.2 1.0 1.9 2. impreuna Modul de ba zare a piesei Numar de treceri 2 cu dornul.2 I I 0.7 51h I 10-3 mm/c.2 la: 0. intre virfuri Cu asezarea dintelui dupii discul abraziv 1 2 3 4 1.10 0. d .rcglarea adincimii de rectifieat (avans de patrundere sp).--3-1-09 . c .8 2. Pentru fie care treeerc.6 1.5 0.2 1.30 0. la: 0.decuplarea miscarit de rctatie a discului abraziv.stergcrea virfurilor masinll . g .25 0.9 1..0 Viteza avansului principal.

.GO 0.75 1..desprinderea piesei cu dorn.20 0.00 1.:.9 3. la.25 0.1 min.0 1.cuplarea mlscarn de rulare : reglarea pozl tiei rotli dintate in nmcttc de unirormitaten adaosului de prelucrare.decuplarea miscarii de rotatie a discurilor abrazive.00 0.7 3. g ." cornpleta prima masurare fie care masurare 0.euplarea avansului de trecere St .23 0. eu dorn.6 >6 3 2 B.21.8 2.0 2. I ~ 1 >~ rnin/ I masurare Mierometru pentru roti dint ate Subler pentru roti dintate Subler optic pen'tru roti dintate I m<5 = 5 . Intre virfuri.60 0.2 2.7 1.reglarea adincimii de rectificat (avansnl de patrundere sp).8 1.8 3.80 1.30 0. 10 m m> mm Cu asczare prealabila la cot a Cu asezare la cot a in timpnl masurfirii mm 0. Minuiri le care sint cuprinse In timpul ajutator..00 0.prinderea piesei.9 2.9 2. Timpul ajutator pentru masnrarl de control.75 1. pfna Mijlocul de masurat Tipul sau parametrul masurarii w I ~ Timpul pentru = I= masurati.:1 2. h . kg.27 0.80 1.1 2.3 2. Numarul considerat de masurar! pentru 0 mntate singura piesa Clasa de precizie a danturii (STAS 6273-60) Numarul de dinti z ai ro tii de rect iticat. min I Pe dorn eu axa Cu asezarea dintclui dupa piatra abraziva 1 2 3 4 1 orizontalii. la reetlflcacea rotllor cilindrice pe maslnl de rectlfieat rotl dmtate tip :lIaag sl NiIes A.75 1.142 Tabelul 13. Timpi ujuhitori la reetlflearea rotilor dlnjate Normarea la rectlficct roti dintcte i'i coneluri Ieqatl de faza (Inelusiv pentru prlnderea-desprlnderea piesei) eiltndriee pe maslnl de rectifieat roti dlntate de tip Maag Masa piesei.1 2.171 0.07 0. i . d .00 1.3 2. asezarea din- tclui dup a piatra abraziva 2 3 4 2. r- Tobelul 13.30 I 0. c .0 2.0 Fara Obseroaiii. pina la: 13 13 Modul de ba zare a piesei Numar de treceri 2 6 Timp ajutator.7 I 2.15 0.stergerca virfurilor masiniinnelte.5 2. le .80 1. de pe masina-unealta.6 2.2 2..2 2.60 0.10 urmatoare Masurare j Pentru prima masurarc Pentru fie care masurare urrnatoare . e . mm.00 1.6 2.9 1. Timpul pentru masurari 4 --- 5 6 5 7 8 ------6 7 I I 9 8 3 de control 4 Dimensiunea de masura t.comutarea mecanismulul de divizare. se va adauga 0.22 0. 10 m> - 10 mm I - - ce P'"'' "t"..4 2.6 2..00 0. 2. pina la: 10 1 30 1 50 65 Numarul de masuratori pentru I 0 80 i 100 singura piesa I> 100 . dat mai sus sint: a .2 2.14 0. intre virfuri 2.aduccrea conturnlui in pozitiu initial a .36 --- 0. tmpreuna ell dorrrul. urmatoare dupa a -l-a.40 0.30 0.32 O. Pentru fie care trccerc. j .20.1 1.cuplarea miscarti de rotatie a pietrelor-taler.4 2.10 0. b .43 10 mm mm - - - - - CaIibru potcoava bilateral limitativ I I Im m < 5 mm = 5 .5 2.30 Pentru Pentru 0.5 ---- 2.

Mecanic 2. Timpi ajutiitcri Iegati de faza ICursa Denumirea minuirilor componente ale tirnpilor ajutatori grupa t i j longitudinala ::::.51 0.00 5.73 ~ 0.15 4.16 0.05 0.42 0. Prius.80 5. kg.55 2.5 1.05 0. pina la: 30 50 I I 80 I I >80 1ntre en lunet a fixii In mandrina ~i virf In rnandrin a si virf cu luneta vlrfuri Intre vlrturi Mecanic Meeanic Mecanic fixil. kg.50 0.40 0.50 0.53 Modu! de prindere a piesei Felul manipular ii Masa piesei.74 0. kg.05 0.1000 >1000 Intre virfuri en Iuneta Hxii mandrina ~i virf In mandrina si vlrf en Iunet a fixii In ~ <::.10 0.0 3.30 0.44 1.30 0.10 0.30 0.31 eanelurllor 13.30 0.10 0. oprtt maslna-uncalta Introdus In span Reglat perpcndicularitatea Reglat adincimea de reetificat Seas din span Seos piesa dintre virfuri Spiilat piesa Masuratori de control 1 2 3 4 5 6 7 0.50 0.50 0.20 0.22.10 4.69 0. Intre virfuri ~ <::. pina la: Modul de prlndere a a piesei Lungimea piesei.65 3.10 0.50 0.20 0.32 0.20 0.20 0.30 0.45 4.10 0.05 ~ 0.01 1.80 0.80 4. Timpul ajutator pentru prlnderea-desprinderea picselor Masa piesei.20 ~ 0.20 0.90 0.40 0.15 1.23 1.80 3.58 0.29 0.23 0.05 ~ 8 9 10 11 12 13 14 0.45 I Tobelul Total I 2.20 0.20 0. i Mlnuirile cuprinse in tirnpul ajutator 0.09 1.95 4.50 4.27 1.05 0.10 0. Timpi ajutiitori la rectiiicarea exterloare pe maslni de r ectlfleat eanelurl A.16 0.60 0.70 5. 1500 Timp ajutator-.46 0.80 1. dcsprins piesa Reglat masina-unealta Prins piese lntre virfuri Inchis eeran de protcctle Pornit sistem ungere Heglat pozit.0 .20 0.50 .10 0.1000 >1000 Manual Manual Manual Manual Manual Manual 0.75 0.0 Timp.40 0. min 5.17 1.07 ~ 0.16 0.05 0.10 0.83 ~ 0.10 3.10 0.30 0. Timpi ajutiitori Musa piesei .52 0. mm Fe!u! manipularii 3 I 5 I 8 I min 12 I 20 Timp ajutator.05 1.65 0.45 B.25 0.40 0.23.90 4. maxima a masinii.40 0.05 0.05 0..05 0.20 4. mm > 1500 I Apropierea accelerata a piesci prin deplasarca rnesei masinii sau a capului portpiatra Reglarea pozttici canelurii in vederca rectificiirli min 0.0 8.04 0.34 0.16 0.40 0.05 1.10 0. ptna la: Poz.aju tator .96 0.80 2.10 0.85 1.90 5.16 0.20 0.96 1.85 1.25 0.85 I 2.ia pietrei Pornit.8'0 I 4.96 ~ 0.Determinarea normei tehnice de timp 143 la rectifiearea rotllor :dintate eilindriee en piatra mele Tabelul 13.20 0.62 0.05 0.30 0.

24.20 200 mm 500 mm 50 mm 100 m de rect ificat.03 0..80 2.37 0.39 0.00 Comparator eu cadran pentru alezaje I I 1.18 0.36 0.60 2.46 0. mm.65 de Tabelul 13. mia l4icrometru de interior I 1 ~100 1>100 ~100 1>100 0.82 0.60 4. Tlmpi ajutatori pentru prinderea-desprinderea plesei ~i pentru masurater! control la reetltlearea eanelurllor interioare Masa piesei.05 0. min Timp ajutator pentru prinderea-desprinderea In universal sau mandrinii ~100 >100 Lungimea masura-I ta.52 0.16 0.20 0.33 0.03 0.10 0.29 0.24 0. pina. ! min 1000 I > 1000 Micrometru Calibru limitativ Comparator eu eadran 50 100 ~100 50 - 0.50 200 rectificat.75 0.14 0.70 1.55 0.0 5.03 0.38 0. Denumirea minuirjJor componente ale timpilor aiutatori grupali mm < 1500 I > 1500 min Timp ajutator.35 1. pe Iungimea de : Schimbarea numarului de curse duhle Coborirea sau ridicarea ecranului de protectle C.21 0.15 0.16 0.00 1. Retragerea accelerata a piesei prin deplasarea mesei masinil sau a capului portpiatra Reglarea cursei prin montarea opritorilor Cuplarea miscarli de deplasare alternativa a mesei masinii sau capului portpiatrii Cuplarea sistemului de racire Decuplarea miscarli de deplasare alternativa a mesei masinil sau capului portpiatra Decuplarea ststemulut de riicire Total timpi ajutatori grupati Apropierea sau retragerea semirabrlcatulul prin deplasarea mesei sau capului portpiatra.65 0.46 0.02 0.28 0.20 2.90 mm 200 I 1 1.90 1.75 0.65 Luagimea 50 I de 1 0.30 0.31 0.144 Taaelul 13.40 2..60 3. Timpul ajutator pentru masuratorl de control Lungimea Mijlocul de masurat Dimensiunea masurata.80 3.03 0.26 0. A a atul de mlsurat Timp ajutator pentru masuratori de control.31 0.75 100 I I I 0. kc.54 0.06 0.76 0.55 1.46 0.00 4.26 3.08 0.23 (conttnuare) Normarea la rectificat roti dintate ~i cane!uri Cursa longitudinala maxima a ~inii.02 0.08 0. mm 1.53 0.63 0.23 0.78 0.59 0.00 3.035 0.20 0.12 0.41 0. mm.80 4. la: I 100 1 I 250 Timp I 500 ajutator.70 1.60 3.85 0.05 0.40 0. pina la: 50 0.0 20.04 0.55 25 I 1 I 0.035 1.48 0. pe Iungimea de : Deplasarea manuala a mesei masinii sau a capului portpiatrii.04 0. mm I 0.15 0.0 10.03 0.0 piesei. pin!> la: Modul de prindere a piesei Lungimea piesei.0 3.49 r .

8 3. v 1.3 1.8 2.1 0.5 3.0 7.5 1. -I I I 100 ! 200 I 300 I ta«.7 2.0 2. Tobelul 13.0 13.5 4.8 3.5 7.0 In cazul rectificaril rotilor dintate eilindrice pe masini Reishauer.0 2.9 2. D.3 2. la rectificarea rotilor dintate eilindrice prin procedeele Niles ~i Maag sint da~i in tabelul 13.5 I I I I I 4. 2. timpul de deservire tehnica se determina eu relatia tdt = 0. 4 2.2 6.0 5.6 0.2 2..0 14. uu.5 I 3.0 7 - 8 - - - 6.2 1.0 In % din Ib ::.5 3.0 3.16) in care tb este timpul de baza determinat 11 - e.Determinarea normei tehnice de timp 145 13.5 8.0 15.5 7.5 8.0 6.0 6.6 0.10).5 I I ! 5..5 I! 4. 4.2 1.3 4.0 1 " >.0 5.0 2.3 14.0 4.0 3.5 7. 500 I 700 1 900 Timpul de desrevire tehnica.5 6.0 5.9 3.0 8.2.8 5.0 6.0 2.0 4 .0 7.7 3. urn ""I 1 Timp de baza t 50 .8 0.2 10.3 2.0 I 5.7 5.0 1.0 3.7 2.0 7.220 ~220 6. respectiv.3.0 \ 4.0 -_. 315 .0 7. mu mm Calitatea pratetelcr prel ucra te Ra.3 8.0 6. plna 500 1 cillndJ'ice la: 700 1 50 I I 100 1 200 1 BOO I 1200 -I> 1200 Timpul de deservire tehnica.0 10.0 6.25 si.3 4.0 4.0 8.26.0 7. Tlmpul de deservlre tehnlea.0 3.0 4.0 4.2 1.8 3.0 - 9 - - Tabelul 13. pe maslnl de reetltleat la reetlflcarea rotllor rotl dintate de tip Niles tit" dlntate cillndrlce Modulul normal al danturii rectificate.8 3.0 2.024 to .0 .2 10.0 9.5 10.~ 6.0 20.0 5.6 0.0 i 4.2 6.0 12.4 2.0 15.0 6.0 3.8 3.6 0.8 3.5 6.26.0 4.2 1.0 7.7 1.1 3.6 0.0 3.0 4.7 3.0 16.5 6.0 1.0 8.6 2. (13.6 0.0 9.0 4.0 6.3 8.2 5 - -----2. mm =r I pe masint 'tehnlea la rectificarea 1'011101' dlntate de rectiiicat roll din late tip lIaag Timpul de baza 300 tb.2 1.0 18.2 1.5 5.0 5.5 2.5 7.) 2.5 9.0 9.1 2.4 2. tabelul 13.0 .3 0. cu relatia (13.0 3. min.0 6.8 3.0 3.5 13.0 5.0 5.6 0.5 5.5 5.5 1. Determinarea timpilor de deservire Timpii de deservire tehnica. TimpuI de deservire Diametral or al pietrelor[tal«.0 6.2 1.0 11.:25.5 5.0 11.7 3. in ~~ din t b 3 3.2 3.4 4.5 4.5 9.3 12.0 7.0 0.2 12.0 13.8 9.5 6 4.5 11.1 4.

mm Opera [ia de rectificare ~1500 > 1500 Timpul tdtl1 min Rectificare pe partea : perifericii perlterica perifericii perlferlca ~i piirtile cilindrlca conica ralonat a frontale 2.4 2.2.0 1.0 n care tan este timpul specific de deservire tehnica. (13. (13.17) tan ·tb . egala cu 15 min.23) ton = 0.03 to. 13.81) pentru cursa Iongitudinala maxima a masinfi-unelte de 1000 mm.21) (13.025 top. timpul de odihna ~i necesitatf fiziologice se determina cu relatia (13.timpul de baza obtinut eu rela.6 1.016 top. to.04 top. (13.27).12) ~i T . Timpul de deservire telmicii a locului eanelurilor Cursa longitudinala maxima a masinii.19 rotilor din~ate cilindrice prin procedeul Maag i: = 0. tat =.T timpul de deservire tehnica se (13. ~i canelurilor.035 tb' (13.015 top. tat la l'ectificarea Tabell1/ 13.3 3.22)' maxima a masinii-unelte peste 1000 mm. La rectificarea canelurilor Interioare. timpul de deservire tehnica se determina cu relatia tat = 0.146 La rectificarea oanelurilor detel'mina cu relatia Normarea la rectificat roti dintote ~i caneluri exterioare.27. (13.021 top.6 1. dupa cum urmeaza : a) la rectificarea rotilor dintate cilindrico prin procedeul Niles 0 tao b) la rectificarea c) la rectificarea d) la rectiticarea = 0. ~i cu relatia tat= 0.20) rotilor din~ate cilindrice prin procedeul Reishauer tdO = 0.030 top.2 1. Timpii de deservire organizatorica se determina pe baza unor cote procentuale din timpul operativ. . min (tabelul 13.tia (13.22) de 1000 mm.valoare conventionala.4. (13. tao = 0. pentru valoarea maxima a cursei Iongitudinale pentru 0 eursa longitudinala tao = 0.18') pentru 0 eursa Iongitudinala maxima a masinii-unelte peste 1000 mm.0 1. Deterrninoreo timpilor de odihno ?i necesitoti fiziologice La rectificarea rotilor dintate cilindrice prin rulare eu divizare periodica (procedeele Niles. Maag). de mune:!.

ton = :i 0. In cazul corectarii pietrelor abrazive in timpul lucrului.0 3. 15°.0 3. Metoda de pr indere a semifabrica tului . In % din t.03 top (13.0 3. Tlmpul de p!'cgiitil'e-incheiere In rectlflearea rotllor pe maslnl de reetltloat rotl dlntate tip Ni/cs ~i Maag dlntate cilindrice. pina Timpul ajutator.4 I aparatclor Primirea Primlrea ~i predarea documentatlei.0 3.0 3.0 3.0 ~~ Tabelul 13. min I Masa piesei.5 3.0 I I . fara inlocuirea acestora. manual sau mecano-manua l. I Foz.28.impul operat iv 3.0 3. 13.} Timpul operativ. min 1 2 conic si hucsa elastica cillndric intre virful antrenor Denumirea Iazelor suplimentare Montarea Pe dorn Pe dorn ~i luncta 50 - 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sau demontarea : I I I I I 80 85 papusii lunetei mobile 2 - I Inclinarea pictrelor abrazive ell unghi Rotirea suportulul si glisierei la unghiul 130 = 0° . incheiere Pentru procedeele Niles si Maag..0 5. lndicatiilor tehnice de la maistru 2 2 Obseruaiie.29. 0 >50 :(50 3. .5. 20° de i ncfinare a danturii II I 3 2 4 15 7 3 0. eanelurtlor ...0 3.24) " 'I'impul de odihna ~i necesitati fiziologice la rectificarea canelurilor este prezentat in tabelul 13.0 3. timpii de pregatire-incheiere sint da~i in tabelul 13. sculelor de miisurare etc. Determinarea timpilor de preqotlre .0.5 3.. 45° Inloculrea pietrei abrazive Corectarea pietrei ahrazive pe de 0°.30. 4 4 0.8 4 11 supratata I 15 radiala frontal a ~i dispozitivelor.5 4.in tabelul 13.0 3.0 8.0 3.2. Tipul mas.29. in ~.0 In eazul procedeului Reishauer . de rectificare a rotilor din~ate cilin drice.~)din t impul operativ : ') _'~'':' >:J .0 Timpul ton. iar pentru rectificarea canelurilor .0 3.J Determinarec normei tehnice de timp ]47 la reetiflcarea la: 20.0 3.inii de rectificat eo un disc abraziv (Niles) I I i Cu doua pietre taler (Maag) Tlmpul I de pregatire-incheiereg Tp1.0 3. timpil de prcgatire-tnchelerc de la pozitiile 8 ~i 9 se vor core eta eu coeficientul K = 0.0 > 20.28.2. Tobelul 13.50. Tlrnpul de odihnii ~i necesitii!i Ilzloloqice. kg.

17 si 18 se vor multiplica en eoeficientul K = 0. Tirnp de I Re ctittcarea fundului eanelurii eanelurii eu 0 pregjitire-Incheiere.30.0 2.0 3.5 2.0 2.pentru roti dintate cilindriee en dantura inclinata.0 17. 16.0 eiJi~driee comce I I 13.0 2.pentru roti dintate cilindrice eu dantura dreapta.. min 1 eu 0 piatrii raionata ----5 3 4 2 Rectifiearea In universal sau con de antrenare piatrii profilatji Rectificarea suprafetelor laterale eu doua pietre Rectifiearea suprafetelor Iatcrale I 9.0 4.5 2.0 18. 1. timpii de pregatire-incheiere se determina astfel: .0 16.0 12. Metoda de .. Tpi = = 25 min .0 prin pen dUIare I 20. sculelor aparatelor de m asurat etc.0 15. ptna la: Poz. In cazul corectarii de preg attre-tncheiree pietrelor abrazive In tirnpul lucrului.0 16.5 3.0 2.50. fara inlocuirea acestora.0 2. mm. Tabelul 13.0 1.6 1.0 Primirea Primirea ~i predarea docurnentatici. .148 Normarea la rectificat ro~i dintcte ~i cane!uri In cazul rectificarii rotilor dintate cilindrice prin procedeul Beishauer. Timpi de pregiilile-inclleiere la reetlflearea eauelurllor pe maslni de rectificat eanelurl Cursa longitudinala maxima a masinii-unelte.0 18.0 2.0 1.0 Den umirea fazelor suplimentare I --8 6 7 Capului de reetificat cancluri exterioare interioare I 14.0 2.0 14.0 Montarca 9 10 11 sau demontarea 1 Dispozitivului de centra re a profilului cancluril in raport eu axa pietrei abrazlve Dispozl tivului de eorectare a pietrei abrazive Automatului de pcndulare a brosei pietrei de reetifieat Universalului Conului de autrenare Lunetei Piipusll mobile 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Inlocuirea pietrei abrazi ve radial a Corectarea pietrei abrazive pe suprarata Irontala profilata si dispczi tivelcr. dere a br'icat ului semifa-I \ Procedeul de rectificare •• 1500 I Tpil > 1500 .0 6.5 2. timpii .6 2.2 0.0 11. Tpi 35 min.0 2.8 3.5 4.0 0. indicatii lor tehnice de la maistru Obseruaiie. de la poz.8 1.4 5.0 16.

Masina-unealta : masina de rectificat roti din~ate cilindrice. 8pf = 0.v.3. Materialul rotii : 15 C 08 (STAS 791-80).1. pentr u Dd = m. a ~i 13. cementat-calit . f.d.015 . CZo = 20° . rugozitatea supratetelor flancurilor dintilor Ra = 0..z = 7 ·64 = 448 mm.. d /mm.25 - (0.~i stf = 0. !~ ~ .80 - pentru . . sem ifllllsare. structura En. Masa piesei = 60 kg.8 = 4. piatrs.4. Verificator: micrometru pentru roti dintate.015 mm/treeere (tabelul 13. . Caracteristicile pietrei abrazive. = 85 mm. WIVfvV 600 Xl0. c. (STAS 603-76).15 _ d / min .C.045) 0. Olasa de precizie 6 (STAS 6273-81). g.d.~ ~ id = Ac-(8pf spa + d.coeficientul inaltdmii capului de referinta. . Wo = 0.= 1000. Din tabelul 13.09 = 2 treceri.2.. Din datele problemei i.coeficientul jocului de referinta.3 '0. diametrul pietrei 210 mm.deplasarea specitica. °. ~ = . Elementele de definire a danturii : . 8p = 0.80 mmje.09 mm/trecere. iar din tabelul 13. fo = 1 .4.1 . d.. Spd = = 0. Reeoloare.. z = 64 dintl .modului.unghiul profilului de referinta.. 3.1 rezulta L.8 [J.045 mm/trecere. Sa se determine norma tehnica de timp..3. = 1. se obtine Ac = 0. 5. b rezulta. i.25 . n. 2.0. . e. J ~ .d) _ 0.10 = 63 c. 25 .3) ~i deci.= . tip Niles. Exernple de colcul 01 normei tehnice de timp la rectificorea danturii rotilor dintcte ~i conelurilor 13. conica plana HI.94 c .vd 2L 2L 1000.25 mm. Serie de Iabricatie. b. 60 ERC. . 120 buo.numarul de dinti.2 mmjc. --. ..m. Din tabelul 13. . Rectificarea rotilor dintote cilindrice prin procedeul Niles Se considera urmatoarele date ale problemei : Denumirea piesei : roata dintata cilindrica cu dinti drepti. if = 1. dupa tratament duritatea flaneurilor dintilor este 58 .i:xempJe de calcul a roti dintete ~i caneluri 149 13. Std = St. Numarul de curse duble pe minut va fi: pentru degrosare • . h. m = 7 mm. n d---~ _ 1000. = 1000.80 2. 16 R.

'Wo = 0.45 min. pentru Dd = 448mm~i1n = 7mm.. - date ale problemei : cilindrica cu dint! tncunati. 10) 2L 2. / 1 4265 ' min " .beIul13.d.5.1 + 2 = 82 min.21..085(2+1+1)= r .50 ) J + 0. tal + ta2 = 3.61 + 38.top= 0. z = 45 din~i.11 = = 17.63 [ 85( 4. = 4 mm. 0:0 = 20° .I'Tl f·· mUiare.01 min. deci t-= tal + ta2 + ta3 = 9.2 .8 =50c.09' '426. Rectificarea rotilor dintcte cilindrice prin procedeu! Maag Se considera urmatoarele a.19. '1 4.(min.2 rnin = 6. undeL=B+(5 .5 = 38.11 = 10. modulul normal. rezulta Tpl = 50 + 11 + 15 + . 118 = 71 c.2. I . ~o = 1. 13.61 min ~i top = tb + ta = = 426.) = 1 = 2. Din cartea tehnica a masinii-unelto WMW 600 X 10 se adopta. Din ta.25. 10. pozitiile 1. unghiul de mclinare de referinta.025 '436.f (. = 7. Din tabelul 1.80 mm = 70 (5 . timpul de deservire tehniea va fi tat = 0.19) rezulta timpul de deservire organizatorica t{!o= 0. Din tabelul13. 0 .seobtine timpul de eomutaro ~i divizare.(min.3.d. nf = ~-- Ncrmcreo la rectificat ro~i dintate ~i ccnelurl 100 1000.zmin.9 + 17.42 = 3.29.4 + + 10. iar din relatia (13.11 min.0.5 deplasarea specifica normala.6 min.2 ~100 T 1 .025..9 min ~i ton = O. 10) = 80 mm.4 min. 7.3. tn fina! rezulta norma tehnica de timp ta3 + + NT = Tpl!n + tb + ta + tdt + tao + ton = 81/120 + 426. na = = 100 c.d. 6. Conform relatiei (13. roata dintata Elementele de definite ale danturii : numarul de din~i. (id 8 I ') is id) ~-+----+-'n 8 ·d td d 18 • n8 8tf f J J +T·td+tS''/.d.45 = 503.09 tb = 0..5 + 9.25 . coeficientul jocului de referinta. m.150 pen t.04' 436.z [ L. 11. T = 0.2) rezulta timpul de baza + tb=2.2.71 -t-. coefieientul inaltimii eapului de referin~a. iar din tabelul 13.top= 0. .085 min(trecere.6 min.04.. ~n = 0 . unghiul profilului de referin~a.(min ~i nf = 50 c.61 = 436. . 0 8 .5 9. fo = 1 . Denumirea piesei: b. Din tabelul 13.

a ...015 . deci. g. J =45-.01..35 mmfrulare.4 8. .(0.035 = ~ At. cum latimea danturii este B = 24' mm. Din taoelul13. 5.19.32 = 1. h. 118.60 min ~i. STAS 603-76. Verificator : mierometru pentru roti dintate.2 min = 6.6 mm/rulare ~i Stf = 1. 10. 62 HRO. din tabelul 13.11.4 = 5.2) 0. Z = m. 100 buc.4=3. De asemenea.26. = 4 mm si Da = mf• + + + Y + + '/. cilindrice tip Maag. ton = O.0 = 126. 6.9) 20 = 132 mm.35 mm/ trecere si. de timp. Din cartea tehnica a masinii-unelte se adopta n.06 mm ~i din tabelul13.8 se adopta if = 2. iar t. 3. + Tt''/. ta = tal ta2 ta3 = 8.4 min . cementat-calit. Din tabelul 13. deci. = Ac - (Spf' Spa if) =' 0.345 mm.7 rezulta n.8 [Lm. Din tabelul 13.51 min. 25 .10 se adopts va = 0. + + + + + + + + + . 16 K. = 220 mm.. t Masa piesei.9 se adopt a Sta = 3. rezulta L = B/cos~o 2 n(Ds .21. 2) 1 .16 .35 4 2) +(0.25 fin = 2. Olasa de precizie 6 (STAB 6273-81). ta3 = 5·0.00 min. . rugozitatea supratetelor flancurilor dintilo r .Exemple de calcul a roti dlntote ~i caneluri 151 dupa trata- ment. 7. Din tabelul 13. Oaracteristicile pietrei abrazive : piatra taler tip H.055 . Materialul rotii.4 min. Spf = 0.r 132 ( --+-L 136 3.f).20).. d. reCerl.J = 118. fnal~imea dintelui este h = 2.01 mmrtrecere. spa = 0.015 min. tal tU2 = 2. rezulta Tp! = 85 4 15 7 -+.16 mm.3. c.02 min ~i "r = 0. structura En.25 ·4 = 9 mm ~i.h) 20 = 24/cos 15° 2Y9(220 . .04top = 0.8 min (relatia 13. 'I'impul operativ va fi top = to ta = 118.055 tb = 0.03' ·126.29 pozitlile 2.4 min. .2 kg. Pentru m. diametrul pietrei D. i. z = 4 .impul de deservire organizatorica tao = 0.03 top = 0. Masina-unealta : ma~ina de rectificat roti dintate Sa se determine norma tenhica Resotoare.4 2 = 117 min. duritatea flancurilor dintilor fiind de 60 . = 135 rularijmin si Ac = 0. Bezulta timpul de baza to=z L ( ia if ) [ -'YI -+Sta St! r + ('a''/. Din tabelul13.O. 13 ON 35 (STAB 791-80).6 1. = 136 rularijmin. Serie de fabricatie. 45 = .6 ~i tabelul 13. Ra = 0. e.02-4+ + 0. cos~o cos 15° = 186. timpul de deservire tehnica va fi tat = 0.04 '126. iar din tabeluI13.4 = 6..

21).51 + 3.5. . iar din tabelul 13.. va fi L = B 2m = = 20 2 ·3 = 26 mm.25 mm ~i m = 3 mm.3. e. b.modulul.58) 1 = 0. Oaracteristieile pietrei abrazrve : mele abraziv eu diametrul exterior 350 mm ~i grosimea 62 mm.152 Normarea la rectificat roti dintate ~i caneluri tn final. Timpul de baza se determina ell relatia (13. norma tehnica de timp va fi NT = Pp1/n + tb + ta + tdt + tdo + ton = 117/100 + 118. Denumirea piesei : roata dintata cilindrica cu dinti drepti .8 + 5.42 min . ton = 0. din relatia (13.58 + 0. m = 3 mm.63 = 22.coeficientul inaltimii capului de reterinta..42 + + 0. eMit la 50 . k. Masa piesei: 2. Rectificarea [~. R. It . relatia (13. Verifieator: micrometru pentru roti dintate. 1 Se considera urmatoarele date ale problemei : a. i.11).-111 Reishauer.630 min.Z.26. tdt = 0.34 min. .3. in final.52 min.024 '17. c.4 + 8 + 6. din relatia (13. 13. = 1.6 fLm. ~ (13. + ta + tdt + tao + ton = 25/300 + 17.47 =0. d.00. Sa se determine norma tehnica de timp. 60 HRO. = 1.2. Seria de fabricatie : 300 buc.22.11 rezulta tb• = 0.94 rnin ~ 143 min.7 kg.!60 Din tabelul 13. din tabelul 13.12.numarul de dinti. Tpi = 25 min. rugozitatea suprafetelor flancurilor dint ilor . .24). din relatia =17. . Elementele de definire ale danturii : . f.unghiul prof ilului de referinta.eoefieientul joeului de referinta.58) + = ~ ~ = Tp1/n + 0.63 min ~i din § 13.47 min.58 min.47 + 3. Pentru Ac = 0.024 ·tb = 1 = 0.deplasarea specitica.A. ta = =0.016 (17. io = 1 . Masina-unealta : ma~ina de rectificat roti dintate tip N.016' top = 0.03 (17.06 rotilor dintote cilindrice prin procedeul Reishauer : = 142. norma tehniea de timp va fi HT + 3.640. Reeoioare. Materialul rotii : 36 MoO 10 (STAS 791-80). z = 63 dinti . 'leo = 0. ~ = 0 .16). tdO = 0.10): + + tb =t6s·L·z·k. Olasa de preeizie 7 (STAS 6273-81). pentru 0 latime a danturii B = 20 mm. g. Lungimea totala a eursei de rectifieare pe direetia dintelui.030 ·top= 0. ~o = 20° . . h.47 = 0.34 + t.63·1/60 3.47 t + 3.25 .

15 = 2.8 [Lm. Bugozitatea suprafctelor rectificate. .'sa 1. ta2 = 0. i. R.. numarul canelurilor. calit la HRO 50.' .28 mm.d. se obtine Ac = 0. Din tabelul 13. L = 200 mm.13.(if'8pf is'8ps) --=---'--'---~--'---"-8pa + 0. lungimea canelurii. !" •• : R ezuIt.17 pentru . if = 3 treceri eu Vs = 8 m/min ~i e».12). numarul de treceri pentru fazele de semifinisare ~i finisare sint.Exemple de calcul a roV dintate ~i caneluri 153 13.3 . tal = 0. ~i lp/D = 4.62 min..015 mmjc. Masa piesei: 4 kg. Din tabelul13. h. diametrul exterior 301 canelurilor.005 + 0. Masina-unealta : maaina universala de rectificat eaneluri. = 0.14. c. pentru l1' = 200 mm.l/ f--1000 1. in care. seria mijlocie. din tabelul 13. d. = 1p llf = 200 50 = 250 mm.3 m/min. Din tabelul13. Spf = 0. Scula abraziva .4.04 0. Verifieator: mierometrn. Material: 13 ON 20 (STAS 791-80)..28 mm. Timpul de baza se determina cu relatie. In care spa. (13.15. 125 + + + 250 (4+3) .23. z = 6. s-a adoptat din tabelul 13. Denumirea piesei: arbore canelat. structura En 25 ..d.. j. _ 'I~---'--' 2. = 0.005 mm/c. D = 52 mm ~i material cementat ~i calit.(3 '0. Vs = = 6.1.a l a - _ At . t b- - 2L·z·i 100· Vs 7. Fixarea piesei: intre virfuri ell antrenor. viteza avansului principal la degrosare este.65 min. 16 L.d.Ae = 0.055 = 4 treceri. ElementeIe canelurii: caneluri dreptunghiulare. cementat.z Ld ·id k L. piatra cilindrica plana (STAB 601-75).015) 0. f. La = lp + lld = 200 + 40 = 240 mm ~i L.225 min. Timpul ajutator pentru masurari de control se suprapune pe timpul de baza + + + + . Seria de fabricatie 100 buc.18f 1000 6. e.82'3 0. g. Din tabelul 13.6 240·4 a+Is. b.) k _ 2. STAS 1769-68. Reeotoore. mm/c. Rectificarea conelurilor Se considera urmatoarele date ale pro blemei : a. D = 52 mm.3. is = 4 treceri cu 1's = 8 mjmin. (.50 8 = 6.16.28 .

27 Normarea la rectificat ro~i din\ate ~i conelurl + = 9.495 = 0.015 top = 0.145 + 0. Prin urrnare. Oonform relatiai (13.03 ·9.99 min ~ 11 min.28.285 = 10. ta = tal = 6. pe baza relatiei (13.22) ~i a tabelului 13.225/15 = 0.27 + 0.495 min.145 min.03.top = 0.17) si tabelului 13.27 : t(lt + ta2 = 3.955 + + 0. tdt .285 min ~i Tp! 11 min.015 ·9.3 ·6. t(lo De asemenea. ton = O.955 min.225 + 3. norma tehnica de timp va fi = = Np = Tpi/n + tb + ta + + tdo + ton = 11/100 + 6.225 3.27 min.154 si deci. = = 0. iar timpul operativ va fi top = tb + ta = = tan ·tb/ T = 2.495 = 0.

metoda utilizindu-se la ~lefuirea cu granule abraz. condns la 0 calitate mai redusa a supraf'etei. Datorita difienltatii de evaluare exacta a avansului transversal.~i Ioarte ridicate a suprafetelor.) . utiliztndu-se un abraziv dur (electrocorindon. bumbac.1. Pe de l11ti'u parte. en micsorarea consecutiva a granuIatiei abrazrvului tolosit. Unele procedee de netezire asigura ?i cresterea preciziei dimcnsionale ?i a preciziei formei geometrice. daca operatia tehnologica anterioara a. carbura de siliciu.ive pe discuri din Ietru . b) aschiere mecano-chimica. cresterea t. la care. De aceea este foarte important ea operatia tehnologica anterioara netezirii sa asigure 0 preeizie de prclucrare eorespunzatoare. supranetezire. rodare ?i slefuire cu paste abrazive . este necesal'a realizarea mai multor faze de netezire. pisla. borazon. relatiile de calcul al timpului de baza sau timpului operativ 18J prelucrarile de netezire sint stabilite ne baza oxnresiei emnirice a volumnlui de metal detasat in unitatea de timp.ice a pro- r II I . c~ urmarc ::L~ complexiUi. en atit se impune utilizarca un 01' particule abrasive de granulatie mai HIla" ceea ce conduce la. are lac 0 curgere plastica superficiala a materialului .Cap 4llilll t 0 I u I III TEHNICA LA PRELUCRARllE DE ~jETEZIRE NORMAREA 'J 4. Cu cit calitatea supratetci preserisa pentru neteziro este 11:1a1 rtdicats. c) aschiere mecano-tcrmica. In plus.i)ii ~i varietatii cinemat. ?i corectarea pozitiei reciproce a elementelor geometrice ale piesetox. . lntroducere Operatiile de netezire reprezinta acele prelucrari finale ale pieselor prin care se urmareste obtinerea unci ealita.impului de baza al prelucrarii. metoda folosita la honuire.metoda utiliztndu-se la Iepuire. diamant etc. N etesirea suprafetelor se poate realiza prin urrnatoarele metode: a) aschicre mecanica. Producrivitatea prelucrarilor de netezire este esential conditionata de calitatea impusa suprafetei netezite ~i de diferenta dintre calitatea' suprafetei rezultata la operatia tehnologica anterioara ~i cea de dupa netezire. piesele conjugate. foarte mic ~i de multe ori este cuprins in cimpul de toleranta a] dimensiunii respective. precum ~i maril'ea eriei de contact la. cind are lac ~i 0 actiune chimiea a mediului abraziv. in general. Iepuire . Iavorizind indepartarca lui usoara eu ajutorul unor abrazivi mai putin duri . datorita temperaturii ridicate in zona de contact scula-piesa.. Adaosul de prelucrare la opratitle de netezire este. ell influenta asupra inmuierii stratului superficial de oxizi ai metalului.

2. iar la slefuire ~ilustruire .. 6 de prcciz ie) ~i 0 calitate foarte buna a. nu sint determinate relatii de calcul al timpului de baza.1. finisarea prin honuire se realizeaza in conditii mai avantajoaso fata de finisarea prin rectificare interioara. in functie de conditiile concrete de prelucrar e.. In cazul suprafetelor interioare. De asemenea la productia de serie mare. executate pe masini-unelte specializate. automate sau semiautomate. Cinematica procesului lucru la honuire. ji =arc f" ~~ '. rectilinie-alternativa in Iungul axei s u. In cazul productiei de serie mare. Atit miscarea principala de rotatie 1L.. notiuni de bozc Honuirea reprezinta un procedeu de prelucrare final a a suprafetelor erlindrice interioare si. pentru toate aceste procedee.1. I I I . lepuire ~i rodare. cu 35 .m ).. se reduc valorile timpilor ajutatori. indicate in acest capitol. corespund productiei de serie mijlocie.156 Nomarea tehnica la netezire ) cedeelor de netezire. 50. la prelucrarile prin honuire.2.. Toate valorile timpilor de baza ~i ajutatori. exterioare. fata de cele date in tabele. 50 %.. Princioii si . 40 %. Honuirea 14.. pe masura cresterii raportului lpjDp. iar timpii ajutatori . in conditii de prelucrare specificate. pentru toate procedeele de netezire.. 14.. timpul de baza se mic~oreaza cu aproximativ 5) %. =la I I Fig. 750 mm ~i caracterizate prin rapoarte lpjDp = = 1 .025 p. en 20 . mai rar. 40 %. In conditiile productiei de masa la honuire ~i supranetezire. Se va stabili prin experimentdri directe. I 14. Frecvent se prolucreaza suprafete avind diarnetrul Dp :. Norma tehnica de timp la prelcurarile de netezire.cu 20 %. In aceste cazuri sint indicate in tabele valori determinate statistic pentru timpul de baza.diametrul acesteia.. supranetezire. > IQ Ip'" la lb <~ l/. de a b I Oinematica honuirii rezulta din figura 14..2 unde lp este lungimca generatoarei supraf'etei ~i D p . valorile timpului de baza se micsoreaza. Procedeul se aplica pentru un domeniu foarte larg de dimensiuni ale supratetei de prelucrat. supratetei (pina la Ra = 0. prin care se asigura 0 precizie dimensionala ridicata (treptele 4 . It.cu 30 . intr-o productie de masa. .·'!v ~ C P lJ.1.. I • • • I " !~ I I Si H r+. cit l}imiscarea de avans 8!..

'<-U \ n't:~~ \.m I Natura I abra. Cn . se marest« produetivitatea pre.• "..2 0.z. barelor abrazive. CB .' .F.CB E. sint date in tabelul 14. 363 0.1. .Fig. Productivitatea preluerarilor prin honuire este influentata in principal de caracteristicile fizico-meeaniee ale materialului de preluerat.2 i • 1.ivului 111 Grunulajia H- Duritatea 3 I Otel calit.r abrazive in luerarii prin honuire.... E.CB E E E E E E Cn Cn Cn E. ""-t .2. Granulatin pietrci abrazive este cxprimata prin nu mere granujornetrice conform STAS 1753-76. HRB 80 Otel cromat I I 0. Pe masura cresterii unghiului ~.CB E. Pentru eliminarea intregului adaos de prelucrare este necesara ~i miscarea de avans transversal 8t a barelor abrasive. sint efectuate de catre capul de honuit.imp au -l .~~-~I Iucrat. marimea unghiului ~ de inclinare a traiectoriei miscaa-ii efective (fig.8 0. I I 0. '. Ra. Oaracteristicile recomandate ale 1'--:·/ IT! £'=2 I [ I abrazrvului.carhura de bor (borazon. earacteristicile abrazivului folosit. ridicata a prelucrarii. 14. dar se inrautate~te caput ne honmt.4 0. Caraeterlstlelle reeomandate I ale ahrazlvulul I la honulre :3 de prelucrat Calitatea suprafetei prelucra te.Honuirea 157 prafetei de prelucrat.CB E.electrocorindon.-.8 0. Duritatea pletrelor abrazive este data conform STAS 1469-68.) I 0.. in functie de rnaterialul de pre!.1.CB E.c / ~. valorile parametrilor regimului de aschiere.-. I HRC> 60 I Otel imbunatatlt.1.M ~.2) ~i de tipul masinii-unelte.carbur a de slliclu : 2. tn ultimul t. Simbolurile utilizate pentru natura abrazivului sin t : E .---+--.4 Cn Cn Cn Cn Cn Cn Aliaje neferoase Obseroatii.lJ. elbor).4 0. K I-K I-J I L K I-K L-M L K 1-K I-K 1-J L L K P O-p N Q-R P O-P I I o ~) 0. HB = 320 .1). montajul simetric sau asimetrie al barelor abrazive (fig.1 O. 14.1 Fonta 0.4 0..2 0./ talic (bronz).4 Otel necalit I I I 6-5 5-4 4-M28 6-5 5-4 4-M28 5-4 4-l\I28 :\128-1"\120 8-6 5-4 4-M40 6-5 5-4 4-M28 Otel ni trura t.8 0.8 0. calitatea suprafetei.. intrucit tavorizeaza autoascutirea.2 0. 14.3.~7J~ Tobelnl Materialul 14. Montajul asimetric al barelor abrazive eonduce la 0 productivitate mal. Mont~re~ barelo..4 0. ~~~~ Unghiul de inelinare ~ are valori eu~~ prinse intre 15° ~i 50°.8 0.2 °.CB E. .CB I 0-5 5-4 4-1\128 M28-1vr20 o-G 5-4 M28-M20 I I.._ -.4 0. Pentru honuire se utilizeaza bare abrazive cu liant ceramic." inceput sa se foloseasca ~i bare abrazive din l granule de diamant incorporate in liant me'r -t •.

suprafetei rozultata la operatia tehnologica anterioara. la prelucrarea prin honuire.030-0. mm Font" ----------.2. mm. a in care: Cv este un coeficient a carui valoare depinde de materialul de calita tea supraretei honuite (tabelul 14.080-0.020-0.008-0. l a [mn13Jmin] .020 Intr-o singura Finisare treccre sau degrosare 130. Determinarea timpului de baza.:)00 I I 0.120-0. 3. + tat + tao + ton. Determinorea normei tehnice de timp Normarea tehnicc la netezire Norma tehniea de timp.2) in care Dp.2.081-0. tolerant?" dimensionala de la prelucrarea anterioara.020 0.0751 0. Adaosnri de prelucrare slmetrlce la honuire Adaosul de prelucrare. exponent a carui valoare depinde de proprtetatile materialului de prelucrat ~i de calitatea suprafetei : pentru otel.2).3) V· 'in v D p .010 0.040-0.1.:~~ ~~~~a!~i I ( • r r- I i Intr-o '~'0 I ! 1 singura trcccre sau degrosare Ftnisarc 0.200 0.2.008-0.012-0. T to - rugozitatea [lID .1) in care apeciticatia notatiilor folosite s-a prezentat la cap.: TO.adaosul de prelucrare simetric. mm3Jmin. Caracterul prelucraru 0iel A e. (14. de precizia preluorarii.160 0.: ~.volumul de material indepartat in unitatea de timp. Luind in considerare volumul de material indepartat in unitatea de t.020-0. dimensiunile ~i numarul ba1'e10l'abrasive ale capului de honuit.050 0.2.~~~~. 14. respectiv lungimea generatoarei supratetei cilindrice prelucrate. Ac . EX.imp.impul de baza la prelucrarile prin honuire.015 0. Se poate determina ell relatia = o. se poate determina cu relatia tb = '1t • D » ' lp' Ac [ 2Vm mIn.153 '14. lp sint diametral.2. valorile .040 0.3).4. ] (14.01'1-0.025 > ~1QO Intr-o singurii trecere sau dcgrosare Finisare Volumul de material indepartat in unitatea de timp Vm depinde de dimensiunile suprafetei prelucrate prin honuire. de prelucrat ~i R.100 0. 'Fm .. Tobelui 14. . se determina cu ajutorul relatiei NT = TPi n + + la. mm. mm (tabelul 14.-.010-0. t. tb (14.012 0..

:>0 0.5) de coreetle A. a ~i b se poate scrie la = Tobelul.4 [Lm.4 [Lm.25 !1.4.10 71 0.22 I 0.70 2. 0.00 20 E3iO.00 b.. Ez = 1.22 1. mm. 30 SMCN 16) Oteluri aliate superioare ell Cr sau Cr·Mo·AI (tip 38 MoCA 09) Coeficientul de corectie Kz 1.1.18 1. 14. I 0. ~i X = 0.2 >0.2 3. coef'icienti dati in tabelul 14.02 2.26 0.70 ' 0.26 Otcl imbnnatatit. masurata Conform fig..4.01010 ':'~'~I'~'+:~01!0'0401~~~~IO'050[1080!~' 100.5 . Bb .50 3.OO 0. HRC> 60 I \ -- Fontii I l~ 1. abrazive.. Coef icientul de corecpe K 1) in functe de gradul de acopcrire Gradul daacoperire Ga Ell.08 1. Marimea gradului de acoperire Ga se determina cu relatia . Ra.3. P:""""" mmlo Coeficientul ue corectie . lb}.93 2. Coerieleut! 1t.I11 Cv CT Otel necalit I_ I >0.4 [Lm in directia Cv ~i CT la lungimea suprafetei active a barelor axei supratetei prelucrate. Valorile eoetlclentllor. < 0.0.5 Obseruaiie.2 >0. 0.2<:> i4.) 1. 14. < 0. I.4) Materialul de prelucrat Valorile coeficien1ilor unde lb este lungimea barelor abrazive ale capului de honuit. (14... Calitatea suprafetei prelucrate f min {lp.4 daca R.36 11.78 0.Honuirea 159 exponentului x sint: x = 0. Pentru a tine seama ~i de conditiile diferite de prelucrare. [lID = si X = 0.71 0.2 ~0.58 2. fl.58 0.84 B! Coeficientul de corectie l{2' in functie de matcrlalul prelucrat Materi alul de prelucrat Oteluri aliate superioare Cr-Si-Mn (tipuri 31 CMS 10.6 1.11 1.25 0.00 10.46 ~IO'16 1.93 0 .17 Coeficientul de corectie.2 >0.12 1.68 1. = 1.54 1 0. 30 - 1.2 ~O.00 . in relatia (14. Coeficientul de corectic KaJ in functie de adaosui de prelucrare Ad"".2 ~0.2) a timpului de baza la honuire se introduc coeficientii de corectie KI in functie de gradul de acoperire ~i K2 in functie de natura materialului de prelucrat.2 ~0.62 1.)0 2.7 daca 'I'.57 0.2 materiale de prclucrat. Zb Dp ai timpulul de baza la bonuire (14.20 I 0.. :0• .25 Ga Tobelul 14. 363 Otel calit.00 1°. HB 320 . d. Pentru ce!elalte C. pentru fonta : X = 0. ----1-0.441 0..00 11. 1.5 daca R.4 daca R.12+ 18li~.6 .

daca lb. iar Zb .57 0.64 0.24 0. _.48 0. ace39 .28 0.88 10.30 0.81 0.93 1. ceea ce explica fizic absenta parametrului Dp ca factor de inJluenta in relatiile (14.21 0.90 0.38 1.09 0.00 1.5 sint calculate in ipoteza in care adaosul de prelucrare simetric la honuire este Ac = 0.53 1..85 0.84 0. .8 I 0.500 mm).64 0.48 0.00 1.74 0. indiferent de valoarea diametrului Dp.16 0.. Daca Ac #. Ttrnpul de lJazii la honuirea alezajelor Materialul O.16 1.2 I 0.44 1. tb.7).52 0.95 0.71 0.44 0. Valorile timpului de baza din tabelul 14.36 0.76/1.93 0.04 mm.25 1.72 0 .23 0.4 I • 0.5 sint date valorile nominale ale timpului de baza la honuire. In aceste conditii se poate considera ca raportul Bp/nur este practic constant.4 Ac .\i numarul ngS de granule abrasive care prelucreaza simultan 0 arie unitara a supraretei de prelucrat.H·l· TT R". HB ~ 320 .4 (aectiunea C).54 0. de calitatea supraretei ~i de toleranta dimensionala. um I 0. K 2 [min].12 0.99 0.5 se multiplica cu coeficientul Kg dat in tabelul 14.21 0.-I 160 Normarea tehnica la netezire in care B.numarul barelor abrasive.48 0.2 I 0.-1 Otel irnbunatatlt .32 0.70 0.360 Cl Olel ciillt.73 0.93 0. rnin 10 15 20 30 40 50 60 80 100 0 .53 0..0.06 0. Cu aceste precizari.1 I 1.54 0 .2 Timpul de baza.37 0.83 1. daca lb te 2Cv ' < lp. relatia de ealcul a timpului de baza la prelucrarile prin honuire ia forma: a.84 0.43 1.53 2.6 I 0. (14. pe masinl de honuit Toleran 1.0.83 0 .77 0.64 0.58 0.di" M~ I 1. o-.6).23 0.34 1.32 0. !-lIT Abaterea medie aritmetica rugozitatii suprafetei prelucrate Ra.4 I 0. calculate pe baza relatiei (14.39 0. este H1-vimeabarelor abrazive ale capului de honnit.86 0..59 1.84 0.43 0.90 0. rezulta tb la = lb si deci .48 0.70 0.78 0.58 0. (~) lb Faptul ca diametrul D p 311 suprafetei de prelucrat nu influenteaza direct marimea timpului de baza la honuire se explica prin aceea ca la cresterea diametrului D p se mareste numarul ~i la-vimea barelor abrasive l.4 I 0.7) = R~' aT' TO.19 1.. KI· K2 [min].78 0. HRC 60 I ' I Fonta rneli~~oT. pentru 0 aceeasi lungime activa la.8 I I 0.95 0.53 0.63 0.21 1.40 0.58 0.77 0.57 1 0.85 1..15 1.09 1.26 0.47- In tabelul 14.62 0. Pentru lp »u.70 0.71 0.10 0.63 0. unde (14.34 0.04 mm. atunci valorile timpului de baza tb din tabelul 14.52 0.46 0.63 0.8 I 0.28 0.63 0.4 .65 0.12 1. Tobelul 14.18 0..58 0.44 0.6 I 0.2 I 0. rezulta tb = la = lp ~i deci Ac TO.83 0.36 1. mm.05 0.32 1.33 1..19 0.68 0.36 0 .6) aT=---· b.48 0. pentru Kl = = Kz = 1. in functie de natura materialului de prelucrat.04 0.37 0.37 0.30 1.03 0.49 .69 0.44 0 41 0 ..G3 0.el nedilit (pentru de prelucrat 'I I .15 0.43 2.' lp.6) ~i (14.\i deei ereste l.5.64 0.58 0.30 1.41 0.48 0.75 1.

) conduce la 0 calitate a supratetei inler ioara de 2 .14 4.8 11. Tabelul 14. 1 .8 3.4 4..2.5 3.2.1 11.2 9. pentru piesc peste 80 kg.l' min 2 3 4 Obseroaiii.7. decuplarea mi~carii de deplasare in directie verticala a axului principal. -. Determinarea timpiIor ajutatori.48 0.7 13.9 8.72 1. ta2 au fost considerate urmatoarele minuiri : cuplarea mi~carii de avans. Timpul ajutiitor pentru prinderea-desprinderea pieselor la houulre pe maslnl de honuit :I{odul de bazare a piesei de masa masinii II Manipularea piesei INumilrul pieselor asezate simultan I I Masa piesei.83 1. centrarea I ! 30 Masa piesei.4 4.56 4.14 2.8 4.76 0.06 2.6 6.--~~o. Manuala Strlngerea prin bride (1.5 minute.6 8.ifix area ei pe masa. Obseruaiie. kg.8) 11 - c.59 1.3 5. centrarea diametrului exterior al piesei in raport cu axul.9 11.44 3. apropierea axului portscula ~i introducerea capului de honuit in alezajul de prelucrat.62 1. desfacerea capului de honuit.38 5.1 4.07 1.2. pentru piese a caror masa este plnii la 80 kg. cuplarea miscarii de rotatie ~i de avans a sculei.r-~~ (14.18 1. in cadrul t..7).2 7.--.3 8.~ ·~~·1 '. plna la: 0. kg. In timpii ajutiitori din tabelii au fost grupate urmatoarele mlnuiri: luarea piesei de la 0 distanta de eel mult 10 m si asezarea ei pe masa masinii-unelte.86 2. 3 clase celei ohtinute dupa honutre.46 0. centrarea piesei C.51 2.64 - 4 - 0.0 10.65 suprafata prelucratii.34 1. asezarea pe 1 2 3 0. curatirea mesei de aschii .6. Timpul ajutator tal pentru prinderea-desprinderea pieselor la honuire ~i timpii ajutatori legati de faza sint prezentati in tabelul 14.5) slnt determinate In ipoteza in care operatia anterioara honuirii (alezare.- .3 7.8 8. j .0 7.6.r: .4 minute.67 3.5 12. ~i cu 0.impulul ajutator legat de faz3. 'I'impul ajutator total la prelncrarile prin honuire rezulta din relatia ta = tal + t"2 + ta3 [min].3) ~i ale t impului de baza tb (tabelul 14.5 se vor inmulti eu raportul lp/lb' conform relatiei (14.1 14. .72 1.25 I 0.87 3.4 10.82 2.Honuirea 161 Ieasi valori ale timpului de baza din tabelul 14.97 1.7 4. reglarea ~i stringerea eapului de honuit pe diametrul interior al alezajului de prelucran. De asemenea.1 5. 3. desprinderea piesei de pe masa masinll ~i deplasarea ei la 0 distanta de eel mult 10 m.62 3.9 13.76 1.50 I 1 I 3 I 5 tol• I min 8 [ 12 l 20 Timpul ajutator. brosare etc.2 suruburi). pina la: dupa alezaj Pr in mijloaee meeanicc I ! 1 I 50 I 80 t 120 I 160 Ii 200 I 250 I 300 Timpul ajutator.5 - - 1. decuplarea miscarii de rotatie a axului principal..1 10. cuplarea ~i decuplarea pompei pentru lichidul de ungere-racire.4 7. 2. us '" .42 2. ValoriIe coeticientilor Cv s i cT (tabelul 14. In cazul fixiirii pieselor prin bride cu mai mult de doua suruburi. timpul ajutator ta3 pentru masurari de control este dat in tabelul 14.02 2.20 1. ta.:-. . j j ! 14. timpii ajutiitori de mai sus se majoreazii pentru fiecare surub in plus cu 0..

85 2.20 1.80 1.20 1.35 2.62 2. valorile timpului ajutiitor (ta2 + (a3)' date mai sus. ~•.19 1. in tunctie de precizia impusa a piesei.24 0.12 1.00 2.15 . t o 2.56 1.58 1.60 0.72 0.55 2.14 2.20 2.05 1.14 1.35 2.08 1.75 0.52 1.66 1. 2.12 1.66 - .10 2.30 0.20 1.10 2.95 - I - - 1.14 2.12 2.25 2.92 1. clasa de preeizie 2_ .00 - 2.80 1.88 - - I I Obseroatii.88 - ---- 2.25 2.47 - I 4 1.75 0.62 - 1. .59 1.90 1. 76 - 3 1.69 0.16 2.85 0.07 1.54 - - 1.62 0.24 1. Timpi ajutator! Normarea tehnica la netezire Mijlccul de masurat Xumarul de' masurator! D"_' alezajului de honuit. 36 1.18 - 0.162 Tabelul 14.17 1.85 0.82 I - - 1.70 0.26 1.: II / 2.40 - Comparator de interior.10 - 0.500 50 0.15 1.50 1. 96 2.82 1.75 - - -- 1.14 2.85 - 0.80 0..65 1. 50 100 200 300 500 50 100 _ 200 300 500 50 100 200 300 500 50 100 200 300 .95 1.66 1.75 1.06 2.03 2.06 2. de regula.90 1.75 0.55 1.63 1.64 0.72 0. se multtplica de n ori.70 0.25 - ---_. plna la: 200 I 100 I I 300 I min 500 I 750 -Timpul ajutator (la2 -i..la:J.68 0.10 1.70 2.7.75 - 0.10 2.73 0.30 1.26 2. mm.54 1. 1.74 2.82 2.78 0.04 2.83 - 0. 1.00 1.45 1. - I I 2.18 - .28 1.) la alezajul prelucrat prin honuire.16 1..88 1.50 2.61 1.25 - 4 - 0.30 1.08 2.05 2. Daca la 0 anum ita piesa existii n alezaje care se prelucreazii prir» honuire. Numarul de masuratori variaza.15.32 1. mm I legali de faza ~i pentru Lungimea 50 miisnriiri de control la honuire de honuit .-<> 2..20 1.72 1.72 1.18 2.68 1.70 1. Valortle timpulut ajutator sint determinate astfcl tnctt sa includa ~i verificarea abatenIor de forma (ovalitate etc. 11. 4.66 1.96 1.98 2.64 1.60 2.05 1.14 2. 92 - - 'asametru entru masur iri interiare.62 1.16 1.22 1.70 1.66 0.75 2.002 mm 2 1.65 0.70 2.28 2. 3 2 1.44 1. . 0.40 WO 1 200 300 500 50 100 200 300 500 50 100 260 300 500 50 100 200 300 500 0.42 2. I 3 I ') ')-.35 2.80 1~32 1.64 1.64 1.20 I I I 1.78 1.67 0.22 1. in intervalul 2 . eu p recizia de o .40 1.

363 0te} neeiilit Cll 10-18 -' 8-15 110-18 8-12 30-35 40-50 I 20-::-28_110-18 13-20 I 10-16 .s I 0. Pentru obtinerea unei caHtati foarte bune a suprafetei preluerate exista recomandarea ea turatie. Elemente ale regimului de asehiere la honuire.Lm. Avansul transversal se determina cu ajutorul volumului de material indepartat in unit. ~ . pentru 0 calitate a suprafetei. mm/rot. Determinarea timpilor deservire. la honuire. m/min i I ~i vlteza de nYaDS rectiliniu-alternntiv prln bonuire Viteza de avans rectiliniu-c altemativ a capului va.Honuirea 163 14.. in funetie de natura materialului de preluerat ~i de caliTabclul 14. mm. rot/min:.2.----.4. 4 daN! jcm2 la honuirea de degrosare si de 0... mlmin. este turatia capului de lucru.2..10) n in care n.11) Timpul de pregatire-incheiere del'a a fi de 5 min. mm3/min. in deplasarea sa in Iungul axei suprafetei. J.0 daN /cm2 la cea de finisare.l(tb + ta)' (14. Presiunea de lucru a barelor abrazive se recomanda sa fie del .timpilor de deservire tehnica ~i organizatorica a Iocului de munca ~i a timpului de odihna ~i necesitat·i fiziologiee la prelucrarile prin honuire se determina cu relatia tat de -+- tdo + ton = O.3.. capului de honuit sa fie un multiplu al numarului de bare abrasive ~i sa nu coincida cu numarul de curse duble pe minut ale acestuia. Viteza prineipalii.2 I 8 0. Ra. iar 8/ . barele abrasive sa depaeeasca lungimea generatoarei supratetei prelucrate eu aproximativ 25.5 .8. Vs 8l == .. \.atea de timp.8. 1000 . 14.I I 6-12 9-14 6-10 1 _ 1---- Fontii tatea suprafetei.iteza prtnelpaln de rotatle la prelucl'ariJe T' ••' Materialul de prelucrat I I Viteza de ro~a!le a capului Vp. 2.2. determinat eu relatia .. Lungimea cursei longitudinalea capului de honuit se alege astfel incit la capetele eursei.9) 'in care Vm este volumul de material indepartat in unitatea de timp. se consi. Suma . pentru un lot de piese.2. de rotatie vp f}i viteza de avans rectiliniu-alternativ Vs a capului de honuib se aleg din tabelul 14. de odihna ~i neeesitati fiziologice ~i a timpului de preqatire-lneheiere. din relatia 8t = 8j' Vm Vp' ' 103 [mm/rot].1 Otel ciilit eu H RC> 60 ~i otel nitrurat cu If RB> 80 12-30 20-30 5-10 4- 1 3-6 Otel trnbunatattt HB = 320. ' (14.6 I o.avansul longitudinal al capului de honuit.4 I 0. pina la: 1. (14.

164
14.2.3. Exernplu de cclcul

Normarea tehnico la netezire

01 normei tehnice de timp la pornire

~

Se supune operatiei tehnologiee finale de netezire prin honuire un cilinm:u de eompresor (fig. 14.3), avind diametrul interior Dp = 65t&:g~g mm, lungimea lp = 96,25tO,1 mm ~i masa 8 kg. Cilindrul respeetiv se confectioneaza din fonta Fe 25 (STAS 568-75) cu duritatea HB = 200 ... 240. Se considera ca honuirea se face in doua trepte, una de degrosare ~i una de finisare. La honuirea de degrosare se indeparteaza un adaos de prelucrare simetric Ac = 0,060 mm ~i rezulta 0 rugozitate R; = 0,8 um , iar la honuirea de finisare se indeparteaza un adaos de prelucrare Ac = 0,010 mm ~i rezulta 0 rugozitate R; = 0,3 um, Capul de honuit folosit are 4 bare abrazive cu latimea B; = 10 mm. Honuirea se face pe o ma~ma verticala de honuit eu un singur ax, deci exista 0 singura piesa instalata pe masina. Dupa prelucrare, controlul dimensional se face cu un comparator de interior. Considerind ca lotul de fabricatie este de 100 bue, sa se determine norma tehnica de timp pe bucata. Rezlooare. Alegerea abrazivului, atit pentru Fig. 14.3. Cilindru de cornprehonuirea de degroeare cit ~i pentru cea de finisare, 501' 5UpUS prelucrar ii mecanice prin honuire. se realizeaza conform recomandarilor din tabelul14.1 Barele abrasive au lb = 125 mm. Intrueit lb> lp, se vor putea utiliza direct valorile timpului de baza din tabelul Ls.n, pentru R; = 0,8 [Lm(honuirea de degrosare.) Bezulta tb = z;' ·K1 • Kz' K3, unde t~ = 0,40 min (pentru T = 20 [Lm, tabelul 14.5).

= 0,196, rezultind KI = 1,08; Kz = 3,14 . 65 = 1,00 (tabelul 14.4) ~i ]{3 = 1,50 (tabelul 14.4, pentru Ac = 0,06 mm). Va rezulta tb = 0,4 '1,08 '1'1,5 = 0,648 min. in conditiile problemei date, din tabelul 14.6 se obtine tal = 1,14 min, iar din tabelul 14.7, taz t'as = 1,09 min. Pentru Dp = 65 mm, lp = 9u,25 mm, efectuindu-se un numar de dous masurar], rezulta ta = tal ta? ta3 = 2,23 min ~i, respectiv, top = tb to, = = 2,878 min. Timpii de deserviresi pentru odihna ~i necesitati fiziologice se determins cu relatta (14.11):
Se calculeaza Go, =
Bb' Zb

=. 10,4

7t •

Dp

+ +

+

+

tdl

+ tao +- fa,. = O,l(tb + tal
T:tl n
tdt

=

0,288 min

iar, in final, norma tehniea. de timp va, fi !LVT<z1=

+ tb + to, + + tao + ton = 5/100 + + 0,648 + 2,23 + 0,288 ~ 3,22 min

Pentru honuirea de finisare, R; = 0,3 [Lm ~i, intrucit in tabelul 14.5 nu siut calculate valori.ale timpului de ba-za corespunzatoare acestei rugozitati,

Supranetezirea

165

se va aplica relatia (14.6), in care CT = 1,62 (tabelul 14.3); Ac = 0,01 mm; R; = 0,3 [Lm; X = 0,7; T = 0,015 mm; KI = 1,08; K2 = 1,00. 77 1,62 . 0,01 9. . Rezu Ita tb = eT . Ac . K I' .ll.? = . 1 ,0'8 1 = ,.•. 18 lum. R~ . TO,4 ~ 0,3°,7. 0,015°,4 Honuirea de finisare se realizeaza pe 0 alta masina-unealta decit cea folosita la honuirea de degrosare, astfel incit toate marimile grupate in timpii auxiliari se repeta in aceleasi conditii. Deci fa = 2,23 min; tdt tdt ton = = 0,1 . (tb ta) = 0,245 min, ~i in final N T! = Tp;/n t~ ta td• tdo ton = 5/100 0,218 2,23 0,245 = 2,74 min. Norma tehnica de timp pentru prelucrarea eompleta prin honuire de degrosare ~i finis are a alezajului respectiv va fi
v

°

+

+

+

+

+

+ + + +

+ +

+

NT

=

NTa

+

NT!

= 3,22 + 2,74

= 9,56 min

14.3, Supranetezirea 14.3,1. Principii si notiuni de bozo Supranetezirea este un procedeu de prelucrare finala a supratetelor prin care se asigura numai 0 imbunatattre a calitatii acestora (uzual, pina laRa = = 0,1 [Lm,dar la prelucrari foarte netede se poate ajunge ~i la Ra = 0,01 [Lm). Nu pot fi eliminate abaterile dimensionale ~i ale formei geometrice a supratete101' prelucrate. Adaosul de prelucrare este mai mic decit la honuire ~i, de multe ori, este inclus in cimpul de toleranta al dimensiunii supratetei. Prelucrarea prin supranetezire se realizeaza cu ajutorul unor bare abrazive de granulatie foarte fina, care executa mi~cari de lucru eomplexe, in functie de forma ~i dimensiunile piesei de prelucrat. In general, pentru suprafete cilindrice, cinematicasupranetezirii (fig. 14.4) rezulta. din suprapunerea urmatoarelor miscari : miscarea principala I, oscilatie rec16 tilinie - alternativa, cu 0 frecventa de pina la 1500 A-A c.djmin ~i amplitudine de II 2 ... 6 mm; miscarea de avans axial 11 si miscarea de avans circular Ill. 3Ii~llll c:::s carile I si 11 sint efectuate de catre barele abrasive, iar miscarea 111 - de eatre piesa de prelucrat. Presiunea de contact dintre ~ barele abrazie ~i piesa are valori reduse, asttel incit Fig. 14.4. Cinernati ca procesutui de lucru la supranetezirc. se elimina, in primul rind, virturile microneregularitatilor supratetei. La prelucrare se utilizeaza drept lichid de ungere-racire petrol lampant sau amestec de petrol cu ulei (5 ... 25 %). Prin supranetezire se prelucreaza frecvent suprafete avind diametrul Dp = 5 ... 450 mm si Iungimea 1p = 10 ... 500 mm. Datorita avantajelor legate,

166

Normarea tehnidi la netezire

in special, de cresterea durabilitatii in exploatare a pieselor supranetezite, se urmareste extinderea procedeului ~i la supratete cu dimensiuni mai mari decit cele specificate mai inainte. Productivitatea prelucrarii prin supranetezire depinde in principal de: caracteristicile materialului de prelucrat, natura ~i granulatia abrazivului folosit, dimensiunile si numarul barelor abrazive, valorile parametrilor regimului de; aschiere, calitatea eupratetei obtimrta la operatia tehnologiea anterioara, marimea presiunii de contact dintre barele abrazive ~i piesa de prelucrat, cornpositia Iichidului de ungere-racire utilizat, tipul masinii-unelto ~i forma ~i dimensiunile suprafetei prelucrate. Pentru supranetezire se folosesc bare abrazive din electrocorindon sau din carbura de silieiu, cu liant ceramic, avind duritatea I-L ~i granulatia, in functis de ealitatea impusa supratetei, asttel : - pentru Ra = 0,4 [-Lm,granulatia 4 ... 1\1:40 ; - pentru R; = 0,2 [J.m, granulatia 1\1:28 1\1:20 ; - pentru Ra = 0,1 [Lm, granulatia JYIl4 1\110. Rugozitatea suprafetei R; obtinuts, la operatia tehnologica anterioara nu trebuie sa fie mai mare de 2 ... 3 [Lm. Presiunea de lucru intre barele abrazive ~i suprafata de prelucrat are valori optime de 1,4 ... 1,8 daNjcm2 ~i numai la supranetezirea materialelor cu duritate foarte mare poate ajunge la 4,2 .. 5,7 daNjcm2. tn general, cresterea presiunii de lucru peste 0 anumita Iimita, speeifica fiecarui material de prelucrat, nu conduce la imbunatatirea calitaW supratetei, ci, dimpotriva, favorizeaza aparitia unor rizuri adinci, ea urmare a aderentei materialului de prelucrat pe barele abrazive. 14.3.2. Determinarea normei tehnice de timp Norma tehnica de timp la prelucrarile relatia (14.1). 14.3.2.l. zirea pieselor a. Daca cu lungimea de supranetezire, se determina cu

Determinarea timpului de baza. Timpul de baza la supranetedin otel sau tonta, se determina cu ajutorul relatiilor : Iungimea barelor abrazive lb este mai mare sau eel putin egala lp a generatoarei suprafetei preluerate,

OT . Dp . K 1 - tbn . K 1 t; - ---

"

R~

[nnn, . J

(14.12)
eal-

Tabellll 14.9. \'alorile coeficientnIui CT ~i ale exponentulul x pentru ealculul ttmpulul de haza la supranetezirc
Rugozitatea suprafetei dupa supranetez.ire, Ra, urn

Tobelul

14.10. Valortle eoellclentnlui Kl pentru eulul tlmpului de baza la supranetezire

i

0,8-0,4

0,2-0,1

! . I Diferenta dintre clasele de rugozttate I.Numarul de bare lale suprafetei inainte ~i dupa prelucrare }Iaterialul abrazi:!~ dilnddis~! 1 clasa I 2 clase 3 etas e I pozitivu .e 'I I I supranetez.it -----''-C--f'-' ---'K----I ' oe icient.ul 1

i

I

Valoarea coeficientulut CT Valoarea exponentului X

I
I

0,086

I

0,067

atel
Fon ta

1 2 1 2

1,00 0,62 0,80 0,50

1,32 0,82 1,06 0,6{)

1,55 0,96 1,24 0,77

0,4

I 0,6

I

Supranetezirea

167

in care Op este un coeficient a carui valoare depinde de calitatea suprafetei prelucrate (tabelul 14.9), x - exponent (tabelul 14.9), iar Kl - coeficient de corectie (tabelul 14.10). b. Daca

t, <
tb -

lp, atunci
0'1"

n, .( lp
-

) .

TT _ ,,(1-1 -

R~ Rugozitatea
Tubelui

t,

tbn . ( - lp ) . K i,

1

[min] mmJ

(14.13)

RM in relatiile (14.12) ~i (14.13), este data in [lm.
de baza la supranetezlre
Diametrul

14.11. Timpul

pe maslnl-unelte
suprafejei prelucrate,

speciale
DpJ

de supranetezit

mm 120

Rugoz.itatea suprafetei dupa suprauetezire,

Ra,

urn

25

I

30

I

40

I

SO

I

60

I

80

I

lOO

I

150

200

, 0,8

. Timpul

de baza,

tbn, min

9-. ol0,2 0,1

0,73 0,96 1,47 2,20

0,81 1,08 1,64 2,50

0,96 1,22 1,95 2,90

1,10 1,45 2.20 3,30

1,23 1,62 2.40 3,70

1,4611,67 1,93 2,20 2.90 [3,30 4.40 5,10

1,87 2,50 3,70 5,70

2,10 2,90 4,30 6,50

2,50 3,30 5,10 7,20

In tabelul14.11 sint date valorile timnului de baza nominal tbn, in functie de diametrul suprafetei prelucrate Dp ~i de calitatea acesteia Ra, valori ealculate pe baza relatiei (14.12). Evident, daca lb < lm aceste valori vor trebui multiplicate prin raportul lpjlb' conform relatiei (14.13). 14.3.2.2. Determinarea timpilor ajutatori. 'I'impii ajutatori Iegati de Iazfi, la prelucrarile prin supranetezire, sint dati in tabelul 14.12. Timpul ajutator
Tubelul H.12., Timpul ajutator le!Jat de fazii la supranetezlre

Modul de avans a barelor abrazive Mecanic Inaltlmea lOO virfurilor 200 Manual de centra re ale rnasinii-unelte, >200 Tirnpul ajutator, 100 min 200 mm >200

0,21

0,27

0,38

0,27

0,38

0,50

pentru prinderea-desprinderea pieselor este conditionat de dispozitivul de fix are a, semifabricatului. Timpul ajutator pentru masurari de control (daca nu se suprapune pe timpul de baza) se determina in functie de mijlocul de masuraf utilizat. 14.3.2.3. Elemente ale regimului de asehiere. :tn cazul supranetezirii pieselor din otel, in tabelul l4.13 sint date recomandari privind alegerea elementelor regimului de asehiere.

j

1

III primnl rind.4. pentru un lot de piese.4.85-5.. de 10 min. Timpii de deservire tehnica ~i organizatoriea.l(tb + ta). numita ~i hidropolizare). la supranetezire.7 I - ! ! Numarul rniscarea curselor dnble pe minut efectnate oscilatorie rectilinie-alternativii mlscarll oscilatorii al barelor a barelor abrazive c.e regirnului de aschiere Unita tca de masura Valoarco paramet rului Viteza a) la b) la e) la Presiune de rotatie a piesel : tnceputul ciclului de prelucrare srtrsitul ciclulul de prelucrare prelucrarea en regim constant exercitatii de barele abrazive de barele abrazive in mrmin mrmin m/min da Njcrn ' 6-15 20-40 15-30 0. in special. Determinarea timpilor de deservire. cu duritatea HB = 140 . executata din fonta aliata cu crom ~i cupru.2. (14. introduse intre piesa de prelucrat ~i 0 suprafata conjugata (scula) de lepuit. Principii ~i notiuni de bozc Lepuirea este un procedeu de netezire care se aplica. (pina la granulatia 4). . = 0.) Aschierea este realizata cu ajutorul unor granule abrasive in suspensie.4.05 [Lm. la netezirea alezajelor cu diametre mici. cu seopul asigurarii un or conditii ridicate de precizie a formei geometrice a supraf'etelor ~i a pozrtiei reciproce a supratetelor ~i axelor piesei. prin Iepnire se ob tine 0 precizie dimensionala corespunzatoare treptei 4 de precizie ~i 0 calitate foarte buna a supratetei (uzual pin a la R. 260..5 Amplituctinea Avansul longitudinal 14. Pentru lepuire se pot utiliza ~i scule (discuri de lepuit) realizate din particule abrasive. avind 0 granulati e foarte fina.168 Tobelul 14. 'I'otodata. pentru odihna si neeesitati fiziologiee ~i a timpului de preqatire-Ineheiere.13. atunei procedeul se numeste rodare meeanica. 0 varianta a lepuirii consta in Improscarea sub presiune a suprafetei de prelucrat eu 0 suspensie de material abraziv in apa (lepuirea cu jet abraziv.14) Timpul de pregatire-Incheiere.d.dar pot fi atinse ~i valori Ii. Lepuirea 14. = 0./min mm mrmin 400-1500 2-6 0.01 [Lm.5-1. se considerii a ti. Daca rolul seulei de lepuit este indeplinit de piesa conjugata celei prelucrate. se determina cu relatia tdt + tdo + ton = O.3. pentru odihna ~i necesitata fiziologice. procedeu utilizat. Elementele regimului de asehiere Normarea tehnica la netezire la supranetezfrea pleselor din otel Elernente. in medie. 14.1.

de materialul ~i forma piesei de prelucrat. dar.Lm.granulatia Adaosul de prelucrare la lepuirea pieselor din otel are valori intre limitele 0.004-0. pentru R. in special. = 0. intre care sint introduse piesele. = 0.! I 0': a) pentrn discur i abrazive de lepuit : . en re- i I . Folosirea diseurilor abrasive de lepuit conduce la 0 productivitate mai mare decit cea atinsa in cazul utilizarii pastelor abrazive.2 [.lcarea principala oonsta in rotatia discurilor de lepuit. Iucrarii anterioare lepuirii. 4 ori mai mare decit cea obtinuta eu electrocorindon sau en carbura de siliciu. marimea adaosului de preluerare. realizata prin exereitarea unei presiuni I !ldi 9. fonta sau bronzuri dure si. . in punctele de contact discuri-piese.. i crare este necesara si 0 miscare de avans tranr-: el sversal.granulatia . prezentata mai inainte. mai rar. Determinarea normei tehnice de timp :x orma tehnica de timp la prelucrarile prin lepuire se determina la tia (14. Pentru indepartarea adaosului de prelu-':='=-:r-+~or . precizia preFig. tratate termic..granulatia b) pentru 6-3.5. pentru R. 62 HRC.granulatia . de constructie ~i aliate.Lln. intr-o colivie. Acelasi avantaj 11are ~i pasta de carbura de bor. pentru Ra = 0. axe. 14. avind 0 duritate de 55 . Cincmatica procesului delucru Ja lcpuirc.Lepuirea 169 Se pot prelucra prin lepuire supraf'ete plane ~i cilindrice. 25 ori mai mare deeit eel al carburii de silieiu sau eleetrocorindonului). . tipul masinii-unelte. In functie de diametrul suprafetei prelucrate ~i de caracterul lepuirii (preliminara sau definitiva ). 14. 14.Lm.. = 0. De asemenea. piesele obtin 0 miscare de rotatie in jurul propriei lor ndS~ " '.050 mm. carburi metalice etc... Mif. la piese din aliaje din aluminiu. folosindu-se doua discuri de lepuit. datorita pretului de cost ridicat (de 10 . M14-3I10.pent-m R.1). utilizarea ei este limitata. caracteristicile abrazivului.1 !. abrazive in suspensie : lVI28-:M:20. Cinematica lepuirii este exemplificata in fig.Lm pulberi . Cel mai bine se lepuiesc otelurile de cementare.~7:_' __ crescatoare intre diseurile de lepuit f. ---1 . pentru Ra = 0.2.. Ca urmare a vitezelor tangentiale diferite. se lepuiesc bine bronzurile dure en Sn ~i Al ~i fontele (insa fara lustru). la piese din otel... in cazul prelucrarii unor supratete eilindrice exterioare. exterioare sau interioare. 1I120-:JI14. folosirea pastelor abrazive de diamant sintetic realizeaza 0 productivitate de :3 .5.li piese.granulatia .4.05 [. Granulatia abrazivului utilizat la Iepuire este: I~-=--. Productivitatea lepuirii este influentata.5-4. De asemenea.2 [.4 fLm.

170 Normarea tehnica la netezire 14...63 i I 0. in cazul prelucrarii simultane a mai multor plese.IJ. Ra.. In tabelul 14.9 4..5 2.6 5. Otel calit 0. timpnl de haza din tabel se reduce Cll 20 %. tbn.2 6.010 I I 0. Timpul de baza se determina apoi cu relatia tb = tbn• 11..9 2. 20% stearina Ijli2% petrol Iampant)..2 0. Coellele ntl de eorectle ai timplliui de baza la Iepulrea o!el in Iunetle de marimea adaosului de prelucrare pleselor din Adaosul de prelucrare simetric.8 pentru pasta abraziva fermata din 75 . 80% oxizi de crom.2 3.4. 2.. Tobelttl 14.16) _.8 3. Timpul de baza pentru a singura piesa.1.1 4.0 pentru suspensii din carbura de siliciu Ijlielectrocorindon ~i Ea = 0.2~ ~ : 0.4 5.2.020 I 0.3 9..9 6. Dp • l1' .15).. p'ina Ja: ..4 0. la nurnarul de piese prelucrate simultan.llizarl! pastelor abrazive din oxlzl de crom.8 6. • ]{Ac (14.41 1.73 0. Determinarea timpului de baza.0 3. mm i de I i 1{Ac I 0. min . iar EA.9 4. formei Ijli dimensiunilor supratetelor lepuite ea Ijli cinematicii procedeului nu s-au stabilit relatii funetionale pentru timpul de baza al prelucrarii. q. I de hazii nominal la lepulrea a suprafetei I pieselor din o!el 'I Aria totala _ Iepuite.8211.1511. Materia lul de pre lucra t urn I I 20 _ ~O 1 100 I I 200 J 400 800 Timpul de baza.. Datorita diversitatii metodelor Ijli dispozitivelor de lepuire.2 4.9 3. cm2.4 5.0 2. I 0.65 Aria totala a suprafetei prelucrate a) pentru supratete o se determina en ajutorul relatiilor : cilindrice !J~ " . se deterrnina prin tmparttrea timpului de baza dat in tabel.2 1.14 sint date valori Tabelul 14.coeficient a carei valoare este tunctie de marimea adaosului de prelucrare (tabelul 14.2 3.14.030 I 1 0.2 2.040 Otel calit Coeficientul corectie.05 2.015 0.. ale timpului de baza nominal la lepuirea pieselor din otel.7 Ote1 necalit Obsettuilii.. 15 . 100 - [cm"] cm- (14.. Otel necalit I i I I " i~I~'-~i~.1 0.6 3.4 7..00 11.15) in care tbn este timpul de baza nominal.6 4.5 7. Ac. 3% silicagel. in cazul utilizarii drept abraziv a carburii de siliciu.8 6.5 3.. in Iunctie de calitatea supratetelor Ijli aria totala a suprafetei preluerate. . min..006 I 0. Timpul Rugoaitatea suprafe'[ei dcpa lepuire. a electrocorindonului sau a oxizilor de crom.3 2. 2 .5 4. Ea . materialelor prelucrate.008 0. In cazul ut.coeficient in tunctie de natura abrazivului (Ea = 1.~I~~1_2.7 2.i I .

16 sint dati timpii ajutatori tau pentru prinderea-desprinderea pieselor.l pp.035 legat de faza Timp ta21 min Asezarea ~i ridicarea placi! protectoare Rotirea si coborirea disculu i superior Ridicarea sl retragerea disculu i superior Cuplare a ~i decuplarea ro tat iei arborelui prtnctpal 0. respectiv lungimea suprafetei. Elemente ale reqimului de asehiere.2.5 ..025 I tal' 0.1 Timpul piesei.:.16.08 0. 3. lp sint latimea. Timpul Mfnuiri componente ajutator pentru prinderea-despr inderea pieselor de ordine al piesei Masa •• 0.19) 14. ea lichid de ungere-racire. lp sint diametrul ~i.4. q8 [cm 2'J.06 0.1 m in Prima piesa piese Urmatcarele ajutator mimriri i 0. In tabelul 14.i ta3 pentru masurarile de control. viteza de asehiere. mm.. lungimea suprafetei qs . mm.4. ale suprafetei lepuite. 100 .18) in care Del Di sint diametrele exterior ~i. 0. ta2 legati de faza . Determinarea timpilor ajutatori. presiunea de lucru discuri-piesa. 120 rot/min . kg Numarul a) luare a piesel ~i asezarea ei pe masa rna sin ii-unel te b) desprinderea piesei si deplasarea ei la locul pentru piese finite B... 4 (14. Timpul Denumirea I > 0.5 daN /cm2• Se utilizeaza. b) pentru suprafete plane S" . [cm''] 0 . pina la 100/min.17) unde Bp.050 0.2.numarul de piese prelucrate simultan . respectiv. In final se obtine ta = tal + ta2 + tas' (14. interior...01 . Timpi ajutiitoJ'i la Iepulre A.040 0.12 0. (14. 14.3. = B . 100 q.. respectiv.2. mm. Tobelul 14. c) pentru suprafete inelare re' s'£ (D2e - D2) <r . unde Dp.lepuirea 171 cilindrice. La lepuirea suprafetelor cilindrice exterioare ~i plane ale pieselor de otel se reeomanda urmatoarele valori pentru elementele regimului de aschiere : turatia discurilor de lepuit.

pentru piesa [din fig. . La lepuirea supratetelor cilindrice interioare. pina la. Se utiliseaza drept scula de lepuit un dorn din fonta (fig. pina la: la Micrometru 14. (tb + ta)' (14. pentru odihna ~i neeesitat! fiziologice si a timpului de preqatire-Ineheiere.020 mm. de piese.. Exemplu de colcul un lot. simetric.4.. b) ~i. este 0.3. se detormina cu relatia t!lt + laD + ton = 0) . mm. a. 800 rot. 62. 14. Adaosul de prelucrare. 015 (STAS 3611-80).i de rnasurat i 2-a I I-a I 2-a I-a ta3! I min 2-a I-a I 2-a Timpul ajutator. .. drept abraziv.. se apreciaz a ea.2. 6 I -i0 25 30 35 50 60 10 -I 1 ~·· 15 -I I 60 80 100 100 1<)_0 150 150 150 <)'> -i0 60 100 petrol lampant cu adaos de 2.6. 01 normei tehnice de timp la lepuire Si'i se determine norma tehnica de timp la lepuirea alezajului cu dimensiunile 0 16tg:gg~ X 60 mm..16 (continuare) I I Cudru ('.. pentru 0 valoare medie de5 min. electrocorindon cu granulatia M20 . Timpi ajutator! pentru masurari de control Mijlocul de masurat Calibru Dimensiunea de masurat mm.. este calit si revenit la ERG = 60 .4.5 % ulei ~i acid stearic.min in cazul alezajelor cu diametre mici. 14. Timpul de deservire tehnica ~i organizatorica a locului de munca ~i timpul pentru odihna ~i neeesitat! fiziologice. turatia dornului de lepuit poate ajunge pin{t la 600 . Lungnnea suprafetei prelucrate. Materialul piesei.20) avind Timpul de pregatire-incheiere. Determinarea timpilor de deservire. 14.4.172 Normarea tehnica la netezire Tabetut C. 14. la prelucrarile prin lepuire.6.11 ceas comparator I I Pa ramet ru Gasa de prccizie a mijloculu..

+ + + + + + + + + + + + +. tdt tdo ton = 0. ceea ce ar fi condus la o conicizare a gaurh prelucrate.6.Rodarea manuala ~i semime<anizata 173 . actiouarea dispozitivului de rodat este realizata mecanizat.11 min. numai la productia individuala ~i de serie mica. oxizi de crom.43) = 0. a calitatii suprafetei (pina la Ra = 0. lp' qs = 3.1 [Lm. La rodarea semimecanizata.). miniu de fier.18 0.~. La rodarea manuala.20 min. sticla. Forma sculei este conditionata de forma geometrica a suprafetei prelucrate.6 ·6 ·1 = a = 30. i~ = ton' K.27 min ~i ta3.51 kg. pentru Ra =0. Dad dornul ar fi fost previizut cu un canal rectiliniu. I I I . oxizi de bor.11 = 0.56 min.58 (Ac = 0. lemnul. KAc = 5. Preluerarea se realizeaza cu ajutorul unor particule abrazive libere (din carbura. Daea se admite 0 serie de fabricatio de 200 piese. zulta S~ = rr : Din datele problemei re- n.18 min. MH. este Ra = 0. s~ obtine tbn = 3.27 0. deci. Productivitatea procedeului este. toate componentele mi~cal'ii relative scula-piesa sint executate manual. accesul abrazivului ar fi fost neuniform pe lungimea alezaj ului. se obtine in final norma tehnica de timp pe bueata NT = Tpifn to t. 14. Masa Rezolvare. restul miscarilor fiind efectuate manual. extericare sau interioare. plumbul ~i aliajele acestuia.18 0.1 '(5. ~ ! . . cuprul ~i alezajele acestuia.Ld. ta = 0.05 min. rezulta la Iepuire (a) ~i dorn de Iepuit (b).5. cilindrice ~i coniee. Ca urmare. Obseroalie. praf de diamant sintetic etc. Rodarea manuala ~i semimecanizata Pro cedeul de netezire a suprafetelor prelucrate prin rodarea pieselor se aplica in scopul imbunatatirii preciziei formei geometriee. = 0. + + 14.14' 1. Valoarea ta2 a fost adoptata prin analogie eu lepuirea supratetelor cilindrice exterioare.16 rezulta tal = 0. scazuta.1 60 [Lm.28 min. Din tabelul14.008 mm).2 pm) ~i a preciziei dimensionare (treapta 4 de precizie). supratete profilate. .1 ·(tb ta) = (0.-=-9- b Din tabelul Ls.. care permite accesul usor al mediului abrazi v la capatul interior al alezajului de prelucrat. Dornul de lepuit este prevazut eu un canal elicoidal. Se pot prelucra prin rodare suprafete plane. precum <~i la tmbunatatu-ea contactului efectiv dintre suprafetele conjugate respective. in general..43 0.43 min si. Se Iolosesc ca materials pentru sculele de rodat : fonta. Piesii supusa procesului de lucru ~l KAc = 1. ta2 = 0. Calitatea impusa a suprafetelor preluerate piesei este aproximativ 0. Intrucit Ka = Fig. tdl tao ton = 5/200+ 5. Materialul dispozitivului de rodat are in general 0 duritate cu atit mai mica cu cit creste duritatea abrazivului utilizat.14 cm".56 = 6. rodarea manuala ~i semimeeanizata aplicindu-se in prezent.05 0. amestecate intr-o unsoare si introduse intre placa sau dispozitivul de rodat ~i suprafata de prelucrat. de silieiu.

0.05 1.1'7. Ra = 3.4 6.1 3. abaterilor geometrice ale suprafetei.17 se multtplica cu coeficientul de corectie mentionat in tabelul 14. Pentru alte valori ale calitatii suprafetei rodate 9i ale adaosului deprelucrare.1 ---Sticlii 3. dat in tabelul 14. La rodare el trebuie sa fie cit mai uniform.05 mm. otel. Timpul open~tiv la rodarea pleselor din orel Materialul piesei conjugate (scula) Aria supratetei rodatc..360. l~ll' 5 2.1 9.2 . Regimul de aschiere la rodare este caracterizat prin valori mici ale vitezei de aschiere (5 . abaterile de forma.63 si de aria suprafetei prelucrate.O.40 4.I 174 Normarea tehnica la nelezire Faotorii de influenta ai productivitatii operatiei de rodare sint: caracteristicile materialului de prelucrat ~i ale abrazivului utilizat.40 0.17 corespund urmatoarelor conditii de prelucrare: contactul relativ dintre suprafata rodata ~i placa de control (determinat cu ajutorul vopselei indicatoare). 63io.18.) manuala 0. Adaosul de prelucrare este determinat de . Tubelul 14.5 10. 0. ~ 8. dimensiunile ~imaterialul sculei de rodat.03 .0 4. include ~i consumul de timp pentru-verifioarea vizuala periodica a suprafetei rodate.ii functionale intre timpul de baza la otel prelucrarile rprin rodaresi parametrii proi Rugozt t atea suprafetelor p relucrnte cedeului de lucru.40 zata este mai mic decit eel corespunzator 0.02 .L6 i 0. urn tabelul 14.7 1 - 9. 80/1. in I Ra.3 1.86 2.6.0 1..38(.00 3. Pe baze statistice. aria suprafetei preluerate. calitatea prescrisa a suprafetei de prelucrat. Este evident 0. Tobelul 14.1 4.00.marimea.10 mm.0.46 °..03 0.17.04 4. timpul operativ dat in tabelul 14.2 fLm..2 Pilla in prezent nu sint generalizate relat. Valorile adaosului de prelucrare la rodare sint cuprinse intre 0. Fontii Rodare Rodare zatii Rodare manuala sernimecani- Tirupul operat iv. cm2 Tipul rodarii 3 5 I 8 l 12 ! 20 I 30 1 50 1 80 1 120 1 200 I 300 1 400 1 500 .56. Coefielentl de eoreerle ai timpului operativ la rodarea pleselor din 1---1-' j . abaterea de la planeitate a suprafetei. in functie de materialul plaeii de rodat 1. 50 .11 0. pentru a evita producerea unor noi abateri de forma.. marimea adaosului de prelucrare.4 operativ la rodarea manual a sau semimeca1 Coef t cientul de corectj e nizata a supratetelor plane ale pieselor din .27 2.10 2.40 0.41 3.iv scazute (~ 2..30 0.40 1.8 0.701.. admisibile ale suprafetei rodate etc.9 5.16 3. calitatea suprafetei rodate.32 1.08 1. mm 3.70 2. forma. 0..4 2. Valorile timpului operativ curpinse in tabelul 14.51 2.02 0...80 rodarii manuale.10 mm.7 2.17 sint date valori ale t.5 daNjcm2).18.7 7. adaosul de prelucrare.:00.3 2.64 ca timpul operativ la rodarea semimecani1.77 1.7 0. Timpul operativ. 100 %. generate de asehieri inegale. min 1 \0.07 1.240. 30 mjmin) ~i prin presiuni de lucru relat.45/0.impului Adaosul la I rodare.00.W 1 0.

Pot fi prelucrate prin ~lefuire supratete plane.6. are o influenta mai mare asupra timpului de baza decit latimea Bpa aceleiasi suprafete (fig. 70 f.025 fLm. influenteaza rnarimea adaosului de prelucrare la slsfuire sau lustruire. iar miscarile de avans sint executate de piesa.dupa frezarea de Iinisarc.7). Factorii principali ce infl uenteaza produetivitatea preluorarilor prin ~lefuire ~i Iustruire ~i. . gica anterioara. Cinematica proStarea suprafetei. prelucrarea nemaifiind rationala din punet de vedere economic. Lustruirea.. urmareste numai eliminarea microneregularitatilor rezultate din prelucrarea anterioara ~i obtinerea unui aspect lucios al suprafetei prelucrate.llefuireaare drept scop eliminarea neregularitatilor de pe suprafetele piesei ~i imbunata~irea calita~ii acestor suprafete (pina la R.6. obtinuta la operatia tehnolocesului de lucru la lustruire. bumbae. la slefuirea supratetelor plane si profilate.m. forma supratetei prelucrate. De altfel.llefuireaeste un procedeu de netezire care se realizeaza cu ajutorul unei paste abraz ive depuse pe periferia unor discuri din filtru.dupa frezarea de degrosare.rii anterioare. 14. implicit. e~te data de rotatia discului de ~lefuit. masurata perpendicular pe axa discului de slefuit (in domeniul lp> 80 mm). la cresterea diametrului se mareste ~i portiunea activa a pinzei abrazive. $Iefuirea ~ilustruireo de bozd 14. Miacarea principals. marimea parametrilor regimului de aschiere .50 fLm).7. realizarea acestor eonditii prin lustruire ar conduce la consumuri mari de timp. de revolutie ~i profilate.l. Nu se impune respectarea unor conditii dimensionale ~i nici modificarea Iormei geometrice a suprafetei piesei. marimea timpului de baza sint : dimensiunile suprafetei prelucrate . Fig. realizata cu ajutorul unor pinze (hirt ii. iar miscarile de avans . 14. Adincirnea stratului superficial defect. In mod analog. caracterizata prin rugozitateasupratetei ~i prin adineimea stratului superficial defect. La lustruirea en pinze abrazive a suprafetelor cilindrice sau conice ale pieselor rotative. = 0.dupa strunjirea de degrosare.05 fLm. .mi~carile pinzei abrasive de-a lungul suprafatei de prelucrat. care participa la procesulde lustruire. Aceasta deoarece. caracteristicile fizico-mecanice ale materialului de prelucrat .lll. miscarea principala fiind rotatia piesei.Prelucraroa se poate executa ~i cu discuri elastice cu Iiant de cauciuc. 20 fJ. lungimea suprafetei are o influenta mai mare asupra timpului de baza decit diametrul. are urmatoarsl« valori : . in functie de natura prelucra. 60 . pisla.. benzi) abrazive.1. piele etc.la lustruirea foarte neteda ajungindu-se pina la Ra = 0. 50 urn . starea suprafetei obtinute la operatfa tehnologica anterioara : calitatea impusa suprafetei prelucrate prin slefuire sau Iustruire . Principii ~i notiuni 1. lungimea lp a supratetei.~Iefuirea fi lustruirea 175 14. Se preluereaza suprafete de revolutie. 1. La Iustruirea neteda se pot realiza suprafete cu Ra = = 0. j I .

1).nfe~:------------~------------Regimul de aschiere la slefuire 1?i Iusoars RaJ J:1m Sletuire I Lust ruire truire este caracterizat prin urmatoarele valori ale parametrilor sai : 0. pentru lp> 250 mm.19.timea~i.05 I ! I I 40-32 32-25 25-12 I 12-6 6-5 I i I 4-M28 \ IM20-M14. mm.015-0. Bp1 lpsint H'i.. lungimea suprafetei prelucrate (fig. Calitatea supraplna la: 14.040 0.. respectiv.. in functie de calitatea supratetei obtinuta prelucrarea anterioara slefuir ii .5 .176 Normarea tehnka la netezire . Ks. (14. cilindrice ~i profilate ale pieselor nerotitoare din otel.0700. Deterrninarea normei tehnice de timp Norma tehnica de timp la prelucrarile prin slefuire ~i lustruire se determina cu ajutorul rela.1.015 Tobelul 14.0800. 20 [.2.030-0.0400. 25 . la coeficient de corectie.2 1.040-0. pentru lp < 80 mm. Marimea adaosurilor de prelucrare la slefuire ~i lustruire. in primul rind.3 3.050-0. Granuhl!iH abrazivului v iteza de rotatie a discului slefuit.6.20. KI .4 I 0.2 I! I 1.4 0. coeficient de corectie. x KI K2 K3 - exponent. coeficient de corectie in functie de marimea adaosului de preluerare ~i de calitatea supraf'etei slefuite .040-0. .2 0.6 I 0.010-0. B~5 .2.19.070-0. 20 m/so la sterutre ~i Iustruire i I I Calitatea impusa a suprafetei Ra.tiei (14..100 25.0 I 12. Ml0-M5 14.060 0.3 \ 3.dupa strunjirea de f inisare.020-0.. i~~~r. . 250 cm.8 0. 14.7).090 0. 15 [.018 0.080-0.dupa rectificare.Lm.21) in care: OT este coeficient ce depinde de forma suprafetei prelucrate (tabelul14. 8 . : 40 m/s.6 0. este data in tabelul 14.6.018-0. timpul operativ se determina cu relat ia top = eT . x = 1 .012-0.Lm. x = 0. viteza truire. de granulatia abrazivului utilizat (tabelul Adaosuri de prelucrare. in functie de natura materialului de prelucrat .ffi ..0300.20). pentru lp = 80 . Determinarea timpului operativ. 6. Tabelul 14..030 0.050 0. utUizat I de de rotatie a piesei de Ius10 . l~ .. in functie de calitatea suprafetei obtinuta la operatia tehnologica anterioara. Adaosuri de preluerare Oalitatea supratetei dupa slefuire sau la slerulre ~i Iustruire Iustruire este determinata..(J.21).012-0.8 Granulatla abrazivului I I I 0.8. Kz .1 I 0.uP. a: = 0. La slefuirea suprafetelor plane.5 6. 14.

55 I 1.~Iefuirea ~i lustruirea 177 Valorile coef'ieientilor de corectie K1' K2' K3 sint date in tabelul 14.40 - suprafetei exprlmata - - - B.2 de corectt e K 1 0.70 0.90 1. )!<::teria!ul de prelucra t In functie de I 1. 315 33 I . pentru aceleasi valor i ale parametrilor Bp ~i lp.16 0.m prelucrate.06 0. A c.23 si 14. ea urmare a conliguratiei snprafetei prelucrate. la ~lel uirea pieselor din ojel en aj utorul din ptsla sl fetru A.1 0.00 1. unde AD este adaosul de prelucrare.00184 0.8 0. Valorile mai Planii sau mar i ale timpului operativ la slefuirea 0. 12 - c.. necalite Ojelur i calite !O!elUri refractare] I Alia je ! ! 1.21) penCoeficien t uJ eT tru K1 = K2 = K3 = 1.25 1.30 1.03 0.001250 Tubelul 14. prelucrate calculate pe baza rela.75 materialul de prelucrat i.00 1. In Iunctle de rugozitatea suprafetei prelucrate!. In tabelele 14. In functie de calitatea Diferenra dintre calitatea suprafetei ina inte ~i dupa slefuire.tiei (14.ii de marimca Rugoaitatca suprafetei 0.24 sint date valor ile t.22.55 0.00 1.impului operativ la slefuirea Lungimea suprafejei prelucrate.impul operativ este aproximativ proportional eu Ae.80 1. Tabelul 14. Forma suprafetei < 80 I 80-250 I >250 eu ajutorul discurilor din pisla ~ifetru. restul conditiilor fiind identiee.10 0..25 1.04 0.00 1. Coeflelenti de eoreetie ai tlmpului dlscurllor operatlv. se expliea prin micsorarea. IDlTI I 1.21. in primul caz .25 - - 0.00368 0.60 plane sau cilindrice.000625 cilindricii supratetelor profilate.0066 0.16 1. Se observa ea t. Valorile eoellelentulul GT din relatia (14. l{3 Ii 1.40 terrnorealst ive Aliajele alurniniului Coeficientul de corectie.25 1.0132 0.6 0. Adaosu! de prclucrare.80 1. mm suprafetelor pieselor nerotitoare din otel.00 1. in comparatie cu cele corespunzatoare supratetelor Profilatii 0.25 1.22.55 1. a ar iei de contact disc-piosa. 4 clase de rugozitate 2 clase de rugozitate 1 clasa de rugozitate c.4 Coeti cientul adaosului de prelucrare Ra.00 0. p. inainte de slefuire in c1ase de rugozitatej Coeficientul de corecjie K2 3 .55 1.21) ..

62 0.94 1.84 1.28 0.60 2.30 0.40 5.68 2.48 0.21 0.31 0.39 0.872.80 0.20 3.30 0.59 0.54 0.45 0.50 4.4910.51 0.340. 83 0.78 0.96 1. min 20 25 30 40 50 60 80 ilOO 125 !160 200 250 300 400 500 600 800 11000 0.46 0.27 0.23 0.38 0.26 0.21 0.04 1.62 0.23 0.·15 0.24 0. Timpul operativ la sletulrea en discuri din pish! ~i din fetrn a suprafetelor pleselor nerotitoare dill ofel A~ Suprafcte plane sau cilindrice Bp.34 0.502.62 0.37 0.07 1.10 2.35 1.44 0.76 1.67 0.30 0.54 2.721.390.60 0.37 0.77 2.60 4.26 0.42 0.19 1.) i 50 Timpul operativ .160 0.93 1.59 0.33 0.40 0.10 2.52 0.23 0.30 0.71 0.59 1.00 0.34 0.320.802.27 0.57 0.04 1.36 0.35 0. Ip~ mm Funduri de canale Litimea suprafetei 50 I prelucrate.770.SO 0.55 3.20 2.04 1.9.17 0.25 0.69 0.853.50 4.96 0.46 0.361.32 0.27 O.40 3.29 0.33 1.10 3.55 1.40 2.80 0.80 0.68 0.37 0.15 0.22 0.96 1.80 3.64 0.41 0.38 0.84 1.80 3.21 0.21 0.22 0.79 0.22 1.68 2.57 0.14 0.0.55 1.65 1.06 2.66 0.103. 6510.50 1.30 1.34 0.80 0.36 0.3710.28 0.87 1.54 0.80 0.20 4.41 0.18 0.35 0.55 0. mm 80 .03 1.00 0.44 0.28 0.32 0.30 0.77 0.36 0.47 0.11 1.65 1.49 0.29 0.70 0.78 0.30 0.41 0.23 0.79 0.82 0.87 2.60 0.24 0.87 0. 10 min I I 20 I I 25 30 I 4.5210.21 0.26 0.20 2.34 0.29 0.24 1.80 0. mm La!imca suprafejei prelucrate.40 0.70 5.54 1.66 0.21 1.98 1.70 0.351.21 0.12 1.97 1.721.33 1.33 0.19 0.40 1.47 0.37 1.19 1.70 3.13 0.410.24 0.2.54 1.40 0.90 2.39 0.30 0.16 0.002.3010. mm 15 Pere]! interior! 15 I 20 1 25 1 30 I 40 ! I I 70 I toP.60 0.59 0.25 1.45 0.15 2.0.26 0.27 0.42 0. se calculeaza cu . 31 0.52 0.3 2.62.20 0.148 0.45 1.55 0.90 4.04 0.185 0.88 2.23 0.67 0. cu ajutorul discurilor din fetru sau pisla.10 1.73 0.55 0.49 0.47 0.42 0.52 1.24 0.88 1.85 1.26 0.41 1.31 0.46 0.19 0.30 1.24 1.93 2.76 0.62 1.67 0.37 1.25 0.88 1.33 0.62 0.159 0.73iO.90 0.27 0. 90 Bp.20 0.37 0. ~ I 20 25 30 40 50 60 80 100 1125 160 200 250 300 400 500 0.73 0.310.26 0.26 0.98 1.82 0.40 3.96 2.53 0.43 1.19 0.90 1.16 0.23 0.20 0.16 0.47 1.40 0.40 0.65\ 0.56 0.55.20 2.26 0.70 3.68 0.23.50 3.36 1.71 0.36 0.20 4.68 0.99 1.57 0.26 0.34 0.183 0.39 0.57 2.98 1.09 1.30 0.50j 3.83 1.48 0.20 - - 0.37 0.50 0.10 0.91 1.40 0.44 0.440.00 4.57 0.14 1.52 0.292.39 0.63 2.83 0.21 0.46 0.48 0.40 0.32 0.89 1.33 0.34 0.22 0.45 0.0.32 0.72 2.16 0.33 0.33 0.88 1.38 0.91 1.17 1.44 0.30 2.21 0.71 0.20 1.185 0.59 0.57 1.08 1.52 0.35 0.90 l I Timpul operativ pentru slefuirea suprafetelor cilindrice sau conice ale pieselor rotitoare.68 0.17 0.33 0.620.81 0.37 0.20 0.45 0.07 1.70 0.42 0.20 2.151 0.40 0.09 1.21 1.03(.40 -- - B! Pereti interiori ~i funduri rectangulare Tipul suprafejei de canale slefuite Lungimea suprafetei prelucrate.73 0.30 0.23 0.63 0.95 0. 20 I 25 I 30 I 40 I 50 Timpul I 60 I I 100 I I 10_0 I 160 I 200 to».54 0.30 0.59 0.76 0.77 2.43 O.50 0. Lungimea Lp a suprafetei prelucrate.42 0.46 1.57 0.28 1.18 0.20 0.49.178 Normarea tehnica la nelezire Tabelul 14.88'0.78 1.36 0.20 3.30 2.45 0.62 0.00 1.50 3.00 0.56 0.540.28 1.26 1.98 2.22 0. 73 0.26 0.57 0.90 3.72 2.62 0.81 2.25.70 3.56 0.24 0.13 1.

66 0.42 0.56 0.32 prelucrate Ra. mm .08 1.60 0.25 \ suprafetei 0. D p' lp sint diametrul ~i respect iv.32 1. Forma supralejei prclucrate < 80 80 . .42 0.28 0. mentionate care are valorile in relatia (14. interioarii 0.74 0.29 0.55 0.22) mm Lungimea suprafetei prelucrate. Coeflelcntl de eoreetle ai tlmpulut operativ la slefulrea supratetelor pieselor din ojel en diseuri din fetru sau llisla .60 0.78 0.32 0.56 0.58 1. mm I prelucrate.64 0.27 ~i 14.02 0.22.34 0.00 1.$!efuirea ~i lustruirea 179 operativ profiIate la sletulrea eu diseuri ale pleselor nerotitoare Lajimea suprafetei Tabelul 14. K3' (14. K2 .00 1.72 0.00245 0.24.37 0.40 0.84 0.26 0.92 2.74 0.40 0.52 0.46 0.40 0.24 1.62 0.84 0. exponent. 55 1.14 0.80 1.25 1.66 0.66 2.37 0.08 0.76 0.80 0.25 0.14 1.46 0.76 2. min 20 ')-.00 0.57 1.40 - - - - coeficient de corectie in functie de marimea adaosului de prelucrare simetric ~i de calitatea suprafetei prelucrate (tabelul 14. I 25 I 30 I 40 I 50 I 60 I 80 I 100 ------'-------'-------'------'------'------!-----.72 0.00196 0.80 0. top.!..78 0.46 0..60 0.31 0.96 1.000815 relatia top c~.28 sint mentionate valor i ale timpului operat iv la slefuirea suprafetelor cilindrice sau conice.36 0.25) .00 1.88 1.00 1. cu ajutorul discurilor din fetru sau ptsla.36 1.36 1.00707 0.000655 0.18 1.60 0.14 2.94 1.25 1.00885 0.20 1.44 0.28 0.63 \ 0.96 1.84 0.48 0.10 1. D~·5 . Valorlle eoeflelentului C.66 0. - 0.05 0. urn in eare : I 0. K2' ]{3- coeficienti de corectie dati in tabelul 14.22) Adaosul de prelucrare simetric ACI Rugozitatea 1.25.96 1... l~ . Tirnpul din pislii ~i Ietru din otet Bp.92 1.64 0. exterloara sau conica. In tabelele 14.80 1.92 1.28 0.00 1.56 0.22)..88 1. pentru KI = K2 = K3 = 1.26). exterioare sau interioare. lungimea suprafetei.52 0.56 Tabelul 14. ale pieselor rotative din otel.52 0.10 1.26.42 0.16 I 0.45 1. din relajla (14. KI Tobelul 14.----20 Timpul operativ.68 0. mm a suprafetelor Lungimea lp a supraf erei prelucrate.) 30 40 50 60 80 100 125 160 200 0.52 0.54 0.52 0.46 0.03 0.04 1. calculate conform relatiei (14.60 0.80 1.08 mm Coeficientul de corecjie Kl c~ este x KI coeficientul ce depinde de forma suprafetei prelucrate (tabelul (14.32 0.12 - - 0.21). 250 e- 250 Ctllndrlca Cillndrlca sau cornea.68 0.

21 0.87 0.03 1.50 3.60 1..61 0.35 0.66 2.tia t op = 0.97 2.21 0.84 1.50 0.31 0.55 0.70 4.10 3.90 3.33 1.56 0.60 8.69 0.46 0.lG 1.60 5.791 0.19 0.24 0.28 1.37 0.32 0.90 3.91 1.89 1.20 2.19 1.03 1.20 3.39 0.90 6.61 0.55 0.86 2.49 1.52 0.81 2.88 1.53 0.20 0.47 0. Ac RO.60 1.27 1.40 0.50 2.08 2.56 0.49 0.28 0.69 0.35 0.91 2.59 0.22 0.10 4.75 0.19 1.74 0.32 0.17 1.94 1.56 2.59 0.90 5.11 1.22 0.31 1.50 0.40 4.25 0.45.40 4.17 1.50 0.63 0.49 0.85 1.63 0.45 0.59 0.63 0.81 0.67 1.46 1.40 - 0. eiIindrice sau conice.10 0.97 1.18 0. ale pleselor rotitoare din otel.27 0.63 0.29 1.44 0.35 0.20 12.83 0.06 1. ptna la Lungimea suprafetei prelucrate [PI mm 1 20 I I 25 I 1 30 I 40 I I 50 I 1 60 I I I 100 I I 125 I I 160 I I I 200 Timpul operat iv tp mill 2 3 4 I 5 6 7 I 8 9 10 II 12 20 25 30 40 50 60 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 Tabelul 14.36 0.11 1.28.:}5 0.70 0. ellludrle e sau conlee.24 0.73 0.02 1.16 2.90 3.71 2.130 Tabelul 14.25 0.35 0.35 1.43 1.30 5.89 1.66 0.20 5.76 0.21 1.50 7.19 0. eu ajutorul pinzelor abrazive.28 0.51 0.40 2.44 0.80 7.90 1.73 2.84 2. 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 I 0.44 1.82 2.00 - La Iustruirea suprafetelor cilindrice ale pieselor rotitoare din otel.10 0.80 3.30 2..45 0.14 1.56 0.51 0.14 0.45 0.10 6.60 3.05 4.80 5.37 0.70 4.73 0.57 0.480.28 0.44 0.20 5.24 0.25 0.22 0.34 0.37 1.80 4.00 3.impul operativ se determina ell rela.10 1.90 - I 0.80 3.17 0. en diseuri din Ietru sau pIslii.60 - - - operativ la slelulrea supraietelor lnterloare.33 1.18 0.60 4. mm 100 Lungimea suprafetei prelucrate lp.61 0.:37 0.40 0.51 0.26 0.98 1.42 0. ale pteselor rotltoare din otel.50 3.62 0.76 2. t.91 1.40 0.20 0.39 0.53 0.10 0.83 0.65 1.3) ~4 .35 0.50 0.09 2.46 1.71 0.99 1.30 0.44 0.98 2.43 0.09 1.40 0.47 1.69 0.40 0.50 3.44 0.50 4.39 0.05 1.60 5.93 2.15 0.13 1.34 0.33 2.80 2.20 - 0.35 0.56 0.24 1.45 0.28 0.30 5.49 0.03 2.64 0.63 0.33 0.22 1.49 0. '1.10 5.21 0.50 3. mm 20 I 2~ I 30 I 40 I 50 I 60 I 80 I I 125 I 160 I ZOO Timpul operativ i».60 0.90 3.36 0.K 1 2 3' (1.42 0.94 1.60 0.91 1.41 2. K .47 0.45 a .04 1.03 1.53 0. Tlmpul 0.40 5.25 0.29 0.20 2.83 1.81 2.28 0.70 0.08 1.10 0.90 3.61 0..30 0.99 1.7S 0.35 0.35 0.28 0.17 0.53 2.51 0.76 0.40 0.53 1.40 1. .49 1.05 1.75 2.10 2.61 0.31 0.40 0.39 1.25 1.22 0.60 3.64 0.:02 0.00 I 0.10 4.55.10 2.30 0.50 3.80 2.93 1.11 1.60 4.20 6.10 0.80 :3. TImpul operatlv Normarea tehnica la netezire la slefulrea suprafe'[elor extertoare.61 0.49 0.30 2.65 1.27.73 0.08 2.60 4.90 0.91 1.97 1.90 O.79 0.19 0.27 0.59 0.40 4.10 4.42 0.30 0.86 1.91 2.76 2.70 7.32 2.02 2.52 1.71 0.58 0.30 6.49 0.33 1.66 2.30 2.44 0.74 0.72 0.70 3. 80 mm.78 0.68 0.80 3.55 0.62 1.60 13' 30 3.56 0.79 0.23 0.80 5. 0.89 1.lG 0.73 1.80 3.32 0.70 0. min l ~ i I I 20 25 30 40 50 60 . K .50 4.41 0.50 0.50 0.40 3.30 0.76 0.06 5.20 0. 0.66 0.24 1.24 0.34 0.89 0.70 4.42 0.26 0.45 0.038' lp .20 4.36 0.69 0.40 0.41 0.26 0. eu ajutorul discurilor din fetru sau pisla Diarnetrul suprafejei prelucrate DJ'.60 0.29 0. D~·25 .30 2.29 1.27 0.60 5. Diametrul suprafejei prelucrate Dp.33 0.22 0.82 0.45 1.

14. lungimea suprafetei H.5510. in cazul unei diferente intre calitatea supraietei de inainte ~i cea de dupa Iustruire de 1-2 clase.25.in tabelul 14. K2 = 1. 16 1.0011. K3 Dp. coeficient de corectie in funetie de calitatea supratetei inainte de Iustruire .5811.6.00 1.::.3l. .2 I -I 1.3. lp sint diametrul Tabelul ~i: respectiv. in cazul prelucrarilor prin slefuire cu discuri din fetru sau pisla sint date in t abelul 14.).iv (Iuarea piesei ~i punerea ei la loc.. pentru prelucrar ile pr in slefuire ~i Iustruire.0.. In functle de materialul de prelucrat Matertalul de prelucrat o [el R3 necali t Otet caltt I Olel refractar I AJia je t~rmorezist ive I Alia jeJe alumi n iului Coeficientul de corectie 1. mm.0 I -I 2.71 10.2.iv pentru lustruire se determina multiplicind valorile date in tabelul 14. timpilor de deservire ~i pentru odihna ~i neeesia Ioeului de munca. 70 0..? Coeflcienrll (le cOl'eclie al tlmpulul operatlv la lustrulrea de l'otalie diu ojel. Determinarea timpilor ajutatori.1011. coeficient de eorectie in functie de marimea adaosului de preluerare (tabelul 14.8911. = K2 = K3 = 1.20. (tabelul 14. I -I 01~ O.0 Cocficicntul de corectie RI 0.15 ./..0. In cazul suprafetelor sferice. 1. prelucrat mm.60 In tabelul 14. Minuirile de nimpi ajutataori care nu sint cuprinse in t. Pentru suprafetele cilindrice sau conice prevazute ell canelur i. acoperirea cu praf de creta a supraf'etei.$Iefuirea ~i lustruirea 181 in care: Aa este adaosul de prelucrare Kl K2 simetric. iar timpii pentru odihna ~i necesitati fiziologice . 14.2.impul operat.78 B.22/1. 3. en piUz{1 sau htrtle ahraztvri pleselor A. in functie de natura materialului cilindrice. prin h s-a notat inaltimea calotei sferice respective.32.30 I 0. examinarea periodica a suprafetelor piesei etc.30-A cu coeficientul K = 1.30 sint date valorile timpului operativ la lustruirea suprafetelor pieselor rotative din otel pentru K.0 I 1.0.4111.3. 1. t impul operat. in timp ce pentru diIerente de 3 clase de rugozitate. in Iunctie de mar imea adaosului de prclucrare Raportnl dintre adaosul de prelucrare real ~i eel Jl1cnlionat ill tabelul 14. sint dat i in tabelul 14.S I 1.29).29).40 1. coeficient de corectie.33. K2 = 1. Timpii pentru deservi rea tehnico-organizatorica I.20 .:) 2.2.6. Determinarea tali Iizioloqiee.

8 0.230 0.2 1.40 0.41 0.170 0.60 1.160 0.050 0.71 1.3 0.20 0. mm Racordari eirculare Diametrul mediu al racordarii.122 0.22 0..035 0. pentru I 80 I 120 I 200 Timpul cperativ lungime de 10 mm.25 0.65 0. TlmpuI operatlv la Iustrulrea pieselor de rotatie din otel.46 0.02 1.13 0.24 0.035 0.17 0.200 0.2 3.4 0.35 0.30 0.6 0.30 1.43 0.8 0.25 3.160 0.012 0.290 0.80 1. Suprafete Raportul h Dp Rugozitatea suprafetei prelucrate Ra.060 0.170 0.27 0.140 0.2 1.360 B.050 0.39 0.200 0. min 3.35 0.30 0.50 0.27 0.2 0.2 1.230 sferice 0.58 0.51 0. Raza racordarii.250 0.30 3.36 0.28 2.240 0.40 0.25 1.2 3.90 4.2 1.190 0.30 0.190 0. 14.200 0.018 0.14 0.018 0.80 0.41 2.25 0.20 3.170 0.80 3.00 0. IJ.97 3.70 0. cilindrice sau conice Dp.035 0.86 1.26 1.035 0.51 0.92 0.25 0.35 0. eu pinza sau hlrtle abraziva Al Suprafe\e est.050 0.00 2.30 0.87 1.180 0.012 0.20 0.ID II Diametrul suprafejei 10 sletuite 50 0 Adaosul de prelucrare simetric AC1 mm I 20 I 30 I top.140 0.80 1.95 - c.025 0.32 V. mm 10 la: i 20 I 30 I top.18 0.015 0. mm.025 0.23 2.15 0.4 0.55 0.02 1.120 0.75 1.92 0.2 1.130 0.70 1. 6 0.30 0.260 0.60 2. Rugozitatea suprafetei prelucrate Ra.050 0.77 1.220 0.2 3.78 2.{.6 0.11 1.220 0.43 1.250 0.025 0.35 0.6 0.65 1.00 - I 0.38 0.59 7 8 9 3 3.180 0.33 0.50 0.8 0.30 0.40 2.22 0.12 0.ID Diametrul suprafejei Dp.025 0.011 0.90 0.25 3.8 0.310 0.45 0.42 0.00 1.l.2 0.8 0. 30 I Tirnpul 50 operativ I I 120 I 200 mm mm 1 I 2 I 3 4 I 5 .11 0.18 0.35 0.70 5 I 10 .63 1.50 2.00 1.95 0.95 1.69 1. plna la: Rugozitatea suprafetei prelucrate Ra.95 2.79 1. pina la: 80 top.035 0. 0.136 0. [Lm Adaosul de prelucrare simetric ACI 20 I .91 1.72 1.09 0.30 2.13 1.I loterioare. pina Adaosu1 de prelucrare Ac.44 0.6 0.02 0.50 I 2.270 0.280 0.8 0.50 0. .29 0.4 0.28 0.040 0.140 0.rioar.20 0.6 0.45 0.70 2.54 0.182 Tabelul Normarea tehnidi la netezir.6 0.4 0.025 0.40 0.60 1.24 0.75 0.050 0. nun.2 1.4 0.45 0.58 0.56 0.103 0.40 1.58 0.81 1.320 0.80 3. 50 min I 70 Timpul operativ.70 0.40 2.98 1.035 0.060 0.35 0.220 0.30.4 0.58 0.58 1.050 0. mm.50 0.78 1.31 0.018 0.19 0.27 2.025 0.25 0.040 0.012 0.25 0.

37 0.04 1.025 0.67 4.30 1. min 0.74 6. timpii auxiliari de fazii.4 0.15 1.35 I 0.41 0.2 1.$Iefuirea ~i lustruirea Tabelul 2 183 14.16 3. min 1.70 0.60 4.012 0.8 0.61 0.60 D.2 1.61 Obseroatii. 6 7 . Iegati de faza lcgati %.73 2.87 0. iar co mplexe sau profilate.G5 1.06 B.75 0.04 0.68 6.1 I I Timpul tal" min I 0.8 0. 4 6 .92 4. . mlnuiri Iuarea cirpd sau vatii.18 1. to».45 0.35 Tabelul 14.23 2.025 0. cm2 __ I I 20 I I 30 I I 50 80 I 120 i 200 I 300 I 500 Timpul ia2.85 3.12 1.35 1. date in tabcl.74 1.82 frontale 0.16 6.20 1.80 2.30 2.20 1.55 1.00 1.50 0.050 0.05 I 0. plane in cazul prelucrarii se miirese eu 40 un or suprafets suprafete de complexitate timpii sau cilin drlce.85 1.95 1.31.57 2.22 5.13 1. 0.018 0. mm 5 8 suprafejei 12 20 prelucrate.04 I 0.80 3.28 3.02 I I 3 I 5 r I 8 I 12 I 16 I 20 0. preluerate..52 0. se micsorcaz a cu 10 %.54 2.46 I 0.6 0. mm. Iegati de faza.05 0.64 1.40 1.60 7. 30 lp.72 Timpul operativ.40 I 0.42 0.90 0.04 1.40 1. Timpii medie.018 0.73 1.53 I t 0.75 1.73 1.91 3. praf de creta sau : examinarea ajutatori In cazul la loc a tltonulul.47 0.35 0. In cadrul timpilor unei bucati suprafetei unor de tifon.28 2.15 2.00 30 0.2 0.03 I 0.80 1.035 0.51 0.15 1. dati in tab el.035 0.23 0.24 5.012 .90 0.lID .40 0.04 1.035 0. »: .30 0.80 0.91 1.62 0.40 2. 3.35 2.00 5.2 I 8.34 0.2 3.60 3.6 20 0. timpii din tabel se micsorcaza ajutatori cu 25 %.67 0.6 0. Timpi ajutlitori legali de Cua Aria supraietei data cu praf de creta. kg I 0. 0.8 0. Timpi ajutator! la preluerartle prin sleluire A.17 3.012 0.10 0. Timpul ajutiitor pentru prinderea-desprioderea piesel Masa piesei. eorespund supratcte Simple.01 1.72 2.75 1.30 (continuare) .30 0.35 (de capilt) 0.94 4.58 1. Suprafcte Rugozitatea suprafctei preiucrate Lungimea Adaosul de prelucrare Ac.4 0.20 1.05 I 0. 8 9 3.58 1.42 0.050 0.050 0.07 3.29 2.55 0.95 1.03 I I I 0. plna la: 40 50 65 100 Ra.42 4. 1.85 0. ajutiitorl punerea legatl de faza darea unei eu stnt cuprinse cirpei urrnatoarele a supraretei vatei.56 0.48 0.45 0. Daca supratetele slefuite nu se dau cu creta.60 1.43 2.83 0.018 0.4 0.2 1.26 0.92 1.85 2.025 0. 2.60 1.

kg.75 kg (fig.itoaro pinzii sau hlrtie abraziv a.0 8.0 4.0 Tobelul 14.0 15.iv special en bands abraz.5 7. Tirnpul de deservire tehnleo-orqanlzatorlea prln slefulrc a Ioculut ~i lustruir e Normarea tehnicii la netezire de muneii pentru {ll'elucral'i Tipul prelucrarii priu slefuire sau lustruire Materialul de prelucrat I Timpul de descrvire tehuica fdt.0 7. de top I deservire organizatonca toa. Lungimea suprafetci prelucrate (normala in directia radiala) este data de relatia lTJ = (De - Di)!2 = (65 .184 Tabelul 14.J .0 3.3. iar adaosul de prelucrare (tabelul 14. Iiezolcare. Exemple de calcul 01 normei tehnice de timp la slefuire ~i lustruire 14.018 mm.0 3..8 [J. TimpuI de odihnu ~i neeesitatl fiziologice la prclllcrarile prln slemlre ~i Iustruire Masa piesci. Sa se determine norma tehnica de timp. Pentru suprafata frontala (in elara) a talerului supapei.m.0 6.0 4.0 10. 14.0 10. Banda abraz iva are granulatia 4. din top In dispozitiv pe masina-uncalta Disc sau handa de slef'uit Pinz a sau hirtie abraziva (manual) Disc sau banda dc Iustruit 4.0 3.35)/2 = 15 mm.0 5.3.1.0 6. Lustruirea eu banda abraziva.0 6.33.32. calitatea suprafetei obtinllta inainte de lustruire este Ra = 0.0 2.0 7. Lustruirea se face en un dispozit.0 3. Piesa de Iustruit se instaleaza pentru prelucrare intr-un dispozitiv cu bucsa elastica ~i virf de centrare.0 otei Aliaje Otel Aliaje Otel Aliaje neferoase refractare ~i neferoasc Lustruirea pieselor rotitoare cu pinzii sau hlrtle ahraziva cu Lustruirea pieselor rot.0 rn mlini 8. folosind suport portscula neferoasc 3.6. ~ri din ! TimPlll.8).0 3.iva cu turatia maxima de 200 rot/min. ~'o din to» Slcf'uirea pieselor rotitoare discuri din ptsla ~i fetru Sletuirca pieselor nerotitoare discuri din pislfi ~i Iet.0 6.0 2.19) este Ac= 0. ModuI de f ixare a piesei in timpul prelucrarii Scnla de slef'uit Ilustruit) 1 plna la: I 3 I I 5 I (}'o 10 I > 10 Ttrnpul ton. .0 14.ru cu Orel Aliaje refractare Cll ~i ncf'eroase 4.0 7.0 4.6.5 9. Se supune prelucrarii mecanice de lustruire cu banda abraziva 0 supapa din otel 41 ON 12 (STAS 791-80) en masa de 0.0 4.0 3.0 3.

33 se obt.34. Slefuirea en disc din fetru sau plsla. tabelul 14. astfel ca timpul pe bucata va fi NT = top' (1 0..4 kg. '~I 'd- .02. Plesa supusa proeesului de lueru la slefuire.03· top...06· top.413 min) este luata din '\L. iar timpul pentru masuratori de control ta3 = 0. se obtine top= 0.4 urn ~i pentru lp = 15 mm. 9 14..6. ton = 0.. Sa se determine norma de timp la slefuirea piesei din fig. I 200 M.11 0.41 0. din tabelele 14.:. '- ~. Supapa supusa proeesului de lucru la Iustruirc.06) = 6. unde tOJl = t~p ta = 5. 14.02 0. L Of .11 min.I·· 720 \ . = D'" ~i + + I + + + + + 1 .i14.tOJl' tdo = 0.~lefuirea ~i lustruirea 185 Din tabelul 14.iv va fi tal = 0.6 cm". Pentru celelalte suprafete J lustruite. pentru 0 arie 1 totala a piesei de 137. Timpul ajutator pentru prinderea ~i desprinderea piesei in dispozit.2.11 . top fiind timpul operativ legat de prelucrarea suprafetei (tabelul 14. contectionata din otel 40 C 10 (STAB 791-80) ~i avind masa de 3. pentru 0 calitate a suprafetei dupa lustruire Ra = 0.Fig. 14. Celelalte componente ale t.2' .30.03 0.30)..11 min.5 -'" I :I s ( 7.8. /0.273 0. ealculele sint centra\\ lizate in tabelul 14.775 min.impul operativ.21 min.21·1. 14.413 = 6."I --. Pentru condrtiile de l}re.impilor ajutator! sint cupr inse in ---H t.ine tat = 0.9.6.9.I / . f.3. Valoarea timpilor ajntatori legati de 100 \ faze (0.31. pr in interpolare.llefuirea se face cu un disc din fetru cu dia#¥ .32 :. lucrare date. 8 If Fig.89 min.

10 200 50 3.2 0.4 1.05 3.015 Dp = 65 0.3.631 0.976 - 0.0 1.12 0.2 0.operat iv din crare prafe.V2 0.9 1.660 - metrul Dd = 200 mm ~i latimea de slefuire.2 0.0 0. 14.2 0.0 1.018 Dmcd r = 20 --2.09 --. Adao- i K.2 3.05 90 20 90 20 1. --0. Deoarece auprafetele slefuite ale piesei trebuie sa aiba dupllo prelucrare Ra = 0. mm Tirnpul pentru masuratori de control lUS~:l1irellu5truire 1 Frontal a (inelara) 0.3.!om (fiind deci 0 diferenta de patru clase de rugozitate .05 0.2 0.850 0. Date nentralfzatoar e pentru exemplul de ealeul 14.2 0.0 1.2 0. IJ. Ra.2 0.3 1.8 0.2 0.018 -Dex = 65 Dint = 35 0.3 1.10 0.039 0.305 1.470 1. p.161 1.31) ajutatori Timp IT'Imp' pentru ajutator! masuraIega ti tori de de fazll (tab.2.11 0.3 1.--0.0 3.413 TOTAL 5. Rugozitatea suprafetei inainte Rezlovare.4 0.4 --- 48+18 2 = 33 --- - = 4 Cllindrlca 0.l.4 1. al sUP. Tirnpi Timp pentru prindeTimpul rea-desoperat iv prlnderea piese i (tab.0 3.938 1.m.2 0.2 0.555 18.011 Dp 18 lp = 100 = 1.2 3.12 3.05 0.0 1.2 0. al suprafetei Forma geomet rica a suprafelelor Lun.230 = 11.11 Tabe/ul 14.31 } Nr. slefu.14. ip) Bp.457 1. Ui!isul de gimea mea Timpu l Ra.10 0.05 0. = 32.0 1.800 1. R.41 0. mm Dirnensiunile supraferei.2 0.638 0.4 1.6.2 3.4 1. re-des14.23 (tab.033 = - - 0.2 3.4 --2 Conlca 0.2 (.093 0.11 - --0.05 0.m prelususu.3 1.186 Tabelul Normarea tehnicCi la neiezire 14.3 1. Bd 60 mm. Date centralizatoarepentru exemplul de ealeul 14. Calitatea suprafejei.10 231 231 200 200 120 100 15 15 70 70 100 90 0.305 1.328 --.0 (tab.3 1.6.065 0.2 3.920 0.9 1.34.638 1. tei tei ~~a~~-Idupa Aemm 14.3 1.2 0.3 - ----.8 0.4 1.10 0.22) 1 2 3 4 5 6 7 S 9 to Cllindrica Cillndricii Plana Plana Plana Fund perete Perete lateral interior Perete lateral interior Capat fund perete Capat fund perete Total 3.4 1.I K3 1.31) Nr.4 t» = 15 0.35.4 1.3 1. I dupa Adaosul de prelucrare Ac.273 0.--0.1.12 0.14 0. control 14.12 --.30) prindere pies a ajutatorl Timpi ajutatori Iegat! de fazll (tab.3 1.775 0. J.m Forma suprafejei inainte prel. err.prafetab.14.631 1.--3 Racordarea t»= 8.9 1.470 1. legat de prelucrarea suprafejei Coeficienti de corecjie K.09 0.19) mm mm ire Ire Calitatea supratejei.2 0.2 0.161 0.slefu-. 14. eft.555 - 0.10 200 50 3.0 0.033 1.05 0.--0.8 0. Timpul operativ legat de prelucrarea suprafetelo Timpi Timpul Timpul de opera t iv instata(tab. Timpul operativ.940 --- --.12 - - - 0.065 1.4 1.

163 = 22. Rezulta top= 18.23-B.705 min. Valorile timpului operativ pentru supraf'etele 1. 5. se va efeetua initial 0 ~lefUITe preliminara eu abraziv (electrocorindon) avlnd granulatia 8 ~i apoi slefuire final a eu abraziv de granulatie M28. 7. 10 sint luate din tabelul 14.35.920 0. 8 din tabelul 14.073) = 19.ti corespunzator unei ar ii totale a suprafetelor lustruite de aproximativ 612.32 9i 14. ton = 0.093 0. Timpii ajutatori legat.660 min) sint determina.660 = 19. ~i pentru (tabelele 14.$Iefuirea ~i lustruirea 187 Intre calitatea supratetei inainte ~i dupa ~lefuire). Toate calculele privind timpul operativ legat de prelucrarea suprafetelor piesei ~i timpii ajutatori sint centralizate in tabelul 14. tda = 0.23-.Ai iar eele pentru suprafetele 6.03 0.073 top. + + + + + + . in final se obtine HT = top ·(1 0.92 min.06 top. 9.06 0.706 ·1. 4. 2.33) td! = 0.8 cm".033 0.03 top. 3. de faze (0.

. IV. 15. in fig. Prin aceasta metoda se supun prelucrarii mecanice cole mai diferite piese ca forma ~i marime . respectiv. eu opt axe principale ~i actiune succesiva. In fig. 15. iar in al doilea caz lucreaza simultan 32 seule aschietoare. pentru prelucrarea mecanica a unei coroane dint-ate. sau a aceleiasi roti dintate (fig.4.5 se prez inta schema de reglaj a unui strung carusel semiautomat en opt axe principale ~i actinne succesiva. 15. Dupa cum se observa.\ Capitolul .1. pe diferite masini.W'111~. cu sase axe principale ~i tunctionare continua. Introducere Prelucrarea prin aschiere cu mai multe seule simultan a aparut ea 0 necesitate pentru cresterea in continua-re a product. a).b).at.2 se prezinta schema de reglare a unui strung similar. In fig. pentru prelucrarea mecanica a unui butue din fonta turnata. la prelucrarea mecanica luereaza 22 scule aschietoare simultan.1 se prezinta schema de reglare a unui strung earusel semiautomat.1 ~i 15. iar in al doilea caz lucreaza simultan 81 scule. 15. pentru prelucrarea mecanica de degrosare a unui arbore in trepte. lucreaza simultan 32 seule.~.stria ~on. Asttel. Dupa cum se observa.. 't~.2 la ambele strunguri se p1'elucreaza cite sase arbori simultan. la pozrtiile de lucru 11 ~i. Dupa cum se observa din fig. 15. trei dintr-o parte ~i trei din cealalta parte. pentru prelucrarea mecanica prin indexare dubla a doua roti dintate diferite (fig.iv it. 15. 15. degrosare ~i finisare.structoare de masini si ea posibilitate de introducere a progrcsului t ehnic m industria constructoare de masini-unelte. 15.:I"~ ~ I!I . . In primul eaz lucreaza simuItan 42 seule asehietoare.unelte.~. 4. In mod similar se pot stabili schemele de preluerare mecanica a celor mai diverse piese. La pozitiile' VII ~i FIll se burghiaza ~i alezeaza opt gauri care vor asigura fixarea coroanei dintate pe butuc. iar in fig. In primul caz lucreaza simultan 48 seule. 4 si 10. pentru prelucrarea mecanica de finisare a aceluiasi arbore. cu mai multe acule aschietoare simultan.j"li~ NORMAREA TEHNICA LA PRELUCRAREA PRIN A$CHIERE CU MAl MULTE SCULE SIMULTAN 15. acestea se preluereaza simultan la.3 se prezinta schema de reglare a unui strung semiautomat.4 se prezinta schita de reglare a unui strung carusel semiautomat.ii muncii in indu. In fig. Se observa ca pentru a asigura preciz ia poz itiei reciproce a suprafetelor 1. cu opt axe principals ~i actiune succesiva.

__ .2 I i I I I 't!!!47 I ][ .•.~..J I ][ Fig.Introducere 189 tE 1135 (M2. --...:- - --.~ •. Schema de reglare a unui strung carusel semiautomat cu sase axe principale ~i actiuna continua pentru prelucrarea mecanicii de degrosara a unui arbore in treptc..J .1... I I· I .. 15..~-~ L __ ~~--_.

2.:~=-=.r---~ L___ I.~1 ~ _ (' . /~][ I . 15. I I ..--''-..-~---=iS... 11 .I..~. ~---. Schema de reglare a unui strung carusel semiautomat cu sase axe principale ~i actiune continua pentru prelucrarea mecanica de finisare a unui arbore In trepte.- .1 ~--~ r---~J\ L c# I "==1 I i I rt----~ _J -J I t=-~~=.( ~---.r---~ r L ::::-~-.i- )\ ~ -u i .190 Normarea prelucrdr]] cu mai multe scule simulton ][ I~ '\ -n~)()I r ....~ .-~ .:I~~-~~ I ~I ~ /I ][ Fig.. ~_ r--- - ----:---1 .

Inlroducere 191 <j:. Schema de reglare a unui strung carusel eu opt axe principale la prelucrarea .3. Jll!l unci coroane Fig.lY y Yl Yll dintate.2!-a? '252 y . 15. !!l/J +qQ22 Jl[ Y1l .. I II Jl .OO.

Yl1I I V . __ l'l iii / / / > n C ~~ n C ~~/ ~.. ctintate difcrite. 15.W =iD YI/ rnecalliei! 3 b YJJf I/O a n iD I/O C Fig. I N ) JI[ J[ I~ ~ <j n (1!Jl r. cu lndcxare : dubhi : a= a doni! ro li a 3' ::I ii' ..][ J!!.I A 1. '" I BM~==:::. e.U 0 z iii a a 3 y "D __/2>- :. 1<4 3 ~. Schema de reglare a unui strung caruse] cu opt axe principale la prelucrarca . J!lIl ~ ~ '-.. b .) ~ JTl[. ~ .. ss . . ..IT .. -- Y... .4.a accleiasi rot i dint ate.

315 .1) in care semnificatia termenilor a fost def'inita in cap.2. Schema de reglare a unui strung carusel. 13 - c. pentru preluerarea mccanica a unui butue din Ionta turnata. (15.5. 3. se determina cu relatia NT = Tp1/n + tu + ta + tat + tao + ton [min ]. cu opt axe principale ~i actiune succcsiva. la prelucrarea scule simultan. 15. Determinarea normei tehnice de timp mecanica eu mai multe Norma tehnica de timp pe bucata. 15.Determinarea normei tehnice de timp 193 3 Fig.

Lungimea de deplasare L se calculeaza cu relatia L = 1 + 11 + 72 [mm]. la masinile de refulat piulite (210 . 270 min) ~i la masinile de frezat rot. mm/min. In t impul de pregatire-incheiere se introdue 15 .i dintate eu tambur (200 .ductivitate.194 Normarea prelucfirii cu mai multe scule simuHan 15.se explica prin neeesitatea inlocuirii tuturor dispoz it ivelor de stringere a portsculelor ~i sculelor.ivelor pe masini-unelte de mare pro- .. Va .2. In tabelul 15. 300 min). mm..ii de lucru. Marimea timpu1ui consumat pentru schimbarea reglajului masinii-unelte .. Determinorea timpului de preqotire-Incheiere Timpu1 de pregatire-incheiere. 30 min pentru stu-diul documentatiei tehnice. fie prin <came. iar i . maniabilitatea eehipamentului tehnologic folosit.{180 .ipur i de masini-unelte pe eare se Iucreaaa cu mai multe scule simultan. In tabelul 15..2. 15. Dupa cum se observa din tabelu115. stabilirea unor noi regimuri de aschiere.. Schimbarea reglajuJui unei linii automate pentru 0 piesa noua necesita un consum de timp cuprtns intre 1 ~i 2 schimburi. Determinarea timpului de bczo Timpul de baza se determina tb = L· ifva cu relania [min].glajului diferitelor t. la strun-: gurile automate cu patru ~i sase axe principale pentru prelucrarea din bara ..1 se prez inta norrne medii de timp pentru schimbarea ~i reglarea individuala a sculelor ~i disposit. noi limite pentru cursele de 1UC111 ale scu1elor. 420 min)..2. in cazul masinilor-unelte ee lucreaza en rnai multe seule simultan.2. (15.2 se preztnta norme medii de timp pentru schimbarea re. depinde de Ielul masinii-unelte.mentare realizate simultan ~i de complexitatea piesei de realizat.3) .viteza de deplasare a sculei sau semifabricatului in directia avaneului. timpul maxim se consuma pentru schimbarea reglajului la semiautomatele eu sase ~i opt pozit.numarul de treceri ale seulei asohietoare pe suprafata de preluerat (de obieei la prelucrarea mecaniea eu mai multe seule simultan 'a = 1). felul prelucrarIi ~i numarul sculelor aschietoare folosite in garnitura de reglaje. eare sint determinate fie prin Iimitatoare. (15.2) in care L estelungimea de deplasare a seulei aschietoare in directia avansului.1.. in functie de numarul operatiilor tehnologice ele.

0-40. 6 'N Cl) t> freze melc ptna la m=8 mm cutite disc de mortezat..0-80. de I retezat. frezc de lamat eu diametru pina la 50 mm.0 6.lungimea de patrundere a sculei.6 0. '0 " .0 30. adincitoare.0 Portcntite Mandrine..0 - Dornuri speclale 30-60 •• '"' " ~ . iar viteza de deplasare Va .1t [mm/min].4) Tabelul 1i.unelte Felul Poz.0 0. Dispozitive manuale Dispozttlve pneumatiee ~i hidraulice Dispozitive pcntru roti coniee 10-20 20-50 4 5 . ~ ~ . in contact cu suprafata de prelucrat. (). dispozitive Dispozitive de gaunt eu stringerc manuala Dispozitive eu stringere pneumatica Capete multlax Dorn de freza Dispozitive pneumatice ~i hidraulice 60-150 40-60 Burghie.0 5.3-0.0 . Po. 2 eu stringere I lconica leu ~u~ub rapid a 0. eu diametrul 11.0-lS.0 4. iar l2 .Determinarea normei tehnice de timp 195 in care l este Iungimea efectiva de deplasare a seulei aschietoare in directia.0-10.:l -. ptna la m = 6-8 mm severe cutite de rabotat dantura eapete de Irezat dantura pentru tifieat pentru tificat pentru tificat masinl de recexterior ~i plan masini de recinterior masinl de recflira virfuri 5. 3. mm.5-5.~ •.0-8.0 30-70 15.0-20.. mm. mm. (15.0-6. eu sectiunea pina la 40 x 40 mm 2..0 6. 40-80 6.35-0.0 6. 30... tarozi. Brose rotunde plate ~i profilate S.1.5 eu coada 3 Freze cu dinti aplicati si flansc.0-10.0-8. min Tirnpul..65 10-20 20-30 30-45 10-20 Freze: disc.0 11S0-300mml 300-500 lS.0 10.0-80.0-8. II alezoare.eu relatia Va = s. .0-10. Tipu! sculelor raschietcare Degrosare de tlmp pentru sehimbarea ~i reqlarea Indlvldualii a sculelor ~i dlspozltlvede mare productlvltate prelucram I Finisare min I! Dispositive I i ~i scule auxiliare Timpul de schimbare.Z.. NOl'me medii 101' la maslni. ~ •.0-6.0-25.5-4.0 6. frontale.lungimea de depasire a sculei.. de interior.S-4'sI4.0 is ~ t> '" Dispozitive de tndreptat diseuri abraztve Mandrina masinii de rectificat interior Rigla de sustinere la maslna de rectificat flira virfuri 5. I 11 -I I Cutite de strung normale. II .0-6.0 30.:l ..ti sau v" = 8z .0 25-45 I .0 40.0-60.7-2. avansului.

scule Dispozrtivc. Dispozitivc 40-235 Dispozitive. reglaj Universalc. virf'uri Dispozitive. dornuri. rotjmin (sau c. dornu ri 200-300 de strtngcre.avansul de lucru in mm pentru fieeare tai~ al seulei (la prolucrarea mecanica cu seule cu mai multe tai~uri). Bacuri capete de honuit de rulat filete 90 50 50 in care 8 este avansul de lucru. I 1 2 . scule Dispozitive de stringcre. sabloane. clasticc. pcntru preluerarea din bare Linii automate ell 4 . scule Dispozitive. cutlte reglarea meeanismelor de lucru Dispozitlvc. capete portscule. de sculc ce lucrea aa simultau Cc se schimba CH prilejul modificarii reglajului Timpul de schimbare totala a reglajului. n . came etc. penc.).schietoare. . ! I I \ 11 . La prelucrarea mecanica eu mai multe scule simultan se determina t. sabloane protscule. scule Universal. modificarea pozi tici mecanismului de lucru Garnitura de scule de refulat Garnitura de scule de rctulat D 10 suruburi piulitc 150-210 120-150 210-270 60-90 30 50 60 60 11 12 13 14 15 16 Masini de gaurit en capcte multiax Strunguri universale Masini verticalc de hrosat Masini orizontale de alezat Masini verticalc de frczat ~i orizon talc rotl Dispozitive de ghidare. universal cu antrenor.3 4 . scule Dispozl tive. portcutitc. iar ea timp de baza pe operatie se adopt a timpnl de baza eel mai mare de la una dintre fazele tehnologice.? l\'ol'me medii de timp pentru sehimbarea reglajului mm e produetlvltate la maslnl-unelte de POZ'I Tipul rnasinilor-unelte Xr .d.?i 8 pozittt de lucru Masinl de Irezat roti dint ate multi axe eu tarnbur Masini de reetificat exterior ell mai multo discuri abrazivc Strunguri semi automate ~i automate en un ax principal Strung carusel eu cap revolver Masini de hrosat verticalc eu dou a pozitll Masini de Irczat roti cu dinti elicoidall Masini Masini de refulat dc rclulat conice 10-50 Universale. bucsc.5 I Strunguri scmiautornate cu 6 ~i 8 axe principale Strunguri automate cu 4 ~i 6 axe principalc. realizata de fieeare scula aschietoare. came.impul de baza pentru fiecare faza tehnologica.J \ . scule 17 18 19 Masini de mortezat dint ate Masini Masini de honuit de rulat 2 1-2 2 Dornuri. iar z . scule 210-420 180-300 10-30 420-8'10 6 ? 8 BW5e specialc Capetc portcutite .196 Tobelul Normarea prelucdrii cu mai multe scule simultcn 15.numarul de tai~uri ale seulei a. brose compuse 120-150 120-150 60-!JO 120-150 scule. dornuri.turatia de lucru sau numarul de curse duble pe minut. portcutite. scule Universale. sabloano. portcutitc. poansoane lVIatritc. poansoane 4-30 1-2 1-:) 1-10 1-5 Dornurl si capete portcutite.jmin). ! I I . 2-10 2-7 4-12 4-10 Discuri abrazive. scule.iHatdlc. min. 8. . mm/rot (S2uU mm/c. .d.

3. avansul pentru celelalte carucioare se 'la alege in asa fel incit toate carucioarele sa termine lucrul aproximativ simultan. .Determinarea normei tehnice de timp 197 15. 0.iculaa-itati in comparatie cu prelucrarea mecanica cu 0 singura scula aschietoare. b) la prelucrarile mecanice de finisare cu alezoare. Se determina in functie de marimea adaosului de prolucrare. Ca ~ila prelucrarea mecanica eu 0 singura scula. b) daea avansul de lucru este Iimitat de una din condit iile de verificare se micsoeraza avansul la valoarea maxima admisibila de aceasta conditio de verificdu'e.s. acest avans se va numi avans limitat. avansul real va avea valoarea avansului maximum admisibil rezultat pentru una dintre seulele aschietoare . Micsorarea vitezei de aschiere este determmata de urrnatoarele cauze : * Pentru determinarea regimului de aschiere la prelucrarea mecanica pe masini-unelte de mare producttvttate vezi "Calculul adaosurilor de prelucrare ~i al regimurilor de aschiere".2. tarozi ~i baeuri de filetat. Avansul de lueru. avansul este prescris ~i nu se poate modifica. de Picos C. Elemente ale regimului de cschiere *) L~1stabilirea parametrilor principali ai regimului de aschiere in cazul preluera. avansul se alege din normative eit mai mare posibil ~i se verifier" apo i in functie de: rezistenta sculei. Viteza de asehiere. ~-In toate celelalte cazuri.iv . ' e] daca sculele asehietoare sint instalate pe carucioare diferite ~i pentru unul din carucioare avansul este limitat de una din conditiile de veriticare. puterea de actionare a masinii-unelte. Micsorarea avansului sub (0. 1974. viteza de aschiere la prelucrarea mecanica cu mai multe scule simultan este mai mica decit viteza de asehiere la preluerarea mecanica cu 0 singura scula aschietoare. cu exceptia urmatoarelor cazuri : a) la preluerarea mecaniea a unor oteluri austenitice ~i a alter materiale ale CarOl' propr ietat. deoarece perturba procesul de lucru al sculei.i de prelucrabilitate impun respectarea stricta a unei anumite viteze de aschiere . 1 . Pentru adoptarea avansulu i real de lucru. rigiditatea sistemului tehnologie.040 .a.. pot intervoni anumite par'ticularitati : a) daca constructia masinii-unelte impune necesitatea ea toate seulele sa lucreze eu acelasi avans sau cu marimi proportionale. In unele cazuri. Adincimea de asehiere.05) mm/rot nu este admisibila. Edltura tehnica.rii meeanice cu mai multe scule simultan. Bucuresti. pentru care schirnbarea unei anumite viteze opttme de aschiere duce la inrautatirea calitati! suprafetei. . intervin unele part. de exemplu la filetare. Se recomanda ea indepartarea adaosului de prelucrare sa se fad't intr-o singura treeere. Viteza de aschiere la prelucrarea mecanica cu mai multe seule simultan este in general mai mica viteza de aschiere la preluerarea mecanica cu 0 singura scula aschietoare. rezistenta mecanismelor de actionare a misearilor prineipale.. 465-605. p. precizia de prelucrare ~i calitatea suprafetei. partea a III-a.

a carei valoare se stabileste conform indieatiilor date in cartea tehnica a utilajului. disparind in acest fel ~i timpul de control (ta5). se mie~oreaza. a sculelor asehietoare este mai mare decit la preluerarea eu 0 scula aschietoare.3 se prez. viteza de aschiere pentru a micsora temperatura de stabilizare a sistemului tehnologie.inta valori orientative pentru parametrii regimuri101' de aschiere la prelucrarea meeanica cu mai multe scule simultan. • Prin scula limitativii a vitezei de aschlere se tntelege acea scula care.198 Normarea prelucdrii cu mai multe scule simultor» a) durabilitatea optima. eaelemente independente ale timpului ajutator' apar : timpul de prindere-desprindere (tal)' timpul pentru comanda masinii-unelte (ta2) ~i timpul de evacuare a aschiilor (ta4). timpul ajutator se determina in functie de particularitatile constructive ale masinii-unelte respective. In condi tifle in care ar lucra independent. se determina timpul de ma~ina.unelte de mare productivitate. viteza de aschiere se va rednce sub viteza de aschiere determinata. controlul pasiv se face prin sondaj ~i t impul pentru acesta se suprapune cu timpul de baza. in cele mai multe cazuri dotate ~i cu aparate de corectie automata a reglajului. pentru a micsora influenta deformatiilor termice ale elementelor sistemului tehnologic asupra preciziei de prelucrar«. la piese de mare precizie. In tabelnl15. in raport cu viteza optima de aschiere pentru scula limitat iva. In anumite sttuatii. eu respectarea conditiilor precedente. De asemenea . . 15. deoarece cheltuielile legate de schimbarea ~i reascutirea sculelor cresc aproximativ proportional cu numarul sculelor a~chietoare din garnitura de reglaj . avindu-se in vedere existenta unui numar multiplu de surse calorice. iar pentru toate celelalte scule se miesoreaza viteza de aschiere. se determina viteza optima de asehiere pentru seula limitativa.apare suplimentar timpul de deplasare (indexare) a semifabricatului de la 0 poz itie de lucru la urmatoarea (tal). intruclt se lucreaza pe sisteme tehnologice de prelucrare mecanica reglate in prealabil la dimensiunea de Iucru. In acest caz nu se ia in considerare timpul pentru luarea aschiilor de proba (ta3) deoarece reglarea la dimensiunea de lucru a sistemului tehnologic de prelucrare mecanica nu se face dupa metoda aschiilor de proba. b) la prelucrarea mecanica de finisare.4. Determinarea timpului ojutctor La normarea tehnica pentru preluerarea mecanica pe masini. viteza de aschiere ee rezulta din respectarea acestei conditii . determinindu-se din condipia vimpului de ma~ina identic. ar avea viteza minima de aschlere. iar pentru eelelalte scule aschietoare se va adopta. b) daea se impune ea scula aschietoare sa lucreze cu acelasi avans in unitatea de t imp.. care apare numai la burghiere. De asemenea. se reduce viteza optima de aschiere pentru toate seulele (sau 0 parte din ele) in afara de cea Iimitatrva . viteza minima de aschiere poate fi cornuna rnai multor scule aschietoare. c) daca se impune ca timpul de ma~ina sa fie identic pentru toate seulele aschietoare. Pentru 0 parte din sculele aschietoare sau pentru toate sculele cu exceptia eelei limitative*). in urmatoarele cazuri: a) daca constructia masinii-unelte impune respectarea unui anumit raport intre vitezele de aschiere ale sculelor. Ca urmare.2.

. 0.. llegimuri de asehiere recomandate la preluerarea meounlea pe maslnl-unelte de mare productivitate (la deqrosare : adincimea metlie de asehiere t = 3 mm. pln a la 0 500 mm prelucrari 24-36 20-34 45-90 45-85 36-48 32-45 I I 75-235 70-130 eu mai multe cutite.S.. alternativii.lDeterminarea normei tehnice de timp 199 Tobelul Lti. prelucr ari meeaniee plna la 0 500 mm Strunguri automate canicc din bara Masini de ganrit la 75 mm). 1) alezarea otelului eu duritatea 50.. avansul s = 0...6 mm/rot. pina la 0 1000 mm Strungurl semiautomate smgur a x principal. 0... m/min Strunguri simple eu tnaltlrnea virfurilor pentru de 150. In tabel: 145 HB. si orizonlale seule simultan 10-24 8-18 18-32 18-32 28-44 28-44 18-361) 80-180 70-120 <5 Masini-agregat de gamit ..06 eu mai multe fin (eu diamant). la Ilnlsare : adincimea medie de asehlere t = 1. s ~0. 0. 62 HRC 91a fontei cu duritatea pinli la 2) viteza de aschiere se dii. 500 mm Strunguri carusel cu cap revolver.. s rnultlaxe pcntru prelucrari 18-34 me- 14-32 ptna cu un ax principal (burghie = 0. 3) miscare de rotatle : 4) miscara reetilinie- .2 mm/rot Fclul Degrosare prelucrarfi Flnisare Tipul rnasinilor-unelte Scule din otel rapid Scule eu placute dure I Scule din ojel rapid Scule din ptacute dura Viteza de aschiere.035 mm/rot mono ~i bilaterale.2 mm. avansul s = 0.1 .08 . 0..3 .25 mm/rot Ma~illi de frezat Masini Masini de frezat de alezat vertieale s = 0..15 mm/rot brose brose obisnuite circulare - Ma~ini de hrosat orizontale si vertieale 6-10 20-32 - Masini Masini de frezat roti de severuit dintatc 24-32 - abrazive 28-45 35-45 Masini de reetifieat Diseuri 20-352) 5021 Masini de honuit ~i superfinisat t Obseruaiie. cu un pentru prelucrari mecanice 18-32 pentru 50-80 45-80 40-55 28-74 27-60 50-100 45-90 26-38 24-38 40-55 70-165 65-100 65-120 Semiautomate cu mai multo axe principale. in uils .

desfacerea sistemului de fixarc? luarea piesei. fixarea semifabricatului eu mancta sau levier. asezarea lui in bacuri.1j11_t>:'-.14 0....u~ _. depunerea piesei de stelaj. tal> Normarea prelucerii cu mai multe scule simultan ill masiui-uuelte sernlautomate jlodul de prindcre unlversale speelale ~i automate pentI'll prelucrarea pe- Masa piesei.08 I 0. Contlnutul lueriirii consta in Iuarea semifabricatului.08 I 0.~t'icr:J _I f:\. '_'!'-'I~h. fiira cheie [ [ 1 1 1 1 1 '--- 3 In universal eu membrana.-\ .:</1 1 I 2 In universal secti- 0.09 I 0.200 Tabelul t s. Bazarea se face pe supralata ciiindricii exterioarii rezultatii de la laminare sau prelucrata prealahil. Tlmpul de prindere-desprlndere.08 I 0. I b! n 0.5 la: 8 Poz. pina 0. I bricatului a semifaSchi ta dispozitivului tip i 1. I \ .11 10. fara ehcie I~~ ill I/{~_r .10 I 0..v.~~}::r'!.«.14 onat.12 0.17 r I1 ~':'~~f1!. "h§lf. min 1 In universal cu baeuri. : ~ -.07 I 0.111 0. 1.'~. kg.~~r·1 ~~~~.09 I 0..'1 j'"if ._1u -'.~~\~ ~ * y.::!·~. 2. ..16 ~!!2f1i'\~3-- eu perett subtirl (de tipul I bucseIor) Obsettraiii.J..~~~f ~ -. I. pentru piese 0.. • / ~1 1--1--1--1--1---'---- :."A 1 ". -- -"Gi-~·' F"l' f.0 1 3 [schija dispozit ivului tip) II 5 I I 12 Tirnpul. eu centrarc automata.?".

burghielor se comanda manual. ncciitoarc cu suruburi \'~\\\':J .15 10. 0. timpul de comanda a masinii-unelte este indicat in cartea tehnica a ut ilajului.rcare ~i timpul de prindere-desprindere ~t semitabricatului este mai mic sau eel mult egal cu t. mandrina.•.gel'('a.22 I . Tlmpu! (le prludere-desprlndere.08 -Obset catii.__ I . 0.18 10. Iixarca scmijabricatului. . I ncntru Cu mancta dispoxiti vului cu stnngcrc I .metoda de comanda a mi~caTilor principale sau axu iliare.. comanda se face cu pirghie. 'I'impul pentru evacuarea aschiilor (ta4)...~"~' ~~.1. [pcntru recti[Iicarea interi!oan! a rotilor ---Idi:l.ilor.601°.67 ~urllburi __ 1 __ 10.impul de baza.020 min.88 1. 'I'impul de comanda a masinii-unelte (ta2) se determina in functie de ..20 1 .9311. kg.te cilin2 drice __ I 1 IIn ICll maneta 10. pentru preluerarea 201 pe 15.27 I 0. In eazul comenzilor automate. deslacerca sistcmului de fixarc.8 se prezmtii normative pcntru t. In tabelele 15. maslnl-unelte semiautomate sl automate Masa piesei. 12 10. Conunutul lucrant consta in luarca semijubrlcatului.'i fixare adoptata in vederea :preluc:r81'ii mecanice.ehnica <:1 utilajului.'" ~\:'~+~»J 3 --I 4 \ rec'Uficarca ! interioarji a --)-~j~~ ! '~1~~ IraPlor din1ate . in cazul burghier ii. se determina din capitolul 9.\1 etcda de fixare I 3 I 5 I 8 I rnin 20 12 Timpul. 0.00 11.. taz = 0. sau cartea tehnica a ut ilajului.--. 2. _ I f<. pina la : 17>106:1 de asezare :p [a semifabricatului oz'1 Ischija dispo zit ivu lui tip) I Schija dispozf tiv ului tip .""t~.00 1.015 min.4 ... Bazarea scmilabrlcatclor se face dup a prorirul dint ilor.--.5. . De asemenea. dcpuncrea piesei pc stclaj. ta2 = = 0. 1..53[0. .20 __ ..23 10.19 dispozi tivului eu string ere pncumatrca Prin placi alunecatoare 0.~~"' to.- pneurnatlca Cu placi alu. iar c1aca._.32 I 0.impul de prindere-desprindere (tal)' in functie de metoda de bazare f. cu diverse mecanisme de automatizare a ciclului de lucru. daca retra.10 __ '--1--1--1--1---1--1. 13.1510.481°. pentru alte metode de prindere-desprindere a sernifabricatului se vor consulta capitolele anterioare. iar daca retra-gel'(~a burghielor ..e comanda automat so detcrmina din cart ea t. Daca masina-unealta are 0 poz itio separata de incarcaredese.37 ~ 0. oricntarr-a lui dupa prof'ilul dinl.'/:~'1 I ell r.. Iuarca piesei..811°.27 _ i ! I I ~%~~iJI c:. Daca comanda se face en buton."\\. j con ice I !in mandrin a.. la stabilirea normei tehnice de timp nu se va iine seama de bimpul de prindere-desprindere a semifabricatului.Determinarea T'obelul normei lehnice de limp lav in mandrlne speelate.

lU e._-----. .12\ 0. dcpunerr-n presei pc stela]..1010._--_ _--_. orlcntarcu acestnlu p~ dorn.cmu lni (]" tixurc. 1 _ --.171 O.1410.321 0.16 1-pi csci 4 . --------1 Cu asczarca pe darn en g: .1 "IH\ picsci. min 3 5 tip Q Poz..-----1 chclc o 3 I CIl surub ttlEr. B'lZ31'Ca S~ face. 3 c 6 I ().--. 1--1-. dl:sracerl:~ slxl. 0.(j.221 0. 1.-.ului.-.50 n C 5 Pe dorn de centrare .0. _ .:. ~-U~-=-.--.40 \ 0.Tubelul Masa picsei. -. n C Obseruotii. Iixareu stmlfuln-lcat.-1-. Continu tul Juer""ii pcnl. iD 1.ru poz._-----------------_.27 I 0. depullCITiil pies!..12 I 0. 0.ulul.=jt:J Cu surub ClI .25 iD VI I a cc) putin dou ii dornuri la ma~iniI.. kg.:14 ' 0...51 I 12 I I 20 1 I Pc dorn de capiit...---.--..1710.'i cu dornut iInprC\\IJ. cu strtngcrc pncumuticu fF¥~ 0.--- .5 COIlSUI 11l111~rea scrnif'abri cnl.-.1210. 'l'impu! (le prludere-desprludere.19 tt~' ___ .. 11. dcsracerca slstcmului <le Ilxare a dornulul. fl const a in luarea scmifahrlcatnlul cu dornut rixat In prculnhil.22 I 0..1010. pc alezaj prclucrat in prcalabil.0910.l :pc stela]. Continutul Iucrarl! la poz.1610. Accasta '" 3' e prcsupune existenta Q .. usczarea lor pe masinaunealtil. Cll I 1 Cu picsa ascza tii in prcalahil pc darn 3 Iixare Cll hidroplast .081 O.. 2...23 10. .2DI0. 1 1 ·.--. Ilxareu dornulul.--_.2010.oul0.0710.--It-I ._. t"l' pe dornurl speelnle pentru preluerurea pc maslul-unelte semlautumate ~I automate 1'-:1 ~ Schija dispozitivului 1 Timpul.44 I 0.14] 0.- --jt--. ClI stringere pncumaticii si sustlncrc ClI vlrf'ul piipusii mobile ~ .-.11310. "- ~c-~~]{j -_ .32 1-1--1---1--1--1--1·--"0 Pc dorn lie caput cu Iixare cu hi droplas t z 3 o iii o 0. ptn!1 la I 15. 8 Metoda de asczare a semlfabircatului 0.--.15 I 0.38 2 I Pc dam de caput. de mill ii 1-1·-1---1-1·-1-1 0.3GI0.281(). 3.31 I 0.

~.~ ilil-T::l L.--- 0.-::-.h" 0.03 0.osl 0.03 0. J {i r.04 0.---.///.04 0.041 0.05 0.07! 0."ID"d.0610.09 1 0.17 B.07 0. {~lJlL.07 0.) " o.071 o. min! .06i 0.07.051 0.16 I 0.18 0.0.5 I 3 I 5 20 Timpul.11 I 0.13 I 0.5 I 1 5 20 strrngere pncumatica..06 0.12 --I 5 I Dup a supratata cilinclrtca (in ------------.05 0. tal' in dlspozltive speeiale semiautomate ~i automate A.~ ' L-~ irH-j --!------I 4 I Dupa supralata cilindrica 1--1--1--1--1--1--:---. - 0. 08 I-::-.-?///.07 0.04/ 0.08 I 0.14 --! 7 I !I Dupfi don 1--.10 0.05.'.12 ·--1 I 'I 3 Dupii un plan ~i o supraf ata ciJindricii .041 0.12 0.03 0.10 0.13 I 0.06 0.. '-2-1 Dupa doua planuri r--'--'-i ~?7~)h/m~ 1 0.04 0..+"-rI W '< 0. Timpul pentru bazarea semifabricatului ~i 203 ell 15. pina 0.07 0.08 .04: 0.17 1 IW.--1-~I.031 0.061 0.10 ~..051 0.07\ 0.101 0. 0. kg. 0.--alezaj (eu holturi) a i Poz.05 0.//~. Timpul pentru fixarea semtfabricatului ~i dcsfacerea slstemului de f'Ixare Masa picsei.0.04 0.25 I 0.') .04 0.061 0.--.06 o.r:.07 0..03 0.-::-.11 I 0. 0.04 0'04110.25 I 0.051 0. I~ L __ I gaura san loea~) 6 c~".---.---.ivului excentric ell stringere eu placa 11 I ell bri da demontabila ~i man eta exccntriculul 8 I Tirnpul.-- I i Stl: r·..7. I 0. loons la maslnl-unelte scoaterea piesei Ja: 8 12 Poz- I Metoda de bazare semifabricatului al Schita dispozitivului tip I Masa piesei. kg.03 0. --./ // II I 0• .081 0. rnin c" .Oelerminarea Tobelul normei tehnice de limp Timpul de prlndere-desprlndere.--. pina I la: 8 12 de Iixare a scmifabricatului 0. Metoda \.09 (pc prlsma) '777777. ell maneta a Cu man eta dlspozi tivului eu execntric 10 I Prin man eta dispozit.07 / 0.oal 3 I 0.1' 0.--.03 0..03 0.13 I 0.04 0.22 I Duraun bolt) alezaj : (Cl! 0.04 0..'-'-'-'~ 1 Dupa un plan />!-.0710. I 0.:>.101 0.05.15 I 0.J 0.-::-. 1 0.08 I 0.--1--1--1--1---.06 0.03 0..07.

204

Normoreo preluccrii

cu mai mulie scule simulton

Tabellll

15.7 (cont inuarc)
8

poz.,

Masa pi escl , kg, pin;, Metoda de f ixare a semifab ricatul ui 0,25

1;:
12 1 20

-12 13 Cu bridll dernoutahila prin Intcrmedlul cheit . Cu brida si clichet
Cll

!

0.5

3

5 I Timoul -' -c ._, ----

I

piu liP,

0,16 , 0.0-1
C. Timpul necesar pcntru

I

I
0, 0," 0,261 O.O·t 0,0-11 O,OG 0,06
faze supl imentare Dimcnsi unilc dispoz it ivul ui, mm, pi: ,I : t 100 x lOO

181 0,211
I
:;

I -

0,28

0,28\
-

I

0,28 -

I

200 x 300

I

300 x 500

'", ~>:,i):<500 --

POZ.

Denuuurea

fa zelor

suplimrntare

Masa dispoz.itivului, kg, pina h:
i

10

!
mill

peste

10

Tirnpul,

1·1 15 16 Obseroaiii Curatrrea dispozit.ivului de aschii

Cu aer

comprirnat

I

Cu peri a Prin
Illi

I
diSPOZitiYU-1

0,05 0,03 0,03

II

0,06 0,07 0,05

0,07 0,09 0,07

I I

0,08 0,10 0,07

rustnrnarca

1. Tirnpul de prindcrc-dcsprindt-rc se determina prin tnsumarca timpilor corespunzutori f azclor separate ale lucrului, l.inindu-sc scarnu de condit ille concrete ale lucrului, 2. Continutul In cr'arit const.a in luarca scmirabricatulnl, orientarea 11Ii in dispozltlv, slringerea semit ahrica tului, deslacorca sistcrnului de fi xarc, ciepunerca picsci pe stclaj si curutirca dispozit.ivulu i. 15.S. Tirnpul de prlndere-desprludere, tal' In dlspozltlve speclale Cl! masini-unelte semlautomate ~i automate
A. TimpuI pcntru bazarea sernifabricatelor Nr ..semi~iasa semifabricatului, kg, pin[t .a : Iabrica- i---c---.--....,---.,---;--'7'". telor 0,25 0,5! 1 11 3 I' 5 8 1 ," /
1l15ta!ate

T'abclul

mai

multo

locnsurl

la

POl.

:\Ie\.od~lde ba zare a semifabrjcn telor [schija d ispo xi tivul ui tip}

i

I

I

I

20

sirnultan

Timpul , min

·1-----------------2

j
indlvi-

~ I
:i
..le

I

Dup a doua planuri, eu asezarea duala a scmitabricatclor

5
G

7

s
!J 10 11 12 1:3 14
1-

I

/ //7--7//7// /

!·1~~1t JS!2' '~ \
I
.

// /:> // 7/ "/ / /

'-;7/-7.1'/.

,77.'

.~ / / /

,

2 -~ 6 8 10 12 15 20 23 30 ·10
•••••

'Dupa douil planuri 'semifabricatclor in pachcto

~" 16

17 18 1!J 20 21

1';:~r:lr

C11~QrJQtl~Si

1 I I' I 0, OGiiJ~ 06iO--;-67iO~ 1. 15:0, i 710,22 0,1°1°, 1;10, 1:)~0,2~ 0,26 0,2;!1;, ~3iO,42 0,14,0, Ib,O, 2010, 3210' 380,4"1(' .91°,61 0,18\0,21,.0,2610,420, 50iO, 57 6510' 82 0.'22.0'26:0,:~3:0'52iO,62Io'71 1 0,2610,31\'O,3910,62 O,740,85 i O,32.lo,380,49 tO,77 o,nI 0,420,50\0,661,021,22 I 0,52IO,63:0,84!1,271,52 0,620,75!0,0211,52 0,8211,0°11,3712,03 -,)-10 U -610 06"0 O'~lo' 12 U 14'0 1-10 I 0j '. ~ t ..le 10,090,0910,1210,2°'1°,2-1/°,2710, :3() 6 1(),UO,13 '0,18 O,270,:330,3!J18. IO,150,lG.O,23,O,34!0,42Io,/!8110 0,170,20 1 0,2!JIO.42!0,52 12 0,200,2'11°,341°,491, IS [0,240,29,O,43:0,GO -

3

4\5161718\9\1"il1 ;

1::'.)\0,

410'

'°,

!O

J

I.

J

.

,

.

,

'"'1--

i

~~ 10, :)0 0, 3~10, 551-,,, ,0,360,4/0,68 so ;0,.1-110,56:0,801-

Determinarea

normei tehnice de timp

205
Tabelui 15.8 (continuarc)

z
22 23 2'1 25 26 27 28 29 Dup a alczaj (pc dorn)

3141516171819110111
2 .. ' ,I G 8 10 12 15 20
1

--

.'"

-

":

.

~

~2
<~

0,071°,080,09 °'131°'15\°'1711°'221°'280,13 °,150,170,24 °,27 °,320,42 1 0,180,21 0,240,:~::;0,400,'17 ~ 1 0,231 o.zvlo.si 0, 1610,51 ~ zslo "o10 08 I (),.')"MIO 68 I , 0,330,:380,451°,68'0, ~2\0, 48 0, 86 0, ,)60,611°,12 -

°, _"I ' ""I ,.,
oslo,

~~Io,

-1--1-

-1---,

:10 Dup a supraf'a ta cilin dricii (pc prisma) :31 32 33 34 :3:3 36 37 I 38 39 40 41 42 43 44 45

.

I
I~

~ 8 10 12 :5

0, O~IIO' Oil.0.' ~\O, ~?IO, 1.50,180,24;, 0,1()O,LO'~*'~~i(),~30,2~0,3G 0'140,~60';"~IO'~~IO,3;!0'42 ~ 0,.180,210,261°,300,4.')1~ O,220,2GO,330,47'0,5S 0.260,;110,39 °,56 -~ 10,32 0,~8 0,49 0,68 0,421°,.')0 0,66 1

-=- -=- -=-,--=-~-=, -

-

~

I~ I-

2 -1 6
8'

10 12 15 20
B. TimpuI pentru fixarca semifabricatului

0,0~1(]'~1 0'~~0':,0iO,:60,32' 0'160,_00,~.')0,,)810'''00,2:10,291°,370,560,7410,290,380,49 °,74 °,98 0,340,471°,62 1 0, \)2 0,380,561°,73 - 1 1 0, ~4 0, 7~lo, gO, 0,041°,9°11,3°1

si desfacerea sistemului de fix are

v=. \
46 '17 48 49

Metode de fixare

a scmifabricatului

I

Masa
0 25!
1

semifabricat ului , kg,

pinil
8

la:
12

05
1

ill

3

I

5
0.".'-

i

I

I

20

T_;~~ •... "l --'.'r_,

Cn stringcrc pneumati ca, comandat a eu manda Cu maneta dispozitivului eu excentric Cn maneta dlspozit ivului cu cxccntric si pl a e<'i Cu plulrla si placa atunecatoarc, pentru lucrari usoare si mijlocii

0,0:3 0,0:3 0,031°,030,0310,040,040,05 0,030,030, oaio, 030,030,040,040,04 0,050,050,051°,060,060,060,070,07 0, U 0,15:0,18 Cl, 22[0, 260,280,3010,33

C.TimpuI'::neccsar pentru faze supl imcntare Dimensiurrile dispoaitivulni, mm, ptna la: 200 )<300

Poz.

Denumirea

fazelor suplimentare

100)< WO

200 x300 Tjmpul , min

-0,06 0,07

50 I Curatirca aschii 51 Obseroatii.

dlspozrtivulul

de

Cu acr comprim at Cu peria

0,05 0,05

I

I

0,08 0,10

1. Timpul de prtnrlcrc-dcsprindcre se determm a prin tnsumarca timpllor corcspnnz ator i razelor separate ale Iu erulul, t.intndu-sc seama de con dtttile concrete ale lucrului. 2. Continutul Iucrari! cons ta in luarca scmirabr lcatclor, orl cn Larca 101' in dispozitiv, striugcrea scmifabricatelor, desfaccrca sistcrnului de Iixare, depunerea pieselor pe stelaj ~i cura\irel~ dispozitivnlui.

?1

206

Normarea

prelucarii

cu mai multe scule simultan

'I'impul de deservire tehnica a sistemului tehnologic, timpul de deservire organizatorica a locului de munca ~i timpul de odihna ~i necesitat! fiziologice a Iucratorului se determina folosind tabelul 15.9.
Tabelul 15.9. Timpul
de deservlre, masinl-unelte de odihnil sl neeesltatl de mare Ilzlologlee pentru prelucrarea pe

productivitate
1[asa semifabricatului, kg .;20 ,

Denumirea

Iucrarii

I
fiziologice <in

> 20 0,08 0,07

Deservirea tehnica a utllajului (in Iractiuni din timpul de baza), El Descrvlrca organizatorica a locului de rnunca, o dihn a ~i necesi tat] fractiuni din timpul cfcctiv), ](2

0,06 0,05

I I

15.3. Exemplu de calcul ClI normei tehnice de timp la prelucrarea cu mai multe scule simultan Se supune prelucrarii mecanice pr in strunjire de degrosare, semifabricatul unci roti dintate cilindrice la un strung cu mai multe cuttte simultan, model 116. Prelucrarea mecanica se face dupa schema de reglaj din fig. 15.6, In urma proiectarii regimului de aschiere s-a determinat turatia de lucru eomuna pentru toate sculele aschietoare, n = 290 rot/mill, avansul longitudinal 8! = 0,26 mm/rot ~i avansul transversal s, = 0,25 mm/rot. Se cere sa se determine norma tehnica de timp pentru \Str operatia tehnologica respecti vu. l Rezoloare. Determinarea timpului de baza. In exemplul considerat, t impul de baza este deterrninat de sania transversala, intrucit spatiul parcurs de scule in directie transversala este mult mai mare decit spa.tiul parcurs de scule in directia avansului longitudinal. Prin urmare, l=(Ds! - cl)f2 = (132- 24)/2 = 54 mm, II = 2 mm, 12 = 0 ~i, deci, spatiul total parcurs in directia avansului transversal va fi L = 54 + 2+0 = = 56 mm. Slong In cazul in care, datorita dimensiunilor piesei de preluFig. 15.6. Schema de rcglare a strungului semiautomat crat, spatiul parcurs de sculele model 116 pentru prel~crar.ea. mecanica de finisare a aschietoare cc lucreaza CU avans unei roll dlntate. transye~sal este aproxi!llatiy egal cu spatiul parcurs de sculele aschietoare ce lr,:cre~za cu avans longitudinal, iar avansurile celor doua sani! portseule sinn diterite, trebuie sa se stabileasca prin calcul care dintre cele doua sanii

---

Determinarea

normei tehnice de timp

207

portscule determina timpul de baza. In acest scop este necesar sa se calculeze t.impul de baza pentru fiecare sanie portscula in parte. Timpul de baza pentru sania portscule ce Iuereaza en avans transversal, la exemplul considerat, se determina cu relatia t L l

t = '-n· Sb -

+ l1 + l2
n· s,

_ -

56
'190 _, .

° 25

=

°, 772 min.

Determinarea timpului de preqatire-ineheiere. Intrucit exploatarea rationala a masinilor-unelte de mare productivitate impune reglarea prealabila a sistemului tehnologic la dimensiunile de lucru, in timpul de pregat.ire-iucheiere vor intra topi acesti timpi partial! legati de reglarea prealabila la dimensiunea de lucru a sistemului tehnologic. Ca atare, din tabelul 15.1 poz. I, considerind prelucrarea mecanica de Iinisare cu 5 cutite ce Iucreaza simultan, se vor consuma 5 x 5 = 25 min pentru reglarea individuala a cutitelor ~i 200 min pentru instalarea celor doua portcutite. Se considera ca prelucrarea mecanica se face cu cutite cu placute amovibile si schimbarea acestora, cind se uzeaza, intra, in t.impul de deservire tehnica a sistemului tehnologic. Tot in timpul de pregatire-incheiere, dat in tabelul 15.2 poz: 6, sint incluse ~i cele 150 min pentru pregatirea completa a sistemului tehnologic in vederea prclucrarii mecanice. Ca atare,
Tp> = 25

+ 200 + 150

= 375 min.

Detcrminarea timpului ajutator. Din tabelul 15.6, poz. 6, considerind ca semifabricatul este asezat in prealabil pe dorn ~i ca are 0 masa intre 3 ~i 5 kg, tal = 0,17 min. De asemenea, conform indicatiilor date mai inainte ~i datelor din cartea masinii-unelte, intrucit comanda se face prin prighie, taz = 0,020 min. Oa atare ta = tal ta2 = 0,17 0,02 = 0,19 min. Oonform tabelului 15.9, timpul de deservire tehnica 'la fi tat = KI• tb = = 0,06·0,772 = 0,046 min, iar timpul de deservire organizatorica ~i timpul de odihna si necesitati fiziologice 'la, fi tdo ton = Kz(to ta) = 0,05 ·0,19 = = 0,01 min. Daca consideram lotul de 5000 piese, norma tehnica de t.imp pe bucatii

+

+

+

+

'la fi NT +0,046

=

Tp1/n
=

+ to + ta + tot + t<lO + ton

=

5~~~

+ 0,772 + 0,19 +

+ 0,01

1,093":::min.

Tehnologia constructici de masini. Buffa. (•. MIOl-'ICPTCM.. L.I •. Ill... Fetter. SpUI'. 1 (l76. 1970. 1970. Baranov. H. Moskva. Vcrlag Stahlcisen. Dcmianiuc. New. A. E. 1961. Editura tehnica. Principles of Engineering Economy. 18. Plco" C. n. Pieos. s. New. G. A. Essen.a. D.P.. Eary. tchnica. ". Ferrara w. Makaro. 1(l72. 1960. Irwin. New. J(ellel'. 7. 2. Y. Buzutu. F. Tom 2. Nallu.York.' .u.York. s. Bucuresti. Kronenberq. x x x STA. S. Normarea tchnlca in uzinelc constructoare de rnasini.A. -. 20. Springer. Zenovel. E ditura tchuica. 16. Berlin. H. Bazcle tchnologice ale productiei automatizate. Begemall. Grundzuge der ZerspanungsIchre. Manualul Inginerului mccanic.208 Bibliografie BIBLIOGRAFIE 1. Opltz. 8. w. D. 11. C. Bowman. 13. D. x x x Spravoc inic norrnirovsclk a masmostroienila. . Masinostroenle.-. Bucurcsti. Editura tehnicii. Zerspannung der Eiscnwerkstoff'e. Bucuresti. 3. ':r: . F.Verlag.! . Analysis for Production and Operations Management. 1966. E. 4. Manul'acturtng Processes.York. Verlag VV Girardet.'lIe GrawHill. s. 1962. H. Masghiz. Bucuresti. .. L. Moderne Productionstchnlk.-<". Bucuresti. 17. Munchcn. 19. 12.• . Moskva. lU. 1962. Editura drdactica si pcdagoglcd. Editura tehnicri. E. Management Accouting for Profit Control. Ronald Press. Carl Hanser Verlag. -Iohnson. 15. Bucuresti. S. D.. 1963.. Terrninol ogic. C. Optimisicrung del' Fertigungssystcms Werkzeugmaschlne. Editura Richard 5. Viel'e[je.. 1974. Tabcle pentru ateJiere mecanice. 1967. 14. John Wiley. Process Engineering for Mnnufacturlng. 9. 1959. Opt imiz atia protcssov rezaniia. Editura tehnica. Prentice-lIoll. I.. x x x Normative tehnice unif'icate pcntru rcgimurl de aschicre sl timp de munca la mastniunelte. Conduccrea modcrna a productiel. EngIewood Cliffs. 1969. Grant.. Dusseldorf'. Horn cwood. New York. Calculul adaosuriJor de prelucrare ~i al rcgimurilor de asehicrc. 1967.S 690\)-1975 .a.Norrnarca rnuncii. GUlIlcr. 1972. 10. E. 6. Bucurcstl. 1975. ill. 19G. Tchnologia constructiilor de masini. 1974.

de rectificore. de prelucrare cu mai multe scule simuitan. de lepuire. " Lei 15 . Lucrarea este adresata muncitorilor de inalta cafific:are.~chlere 2 Volumul 2 al luc:rarii cuprinde normarea tehnica a lucrarilo. de netezire. de honuire. de broscre...: de gaurire.Normarea tehnica peptru p'~elucrari prln . fiind utila ~i studentilor din invatamintul tehnic. tehnicienilor. de redere. @ Editura tehnica ~ . mai~trilor l?i subinginerilor care lucreaza in sectoarele de preJucrori prin a~chiere. de prelucrare a danturii ro1ilor dintate.